Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας"

Transcript

1 Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων 4G. φνκετεσ υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (egovernment). Μελζτθ και ανάλυςθ εφαρμογϊν πλθροφορικισ ςε ζνα ζξυπνο ςπίτι. Οικονομοτεχνικι ανάλυςθ ςυντιρθςθσ μθχανθμάτων βιομθχανικοφ τφπου. Ιςτορικι αναδρομι εξζλιξθσ των Θ/Τ από το 1980 ζωσ ςιμερα. Διαχείριςθ των Τπολογιςτϊν από το cloud με Windows Intune. υςτιματα Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Πόρων. Αςφάλεια και διαδικαςίεσ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων πλθρωμϊν. Μελζτθ, ςχεδίαςθ και καταςκευι διαςφνδεςθσ οικιακοφ Φ/Β ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΔΔΘΕ ςτθ Ραφινα. Οικονομοτεχνικι ανάλυςθ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ Ευρυηωνικοφ Δικτφου οπτικϊν ινϊν ςε Διμουσ. Θα αναλυκεί ςε κεωρθτικό επίπεδο το ςφςτθμα γείωςθσ ενόσ αιολικοφ πάρκου και οι παράμετροι οι οποίεσ λαμβάνονται υπόψθ για τον βζλτιςτο ςχεδιαςμό των ςυςτθμάτων γείωςθσ, κακϊσ επίςθσ και θ αναγκαιότθτα τουσ για τθν αςφαλι λειτουργία ενόσ αιολικοφ πάρκου. Επίςθσ κα γίνει ανάλυςθ ςε πραγματικζσ μελζτεσ γείωςθσ αιολικϊν πάρκων με κφριο βάροσ ςτθν προςταςία τθν οποία παρζχουν κατά τθν λειτουργία τουσ. Tζλοσ κα αναφερκοφμε και ςτθν προςταςία του αιολικοφ πάρκου από κεραυνοφσ (αντικεραυνικά). τθν πτυχιακι εργαςία κα γίνει μια ιςτορικι αναδρομι ςτθν τθλεκπαίδευςθ, κα αναλυκοφν οι ζννοιεσ τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ κακϊσ και τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ) και κα δοκοφν παραδείγματα όπου βρίςκει εφαρμογι αυτι θ νζασ μορφισ διδαςκαλία. Ζπειτα κα εξεταςκοφν οι κατθγορίεσ (π.χ. εμπορικζσ, ελεφκερου λογιςμικοφ), οι διακζςιμεσ πλατφόρμεσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ και κα γίνει ςφγκριςθ των χαρακτθριςτικϊν τουσ και των δυνατοτιτων που προςφζρουν ςτο διαχειριςτι και τον χριςτθ. Ολοκλθρϊνοντασ κα παρουςιαςτεί 1 ι 2 πλατφόρμεσ τθλεκπαίδευςθσ, εκείνεσ που ςιμερα γνωρίηουν τθ μεγαλφτερθ διάδοςθ (π.χ.moodle, e-class). τθν πτυχιακι εργαςία κα γίνει οικονομοτεχνικι ανάλυςθ ενόσ δικτφου 4G κακϊσ και πικανζσ απειλζσ και διείςδυςθ ςε δεδομζνα, αντιμετϊπιςθ των ενδεχόμενων απειλϊν και ιςτορικι αναδρομι από 1G μζχρι και 4G (γενικότερα πορεία και εξζλιξθ του δικτφου). Με βάςθ τθν αναγνϊριςθ κάποιων μοντζλων που επαναλαμβάνονται ςε διαφορετικοφσ τφπουσ υπθρεςιϊν μπορεί να αναπτυχκεί μια διαδικαςία περιγραφισ και ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων που κα δϊςει ςτθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ το προνόμιο να παρζχει υπθρεςίεσ και πλθροφόρθςθ πολφ πιο αποτελεςματικά και αποδοτικά. Ζνα από τα βαςικότερα μοντζλα υπθρεςιϊν που μποροφν να εντοπιςκοφν είναι το Μοντζλο Κατάκεςθσ Αιτιςεων - Ζγκριςθσ Αιτιςεων/Ζκδοςθσ Πιςτοποιθτικϊν. Με βάςθ αυτό το μοντζλο θ ανάλυςθ, θ ςχεδίαςθ και θ υλοποίθςθ ενόσ πρότυπου θλεκτρονικοφ επιχειρθςιακοφ ςυςτιματοσ υλοποιεί το ςφνολο των λειτουργιϊν μιασ υπθρεςίασ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν αδειϊν κατόπιν αιτιματοσ ςτον αρμόδιο φορζα. τθν πτυχιακι εργαςία κα γίνει θ μελζτθ και θ ανάλυςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν και ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ που εφαρμόηονται από τθν καλωδίωςθ ζωσ τθν αυτοματοποιθμζνθ ολοκλιρωςθ ενόσ ζξυπνου ςπιτιοφ. Επίςθσ κα γίνει μια λεπτομερι ανάλυςθ των αυτοματιςμϊν που απαιτοφνται για χριςθ των νζων τεχνολογιϊν ςε παλαιότερα ςπίτια. Θ πτυχιακι αυτι κα αναλφςει τουσ διάφορουσ τρόπουσ ςυντιρθςθσ μθχανθμάτων βιομθχανικοφ τφπου που ζχει ςτόχο τθ πρόλθψθ ατυχθμάτων, μεγαλφτερο χρόνο διάρκειασ ηωισ των μθχανθμάτων ςε μια επιχείρθςθ, κακϊσ επίςθσ και τθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ. τθν πτυχιακι κα αναλυκεί θ διαχρονικι εξζλιξθ των Θ/Τ από τθ χριςθ των θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων (μθτρικζσ πλακζτεσ, μνιμεσ, ςκλθροί δίςκοι κ.ά.) όπωσ και από τθ χριςθ των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων. τόχοσ αυτισ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ είναι να παρουςιαςτεί το Windows Intune και πωσ αυτό βοθκά τισ επιχειριςεισ ςτθ διαχείριςθ και ςτθ προςταςία των υπολογιςτϊν χρθςιμοποιϊντασ τισ υπθρεςίεσ cloud του Windows Intune και τα Windows 7. Αναλφεται θ ανάπτυξθ αλλά και θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ με τθν χριςθ τζτοιων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ERP. Αρχικά, γίνεται ειςαγωγι ςτα Πλθροφορικά υςτιματα γενικά, με ςκοπό τθν κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο λειτουργοφν και να τονιςτοφν τα βαςικά τουσ χαρακτθριςτικά. τθ ςυνζχεια, ακολουκεί θ ανάλυςθ των ERP ςυςτθμάτων, ορίηοντασ το τι είναι ERP, παρουςιάηοντασ τα βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ και τισ κφριεσ δυνατότθτεσ τουσ, αναλφοντασ τα βαςικά λειτουργικά προγράμματα (functional modules) και τθ χρθςιμότθτά τουσ. τόχοσ αυτισ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ είναι να παρουςιαςτεί θ ανάπτυξθ των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων πλθρωμισ που ζχουν αναπτυχκεί ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Θα γίνει ανάλυςθ των τραπεηικϊν διαδικαςιϊν μζςω διαδικτφου, των πρωτοκόλλων αςφαλείασ και των άλλων ςυναλλαγϊν που λαμβάνουν χϊρα ςτισ διάφορεσ αγορζσ. τθν πτυχιακι εργαςία κα γίνει θ μελζτθ, θ ςχεδίαςθ και καταςκευι ενόσ διαςυνδεδεμζνου Φ/Β ςτο δίκτυο τθσ ςε μια οικία ςτθ Ραφινα. κοπόσ είναι θ μελζτθ περίπτωςθσ για τθν προμικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ ενόσ μθτροπολιτικοφ δικτφου οπτικϊν ινϊν. Γίνεται μια πλιρθ αναφορά και ενδελεχι ανάλυςθ των οικονομοτεχνικϊν παραμζτρων που λαμβάνονται υπόψθ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου.

2 Κφκλοσ ηωισ τθλεπικοινωνιακοφ υλικοφ Οικονομοτεχνικι μελζτθ παραγωγισ θλεκτρονικϊν προϊόντων και κυκλωμάτων Τλοποίθςθ ψθφιακϊν φίλτρων πραγματικοφ χρόνου με αναδιαμορφοφμενεσ διατάξεισ υλικοφ (FPGAs) Διαχείριςθ Αςφάλειασ και Ποιότθτασ ςτον Σομζα των Σροφίμων με το Πρότυπο φςτθμα ISO φςτθμα ποιότθτασ με εφαρμογι ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ποιότθτασ με εφαρμογι ςε διαδικαςία εντοπιςμοφ και αυτοματοποίθςθσ ςτθν εξόρυξθ, επεξεργαςία και διάκεςθ ςχιςτόλικου. Διαχείριςθ τθσ Αςφάλειασ των Πλθροφοριϊν - ISO/IEC Ε. Κυριάκθσ Μπιτηάροσ Θ πτυχιακι ζχει ςκοπό να αςχολθκεί με τθν εξζλιξθ των τθλεπικοινωνιακϊν εξαρτθμάτων τθν επίδραςθ που αςκοφν οι εςωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν τον τρόπο λειτουργίασ και τθ διάρκεια ηωισ. Θα προτακοφν τρόποι αφξθςθσ τθσ διάρκειασ ηωισ τουσ. Θ πτυχιακι εργαςία αςχολείται με κζματα γφρω από τθ δθμιουργία τυπωμζνων κυκλωμάτων όπωσ τα υλικά των εξαρτθμάτων που χρθςιμοποιοφνται, οι ιδιότθτζσ τουσ, πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιοφνται, κακϊσ και ολόκλθρθ θ διαδικαςία που οδθγεί ςτο τελικό προϊόν. Επίςθσ κα πραγματοποιθκεί μια οικονομοτεχνικι ανάλυςθ που κα ςχετίηεται με το κόςτοσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ. τόχοσ τθσ πτυχιακισ είναι θ υλοποίθςθ ψθφιακϊν φίλτρων ακουςτικϊν ςυχνοτιτων ςε FPGAs. Σο υλικό κα ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να δίνει τθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ του ςιματοσ ςε πραγματικό χρόνο με χριςθ αναπτυξιακοφ ςυςτιματοσ τθσ Altera που διακζτει τισ κατάλλθλεσ ειςόδουσ και εξόδουσ ςιματοσ. Σα φίλτρα κα ςχεδιαςτοφν με χριςθ υπολογιςτι και κα γίνει ςφγκριςθ τθσ ιδανικισ με τθν πραγματικι απόκριςι τουσ. Σο ISO είναι ζνα Διεκνζσ φςτθμα διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων που ζχει αντικαταςτιςει το Ελλθνικό πρότυπο ΕΛΟΣ τόχοσ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων, δθλαδι θ επίτευξθ προϊόντων διατροφισ αςφαλϊν για τθν υγεία του καταναλωτι. Σο φςτθμα μπορεί να εφαρμοςτεί ςε επιχειριςεισ όλων των μεγεκϊν και των ειδϊν διατροφισ. Σο πιςτοποιθτικό ISO είναι το πρϊτο διεκνζσ πρότυπο ποιότθτασ για εταιρείεσ ςε όλο το μικοσ τθσ αλυςίδασ παραγωγισ τθσ βιομθχανίασ τροφίμων, είτε πρόκειται για πρωτογενείσ παραγωγοφσ, εταιρείεσ μεταφορϊν ι πωλθτζσ λιανικισ. Σο ISO βαςίηεται, τόςο ςε δομι όςο και ςε περιεχόμενο, ςτισ απαιτιςεισ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ όπωσ περιγράφεται ςτο ISO 9001:2000 και επεκτάκθκε για να ςυμπεριλάβει τισ αρχζσ HACCP. Θ εργαςία φιλοδοξεί να αποτελζςει μια ςυλλογικι προςπάκεια παρουςίαςθσ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ βάςει του Προτφπου EN ISO 9001:2000 ςτθν φανταςτικι εταιρεία που αςχολείται με ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ διαδικαςίεσ. Θ υιοκζτθςθ του εν λόγω.δ.π αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ τθσ εταιρείασ κατά τθ δραςτθριοποίθςι τθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ για τθ ςφγκλιςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ θ εταιρεία επικυμεί τθ ςφγκλιςθ τθσ υποδομισ ποιότθτασ με αυτιν των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ αξιοπιςτίασ των προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτισ απαιτθτικζσ διεκνείσ αγορζσ Θ εργαςία φιλοδοξεί να αποτελζςει μια ςυλλογικι προςπάκεια παρουςίαςθσ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ βάςει του Προτφπου EN ISO 9001:2000 ςτθν φανταςτικι εταιρεία που αςχολείται με τθ διαδικαςία εντοπιςμοφ και αυτοματοποίθςθσ ςτθν εξόρυξθ, επεξεργαςία και διάκεςθ ςχιςτόλικου. Θ υιοκζτθςθ του εν λόγω.δ.π αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ τθσ εταιρείασ κατά τθ δραςτθριοποίθςι τθσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ γενικι περιγραφι των ςυςτθμάτων Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ και ειδικότερα θ ανάλυςθ του ISO που αφορά τθν Διαχείριςθ τθσ Αςφάλειασ των Πλθροφοριϊν. Θ αςφάλεια των πλθροφοριϊν αποτελεί αναμφίβολα ζνα από τα πιο ςθμαντικά αντικείμενα ενδιαφζροντοσ των οργανιςμϊν. Χωρίσ αυτιν οι εκάςτοτε οργανιςμοί βρίςκονται αντιμζτωποι με πλθκϊρα κινδφνων που μπορεί να οδθγιςουν ςε δυςλειτουργία, απϊλεια φιμθσ ακόμθ και ςε νομικζσ κυρϊςεισ. Πρόκειται για ζνα ςχετικά πρόςφατο ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Θ ζκδοςθ του προτφπου του 2005 ςε μεγάλο βακμό χρθςιμοποιεί το PDCA, Plan-Do-Check-Act μοντζλο για τθ δομι των διαδικαςιϊν, ωςτόςο θ νεότερθ ζκδοςθ του 2013, δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθ μζτρθςθ και τθν αξιολόγθςθ κακϊσ και το οργανωτικό πλαίςιο τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν. Καταςκευι και χαρακτθριςμόσ οργανικϊν φωτοβολταϊκϊν κυψελίδων με χριςθ οξειδίων/υποξειδίων του χαλκοφ για αποδοτικι ςυλλογι οπϊν., Μ. Βαςιλοποφλου τα πλαίςια τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ κα πραγματοποιθκεί θ καταςκευι και μελζτθ οργανικϊν φωτοβολταϊκϊν διατάξεων υψθλισ απόδοςθσ με χριςθ οξειδίων του χαλκοφ ωσ υμζνια ζγχυςθσ/εξαγωγισ οπϊν. Οι διατάξεισ κα βαςιςτοφν ςε φωτοβολταϊκά κελιά ετεροεπαφισ κυρίου όγκου (Bulk Heterojunction, BHJ). Σα υμζνια των οξειδίων κα εναποτεκοφν ανάμεςα ςτο θλεκτρόδιο τθσ ανόδου και το ενεργό ςτρϊμα τθσ διάταξθσ, P3HT:PC71BM, αντικακιςτϊντασ το ευρζωσ χρθςιμοποιθμζνο ςτρϊμα ζγχυςθσ οπϊν PEDOT:PSS. Πιο ςυγκεκριμζνα, κα μελετθκοφν φωτοβολταϊκζσ διατάξεισ με υμζνια οξειδίων του χαλκοφ με διαφορετικι ςτοιχειομετρία θ οποία κα εξεταςτεί με χριςθ τεχνικϊν φωτοθλεκτρικισ φαςματοςκοπίασ.

3 Εξζλιξθ και ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθν τεχνολογία των LED υνδεςιμότθτα ςυςκευϊν προςωπικισ και οικιακισ χριςθσ Ανάπτυξθ διάταξθσ ακουςτικοφ ραντάρ: Μελζτθ και υλοποίθςθ βαςικϊν θλεκτρονικϊν τμθμάτων. Ανάπτυξθ διάταξθσ βελτιςτοποίθςθσ φωτοβολταϊκϊν γεννθτριϊν με τθν υλοποίθςθ διαφλου υψθλισ τάςθσ και τον ζλεγχο του ςθμείου μζγιςτθσ ιςχφοσ Ανάπτυξθ διάταξθσ καταγραφισ DC θλεκτρικισ ιςχφοσ βαςιςμζνθσ ςε πλατφόρμα ανοιχτοφ κϊδικα και διαδικτυακι τεχνολογία. Ανάπτυξθ διάταξθσ για τθν αυτόματθ μζτρθςθ τθσ χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ των φωτοβολταϊκϊν πάνελ με τθν χριςθ ελεγχόμενου φορτίου από μικροελεγκτι. Αυτόματθ αναγνϊριςθ θλεκτρικϊν φορτίων με ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν παραμζτρων τθσ καταλανιςκόμενθσ ιςχφοσ. Ανάπτυξθ διάταξθσ μικροελεγκτι Χαμθλισ κατανάλωςθσ για τθν μεταφορά δεδομζνων ςφμφωνα με το πρωτόκολλο MQTT Ανάπτυξθ διάταξθσ ανοικτοφ κϊδικα για αυτόνομο εναζριο όχθμα Μελζτθ τεχνολογιϊν ελζγχου Led lighting διατάξεων.. Βαςιλειάδθσ. Βαςιλειάδθσ,, Θ τεχνολογία των διόδων εκπομπισ φωτόσ (LED) ανάγεται ςτθν δεκαετία του '60. υνεχείσ εξελίξεισ οδιγθςαν ςε ςυνεχι βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των LED, με αποτζλεςμα να διευρφνεται το πεδίο εφαρμογισ τουσ και κατά ςυνζπεια θ ςπουδαιότθτά τουσ. Θ εμφάνιςθ τθσ μπλζ LED απετζλεςε ςθμαντικό παράγοντα διείςδυςθσ τθσ τεχνολογίασ αυτισ ςε πλθκϊρα νζων χριςεων. Θ πτυχιακι αυτι εργαςία ζχει ςκοπό τθν αναςκόπθςθ τθσ εξελικτικισ πορείασ των LEDs αλλά και τθ διεξοδικι παρουςίαςθ των νεοτζρων τεχνολογικϊν εξελίξεων ςε αυτό το πεδίο. Θ πτυχιακι εργαςία αυτι εξετάηει τθν ςκοπιμότθτα, τουσ ςτόχουσ και τουσ τρόπουσ υλοποίθςθσ τθσ διαςφνδεςθσ των ςυςκευϊν προςωπικισ και οικιακισ χριςθσ. Ενδεικτικά κα εξεταςτεί θ δυνατότθτα αςφρματθσ επικοινωνίασ και ςυνδεςιμότθτασ μεταξφ ςυςκευϊν TV, Tablet, PC (φορθτϊν και desktop), smartphones, gaming με τθν χριςθ πρωτοκόλλων επικοινωνίασ DLNA, Wi-fi direct, NFC. Σζλοσ κα παρουςιαςτοφν επιλεγμζνα παραδείγματα τζτοιων υλοποιιςεων με πραγματικζσ ςυςκευζσ τθσ αγοράσ. ε αυτι τθν πτυχιακι εργαςία κα μελετθκεί κεωρθτικά και κα προςομοιωκεί ςε Τπολογιςτι διάταξθ Ακουςτικοφ Radar. Θα επιχειρθκεί θ υλοποίθςθ τμθμάτων του πομποδζκτθ ενόσ Ακουςτικοφ radar. ε αυτι τθν πτυχιακι εργαςία κα μελετθκεί κεωρθτικά, κα προςομοιωκεί ςε Τπολογιςτι και κα υλοποιθκεί διάταξθ βελτιςτοποίθςθσ φωτοβολταϊκϊν γεννθτριϊν με τθν υλοποίθςθ διαφλου υψθλισ τάςθσ και τον ζλεγχο του ςθμείου μζγιςτθσ ιςχφοσ (MPPT). ε αυτι τθν πτυχιακι εργαςία κα υλοποιθκεί διάταξθ καταγραφισ δεδομζνων ιςχφοσ και αυτόματθσ δθμοςιοποίθςισ τουσ με βάςθ πλατφόρμα Ανοικτοφ Κϊδικα και διαδικτυακι τεχνολογία. ε αυτι τθν πτυχιακι εργαςία κα μελετθκεί κεωρθτικά, κα προςομοιωκεί ςε υπολογιςτι και κα υλοποιθκεί διάταξθ για τθν αυτόματθ μζτρθςθ τθσ χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ των φωτοβολταϊκϊν πάνελ με τθν χριςθ ελεγχόμενου φορτίου από μικροελεγκτι. ε αυτι τθν πτυχιακι εργαςία κα μελετθκεί κεωρθτικά, κα προςομοιωκεί ςε υπολογιςτι και κα υλοποιθκεί διάταξθ για αυτόματθ αναγνϊριςθ θλεκτρικϊν φορτίων με ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν παραμζτρων τθσ καταναλιςκόμενθσ ιςχφοσ ςτο AC. ε αυτι τθν πτυχιακι εργαςία αυτι κα μελετθκεί το πρωτόκολλο Middleware MQTT για τθν μεταφορά δεδομζνων από μικροελεγκτι χαμθλισ κατανάλωςθσ και κα πραγματοποιθκεί υλοποίθςθ ςε πλατφόρμα ανοικτοφ κϊδικα. ε αυτι τθν πτυχιακι εργαςία κα μελετθκεί κεωρθτικά και κα υλοποιθκεί πλατφόρμα ανοικτοφ κϊδικα για αυτόνομο εναζριο όχθμα. Π.Παπαγζωργασ τα πλαίςια αυτισ τθσ πτυχιακισ κα μελετθκοφν οι τεχνολογίεσ ελζγχου φωτιςτικϊν βαςιςμζνων ςε LEDs. Θα δοκεί ζμφαςθ ςε εφαρμογι ςειριακϊν ενςφρματων πρωτοκόλλων και αςφρματων τεχνολογιϊν με ςτόχο των ζλεγχο των φωτιςτικϊν. Θα παρουςιαςκοφν και κα μελετθκοφν ςυγκεκριμζνεσ υλοποιιςεισ

4 Ανάπτυξθ εργαςτθριακισ διάταξθσ Φυςικισ με χριςθ μικροελεγκτι Μουςικι τεχνολογία και παραγωγι: Από το studio ςτο ολοκλθρωμζνο μουςικό ζργο. Δθμιουργία ςχολιαςμζνθσ βάςθσ δεδομζνων περιβαλλοντικϊν ιχων, από ανεπεξζργαςτεσ θχογραφιςεισ ςε περιοχζσ περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ. χεδίαςθ και προςομοίωςθ θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων RF Ανάπτυξθ εφαρμογισ θλεκτρονικισ μάκθςθσ ςε πλατφόρμα ανοιχτοφ κϊδικα για το αντικείμενο του Αυτομάτου Ελζγχου. Φιλικά προσ το περιβάλλον θλεκτρονικά Αποδοτικό ςφςτθμα αποκικευςθσ ενζργειασ από ΑΠΕ Net metering και εφαρμογι των Φ/Β ςτα κτίρια Θλεκτρικό αυτοκινοφμενο όχθμα με απομακρυςμζνο ζλεγχο Οδθγόσ χριςθσ τθσ πλατφόρμασ εκπαίδευςθσ Μoodle του Σμιματοσ Θλεκτρονικϊν Μθχανικόν Σ.Ε Αυτοματοποίθςθ ςυςτιματοσ ελζγχου ροισ υδάτων με χριςθ PLC Διάταξθ αυτόνομθσ άρδευςθσ βαςιςμζνθσ ςε πλατφόρμα ανοικτοφ Κϊδικα και διαδικτυακι Σεχνολογία. Α. Ηαχαριάδου, Π. Παπαγζωργασ. Ποτθράκθσ. Ποτθράκθσ χεδίαςθ και ανάπτυξθ διάταξθσ με ενςωματωμζνο μικροελεγκτι και επιταχυνςιόμετρο, με εφαρμογι ςε εργαςτθριακι άςκθςθ Φυςικισ για τθ μελζτθ κίνθςθσ ςωμάτων. Αςφρματθ επικοινωνία με υπολογιςτι και επεξεργαςία των μετριςεων για εξαγωγι φυςικϊν ςυμπεραςμάτων. τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πτυχιακισ εργαςίασ κα είναι θ μελζτθ και ανάλυςθ όλων των ςταδίων τθσ μουςικισ παραγωγισ τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό επίπεδο. υγκεκριμζνα κα περιλαμβάνει: Ειςαγωγι ςτθ μουςικι παραγωγι και τεχνολογία. Ιςτορικι αναδρομι. Μουςικό λογιςμικό. Plug-ins, midi, samples, virtual synthesizers. Σεχνικζσ θχογράφθςθσ και επεξεργαςίασ ιχου και φωνισ. Μίξθ & digital mastering. Εξοπλιςμόσ ενόσ ολοκλθρωμζνου studio μουςικισ παραγωγισ. Δθμιουργία ολοκλθρωμζνου μουςικοφ ζργου. τόχοσ τθσ πτυχιακισ αυτισ κα είναι θ επεξεργαςία θχογραφιςεων που ζχουν γίνει ςτο πεδίο ςε περιοχι περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ με ςτόχο τθ δθμιουργία ςχολιαςμζνθσ βάςθσ δεδομζνων περιβαλλοντικϊν ιχων. Αφοφ γίνει προςεκτικι ακρόαςθ, αναγνϊριςθ, χρονικόσ εντοπιςμόσ και ςχολιαςμόσ των περιβαλλοντικϊν ιχων που περιζχονται ςτισ θχογραφιςεισ, κα πρζπει να αναπτυχκεί κατάλλθλο λογιςμικό για τθν απομόνωςθ των θχθτικϊν γεγονότων και τθ δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων που κα τα περιζχει. τόχοσ τθσ πτυχιακισ αυτισ εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων RF για αςφρματο ζλεγχο κίνθςθσ, θ ςχεδίαςθ και θ προςομοίωςι τουσ ςε κατάλλθλο πακζτο λογιςμικοφ, για ςυγκεκριμζνθ μελζτθ περίπτωςθσ. τόχοσ τθσ πτυχιακισ αυτισ εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ θλεκτρονικοφ μακιματοσ ςτο αντικείμενο των (αναλογικϊν) υςτθμάτων Αυτομάτου Ελζγχου, με βάςθ πλατφόρμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ ανοιχτοφ κϊδικα. τόχοσ τθσ πτυχιακισ αυτισ εργαςίασ είναι θ επιςκόπθςθ των τεχνολογιϊν αιχμισ που ςτθρίηονται ςε θλεκτρονικά ςτοιχεία, διατάξεισ και ςυςτιματα φιλικά προσ το περιβάλλον και οικονομικά από πλευράσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ και θ μελζτθ περίπτωςθσ φιλικοφ προσ το περιβάλλον θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ. Αφορά τθ μελζτθ μοντζλων αποκικευςθσ ενζργειασ οικιακισ αλλά και βιομθχανικισ χριςθσ τα οποία ζχουν ςκοπό τθ μακροπρόκεςμθ αποκικευςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΠΕ π.χ. P/V και τθ χριςθ τθσ ενζργειασ αυτισ όταν υπάρχει θ ηιτθςθ κατά τισ ϊρεσ αιχμισ. Για το ςκοπό αυτό χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλοι μετατροπείσ ιςχφοσ ςυνοδευόμενοι από λογιςμικό με ζξυπνθ ςτρατθγικι αποκικευςθσ ενζργειασ. Αφορά τθν εφαρμογι τθσ νζασ τάςθσ για χριςθ ΑΠΕ ςτα κτίρια του Net Metering. Θ παραγόμενθ ενζργεια ςτα κτίρια του δευτερογενι και τριτογενι τομζα δεν κα πωλείται αλλά κα καταναλϊνεται από τον παραγωγό, το δε υπόλοιπο κα διοχετεφεται ςτο δίκτυο. Ζτςι λοιπόν, τίκεται κζμα μελζτθσ των αναγκϊν ενόσ κτιρίου, και διαςταςιολόγθςθσ ενόσ Φ/Β ςυςτιματοσ ϊςτε να ταιριάηει ςτα φορτία του χϊρου. τθν πτυχιακι αυτι κα γίνει μελζτθ και καταγραφι του τρόπου παραγωγισ και χριςθσ ενζργειασ, ςε ζνα τυπικό κτίριο. τόχοσ τθσ πτυχιακισ αυτισ εργαςίασ είναι θ μελζτθ, ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ πρωτοτφπου θλεκτρονικοφ αυτοκινοφμενου οχιματοσ με τθλεζλεγχο μζςω αςυρμάτου δικτφου. Αντικείμενο τθσ πτυχιακισ εργαςίασ είναι θ μελζτθ ενόσ ςυςτιματοσ δικτφου φδρευςθσ αυτοματοποιθμζνου με χριςθ PLC ςτα επιμζρουσ ςθμεία, δεξαμενζσ, αντλιοςτάςια κ.α.

5 Σεχνολογία Αςφρματων Δικτφων Αιςκθτιρων και διατάξεων ανάκτθςθσ ενζργειασ από το περιβάλλον

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα