Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015"

Transcript

1 Net metering Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015

2 Ση πξνβιέπεη ην λέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ net metering ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ζπκςεθηζκφο παξαγφκελεο - θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (γλσζηφο κε ηνλ φξν net metering) απνηειεί έλα απφ ηα εξγαιεία πξνψζεζεο ηεο απηνπαξαγσγήο θαη ηδηνθαηαλάισζεο κε ΑΠΕ θαη εθαξκφδεηαη ζε δηάθνξεο ρψξεο, θπξίσο γηα εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηατθψλ. Σν net metering επηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή λα θαιχςεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ηδηνθαηαλαιψζεψλ ηνπ, ελψ παξάιιεια ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δίθηπν γηα έκκεζε απνζήθεπζε ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο. Ο φξνο net πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε ρξέσζε/πίζησζε ηνπ θαηαλαισηή αθνξά ζηε δηαθνξά κεηαμχ θαηαλαιηζθφκελεο θαη παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζε κία νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Η πεξίνδνο απηή είλαη ζπλήζσο ν εθάζηνηε θχθινο θαηακέηξεζεο θαη ηηκνιφγεζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο. Αλ ππάξρεη πεξίζζεηα ελέξγεηαο, απηή ζπλήζσο δελ ράλεηαη γηα ηνλ θαηαλαισηή αιιά πηζηψλεηαη ινγηζηηθά γηα κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν (ζπλήζσο έλα ρξφλν) νπφηε θαη γίλεηαη ε ηειηθή εθθαζάξηζε. ΣΙ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Με ην Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/ ) ζεζκνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ε δπλαηόηεηα ησλ θαηαλαισηώλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ net metering. Οη ξπζκίζεηο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/ ) θαη πξνβιέπνπλ ηα εμήο: Άξζξν 6 Πξνζζήθε δηαηάμεσλ ζην λ. 3468/ Μεηά ην άξζξν 14 ηνπ λ. 3468/2006 πξνζηίζεηαη άξζξν 14Α σο εμήο: Άξζξν 14Α Εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ θαη ζηαζκώλ κηθξώλ αλεκνγελλεηξηώλ από απηνπαξαγσγνύο 1. Επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ θαη ζηαζκώλ κηθξώλ αλεκνγελλεηξηώλ από απηνπαξαγσγνύο ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπο πνπ ζπλδένληαη ζην Δίθηπν. Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηε ΡΑΕ σο πεξηνρέο κε θνξεζκέλα δίθηπα, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ δύν ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, ν Δηαρεηξηζηήο ηνπ Δηθηύνπ κπνξεί λα ζέηεη πεξηνξηζκνύο ζηελ απνξξνθώκελε ηζρύ γηα ιόγνπο αζθάιεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δηθηύνπ ή ηνπ Δηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Δηαρεηξηζηή θαη γλώκε ηεο Ρ.Α.Ε, θαζνξίδνληαη ην ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ν ζπκςεθηζκόο ηεο παξαγόκελεο θαη ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο θαη εηδηθόηεξα νη ρξεώζεηο πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζπκςεθηζκό, ην ρξνληθό δηάζηεκα εληόο ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγίδεηαη ν ζπκςεθηζκόο ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο κε ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ

3 απηνπαξαγσγνύ πνπ ηξνθνδνηεί ν ζηαζκόο, ν ηύπνο, ην πεξηερόκελν θαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζπκςεθηζκνύ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζώο θαη θάζε εηδηθόηεξν ζέκα ή άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο. Σν πιεόλαζκα ελέξγεηαο πνπ πξνθύπηεη από ην ζπκςεθηζκό ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ δηνρεηεύεηαη ζην Δίθηπν ρσξίο ππνρξέσζε γηα νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ζηνλ απηνπαξαγσγό. Με ηελ αλσηέξσ απόθαζε κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη ν ηξόπνο ζπκςεθηζκνύ βάζεη ηνπ κεγέζνπο ησλ ζηαζκώλ, ηνπ επηπέδνπ ηάζεο ζύλδεζεο θαη ησλ εηδηθόηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ηηκνινγίσλ θαηαλάισζεο. Με ηελ αλσηέξσ απόθαζε θαζνξίδεηαη θαη ε κνλαδηαία ηηκή κε ηελ νπνία ζα ππνινγίδεηαη ε απνδεκίσζε γηα ην πιεόλαζκα ηεο ελέξγεηαο ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη από ηνπο Πξνκεζεπηέο, ππέξ ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) 2. Εηδηθά γηα θσηνβνιηατθνύο ζηαζκνύο πνπ εγθαζίζηαληαη από δεκόζηνπο θνξείο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζην πιαίζην δηεπξσπατθώλ πξνγξακκάησλ είλαη δπλαηή ε ζύλδεζή ηνπο ηόζν ζην Δίθηπν όζν θαη ζην Δηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα. Πιεόλαζκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ δηαηίζεηαη ζην ύζηεκα ή ην Δίθηπν, από ηνπο ζηαζκνύο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, θαη κέρξη πνζνζηό 20% ηεο ζπλνιηθά παξαγόκελεο ελέξγεηαο, ζε εηήζηα βάζε, απνδεκηώλεηαη βάζεη ησλ ηηκώλ ηνπ πίλαθα ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13. ηηο 30/12/2014, ππνγξάθεθε κηα λέα ππνπξγηθή απόθαζε ζηελ νπνία πξνβιέπνληαη ηα εμήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ net metering. Καηαξηίδεηαη Δηδηθό Πξόγξακκα εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ από απηνπαξαγσγνύο γηα ηελ θάιπςε ηδίσλ αλαγθψλ ηνπο, κε εθαξκνγή ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ. Η ηζρύο θάζε θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη 20 kwp ή κέρξη ην 50% ηεο ζπκθσλεκέλεο ηζρύνο θαηαλάισζεο, (Ιζρύο Φσηνβνιηατθνύ (kwp) 0,5*πκθσλεκέλε Ιζρύο Καηαλάισζεο (kva)), εθόζνλ ε ηηκή απηή είλαη κεγαιύηεξε ηνπ σο άλσ νξίνπ ησλ 20 kwp. Εηδηθά γηα λνκηθά πξφζσπα, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ή άιινπο δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο ζθνπνχο, γεληθήο ή ηνπηθήο εκβέιεηαο, ε αλψηαηε ηζρχο θάζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα αλέξρεηαη έσο θαη ην 100% ηεο ζπκθσλεκέλεο ηζρχνο θαηαλάισζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ηζρύο ελόο θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα θαη Γίθηπν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14Α ηνπ λ. 3468/2006 (500 kwp), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Εηδηθά ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά, ε ηζρχο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη 10 kwp, θαη εηδηθά γηα ηελ Κξήηε κέρξη 20 kwp, ή κέρξη ην 50% ηεο ζπκθσλεκέλεο ηζρχνο θαηαλάισζεο (Ιζρχο Φσηνβνιηατθνχ (kwp) 0,5*πκθσλεκέλε Ιζρχο Καηαλάισζεο (kva)), εθφζνλ ε ηηκή απηή είλαη κεγαιχηεξε ηνπ σο άλσ νξίνπ ησλ 10 kwp ή ησλ 20 kwp. Εηδηθά γηα λνκηθά πξφζσπα, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ή άιινπο δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο ζθνπνχο, γεληθήο ή ηνπηθήο εκβέιεηαο, ε αλψηαηε ηζρχο θάζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα αλέξρεηαη έσο θαη ην 100% ηεο ζπκθσλεκέλεο ηζρχνο θαηαλάισζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ηζρχο ελφο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα Με Δηαζπλδεδεκέλα Νεζηά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην ησλ 50 kwp γηα ηελ Κξήηε θαη ησλ 20 kwp γηα ηα ινηπά Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά. Η ηζρχο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ηεο παξνχζαο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζε θάζε ειεθηξηθφ ζχζηεκα ησλ Με Δηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, ζα πξνζκεηξάηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πεξηζψξην ηζρχνο γηα θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο

4 απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο ΡΑΕ. Ωο ελεξγεηαθόο ζπκςεθηζκόο λνείηαη ν ζπκςεθηζκφο ηεο παξαγφκελεο απφ ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ελέξγεηαο κε ηελ θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ απηνπαξαγσγνχ, ν νπνίνο δηελεξγείηαη ζε εηήζηα βάζε. Σν Πξφγξακκα αθνξά ζε ζηαζεξά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ηα νπνία εγθαζίζηαληαη ζηνλ ίδην ή όκνξν ρώξν κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαηαλάισζεο ηηο νπνίεο ηξνθνδνηνχλ θαη νη νπνίεο ζπλδένληαη ζην Δίθηπν. Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα εγθαζίζηαληαη επί θηηξίσλ ή επί εδάθνπο ή άιισλ θαηαζθεπώλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε πνιενδνκηθή λνκνζεζία. Γηθαίσκα έληαμεο ζην Πξόγξακκα έρνπλ θπζηθά πξφζσπα (επηηεδεπκαηίεο ή κε) ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηα νπνία είηε έρνπλ ζηελ θπξηόηεηά ηνπο ηνλ ρώξν ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθό ζύζηεκα είηε έρνπλ ηε λόκηκε ρξήζε απηνύ (π.ρ. κέζσ κίζζσζεο, δσξεάλ παξαρψξεζεο θιπ) θαη έρνπλ δηαζθαιίζεη ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ρψξνπ. ηελ πεξίπησζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε θνηλόρξεζην ή θνηλόθηεην ρώξν θηηξίνπ, επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ζπζηεκάησλ. Δηθαίσκα έληαμεο ζην Πξφγξακκα έρνπλ νη θχξηνη νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ ή νη έρνληεο ηε λφκηκε ρξήζε απηψλ κεηά απφ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ή θνηλφθηεηνπ ρψξνπ ή κέξνπο απηνχ απφ ηνπο ινηπνχο ζπληδηνθηήηεο. Πξνυπφζεζε απνηειεί ε ζπκθσλία ησλ ζπληδηνθηεηψλ πνπ απνδεηθλχεηαη κε πξαθηηθφ απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή κε άιιε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ θηηξίνπ, ζχκθσλα κε ηα νηθεία θαηαζηαηηθά ή άιια δεζκεπηηθά ζπκθσλεηηθά, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο ηέηνησλ ζπκθσλεηηθψλ, απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληδηνθηεηψλ. Επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ρξήζεο ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο, κεηά απφ έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ θπξίνπ ηνπ ρψξνπ απηνχ, ζε θχξην ή ηνλ έρνληα λφκηκε ρξήζε νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ηνπ θηηξίνπ φπνπ βξίζθεηαη ν ρψξνο. Κάζε θσηνβνιηατθό ζύζηεκα αληηζηνηρίδεηαη απνθιεηζηηθά κε έλαλ κεηξεηή θαηαλάισζεο. Η ύκβαζε Δλεξγεηαθνύ πκςεθηζκνύ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ απηνπαξαγσγνχ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή κε ηνλ νπνίν έρεη ζπκβιεζεί ν απηνπαξαγσγφο γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ εγθαηάζηαζε θαηαλάισζήο ηνπ, γηα είθνζη πέληε (25) έηε, κε έλαξμε ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ ζχλαςε χκβαζεο πκςεθηζκνχ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί χκβαζε χλδεζεο γηα ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα κε ηνλ Δηαρεηξηζηή ηνπ Δηθηχνπ θαζψο θαη πιήξεο εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ νηθείνπ Πξνκεζεπηή ή έληαμε ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο νθεηιψλ πξνο ηνλ νηθείν Πξνκεζεπηή. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε χπαξμε ελεξγνχ παξνρήο θαηαλάισζεο ζηνλ ρψξν φπνπ ην ζχζηεκα εγθαζίζηαηαη, επ νλφκαηη ηνπ απηνπαξαγσγνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν απηνπαξαγσγόο αιιάμεη Πξνκεζεπηή γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ θαηαλαιψζεψλ ηνπ, ιήγεη απηνδηθαίσο ε χκβαζε πκςεθηζκνχ θαη ζπλάπηεηαη λέα χκβαζε πκςεθηζκνχ γηα ην ππνιεηπφκελν εθ ησλ είθνζη πέληε (25) εηψλ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ απηνπαξαγσγνχ θαη ηνπ λένπ Πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο ζρεηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ ρώξνπ όπνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ην θσηνβνιηατθό ζύζηεκα, ν λένο θχξηνο ηνπ ρψξνπ ππεηζέξρεηαη απηνδίθαηα ζηα

5 δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεηαβηβάδνληνο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε πκςεθηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ θαηαλαισηήο έρεη ηε λόκηκε ρξήζε ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε θαηαλάισζε, αιιά ηδηνθηήηεο ηνπ θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ν θύξηνο ηνπ ρώξνπ απηνύ, είλαη επηηξεπηή ε ζύλαςε ύκβαζεο πκςεθηζκνύ είηε κε ηνλ θύξην, είηε κε ηνλ έρνληα ηε λόκηκε ρξήζε ηνπ ρώξνπ απηνύ. Πξνυπφζεζε γηα ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο πκςεθηζκνχ είλαη ε χπαξμε ελεξγνχ παξνρήο θαηαλάισζεο επ νλφκαηη ηνπ απηνπαξαγσγνχ. ε πεξίπησζε ζύλδεζεο κε ηελ θνηλόρξεζηε παξνρή ηνπ θηηξίνπ, ε χκβαζε πκςεθηζκνχ ζπλάπηεηαη κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ επ νλφκαηη ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε θνηλφρξεζηε παξνρή θαηαλάισζεο. Γηα ηε ζχλαςε χκβαζεο πκςεθηζκνχ κε ηνλ θαηαλαισηή πνπ έρεη ηε λφκηκε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απαηηείηαη ζρεηηθή έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ θπξίνπ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηνλ λφκηκν ρξήζηε ηνπ ρψξνπ γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ζπλαθζεί χκβαζε πκςεθηζκνχ θαηά ηα αλσηέξσ θαη κεηαβιεζεί ην πξφζσπν πνπ έρεη ηε λφκηκε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, ηξνπνπνηείηαη ε χκβαζε πκςεθηζκνχ, γηα ην ππνιεηπφκελν δηάζηεκα ησλ 25 εηψλ, σο πξνο ην πξφζσπν πνπ κεηαβάιιεηαη θαη επ νλφκαηη ηνπ νπνίνπ είλαη πιένλ ε παξνρή θαηαλάισζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζην ηηκνιόγην θαηαλάισζεο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ απηνπαξαγσγνύ πξνβιέπεηαη θιηκαθνύκελε ρξέσζε, ζην αληαγσληζηηθφ ζθέινο ηνπ, ν ζπκςεθηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ λα πξνθχπηνπλ νη ρακειφηεξεο ρξεψζεηο γηα ηνλ απηνπαξαγσγφ. ε φηη αθνξά ζηηο ξπζκηδφκελεο ρξεψζεηο ησλ απηνπαξαγσγψλ κε ελεξγεηαθφ ζπκςεθηζκφ, ε λνκνζεζία (κε ηξνπνινγία πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2014) πξνβιέπεη όηη νη απηνπαξαγσγνί ζα επηβαξύλνληαη κόλν κε ρξέσζε ΤΚΩ γηα ην ζύλνιν ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλνπλ (είηε απηή πξνέξρεηαη απφ ην Δίθηπν είηε ηελ παξάγνπλ νη ίδηνη) θαη απαιιάζζνληαη από ηε ρξέσζε ΔΣΜΔΑΡ γηα ην ηκήκα ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγνπλ νη ίδηνη. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ηα ηξέρνληα ηηκνιφγηα ηεο ΔΕΗ γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ, ν ζπκςεθηζκφο ζα γίλεηαη, γηα κελ ηνλ νηθηαθό θαηαλαισηή πεξίπνπ ζηα 0,185 /kwh (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), γηα δε ηνλ εκπνξηθό θαηαλαισηή ζηα 0,120-0,165 /kwh. ΟΙ ΥΡΔΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΔ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, θαίλνληαη νη δηάθνξεο ρξεψζεηο γηα νηθηαθφ θαηαλαισηή θαη κηθξφ εκπνξηθφ θαηαλαισηή φπσο ηζρχνπλ ηνλ Ινχιην ηνπ 2014.

6 Οηθηαθό ηηκνιόγην Δηήζηα θαηαλάισζε (kwh) Υξέσζε ελέξγεηαο (Αληαγσληζηηθέο ρξεψζεηο, /kwh) 0,1059 Υξέσζε ελέξγεηαο (Δίθηπν Μεηαθνξάο, /kwh) 0,0059 Υξέσζε ελέξγεηαο (Δίθηπν Δηαλνκήο, /kwh) 0,0224 Τπεξεζίεο Κνηλήο Ωθέιεηαο ( /kwh) 0,0070 ΕΦΚ ( /kwh) 0,0022 Εηδηθφ Σέινο 5 0,0004 ΕΣΜΕΑΡ ( /kwh) 0,0263 Λνηπέο επηβαξχλζεηο ( /kwh) 0,0005 ΤΝΟΛΟ ( /kwh) 0,1706 ΦΠΑ 0,0221 ΤΝΟΛΟ ( /kwh) 0,1927 Δκπνξηθό ηηκνιόγην Γ21 Δηήζηα θαηαλάισζε (kwh) Υξέσζε ελέξγεηαο (Αληαγσληζηηθέο ρξεψζεηο, /kwh) 0,1021 Υξέσζε ελέξγεηαο (Δίθηπν Μεηαθνξάο, /kwh) 0,0058 Υξέσζε ελέξγεηαο (Δίθηπν Δηαλνκήο, /kwh) 0,0228 Τπεξεζίεο Κνηλήο Ωθέιεηαο ( /kwh) 0,0182 ΕΦΚ ( /kwh) 0,0050 Εηδηθφ Σέινο 5 0,0004 ΕΣΜΕΑΡ ( /kwh) 0,0309 Λνηπέο επηβαξχλζεηο ( /kwh) 0,0005 ΤΝΟΛΟ ( /kwh) 0,1857 Αθαηξψληαο ηηο ΤΚΩ, ν ζπκςεθηζκφο ζα γίλεηαη, γηα κελ ηνλ νηθηαθφ θαηαλαισηή πεξίπνπ ζηα 0,185 /kwh (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), γηα δε ηνλ εκπνξηθφ θαηαλαισηή (πνπ ππάγεηαη ζην ελ ιφγσ ηηκνιφγην) ζηα 0,165 /kwh. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΟΤ NET METERING Εμεηάδνπκε ην ηη επηπηψζεηο έρνπλ ζηελ απνπιεξσκή ελφο κηθξνχ νηθηαθνχ ή εκπνξηθνχ ζπζηήκαηνο νη ξπζκίζεηο γηα ην net metering πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο. Η αλάιπζε γίλεηαη ελδεηθηηθά γηα έλα λνηθνθπξηφ πνπ εγθαζηζηά έλα θσηνβνιηατθφ ηζρχνο 3,5 kwp θαη κηα κηθξή επηρείξεζε πνπ εγθαζηζηά έλα θσηνβνιηατθφ ηζρχνο 7 kwp.

7 ΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΩΓΟ 1. Ελδεηθηηθφ θφζηνο ζπζηήκαηνο (πεξηιακβάλεη ΦΠΑ 23% θαη θφζηνο ζχλδεζεο) 2. Ελεξγεηαθή απφδνζε kwh/kwp 3. Μέζε εηήζηα πηψζε παξαγσγηθφηεηαο 0,2% 4. Μέζε εηήζηα αχμεζε ηηκνινγίσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 2% 5. Εηήζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 1% ηεο αξρηθήο επέλδπζεο (κε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή 2%) 6. 10εηήο δαλεηζκφο ηνπ 50% ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ν απηνπαξαγσγφο έρεη έλα ζπλνιηθφ φθεινο πεξί ηηο ζηελ 25εηία (φζν δηαξθεί ε χκβαζε πκςεθηζκνχ πνπ ππνγξάθεη ν θαηαλαισηήο κε ηε ΔΕΗ ή άιιν ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή). Η εζσηεξηθή απφδνζε (IRR) επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ 25εηία είλαη 10,4%.

8 ΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΩΓΟ 1. Ελδεηθηηθφ θφζηνο ζπζηήκαηνο (πεξηιακβάλεη θφζηνο ζχλδεζεο) 2. Ελεξγεηαθή απφδνζε kwh/kwp 3. Μέζε εηήζηα πηψζε παξαγσγηθφηεηαο 0,2% 4. Μέζε εηήζηα αχμεζε ηηκνινγίσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 2% 5. Εηήζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 1% ηεο αξρηθήο επέλδπζεο (κε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή 2%) 6. 10εηήο δαλεηζκφο ηνπ 50% ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ν απηνπαξαγσγφο έρεη έλα ζπλνιηθφ φθεινο πεξί ηηο πξν θφξσλ ζηελ 25εηία (φζν δηαξθεί ε χκβαζε πκςεθηζκνχ πνπ ππνγξάθεη ν θαηαλαισηήο κε ηε ΔΕΗ ή άιιν ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή). Η εζσηεξηθή απφδνζε (IRR) επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ 25εηία είλαη 19,8% (ή 15,4% κεηά απφ θφξνπο).

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα