ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΑΡΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΑΡΚΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ «ΕΚΡΕΜ ΣΑΜΠΕΪ» ΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ, ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΑΡΚΑ Δπώλπκν: Μπάπκαρ Όλνκα: Παναγιώηηρ Όλνκα παηξόο: Νικόλαορ Ζκ/λία γέλλεζεο: Σόπνο γελλήζεσο: Βόδπιζηα - Απγςποκάζηπος Σόπνο δηακνλήο: Απγςπόκαζηπο Δπηθνηλσλία: Πανεπιζηήμιο «E. Σζαμπέϊ», Απγςπόκαζηπο, Αλβανία Tel/Fax : Κιν.: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Έγγακνο κε δπν παηδηά ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 1977 Απόθνηηνο ιπθείνπ 1981 Παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, Αιβαληθή Γιώζζα Λνγνηερλία 2001 Δμνκνίσζε πηπρίνπ - Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ-ΣΙΣΛΟΙ 2004 Μaster, Θέκα εξγαζίαο: «Ζ Λνγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλόηεηα ζηελ Αιβαλία», Παλεπηζηήκην Σηξάλσλ Γιδακηοπική διαηπιβή: «Ζ Λνγνηερλία θαη ν πνιηηηζκόο ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλόηεηα, πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ζηελ πνίεζε ησλ Π. Σζνύθα, Ν. Καηζαιίδα. Α. Εαξκπαιά», Σκήκα Αιβαληθήο Λνγνηερλίαο, Παλεπηζηήκην Σηξάλσλ Σίηινο DOCENT

2 ΠΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ Λνγνηερλία Λανγξαθία - Kνηλσληθή αλζξσπνινγία. ΓΙΓΑΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Λανγξαθία, Ζ Λνγνηερλία θαη ν Πνιηηηζκόο ζηελ Δ.Δ. Μεηνλόηεηα, Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο, πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο θαη αιβαληθήο ινγνηερλίαο. ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΔΡΓΑΙΑ Δθπαηδεπηηθόο Γεκνζηνγξάθνο ζηελ ειιεληθή εθπνκπή ηνπ Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ Αξγπξνθάζηξνπ Βνπιεπηήο ΟΜΟΝΟΗΑ ζηελ πξώηε πινπξαιηζηηθή βνπιή ηεο Αιβαλίαο Λέθηνξαο ζην Σκήκα Διιεληθήο Γιώζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ, Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ Αληαπνθξηηήο ηνπ Ραδ. ηαζκνύ ΚΑΪ-Αζήλα Αληαπνθξηηήο ΑΠΔ γηα ηελ Αιβαλία Αληαπνθξηηήο ΔΡΑ-ζπνξ γηα ηελ Αιβαλία Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Γιώζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ, Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ. Μεηαθπαζηήρ διδακηικών, λογοηεσνικών, δημοζιογπαθικών και πολιηικών κειμένων ΔΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 1998 Kryengritje e tradhëtuar, εθδνηηθόο νίθνο Mësonjtorja, Σίξαλα Αιβαλία ε πξνδνζία ηεο πξνζδνθίαο, εθδόζεηο Ληβάλεο, Αζήλα Λανγξαθηθά, παλ/θν εγρεηξίδην, Δθδνηηθόο Οίθνο Παλ/θνπ Βηβιίνπ, Σίξαλα.

3 2004 Ζ ειιεληθή κεηνλόηεηα επί θαζεζηώηνο Υόηδα, έξεπλα ζηε ζεηξά κειεηώλ - 7 Ζ Διιεληθή Μεηνλόηεηα ηεο Αιβαλίαο, ΚΔΜΟ, εθδόζεηο Κξηηηθή, Αζήλα Μεξηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ πνιπθσληθνύ ηξαγνπδηνύ ηεο Ζπείξνπ, έξεπλα ζην βηβιίν Σδεβάη Αβληάια θαη Ληαβέξ Μπαξίνπ ηνπ Θ. Νηίλνπ, Argjiro, Αξγπξόθαζηξν Ζ Λνγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλόηεηα ζηελ Αιβαλία, παλ/θν εγρεηξίδην, Δθδνηηθόο Οίθνο Παλ/θνπ βηβιίνπ, Σίξαλα Letërsia në Minoritetitn Etnik Grek në Shqipëri, Δθδνηηθόο Οίθνο Milossao Αγ. αξάληα Γξάκα, Κόληξα ζην ξεύκα, Αξγπξόθαζηξν Νηνθνπκέλην ζε DVD θαη ιεύθσκα: 15-ρξόληα Σκήκα Διιεληθήο Γιώζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ, Παλ/κην Αξγπξνθάζηξνπ Σειενπηηθό ληνθηκαληέξ, Ήπεηξνο: - Ο κύζνο ζηελ Πξαγκαηηθόηεηα, Αξγπξόθαζηξν Λεύθσκα: «Οη Έιιελεο δσγξάθνη ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ από ηνλ ΥΤΗI αηώλα, εθδόζεηο Αrgjiro, Αξγπξόθαζηξν Μεηάθξαζε ζηα Αιβαληθά ηνπ βηβιίνπ, Μεζπζκέλα Βαιθάληα ηνπ Γ. Λίιε, εθδόζεηο Adelprint, Σίξαλα Μεηάθξαζε ζηα ειιεληθά ηνπ βηβιίνπ, Γηαηί έθιαςαλ ηα άινγα ηνπ Αρηιιέα, ηνπ Βαζίι Σόιε, εθδόζεηο Διίθξαλνλ, Αζήλα Σα ηαμίδηα ηεο Γσδώλεο, Μνλνγξαθία, ηνκ. Η, Ήπεηξνο: ε ηαπηόηεηα θαη ε νηθνπκεληθόηεηα ηνπ ειιεληζκνύ, (ηξεηο ηόκνη), εθδόζεηο, Διίθξαλνλ. ΑΡΘΡΑ 2000 Οη ηαξαρέο ηνπ 1997 θαη ην παηρλίδη ηεο εμνπζίαο ζηα Σίξαλα, πεξηνδηθό Σεηξάδηα, Αζήλα Οη εζληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθν-θνηλσληθέο εμειίμεηο θαη ην δίγισζζν πεξηβάιινλ ζην Νόην ηεο Αιβαλίαο. Έξεπλα, Πεξηνδηθό «Kërkime Universitare», αξ. 5, Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ Σν πνιπθσληθό, - καξηπξία κηαο πνιπεζληθήο θαη πνιύγισζζεο ηαπηόηεηαο, Πεξηνδηθό «Kërkime Universitare», αξ. 9, Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ.

4 2006 Οη εζσηεξηθέο κεηαλαζηεύζεηο ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο θαη νη ζρέζεηο κε ηνλ αιβαληθό πιεζπζκό, Πεξηνδηθό, «Kërkime Universitare», αξ.10, Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ Ζ ινγνηερλία ζηελ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλόηεηα θαηά ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν. Πεξηνδηθό «Kërkime Universitare», αξ. 15, Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ. ΔΙΗΓΗΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 2002 Οη δξαζηεξηόηεηεο θαη ην πξόγξακκα ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αξγπξνθάζηξνπ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο παηδείαο θαη ηελ εθκάζεζε ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο ζε παλεπηζηεκηαθό επίπεδν ζε κηα κεηνλνηηθή πεξηνρή. πλέδξην, Αλώηεξν Πεξηθεξεηαθό Ηλζηηηνύην Διιελόθσλσλ ζπνπδώλ ηεο Καιαβξίαο Ζ θαηεγνξία ηνπ ρξόλνπ θαη ηόπνπ ζην έξγν ηνπ Η. Καληαξέ, δηεζλέο ζπλέδξην, Παλ. Αξγπξνθάζηξνπ, (ζρεηηθά πξαθηηθά, Έθδνζε Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ.) 2007 Γηγισζζία θαη εζληθή ηαπηόηεηα, ΗΗ πλέδξην Νενειιεληζηώλ, Παλεπηζηήκην όθηαο. (ρεηηθά πξαρηηθά) 2008 ηνηρεία ηνπ δηαρξνληθνύ πνιηηηζκνύ ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ ζην δηαπνιηηηζκηθό Σκήκα ηεο Νόηηαο Αιβαλίαο, 3 ν Παλαιβαληθό Δπηζηεκνληθό πλέδξην ALB-SHKENCA, Σίξαλα Αγσγή θαη εθπαίδεπζε ζε πξνζρνιηθή ειηθία ζε πεξηβάιινλ δηαρξνληθά δηαπνιηηηζκηθό, 2 ν Γηεζλέο πλέδξην Ησάλληλα, (ρεηηθά πξαρηηθά) 2010 Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσληθή δσή, ιόγσ παξεκβάζεσλ ηνπ θνκνπληζηηθνύ θαζεζηώηνο, 5 ν Παλαιβαληθό Δπηζηεκνληθό πλέδξην ALB-SHKENCA Σίξαλα Σν πνιπθσληθό ηξαγνύδηζκα, δηαρξνληθό έκβιεκα ελόο δηαπνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο, 5 ν Παλαιβαληθό Δπηζηεκνληθό πλέδξην ALB-SHKENCA Σίξαλα Έλα πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ, παξάγνληαο αλάπηπμεο θαη έληαμεο, 5 ν Παλαιβαληθό Δπηζηεκνληθό πλέδξην ALB-SHKENCA Σίξαλα Ο ξόινο ηνπ δέληξνπ ζηελ νξγάλσζε ησλ παξαδνζηαθώλ θνηλσληθώλ δνκώλ ζηε Νόηηα Αιβαλία, - άκεζε δηαρξνληθή επηθνηλσλία κε ηελ Ηεξά Φεγό ηεο Γσδώλεο, 6 ν Παλαιβαληθό Δπηζηεκνληθό πλέδξην ALB-SHKENCA Πξίζηηλα.

5 2011 ηνηρεία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζηελ αιβαληθή γιώζζα θαη ε ζέζε θαηαγσγήο ησλ αιβαλώλ από ηνπ Ηιιπξηνύο, 6 ν Παλαιβαληθό Δπηζηεκνληθό πλέδξην ALB-SHKENCA Πξίζηηλα Σν πνίεκα «Ο Αιεζήο πόζνο ησλ θηπεηάξσλ» ηνπ Ναΐκ Φξάζεξη, σο πξόηππν παξάζεζεο θαη αληηπαξάζεζεο ησλ εζληθώλ αμηώλ, 6 ν Παλαιβαληθό Δπηζηεκνληθό πλέδξην ALB-SHKENCA Πξίζηηλα Ζ Γέθπξα θαη ην Κάζηξν, εύγισηηνο ζπκβνιηζκόο ζηελ εζλνπνιηηηζηηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ βνξά θαη λόηνπ ηεο ζεκεξηλήο Αιβαλίαο, 7 ν Παλαιβαληθό Δπηζηεκνληθό πλέδξην ALB-SHKENCA θόπηα. (ρεηηθά πξαρηηθά) 2012 Ζ νξγάλσζε ηεο παξαδνζηαθήο παξαγσγήο ζηελ ππεξεζία ηνπ Σνπξηζκνύ, 7 ν Παλαιβαληθό Δπηζηεκνληθό πλέδξην ALB-SHKENCA - θόπηα. (ρεηηθά πξαρηηθά) 2012 Ζ ειιεληθή κπζνινγία θαη ην ζέκα εζλνγέλλεζεο δπν ιαώλ, 5 ην Γηεζλέο πλέδξην Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ Δθαηαίνο, Κνκνηελή, Διιάδα. (ρεηηθά πξαρηηθά) 2012 Ζ Λεηηνπξγηθή ζπληήξεζε ζηνηρείσλ ηεο θιαζηθήο ειιεληθήο κπζνινγίαο ζηελ ιατθή κλήκε θαη ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θνηλόηεηαο ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία, 5 ην Γηεζλέο πλέδξην Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ Δθαηαίνο, Κνκνηελή. (ρεηηθά πξαρηηθά) 2012 Γηγισζζία θαη εζληθή ηαπηόηεηα ζην Βόξεην Σκήκα ηεο Ζπείξνπ, Γηεζλέο πλέδξην, Γιώζζεο θαη πνιηηηζκνί ζε [δηα]δξάζε, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Διιάδα Reality and some problems in the education of children in a traditional inter-ethnic and multicultural environment. At the International technology, Education and Development Conference held in Valencia, Spain. (ρεηηθά πξαρηηθά). ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2010 Πξόγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γηα βίνπ κάζεζεο (LLP) - KA 2, γιώζζεο, BIMFELG ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΗΑΣΗ ΟΥΗ; αξηζκόο αλαθνξάο LLP GR-KA2-KA2MP Πξόγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Γηαπνιηηηζκηθή Γηάζηαζε ηεο πξνζρνιηθήο Αγσγήο: Ζ πεξίπησζε ηεο Ζπείξνπ» θαη θσδηθό , ΣΔΗ Ζπείξνπ.

6 ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 2001 πκκεηνρή ζηελ πξώηε θνηλή ζηξνγγπιή ηξάπεδα πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, Αιβαληθή Κπβέξλεζε γηα ηε ύκβαζε Πιαίζην ησλ Μεηνλνηήησλ. Οκηιία 2003 πκκεηνρή ζην 6 ν Γηεζλέο εκηλάξην Ακεξηθαληθώλ Μειεηώλ κε αληηθείκελν «Σα αλζξώπηλα θαη κεηνλνηηθά δηθαηώκαηα ζήκεξα» Ακεξηθαληθό Πξνμελείν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε Διιάδαο Δθπξνζώπεζε ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Γιώζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ ζην 1 ν Λανγξαθηθό Φεζηηβάι ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο, Αζήλα Καηάξηηζε Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο ζε εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο ηεο Μπνιόληα Δηήζην πξόγξακκα ειιελνκάζεηαο ζην Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ γηα αιβαλόγισζζνπο θαη δίγισζζνπο εμσπαλεπηζηεκηαθνύο ελδηαθεξόκελνπο Δθπξνζώπεζε κε ειιεληθό ζεαηξηθό έξγν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ ζην 12 ν Γηεζλέο Πνιηηηζηηθό Φεζηηβάι, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Οξγάλσζε εθδειώζεσλ γηα ηα 15-ρξνλα ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Γιώζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ Οξγάλσζε δηεζλήο εκεξίδαο αθηεξσκέλε ζηνλ πκλνγξάθν Γεξάζηκν Μηθξαγηαλλαλίηε. Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ πκκεηνρή ζην πλέδξην ηνπ EU PROGRAMME Lifelong Learning (LLP) - KA 2 languages BIMFELG GREEK, WHY NOT?, Παλεπηζηήκην ηξαζβνύξγνπ-γαιιία. ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - Μεπικέρ εκαηονηάδερ, ανηαποκπίζειρ, άπθπα και αναλύζειρ ζε ελληνικέρ και κενηπικέρ αλβανικέρ εθημεπίδερ για πολιηικέρ εξελίξειρ ζηην Αλβανία, διμεπείρ ζσέζειρ Δλλάδαρ Αλβανίαρ, πολιηιζηικά και εθνικά θέμαηα ζε ζσέζη με ηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα ζηην Αλβανία. - ςμμεηοσή ζε ηηλεοπηικέρ εκπομπέρ για ηα πποαναθεπόμενα θέμαηα. -Έπεςνερ για λογαπιαζμό ελληνικών ηηλεοπηικών καναλιών

7 - ςμμεηοσή ζε παπαγωγή νηοκιμανηέπ ζε ελληνικά και αλβανικά ηηλεοπηικά κανάλια ζε ζσέζη με ηην Δθνική Δλληνική Μειονόηηηα και Αλβανία. Γξ. Παλαγηώηεο Μπάξθαο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΡΑΠΣΗ Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα 1. Αηομικά ζηοιτεία Όλνκα: Νηθόιανο Δπώλπκν: Ράπηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 30 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Α. Γνωζηικό ανηικείμενο: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο Β. ποσδές: Παηδαγσγηθά ζηε ζρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Λανγξαθία 29-09-09. β)volkskunde (Γεξκαλία): Ζ ιέμε ζεκαίλεη όρη απηό πνπ μέξεη ν ιαόο, αιιά απηό πνπ εκείο καζαίλνπκε γη απηόλ: ιανγλσζία.

Λανγξαθία 29-09-09. β)volkskunde (Γεξκαλία): Ζ ιέμε ζεκαίλεη όρη απηό πνπ μέξεη ν ιαόο, αιιά απηό πνπ εκείο καζαίλνπκε γη απηόλ: ιανγλσζία. Λανγξαθία 29-09-09 Α) Ζ ειιεληθή ιανγξαθία κέζα ζηνπο αηώλεο 1. Ορισμοί της λαογραυίας: α)folklore (Αγγιία): Ζ ιέμε είλαη ζύλζεηε από ην folk πνπ ζεκαίλεη ιαόο θαη ην lore πνπ ζεκαίλεη ηε γλώζε πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ

ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» 31 η Οκηωβρίοσ 2015 ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΛΖΓΑ ΒΑΡΒΑΡΟΤΖ Ζ Λήδα Βαξβαξνύζε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς.

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς. Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς Υξηζηίλα Βακβνύξε Σα δεηλά πνπ επέθεξε ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1989-1990 Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Ν. Μπεδαληάθνο, «Ιππόλςηορ ηνπ Δπξηπίδε».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1989-1990 Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Ν. Μπεδαληάθνο, «Ιππόλςηορ ηνπ Δπξηπίδε». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Κσλζηαληίλα Γνγγάθε Γηεύζπλζε Δπηθνηλσλίαο : Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, Γάθλε 17237 Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο : 210-727-6098 E-mail : kgogaki@phed.uoa.gr ΠΟΤΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο νθίαο Βνύξε Καζεγήηξηαο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Ησάλληλα 2011 BIOΓPAΦIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ

Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ Αξγπξόθαζηξν 2004-2005 Universiteti «Eqrem Çabej Fakulteti i Shkencave Shoqërore Departamneti i Gjuhës dhe i Letërsisë Greke

Διαβάστε περισσότερα

Δπ Α Λ Α Μ Π Ρ Ι Σ Η Μ Α Σ Θ Α Ι Ο

Δπ Α Λ Α Μ Π Ρ Ι Σ Η Μ Α Σ Θ Α Ι Ο ΣΡΙΚΩΜΟΤ 5 7104 ΑΡΑΓΙΠΠΟΤ ΚΤΠΡΟ ΣΗΛ. 24811093, Fax 24811080 malambritis@aradippou.org.cy Δπ Α Λ Α Μ Π Ρ Ι Σ Η Μ Α Σ Θ Α Ι Ο ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: Νπκθεπκέλνο κε ηξία παηδηά ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ ***

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ *** ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ Ο Δκκαλνπήι Β. Μαξκαξάο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1947. πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην ΔΜΠ, από ην νπνίν απνθνίηεζε ην 1972. Tν 1986 αλαγνξεύηεθε δηδάθησξ ηνπ ΔΜΠ ζηελ Πνιενδνκία θαη Υσξνηαμία

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα