ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III"

Transcript

1 Ν. 16(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης για Συναίνεση σε Γάμο, Ελάχιστη Ηλικία για Γάμο και Εγγραφή Γάμων (Κυρωτικός) Νόμος του 2000, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 16(111) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΕ ΓΑΜΟ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΑΜΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος να αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης για Συναίνεση Συνοπτικός σε Γάμο, Ελάχιστη Ηλικία για Γάμο και Εγγραφή Γάμων (Κυρωτικός) Νόμος τιτ ος ' του Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία, έννοια «Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση για Συναίνεση σε Γάμο, Ελάχιστη Ηλικία για Γάμο και Εγγραφή Γάμων της οποίας το κείμενο στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε μετάφραση στα ελλη- πίνακας, νικά στο Μέρος II του Πίνακα: Μέροςii. Νοείται ότι σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των δύο κειμένων υπερισχύει το κείμενο που περιέχεται στο Μέρος Ι του Πίνακα. 3. Η Σύμβαση της οποίας η προσχώρηση από την Κυπριακή Δημοκρατία κύρωση της έχει αποφασιστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ και Σν^αα^ ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2001 κυρώνεται με τον παρόντα Νόμο. (559)

2 560 ΠΙΝΑΚΑΣ (Αρθρο 2) ΜΕΡΟΣ Ι CONVENTION ON CONSENT TO MARRIAGE, MINIMUM AGE FOR MARRIAGE AND REGISTRATION OF MARRIAGES Preamble The Contracting States, Desiring, in conformity with the Charter of the United Nations, to promote universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all, without distinction as to race, sex, language or religion, - _ Recalling that article 16 of the Universal Declaration of Human Rights states that - "(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. "(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.", Recalling further that the General Assembly of the United Nations declared, by resolution 843 (IX) of 17 December 1954, that certain customs, ancient laws and practices relating to marriage and the family were inconsistent with the principles set forth in the Charter of the United Nations and in the Universal Declaration of Human Rights, Reaffirming that all States, including those which have or assume responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories until their achievement of independence, should take all appropriate measures with a view to abolishing such customs, ancient laws and practices by ensuring, inter alia, complete freedom in the choice of a spouse, eliminating completely child marriages and the betrothal of young girls before the age of puberty, establishing appropriate penalties where necessary and establishing a civil or other register in which all marriages will be recorder,

3 Hereby agree as hereinafter provided: 561 Article 1 (1) No marriage shall be legally entered into without the full and free consent of both parties, such consent to be expressed by them in person after due publicity and in the presence of the authority competent to solemnize the marriage and of witnesses, as prescribed by law. (2) Notwithstanding anything in paragraph 1 above, it shall not be necessary for one of the parties to be present when the- competent authority is satisfied that the circumstances are exceptional and that the party has, before a competent authority and in such manner as may be prescribed by law, expressed and not withdrawn consent. Article 2. States parties to the present Convention shall take legislative" action to specify a minimum age for marriage. No marriage shall be legally entered into by any person under this age, except where a competent authority has granted a dispensation as to age, for serious reasons, in the interest of the intending spouses. Article 3 All marriages shall be registered in an appropriate official register by the competent authority. Article 4 (1) The present Convention shall, until 31 December 1963, be open for signature on behalf of all States Members of the United Nations or members of any of the specialized agencies, and of any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become party to the Convention. (2) The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. Article 5 (1) The present Convention shall be open for accession to all States referred to in article 4, paragraph 1. (2) Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

4 562 Article 6 (1) The present Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the eighth instrument of ratification or accession. (2) For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the eighth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession. Article 7 (1) Any Contracting State may denounce the present Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General. (2) The present Convention shall cease to be in force as from the date when the denunciation whicrrreduces the number of parties to less than eight becomes effective. Article 8 Any dispute which may arise between any two or more Contracting States concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of all the parties to the dispute, be referred to the International Court of Justice for decision, unless the parties agree to another mode of settlement. Article 9 The Secretary-General of the United Nations shall notify all States Members of the United Nations and the non-member States contemplated in article 4, paragraph 1, of the present Convention of the following: (a) Signatures and instruments "of ratification received in accordance with article 4; (b) Instruments of accession received in accordance with article 5; (c) the date upon which the Convention enters into force in accordance with article 6; (d) Notifications of denunciation received in accordance with article 7, paragraph 1; (e) Abrogation in accordance with article 7, paragraph 2.

5 563 Article 10 (1) The present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts shall be equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations. (2) The Secretary-General of the United Nations shall transmit a certified copy of the Convention to all States Members of the United Nations and to the non-member States contemplated in article 4, paragraph 1. IN FAITH WHEREOF the undersigned, being duly authorized, have signed, on behalf of their respective Governments, the present Convention which was opened for signature at the Headquarters of the United Nations, New York, on the tenth day of December, one thousand nine hundred and sixty-two. --.

6 564 ΜΕΡΟΣ Η Σύμβαση για Συναίνεση σε Γάμο, Ελάχιστη Ηλικία για Γάμο και Εγγραφή Γάμων Προοίυιο Τα Συυβαλλόμενα Κράτη. Ετπθυυώνταο. σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να προάγουν παγκόσμιο σεβασμό και τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διάκριση ως προς τη φυλή, φύλο, γλώσσα, ή θρησκεία. Μνηυονεύονταο ότι το Άρθρο 16 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δηλώνει ότι: «1. Ενήλικες άνδρες και γυναίκες χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό λόγω φυλής, εθνικότητας ή θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια. Δικαιούνται ίσα δικαιώματα ως προς το γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και στη διάλυση του. 2. Γάμος συνάπτεται μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των προτιθέμενων συζύγων.», ΜνπυονεύονταΓ περαιτέρω ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξε με το ψήφισμα 843 (IX) της 17 ης Δεκεμβρίου 1954 ότι κάποια έθιμα, αρχαίοι νόμοι και πρακτικές που αφορούν το γάμο και την οικογένεια δεν συνάδουν με τις αρχές που παρατίθενται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επιβεβαιώνονπκ ότι όλα τα Κράτη, περιλαμβανομένων αυτών που έχουν ή αναλαμβάνουν ευθύνη για τη διοίκηση των Μη Αυτοδιοικούμενων και Υπό Κηδεμονία Περιοχών μέχρι την επίτευξη της ανεξαρτησίας τους, θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να καταργήσουν τα εν λόγω έθιμα, αρχαίους νόμους και πρακτικές, εξασφαλίζοντας υεταξύ άλλων, πλήρη ελευθερία στην επιλογή συζύγου, εξαλείφοντας τελείως τους γάμους παιδιών και τον αρραβώνα νεαρών κοριτσιών πριν την ηλικία της εφηβείας, επιβάλλοντας κατάλληλες ποινές όπου είναι αναγκαίο και ιδρύοντας πολιτικό ή άλλο μητρώο στο οποίο όλοι οι γάμοι θα καταγράφονται.

7 565 Δια του παρόντος συμφωνούν ως προβλέπεται πιο κάτω: Άρθρο 1 1. Κανένας γάμος δε συνάπτεται νόμιμα χωρίς την πλήρη και ελεύθερη συναίνεση των δύο μερών και τέτοια συναίνεση θα εκφράζεται από αυτούς προσωπικά αφού δοθεί η κατάλληλη δημοσιότητα και στην παρουσία της αρχής η οποία είναι αρμόδια για να ιερολογήσει το γάμο και μαρτύρων, όπως καθορίζεται από το νόμο. 2. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1 πιο πάνω, δεν είναι αναγκαίο για ένα από τα μέρη να είναι παρόν όπου η αρμόδια αρχή ικανοποιείται ότι οι περιστάσεις είναι εξαιρετικές και ότι το μέρος αυτό έχει εκφράσει και δεν έχει αποσύρει τη συναίνεση του ενώπιον αρμόδιας αρχής και με τέτοιο τρόπο ως καθορίζεται από το νόμο. Άρθρο 2 Τα Κράτη Μέρη στην παρούσα Σύμβαση λαμβάνουν νομοθετικά μέτρα για να καθορίσουν ελάχιστη ηλικία γάμου. Κανένας γάμος δεν συνάπτεται νόμιμα από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω της ηλικίας αυτής, εκτός όπου η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει απαλλαγή ως προς την ηλικία, για σοβαρούς λόγους, προς το συμφέρον των προτιθέμενων συζύγων. Άρθρο 3 Όλοι οι γάμοι εγγράφονται σε κατάλληλο επίσημο μητρώο από την αρμόδια αρχή. Άρθρο 4 1. Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 1963, για υπογραφή εκ μέρους όλων των Κρατών Μελών των Ηνωμένων Εθνών ή μελών οποιουδήποτε από τα εξειδικευμένα σώματα και οποιουδήποτε άλλου Κράτους το οποίο καλείται από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να γίνει Μέρος στη Σύμβαση. 2." Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση. Τα έγγραφα επικύρωσης να κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 5 1. Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή για προσχώρηση σε όλα τα Κράτη που αναφέρονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1.

8 Η προσχώρηση λαμβάνει χώρα με την κατάθεση εγγράφου προσχώρησης στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ι Άρθρο 6 1. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία της κατάθεσης του όγδοου εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης. 2. Για κάθε Κράτος που επικυρώνει ή προσχωρεί στη Σύμβαση μετά την κατάθεση του όγδοου εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης, η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα μετά την κατάθεση από τέτοιο Κράτος του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης του. Άρθρο 7 1. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με - γραπτή γνωστοποίηση στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η καταγγελία αποκτά ισχύ ένα χρόνο μετά την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. 2. Η παρούσα Σύμβαση παύει να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η καταγγελία που μειώνει τον αριθμό των Μερών σε λιγότερο από οκτώ. Άρθρο 8 Οποιαδήποτε διαφορά που δύναται να προκύψει μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Συμβαλλομένων Κρατών η οποία αφορά την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και η οποία δεν διευθετείται με διαπραγμάτευση, παραπέμπεται στο Διεθνές Δικαστήριο για τη λήψη απόφασης, κατόπιν αιτήματος όλων των μερών στη διαφορά, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν σε άλλο τρόπο διευθέτησης. Άρθρο 9 Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών γνωστοποιεί σε όλα τα Κράτη Μέλη των Ηνωμένων Εθνών και στα μη Κράτη μέλη που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1 της παρούσας Σύμβασης τα ακόλουθα: (α) Υπογραφές και έγγραφα επικύρωσης που παραλαμβάνονται σύμφωνα με το Άρθρο 4 (β) Έγγραφα προσχώρησης που παραλαμβάνονται σύμφωνα με το Άρθρο 5- (γ) Την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο 6

9 567 (δ) Γνωστοποιήσεις καταγγελίας που παραλαμβάνονται σύμφωνα με το Άρθρο 7 παράγραφος 1 (ε) Ακύρωση σύμφωνα με το Άρθρο 7 παράγραφος 2. Άρθρο Η παρούσα Σύμβαση, της οποίας τα κείμενα στην Κινεζική, Αγγλική, Γαλλική, Ρωσική και Ισπανική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθενται στα αρχεία των Ηνωμένων Εθνών. 2. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών διαβιβάζει πιστοποιημένο αντίγραφο της Σύμβασης σε όλα τα Κράτη Μέρη των Ηνωμένων Εθνών και στα μη Κράτη Μέλη που προβλέπονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1. ΕΙΣ ΠΙΣΤΗ ΑΥΤΟΥ, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, έχουν υπογράψει δια λογαριασμό των Κυβερνήσεων τους την παρούσα Σύμβαση, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στην Έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, στις δέκα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια εξήντα δύο.

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 21(ΙΙΙ)/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Συμφωνίας Τροποποίησης του Πρωτοκόλλου για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1937 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Δευτέρου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγόδικων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 78/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 8(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου. Πίνακας. Πίνακας, Μέρος 1, Μέρος II. Ασκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου. Πίνακας. Πίνακας, Μέρος 1, Μέρος II. Ασκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 38 Ν. 2(ΙΠ)/2000 Αρ. 3383, 28.1.2000 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά θέματα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Π 14 Ν. 20(ΙΙΙ)/2005 Αρ. 4015, 22.7.2005 Ο περί της Σύμβασης περί Περιορισμού της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του Πρωτοκόλλου του 1996 που τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2420 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2420 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 97/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2420 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί τον Διεθνών Συμφωνιών για τη Διαδικασία Καθορισμού Κομίστρων και την Κατανομή Χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/75 ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμφωνίας περί Μεταφοράς Νεκρών (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 Ο περί της Συνθήκης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για Παροχή Δικαστικής Συνδρομής σε θέματα Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

99 Ν. 6(ΠΙ)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94

99 Ν. 6(ΠΙ)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94 E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94 99 Ν. 6(ΠΙ)/94 Ο περί της Σύμβασης για τη Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) (Κυρωτικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3020 της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3020 της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 29(ΙΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3020 της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Πνευματική Ιδιοκτησία και Συναφή Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 243/9t ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Συμβάσεως περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 21(111)72006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4074 Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2006 353 Ο περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2032 της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2032 της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 11/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2032 της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Συμβάσεως της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Αναγνώριση Σπουδών, Διπλωμάτων και Πτυχίων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3629 της 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3629 της 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 25(ΙΠ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3629 της 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Μεγάλης Λαϊκής Σοσιαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1(ΙΙΙ)/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 47/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Συμβάσεως δια τήν Έπεξεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 14/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως περί Απαγορεύσεως της Στρατιωτικής ή Ετέρας Εχθρικής Χρησιμοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

55 Ν. 6(ΙΠ)/96. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96

55 Ν. 6(ΙΠ)/96. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96 55 Ν. 6(ΙΠ)/96 Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2787 της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2787 της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 8(ΙΙΙ)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2787 της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία Κατοικίδιων Ζώων (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 50(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 543 Ν. 50/72 Αρ. 946, 30.6.72

E.E., Παρ. I, 543 Ν. 50/72 Αρ. 946, 30.6.72 E.E., Παρ. I, 543 Ν. 50/72 Αρ. 946, 30.6.72 Ό περί της Συμβάσεως περί Καταργήσεως της 'Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίησα/ 'Αλλοδαπών Δημοσίων 'Εγγράφων (Κυρωτικός) Νόμος τοο 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα