Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο nickpoz@otenet.gr"

Transcript

1 Γηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κνδάλεο ωο πξνο ηελ πεξαηηέξω ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζην ιεθαλνπέδην Κνδάλεο- Πηνιεκαΐδαο Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο ΠΔΡΗΛΖΨΖ Η θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηειεί αλάγθε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία θαη ε παξαγσγή ηεο είλαη κηα από ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε δπλακηθή εμέιημε. Σηελ Ειιάδα, ε ειεθηξνπαξαγσγή ζηεξίδεηαη θαηά 46,9 ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγρώξησλ ιηγληηώλ θαη ν λνκόο Κνδάλεο απνηειεί ην ελεξγεηαθό ηεο θέληξν. Έρνληαο ππόςε ην ζρεδηαζκό θαηαζθεπήο κηαο λέαο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή ηεο Πηνιεκαΐδαο, ζεσξήζεθε ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ελόο ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο πόιεο ηεο Κνδάλεο σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαζώο θαη ε πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Η νκάδα απηή ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινύλ κία ζεκαληηθή θνηλσληθή νκάδα ηεο πεξηνρήο ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε δηαπαηδαγώγεζε ηεο λέαο γεληάο θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξέκβεη ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο. Από ηελ επηζθόπεζε πεδίνπ πνπ έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, πξνέθπςε πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο αξλεηηθνί σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαη επηζπκνύλ ζηελ νιόηεηά ηνπο λα ζρεδηαζηεί έλα πξόγξακκα ζηαδηαθήο απεμάξηεζεο από ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε ηνπ ιηγλίηε. Ωζηόζν, δελ ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο, δελ εθπνλνύλ πξνγξάκκαηα πνπ λα αθνξνύλ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαη έρνπλ αληηξξήζεηο γηα ηελ επηβάξπλζε πνπ ππάξρεη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο Δ.Ε.Η. κε ζθνπό ηελ επηδόηεζε παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο. Τα παξαπάλσ επξήκαηα ζα είρε ελδηαθέξνλ, από εξεπλεηηθήο απόςεσο, λα δηεξεπλεζνύλ θαη κε άιιεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπιιέμνπλ πνηνηηθά δεδνκέλα. Π.ρ., ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο θαη δελ εθπνλνύλ πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, Ννκόο Κνδάλεο, ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πξνζσπηθή ζπκβνιή. ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα δπλακηθή εμέιημε. ηελ Διιάδα, ε δπλακηθή απηή εμέιημε νθείιεηαη ζηελ απμαλόκελε δήηεζε θαη

2 θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην γεσξγηθό, νηθηαθό θαη ηξηηνγελή ηνκέα (Νηθνιάνπ, 1999). Σν πξώην εμάκελν ηνπ 2012 παξαηεξήζεθε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαηά 6 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2011 (Γ.Δ.Ζ, 2012). H ειεθηξνπαξαγσγή ζηελ Διιάδα ζηεξίδεηαη θαηά 46,90 πεξίπνπ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγρώξησλ ιηγληηώλ. ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο εληνπίδνληαη ηα ζεκαληηθόηεξα απνζέκαηα ιηγλίηε θαη ζην λνκό Κνδάλεο ιεηηνπξγνύλ ηξία από ηα κεγαιύηεξα νξπρεία ηεο Διιάδαο θαη ηζάξηζκνη αηκνειεθηξηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Α.Ζ..). πλέπεηα ηεο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πεξηνρή απνηειεί ην γεγνλόο πσο ν λνκόο είλαη κία από ηηο πην επηβαξπκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο από πεξηβαιινληηθή άπνςε. Δπηπιένλ, εθηόο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ παξαηεξνύληαη θαη κηα ζεηξά θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο. ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν ιηγλίηεο ράλεη βαζκηαία ζε θνηλσληθή απνδνρή θαη απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ αμηνπνίεζή ηνπ θαη ζηελ εθπνκπή ηνπ CO 2 θαηά ηελ θαύζε ηνπ (Μπνύζηνο,1997). Έηζη, ζεσξήζεθε ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί πνηα είλαη ε ζηάζεαπνδνρή ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ιηγλίηε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ελόο ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνύ Κνδάλεο. Ζ εζηίαζε ζε απηή ηελ νκάδα ηνπ πιεζπζκνύ εθηηκάηαη όηη ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινύλ κία νκάδα επαγγεικαηηώλ πνπ κπνξεί λα παξέκβεη ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη, ην ζεκαληηθόηεξν, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ησλ αληηιήςεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ απξηαλώλ πνιηηώλ ηεο πεξηνρήο (Αζαλαζάθεο, 1996; Παπαλανύκ, 1998). Πξάγκαηη, ν Αζαλαζάθεο (2000) αλαθέξεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ κέζα από ηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή λα δηακνξθώζνπλ πνιίηεο κε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη επζύλε, νη νπνίνη ζα είλαη έηνηκνη λα δξάζνπλ θαη λα αληηδξάζνπλ ζε θάζε ηη πνπ απεηιεί ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ πνηνηηθώλ ζπλζεθώλ δσήο ηνπο. Ωζηόζν, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, εμαξηάηαη ζεκαληηθά από ηηο αληηιήςεηο θαη ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πεξηνρήο γηα ηηο επηπηώζεηο από ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε (Γεκεηξίνπ, 2005). Δπηπιένλ, ζεσξήζεθε ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαζώο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο θαη ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο. Όπσο αλαθέξεη ε Φινγατηε (1998), είλαη ζεκαληηθό ηα άηνκα όρη κόλν λα έρνπλ γλώζε θαη βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά λα πξνρσξνύλ ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ αλάιεςε ησλ επζπλώλ ηνπο ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν, θαζώο θαη ζε δπλακηθέο παξεκβάζεηο ζην επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ παξέκβαζε ζην επίπεδν απηό κπνξεί λα πινπνηεζεί κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο, κε επηζηνιέο δηακαξηπξίαο ζε αξκόδηνπο θνξείο θαζώο θαη κε θηλεηνπνηήζεηο νξγαλσκέλσλ νκάδσλ ή άκεζε δξάζε πνιηηώλ (Σζακπνύθνπ-θαλαβή, 2004). ην παξαπάλσ πιαίζην, θαη κε δεδνκέλν πσο ζηελ πεξηνρή δελ έρεη γίλεη παξόκνηα έξεπλα, ην πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο εζηηάδεηαη α) ζηελ αλίρλεπζε ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ όζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαη β) ζηε δηεξεύλεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ζπκβνιήο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε.

3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε ην ρξνληθό δηάζηεκα από 3 κέρξη 5 επηεκβξίνπ ηνπ Απνηειεί κία κειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελόο ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο (δύν ζρνιηθώλ κνλάδσλ) ηεο πόιεο ηεο Κνδάλεο. Σνλ πιεζπζκό απνηέιεζαλ νη 82 εθπαηδεπηηθνί ησλ δύν ζρνιείσλ ζηνπο νπνίνπο κνηξάζηεθε ην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο, από ηνπο νπνίνπο απάληεζαλ νη 78. Γελ ππήξμε δεηγκαηνιεςία, θαζώο ν ζηόρνο ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ ε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ ηεο ζε επξύηεξν ζύλνιν εθπαηδεπηηθώλ. Με βάζε ηνπο ζηόρνποάμνλεο ηεο έξεπλαο πξνζδηνξίζηεθαλ κεηξήζηκα θξηηήξηα, ηα νπνία αθνινύζσο θαζόξηζαλ ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο πνπ έπξεπε λα ζπιιερζνύλ κέζσ θαηάιιειεο δηαηύπσζεο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε παξνύζα εξγαζία, εξσηήζεηο 6-12 ( Οη εξσηήζεηο 1-5 ζπλέιεμαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο). Πίλαθαο 1. Αληηζηνίρηζε αμόλωλ, θξηηεξίωλ θαη εξωηήζεωλ ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ Άμνλεο Κξηηήξηα Δξωηήζεηο α/ α Πεξηγξαθή Άμνλα α/α Πεξηγξαθή Κξηηεξίνπ α/α 1 Ζ ζηάζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ όζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε 1 πλνιηθή απνηίκεζε ηωλ ζεηηθώλ ή αξλεηηθώλ επηπηώζεωλ ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ιηγλίηε (γεληθόο δείθηεο πξνηίκεζεο) 6 2 πκκεηνρή ζε ηνπηθέο ή εζληθήο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο. 7 2 Ζ ζπκκεηνρή ηνπο θαη ε πξνζωπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάηωλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε 3 4 πκκεηνρή ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο Δθπόλεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάηωλ κε ζέκαηα πνπ `ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε 8 9, 10 5 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε αηνκηθό επίπεδν 11 6 Οηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά γηα ρξήζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ 12 Δπεηδή νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ απξηαλώλ πνιηηώλ γηα ελεξγό ζπκκεηνρή θαη αλάιεςε ησλ επζπλώλ ηνπο ζε όια ηα επίπεδα ( Φινγατηε, 1998) ζεσξήζεθε ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί ε ελεξγεηηθή δξάζε ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ

4 ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Έηζη, δηεξεπλάηαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ηνπηθέο ή εζληθήο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο (2 ν θξηηήξην) θαζώο θαη ζε δξάζεο άζθεζεο πίεζεο (3 ν θξηηήξην) όπσο πνξείεο δηακαξηπξίαο, κελύζεηο, πξνζθπγή ζηελ αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή «πλήγνξν ηνπ πνιίηε» θ.ά.. Δπηπιένλ, ε εθπόλεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε ηνπο καζεηέο ηνπο (4 ν θξηηήξην) γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη. Όπσο αλαθέξεη ε πγθνιιίηνπ (1999), ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κία από ηηο ηερληθέο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ζηε δεκηνπξγία ζηάζεσλ ζεηηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ, παξάγνληεο δηακνξθσηηθνί ηεο δξάζεο ησλ αηόκσλ (Κξίβαο, 1998). Σέινο, κε ην 5 ν θαη 6 ν θξηηήξην δηεξεπλάηαη ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε αηνκηθό επίπεδν θαζώο θαη ε πξόζεζε ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά ζηελ πξνώζεζε ηεο ρξήζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ. Θεσξήζεθε, ηέινο, ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί εάλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηξνπνπνηήζεη ηε δηθή ηνπο θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά ζε κηα πξνζπάζεηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ινγηζκηθό SPSS ηηο εξσηήζεηο 6 θαη 11 ρξεζηκνπνηήζεθε θιίκαθα ηύπνπ Likert, σο εμήο: Ζ εξώηεζε 6 έρεη σο ζηόρν λα βξεζεί «έλαο δείθηεο πξνηίκεζεο» ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. ηελ εξώηεζε απηή ε θσδηθνπνίεζε έγηλε σο εμήο: ζηηο εξσηήζεηο 6α, 6γ, 6ε, 6ε, νη νπνίεο δειώλνπλ αξλεηηθή δηάζεζε σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, δόζεθαλ νη θσδηθνί (βαζκνί) 1=θαζόινπ, 2=ιίγν, 3=πνιύ, 4=πάξα πνιύ, ελώ ζηηο εξσηήζεηο 6β, 6δ, 6δ, νη νπνίεο δειώλνπλ ζεηηθή δηάζεζε σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, δόζεθαλ νη θσδηθνί 4=θαζόινπ, 3=ιίγν, 2=πνιύ, 1=πάξα πνιύ. Καζώο ν αξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ είλαη επηά, ε κέγηζηε βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη θάπνηνο είλαη 28 (7*4) θαη δειώλεη ην κεγαιύηεξν βαζκό αξλεηηθήο δηάζεζεο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Αληίζηνηρα, ε ρακειόηεξε βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη θάπνηνο είλαη 7 (7*1) θαη δειώλεη ην κεγαιύηεξν βαζκό ζεηηθήο δηάζεζεο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα ζπλερέο από ην 7 κέρξη ην 28 κε ην κέζν (νπδέηεξν) ζεκείν ηνπ ζπλερνύο ην 14. Γηα θάζε ππνθείκελν ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκά ηνπ από ηηο παξαπάλσ ππνεξσηήζεηο (Karavas,1996). Αλ έλα ππνθείκελν έρεη άζξνηζκα πάλσ από 14 ζεκαίλεη πσο είλαη αξλεηηθά δηαθείκελν πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, ελώ αληίζεηα αλ έρεη άζξνηζκα θάησ από 14 ζεκαίλεη πσο είλαη ζεηηθά δηαθείκελν πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Πξέπεη λα ιεθζεί βέβαηα ππόςε πσο ν παξαθάησ ηξόπνο ρξήζεο ηεο θιίκαθαο Likert δελ ζηεξείηαη αδύλακσλ ζεκείσλ κηα πνπ: α) ην άζξνηζκα ησλ δηαθόξσλ βαζκώλ πνπ έρνπλ δνζεί από ην ππνθείκελν ζε θάζε πξόηαζε κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε πνηθίινπο ζπλδπαζκνύο απαληήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα δύν ππνθείκελα πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηνλ ίδην βαζκό κπνξεί λα έρνπλ δώζεη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζηηο ππνεξσηήζεηο (Javeau,1996), θαη β) είλαη δύζθνιν λα δηαηππσζνύλ ππνεξσηήζεηο νη νπνίεο λα έρνπλ ηελ ίδηα βαξύηεηα ή ζεκαζία όζνλ αθνξά ην βαζκό απεηθόληζεο κηαο ζηάζεο σο πξνο ην αληηθείκελν πνπ εξεπλάηαη (Kumar, 1999). ηελ εξώηεζε 11, ε νπνία δηεξεπλά ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε αηνκηθό επίπεδν, ε θιίκαθα ηύπνπ Likert, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηαζηεί θάζε ππνεξώηεζε μερσξηζηά, κε ηελ εμήο θσδηθνπνίεζε: 1=πνηέ, 2=ζπάληα, 3=κεξηθέο θνξέο,

5 4=ζπρλά, 5=πάληα. Οη εξσηήζεηο 7,8,12 απνηεινύλ θιεηζηέο δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο θαη αθνξνύλ, αληίζηνηρα, ηε ζπκκεηνρή ζε ηνπηθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο, ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε αηνκηθό επίπεδν. Σέινο ε εθπόλεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ από ηνπο δαζθάινπο δηεξεπλάηαη κε ηε δηρνηνκηθή εξώηεζε 9, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο «θίιηξν» γηα ην πέξαζκα ζηελ αλνηρηή εξώηεζε 10. Ζ εξώηεζε 10 πξνζπαζεί λα εμεηάζεη εάλ πξάγκαηη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηνύληαη ηα απνηειέζκαηα ζύκθσλα κε ηε ζεηξά ησλ αμόλσλ (βι. Πίλαθα 1). Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο (εξσηήζεηο 1-5) Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο: Ωο πξνο ην θύιν, ην δείγκα απνηειείηαη από 50 (64,1) γπλαίθεο θαη 28 (35,9) άλδξεο. Οη ειηθίεο ηνπ δείγκαηνο θαηαγξάθνληαη σο εμήο: εηώλ είλαη 4 (5,1) άηνκα, εηώλ είλαη 24 (30,8) άηνκα, 46 θαη άλσ εηώλ είλαη 50 (64,1) άηνκα. Από ηνπο 78 εθπαηδεπηηθνύο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην, νη 56 (71,8) έρνπλ κόλν ην βαζηθό ηνπο παλεπηζηεκηαθό πηπρίν, νη 8 (10,3) έρνπλ θαη δεύηεξν παλεπηζηεκηαθό πηπρίν, νη 6 (7,7) έρνπλ κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ζρεηηθό κε ηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ελώ κόλν 8 (10,3) έρνπλ παξαθνινπζήζεη πεξηβαιινληηθά ζεκηλάξηα. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (92,3) ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην θαηνηθεί ζην λνκό Κνδάλεο πάλσ από πέληε έηε. Καηά ζπλέπεηα, είραλ ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθή άπνςε γηα ηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ζηελ πεξηνρή ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Πάλσ από ηνπο κηζνύο εθπαηδεπηηθνύο (46-57,7) δελ έρνπλ κέινο ηνπ ζπγγεληθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο κέρξη β βαζκνύ πνπ λα εξγάδεηαη ζηε Γ.Δ.Ζ. Ζ ζηάζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ όζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε (άμνλαο 1 νο θξηηήξην 1 ν ) Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε θάζε ππνεξώηεζε ηεο εξώηεζεο 6. Πίλαθαο 2. Αληηζηνίρηζε αμόλωλ, θξηηεξίωλ θαη εξωηήζεωλ ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ α Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη νδεγήζεη ζε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. β Σα νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο, από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, είλαη ζεκαληηθόηεξα θαζόινπ Λίγν πνιύ Πάξα πνιύ 2,6 10,3 25,6 61,5 30,8 41,0 12,8 15,4

6 από ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. γ Ο ιηγλίηεο είλαη έλα ξππνγόλν θαύζηκν θαη θαηά ζπλέπεηα αθξηβό δ Πξέπεη λα επηδηώμνπκε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ζην λνκό Κνδάλεο, γηαηί απηό ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. ε Θα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έλα πξόγξακκα ζηαδηαθήο θαη πξνζεθηηθήο απεμάξηεζεο από ην ιηγλίηε θαη αλάπηπμεο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. δ Ο ιηγλίηεο σο εζληθό θαύζηκν ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε ελεξγεηαθή πεγή ηεο ρώξαο θαη ζην απώηεξν κέιινλ, θαζώο καο εμαζθαιίδεη πνιηηηθή αλεμαξηεζία ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα ε Σν θνηλσληθό θόζηνο ην νπνίν επσκίδεηαη ν ηνπηθόο πιεζπζκόο ηεο ιηγληηνθόξνπ πεξηνρήο ηνπ λνκνύ Κνδάλεο από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε είλαη κεγαιύηεξν από ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απηή πξνζθνκίδεη. 0,0 12,8 48,7 38,5 38,5 38,5 12,8 10,3 5,1 5,1 25,6 64,1 38,5 38,5 12,8 10,3 7,7 33,8 23,1 35,9 Όπσο θαίλεηαη από ηνλ Πίλαθα 2, θαηαγξάθεηαη έληνλε ηάζε ζπκθσλίαο κε ηηο πξνηάζεηο 6α, 6γ, 6ε, θαζώο ηα ζρεηηθά πνζνζηά δηαηάζζνληαη θαηά αύμνπζα ζεηξά από ηε δηαθσλία πξνο ηε ζπκθσλία, κε ηελ πιεηνλόηεηα ησλ απαληήζεσλ λα ζπγθεληξώλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο «πνιύ» θαη «πάξα πνιύ» κε αληίζηνηρα πνζνζηά 87,1, 84,3, 89,7. ηελ εξώηεζε 6ε, νη κηζνί εξσηώκελνη (23,1+25,9) θαίλεηαη λα ζπκθσλνύλ πσο ην θνηλσληθό θόζηνο ην νπνίν επσκίδεηαη ν ηνπηθόο πιεζπζκόο είλαη κεγαιύηεξν από ηα νηθνλνκηθά νθέιε θαη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό 33,8 ζεσξεί πσο ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην θνηλσληθό θόζηνο θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Αληίζεηα, ε πιεηνλόηεηα ησλ εξσηώκελσλ δηαθσλεί κε ηηο πξνηάζεηο 6β, 6δ, 6δ, κε ηελ πιεηνλόηεηα ησλ απαληήζεσλ λα ζπγθεληξώλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο «ιίγν» θαη «θαζόινπ» ζε πνζνζηά 71,8, 77, 77. Όζνλ αθνξά ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο παξαπάλσ ππνεξσηήζεηο/πξνηάζεηο, παξαηεξείηαη όηη ην 92,29 εκθαλίδνπλ αξλεηηθή ζηάζε πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, κε ην 53,22 ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ λα ζπγθεληξώλεη βαζκνινγία από 22 θαη πάλσ. Μόλν έλα κηθξό πνζνζηό ηνπ 7,71 (6 εθπαηδεπηηθνί) παξνπζηάδεη ζεηηθή ζηάζε.

7 Percent Score 15 15,3 8 12, ,2 6 7,69 7,69 7,69 5 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 2,56 2,56 2,56 2,56 2, Score Σχήμα 1. Καηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Ζ ζπκκεηνρή ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάηωλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε (άμνλαο 2 νο ) Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (71,8) δε ζπκκεηέρεη ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο θαη ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο (69,2). Δπίζεο, ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο (92,3) δελ εθπνλνύλ πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα αθνξνύλ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά γηα αμηνπνίεζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, πάλσ από ηνπο κηζνύο εθπαηδεπηηθνύο (59) δελ ζπκθσλνύλ κε ηελ επηβάξπλζε πνπ ππάξρεη ζην ινγαξηαζκό ηεο Γ.Δ.Ζ., ε νπνία πξννξίδεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ παξαγσγώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο. Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε αηνκηθό επίπεδν: ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζβήλεη ηνπο ιακπηήξεο ζηνπο ρώξνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί, αθνύ ε θαηεγνξίεο «ζπρλά» (20,5) θαη «πάληα» (74,4) ζπγθεληξώλνπλ πνζνζηό 94,9. πάλσ από ηνπο κηζνύο εθπαηδεπηηθνύο απαληνύλ ζπάληα ή πνηέ (20,5+30,8) ζην εξώηεκα αλ αθήλνπλ ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζε αλακνλή θαη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό 20,5 απαληά κεξηθέο θνξέο ε πιεηνλόηεηα ηνπο (65,8) αγνξάδεη ζπζθεπέο κε κεγάιε ελεξγεηαθή απόδνζε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία εμνηθνλνκεί ελέξγεηα ζην καγείξεκα κε ηε ρξήζε θαιώλ πξαθηηθώλ αθνύ νη θαηεγνξίεο «ζπρλά» θαη «πάληα» ζπγθεληξώλνπλ πνζνζηό 89,8 (23,1+66,7).

8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Από ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο πξνέθπςε πσο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο ζπκθσλνύλ πσο ν ιηγλίηεο είλαη έλα ξππνγόλν θαύζηκν, ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ έρεη νδεγήζεη ζε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο θαη πσο νη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαη ην θνηλσληθό θόζηνο ην νπνίν επσκίδεηαη ν ηνπηθόο πιεζπζκόο είλαη κεγαιύηεξν από ηα νηθνλνκηθά νθέιε. Έηζη, ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο δηαθσλνύλ κε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε σο βαζηθή ελεξγεηαθή πεγή ηεο ρώξαο θαη ζην κέιινλ. ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλόηεηα επηζπκνύλ λα ζρεδηαζηεί γηα ηελ πεξηνρή έλα πξόγξακκα ζηαδηαθήο θαη πξνζεθηηθήο απεμάξηεζεο από ην ιηγλίηε θαη λα αλαπηπρζεί ε αμηνπνίεζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκό κε ην ζύλνιν ηεο βαζκνινγίαο πνπ ζπγθέληξσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί από ηηο ππνεξσηήζεηο/πξνηάζεηο ηεο εξώηεζεο 6, δειώλνπλ έληνλν βαζκό αξλεηηθήο δηάζεζεο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ζ παξαπάλσ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηαπηίδεηαη κε απηή ησλ δαζθάισλ ηνπ λνκνύ Κνδάλεο, όπσο θαίλεηαη από έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ίδην εξσηεκαηνιόγην ην 2007 (Μπαιακπαλίδνπ, 2007), θαζώο θαη κε απηή πνιηηώλ από αλαπηπγκέλεο ρώξεο (Rohan, 2006). O Rohan (2006) αλαθέξεη πσο όπνπ ππάξρεη ελεξγεηαθή επάξθεηα νη πνιίηεο αληηδξνύλ έληνλα ζηελ θαηαζθεπή λέσλ αηκνειεθηξηθώλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο Μπνύζηνο (1997) αλαθέξεηαη ζηηο κεγάιεο αληηδξάζεηο πνπ ππήξραλ ζηε Γεξκαλία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεγάινπ ιηγληησξπρείνπ ηεο Ρελαλίαο Garzweiler II ελώ ε Farhar (1980, 1994) ζηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ πνιηηώλ ζηηο Ζ.Π.Α.. Όζνλ αθνξά ζηε δηεξεύλεζε ηεο ελεξγήο δξάζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, ε έξεπλα έδεημε όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο δελ ζπκκεηέρεη ζε ηνπηθέο ή επξύηεξεο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο νύηε ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο. Σν παξαπάλσ θαίλεηαη λα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ αθνύ απνηειεί εύξεκα κηαο ζεηξάο εξεπλώλ (Κνζθηλάο, 2000: Παληήο, 1996: Ψαιηδάο, 2005). Δπίζεο, δελ εθπνλνύλ πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα κε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Δπηπιένλ, από ηνπο 78 εθπαηδεπηηθνύο πνπ ξσηήζεθαλ, κόλν ηέζζεξηο έρνπλ εθπνλήζεη πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ελέξγεηα. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο θξνληίδνπλ γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο δελ ζπκθσλνύλ κε ηελ επηβάξπλζε πνπ ππάξρεη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο Γ.Δ.Ζ., ε νπνία πξννξίδεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ παξαγσγώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο. Σν ζπκπέξαζκα απηό βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε επξήκαηα παιαηνηέξσλ εξεπλώλ ζηελ πεξηνρή. Ζ έξεπλα ησλ Βαηάιε θ.ά. (2005) έδεημε πσο νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηνπ λνκνύ Κνδάλεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θάηη πνπ, ζύκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, δήισλε ηελ θξηζηκόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο έξεπλα ηεο Μπαιακπαλίδνπ (2007) νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη δάζθαινη ηνπ λνκνύ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ πεξηζζόηεξν πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πεξλά απηή ηελ επνρή ε ρώξα.

9 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Αζαλαζάθεο, Α. (1996). Οηθνπεξηβαιινληηθή Παηδαγσγηθή. Αζήλα: Γαξδάλνο Αζαλαζάθεο, Α. (2000). Οηθν-πεξηβαιινληηθή Ψπρνινγία θαη Εθπαίδεπζε. Αζήλα: Γαξδάλνο. Βαηάιεο, Κ., Καιηακπάθνο, Γ., Κακπνύξε,., Γακίγνο, Γ., Λακπξάθεο, Γ. (2005). Απνηίκεζε πνηόηεηαο πεξηβάιινληνο κέζσ έξεπλαο θνηλήο γλώκεο ζε πεξηνρέο κε έληνλε κεηαιιεπηηθή θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα. 2 ν Πεξηβαιινληηθό πλέδξην Μαθεδνλίαο. Θεζζαινλίθε: 8-12 Οθησβξίνπ Γ.Δ.Ζ. (2012). (online) δηαζέζηκν ζην (πξνζπειάζηεθε ) Γεκεηξίνπ, Α. (2005). Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. ην Καΐια, Μ., Θενδσξνπνύινπ, Δ., Γεκεηξίνπ, Α., Ξαλζάθνπ, Γ., Αλαζηαζάηνο, Ν. (επηκ.): Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο (ζ ). Αζήλα: Αηξαπόο. Κνζθηλάο, K. (2000). Πεξηβάιινλ θαη Αλαβάζκηζε ηεο Πνηόηεηαο Εσήο: Οη Κνηλσληθέο Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Πεξηβάιινληνο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα Κξίβαο,. (1998). Πεξηβαιινληηθή αγσγή θαη πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά: κηα θξηηηθή ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε κέζσ βηβιηνγξαθηθήο δηεξεύλεζεο. Παηδαγσγηθή Επηζεώξεζε, 27, Μπαιακπαλίδνπ, Ε. ( 2007). Δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ δαζθάισλ ηνπ Ν. Κνδάλεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ιηγλίηε. Γηπισκαηηθή Εξγαζία. Πάηξα: Δ.Α.Π. Μπνύζηνο, Α. (1997). Ζ Δπξσπατθή δηάζηαζε ηνπ ιηγλίηε- πξννπηηθέο. Τερληθά Χξνληθά, 5, Νηθνιάνπ, Κ. (1999). Αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο θαη κνξθέο πεξηβαιινληηθήο όριεζεο. ζην Αλδξεαδάθεο, Α., Βάξθε, Α. Ε., Γηαλλαθνύηνπ, Γ., Κντκηδόγινπ, Η., Νηθνιάνπ, Κ., Χξηζηνύιαο, Γ. Εηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Τν Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ (ζο 23-61) Πάηξα: Ε.Α.Π. Παληήο, Η. Γ., Παξαζθεπόπνπινο,., γαξδέιεο,., ηάκνπ Π. Γ., Κνξθηάηεο Κ. ( 1996). Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ, ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή Αζελώλ. Αζήλα: Νέα Σύλνξα. Παπαλανύκ, Ε. (1998). Πεξηβάιινλ θαη εθπαίδεπζε από ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ: κηα εκπεηξηθή δηεξεύλεζε. Παηδαγσγηθή Επηζεώξεζε, 28, πγθνιιίηνπ, Δ. (1997). Πεξηβαιινληηθή Ψπρνινγία. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Σζακπνύθνπ- θαλαβή, Κ. (2004). Πεξηβάιινλ θαη Επηθνηλσλία: Δηθαίσκα ζηελ επηινγή. Αζήλα: Καιεηδνζθόπην. Φινγατηε, Δ. (1998). Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα Ψαιηδάο, Κ. Β., Καιαηηδίδεο, Γ., Καξξάο, Κ. (2005). Η πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ Ειιήλσλ.2 ν Παλειιήλην πκπόζην: Έκπλεπζε- ηνραζκόο- Φαληαζία ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Παλεπηζηήκην Πεηξαηά: 1-3 Απξηιίνπ Farhar, B. C., Unseld, C. T., Vories, R. and Crews, R. (1980). Public Opinion about Energy. Annual Reviews, 5, Πξνζπειάζηεθε ζηηο [ ] από [www.annualreviews.org/aronline]. Farhar, B., C. (1994). Trends in US Public Perceptions and Preferences on Energy and Environmental Policy. Annual Reviews, 19, Πξνζπειάζηεθε ζηηο [ ] από [ Javeau, J. (1996). Η έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην: Τν εγρεηξίδην ηνπ θαινύ εξεπλεηή. Αζήλα: Σππσζήησ.

10 Karavas, Δ. (1996). Using attitude scales to investigate teachers attitudes to the communicative approach in ELT Journal, 50/ 3, Kumar, Ρ. (1999). Research Methodology. Astep by step guide for beginners. London: Sage. Rohan, F. (2006). Public attitudes to coal-fired plan. Πξνζπειάζηεθε [4/6/07] από [www.iea-coal.org.uk/publishor/system/component-view.asp?logdocid=81551

11 Οη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Κνδάλεο γηα ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε ηνπ ιηγλίηε. Πξνζωπηθά ζηνηρεία (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) 1. Φύιν: Γπλαίθα Άλδξαο 2. Ζιηθία θαη άλσ 3. πνπδέο: Μεηαπηπρηαθό ζρεηηθό κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Γεύηεξν πηπρίν εκηλάξηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 4. Έηε δηακνλήο ζαο ζην Ν. Κνδάλεο 5. Απαζρνιείηαη έζηω θαη έλα κέινο ηνπ νηθνγελεηαθνύ ζαο πεξηβάιινληνο κέρξη β βαζκό ζπγγέλεηαο ζηε ΓΔΖ; Ναη Όρη 6. ε ηη βαζκό ζπκθωλείηε κε θάζε κία από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο; (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) Καζόινπ Λίγν Πνιύ Πάξα πνιύ α Ζ ρξήζε ηνπ ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη νδεγήζεη ζε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. β Σα νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο, από ηε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε, είλαη ζεκαληηθόηεξα από ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. γ Ο ιηγλίηεο είλαη έλα ξππνγόλν θαύζηκν θαη θαηά ζπλέπεηα αθξηβό δ Πξέπεη λα επηδηώμνπκε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ζην λνκό Κνδάλεο γηαηί απηό ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. ε Θα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έλα πξόγξακκα ζηαδηαθήο θαη πξνζεθηηθήο απεμάξηεζεο από ην ιηγλίηε θαη αλάπηπμεο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. δ Ο ιηγλίηεο σο εζληθό θαύζηκν ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε ελεξγεηαθή πεγή ηεο

12 ρώξαο θαη ζην απώηεξν κέιινλ, θαζώο καο εμαζθαιίδεη πνιηηηθή αλεμαξηεζία ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα ε Σν θνηλσληθό θόζηνο ην νπνίν επσκίδεηαη ν ηνπηθόο πιεζπζκόο ηεο ιηγληηνθόξνπ πεξηνρήο ηνπ λνκνύ Κνδάλεο από ηε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε είλαη κεγαιύηεξν από ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απηόο πξνζθνκίδεη. 7. πκκεηέρεηε ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο, ηνπηθέο ή εζληθήο εκβέιεηαο; (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) ΝΑΗ ΟΧΗ 8. πκκεηείραηε ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο (πνξείεο δηακαξηπξίαο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο, κελύζεηο) ζηηο πνιηηηθέο θαη θπβεξλεηηθέο αξρέο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο από ηε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε, ζηελ πεξηνρή; (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) ΝΑΗ ΟΧΗ 9.Έρεηε πινπνηήζεη πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ζηηο επηπηώζεηο ηνπ ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή; (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) ΝΑΗ ΟΧΗ Αλ απαληήζαηε ΝΑΘ ζηελ εξώηεζε 9,, ζπλερίζηε κε ηελ εξώηεζε 10. Αλ απαληήζαηε ΟΧΘ ζηελ εξώηεζε 9, παξαιείςηε ηελ εξώηεζε 10 θαη ζπλερίζηε κε ηελ εξώηεζε Αλαθέξεηε κεξηθνύο ηίηινπο ηωλ πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάηωλ πνπ έρεηε πινπνηήζεη κε ην παξαπάλω ζέκα. 11. ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο ζεκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο. α βήλσ ην ιακπηήξα ζε ρώξνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηώ β Αθήλσ ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζε θαηάζηαζε Πνηέ πάληα Μεξηθέο Φνξέο πρλά Πάληα

13 αλακνλήο γ Αγνξάδσ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κε κεγάιε ελεξγεηαθή απόδνζε δ Φξνληίδσ λα εμνηθνλνκώ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην καγείξεκα (π.ρ. ρξεζηκνπνηώ ρύηξα ηαρύηεηαο, ζβήλσ ην ειεθηξηθό κάηη ή ην θνύξλν 5 ιεπηά πξηλ ηειεηώζεη ην καγείξεκα). 12. Θα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε πεξηζζόηεξν γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη από αλαλεώζηκεο πεγέο από όηη γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη από ιηγλίηε; (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) ΝΑΗ ΟΧΗ αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Σύπνπ. Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα

Δειηίν Σύπνπ. Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα Πιεξνθνξίεο: Λίλα Σάξη t +30 210 726 0600 f +30 210 723 6162 e tnsicap@tnsicap.gr www.tnsglobal.com Δειηίν Σύπνπ 18 Μαίνπ 2011 Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα Μαο ραξαθηεξίδνπλ; Τειηθά, είλαη ν Έιιελαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης

Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Άννα Γογούλη 1, Δσγενία Φλογαΐηη 2 1. Msc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα