Πράσινες αγορές! Οι ηµόσιες Πράσινες Συµβάσεις στην Ευρώπη. Μία περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πράσινες αγορές! Οι ηµόσιες Πράσινες Συµβάσεις στην Ευρώπη. Μία περίληψη"

Transcript

1 Πράσινες αγορές! Οι ηµόσιες Πράσινες Συµβάσεις στην Ευρώπη Μία περίληψη

2 Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο παρέχει μία γενική εικόνα πράσινων δημόσιων συμβάσεων (ΠΔΣ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Θεσπίζει την έννοια της ΠΔΣ και συνοψίζει τις βασικές ενωσιακές και εθνικές πολιτικές στον εν λόγω τομέα. Παρέχονται παραδείγματα σχετικά με τα αποτελέσματα και τα οφέλη των ΠΔΣ, με βάση τις προσεγγίσεις που υιοθετούνται από τις δημόσιες αρχές ανά την ΕΕ. Σκιαγραφούνται επίσης οι νομικές πτυχές και αυτές που αφορούν την οικονομική αποδοτικότητα των ΠΔΣ. Η παρούσα σύνοψη βασίζεται στο λεπτομερέστερο εγχειρίδιο με τίτλο Πράσινες Αγορές!, το οποίο μπορεί να τηλεφορτωθεί από τον ιστότοπο ΠΔΣ (GPP) της ΕΕ (http://ec.europa.eu/environment/gpp/handbook). Περαιτέρω πληροφορίες για τις ΠΔΣ σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν στις παραπομπές που βρίσκονται στο τέλος του παρόντος κειμένου. Το πλαίσιο άσκησης πολιτικής Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει ενεργά και προάγει τις ΠΔΣ στο πλαίσιο της οικείας πολιτικής για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Το 2008 η ανακοίνωση Δημόσιες συμβάσεις για ένα καλύτερο περιβάλλον υποστήριξε ειδικούς στόχους για τις ΠΔΣ, καθορίζοντας ταυτόχρονα μια σειρά στηρικτικών μέτρων προς εφαρμογή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιο πρόσφατα, η στρατηγική Ευρώπη 2020 όρισε τις δημόσιες συμβάσεις ως ένα από τα κύρια μέσα επίτευξης μιας ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

3 Γιατί ΔΠΣ; Οι δημόσιες αρχές στην Ευρώπη ευθύνονται κάθε χρόνο για έξοδα άνω των 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ή για το 19% του ΑΕΠ της ΕΕ. Πρόκειται τόσο για μία ευκαιρία όσο και για μία επιταγή για το δημόσιο τομέα, προκειμένου να χρησιμοποιεί ορθολογικά την αγοραστική δύναμή του. Οι ΔΠΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν τον άμεσο περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δημοσίων δραστηριοτήτων, επηρεάζοντας την αγορά προς την κατεύθυνση της παραγωγής οικολογικότερων αγαθών, υπηρεσιών και έργων. Τα οφέλη των ΔΠΣ είναι ορατά: Στην επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων και σκοπών για παράδειγμα, μειώσεις των εκπομπών CO 2, ενεργειακή απόδοση και διατήρηση των φυσικών πόρων Εξοικονόμηση κόστους Αυξημένη εμπιστοσύνη των πολιτών, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών στη δημόσια διοίκηση Ενθάρρυνση της καινοτομίας και υποστήριξη της ανάπτυξης ανταγωνιστικών πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών και διεύρυνση της αντίστοιχης αγοράς Δημιουργία υγιέστερων συνθηκών εργασίας για το προσωπικό Δημιουργία ικανοτήτων για δημόσιους οργανισμούς ούτως ώστε να ανταποκριθούν στα μελλοντικά

4 προβλήματα που θα αφορούν το περιβάλλον και τους πόρους υνητικός αντίκτυπος των ΠΣ: περικοπή των εκπομπών CO 2 κατά 15 εκατ. τόνους ετησίως, εφόσον ολόκληρη η ΕΕ υιοθετήσει τα ίδια περιβαλλοντικά κριτήρια για το φωτισμό και τον εξοπλισμό γραφείων όπως η πόλη Turku της Φινλανδίας μειώνοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 50%. Το νομικό πλαίσιο Οι οδηγίες του 2004 περί συμβάσεων (2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ) επιτρέπουν ρητά την υπαγωγή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις συμβάσεις. Η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είχε ήδη υπογραμμίσει το γεγονός αυτό με σημαντικές υποθέσεις το 2002 (Concordia Bus) και το 2003 (EVN Wienstrom) με την οποία καθοριζόταν το πεδίο θέσπισης περιβαλλοντικών κριτήριων σε διαδικασίες υποβολής προσφορών. Εφόσον τέτοια κριτήρια εφαρμόζονται κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή, οι δημόσιες αρχές μπορούν να επιδιώξουν την εφαρμογή υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικών προτύπων στις προμήθειές τους. Επίσης, η ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία θεσπίζει υποχρεωτικές υποχρεώσεις προμήθειας σε ορισμένες τομείς για παράδειγμα, τον έλεγχο των επικίνδυνων ουσιών, αποβλήτων

5 και της ανακύκλωσης, την αγορά καθαρών οχημάτων, γραφειακού εξοπλισμού ΤΠ και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (βλ. πλαίσιο). Υποχρεωτικές ΠΣ σε συγκεκριµένους τοµείς: Εξοπλισμός γραφείου ΤΠ Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης εφαρμόζονται για τις αγορές των κεντρικών κυβερνητικών αρχών στον τομέα του γραφειακού εξοπλισμού ΤΠ, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 106/2008 Οχήματα οδικών μεταφορών Βάσει της οδηγίας για τα καθαρά οχήματα (2009/33/ΕΚ), οι δημόσιες αρχές πρέπει να συνεκτιμούν την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές κατά την αγορά οχημάτων που υπερβαίνουν το ενωσιακό κατώφλιο. Εξασφαλίζεται μια κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του επιχειρησιακού κόστους στο σύνολο της διάρκειας ζωής του οχήματος. Κτίρια Από το 2014 το αργότερο, οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα νέα κτίρια και τα μείζονα έργα ανακαίνισης που διέπονται από την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2010/31/ΕΕ). Όλα τα νέα κτίρια των οποίων η κυριότητα ή η χρήση ανήκει στο δημόσιο, πρέπει να καταναλίσκουν σχεδόν μηδενική ενέργεια μέχρι το 2019.

6 Δίκαιη μεταχείριση Πέραν της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, οι δημόσιες αρχές οφείλουν να ενεργούν κατά τρόπο δίκαιο όταν συνάπτουν συμβάσεις - δηλαδή να εφαρμόζουν τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης μεταχείρισης, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της αναλογικότητας. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει επίσης να αποφεύγουν τη δημιουργία κωλυμάτων στον ανταγωνισμό, π.χ. με την εφαρμογή υπερβολικά περιοριστικών προδιαγραφών. Οι ΔΠΣ μπορούν να συνάπτονται κατά τρόπο που να συνάδει πλήρως με τις αρχές αυτές, ενώ οι προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν σε επίπεδο ΕΕ και από τα κράτη μέλη αντανακλούν τις νομικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται. Το εγχειρίδιο Αγόρασε Οικολογικά! (Buying Green!) περιλαμβάνει λεπτομερείς κατευθύνσεις για να συνάπτονται ΔΠΣ κατά τρόπο που σέβεται τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Τα σχετικά αναφέρονται σε καθένα από τα στάδια της διαδικασίας συμβάσεων. Η γνώμη της αγοράς Ο διάλογος με τους φορείς της αγοράς πριν από τη θέσπιση νέων απαιτήσεων ΔΠΣ είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι προμηθευτές μπορούν να ενημερώνονται για τον ανερχόμενο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό. Προσεγγίσεις όπως ο τεχνικός

7 διάλογος, μπορούν να καταστήσουν δυνατή μία αντιπροσωπευτικότερη γνώση των διαθέσιμων πράσινων επιλογών και επιτρέπονται βάσει των ενωσιακών κανόνων που διέπουν τις συμβάσεις, εφόσον υλοποιούνται κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή. Η δημοσίευση ενός δελτίου προκαταρκτικής ενημέρωσης στο οποίο εξαγγέλλονται οι προθέσεις για την εφαρμογή κριτηρίων ΔΠΣ μπορεί, επίσης, να συμβάλει στη διασφάλιση της ετοιμότητας της αγοράς για την ανταπόκριση στις εν λόγω απαιτήσεις. Οικονομική αποδοτικότητα Οι πράσινες συμβάσεις μπορούν να εξοικονομήσουν χρηματικούς πόρους και, ταυτόχρονα, να έχουν περιβαλλοντικά οφέλη. Συνεκτιμώντας παράγοντες όπως η ενεργειακή κατανάλωση και η κατανάλωση νερού, ο περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών, η χρήση ανακυκλωμένων υλικών και η κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων, οι ΔΠΣ μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη οικονομιών σε σειρά προϊόντων και σε ομάδες υπηρεσιών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν υιοθετείται μία προσέγγιση του τύπου προσδιορισμός του κόστους διάρκειας ζωής (life-cycle costing - LCC) κατά τη διαδικασία προμήθειας των συμβάσεων ώστε να συνεκτιμώνται όλες οι παράμετροι κόστους κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, έργου υπηρεσίας, και όχι μόνο η τιμή αγοράς. Η προσέγγιση του τύπου LCC can μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οικονομίες, επιτρέποντας στους προμηθευτές να επιλέγουν τη

8 δυνατότητα που αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη δυνατή σχέση κόστους οφέλους για το σύνολο του κύκλου ζωής του. Οφέλη από τις ΔΠΣ: Ο χρηματικός αντίκτυπος της εφαρμογής των προτεινόμενων κριτηρίων ΔΠΣ για τις προμήθειες εκτιμήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του ΗΒ. Διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή των κριτηρίων από όλα τα υπουργεία και τις εκτελεστικές υπηρεσίες όλων των κεντρικών κυβερνήσεων θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση 40,7 εκατ. λιρών στερλινών (47,2 εκατ. ευρώ) σε μια περίοδο έντεκα ετών. Οι οικονομίες θα μπορούσαν να αυξηθούν με τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, από τη μεγαλύτερη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, τις χαμηλότερες τιμές αντικατάστασης και τις μειωμένες δαπάνες διαχείρισης των αποβλήτων χάρις στην επαναχρησιμοποίηση επίπλων.

9 Πέραν της τιμής αγοράς, λειτουργίας, συντήρησης και διάθεσης, ορισμένα μοντέλα σχετικά με το κόστος του κύκλου ζωής (LCC) θεωρούν ότι ορισμένοι ειδικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως είναι οι εκπομπές CO 2, έχουν κόστος. Για παράδειγμα, η οδηγία για τα καθαρά οχήματα (2009/33/ΕΚ) προβλέπει μια ειδική μεθοδολογία για την εκτίμηση του κόστους που συνδέεται με την κατανάλωση καυσίμων, με τα αέριο θερμοκηπίου και με τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων κατά την αγορά φορτηγών για οδικές μεταφορές. Άλλοι τομείς στους οποίους συχνά η συνεκτίμηση του κύκλου ζωής (LCC) υποστηρίζει οικολογικότερες επιλογές περιλαμβάνουν το φωτισμό εσωτερικών/εξωτερικών χώρων, τη μόνωση των κτιρίων και άλλων κατασκευαστικών υλικών, εξοπλισμού ΤΠ και άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια. Έχει αναπτυχθεί σειρά διαφορετικών μέσων και μεθοδολογιών συνεκτίμησης του κύκλου ζωής, εφαρμόσιμων στη διαδικασία συμβάσεων. Λεπτομέρειές τους υπάρχουν στο πίσω μέρος του παρόντος εγγράφου. Οφέλη από τις ΔΠΣ: Η πόλη της Βιέννης εξοικονόμησε 44,4 εκατ. ευρώ και άνω των τόνων CO 2 μεταξύ του 2004 και του 2007, μέσω του προγράμματός της EcoBuy («Αγόραζε οικολογικά»). Συστάθηκαν ομάδες εργασίας για κάθε προϊόν και ομάδα υπηρεσιών και αναπτύχθηκαν κριτήρια για την αντιμετώπιση των κύριων επιπτώσεων. Για παράδειγμα, προέκυψαν οικονομίες από τη χρήση μικρότερων ποσοτήτων καθαριστικών προϊόντων και από την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών εξαρτημάτων κτιρίων. Για τον υπολογισμό των οικονομιών υιοθετείται μία προσέγγιση όπου κοστολογείται το σύνολο του κύκλου ζωής

10 Η επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων Οι δημόσιες αρχές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο συνειδητοποιούν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό την ανάγκη να χρησιμοποιούν αποδοτικά τους πόρους και να επιτυγχάνουν ειδικούς στόχους άσκησης πολιτικής και στόχους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, για την ενέργεια, το νερό και τα απόβλητα. Οι χρήσεις γης και ο περιορισμός των τοπικών εκπομπών από τις μεταφορές αποτελούν, επίσης, προβλήματα για πέραν της μιας αρχές. Οι ΔΠΣ επιτρέπουν την εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών στο πλαίσιο συμβάσεων που συνάπτει ο δημόσιος τομέας. Η προσέγγιση ΔΠΣ που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνίσταται κατά πρώτον στον εντοπισμό των κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με κάθε προϊόν ή υπηρεσία ή έργο, βάσει μιας συνολικής ανάλυσης του κύκλου ζωής και στη συνέχεια την υποβολή πρότασης για την υιοθέτηση κριτήριων προμήθειας τα οποία συνεκτιμούν τις εν λόγω επιπτώσεις. Έτσι εξασφαλίζεται η διαφάνεια της σχέσης μεταξύ των δράσεων προμήθειας και των περιβαλλοντικών οφελών. Ενδεχόµενες επιπτώσεις των ΠΣ: Εάν ολόκληρος ο ευρωπαϊκός δημόσιος τομέας υιοθετούσε τις κατευθυντήριες γραμμές του Δανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα αυτοκίνητα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονταν κατά τόνους ετησίως περίπου και το κόστος καυσίμων και λειτουργίας κατά το ένα τρίτο. Εάν όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη ανταποκρίνονταν στα πρότυπα αυτά, οι εκπομπές CO 2 θα μειώνονταν κατά 220 εκατομμύρια τόνους συμβάλλοντας σημαντικό τον ευρωπαϊκό στόχο μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου για το 2020.

11 Τι χρειάζεται για την εφαρμογή των ΔΠΣ; Πολλές δημόσιες αρχές στην Ευρώπη υιοθέτησαν την άποψη της θέσπισης πολιτικής ΔΠΣ, ή της εισαγωγής δεσμεύσεων εφαρμογής της ΔΠΣ σε άλλες πολιτικές. Μια πλειονότητα κρατών μελών ενέκρινε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΔΠΣ. Οι ΔΠΣ απαιτούν αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τμημάτων και προσωπικού στο πλαίσιο μιας οργάνωσης. Επιπλέον, η υψηλού επιπέδου στήριξη θεωρείται γενικά ως σημαντικός παράγοντας για τον καθορισμό της επιτυχίας της εφαρμογής των ΔΠΣ. Για να είναι όσο το δυνατό αποδοτικότερη, μια τέτοια πολιτική θα έπρεπε: Να θέτει σαφείς στόχους, τομείς προτεραιότητας και χρονοδιαγράμματα Να προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής των καλυπτόμενων αγοραστικών δραστηριοτήτων Να καθορίζει συνολικές ευθύνες για την άσκηση της καθορισμένης πολιτικής Να προβλέπει την ουσιαστική προβολή της πολιτικής και να καθιστά διαθέσιμη την κατάλληλη καθοδήγηση και εκπαίδευση Να περιλάβει μηχανισμό για την παρακολούθηση των επιδόσεων

12 Παράδειγμα: Η Ρουμανία εκπαιδεύει τους δημόσιους αγοραστές στις ΔΠΣ Το 2009 δρομολογήθηκε στη Ρουμανία πρόγραμμα κατάρτισης στις ΔΠΣ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δασών, με στόχο την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα περιβαλλοντικά οφέλη των ΔΠΣ και τη διάχυση των σχετικών μέσων, μεθόδων και καλών πρακτικών. Στα αποτελέσματα του προγράμματος κατάρτισης περιλαμβάνεται έκθεση για τη θέσπιση οικολογικών κριτηρίων στα έγγραφα των δημοπρασιών, ένα εστιασμένο στις ΔΠΣ δίκτυο δημόσιων προμηθευτών στο πλαίσιο της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτή για τις ΔΠΣ και 49 άτομα ικανά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως εκπαιδευτές.

13 Ορισμένοι πόροι για εφαρμογή στο πλαίσιο των ΔΠΣ έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο ΕΕ και είναι προσβάσιμοι από τον ενωσιακό ιστότοπο για τις ΔΠΣ. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει πληροφορίες για την πολιτική και το νομικό πλαίσιο που διέπουν τις ΔΠΣ, για τις τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, μελέτες για τις ΔΠΣ, εκπαιδευτικό υλικό καθώς και πολλούς άλλους χρήσιμους πόρους. Επίσης περιλαμβάνει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΔΠΣ και τεχνικές εκθέσεις σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ. Τα ενωσιακά κριτήρια για τις ΔΠΣ καλύπτουν ευρύ φάσμα προϊόντων και ομάδες υπηρεσιών που αγοράζονται συχνά από τις δημόσιες αρχές. Καθορίζονται σαφώς τα μέσα εξακρίβωσης της συμμόρφωσης με τα κριτήρια, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα αγοραζόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες όντως αποδίδουν τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιδόσεις.

14 Τα κριτήρια μπορούν να ενταχθούν άμεσα σε έγγραφα που αφορούν τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και χωρίζονται σε δύο τύπους, τα βασικά και τα αναλυτικά. Τα βασικά κριτήρια αντιμετωπίζουν τις καίριες περιβαλλοντικές πτυχές και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται με ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια ελέγχου ή με ελάχιστες αυξήσεις κόστους. Τα αναλυτικά κριτήρια αποβλέπουν στην αγορά των βέλτιστων περιβαλλοντικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Διαθέσιμα κριτήρια της ΕΕ για τις ΔΠΣ (από το Σεπτέμβριο 2011 και μετά): Χαρτί αντιγραφής και χαρτί για γραφικές χρήσεις Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού Γραφειακός εξοπλισμός ΤΠ Κατασκευές Μεταφορές Έπιπλα Ηλεκτρική ενέργεια Υπηρεσίες προμήθειας τροφίμων και τροφοδοσία Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα Προϊόντα & υπηρεσίες κηπουρικής Παράθυρα, στιλπνές θύρες και φεγγίτες Θερμική μόνωση Σκληρές επενδύσεις δαπέδου Πάνελ τοίχου Συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικού ρεύματος (CHP) Κατασκευή οδών και τροχαία σήματα Φωτισμός οδών και σηματοδότες Κινητά τηλέφωνα Περαιτέρω κριτήρια βρίσκονται υπό κατάρτιση και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της ΕΕ για τις ΔΠΣ.

15 Παρακολούθηση της προόδου Η αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων ΔΠΣ απαιτεί την ύπαρξη ενός αποδοτικού συστήματος παρακολούθησης. Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει, ή βρίσκονται στη διαδικασία της θέσπισης, συστήματα παρακολούθησης της εθνικής εφαρμογής ΔΠΣ, στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να θεσπιστούν ειδικές διαδικασίες ακολουθούμενες από τη συλλογή πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται επίσης στο στάδιο της ανάληψης εγχειρημάτων παρακολούθησης. Πέραν της παρακολούθησης του αριθμού και της αξίας συμβάσεων ΔΠΣ, συνιστάται η τακτική ποιοτική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ΔΠΣ, εστιαζόμενη στα προκύπτοντα εμπόδια, τις διορθωτικές δράσεις και τις περαιτέρω απαιτούμενες βελτιώσεις, συνοδευόμενη από εκτίμηση των μελλοντικών στόχων.

16 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την υιοθέτηση των ΔΠΣ Το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη όπου εξετάζεται το επίπεδο υιοθέτησης των Δημοσίων Πράσινων Συμβάσεων σε επτά κράτη μέλη (Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) για τα έτη 2006 και Στη μελέτη εξετάστηκε η χρήση, σε διαφορετικά επίπεδα δημόσιας διοίκησης, της πρώτης ενωσιακής δέσμης κριτηρίων ΔΠΣ που αναπτύχθηκε για δέκα ομάδες προϊόντων/υπηρεσιών. Στη μελέτη περιλαμβανόταν επίσης ανάλυση των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων των ΔΠΣ καθώς και του αντίκτυπού τους στο CO 2. Τα αποτελέσματα της μελέτης, καθώς και λεπτομερής περιγραφή της μεθοδολογίας για τη μέτρηση των επιπέδων και του αντίκτυπου των ΔΠΣ υπάρχουν στον ιστότοπο για τους ΔΠΣ. Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε μία περαιτέρω μελέτη, αυτή τη φορά μετρώντας την εφαρμογή των ΔΠΣ και στα 27 κράτη μέλη, για τις ίδιες δέκα ομάδες προϊόντων για τα έτη 2009 και Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης θα είναι επίσης διαθέσιμα στον ιστότοπο για τις ΔΠΣ.

17 Οι διάφοροι τύποι συμβάσεων απαιτούν «εξατομικευμένες» προσεγγίσεις όσον αφορά τις ΔΠΣ. Παρουσιάζονται εδώ τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής των σχετικών με τις ΔΠΣ στους τομείς των κατασκευών, του γραφειακού εξοπλισμού ΤΠ καθώς και στους τομείς του χαρτιού και των προϊόντων ξυλείας, με παραδείγματα από την εφαρμογή τους. Κατασκευαστικά έργα Ο σημαντικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος του κατασκευαστικού τομέα (παραδείγματος χάρη, τα κτίρια ευθύνονται για το 36% περίπου των εκπομπών CO 2 στην ΕΕ και για το 40% της τελικής ενεργειακής ζήτησης) τον καθιστά έναν από τους σημαντικούς τομείς εστίασης για τις ΔΠΣ. Η εφαρμογή των ΔΠΣ στον κατασκευαστικό τομέα μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Κριτήρια επιλογής για τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς, βασισμένα στην πείρα στον τομέα του σχεδιασμού βιώσιμων κτιρίων και για κατασκευαστές όσον αφορά την εφαρμογή κατάλληλων επιτόπιων μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης Ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, με πρόσθετα σημεία για επιδόσεις πέραν των ελάχιστων απαιτούμενων Προτίμηση για σχέδια που ενσωματώνουν συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας Περιορισμούς για επικίνδυνες ουσίες στα οικοδομικά υλικά και κίνητρα για τη χρήση βιώσιμης ξυλείας και υλικών από ανακυκλωμένο περιεχόμενο

18 Συμβασιακές ρήτρες σχετιζόμενες με τη διαχείριση των αποβλήτων και των πόρων και την επιτόπια μεταφορά κατασκευαστικών υλικών που ελαχιστοποιούν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο Παράδειγμα: Στη Μάλτα, οι προδιαγραφές για ένα νέο σχολικό κτίριο περιείχαν απαιτήσεις ως προς την ενεργειακή αυτάρκειά του μέσω της χρήσης επιτόπιας παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν πρόταση μπορούσαν να προτείνουν διάφορες λύσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού. Καθορίζονταν τα ελάχιστα επίπεδα ενεργειακής και υδατικής αποδοτικότητας, με πρόσθετους «πόντους» για καλύτερες επιδόσεις κατά το στάδιο απονομής. Στην προκριθείσα πρόταση προβλεπόταν η εγκατάσταση ηλιακών πινάκων φωτοβολταϊκών συστοιχιών και ανεμογεννητριών, με παραγωγή 35,000kWh συνολικά κατά τους πρώτους δέκα μήνες της σύμβασης.

19 Γραφειακός εξοπλισμός ΤΠ Οι δημόσιες αρχές είναι μείζονες καταναλωτές γραφειακού εξοπλισμού ΤΠ, ενώ οι δυνατότητες εξοικονόμησης στον τομέα αυτό είναι μεγάλες, συμβάλλοντας στη στροφή της αγοράς προς υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Οι προσεγγίσεις ΔΠΣ στο γραφειακό εξοπλισμό ΤΠ περιλαμβάνουν (χαρακτηριστικά): Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κατά τη λειτουργία, σε λειτουργία αναμονής ή εκτός λειτουργίας. Οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές καλούνται να εφαρμόζουν τα πλέον σύγχρονα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται, κατ ελάχιστον, στον ενωσιακό κανονισμό «Energy Star». Υψηλότεροι βαθμοί είναι δυνατόν να χορηγηθούν στο στάδιο ανάθεσης για τις ενεργειακές επιδόσεις που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτούμενες. Σχεδιασμό ο οποίος διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και διευκολύνει την αναβάθμιση ή αντικατάσταση κατασκευαστικών μερών, π.χ. εύκολα προσβάσιμες κάρτες μνήμης και ευχερής αποσυναρμολόγηση προκειμένου να διευκολύνεται η ανακύκλωση των μερών. Περιορισμός για τις ουσίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον. Περιορισμός για τα επίπεδα θορύβου.

20 Παράδειγμα: Το 2010, το Συμβούλιο της Κομητείας της Στοκχόλμης θέσπισε απαιτήσεις ΔΠΣ για τους υπολογιστές, με πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού στα νέα προϊόντα και την απομάκρυνση του μολύβδου, του υδραργύρου και των αλογονωμένων επιβραδυντικών φλογός από τους νέους υπολογιστές. Μέχρι τα τέλη του 2014, το Συμβούλιο της Κομητείας αναμένεται να έχει περιορίσει τον κλιματικό αντίκτυπο των υπολογιστών της και κατά τη διάρκεια της φάσης της χρήσης τους κατά 40%, να έχει μειώσει το βάρος των επικίνδυνων ουσιών κατά 8 εκατομμύρια χιλιόγραμμα και περιορίσει τις εκπομπές CO 2 του Συμβουλίου της Κομητείας κατά 2 εκατομμύρια χιλιόγραμμα.

21 Χαρτί και προϊόντα ξυλείας Η παραγωγή χαρτιού και προϊόντων ξυλείας μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τα δάση (αποψίλωση δασών), την απώλεια βιοποικιλότητας, την κατανάλωση νερού και ενέργειας και τη χημική ρύπανση. Πολλές δημόσιες αρχές έχουν ενσωματώσει κριτήρια όπως τα ακόλουθα κατά την αγορά χαρτιού και προϊόντων ξυλείας: Χαρτί από ανακυκλωμένες ίνες ή/και μη ανακυκλωμένες ίνες, παραγόμενες από δάση που τυγχάνουν βιώσιμης διαχείρισης. Χαρτί που είναι τελείως απηλλαγμένο χλωρίου (TCF) ή στοιχειακού χλωρίου (ECF). Ύπαρξη ολοκληρωμένων πληροφοριών που επιβεβαιώνει τη νόμιμη προέλευση όλης της ξυλείας (σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία αριθ. 995/2010). Αυτό μπορεί να ελεγχθεί με σύστημα πιστοποίησης από τρίτο μέρος (π.χ. Συμβούλιο Διαχείρισης των Δασών/FSC, πανευρωπαϊκό σχέδιο για την πιστοποίηση των δασών/pefc ή ισοδύναμο σύστημα) ή από άδεια που χορηγείται υπό το σύστημα της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνησης και εμπορίου (FLEGT). Για την ξυλεία, εφαρμογή οικολογικών αρχών σχεδιασμού που επιτρέπουν την προσαρμογή και επαναχρησιμοποίηση ειδών. Παράδειγμα: Το Βουλγαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων επέλεξε χαρτί ανακυκλωμένων ινών κατά 100% για χρήση στα γραφεία του. Από ανάλυση αγοράς που έγινε πριν την αγορά προέκυψε ότι η στροφή προς φιλικότερο προς το περιβάλλον χαρτί μπορούσε να γίνει χωρίς να αυξηθεί το κόστος. Σύμφωνα με την επιτυχή προμήθεια του Υπουργείου, ο βουλγαρικός κεντρικός αγοραστικός φορέας συνήψε, επίσης, μια συμφωνία πλαίσιο για την προμήθεια ανακυκλωμένου χαρτιού κατά 100% σε ορισμένες δημόσιες αρχές.

22 Πρόσθετοι πόροι Ο ιστότοπος της ΕΕ για τις ΔΠΣ αναπτύχθηκε ως ο πυλώνας της ενημέρωσης για τις ΔΠΣ. Μέσω αυτού έχετε πρόσβαση στα εξής: Κοινά κριτήρια ΔΠΣ και τεχνικές εκθέσεις υποστρώματος Το εγχειρίδιο Αγοράζοντας πράσινα! Για τις περιβαλλοντικές δημόσιες συμβάσεις, με συμβουλές προς τους αγοραστές για νομικές και πρακτικές πτυχές των ΔΠΣ Ένα γραφείο υποστήριξης ΔΠΣ που ανταποκρίνεται άμεσα στα ερωτήματα των ενδιαφερομένων Ενημερωτικό δελτίο με τα πλέον πρόσφατα νέα σχετικά με τις ΔΠΣ και πολλά παραδείγματα εφαρμογής των ΔΠΣ στα κράτη μέλη Πληροφορίες για τις μεθοδολογίες συνεκτίμησης του κύκλου ζωής (LCC), τα οικολογικά σήματα και άλλες πηγές ανάπτυξης κριτηρίων για τις ΔΠΣ Κατάλογο των απαντήσεων στις συχνότερα τιθέμενες ερωτήσεις καθώς και γλωσσάριο των κυριότερων όρων και εννοιών που αφορούν τις ΔΠΣ Τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για τα εθνικά σχέδια δράσης και πολιτικές για τις ΔΠΣ Μελέτες, έργα, βίντεο, εκδικασμένες υποθέσεις, νομικό πλαίσιο και πλαίσιο άσκησης πολιτικής καθώς και εκπαιδευτικό υλικό

23 Επιπλέον, διατίθενται σειρά πολύτιμων ηλεκτρονικών πόρων από τους εθνικούς ιστότοπους ΔΠΣ και τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Οι σύνδεσμοι διατίθενται στον ενωσιακό ιστότοπο για τις ΔΠΣ: ec.europa.eu/environment/gpp Εικονογράφηση εξωφύλλου: Ο ιπτάμενος ολλανδός/ istockphoto.com, dobrinov/ istockphoto.com, Stephan Köhler (ICLEI) Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή εφόσον γίνεται μνεία της πηγής doi: /8673 Οπισθόφυλλο

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ

Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11-12 Ιουνίου 2015 Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αίθουσα «Μηχανουργείο» Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ

Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ Δρ Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα Το Περιφερειακό και Ενεργειακό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη Δομικά Υλικά Περιεχόμενα Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη Κόστος Κύκλου Ζωής Το έργο Buy Smart+ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της Πολιτικής των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2007-2009 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 8/3/2013

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 8/3/2013 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 8/3/2013 Γεωργίου- Τσιάκαλου Ναταλία ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Χώρα των Βάσκων, Ισπανία Μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας της για την Προστασία του Περιβάλλοντος (IHOBE), η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Σηµαντικό ρόλο τόσο στην καταναλωτική όσο και επενδυτική προσπάθεια των ΟΤΑ παίζει η οργάνωση και η ποιότητα των «πράσινων» τοπικών δηµόσιων προµηθειών. Η στροφή προς «πράσινες»

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος Εθνική Έκθεση D6.2 Πολιτικές προτάσεις για τη στήριξη των Πράσινων Προμηθειών στην Ελλάδα Lighting www.buy-smart.info/greek

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π.) CYPRUS AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION (C.A.P.O.)

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π.) CYPRUS AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION (C.A.P.O.) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π.) CYPRUS AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION (C.A.P.O.) ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο»

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ PROJECT (Ι) 1 η ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας στα φωτοβολταϊκά

Θέσεις εργασίας στα φωτοβολταϊκά Θέσεις εργασίας στα φωτοβολταϊκά Δρ. Σωτήρης Καπέλλος Γ.Γραμματέας / Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών Εκδήλωση People in Crisis, ΕΒΕΑ 10 Δεκεμβρίου 2012 Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Εισαγωγή Η Green Evolution προτείνει μια υπηρεσία για όλες τις επιχειρήσεις και βιομηχανίες τροφίμων που θέλουν να καινοτομίσουν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου»

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 Η μελέτη είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: www.hrdauth.org.cy Α. Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

1. Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Εφαρμογή Πιλοτικών Δράσεων 1. Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. 2. Εξωραϊσμός της δυτικής όχθης του Πεδιαίου ποταμού ο οποίος διασχίζει τη Λακατάμια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κοινή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων Υπουργείου Παιδείας, ΥΠΕΚΑ & ΟΣΚ ΑΕ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομήστε Ενέργεια. Εύκολες συμβουλές για εσάς και την οικογένειά σας

Εξοικονομήστε Ενέργεια. Εύκολες συμβουλές για εσάς και την οικογένειά σας Εξοικονομήστε Ενέργεια Εύκολες συμβουλές για εσάς και την οικογένειά σας Τι είναι η Κλιματική Aλλαγή; Η Κλιματική Αλλαγή αναφέρεται στα μεταβαλλόμενα καιρικά φαινόμενα, που παρατηρούνται σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 Ημερίδα : «Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών» Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

III. Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης

III. Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης III Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης 1 2 3 Βασικές αρχές για τη διαδικασία σύναψης μιας δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Ναυσικά Ζευγώλη Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς, Vodafone 17.12.2013 Vodafone Ελλάδας: 20 χρόνια παρουσίας & συνεχούς ανάπτυξης Εξυπηρετούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 5 1 Εισαγωγή Οι δηµόσιες αρχές καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Ημερίδα στη μνήμη του Νικόλαου Στάμου Περτούλι Τρικάλων, 5 Ιούνη 2012 Ημερίδα στη μνήμη του Ν. Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Επιτροπή Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα;

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Ενεργειακή σήμανση Η ενεργειακή ετικέτα δεν είναι μόνο κλιματιστικών συσκευών αλλά μία νομική υποχρέωση, που επιβάλλεται και ελέγχεται από αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TYΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα