Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο nickpoz@otenet.gr"

Transcript

1 Γηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κνδάλεο ωο πξνο ηελ πεξαηηέξω ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζην ιεθαλνπέδην Κνδάλεο- Πηνιεκαΐδαο Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο ΠΔΡΗΛΖΨΖ Η θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηειεί αλάγθε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία θαη ε παξαγσγή ηεο είλαη κηα από ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε δπλακηθή εμέιημε. Σηελ Ειιάδα, ε ειεθηξνπαξαγσγή ζηεξίδεηαη θαηά 46,9 ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγρώξησλ ιηγληηώλ θαη ν λνκόο Κνδάλεο απνηειεί ην ελεξγεηαθό ηεο θέληξν. Έρνληαο ππόςε ην ζρεδηαζκό θαηαζθεπήο κηαο λέαο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή ηεο Πηνιεκαΐδαο, ζεσξήζεθε ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ελόο ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο πόιεο ηεο Κνδάλεο σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαζώο θαη ε πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Η νκάδα απηή ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινύλ κία ζεκαληηθή θνηλσληθή νκάδα ηεο πεξηνρήο ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε δηαπαηδαγώγεζε ηεο λέαο γεληάο θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξέκβεη ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο. Από ηελ επηζθόπεζε πεδίνπ πνπ έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, πξνέθπςε πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο αξλεηηθνί σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαη επηζπκνύλ ζηελ νιόηεηά ηνπο λα ζρεδηαζηεί έλα πξόγξακκα ζηαδηαθήο απεμάξηεζεο από ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε ηνπ ιηγλίηε. Ωζηόζν, δελ ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο, δελ εθπνλνύλ πξνγξάκκαηα πνπ λα αθνξνύλ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαη έρνπλ αληηξξήζεηο γηα ηελ επηβάξπλζε πνπ ππάξρεη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο Δ.Ε.Η. κε ζθνπό ηελ επηδόηεζε παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο. Τα παξαπάλσ επξήκαηα ζα είρε ελδηαθέξνλ, από εξεπλεηηθήο απόςεσο, λα δηεξεπλεζνύλ θαη κε άιιεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπιιέμνπλ πνηνηηθά δεδνκέλα. Π.ρ., ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο θαη δελ εθπνλνύλ πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, Ννκόο Κνδάλεο, ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πξνζσπηθή ζπκβνιή. ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα δπλακηθή εμέιημε. ηελ Διιάδα, ε δπλακηθή απηή εμέιημε νθείιεηαη ζηελ απμαλόκελε δήηεζε θαη

2 θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην γεσξγηθό, νηθηαθό θαη ηξηηνγελή ηνκέα (Νηθνιάνπ, 1999). Σν πξώην εμάκελν ηνπ 2012 παξαηεξήζεθε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαηά 6 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2011 (Γ.Δ.Ζ, 2012). H ειεθηξνπαξαγσγή ζηελ Διιάδα ζηεξίδεηαη θαηά 46,90 πεξίπνπ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγρώξησλ ιηγληηώλ. ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο εληνπίδνληαη ηα ζεκαληηθόηεξα απνζέκαηα ιηγλίηε θαη ζην λνκό Κνδάλεο ιεηηνπξγνύλ ηξία από ηα κεγαιύηεξα νξπρεία ηεο Διιάδαο θαη ηζάξηζκνη αηκνειεθηξηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Α.Ζ..). πλέπεηα ηεο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πεξηνρή απνηειεί ην γεγνλόο πσο ν λνκόο είλαη κία από ηηο πην επηβαξπκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο από πεξηβαιινληηθή άπνςε. Δπηπιένλ, εθηόο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ παξαηεξνύληαη θαη κηα ζεηξά θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο. ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν ιηγλίηεο ράλεη βαζκηαία ζε θνηλσληθή απνδνρή θαη απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ αμηνπνίεζή ηνπ θαη ζηελ εθπνκπή ηνπ CO 2 θαηά ηελ θαύζε ηνπ (Μπνύζηνο,1997). Έηζη, ζεσξήζεθε ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί πνηα είλαη ε ζηάζεαπνδνρή ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ιηγλίηε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ελόο ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνύ Κνδάλεο. Ζ εζηίαζε ζε απηή ηελ νκάδα ηνπ πιεζπζκνύ εθηηκάηαη όηη ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινύλ κία νκάδα επαγγεικαηηώλ πνπ κπνξεί λα παξέκβεη ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη, ην ζεκαληηθόηεξν, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ησλ αληηιήςεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ απξηαλώλ πνιηηώλ ηεο πεξηνρήο (Αζαλαζάθεο, 1996; Παπαλανύκ, 1998). Πξάγκαηη, ν Αζαλαζάθεο (2000) αλαθέξεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ κέζα από ηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή λα δηακνξθώζνπλ πνιίηεο κε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη επζύλε, νη νπνίνη ζα είλαη έηνηκνη λα δξάζνπλ θαη λα αληηδξάζνπλ ζε θάζε ηη πνπ απεηιεί ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ πνηνηηθώλ ζπλζεθώλ δσήο ηνπο. Ωζηόζν, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, εμαξηάηαη ζεκαληηθά από ηηο αληηιήςεηο θαη ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πεξηνρήο γηα ηηο επηπηώζεηο από ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε (Γεκεηξίνπ, 2005). Δπηπιένλ, ζεσξήζεθε ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαζώο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο θαη ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο. Όπσο αλαθέξεη ε Φινγατηε (1998), είλαη ζεκαληηθό ηα άηνκα όρη κόλν λα έρνπλ γλώζε θαη βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά λα πξνρσξνύλ ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ αλάιεςε ησλ επζπλώλ ηνπο ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν, θαζώο θαη ζε δπλακηθέο παξεκβάζεηο ζην επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ παξέκβαζε ζην επίπεδν απηό κπνξεί λα πινπνηεζεί κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο, κε επηζηνιέο δηακαξηπξίαο ζε αξκόδηνπο θνξείο θαζώο θαη κε θηλεηνπνηήζεηο νξγαλσκέλσλ νκάδσλ ή άκεζε δξάζε πνιηηώλ (Σζακπνύθνπ-θαλαβή, 2004). ην παξαπάλσ πιαίζην, θαη κε δεδνκέλν πσο ζηελ πεξηνρή δελ έρεη γίλεη παξόκνηα έξεπλα, ην πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο εζηηάδεηαη α) ζηελ αλίρλεπζε ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ όζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαη β) ζηε δηεξεύλεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ζπκβνιήο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε.

3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε ην ρξνληθό δηάζηεκα από 3 κέρξη 5 επηεκβξίνπ ηνπ Απνηειεί κία κειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελόο ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο (δύν ζρνιηθώλ κνλάδσλ) ηεο πόιεο ηεο Κνδάλεο. Σνλ πιεζπζκό απνηέιεζαλ νη 82 εθπαηδεπηηθνί ησλ δύν ζρνιείσλ ζηνπο νπνίνπο κνηξάζηεθε ην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο, από ηνπο νπνίνπο απάληεζαλ νη 78. Γελ ππήξμε δεηγκαηνιεςία, θαζώο ν ζηόρνο ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ ε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ ηεο ζε επξύηεξν ζύλνιν εθπαηδεπηηθώλ. Με βάζε ηνπο ζηόρνποάμνλεο ηεο έξεπλαο πξνζδηνξίζηεθαλ κεηξήζηκα θξηηήξηα, ηα νπνία αθνινύζσο θαζόξηζαλ ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο πνπ έπξεπε λα ζπιιερζνύλ κέζσ θαηάιιειεο δηαηύπσζεο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε παξνύζα εξγαζία, εξσηήζεηο 6-12 ( Οη εξσηήζεηο 1-5 ζπλέιεμαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο). Πίλαθαο 1. Αληηζηνίρηζε αμόλωλ, θξηηεξίωλ θαη εξωηήζεωλ ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ Άμνλεο Κξηηήξηα Δξωηήζεηο α/ α Πεξηγξαθή Άμνλα α/α Πεξηγξαθή Κξηηεξίνπ α/α 1 Ζ ζηάζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ όζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε 1 πλνιηθή απνηίκεζε ηωλ ζεηηθώλ ή αξλεηηθώλ επηπηώζεωλ ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ιηγλίηε (γεληθόο δείθηεο πξνηίκεζεο) 6 2 πκκεηνρή ζε ηνπηθέο ή εζληθήο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο. 7 2 Ζ ζπκκεηνρή ηνπο θαη ε πξνζωπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάηωλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε 3 4 πκκεηνρή ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο Δθπόλεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάηωλ κε ζέκαηα πνπ `ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε 8 9, 10 5 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε αηνκηθό επίπεδν 11 6 Οηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά γηα ρξήζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ 12 Δπεηδή νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ απξηαλώλ πνιηηώλ γηα ελεξγό ζπκκεηνρή θαη αλάιεςε ησλ επζπλώλ ηνπο ζε όια ηα επίπεδα ( Φινγατηε, 1998) ζεσξήζεθε ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί ε ελεξγεηηθή δξάζε ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ

4 ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Έηζη, δηεξεπλάηαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ηνπηθέο ή εζληθήο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο (2 ν θξηηήξην) θαζώο θαη ζε δξάζεο άζθεζεο πίεζεο (3 ν θξηηήξην) όπσο πνξείεο δηακαξηπξίαο, κελύζεηο, πξνζθπγή ζηελ αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή «πλήγνξν ηνπ πνιίηε» θ.ά.. Δπηπιένλ, ε εθπόλεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε ηνπο καζεηέο ηνπο (4 ν θξηηήξην) γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη. Όπσο αλαθέξεη ε πγθνιιίηνπ (1999), ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κία από ηηο ηερληθέο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ζηε δεκηνπξγία ζηάζεσλ ζεηηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ, παξάγνληεο δηακνξθσηηθνί ηεο δξάζεο ησλ αηόκσλ (Κξίβαο, 1998). Σέινο, κε ην 5 ν θαη 6 ν θξηηήξην δηεξεπλάηαη ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε αηνκηθό επίπεδν θαζώο θαη ε πξόζεζε ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά ζηελ πξνώζεζε ηεο ρξήζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ. Θεσξήζεθε, ηέινο, ζεκαληηθό λα δηεξεπλεζεί εάλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηξνπνπνηήζεη ηε δηθή ηνπο θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά ζε κηα πξνζπάζεηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ινγηζκηθό SPSS ηηο εξσηήζεηο 6 θαη 11 ρξεζηκνπνηήζεθε θιίκαθα ηύπνπ Likert, σο εμήο: Ζ εξώηεζε 6 έρεη σο ζηόρν λα βξεζεί «έλαο δείθηεο πξνηίκεζεο» ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. ηελ εξώηεζε απηή ε θσδηθνπνίεζε έγηλε σο εμήο: ζηηο εξσηήζεηο 6α, 6γ, 6ε, 6ε, νη νπνίεο δειώλνπλ αξλεηηθή δηάζεζε σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, δόζεθαλ νη θσδηθνί (βαζκνί) 1=θαζόινπ, 2=ιίγν, 3=πνιύ, 4=πάξα πνιύ, ελώ ζηηο εξσηήζεηο 6β, 6δ, 6δ, νη νπνίεο δειώλνπλ ζεηηθή δηάζεζε σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, δόζεθαλ νη θσδηθνί 4=θαζόινπ, 3=ιίγν, 2=πνιύ, 1=πάξα πνιύ. Καζώο ν αξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ είλαη επηά, ε κέγηζηε βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη θάπνηνο είλαη 28 (7*4) θαη δειώλεη ην κεγαιύηεξν βαζκό αξλεηηθήο δηάζεζεο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Αληίζηνηρα, ε ρακειόηεξε βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη θάπνηνο είλαη 7 (7*1) θαη δειώλεη ην κεγαιύηεξν βαζκό ζεηηθήο δηάζεζεο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα ζπλερέο από ην 7 κέρξη ην 28 κε ην κέζν (νπδέηεξν) ζεκείν ηνπ ζπλερνύο ην 14. Γηα θάζε ππνθείκελν ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκά ηνπ από ηηο παξαπάλσ ππνεξσηήζεηο (Karavas,1996). Αλ έλα ππνθείκελν έρεη άζξνηζκα πάλσ από 14 ζεκαίλεη πσο είλαη αξλεηηθά δηαθείκελν πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, ελώ αληίζεηα αλ έρεη άζξνηζκα θάησ από 14 ζεκαίλεη πσο είλαη ζεηηθά δηαθείκελν πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Πξέπεη λα ιεθζεί βέβαηα ππόςε πσο ν παξαθάησ ηξόπνο ρξήζεο ηεο θιίκαθαο Likert δελ ζηεξείηαη αδύλακσλ ζεκείσλ κηα πνπ: α) ην άζξνηζκα ησλ δηαθόξσλ βαζκώλ πνπ έρνπλ δνζεί από ην ππνθείκελν ζε θάζε πξόηαζε κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε πνηθίινπο ζπλδπαζκνύο απαληήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα δύν ππνθείκελα πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηνλ ίδην βαζκό κπνξεί λα έρνπλ δώζεη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζηηο ππνεξσηήζεηο (Javeau,1996), θαη β) είλαη δύζθνιν λα δηαηππσζνύλ ππνεξσηήζεηο νη νπνίεο λα έρνπλ ηελ ίδηα βαξύηεηα ή ζεκαζία όζνλ αθνξά ην βαζκό απεηθόληζεο κηαο ζηάζεο σο πξνο ην αληηθείκελν πνπ εξεπλάηαη (Kumar, 1999). ηελ εξώηεζε 11, ε νπνία δηεξεπλά ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε αηνκηθό επίπεδν, ε θιίκαθα ηύπνπ Likert, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηαζηεί θάζε ππνεξώηεζε μερσξηζηά, κε ηελ εμήο θσδηθνπνίεζε: 1=πνηέ, 2=ζπάληα, 3=κεξηθέο θνξέο,

5 4=ζπρλά, 5=πάληα. Οη εξσηήζεηο 7,8,12 απνηεινύλ θιεηζηέο δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο θαη αθνξνύλ, αληίζηνηρα, ηε ζπκκεηνρή ζε ηνπηθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο, ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε αηνκηθό επίπεδν. Σέινο ε εθπόλεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ από ηνπο δαζθάινπο δηεξεπλάηαη κε ηε δηρνηνκηθή εξώηεζε 9, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο «θίιηξν» γηα ην πέξαζκα ζηελ αλνηρηή εξώηεζε 10. Ζ εξώηεζε 10 πξνζπαζεί λα εμεηάζεη εάλ πξάγκαηη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηνύληαη ηα απνηειέζκαηα ζύκθσλα κε ηε ζεηξά ησλ αμόλσλ (βι. Πίλαθα 1). Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο (εξσηήζεηο 1-5) Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο: Ωο πξνο ην θύιν, ην δείγκα απνηειείηαη από 50 (64,1) γπλαίθεο θαη 28 (35,9) άλδξεο. Οη ειηθίεο ηνπ δείγκαηνο θαηαγξάθνληαη σο εμήο: εηώλ είλαη 4 (5,1) άηνκα, εηώλ είλαη 24 (30,8) άηνκα, 46 θαη άλσ εηώλ είλαη 50 (64,1) άηνκα. Από ηνπο 78 εθπαηδεπηηθνύο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην, νη 56 (71,8) έρνπλ κόλν ην βαζηθό ηνπο παλεπηζηεκηαθό πηπρίν, νη 8 (10,3) έρνπλ θαη δεύηεξν παλεπηζηεκηαθό πηπρίν, νη 6 (7,7) έρνπλ κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ζρεηηθό κε ηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ελώ κόλν 8 (10,3) έρνπλ παξαθνινπζήζεη πεξηβαιινληηθά ζεκηλάξηα. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (92,3) ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην θαηνηθεί ζην λνκό Κνδάλεο πάλσ από πέληε έηε. Καηά ζπλέπεηα, είραλ ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθή άπνςε γηα ηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ζηελ πεξηνρή ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Πάλσ από ηνπο κηζνύο εθπαηδεπηηθνύο (46-57,7) δελ έρνπλ κέινο ηνπ ζπγγεληθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο κέρξη β βαζκνύ πνπ λα εξγάδεηαη ζηε Γ.Δ.Ζ. Ζ ζηάζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ όζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε (άμνλαο 1 νο θξηηήξην 1 ν ) Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε θάζε ππνεξώηεζε ηεο εξώηεζεο 6. Πίλαθαο 2. Αληηζηνίρηζε αμόλωλ, θξηηεξίωλ θαη εξωηήζεωλ ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ α Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη νδεγήζεη ζε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. β Σα νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο, από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, είλαη ζεκαληηθόηεξα θαζόινπ Λίγν πνιύ Πάξα πνιύ 2,6 10,3 25,6 61,5 30,8 41,0 12,8 15,4

6 από ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. γ Ο ιηγλίηεο είλαη έλα ξππνγόλν θαύζηκν θαη θαηά ζπλέπεηα αθξηβό δ Πξέπεη λα επηδηώμνπκε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ζην λνκό Κνδάλεο, γηαηί απηό ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. ε Θα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έλα πξόγξακκα ζηαδηαθήο θαη πξνζεθηηθήο απεμάξηεζεο από ην ιηγλίηε θαη αλάπηπμεο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. δ Ο ιηγλίηεο σο εζληθό θαύζηκν ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε ελεξγεηαθή πεγή ηεο ρώξαο θαη ζην απώηεξν κέιινλ, θαζώο καο εμαζθαιίδεη πνιηηηθή αλεμαξηεζία ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα ε Σν θνηλσληθό θόζηνο ην νπνίν επσκίδεηαη ν ηνπηθόο πιεζπζκόο ηεο ιηγληηνθόξνπ πεξηνρήο ηνπ λνκνύ Κνδάλεο από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε είλαη κεγαιύηεξν από ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απηή πξνζθνκίδεη. 0,0 12,8 48,7 38,5 38,5 38,5 12,8 10,3 5,1 5,1 25,6 64,1 38,5 38,5 12,8 10,3 7,7 33,8 23,1 35,9 Όπσο θαίλεηαη από ηνλ Πίλαθα 2, θαηαγξάθεηαη έληνλε ηάζε ζπκθσλίαο κε ηηο πξνηάζεηο 6α, 6γ, 6ε, θαζώο ηα ζρεηηθά πνζνζηά δηαηάζζνληαη θαηά αύμνπζα ζεηξά από ηε δηαθσλία πξνο ηε ζπκθσλία, κε ηελ πιεηνλόηεηα ησλ απαληήζεσλ λα ζπγθεληξώλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο «πνιύ» θαη «πάξα πνιύ» κε αληίζηνηρα πνζνζηά 87,1, 84,3, 89,7. ηελ εξώηεζε 6ε, νη κηζνί εξσηώκελνη (23,1+25,9) θαίλεηαη λα ζπκθσλνύλ πσο ην θνηλσληθό θόζηνο ην νπνίν επσκίδεηαη ν ηνπηθόο πιεζπζκόο είλαη κεγαιύηεξν από ηα νηθνλνκηθά νθέιε θαη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό 33,8 ζεσξεί πσο ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην θνηλσληθό θόζηνο θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Αληίζεηα, ε πιεηνλόηεηα ησλ εξσηώκελσλ δηαθσλεί κε ηηο πξνηάζεηο 6β, 6δ, 6δ, κε ηελ πιεηνλόηεηα ησλ απαληήζεσλ λα ζπγθεληξώλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο «ιίγν» θαη «θαζόινπ» ζε πνζνζηά 71,8, 77, 77. Όζνλ αθνξά ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο παξαπάλσ ππνεξσηήζεηο/πξνηάζεηο, παξαηεξείηαη όηη ην 92,29 εκθαλίδνπλ αξλεηηθή ζηάζε πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, κε ην 53,22 ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ λα ζπγθεληξώλεη βαζκνινγία από 22 θαη πάλσ. Μόλν έλα κηθξό πνζνζηό ηνπ 7,71 (6 εθπαηδεπηηθνί) παξνπζηάδεη ζεηηθή ζηάζε.

7 Percent Score 15 15,3 8 12, ,2 6 7,69 7,69 7,69 5 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 2,56 2,56 2,56 2,56 2, Score Σχήμα 1. Καηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Ζ ζπκκεηνρή ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάηωλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε (άμνλαο 2 νο ) Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (71,8) δε ζπκκεηέρεη ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο θαη ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο (69,2). Δπίζεο, ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο (92,3) δελ εθπνλνύλ πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα αθνξνύλ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά γηα αμηνπνίεζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, πάλσ από ηνπο κηζνύο εθπαηδεπηηθνύο (59) δελ ζπκθσλνύλ κε ηελ επηβάξπλζε πνπ ππάξρεη ζην ινγαξηαζκό ηεο Γ.Δ.Ζ., ε νπνία πξννξίδεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ παξαγσγώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο. Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε αηνκηθό επίπεδν: ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζβήλεη ηνπο ιακπηήξεο ζηνπο ρώξνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί, αθνύ ε θαηεγνξίεο «ζπρλά» (20,5) θαη «πάληα» (74,4) ζπγθεληξώλνπλ πνζνζηό 94,9. πάλσ από ηνπο κηζνύο εθπαηδεπηηθνύο απαληνύλ ζπάληα ή πνηέ (20,5+30,8) ζην εξώηεκα αλ αθήλνπλ ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζε αλακνλή θαη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό 20,5 απαληά κεξηθέο θνξέο ε πιεηνλόηεηα ηνπο (65,8) αγνξάδεη ζπζθεπέο κε κεγάιε ελεξγεηαθή απόδνζε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία εμνηθνλνκεί ελέξγεηα ζην καγείξεκα κε ηε ρξήζε θαιώλ πξαθηηθώλ αθνύ νη θαηεγνξίεο «ζπρλά» θαη «πάληα» ζπγθεληξώλνπλ πνζνζηό 89,8 (23,1+66,7).

8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Από ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο πξνέθπςε πσο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο ζπκθσλνύλ πσο ν ιηγλίηεο είλαη έλα ξππνγόλν θαύζηκν, ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ έρεη νδεγήζεη ζε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο θαη πσο νη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαη ην θνηλσληθό θόζηνο ην νπνίν επσκίδεηαη ν ηνπηθόο πιεζπζκόο είλαη κεγαιύηεξν από ηα νηθνλνκηθά νθέιε. Έηζη, ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο δηαθσλνύλ κε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε σο βαζηθή ελεξγεηαθή πεγή ηεο ρώξαο θαη ζην κέιινλ. ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλόηεηα επηζπκνύλ λα ζρεδηαζηεί γηα ηελ πεξηνρή έλα πξόγξακκα ζηαδηαθήο θαη πξνζεθηηθήο απεμάξηεζεο από ην ιηγλίηε θαη λα αλαπηπρζεί ε αμηνπνίεζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκό κε ην ζύλνιν ηεο βαζκνινγίαο πνπ ζπγθέληξσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί από ηηο ππνεξσηήζεηο/πξνηάζεηο ηεο εξώηεζεο 6, δειώλνπλ έληνλν βαζκό αξλεηηθήο δηάζεζεο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ζ παξαπάλσ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηαπηίδεηαη κε απηή ησλ δαζθάισλ ηνπ λνκνύ Κνδάλεο, όπσο θαίλεηαη από έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ίδην εξσηεκαηνιόγην ην 2007 (Μπαιακπαλίδνπ, 2007), θαζώο θαη κε απηή πνιηηώλ από αλαπηπγκέλεο ρώξεο (Rohan, 2006). O Rohan (2006) αλαθέξεη πσο όπνπ ππάξρεη ελεξγεηαθή επάξθεηα νη πνιίηεο αληηδξνύλ έληνλα ζηελ θαηαζθεπή λέσλ αηκνειεθηξηθώλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο Μπνύζηνο (1997) αλαθέξεηαη ζηηο κεγάιεο αληηδξάζεηο πνπ ππήξραλ ζηε Γεξκαλία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεγάινπ ιηγληησξπρείνπ ηεο Ρελαλίαο Garzweiler II ελώ ε Farhar (1980, 1994) ζηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ πνιηηώλ ζηηο Ζ.Π.Α.. Όζνλ αθνξά ζηε δηεξεύλεζε ηεο ελεξγήο δξάζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, ε έξεπλα έδεημε όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο δελ ζπκκεηέρεη ζε ηνπηθέο ή επξύηεξεο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο νύηε ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο. Σν παξαπάλσ θαίλεηαη λα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ αθνύ απνηειεί εύξεκα κηαο ζεηξάο εξεπλώλ (Κνζθηλάο, 2000: Παληήο, 1996: Ψαιηδάο, 2005). Δπίζεο, δελ εθπνλνύλ πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα κε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε. Δπηπιένλ, από ηνπο 78 εθπαηδεπηηθνύο πνπ ξσηήζεθαλ, κόλν ηέζζεξηο έρνπλ εθπνλήζεη πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ελέξγεηα. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο θξνληίδνπλ γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο δελ ζπκθσλνύλ κε ηελ επηβάξπλζε πνπ ππάξρεη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο Γ.Δ.Ζ., ε νπνία πξννξίδεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ παξαγσγώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο. Σν ζπκπέξαζκα απηό βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε επξήκαηα παιαηνηέξσλ εξεπλώλ ζηελ πεξηνρή. Ζ έξεπλα ησλ Βαηάιε θ.ά. (2005) έδεημε πσο νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηνπ λνκνύ Κνδάλεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θάηη πνπ, ζύκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, δήισλε ηελ θξηζηκόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο έξεπλα ηεο Μπαιακπαλίδνπ (2007) νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη δάζθαινη ηνπ λνκνύ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ πεξηζζόηεξν πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πεξλά απηή ηελ επνρή ε ρώξα.

9 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Αζαλαζάθεο, Α. (1996). Οηθνπεξηβαιινληηθή Παηδαγσγηθή. Αζήλα: Γαξδάλνο Αζαλαζάθεο, Α. (2000). Οηθν-πεξηβαιινληηθή Ψπρνινγία θαη Εθπαίδεπζε. Αζήλα: Γαξδάλνο. Βαηάιεο, Κ., Καιηακπάθνο, Γ., Κακπνύξε,., Γακίγνο, Γ., Λακπξάθεο, Γ. (2005). Απνηίκεζε πνηόηεηαο πεξηβάιινληνο κέζσ έξεπλαο θνηλήο γλώκεο ζε πεξηνρέο κε έληνλε κεηαιιεπηηθή θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα. 2 ν Πεξηβαιινληηθό πλέδξην Μαθεδνλίαο. Θεζζαινλίθε: 8-12 Οθησβξίνπ Γ.Δ.Ζ. (2012). (online) δηαζέζηκν ζην (πξνζπειάζηεθε ) Γεκεηξίνπ, Α. (2005). Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. ην Καΐια, Μ., Θενδσξνπνύινπ, Δ., Γεκεηξίνπ, Α., Ξαλζάθνπ, Γ., Αλαζηαζάηνο, Ν. (επηκ.): Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο (ζ ). Αζήλα: Αηξαπόο. Κνζθηλάο, K. (2000). Πεξηβάιινλ θαη Αλαβάζκηζε ηεο Πνηόηεηαο Εσήο: Οη Κνηλσληθέο Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Πεξηβάιινληνο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα Κξίβαο,. (1998). Πεξηβαιινληηθή αγσγή θαη πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά: κηα θξηηηθή ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε κέζσ βηβιηνγξαθηθήο δηεξεύλεζεο. Παηδαγσγηθή Επηζεώξεζε, 27, Μπαιακπαλίδνπ, Ε. ( 2007). Δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ δαζθάισλ ηνπ Ν. Κνδάλεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ιηγλίηε. Γηπισκαηηθή Εξγαζία. Πάηξα: Δ.Α.Π. Μπνύζηνο, Α. (1997). Ζ Δπξσπατθή δηάζηαζε ηνπ ιηγλίηε- πξννπηηθέο. Τερληθά Χξνληθά, 5, Νηθνιάνπ, Κ. (1999). Αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο θαη κνξθέο πεξηβαιινληηθήο όριεζεο. ζην Αλδξεαδάθεο, Α., Βάξθε, Α. Ε., Γηαλλαθνύηνπ, Γ., Κντκηδόγινπ, Η., Νηθνιάνπ, Κ., Χξηζηνύιαο, Γ. Εηζαγσγή ζην Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Τν Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ (ζο 23-61) Πάηξα: Ε.Α.Π. Παληήο, Η. Γ., Παξαζθεπόπνπινο,., γαξδέιεο,., ηάκνπ Π. Γ., Κνξθηάηεο Κ. ( 1996). Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ, ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή Αζελώλ. Αζήλα: Νέα Σύλνξα. Παπαλανύκ, Ε. (1998). Πεξηβάιινλ θαη εθπαίδεπζε από ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ: κηα εκπεηξηθή δηεξεύλεζε. Παηδαγσγηθή Επηζεώξεζε, 28, πγθνιιίηνπ, Δ. (1997). Πεξηβαιινληηθή Ψπρνινγία. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Σζακπνύθνπ- θαλαβή, Κ. (2004). Πεξηβάιινλ θαη Επηθνηλσλία: Δηθαίσκα ζηελ επηινγή. Αζήλα: Καιεηδνζθόπην. Φινγατηε, Δ. (1998). Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα Ψαιηδάο, Κ. Β., Καιαηηδίδεο, Γ., Καξξάο, Κ. (2005). Η πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ Ειιήλσλ.2 ν Παλειιήλην πκπόζην: Έκπλεπζε- ηνραζκόο- Φαληαζία ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Παλεπηζηήκην Πεηξαηά: 1-3 Απξηιίνπ Farhar, B. C., Unseld, C. T., Vories, R. and Crews, R. (1980). Public Opinion about Energy. Annual Reviews, 5, Πξνζπειάζηεθε ζηηο [ ] από [www.annualreviews.org/aronline]. Farhar, B., C. (1994). Trends in US Public Perceptions and Preferences on Energy and Environmental Policy. Annual Reviews, 19, Πξνζπειάζηεθε ζηηο [ ] από [ Javeau, J. (1996). Η έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην: Τν εγρεηξίδην ηνπ θαινύ εξεπλεηή. Αζήλα: Σππσζήησ.

10 Karavas, Δ. (1996). Using attitude scales to investigate teachers attitudes to the communicative approach in ELT Journal, 50/ 3, Kumar, Ρ. (1999). Research Methodology. Astep by step guide for beginners. London: Sage. Rohan, F. (2006). Public attitudes to coal-fired plan. Πξνζπειάζηεθε [4/6/07] από [www.iea-coal.org.uk/publishor/system/component-view.asp?logdocid=81551

11 Οη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Κνδάλεο γηα ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε ηνπ ιηγλίηε. Πξνζωπηθά ζηνηρεία (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) 1. Φύιν: Γπλαίθα Άλδξαο 2. Ζιηθία θαη άλσ 3. πνπδέο: Μεηαπηπρηαθό ζρεηηθό κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Γεύηεξν πηπρίν εκηλάξηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 4. Έηε δηακνλήο ζαο ζην Ν. Κνδάλεο 5. Απαζρνιείηαη έζηω θαη έλα κέινο ηνπ νηθνγελεηαθνύ ζαο πεξηβάιινληνο κέρξη β βαζκό ζπγγέλεηαο ζηε ΓΔΖ; Ναη Όρη 6. ε ηη βαζκό ζπκθωλείηε κε θάζε κία από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο; (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) Καζόινπ Λίγν Πνιύ Πάξα πνιύ α Ζ ρξήζε ηνπ ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη νδεγήζεη ζε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. β Σα νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο, από ηε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε, είλαη ζεκαληηθόηεξα από ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. γ Ο ιηγλίηεο είλαη έλα ξππνγόλν θαύζηκν θαη θαηά ζπλέπεηα αθξηβό δ Πξέπεη λα επηδηώμνπκε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ζην λνκό Κνδάλεο γηαηί απηό ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. ε Θα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έλα πξόγξακκα ζηαδηαθήο θαη πξνζεθηηθήο απεμάξηεζεο από ην ιηγλίηε θαη αλάπηπμεο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. δ Ο ιηγλίηεο σο εζληθό θαύζηκν ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε ελεξγεηαθή πεγή ηεο

12 ρώξαο θαη ζην απώηεξν κέιινλ, θαζώο καο εμαζθαιίδεη πνιηηηθή αλεμαξηεζία ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα ε Σν θνηλσληθό θόζηνο ην νπνίν επσκίδεηαη ν ηνπηθόο πιεζπζκόο ηεο ιηγληηνθόξνπ πεξηνρήο ηνπ λνκνύ Κνδάλεο από ηε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε είλαη κεγαιύηεξν από ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απηόο πξνζθνκίδεη. 7. πκκεηέρεηε ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο, ηνπηθέο ή εζληθήο εκβέιεηαο; (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) ΝΑΗ ΟΧΗ 8. πκκεηείραηε ζε δξάζεηο άζθεζεο πίεζεο (πνξείεο δηακαξηπξίαο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο, κελύζεηο) ζηηο πνιηηηθέο θαη θπβεξλεηηθέο αξρέο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο από ηε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε, ζηελ πεξηνρή; (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) ΝΑΗ ΟΧΗ 9.Έρεηε πινπνηήζεη πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ζηηο επηπηώζεηο ηνπ ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή; (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) ΝΑΗ ΟΧΗ Αλ απαληήζαηε ΝΑΘ ζηελ εξώηεζε 9,, ζπλερίζηε κε ηελ εξώηεζε 10. Αλ απαληήζαηε ΟΧΘ ζηελ εξώηεζε 9, παξαιείςηε ηελ εξώηεζε 10 θαη ζπλερίζηε κε ηελ εξώηεζε Αλαθέξεηε κεξηθνύο ηίηινπο ηωλ πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάηωλ πνπ έρεηε πινπνηήζεη κε ην παξαπάλω ζέκα. 11. ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο ζεκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο. α βήλσ ην ιακπηήξα ζε ρώξνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηώ β Αθήλσ ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζε θαηάζηαζε Πνηέ πάληα Μεξηθέο Φνξέο πρλά Πάληα

13 αλακνλήο γ Αγνξάδσ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κε κεγάιε ελεξγεηαθή απόδνζε δ Φξνληίδσ λα εμνηθνλνκώ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην καγείξεκα (π.ρ. ρξεζηκνπνηώ ρύηξα ηαρύηεηαο, ζβήλσ ην ειεθηξηθό κάηη ή ην θνύξλν 5 ιεπηά πξηλ ηειεηώζεη ην καγείξεκα). 12. Θα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε πεξηζζόηεξν γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη από αλαλεώζηκεο πεγέο από όηη γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη από ιηγλίηε; (εκεηώζηε κε έλα ηελ απάληεζή ζαο) ΝΑΗ ΟΧΗ αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών.

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Μαξία Μπαιάζθα 1, Θσάλλα Ραβάλε 2, θαη Αλαζηάζηνο Ζόκπνιαο 3 1 Eθπ/θόο

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα

Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Γηαλλίξεο Κσλζηαληίλνο 1 1. Φεκηθόο MSc, Μέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κξεζηέλσλ cgianniris@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Αζηοτίες ζε Δπιηστή Προγράμμαηα ηης Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ζηο Λύκειο: η Δνίζτσζη Αρνηηικών Προζωπικών Κανόνων

Αζηοτίες ζε Δπιηστή Προγράμμαηα ηης Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ζηο Λύκειο: η Δνίζτσζη Αρνηηικών Προζωπικών Κανόνων 1 Αζηοτίες ζε Δπιηστή Προγράμμαηα ηης Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ζηο Λύκειο: η Δνίζτσζη Αρνηηικών Προζωπικών Κανόνων Χξπζνύια Λαιαδήζε Αξρηηέθησλ-Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σρνιηθή Σύκβνπινο Β ζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΙΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΙΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΙΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΣΙΟ 2009 1 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δηζαγσγή... 3 Πνηνηηθή έξεπλα γηα ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ην ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο.. 3 Δπηινγή δείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο

Έξεπλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Έξεπλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Χαξάιακπνο Μπαιήο 1, Γηώξγνο Καπνγηαλλόπνπινο 2, Νηθόιανο Σθίθνο 3, Μαξία Αγγειηθή Σηακνύιε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΗ ΑΛΙΔΤΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΣΙΜΗΔΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ (ΛΙΜΝΗ ΟΡΔΣΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ)

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΗ ΑΛΙΔΤΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΣΙΜΗΔΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ (ΛΙΜΝΗ ΟΡΔΣΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ) 291 ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΗ ΑΛΙΔΤΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΣΙΜΗΔΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ (ΛΙΜΝΗ ΟΡΔΣΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ) Ιρζπνιόγνο, Γ.Παπαλδξένπ 7, Καζηνξηά, 52100 Λάτσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Σηέλλα Πλιάπη Νεπηαγσγόο, Απόθνηηε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ ΤΔΠΑΔ - ΑΠΘ zisispanag@ath.forthnet.gr ΠΔΡΗΛΖΨΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ Ησαλλίδε Δ., Αγξαθηώηεο Γ., (2008) «Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο : Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γπλαηθώλ γηα ηελ αληηζύιιεςε θαη ηηο εθηξώζεηο» ζην Κνξλάξνπ Δ., Ρνπκειηώηε Α. (επηκ), Γσναίκα και Υγεία,

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 331 Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια Σ. Κίπγιναρ 1, Ε. Μαζηαύπαλη 2 1 Γάζθαινο, M. Ed. ICT, kirginas@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα