Δμόξπμε Γεδνκέλσλ θαη Αλαθάιπςε Γλώζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δμόξπμε Γεδνκέλσλ θαη Αλαθάιπςε Γλώζεο"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥ/ΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δμόξπμε Γεδνκέλσλ θαη Αλαθάιπςε Γλώζεο

2 Κίλεηξν Γηαηί ρξεηάδεηαη ε εμόξπμε δεδνκέλσλ; Έρνπκε πνιιά δεδνκέλα αιιά κηθξή πιεξνθνξία! Πξόβιεκα έθξεμεο δεδνκέλσλ Σα εξγαιεία απηνκαηνπνηεκέλεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ε ηειεπηαία ηερλνινγία βάζεσλ δεδνκέλσλ νδεγεί ζε έλα κεγάιν πιήζνο δεδνκέλσλ ην νπνίν απνζεθεύεηαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, data warehouses θαη άιιεο απνζήθεο δεδνκέλσλ Λύζε: Δμόξπμε δεδνκέλσλ Δμόξπμε ελδηαθέξνπζαο γλώζεο (θαλόλεο, πξόηππα, πεξηνξηζκνί) από δεδνκέλα κεγάισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ

3 1960: Δμέιημε ηεο ηερλνινγίαο βάζεσλ δεδνκέλσλ πιινγή δεδνκέλσλ, δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο (IMS) θαη δηθηπσηέο βάζεηο δεδνκέλσλ 1970: ρεζηαθό κνληέιν δεδνκέλσλ, πινπνίεζε ζρεζηαθνύ ΓΒΓ 1980: RDBMS, πξνεγκέλα κνληέια δεδνκέλσλ (extended-relational, OO, deductive,θηι.) θαη ζπζηήκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ εθαξκνγή (spatial, scientific, engineering, θηι.) : Δμόξπμε δεδνκέλσλ θαη απνζεθώλ δεδνκέλσλ (Data mining, data warehousing), βάζεηο δεδνκέλσλ πνιπκέζσλ, βάζεηο δεδνκέλσλ ζην Παγθόζκην Ιζηό (Web databases)

4 Αλαθάιπςε Γλώζεο- Δμόξπμε δεδνκέλσλ ή γλώζεο Ση είλαη ανακάλςτη γνώζηρ από βάζειρ δεδομένυν (knowledge discovery from databases-kdd): Απνθάιπςε ή παξαγσγή ιεηηνπξγηθήο γλώζεο, κέζσ ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ από κεγάιεο απνζήθεο δεδνκέλσλ. Δύξεζε δνκώλ γλώζεο πνπ αλαδεηθλύνπλ γλώζε (π.ρ. ζπζρεηίζεηο ή θαλόλεο) πνπ είλαη θξπκκέλε κέζα ζηα δεδνκέλα θαη δελ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ από ηνλ άλζξσπν κε επθνιία. Αλαθέξεηαη ζηελ όιε δηαδηθαζία. Ση είλαη εξόπςξη δεδομένυν (data mining) θαη εξόπςξη γνώζηρ (knowledge mining): Σα ίδηα κε παξαπάλσ. Αλαθέξεηαη ζηηο επί κέξνπο ηερληθέο.

5 Αλαθάιπςε γλώζεο από δεδνκέλα Οξηζκόο «KDD είλαη ε ληεηεξκηληζηηθή δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο έγθπξσλ, θαηλνηόκσλ, ελδερνκέλσο ρξήζηκσλ θαη ελ ηέιεη θαηαλνεηώλ πξνηύπσλ ζηα δεδνκέλα.» (Frawley, Piatesky-Shaphiro and Matheus, 1991). Γεδνκέλα: Οληόηεηεο ή ζπζρεηίζεηο ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ (π.ρ., εγγξαθέο ζπλαιιαγώλ ηξαπέδεο, supermarket θιπ). Πξόηππν: Μηα έθθξαζε ζε κηα γιώζζα πνπ ραξαθηεξίδεη έλα ππνζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ (π.ρ., έλαο θαλόλαο). Δγθπξόηεηα: Σν πξόηππν είλαη ζπλεπέο ζε λέα δεδνκέλα. Πηζαλή ρξεζηκόηεηα: Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάπνην ζθνπό (π.ρ., ιήςε απνθάζεσλ). Σειηθά θαηαλνεηό: Κνηλώο θαηαλνεηό, ώζηε λα είλαη θνηλώο ρξήζηκν.

6 Ση είλαη ε εμόξπμε δεδνκέλσλ? Σώξα πνπ έρνπκε ζπιιέμεη ηόζα δεδνκέλα, ηη θάλνπκε κε απηά; Δμαγσγή σπήζιμυν πποηύπυν (απηόκαηα) πζρεηίζεηο (π.ρ., ςσκί + βνύηπξν --> γάια) Αθνινπζίεο (π.ρ., ρξνληθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξεκαηηζηήξην) Καλόλεο πνπ δηακνηξάδνπλ ηα δεδνκέλα (π.ρ. πξόβιεκα ηνπνζεζίαο απνζήθεπζεο) Πνηα πξόηππα έρνπλ ενδιαθέπον ; Πεξηερόκελν πιεξνθνξίαο, εκπηζηνζύλε θαη ππνζηήξημε, απξόζκελν (ρξεζηκόηεηα ζηελ ιήςε απόθαζεο))

7 Γηαηί εμόξπμε δεδνκέλσλ; Πηζαλέο εθαξκνγέο Αλάιπζε βάζεο δεδνκέλσλ θαη ππνζηήξημε απόθαζεο Αλάιπζε θαη δηαρείξηζε αγνξάο Μάξθεηηλγθ ζηόρνπ, δηαρείξηζε ζε ζρέζε κε ηνλ πειάηε, αλάιπζε θαιαζηνύ αγνξώλ, cross selling, ηκεκαηνπνίεζε αγνξάο Αλάιπζε θαη δηαρείξηζε θηλδύλνπ/ξίζθνπ Πξόβιεςε, έιεγρνο πνηόηεηαο, αλάιπζε αληαγσληζκνύ Δληνπηζκόο νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο Άιιεο εθαξκνγέο Δμόξπμε θεηκέλνπ (newsgroup, , documents), αλάιπζε παγθόζκηνπ ηζηνύ θαη θνηλσληθώλ δηθηύσλ. Δμόξπμε ρσξηθώλ, ρξνληθώλ θαη ρσξνρξνληθώλ δεδνκέλσλ Έμππλε απάληεζε εξσηεκάησλ

8 Αλάιπζε θαη δηαρείξηζε αγνξάο Πνηέο είλαη νη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάιπζε; (Γνζνιεςίεο κε θάξηεο, εθπησηηθά θνππόληα, θιήζεηο παξαπόλσλ από πειάηεο, θιπ.) Μάξθεηηλγθ ζηόρνπ (Δύξεζε νκάδσλ κνληέισλ πειαηώλ πνπ έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: εηζόδεκα, ζπλήζεο αγνξέο, θιπ.) Καζνξηζκόο πξνηύπσλ ζπλαιιαγώλ ησλ πειαηώλ κε ην ρξόλν (Μεηαηξνπή ελόο ινγαξηαζκνύ ελόο κόλν αηόκνπ ζε θνηλό: γάκνο, θιπ.) «Cross-market» αλάιπζε (πζρεηίζεηο κεηαμύ πξντόλησλ πσιήζεσλ θαη πξνβιέςεηο κε βάζεη ηηο πσιήζεηο) Πξνθίι πειάηε (Πνηα πξντόληα αγνξάδεη ν πειάηεο) Πξνζδηνξηζκόο απαηηήζεσλ πειάηε (Σα θαιύηεξα πξντόληα γηα δηαθνξεηηθνύο πειάηεο) Παξνρή ζπλνπηηθήο πιεξνθνξίαο (πνιπδηάζηαηεο αλαθνξέο multidimensional summary reports)

9 Αλάιπζε θαη δηαρείξηζε θηλδύλνπ/ξίζθνπ Οηθνλνκηθόο πξνγξακκαηηζκόο Αλάιπζε θαη πξόβιεςε θίλεζεο κεηξεηώλ Αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ θαη cross-sectional (αλάιπζε ηάζεο (trend analysis), θιπ.) Πξνγξακκαηηζκόο πεγώλ: ύλνςε θαη ζύγθξηζε ησλ πεγώλ θαη ησλ εμόδσλ Αληαγσληζκόο: Έιεγρνο αληαγσληζηώλ θαη ηάζεσλ ηεο αγνξάο Οκαδνπνίεζε πειαηώλ θαη απόδνζε ηηκώλ κε βάζεη ηηο νκάδεο απηέο Οξηζκόο ζηξαηεγηθήο απόδνζεο ηηκώλ ζε κία ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή αγνξά

10 Δθαξκνγέο Δληνπηζκόο θαη δηαρείξηζε νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο/aπάηεο Yγεία, ππεξεζίεο πηζησηηθώλ θαξηώλ, ηειεπηθνηλσλίεο θηι. Πξνζέγγηζε Υξήζε ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ δόκεζε κνληέισλ θαλνληθήο θαη ιαλζαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ρξήζε ηερληθώλ εμόξπμεο δεδνκέλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ιαλζαζκέλσλ ζηηγκηνηύπσλ Παξαδείγκαηα Αζθάιεηα απηνθηλήησλ: εληνπηζκόο νκάδσλ πνπ πξνθαινύλ αηπρήκαηα γηα ηελ είζπξαμε ηεο αζθάιεηαο Ξέπιπκα ρξήκαηνο: εληνπηζκόο ύπνπησλ δνζνιεςηώλ ρξεκάησλ Ιαηξηθή αζθάιεηα: εληνπηζκόο επαγγεικαηηώλ αζζελώλ, αθαηάιιεισλ ηαηξηθώλ ζεξαπεηώλ

11 Αλαθάιπςε Ιαηξηθήο/ Βηνινγηθήο Γλώζεο Αλαθάιπςε ζπζρεηίζεσλ δνκήο-ιεηηνπξγίαο Υαξηνγξάθεζε αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ (lesion-deficit, task-activation associations) Γνκή θπηηάξνπ (cytoskeleton) θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ή παζνινγία Γνκή θαη ιεηηνπξγηθόηεηα πξσηετλώλ Αλαθάιπςε αηηηαθώλ ζρέζεσλ (causal relationships) πκπηώκαηα θαη θιηληθέο θαηαζηάζεηο αζζελώλ Αλάιπζε αθνινπζίαο DNA Βηνπιεξνθνξηθή (microarrays, θηι.)

12 Αζιήκαηα Άιιεο εθαξκνγέο IBM Advanced Scout αλέιπζαλ ζηαηηζηηθά παηρληδηώλ ηνπ NBA (shots blocked, assists, and fouls) γηα λα θεξδίζνπλ αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα γηα New York Knicks θαη Miami Heat Αζηξνλνκία Σα JPL θαη Palomar Observatory αλαθάιπςαλ 22 quasars κε ηελ βνήζεηα ηεο εμόξπμεο δεδνκέλσλ Internet Web Surf-Aid IBM Surf-Aid ρξεζηκνπνίεζε data mining αιγνξίζκνπο ζε Web access logs γηα ηζηνζειίδεο αγνξάο πξνηόλησλ γηα λα αλαθαιύςνπλ πξνηηκήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πειαηώλ, αλαιύνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Web marketing, βειηηώλνληαο Web site organization, θιπ.

13 Αλαθάιπςε γλώζεο από δεδνκέλα Εξόπςξη δεδομένυν: ε θεληξηθή δηαδηθαζία ζηελ αλαθάιπςε γλώζεο. Αποθήκη δεδομένων Επιλεγμένα δεδομένα Επιλογή Επεξεπγαζμένα δεδομένα Εξόπςξη δεδομένων Ππόηςπα Επεξεπγαζία & Μεηαζσημαηιζμόρ Αξιολόγηζη πποηύπων Γνώζη Ενοποίηζη δεδομένων Βάζειρ δεδομένων Απσεία

14 Βαζηθά Βήκαηα Γηαδηθαζίαο Αλαθάιπςεο Γλώζεο Επιλογή (Selection): Απόθηεζε δεδνκέλσλ από δηάθνξεο εηεξνγελείο πεγέο. Πποεπεξεπγαζία (Preprocessing): Δζθαικέλα, πξνβιεκαηηθά ή ειιείπνληα δεδνκέλα ηαθηνπνηνύληαη (~50-60% ηεο πξνζπάζεηαο!) Μεηαζσημαηιζμόρ (Transformation): Μεηαηξνπή εηεξνγελώλ δεδνκέλσλ ζε θνηλή ηππνπνίεζε γηα επεμεξγαζία. Εξόπςξη δεδομένων (Data mining): Δθαξκνγή αιγνξίζκσλ γηα παξαγσγή κνληέινπ. Διεπμηνεία/Αξιολόγηζη (Interpretation/Evaluation): Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εμόξπμεο δεδνκέλσλ ζηνπο ρξήζηεο γηα αμηνιόγεζε (ρξήζε κεζόδσλ νπηηθνπνίεζεο θαη GUI).

15 Απαηηνύκελε Πξνζπάζεηα γηα θάζε Βήκα ηεο Γηαδηθαζίαο Αλαθάιπςεο Γλώζεο Σα βέιε δείρλνπλ ηελ θαηεύζπλζε ζηελ νπνία ζέινπκε λα θηλεζνύλ νη πξνζπάζεηεο

16 Δμαγσγή Υαξαθηεξηζηηθώλ Σα ραξαθηεξηζηηθά (features) δηαθξίλνληαη ζε: Πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά : continuous values (π.ρ. βάξνο), discrete values (π.ρ. ν αξηζκόο ησλ ππνινγηζηώλ), interval values (π.ρ. ε δηάξθεηα ελόο γεγνλόηνο). Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Ολνκαζηηθά (nominal) or unordered (π.ρ. ρξώκα), Ordinal (π.ρ. ε πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ( δεζηό or θξύν ) ή ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ ( ήζπρα or δπλαηά )). Υαξαθηεξηζηηθά δνκήο: (trees, symbolic objects)

17 Αιγόξηζκνη Δμόξπμεο Γεδνκέλσλ Μαο ελδηαθέξνπλ ηα παξαθάησ: πλζεηηθά κέξε Πεξηγξαθή κνληέινπ Σύπνο ή ζηόρνο κνληέινπ (π.ρ. ηαμηλόκεζε, ζπζηαδνπνίεζε) Μνξθή κνληέινπ (π.ρ. δέλδξα, θαλόλεο, λεπξσληθά δίθηπα) Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο κνληέινπ (εγθπξόηεηα, αθξίβεηα, θιπ) Σερληθή αλαδήηεζεο: Παξακέηξσλ ή Μνληέινπ

18 Σύπνη Μνληέισλ Πξνβιεπηηθό (predictive) Κάλεη πξόβιεςε ζπκπεξηθνξάο θάπνησλ κεηαβιεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά άιισλ κεηαβιεηώλ. Η πξόβιεςε κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα. Πεξηγξαθηθό (descriptive) Βξίζθεη πξόηππα (patterns) ή ζρέζεηο (relationships) πνπ ελππάξρνπλ ζηα δεδνκέλα. Δξεπλά ηηο ηδηόηεηεο ησλ ππό εμέηαζε δεδνκέλσλ, εμεγεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.

19 Γηεξγαζίεο Δμόξπμεο Γεδνκέλσλ Πξνβιεπηηθνύ ηύπνπ ή κνληέινπ Καηεγνξηνπνίεζε (Classification) Παιηλδξόκεζε ή Παξεκβνιή (Regression) Αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ (Time series analysis) Πξόβιεςε (Prediction) Πεξηγξαθηθνύ ηύπνπ ή κνληέινπ πζηαδνπνίεζε (Clustering) ύλνςε (Summarization) ή Γελίθεπζε (Generalization) Δύξεζε Καλόλσλ πζρέηηζεο (Association Rules) Αλαθάιπςε πζρεηίζεσλ ζε Αθνινπζίεο (Pattern Discovery in Sequences)

20 Δπηζθόπεζε Δξγαζηώλ Δμόξπμεο

21 Καηεγνξηνπνίεζε Γεδνκέλσλ - Πξόβιεςε Καηηγοπιοποίηζη δεδομένων (data classification): Βαζίδεηαη ζηελ εμέηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο λένπ αληηθεηκέλνπ (μη καηηγοπιοποιημένο) ην νπνίν κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζύλνιν θιάζεσλ (θαηεγνξηώλ). Bαζηθέο κέζνδνη: Μέζνδνο Bayes, Γέληξα Απνθάζεσλ, Νεπξσληθά Γίθηπα Πξόβιεςε: Μνληεινπνίεζε ζπλερώλ ζπλαξηήζεσλ, π.ρ., πξόβιεςε άγλσζησλ ή απώλησλ ηηκώλ Σππηθέο Δθαξκνγέο credit approval target marketing medical diagnosis treatment effectiveness analysis

22 Καηεγνξηνπνίεζε Μηα δηαδηθαζία δύν βεκάησλ Καηαζθεπή κνληέινπ: πεξηγξάθνληαο έλα ζύλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ θαηεγνξηώλ Καζε κηα από ηηο πιεηάδεο (tuples) ππνηίζεηαη όηη αλήθεη ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε θαηεγνξία, όπσο θαζνξίδεηαη από ην γλώξηζκα θαηεγνξίαο (θιάζεο) (supervised learning) Υξήζε ελόο training set γηα θαηαζθεπή κνληέινπ Αλαπαξάζηαζε κνληέινπ ζαλ classification rules, decision trees, ή καζεκαηηθέο εμηζώζεηο Υξήζε κνληέινπ: γηα θαηεγνξηνπνίεζε άγλσζησλ αληηθεηκέλσλ Τπνινγηζκόο αθξίβεηαο ηνπ κνληέινπ θάλνληαο ρξήζε ελόο test set Η γλσζηή εηηθέηα ηνπ test sample ζπγθίλεηαη κε ην απνηέιεζκα θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ κνληέινπ Η ηηκή ηεο αθξίβεηαο είλαη ην πνζνζηό ησλ test set samples πνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζσζηά απν ην κνληέιν Σν test set είλαη αλεμάξηεην από ην training set, αιιηώο κπνξεί λα ζπκβεί over-fitting

23 Παξάδεηγκα Γέλδξα Απνθάζεσλ Πξόβιεκα θαηεγνξηνπνίεζεο: δνζκέλνπ ελόο ζπλόινπ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο (N εγγξαθέο, κε M γλσξίζκαηα, θαη έλα γλώξηζκα εηηθέηαο) βξεο θαλόλεο γηα ηελ πξόβιεςε ηεο εηηθέηαο (θιάζεο) κηαο λέαο εγγξαθήο Σερληθή: θαηεγνξηνπνίεζε κε ρξήζε δέλδξσλ Φάζε δεκηνπξγίαο - πνιηηηθέο δηακεξηζκνύ (splitting policies) Φάζε πεξηθνπήο - γηα ηελ απνθπγή ππεξπξνζαξκνγήο (over-fitting)

24 Γέλδξα Απόθαζεο Age Chol-level Gender CLASS-ID M + -??

25 Γέλδξα Απόθαζεο ρεκαηηθά έρνπκε: num. attr#2 (e.g., chol-level) num. attr#1 (e.g., age )

26 Γέλδξα Απόθαζεο Καη ζέινπκε λα δώζνπκε εηηθέηα ζην? num. attr#2 (e.g., chol-level) +? num. attr#1 (e.g., age )

27 Γέλδξα Απόθαζεο Οπόηε δεκηνπξγνύκε ην παξαθάησ δέλδξν: num. attr#2 (e.g., chol-level) 40 +? num. attr#1 (e.g., age )

28 Γέλδξα Απόθαζεο Οπόηε δεκηνπξγνύκε ην παξαθάησ δέλδξν: age<50 + Y Y N chol. <40 N -...

29 πζηαδνπνίεζε Γεδνκέλσλ Η εξγαζία ηνπ θαηακεξηζκνύ ελόο εηεξνγελνύο πιεζπζκνύ ζε έλα ζύλνιν ζπζηάδσλ (clusters). ηελ ζπζηαδνπνίεζε δελ ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο. Οη εγγξαθέο νκαδνπνηνύληαη ζε ζύλνια κε βάζε ηελ νκνηόηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο. Αληηπξνζσπεπηηθνί αιγόξηζκνη: K-Means θαη παξαιιαγέο, PAM

30 πζηαδνπνίεζε Γεδνκέλσλ Γηαγξάκκαηα Voronoi

31 Καλόλεο πζρέηηζεο θαη Δμαγσγή ηνπο Έλαο ζπλνπηηθόο ηξόπνο γηα λα εθθξαζηνύλ νη ελδερνκέλσο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ώζηε λα γίλνπλ εύθνια θαηαλνεηέο. Αλαθάιπςε θξπκκέλσλ «ζπζρεηίζεσλ» κεηαμύ ησλ γλσξηζκάησλ ελόο ζπλόινπ δεδνκέλσλ. πζρεηηζκνί ηεο κνξθήο: Α Β όπνπ ην Α θαη ην Β αλαθέξνληαη ζηα ζύλνια γλσξηζκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ππό αλάιπζε δεδνκέλα Λακβάλνληαο ππόςε έλα ζύλνιν από n ζπλαιιαγέο S, θάζε ππνζύλνιν ελόο ζπλόινπ Α = {Α1,..., Αθ}, έλα θαηώηαην όξην ππνζηήξημεο Τ θαη έλα θαηώηαην όξην εκπηζηνζύλεο s, παξάγνληαη όινη νη θαλόλεο Α Β. Σύνολo αντικειμένων: I={I 1,I 2,,I m } Σςναλλαγέρ: D={t 1,t 2,, t n }, tj I Σςνολοστοισεία: {I i1,i i2,, I ik } I Υποστήπιξη σςνολοστοισείος: πνζνζηό ζπλαιιαγώλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλνινζηνηρείν. Μεγάλα (Σςσνά) σςνολοστοισεία: ζπλνινζηνηρεία ν αξηζκόο εκθαλίζεσλ ησλ νπνίσλ είλαη πάλσ από θάπνην όξην.

32 Καλόλεο πζρέηηζεο Κανόναρ Σςσσέτισηρ: ζπλεπαγσγή X όπνπ X,Y I θαη X Y = Υποστήπιξη Κ.Σ. X Y: πνζνζηό ζπλαιιαγώλ πνπ πεξηέρνπλ ην ζύλνιν X Y, δειαδή ίζν κε P(X Y) Εμπιστοσύνη Κ.Σ. X Y: πειίθν ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ πεξηέρνπλ ην X Y πξνο απηά πνπ πεξηέρνπλ ην X, δειαδή ίζν κε P(Τ/Υ) Y

33 Παξάδεηγκα Market Basket?? Σε πξιό μέοξπ ρςξ Supermarket ποέπει μα βάλξσμε ςα απξοσπαμςικά για μα ασνήρξσμε ςιπ πχλήρειπ ςξσπ; Αγξοάζξμςαι ποξψόμςα καθαοιρμξύ παοαθύοχμ όςαμ απξοσπαμςικά και πξοςξκαλάδα αγξοάζξμςαι μαζί;?? Τα αμαφσκςικά αγξοάζξμςαι ρσμήθχπ μαζί με ςιπ μπαμάμεπ; Κάμει διατξοά η μάοκα ςξσ αμαφσκςικξύ; Πχπ επηοεάζξσμ ςα demographics ςηπ πεοιξυήπ Τα ποξψόμςα πξσ αγξοάζξσμ ξι καςαμαλχςέπ;

34 Καλόλεο πζρέηηζεο Αλάιπζε Market Basket: Σα απνηειέζκαηα εθθξάδνληαη ζαλ Καλόλεο πζρέηηζεο Βξείηε όινπο ηνπο θαλόλεο X->Y πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ εκθάληζε ελόο ζπλόινπ από αληηθείκελα X κε έλα άιιν ζύλνιν αληηθεηκέλσλ Y Παξάδεηγκα: Οηαλ έλαο πειάηεο αγνξάδεη ςσκί θαη βνύηπξν, αγνξάδεη θαη γάια ζε 85% ησλ πεξηπηώζεσλ +

35 Απνηειέζκαηα: Υξήζηκα, Tεηξηκκέλα ή Αλεμήγεηα Δλώ νη θαλόλεο ζπζρέηηζεο είλαη εύθνιν λα θαηαλνεζνύλ δελ είλαη πάληα ρξήζηκνη Φπήζιμο: Σηο Παξαζθεύεο νη πειάηεο ελόο SuperMarket ζπρλά αγνξάδνπλ diapers θαη κπύξεο καδί. Τεηπιμμένο: Πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ ζπκθσλίεο ζπληήξεζεο είλαη πνιύ πηζαλό λα αγνξάζνπλ κεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο. Ανεξήγηηο: Όηαλ έλα θαηλνύξγην Super Store αλνίγεη, έλα από ηα πην ζπρλά αγνξαδόκελα πξντόληα είλαη νη ιάκπεο.

36 Πσο δνπιεύεη; Transactions στο SuperMarket Πελάτης Προϊόντα Orange Juice, Soda Milk, Orange Juice, Window Cleaner Orange Juice, Detergent Orange Juice, Detergent, Soda Window Cleaner, Soda Ομο-εμφάνιση προϊόντων OJ OJ 4 Window Cleaner 1 Milk 1 Soda 2 Detergent 1 Window Cleaner Milk Soda Detergent

37 Πσο δνπιεύεη; Πόζν θαινί είλαη νη θαλόλεο; Ο πίλαθαο νκν-εκθάληζεο πεξηέρεη κεξηθά απιά πξόηππα: Πνξηνθαιάδα θαη αλαςπθηηθό είλαη πνιπ πηζαλό λα αγνξαζηνύλ καδί από όηη άιια πξντόληα Απνξππαληηθά δελ αγνξάδνληαη καδί κε θαζαξηζηηθά ηδακηώλ ή γάια Γάια δελ αγνξάδεηαη καδί κε αλαςπθηηθό ή απνξππαληηθό Απηέο νη παξαηεξήζεηο είλαη παξαδείγκαηα ζπρεηίζεσλ πνπ κπνξεί λα ζπληζηνύλ έλαλ ηππηθό θαλόλα: Αλ έλαο πειάηεο αγνξάδεη αλαςπθηηθό, ΣΟΣΔ αγνξάδεη θαη πνξηνθαιάδα ηα δεδνκέλα, 2 από ηηο 5 αγνξέο (transactions) πεξηιακβάλνπλ αλαςπθηηθό θαη πνξηνθαιάδα. Απηέο νη δύν αγνξέο ςποζηηπίζοςν ηνλ θαλόλα. Η ππνζηήξημε ηνπ είλαη 2 ζηα 5 ή 40%. Καη νη δύν αγνξέο πνπ πεξηέρνπλ αλαςπθηηθό επίζεο πεξηέρνπλ πνξηνθαιάδα -> κεγάινο βαζκόο εμπιζηοζύνηρ ζηνλ θαλόλα «αλαςπθηηθό -> πνξηνθαιάδα».κάζε αγνξά πνπ πεξηέρεη αλαςπθηηθό επίζεο πεξηέρεη θαη πνξηνθαιάδα. Ο θαλόλαο «αλαςπθηηθό -> πνξηνθαιάδα» έρεη εκπηζηνζύλε 100%.

38 Λεηηνπξγηθόηεηεο εμόξπμεο δεδνκέλσλ Πξόηππα πνπ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ Αλάιπζε Outlier Outlier: έλα αληηθείκελν δεδνκέλσλ ην νπνίν δελ αθνινπζεί ηελ γεληθή ζπκπεξηθνξά ησλ δεδνκέλσλ (κπνξεί λα εληνπηζζεί κε ηελ ρξήζε ζηαηηζηηθώλ ειέγρσλ πνπ πηνζεηνύλ έλα πηζαλνηηθό κνληέιν) πρλά ζεσξείηαη ζόξπβνο αιιά είλαη ρξήζηκν ζηνλ εληνπηζκό ζθάικαηνο, ηελ αλάιπζε ζπάλησλ γεγνλόησλ Αλάιπζε ηάζεο θαη εμέιημεο (trend and evolution analysis) Μειεηά ηελ θαλνληθόηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ρξόλν Σάζε θαη απόθιηζε: αλάιπζε παιηλδξόκεζεο (regression) Δμόξπμε αθνινπζηαθνύ πξνηύπνπ, αλάιπζε πεξηνδηθόηεηαο Αλάιπζε κε βάζε ηελ νκνηόηεηα

39 Πόηε είλαη ελδηαθέξνλ έλα Αλαθαιπθζέλ πξόηππν; Έλα ζύζηεκα εμόξπμεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα παξάγεη ρηιηάδεο πξόηππα, ηα νπνία δελ είλαη όια ελδηαθέξνληα. Πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε: Αλζξσπνθεληξηθή, κε βάζε ην εξώηεκα, εζηηαζκέλε εμόξπμε δεδνκέλσλ Μεηπικέρ ενδιαθέπονηορ: Έλα πξόηππν είλαη ενδιαθέπον εάλ είλαη εύθνια θαηαλνεηό από ηνπο αλζξώπνπο, έγθπξν ζε λέα ή πεηξακαηηθά δεδνκέλα κε θάπνην βαζκό βεβαηόηεηαο, πηζαλά ρξήζηκν, θαηλνύξην, ή επηθπξώλεη θάπνηα ππόζεζε πνπ ν ρξήζηεο επηδηώθεη λα επαιεζεύζεη Ανηικειμενικέρ vs. ςποκειμενικέρ μεηπικέρ ενδιαθέπονηορ: Αληηθεηκεληθέο: βαζίδνληαη ζε ζηαηηζηηθέο θαη δνκέο πξνηύπσλ, π.ρ., confidence and support Τπνθεηκεληθέο: βαζίδνληαη ζηελ γλώκε ηνπ ρξήζηε γηα ηα δεδνκέλα, π.ρ., unexpectedness, actionability, novelty, θιπ

40 Μπνξνύκε λα βξνύκε όια ηα ελδηαθέξνληα πξόηππα; Δύξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξόλησλ πξνηύπσλ: Πληπόηηηα Μπνξεί έλα ζύζηεκα εμόξπμεο δεδνκέλσλ λα βξεη όια ηα ελδηαθέξνληα πξόηππα; πζρέηηζε (association) vs. Σαμηλόκεζε (classification) vs. Οκαδνπνίεζε (clustering) Αλαδήηεζε κόλν ησλ ελδηαθεξόλησλ πξνηύπσλ: Βεληιζηοποίηζη Μπνξεί έλα ζύζηεκα εμόξπμεο δεδνκέλσλ λα βξεη κόλν ηα ελδηαθέξνληα πξόηππα; Πξνζεγγίζεηο Πξώηα παξήγαγε όια ηα πξόηππα θαη ζηελ ζπλέρεηα θηιηξάξηζε απηά πνπ δελ καο ελδηαθέξνπλ Παξήγαγε κόλν ηα ελδηαθέξνληα πξόηππα - βειηηζηνπνίεζε εξσηήκαηνο

41 Υξνλνινγηθέο εηξέο Xξνλνινγηθή ζεηξά: κηα αθνινπζία αξηζκώλ θάζε έλαο από ηνπο νπνίνπο έρεη έλα timestamp (εηικέηα σπόνος). Υαξαθηεξηζηηθά ππνζέηνπκε όηη νη δηαδνρηθνί αξηζκνί ρσξίδνληαη από έλα ζηαζεξό ρξνληθό δηάζηεκα, θαη ην πξαγκαηηθό timestamp παξαιείπεηαη. Γηάθνξεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο παξάγνπλ δεδνκέλα ππό κνξθή ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ (ι.ρ. εθαξκνγέο ζηνλ νηθνλνκηθό θαη πεξηβαιινληηθό ηνκέα).

42 Υξνλνινγηθέο εηξέο Μνληεινπνίεζε ρξνληθώλ γεγνλόησλ Αλάιπζε ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ Αλάιπζε ηάζεσλ Μεηαζρεκαηηζκόο Οκνηόηεηα Πξόβιεςε Αιγόξηζκνη παξαγσγήο θαλόλσλ ρξνληθώλ ζπζρεηίζεσλ

43 Οκνηόηεηα Υξνλνινγηθώλ εηξώλ Μηα ξεαιηζηηθή ζπλάξηεζε απόζηαζεο πνπ ζα ηαηξηάδεη κε ηελ αληίιεςε ηνπ ρξήζηε γηα ην ηη απηόο ζεσξεί παξόκνην. Έλα απνδνηηθό ζρέδην indexing, ην νπνίν ζα επηηαρύλεη ηηο εξσηήζεηο ησλ ρξεζηώλ. Η p-norm απόζηαζε κεηαμύ δύν λ-δηάζηαησλ δηαλπζκάησλ Φ θαη Υ νξίδεηαη σο εμήο:

44 Παξαδείγκαηα Γέληξα Απνθάζεσλ οικ. καη. Δ Σ Α ηλικία>30 ΟΦΙ θύλο Ν Ο Α Γ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ Καλόλεο (Ηιηθία<=30) & (Οηθ:Σ) -> (Φύιν:Γ) (Ηιηθία<=30) & (Οηθ:Δ) -> (Φύιν:Γ)... ν ο Φύλο Γ ΝΑΙ ΟΧΙ Φ Η Δ Α Τ ΑΠ ΧΟ ΧΑ Νεπξσληθά δίθηπα Α Ηλικία ηαηηζηηθνί ηαμηλνκεηέο

45 Γεηηνληθέο Πεξηνρέο Αλάθηεζε Πιεξνθνξίαο Βάζεηο Γεδνκέλσλ Σερλεηή Ννεκνζύλε Δπθπήο Τπνινγηζκόο ηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ

46 Δμόξπμε δεδνκέλσλ: πκβνιή πνιιαπιώλ αξρώλ Τεσνολογία ΒΓ Σηαηιζηικέρ Μησανική μάθηζη Δξόπςξη Γεδομένων Οπηικοποίηζη Δπιζηήμη πληποθοπίαρ Άλλερ απσέρ

47 Data Mining Development Relational Data Model SQL Association Rule Algorithms Data Warehousing Scalability Techniques Databases Algorithms Data Mining Algorithm Design Techniques Algorithm Analysis Data Structures Information Retrieval Similarity Measures Hierarchical Clustering IR Systems Imprecise Queries Textual Data Web Search Engines Statistics Machine Learning Bayes Theorem Regression Analysis EM Algorithm K-Means Clustering Time Series Analysis Neural Networks Decision Tree Algorithms

48 Δίδε Μεραληθήο Μάζεζεο Μάζεζε ππό επίβιεςε ή από παξαδείγκαηα: Μάζεζε ελλνηώλ (Concept Learning) Γέληξα Σαμηλόκεζεο ή Απόθαζεο (Classification or Decision Trees) Μάζεζε Καλόλσλ (Rule Learning) Μάζεζε θαηά Bayes Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε/Παξεκβνιή (Linear Regression) Νεπξσληθά Γίθηπα (Neural Networks) Μεραλέο Γηαλπζκάησλ Τπνζηήξημεο (Support Vector Machines) Μάζεζε ρσξίο επίβιεςε ή από παξαηήξεζε: Δμαγσγή Οκάδσλ/πζηάδσλ (clustering) Δμαγσγή ζπζρεηίζεσλ (association rules)

49 Δπηζηεκνληθά πλέδξηα θαη Πεξηνδηθά ζε KDD Conferences ACM SIGKDD Int. Conf. on Knowledge Discovery in Databases and Data Mining (KDD) Δμόξπμε Γεδνκέλσλ SIAM Data Mining Conf. (SDM) (IEEE) Int. Conf. on Data Mining (ICDM) Conf. on Principles and practices of Knowledge Discovery and Data Mining (PKDD) Pacific-Asia Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD) Other related conferences ACM SIGMOD VLDB (IEEE) ICDE WWW, SIGIR ICML, CVPR, NIPS Journals Data Mining and Knowledge Discovery (DAMI or DMKD) IEEE Trans. On Knowledge and Data Eng. (TKDE) KDD Explorations ACM Trans. on KDD

50 Πνπ κπνξείηε λα βξείηε Αλαθνξέο; DBLP, CiteSeer, Google Data mining and KDD (SIGKDD: CDROM) Conferences: ACM-SIGKDD, IEEE-ICDM, SIAM-DM, PKDD, PAKDD, etc. Journal: Data Mining and Knowledge Discovery, KDD Explorations, ACM TKDD Database systems (SIGMOD: ACM SIGMOD Anthology CD ROM) Conferences: ACM-SIGMOD, ACM-PODS, VLDB, IEEE-ICDE, EDBT, ICDT, DASFAA Journals: IEEE-TKDE, ACM-TODS/TOIS, JIIS, J. ACM, VLDB J., Info. Sys., etc. AI & Machine Learning Conferences: Machine learning (ML), AAAI, IJCAI, COLT (Learning Theory), CVPR, NIPS, etc. Journals: Machine Learning, Artificial Intelligence, Knowledge and Information Systems, IEEE-PAMIetc Web and IR Conferences: SIGIR, WWW, CIKM, etc. Journals: WWW: Internet and Web Information Systems, Statistics Conferences: Joint Stat. Meeting, etc. Journals: Annals of statistics, etc. Visualization Conference proceedings: CHI, ACM-SIGGraph, etc. Journals: IEEE Trans. visualization and computer graphics, etc.

51 Mέξνο Β: Δπηκέξνπο Δθαξκνγέο

52 K-means - Vector Quantization VQ: a generalization of scalar quantization (discretization) to quantization of a vector A vector quantizer Q of dimension k and size N is a mapping from a vector (or a point in R k ), into a finite set C={y 1, y 2,, y N }, y i R k, the codebook of size N Q: R k C It partitions R k into N regions or cells, R i for i J {1,2,,N} R i ={x R k : Q(x)=y i }

53 Vector Quantization - ρεδίαζε The goal is to find: A codebook (decoder) representation levels A partition rule (encoder) decision levels To maximize an overall measure of performance

54 VQ Design πλζήθεο Nearest Neighbor Condition For a given codebook, C, the optimal regions {R i : i=1,,n} satisfy the condition: That is R i {x: d(x,y i ) d(x,y j ); j} Q(x)=y i only if d(x,y i ) d(x,y j ) j

55 VQ Design πλζήθεο Centroid Condition For given partition regions {R i :i=1,,n} the optimal codewords satisfy the condition: y i = cent(r i ) For the SE measure, the centroid of a set R is the arithmetic average: R 1 cent( R) x i R for R={x i : i = 1,, R } i 1

56 VQ Design The Generalized Lloyd Algorithm (GLA) It produces a locally optimal codebook from a training sequence, T. It starts with an initial codebook and iteratively improves it. Lloyd Iteration Given a codebook C m ={y i } generate an improved codebook C m+1 as follows: Partition T into cells R j using the Nearest Neighbor Condition: R i ={x : d(x,y i ) d(x,y i ); j i} Using the Centroid Condition compute the centroids of the cells just found to obtain the new codebook, C m+1 ={cent(r i )} Compute the average distortion for C m+1, D m+1. If the fractional drop (D m - D m+1 ) / D m is below a certain threshold stop, else continue with m m+1

57 VQ Design The Generalized Lloyd Algorithm (GLA) To solve the initial codebook generation problem a partition split mechanism is used. How?

58 VQ Design The Generalized Lloyd Algorithm (GLA) To solve the initial codebook generation problem a partition split mechanism is used. How? Starts with a codebook containing only one codeword (which one?) In each repetition and before the application of the Lloyd iteration, it doubles the number of codewords from the previous iteration See:

59 Παξαδείγκαηα Δθαξκνγώλ Δμόξπμεο Βηνηαηξηθώλ Γεδνκέλσλ

60 Δμόξπμε Βηνηαηξηθώλ Γεδνκέλσλ Πεηξακαηηθέο κέζνδνη ζηε βηνηαηξηθή έρνπλ νδεγήζεη ζε καδηθά ζύλνια δεδνκέλσλ - Δπείγνπζα ε αλάγθε γηα απνδνηηθέο κεζόδνπο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπο Οη ηνκείο εθαξκνγήο πεξηιακβάλνπλ: ππνινγηζηηθή λεπξνεπηζηήκε, κειέηεο γνληδηώκαηνο, θαξδηνινγία, δηάγλσζε θαξθίλνπ, λεπξνινγία, θ.ιπ. Παξαδείγκαηα ησλ εμεηαδόκελσλ ζπλόισλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ: Αθηηλνινγηθά δεδνκέλα (MRI, fmri) Γεδνκέλα EEG, ΜΔG αθνινπζίεο γνληδηώκαηνο, ζηνηρεία έθθξαζεο γνληδίσλ, πξσηετληθά δνκηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο πξσηετλώλ, ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο πξσηετλώλ-dna, θιπ

61 Βηνηαηξηθά ύλνια Γεδνκέλσλ Διιηπή (ειιηπείο ηηκέο παξακέηξσλ) Λαλζαζκέλα (ζπζηεκαηηθόο ή ηπραίνο ζόξπβνο ζηα ζηνηρεία) Αξαηά (ιίγεο ή/θαη κε-αληηπξνζσπεπηηθέο εγγξαθέο αζζελώλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο) Αλαθξηβή (αθαηάιιειε επηινγή παξακέηξσλ γηα ην δεδνκέλν ζηόρν) Πεξηιακβάλνπλ κεηξήζεηο ησλ παξακέηξσλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο

62 Δμόξπμε Βηνηαηξηθώλ Γεδνκέλσλ ηε βηνηαηξηθή, ε εμόξπμε δεδνκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίιπζε δηαθόξσλ ζηόρσλ: Πεξηγξαθηθόο ζηόρνο: εύξεζε ελδηαθέξνλησλ πξνηύπσλ ζηα ζηνηρεία, ελδηαθεξνλησλ ζπζηάδσλ, θαλόλσλ ζπζρέηηζεο, θ.ιπ. Πξνβιεπηηθόο ζηόρνο: δεκηνπξγώληαο έλα πξνβιεπηηθό κνληέιν πνπ εμεγεί ηα ζηνηρεία θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξόβιεςε ή ηελ ηαμηλόκεζε ησλ απαξαηήξεησλ πεξηπηώζεσλ Υξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά γηα ηελ δεκηνπξγία πξνηύπσλ ηαμηλόκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα: Γηάγλσζε Πξόγλσζε Πξνγξακκαηηζκόο ζεξαπείαο

63 Καηεγνξηνπνίεζε Όγθσλ ζηνλ Αλζξώπηλν Δγθέθαιν Γηάθξηζε κεηαμύ θαινήζε (meningiomas) θαη θαθνήζε όγθνπ (ππνβνήζεζε ηεο ηαηξηθήο δηάγλσζεο) Θεξαπεία θαη πξόγλσζε ηειείσο δηαθνξεηηθή γηα ηηο δύν θαηεγνξίεο Υξήζε δεδνκέλσλ από πνιιαπιά modalities (CT and conventional MR, MRS) πλδπαζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απν εηθόλεο θαη άιια δεδνκέλα (ελζσκάησζε ηνπ κεηαβνιηθνύ πξνθίι ησλ όγθσλ)

64 Καηεγνξηνπνίεζε Όγθσλ ζηνλ Αλζξώπηλν Δγθέθαιν Βήκαηα πνπ ζπλήζσο εκπιέθνληαη: Segmentation of ROIs from MR images ROI feature extraction Fusion of MR image and MRS features Informative feature selection Classification model construction Πξνθιήζεηο: Uncertainty in identifying inter-tissue boundaries Fusion of information from multiple modalities Limited number of samples Easy interpretability of classification model

65 Ηκηαπηόκαηε θαηάηκεζε ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο -Υξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ fuzzy-connectedness (Rosenfeld, 1979) -Αssign to every pair of voxels, x, y, in the image, a real number between 0 and 1 (the fuzzy-connectedness of x to y) denoting the strength of the link between x and y. -The algorithm starts with a given set of seed points (more effective using some prior knowledge) -Each point is assigned to the structure having a neighboring point with the highest fuzzy-connectedness value. -The strongest connection is detected first, and the process repeats until the weakest connection is calculated. A sequence of points is called a chain, where its links are the ordered pairs of consecutive points in the sequence. The strength of a chain is the length of its weakest link. -The segmented object is defined by the number of points that are connected through a chain to the selected seed point of the object.

66 Ηκηαπηόκαηε θαηάηκεζε ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο Ηκηαπηόκαηε θαηάηκεζε ζε ιεηηνπξγία

67 Μνληέιν θαηεγνξηνπνίεζεο όγθσλ ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ Γέλδξν Απόθαζεο Yes lip1.3-area > No Malignant CC7 > Yes No CC3 >0.96 Benign Yes No Benign Malignant

68 Αλάιπζε Γελδξηθώλ Γνκώλ Ση είδνπο δελδξηθέο δνκέο;

69 Αλάιπζε καζηνγξαθίαο, γαιαθηνγξαθίαο Apply tree pattern analysis techniques to medical image data galactograms Analysis of the ductal network

70 Δμόξπμε δεδνκέλσλ από fmri Γεκηνπξγία απνδνηηθώλ θαη robust εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο γηα ηηο εηθόλεο ηνπ εγθεθάινπ: γηα λα θαηαιάβνπκε πώο ιεηηνπξγεί ν εγθέθαινο gηα λα βνεζήζνπκε ζηελ θιηληθή εξκελεία ησλ εηθόλσλ γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηελ πξνόδν ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία

71 Πξώηκε Αλίρλεπζε ηεο λόζνπ Alzheimer For a semantic memory test major differences were seen in the right posterior parietal and temporal lobe regions (colorbar shows significance)

72 Δθαξκνγή ηερληθώλ εμόξπμεο ζε fmri γηα αλίρλεπζε ςεύδνπο 11 subjects κνηξαζκέλα ζε δύν νκάδεο. Πιεξνθνξία fmri ζπγθεληξώζεθε από δύν νκάδεο ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε εξσηήζεηο πνπ ηνπο ηέζεθαλ. ηόρνο: αλάιπζε ησλ εηθόλσλ γηα εύξεζε πεξηνρώλ πνπ κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ αλ θάπνηνο ιέεη αιήζεηα ή ςέκαηα

73 Δθαξκνγή ηερληθώλ εμόξπμεο ζε fmri γηα αλίρλεπζε ςεύδνπο Activation values for the regions detected by DRP as discriminative (blue is for the guilty group, red the non-guilty group) Οη δηαθξηηηθέο πεξηνρέο πνπ βξέζεθαλ είλαη ζην frontal, parietal, and temporal lobes θαζώο θαη ζην deeper limbic system. Ο αξηζηεξόο medial inferior frontal lobe βξέζεθε ζαλ ε πεξηνρή πνπ μερσξίδεη θαιύηεξα ηηο δύν νκάδεο Parameters Regions Accuracy p-value=.05, depth= % Colored areas are discriminative regions found by DRP with p-value = 0.05 and a maximum splitting level of 3 p-value=.01, depth= % p-value=.01, depth=4 6 97% Classification accuracy for different parameters of DRP

74 Έπξεζε νκνηόηεηαο Ιαηξηθώλ Δηθόλσλ or... Content-Based Medical Image Retrieval Query Image: A-1-26 Top 6 matches: A-1-27 A-1-25 A-1-24 A-1-28 A-1-23 A-1-29

75 Αλάιπζε θαη πζηαδνπνίεζε ρξνλνζεηξώλ από fmri πζηαδνπνίεζε, δει. Οκαδνπνίεζε εηθνλνζηνηρείσλ (voxels) ησλ νπνίσλ νη ρξνλνζεηξέο έρνπλ παξόκνηα ζπκπεξηθνξά ζην ρξόλν Μεζνδνινγία: Πξνεπεμεξγαζία, θαλνληθνπνίεζε, εμαγσγή ζνξύβνπ Αλάιπζε θαζκαηηθήο ηζρύο (power spectral analysis) πζηαδνπνίεζε ρξνλνζεηξώλ (k-means θαη άιιεο ηερληθέο) Έιεργνο ησλ ζπζηάδσλ Δπαλαιεπηηθή αθαίξεζε outliers

76 Mean Normalized BOLD Signal Mean Normalized BOLD Signal Mean Normalized BOLD Signal Αλάιπζε θαη πζηαδνπνίεζε ρξνλνζεηξώλ από fmricluster Mean Time (scans) Cluster Mean Time (scans) Cluster Mean Subject s clustering result overlaid on the T1 map Time (scans) Mean time series for each cluster

77 Αλάιπζε Υαξηώλ Έθθξαζεο Γνληδίσλ (Gene Expression Maps) Data from microarrays in a coronal slice of normal mice brain

78 Αλάιπζε Υαξηώλ Έθθξαζεο Γνληδίσλ 2-dimensional images of gene expression for 20,847 genes Each element of the matrix is the gene expression value for a particular gene in a given voxel 68 Voxels Genes

79 πζηαδνπνίεζε Cellular Component, 35 significant clusters

80 ύγθξηζε Γεδνκέλσλ, ύλζεζε θαη ύλνςε - Οπηηθνπνίεζε ηόρνο Αλάπηπμε S/W εξγαιείνπ γηα 3D νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ αηζζεηήξσλ πνιιαπιώλ θαλαιηώλ. Απηό ην εξγαιείν επηηξέπεη ηελ ζύγθξηζε, ζύλζεζε θαη ζύλνςε πνιιαπιώλ ρξνλνζεηξώλ. πλαθή Projects Παξαθνινύζεζε παξαγώγσλ Παξαθνινύζεζε πζηήκαηνο ζε Πξαγκαηηθό Υξόλν

81 Δπίδξαζε ηεο Δμόξπμεο Βηνηαηξηθώλ Γεδνκέλσλ Assist in clinical interpretation of biomedical images Facilitate advances in diagnosis and treatment Aid in early detection of diseases Enable researchers to integrate, manipulate and analyze large volumes of biomedical data Provide new insight into the relation of anatomy and function

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Δμόξπμε Γεδνκέλσλ

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Δμόξπμε Γεδνκέλσλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥ/ΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Δμόξπμε Γεδνκέλσλ Γηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα: ινγηζκηθό πνπ καο επηηξέπεη λα νξγαλώλνπκε θαη λα αλαιύνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ «Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY Γνιηθίδεο Μάξηνο νπιετκάλεο Μαλψιεο Θεζζαλονίκη 2015 χκβνπινο θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! Administrator syllabus v2.0

Joomla! Administrator syllabus v2.0 Joomla! Administrator syllabus v2.0 ζειίδα2 Joomla! 1. Διζαγωγή ζηο Joomla! 1. Ση είλαη θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύεη 2. Πνύ δηαηίζεηαη; 2. Δγκαηάζηαζη ηος Joomla! 3. Ανηίγπαθα αζθαλείαρ και αποκαηάζηαζη αςηών

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα