ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης 1. Οικονομική Υπηρεσία 2. Τεχνική Υπηρεσία ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 342 / 2009 απόφαση της Δ.Σ με αριθμό Πρωτ / ΘΕΜΑ: Αποστολή αντιγράφου της 420 / 2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά: «Κατάρτιση των όρων και σύνταξη διακήρυξης δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός οχήματος οδικού καθαρισμού, προϋπολογισμού δαπάνης ,00». Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του 18 / 2009 πρακτικού συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, όπου είναι καταχωρημένη η 420 / 2009 απόφασή του, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος. Μαζί με το παραπάνω απόσπασμα πρακτικού σας στέλνουμε και αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της απόφασης ως και τα συνημμένα στο έγγραφο αυτό δικαιολογητικά. Ο Δήμαρχος Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

2 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Σήμερα την 8η μηνός Οκτωβρίου του έτους 2009, ο υπογεγραμμένος Μπορμπαντωνάκης Προκόπης τοιχοκόλλησα, στο συνηθισμένο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος (Πίνακα Ανακοινώσεων) αντίγραφο της υπ αριθμό 420 / 2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά: «Κατάρτιση των όρων και σύνταξη διακήρυξης δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός οχήματος οδικού καθαρισμού, προϋπολογισμού δαπάνης ,00». Η τοιχοκόλληση έγινε με την παρουσία των μαρτύρων που υπογράφουν. 1. Κρητσωτάκη Μαρία 2. Παπαδάκης Στυλιανός Αφού συντάχθηκε το αποδεικτικό υπογράφεται. Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση. ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΣ Μπορμπαντωνάκης Προκόπης

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης 420 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18 / 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σήμερα την 02 Οκτωβρίου του έτους 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 π.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή Γαζίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου Γαζίου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6), εφόσον ήταν παρόντες : 1.- Μαρκογιαννάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής 2.- Παγωμένος Χαράλαμπος, Μέλος ««3.- Παντερής Απόστολος, Μέλος ««4.- Παγωμένος Ιωάννης, Μέλος ««5.- Πετούσης Ζαχαρίας Μέλος ««6.- Παπαδάκη Τίτο, Αναπληρωματικό Μέλος ««ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.- Κληρονόμος Εμμανουήλ Το τακτικό μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής Κεφαλογιάννης Κων/νος λόγο φόρτου εργασίας δεν μπορούσε να παραβρεθεί στην συνεδρίαση και αναπληρώνεται από το αναπληρωματικό μέλος Παπαδάκη Τίτο. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Μπορμπαντωνάκης Προκόπης, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε τη αρχή της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

4 ΘΕΜΑ 12 ο : Κατάρτιση των όρων και σύνταξη διακήρυξης δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός οχήματος οδικού καθαρισμού, προϋπολογισμού δαπάνης ,00. Με την 342/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η προμήθεια ενός οχήματος οδικού καθαρισμού, σύμφωνα με την 408/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., προϋπολογισμού δαπάνης ,00 (με τον Φ.Π.Α.). Με το υπ αριθμό πρωτ. 5380/ έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης «ΘΗΣΕΑ» εγκρίθηκε η οριστική ένταξη της προμήθειας «Προμήθεια οχήματος οδικού καθαρισμού» και δύναται να προχωρήσουμε στην υλοποίησης της ενέργειας. Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2009 σύμφωνα με το υπ αριθμό Πρωτ. 1770/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αγορά του οχήματος οδικού καθαρισμού από το ελεύθερο εμπόριο εγκρίθηκε με την υπ αριθμό Πρωτ. 6493/ απόφαση της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Κρήτης. Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού καθορίζονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ /93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και σας καλώ με την απόφαση μας αυτή να καθορίσουμε τους όρους για τη διενέργεια του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας. Η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις, την 342/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 408/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. και την εισήγηση του Δημάρχου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ /93), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ενός οχήματος οδικού καθαρισμού, προϋπολογισμού δαπάνης ,00, σύμφωνα με την 342/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 408/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. 2. Με την υπ αριθμό 342/2009 απόφαση του Δ.Σ. ψηφίστηκε η πίστωση των ,00 σε βάρος του Κ.Α του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2009, για την εκτέλεση της προμήθειας «προμήθεια οχήματος οδικού καθαρισμού». 3. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια οχήματος οδικού καθαρισμού, όπως αυτές αναγράφονται στην 408/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. 4. Καθορίζει τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού, ως κατωτέρω : Άρθρο 1ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,00 μαζί με το Φ.Π.Α.

5 Άρθρο 2ο Παρέχεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για μέρος ή για το σύνολο των ζητουμένων υλικών. Άρθρο 3ο Πληροφορίες Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από τον Δήμο Γαζίου υπεύθυνη Γρηγοράκη Μαρία τηλ Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα παρέχονται από τον Δήμο τουλάχιστον (6) έξι ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 4ο Ημερομηνία παραλαβής προσφορών Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών, που ορίζεται η Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 ( ), ώρα 10:00 π.μ., αυτοπροσώπως ή μέσω αξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στο Δήμο, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 5ο Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή ορίζεται την 11 Νοεμβρίου 2009 ( ) ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ (έναρξη) μέχρι 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Η Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα οριστεί από την αρμόδια επιτροπή, μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών, με έγγραφη ιδιοποίηση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Άρθρο 6ο Γλώσσα Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 7ο Προέλευση Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη αλλοδαπής και ημεδαπής προελεύσεως, ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 8ο Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά: α. Οι Έλληνες πολίτες. 1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη και είναι 8.400,00 ΕΥΡΩ. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, απο το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή,τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4

6 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Για αλλοδαπούς,τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,οι συνεταιρισμοί,οι ενώσεις προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ. β.τα νομικά πρόσωπα Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. γ.για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τους συνεταιρισμούς, τις ενώσεις προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9ο Τρόπος κατάθεσης προσφορών 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ανοικτό διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. 2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 3. Εάν από την διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν δείγματα του υλικού,αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην υπηρεσία,η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 4.Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού. 5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη. 6. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού,δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη,προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Άρθρο 10ο Προσφορές Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>. β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη << ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>.Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>.

7 2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη << ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >> και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης,προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Άρθρο 11ο Χρόνος ισχύος των προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 90 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ 5 και 23 παρ. 2. Άρθρο 12ο Αντιπροσφορές Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Άρθρο 13ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 1.Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλειστικά απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη δημαρχιακή επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νομάρχη κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

8 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. Για το αποδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3377/05. Άρθρο 14ο Προσφερόμενη τιμή 1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση του οχήματος στο Δήμο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ. 3. Εάν η προσφερόμενη τιμή είναι σε άλλο νόμισμα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρονται στο άρθρο 16. Άρθρο 15ο Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 1.Το αρμόδιο Όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη.προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Σε νέα συνεδρίαση της επιτροπής που η ημερομηνία της αναφέρεται στη διακήρυξη ανοίγονται οικονομικές προσφορές.κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 16ο Δασμοί Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. Άρθρο 17ο Δημοσίευση Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δημοσιεύεται μία φορά σε οικονομικό ή ημερήσιο τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 2741/99. Η δαπάνη για την δημοσίευση της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνει τους ΟΤΑ, στη δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτητων, τις κοινότητες. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. Η αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι κριτήριο η συμφερότερη προσφορά λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία. -Η τιμή -Ο χρόνος παράδοσης των υλικών -Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξη. -Οι όροι πληρωμής. -Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτούνται. -Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας.

9 -Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή, η τεχνική υποδομή για την συντήρηση και η εμπειρία του. -Τυχόν συνεργασία με τον φορέα παλαιότερα. -Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο φορέα. -Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. -Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. -Η σχέση κόστους-αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και βάση την παρακάτω διαδικασία: Δημιουργούνται οι δύο παρακάτω ομάδες που η κάθε μία περιλαμβάνει: α. τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε προμηθευτή εν σχέση με τις προδιαγραφές της μελέτης η ποιότητα των υλικών, η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον φορέα. Η συνολική βαθμολογία της ομάδος καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την περίπτωση που ακριβώς καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακηρύξεις. Η βαθμολογία αυτή μπορεί να φτάσει στο ανώτατο όριο 60 βαθμούς και το κατώτατο 40 βαθμούς για προσφορές που έχουν γίνει δεκτές. Η ομάδα επιβαρύνεται και με το συντελεστή βαρύτητας που για την πρώτη ομάδα ορίζεται το ανώτατο 70% βαθμών. β. Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (service) και ανταλλακτικών,όπου περιλαμβάνεται ο οριζόμενος από την προσφορά χρόνος εγγύησης των υλικών η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. Η συνολική βαθμολογία της ομάδας αυτής καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις τις διακήρυξης κατά λοιπά ισχύουν ότι και στην παραπάνω ομάδα. Ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται στο ανώτατο όριο των 30% βαθμών. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη τιμή. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές Ισχύς κινητήρα Σύστημα πέδησης Σύστημα διεύθυνσης Φίλτρα κατακράτησης σκόνης Χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων-νερού Σύστημα σάρωσης Επίδειξη οχήματος ΒΑ συντελεστής βαρύτητας 70 % ΟΜΑΔΑ Β 1 Χρόνος παράδοσης Εγγύηση καλής λειτουργίας Παροχή service και ανταλλακτικών Πωλήσεις σαρώθρων την τελευταία 3ετία στην Ελλάδα ΒΒ συντελεστής βαρύτητας 30 %

10 Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=0,7* ΒΑ +0,3* ΒΒ όπου ΒΑ και ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β αντίστοιχα. Οι προσφορές βαθμολογούνται με το μέσο όρο της βαθμολογίας όταν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη ανά κριτήριο, περισσότερο μέχρι 20% όταν υπερβαίνουν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη, λιγότερο μέχρι 20% όταν δεν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη αλλά, σε στοιχεία που κρίνονται μη ουσιώδη. Απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Την τεχνική προσφορά θα συνοδεύουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις: 1. Πιστοποιητικό ασφάλειας και υγιεινής (CE) του κατασκευαστή 2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή για σχεδιασμό και κατασκευή του οχήματος πιστοποιημένο κατά ISO 9001: Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του διαγωνιζόμενου προμηθευτή για εμπορία, ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη πιστοποιημένο κατά ISO 9001: Έγκριση τύπου του προσφερόμενου πλαισίου από όπου προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του με τις προδιαγραφές EYRO 3, σχετικά με τα καυσαέρια, εφόσον δεν πρόκειται για νέο μοντέλο. Αν πρόκειται για νέο μοντέλο για το οποίο δεν υφίσταται έγκριση τύπου ή βρίσκεται υπό έκδοση, δύναται η προσφορά να μην συνοδεύεται από έγκριση τύπου. Σε αυτή την περίπτωση θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι το όχημα πληρεί τις προδιαγραφές EYRO 3. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να κατατίθενται με την παράδοση του οχήματος. 5. Κατάσταση προμηθειών του προσφερόμενου μηχανήματος σε ΟΤΑ ή άλλους φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, την τελευταία τριετία στην οποία θα αναφέρονται ηι ημερομηνία παράδοσης, ο τύπος του προσφερόμενου οχήματος και όλα τα στοιχεία των φορέων (Δ/νση, τηλ. κλπ.) έτσι ώστε να μπορεί να συλλέξει η επιτροπή αξιολόγησης πληροφορίες αν το κρίνει αναγκαίο. Οι παραδόσεις του προσφερόμενου μηχανήματος θα αποδεικνύεται με συστατικές επιστολές και πρωτόκολλα παραλαβής από την αρμόδια αρχή και εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι εφικτό είναι απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. 6. Έκθεση του διαγωνιζόμενου προμηθευτή στην οποία αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητές του (απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός, κύκλοι εργασιών κλπ. 7. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου που να αναφέρει, τον χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο, που υποχρεωτικά θα είναι τουλάχιστον 10 έτη καθώς και ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών για την κάλυψη έκτακτων και τακτικών εργασιών συντήρησης ή επισκευής. Εφόσον ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει το προσφερόμενο είδος μερικά ή ολικά σε δικό του εργοστάσιο πρέπει να επισυναφτεί και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής στην οποία να δηλώνει ότι θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Δήμο. Επίσης θα επισυναφθεί κατάλογος με κωδικούς με τα κυριότερα ανταλλακτικά. 8. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα καθορίζεται αναλυτικά ο τρόπος και ο χρόνος αντιμετώπισης αναγκών service και τεχνικής υποστήριξης. 9. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα καθορίζεται ο χρόνος παράδοσης στις εγκαταστάσεις υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 60 εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Εφόσον ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει το προσφερόμενο είδος μερικά ή ολικά σε δικό του εργοστάσιο πρέπει να επισυναφτεί και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθεια στον διαγωνιζόμενο μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.

11 10. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα καθορίζεται ότι τα οχήματα θα παραδοθούν με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα προκειμένου να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους, συμπεριλαμβανόμενης οπωσδήποτε της έγκρισης τύπου, τα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης που θα αναφέρουν στην Ελληνική γλώσσα, τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των εξαρτημάτων, τον τρόπο και χρόνο συντήρησης καθώς και εικονογραφημένο κατάλογο με κωδικούς με τα κυριότερα ανταλλακτικά στην Ελληνική γλώσσα. 11. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα καθορίζεται ο τρόπος επίδειξης του προσφερόμενου οχήματος στην Επιτροπή Αξιολόγησης πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος της βαθμολογίας και την κατακύρωση του αποτελέσματος και χωρίς καμία δέσμευση του Δήμου για την επιλογή του οχήματος. Την επίδειξη, σε κατάσταση λειτουργίας, οχήματος όμοιου με το προσφερόμενο, στην επιτροπή θα αναλαμβάνει ο διαγωνιζόμενος εντός πέντε ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση, είτε μεταφέροντας τα μέλη της σε άλλο φορέα (με την δέσμευση της κάλυψης όλων των εξόδων της επίδειξης μετακίνηση-πλήρη διατροφή-διανομή), είτε μεταφέροντάς το στο Δήμο Γαζίου που θα παραμείνει για τουλάχιστον 24 ώρες προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασία σάρωσης, ανεξάρτητα της κατακύρωσης ή όχι της προμήθειας σ αυτόν. 12. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, από την ημερομηνία παράδοσης του οχημάτος, που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 24 μήνες. Θα παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το άρθρο 26 στον ΕΚΠΟΤΑ ύψους 2% της συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ), με χρόνο ισχύος 27 μήνες, η οποία αντικαθιστά μετά την προσωρινή παραλαβή των οχημάτων, την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και που θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και την οριστική παραλαβή του οχήματος. Θα καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι της εγγύησης, για τις περιπτώσεις τις οποίες δεν ισχύει η εγγύηση και τα υλικά, κυκλώματα, μηχανισμοί κλπ., τα οποία θεωρούνται αναλώσιμα και δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση. Άρθρο 2 Για την αξιολόγηση των προσφορών του Παραρτήματος Γ θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να καταθέσουν πλήρη τεχνικά στοιχεία, εικονογραφημένα έντυπα και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα διευκολύνει την αξιολόγηση του προσφερομένου οχήματος και να συμπληρωθεί, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή ερωτηματολογίου αναλυτικά, ο αντίστοιχος πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης. ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ FAX Ή ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ενός μηχανικού σαρώθρου με χωρητικότητα 5 m 3 περίπου, για τον καθαρισμό των οδών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το υπό προμήθεια αυτοκινούμενο μηχανικό σάρωθρο θα είναι ενιαίου τύπου (COMPACT) καινούργιο και προηγμένης τεχνολογίας, θα διαθέτει ευελιξία κινήσεων ευκολία χειρισμών και μεγάλη απόδοση. Γενικά θα είναι κατάλληλο και για τις πιο δύσκολες απαιτήσεις σαρωτικού έργου ακόμη και σε σημεία του Δήμου με βεβαρημένη ποσότητα απορριμμάτων και οδών μεγάλης κυκλοφορίας, με άριστα αποτελέσματα σάρωσης και παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος (συγκράτηση της σκόνης και των λοιπών ρύπων) και με την ελάχιστη δυνατή ρίψη νερού για την καταστολή της σκόνης, ή και με αναρροφητική υποβοήθηση. Οι διαστάσεις και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία θα πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. προκειμένου να μπορεί να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Λόγω στενότητας των οδών των Δ.Δ. του Δήμου οι διαστάσεις του σαρώθρου δεν θα υπερβαίνουν υποχρεωτικά σε μήκος τα 6 μέτρα και σε πλάτος τα 1,85 μέτρα (χωρίς τις πλευρικές βούρτσες). Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα οι όσο το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις του οχήματος.

12 Το σάρωθρο πρέπει να είναι βαμμένο με χρώμα λευκό DUCO του πιστολιού σε δύο στρώσεις κατόπιν σχετικής προεργασίας και θα φέρει στις δύο πλαινές πλευρές επίγραφή «ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ» και περιφερειακά κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκ. ΟΧΗΜΑ Το πλαίσιο θα είναι καινούργιο, ισχυρής κατασκευής. Το σάρωθρο θα φέρει κινητήρα DIESEL EURO 3 νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ισχύος μεγαλύτερης των 140 Hp και τέτοιου σχεδιασμού ώστε να εκτελούνται άνετα όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος σε χαμηλές στροφές. Βαρύτητα δίνεται στη χαμηλή ηχορύπανση και ρύπανση και στον περιορισμό του κόστους λειτουργίας. Το σάρωθρο θα διαθέτει υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης με ένα τιμόνι το οποίο θα βρίσκεται δεξιά του θαλάμου χειριστή. Θα φέρει τέσσερις ομοιοδιάστατους τροχούς και οι κινητήριοι θα είναι οι εμπρόσθιοι. Επειδή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ευελιξία, το σάρωθρο θα φέρει σύστημα τετραδιεύθυνσης. Το σύστημα πέδησης του σαρώθρου θα είναι υδραυλικό, διπλού κυκλώματος στους εμπρόσθιους και πίσω τροχούς, επιπλέον θα υπάρχει μηχανική πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακινητοποίησή του σε περίπτωση βλάβης του υδραυλικού κυκλώματος. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι υδροστατικό στον εμπρόσθιο άξονα και η ταχύτητα πορείας θα είναι 40 km/h περίπου. Το σάρωθρο θα έχει σύστημα υδραυλικής ανάρτησης στο πίσω μέρος ώστε να μπορεί να ανυψώνεται και να προσπερνά με ασφάλεια εμπόδια. Ο θάλαμος οδήγησης του σαρώθρου θα είναι προωθημένης οδήγησης για την μέγιστη ορατότητα του χειριστή κατά την διαδικασία της οδήγησης και της σάρωσης. Θα είναι ανατρεπόμενος και τοποθετημένος στο εμπρόσθιο μέρος του πλαισίου καθώς και εργονομικά σχεδιασμένος με την μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα και θα περιλαμβάνει πλευρικές θύρες με μεγάλα παράθυρα, δυνατότητα πλήρους ορατότητας, με υαλοπίνακες από κρύσταλλα ασφαλείας, καθρέπτες οπισθοσκοπήσεως και ελέγχου, ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο (2) καθίσματα καθώς και κονσόλα ελέγχου με όλα τα απαραίτητα όργανα χειρισμού και ελέγχου λειτουργίας κατάλληλα διατεταγμένα, ώστε να παρέχεται στον οδηγό - χειριστή δυνατότητα εύκολου ελέγχου και χειρισμών, τόσο για την οδήγηση του σαρώθρου, όσο και για την εργασία της σάρωσης. To σάρωθρο θα φέρει σύστημα ψύξης καμπίνας χειριστή A.C. επί ποινή αποκλεισμού. Ακόμη ο θάλαμος οδήγησης θα είναι ειδικά προφυλαγμένος και μονωμένος για την σκόνη και τις καιρικές συνθήκες καθώς και κατάλληλα ηχομονωμένος και θα φέρει σύστημα θέρμανσης και ανακύκλωσης αέρα. Το όχημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού, ο οποίος θα είναι κατάλληλος και για νυχτερινή εργασία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. θα είναι εφοδιασμένο με φάρο και τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία φωτιστικά και ηχητικά σήματα καθώς και καθρέπτες. ΚΥΡΙΩΣ ΣΑΡΩΘΡΟ Η χωρητικότητα του κάδου απορριμμάτων θα είναι 5 m 3 περίπου και το υλικό κατασκευής υποχρεωτικά ανοξείδωτος χάλυβας. Θα φέρει δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 500 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα. Το σύστημα ψεκασμού θα αποτελείται από την δεξαμενή νερού, από κατάλληλη αντλία πίεσης, όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις και από ειδικά ακροφύσια τα οποία θα είναι κατάλληλα κατανεμημένα σε καίρια σημεία του σαρωτικού συστήματος. Το σύστημα σάρωσης θα είναι μηχανικό, δηλαδή η μεταφορά των απορριμμάτων στον κάδο θα γίνεται μέσω κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας και κάθετου αναβατορίου. Θα φέρει δύο πλευρικές ψήκτρες. Όλες οι κινήσεις των ψηκτρών θα ελέγχονται και θα εκτελούνται μέσω καταλλήλων υδραυλικών συστημάτων. Η ταχύτητα και η λειτουργία κάθε ψήκτρας θα ρυθμίζεται ανεξάρτητα και η δε πίεση της κεντρικής ψήκτρας ως προς το έδαφος θα ρυθμίζεται υδραυλικά και θα ελέγχεται μέσω μανομέτρου στην καμπίνα του χειριστή. Το πλάτος σάρωσης θα είναι τουλάχιστον 2,4m με τις δύο πλευρικές βούρτσες. Η ταχύτητα σάρωσης (ταχύτητα εργασίας του σαρώθρου) θα μπορεί να φτάσει μέχρι 20 km/h και θα αυξομειώνεται από τον χειριστή-οδηγό ανάλογα με την ποσότητα και το είδος των απορριμμάτων αλλά και την κατάσταση του οδοστρώματος. Ο χειρισμός και ο έλεγχος του συστήματος σάρωσης θα πρέπει να είναι απλός και λειτουργικός και θα γίνεται μέσω της κονσόλας χειρισμών του θαλάμου οδήγησης του σαρώθρου.

13 Η ταχύτητα και η λειτουργία κάθε ψήκτρας θα ρυθμίζεται ανεξάρτητα και η δε πίεση της κεντρικής ψήκτρας ως προς το έδαφος θα ρυθμίζεται υδραυλικά και θα ελέγχεται μέσω μανομέτρου στην καμπίνα του χειριστή. Το σάρωθρο θα φέρει εμπρόσθιο μετωπικό παλινδρομικό βραχίονα ο οποίος θα μπορεί να εργάζεται δεξιά και αριστερά για τη σάρωση ρείθρων και πεζοδρομίων και ο οποίος θα επανέρχεται αυτόματα στην αρχική του θέση σε περίπτωση ελαφριάς πρόσκρουσης με σταθερό αντικείμενο. Το πλάτος σάρωσης θα είναι τουλάχιστον 3,5m με τον εμπρόσθιο βραχίονα, κυμαινόμενο ανάλογα με το φορτίο σάρωσης. Το σάρωθρο θα φέρει φίλτρα κατακράτησης της αναρροφημένης σκόνης από ανθεκτικό υλικό, έτσι ώστε ο εκτονούμενος αέρας να εξέρχεται καθαρός. Τα φίλτρα θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα αυτοκαθαρισμού μέσω ισχυρού υδραυλικού δονητή. Για την αναρρόφηση της σκόνης θα υπάρχουν μια ή δυο υδραυλικές αναρροφητικές τουρμπίνες κατάλληλα τοποθετημένες. Για την καλύτερη συντήρηση του σαρώθρου θα διαθέτει ειδικό σύστημα λίπανσης το οποίο θα είναι απλό και θα έχει όλα τα γρασσαδοράκια συγκεντρωμένα σε δύο σημεία. Το αναβατόριο και όλα τα καίρια σημεία του σαρώθρου θα είναι άμεσα επισκέψιμα για την γρήγορη και εύκολη συντήρησή τους. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η καλύτερη επισκεψιμότητα όλων των μερών του σαρώθρου. Το σάρωθρο θα φέρει αναρροφητική προβοσκίδα μήκους 4m και διαμέτρου 200 mm περίπου, για την αναρρόφηση απορριμμάτων και άλλων αντικειμένων από δυσπρόσιτα σημεία και φρεάτια και αντλία υψηλής πίεσης νερού (100 bar περίπου) και λάστιχο σε ειδικό καρούλι μήκους τουλάχιστον 8 μέτρων. Το όχημα θα παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα: Πλήρες φαρμακείο Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα κοκ Πλήρη εφεδρικό τροχό Σειρά απαραίτητων εργαλείων Τρίγωνο βλαβών Εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης - Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στην 408/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 420 / 2009 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Δήμαρχος Γεώργιος Μαρκογιαννάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 131008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης Για την υλοποίηση της πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα