ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤΜΗΜΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV :. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ.: 4918 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Z

2 Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Πεπτικόσύστημα ΔιδακτικοίΣτόχοι Οιμαθητέςμετάτοτέλοςτουμαθήματοςναμπορούν: Νααναφέρουνότιηυγιεινήδιατροφήπρέπειναπεριλαμβάνειποικιλίατροφών. Νααναφέρουνότιγιατησωστήανάπτυξηείναιαπαραίτηταόλαταστοιχείατων τροφών. Νασυνδέσουντιςθρεπτικέςουσίεςπουπεριέχονταιστιςτροφέςμετιςβιολογικές ανάγκεςτουανθρώπου(ανάπτυξη,υγεία,ενέργεια) Νααποκτήσουνκαιναβελτιώσουνστάσειςπουσχετίζονταιμετοφαγητό. ΠορείαΔιδασκαλίας Αφόρμηση Ρωτάωτουςμαθητέςτιέφαγανσήμερακαικατάπόσοαυτόείναιυγιεινό.Οπότε γίνεταιμιασυζήτησημεταξύτωνμαθητώνκυρίωςκαικαταλήγουμεσεκάποιαπρώτα συμπεράσματασεσχέσημετιςτροφές.5 Έπειταοιμαθητέςδιάβασαντακειμενάκιααπότο«Βιβλίοτουμαθητή»σελίδες Μεερωτήσειςεξακριβώνωανοιμαθητέςέχουνκατανοήσειποιαείναιταθρεπτικά συστατικάτωνβασικώντροφώνκαιτιχρειάζεταιητροφήστονάνθρωπο.10 Μοιράζωμιαφωτοτυπία(1)μετηνοποίαεξακριβώνωκαταρχήνανκατάλαβανποια είναιταβασικάσυστατικάτωντροφών,ανκατάλαβαντηναξίακάθεθρεπτικού συστατικούκαιποιαστοιχείαπρέπειναπεριλαμβάνειηυγιεινήδιατροφήμας. Οιμαθητέςεργάζονταισεδυάδεςκαιστοτέλοςδιαβάζουμετιςαπαντήσειςπου έδωσαν.15 Τατελευταία10 διαβάζουνστοίδιοβιβλίοοκαθέναςμόνοςτουτοκεφάλαιο «Ισορροπημένηδιατροφή»σελίδες38 39γιαναεξακριβώσουνόσαείπαμεπερί τροφίμωνκαιναεπεκτείνουντιςγνώσειςτους. Γιατοσπίτιζητάωνακαταγράψουνόλαόσαφάνεκαιότιπιούνεκαιναγράψουνδίπλα ανπιστεύουνότιείναικαλόγιατηνυγείακαιτηνανάπτυξήτους,άσκηση1σελίδα58 απότοτετράδιοεργασιών Αυτοαξιολόγηση

3 Τομάθημαδενπήγεκαιτόσοκαλά.Πιθανόταταδενήμουναρκετάκαλά προετοιμασμένηκαιδενείχαβρειακόμηέναλειτουργικότρόποναεπαναφέρωτους μαθητέςότανέκανανφασαρία. Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Ταδόντιαμας ΔιδακτικοίΣτόχοι Νααντιληφθούνταπαιδιάτησημασίατηςυγιεινήςτωνδοντιώνκαιτηνανάγκη συχνούπλυσίματοςτωνδοντιών. Νααναγνωρίζουνποιεςτροφέςείναιβλαβερέςγιαταδόντια Ναεντοπίσουνκαινααναγνωρίσουνοιμαθητέςτουςδιάφορουςτύπουςδοντιών στοστόματους Ναδιακρίνουνσεσκίτσομιαςοδοντοστοιχίαςτουςκοπτήρες,τουςκυνόδοντες, τουςπρογομφίουςκαιτουςγομφίουςκαιναεξηγήσουντηχρησιμότητακάθετύπου δοντιών. Νασυνειδητοποιήσουνπόσοσημαντικήείναιηπροληπτικήεπίσκεψηστον οδοντίατρο. Εποπτικόυλικό:Καθρέπτη,υπολογιστής,προβολέας ΠορείαΔιδασκαλίας Τα5πρώταλεπτάτρειςμαθητέςδιαβάζουντοημερήσιοπρόγραμμαυγιεινήςδιατροφής πουείχαναπότηνπροηγούμενηκαιοιυπόλοιποισχολιάζουντιςαπαντήσειςτων συμμαθητώντους. Αφόρμηση Ερώτηση:πλύναμεσήμεραταδόντιαμας; Οιμαθητέςαπαντούνμαζικά«ναι όχι»οπότεεντοπίζωέναμαθητήπουναλέειναικαι τονρωτάωπροσωπικά.έπειτατονρωτάωπόσεςφορέςτημέραπλένειςταδόντιασου; Επόμενηερώτησηείναι:ποιανούσυστήματοςείναιόργαναταδόντιακαιακούωτις απαντήσειςτουςβοηθώνταςνακαταλήξουμεστοπεπτικόσύστημα.5 Οιμαθητέςδιαβάζουντοκείμενοσελίδες34 35απότοβιβλίοτουμαθητήκαιμε

4 ερωτήσειςδιαπιστώνωανσυγκράτησανταβασικάσημεία.5 Έπειταδιαβάζουμετηναρχήτηςσελίδας59στοτετράδιοεργασιώνκαιεπεκτεινόμαστε καιστιςδυοπροτάσειςτιςπρώτηςπαραγράφου.«ένααστραφτερόχαμόγελομας φέρνειπιοκοντάμετουςάλλουςανθρώπους»«σετιάλλοχρησιμεύουνταδόντια;» Εύκολακαταλήγουμεστοσυμπέρασμαότιμεταδόντιαμασάμετηντροφή.5 Έναςμαθητήςέρχεταιμπροστάκαιμεένακαθρέπτηπαρατηρείταδόντιατουκαιτα μετράει.έτσικάνουμετοπείραμαστησελίδα59απότοτετράδιοεργασιώνκαι καταγράφουμετιςαπαντήσεις.5 Μετάκάνουμετοεπόμενοπείραμαστησελίδα60καιβγάζουμετοσυμπέρασμαότιμε τουςκοπτήρεςκόβουμετηντροφήμετουςκυνόδοντεςσχίζουμετηντροφήενώμε τουςπρογομφίουςκαιτουςγομφίουςμασάμετηντροφή.καταγράφουμετις απαντήσειςμαςστηνπαρακάτωάσκησητηςίδιαςσελίδας.15 Τατελευταία10 βλέπουμεvideoμετίτλο«στοματικήυγιεινή»καιέπειτα κατεβαίνουμεκάτωκαιπλένουμεταδόντιαμας. Γιατηνεπόμενημέραταπαιδιάθακάνουντηνάσκηση1απότοτετράδιοεργασιώνστη σελίδα63. Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Ταδόντιαμας ΔιδακτικοίΣτόχοι Νααναφέρουνοιμαθητέςομοιότητεςκαιδιαφορέςμεταξύτωννεογιλώνκαιτων μόνιμωνδοντιών. Νασημειώσουνσεσκίτσοτομήςενόςδοντιούταδιάφοραμέρητουδοντιού. Εποπτικόυλικό:Εικόνες,υπολογιστής,προβολέας. Πορείαδιδασκαλίας Τα5πρώταλεπτάέναςμαθητήςδιαβάζειτηναπάντησήτουαπότηνάσκησηπουείχαμε τηνπροηγούμενημέρα.έπειταβλέπουμεανσυμφωνούνοιυπόλοιποιμαθητέςκαι συμπληρώνουμεότιχρειάζεται. Αφόρμηση:έναςμαθητήςπουέχουμεδιαπιστώσειότικάποιοαπόταμόνιμαδόντιατου

5 δενέχειαναπτυχθείακόμαεντελώςέρχεταιμπροστάκαιτουζητάωναχαμογελάσειστους συμμαθητέςτου.οπότεδιαπιστώνουνοιυπόλοιποιότικάποιοδόντιθέλειχρόνοακόμαγια ναμεγαλώσει.πάνωσεαυτόταπαιδιάέχουνκοινέςεμπειρίεςοπότεγίνεταισυζήτηση μέσααπότηνοποίααναφέρουμετουςόρουςνεογιλάκαιμόνιμαδόντια.5 Έναπαιδίδιαβάζειτηναρχήτηςσελίδας61στοτετράδιοεργασιώνκαιμετάκάνουμετην άσκηση.στονπίνακαέχωκολλήσειμιαεικόναμενεογιλάδόντιακαιμιαάλλημεμόνιμα γιαναβλέπουνταπαιδιάόπουδυσκολεύονται.5 Έπειταβάζωταπαιδιάναδουντοvideo Μιαφοράκιένανκαιρόήτανηζωή Τοστόμα καιταδόντια»25 Τέλοςκάνουμετηνάσκησηστησελίδα62απότοτετράδιοεργασιών5 Γιατοεπόμενομάθημαθακάνουντιςασκήσεις2 3σελίδα63τετράδιοεργασιών. Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Τοταξίδιτηςτροφήςσυνεχίζεται ΔιδακτικοίΣτόχοι Νααναφέρουνοιμαθητέςταόργανατουπεπτικούσυστήματος Ναεξηγήσουντηλειτουργίακαθενόςαπόαυτά. Ναεντοπίσουνσετομήτουανθρώπινουσώματοςτηθέσητωνοργάνωντου πεπτικούσυστήματος Εποπτικάυλικά:Ζάχαρη,αλάτι,καφές,λεμόνι,εικόνες,ψωμί,κόλλα,ψαλίδιβάμμα ιωδίου,οδοντογλυφίδες,λάδι,υγρόσαπούνιπιάτων. Πορείαδιδασκαλίας Στηναρχήτηςώραςεπαληθεύουμετοσταυρόλεξο,καιέναςμαθητήςδιαβάζειτην απάντησηπουέδωσεστηνερώτηση3.5

6 Αφόρμηση:Ζητάωαπόένα4μαθητέςνασηκωθούνκαιδοκιμάζουνένααπότα παρακάτωζάχαρη,αλάτι,καφέκαιλεμόνι,ταοποίατουςέχωυποδείξεισεποιομέρος τηςγλώσσαςνατοβάλουν.λένεποιαγεύσηένιωσανκαιγίνεταιμικρήσυζήτηση. Διαβάζουνμετάτοκομμάτι«Ηγεύση»απότοβιβλίοτουμαθητήστησελίδα37.5 Αφούδιαβάσουνκαιτακείμεναστησελίδα36τουςδίνωμιαφωτοτυπία(2)στηνοποία τουςζητάωναγράψουνσεμιαπαράγραφοτηδιαδικασίατηςπέψηςκαιόργανατου πεπτικούσυστήματοςαπόταοποίαδενπερνάειητροφή.10 Μετάτουςδίνωτιςεικόνεςμεταόργανατουπεπτικούσυστήματοςκαιτουςζητάωνα τιςκόψουνκαινατιςκολλήσουνστηνκατάλληληθέσηστησελίδα64στοτετράδιο εργασιών.5 Ακολουθείτοπείραμαστησελίδα65.Όλοιοιμαθητέςτοκάνουναυτό.Μασάνεγια5 μιαμπουκιάψωμίχωρίςνακαταπιούνκαιέπειτατηβάζουνσεέναπιατάκι.σεδεύτερο πιατάκιβάζουνέναάλλοκομμάτιψωμίβρεγμένο.περνάωαπόταθρανίακαιρίχνωσε κάθεπιάτομερικέςσταγόνεςβάμμαιωδίουκαιαφήνοντας2οδοντογλυφίδεςανά μαθητή.οιμαθητέςκαταγράφουντιςπαρατηρήσειςτους.εξηγώστουςμαθητέςγιατίη αλλαγήχρώματοςτουβάμματοςιωδίουαποτελείένδειξηγιατηνύπαρξηαμύλου. 10 Κάνουμετοεπόμενοπείραμα.Οιμαθητέςσεανάδυοσυνεργάζονταικαιεκτελούντις οδηγίεςαφούτιςέχουνδιαβάσεισωστά.έπειτακαταγράφουντιςπαρατηρήσειςτους. 10 Όταντελειώσουνκαιμετηνκαθοδήγησήμουβγάζουμετοτελικόσυμπέρασμα.5 Στοσπίτιοιμαθητέςκαλούνταινακάνουντιςασκήσειςστησελίδα67. Μάθημα:Γεωγραφία Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:ΟιθάλασσεςτηςΕλλάδας Εποπτικόυλικό:ΓεωμορφολογικόςχάρτηςΕλλάδας,υπολογιστής. ΔιδακτικοίΣτόχοι 1. ΝαβρίσκουντοχάρτηταπελάγητηςΕλλάδας. 2. ΝασχεδιάζουντοχάρτητηςΕλλάδαςκαινασημειώνουντιςγνωστότερεςθάλασσες. Αφόρμηση:προβάλωμιαεικόνααπότηνΚεφαλονιάκαιζητάωαπότουςμαθητέςναμου πουνανξέρουνσεποιοπέλαγοςβρίσκεται. ΑφούκαταλήξουμεότιβρίσκεταιστοΙόνιοδιαβάζουμετηνερώτησηαπότοβιβλίοσελίδα 35.ΌσαπαιδιάξέρουνκάτιγιατοόνοματουΙωνίουπελάγουςαπαντούν.Έπειτα διαβάζουμετοπαρακάτωκείμενο.

7 ΤΟΙΟΝΙΟ ΟΑισχύλος,ομεγάλοςτραγικόςποιητήςτηςαρχαίαςΑθήνας,λέειότιστηναρχήτοΙόνιο λεγόταν«κόλποςτηςρέας»καιότιπήρετοσημερινότουόνομα,όταντοδιέσχισεηιώ,η όμορφη ιέρεια που αγάπησε ο Δίας. Αντίθετα, ένας άλλος αρχαίος συγγραφέας, ο Θεόπομπος,ισχυρίζεταιότιτοόνοματουπελάγουςπροέρχεταιαπότονΊωνα,έναναρχαίο βασιλιάτηςπεριοχής.10 Συνεχίζουμεμετοκείμενοστησελίδα35. Στονχάρτητηςελλάδαςπουέχωκρεμάσειστονπίνακαζητάωαπό3μαθητέςναδείξουν ταπελάγητης.5 Ταπαιδιάδιαβάζουνταποιήματαστησελίδα37καισυζητάμεγιατησημασίαπουέχιη θάλασσαγιατουςέλληνες.5 Μετάδιαβάζουνταπαρακάτωκείμενα: ΠΩΣΠΗΡΑΝΤΑΟΝΟΜΑΤΑΤΟΥΣΤΑΠΕΛΑΓΗΜΑΣ ΤΟΑΙΓΑΙΟ Το Αιγαίο Πέλαγος ονομάστηκε έτσι από το βασιλιά της Αθήνας Αιγαία. Ο γιος του ο ΘησέαςπήγεστηνΚρήτη,γιανασκοτώσειτοΜινώταυροκαιυποσχέθηκεστονπατέρατου πως,ανγυρίσεινικητής,θααλλάξειταπανιάτουπλοίουτουαπόμαύρασεάσπρα. ΟΘησέαςσκότωσετοΜινώταυροαλλάστογυρισμόξέχασενααλλάξειταπανιάτου.Ο πατέρας του, που τον περίμενε στο ακρωτήριο Σούνιο, μόλις είδε το καράβι με τα μαύρα πανιά, από την απελπισία του έπεσε στο πέλαγος και πνίγηκε. Από τότε το πέλαγος ονομάστηκεαιγαίο. ΤΟΙΚΑΡΙΟ ΟΊκαροςήτανπρόσωποτηςαρχαίαςμυθολογίαςκαιγιοςτουμυθικούτεχνίτηΔαίδαλου, πουεργαζότανστηναυλήτουμίνωα,όπουείχανέλθειδιωγμένοιαπότηναθήνα.έκαναν πολλέςοικοδομές,αγάλματακαιτονπερίφημολαβύρινθο.αργότεραομίνωαςτουςέριξε στη φυλακή, γιατί υποψιάστηκε πως ο Δαίδαλος βοήθησε την Αριάδνη να γλιτώσει το ΘησέαπουσκότωσετοΜινώταυρο. Τους έκλεισε στο λαβύρινθο και, για να κάνει αδύνατη τη δραπέτευσή τους, έβαλε ισχυρήφρουρά.τότεοδαίδαλοςέκανεένασχέδιο,ναπετάξουνμεφτεράαπόκερί.πριν φύγουν,συμβούλεψετονίκαροναμηνπετάειούτεχαμηλάούτεψηλά,γιατίστηνπρώτη περίπτωσηθαέβρεχεταφτεράηθάλασσακαιθαβάραιναν,ενώστηδεύτερηοήλιοςθα έλιωνετοκερίκαιθα πεφτε. ΟΊκαροςδενάκουσετησυμβουλήτουπατέρατου,καιαπόενθουσιασμόπετούσεόλο καιπιοψηλά.κάποτετοκερίέλιωσε,ταφτεράξεκόλλησανκιοίκαροςέπεσεστηθάλασσα καιπνίγηκε.απότότετοπέλαγοςπήρετοόνομάτου,όπωςκαιτοκοντινόνησίικαρία.5 Ταυπόλοιπα20 κάνουμετιςασκήσειςαπότοτετράδιοεργασιώνστησελίδα15.

8 Αυτοαξιολόγηση: Το μάθημα πήγε καλά. Οι ιστορίες από τη μυθολογία άρεσαν πολύ στα παιδιά οπότε εργάζονταν με όρεξη. Βέβαιο όταν ξεκινούσε φασαρία στην τάξη δυσκολευόμουνναταεπαναφέρω. Μάθημα:Γεωγραφία Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:ΜεγάλανησιωτικάσυμπλέγματακαινησιάτηςΕλλάδας Εποπτικόυλικό:ΓεωμορφολογικόςχάρτηςΕλλάδας. ΔιδακτικοίΣτόχοι 1. ΝαεντοπίζουνστοχάρτηκαιναονομάζουνταμεγάλαΕλληνικάνησιάκαι νησιωτικάσυμπλέγματα. 2. Νακατανέμουνταμεγάλανησιάκαινησιωτικάσυμπλέγματασταπελάγη 3. Νααναγνωρίζουντανησιάπουαποτελούντοκάθενησιωτικόσύμπλεγμα. Πορείαδιδασκαλίας ΤαπέντεπρώταλεπτάρωτάωταπαιδιάναμουπουνποιαείναιταπελάγητηςΕλλάδαςκαι ναμουταδείξουνστοχάρτη.

9 Αφόρμηση:ΑπόέναμαθητήζητάωναέρθεικαιναμουδείξειτιςΚυκλάδεςαπόστονχάρτη πουέχουμεστονπίνακα.τονρωτάωσεποιοπέλαγοςβρίσκονται.τοίδιοκάνωμε4ακόμη μαθητέςγιαταδωδεκάνησα,τιςσποράδες,ταεπτάνησακαιτανησιάτουανατολικού Αιγαίου.5' έπειταεξηγούμετονόρονησιωτικόσύμπλεγμα. ΤρειςμαθητέςσηκώνονταιγιαναδείξουντηΣαντορίνη,τηΜήλο,καιτηνΝίσαυροκαινα πουνσεποιονησιωτικόσύμπλεγμαβρίσκονται.στησυνέχειαδιαβάζουντηνπρώτη παράγραφοστησελίδα39τουβιβλίου.5' Συνεχίζουμεμετοβιβλίομετα10μεγαλύτερανησιάτηςΕλλάδαςκαιδίπλααπόκάθενησί γράφουμεσεποιοπέλαγοςβρίσκεται,τημορφολογίατουεδάφουςκαιτοιστορικό σημείωμα.10' Στοτετράδιοεργασιώνστησελίδα16κάνουμετηνάσκηση1ενώτηνάλληζητάωαπότα παιδιάνατηνκάνουνστοσπίτι.5' Στοτέλοςτουςχωρίζωσεομάδεςκαικάνουντηνομαδικήδραστηριότητα.15 Αυτοαξιολάγηση: Τομάθημαπήγεαρκετάκαλά.Ήμουνκαλάπροετοιμασμένη.Σταπαιδίαέδειχνενααρέσει νασηκώνονταικαιναμαςδείχνουνστοχάρτηό,τιζητούσα. Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Ηζωήστανησιά ΔιδακτικοίΣτόχοι Οιμαθητέςστοτέλοςτουμαθήματοςθαπρέπεινα: 1. εντοπίζουνταχαρακτηριστικάτηςκαθημερινήςζωήςστανησιά 2. καταγράφουνταπροβλήματαπουπαρουσιάζονταιστηνησιωτικήελλάδα 3. καταγράφουντιςασχολίεςτωνκατοίκωντωννησιών 4. προτείνουντρόπουςβελτίωσηςτηςποιότηταςζωήςσταελληνικάνησιά. Αφόρμηση:ζητάωαπόταπαιδιάναφανταστούνπώςθαήτανηζωήτουςανέμενανσεένα μικρόνησί.5'

10 Τομάθημαθαγίνειαπόφωτοτυπίες(3)πουμοιράζωσταπαιδιά.Διαβάζουμετοκείμενο καιμετάζητάωαπότουςμαθητέςναμουπουνποιασυναισθήματαέχουνοικάτοικοιτου μικρούνησιούποιεςείναιοιασχολίεςτους,ποιαπροβλήματααντιμετωπίζουν.10' Έπειτακάνουμετηνάσκηση1σελίδα17απότοτετράδιοεργασιών.5' στησυνέχειαοιμαθητέςσηκώνονταιανά2.οέναςπαριστάνειτονκάτοικοτουμικρού νησιούκαιοάλλοςκάποιονπουέχειπάειγιαδιακοπέςεκεί.συνολικάθασηκωθούν6 παιδιά.10' Ακολουθείηάσκηση2σελίδα17.5 Ηάσκηση3είναιπροεραιτικήγιατοσπίτι. Τατελευταία10λεπτάδίνουμετιςαπαντήσειςστηνάσκησηπουείχαναπότην προηγούμενηκαιμετάβλέπουμεφωτογραφίεςπουαπεικονίζουντηνασχολίεςκαι καθημερινέςδραστηριότητεςτωνκατοίκωντωννησιών. Μάθημα:Μαθηματικά Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Αξίαθέσηςψηφίωνστουςδεκαδικούςαριθμούς ΔιδακτικοίΣτόχοι Οιμαθητέςπρέπειναείναιικανοί: 4. Ναδείχνουνστηναριθμογραμμήτουςαριθμούςπουσυγκρίνανε,ιδίως δεκαδικούςμετοίδιοακέραιομέροςκαιδιαφορετικόπλήθοςδεκαδικών ψηφίων 5. Ναπαρεμβάλουνδεκαδικούςανάμεσασεδεκαδικούςήφυσικούς 6. Νακάνουννοερούςυπολογισμούςσεδεκαδικούςαριθμούςκαιναλύνουν προβλήματα 7. Νασυνεργάζονταισεομάδεςτωνδυογιατηνεπίτευξημιας δραστηριότητας. ΠορείαΔιδασκαλίας

11 Αφόρμηση:Χαράζωστονπίνακαμιααριθμογραμμή(χωρισμένησε10ακέραιαμέρηκαισε μισά)καιζητάωαπότρειςμαθητέςνασηκωθούνκαινασημειώσουνπουβρίσκονταιοι αριθμοί3,5,3,1,και3,8.τουςζητάωναμουεξηγήσουνγιαποιολόγωέβαλαντοναριθμό στηθέσηαυτή.5' Έπειτακάνουντηνάσκησηααπότοτετράδιοεργασιώνσελίδα24.3'σεσυνεργασίαμετο διπλανότουςκαιέπειταλέμετιςαπαντήσειςκαιλύνουμετιςαπορίεςσταμαθηματικά συνήθωςμετονεξήςτρόπο.ότανέναςμαθητήςέχειμιααπορίατονβοηθάεινακαταλάβει έναςσυμμαθητήςτου.10' Πάλιταπαιδιάσυνεργάζονταιανάδύο.Αρχικάτουςεξηγώτηνάσκησηέπειτατηλύνουν καιμετάδιαβάζουμετιςαπαντήσειςόπωςκαιπριν.5' Συνεχίζουμεμετηνάσκησηγ.Σεαυτήρωτάωατομικάκάθεμαθητήκαιμουλέειτησκέψη του.στονπίνακαγράφωμετάαπόκάθεαπάντησητηνπιοεύκοληπορείαπουμας βοηθάεινακαταλήξουμεστοσυμπέρασμα.5' Ακολουθείηάσκησηε.Ταπαιδιάσυνεργάζονταιξανάκαιέπειταδιαβάζουμετις απαντήσεις.10' Γιατηνάσκησηστρωτάωέναένατουςμαθητέςγιακάθεερώτησηκαιγράφωτις απαντήσειςστονπίνακα.10' Γιατοσπίτιθαέχουντηνάσκησηδαπότοτετράδιοεργασιών. Αυτοαξιολόγηγη:Τομάθημαπήγεκαλά.Ήτανηπρώτημέραστηντάξηοπότεήμουνκαλά προετοιμασμένη.μεδυσκόλεψεπουδενήξεραταπαιδιάκαθόλουκαικατάσυνέπειαούτε τιςπροϋπάρχουσεςγνώσειςτους. Μάθημα:Μαθηματικά Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Προβλήματαμεδεκαδικούς ΔιδακτικοίΣτόχοι 8. Οιμαθητέςθαπρέπειναμπορούνναλύνουνπροβλήματαμεδεκαδικούς αριθμούς. 9. Νακάνουννοερούςυπολογισμούςσεπροβλήματαμεδεκαδικούςαριθμούς 10. Ναμπορούννασυνεχίζουναριθμητικέςαλυσίδες 11. Νασυνεργάζονταισεδυάδες. Εποπτικόυλικό:Εικόνες Πορείαδιδασκαλίας Αρχικάελέγχουμετιςαπαντήσειςστηνάσκησηπουείχαναπότηνπροηγούμενημέρα. 5'

12 Αφόρμηση:Δείχνωσταπαιδιά2εικόνες.Ημιαείναιαπόέναπαιδικόπεριοδικόπουκάνει 3,5ευρώκαιηάλληαπόέναζευγάριπαιδικέςκάλτσεςπουκάνουν4,25.Οπότεμετά γράφουνστοτετράδιότουςένασχετικόπρόβλημακαιτολύνουνσεσυνεργασίαμετο διπλανότους.10' Ακολουθείηάσκησηααπότοτετράδιοεργασιώνσελίδα26.Ταπαιδιάεργάζονταιατομικά. Ελέγχωανέχουνάνεσηναυπολογίζουννοερόμεταδεκαδικάκλάσματακαιτους δεκαδικούςαριθμούς.ανδυσκολεύονταιναμετατρέψουντουςδεκαδικούςσεδεκαδικά κλάσματακάνωεπανορθωτικήδιδασκαλία.10' Έπειτατουςζητάωνακάνουντηνάσκησηβπάλιατομικά5' Τηνάσκησηγτηνκάνουνσεσυνεργασίαμετοδιπλανότους.5' Ακολουθείηάσκησηεστηνοποίαεργάζονταιπάλιατομικά.Εργασίεςτουτύπουαυτού (μαγικάτετράγωνα)είναιήδηγνωστέςσταπαιδιά.5' Τέλοςτουςζητάωναφτιάξουνοιίδιοιέναμαγικότετράγωνοστοτετράδιότους.5' Γιατοσπίτιθαέχουνταπροβλήματαδκαιστ. Μάθημα:Μαθηματικά Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Ηέννοιατηςστρογγυλοποίησης ΔιδακτικοίΣτόχοι Ταπαιδιάναμπορούνναλύνουνπροβλήματαμεδεκαδικούςαριθμούς, χρησιμοποιώνταςτηστρατηγικήτηςεκτίμησης. Νακάνουννοερούςυπολογισμούςσεδεκαδικούςαριθμούςμεεκτίμηση χρησιμοποιώνταςταδεκαδικάκλάσματα. Νασυνεργάζονταισεομάδεςτωνδυογιατηνεπίτευξημιας δραστηριότητας. Πορείαδιδασκαλίας Δίνουμετιςαπαντήσειςστιςασκήσειςπουείχανγιατοσπίτι.5' Φτιάχνωμιααριθμογραμμήστονπίνακακαιζητάωαπόταπαιδιάναβρουντρειςαριθμούς

13 πουναείναιπολύκοντάστο3,5.βρίσκουνπόσηείναιηδιαφοράγιακάθεαριθμόπου βρήκανκαιτονδείχνουνστηναριθμογραμμή.στησυνέχειατουςζητάωναβρουνάλλους τρειςαριθμούςπουεπίσηςείναιπολύκοντάστο3,5αλλάέχουνπερισσότεραδεκαδικά ψηφίακαιεργαζόμαστεόπωςπριν.10' Αφόρμηση: Δείχνωσταπαιδιάαυτήτηνεικόνακαι τουςζητάωναμουπουντηβλέπουνοπότε καταλήγουμεστηέννοιατης στρογγυλοποίησης.έπειτατουςζητάωνα συμπληρώσουντακενά,οπότετουςλέωτα βασικάσημείατηςστρογγυλοποίησης.10' Διαβάζουμετοπρόβλημαστησελίδα34απότοβιβλίοτουμαθητήκαιέπειταέναςμαθητής τοεξηγείμεδικάτουλόγια.ταπαιδιάεργάζονταισεομάδεςτωνδύογιαναλύσουντο πρόβλημα.κατάτηδιάρκειαπαρατηρώπωςεργάζονταικαιβοηθάωσετυχώναπορίες τους.10' Ακολουθείηάσκησηέναστηνοποίακαιπάλι,αφούεξηγήσωτιθακάνουνεργάζονταισε ζευγάρια.στοτέλοςδίνουντιςαπαντήσεις.5 Απότοτετράδιοεργασιώνκάνουμετηνάσκησηγστησελίδα28.Στοπρώτοσκέλοςοι μαθητέςυπολογίζουννοεράκαισημειώνουνστονπίνακατηναπάντησηκαιστησυνέχεια εργάζονταιατομικάγιατηλύσητουπροβλήματος.ελέγχουμετιςαπαντήσεις.5' Γιατοσπίτιθαέχουντηνάσκησηααπότοτετράδιοεργασιώνσελίδα28.

14 Μάθημα:Μαθηματικά Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Ηέννοιατηςστρογγυλοποίησης(2 η διδακτικήώρα) ΔιδακτικοίΣτόχοι Ταπαιδιάναμπορούνναλύνουνπροβλήματαμεδεκαδικούςαριθμούς, χρησιμοποιώνταςτηστρατηγικήτηςεκτίμησης. Νακάνουννοερούςυπολογισμούςσεδεκαδικούςαριθμούςμεεκτίμηση χρησιμοποιώνταςταδεκαδικάκλάσματα. Ναμπορούνναβρίσκουνπιαεκτίμησηέχειτομικρότεροσφάλμα. Νασυνεργάζονταισεομάδεςτωνδυογιατηνεπίτευξημιαςδραστηριότητας. Εποπτικόυλικό:Υπολογιστής,προβολέας ΠορείαΔιδασκαλίας

15 Αρχικάελέγχουμετιςαπαντήσειςαπότηνάσκησηαστοτετράδιοεργασιώνσελίδα28. Αφόμηση: Βλέπουμεέναvideoαπότον Μπακαλόγατο.Οιμαθητέςτηδεύτερηφοράπουτο βλέπουνσημειώνουντα λάθη πουκάνειστηστρογγυλοποίησηκαικαλούνταινακάνουν σωστάτιςστρογγυλοποιήσεις.10' Ακολουθείτοδεύτεροπρόβλημααπότοβιβλίοτουμαθητή.Οιμαθητέςεργάζονται ατομικάγιατηλύσητου.όταντελειώσουνγράφωτιςαπαντήσειςστονπίνακα.5' Στηνεργασίαβαπότοτετράδιοτουμαθητήσελίδα28οιμαθητέςεργάζονταιατομικά. Έπειτασυζητάμεγιατίηεκτίμησηάλλεςφορέςπρέπειναγίνεταιπρος ταπάνω καιάλλες φορές προςτακάτω.στησυνέχειαγράφουντοεξήςπρόβλημα: Έχωστοπορτοφόλιμου24,60ευρώ.Θέλωναβάλωβενζίνη.Μπορώναζητήσωναμου βάλουν25ευρώ; Συζητάμεγιατοφαινόμενοαυτό.15' Γιατηνλύσητουπροβλήματοςδταπαιδιάεργάζονταισεζευγάρια.5' Τέλοςκάνουμετηνεργασίαστταπαιδιάεργάζονταιατομικάκαιελέγχουμετιςαπαντήσεις. Γιατοσπίτι:άσκησηεαπότοτετράδιοεργασιώνσελίδα29. Μάθημα:Μαθηματικά Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Πολλαπλασιασμόςδεκαδικώναριθμών ΔιδακτικοίΣτόχοι Οιμαθητέςναμπορούνναπολλαπλασιάζουνδεκαδικόαριθμόμεδεκαδικόκαι φυσικόκαιναεπαληθεύουνμεδιάφορουςτρόπους. Νασυμπληρώνουνημιτελείςπράξειςκαιναδιορθώνουνλανθασμένους αλγόριθμους. Νακάνουνπολλαπλασιασμούςδεκαδικούμεδεκαδικόκαιναεπαληθεύουν χρησιμοποιώνταςτιςιδιότητεςτουπολλαπλασιασμού(επιμερισμόςωςπροςτην πρόσθεσηκαιτηναφαίρεση). Ναπολλαπλασιάζουνέναδεκαδικόαριθμόμε10,100,1000κτλ Ναυπολογίζουνγινόμενακάνονταςεκτίμηση Νασυνεργάζονταισεομάδεςτωνγιατηνεπίτευξημιαςδραστηριότητας.

16 Εποπτικόυλικό:Ψεύτικαευρώ,συσκευασίεςτροφίμων Πορείαδιδασκαλίας Αρχικάεπαληθεύουμετιςαπαντήσειςαπότηνάσκησητηςπροηγούμενηςμέρας.5' Αφόρμηση:Πάνωστηνέδραυπάρχειέναςκουμπαράς.Ρωτάωταπαιδιάανκάθεμέρα βάζωέναευρώστονκουμπαράσε10μέρεςπόσαευρώθαέχω;αφούαπαντήσουνρωτάω: Ανκάθεμέραβάζω1,10ευρώστονκουμπαράμετάαπό10μέρεςπόσαευρώθαέχω? Έπειτατουςζητάωναγράψουνστοτετράδιότουςτοεξήςπρόβλημα: ΑνοΒασίληςβάζει5,35ευρώκάθεβδομάδαστονκουμπαράτου,μετάαπό10βδομάδες τιποσόθαέχειαποταμιεύσει; Αρχικάτουςζητάωνακάνουννοερήεκτίμηση.Αφού ακούσωτιςαπαντήσειςζητάωναεπαληθεύσουντοαποτέλεσμασεσυνεργασίαμετο διπλανότουςκαιχρησιμοποιώνταςψεύτικαευρώ.10' Μεαφορμήτηνερώτησητουβιβλίου ΤιγνωρίζεταιγιαταδιάφοραΕ σελίδα36δίνω στουςμαθητέςδυοσυσκευασίεςτροφίμωνκαιτουςζητάωναπαρατηρήσουντασυστατικά τους.ακολουθείσχετικήσυζήτηση.5' Διαβάζουντοπρόβλημαστηνίδιασελίδακαιαφούτοεξηγήσουνμεδικάτουλόγιατο λύνουνσεσυνεργασίαμετοδιπλανότους.15' Έπειταέναςμαθητήςσηκώνεταιστονπίνακακαικάνεικάθετατονπολλαπλασιασμό2,35 *6,5καιτονβοηθάωόπουχρειάζεται.Παρακινώταπαιδιάναπαρατηρήσουνπόσαείναιτα δεκαδικάψηφίατωναριθμώνπουπολλαπλασιάζουμεκαιπόσαδεκαδικάψηφίαέχειτο αποτέλεσμα.ταπαιδιάδιαβάζουντοσαΐτακαιμετάέναςάλλοςμαθητήςκάνειτον πολλαπλασιασμό83,48*0,35στονπίνακαενώοισυμμαθητέςτουκάνουντοίδιοστο τετράδιότους.10' Γιατοσπίτιτουςζητάωναλύσουντοπρόβλημα:Οαγρότηςγεμίζεικάθεμπετόνιμε3,7 λίτραλάδι.αναγοράσετε4μπετόνιαπόσαλίτραλάδιθαέχετε; Μάθημα:Μαθηματικά Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Πολλαπλασιασμόςδεκαδικώναριθμών ΔιδακτικοίΣτόχοι Οιμαθητέςναμπορούνναπολλαπλασιάζουνδεκαδικόαριθμόμεδεκαδικόκαι φυσικόκαιναεπαληθεύουνμεδιάφορουςτρόπους. Νασυμπληρώνουνημιτελείςπράξειςκαιναδιορθώνουνλανθασμένους αλγόριθμους. Νακάνουνπολλαπλασιασμούςδεκαδικούμεδεκαδικόκαιναεπαληθεύουν χρησιμοποιώνταςτιςιδιότητεςτουπολλαπλασιασμού(επιμερισμόςωςπροςτην πρόσθεσηκαιτηναφαίρεση). Ναπολλαπλασιάζουνέναδεκαδικόαριθμόμε10,100,1000κτλ Ναυπολογίζουνγινόμενακάνονταςεκτίμηση Νασυνεργάζονταισεομάδεςτωνγιατηνεπίτευξημιαςδραστηριότητας.

17 Πορείαδιδασκαλίας Αρχικάοιμαθητέςδίνουντηναπάντησηστοτοπρόβλημαπουέλυσανστοσπίτι.5' Αφόρμησηστονπίνακαέχωκάνεικάθετατονπολλαπλασιασμό3,40*0,04καισαν αποτέλεσμαέχωγράψει1,360.τουςρωτάωανείναισωστόςκαιπουβρίσκεταιτολάθος. Μετάτουςζητάωστοτετράδιότουςνακάνουνκάθετατουςεξήςπολλαπλασιασμούς 0,0450,321,018 *1,006*8,07*5,006 Εποπτικόυλικό:Αριθμομηχανήτσέπης Πρινβρουντοαποτέλεσματουςζητάωναμουπουνπόσοπιστεύουνότιθαείναι.10' Ακολουθείηάσκηση1απότοβιβλίοτουμαθητή.οιμαθητέςεργάζονταιατομικάβρίσκουν τηλύσηκαιεπαληθεύουνμετηναριθμομηχανήτσέπης.έπειταμεσυζήτησηκαταλήγουμε στοσυμπέρασμαότιέναςπολλαπλασιασμός*20είναιίδιοςμετονπολλαπλασιασμό*10 καιστησυνεχεία*210' Στηνάσκηση2πουακολουθείοιμαθητέςβρίσκουννοεράπρώτατοαποτέλεσμα,έπειταμε κάθετοπολλαπλασιασμόκαιτέλοςεξηγούνμειδιότητεςτουπολλαπλασιασμούτο αποτέλεσμα.έτσικαταλήγουμεστοσυμπέρασμακαιτοδιαβάζουμεστηνίδιασελίδα. 10' Στηνάσκησηααπότοτετράδιοεργασιώνσελίδα30ταπαιδιάεργάζονταιατομικά. Συζητάμετηναρχικήτουςεκτίμηση,τααποτελέσματαπουβρήκανκαθώςκαιτοπώς εργαστήκαν.5' Γιατηνάσκησηγδιαβάζουντοπρόβλημακαιτοεξηγούνμετονδικότουςτρόπο.Τολύνουν σεσυνεργασίαμετοδιπλανότουςκαιγιαέλεγχοτωναπαντήσεωνέρχονταιτρειςμαθητές διαδοχικάκαιοκαθέναςλύνειξανάαπόέναερώτημα.5'

18 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΗΣΠΑΙVήτανηπιοευχάριστηαπόόλεςγιατρειςκυρίωςλόγους: Δύοβδομάδεςδιδάσκαμεστηνίδιατάξηκιέτσιείχαμετηνάνεσηναγνωρίσουμεκαλάόλα ταπαιδιά.τιςδυνατότητες,τιςαδυναμίεςτους,τιςτεχνικέςπουπρέπειναακολουθήσουμε τόσογιανασυνεργαστούμεόσοκαιγιανατουςπροσφέρουμετιςγνώσειςμετονκαλύτερο γι αυτάτρόπο. Οάλλοςλόγοςήτανότιείχεδιάρκειαμόνοδυοβδομάδες,σεαντίθεσημετιςπροηγούμενες πουδιαρκούσαντουλάχιστονδυομήνες.ίσωςαπόμιαμεριάναήτανπιοκουραστικήη καθημερινήδιδασκαλίααλλάσεβοηθούσεναεγκλιματιστείς.γιαπαράδειγματηδεύτερη βδομάδατοπρωινόξύπνημαδενήταντόσοδύσκολοόσοήταναρχικά.

19 Τέλοςήτανητελευταίαπρακτική,πουσημαίνειότιέχουμεεμπειρίααπόάλλεςτρεις.Αυτό τοέκανεπιοεύκολοκαιπιοευχάριστο.ηεμπειρίααυτήήτανπάραπολύσημαντική. Ήμαστανπροετοιμασμένοιπερίπουγιατοτιθααντιμετωπίσουμε.Ταπαιδιάέχουνπολύ ενέργεια,βαριούνταιεύκολα,τουςαρέσειναμιλάνεμετουςσυμμαθητέςτους,τους αρέσουνταπαιχνίδια,οιπρωτοτυπίες,οιδραστηριότητεςπουτουςβάζουνσεκίνησηκαι πολλάάλλα.έτσιξέραμεποιοήταντοζητούμενοαπόμας. Πέρααπότιςπροηγούμενεςπρακτικέςαρκετάβοήθησανκαιταθεωρητικάμαθήματαπου έχουμεπαρακολουθήσειαλλάπερισσότεροτασεμινάριααπόταοποίαπαίρνουμειδέες γιαδιαφορετικούςτρόπουςδιδασκαλίας. Βέβαιαμάθαμεκαιπολλάπουδενταξέραμε.Γιαπαράδειγμαστιςπροηγούμενες πρακτικέςεπειδήτομάθημαγινότανμιαφοράκάθεβδομάδα,ότανκάποιαπαιδιάήταν πολύανήσυχαέκανανφασαρία,πετούσαναντικείμεναένιωθαότιδενείχακανένατρόπο νατοαντιμετωπίσω.τώραόμωςπουτοέναμάθημαακολουθούσετοάλλοκατάλαβαότι δενμπορώνατοπροσπερνάωκαιβρήκαδιάφορεςλύσεις. Τομειονέκτημαβέβαιαήτανότιδενυπήρχεσυνεργασίαμετονδάσκαλο βοηθό τουλάχιστονμετηνέννοιαπουείχαμεμάθειστιςπροηγούμενεςπρακτικές.έτσιανέκανες λάθοςπροετοιμασίαγιατηδιδασκαλίασουδενυπήρχεκανείςναστοπειοπότεέβλεπεςτα αποτελέσματαστηντάξηκαιστηνπράξη. Τέλος,ανθαάλλαζακάτισεσχέσημετηνπρακτικήτουεπιπέδουαυτούθαήταν μάλλον τασχολείασταοποίαπάμεναήτανκατ επιλογήτουφοιτητή.καιαυτότολέωγιατίδεν είναιεύκολοναξεκινήσειςαπότουγάλλουκαιναφτάσειςστοντσεσμέστις8.05τοπρωί.

20 ΚΑΛΥΤΕΡΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ηκαλύτερηαπότιςδιδασκαλίεςπουέκαναήτανκατάτηγνώμημουστηφυσικήη «Ισορροπημνένηδιατροφή» Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19 Ενότητα:Πεπτικόσύστημα Ισορροπημένηδιατροφή ΔιδακτικοίΣτόχοι Νακατασκευάσουντηνδιατροφικήπυραμίδακαιναεξηγήσουνησημασίατης. Νακατασκευάσουντηνπυραμίδαδραστηριοτήτωνκαιναεξηγήσουντησημασία της Ναεργάζονταισεομάδες. Εποπτικόυλικό:Υπολογιστής,χαρτόνια,κόλλες,ψαλίδια,εικόνες ΠορείαΔιδασκαλίας Αφόρμηση Ακούμετοτραγούδι«Τόσολάθοςδιατροφή!» Ζητάωαπόέναμαθητήναέρθειμπροστάκαιναμαςδιαβάσειτηνχθεσινήκαταγραφήγια τηδιατροφήτου. Έπειταοισυμμαθητέςτουσχολιάζουνπάνωσεαυτό(σωστή λανθασμένηδιατροφή, σωστή λανθασμένηκριτικήγιατηνυγιεινήδιατροφή).τοίδιοκάνουν2ακόμημαθητές. 10 Μετάσυζητάμεγιατιςδραστηριότητεςπουκάνουνταπαιδιάκατάτηδιάρκειατηςμέρας καικατάπόσοαυτέςταβοηθάνεστηνανάπτυξηκαιστηνυγείατους.5 Ταπαιδιάχωρίζονταισεδυοομάδες.Ηπρώτηομάδαφτιάχνειτηδιατροφικήπυραμίδακαι ηδεύτερητηνπυραμίδαδραστηριοτήτων.τουςδίνωφωτοτυπίεςμεεικόνεςανάλογεςτου θέματόςτουςοπότεαυτάπρέπεινασυνεργαστούνώστεναφτιάξουντηνπυραμίδαμετο κατάλληλοσχήμακαχρώματα,νακόψουντιςεικόνεςκαινατιςκολλήσουνπάνωστην πυραμίδα.αφούτελειώσουνκαιοιδυοομάδες,βάζουμετιςπυραμίδεςσεσημείοπουνα φαίνονται.έναπαιδίαπότηναομάδασχολιάζειτηνπυραμίδατηςβκαιαντίστροφα.15 Τατελευταία10λεπτάτρειςομάδεςτωντρειςθακάνουνσχετικέςδραματοποιήσεις. ΟμάδαΑ:Έναπαιδίπαριστάνειτονχοντρόκαιτεμπέληπουδενπροσέχεικαθόλουτη διατροφήτουκαιτιςπερισσότερεςδενκινείταισχεδόνκαθόλου.(τρώειπολλάγλυκά, περισσότερουςυδατάνθρακεςαπ ό,τιχρειάζεταιτοσώματου,δενκάνεκανέναάθλημακαι

21 χρησιμοποιείτοαυτοκίνητοακόμακαιγιατιςμικρότερεςμετακινήσειςτου.οάλλοςτον παροτρύνεινααλλάξειδιατροφικέςσυνήθειεςμεκατάλληλακαιπειστικάεπιχειρήματακαι μετάαπότοδιάλογοτουςοδεύτεροςτονπείθειτελικάνακάνουνμιαδραστηριότηταόπου τελικάθαδούμεότικαιδιασκεδάζουνκαιγυμνάζουντοσώματουςταυτόχρονακαιτελικά οπρώτοςαλλάζειτρόποζωήςκαινιώθεικαλύτερα. ΟμάδαΒ:Μιαμαθήτριαπαριστάνειότιέχεινευρικήανορεξία.Διηγείταιστηφίλητηςπώς έχειαλλάξειηζωήτης,ότιδενμπορείνακάνειδραστηριότητεςγιατίκουράζεταιεύκολα, δενμπορείναφάει,καιπόσοαδύναμοςείναιοοργανισμόςτης.ηφίλητηςτης συμπαραστέκεται,τηςλέειτηγνώμητης,κάνειπαρατηρήσειςπάνωστοσώματηςφίλης τηςκαιτηνπαροτρύνειναπάεισεέναειδικόγιατρό.ηπρώτηπείθεταικαιέπειτατις βλέπουμεμετάαπό2μήνεςόπουηπρώτηέχειπάρεικάποιακιλά,καιοιδυοφίλες συναντιούνταικαιμιλάνεγιατιςαλλαγέςτουςσεμιαταβέρνα. ΟμάδαΓ:Έναςαθλητήςμιλάειμετονπροπονητήτου.Οπροπονητήςτονσυμβουλεύειγια τηδιατροφήτου,τιπρέπεινατρώει,τινααποφεύγει,τισυμπληρώματαναπαίρνει. Παράλληλατουζητάειναπάρεικαιάλλο«χάπια»πουθαβοηθήσουνστιςεπιδόσειςτου.Ο αθλητήςεκείνητηνώρασυμφωνείμενγιατηδιατροφήανκαιδιαμαρτύρεταιλίγο,όταν όμωςακούειγιαχάπιαπουβελτιώνουντηναπόδοσήτουέχειέντονεςαντιρρήσεις.στο τέλοςδέχεταινακάνειαυστηρήδιατροφήσύμφωναμετοπρόγραμμαπροπόνησήςτου αλλάαρνείταιναπάρειχάπια.έπειταμετάαπόκάποιουςμήνιεςοαθλητήςαυτόςπαίρνει χρυσόμετάλλιοσεολυμπιακούςαγώνεςκαιοπροπονητήςτουτουζητάεισυγνώμηγιατην πρότασηπουτουείχεκάνεικαιπουδενεμπιστευόταντιςδυνατότητέςτου. Γιατοσπίτιθαέχουντηνάσκηση2στησελίδα58στο«τετράδιοεργασιών». Αυτοαξιολόγηση Τομάθημαπήγεαρκετάκαλά.Είχακάνεικαλήπροετοιμασίακαιηίδιαείχαενθουσιασμό τόσοπρινόσοκαικατάτηδιάρκειατηςδιδασκαλίας.σταπαιδιάάρεσεκυρίωςτοθεατρικό παιχνίδι.τοτραγούδιστηναρχήτουςάρεσεαρκετάμόνοπουμετάδυσκολεύτηκαννα επανέλθουνστηναρχικήτουςκατάστασηδηλαδήτηνηρεμία.ζητούσανπερισσότερη διασκέδαση,ηοποίαήρθεμετηνκατασκευήτωνπυραμίδων.ταπαιδιάχωρίστηκανσεδυο ομάδεςκαιτοείδανλίγοανταγωνιστικάτοθέμα..έτσιανάμισόλεπτόπερίπουμαθητές έφευγαναπότηνθέσητ5ηςομάδαςτουςκαιπήγαινανστηγειτονική,οπότεεπικρατούσε έναςμικρόςχαμός.επιπλέον,ημιαομάδατελείωσεπερίπουτρίαλεπτάσυντομότερααπό τηνάλληοπότεδενείχετινακάνει(πράμαπουδενείχαπροβλέψει)καιστηάλληεκείνοτο χρονικόδιάστημαάλλαπαιδιάέδειχναννευρικάκαιάλλααπογοητευμένα.τέλοςτο θεατρικόπαιχνίδιτουςάρεσεπολύ.δυστυχώςόμωςείχαπροβλέψειγι αυτό10.ηδύο τελευταίεςομάδεςπαρουσίασανμεγάλοενδιαφέροναφούταπαιδιάπήρανρόλουςαπό παραδείγματα[πουέχουνδειστηντηλεόραση.

22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ1 Κάτωαπόκάθεπρότασηγράψετετησωστήλέξη.Κάποιεςλέξεις μπορούνναχρησιμοποιηθούνπερισσότερεςαπόμιαφορές. Πρωτεΐνες,υδατάνθρακες,σίδηρος,βιταμίνες,φυτικέςπρωτεΐνες, ασβέστιο 1. Έχουνμεγάληθρεπτικήαξίακαιείναιαπαραίτητεςγιατην ανάπτυξητουοργανισμού. 2. Βρίσκονταικυρίωςστορύζι,σταμακαρόνια,στιςπατάτες,στο ψωμίαλλάκαισταφρούτα,στιςρίζεςτωνφυτώνκαισταόσπρια. 3. Είναιχρήσιμογιατηνανάπτυξητωνοστώνκαιτωνδοντιών. 4. Είναιμιααπότιςκυριότερεςπηγέςενέργειαςγιατονανθρώπινο οργανισμό. 5. Παίρνουμεκυρίωςαπόταόσπρια. 6. Παίρνεικυρίωςαπόταζώακαιταπροϊόντατους,δηλαδήαπότο κρέας,τογάλακαιτααυγά. 7. Είναιαναγκαίεςγιατηναξιοποίησητωντροφώναπότον οργανισμό,αλλάκαιγιαπολλέςάλλεςλειτουργίες,όπωςηάμυνα τουοργανισμούμαςαπέναντιστιςλοιμώξεις. 8. Βοηθάστημεταφοράτουοξυγόνουστακύτταρα.

23 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ2 1) Έχοντας ανοιχτό το βιβλιο σου στη σελίδα 36 γράψε σε μια παράγραφο τη διαδικασία της πέψης. Να αναφέρεις με τη σειρά τα όργανα που περνάει η τροφή Και τις μεταβολές που παθαίνει η τροφή σε κάθε όργανο του πεπτικού συστήματος. 2) Ανέφερε δυο όργανα του πεπτικού συστήματος από τα οποία δεν περνά η τροφή.

24 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ3 ΗΖΩΗΣΤΑΝΗΣΙΑ Η Ιθάκη, αποτελεί στολίδι για το Ιόνιο Πέλαγος και αρκετοί είναι αυτοί που την επιλέγουν το καλοκαίρι για τις διακοπές τους, αναζητώντας βέβαια στιγµές ηρεµίας και ξεκούρασης. Έτσι, η εικόνα του νησιού το καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετική από το χειµώνα και οι ντόπιοι το γνωρίζουν αυτό καλά. «Είµαι µόνιµος κάτοικος της Ιθάκης και δεν µου λείπει κάτι από τη ζωή εδώ. Έχει ηρεµία και µου αρέσει αυτό. Έχω συνηθίσει και είµαιικανοποιηµένος» «Περνάω ωραία στο νησί αλλά δυστυχώς λείπουν πολλά πράγµατα για τους νέους. Δεν υπάρχει νυχτερινή ζωή και αθλητικές εγκαταστάσεις για να περνάµε ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο µας. Το καλοκαίρι βέβαια είναι καλύτερα εδώ»

25 «Ωραία είναι το καλοκαίρι στην Ιθάκη, αλλά δεν είναι το ίδιο και το χειµώνα. Δεν υπάρχει κόσµος στο νησί και οι νέοι φεύγουν γιατί δεν υπάρχουν δουλειές εδώ. Λείπει δηλαδή το κίνητρο» «Καλά περνάµε στο νησί αλλά δεν υπάρχει νέος κόσµος. Η ζωή είναι ήσυχη και αυτό τα λέει όλα. Το µόνο που θα ήθελα είναι να υπήρχε µια γέφυρα που να µας συνδέει µε την Κεφαλονιά γιατί το χειµώνα νιώθουµε ανασφάλεια κυρίως αν προκύψει θέµα υγείας»

26 «Είναι πολύ ήσυχη η ζωή εδώ. Οι νέοι δεν µένουν στο νησί και αυτό είναι άσχηµο. Επίσης το χειµώνα δεν υπάρχουν καράβια και νιώθουµε ξεχασµένοι» «Οι γονείς µου γεννήθηκαν στην Ιθάκη αλλά ζούµε στην Νέα Υόρκη. Έχουµε έρθει για διακοπές και µου αρέσει πολύ το νησί. Αν πάντως έµενα εδώ µόνιµα πιστεύω πως λείπουν πράγµατα, όπως η ιατρική περίθαλψη» «Δεν µου αρέσει η ζωή εδώ. Λείπουν πολλά πράγµατα. Πάνω από όλα δεν βρίσκουµε δουλειά και αυτό είναι το χειρότερο». «Το καλοκαίρι είναι όµορφα στην Ιθάκη. Το χειµώνα όµως είναι πολύ δύσκολα γιατί υπάρχει ερηµιά. Οι νέοι δεν έχουν δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους και νυχτερινή ζωή δεν υπάρχει. Είναι δύσκολα και παράλληλα δεν έχουµε και ακτοπλοϊκή σύνδεση το χειµώνα».

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων.

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων. Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP Agreement number 2010 4125/001-001 Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό Συλλέγοντας πληροφορίες Μερικοί άνθρωποι νιώθουν καλύτερα όταν γνωρίζουν πολλά για την ασθένεια τους γιατί έτσι ξέρουν ακριβώς τι έχουν να αντιµετωπίσουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά II Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

A. COMPRENSIÓN ESCRITA / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (100 puntos)

A. COMPRENSIÓN ESCRITA / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (100 puntos) A. COMPRENSIÓN ESCRITA / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (100 puntos) 1. Σε αυτό το κείμενο υπάρχουν διάφορα κενά. Συμπληρώστε τα με τα κομμάτια του πίνακα γράφοντας δίπλα τον αριθμό που ταιριάζει. Προσοχή! Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/01 Paper 1 Listening For Examination from 2015 SPECIMEN TAPESCRIPT Approx. 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr/ Πριν αρχίσετε να συµπληρώνετε το Μηχανογραφικό..

http://sep4u.gr/ Πριν αρχίσετε να συµπληρώνετε το Μηχανογραφικό.. Πριν αρχίσετε να συµπληρώνετε το Μηχανογραφικό.. http://sep4u.gr/ Πριν αρχίσετε να συµπληρώνετε το Μηχανογραφικό πρέπει να γνωρίσετε σε βάθος τις σχολές που θα δηλώσετε. Γνωρίζω µια σχολή σηµαίνει: Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα αλλάξεις και θα γίνεις. άριστος µαθητής σ όλα τα. µέθοδος για γενική πρόοδο)

Πώς θα αλλάξεις και θα γίνεις. άριστος µαθητής σ όλα τα. µέθοδος για γενική πρόοδο) Βασίλης Χολέβας Παιδαγωγός - Νοµικός Θεσσαλονίκη Πώς θα αλλάξεις και θα γίνεις άριστος µαθητής σ όλα τα µαθήµατα (Μια αποτελεσµατική µέθοδος για γενική πρόοδο) Εισαγωγή Οι περισσότεροι µαθητές σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ»

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» Aπόσπασμα από το σεμινάριο «Συνάντηση με τον εαυτό μας» του Ερμή του Τρισμέγιστου που γίνεται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (βλέπε τις ανακοινώσεις των Σεμιναρίων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πάμε στο πάρτυ;

ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πάμε στο πάρτυ; ΕΝΟΤΗΤΑ 18 - Στο πάρτυ ή στο θέατρο; Α ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Πάμε στο πάρτυ; Σοφία: Βασιλική: Απόστολος: Βασιλική: Σοφία: Απόστολος: Σοφία, Βασιλική: Παιδιά σήμερα γιορτάζει ο Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Φιλοσοφία για παιδιά» Βασικές έννοιες : Άνθρωπος- ζώο

Θέμα: «Φιλοσοφία για παιδιά» Βασικές έννοιες : Άνθρωπος- ζώο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΠΕΝ404 Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Εξαδακτύλου Νίκη-Αθηνά Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! etwinning συνεργασία του Νηπιαγωγείου Σεισίου και του 1 ου Νηπιαγωγείου Μουρικίου στα πλαίσια του προγράμματος «Ας ζήσουμε ένα ταξίδι με τους

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ. Θέμα: Εγώ αποφασίζω... ναι αλλά πως; Ερευνητική εργασία- Project Β τάξη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χρυσή Βιδαλάκη

3 ο ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ. Θέμα: Εγώ αποφασίζω... ναι αλλά πως; Ερευνητική εργασία- Project Β τάξη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χρυσή Βιδαλάκη 3 ο ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Θέμα: Εγώ αποφασίζω... ναι αλλά πως; Ερευνητική εργασία- Project Β τάξη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χρυσή Βιδαλάκη Ζωγράφου 2013-2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή-συνοπτική αιτιολόγηση του θέματος

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΝΑ: ΓΑΛΑΗΑΙΧΩ ΜΡΑΦΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΖΩΑ. Σε αυτή την ενότητα:

ΕΜΕΝΑ: ΓΑΛΑΗΑΙΧΩ ΜΡΑΦΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΖΩΑ. Σε αυτή την ενότητα: ΕΜΕΝΑ: ΓΑΛΑΗΑΙΧΩ ΜΡΑΦΩ Σε αυτή την ενότητα: θα διαβάσουμε για τις βόλτες ενός άσπρου γάτου και τα αποτελέσματα τους θα διαβάσουμε διάφορες ιστορίες με λύκους και θα δούμε αν οι άνθρωποι τους φοβούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Γιάννης Ιωαννίδης Οµιλία για την τελετή απονοµής του βραβείου Ξανθόπουλου-Πνευµατικού 14-12-2006 Εξοχότατε Πρόεδρε της Ελληνικής ηµοκρατίας κ. Κάρολε

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNIVERSITY-CYPRUS

EUROPEAN UNIVERSITY-CYPRUS EUROPEAN UNIVERSITY-CYPRUS Τμήμα Επιστημών της Αγωγής EDG 599: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Συνάντηση 11 η : Κωδικοποίηση και επεξεργασία ποιοτικών δεδομένων Διδάσκων: Δρ Ιάσονας Λαμπριανού Αναγνώσματα

Διαβάστε περισσότερα

1o Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ. Σχ. Έτος 2012-13 Τάξη Α Μάθημα: Γεωγραφία

1o Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ. Σχ. Έτος 2012-13 Τάξη Α Μάθημα: Γεωγραφία 1o Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ Σχ. Έτος 2012-13 Τάξη Α Μάθημα: Γεωγραφία Πρώτα μαθήματα Γεωγραφίας στην Α Τάξη Γυμνασίου με μαθητές από πολλά Δημοτικά Σχολεία που δεν γνωριζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β2 1 Επίπεδο Β2 Διάρκεια: 45 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Ένας φίλος σας έγραψε μια κριτική για ένα γνωστό βιβλίο, αλλά έχει δυσκολία στην επιλογή των κατάλληλων λέξεων σε κάποιες προτάσεις και ζητά τη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα

Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα Πίνακας Περιεχομένων Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα...3 Περίληψη...3 Μεθοδολογία...4-6

Διαβάστε περισσότερα

αριθµού ενικού, συζυγίας α (λαχαίνει) Αρχικοί χρόνοι: λαχαίνει, λάχαινε, θα λαχαίνει, θα λάχει, έλαχε, έχει λάχει, είχε λάχει, θα έχει λάχει

αριθµού ενικού, συζυγίας α (λαχαίνει) Αρχικοί χρόνοι: λαχαίνει, λάχαινε, θα λαχαίνει, θα λάχει, έλαχε, έχει λάχει, είχε λάχει, θα έχει λάχει ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - «ρεµπέτικα» Τραγούδι 1 Μου 'φαγες όλα τα δαχτυλίδια Από πιτσιρίκα µε λέγανε µπαµπέσα κι έλαχε σε σένα να δώσω λίγη µπέσα. Μου 'φαγες όλα τα δαχτυλίδια και κοιµάµαι τώρα, τώρα στα σανίδια. Στίχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Copyright 2013 A.N. Triantafyllou Smashwords Edition Διαβάστε επίσης: Επισκέπτης (https://www.smashwords.com/books/view/336379) Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος, ηµοσιογραφία- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

Τύπος, ηµοσιογραφία- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ΕNOTHTA 28 Τύπος, ηµοσιογραφία- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ για το Γυµνάσιο τεύχος Γ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 2 3 Πηγή: Βλέπω το σηµερινό κόσµο. «Πολυθεµατικό» βιβλίο ηµοτικού Σχολείου για την ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μέρες Πριν Έρθεις

Οι Μέρες Πριν Έρθεις Οι Μέρες Πριν Έρθεις ( ΑΝ ΡΕΑΣ ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ ) 1 η παράσταση 2002, Θέατρο του Νότου / Αµόρε. Σκηνοθεσία : Γιάννης Μόσχος. Σκηνικά κοστούµια : Ειρήνη Σαριµούτσου. Φωτισµοί : Τάσος Παλαιορούτας. Μουσική επιµέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύστηµα Εκπαίδευσης Θετικής Ενίσχυσης Για Κουτάβια

Το Σύστηµα Εκπαίδευσης Θετικής Ενίσχυσης Για Κουτάβια Το Σύστηµα Εκπαίδευσης Θετικής Ενίσχυσης Για Κουτάβια Μάθετε το κουτάβι σας να είναι µέρος της οικογένειας Με θετικές και ανθρωπιστικές µεθόδους εκπαίδευσης Gal Ziv, B.S., CPDT - 2 - Gal Ziv, B.S., CPDT

Διαβάστε περισσότερα