Πράσινες αγορές! Οι ηµόσιες Πράσινες Συµβάσεις στην Ευρώπη. Μία περίληψη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πράσινες αγορές! Οι ηµόσιες Πράσινες Συµβάσεις στην Ευρώπη. Μία περίληψη"

Transcript

1 Πράσινες αγορές! Οι ηµόσιες Πράσινες Συµβάσεις στην Ευρώπη Μία περίληψη

2 Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο παρέχει μία γενική εικόνα πράσινων δημόσιων συμβάσεων (ΠΔΣ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Θεσπίζει την έννοια της ΠΔΣ και συνοψίζει τις βασικές ενωσιακές και εθνικές πολιτικές στον εν λόγω τομέα. Παρέχονται παραδείγματα σχετικά με τα αποτελέσματα και τα οφέλη των ΠΔΣ, με βάση τις προσεγγίσεις που υιοθετούνται από τις δημόσιες αρχές ανά την ΕΕ. Σκιαγραφούνται επίσης οι νομικές πτυχές και αυτές που αφορούν την οικονομική αποδοτικότητα των ΠΔΣ. Η παρούσα σύνοψη βασίζεται στο λεπτομερέστερο εγχειρίδιο με τίτλο Πράσινες Αγορές!, το οποίο μπορεί να τηλεφορτωθεί από τον ιστότοπο ΠΔΣ (GPP) της ΕΕ (http://ec.europa.eu/environment/gpp/handbook). Περαιτέρω πληροφορίες για τις ΠΔΣ σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν στις παραπομπές που βρίσκονται στο τέλος του παρόντος κειμένου. Το πλαίσιο άσκησης πολιτικής Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει ενεργά και προάγει τις ΠΔΣ στο πλαίσιο της οικείας πολιτικής για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Το 2008 η ανακοίνωση Δημόσιες συμβάσεις για ένα καλύτερο περιβάλλον υποστήριξε ειδικούς στόχους για τις ΠΔΣ, καθορίζοντας ταυτόχρονα μια σειρά στηρικτικών μέτρων προς εφαρμογή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιο πρόσφατα, η στρατηγική Ευρώπη 2020 όρισε τις δημόσιες συμβάσεις ως ένα από τα κύρια μέσα επίτευξης μιας ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

3 Γιατί ΔΠΣ; Οι δημόσιες αρχές στην Ευρώπη ευθύνονται κάθε χρόνο για έξοδα άνω των 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ή για το 19% του ΑΕΠ της ΕΕ. Πρόκειται τόσο για μία ευκαιρία όσο και για μία επιταγή για το δημόσιο τομέα, προκειμένου να χρησιμοποιεί ορθολογικά την αγοραστική δύναμή του. Οι ΔΠΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν τον άμεσο περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δημοσίων δραστηριοτήτων, επηρεάζοντας την αγορά προς την κατεύθυνση της παραγωγής οικολογικότερων αγαθών, υπηρεσιών και έργων. Τα οφέλη των ΔΠΣ είναι ορατά: Στην επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων και σκοπών για παράδειγμα, μειώσεις των εκπομπών CO 2, ενεργειακή απόδοση και διατήρηση των φυσικών πόρων Εξοικονόμηση κόστους Αυξημένη εμπιστοσύνη των πολιτών, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών στη δημόσια διοίκηση Ενθάρρυνση της καινοτομίας και υποστήριξη της ανάπτυξης ανταγωνιστικών πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών και διεύρυνση της αντίστοιχης αγοράς Δημιουργία υγιέστερων συνθηκών εργασίας για το προσωπικό Δημιουργία ικανοτήτων για δημόσιους οργανισμούς ούτως ώστε να ανταποκριθούν στα μελλοντικά

4 προβλήματα που θα αφορούν το περιβάλλον και τους πόρους υνητικός αντίκτυπος των ΠΣ: περικοπή των εκπομπών CO 2 κατά 15 εκατ. τόνους ετησίως, εφόσον ολόκληρη η ΕΕ υιοθετήσει τα ίδια περιβαλλοντικά κριτήρια για το φωτισμό και τον εξοπλισμό γραφείων όπως η πόλη Turku της Φινλανδίας μειώνοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 50%. Το νομικό πλαίσιο Οι οδηγίες του 2004 περί συμβάσεων (2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ) επιτρέπουν ρητά την υπαγωγή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις συμβάσεις. Η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είχε ήδη υπογραμμίσει το γεγονός αυτό με σημαντικές υποθέσεις το 2002 (Concordia Bus) και το 2003 (EVN Wienstrom) με την οποία καθοριζόταν το πεδίο θέσπισης περιβαλλοντικών κριτήριων σε διαδικασίες υποβολής προσφορών. Εφόσον τέτοια κριτήρια εφαρμόζονται κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή, οι δημόσιες αρχές μπορούν να επιδιώξουν την εφαρμογή υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικών προτύπων στις προμήθειές τους. Επίσης, η ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία θεσπίζει υποχρεωτικές υποχρεώσεις προμήθειας σε ορισμένες τομείς για παράδειγμα, τον έλεγχο των επικίνδυνων ουσιών, αποβλήτων

5 και της ανακύκλωσης, την αγορά καθαρών οχημάτων, γραφειακού εξοπλισμού ΤΠ και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (βλ. πλαίσιο). Υποχρεωτικές ΠΣ σε συγκεκριµένους τοµείς: Εξοπλισμός γραφείου ΤΠ Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης εφαρμόζονται για τις αγορές των κεντρικών κυβερνητικών αρχών στον τομέα του γραφειακού εξοπλισμού ΤΠ, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 106/2008 Οχήματα οδικών μεταφορών Βάσει της οδηγίας για τα καθαρά οχήματα (2009/33/ΕΚ), οι δημόσιες αρχές πρέπει να συνεκτιμούν την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές κατά την αγορά οχημάτων που υπερβαίνουν το ενωσιακό κατώφλιο. Εξασφαλίζεται μια κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του επιχειρησιακού κόστους στο σύνολο της διάρκειας ζωής του οχήματος. Κτίρια Από το 2014 το αργότερο, οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα νέα κτίρια και τα μείζονα έργα ανακαίνισης που διέπονται από την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2010/31/ΕΕ). Όλα τα νέα κτίρια των οποίων η κυριότητα ή η χρήση ανήκει στο δημόσιο, πρέπει να καταναλίσκουν σχεδόν μηδενική ενέργεια μέχρι το 2019.

6 Δίκαιη μεταχείριση Πέραν της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, οι δημόσιες αρχές οφείλουν να ενεργούν κατά τρόπο δίκαιο όταν συνάπτουν συμβάσεις - δηλαδή να εφαρμόζουν τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης μεταχείρισης, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της αναλογικότητας. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει επίσης να αποφεύγουν τη δημιουργία κωλυμάτων στον ανταγωνισμό, π.χ. με την εφαρμογή υπερβολικά περιοριστικών προδιαγραφών. Οι ΔΠΣ μπορούν να συνάπτονται κατά τρόπο που να συνάδει πλήρως με τις αρχές αυτές, ενώ οι προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν σε επίπεδο ΕΕ και από τα κράτη μέλη αντανακλούν τις νομικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται. Το εγχειρίδιο Αγόρασε Οικολογικά! (Buying Green!) περιλαμβάνει λεπτομερείς κατευθύνσεις για να συνάπτονται ΔΠΣ κατά τρόπο που σέβεται τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Τα σχετικά αναφέρονται σε καθένα από τα στάδια της διαδικασίας συμβάσεων. Η γνώμη της αγοράς Ο διάλογος με τους φορείς της αγοράς πριν από τη θέσπιση νέων απαιτήσεων ΔΠΣ είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι προμηθευτές μπορούν να ενημερώνονται για τον ανερχόμενο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό. Προσεγγίσεις όπως ο τεχνικός

7 διάλογος, μπορούν να καταστήσουν δυνατή μία αντιπροσωπευτικότερη γνώση των διαθέσιμων πράσινων επιλογών και επιτρέπονται βάσει των ενωσιακών κανόνων που διέπουν τις συμβάσεις, εφόσον υλοποιούνται κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή. Η δημοσίευση ενός δελτίου προκαταρκτικής ενημέρωσης στο οποίο εξαγγέλλονται οι προθέσεις για την εφαρμογή κριτηρίων ΔΠΣ μπορεί, επίσης, να συμβάλει στη διασφάλιση της ετοιμότητας της αγοράς για την ανταπόκριση στις εν λόγω απαιτήσεις. Οικονομική αποδοτικότητα Οι πράσινες συμβάσεις μπορούν να εξοικονομήσουν χρηματικούς πόρους και, ταυτόχρονα, να έχουν περιβαλλοντικά οφέλη. Συνεκτιμώντας παράγοντες όπως η ενεργειακή κατανάλωση και η κατανάλωση νερού, ο περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών, η χρήση ανακυκλωμένων υλικών και η κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων, οι ΔΠΣ μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη οικονομιών σε σειρά προϊόντων και σε ομάδες υπηρεσιών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν υιοθετείται μία προσέγγιση του τύπου προσδιορισμός του κόστους διάρκειας ζωής (life-cycle costing - LCC) κατά τη διαδικασία προμήθειας των συμβάσεων ώστε να συνεκτιμώνται όλες οι παράμετροι κόστους κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, έργου υπηρεσίας, και όχι μόνο η τιμή αγοράς. Η προσέγγιση του τύπου LCC can μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οικονομίες, επιτρέποντας στους προμηθευτές να επιλέγουν τη

8 δυνατότητα που αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη δυνατή σχέση κόστους οφέλους για το σύνολο του κύκλου ζωής του. Οφέλη από τις ΔΠΣ: Ο χρηματικός αντίκτυπος της εφαρμογής των προτεινόμενων κριτηρίων ΔΠΣ για τις προμήθειες εκτιμήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του ΗΒ. Διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή των κριτηρίων από όλα τα υπουργεία και τις εκτελεστικές υπηρεσίες όλων των κεντρικών κυβερνήσεων θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση 40,7 εκατ. λιρών στερλινών (47,2 εκατ. ευρώ) σε μια περίοδο έντεκα ετών. Οι οικονομίες θα μπορούσαν να αυξηθούν με τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, από τη μεγαλύτερη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, τις χαμηλότερες τιμές αντικατάστασης και τις μειωμένες δαπάνες διαχείρισης των αποβλήτων χάρις στην επαναχρησιμοποίηση επίπλων.

9 Πέραν της τιμής αγοράς, λειτουργίας, συντήρησης και διάθεσης, ορισμένα μοντέλα σχετικά με το κόστος του κύκλου ζωής (LCC) θεωρούν ότι ορισμένοι ειδικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως είναι οι εκπομπές CO 2, έχουν κόστος. Για παράδειγμα, η οδηγία για τα καθαρά οχήματα (2009/33/ΕΚ) προβλέπει μια ειδική μεθοδολογία για την εκτίμηση του κόστους που συνδέεται με την κατανάλωση καυσίμων, με τα αέριο θερμοκηπίου και με τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων κατά την αγορά φορτηγών για οδικές μεταφορές. Άλλοι τομείς στους οποίους συχνά η συνεκτίμηση του κύκλου ζωής (LCC) υποστηρίζει οικολογικότερες επιλογές περιλαμβάνουν το φωτισμό εσωτερικών/εξωτερικών χώρων, τη μόνωση των κτιρίων και άλλων κατασκευαστικών υλικών, εξοπλισμού ΤΠ και άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια. Έχει αναπτυχθεί σειρά διαφορετικών μέσων και μεθοδολογιών συνεκτίμησης του κύκλου ζωής, εφαρμόσιμων στη διαδικασία συμβάσεων. Λεπτομέρειές τους υπάρχουν στο πίσω μέρος του παρόντος εγγράφου. Οφέλη από τις ΔΠΣ: Η πόλη της Βιέννης εξοικονόμησε 44,4 εκατ. ευρώ και άνω των τόνων CO 2 μεταξύ του 2004 και του 2007, μέσω του προγράμματός της EcoBuy («Αγόραζε οικολογικά»). Συστάθηκαν ομάδες εργασίας για κάθε προϊόν και ομάδα υπηρεσιών και αναπτύχθηκαν κριτήρια για την αντιμετώπιση των κύριων επιπτώσεων. Για παράδειγμα, προέκυψαν οικονομίες από τη χρήση μικρότερων ποσοτήτων καθαριστικών προϊόντων και από την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών εξαρτημάτων κτιρίων. Για τον υπολογισμό των οικονομιών υιοθετείται μία προσέγγιση όπου κοστολογείται το σύνολο του κύκλου ζωής

10 Η επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων Οι δημόσιες αρχές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο συνειδητοποιούν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό την ανάγκη να χρησιμοποιούν αποδοτικά τους πόρους και να επιτυγχάνουν ειδικούς στόχους άσκησης πολιτικής και στόχους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, για την ενέργεια, το νερό και τα απόβλητα. Οι χρήσεις γης και ο περιορισμός των τοπικών εκπομπών από τις μεταφορές αποτελούν, επίσης, προβλήματα για πέραν της μιας αρχές. Οι ΔΠΣ επιτρέπουν την εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών στο πλαίσιο συμβάσεων που συνάπτει ο δημόσιος τομέας. Η προσέγγιση ΔΠΣ που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνίσταται κατά πρώτον στον εντοπισμό των κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με κάθε προϊόν ή υπηρεσία ή έργο, βάσει μιας συνολικής ανάλυσης του κύκλου ζωής και στη συνέχεια την υποβολή πρότασης για την υιοθέτηση κριτήριων προμήθειας τα οποία συνεκτιμούν τις εν λόγω επιπτώσεις. Έτσι εξασφαλίζεται η διαφάνεια της σχέσης μεταξύ των δράσεων προμήθειας και των περιβαλλοντικών οφελών. Ενδεχόµενες επιπτώσεις των ΠΣ: Εάν ολόκληρος ο ευρωπαϊκός δημόσιος τομέας υιοθετούσε τις κατευθυντήριες γραμμές του Δανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα αυτοκίνητα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονταν κατά τόνους ετησίως περίπου και το κόστος καυσίμων και λειτουργίας κατά το ένα τρίτο. Εάν όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη ανταποκρίνονταν στα πρότυπα αυτά, οι εκπομπές CO 2 θα μειώνονταν κατά 220 εκατομμύρια τόνους συμβάλλοντας σημαντικό τον ευρωπαϊκό στόχο μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου για το 2020.

11 Τι χρειάζεται για την εφαρμογή των ΔΠΣ; Πολλές δημόσιες αρχές στην Ευρώπη υιοθέτησαν την άποψη της θέσπισης πολιτικής ΔΠΣ, ή της εισαγωγής δεσμεύσεων εφαρμογής της ΔΠΣ σε άλλες πολιτικές. Μια πλειονότητα κρατών μελών ενέκρινε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΔΠΣ. Οι ΔΠΣ απαιτούν αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τμημάτων και προσωπικού στο πλαίσιο μιας οργάνωσης. Επιπλέον, η υψηλού επιπέδου στήριξη θεωρείται γενικά ως σημαντικός παράγοντας για τον καθορισμό της επιτυχίας της εφαρμογής των ΔΠΣ. Για να είναι όσο το δυνατό αποδοτικότερη, μια τέτοια πολιτική θα έπρεπε: Να θέτει σαφείς στόχους, τομείς προτεραιότητας και χρονοδιαγράμματα Να προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής των καλυπτόμενων αγοραστικών δραστηριοτήτων Να καθορίζει συνολικές ευθύνες για την άσκηση της καθορισμένης πολιτικής Να προβλέπει την ουσιαστική προβολή της πολιτικής και να καθιστά διαθέσιμη την κατάλληλη καθοδήγηση και εκπαίδευση Να περιλάβει μηχανισμό για την παρακολούθηση των επιδόσεων

12 Παράδειγμα: Η Ρουμανία εκπαιδεύει τους δημόσιους αγοραστές στις ΔΠΣ Το 2009 δρομολογήθηκε στη Ρουμανία πρόγραμμα κατάρτισης στις ΔΠΣ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δασών, με στόχο την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα περιβαλλοντικά οφέλη των ΔΠΣ και τη διάχυση των σχετικών μέσων, μεθόδων και καλών πρακτικών. Στα αποτελέσματα του προγράμματος κατάρτισης περιλαμβάνεται έκθεση για τη θέσπιση οικολογικών κριτηρίων στα έγγραφα των δημοπρασιών, ένα εστιασμένο στις ΔΠΣ δίκτυο δημόσιων προμηθευτών στο πλαίσιο της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτή για τις ΔΠΣ και 49 άτομα ικανά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως εκπαιδευτές.

13 Ορισμένοι πόροι για εφαρμογή στο πλαίσιο των ΔΠΣ έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο ΕΕ και είναι προσβάσιμοι από τον ενωσιακό ιστότοπο για τις ΔΠΣ. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει πληροφορίες για την πολιτική και το νομικό πλαίσιο που διέπουν τις ΔΠΣ, για τις τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, μελέτες για τις ΔΠΣ, εκπαιδευτικό υλικό καθώς και πολλούς άλλους χρήσιμους πόρους. Επίσης περιλαμβάνει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΔΠΣ και τεχνικές εκθέσεις σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ. Τα ενωσιακά κριτήρια για τις ΔΠΣ καλύπτουν ευρύ φάσμα προϊόντων και ομάδες υπηρεσιών που αγοράζονται συχνά από τις δημόσιες αρχές. Καθορίζονται σαφώς τα μέσα εξακρίβωσης της συμμόρφωσης με τα κριτήρια, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα αγοραζόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες όντως αποδίδουν τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιδόσεις.

14 Τα κριτήρια μπορούν να ενταχθούν άμεσα σε έγγραφα που αφορούν τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και χωρίζονται σε δύο τύπους, τα βασικά και τα αναλυτικά. Τα βασικά κριτήρια αντιμετωπίζουν τις καίριες περιβαλλοντικές πτυχές και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται με ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια ελέγχου ή με ελάχιστες αυξήσεις κόστους. Τα αναλυτικά κριτήρια αποβλέπουν στην αγορά των βέλτιστων περιβαλλοντικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Διαθέσιμα κριτήρια της ΕΕ για τις ΔΠΣ (από το Σεπτέμβριο 2011 και μετά): Χαρτί αντιγραφής και χαρτί για γραφικές χρήσεις Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού Γραφειακός εξοπλισμός ΤΠ Κατασκευές Μεταφορές Έπιπλα Ηλεκτρική ενέργεια Υπηρεσίες προμήθειας τροφίμων και τροφοδοσία Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα Προϊόντα & υπηρεσίες κηπουρικής Παράθυρα, στιλπνές θύρες και φεγγίτες Θερμική μόνωση Σκληρές επενδύσεις δαπέδου Πάνελ τοίχου Συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικού ρεύματος (CHP) Κατασκευή οδών και τροχαία σήματα Φωτισμός οδών και σηματοδότες Κινητά τηλέφωνα Περαιτέρω κριτήρια βρίσκονται υπό κατάρτιση και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της ΕΕ για τις ΔΠΣ.

15 Παρακολούθηση της προόδου Η αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων ΔΠΣ απαιτεί την ύπαρξη ενός αποδοτικού συστήματος παρακολούθησης. Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει, ή βρίσκονται στη διαδικασία της θέσπισης, συστήματα παρακολούθησης της εθνικής εφαρμογής ΔΠΣ, στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να θεσπιστούν ειδικές διαδικασίες ακολουθούμενες από τη συλλογή πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται επίσης στο στάδιο της ανάληψης εγχειρημάτων παρακολούθησης. Πέραν της παρακολούθησης του αριθμού και της αξίας συμβάσεων ΔΠΣ, συνιστάται η τακτική ποιοτική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ΔΠΣ, εστιαζόμενη στα προκύπτοντα εμπόδια, τις διορθωτικές δράσεις και τις περαιτέρω απαιτούμενες βελτιώσεις, συνοδευόμενη από εκτίμηση των μελλοντικών στόχων.

16 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την υιοθέτηση των ΔΠΣ Το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη όπου εξετάζεται το επίπεδο υιοθέτησης των Δημοσίων Πράσινων Συμβάσεων σε επτά κράτη μέλη (Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) για τα έτη 2006 και Στη μελέτη εξετάστηκε η χρήση, σε διαφορετικά επίπεδα δημόσιας διοίκησης, της πρώτης ενωσιακής δέσμης κριτηρίων ΔΠΣ που αναπτύχθηκε για δέκα ομάδες προϊόντων/υπηρεσιών. Στη μελέτη περιλαμβανόταν επίσης ανάλυση των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων των ΔΠΣ καθώς και του αντίκτυπού τους στο CO 2. Τα αποτελέσματα της μελέτης, καθώς και λεπτομερής περιγραφή της μεθοδολογίας για τη μέτρηση των επιπέδων και του αντίκτυπου των ΔΠΣ υπάρχουν στον ιστότοπο για τους ΔΠΣ. Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε μία περαιτέρω μελέτη, αυτή τη φορά μετρώντας την εφαρμογή των ΔΠΣ και στα 27 κράτη μέλη, για τις ίδιες δέκα ομάδες προϊόντων για τα έτη 2009 και Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης θα είναι επίσης διαθέσιμα στον ιστότοπο για τις ΔΠΣ.

17 Οι διάφοροι τύποι συμβάσεων απαιτούν «εξατομικευμένες» προσεγγίσεις όσον αφορά τις ΔΠΣ. Παρουσιάζονται εδώ τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής των σχετικών με τις ΔΠΣ στους τομείς των κατασκευών, του γραφειακού εξοπλισμού ΤΠ καθώς και στους τομείς του χαρτιού και των προϊόντων ξυλείας, με παραδείγματα από την εφαρμογή τους. Κατασκευαστικά έργα Ο σημαντικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος του κατασκευαστικού τομέα (παραδείγματος χάρη, τα κτίρια ευθύνονται για το 36% περίπου των εκπομπών CO 2 στην ΕΕ και για το 40% της τελικής ενεργειακής ζήτησης) τον καθιστά έναν από τους σημαντικούς τομείς εστίασης για τις ΔΠΣ. Η εφαρμογή των ΔΠΣ στον κατασκευαστικό τομέα μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Κριτήρια επιλογής για τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς, βασισμένα στην πείρα στον τομέα του σχεδιασμού βιώσιμων κτιρίων και για κατασκευαστές όσον αφορά την εφαρμογή κατάλληλων επιτόπιων μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης Ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, με πρόσθετα σημεία για επιδόσεις πέραν των ελάχιστων απαιτούμενων Προτίμηση για σχέδια που ενσωματώνουν συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας Περιορισμούς για επικίνδυνες ουσίες στα οικοδομικά υλικά και κίνητρα για τη χρήση βιώσιμης ξυλείας και υλικών από ανακυκλωμένο περιεχόμενο

18 Συμβασιακές ρήτρες σχετιζόμενες με τη διαχείριση των αποβλήτων και των πόρων και την επιτόπια μεταφορά κατασκευαστικών υλικών που ελαχιστοποιούν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο Παράδειγμα: Στη Μάλτα, οι προδιαγραφές για ένα νέο σχολικό κτίριο περιείχαν απαιτήσεις ως προς την ενεργειακή αυτάρκειά του μέσω της χρήσης επιτόπιας παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν πρόταση μπορούσαν να προτείνουν διάφορες λύσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού. Καθορίζονταν τα ελάχιστα επίπεδα ενεργειακής και υδατικής αποδοτικότητας, με πρόσθετους «πόντους» για καλύτερες επιδόσεις κατά το στάδιο απονομής. Στην προκριθείσα πρόταση προβλεπόταν η εγκατάσταση ηλιακών πινάκων φωτοβολταϊκών συστοιχιών και ανεμογεννητριών, με παραγωγή 35,000kWh συνολικά κατά τους πρώτους δέκα μήνες της σύμβασης.

19 Γραφειακός εξοπλισμός ΤΠ Οι δημόσιες αρχές είναι μείζονες καταναλωτές γραφειακού εξοπλισμού ΤΠ, ενώ οι δυνατότητες εξοικονόμησης στον τομέα αυτό είναι μεγάλες, συμβάλλοντας στη στροφή της αγοράς προς υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Οι προσεγγίσεις ΔΠΣ στο γραφειακό εξοπλισμό ΤΠ περιλαμβάνουν (χαρακτηριστικά): Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κατά τη λειτουργία, σε λειτουργία αναμονής ή εκτός λειτουργίας. Οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές καλούνται να εφαρμόζουν τα πλέον σύγχρονα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται, κατ ελάχιστον, στον ενωσιακό κανονισμό «Energy Star». Υψηλότεροι βαθμοί είναι δυνατόν να χορηγηθούν στο στάδιο ανάθεσης για τις ενεργειακές επιδόσεις που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτούμενες. Σχεδιασμό ο οποίος διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και διευκολύνει την αναβάθμιση ή αντικατάσταση κατασκευαστικών μερών, π.χ. εύκολα προσβάσιμες κάρτες μνήμης και ευχερής αποσυναρμολόγηση προκειμένου να διευκολύνεται η ανακύκλωση των μερών. Περιορισμός για τις ουσίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον. Περιορισμός για τα επίπεδα θορύβου.

20 Παράδειγμα: Το 2010, το Συμβούλιο της Κομητείας της Στοκχόλμης θέσπισε απαιτήσεις ΔΠΣ για τους υπολογιστές, με πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού στα νέα προϊόντα και την απομάκρυνση του μολύβδου, του υδραργύρου και των αλογονωμένων επιβραδυντικών φλογός από τους νέους υπολογιστές. Μέχρι τα τέλη του 2014, το Συμβούλιο της Κομητείας αναμένεται να έχει περιορίσει τον κλιματικό αντίκτυπο των υπολογιστών της και κατά τη διάρκεια της φάσης της χρήσης τους κατά 40%, να έχει μειώσει το βάρος των επικίνδυνων ουσιών κατά 8 εκατομμύρια χιλιόγραμμα και περιορίσει τις εκπομπές CO 2 του Συμβουλίου της Κομητείας κατά 2 εκατομμύρια χιλιόγραμμα.

21 Χαρτί και προϊόντα ξυλείας Η παραγωγή χαρτιού και προϊόντων ξυλείας μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τα δάση (αποψίλωση δασών), την απώλεια βιοποικιλότητας, την κατανάλωση νερού και ενέργειας και τη χημική ρύπανση. Πολλές δημόσιες αρχές έχουν ενσωματώσει κριτήρια όπως τα ακόλουθα κατά την αγορά χαρτιού και προϊόντων ξυλείας: Χαρτί από ανακυκλωμένες ίνες ή/και μη ανακυκλωμένες ίνες, παραγόμενες από δάση που τυγχάνουν βιώσιμης διαχείρισης. Χαρτί που είναι τελείως απηλλαγμένο χλωρίου (TCF) ή στοιχειακού χλωρίου (ECF). Ύπαρξη ολοκληρωμένων πληροφοριών που επιβεβαιώνει τη νόμιμη προέλευση όλης της ξυλείας (σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία αριθ. 995/2010). Αυτό μπορεί να ελεγχθεί με σύστημα πιστοποίησης από τρίτο μέρος (π.χ. Συμβούλιο Διαχείρισης των Δασών/FSC, πανευρωπαϊκό σχέδιο για την πιστοποίηση των δασών/pefc ή ισοδύναμο σύστημα) ή από άδεια που χορηγείται υπό το σύστημα της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνησης και εμπορίου (FLEGT). Για την ξυλεία, εφαρμογή οικολογικών αρχών σχεδιασμού που επιτρέπουν την προσαρμογή και επαναχρησιμοποίηση ειδών. Παράδειγμα: Το Βουλγαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων επέλεξε χαρτί ανακυκλωμένων ινών κατά 100% για χρήση στα γραφεία του. Από ανάλυση αγοράς που έγινε πριν την αγορά προέκυψε ότι η στροφή προς φιλικότερο προς το περιβάλλον χαρτί μπορούσε να γίνει χωρίς να αυξηθεί το κόστος. Σύμφωνα με την επιτυχή προμήθεια του Υπουργείου, ο βουλγαρικός κεντρικός αγοραστικός φορέας συνήψε, επίσης, μια συμφωνία πλαίσιο για την προμήθεια ανακυκλωμένου χαρτιού κατά 100% σε ορισμένες δημόσιες αρχές.

22 Πρόσθετοι πόροι Ο ιστότοπος της ΕΕ για τις ΔΠΣ αναπτύχθηκε ως ο πυλώνας της ενημέρωσης για τις ΔΠΣ. Μέσω αυτού έχετε πρόσβαση στα εξής: Κοινά κριτήρια ΔΠΣ και τεχνικές εκθέσεις υποστρώματος Το εγχειρίδιο Αγοράζοντας πράσινα! Για τις περιβαλλοντικές δημόσιες συμβάσεις, με συμβουλές προς τους αγοραστές για νομικές και πρακτικές πτυχές των ΔΠΣ Ένα γραφείο υποστήριξης ΔΠΣ που ανταποκρίνεται άμεσα στα ερωτήματα των ενδιαφερομένων Ενημερωτικό δελτίο με τα πλέον πρόσφατα νέα σχετικά με τις ΔΠΣ και πολλά παραδείγματα εφαρμογής των ΔΠΣ στα κράτη μέλη Πληροφορίες για τις μεθοδολογίες συνεκτίμησης του κύκλου ζωής (LCC), τα οικολογικά σήματα και άλλες πηγές ανάπτυξης κριτηρίων για τις ΔΠΣ Κατάλογο των απαντήσεων στις συχνότερα τιθέμενες ερωτήσεις καθώς και γλωσσάριο των κυριότερων όρων και εννοιών που αφορούν τις ΔΠΣ Τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για τα εθνικά σχέδια δράσης και πολιτικές για τις ΔΠΣ Μελέτες, έργα, βίντεο, εκδικασμένες υποθέσεις, νομικό πλαίσιο και πλαίσιο άσκησης πολιτικής καθώς και εκπαιδευτικό υλικό

23 Επιπλέον, διατίθενται σειρά πολύτιμων ηλεκτρονικών πόρων από τους εθνικούς ιστότοπους ΔΠΣ και τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Οι σύνδεσμοι διατίθενται στον ενωσιακό ιστότοπο για τις ΔΠΣ: ec.europa.eu/environment/gpp Εικονογράφηση εξωφύλλου: Ο ιπτάμενος ολλανδός/ istockphoto.com, dobrinov/ istockphoto.com, Stephan Köhler (ICLEI) Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή εφόσον γίνεται μνεία της πηγής doi: /8673 Οπισθόφυλλο

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες: Στρατηγικές, Πολιτικές και Εφαρμογές στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες: Στρατηγικές, Πολιτικές και Εφαρμογές στην Ευρώπη και την Ελλάδα Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες: Στρατηγικές, Πολιτικές και Εφαρμογές στην Ευρώπη και την Ελλάδα Σωκράτης Φάμελλος Αντιδήμαρχος Θέρμης Λαμία, 20 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Πράσινες Συμβάσεις- Εισαγωγή - 1. Ποιο θα πρέπεινα είναι το πρώτο στάδιο των διαδικασιών σύναψης πράσινων συμβάσεων; - α) Καθορισμός των κριτηρίων ανάθεσης - β) Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ

Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11-12 Ιουνίου 2015 Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αίθουσα «Μηχανουργείο» Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Αλέξης Χατζημπίρος Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Έργων Εθνικός εταίρος Τι είναι οι πράσινες ή οικολογικές συμβάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Γεωργίου- Τσιάκαλου Ναταλία ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2005/0283(COD) 30.5.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ

Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ Δρ Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα Το Περιφερειακό και Ενεργειακό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές

ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές ΕΡΓΑΛΕΙΟ E Πρότυπες Προδιαγραφές Περιληπτική παρουσίαση 1. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου Η παροχή προδιαγραφών για την προμήθεια διαφόρων σημαντικών αγαθών. 2. Πλεονεκτήματα του εργαλείου Το εργαλείο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. 2η έκδοση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. 2η έκδοση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις 2η έκδοση Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 Προσοχή Το παρόν είναι ενδεικτικό έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων «Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων EL Τα συμπεράσματα που ακολουθούν βασίζονται στο σημείωμα με τίτλο «Αξιολόγηση της εμβληματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και κλίμα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 282,6 εκατομμύρια ευρώ για 225 νέα περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα

Περιβάλλον και κλίμα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 282,6 εκατομμύρια ευρώ για 225 νέα περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2014 Περιβάλλον και κλίμα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 282,6 εκατομμύρια ευρώ για 225 νέα περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Χώρα των Βάσκων, Ισπανία Μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας της για την Προστασία του Περιβάλλοντος (IHOBE), η

Διαβάστε περισσότερα

στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος

στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη Δομικά Υλικά Περιεχόμενα Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη Κόστος Κύκλου Ζωής Το έργο Buy Smart+ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας

Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Ημερίδα έργου ProEE, 5 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου Buy Smart+ «Πράσινες Συμβάσεις στην Ευρώπη»

Παρουσίαση έργου Buy Smart+ «Πράσινες Συμβάσεις στην Ευρώπη» Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Παρουσίαση έργου Buy Smart+ «Πράσινες Συμβάσεις στην Ευρώπη» Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ημερίδα έργου Buy Smart+ στην Κύπρο 8 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το γενικότερο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) που αποσκοπεί στην εδραίωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «Πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και εξελίξεις στον τομέα των πράσινων δημοσίων συμβάσεων» Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Πρόοδος Εργασιών ΣΔΒΕ Λευκωσίας 1. Υπογραφή του Συμφώνου 8/10/2013 2. Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της Πολιτικής των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2007-2009 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Λευτέρης Γιακουμέλος Τμήμα Εκπαίδευσης ΚΑΠΕ email: egiakou@cres.gr Εισαγωγή Τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (υπολογιστές, τηλεοράσεις, πλυντήρια) κάνουν τη ζωή των

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων

Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 59 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ, ΑΗΚ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Ομάδες προϊόντων με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση Μηχανισμοί κοινών προμηθειών Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 8/3/2013

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 8/3/2013 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 8/3/2013 Γεωργίου- Τσιάκαλου Ναταλία ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Buy Smart+ Ελληνικό Γραφείο Υποστήριξης Προµηθειών: Παρεχόµενες Υπηρεσίες & Πιλοτικές Εφαρµογές

Το έργο Buy Smart+ Ελληνικό Γραφείο Υποστήριξης Προµηθειών: Παρεχόµενες Υπηρεσίες & Πιλοτικές Εφαρµογές Το έργο Buy Smart+ Ελληνικό Γραφείο Υποστήριξης Προµηθειών: Παρεχόµενες Υπηρεσίες & Πιλοτικές Εφαρµογές ρ. Κώστας Κωνσταντίνου Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD Ιωάννα Τσαλακανίδου Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου»

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια έλλειψη φυσικών πόρων, η κύρια πρόκληση για

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2014 COM(2014) 479 final ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΕ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π.) CYPRUS AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION (C.A.P.O.)

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π.) CYPRUS AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION (C.A.P.O.) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π.) CYPRUS AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION (C.A.P.O.) ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ): Συνέδριο για την ενημέρωση και δημιουργία πλαισίου συνεργασίας για τις ΠΔΣ.

Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ): Συνέδριο για την ενημέρωση και δημιουργία πλαισίου συνεργασίας για τις ΠΔΣ. Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ): Συνέδριο για την ενημέρωση και δημιουργία πλαισίου συνεργασίας για τις ΠΔΣ Συνέδριο Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ): Το Δημόσιο πρωταγωνιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 Ημερίδα : «Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών» Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή»

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» «Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ) e-mail: hachp@hachp.gr Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα