ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) 14782/13 Διοργανικός φάκελος : 2013/0310 (NLE) LIMITE COWEB 142

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) 14782/13 Διοργανικός φάκελος : 2013/0310 (NLE) LIMITE COWEB 142"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) 14782/13 Διοργανικός φάκελος : 2013/0310 (NLE) LIMITE COWEB 142 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 14782/13 ROD/ag DGC 2 LIMITE EL

2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ EU/AL/el 1

3 EU/AL/el 2

4 ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, H ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, H ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, H ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, EU/AL/el 3

5 Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ, Η ΜΑΛΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, H ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤO ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, EU/AL/el 4

6 Συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, εφεξής «κράτη μέλη», και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής «Ευρωπαϊκή Ένωση», αφενός, και Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, εφεξής «Αλβανία», αφετέρου, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας (εφεξής «η Κροατία») στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Ιουλίου 2013, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (1) Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, (εφεξής «ΣΣΣ») υπογράφτηκε στο Λουξεμβούργο στις 12 Ιουνίου 2006 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου EU/AL/el 5

7 (2) Η Συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «η Συνθήκη προσχώρησης») υπογράφτηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2011 στις Βρυξέλλες. (3) Η Κροατία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου (4) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης προσχώρησης της Κροατίας, η προσχώρηση της Κροατίας στη ΣΣΣ πρέπει να εγκριθεί με τη σύναψη Πρωτοκόλλου της ΣΣΣ. (5) Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 3 της ΣΣΣ, διεξήχθησαν διαβουλεύσεις για να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αλβανίας στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: EU/AL/el 6

8 ΤΜΗΜΑ I ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΡΘΡΟ 1 Η Κροατία είναι μέρος της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, που υπογράφτηκε στο Λουξεμβούργο στις 12 Ιουνίου 2006 (εφεξής «ΣΣΣ») και εγκρίνει και λαμβάνει υπόψη, αντίστοιχα, κατά τον ίδιο τρόπο με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κείμενα της ΣΣΣ, καθώς και των κοινών δηλώσεων, και των μονομερών δηλώσεων που προσαρτώνται στην Τελική Πράξη που υπογράφτηκε την ίδια ημερομηνία. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΣΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑ II ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΘΡΟ 2 Γεωργικά προϊόντα με τη στενή έννοια Το παράρτημα IΙ γ) της ΣΣΣ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος Ι του παρόντος πρωτοκόλλου. EU/AL/el 7

9 ΤΜΗΜΑ III ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 3 Το παράρτημα ΙV του πρωτοκόλλου 4 της ΣΣΣ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ IV ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΕ Η Αλβανία αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβάλει αξιώσεις, απαιτήσεις ή αιτήματα ούτε να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει παραχωρήσεις σύμφωνα με τα άρθρα XXIV.6 και XXVIII της συμφωνίας GATT του 1994 σχετικά με την παρούσα διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EU/AL/el 8

10 ΑΡΘΡΟ 5 Πιστοποιητικό καταγωγής και διοικητική συνεργασία 1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των μέτρων που απορρέουν από την κοινή εμπορική πολιτική, τα πιστοποιητικά καταγωγής που είτε εκδίδονται δεόντως από την Αλβανία ή την Κροατία είτε συντάσσονται στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών που εφαρμόζονται μεταξύ τους γίνονται αποδεκτά στις αντίστοιχες χώρες, υπό τον όρο ότι: α) η απόκτηση αυτής της καταγωγής παρέχει προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βάσει προτιμησιακών δασμολογικών μέτρων που προβλέπονται στη ΣΣΣ, β) το πιστοποιητικό καταγωγής και τα έγγραφα μεταφοράς έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί το αργότερο την προηγούμενη της ημερομηνίας προσχώρησης, γ) το πιστοποιητικό καταγωγής υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης. Σε περίπτωση διασάφησης για την εισαγωγή εμπορευμάτων είτε στην Αλβανία είτε στην Κροατία πριν από την ημερομηνία προσχώρησης, το πιστοποιητικό καταγωγής που εκδίδεται ή συντάσσεται βάσει προτιμησιακής συμφωνίας μπορεί επίσης να γίνει αποδεκτό, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης. EU/AL/el 9

11 2. Η Αλβανία και η Κροατία εξουσιοδοτούνται να φυλάσσουν τις άδειες με τις οποίες παρέχεται η ιδιότητα των «εγκεκριμένων εξαγωγέων» στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών που εφαρμόζονται μεταξύ τους, υπό τον όρο ότι: α) παρόμοια διάταξη προβλέπεται επίσης στη ΣΣΣ που είχε συναφθεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας μεταξύ της Αλβανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) οι εγκεκριμένοι εξαγωγείς εφαρμόζουν τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας. γ) Οι εν λόγω άδειες αντικαθίστανται από νέες άδειες οι οποίες εκδίδονται βάσει των όρων της ΣΣΣ, το αργότερο ένα έτος από την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας. 3. Οι αιτήσεις για μεταγενέστερο έλεγχο του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 πιστοποιητικού καταγωγής, που εκδόθηκε βάσει προτιμησιακής συμφωνίας, γίνονται αποδεκτές από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της Αλβανίας ή της Κροατίας για χρονική περίοδο τριών ετών από την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού καταγωγής και είναι δυνατόν να υποβάλλονται από τις εν λόγω αρχές για διάστημα τριών ετών μετά την αποδοχή του πιστοποιητικού καταγωγής που προσκομίστηκε στις αρχές αυτές προς στήριξη της διασάφησης εισαγωγής. EU/AL/el 10

12 ΑΡΘΡΟ 6 Εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση 1. Οι διατάξεις της ΣΣΣ δύνανται να εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που εξάγονται είτε από την Αλβανία στην Κροατία είτε από την Κροατία στην Αλβανία, τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου 4 της ΣΣΣ και τα οποία, την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας, βρίσκονται είτε καθ οδόν είτε σε προσωρινή αποθήκευση σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερη ζώνη στην Αλβανία ή την Κροατία. 2. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να παρέχεται προτιμησιακή μεταχείριση, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας, πιστοποιητικό καταγωγής με αναδρομική ισχύ το οποίο εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. ΑΡΘΡΟ 7 Ποσοστώσεις το 2013 Για το έτος 2013, ο όγκος των νέων δασμολογικών ποσοστώσεων και οι αυξήσεις του όγκου των υφιστάμενων δασμολογικών ποσοστώσεων υπολογίζονται κατ αναλογία του βασικού όγκου, λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο πριν από την 1η Ιουλίου EU/AL/el 11

13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ V ΑΡΘΡΟ 8 Το παρόν πρωτόκολλο και τα παραρτήματά του αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ΣΣΣ. ΑΡΘΡΟ 9 1. Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της και από τη Δημοκρατία της Αλβανίας, σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες τους. 2. Τα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 οικείων διαδικασιών. Τα έγγραφα έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EU/AL/el 12

14 ΑΡΘΡΟ Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατάθεσης του τελευταίου εγγράφου έγκρισης. 2. Εάν δεν έχουν κατατεθεί όλα τα έγγραφα έγκρισης του παρόντος πρωτοκόλλου πριν την 1η Ιουλίου 2013, το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιουλίου ΑΡΘΡΟ 11 Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και αλβανική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΑΡΘΡΟ 12 Το κείμενο της ΣΣΣ, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και των πρωτοκόλλων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, καθώς και η Τελική Πράξη και οι δηλώσεις που προσαρτώνται σε αυτήν, συντάσσονται στην κροατική γλώσσα και τα εν λόγω κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά με τα πρωτότυπα κείμενα. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εγκρίνει τα εν λόγω κείμενα. EU/AL/el 13

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «Παράρτημα II γ) Δασμολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για πρωτογενή γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας (που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο γ)) Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ετήσια ποσόστωση (τόνοι) Συντελεστής δασμολογικής ποσόστωσης ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΑΝΘΟΓΑΛΑ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ < = 1 %, ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ < = 2 L, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΑ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ 0 % ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΑΝΘΟΓΑΛΑ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ < = 3 % ΑΛΛΑ > 1 %, ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ < = 2 L, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΑ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ % ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΑΝΘΟΓΑΛΑ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΛΛΑ <> 3 % = 6 %, ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ < = 2 L, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΑ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ 0 % (πρώην ) (πρώην ) ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΣΜΙΓΑΔΙ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 0 % ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ 42 και 000 ΟΛΥΡΑ, ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΣΜΙΓΑΔΙ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ) 0 % ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ) 10 και %» EU/AL/Παράρτημα Ι/el 1

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Παράρτημα IV ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Η δήλωση τιμολογίου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις. Δεν είναι, ωστόσο, απαραίτητο να επαναλαμβάνονται οι εν λόγω υποσημειώσεις. Βουλγαρικό κείμενο Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение (1 1 )) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с. (2) преференциален произход. 1 (1) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σε αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, οι λέξεις που περιέχονται σε παρενθέσεις παραλείπονται ή ο προβλεπόμενος χώρος παραμένει κενός. (2) Αναγράφεται η καταγωγή των προϊόντων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλλας, ο εξαγωγέας τα προσδιορίζει σαφώς στο έγγραφο στο οποίο συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο «CM». (3) Τα στoιχεία αυτά είναι δυνατό να παραλείπoνται αν η πληρoφoρία περιέχεται στo ίδιo τo έγγραφo. (4) Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η υπογραφή του εξαγωγέα, η απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής σημαίνει και απαλλαγή από την υποχρέωση αναγραφής του ονόματος του υπογράφοντος. EU/AL/Παράρτημα IΙ/el 1

17 Ισπανικό κείμενο El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n. 1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial 2). Τσεχικό κείμενο Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v (2). Δανικό κείμενο Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. [1]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i (2). Γερμανικό κείμενο Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr....(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte...(2) Ursprungswaren sind. Εσθονικό κείμενο Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. (1)) deklareerib, et need tooted on (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. EU/AL/Παράρτημα IΙ/el 2

18 Ελληνικό κείμενο Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ αριθ (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής... (2). Αγγλικό κείμενο The exporter of the products covered by this document (customs authorization No...1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of...2) preferential origin. Γαλλικό κείμενο L exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l origine préférentielle (2). Κροατικό κείμενο Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi... (2) preferencijalnog podrijetla. Ιταλικό κείμενο L esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. [1]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale (2). EU/AL/Παράρτημα IΙ/el 3

19 Λεττονικό κείμενο To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme (2). Λιθουανικό κείμενο Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinės kilmės produktai. Ουγγρικό κείμενο A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes (2) származásúak. Μαλτέζικο κείμενο L-esportatur tal-prodotti koperti b dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta oriġini preferenzjali (2). Ολλανδικό κείμενο De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn (2). EU/AL/Παράρτημα IΙ/el 4

20 Πολωνικό κείμενο Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają (2) preferencyjne pochodzenie. Πορτογαλικό κείμενο O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial (2). Ρουμανικό κείμενο Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială (2). Σλοβακικό κείμενο Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v (2). Σλοβενικό κείμενο Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno (2) poreklo. EU/AL/Παράρτημα IΙ/el 5

21 Φινλανδικό κείμενο Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja... alkuperätuotteita (2). Σουηδικό κείμενο Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr....(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande... ursprung (2). Αλβανικό κείμενο Ekspοrtuesi i prοdukteνe të përfshira në këtë dοkument [autοrizim dοganοr Nr. (1)) deklarοn që, përνeç rasteνe kur tregοhet qartësisht ndryshe, këtο prοdukte janë me οrigjinë preferenciale... (2).... (3) (Τόπος και ημερομηνία)... (4)... (4) (Υπογραφή του εξαγωγέα. Απαιτείται, επίσης, η ευκρινής αναγραφή του ονόματος του υπογράφοντος τη δήλωση.)» EU/AL/Παράρτημα IΙ/el 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 252 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. Συνθήκη μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ AA2005/ACT/el 1 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3364 ΦΕΚ 160/Α /23.06.2005

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3364 ΦΕΚ 160/Α /23.06.2005 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3364 ΦΕΚ 160/Α /23.06.2005 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5005251ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. Συνθήκη µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής ηµοκρατίας, του Βασιλείου της ανίας, της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.8.2008 COM(2008) 509 τελικό 2008/0163 (AVC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή εξ ονόματος της Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1301 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CORRIGENDUM : Βρυξέλλες, 19.12.2002 Annule et remplace la page de couverture COM(2002) 608 τελικό/2 du COM(2002)612 final du 08.11.2002 (concerne uniquement la version

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3365 ΦΕΚ 161/Α /23.06.2005

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3365 ΦΕΚ 161/Α /23.06.2005 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3365 ΦΕΚ 161/Α /23.06.2005 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (υποβληθείσες από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (υποβληθείσες από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.03.2002 COM(2002) 123 τελικό 2002/0063 (ACC) 2002/0064 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόµατος της Κοινότητας, πρόσθετου πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 988/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0376 EL 01.02.2010 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 376/2008 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2008 για τις κοινές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ EU/KR/P1/el 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(4) Προκειμένου να διασφαλιστείο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, (5) Πρέπει να διασφαλιστείη διαχείριση των δασμολογικών

(4) Προκειμένου να διασφαλιστείο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, (5) Πρέπει να διασφαλιστείη διαχείριση των δασμολογικών 16.5.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 539/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαΐου 2007 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί Κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη έκδοση. EL. Ενοποιηµένη έκδοση

Ενοποιημένη έκδοση. EL. Ενοποιηµένη έκδοση Ενοποιημένη έκδοση Αποποίηση ευθύνης: H ενοποίηση συνίσταται στην ένταξη ενός βασικού οργάνου της κοινοτικής νομοθεσίας, των τροποποιήσεων και διορθωτικών του σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσημο, έγγραφο. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

L 136/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.5.2009 ΣΥΜΦΩΝΙΑ

L 136/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.5.2009 ΣΥΜΦΩΝΙΑ L 136/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.5.2009 ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Griechische Anhänge 3 (Normativer Teil) 1 von 221 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ μεταξύ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

(4) Για την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών, (5) Η κατάσταση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν σε

(4) Για την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών, (5) Η κατάσταση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν σε 10.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 514/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις κοινές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.6.2010. σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.6.2010. σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2010 E(2010)3667 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.6.2010 σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2092 EL 27.12.2007 029.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα