Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο nickpoz@otenet.gr"

Transcript

1 Γηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κνδάλεο ωο πξνο ηελ πεξαηηέξω ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζην ιεθαλνπέδην Κνδάλεο- Πηνιεκαΐδαο Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο ΠΔΡΗΛΖΨΖ Η θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηειεί αλάγθε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία θαη ε παξαγσγή ηεο είλαη κηα από ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε δπλακηθή εμέιημε. Σηελ Ειιάδα, ε ειεθηξνπαξαγσγή ζηεξίδεηαη θαηά 46,9 ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγρώξησλ ιηγληηώλ θαη ν λνκόο Κνδάλεο απνηειεί ην ελεξγεηαθό ηεο θέληξν. Έρνληαο ππόςε ην ζρεδηαζκό θαηαζθεπήο κηαο λέαο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή ηεο Πηνιεκαΐδαο, ζεσξήζεθε ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ελόο ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο πόιεο ηεο Κνδάλεο σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαζώο θαη ε πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Η νκάδα απηή ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινύλ κία ζεκαληηθή θνηλσληθή νκάδα ηεο πεξηνρήο ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε δηαπαηδαγώγεζε ηεο λέαο γεληάο θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξέκβεη ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο. Από ηελ επηζθόπεζε πεδίνπ πνπ έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, πξνέθπςε πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο αξλεηηθνί σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαη επηζπκνύλ ζηελ νιόηεηά ηνπο λα ζρεδηαζηεί έλα πξόγξακκα ζηαδηαθήο απεμάξηεζεο από ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε ηνπ ιηγλίηε. Ωζηόζν, δελ ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο, δελ εθπνλνύλ πξνγξάκκαηα πνπ λα αθνξνύλ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαη έρνπλ αληηξξήζεηο γηα ηελ επηβάξπλζε πνπ ππάξρεη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο Δ.Ε.Η. κε ζθνπό ηελ επηδόηεζε παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο. Τα παξαπάλσ επξήκαηα ζα είρε ελδηαθέξνλ, από εξεπλεηηθήο απόςεσο, λα δηεξεπλεζνύλ θαη κε άιιεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπιιέμνπλ πνηνηηθά δεδνκέλα. Π.ρ., ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο θαη δελ εθπνλνύλ πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, Ννκόο Κνδάλεο, ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πξνζσπηθή ζπκβνιή. ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα δπλακηθή εμέιημε. ηελ Διιάδα, ε δπλακηθή απηή εμέιημε νθείιεηαη ζηελ απμαλόκελε δήηεζε θαη

2 θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην γεσξγηθό, νηθηαθό θαη ηξηηνγελή ηνκέα (Νηθνιάνπ, 1999). Σν πξώην εμάκελν ηνπ 2012 παξαηεξήζεθε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαηά 6 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2011 (Γ.Δ.Ζ, 2012). H ειεθηξνπαξαγσγή ζηελ Διιάδα ζηεξίδεηαη θαηά 46,90 πεξίπνπ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγρώξησλ ιηγληηώλ. ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο εληνπίδνληαη ηα ζεκαληηθόηεξα απνζέκαηα ιηγλίηε θαη ζην λνκό Κνδάλεο ιεηηνπξγνύλ ηξία από ηα κεγαιύηεξα νξπρεία ηεο Διιάδαο θαη ηζάξηζκνη αηκνειεθηξηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Α.Ζ..). πλέπεηα ηεο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πεξηνρή απνηειεί ην γεγνλόο πσο ν λνκόο είλαη κία από ηηο πην επηβαξπκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο από πεξηβαιινληηθή άπνςε. Δπηπιένλ, εθηόο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ παξαηεξνύληαη θαη κηα ζεηξά θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο. ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν ιηγλίηεο ράλεη βαζκηαία ζε θνηλσληθή απνδνρή θαη απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ αμηνπνίεζή ηνπ θαη ζηελ εθπνκπή ηνπ CO 2 θαηά ηελ θαύζε ηνπ (Μπνύζηνο,1997). Έηζη, ζεσξήζεθε ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί πνηα είλαη ε ζηάζεαπνδνρή ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ιηγλίηε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ελόο ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνύ Κνδάλεο. Ζ εζηίαζε ζε απηή ηελ νκάδα ηνπ πιεζπζκνύ εθηηκάηαη όηη ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινύλ κία νκάδα επαγγεικαηηώλ πνπ κπνξεί λα παξέκβεη ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη, ην ζεκαληηθόηεξν, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ησλ αληηιήςεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ απξηαλώλ πνιηηώλ ηεο πεξηνρήο (Αζαλαζάθεο, 1996; Παπαλανύκ, 1998). Πξάγκαηη, ν Αζαλαζάθεο (2000) αλαθέξεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ κέζα από ηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή λα δηακνξθώζνπλ πνιίηεο κε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη επζύλε, νη νπνίνη ζα είλαη έηνηκνη λα δξάζνπλ θαη λα αληηδξάζνπλ ζε θάζε ηη πνπ απεηιεί ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ πνηνηηθώλ ζπλζεθώλ δσήο ηνπο. Ωζηόζν, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, εμαξηάηαη ζεκαληηθά από ηηο αληηιήςεηο θαη ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πεξηνρήο γηα ηηο επηπηώζεηο από ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε (Γεκεηξίνπ, 2005). Δπηπιένλ, ζεσξήζεθε ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαζώο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο θαη ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο. Όπσο αλαθέξεη ε Φινγατηε (1998), είλαη ζεκαληηθό ηα άηνκα όρη κόλν λα έρνπλ γλώζε θαη βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά λα πξνρσξνύλ ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ αλάιεςε ησλ επζπλώλ ηνπο ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν, θαζώο θαη ζε δπλακηθέο παξεκβάζεηο ζην επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ παξέκβαζε ζην επίπεδν απηό κπνξεί λα πινπνηεζεί κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο, κε επηζηνιέο δηακαξηπξίαο ζε αξκόδηνπο θνξείο θαζώο θαη κε θηλεηνπνηήζεηο νξγαλσκέλσλ νκάδσλ ή άκεζε δξάζε πνιηηώλ (Σζακπνύθνπ-θαλαβή, 2004). ην παξαπάλσ πιαίζην, θαη κε δεδνκέλν πσο ζηελ πεξηνρή δελ έρεη γίλεη παξόκνηα έξεπλα, ην πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο εζηηάδεηαη α) ζηελ αλίρλεπζε ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ όζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαη β) ζηε δηεξεύλεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ζπκβνιήο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε.

3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε ην ρξνληθό δηάζηεκα από 3 κέρξη 5 επηεκβξίνπ ηνπ Απνηειεί κία κειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελόο ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο (δύν ζρνιηθώλ κνλάδσλ) ηεο πόιεο ηεο Κνδάλεο. Σνλ πιεζπζκό απνηέιεζαλ νη 82 εθπαηδεπηηθνί ησλ δύν ζρνιείσλ ζηνπο νπνίνπο κνηξάζηεθε ην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο, από ηνπο νπνίνπο απάληεζαλ νη 78. Γελ ππήξμε δεηγκαηνιεςία, θαζώο ν ζηόρνο ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ ε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ ηεο ζε επξύηεξν ζύλνιν εθπαηδεπηηθώλ. Με βάζε ηνπο ζηόρνποάμνλεο ηεο έξεπλαο πξνζδηνξίζηεθαλ κεηξήζηκα θξηηήξηα, ηα νπνία αθνινύζσο θαζόξηζαλ ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο πνπ έπξεπε λα ζπιιερζνύλ κέζσ θαηάιιειεο δηαηύπσζεο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε παξνύζα εξγαζία, εξσηήζεηο 6-12 ( Οη εξσηήζεηο 1-5 ζπλέιεμαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο). Πίλαθαο 1. Αληηζηνίρηζε αμόλωλ, θξηηεξίωλ θαη εξωηήζεωλ ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ Άμνλεο Κξηηήξηα Δξωηήζεηο α/ α Πεξηγξαθή Άμνλα α/α Πεξηγξαθή Κξηηεξίνπ α/α 1 Ζ ζηάζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ όζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε 1 πλνιηθή απνηίκεζε ηωλ ζεηηθώλ ή αξλεηηθώλ επηπηώζεωλ ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ιηγλίηε (γεληθόο δείθηεο πξνηίκεζεο) 6 2 πκκεηνρή ζε ηνπηθέο ή εζληθήο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο. 7 2 Ζ ζπκκεηνρή ηνπο θαη ε πξνζωπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάηωλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε 3 4 πκκεηνρή ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο Δθπόλεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάηωλ κε ζέκαηα πνπ `ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε 8 9, 10 5 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε αηνκηθό επίπεδν 11 6 Οηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά γηα ρξήζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ 12 Δπεηδή νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ απξηαλώλ πνιηηώλ γηα ελεξγό ζπκκεηνρή θαη αλάιεςε ησλ επζπλώλ ηνπο ζε όια ηα επίπεδα ( Φινγατηε, 1998) ζεσξήζεθε ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί ε ελεξγεηηθή δξάζε ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ

4 ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Έηζη, δηεξεπλάηαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ηνπηθέο ή εζληθήο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο (2 ν θξηηήξην) θαζώο θαη ζε δξάζεο άζθεζεο πίεζεο (3 ν θξηηήξην) όπσο πνξείεο δηακαξηπξίαο, κελύζεηο, πξνζθπγή ζηελ αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή «πλήγνξν ηνπ πνιίηε» θ.ά.. Δπηπιένλ, ε εθπόλεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε ηνπο καζεηέο ηνπο (4 ν θξηηήξην) γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη. Όπσο αλαθέξεη ε πγθνιιίηνπ (1999), ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κία από ηηο ηερληθέο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ζηε δεκηνπξγία ζηάζεσλ ζεηηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ, παξάγνληεο δηακνξθσηηθνί ηεο δξάζεο ησλ αηόκσλ (Κξίβαο, 1998). Σέινο, κε ην 5 ν θαη 6 ν θξηηήξην δηεξεπλάηαη ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε αηνκηθό επίπεδν θαζώο θαη ε πξόζεζε ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά ζηελ πξνώζεζε ηεο ρξήζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ. Θεσξήζεθε, ηέινο, ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί εάλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηξνπνπνηήζεη ηε δηθή ηνπο θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά ζε κηα πξνζπάζεηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ινγηζκηθό SPSS ηηο εξσηήζεηο 6 θαη 11 ρξεζηκνπνηήζεθε θιίκαθα ηύπνπ Likert, σο εμήο: Ζ εξώηεζε 6 έρεη σο ζηόρν λα βξεζεί «έλαο δείθηεο πξνηίκεζεο» ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. ηελ εξώηεζε απηή ε θσδηθνπνίεζε έγηλε σο εμήο: ζηηο εξσηήζεηο 6α, 6γ, 6ε, 6ε, νη νπνίεο δειώλνπλ αξλεηηθή δηάζεζε σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, δόζεθαλ νη θσδηθνί (βαζκνί) 1=θαζόινπ, 2=ιίγν, 3=πνιύ, 4=πάξα πνιύ, ελώ ζηηο εξσηήζεηο 6β, 6δ, 6δ, νη νπνίεο δειώλνπλ ζεηηθή δηάζεζε σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, δόζεθαλ νη θσδηθνί 4=θαζόινπ, 3=ιίγν, 2=πνιύ, 1=πάξα πνιύ. Καζώο ν αξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ είλαη επηά, ε κέγηζηε βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη θάπνηνο είλαη 28 (7*4) θαη δειώλεη ην κεγαιύηεξν βαζκό αξλεηηθήο δηάζεζεο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Αληίζηνηρα, ε ρακειόηεξε βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη θάπνηνο είλαη 7 (7*1) θαη δειώλεη ην κεγαιύηεξν βαζκό ζεηηθήο δηάζεζεο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα ζπλερέο από ην 7 κέρξη ην 28 κε ην κέζν (νπδέηεξν) ζεκείν ηνπ ζπλερνύο ην 14. Γηα θάζε ππνθείκελν ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκά ηνπ από ηηο παξαπάλσ ππνεξσηήζεηο (Karavas,1996). Αλ έλα ππνθείκελν έρεη άζξνηζκα πάλσ από 14 ζεκαίλεη πσο είλαη αξλεηηθά δηαθείκελν πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, ελώ αληίζεηα αλ έρεη άζξνηζκα θάησ από 14 ζεκαίλεη πσο είλαη ζεηηθά δηαθείκελν πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Πξέπεη λα ιεθζεί βέβαηα ππόςε πσο ν παξαθάησ ηξόπνο ρξήζεο ηεο θιίκαθαο Likert δελ ζηεξείηαη αδύλακσλ ζεκείσλ κηα πνπ: α) ην άζξνηζκα ησλ δηαθόξσλ βαζκώλ πνπ έρνπλ δνζεί από ην ππνθείκελν ζε θάζε πξόηαζε κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε πνηθίινπο ζπλδπαζκνύο απαληήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα δύν ππνθείκελα πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηνλ ίδην βαζκό κπνξεί λα έρνπλ δώζεη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζηηο ππνεξσηήζεηο (Javeau,1996), θαη β) είλαη δύζθνιν λα δηαηππσζνύλ ππνεξσηήζεηο νη νπνίεο λα έρνπλ ηελ ίδηα βαξύηεηα ή ζεκαζία όζνλ αθνξά ην βαζκό απεηθόληζεο κηαο ζηάζεο σο πξνο ην αληηθείκελν πνπ εξεπλάηαη (Kumar, 1999). ηελ εξώηεζε 11, ε νπνία δηεξεπλά ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε αηνκηθό επίπεδν, ε θιίκαθα ηύπνπ Likert, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηαζηεί θάζε ππνεξώηεζε μερσξηζηά, κε ηελ εμήο θσδηθνπνίεζε: 1=πνηέ, 2=ζπάληα, 3=κεξηθέο θνξέο,

5 4=ζπρλά, 5=πάληα. Οη εξσηήζεηο 7,8,12 απνηεινύλ θιεηζηέο δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο θαη αθνξνύλ, αληίζηνηρα, ηε ζπκκεηνρή ζε ηνπηθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο, ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε αηνκηθό επίπεδν. Σέινο ε εθπόλεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ από ηνπο δαζθάινπο δηεξεπλάηαη κε ηε δηρνηνκηθή εξώηεζε 9, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο «θίιηξν» γηα ην πέξαζκα ζηελ αλνηρηή εξώηεζε 10. Ζ εξώηεζε 10 πξνζπαζεί λα εμεηάζεη εάλ πξάγκαηη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηνύληαη ηα απνηειέζκαηα ζύκθσλα κε ηε ζεηξά ησλ αμόλσλ (βι. Πίλαθα 1). Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο (εξσηήζεηο 1-5) Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο: Ωο πξνο ην θύιν, ην δείγκα απνηειείηαη από 50 (64,1) γπλαίθεο θαη 28 (35,9) άλδξεο. Οη ειηθίεο ηνπ δείγκαηνο θαηαγξάθνληαη σο εμήο: εηώλ είλαη 4 (5,1) άηνκα, εηώλ είλαη 24 (30,8) άηνκα, 46 θαη άλσ εηώλ είλαη 50 (64,1) άηνκα. Από ηνπο 78 εθπαηδεπηηθνύο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην, νη 56 (71,8) έρνπλ κόλν ην βαζηθό ηνπο παλεπηζηεκηαθό πηπρίν, νη 8 (10,3) έρνπλ θαη δεύηεξν παλεπηζηεκηαθό πηπρίν, νη 6 (7,7) έρνπλ κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ζρεηηθό κε ηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ελώ κόλν 8 (10,3) έρνπλ παξαθνινπζήζεη πεξηβαιινληηθά ζεκηλάξηα. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (92,3) ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην θαηνηθεί ζην λνκό Κνδάλεο πάλσ από πέληε έηε. Καηά ζπλέπεηα, είραλ ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθή άπνςε γηα ηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ζηελ πεξηνρή ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Πάλσ από ηνπο κηζνύο εθπαηδεπηηθνύο (46-57,7) δελ έρνπλ κέινο ηνπ ζπγγεληθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο κέρξη β βαζκνύ πνπ λα εξγάδεηαη ζηε Γ.Δ.Ζ. Ζ ζηάζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ όζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε (άμνλαο 1 νο θξηηήξην 1 ν ) Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε θάζε ππνεξώηεζε ηεο εξώηεζεο 6. Πίλαθαο 2. Αληηζηνίρηζε αμόλωλ, θξηηεξίωλ θαη εξωηήζεωλ ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ α Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη νδεγήζεη ζε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. β Σα νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο, από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, είλαη ζεκαληηθόηεξα θαζόινπ Λίγν πνιύ Πάξα πνιύ 2,6 10,3 25,6 61,5 30,8 41,0 12,8 15,4

6 από ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. γ Ο ιηγλίηεο είλαη έλα ξππνγόλν θαύζηκν θαη θαηά ζπλέπεηα αθξηβό δ Πξέπεη λα επηδηώμνπκε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ζην λνκό Κνδάλεο, γηαηί απηό ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. ε Θα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έλα πξόγξακκα ζηαδηαθήο θαη πξνζεθηηθήο απεμάξηεζεο από ην ιηγλίηε θαη αλάπηπμεο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. δ Ο ιηγλίηεο σο εζληθό θαύζηκν ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε ελεξγεηαθή πεγή ηεο ρώξαο θαη ζην απώηεξν κέιινλ, θαζώο καο εμαζθαιίδεη πνιηηηθή αλεμαξηεζία ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα ε Σν θνηλσληθό θόζηνο ην νπνίν επσκίδεηαη ν ηνπηθόο πιεζπζκόο ηεο ιηγληηνθόξνπ πεξηνρήο ηνπ λνκνύ Κνδάλεο από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε είλαη κεγαιύηεξν από ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απηή πξνζθνκίδεη. 0,0 12,8 48,7 38,5 38,5 38,5 12,8 10,3 5,1 5,1 25,6 64,1 38,5 38,5 12,8 10,3 7,7 33,8 23,1 35,9 Όπσο θαίλεηαη από ηνλ Πίλαθα 2, θαηαγξάθεηαη έληνλε ηάζε ζπκθσλίαο κε ηηο πξνηάζεηο 6α, 6γ, 6ε, θαζώο ηα ζρεηηθά πνζνζηά δηαηάζζνληαη θαηά αύμνπζα ζεηξά από ηε δηαθσλία πξνο ηε ζπκθσλία, κε ηελ πιεηνλόηεηα ησλ απαληήζεσλ λα ζπγθεληξώλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο «πνιύ» θαη «πάξα πνιύ» κε αληίζηνηρα πνζνζηά 87,1, 84,3, 89,7. ηελ εξώηεζε 6ε, νη κηζνί εξσηώκελνη (23,1+25,9) θαίλεηαη λα ζπκθσλνύλ πσο ην θνηλσληθό θόζηνο ην νπνίν επσκίδεηαη ν ηνπηθόο πιεζπζκόο είλαη κεγαιύηεξν από ηα νηθνλνκηθά νθέιε θαη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό 33,8 ζεσξεί πσο ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην θνηλσληθό θόζηνο θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Αληίζεηα, ε πιεηνλόηεηα ησλ εξσηώκελσλ δηαθσλεί κε ηηο πξνηάζεηο 6β, 6δ, 6δ, κε ηελ πιεηνλόηεηα ησλ απαληήζεσλ λα ζπγθεληξώλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο «ιίγν» θαη «θαζόινπ» ζε πνζνζηά 71,8, 77, 77. Όζνλ αθνξά ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο παξαπάλσ ππνεξσηήζεηο/πξνηάζεηο, παξαηεξείηαη όηη ην 92,29 εκθαλίδνπλ αξλεηηθή ζηάζε πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, κε ην 53,22 ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ λα ζπγθεληξώλεη βαζκνινγία από 22 θαη πάλσ. Μόλν έλα κηθξό πνζνζηό ηνπ 7,71 (6 εθπαηδεπηηθνί) παξνπζηάδεη ζεηηθή ζηάζε.

7 Percent Score 15 15,3 8 12, ,2 6 7,69 7,69 7,69 5 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 2,56 2,56 2,56 2,56 2, Score Σχήμα 1. Καηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Ζ ζπκκεηνρή ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάηωλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε (άμνλαο 2 νο ) Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (71,8) δε ζπκκεηέρεη ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο θαη ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο (69,2). Δπίζεο, ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο (92,3) δελ εθπνλνύλ πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα αθνξνύλ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά γηα αμηνπνίεζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, πάλσ από ηνπο κηζνύο εθπαηδεπηηθνύο (59) δελ ζπκθσλνύλ κε ηελ επηβάξπλζε πνπ ππάξρεη ζην ινγαξηαζκό ηεο Γ.Δ.Ζ., ε νπνία πξννξίδεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ παξαγσγώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο. Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε αηνκηθό επίπεδν: ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζβήλεη ηνπο ιακπηήξεο ζηνπο ρώξνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί, αθνύ ε θαηεγνξίεο «ζπρλά» (20,5) θαη «πάληα» (74,4) ζπγθεληξώλνπλ πνζνζηό 94,9. πάλσ από ηνπο κηζνύο εθπαηδεπηηθνύο απαληνύλ ζπάληα ή πνηέ (20,5+30,8) ζην εξώηεκα αλ αθήλνπλ ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζε αλακνλή θαη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό 20,5 απαληά κεξηθέο θνξέο ε πιεηνλόηεηα ηνπο (65,8) αγνξάδεη ζπζθεπέο κε κεγάιε ελεξγεηαθή απόδνζε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία εμνηθνλνκεί ελέξγεηα ζην καγείξεκα κε ηε ρξήζε θαιώλ πξαθηηθώλ αθνύ νη θαηεγνξίεο «ζπρλά» θαη «πάληα» ζπγθεληξώλνπλ πνζνζηό 89,8 (23,1+66,7).

8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Από ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο πξνέθπςε πσο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο ζπκθσλνύλ πσο ν ιηγλίηεο είλαη έλα ξππνγόλν θαύζηκν, ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ έρεη νδεγήζεη ζε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο θαη πσο νη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαη ην θνηλσληθό θόζηνο ην νπνίν επσκίδεηαη ν ηνπηθόο πιεζπζκόο είλαη κεγαιύηεξν από ηα νηθνλνκηθά νθέιε. Έηζη, ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο δηαθσλνύλ κε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε σο βαζηθή ελεξγεηαθή πεγή ηεο ρώξαο θαη ζην κέιινλ. ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλόηεηα επηζπκνύλ λα ζρεδηαζηεί γηα ηελ πεξηνρή έλα πξόγξακκα ζηαδηαθήο θαη πξνζεθηηθήο απεμάξηεζεο από ην ιηγλίηε θαη λα αλαπηπρζεί ε αμηνπνίεζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκό κε ην ζύλνιν ηεο βαζκνινγίαο πνπ ζπγθέληξσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί από ηηο ππνεξσηήζεηο/πξνηάζεηο ηεο εξώηεζεο 6, δειώλνπλ έληνλν βαζκό αξλεηηθήο δηάζεζεο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ζ παξαπάλσ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηαπηίδεηαη κε απηή ησλ δαζθάισλ ηνπ λνκνύ Κνδάλεο, όπσο θαίλεηαη από έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ίδην εξσηεκαηνιόγην ην 2007 (Μπαιακπαλίδνπ, 2007), θαζώο θαη κε απηή πνιηηώλ από αλαπηπγκέλεο ρώξεο (Rohan, 2006). O Rohan (2006) αλαθέξεη πσο όπνπ ππάξρεη ελεξγεηαθή επάξθεηα νη πνιίηεο αληηδξνύλ έληνλα ζηελ θαηαζθεπή λέσλ αηκνειεθηξηθώλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο Μπνύζηνο (1997) αλαθέξεηαη ζηηο κεγάιεο αληηδξάζεηο πνπ ππήξραλ ζηε Γεξκαλία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεγάινπ ιηγληησξπρείνπ ηεο Ρελαλίαο Garzweiler II ελώ ε Farhar (1980, 1994) ζηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ πνιηηώλ ζηηο Ζ.Π.Α.. Όζνλ αθνξά ζηε δηεξεύλεζε ηεο ελεξγήο δξάζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, ε έξεπλα έδεημε όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο δελ ζπκκεηέρεη ζε ηνπηθέο ή επξύηεξεο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο νύηε ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο. Σν παξαπάλσ θαίλεηαη λα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ αθνύ απνηειεί εύξεκα κηαο ζεηξάο εξεπλώλ (Κνζθηλάο, 2000: Παληήο, 1996: Ψαιηδάο, 2005). Δπίζεο, δελ εθπνλνύλ πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα κε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Δπηπιένλ, από ηνπο 78 εθπαηδεπηηθνύο πνπ ξσηήζεθαλ, κόλν ηέζζεξηο έρνπλ εθπνλήζεη πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ελέξγεηα. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο θξνληίδνπλ γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο δελ ζπκθσλνύλ κε ηελ επηβάξπλζε πνπ ππάξρεη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο Γ.Δ.Ζ., ε νπνία πξννξίδεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ παξαγσγώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο. Σν ζπκπέξαζκα απηό βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε επξήκαηα παιαηνηέξσλ εξεπλώλ ζηελ πεξηνρή. Ζ έξεπλα ησλ Βαηάιε θ.ά. (2005) έδεημε πσο νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηνπ λνκνύ Κνδάλεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θάηη πνπ, ζύκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, δήισλε ηελ θξηζηκόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο έξεπλα ηεο Μπαιακπαλίδνπ (2007) νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη δάζθαινη ηνπ λνκνύ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ πεξηζζόηεξν πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πεξλά απηή ηελ επνρή ε ρώξα.

9 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Αζαλαζάθεο, Α. (1996). Οηθνπεξηβαιινληηθή Παηδαγσγηθή. Αζήλα: Γαξδάλνο Αζαλαζάθεο, Α. (2000). Οηθν-πεξηβαιινληηθή Ψπρνινγία θαη Εθπαίδεπζε. Αζήλα: Γαξδάλνο. Βαηάιεο, Κ., Καιηακπάθνο, Γ., Κακπνύξε,., Γακίγνο, Γ., Λακπξάθεο, Γ. (2005). Απνηίκεζε πνηόηεηαο πεξηβάιινληνο κέζσ έξεπλαο θνηλήο γλώκεο ζε πεξηνρέο κε έληνλε κεηαιιεπηηθή θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα. 2 ν Πεξηβαιινληηθό πλέδξην Μαθεδνλίαο. Θεζζαινλίθε: 8-12 Οθησβξίνπ Γ.Δ.Ζ. (2012). (online) δηαζέζηκν ζην (πξνζπειάζηεθε ) Γεκεηξίνπ, Α. (2005). Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. ην Καΐια, Μ., Θενδσξνπνύινπ, Δ., Γεκεηξίνπ, Α., Ξαλζάθνπ, Γ., Αλαζηαζάηνο, Ν. (επηκ.): Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο (ζ ). Αζήλα: Αηξαπόο. Κνζθηλάο, K. (2000). Πεξηβάιινλ θαη Αλαβάζκηζε ηεο Πνηόηεηαο Εσήο: Οη Κνηλσληθέο Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Πεξηβάιινληνο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα Κξίβαο,. (1998). Πεξηβαιινληηθή αγσγή θαη πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά: κηα θξηηηθή ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε κέζσ βηβιηνγξαθηθήο δηεξεύλεζεο. Παηδαγσγηθή Επηζεώξεζε, 27, Μπαιακπαλίδνπ, Ε. ( 2007). Δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ δαζθάισλ ηνπ Ν. Κνδάλεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ιηγλίηε. Γηπισκαηηθή Εξγαζία. Πάηξα: Δ.Α.Π. Μπνύζηνο, Α. (1997). Ζ Δπξσπατθή δηάζηαζε ηνπ ιηγλίηε- πξννπηηθέο. Τερληθά Χξνληθά, 5, Νηθνιάνπ, Κ. (1999). Αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο θαη κνξθέο πεξηβαιινληηθήο όριεζεο. ζην Αλδξεαδάθεο, Α., Βάξθε, Α. Ε., Γηαλλαθνύηνπ, Γ., Κντκηδόγινπ, Η., Νηθνιάνπ, Κ., Χξηζηνύιαο, Γ. Εηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Τν Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ (ζο 23-61) Πάηξα: Ε.Α.Π. Παληήο, Η. Γ., Παξαζθεπόπνπινο,., γαξδέιεο,., ηάκνπ Π. Γ., Κνξθηάηεο Κ. ( 1996). Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ, ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή Αζελώλ. Αζήλα: Νέα Σύλνξα. Παπαλανύκ, Ε. (1998). Πεξηβάιινλ θαη εθπαίδεπζε από ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ: κηα εκπεηξηθή δηεξεύλεζε. Παηδαγσγηθή Επηζεώξεζε, 28, πγθνιιίηνπ, Δ. (1997). Πεξηβαιινληηθή Ψπρνινγία. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Σζακπνύθνπ- θαλαβή, Κ. (2004). Πεξηβάιινλ θαη Επηθνηλσλία: Δηθαίσκα ζηελ επηινγή. Αζήλα: Καιεηδνζθόπην. Φινγατηε, Δ. (1998). Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα Ψαιηδάο, Κ. Β., Καιαηηδίδεο, Γ., Καξξάο, Κ. (2005). Η πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ Ειιήλσλ.2 ν Παλειιήλην πκπόζην: Έκπλεπζε- ηνραζκόο- Φαληαζία ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Παλεπηζηήκην Πεηξαηά: 1-3 Απξηιίνπ Farhar, B. C., Unseld, C. T., Vories, R. and Crews, R. (1980). Public Opinion about Energy. Annual Reviews, 5, Πξνζπειάζηεθε ζηηο [ ] από [www.annualreviews.org/aronline]. Farhar, B., C. (1994). Trends in US Public Perceptions and Preferences on Energy and Environmental Policy. Annual Reviews, 19, Πξνζπειάζηεθε ζηηο [ ] από [ Javeau, J. (1996). Η έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην: Τν εγρεηξίδην ηνπ θαινύ εξεπλεηή. Αζήλα: Σππσζήησ.

10 Karavas, Δ. (1996). Using attitude scales to investigate teachers attitudes to the communicative approach in ELT Journal, 50/ 3, Kumar, Ρ. (1999). Research Methodology. Astep by step guide for beginners. London: Sage. Rohan, F. (2006). Public attitudes to coal-fired plan. Πξνζπειάζηεθε [4/6/07] από [www.iea-coal.org.uk/publishor/system/component-view.asp?logdocid=81551

11 Οη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Κνδάλεο γηα ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε ηνπ ιηγλίηε. Πξνζωπηθά ζηνηρεία (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) 1. Φύιν: Γπλαίθα Άλδξαο 2. Ζιηθία θαη άλσ 3. πνπδέο: Μεηαπηπρηαθό ζρεηηθό κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Γεύηεξν πηπρίν εκηλάξηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 4. Έηε δηακνλήο ζαο ζην Ν. Κνδάλεο 5. Απαζρνιείηαη έζηω θαη έλα κέινο ηνπ νηθνγελεηαθνύ ζαο πεξηβάιινληνο κέρξη β βαζκό ζπγγέλεηαο ζηε ΓΔΖ; Ναη Όρη 6. ε ηη βαζκό ζπκθωλείηε κε θάζε κία από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο; (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) Καζόινπ Λίγν Πνιύ Πάξα πνιύ α Ζ ρξήζε ηνπ ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη νδεγήζεη ζε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. β Σα νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο, από ηε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε, είλαη ζεκαληηθόηεξα από ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. γ Ο ιηγλίηεο είλαη έλα ξππνγόλν θαύζηκν θαη θαηά ζπλέπεηα αθξηβό δ Πξέπεη λα επηδηώμνπκε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ζην λνκό Κνδάλεο γηαηί απηό ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. ε Θα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έλα πξόγξακκα ζηαδηαθήο θαη πξνζεθηηθήο απεμάξηεζεο από ην ιηγλίηε θαη αλάπηπμεο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. δ Ο ιηγλίηεο σο εζληθό θαύζηκν ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε ελεξγεηαθή πεγή ηεο

12 ρώξαο θαη ζην απώηεξν κέιινλ, θαζώο καο εμαζθαιίδεη πνιηηηθή αλεμαξηεζία ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα ε Σν θνηλσληθό θόζηνο ην νπνίν επσκίδεηαη ν ηνπηθόο πιεζπζκόο ηεο ιηγληηνθόξνπ πεξηνρήο ηνπ λνκνύ Κνδάλεο από ηε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε είλαη κεγαιύηεξν από ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απηόο πξνζθνκίδεη. 7. πκκεηέρεηε ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο, ηνπηθέο ή εζληθήο εκβέιεηαο; (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) ΝΑΗ ΟΧΗ 8. πκκεηείραηε ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο (πνξείεο δηακαξηπξίαο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο, κελύζεηο) ζηηο πνιηηηθέο θαη θπβεξλεηηθέο αξρέο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο από ηε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε, ζηελ πεξηνρή; (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) ΝΑΗ ΟΧΗ 9.Έρεηε πινπνηήζεη πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ζηηο επηπηώζεηο ηνπ ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή; (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) ΝΑΗ ΟΧΗ Αλ απαληήζαηε ΝΑΘ ζηελ εξώηεζε 9,, ζπλερίζηε κε ηελ εξώηεζε 10. Αλ απαληήζαηε ΟΧΘ ζηελ εξώηεζε 9, παξαιείςηε ηελ εξώηεζε 10 θαη ζπλερίζηε κε ηελ εξώηεζε Αλαθέξεηε κεξηθνύο ηίηινπο ηωλ πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάηωλ πνπ έρεηε πινπνηήζεη κε ην παξαπάλω ζέκα. 11. ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο ζεκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο. α βήλσ ην ιακπηήξα ζε ρώξνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηώ β Αθήλσ ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζε θαηάζηαζε Πνηέ πάληα Μεξηθέο Φνξέο πρλά Πάληα

13 αλακνλήο γ Αγνξάδσ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κε κεγάιε ελεξγεηαθή απόδνζε δ Φξνληίδσ λα εμνηθνλνκώ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην καγείξεκα (π.ρ. ρξεζηκνπνηώ ρύηξα ηαρύηεηαο, ζβήλσ ην ειεθηξηθό κάηη ή ην θνύξλν 5 ιεπηά πξηλ ηειεηώζεη ην καγείξεκα). 12. Θα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε πεξηζζόηεξν γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη από αλαλεώζηκεο πεγέο από όηη γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη από ιηγλίηε; (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) ΝΑΗ ΟΧΗ αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1-3 Ινπλίνπ 2009. Αηαλή Κνδάλεο

2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1-3 Ινπλίνπ 2009. Αηαλή Κνδάλεο 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1-3 Ινπλίνπ 2009 Αηαλή Κνδάλεο Η δσναηόηηηα τρήζης ηης Ι.Τ ζε θράγμαηα ποικίλοσ μεγέθοσς Γηνύια Σζηθλάθνπ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα