ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K FAX: ΤΗΛ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K FAX: ΤΗΛ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗ Προμήθεια μηχανημάτων Καθαριότητος και ανακύκλωσης Δήμαρχος Ρόδου Έχοντας υπ όψιν : α) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Αρ /93 του ΥΠ.ΕΣ) όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ/τος 370/95 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 ( ΦΕΚ Α 100) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 β) Τo Π.Δ. 60/2007 <<περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α) γ) Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α / )«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ Τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές που αφορά την προμήθεια «μηχανημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης» για τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου σε θέματα καθαριότητας, την αντικατάσταση φθαρμένου εξοπλισμού ή την εκ νέου τοποθέτηση του σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Αναλυτικά η προμήθεια περιλαμβάνει: Ένα (1) αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας περίπου 2 κυβικών μέτρων. Τρία (3) αναρροφητικά σάρωθρα πεζού χειριστή, Δεκαπέντε (15) φορητά Χορτοκοπτικά μηχανήματα, Εικοσιπέντε (25) φορητούς φυσητήρες, Εικοσιπέντε (25) φορητούς απορροφητήρες. Τριάντα (30) κλειστούς κάδους Κομποστοποίησης (για την ανακύκλωση οργανικών υλικών), ενδεικτικού προϋπολογισμού 184,000 μαζί με το Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή ανά είδος. Άρθρο 1 - Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα αφορά τη προμήθεια «μηχανημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης» για τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου σε θέματα καθαριότητας

2 Άρθρο 2ο - Συμβατικά Στοιχεία Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: α) Το συμφωνητικό της προμήθειας β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων δ.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική) Άρθρο 3ο - Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας α) Η δαπάνη για την προμήθεια του «μηχανημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης» έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το Φ.Π.Α. στις εκατόν ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). Και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Άρθρο 4ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού α) Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά. β) Ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη τιμή. Άρθρο 5ο - Δεκτοί στον διαγωνισμό Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 3.Συνεταιρισμοί 4.Ενώσεις προμηθευτών Άρθρο 6ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού : Α) για αυτούς που θα καταθέσουν προσφορά για: Ένα (1) αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας περίπου 2 κυβικών μέτρων. Τρία (3) αναρροφητικά σάρωθρα πεζού χειριστή, Τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ίση προς το 5% του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. ισχύουσα έως και ένα μήνα μετά την ισχύ της προσφοράς. (Οι προσφορές ισχύουν για (3) τρεις μήνες.) Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα : Την ημερομηνία έκδοσης Τον εκδότη Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται Τον αριθμό της εγγύησης Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της περίληψης της διακήρυξης και την ημερομηνία του διαγωνισμού β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση

3 Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρμόδια αρχή ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων δ και ε εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. ε) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει ισχύ για το ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ Όλα τα ανωτέρω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή άλλου αντίστοιχα με αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή, υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, καθώς και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. 4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ α) Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα γ) Πιστοποιητικό ως παράγραφος δ και ε των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50 γ) Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Εκτός των ανωτέρω οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή κατωτέρω : αποκλεισμού τα α) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. β) Έκθεση στην οποία θα φαίνεται η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης, η επιχειρηματική δομή της (μορφή της επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος κ.λ.π.) και οι εμπορικές της επιδόσεις - κατάσταση πελατών. γ) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στον Φορέα και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες συντήρησης. δ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντας ότι η προσφορές ισχύουν για τρεις μήνες.

4 ε) Γενική Έγκριση τύπου των προσφερομένων μηχανημάτων από το Αρμόδιο Υπουργείο, ή υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που θα υποβάλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της προσφοράς του, στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι το αργότερο μέχρι την παραλαβή της προμήθειας, θα καταθέσει την Γεν. Έγκριση τύπου για το προσφερθέν μηχάνημα. Ρητώς αναφέρεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν στην έκδοση πινακίδων ειδικού τύπου (Μηχάνημα έργων) θα κατατεθούν υποχρεωτικά από τον ανάδοχο προμηθευτή αμέσως με την παράδοση του μηχανήματος. Εφ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που δεν είναι πρωτότυπα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν όπως περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Β) για αυτούς που θα καταθέσουν προσφορά για: Δεκαπέντε (15) φορητά Χορτοκοπτικά μηχανήματα, Εικοσιπέντε (25) φορητούς φυσητήρες, Εικοσιπέντε (25) φορητούς απορροφητήρες. Τριάντα (30) κλειστούς κάδους Κομποστοποίησης Όλα τα παραπάνω εκτός του 1γ Άρθρο 7ο - Χρόνος & τόπος καθώς και τρόπος υποβολής προσφορών α) Οι προσφορές για το διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στην Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη γωνία 1 ος όροφος τηλ και, την.... και ώρα από έως β) Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο μέχρι και προηγουμένης του διαγωνισμού εργασίμου ημέρας στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση. γ) Προσφορές που περιέχονται στο Δήμο με οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στη Επιτροπή πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζονται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερθείσα διαδικασία. δ) Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 8o Ισχύς των Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού για τρείς μήνες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5 Άρθρο 9 Φάκελος Προσφορά 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. H προθεσμία για τη παραλαβή από την Υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη με αντίγραφο. 3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 3.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 3.2 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 3.3 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της περίληψης της διακήρυξης. 3.4 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3.5 Τα στοιχεία του αποστολέα. 4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 4.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 4.2 Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4.3 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στη προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέρονται η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης,εκτός αν κατά περίπτωση στη προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 6. Εφ όσον ο διαγωνιζόμενος προσφέρει εναλλακτικές προσφορές, πρέπει, τα τεχνικά στοιχεία και οι οικονομικές προσφορές κάθε εναλλακτικά προσφερόμενου μοντέλου να τοποθετούνται σε διαφορετικούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις των κυρίως φακέλων και επιπλέον την ένδειξη εναλλακτική προσφορά 1, εναλλακτική προσφορά 2. Δηλαδή σε περίπτωση δύο εναλλακτικών προσφορών θα υπάρχουν δύο φάκελοι τεχνικών προσφορών και δύο φάκελοι οικονομικών προσφορών. Από τον ίδιο διαγωνιζόμενο μπορεί να επιδοθούν το πολύ μέχρι δύο εναλλακτικές προσφορές, σαφώς διακεκριμένες μεταξύ τους. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των δυο προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού θα προβαίνει σε ακύρωση των υπεραρίθμων προσφορών με κλήρωση παρουσία του διαγωνιζόμενου.

6 Άρθρο 10ο - Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών α) Με την προσφορά η τιμή που θα δοθεί θα είναι σε - -. β Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η είναι εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 11ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Άρθρο 12ο - Αξιολόγηση Προσφορών 1. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά και λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία. - Η τιμή - Ο χρόνος παράδοσης - Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης - Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας - Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή - Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του οχήματος - Η σχέση κόστους αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με την φύση του υπό προμήθεια οχήματος ή και ιδιαιτέρων αναγκών του Δήμου. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. Προσφορές που κατά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ουσιωδώς ή υστερούν σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την παρακάτω διαδικασία : Δημιουργούνται οι δύο παρακάτω ομάδες που στην κάθε μία περιλαμβάνονται : α. τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε προμηθευτή σε σχέση με τις προδιαγραφές της μελέτης και η ποιότητα όλων των υλικών του οχήματος ή του εξοπλισμού. Η συνολική βαθμολογία της ομάδος καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την περίπτωση που ακριβώς καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή μπορεί να φτάσει στο ανώτατο όριο 60 βαθμούς και το κατώτατο 40 βαθμούς για προσφορές που έχουν γίνει δεκτές.

7 Η ομάδα αυτή έχει συντελεστή βαρύτητας 70 β. Ο χρόνος παράδοσης, τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (service) και ανταλλακτικών, όπου περιλαμβάνεται ο οριζόμενος από την προσφορά χρόνος εγγύησης του οχήματος ή του εξοπλισμού, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή και πιστοποιητικά ποιότητας. Η συνολική βαθμολογία της ομάδας αυτής καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι και στην παραπάνω ομάδα. Η ομάδα αυτή έχει συντελεστή βαρύτητας 30 1.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ (2) ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Α (Συντελεστής Βαρύτητας 70 ) - Στοιχεία κινητήρα πορείας (ροπή,σχέση Μ.Β./ΗΡ,κατανάλωση) 5 - Σύστημα πέδησης 2 - Σύστημα διεύθυνσης αναρτήσεις 3 - Εξωτερικές διαστάσεις ακτίνα στροφής 3 - Σύστημα σάρωσης αναρρόφησης-φίλτρα 12 - Δεξαμενή απορριμμάτων και νερού (χωρητικότητες,υλικό κατασκευής) 5 - Βούρτσες 5 - Ικανότητα σάρωσης 5 - Παρελκόμενοι μηχανισμοί σαρώθρου (προβοσκίδα,πιστολέτο κλπ) 5 - Αισθητικά, λειτουργικά χαρακτηριστικά,στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία. 2 - Ομοιογένεια με άλλα μηχανήματα του Δήμου 3 Σύνολο Βαθμοί 50 Βαθμός ΟΜΑΔΑ Β (Συντελεστής Βαρύτητας 30) Βαθμός - Χρόνος παράδοσης 10 - Τεχνική υποστήριξη, διάθεση ανταλλακτικών, εξυπηρέτηση 20 - Εγγυήσεις 10 - Πιστοποιητικά ποιότητας (Κατασκευαστή Προμηθευτή) 7 - Χρόνος ισχύος προσφοράς 3 Σύνολο Βαθμοί 50

8 2.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ Α (Συντελεστής βαρύτητας 70%) α. Ταχύτητα εργασίας μπροστά 5 β. Ισχύς Κινητήρα 10 γ. Ικανότητα αναρρίχησης 10 δ. Πλάτος εργασίας 10 ε. Ποιότητα κατασκευής 15 ΣΥΝΟΛΟ 50 ΟΜΑΔΑ Β ( συντελεστή βαρύτητας 30 % ) α.χρόνος & τόπος παράδοσης 10 β. Εγγύηση καλής λειτουργίας Εκπαίδευση 20 γ.τεχνική υποστήριξη, χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά, τεχνική εξυπηρέτηση κλπ. 20 ΣΥΝΟΛΟ 50 3.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ Α (Συντελεστής βαρύτητας 70%) α. Βάρος 5 β. Ισχύς Κινητήρα 10 γ. Κυβισμός κινητήρα 10 δ. Συνολικό μήκος 10 ζ. Ποιότητα κατασκευής 15 ΣΥΝΟΛΟ 50 ΟΜΑΔΑ Β ( συντελεστή βαρύτητας 30 % ) α. Χρόνος & τόπος παράδοσης 10 β. Εγγύηση καλής λειτουργίας 20 γ. Τεχνική υποστήριξη, χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά, τεχνική εξυπηρέτηση κλπ. 20 ΣΥΝΟΛΟ 50

9 4.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΟΜΑΔΑ Α (Συντελεστής βαρύτητας 70%) α. Βάρος 5 β. Ισχύς Κινητήρα 10 γ. Μέγιστη παροχή αέρα 20 δ. Ποιότητα κατασκευής 15 ΣΥΝΟΛΟ 50 ΟΜΑΔΑ Β ( συντελεστή βαρύτητας 30 % ) α. Χρόνος & τόπος παράδοσης 10 β. Εγγύηση καλής λειτουργίας Εκπαίδευση 20 γ. Τεχνική υποστήριξη, χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά, τεχνική εξυπηρέτηση κλπ. 20 ΣΥΝΟΛΟ 50 5.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΟΜΑΔΑ Α (Συντελεστής βαρύτητας 70%) α. Βάρος 5 β. Ισχύς Κινητήρα 15 γ. Μέγιστη παροχή αέρα 15 δ. Ποιότητα κατασκευής 15 ΣΥΝΟΛΟ 50 ΟΜΑΔΑ Β ( συντελεστή βαρύτητας 30 % ) α. Χρόνος & τόπος παράδοσης 10 β. Εγγύηση καλής λειτουργίας Εκπαίδευση 20 γ. Τεχνική υποστήριξη, χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά, τεχνική εξυπηρέτηση κλπ. 20 ΣΥΝΟΛΟ 50

10 6.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΔΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α (Συντελεστής βαρύτητας 70%) α. Βάρος 5 β. Χωρητικότητα 15 γ. Εργονομία σχεδιασμός 5 δ. Υλικό κατασκευής 10 δ. Ποιότητα κατασκευής 15 ΣΥΝΟΛΟ 50 ΟΜΑΔΑ Β ( συντελεστή βαρύτητας 30 % ) α. Χρόνος & τόπος παράδοσης 10 β. Εγγύηση καλής λειτουργίας Εκπαίδευση 20 γ. Τεχνική υποστήριξη, χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά, τεχνική εξυπηρέτηση κλπ. 20 ΣΥΝΟΛΟ 50 Η τιμή προσφοράς και η συνολική βαθμολογία προσδιορίζουν τη συμφερότερη προσφορά. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την τιμή προσφοράς. Η προστασία εγχώριας και επαρχιακής βιομηχανίας δεν λαμβάνεται υπ όψη Άρθρο 13ο - Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: α) Κατακύρωση της προμήθειας β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. γ) Την κατανομή της προμήθειας εφ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ ισοδύναμων προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους. δ) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. Άρθρο 14ο - Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης α) Ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται «μόνο» εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρόνου από την σχετική δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή των πρόσφορων. Η σχετική απόφαση της Αρμόδιας Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο 5 ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.

11 β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε αυτόν Υποβάλλεται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό και αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιανδήποτε στάδιο της διαδικασίας τους και για λόγους που ανακύπτουν, κατά το αντίστοιχο στάδιο. γ) Ενστάσεις υποβάλλονται μόνο εγγράφως στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. δ) Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του διαγωνισμού αλλά λαμβάνεται υπόψη από την Αρμόδια Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. ε) Για τις αποφάσεις των Αρμοδίων Επιτροπών που λαμβάνονται για τις ενστάσεις οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση με δική τους φροντίδα, ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγω εκτός των προαναφερόμενων δεν λαμβάνονται υπόψη. Για το απαράδεχτο της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζονται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσο με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1.000,00 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000,00 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται στο κωδικό αριθμό εσόδου ΚΑΕ 3741 με τίτλο << παράβολα από κάθε αιτία>> Άρθρο 15ο - Ανακοίνωση Κατακύρωσης α) Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.O.T.A. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση με ότι ορίζει το άρθρο 255 του Δ.Κ.Κ. 323/93. β) Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται για ολόκληρη την ποσότητα (ή μέρος αυτής που προσφέρει ο προμηθευτής εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό) με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας ή αξίας, όχι όμως λιγότερο του 50%. Άρθρο 16ο - Υπογραφή Σύμβασης Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 5 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. α) Η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. β) Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής γ) Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή. Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο. Άρθρο 17ο - Εγγυήσεις 1. εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανώτερο ποσό μειώνεται στο μισό. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης.

12 Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μετά από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης Ορίζεται σε 10% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Άρθρο 18ο - Παραλαβή Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, θα γίνει από την επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 19ο - Χρόνος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης και είναι: α)το αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας περίπου 2 κυβικών μέτρων, θα πρέπει να παραδοθεί εντός είκοσι (20) ημερών β) Τα τρία (3) αναρροφητικά σάρωθρα πεζού χειριστή, θα πρέπει να παραδοθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών και τα υπόλοιπα είδη εντός (10) ημερών Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. Άρθρο 20ο - Γλώσσα Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 21ο - Πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, τον τρόπο κτήσης των εντύπων, κτλ από τον κ. Διακολιό Βασίλειο προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, στο τηλέφωνο και. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη λήψη της σχετικής αίτησης με δική τους χρέωση μέσω ταχυμεταφοράς.

13 Άρθρο 22ο - Τόπος Παράδοσης Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει, στην τοποθεσία που θα υποδείξει η υπηρεσία. Άρθρο 23ο - Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο ΕΚΠOΤΑ. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο ότι ισχύει ο ΕΚΠOΤΑ ( Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ.) Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Θεοδόσης Κολιάδης Πολιτικός Μηχανικός

14 Γ&Ε (Φ) - 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια μηχανημάτων Καθαριότητος και avaκύκλωσης. ΕΝΔ.ΠΡΟΫΠΟΛ.: ,00 Ευρώ με ΦΠΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια μηχανημάτων Καθαριότητος και λοιπός εξοπλισμός και συγκεκριμένα: 1. Ένα (1) αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας περίπου 2 κυβικών μέτρων. 2. Τρία (3) αναρροφητικά σάρωθρα πεζού χειριστή 3. Δεκαπέντε (15) φορητά Χορτοκοπτικά μηχανήματα 4. Εικοσιπέντε (25) φορητούς φυσητήρες 5. Εικοσιπέντε (25) φορητούς απορροφητήρες 6. Τριάντα κλειστούς κάδους Κομποστοποίησης Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: α) Aπό τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ - υπουργική απόφαση 11389/93), β) Aπό το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) και γ) Tο Ν. 2286/95. Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης. Άρθρο 5ο - Σύμβαση Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

15 Γ&Ε (Φ) - 2 Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα μηχανήματα ή ο εξοπλισμός δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο. Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-πληρωμή Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων. Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου οχήματος ή εξοπλισμού πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. ΡΟΔΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Θεοδόσης Κολιάδης Πολιτικός Μηχανικός

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια μηχανημάτων Καθαριότητος και ανακύκλωσης. ΕΝΔ.ΠΡΟΫΠΟΛ.: ,00 Ευρώ με ΦΠΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια μηχανημάτων Καθαριότητος και ανακύκλωσης. Η προμήθεια μηχανημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης γίνεται για τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου σε θέματα καθαριότητας, την αντικατάσταση φθαρμένου εξοπλισμού ή την εκ νέου τοποθέτηση του σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Αναλυτικά η προμήθεια περιλαμβάνει: Ένα (1) αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας περίπου 2 κυβικών μέτρων. Το σάρωθρο θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου, όσον αφορά στη σάρωση οδών με μικρό πλάτος (Μεσαιωνική Πόλη, Μαράσια, και αρκετές Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες). Τρία (3) αναρροφητικά σάρωθρα πεζού χειριστή, για Καθαρισμό λεκέδων, σκαλοπατιών, αναρρόφηση θραυσμάτων μικρού βάρους έως και άδειων φιαλών PET και Καθαρισμό φρεατίων και αποχετεύσεων δρόμων κλπ. Δεκαπέντε (15) φορητά Χορτοκοπτικά μηχανήματα, Εικοσιπέντε (25) φορητούς φυσητήρες, Εικοσιπέντε (25) φορητούς απορροφητήρες. Επίσης τριάντα κλειστούς κάδους Κομποστοποίησης (για την ανακύκλωση οργανικών υλικών). Το προς προμήθεια αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας περίπου 2 κυβικών μέτρων θα είναι απολύτως καινουργές κατασκευασμένο την τελευταία διετία και θα παραδοθεί στον Δήμο μας μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ,00. ) με τον Φ.Π.Α.. Ρόδος, Ο Συντάξας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια μηχανημάτων Καθαριότητος και ανακύκλωσης. ΕΝΔ.ΠΡΟΫΠΟΛ.: ,00 Ευρώ με ΦΠΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια μηχανημάτων Καθαριότητος και ανακύκλωσης, η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ,00. ) με τον Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ Μ.Μ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ. ΦΠΑ 1 Αναρροφητικό σάρωθρο ΤΕΜ Αναρροφητικό σάρωθρο 2 πεζού χειριστή ΤΕΜ Χορτοκοπτικό μηχάνημα ΤΕΜ Φορητός φυσητήρας ΤΕΜ ,500 5 Φορητός απορροφητήρας ΤΕΜ ,500 6 Κάδος Κομποστοποίησης ΤΕΜ ,500 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΔΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Θεοδόσης Κολιάδης Πολιτικός Μηχανικός

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια μηχανημάτων Καθαριότητος και ανακύκλωσης. ΕΝΔ.ΠΡΟΫΠΟΛ.: ,00 Ευρώ με ΦΠΑ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ (2) ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το υπό προμήθεια σάρωθρο πρέπει να είναι καινούργιο αμεταχείριστο πρόσφατης κατασκευής όχι πέραν της διετίας επί ποινή αποκλεισμού, γνωστής και αναγνωρισμένης εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τονίζεται ότι επί ποινή αποκλεισμού το σάρωθρο πρέπει να φέρει την Γενική Έγκριση Τύπου από το Αρμόδιο Υπουργείο για την νόμιμη κυκλοφορία του και έκδοση των σχετικών πινακίδων κυκλοφορίας στην Ελλάδα (Μηχάνημα Έργου ΜΕ),ή υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που θα υποβάλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της προσφοράς του, στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι το αργότερο μέχρι την παραλαβή της προμήθειας θα καταθέσει την Γεν. Έγκριση Τύπου του μηχανήματος. Το σάρωθρο θα είναι αναρροφητικό.προσφορές με άλλα συστήματα σάρωσης ( π.χ.μικτού τύπου σάρωση ή μηχανική σάρωση), αποκλείονται. Το σάρωθρο πρέπει να είναι ικανό για την σάρωση στενών οδών, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, πλατειών, πεζόδρομων,κλπ. Οι εξωτερικές διαστάσεις του σαρώθρου και η ακτίνα στροφής από τοίχο σε τοίχο, θα είναι οι ελάχιστες δυνατές χαρακτηριστικό που θα αξιολογηθεί αναλόγως. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην τεχνική έκθεση,οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και όχι απόλυτα δεσμευτικές για την αξιολόγηση, πλήν εκείνων που αναφέρονται με ποινή αποκλεισμού. 2. ΕΙΔΙΚΑ -Κινητήρας θα είναι τύπου DIESEL, σύγχρονης τεχνολογίας,φιλικός στο περιβάλλον, χαμηλής στάθμης θορύβου στις συνθήκες εργασίας χαρακτηριστικό που θα αξιολογηθεί αναλόγως και θα καλύπτει επί ποινή αποκλεισμού όλες τις προδιαγραφές της Ε.Ε. σχετικές με τα καυσαέρια. O κινητήρας θα είναι υγρόψυκτος, ισχύος 80 HP/ RPM περίπου κατά DIN 70020,,χαμηλής κατανάλωσης (χαρακτηριστικά που θα αξιολογηθούν αναλόγως). Από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να δοθούν υποχρεωτικά και αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα. -Θάλαμος οδήγησης Ο θάλαμος οδήγησης θα είναι με άπλετη ορατότητα προς τα σημεία που πρέπει να επιτηρεί ο χειριστής τόσο στην φάση της πορείας όσο και της εργασίας. Θα διαθέτει δύο θύρες οι οποίες θα ασφαλίζουν με κλείθρα ασφαλείας. Σε όλα τα παράθυρα θα υπάρχουν κρύσταλλα ασφαλείας,εκ των οποίων αυτά των θυρών θα είναι ανοιγόμενα.

19 Θα διαθέτει δύο αρίστης ποιότητας και ανατομίας καθίσματα εκ των οποίων αυτό του οδηγού θα είναι ρυθμιζόμενο. Το τιμόνι θα ευρίσκεται υποχρεωτικά στην δεξιά πλευρά του οχήματος και θα διαθέτει υδραυλική υποβοήθηση. Η θέση οδήγησης θα είναι προωθημένου τύπου με δύο θύρες εισόδου που θα ασφαλίζουν,με κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα παράθυρα εκ των οποίων τα πλευρικά θα ανοίγουν. Εξωτερικά θα υπάρχουν όλα τα αναγκαία βοηθήματα για την παρακολούθηση των κινήσεων του οχήματος τόσο κατά την πορεία όσο κατά την εργασία και δύο υαλοκαθαριστήρες για τον ανεμοθώρακα. Ο θάλαμος οδήγησης θα είναι άριστα μονωμένος έναντι του θορύβου, της σκόνης και των καιρικών συνθηκών και θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού εργοστασιακό σύστημα κλιματισμού (θέρμανση-ψύξη). Μέσα στο θάλαμο οδήγησης θα υπάρχουν εργονομικά τοποθετημένα όλα τα όργανα παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα του οχήματος, του συστήματος σάρωσης, που είναι απαραίτητα για τον ευχερή και ασφαλή χειρισμό και παρακολούθηση της εργασίας και της λειτουργίας του σαρώθρου, όπως επίσης και αυτά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Ε. και του Κ.Ο.Κ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω όργανα: -Διακόπτες χειρισμού φώτων,air condition, βεντιλατέρ, κλπ - Δείκτης θερμοκρασίας νερού - Δείκτης καυσίμων - Δείκτης νερού - Δείκτης πιέσεως λαδιού - Ταχύμετρο - Ωρόμετρο - Ώρες λειτουργίας κινητήρων - Χιλιομετρητής αποστάσεων - Χιλιομετρητής βουρτσών -Στροφόμετρο -Πλαίσιο -Το πλαίσιο ενιαίο, ισχυρής κατασκευής κατασκευασμένο από ειδικό χάλυβα υψηλής αντοχής, υπολογισμένο έτσι ώστε να ανταπεξέρχεται άριστα στην ειδική φόρτιση που επιφέρει η υπερκατασκευή στις δυσμενέστερες συνθήκες εργασίας. Αναφέτεται ότι τουλάχιστον κατά τον χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας του σαρώθρου σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση, έστω και εάν το πλαίσιο φορτιστεί με φορτία μεγαλύτερα από το επιτρεπόμενο κατά 20%. Το πλαίσιο θα φέρει άριστη προστασία έναντι διαβρώσεων. -Σύστημα διεύθυνσης Όπως ήδη αναφέρθηκε το σύστημα διεύθυνσης θα διαθέτει υδραυλική υποβοήθηση. Το τιμόνι θα ευρίσκεται στην δεξιά πλευρά της καμπίνας. Η διάμετρος στροφής του οχήματος από τοίχο σε τοίχο θα είναι η μικρότερη δυνατή (το χαρακτηριστικό αυτό θα αξιολογηθεί αναλόγως στην αξιολόγηση). - Ταχύτητα πορείας και εργασίας Η ταχύτητα πορείας του σαρώθρου θα είναι τέτοια ώστε να κινείται με άνεση και με ασφάλεια προκειμένου ο απαιτούμενος χρόνος για μεταφορά και απόρριψη των σαρωμάτων, να είναι το δυνατόν μικρότερος και θα είναι τουλάχιστον 40 χιλ./ώρα. Η ταχύτητα εργασίας θα αυξομειώνεται από τον χειριστή του οχήματος, έτσι ώστε ανάλογα με το οδόστρωμα, το είδος των σαρωμάτων και την ποσότητα τους, να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα. -Σύστημα πέδησης Το σύστημα πέδησης του σαρώθρου θα είναι υδραυλικού ή άλλου υποβοηθούμενου τύπου, διπλού κυκλώματος και θα επενεργεί και στους τέσσερις τροχούς.

20 Θα υπάρχει δε επιπλέον μηχανική πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο) το οποίο θα επενεργεί στους πίσω τροχούς και θα ασφαλίζει απόλυτα το όχημα με πλήρες φορτίο και σε κλίση δρόμου τουλάχιστον 10%,με σβηστή μηχανή και χωρίς ταχύτητα. -Σύστημα ανάρτησης Είναι επιθυμητό το σύστημα ανάρτησης του σαρώθρου να αποτελείται από επάλληλα χαλυβδοελάσματα ειδικής κατασκευής κατάλληλα διαστασιολογημένα και στους δύο άξονες, ή υδροπνευματικό σύστημα σύγχρονου τύπου. Ειδικότερα ο οπίσθιος άξονας θα φέρει πρόσθετες ενισχύσεις Παράλληλα η ανάρτηση θα συμπληρώνεται σε κάθε τροχό, για την απόσβεση των ταλαντώσεων, με αμορτισέρ. -Ηλεκτρικό σύστημα Το ηλεκτρικό σύστημα του σαρώθρου θα είναι τάσης λειτουργίας 12 ή 24 V. Θα φέρει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού η οποία θα είναι κατάλληλη και για νυχτερινή εργασία σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ και θα είναι εφοδιασμένο με δύο περιστρεφόμενους φάρους κίτρινου χρώματος (εμπρός και πίσω),όπως επίσης και με όλα τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία φωτεινά και ηχητικά σήματα. -Διαστάσεις-Βάρη Προκειμένου το σάρωθρο να έχει την ικανότητα εργασία και σε στενούς δρόμους της πόλης, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα οι συνολικές του διαστάσεις να είναι οι μικρότερες δυνατές. -Σύστημα σάρωσης To σύστημα σάρωσης περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: Την δεξαμενή των σαρωμάτων,την δεξαμενή του νερού, το υδραυλικό σύστημα με τις βούρτσες, το σύστημα αναρρόφησης, το σύστημα κατάβρεξης-εφύγρανσης, τα φίλτρα κατακράτησης της σκόνης, τους παρελκόμενους μηχανισμούς. -Η δεξαμενή των σαρωμάτων επί ποινή αποκλεισμού θα έχει γεωμετρική (ονομαστική) χωρητικότητα ίση προς 2 κμ με μέγιστη αποδεκτή χωρητικότητα ±10%. Στην προσφορά θα δηλώνεται υποχρεωτικά και η ωφέλιμη χωρητικότητα του κάδου. Η δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη από αρίστης ποιότητας και αντοχής στην διάβρωση χαλυβδόφυλλα πάχους 3 χιλ περίπου, το δε δάπεδο της επί ποινή αποκλεισμού θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα είναι παντού άριστα και στεγανά ηλεκτροσυγκολλημένη ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές νερού, λάσπης ή σκόνης. Είναι επιθυμητό στα σημεία εισόδου των σκουπιδιών η δεξαμενή να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η εκκένωση της δεξαμενής θα γίνεται με ανατροπή,υδραυλικά, μέσω χειριστηρίου. Η όδευση των σκουπιδιών προς την δεξαμενή (οχετός) θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένη και τοποθετημένη έτσι ώστε να ρουφά ογκώδη σκουπίδια χωρίς προβλήματα εμφράξεων. Στο εσωτερικό δε είναι επιθυμητό να υπάρχουν τοποθετημένα μπεκ για ψεκασμό νερού προς αποφυγή δημιουργίας σκόνης. -Η δεξαμενή του νερού θα έχει διαστάσεις συμβατές με την χωρητικότητα της δεξαμενής των σαρωμάτων και θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και θα διαθέτει μεταλλικά αντιπαφλαστικά διαφράγματα. Θα διαθέτει επαρκή αριθμό στομίων πλήρωσης με νερό.όπως επίσης και στόμια εκκένωσης. -Το υδραυλικό σύστημα περιλαμβάνει τις διάφορες υδραυλαντλίες (κίνηση βουρτσών,κλπ μηχανισμών) κατάλληλα διαστασιολογημένες, το δίκτυο των σωληνώσεων, τις ασφαλιστικές διατάξεις,τα χειριστήρια ελέγχου και την δεξαμενή λαδιού. Το σάρωθρο θα διαθέτει δύο πλευρικές κυκλικές βούρτσες και μια κυλινδρική εγκάρσια τοποθετημένη ως προς τον άξονα του οχήματος. Οι βούρτσες θα διαθέτουν συρματίδια κατάλληλου τύπου για σάρωση όλων των οδοστρωμάτων (ασφαλτος,τσιμέντο,κυβόλιθος,βοτσαλωτό) και θα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Όλες οι βούρτσες ανασύρονται υδραυλικά, όταν το όχημα δεν σαρώνει. Ο έλεγχος και η κίνηση των βουρτσών γίνεται από χειριστήριο τοποθετημένο στην καμπίνα του οδηγού. Θα διαθέτουν υδραυλικό μηχανισμό ανύψωσης, ελέγχου της πίεσης σάρωσης και της κλίσης στον δρόμο. Η κινησή τους (μέσω υδραυλικών κινητήρων) θα είναι περιστροφική με δυνατότητα αυξομείωσης των στροφών.

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης Για την υλοποίηση της πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 131008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα