To κοινυνικό κεθάλαιο ηυν μεηαναζηών μαθηηών πος θοιηούν ζηα δημοηικά ζσολεία ηηρ πόληρ ηος Ηπακλείος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "To κοινυνικό κεθάλαιο ηυν μεηαναζηών μαθηηών πος θοιηούν ζηα δημοηικά ζσολεία ηηρ πόληρ ηος Ηπακλείος"

Transcript

1 To κοινυνικό κεθάλαιο ηυν μεηαναζηών μαθηηών πος θοιηούν ζηα δημοηικά ζσολεία ηηρ πόληρ ηος Ηπακλείος Εκκαλνπήι Πξνθνπάθεο 1 Κιεηώ Κνύηξα 2 Καηεξίλα Οηθνλόκνπ 3 Πεπίλητη Η πνηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηε ρψξα απνζηνιήο θαη ππνδνρήο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρία ηεο κεηαλάζηεπζεο. Η δεκηνπξγία δηθηχσλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεζκψλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αζθάιεηαο θαίλεηαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο κεηαλάζηεπζεο. ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κίαο κειέηεο πνπ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο ηνπ Ηξαθιείνπ. Η κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηεο δεχηεξεο γεληάο κεηαλαζηψλ θαη, εηδηθφηεξα, ησλ καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαζνξίδεη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο θαη, θαη επέθηαζε, ην βαζκφ έληαμήο ηνπο ζην ζρνιείν, ηε γεηηνληά θαη, γεληθφηεξα, ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο πφιεο. Λέξειρ-κλειδιά: θνηλσληθφ θεθάιαην, καζεηέο, δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ, θνηλσληθή έληαμε Abstract The quality of the social capital in the receiving country as well as in the country of origin plays an important role as concerns the success of the immigration. On one hand, the creation of networks of economic and social bonds and on the other, the feeling of trust and security seems that facilitates the accomplishment of the immigrations aims. In this article the results of a study for describing the social capital of immigrant pupils in primary schools in the city of Heraklion are presented. The study of social 1 Γξ. Κνηλσληνινγίαο, Καζεγεηήο Δθαξκνγψλ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ΣΔΙ Κξήηεο 2 Τπνς. Γξ. Κνηλσληθήο ηαηξηθήο, Μάζηεξ δεκφζηαο πγείαο (Mph), Κνηλσληθή ιεηηνπξγφο, εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ΣΔΙ Κξήηεο 3 Τπνς. Γξ. Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Μάζηεξ «πνπδέο ζηελ εθπαίδεπζε», Κνηλσληθή ιεηηνπξγφο, εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ΣΔΙ Κξήηεο 1

2 capital in the second generation of immigrants, particularly primary school students, is important as social capital determines the social and cultural cohesion of society and, by extension, the degree of integration into the school, neighborhood and general in the local community of the city. Key words: social capital, students, second generation immigrants, integration Διζαγυγή Η ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ εμαξηάηαη απφ ην πιαίζην ζην νπνίν εμεηάδεηαη, θαζψο είλαη πνιηηηθά θαηαζθεπαζκέλν αλάινγα κε ηελ απεηιή πνπ αηζζάλεηαη ε θπξίαξρε νκάδα απφ ην «μέλν» (Cheong et al., 2007). Η πνηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηε ρψξα απνζηνιήο θαη ππνδνρήο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηεο κεηαλάζηεπζεο. Απηφ θαζηζηά ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα φινπο ηνπο θξίθνπο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο αιπζίδαο. Μέζα απφ ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεζκψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αζθάιεηαο δηεπθνιχλεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο κεηαλάζηεπζεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα εξγαζηαθά δεηήκαηα θαη δηαβίσζεο ζην εμσηεξηθφ κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία ζπλίζηαληαη ζε θηιηθά ή ζπγγεληθά πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ήδε ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. Υαξαθηεξηζηηθά, νη κεηαλαζηεπηηθέο θνηλφηεηεο ζπρλά βνεζνχλ ηνπο νκνεζλείο ηνπο λα εγθαηαζηαζνχλ, λα βξνπλ εξγαζία, λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη γεληθά λα δηακνξθψζνπλ έλα επηθνηλσληαθφ δίθηπν. Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζηνρεχεη λα πεξηγξάςεη ην θνηλσληθφ θεθαιαίν ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο ηνπ Ηξαθιείνπ. Μεηανάζηεςζη, κοινυνικό κεθάλαιο και κοινυνικά δίκηςα χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Massey (2005) ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ν κεηαλάζηεο απνθαζίδεη λα κεηαλαζηεχζεη εθηφο απφ νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη βάζεη θξηηήξησλ πνπ αθνξνχλ ζην θνηλσληθφ θεθάιαην ηφζν ζηε ρψξα θαηαγσγήο φζν θαη ζηε ρψξα πξννξηζκνχ (Καξακάλνπ, 2006). Οη κεηαλάζηεο επηιέγνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, φπνπ ππάξρεη ζχζηεκα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ή ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ ππνδνρή κεηαλαζηψλ θαη ηε 2

3 κείσζε ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο (εμεχξεζε θαηνηθίαο, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θ.η.ι.). Απηέο νη πηέζεηο γηα ζρέζεηο δεζκψλ (bonding) 4 αλάκεζα ζε παιηνχο θαη λενεηζεξρνκέλνπο κεηαλάζηεο κπνξεί λα απνηξέςνπλ ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ε νπνία είλαη θξίζηκε γηα ηε κνξθνπνίεζε ησλ δεζκψλ (bonding) θαη ησλ γεθπξψλ επηθνηλσλίαο κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ (bridging) 5. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε επέθηαζε ησλ δηθηχσλ απηνηξνθνδνηείηαη θαη δεκηνπξγείηαη κία θνηλσληθή δνκή, ε νπνία ιεηηνπξγεί ελζαξξπληηθά γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη άιισλ κεηαλαζηψλ ζπλήζσο απφ ηελ ίδηα ρψξα. Έηζη, νη κεηαλάζηεο εγθαζίζηαληαη ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο. Ο Putman (1997) ππνζηήξημε φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη ε ζεξαπεία γηα ηελ αληζφηεηα, ηελ έιιεηςε θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη εκπηζηνζχλεο γηα ηελ εζληθή δηαθνξνπνίεζε θαη επηζεκαίλεη ην δηαθνξεηηθφ ξφιν ησλ γεθπξψλ (bridging) θαη ησλ δεζκψλ (bonding) ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Σν γεθπξνπνηφ (bridging) θνηλσληθφ θεθάιαην ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, αθνχ ππάξρεη ν θφβνο φηη νη κεηνλνηηθέο εζληθέο νκάδεο κπνξεί λα δεζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα αδηαθνξήζνπλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία (Cheong et al., 2007). Οη θάζεηεο ζρέζεηο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ εμνπζία (linking) 6 ζε ζρέζε κε ηε κεηαλάζηεπζε ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε γηα θξαηηθέο παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο επίζεκεο πεγέο ηνπ θξάηνπο, φπσο ππεξεζίεο πξφλνηαο, εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο θιπ (Woolcock, 2003). Η θπξίαξρε νκάδα ζπλδέεη ηε κεηαλάζηεπζε κε ηελ εζληθή δηαθνξνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηε βιέπεη σο αηηία δηάζπαζεο ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. Έηζη, ην θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ νηθνδνκείηαη κέζα απφ επίζεκνπο 4 To bonding αλαθέξεηαη ζηνπο νξηδφληηνπο ζηελνχο δεζκνχο αλάκεζα ζε άηνκα ή νκάδεο πνπ κνηξάδνληαη παξφκνηα θνηλσληθνδεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απηφο ν ηχπνο έρεη ηελ ηάζε λα ελδπλακψλεη απνθιεηζηηθέο ηαπηφηεηεο θαη νκνγελείο νκάδεο, είλαη ζπρλά κε αλεθηηθφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη δελ δνπιεχεη ηδηαίηεξα ζην λα παξάγεη επξχηεξα νθέιε ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο ζηελ θνηλσλία. 5 Σν bridging είλαη πην εμσηεξηθεπκέλν θαη ζπκπεξηιακβάλεη νξηδφληηεο ζρέζεηο κε άηνκα δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Αθνξά εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θαη νξηδφληηεο ζρέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε θνηλά ελδηαθέξνληα πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο αλνκνηνγελείο δηαθνξέο ηεο εζληθφηεηαο, ζξεζθείαο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. 6 Σν linking αλαθέξεηαη ζε θάζεηεο ζρέζεηο, νη νπνίεο βνεζνχλ ηα άηνκα λα θεξδίζνπλ πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο θαη επξχηεξεο πεγέο θαη δνκέο δχλακεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 3

4 θνξείο ή αλεπίζεκνπο κεραληζκνχο είλαη ζεηηθφ, φηαλ αλαθνπθίδεη ην απνηέιεζκα ηεο δηάζπαζεο πνπ βηψλεη ε θπξίαξρε νκάδα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο θπξίαξρεο νκάδαο ε θνηλσληθή ζπλνρή βξίζθεηαη κέζα ζην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη εθθξάδεηαη κε ην «γεθπξνπνηφ» (bridging) θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ ζεσξείηαη ζεηηθή πεγή ελψ, αληίζεηα, ην «δεζκεπηηθφ» θνηλσληθφ θεθάιαην (bonding) πνπ εληζρχεη ηε ζπλνρή κέζα ζηε κεηνλνηηθή νκάδα ζεσξείηαη ιηγφηεξν επηζπκεηφ. Οπφηε, ζξεζθεπηηθέο, εζληθέο, πνιηηηζκηθέο νκάδεο πνπ θάπνηε ζεσξνχληαη ζεηηθέο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελφηεηα, ηψξα ζεσξνχληαη απεηιή (Cheong et al., 2007). Δπηπξφζζεηα, ν ξαηζηζκφο, ε απεηιή θαη ν θφβνο είλαη δπλαηφλ λα παίμνπλ αξλεηηθφ ξφιν ζηηο γεθπξνπνηίεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, νη νπνίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ζπλεθηηθνχ ηζηνχ κηαο θνηλσλίαο. Δλαιιαθηηθά, νη «θάζεηεο ζρέζεηο» θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (linking) πξνζθέξνπλ ζηελ θπξίαξρε νκάδα κία πξφθιεζε γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Μεηανάζηεςζη και κοινυνικά δίκηςα Σν θνηλσληθφ δίθηπν λνείηαη σο έλα ζχλνιν ζηαζεξψλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ δηαδηθαζηψλ αληαιιαγήο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ (Wilkinson et al., 1998). Η δεκηνπξγία θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ ηνπο κεηαλάζηεο δελ απνηειεί λέν θαηλφκελν. ην πιαίζην ηνπ έζλνπο-θξάηνπο, ηα θνηλσληθά δίθηπα ησλ κεηαλαζηψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη επηρεηξνχλ λα ζπλδέζνπλ -άηππα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο- ηα άηνκα κε ηελ αγνξά, ηελ νηθνλνκία, ηελ εξγαζία, αιιά θαη κε πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο θαη θνηλσληθέο πξαθηηθέο. Οη κεηαλάζηεο έρνπλ αλάγθε ηελ παξαδνζηαθή θνηλσληθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθαλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο, απφ ηελ νπνία αληινχζαλ αζθάιεηα θαη ςπρνινγηθή ηθαλνπνίεζε ψζηε λα θηλεζνχλ κε απηνπεπνίζεζε πξνο ηελ έληαμε ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Η κεηαλαζηεπηηθή θνηλφηεηα είλαη ε βάζε απφ ηελ νπνία αληινχλ δχλακε (Drukker et al., 2003). χκθσλα κε ηνλ Weinberg, νη θχξηεο νκάδεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο κεηαλάζηεο είλαη νη θίινη θαη νη ζπγγελείο (Waterson et al., 2004). Μέζα ζηελ νκάδα νη κεηαλάζηεο αηζζάλνληαη φηη κπνξνχλ λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηηο δηαθξίζεηο. Γηα ηε δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ, ε εζληθή νκάδα κπνξεί λα είλαη ην κέζν επίηεπμεο νηθνλνκηθήο θαη εζηθήο ζηήξημεο. Η εζληθή θνηλφηεηα παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο πιηθέο θαη θνηλσληθέο πεγέο ζηηο νπνίεο ε δεχηεξε γεληά κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε θαη λα θάλεη ρξήζε. Άιισζηε, κεγαιχηεξεο θαη καθξνρξφληα 4

5 θαζηεξσκέλεο νκάδεο αλαπηχζζνπλ δηαθξηηνχο δεζκνχο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο παξέρνπλ ζηήξημε θαη νηθνλνκηθέο επθαηξίεο ζε λένπο κεηαλάζηεο. Τιηθέο θαη θνηλσληθέο πεγέο εκπεξηέρνληαη κέζα ζην θνηλσληθφ θεθάιαην, εκπεδψλνληαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο θνηλφηεηαο θαη νξίδνληαη σο ην θνηλσληθφ θεθάιαην ηεο εζληθήο θνηλφηεηαο, ην νπνίν εξκελεχεη γηαηί ε δεχηεξε γεληά ηα πεγαίλεη θαιχηεξα νηθνλνκηθά απφ φ,ηη νη πξνεγνχκελεο (Portes and Zhou, 1993). Με άιια ιφγηα «δεκηνπξγώληαο πεγέο γηα ηνλ εαπηό ηνπο, κεξηθέο κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο, θαηαθέξλνπλ λα απαιιαγνύλ από ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη από ηνπο έμω (γεγελείο) θαη από ηελ απεηιή λα εμαθαληζηνύλ ηα κέζα ηεο εμειηθηηθήο θηλεηηθόηεηαο ηνπο» (Portes and Zhou, 1993). Απηή ε ηθαλφηεηα ηεο νκάδαο εμαξηάηαη απφ κία ζεηξά παξαγφλησλ φπσο ε ηζηνξία, ην πξνθίι θαη νη πεγέο ηεο. Δδψ, ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ζεσξείηαη ζεκαληηθή πεγή ζηε δηαδηθαζία έληαμεο. «Τα θνηλωληθά δίθηπα είλαη πνιύπινθα κνξθώκαηα πνπ δηνρεηεύνπλ θαη θηιηξάξνπλ πιεξνθνξίεο, παξέρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηόηεηαο, πξνζδηνξίδνπλ ηηο πεγέο, κνξθνπνηνύλ ζπκπεξηθνξέο. Οη αηνκηθέο επηινγέο εμαξηώληαη, όρη κόλν από ηε δηαζεζηκόηεηα ζε πιηθά θαη κε αγαζά ζηελ επξύηεξε θνηλωλία αιιά θαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα κέιε ηωλ δηαπξνζωπηθώλ δηθηύωλ εξκελεύνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δνκέο» (Fernandez and Schauffer, 1994). Δπηπιένλ, ην αίζζεκα ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ παξέρεη ζε απηνχο θαη ηα παηδηά ηνπο πξνζηαζία απφ ηε δηάθξηζε πνπ πθίζηαληαη απφ ηε ρψξα ππνδνρήο (Portes 1995 in Giorgas, 2000). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην αίζζεκα αιιειεγγχεο αληηπξνζσπεχεη, αθελφο κία ζηξαηεγηθή εζηθήο ζηήξημεο ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη αθεηέξνπ αλαδήηεζε νηθνλνκηθήο επηβίσζεο (Portes 1995 in Giorgas, 2000). πλεπψο, αληί γηα αληίδξαζε πνπ νδεγεί ζε θαηαπίεζε, ε αιιειεγγχε παξέρεη επθαηξίεο γηα ππεξάζπηζε αμηψλ θαη εζψλ, ζπληειψληαο ζηελ νηθνλνκηθή εμέιημε, θαζψο παξέρεη θαη άιιεο ζεκαληηθέο πεγέο, φπσο επθαηξίεο απαζρφιεζεο. Δπίζεο, πξνζθέξεη αμίεο ζηε δεχηεξε γεληά γηα ηελ απφθηεζε ζεηηθψλ εθνδίσλ, γηα παξακνλή ζην ζρνιείν πνπ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο νηθνλνκηθήο εμέιημεο. Απηή ε δηαδηθαζία επηηπγράλεηαη κέζσ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ην απνηέιεζκα ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ην βαζκφ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Portes 1995 in Giorgas, 2000). Πέξα απφ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα απηψλ ησλ πεγψλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζηε δεχηεξε γεληά, ν Portes (1995 in Giorgas, 2000) επηζεκαίλεη, επίζεο, φηη ε θηλεηηθφηεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ ην θνηλσληθφ θεθάιαην. Σν θνηλσληθφ 5

6 θεθάιαην είλαη απνηειεζκαηηθφ κφλν φπνπ ππάξρεη αίζζεκα ζπιινγηθνχ ζηφρνπ. Σα κέιε ηεο δεχηεξεο γεληάο είλαη σζηφζν πην πηζαλφ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο θαλνληζηηθέο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ ηνπο, φηαλ παξέρνληαη κε θίλεηξα (Giorgas, 2000). χκθσλα κε ηνλ Zhou θαη Bankston (1994) ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξνηείλεη ν Coleman ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζεσξία ηνπ Durkheim γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε. Απηή ππνζηεξίδεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ελζσκάησζεο ηνπ κέζα ζηελ θνηλσληθή ηνπ νκάδα. Δπνκέλσο, ηα κέιε ηεο δεχηεξεο γεληάο πνπ είλαη ελζσκαησκέλα κέζα ζηελ εζληθή ηνπο νκάδα είλαη πην πηζαλφ λα δηαηεξήζνπλ ζπκπεξηθνξά ζχκθσλε κε ηηο αμίεο ηεο νκάδαο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Jones (1967) «..ζπζηεκαηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο νκάδεο εθθξάδνπλ δηαθνξέο ζηελ θνπιηνύξα θαη θνηλωληθή απόζηαζε από ηε ρώξα ππνδνρήο θαη, επνκέλωο, ζην βαζκό ηεο αθνκνίωζεο ηεο νκάδαο από ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα». Μέζα απφ απηή ηε δήισζε αλαδεηθλχεηαη ε ζρεηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο απφζηαζεο. Απηή ε απφζηαζε απμάλεη ή κεηψλεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, γηαηί ηα άηνκα πνπ κνηάδνπλ είλαη πην πηζαλφ λα αιιειεπηδξάζνπλ. Δλ πξνθεηκέλσ, ε θνηλσληθή απφζηαζε είλαη θαη ηα δχν, αηηία θαη απνηέιεζκα εζληθήο ζπγθέληξσζεο θαη αλάπηπμεο θνηλφηεηαο. Η θνηλσληθή απφζηαζε απνηειεί δείθηε «θιεηζηνχ» θνηλσληθνχ δηθηχνπ ηεο εζληθήο νκάδαο θαη ηεο έθηαζεο ηεο νπνίαο ην θνηλσληθφ θεθάιαην κπνξεί επηηπρψο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηεπθφιπλζε ηεο δεκηνπξγίαο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ αμηψλ ηεο νκάδαο (Giorgas, 2000). πλνπηηθά, ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη ε θνηλσληθή απφζηαζε είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εξκελεία ησλ δηαθνξψλ ζε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Γηα φιεο ηηο νκάδεο ε θνηλνηηθή δνκή παξέρεη αίζζεκα αζθάιεηαο θαη νηθεηφηεηαο κε ην λέν πεξηβάιινλ θαη εηδηθά ζηνπο κεηαλάζηεο παξέρεη πξνζηαζία απφ ηε δηάθξηζε. Ο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ζηε δεχηεξε γεληά νθείιεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο πξψηεο λα δεκηνπξγήζεη θνηλσληθά δίθηπα αθελφο κε ηελ θνηλφηεηα ππνδνρήο θαη αθεηέξνπ κε ηε δνκή ηεο εζληθήο θνηλφηεηαο (Giorgas, 2000). θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο ηνπ Ηξαθιείνπ. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαζνξίζηεθε απφ ηε βαζηθή παξαδνρή φηη ε κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηεο δεχηεξεο γεληάο κεηαλαζηψλ θαη, εηδηθφηεξα, ησλ 6

7 καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαζνξίδεη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο θαη, θαη επέθηαζε, ην βαζκφ έληαμήο ηνπο ζην ζρνιείν, ηε γεηηνληά θαη, γεληθφηεξα, ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο πφιεο. Λακβάλνληαο ππφςε ην γεληθφηεξν ζθνπφ ηεο έξεπλαο, πξνζδηνξίζηεθαλ νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο, νη νπνίνη είλαη νη παξαθάησ: 1. Η δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ζρέζεσλ θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο θνηλνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 2. Σα θνηλσληθά ηνπο δίθηπα. 3. Η δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο πνπ λνηψζνπλ. 4. Αμίεο πνπ έρνπλ θαη ν βαζκφο αλνρήο ηνπο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. 5. Η δηεξεχλεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηνχ αλήθεηλ θαη ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ηεο θνηλφηεηαο. 6. Σν ζπλαίζζεκα επηξξνήο. 7. Σν ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν κε ηνλ ηφπν. Μεθοδολογία Εννοιολογικός προσδιορισμός της ομάδας-στότοσ Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ ηίζεηαη σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα θάζε δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν. ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ε νκάδα-ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη νη κεηαλάζηεο καζεηέο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο ηνπ Ηξαθιείνπ. Όκσο, ε ζχλζεζε πνπ θαίλεηαη λα έρεη ε κεηαλάζηεπζε, θαζψο θαη ε έιιεηςε νκνθσλίαο ζρεηηθά κε ην πνηνη απφ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή (Πεηξηληψηε, 1993), θαζηζηνχλ αλαγθαίν ηνλ αθξηβή ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο νκάδαο ζηφρνπ. ηελ παξνχζα έξεπλα πξνζδηνξίζηεθε φηη ε νκάδα-ζηφρνο είλαη ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο ηνπ Ηξαθιείνπ, νη γνλείο ησλ νπνίσλ είλαη επίζεκνη ή αλεπίζεκνη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην Ηξάθιεην. Απφ απηή ηελ νκάδα-ζηφρν εμαηξέζεθαλ ηα παηδηά ησλ νκνγελψλ κεηαλαζηψλ, θαζψο θαη ηα παηδηά ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη κελ πξψηνη ηπγράλνπλ πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε πνιηηηθέο απνθάζεηο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, δηαθνξνπνηψληαο ηνπο απφ ηνπο άιινπο κεηαλάζηεο (Ακίηζεο, Λαδαξίδε, 2001). Οη δε δεχηεξνη έρνπλ θαηνρπξσκέλα λνκηθά θαη πνιηηηθά 7

8 δηθαηψκαηα εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηά ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ. Θεσξήζεθε φηη ην δηαθνξεηηθφ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ status πνπ έρνπλ απηέο νη δχν θαηεγνξίεο επεξεάδεη άκεζα θαη δηαθνξνπνηεί ηα παηδηά ηνπο απφ ηελ εμεηαδφκελε θαηεγνξία. ηαηιζηικά δεδομένα και ποζοηικέρ εκηιμήζειρ ηηρ ομάδαρ-ζηόσος Ο πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο νκάδαο ζηφρνπ ππήξμε αξθεηά δπζρεξήο, θαζψο ππάξρνπλ ζεκαληηθά θελά πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Η φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε αξηζκεηηθή απνηχπσζε ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ ζηεξίρζεθε ζηα ζηνηρεία ηεο Γ/λζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ηξαθιείνπ. Η πξψηε απνηχπσζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ δηαηίζεηαη αθνξά ηα αθαδεκατθά έηε θαη Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ δχν αθαδεκατθψλ εηψλ ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ αλεξρφηαλ ζε 356 θαη 410 άηνκα αληίζηνηρα. Αληηπξνζψπεπε δειαδή ην 4,7% θαη ην 4,9% ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ. Σν αθαδεκατθφ έηνο , ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ αλεξρφηαλ ζε 384 άηνκα θαη θαηαλήκεην ζε 33 δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο 8. Δθηφο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ πνπ θνηηνχζε ζε θάζε ζρνιείν, ήηαλ δπζηπρψο αδχλαηνλ λα ζπιιερζεί νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην θχιν ηελ εζληθφηεηα, ηελ θαηαλνκή αλά ζρνιηθή ηάμε θ.η.ι. πγθξίλνληαο ηηο δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο, εθηηκάηαη φηη ν καζεηηθφο κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο πνπ θνηηά ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο είλαη γχξσ ζηα 400 άηνκα. Ερωτηματολόγιο Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο δηακνξθψζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κε 20 εξσηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη ελλέα αθνξνχζαλ, θπξίσο, δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή θαη ησλ γνληψλ ηνπ θαη αθνινπζνχζαλ έληεθα εξσηήζεηο ππφ κνξθή θιίκαθαο (4βαζκε θιίκαθα Likert). Οη επηά πξψηεο αληηζηνηρνχζαλ ζην θνηλσληθφ 7 Η ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ιήθζεζαλ σο βάζε δεδνκέλσλ έγηλε απφ ηνπο θαθέινπο ηεο Γ/ζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ηξαθιείνπ πνπ δηαζέηεη ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο. 8 Γ/ζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ηξαθιείνπ. 8

9 θεθάιαην ηνπ καζεηή (Onyx & Bullen, 1997) θαη νη ηέζζεξηο δηεξεπλνχζαλ ην αίζζεκα ηνχ αλήθεηλ ζηελ θνηλφηεηα (Chipuer & Pretty, 1999). Γειγμαηολητία Γεδνκέλσλ ησλ δπζθνιηψλ πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί σο πξνο ηελ αμηφπηζηε θαηαγξαθή ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ, παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο. Η δηακφξθσζε ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ δελ έγηλε κε βάζε θάπνηνλ θαηάινγν, ν νπνίνο ζα πεξηιάκβαλε ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ ππφ κειέηε καζεηηθνχ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην νξίζζεθε «γεσγξαθηθά κε βάζε ηα θπζηθά φξηα ηνπ πιεζπζκνχ» (Κπξηαδή, 1999), δειαδή ηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο. Με ηε κέζνδν ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο επηιέγεηαη έλα ηπραίν δείγκα ζπλνηθηψλ ηεο πφιεο. Σα ζρνιεία απηψλ ησλ ζπλνηθηψλ επηιέρζεθαλ γηα ηελ έξεπλα. Απφ ηα επηιεγκέλα ζρνιεία, σο εξεπλψκελνο πιεζπζκφο, είρε νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ην ζχλνιν ηνπ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ηεο Γʹ, Δʹθαη Σʹ ηάμεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Ο απνθιεηζκφο ησλ καζεηψλ ησλ ηξηψλ πξψησλ ηάμεσλ έγηλε, δηφηη είρε εθηηκεζεί φηη ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ αληαπνθξηλφηαλ ζην ειηθηαθφ ηνπο επίπεδν. Δπίζεο, επηδηψρζεθε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν, έηζη ψζηε ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο ζηα απνηειέζκαηα λα είλαη απμεκέλν. Με ηελ παξαπάλσ κέζνδν επηηεχρζεθε ν ζηφρνο ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, θαζψο ην δείγκα πνπ πήξε κέξνο ζηελ έξεπλα δελ ήηαλ ζπζηεκαηηθά πξνθαηεηιεκκέλν (biased) (Λακπξηαλίδεο & Λπκπεξάθε, 2001). Σειηθά, απαληήζεθαλ 162 εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, πεξίπνπ ζην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο. Πξνέξρνληαη απφ δέθα ζπλνηθίεο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ 14 δεκνηηθά ζρνιεία. Οη ζπλνηθίεο είλαη νη εμήο: πξψηε ε Αγ. Σξηάδα (35,8%) θαη ζηε δεχηεξε ζέζε ν Αγ. Κσλζηαληίλνο θαη ε Αλάιεςε κε ηζφπνζν πνζνζηφ (11,1%). Αθνινπζνχλ ε πεξηνρή ηεο Θεξίζνπ (8,6%), νη πεξηνρέο ησλ Γεηιηλψλ θαη ησλ Κακηλίσλ (7,4%), νη πεξηνρέο ηνπ Πφξνπ θαη ηνπ Σάισο (5,6%) θαη, ηέινο, ην Αηζαιέλην θαη ε Γηφθπξνο (3,7%). Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο θνηηνχλ ζην 1 ν Γεκνηηθφ ρνιείν (29%). Αθνινπζνχλ ηα ζρνιεία: ην 30 ν Γ.. (8,6%), ην 26 ν θαη 33 ν Γ.. (7,4%), ην 2 ν 9

10 Γ.. (6,8%), ην 10 ν θαη 31 ν Γ.. (6,2%), ην 14 ν Γ.. (5,6%), ην 16 ν θαη 24 ν Γ.. (4,9%), ην 34 ν, 41 ν θαη ην 50 ν Γ.. (3,7%) θαη, ηέινο, ην 4 ν Γ.. (1,9%). Σέινο, ε θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ δείγκαηνο έρεη σο εμήο: Η Γ ηάμε ζπγθεληξψλεη ην 27,2%, ε Δ ην 38,3% θαη ε η ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ην 34,6%. ςλλογή ζηοισείυν Απφ ηηο κεζφδνπο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ε πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλέληεπμε ζεσξήζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε, θαζψο δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξεπλεηέο λα έιζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ηνπο καζεηέο, λα δνζνχλ φπνηεο απαληήζεηο ή δηεπθξηλήζεηο δεηήζεθαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο είηε γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο είηε γηα ηελ νπζία ησλ εξσηήζεσλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Μαξηίνπ Απξηιίνπ Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηδηψρζεθε ε θαηάιιειε επηινγή ηνπ ρψξνπ γηα ηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Η ρξήζε κηαο θελήο αίζνπζαο ζε θάζε ζρνιείν ζεσξήζεθε ε πιένλ ζσζηή ιχζε. ηαηιζηική ανάλςζη Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξφλ άξζξν βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ πίλαθεο ζπρλνηήησλ. Έπεηηα, γηα ην ζχλνιν ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή δνθηκαζία ηνπ ρ 2 γηα ηε ζπζρέηηζε πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο νξίζζεθε ζην 5%. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. Αποηελέζμαηα Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα Δεκνγξαθηθά ζηνηρεία Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο είλαη 162 καζεηέο απφ ηνπο νπνίνπο ην 52,5% είλαη αγφξηα θαη ην 47,5% θνξίηζηα. Δπίζεο, αληηπξνζσπεχνληαη 11 δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο. Η πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ 10

11 είλαη Αιβαλνί (77,8%). Σα πνζνζηά ησλ ππνινίπσλ εζληθνηήησλ είλαη θάησ ηνπ 10% κε πξψηε ηε Βνπιγάξηθε (7,4%) θαη αθνινπζνχλ ε Γεσξγηαλή (3,7%), ε Οπθξαληθή (3,1%) θαη ε Ρνπκάληθε (2,5%). Οη ππφινηπεο εζληθφηεηεο έρνπλ πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά. Θα πξέπεη επίζεο λα εηπσζεί φηη δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηα δχν θχια θαη ηελ εζληθφηεηα δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο είλαη 11 (36,4%) θαη 12 εηψλ (30,9%). Σν 22,8% είλαη ζηελ ειηθία ησλ 10 θαη ην 9,9% είλαη 13 εηψλ. Σξία απφ ηα ηέζζεξα παηδηά έρνπλ γελλεζεί ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. Σα παηδηά πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα αληηπξνζσπεχνπλ έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ 24,1% (πηλ. 1). ε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ησλ γνληψλ ηνπο ζηελ πφιε ηνπ Ηξαθιείνπ παξαηεξείηαη φηη ε απφιπηε πιεηνςεθία θαη ζηα δχν θχια αζθεί έλα θαηψηεξν επάγγεικα θαηά βάζε ρεηξσλαθηηθφ. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ παηέξσλ απαζρνιείηαη σο εξγάηεο/ηερλίηεο (78,8%) θαη ιηγφηεξνη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ (7,7%), ζηνπο ππαιιήινπο γξαθείνπ (5,1%) θαη ζηα ειεχζεξα επαγγέικαηα (3,8%). Απφ ηελ άιιε, φζνλ αθνξά ζην επάγγεικα ησλ κεηαλαζηξηψλ κεηέξσλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο απαζρνινχληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ (65,8%), δει. σο θαζαξίζηξηεο θαη νηθηαθέο βνεζνί θαη ιηγφηεξεο σο εξγάηξηεο/ηερλίηξηεο (5,6%) θαη ππάιιεινη γξαθείνπ (4,3%). Σέινο, ζεκαληηθφ πνζνζηφ (21,7%) θαηέρνπλ νη κεηαλάζηξηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά. Κοινυνικό κεθάλαιο Σν θνηλσληθφ θεθάιαην κεηξήζεθε κε ηνπο επηά δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 1. πκκεηνρή ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο: αλ θαη νη κηζνί απφ ηνπο καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα νκάδα, «αξθεηά έσο πνιχ» (53,1%), ζεκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ «θαζφινπ ή πνηέ» (46,9%). 2. Γίθηπα γεηηνληάο: Παξφιν πνπ νη κηζνί πεξίπνπ καζεηέο ηνπ δείγκαηνο επηζθέπηνληαη «ζπρλά έσο πνιχ ζπρλά» ηνπο γείηνλέο ηνπο (51,20%), ππάξρεη θαη έλα αλάινγν πνζνζηφ (48,8%) πνπ «πνηέ έσο ιίγν» επηζθέπηνληαη ηνπο γείηνλέο ηνπο. 3. Γίθηπα νηθνγέλεηαο θαη θίισλ: Δλψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ δηαηεξνχλ «αξθεηά έσο πνιχ» ζηελέο ζρέζεηο κε θίινπο θαη ζπγγελείο (63%), ππάξρεη θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (37,%) απφ «ιίγν έσο πνηέ». 11

12 4. Μειινληηθή ελεξγνπνίεζε: Έλα ειάρηζην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ζα δηαθσλνχζαλ «ιίγν έσο πνηέ» κε ηνπο θίινπο ηνπο (13,6%), ελψ ζρεδφλ ην ζχλνιν απηψλ ζα δηαθσλνχζαλ «αξθεηά έσο πάξα πνιχ» καδί ηνπο (86,4%). 5. Δκπηζηνζχλε: Αλ θαη αξθεηνί καζεηέο εκπηζηεχνληαη απφ «αξθεηά έσο πνιχ» ηνπο άιινπο αλζξψπνπο (40,1%), παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο δείρλνπλ «ιίγν έσο θαζφινπ» εκπηζηνζχλε (59,9%). 6. Αζθάιεηα: ρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο αηζζάλεηαη αζθάιεηα απφ «αξθεηά έσο πνιχ» ζηε γεηηνληά ηνπο (78,4%). Αληίζεηα ην 21,6% αηζζάλεηαη αζθαιέο απφ «ιίγν έσο θαζφινπ». 7. Αλνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα: ηελ πιεηνςεθία ηνπο αξέζεη λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθνχο απφ απηνχο (π.ρ. απφ άιιε ρψξα) (78,4%), ελψ ην 21,6% δείρλνπλ αλνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα απφ «ιίγν έσο θαζφινπ» (πίλ. 2). Αίζζεκα ηνύ αλήθεηλ ζηελ θνηλόηεηα Σν αίζζεκα ηνχ αλήθεηλ ζηελ θνηλφηεηα κεηξήζεθε κε ηνπο ηέζζεξηο παξαθάησ δείθηεο: 1. Δλδπλάκσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηνχ αλήθεηλ: ρεδφλ φινη νη καζεηέο αλαθέξνπλ φηη ηνπο αξέζεη απφ «πνιχ έσο πάξα πνιχ» πνπ κέλνπλ εδψ (95,7%). 2. Αίζζεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο: Παξφιν πνπ ππάξρεη έλα κηθξφ πνζνζηφ καζεηψλ πνπ πηζηεχεη φηη πνιινί γείηνλέο ηνπ ην γλσξίδνπλ απφ «ιίγν έσο θαζφινπ» (16,7%), νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ «αξθεηά έσο πάξα πνιχ» κέιε ηεο γεηηνληάο ηνπο (83,3%). 3. πλαίζζεκα επηξξνήο: ρεδφλ νη κηζνί καζεηέο αλαθέξνπλ φηη ηνπο ελδηαθέξεη «ιίγν έσο θαζφινπ» ηη ζθέθηνληαη νη γείηνλεο γη απηνχο (58,6%), ελψ νη ππφινηπνη λνηάδνληαη απφ «αξθεηά έσο πάξα πνιχ» γηα ηε γλψκε ηεο γεηηνληάο (41,4%). 4. πλαηζζεκαηηθνί δεζκνί: Η πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζα ήζειε απφ «αξθεηά έσο πάξα πνιχ» λα δήζεη εδψ (88,3%), ζε αληίζεζε κε έλα ειάρηζην πνζνζηφ πνπ ζα ην επηζπκνχζε απφ «ιίγν έσο θαζφινπ» (11,7%) (πίλ. 3). ςζσεηίζειρ με ηιρ εξαπηημένερ μεηαβληηέρ Σν ζχλνιν ησλ επηά δεηθηψλ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζπζρεηίζηεθε κε κηα ζεηξά κεηαβιεηψλ, φπσο θχιν, ειηθία, εζληθφηεηα, ηάμε, ρψξα πξνέιεπζεο, 12

13 επάγγεικα γνληψλ. Απφ απηέο ηηο ζπζρεηίζεηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη ε αζθάιεηα κε ην θχιν (πίλ.4). Σν 87,1% ησλ αγνξηψλ αλέθεξε φηη αηζζάλεηαη «πνιχ έσο πάξα πνιχ» αζθαιέο ζηε γεηηνληά ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα πνπ αηζζάλνληαη ιηγφηεξν αζθαιή (68,9%). Απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ην 31,2% ησλ θνξηηζηψλ πνπ αηζζάλνληαη, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηφ ησλ αγνξηψλ (13%), «θαζφινπ έσο ιίγν» αζθάιεηα (p=0,018)(x 2 = 10,127 α ). Σν ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ δεηθηψλ ηνπ αηζζήκαηνο ηνχ αλήθεηλ ζπζρεηίζηεθε κε κηα ζεηξά κεηαβιεηψλ, φπσο θχιν, ειηθία, εζληθφηεηα, ηάμε, ρψξα πξνέιεπζεο, επάγγεικα γνληψλ. Απφ απηέο ηηο ζπζρεηίζεηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη ην ζπλαίζζεκα ηεο επηξξνήο κε ηε ζρνιηθή ηάμε θαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηε ρψξα γέλλεζεο. To ζπλαίζζεκα επηξξνήο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ηάμε θνίηεζεο (πίλ.5). Όζν απμάλεη ην επίπεδν θνίηεζεο, ηφζν πεξηζζφηεξν νη καζεηέο ελδηαθέξνληαη γηα ην ηη ζθέθηνληαη νη γείηνλέο ηνπο γη απηνχο. «Πνιχ έσο πάξα πνιχ» ελδηαθέξνληαη γηα ηε γλψκε ησλ γεηηφλσλ ηνπο, νη καζεηέο ηεο η ηάμεο (41,1%), ελψ νη καζεηέο ηεο Δ ηάμεο ελδηαθέξνληαη ιηγφηεξν (31,8%). Αληίζηνηρα, «θαζφινπ έσο ιίγν» ελδηαθέξνληαη ζηελ πιεηνςεθία νη καζεηέο ηεο Γ ηάμεο (68,2%) (p=0,011) (x 2 = 16,583 α ). Ο ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο ησλ καζεηψλ ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηε ρψξα γέλλεζεο. Σν 14,6% ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο ζέινπλ «θαζφινπ έσο ιίγν» λα δήζνπλ ζηελ Διιάδα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ πέθηεη ζην 2,6% γηα ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα. Παξάιιεια, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα εμαθνινπζεί λα ζέιεη λα δεη «πνιχ έσο πάξα πνιχ» ζε απηήλ (97,4%) (p=0,025) (x 2 = 9,360 α ) (πίλ. 6). ςμπεπάζμαηα Όζνλ αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία ηνπ θαηάγεηαη απφ ηελ Αιβαλία θαη θαηνηθεί ζηε ζπλνηθία ηεο Αγ. Σξηάδαο. Πξφθεηηαη γηα κία ζπλνηθία πνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά ζηνηρεία ππνβάζκηζεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ην ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο, κε κεγάιν πνζνζηφ αλαιθάβεησλ θαη αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ ηειεηψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Οη ζηεγαζηηθέο ζπλζήθεο ηνπ πιεζπζκνχ αθνινπζνχλ απηή ηε γεληθή εηθφλα ππνβάζκηζεο (Καηξηβέζεο & 13

14 Πξνθνπάθεο, 2008). Γελ είλαη ηπραίν φηη ζε απηή ηελ πεξηνρή παξαηεξείηαη πςειή ζπγθέληξσζε φρη κφλν κεηαλαζηψλ, αιιά θαη άιισλ θνηλσληθά πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ, φπσο πξφζθπγεο, ηζηγγάλνη, θ.η.ι. (Γαθέξκνο, 2006). χκθσλα θαη κε άιιεο έξεπλεο, φπσο ησλ Cheong θαη ζπλ (2007), κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπλνηθία επηιέγεηαη απφ ηνπο κεηαλάζηεο θαζψο εθεί ππάξρεη ζχζηεκα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο απφ ηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο, νη νπνίνη, εθηφο ηνπ φηη ηνπο βνεζνχλ ζηελ εχξεζε θηελήο θαηνηθίαο θαη απαζρφιεζεο ηνπο παξέρνπλ, παξάιιεια, θαη ην αίζζεκα ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αζθάιεηαο. ρεηηθά κε ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, θαη εηδηθφηεξα ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, παξαηεξείηαη φηη δελ ζπκβαδίδεη ε ειηθία ηνπο κε ηελ ηάμε θνίηεζεο. Δλψ δειαδή νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο είλαη ζηελ ειηθία ησλ 11 έσο 13 εηψλ, παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα ηεο Γ, Δ θαη Σ ηάμεο ζε ηζφπνζα πεξίπνπ πνζνζηά. Απηφ είλαη αλακελφκελν, αθνχ ηα πεξηζζφηεξα κεηαλαζηφπνπια έρνπλ γελλεζεί ζηε ρψξα θαηαγσγήο. χκθσλα κε ηελ Καζηκάηε (1944), ε γισζζηθή αλεπάξθεηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο έρεη σο απνηέιεζκα, φρη κφλν ηελ πξφθιεζε ζχγρπζεο ζηελ εζσηεξηθή ηνπο ηζνξξνπία αιιά θαη ηε δπζθνιία ζρνιηθήο έληαμεο θαη εκθάληζε ρακειήο ζρνιηθήο επίδνζεο. Αξρηθά, απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, παξαηεξείηαη φηη δελ ππάξρεη κηα ζαθή ηάζε κε ην πνζνζηφ λα κνηξάδεηαη ηζφπνζα. Βέβαηα, παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο, απηφ πνπ αμίδεη λα πξνβιεκαηίζεη είλαη φηη ζρεδφλ νη κηζνί απφ απηνχο γηα θάπνηνπο ιφγνπο απέρνπλ. Απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ην φηη νη ζπλζήθεο πίεζεο γηα ζρέζεηο bonding αλάκεζα ζε παιηνχο θαη λενεηζεξρνκέλνπο κεηαλάζηεο κπνξεί λα απνηξέςνπλ ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ζε θνηλέο, εθηφο ηεο νκάδαο πξνέιεπζεο, δξαζηεξηφηεηεο, κηαο θαη νη κεηνλνηηθέο εζληθέο νκάδεο πηέδνπλ πξνθεηκέλνπ λα δεζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη αδηαθνξνχλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία (Cheong et al., 2007). Βέβαηα, ε κε ζπκκεηνρή κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπ δείγκαηνο απφ ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνχλ νη αθξηβείο ιφγνη πνπ ζπκβαίλεη απηφ. Γηφηη, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε φηη ζε θνηλφηεηεο κε πςειή θνηλσληθή ζπκκεηνρή νη δάζθαινη αλαθέξνπλ πςειφ επίπεδν ζπκκεηνρήο θαη ρακειά επίπεδα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (απνπζίεο, θαβγάδεο, φπια, απάζεηα 14

15 ζηελ ηάμε) (Putman, 2003), κπνξεί θαλείο λα αληηιεθζεί ηελ αλαγθαηφηεηα επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. ηα αλεπίζεκα δίθηπα ππνζηήξημεο πνπ αθνξνχλ ηε γεηηνληά, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο, παξαηεξείηαη φηη νη καζεηέο πνπ δνπλ ζηελ ίδηα γεηηνληά κε ζπγγελείο θαη θίινπο δηαηεξνχλ ζαθψο ζηελφηεξεο ζρέζεηο καδί ηνπο απφ φ,ηη απηνί πνπ δνπλ ζε πεξηνρέο πνπ δηακέλνπλ ληφπηνη ή απφ άιιεο εζληθφηεηεο. Σν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ δελ επηζθέπηνληαη ηε γεηηνληά απφ «πνηέ έσο ιίγν» θζάλεη ζην 49%, πνζνζηφ πνιχ ζεκαληηθφ, αλ αλαινγηζηνχκε ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ην φ,ηη ε ηζρπξή πνηνηηθή ζηήξημε απφ ηε γεηηνληά ζπλδέεηαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε ρακειά επίπεδα λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο (Putman, 2000), κε ρακειά επίπεδα θπζηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο (Morrow, 2000), κε ρακειφ αξηζκφ παξακνλήο ζηελ ηάμε (Partington, 2005) θαη, ηέινο, κε ρακειά επίπεδα ζπιινγηθήο δξάζεο (Ferguson, 2006). Έξεπλα ησλ Drukker θαη ζπλ (2003) αλαδεηθλχνπλ φηη, ζπλήζσο, ζε γεηηνληέο κε πςειά επίπεδα θνηλσληθννηθνλνκηθήο απνζηέξεζεο, ζπλεπάγεηαη ρακειά επίπεδα θνηλσληθνχ ειέγρνπ, θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη εκπηζηνζχλεο ηφζν ζηα παηδηά φζν θαη ζηνπο ελήιηθεο. Δπηπιένλ, ην αίζζεκα ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ παξέρεη ζε απηνχο θαη ζηα παηδηά ηνπο πξνζηαζία απφ ηε δηάθξηζε πνπ πθίζηαληαη απφ ηε ρψξα ππνδνρήο (Portes 1995 in Giorgas, 2000). Δδψ, ην αίζζεκα αιιειεγγχεο αληηπξνζσπεχεη κία ζηξαηεγηθή εζηθήο ζηήξημεο ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη αλαδήηεζεο νηθνλνκηθήο επηβίσζεο (Portes 1995 in Giorgas, 2000). πλεπψο, αληί γηα αληίδξαζε πνπ νδεγεί ζε θαηαπίεζε, ε αιιειεγγχε παξέρεη επθαηξίεο γηα ππεξάζπηζε αμηψλ θαη εζψλ, ζπληειψληαο ζηελ νηθνλνκηθή εμέιημε, θαζψο θαη ζε άιιεο ζεκαληηθέο πεγέο, φπσο επθαηξίεο απαζρφιεζεο. Δπίζεο, παξέρεη αμίεο ζηε δεχηεξε γεληά, γηα ηελ απφθηεζε ζεηηθψλ εθνδίσλ γηα παξακνλή ζην ζρνιείν. Απηή ε δηαδηθαζία επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ην απνηέιεζκα ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ην βαζκφ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Portes 1995 in Giorgas 2000). Η θνηλσληθή εκπηζηνζχλε πνπ βηψλνπλ είλαη ζε ρακειά επίπεδα, γεγνλφο πνπ δξα αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζδνθία πνπ γελλάηαη ζην πιαίζην κίαο νξγάλσζεο γηα θαλνληθή, έληηκε θαη ζπληξνθηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηα άιια κέιε ηεο νξγάλσζεο ζηε βάζε θνηλψλ θαλφλσλ. ην επίπεδν ηεο νκάδαο ζπλεπψο, φζν κεγαιχηεξε ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε (δειαδή, κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ κειψλ), ηφζν κεγαιχηεξε ε πξφνδνο θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο. Υσξίο απηή ηελ αιιειεπίδξαζε, ε 15

16 εκπηζηνζχλε θζείξεηαη θαη θάπνηα ζηηγκή ε θζνξά αξρίδεη λα εθδειψλεηαη κε ηε κνξθή ζνβαξψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (Uslaner, 2002). Παξφια απηά ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο αηζζάλεηαη αζθάιεηα ζηε γεηηνληά ηνπ, γεγνλφο πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ εθθξαζκέλε ζεηηθή ζέζε ηνπο γηα ηα αλεπίζεκα δίθηπα -νηθνγέλεηα, γεηηνληά, θίινη- ζηελ πεξίπησζε εθείλσλ πνπ ζπκβηψλνπλ κε νκνεζλείο ηνπο. Πξνζνρή απαηηεί ην 22% ηνπ δείγκαηνο πνπ δειψλεη θαζφινπ αζθαιέο. Τπνζέηνπκε, ρσξίο απηφ λα κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε ζαθήλεηα, φηη είλαη εθείλνη πνπ δελ δηακέλνπλ θνληά ζηε κεηαλαζηεπηηθή θνηλφηεηα πνπ είλαη ε βάζε απφ ηελ νπνία αληινχλ δχλακε, αζθάιεηα, ςπρνινγηθή ηθαλνπνίεζε, ψζηε λα θηλεζνχλ κε απηνπεπνίζεζε πξνο ηελ έληαμε ζηελ επξχηεξε θνηλσλία (Waterson et al., 2003). ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ αλαθέξνπλ φηη ηνπο αξέζεη πάξα πνιχ πνπ κέλνπλ ζηελ Διιάδα, θαη γη απηφ ζα ήζειαλ λα εμαθνινπζνχλ λα δηακέλνπλ εδψ. Δπίζεο, έρνπλ πςειή ζπλείδεζε κέινπο ηεο γεηηνληάο. Δίλαη άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην κέξνο ή ηνπο εληνπίδεηο ζηελ ίδηα πεξηνρή, κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα θαη, ζπλήζσο, έρνπλ ηελ ίδηα ζξεζθεία. Έρνπλ ηελ ηάζε λα κέλνπλ καδί, λα βνεζνχλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ, λα πηζηεχνπλ ν έλαο ηνλ άιιν (Fitzpatrick, 1966). Σα κέιε είλαη ζεκαληηθά ην έλα γηα ην άιιν θαη γηα ην ζχλνιν ηεο νκάδαο θαη έρνπλ ηελ θνηλή πίζηε φηη νη αλάγθεο ησλ κειψλ ζα ηθαλνπνηεζνχλ απφ απηή ηε δέζκεπζε ηνχ λα είλαη καδί (Millan & Chavis, 1986). Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κε κία ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε εζληθφηεηα, ε ηάμε, ε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ην επάγγεικα γνληψλ, δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθά ζηαηηζηηθέο ζρέζεηο εθηφο απφ ην θχιν. Σα αγφξηα ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα δειψλνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Onyx θαη ζπλ (2005). Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ ηεζζάξσλ δεηθηψλ ηνπ αηζζήκαηνο ηνχ αλήθεηλ κε κία ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε εζληθφηεηα, ε ηάμε, ε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ην επάγγεικα γνληψλ, ζεκαληηθά ζηαηηζηηθέο ζρέζεηο βξέζεθαλ κε ην ζπλαίζζεκα ηεο επηξξνήο απφ ηε ζρνιηθή ηάμε θαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηε ρψξα γέλλεζεο. ρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο επηξξνήο απφ ηε ζρνιηθή ηάμε, δηαπηζηψζεθε φηη φζν απμάλεη ην επίπεδν θνίηεζεο, ηφζν πεξηζζφηεξν νη καζεηέο ελδηαθέξνληαη γηα ην ηη ζθέθηνληαη νη γείηνλέο ηνπο γη απηνχο. Απηφ είλαη δπλαηφ λα ζπκβαίλεη, γηαηί νη καζεηέο κπνξεί λα είλαη ηα κέιε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 16

17 θνηλφηεηαο αιιά θαη, ηαπηφρξνλα, ηεο θνηλσλίαο εγθαηάζηαζεο. Όζν νη καζεηέο κεγαιψλνπλ, κπνξεί λα βηψλνπλ ηελ πίεζε απφ ην ζρνιηθφ ζχζηεκα γηα έληαμε θαη κέζα απφ ηελ θνηλνηηθή δνκή ζε επίπεδν γεηηνληάο λα ηνπο παξέρεηαη ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη νηθεηφηεηαο (Giorgas, 2000). Αθελφο ε θπξίαξρε νκάδα αθνινπζεί κία ζεηξά απφ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ έληαμε ή φρη ησλ κειψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη αθεηέξνπ ε ίδηα ε νκάδα πξνέιεπζεο ζεζπίδεη θαη αλαπαξάγεη θαλφλεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηε κεηαλαζηεπηηθή θνπιηνχξα απφ ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο πνπ δέρεηαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα (Κνχηξα, 2007). Όζνλ αθνξά ζην φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα ζέιεη λα εμαθνινπζεί λα δεη πνιύ έωο πάξα πνιύ ζε απηήλ, ελψ, αληίζεηα, νη καζεηέο πνπ ζέινπλ θαζόινπ ή ιίγν λα δήζνπλ ζηελ Ειιάδα έρνπλ γελλεζεί ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ πνιηηηζκηθή ζχγθξνπζε πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο, ε νπνία αληηκεησπίδνληάο ηα σο μέλα, ηα θάλεη λα αηζζάλνληαη κεηνλεθηηθά σο θνηλσληθή νκάδα. Όιεο απηέο νη δπζθνιίεο πεγάδνπλ απφ ην γεγνλφο φηη ε δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηε ρψξα ππνδνρήο ρσξίο πξνεηνηκαζία (Οκάδα δηθεγφξσλ γηα ηα δηθαηψκαηα πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, 2007). Απηφ εληζρχεηαη απφ ην φηη φηαλ νη άλζξσπνη απνκαθξχλνληαη απφηνκα θαη βίαηα απφ ην παξαδνζηαθφ πνιηηηζκηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη κεηεγθαηαζηαζνχλ ζε έλα λέν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ σο μέλνη, ν θίλδπλνο γηα θνηλσληθή απνδηνξγάλσζε είλαη κεγάινο (Drukker et al., 2003). Πποηάζειρ Οη ππάξρνπζεο κειέηεο ηείλνπλ πξνο κηα απφ επάλσ πξνο ηα θάησ θαηεχζπλζε ησλ επηδξάζεσλ πνπ ηα θνηλσληθά πιαίζηα αζθνχλ ζηα παηδηά, αγλνψληαο φηη ηα παηδηά, σο αλεμάξηεηνη θνηλσληθνί δξάζηεο, κπνξνχλ ελεξγά λα παξαγάγνπλ θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ην δηθφ ηνπο θνηλσληθφ θεθάιαην, ηξνπνπνηψληαο θαηά ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπο. Δπίζεο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ή αγλνείηαη φηη, γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ κεηαλαζηεχζεη, ε αιιαγή ζην θνηλσληθφ θεθάιαην ζπλδέεηαη κε ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο. 17

18 Απηή ε κειέηε πξνσζεί ηελ πξφηαζε ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηδηαίηεξα εθαξκφζηκνπ γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ κεηαλαζηεχζεη, επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα κειινληηθή έξεπλα, ππνλνψληαο φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην σο θαηλνηφκνο πξνζέγγηζε ζηελ πξαθηηθή ηεο Κνηλσληθή Δξγαζίαο είλαη δπλαηφλ λα πξνσζήζεη ηε ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ κεηαλαζηεχζεη, θαηαλνψληαο βαζχηεξα ηε κνλαδηθή εκπεηξία ηνπο ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθά πιαίζηα ζηα νπνία θηλνχληαη. 18

19 Βιβλιογπαθία Ακίηζεο, Γ. & Λαδαξίδε, Γ. (2001). Οη πνιηηηθέο ξχζκηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα. ην: Γ. Ακίηζεο & Γ. Λαδαξίδε (επηκ.), Ννκηθέο θαη θνηλωληθνπνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Ειιάδα, Αζήλα: Παπαδήζε. Cheong, H.P., Edwards, R., Goulbourne, H. & Solomos, J. (2007). Immigration, Social cohesion and social capital: a critical review. Critical Social Policy, 27(1): Chipuer, H.M. & Pretty, G.M.H. (1999). A review of the sense of community index: Current uses, factor structure, reliability and further development. Journal of Community Psychology, 27(6), Γαθέξκνο, Μ. (2006). Πεξηζωξηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε. Η πεξίπηωζε ηωλ Τζηγγάλωλ ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο. Αζήλα: Αηξαπφο. Drukker, M., Kaplan, CD., Feron, FJM. & Van Os, J. (2003). Children's health-related quality of life, neighbourhood socio-economic deprivation and social capital. A contextual analysis. Social Science and Medicine, 57: Ferguson, K.M. (2006). Social capital and children s wellbeing: A critical synthesis of the international social capital literature. International Journal of Social Welfare, 15: Ferguson, K.M. (2006). Social capital predictors of children's school status in Mexico. International Journal of Social Welfare, 15(4): Fernandez-Kelly, M.P. & Schauffler, R. (1994). Divided Fates: Immigrant Children in a Restructured US Economy. International Migration Review, 18(4): Fitzpatrick, J.P. (1966). The Importance of "Community" in the Process of Immigrant Assimilation. International Migration Review, 1(1):5-16. Giorgas, D. (2000). Social capital within Ethnic Communities. In: Sociological Sites/Sights TASA Conference, Adelaide: Flinders University. Jones, F.L. (1967). Ethnic Concentration and Assimilation: An Australian Case Study. Social Forces, 45(3): Καξακάλνπ, Α. (2006). Κνηλωληθό θεθάιαην θαη Μεηαλάζηεπζε. Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία. Αζήλα: Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Καζηκάηε, Κ. (1984). Μεηαλάζηεπζε-Παιηλλόζηεζε. Η πξνβιεκαηηθή ηεο δεύηεξεο γεληάο. Αζήλα: ΔΚΚΔ. 19

20 Καηξηβέζεο, Ν. & Πξνθνπάθεο, Δ. Ξέλνη εξγαδόκελνη, ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηαπηόηεηεο. Η πεξίπηωζε ηωλ μέλωλ κεηαλαζηώλ ζηε ζπλνηθία ηεο Αγίαο Τξηάδαο ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο, Νέα Κνηλσληνινγία, (ππφ δεκνζίεπζε). Κνχηξα, Κ. (2007). Δηαπνιηηηζκηθή Κνηλωληθή Εξγαζία. εκεηψζεηο καζήκαηνο. Ηξάθιεην: ΣΔΙ Κξήηεο-Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο. Κπξηαδή, Ν. (1999). Η Κνηλωληνινγηθή έξεπλα, θξηηηθή επηζθόπεζε ηωλ κεζόδωλ θαη ηωλ ηερληθώλ, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Λακπξηαλίδεο, Λ. & Λπκπεξάθε, Α. (2001). Αιβαλνί κεηαλάζηεο ζηε Θεζζαινλίθε, Θεζζαινλίθε: Παξαηεξεηήο. Massey, D.S. (2005). Strangers in a Strange Land: Humans in an Urbanizing World. New York: Norton Publishers. Mc Millan DW. & Chavis DM. (1986). Sense of community: A definition and theory. Journal of Community Psychology, 14, Morrow, V. (2000). Dirty looks and trampy places in young people s accounts of community and neighbourhood: Implications for health inequalities. Critical Public Health, 10 (2): Οκάδα Γηθεγφξσλ γηα ηα δηθαηψκαηα Πξνζθχγσλ θαη Μεηαλαζηψλ (2007). Ννκηκνπνίεζε κεηαλαζηώλ θνηηεηώλ κόληκωλ θαηνίθωλ Ειιάδαο. Τπφκλεκα πξνο Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκ. Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο Γελ. Γ/λζε Γηνηθ. Τπνζηήξημεο Γ/λζε Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο. Onyx, J. & Bullen, P. (1997). Measuring Social Capital in Five Communities. Sydney: University of Technology. Onyx, J., Wood, C., Bullen, P. & Osburn, L. (2005). Social Capital. A rural youth perspective. Youth Studies Australia, 24(4): Πεηξηληψηε, Ξ. (1993). Η κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Ειιάδα. Μηα πξώηε θαηαγξαθή, ηαμηλόκεζε θαη αλάιπζε. Αζήλα: Οδπζζέαο. Portes, A. (1995). Children of Immigrants: Segmented Assimilation and Its Determinants. In: A. Portes (ed.), The Economic Sociology of Immigration (pp ). New York: Russell Sage. Portes, A. & Zhou, M. (1993). The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants. Annals of the Academy of Political and Social Science, 530: Pratington, K. (2005). What do we mean by our community? Journal of Intellectual Disabilities, 9 (3):

21 Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The collapse and Revival of American Community, New York: Simon and Schuster. Putnam, R. (2003). Ethnic diversity and social capital. In: Ethnic Diversity and Social Capital Seminar, Families & Social Capital ESRC Research Group in association with the Economic and Social Research Council and the British Academy, London: British Academy. Waterston, T., Alperstein, G. & Brown S.S. (2004). Social capital: a key factor in child health inequalities. Archives of Disease in Childhood, 89: Wilkinson, G.R., Kawachi, I. & Kennedy, B.P. (1998). Mortality, the social environment, crime and violence. Sociology of Health & Illness, 20(5): Woolcock, M. (2003). Diversity as opportunity and challenge: the role of social capital theory, evidence and policy. In: Policy Research Initiative Conference, Montreal. Zhou, M. & Bankston III, C.L. (1994). Social Capital and the Adaptation of the Second Generation: The Case of Vietnamese Youth in New Orleans. International Migration Review, 18(4): Uslaner, E. (2000). The Moral Foundations of Trust. Cambridge: Cambridge University Press. 21

22 Παπάπηημα Πίνακαρ 1. Γημογπαθικά σαπακηηπιζηικά δείγμαηορ πρλφηεηα Πνζνζηφ % Φύλο Αγφξηα 85 52,5 Κνξίηζηα 77 47,5 Δθνικόηηηα Αιβαληθή ,8 Βνπιγαξηθή 12 7,4 Γεσξγηαλή 6 3,7 Μνιδαβηθή 3 1,9 Οπθξαληθή 5 3,1 Ρνπκάληθε 4 2,5 Αξκέληθε 1 0,6 Ρψζηθε 1 0,6 εξβηθή 1 0,6 πξηαθή 1 0,6 Φηιηπηλέδηθε 2 1,2 Ηλικία 10 ρξνλψλ 37 22,8 11ρξνλψλ 59 36,4 12 ρξνλψλ 50 30,9 13 ρξνλψλ 16 9,9 Σόπορ γέννηζηρ ηε ρψξα θαηαγσγήο ,9 ηελ Διιάδα 39 24,1 22

23 Πινάκαρ 2. Γείκηερ μέηπηζηρ κοινυνικού κεθαλαίος KAΘΟΛΟΤ / ΟΥΙ ΜΔΡΙΚΔ ΑΡΚΔΣΔ ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ/ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ ΦΟΡΔ/ ΦΟΡΔ/ ΝΑΙ ΠΔΡΙΠΣΩΗ/ ΛΙΓΟ/ ΑΡΚΔΣΑ/ ΟΠΩΓΗΠΟΣΔ/ ΠΟΣΔ ΜΑΛΛΟΝ ΜΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ ΟΥΙ ΝΑΙ/ ΠΟΛΤ 1 ςμμεηοσή ζηιρ κοινυνικέρ δπαζηηπιόηηηερ 2 Γίκηςα γειηονιάρ 30,2 16,7 24,7 28,4 13,0 35,8 25,3 25,9 3 Γίκηςα οικογένειαρ και θίλυν 4 Proactivity (Ικανόηηηερ πος αποκηάρ για μελλονηική ενεπγοποίηζη) ζε ένα κοινυνικό πλαίζιο 2,5 34,5 34,6 28,4 4,3 9,3 32,7 53,7 5 Δμπιζηοζύνη 11,7 48,1 28,4 11,7 6 Αζθάλεια 3,1 18,5 40,1 38,3 7 Ανοσή ζηην διαθοπεηικόηηηα 4,9 16,7 38,9 39,5 23

24 Πίνακαρ 3. Μέηπηζη ηος αιζθήμαηορ ηος ανήκειν ζηην κοινόηηηα KAΘΟΛΟΤ / ΜΔΡΙΚΔ ΑΡΚΔΣΔ ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ/ ΟΥΙ ΓΔΝ ΦΟΡΔ/ ΦΟΡΔ/ ΝΑΙ ΤΠΑΡΥΔΙ ΛΙΓΟ/ ΑΡΚΔΣΑ/ ΟΠΩΓΗΠΟΣΔ/ ΠΔΡΙΠΣΩΗ/ ΜΑΛΛΟΝ ΜΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ ΠΟΣΔ ΟΥΙ ΝΑΙ/ ΠΟΛΤ Δνδςνάμυζη ηος αιζθήμαηορ ηος ανήκειν 0,0 4,3 29,0 66,7 Αίζθηζη ηηρ ιδιόηηηαρ μέλοςρ 3,7 13,0 40,7 42,6 ςναίζθημα επιπποήρ 30,2 28,4 24,7 16,7 ςναιζθημαηικοί δεζμοί 0,6 11,1 38,9 49,4 Πίνακαρ 4. ςζσέηιζη αζθάλειαρ με ηο θύλο ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΣΙ ΤΝΟΛΟ 24

25 Αζθάλεια: Πφζν αζθαιήο αηζζάλεζαη ζηε γεηηνληά ζνπ; N % N % N % KAΘΟΛΟΤ 1 1,2 4 5,2 5 3,1 ΛΙΓΟ 10 11, , ,5 ΠΟΛΤ 34 40, , ,1 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 40 47, , ,3 ΤΝΟΛΟ , , ,0 Υ 2= 10,127 α d=3 P=0,018 Πίνακαρ 5. ςζσέηιζη ζςναιζθήμαηορ επιπποήρ με ηην ηάξη ζσολείος 4 η ηάξη 5 η ηάξη 6 η ηάξη ΤΝΟΛΟ ςναίζθημα επιπποήρ: ε ελδηαθέξεη ηη ζθέθηνληαη νη γείηνλεο ζνπ γηα ζέλα; Ν % Ν % Ν % Ν % KAΘΟΛΟΤ 12 27, , , ,2 ΛΙΓΟ 18 40, , , ,4 ΠΟΛΤ 7 15, ,7 9 16, ,7 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 7 15,9 6 9, , ,7 ΤΝΟΛΟ , , , ,0 Υ 2 = 16,583 α d=6 P=0,01 Πίνακαρ 6. ςζσέηιζη ζςναιζθημαηικού δεζμού με ηη σώπα γέννηζηρ ΓΔΝΝΗΜΔΝΟ ΓΔΝΝΗΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ 25

26 ΣΗ ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ςναιζθημαηικοί δεζμοί: Θα ήζειεο λα δήζεηο εδψ γηα πνιχ θαηξφ; Ν % Ν % Ν % KAΘΟΛΟΤ 0 0,0 1 2,6 1 0,6 ΛΙΓΟ 18 14,6 0 0, ,1 ΠΟΛΤ 46 37, , ,9 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 59 48, , ,4 ΤΝΟΛΟ , , ,0 Υ 2 = 9,360 α d=3 P=0,025 26

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο Δηζαγσγή Χο θαηλφκελν θαη σο δηαδηθαζία, ε κεηαλάζηεπζε ζθξάγηζε ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, αιιά θαη πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη επξχ, πνιχπινθν θαη αζθαιψο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δηδίθεπζε: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηα Διιεληθά σο δεύηεξε ή μέλε γιώζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ Μεηαπηςσιακή Δπγαζία με θέμα: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππψγπαμμα Μεηαπηςσιακϊν ποςδϊν «Ολοκληπυμένη Ανάπηςξη & Γιασείπιζη ηος Αγποηικοω Υϊπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ηπαηηγικέρ επιβίυζηρ και διαθοποποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών πουδών (ΔΕ) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές πουδές Παρουσίαση στο μάθημα: «Μετανάστευση: Οικονομικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΤΖΜΔΣ ΤΖΣ ΑΓΨΓΖΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΩΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαξθάδαο σηήξεο Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ. Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 825 Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα Α. Σοθόρ 1, Η. Αθαναζιάδηρ 2, Κ. Διάκορ 3, Α. Δούκα 4 1 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, lsofos@rhodes.aegean.gr 2 Π.Σ.Γ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΖΜΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία «ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ»

Γηπισκαηηθή εξγαζία «ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔ ΟΝΗΑ ΠΑΗ ΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΖΠΗΑΓΩΓΩΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ. Π. Μ.. «Γλσζηηθή θαη Κηλεηηθή Αλάπηπμε» Γηπισκαηηθή εξγαζία «ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Δ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ Δπηβιέπσλ: ΑΝΑΣΑΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 2. ΟΡΙΜΟΙ - ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΑΦΗΝΙΔΙ... 8

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 2. ΟΡΙΜΟΙ - ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΑΦΗΝΙΔΙ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΕΕΝΟΣΣΗΣΣΑΑ ΙΙ :: : ΣΣΟ ΘΕΕΩΡΡΗΣΣΙΙΚΚΟ ΠΠΛΛΑΑΙΙΙΙΟ ΣΣΟΤΤ ΕΕΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΑΑΣΣΙΙΚΚΟΤΤ ΔΔΙΙΑΑΧΧΩΡΡΙΙΜΟΤΤ...

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΙΚΗ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΩΡΗΗ

ΓΛΩΙΚΗ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΩΡΗΗ ΓΛΩΙΚΗ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΩΡΗΗ 1.1 Εηζαγσγή Οη φξνη γισζζηθή δηαηήξεζε [language maintenance] θαη ππνρψξεζε/κεηαζηξνθή [language shift] ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε θαη ην θχξνο ησλ γισζζψλ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνο ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΠΔΣΡΟ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ππξίδσλ Σζνπθαιάο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ηνχιηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά «Παρακίνηση εργαζομένων στο δημόσιο σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Προβλήματα και τεχνικές ενδυνάμωσης των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ω ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα