ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤΜΗΜΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV :. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ.: 4918 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Z

2 Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Πεπτικόσύστημα ΔιδακτικοίΣτόχοι Οιμαθητέςμετάτοτέλοςτουμαθήματοςναμπορούν: Νααναφέρουνότιηυγιεινήδιατροφήπρέπειναπεριλαμβάνειποικιλίατροφών. Νααναφέρουνότιγιατησωστήανάπτυξηείναιαπαραίτηταόλαταστοιχείατων τροφών. Νασυνδέσουντιςθρεπτικέςουσίεςπουπεριέχονταιστιςτροφέςμετιςβιολογικές ανάγκεςτουανθρώπου(ανάπτυξη,υγεία,ενέργεια) Νααποκτήσουνκαιναβελτιώσουνστάσειςπουσχετίζονταιμετοφαγητό. ΠορείαΔιδασκαλίας Αφόρμηση Ρωτάωτουςμαθητέςτιέφαγανσήμερακαικατάπόσοαυτόείναιυγιεινό.Οπότε γίνεταιμιασυζήτησημεταξύτωνμαθητώνκυρίωςκαικαταλήγουμεσεκάποιαπρώτα συμπεράσματασεσχέσημετιςτροφές.5 Έπειταοιμαθητέςδιάβασαντακειμενάκιααπότο«Βιβλίοτουμαθητή»σελίδες Μεερωτήσειςεξακριβώνωανοιμαθητέςέχουνκατανοήσειποιαείναιταθρεπτικά συστατικάτωνβασικώντροφώνκαιτιχρειάζεταιητροφήστονάνθρωπο.10 Μοιράζωμιαφωτοτυπία(1)μετηνοποίαεξακριβώνωκαταρχήνανκατάλαβανποια είναιταβασικάσυστατικάτωντροφών,ανκατάλαβαντηναξίακάθεθρεπτικού συστατικούκαιποιαστοιχείαπρέπειναπεριλαμβάνειηυγιεινήδιατροφήμας. Οιμαθητέςεργάζονταισεδυάδεςκαιστοτέλοςδιαβάζουμετιςαπαντήσειςπου έδωσαν.15 Τατελευταία10 διαβάζουνστοίδιοβιβλίοοκαθέναςμόνοςτουτοκεφάλαιο «Ισορροπημένηδιατροφή»σελίδες38 39γιαναεξακριβώσουνόσαείπαμεπερί τροφίμωνκαιναεπεκτείνουντιςγνώσειςτους. Γιατοσπίτιζητάωνακαταγράψουνόλαόσαφάνεκαιότιπιούνεκαιναγράψουνδίπλα ανπιστεύουνότιείναικαλόγιατηνυγείακαιτηνανάπτυξήτους,άσκηση1σελίδα58 απότοτετράδιοεργασιών Αυτοαξιολόγηση

3 Τομάθημαδενπήγεκαιτόσοκαλά.Πιθανόταταδενήμουναρκετάκαλά προετοιμασμένηκαιδενείχαβρειακόμηέναλειτουργικότρόποναεπαναφέρωτους μαθητέςότανέκανανφασαρία. Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Ταδόντιαμας ΔιδακτικοίΣτόχοι Νααντιληφθούνταπαιδιάτησημασίατηςυγιεινήςτωνδοντιώνκαιτηνανάγκη συχνούπλυσίματοςτωνδοντιών. Νααναγνωρίζουνποιεςτροφέςείναιβλαβερέςγιαταδόντια Ναεντοπίσουνκαινααναγνωρίσουνοιμαθητέςτουςδιάφορουςτύπουςδοντιών στοστόματους Ναδιακρίνουνσεσκίτσομιαςοδοντοστοιχίαςτουςκοπτήρες,τουςκυνόδοντες, τουςπρογομφίουςκαιτουςγομφίουςκαιναεξηγήσουντηχρησιμότητακάθετύπου δοντιών. Νασυνειδητοποιήσουνπόσοσημαντικήείναιηπροληπτικήεπίσκεψηστον οδοντίατρο. Εποπτικόυλικό:Καθρέπτη,υπολογιστής,προβολέας ΠορείαΔιδασκαλίας Τα5πρώταλεπτάτρειςμαθητέςδιαβάζουντοημερήσιοπρόγραμμαυγιεινήςδιατροφής πουείχαναπότηνπροηγούμενηκαιοιυπόλοιποισχολιάζουντιςαπαντήσειςτων συμμαθητώντους. Αφόρμηση Ερώτηση:πλύναμεσήμεραταδόντιαμας; Οιμαθητέςαπαντούνμαζικά«ναι όχι»οπότεεντοπίζωέναμαθητήπουναλέειναικαι τονρωτάωπροσωπικά.έπειτατονρωτάωπόσεςφορέςτημέραπλένειςταδόντιασου; Επόμενηερώτησηείναι:ποιανούσυστήματοςείναιόργαναταδόντιακαιακούωτις απαντήσειςτουςβοηθώνταςνακαταλήξουμεστοπεπτικόσύστημα.5 Οιμαθητέςδιαβάζουντοκείμενοσελίδες34 35απότοβιβλίοτουμαθητήκαιμε

4 ερωτήσειςδιαπιστώνωανσυγκράτησανταβασικάσημεία.5 Έπειταδιαβάζουμετηναρχήτηςσελίδας59στοτετράδιοεργασιώνκαιεπεκτεινόμαστε καιστιςδυοπροτάσειςτιςπρώτηςπαραγράφου.«ένααστραφτερόχαμόγελομας φέρνειπιοκοντάμετουςάλλουςανθρώπους»«σετιάλλοχρησιμεύουνταδόντια;» Εύκολακαταλήγουμεστοσυμπέρασμαότιμεταδόντιαμασάμετηντροφή.5 Έναςμαθητήςέρχεταιμπροστάκαιμεένακαθρέπτηπαρατηρείταδόντιατουκαιτα μετράει.έτσικάνουμετοπείραμαστησελίδα59απότοτετράδιοεργασιώνκαι καταγράφουμετιςαπαντήσεις.5 Μετάκάνουμετοεπόμενοπείραμαστησελίδα60καιβγάζουμετοσυμπέρασμαότιμε τουςκοπτήρεςκόβουμετηντροφήμετουςκυνόδοντεςσχίζουμετηντροφήενώμε τουςπρογομφίουςκαιτουςγομφίουςμασάμετηντροφή.καταγράφουμετις απαντήσειςμαςστηνπαρακάτωάσκησητηςίδιαςσελίδας.15 Τατελευταία10 βλέπουμεvideoμετίτλο«στοματικήυγιεινή»καιέπειτα κατεβαίνουμεκάτωκαιπλένουμεταδόντιαμας. Γιατηνεπόμενημέραταπαιδιάθακάνουντηνάσκηση1απότοτετράδιοεργασιώνστη σελίδα63. Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Ταδόντιαμας ΔιδακτικοίΣτόχοι Νααναφέρουνοιμαθητέςομοιότητεςκαιδιαφορέςμεταξύτωννεογιλώνκαιτων μόνιμωνδοντιών. Νασημειώσουνσεσκίτσοτομήςενόςδοντιούταδιάφοραμέρητουδοντιού. Εποπτικόυλικό:Εικόνες,υπολογιστής,προβολέας. Πορείαδιδασκαλίας Τα5πρώταλεπτάέναςμαθητήςδιαβάζειτηναπάντησήτουαπότηνάσκησηπουείχαμε τηνπροηγούμενημέρα.έπειταβλέπουμεανσυμφωνούνοιυπόλοιποιμαθητέςκαι συμπληρώνουμεότιχρειάζεται. Αφόρμηση:έναςμαθητήςπουέχουμεδιαπιστώσειότικάποιοαπόταμόνιμαδόντιατου

5 δενέχειαναπτυχθείακόμαεντελώςέρχεταιμπροστάκαιτουζητάωναχαμογελάσειστους συμμαθητέςτου.οπότεδιαπιστώνουνοιυπόλοιποιότικάποιοδόντιθέλειχρόνοακόμαγια ναμεγαλώσει.πάνωσεαυτόταπαιδιάέχουνκοινέςεμπειρίεςοπότεγίνεταισυζήτηση μέσααπότηνοποίααναφέρουμετουςόρουςνεογιλάκαιμόνιμαδόντια.5 Έναπαιδίδιαβάζειτηναρχήτηςσελίδας61στοτετράδιοεργασιώνκαιμετάκάνουμετην άσκηση.στονπίνακαέχωκολλήσειμιαεικόναμενεογιλάδόντιακαιμιαάλλημεμόνιμα γιαναβλέπουνταπαιδιάόπουδυσκολεύονται.5 Έπειταβάζωταπαιδιάναδουντοvideo Μιαφοράκιένανκαιρόήτανηζωή Τοστόμα καιταδόντια»25 Τέλοςκάνουμετηνάσκησηστησελίδα62απότοτετράδιοεργασιών5 Γιατοεπόμενομάθημαθακάνουντιςασκήσεις2 3σελίδα63τετράδιοεργασιών. Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Τοταξίδιτηςτροφήςσυνεχίζεται ΔιδακτικοίΣτόχοι Νααναφέρουνοιμαθητέςταόργανατουπεπτικούσυστήματος Ναεξηγήσουντηλειτουργίακαθενόςαπόαυτά. Ναεντοπίσουνσετομήτουανθρώπινουσώματοςτηθέσητωνοργάνωντου πεπτικούσυστήματος Εποπτικάυλικά:Ζάχαρη,αλάτι,καφές,λεμόνι,εικόνες,ψωμί,κόλλα,ψαλίδιβάμμα ιωδίου,οδοντογλυφίδες,λάδι,υγρόσαπούνιπιάτων. Πορείαδιδασκαλίας Στηναρχήτηςώραςεπαληθεύουμετοσταυρόλεξο,καιέναςμαθητήςδιαβάζειτην απάντησηπουέδωσεστηνερώτηση3.5

6 Αφόρμηση:Ζητάωαπόένα4μαθητέςνασηκωθούνκαιδοκιμάζουνένααπότα παρακάτωζάχαρη,αλάτι,καφέκαιλεμόνι,ταοποίατουςέχωυποδείξεισεποιομέρος τηςγλώσσαςνατοβάλουν.λένεποιαγεύσηένιωσανκαιγίνεταιμικρήσυζήτηση. Διαβάζουνμετάτοκομμάτι«Ηγεύση»απότοβιβλίοτουμαθητήστησελίδα37.5 Αφούδιαβάσουνκαιτακείμεναστησελίδα36τουςδίνωμιαφωτοτυπία(2)στηνοποία τουςζητάωναγράψουνσεμιαπαράγραφοτηδιαδικασίατηςπέψηςκαιόργανατου πεπτικούσυστήματοςαπόταοποίαδενπερνάειητροφή.10 Μετάτουςδίνωτιςεικόνεςμεταόργανατουπεπτικούσυστήματοςκαιτουςζητάωνα τιςκόψουνκαινατιςκολλήσουνστηνκατάλληληθέσηστησελίδα64στοτετράδιο εργασιών.5 Ακολουθείτοπείραμαστησελίδα65.Όλοιοιμαθητέςτοκάνουναυτό.Μασάνεγια5 μιαμπουκιάψωμίχωρίςνακαταπιούνκαιέπειτατηβάζουνσεέναπιατάκι.σεδεύτερο πιατάκιβάζουνέναάλλοκομμάτιψωμίβρεγμένο.περνάωαπόταθρανίακαιρίχνωσε κάθεπιάτομερικέςσταγόνεςβάμμαιωδίουκαιαφήνοντας2οδοντογλυφίδεςανά μαθητή.οιμαθητέςκαταγράφουντιςπαρατηρήσειςτους.εξηγώστουςμαθητέςγιατίη αλλαγήχρώματοςτουβάμματοςιωδίουαποτελείένδειξηγιατηνύπαρξηαμύλου. 10 Κάνουμετοεπόμενοπείραμα.Οιμαθητέςσεανάδυοσυνεργάζονταικαιεκτελούντις οδηγίεςαφούτιςέχουνδιαβάσεισωστά.έπειτακαταγράφουντιςπαρατηρήσειςτους. 10 Όταντελειώσουνκαιμετηνκαθοδήγησήμουβγάζουμετοτελικόσυμπέρασμα.5 Στοσπίτιοιμαθητέςκαλούνταινακάνουντιςασκήσειςστησελίδα67. Μάθημα:Γεωγραφία Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:ΟιθάλασσεςτηςΕλλάδας Εποπτικόυλικό:ΓεωμορφολογικόςχάρτηςΕλλάδας,υπολογιστής. ΔιδακτικοίΣτόχοι 1. ΝαβρίσκουντοχάρτηταπελάγητηςΕλλάδας. 2. ΝασχεδιάζουντοχάρτητηςΕλλάδαςκαινασημειώνουντιςγνωστότερεςθάλασσες. Αφόρμηση:προβάλωμιαεικόνααπότηνΚεφαλονιάκαιζητάωαπότουςμαθητέςναμου πουνανξέρουνσεποιοπέλαγοςβρίσκεται. ΑφούκαταλήξουμεότιβρίσκεταιστοΙόνιοδιαβάζουμετηνερώτησηαπότοβιβλίοσελίδα 35.ΌσαπαιδιάξέρουνκάτιγιατοόνοματουΙωνίουπελάγουςαπαντούν.Έπειτα διαβάζουμετοπαρακάτωκείμενο.

7 ΤΟΙΟΝΙΟ ΟΑισχύλος,ομεγάλοςτραγικόςποιητήςτηςαρχαίαςΑθήνας,λέειότιστηναρχήτοΙόνιο λεγόταν«κόλποςτηςρέας»καιότιπήρετοσημερινότουόνομα,όταντοδιέσχισεηιώ,η όμορφη ιέρεια που αγάπησε ο Δίας. Αντίθετα, ένας άλλος αρχαίος συγγραφέας, ο Θεόπομπος,ισχυρίζεταιότιτοόνοματουπελάγουςπροέρχεταιαπότονΊωνα,έναναρχαίο βασιλιάτηςπεριοχής.10 Συνεχίζουμεμετοκείμενοστησελίδα35. Στονχάρτητηςελλάδαςπουέχωκρεμάσειστονπίνακαζητάωαπό3μαθητέςναδείξουν ταπελάγητης.5 Ταπαιδιάδιαβάζουνταποιήματαστησελίδα37καισυζητάμεγιατησημασίαπουέχιη θάλασσαγιατουςέλληνες.5 Μετάδιαβάζουνταπαρακάτωκείμενα: ΠΩΣΠΗΡΑΝΤΑΟΝΟΜΑΤΑΤΟΥΣΤΑΠΕΛΑΓΗΜΑΣ ΤΟΑΙΓΑΙΟ Το Αιγαίο Πέλαγος ονομάστηκε έτσι από το βασιλιά της Αθήνας Αιγαία. Ο γιος του ο ΘησέαςπήγεστηνΚρήτη,γιανασκοτώσειτοΜινώταυροκαιυποσχέθηκεστονπατέρατου πως,ανγυρίσεινικητής,θααλλάξειταπανιάτουπλοίουτουαπόμαύρασεάσπρα. ΟΘησέαςσκότωσετοΜινώταυροαλλάστογυρισμόξέχασενααλλάξειταπανιάτου.Ο πατέρας του, που τον περίμενε στο ακρωτήριο Σούνιο, μόλις είδε το καράβι με τα μαύρα πανιά, από την απελπισία του έπεσε στο πέλαγος και πνίγηκε. Από τότε το πέλαγος ονομάστηκεαιγαίο. ΤΟΙΚΑΡΙΟ ΟΊκαροςήτανπρόσωποτηςαρχαίαςμυθολογίαςκαιγιοςτουμυθικούτεχνίτηΔαίδαλου, πουεργαζότανστηναυλήτουμίνωα,όπουείχανέλθειδιωγμένοιαπότηναθήνα.έκαναν πολλέςοικοδομές,αγάλματακαιτονπερίφημολαβύρινθο.αργότεραομίνωαςτουςέριξε στη φυλακή, γιατί υποψιάστηκε πως ο Δαίδαλος βοήθησε την Αριάδνη να γλιτώσει το ΘησέαπουσκότωσετοΜινώταυρο. Τους έκλεισε στο λαβύρινθο και, για να κάνει αδύνατη τη δραπέτευσή τους, έβαλε ισχυρήφρουρά.τότεοδαίδαλοςέκανεένασχέδιο,ναπετάξουνμεφτεράαπόκερί.πριν φύγουν,συμβούλεψετονίκαροναμηνπετάειούτεχαμηλάούτεψηλά,γιατίστηνπρώτη περίπτωσηθαέβρεχεταφτεράηθάλασσακαιθαβάραιναν,ενώστηδεύτερηοήλιοςθα έλιωνετοκερίκαιθα πεφτε. ΟΊκαροςδενάκουσετησυμβουλήτουπατέρατου,καιαπόενθουσιασμόπετούσεόλο καιπιοψηλά.κάποτετοκερίέλιωσε,ταφτεράξεκόλλησανκιοίκαροςέπεσεστηθάλασσα καιπνίγηκε.απότότετοπέλαγοςπήρετοόνομάτου,όπωςκαιτοκοντινόνησίικαρία.5 Ταυπόλοιπα20 κάνουμετιςασκήσειςαπότοτετράδιοεργασιώνστησελίδα15.

8 Αυτοαξιολόγηση: Το μάθημα πήγε καλά. Οι ιστορίες από τη μυθολογία άρεσαν πολύ στα παιδιά οπότε εργάζονταν με όρεξη. Βέβαιο όταν ξεκινούσε φασαρία στην τάξη δυσκολευόμουνναταεπαναφέρω. Μάθημα:Γεωγραφία Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:ΜεγάλανησιωτικάσυμπλέγματακαινησιάτηςΕλλάδας Εποπτικόυλικό:ΓεωμορφολογικόςχάρτηςΕλλάδας. ΔιδακτικοίΣτόχοι 1. ΝαεντοπίζουνστοχάρτηκαιναονομάζουνταμεγάλαΕλληνικάνησιάκαι νησιωτικάσυμπλέγματα. 2. Νακατανέμουνταμεγάλανησιάκαινησιωτικάσυμπλέγματασταπελάγη 3. Νααναγνωρίζουντανησιάπουαποτελούντοκάθενησιωτικόσύμπλεγμα. Πορείαδιδασκαλίας ΤαπέντεπρώταλεπτάρωτάωταπαιδιάναμουπουνποιαείναιταπελάγητηςΕλλάδαςκαι ναμουταδείξουνστοχάρτη.

9 Αφόρμηση:ΑπόέναμαθητήζητάωναέρθεικαιναμουδείξειτιςΚυκλάδεςαπόστονχάρτη πουέχουμεστονπίνακα.τονρωτάωσεποιοπέλαγοςβρίσκονται.τοίδιοκάνωμε4ακόμη μαθητέςγιαταδωδεκάνησα,τιςσποράδες,ταεπτάνησακαιτανησιάτουανατολικού Αιγαίου.5' έπειταεξηγούμετονόρονησιωτικόσύμπλεγμα. ΤρειςμαθητέςσηκώνονταιγιαναδείξουντηΣαντορίνη,τηΜήλο,καιτηνΝίσαυροκαινα πουνσεποιονησιωτικόσύμπλεγμαβρίσκονται.στησυνέχειαδιαβάζουντηνπρώτη παράγραφοστησελίδα39τουβιβλίου.5' Συνεχίζουμεμετοβιβλίομετα10μεγαλύτερανησιάτηςΕλλάδαςκαιδίπλααπόκάθενησί γράφουμεσεποιοπέλαγοςβρίσκεται,τημορφολογίατουεδάφουςκαιτοιστορικό σημείωμα.10' Στοτετράδιοεργασιώνστησελίδα16κάνουμετηνάσκηση1ενώτηνάλληζητάωαπότα παιδιάνατηνκάνουνστοσπίτι.5' Στοτέλοςτουςχωρίζωσεομάδεςκαικάνουντηνομαδικήδραστηριότητα.15 Αυτοαξιολάγηση: Τομάθημαπήγεαρκετάκαλά.Ήμουνκαλάπροετοιμασμένη.Σταπαιδίαέδειχνενααρέσει νασηκώνονταικαιναμαςδείχνουνστοχάρτηό,τιζητούσα. Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Ηζωήστανησιά ΔιδακτικοίΣτόχοι Οιμαθητέςστοτέλοςτουμαθήματοςθαπρέπεινα: 1. εντοπίζουνταχαρακτηριστικάτηςκαθημερινήςζωήςστανησιά 2. καταγράφουνταπροβλήματαπουπαρουσιάζονταιστηνησιωτικήελλάδα 3. καταγράφουντιςασχολίεςτωνκατοίκωντωννησιών 4. προτείνουντρόπουςβελτίωσηςτηςποιότηταςζωήςσταελληνικάνησιά. Αφόρμηση:ζητάωαπόταπαιδιάναφανταστούνπώςθαήτανηζωήτουςανέμενανσεένα μικρόνησί.5'

10 Τομάθημαθαγίνειαπόφωτοτυπίες(3)πουμοιράζωσταπαιδιά.Διαβάζουμετοκείμενο καιμετάζητάωαπότουςμαθητέςναμουπουνποιασυναισθήματαέχουνοικάτοικοιτου μικρούνησιούποιεςείναιοιασχολίεςτους,ποιαπροβλήματααντιμετωπίζουν.10' Έπειτακάνουμετηνάσκηση1σελίδα17απότοτετράδιοεργασιών.5' στησυνέχειαοιμαθητέςσηκώνονταιανά2.οέναςπαριστάνειτονκάτοικοτουμικρού νησιούκαιοάλλοςκάποιονπουέχειπάειγιαδιακοπέςεκεί.συνολικάθασηκωθούν6 παιδιά.10' Ακολουθείηάσκηση2σελίδα17.5 Ηάσκηση3είναιπροεραιτικήγιατοσπίτι. Τατελευταία10λεπτάδίνουμετιςαπαντήσειςστηνάσκησηπουείχαναπότην προηγούμενηκαιμετάβλέπουμεφωτογραφίεςπουαπεικονίζουντηνασχολίεςκαι καθημερινέςδραστηριότητεςτωνκατοίκωντωννησιών. Μάθημα:Μαθηματικά Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Αξίαθέσηςψηφίωνστουςδεκαδικούςαριθμούς ΔιδακτικοίΣτόχοι Οιμαθητέςπρέπειναείναιικανοί: 4. Ναδείχνουνστηναριθμογραμμήτουςαριθμούςπουσυγκρίνανε,ιδίως δεκαδικούςμετοίδιοακέραιομέροςκαιδιαφορετικόπλήθοςδεκαδικών ψηφίων 5. Ναπαρεμβάλουνδεκαδικούςανάμεσασεδεκαδικούςήφυσικούς 6. Νακάνουννοερούςυπολογισμούςσεδεκαδικούςαριθμούςκαιναλύνουν προβλήματα 7. Νασυνεργάζονταισεομάδεςτωνδυογιατηνεπίτευξημιας δραστηριότητας. ΠορείαΔιδασκαλίας

11 Αφόρμηση:Χαράζωστονπίνακαμιααριθμογραμμή(χωρισμένησε10ακέραιαμέρηκαισε μισά)καιζητάωαπότρειςμαθητέςνασηκωθούνκαινασημειώσουνπουβρίσκονταιοι αριθμοί3,5,3,1,και3,8.τουςζητάωναμουεξηγήσουνγιαποιολόγωέβαλαντοναριθμό στηθέσηαυτή.5' Έπειτακάνουντηνάσκησηααπότοτετράδιοεργασιώνσελίδα24.3'σεσυνεργασίαμετο διπλανότουςκαιέπειταλέμετιςαπαντήσειςκαιλύνουμετιςαπορίεςσταμαθηματικά συνήθωςμετονεξήςτρόπο.ότανέναςμαθητήςέχειμιααπορίατονβοηθάεινακαταλάβει έναςσυμμαθητήςτου.10' Πάλιταπαιδιάσυνεργάζονταιανάδύο.Αρχικάτουςεξηγώτηνάσκησηέπειτατηλύνουν καιμετάδιαβάζουμετιςαπαντήσειςόπωςκαιπριν.5' Συνεχίζουμεμετηνάσκησηγ.Σεαυτήρωτάωατομικάκάθεμαθητήκαιμουλέειτησκέψη του.στονπίνακαγράφωμετάαπόκάθεαπάντησητηνπιοεύκοληπορείαπουμας βοηθάεινακαταλήξουμεστοσυμπέρασμα.5' Ακολουθείηάσκησηε.Ταπαιδιάσυνεργάζονταιξανάκαιέπειταδιαβάζουμετις απαντήσεις.10' Γιατηνάσκησηστρωτάωέναένατουςμαθητέςγιακάθεερώτησηκαιγράφωτις απαντήσειςστονπίνακα.10' Γιατοσπίτιθαέχουντηνάσκησηδαπότοτετράδιοεργασιών. Αυτοαξιολόγηγη:Τομάθημαπήγεκαλά.Ήτανηπρώτημέραστηντάξηοπότεήμουνκαλά προετοιμασμένη.μεδυσκόλεψεπουδενήξεραταπαιδιάκαθόλουκαικατάσυνέπειαούτε τιςπροϋπάρχουσεςγνώσειςτους. Μάθημα:Μαθηματικά Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Προβλήματαμεδεκαδικούς ΔιδακτικοίΣτόχοι 8. Οιμαθητέςθαπρέπειναμπορούνναλύνουνπροβλήματαμεδεκαδικούς αριθμούς. 9. Νακάνουννοερούςυπολογισμούςσεπροβλήματαμεδεκαδικούςαριθμούς 10. Ναμπορούννασυνεχίζουναριθμητικέςαλυσίδες 11. Νασυνεργάζονταισεδυάδες. Εποπτικόυλικό:Εικόνες Πορείαδιδασκαλίας Αρχικάελέγχουμετιςαπαντήσειςστηνάσκησηπουείχαναπότηνπροηγούμενημέρα. 5'

12 Αφόρμηση:Δείχνωσταπαιδιά2εικόνες.Ημιαείναιαπόέναπαιδικόπεριοδικόπουκάνει 3,5ευρώκαιηάλληαπόέναζευγάριπαιδικέςκάλτσεςπουκάνουν4,25.Οπότεμετά γράφουνστοτετράδιότουςένασχετικόπρόβλημακαιτολύνουνσεσυνεργασίαμετο διπλανότους.10' Ακολουθείηάσκησηααπότοτετράδιοεργασιώνσελίδα26.Ταπαιδιάεργάζονταιατομικά. Ελέγχωανέχουνάνεσηναυπολογίζουννοερόμεταδεκαδικάκλάσματακαιτους δεκαδικούςαριθμούς.ανδυσκολεύονταιναμετατρέψουντουςδεκαδικούςσεδεκαδικά κλάσματακάνωεπανορθωτικήδιδασκαλία.10' Έπειτατουςζητάωνακάνουντηνάσκησηβπάλιατομικά5' Τηνάσκησηγτηνκάνουνσεσυνεργασίαμετοδιπλανότους.5' Ακολουθείηάσκησηεστηνοποίαεργάζονταιπάλιατομικά.Εργασίεςτουτύπουαυτού (μαγικάτετράγωνα)είναιήδηγνωστέςσταπαιδιά.5' Τέλοςτουςζητάωναφτιάξουνοιίδιοιέναμαγικότετράγωνοστοτετράδιότους.5' Γιατοσπίτιθαέχουνταπροβλήματαδκαιστ. Μάθημα:Μαθηματικά Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Ηέννοιατηςστρογγυλοποίησης ΔιδακτικοίΣτόχοι Ταπαιδιάναμπορούνναλύνουνπροβλήματαμεδεκαδικούςαριθμούς, χρησιμοποιώνταςτηστρατηγικήτηςεκτίμησης. Νακάνουννοερούςυπολογισμούςσεδεκαδικούςαριθμούςμεεκτίμηση χρησιμοποιώνταςταδεκαδικάκλάσματα. Νασυνεργάζονταισεομάδεςτωνδυογιατηνεπίτευξημιας δραστηριότητας. Πορείαδιδασκαλίας Δίνουμετιςαπαντήσειςστιςασκήσειςπουείχανγιατοσπίτι.5' Φτιάχνωμιααριθμογραμμήστονπίνακακαιζητάωαπόταπαιδιάναβρουντρειςαριθμούς

13 πουναείναιπολύκοντάστο3,5.βρίσκουνπόσηείναιηδιαφοράγιακάθεαριθμόπου βρήκανκαιτονδείχνουνστηναριθμογραμμή.στησυνέχειατουςζητάωναβρουνάλλους τρειςαριθμούςπουεπίσηςείναιπολύκοντάστο3,5αλλάέχουνπερισσότεραδεκαδικά ψηφίακαιεργαζόμαστεόπωςπριν.10' Αφόρμηση: Δείχνωσταπαιδιάαυτήτηνεικόνακαι τουςζητάωναμουπουντηβλέπουνοπότε καταλήγουμεστηέννοιατης στρογγυλοποίησης.έπειτατουςζητάωνα συμπληρώσουντακενά,οπότετουςλέωτα βασικάσημείατηςστρογγυλοποίησης.10' Διαβάζουμετοπρόβλημαστησελίδα34απότοβιβλίοτουμαθητήκαιέπειταέναςμαθητής τοεξηγείμεδικάτουλόγια.ταπαιδιάεργάζονταισεομάδεςτωνδύογιαναλύσουντο πρόβλημα.κατάτηδιάρκειαπαρατηρώπωςεργάζονταικαιβοηθάωσετυχώναπορίες τους.10' Ακολουθείηάσκησηέναστηνοποίακαιπάλι,αφούεξηγήσωτιθακάνουνεργάζονταισε ζευγάρια.στοτέλοςδίνουντιςαπαντήσεις.5 Απότοτετράδιοεργασιώνκάνουμετηνάσκησηγστησελίδα28.Στοπρώτοσκέλοςοι μαθητέςυπολογίζουννοεράκαισημειώνουνστονπίνακατηναπάντησηκαιστησυνέχεια εργάζονταιατομικάγιατηλύσητουπροβλήματος.ελέγχουμετιςαπαντήσεις.5' Γιατοσπίτιθαέχουντηνάσκησηααπότοτετράδιοεργασιώνσελίδα28.

14 Μάθημα:Μαθηματικά Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Ηέννοιατηςστρογγυλοποίησης(2 η διδακτικήώρα) ΔιδακτικοίΣτόχοι Ταπαιδιάναμπορούνναλύνουνπροβλήματαμεδεκαδικούςαριθμούς, χρησιμοποιώνταςτηστρατηγικήτηςεκτίμησης. Νακάνουννοερούςυπολογισμούςσεδεκαδικούςαριθμούςμεεκτίμηση χρησιμοποιώνταςταδεκαδικάκλάσματα. Ναμπορούνναβρίσκουνπιαεκτίμησηέχειτομικρότεροσφάλμα. Νασυνεργάζονταισεομάδεςτωνδυογιατηνεπίτευξημιαςδραστηριότητας. Εποπτικόυλικό:Υπολογιστής,προβολέας ΠορείαΔιδασκαλίας

15 Αρχικάελέγχουμετιςαπαντήσειςαπότηνάσκησηαστοτετράδιοεργασιώνσελίδα28. Αφόμηση: Βλέπουμεέναvideoαπότον Μπακαλόγατο.Οιμαθητέςτηδεύτερηφοράπουτο βλέπουνσημειώνουντα λάθη πουκάνειστηστρογγυλοποίησηκαικαλούνταινακάνουν σωστάτιςστρογγυλοποιήσεις.10' Ακολουθείτοδεύτεροπρόβλημααπότοβιβλίοτουμαθητή.Οιμαθητέςεργάζονται ατομικάγιατηλύσητου.όταντελειώσουνγράφωτιςαπαντήσειςστονπίνακα.5' Στηνεργασίαβαπότοτετράδιοτουμαθητήσελίδα28οιμαθητέςεργάζονταιατομικά. Έπειτασυζητάμεγιατίηεκτίμησηάλλεςφορέςπρέπειναγίνεταιπρος ταπάνω καιάλλες φορές προςτακάτω.στησυνέχειαγράφουντοεξήςπρόβλημα: Έχωστοπορτοφόλιμου24,60ευρώ.Θέλωναβάλωβενζίνη.Μπορώναζητήσωναμου βάλουν25ευρώ; Συζητάμεγιατοφαινόμενοαυτό.15' Γιατηνλύσητουπροβλήματοςδταπαιδιάεργάζονταισεζευγάρια.5' Τέλοςκάνουμετηνεργασίαστταπαιδιάεργάζονταιατομικάκαιελέγχουμετιςαπαντήσεις. Γιατοσπίτι:άσκησηεαπότοτετράδιοεργασιώνσελίδα29. Μάθημα:Μαθηματικά Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Πολλαπλασιασμόςδεκαδικώναριθμών ΔιδακτικοίΣτόχοι Οιμαθητέςναμπορούνναπολλαπλασιάζουνδεκαδικόαριθμόμεδεκαδικόκαι φυσικόκαιναεπαληθεύουνμεδιάφορουςτρόπους. Νασυμπληρώνουνημιτελείςπράξειςκαιναδιορθώνουνλανθασμένους αλγόριθμους. Νακάνουνπολλαπλασιασμούςδεκαδικούμεδεκαδικόκαιναεπαληθεύουν χρησιμοποιώνταςτιςιδιότητεςτουπολλαπλασιασμού(επιμερισμόςωςπροςτην πρόσθεσηκαιτηναφαίρεση). Ναπολλαπλασιάζουνέναδεκαδικόαριθμόμε10,100,1000κτλ Ναυπολογίζουνγινόμενακάνονταςεκτίμηση Νασυνεργάζονταισεομάδεςτωνγιατηνεπίτευξημιαςδραστηριότητας.

16 Εποπτικόυλικό:Ψεύτικαευρώ,συσκευασίεςτροφίμων Πορείαδιδασκαλίας Αρχικάεπαληθεύουμετιςαπαντήσειςαπότηνάσκησητηςπροηγούμενηςμέρας.5' Αφόρμηση:Πάνωστηνέδραυπάρχειέναςκουμπαράς.Ρωτάωταπαιδιάανκάθεμέρα βάζωέναευρώστονκουμπαράσε10μέρεςπόσαευρώθαέχω;αφούαπαντήσουνρωτάω: Ανκάθεμέραβάζω1,10ευρώστονκουμπαράμετάαπό10μέρεςπόσαευρώθαέχω? Έπειτατουςζητάωναγράψουνστοτετράδιότουςτοεξήςπρόβλημα: ΑνοΒασίληςβάζει5,35ευρώκάθεβδομάδαστονκουμπαράτου,μετάαπό10βδομάδες τιποσόθαέχειαποταμιεύσει; Αρχικάτουςζητάωνακάνουννοερήεκτίμηση.Αφού ακούσωτιςαπαντήσειςζητάωναεπαληθεύσουντοαποτέλεσμασεσυνεργασίαμετο διπλανότουςκαιχρησιμοποιώνταςψεύτικαευρώ.10' Μεαφορμήτηνερώτησητουβιβλίου ΤιγνωρίζεταιγιαταδιάφοραΕ σελίδα36δίνω στουςμαθητέςδυοσυσκευασίεςτροφίμωνκαιτουςζητάωναπαρατηρήσουντασυστατικά τους.ακολουθείσχετικήσυζήτηση.5' Διαβάζουντοπρόβλημαστηνίδιασελίδακαιαφούτοεξηγήσουνμεδικάτουλόγιατο λύνουνσεσυνεργασίαμετοδιπλανότους.15' Έπειταέναςμαθητήςσηκώνεταιστονπίνακακαικάνεικάθετατονπολλαπλασιασμό2,35 *6,5καιτονβοηθάωόπουχρειάζεται.Παρακινώταπαιδιάναπαρατηρήσουνπόσαείναιτα δεκαδικάψηφίατωναριθμώνπουπολλαπλασιάζουμεκαιπόσαδεκαδικάψηφίαέχειτο αποτέλεσμα.ταπαιδιάδιαβάζουντοσαΐτακαιμετάέναςάλλοςμαθητήςκάνειτον πολλαπλασιασμό83,48*0,35στονπίνακαενώοισυμμαθητέςτουκάνουντοίδιοστο τετράδιότους.10' Γιατοσπίτιτουςζητάωναλύσουντοπρόβλημα:Οαγρότηςγεμίζεικάθεμπετόνιμε3,7 λίτραλάδι.αναγοράσετε4μπετόνιαπόσαλίτραλάδιθαέχετε; Μάθημα:Μαθηματικά Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Πολλαπλασιασμόςδεκαδικώναριθμών ΔιδακτικοίΣτόχοι Οιμαθητέςναμπορούνναπολλαπλασιάζουνδεκαδικόαριθμόμεδεκαδικόκαι φυσικόκαιναεπαληθεύουνμεδιάφορουςτρόπους. Νασυμπληρώνουνημιτελείςπράξειςκαιναδιορθώνουνλανθασμένους αλγόριθμους. Νακάνουνπολλαπλασιασμούςδεκαδικούμεδεκαδικόκαιναεπαληθεύουν χρησιμοποιώνταςτιςιδιότητεςτουπολλαπλασιασμού(επιμερισμόςωςπροςτην πρόσθεσηκαιτηναφαίρεση). Ναπολλαπλασιάζουνέναδεκαδικόαριθμόμε10,100,1000κτλ Ναυπολογίζουνγινόμενακάνονταςεκτίμηση Νασυνεργάζονταισεομάδεςτωνγιατηνεπίτευξημιαςδραστηριότητας.

17 Πορείαδιδασκαλίας Αρχικάοιμαθητέςδίνουντηναπάντησηστοτοπρόβλημαπουέλυσανστοσπίτι.5' Αφόρμησηστονπίνακαέχωκάνεικάθετατονπολλαπλασιασμό3,40*0,04καισαν αποτέλεσμαέχωγράψει1,360.τουςρωτάωανείναισωστόςκαιπουβρίσκεταιτολάθος. Μετάτουςζητάωστοτετράδιότουςνακάνουνκάθετατουςεξήςπολλαπλασιασμούς 0,0450,321,018 *1,006*8,07*5,006 Εποπτικόυλικό:Αριθμομηχανήτσέπης Πρινβρουντοαποτέλεσματουςζητάωναμουπουνπόσοπιστεύουνότιθαείναι.10' Ακολουθείηάσκηση1απότοβιβλίοτουμαθητή.οιμαθητέςεργάζονταιατομικάβρίσκουν τηλύσηκαιεπαληθεύουνμετηναριθμομηχανήτσέπης.έπειταμεσυζήτησηκαταλήγουμε στοσυμπέρασμαότιέναςπολλαπλασιασμός*20είναιίδιοςμετονπολλαπλασιασμό*10 καιστησυνεχεία*210' Στηνάσκηση2πουακολουθείοιμαθητέςβρίσκουννοεράπρώτατοαποτέλεσμα,έπειταμε κάθετοπολλαπλασιασμόκαιτέλοςεξηγούνμειδιότητεςτουπολλαπλασιασμούτο αποτέλεσμα.έτσικαταλήγουμεστοσυμπέρασμακαιτοδιαβάζουμεστηνίδιασελίδα. 10' Στηνάσκησηααπότοτετράδιοεργασιώνσελίδα30ταπαιδιάεργάζονταιατομικά. Συζητάμετηναρχικήτουςεκτίμηση,τααποτελέσματαπουβρήκανκαθώςκαιτοπώς εργαστήκαν.5' Γιατηνάσκησηγδιαβάζουντοπρόβλημακαιτοεξηγούνμετονδικότουςτρόπο.Τολύνουν σεσυνεργασίαμετοδιπλανότουςκαιγιαέλεγχοτωναπαντήσεωνέρχονταιτρειςμαθητές διαδοχικάκαιοκαθέναςλύνειξανάαπόέναερώτημα.5'

18 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΗΣΠΑΙVήτανηπιοευχάριστηαπόόλεςγιατρειςκυρίωςλόγους: Δύοβδομάδεςδιδάσκαμεστηνίδιατάξηκιέτσιείχαμετηνάνεσηναγνωρίσουμεκαλάόλα ταπαιδιά.τιςδυνατότητες,τιςαδυναμίεςτους,τιςτεχνικέςπουπρέπειναακολουθήσουμε τόσογιανασυνεργαστούμεόσοκαιγιανατουςπροσφέρουμετιςγνώσειςμετονκαλύτερο γι αυτάτρόπο. Οάλλοςλόγοςήτανότιείχεδιάρκειαμόνοδυοβδομάδες,σεαντίθεσημετιςπροηγούμενες πουδιαρκούσαντουλάχιστονδυομήνες.ίσωςαπόμιαμεριάναήτανπιοκουραστικήη καθημερινήδιδασκαλίααλλάσεβοηθούσεναεγκλιματιστείς.γιαπαράδειγματηδεύτερη βδομάδατοπρωινόξύπνημαδενήταντόσοδύσκολοόσοήταναρχικά.

19 Τέλοςήτανητελευταίαπρακτική,πουσημαίνειότιέχουμεεμπειρίααπόάλλεςτρεις.Αυτό τοέκανεπιοεύκολοκαιπιοευχάριστο.ηεμπειρίααυτήήτανπάραπολύσημαντική. Ήμαστανπροετοιμασμένοιπερίπουγιατοτιθααντιμετωπίσουμε.Ταπαιδιάέχουνπολύ ενέργεια,βαριούνταιεύκολα,τουςαρέσειναμιλάνεμετουςσυμμαθητέςτους,τους αρέσουνταπαιχνίδια,οιπρωτοτυπίες,οιδραστηριότητεςπουτουςβάζουνσεκίνησηκαι πολλάάλλα.έτσιξέραμεποιοήταντοζητούμενοαπόμας. Πέρααπότιςπροηγούμενεςπρακτικέςαρκετάβοήθησανκαιταθεωρητικάμαθήματαπου έχουμεπαρακολουθήσειαλλάπερισσότεροτασεμινάριααπόταοποίαπαίρνουμειδέες γιαδιαφορετικούςτρόπουςδιδασκαλίας. Βέβαιαμάθαμεκαιπολλάπουδενταξέραμε.Γιαπαράδειγμαστιςπροηγούμενες πρακτικέςεπειδήτομάθημαγινότανμιαφοράκάθεβδομάδα,ότανκάποιαπαιδιάήταν πολύανήσυχαέκανανφασαρία,πετούσαναντικείμεναένιωθαότιδενείχακανένατρόπο νατοαντιμετωπίσω.τώραόμωςπουτοέναμάθημαακολουθούσετοάλλοκατάλαβαότι δενμπορώνατοπροσπερνάωκαιβρήκαδιάφορεςλύσεις. Τομειονέκτημαβέβαιαήτανότιδενυπήρχεσυνεργασίαμετονδάσκαλο βοηθό τουλάχιστονμετηνέννοιαπουείχαμεμάθειστιςπροηγούμενεςπρακτικές.έτσιανέκανες λάθοςπροετοιμασίαγιατηδιδασκαλίασουδενυπήρχεκανείςναστοπειοπότεέβλεπεςτα αποτελέσματαστηντάξηκαιστηνπράξη. Τέλος,ανθαάλλαζακάτισεσχέσημετηνπρακτικήτουεπιπέδουαυτούθαήταν μάλλον τασχολείασταοποίαπάμεναήτανκατ επιλογήτουφοιτητή.καιαυτότολέωγιατίδεν είναιεύκολοναξεκινήσειςαπότουγάλλουκαιναφτάσειςστοντσεσμέστις8.05τοπρωί.

20 ΚΑΛΥΤΕΡΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ηκαλύτερηαπότιςδιδασκαλίεςπουέκαναήτανκατάτηγνώμημουστηφυσικήη «Ισορροπημνένηδιατροφή» Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Πεπτικόσύστημα Ισορροπημένηδιατροφή ΔιδακτικοίΣτόχοι Νακατασκευάσουντηνδιατροφικήπυραμίδακαιναεξηγήσουνησημασίατης. Νακατασκευάσουντηνπυραμίδαδραστηριοτήτωνκαιναεξηγήσουντησημασία της Ναεργάζονταισεομάδες. Εποπτικόυλικό:Υπολογιστής,χαρτόνια,κόλλες,ψαλίδια,εικόνες ΠορείαΔιδασκαλίας Αφόρμηση Ακούμετοτραγούδι«Τόσολάθοςδιατροφή!» Ζητάωαπόέναμαθητήναέρθειμπροστάκαιναμαςδιαβάσειτηνχθεσινήκαταγραφήγια τηδιατροφήτου. Έπειταοισυμμαθητέςτουσχολιάζουνπάνωσεαυτό(σωστή λανθασμένηδιατροφή, σωστή λανθασμένηκριτικήγιατηνυγιεινήδιατροφή).τοίδιοκάνουν2ακόμημαθητές. 10 Μετάσυζητάμεγιατιςδραστηριότητεςπουκάνουνταπαιδιάκατάτηδιάρκειατηςμέρας καικατάπόσοαυτέςταβοηθάνεστηνανάπτυξηκαιστηνυγείατους.5 Ταπαιδιάχωρίζονταισεδυοομάδες.Ηπρώτηομάδαφτιάχνειτηδιατροφικήπυραμίδακαι ηδεύτερητηνπυραμίδαδραστηριοτήτων.τουςδίνωφωτοτυπίεςμεεικόνεςανάλογεςτου θέματόςτουςοπότεαυτάπρέπεινασυνεργαστούνώστεναφτιάξουντηνπυραμίδαμετο κατάλληλοσχήμακαχρώματα,νακόψουντιςεικόνεςκαινατιςκολλήσουνπάνωστην πυραμίδα.αφούτελειώσουνκαιοιδυοομάδες,βάζουμετιςπυραμίδεςσεσημείοπουνα φαίνονται.έναπαιδίαπότηναομάδασχολιάζειτηνπυραμίδατηςβκαιαντίστροφα.15 Τατελευταία10λεπτάτρειςομάδεςτωντρειςθακάνουνσχετικέςδραματοποιήσεις. ΟμάδαΑ:Έναπαιδίπαριστάνειτονχοντρόκαιτεμπέληπουδενπροσέχεικαθόλουτη διατροφήτουκαιτιςπερισσότερεςδενκινείταισχεδόνκαθόλου.(τρώειπολλάγλυκά, περισσότερουςυδατάνθρακεςαπ ό,τιχρειάζεταιτοσώματου,δενκάνεκανέναάθλημακαι

21 χρησιμοποιείτοαυτοκίνητοακόμακαιγιατιςμικρότερεςμετακινήσειςτου.οάλλοςτον παροτρύνεινααλλάξειδιατροφικέςσυνήθειεςμεκατάλληλακαιπειστικάεπιχειρήματακαι μετάαπότοδιάλογοτουςοδεύτεροςτονπείθειτελικάνακάνουνμιαδραστηριότηταόπου τελικάθαδούμεότικαιδιασκεδάζουνκαιγυμνάζουντοσώματουςταυτόχρονακαιτελικά οπρώτοςαλλάζειτρόποζωήςκαινιώθεικαλύτερα. ΟμάδαΒ:Μιαμαθήτριαπαριστάνειότιέχεινευρικήανορεξία.Διηγείταιστηφίλητηςπώς έχειαλλάξειηζωήτης,ότιδενμπορείνακάνειδραστηριότητεςγιατίκουράζεταιεύκολα, δενμπορείναφάει,καιπόσοαδύναμοςείναιοοργανισμόςτης.ηφίλητηςτης συμπαραστέκεται,τηςλέειτηγνώμητης,κάνειπαρατηρήσειςπάνωστοσώματηςφίλης τηςκαιτηνπαροτρύνειναπάεισεέναειδικόγιατρό.ηπρώτηπείθεταικαιέπειτατις βλέπουμεμετάαπό2μήνεςόπουηπρώτηέχειπάρεικάποιακιλά,καιοιδυοφίλες συναντιούνταικαιμιλάνεγιατιςαλλαγέςτουςσεμιαταβέρνα. ΟμάδαΓ:Έναςαθλητήςμιλάειμετονπροπονητήτου.Οπροπονητήςτονσυμβουλεύειγια τηδιατροφήτου,τιπρέπεινατρώει,τινααποφεύγει,τισυμπληρώματαναπαίρνει. Παράλληλατουζητάειναπάρεικαιάλλο«χάπια»πουθαβοηθήσουνστιςεπιδόσειςτου.Ο αθλητήςεκείνητηνώρασυμφωνείμενγιατηδιατροφήανκαιδιαμαρτύρεταιλίγο,όταν όμωςακούειγιαχάπιαπουβελτιώνουντηναπόδοσήτουέχειέντονεςαντιρρήσεις.στο τέλοςδέχεταινακάνειαυστηρήδιατροφήσύμφωναμετοπρόγραμμαπροπόνησήςτου αλλάαρνείταιναπάρειχάπια.έπειταμετάαπόκάποιουςμήνιεςοαθλητήςαυτόςπαίρνει χρυσόμετάλλιοσεολυμπιακούςαγώνεςκαιοπροπονητήςτουτουζητάεισυγνώμηγιατην πρότασηπουτουείχεκάνεικαιπουδενεμπιστευόταντιςδυνατότητέςτου. Γιατοσπίτιθαέχουντηνάσκηση2στησελίδα58στο«τετράδιοεργασιών». Αυτοαξιολόγηση Τομάθημαπήγεαρκετάκαλά.Είχακάνεικαλήπροετοιμασίακαιηίδιαείχαενθουσιασμό τόσοπρινόσοκαικατάτηδιάρκειατηςδιδασκαλίας.σταπαιδιάάρεσεκυρίωςτοθεατρικό παιχνίδι.τοτραγούδιστηναρχήτουςάρεσεαρκετάμόνοπουμετάδυσκολεύτηκαννα επανέλθουνστηναρχικήτουςκατάστασηδηλαδήτηνηρεμία.ζητούσανπερισσότερη διασκέδαση,ηοποίαήρθεμετηνκατασκευήτωνπυραμίδων.ταπαιδιάχωρίστηκανσεδυο ομάδεςκαιτοείδανλίγοανταγωνιστικάτοθέμα..έτσιανάμισόλεπτόπερίπουμαθητές έφευγαναπότηνθέσητ5ηςομάδαςτουςκαιπήγαινανστηγειτονική,οπότεεπικρατούσε έναςμικρόςχαμός.επιπλέον,ημιαομάδατελείωσεπερίπουτρίαλεπτάσυντομότερααπό τηνάλληοπότεδενείχετινακάνει(πράμαπουδενείχαπροβλέψει)καιστηάλληεκείνοτο χρονικόδιάστημαάλλαπαιδιάέδειχναννευρικάκαιάλλααπογοητευμένα.τέλοςτο θεατρικόπαιχνίδιτουςάρεσεπολύ.δυστυχώςόμωςείχαπροβλέψειγι αυτό10.ηδύο τελευταίεςομάδεςπαρουσίασανμεγάλοενδιαφέροναφούταπαιδιάπήρανρόλουςαπό παραδείγματα[πουέχουνδειστηντηλεόραση.

22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ1 Κάτωαπόκάθεπρότασηγράψετετησωστήλέξη.Κάποιεςλέξεις μπορούνναχρησιμοποιηθούνπερισσότερεςαπόμιαφορές. Πρωτεΐνες,υδατάνθρακες,σίδηρος,βιταμίνες,φυτικέςπρωτεΐνες, ασβέστιο 1. Έχουνμεγάληθρεπτικήαξίακαιείναιαπαραίτητεςγιατην ανάπτυξητουοργανισμού. 2. Βρίσκονταικυρίωςστορύζι,σταμακαρόνια,στιςπατάτες,στο ψωμίαλλάκαισταφρούτα,στιςρίζεςτωνφυτώνκαισταόσπρια. 3. Είναιχρήσιμογιατηνανάπτυξητωνοστώνκαιτωνδοντιών. 4. Είναιμιααπότιςκυριότερεςπηγέςενέργειαςγιατονανθρώπινο οργανισμό. 5. Παίρνουμεκυρίωςαπόταόσπρια. 6. Παίρνεικυρίωςαπόταζώακαιταπροϊόντατους,δηλαδήαπότο κρέας,τογάλακαιτααυγά. 7. Είναιαναγκαίεςγιατηναξιοποίησητωντροφώναπότον οργανισμό,αλλάκαιγιαπολλέςάλλεςλειτουργίες,όπωςηάμυνα τουοργανισμούμαςαπέναντιστιςλοιμώξεις. 8. Βοηθάστημεταφοράτουοξυγόνουστακύτταρα.

23 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ2 1) Έχοντας ανοιχτό το βιβλιο σου στη σελίδα 36 γράψε σε μια παράγραφο τη διαδικασία της πέψης. Να αναφέρεις με τη σειρά τα όργανα που περνάει η τροφή Και τις μεταβολές που παθαίνει η τροφή σε κάθε όργανο του πεπτικού συστήματος. 2) Ανέφερε δυο όργανα του πεπτικού συστήματος από τα οποία δεν περνά η τροφή.

24 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ3 ΗΖΩΗΣΤΑΝΗΣΙΑ Η Ιθάκη, αποτελεί στολίδι για το Ιόνιο Πέλαγος και αρκετοί είναι αυτοί που την επιλέγουν το καλοκαίρι για τις διακοπές τους, αναζητώντας βέβαια στιγµές ηρεµίας και ξεκούρασης. Έτσι, η εικόνα του νησιού το καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετική από το χειµώνα και οι ντόπιοι το γνωρίζουν αυτό καλά. «Είµαι µόνιµος κάτοικος της Ιθάκης και δεν µου λείπει κάτι από τη ζωή εδώ. Έχει ηρεµία και µου αρέσει αυτό. Έχω συνηθίσει και είµαιικανοποιηµένος» «Περνάω ωραία στο νησί αλλά δυστυχώς λείπουν πολλά πράγµατα για τους νέους. Δεν υπάρχει νυχτερινή ζωή και αθλητικές εγκαταστάσεις για να περνάµε ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο µας. Το καλοκαίρι βέβαια είναι καλύτερα εδώ»

25 «Ωραία είναι το καλοκαίρι στην Ιθάκη, αλλά δεν είναι το ίδιο και το χειµώνα. Δεν υπάρχει κόσµος στο νησί και οι νέοι φεύγουν γιατί δεν υπάρχουν δουλειές εδώ. Λείπει δηλαδή το κίνητρο» «Καλά περνάµε στο νησί αλλά δεν υπάρχει νέος κόσµος. Η ζωή είναι ήσυχη και αυτό τα λέει όλα. Το µόνο που θα ήθελα είναι να υπήρχε µια γέφυρα που να µας συνδέει µε την Κεφαλονιά γιατί το χειµώνα νιώθουµε ανασφάλεια κυρίως αν προκύψει θέµα υγείας»

26 «Είναι πολύ ήσυχη η ζωή εδώ. Οι νέοι δεν µένουν στο νησί και αυτό είναι άσχηµο. Επίσης το χειµώνα δεν υπάρχουν καράβια και νιώθουµε ξεχασµένοι» «Οι γονείς µου γεννήθηκαν στην Ιθάκη αλλά ζούµε στην Νέα Υόρκη. Έχουµε έρθει για διακοπές και µου αρέσει πολύ το νησί. Αν πάντως έµενα εδώ µόνιµα πιστεύω πως λείπουν πράγµατα, όπως η ιατρική περίθαλψη» «Δεν µου αρέσει η ζωή εδώ. Λείπουν πολλά πράγµατα. Πάνω από όλα δεν βρίσκουµε δουλειά και αυτό είναι το χειρότερο». «Το καλοκαίρι είναι όµορφα στην Ιθάκη. Το χειµώνα όµως είναι πολύ δύσκολα γιατί υπάρχει ερηµιά. Οι νέοι δεν έχουν δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους και νυχτερινή ζωή δεν υπάρχει. Είναι δύσκολα και παράλληλα δεν έχουµε και ακτοπλοϊκή σύνδεση το χειµώνα».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! etwinning συνεργασία του Νηπιαγωγείου Σεισίου και του 1 ου Νηπιαγωγείου Μουρικίου στα πλαίσια του προγράμματος «Ας ζήσουμε ένα ταξίδι με τους

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ Αριθμός Σ Σ Τμήματος ΑΓΑΠΗ ΕΙΡΗΝΗ Ν 1 68 13 27 12 13 30 23 34 82 44 19 2 68 14 23 20 10 41 20 32 83 42 12 3 72 18 11 18 11 63 19 25 67 35 9 4 55 19 14 12 9 41 23 31 61 47 18 5 72 21 22 12 10 58 27 22 71

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γεια σου, Πέδρο! Με χαρά θα σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου στη Ρόδο. Μου είπε η Πιλάρ πως θα έρθετε με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 2 Aγαπώ τα ζώα Δείτε και δείξτε η γάτα ο σκύλος το καναρίνι η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 11 η κότα ο πετεινός η πάπια Zώα του δάσους η αλεπού ο λύκος η αρκούδα 12 το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά σε Ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιήθηκαν. ο πίνακας και ένα χαρτόνι, όπου θα αναγράφονται κάποια προϊόντα.

Χρησιμοποιήθηκαν. ο πίνακας και ένα χαρτόνι, όπου θα αναγράφονται κάποια προϊόντα. Αποτίμηση της διδασκαλίας της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ Τάξη Δημοτικού Ονοματεπώνυμο:. Ομάδα:Α Γενική εκτίμηση της διδασκαλίας: Πιστεύω ότι η διδασκαλία μου κινήθηκε σε αρκετά καλά πλαίσια. Οι στόχοι, που

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμός Επίθετο Όνομα Όνομα πατέρα THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αυτό το γραπτό αποτελείται από 21 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας αυτής).

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΡΩΙΝΟ Ξυπνάω το πρωί και είμαι κουρασμένος και ούτε στο σχολείο είμαι συγκεντρωμένος. O φίλος μου ο Γιάννης που

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Η μέρα αυτή λοιπόν σκοπό έχει να μας κάνει να πούμε όχι στο κάπνισμα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί;

ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Η μέρα αυτή λοιπόν σκοπό έχει να μας κάνει να πούμε όχι στο κάπνισμα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί; Δασκάλα: Λουίζα Σόλου Πιττάκαρα Μάιος 2008 ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο Στόχοι: Τα παιδιά: να ονομάζουν τις δυσάρεστες συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία, την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία να συμπεράνουν και

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda Alexandra - Book review

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda Alexandra - Book review Ημερομηνία 20/7/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://www.culture21century.gr/ Γιώτα Παπαδημακοπούλου http://www.culture21century.gr/2015/07/belinda-alexandra-book-review.html ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω.

Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω. Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω. Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς και να τηρούμε τους κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Νηπιαγωγείο Ν. Επιβατών

2 Ο Νηπιαγωγείο Ν. Επιβατών 2 Ο Νηπιαγωγείο Ν. Επιβατών Οι άθλοι του Ηρακλή Παρουσίαση πολιτιστικού προγράμματος που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 από τις νηπιαγωγούς Ελένη Χαραλαμπίδου και Αγγελική Φαναριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΩΤΗ: «Η επιτυχία της Στιγμούλας, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να σπρώχνω τα όριά μου κάθε φορά ακόμα παραπέρα»

ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΩΤΗ: «Η επιτυχία της Στιγμούλας, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να σπρώχνω τα όριά μου κάθε φορά ακόμα παραπέρα» Ημερομηνία 27/11/2015 Μέσο trikalakids.gr Συντάκτης Link http://www.trikalakids.gr/bookcorner/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bd %CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7-%CE%B7- %CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέας-εικονογράφος «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέας-εικονογράφος «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bd%ce %B1-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7- %CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82-

Διαβάστε περισσότερα

Φθινοπωρινή Κρήτη: Ηράκλειο-Κνωσός ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΝΩΣΟΣ

Φθινοπωρινή Κρήτη: Ηράκλειο-Κνωσός ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΝΩΣΟΣ Φθινοπωρινή Κρήτη: Ηράκλειο-Κνωσός ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΝΩΣΟΣ Ένας από τους ωραιότερους αρχαιλογικούς χώρους της Ελλάδας, βρίσκεται στα περίχωρα της Κρητικής μεγαλούπουλης. Είναι ο αγαπημένος μας γιατί πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Π ρ ώ τ ο μ έ ρ ο ς Πώς σας λένε; Από πού είστε; Πού μένετε; Τι δουλειά κάνετε; Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας; Γιατί μαθαίνετε ελληνικά; Ξέρετε άλλες ξένες γλώσσες; Γιατί τις

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Καλύτερη πληροφόρηση Ένιωσα σίγουρη για τον εαυτό μου Πολλές απορίες που δεν είχα φανταστεί με σιγούρεψαν Η σημερινή ενημέρωση ήταν από τις καλύτερες που

Διαβάστε περισσότερα

Πέστροφα. Χέλι. Τσιρόνι

Πέστροφα. Χέλι. Τσιρόνι Πέστροφα Χέλι Τσιρόνι «Θεέ µου, πρώτη φορά στη ζωή µου τρόµαξα τόσο! Τραβούσα κουπί στην ελληνική πλευρά της Μεγάλης Πρέσπας, και ενώ ήµουν αρκετά µακριά από την ακτή ένα µεγάλο ψάρι πήδηξε ξαφνικά από

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά δεν κρύβεσαι. Αν δεν τους αρέσει κάτι που κάνεις θα στο δείξουν χωρίς ενδοιασμό.

Από τα παιδιά δεν κρύβεσαι. Αν δεν τους αρέσει κάτι που κάνεις θα στο δείξουν χωρίς ενδοιασμό. Από τα παιδιά δεν κρύβεσαι. Αν δεν τους αρέσει κάτι που κάνεις θα στο δείξουν χωρίς ενδοιασμό. Ημερομηνία: 22/07/2016 Λίγο πριν βρεθούν στην Κύπρο για να εξιστορίσουν τον βίο και την πολιτεία μυθικών ηρώων,

Διαβάστε περισσότερα

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο ...... O άλλος μου εαυτός Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση: Κωνσταντίνα Ελαιοτριβάρη Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2009 ΕΥΑ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Μια. φωτογραφία ιστορία

Μια. φωτογραφία ιστορία Μια φωτογραφία Μια ιστορία 20 17 Ημερολόγιο ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ Ελένη Μπούρα Ειρήνη Χριστοπούλου Επίσημες αργίες 2017 1 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά 6 Ιανουαρίου Θεοφάνια 27 Φεβρουαρίου Καθαρά Δευτέρα 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ Ρήµατα λέγονται οι λέξεις, που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγµα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε µια κατάσταση.

ΡΗΜΑΤΑ Ρήµατα λέγονται οι λέξεις, που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγµα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε µια κατάσταση. ΡΗΜΑΤΑ Ρήµατα λέγονται οι λέξεις, που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγµα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε µια κατάσταση. Αριθµοί του ρήµατος 1. Ο µαθητής γράφει. 2. Οι µαθητές γράφουν. 3. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

τίποτα, εγώ όµως δεν µπορούσα να αντισταθώ, κι ας ήµουν αδιάθετη. Μετά το φαγητό τον είδα να κοιτάζει επίµονα το ανοιχτό σακουλάκι µε τα σκουλαρίκια

τίποτα, εγώ όµως δεν µπορούσα να αντισταθώ, κι ας ήµουν αδιάθετη. Μετά το φαγητό τον είδα να κοιτάζει επίµονα το ανοιχτό σακουλάκι µε τα σκουλαρίκια Κρεµαστοί Κήποι 38 και 3. Ανελέητο το θερµόµετρο επιβεβαίωσε τους φόβους µου. Είχα µόλις γυρίσει άρων άρων από το πανεπιστήµιο, το µεσηµέρι δεν είχε φτάσει. Ήµουν ζαλισµένη, σχεδόν παραπατούσα ενώ στον

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων»

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013 Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας ενηµερώνουµε ότι το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας οργανώνει τις εξής δράσεις:

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανάφερέ μου σε παρακαλώ συγκεκριμένα 4 πράγματα που κάνεις για να είσαι ευτυχισμένη.

3. Ανάφερέ μου σε παρακαλώ συγκεκριμένα 4 πράγματα που κάνεις για να είσαι ευτυχισμένη. Αποκλειστική συνέντευξη με την συγγραφέα της ευτυχίας Κατερίνα Τσεμπερλίδου - Η ''Ψυχική Μπουγάδα'' το νέο της βιβλίο απόψε στο Golden Hall! 1. Τι σημαίνει καθαρίζω τις σκέψεις μου τις αναμνήσεις τα τοξικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Των δοντιών ο γιατρός σε ρωτάει τι τρως» 72ο Νηπιαγωγείο Πατρών Σχολικό έτος

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Των δοντιών ο γιατρός σε ρωτάει τι τρως» 72ο Νηπιαγωγείο Πατρών Σχολικό έτος Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Των δοντιών ο γιατρός σε ρωτάει τι τρως» 72ο Νηπιαγωγείο Πατρών Σχολικό έτος 2012 2013 Ορισμένα Στοιχεία Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Νικολίτσα Κυριαζοπούλου Τμήμα: Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ήρεμα, ήρεμα Του χε αρπάξει το χέρι με λαβή μα δυσκολευόταν να τον λυγίσει. Άλλωστε, ήταν γεροδεμένος και υπέρβαρος, όπως υπέρβαρο και το άγος που

Ήρεμα, ήρεμα Του χε αρπάξει το χέρι με λαβή μα δυσκολευόταν να τον λυγίσει. Άλλωστε, ήταν γεροδεμένος και υπέρβαρος, όπως υπέρβαρο και το άγος που I Ήρεμα, ήρεμα Του χε αρπάξει το χέρι με λαβή μα δυσκολευόταν να τον λυγίσει. Άλλωστε, ήταν γεροδεμένος και υπέρβαρος, όπως υπέρβαρο και το άγος που κουβαλούσε στους ώμους του. Πήρε από την εταζέρα το

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ ΡΟ ΧΟΥΑΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ

ΠΕ ΡΟ ΧΟΥΑΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ Ηµερολόγιο 2016 28 ΔΕΥΤΕΡΑ iανουaριος 29 ΤΡΙΤΗ 30 ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΠΕΜΠΤΗ 51 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 62 Πρωτοχρονιά (αργία) ΣΑΒΒΑΤΟ ρεϊμοντ καρβερ dfsfsdfsdfsdfdsfsd Απέκτησες τελικά, έστω κι έτσι, αυτό που ήθελες από τούτη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη

Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θέμα: Περιγραφή προσώπου Τίτλος: «ο παππούς μου» Α. ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 1. Φάση Αυθεντικοποίησης (3Χ40 λεπτά) Προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στις επόµενες σελίδες θα βρείς µερικές ερωτήσεις στις οποίες σου ζητάµε να απαντήσεις. Οι απαντήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ. Έχω μια γλυκιά μανούλα

Διαβάστε περισσότερα

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Με αφορμή την επίσκεψη της Βικτώριας Χίσλοπ στο Ρέθυμνο της Κρήτης για την παρουσίαση του καινούριου της βιβλίου Ανατολή, άρπαξα την ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Γιώργος και η Ελευθερία πηγαίνουν εκδρομή. Θα ακούσεις την Ελευθερία να λέει ποια ρούχα θα πάρει μαζί της. Σημείωσε με () αυτά που θα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μαρίνα Γιώτη στο agrinio-life Συνέντευξη στην Ιουλία Ιωάννου

Η Μαρίνα Γιώτη στο agrinio-life Συνέντευξη στην Ιουλία Ιωάννου Ημερομηνία 28/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://agrinio-life.gr/ Ιουλία Ιωάννου http://goo.gl/kpy6j7 Η Μαρίνα Γιώτη στο agrinio-life Συνέντευξη στην Ιουλία Ιωάννου 171 Views July 28, 2015 No Comments

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 17/05/2014 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-8. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Μια φορά κι έναν καιρό μια παρέα από μαθητές και μαθήτριες που αγαπούσαν την περιπέτεια και ήθελαν να γνωρίσουν τον κόσμο αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι μακρινό.

Διαβάστε περισσότερα

Πότε θα φανεί η Φανή

Πότε θα φανεί η Φανή ...... Πότε θα φανεί η Φανή Η συγγραφέας χαίρεται να έρχεται σε επαφή με τους αναγνώστες της. Η διεύθυνσή της είναι: Αγίου Πολυκάρπου 51, Νέα Σμύρνη 171 24, Αθήνα. Τηλ.: 210 9335830, FAX: 210 9351603 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Η ΦΙΛΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ»

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Η ΦΙΛΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ» 3 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Η ΦΙΛΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ Ο ήλιος εκείνο το πρωινό κρύφτηκε

Διαβάστε περισσότερα

National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25 (VFQ-25)

National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25 (VFQ-25) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25 (VFQ-25) Version 2000 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα