ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ. Τυ.τογ!}αφικό δοκίμιο μέ διoρ ώσεις του Ι'διο υ του ΜπαλζΠκ. Α8ΗΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ. Τυ.τογ!}αφικό δοκίμιο μέ διoρ ώσεις του Ι'διο υ του ΜπαλζΠκ. Α8ΗΝΑ"

Transcript

1 ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ Α8ΗΝΑ Τυτογ!}αφικό δοκίμιο μέ διoρώσεις του Ι'διο υ του ΜπαλζΠκ

2 Ό κυριος ντε Mιxνερ6Lλ δ πιριxς τιxν lνιχ; καrλός Nopμαrνδός &ρχοντας 'Ήτανε γνωστός τοο στραrτάρχη ντ1 Ρισελιέ κι αότός τόν πάντρεφε μέ μι πλoύσιαr κληρον6μ'a aτό Μπορντώ τότε Πίι δ γιρο δοόκα; ofjτανε κυ6ερντη; Τ'ijς Γκυέν Ό Νορμανδός πουλησε τ χτήμιχτά του στη Μπεσέν κ' γνε Γασχόνος μιχγεμινος!π' τν δμoρφι τοο π1ρυου τοο Λανστράκ μι uπέροχyj διιxμoν περιουσιιχ 't'ijς γυνιxίκς 't'otj Σ τιλη τtjς βιχσιλειιχς τοο Λουδο6ίκου xr ΙΙγ6ρα::Jε τόν τιτλο τοο τιχγματάρχυ) τ6'>ν Φρουρ6'>ν τi); Πόλης κ' lζφε Τσιχμε τ 1813 διχως νά Μθιι τιποτιχ!π' την 'E'ltιxνάaταrσYI' ΚιχΙ ν π6'>ς Kιxτ τό τέλο; τοο 1790 ntjye στ ΜιχρτινΙκιχ δπου ετχιε περιουσιιχ yuvιxl'ltrx του "ι Ιφησε --Τι διαχείρισυ) τής πε?ιουσιιχς του στη Γιχσχ6νΥ) lν2ν σuμ&λιxιoyράφo τόν Μιχτιά; πού φιχιν6τιχνε ν κλινει στις νιες [Ιες Σν γόρισε πισω δ 'Κόμης Ντε Μιχνιρ6ιλ 6pTjxa τ χτματά του &θιχτιχ κιχι πoλλ "Ιρδη Α6τή ΙΠΙΤUΧΙιx ταν &'ποτέλεσμα τi)ς!πιδριχσης τοο Γιχσχ6νou Μνω στό Noρμ'1M Ή κυρια ντέ Μανερβιλ πέθιχνε τό 1810 Mιτ τις σπατάλες ποόκιχνε στ νιάταr του 'ltιx'tάoaιx6a 't'ή σημaσιιx 'ιtοόχlχ'ιε τ πλοότυ) του κι δπως σuμ6ιxινει σε m;λλοός ΥΙρους τούς δωσε μεγιχλότερη πρoσoχ!π' δ χριιάζιτιχι νq τους δινει ΜνεΙ; στή ζω Κ' lτσι 6 "όριο; ντε Μιχνιρ tλ lγινε σιγ σιγ οικονόμος τοι"(χοόνης ΜιΙ φιλάρyufxjς ΔΙχως ν σκεφτε! πι1>ς τσι'y'yoυνι τ6'>ν παrτιράδων γιννάει!σωτιχ πιχιδιά δεν lδωσε τιποτιχ στό Υι6 'ςou "ι!ς τόν ε!χε μονιχχοπαιδι Ό Πώλ ντέ Μιχνερ6ιλ γόρισι k' τό "ολλιυιο Βοιντόμ 'ςό 1810 κ' lζησε τριιχ χρ6νιιχ δπιnιxrμινoς ατόν πα- 11

3 τέρα τou Ή τuραννια του όγδοντάχρονου aχιδoν γέρο\) πάνω στον κλυιρονόμο τ "ίτανε φυσικο ν' icpijat w αrι μάδια ΤΥΙς; σέ μι κaρδι και σ' lνα χαρακτηρα π δέν ιτχαν &κ6μα σχ'ηματιστει ΔΙχως; ν τοο λειπε 1ι φυσική τόλμυι που μοιάζει '1'& πλανιέται μέσα στον iipa τ'ijς; raoσκόνυις; δ Πώλ δέν τόλμησε ν παλέψει!νάντια στον πα τέρα τo κ' lχασε lτσι κεινυι τήν ipetij πού γεννάιι τήν ψυχική τόλμυι T πιεσμένα σuntσoήμatάo του κρυφτήκανε στ βάθυι τ'ijς; καρδιας; του και τ βάστηξε!u! γι καιρο χωρις; ν w!κδυιλώνιι Άργότερα σ&ν lνιωσε πι& πώς; τιi σuναισθήματά του αδτ& δέ σuμ6αδιζανε μα τις; ι1ρχές; τοο κόσμοο οι σκέψεις; του "ίτανε σωστές; μά οι!νέργειές; του λαθεμένες; Μποροοσε νιi μανομαχήσει γιιi μι& λέξη μά lτρεμε aτή σκέψη '1'& διώι lναν δπηριτη ΚατιιπολεμοΟσε 6λέπεις τή δειλια του στις; μqνoμαχιες; ποο iπιιιτοον σταθερή θέλησυι 'Ήτανε σε oto'yj νιi κάνeι μιγάλα πράματα γι& '1'& ξεφύγει το δ ιι:>rμ6 μά δε μποροσσε n τον &ποψύγει μέ σuστyiματική IiνtLataoO'YJ οδτε ν τον iντιμετωπισει &νιχπτύσσοντας; &διάκοπα τις δυνάμεις; τω Δειλος; aτή σκέψυι' τολμηρος; aτήν πράξη διιιτηρησε γι κaιρο τήν κρυψή 6γνότητσ πού κάνει σuxn τούς; iνθρd>'πouς θύμιχτα καταστάσεων πού μερικές ψυχές; διστάζουν n!ξεγερθοον!νάντιά τους; κa! ιtρoτιμ4νε κιιλότεριι ν τις όποψέρουν ΠιJtρ& '1'& παραπονιθοον γι' ιιότές "Εμιενε φυλιικι "μένος στο παλιο ιiρχoντικo τοο πατέρα του γιατι δεν ετχε ι1ρκετ χρήματα '1'& γλεντάει μα τους νειιρouς Τ'ijς πόλης Ζήλευε τ& γλέντια τους διχως; n μπορε! n w ΎευτεΤ κι ιχότός Ό γέρος εδγενής; τον 16γΙΧζε (ξω κ6θε 6ρά&υ μ'!να παλιο ιiμάξι 'It'Ou το σέρνιχνε γέρικα!λογιι κaxoζιμι Υ«Τοδς aijyosstjιxvs οι γiι::'cι λιχκέδες ";00 κκoντuμεo και ΠYJΎαΙνανε σε κόκλους βωιλικοός; δπολειματιι τfjς ποιλι4ς χοινο60uλεuτικ'ijς ι1ριστοκρατιιχς κιιι τfjς iplστoκρatl τ/ί)ν σπιχθι/ί)ν ΟΙ &ub aδτις iρισwxρατι tς ετχιιν Ινσωματωθε! μετιi την 'EπaoνIioτCIO'YJ γι& ν' ι1ντιστιχθοον ατήν ιι6- τοκριχτορική!πιραση ΕΤχιιν ωάξιι κ' ιτχrιν YΙvιι Wt- 12 φλικάδες; ΠνιγμένΥΙ και πιιραμιρισμέτη iπ' τις; τεράστιες μ κσι ρευστές περιοοοιες; τ/ί)ν nuτικ/ί)ν πόλεων 1ι συνοικία αδτή του ΣσΙν ΖερμαΙν τοο :Μπορντώ ι1παντοοσε μα τήν περιφρόνyjoυι στήν!πιδειξη μεγαλοπρέπειας; τ/ί)ν!μπ6- ρων των ό'ltσλλήλων και των στρατιωτικ/ί)ν Ό Πώλ "ίταν πολύ νέος γισ νσ κάνει τον κοινωνικο διαχωρισμό κιιι γιιi νιi καταλά6ει τήν ιiναγκαιότητα πού κρυβότανε πισω ι1π' τήν ψεύτικυι όπερηψάνεια που πρό6αλε 1ι ι1pιατoκρaτια Βσριότανε ιiνάμεσα σ' αότες; τις; ι1ντικες διχως n ξέρει πιj)ς ιiργότερα αότές οι νεανικές; του γνωριμιες; 't'oo ι ξσσψχλιζαν τήν ιiριστoκpατική όπεροχή πού θ iγαπάει πάντα 1ι rαλλια Παρ' δλ' αότά 16Ρισκε μερικές μικρες χαρές ι1ντι6αρο στις πλυικτικές βρaδ ές; Ά λιότανε μα παιχνιδια ΠΟ') ιiρέσoυν στους νέόυς μ δλο που τοο τ&!πέ- 6αλ δ πστέρας του Ό γέρος!ρχοντας πιστευε πώς; δ τιλειος νέος πρέπει '1'& ξέρει ξιφασκια ΙππασΙα ν πιιιζει τ" σψαίρα και '1'& μαθαινει καλouς τρόπους:μέ λιγα λόγια το ψεύτικο λοοστρο που slxaova οι!ρχοντες τοο πιχλιοο καιροο ταν το ΤδανικΟ τοο πετuχyiμένoυ νέου "Ετσι κι 6 Πώ) lκανε ξιψιχσκια κάθε πρωι πήγιχινε ΙππιχσΙα και μάθωs σκοπο60λr) Τον όπόλοιπ'ο κιχιρο διά6ιχζε ρoμάν'tζιι γιατι δ πατέριχς του δεν τοο!πέτρεπε τη σο6αρή μελέτη πού ετνιχι ι1πιχραιτητυι σήμερα γιιi '1'& δλοκλυιρώσει κaις; τις σπουδές του ΤούτΥΙ 1ι τόσο μονότονη ζωή θ& τον ετχε σκοτιί!σει το νεαρο!ν δεν τον!λευθέρωνε δ θάνα"t'oς; τοο πα τέρα του ιiπ' αότή τήυ τupαννια τή στιγμη ι1κρι6/ί)ς; πού ετχε γινει &6άσταχτΥΙ Ό Πώλ 6Ρ'ijκε σo6αp κεφάλαια μαζεμένα &π τή σία σε περιψ'υ)μ'υ) κατάστασ'υ) Συχαινότανε ΙSμω; το :Μπορνttt) και το Λανστράκ δπου κάθε καλοκιχιρι περνοοσε τις; διαoπές του δ πατέρας του κιχι δπου τον lσερνε στο xu 'Ιήγι ιiπ' το πρωί &ς το βρ6δυ Μόλις τελειώσιχνε οι διατuπώσεις τ'ijς κληρονομι!ς; 6 νειχρος διψασlιένος γισ γλlντια iγόριχσε χρεώyρaφ α μα τ& κ>;ψάλιχιά του!φyjoε τή StιxxsLptO'YJ τfjς κτηματικijς τou 13

4 περιουσίας;? τό γέρο Ματιας; τό σuμ60λαιoγράφo τοο πατέρα του κ lζφε ξη χρόνια μακρυά 6π w }{πoρvτώ Στν 6pχ lκανε 6κόoUΘoς; στν Πρεσ6εΙα -ςijς; Neιi1t'O λης; aργότεpα πi)γε γραμματέας; σt MaδρΙτη και σtό Λονδίνο κ' Ικανε lτσι τό γορο ττις; Εόρώπης; 'Αφού γνώρισε τόν κόσμο 6φοο ξαλιiφρωσε 6πό μερικες; οδτοπιες 6 φοο σπατιiλησε τα ρευστα κεφιiλαια Π'Ού ε!χε μαζέφει 6 πατερα του 'ήρθε μια στιγμ πού δ πωλ &ναγκιiστηκε νά 6ιiλει χέρι στα lσοοα &π' τά κτματιi του πού τοο ε!χε συγκεντρώσει δ γέρο σuμ60λαιoγριiφoς; του για να μπ'ορέσει να σuνεχισει τν πολυέξοδη ζω του 'Εκείνη λοιπόν την κρίσιμη στιύμ τού καρφώθηκε μιιχ aπ αδτές; τις 1δέες; πού τίς λέμε λογικές; θέλησε να εγκαταλειφει τό ΠαρΙσι να γυρισει στό Μπορντώ να διευθυν-ει δ Τδιος; τις; όποθέσεις; του να κσνει ζω!ρχovτα στό Λανστριiκ να xaλυτερέφει τα χτηματιi του να παντρευτετ και να φτιiσε μια μέρα στ Boυλ Ό πωλ ταν Χόμης; ΟΕ ιi ριστoxριiτες; ξανaπαίρνανε dξια σα γαμπροι ΜποροΟσε λοιπόν και lπρεπε να κιiι Ινα χαλό γιiμo 'Λ Αν οε γυ_ νατχες; ποθούνε να παντρευτοονε Ιναν τιτλο πoθcιυνε πολο περι σότερo Ιναν!ντρα πού να ξέρει χαλ'ά t'ij ζω ΚαΙ δ Πωλ χιiρη στις;!φτακόσιες; χιλιιiδες; φράγκα πού ε!χε φιiει μέσα σέ εξη χρόνια ε!χε καταχτησει αδτό τό dξιωμα πού &ξίζει περισσότερο χι 6πό τό ιiξιωμα τοσ χρηματσττι 'ΑξΙωμα ποι) &παιτετ μακρόχρονες σπουδές θητεια Ιετάσεις γνωριμιες φίλους εχθροός κάποια χομφότητα τρ6πουζ Ινα εύκολο και χαριτωμένο νoμα 'ΑξΙωμα ποο φέρνει τυχη μονομαχιες χαιιένα στoιχματα στις χοορσες; ιiπoγoητεόσεις; στεναχώριες δουλειές και πολλ& 8υσχολοχώνευτα γλέντια Τέλος δ πωλ ταν κομς!κις νέος Μ' δλες; τις; τρελλές σπατάλες; του δέν ι!χε XoataφiPEL v& γινει μοντέρνος Μέσα στό γελοτο περι6ιiλλoν τοο xaλoo κόσμου δ aντιπροσωπευτικός; τόπος τοο μοντέρνου "ίταν δ στρατάρχη t'ijς; ΓαλλΙας 6ντΙθετα δ χομφός αν δ τόπος; τοο 4νστισtρατηγoυ Ό πωλ χαφότανε τ μικρ 'tθυ φμη γ& την κoμφό ΤΟι) και ξερε να τ διατηρετ ΟΕ u πηρέτις; ΤΟι) σαν!φογοι τα 6μιiξια του τα παινευανε δλοι τσ τραπέζια ποόδινε σuχνα ε!χαν ιiρκετη επιτuχια και ή γκαρσονιέρα ΤΟι) περιλaμ6ανότανε 4νιiμεσα σtα Ιφτα δχτώ χαλυτερα σπιτια t'oo ΠaρισιoO ποτ) ξεχώριζαν για τ μεγαλoπρέπειιi τοuς; Ομως; δν ιτχε προκαλέσει t'ij δuστυχια καμμιας; γυναικας -Όμως; Ιπαιζε διχως ν& χιiνει 'Όμως ετχε μια εότυχία πού δέν lλαμπε Ομως ε!χε τόση τιμιότητα πού δέ μποροοσε να ξεγελιiσει κα'1ένα οδ τι Ινα κοριτσι Ομως δέν!φηνε έδώ χ' εκε! ρα6ασιiκια και δέν ε!χε μια χασελιτσα μ' ερωτιχα γριiμματα γι& ν& να Φαχοuλε60uνε οε φίλοι ΤΟι) περιμένoντιiς τον νcι φο ρέσε: τό κολλάρο του 1Ί να φαλιδισει τό μοοσι του Ομως; δέν θελε νιχ κoμματιιiσει τα χτηματιi ΤΟι) -ςijς fxuty τοο ελειπε δ ριψοκίνδυνος χαραχτρας; πού σπρώχνει σ1 μεγάλες περιπέτειες και ποι) τρα6άει &ναγκαστικα τήν πρoσoχ τοο κόσμου γόρω 6πό lva νεαρό 'Όμως δέν δ ';Ειζότανε ποτέ &πό κανένα και ε!χε τό έλάττωμα να δανειζει σέ φίλους; ποι) τόν έγκαταλειπανε και δέ μιλοό :1ανε πιιχ γι' αότόν ουτε για κσλό οδτε γιά κκ6 "ωιαζε σαν νάχε 6ιiλει τιiξη στν &καταστασια του Τό μouatlχ? του χαραχτρα του βρισκότανζ στήν τυραννια τοο πατέρα του πού τόν ε!χε κιiνει Ινα ε!δος κοινωνικοο μιγάδα 'Έτσι λοιπόν ενα πρωι ε!πε σ' Ινα φίλο ΤΟι) ποϊ) τόν λέγανε Ντέ Μαρσαί κιχι ποι) &πό τότε lγινε διιiσημoς: -Φίλε μου ή ζωή κρό6ει κιiπoιo νόημα -Πρέπει να φτιiσεις τα ετκοσι!φτ& γιά νά τν κατιxλιi6εις τ' aποκριθηκε ειρωνικά δ Ντε ΜιχρσαΙ -Να Ι ε!μα: ιικοσι!φτά χρόνων κιχι 4κρι6ιί)ς γι' ΙΧδ τό θέλω να πάω νά ζσω στό Λανστράκ σάν!ρχοντaς; θά κατoικσω στό Μπορντώ θα μετιχφέρω τά lπιπλιi μου &π' τό ΠιχρΙσι στό πιχλιό ιiρχoντικό τοο πατέρα μou και θά lρχομaι να περνιiω τρεις μ'9)νες κιiθε χειμώνα έ8ιί) 'j' aδτό τό σπιτι ποο θά κρατησω -ΚΊχί θα πιxντρευτfίς; 14 15

5 _ -KΙ θά πντρευτω -Elμat ςplλfj σου χζι μου Πώλ tb ξιρει 4πντ'1j- σε μaτά άπο λιγο /) Ντε Mρσι Αντε λοtπ6ν -Υινε Χ/ι λo πτιρ κι κλo σόζl1'(ο Χ/ιΙ θ& -ytyιt τb πιριγιλο γιιί δλ τά όπ6λοtπ xp6yt τη ζωfj σου "Αν μποροσσι ν& ytvit εότuχtσμινο κι γελoτo θ' CΙξtζε τον κ6πο νσι το ςετσoυμε το ζήτ'1jμ Μά δεν θσt εδτuχtσμιyfj Δε Xit άρκετά γερή πυγμή ytor νά κυ6ερνήσεtς; οικογι YIt ΕΙμαι δικιo άπινντι σou EΤσι τιλειος; xmλ6r Ρ1jς; KνΙνς; δεν ξιρει σάν κ\ σιν ν& 4q:ιofjyat Χ/ιΙ ν& aςplrrit τά yκlμot νά σπφουνιζεt τ' CΙλογο "ι ν& μιvat κpφωμινoς; πνω στή σιλλ 'Όμως; χρυσι μου /) Ύμoς; ilvat CΙλλο πpμa Σε βλιπω doπb τώρα νά σε κυ- 6ψ;ει f; κυpι x6μo1jaa νπ Mνερ6lλ νά σ1 dνγκζιt tν6vτli'x στ1) en'rpf σου πολδ πtb συχνά σι ίλόπ!ντι σε τροτ κι σε λιγο νά γκpεμ(ζισι KΙ νά γκρεμ(ζισι μέ τιτοιο τρ6πο ποό νά μή μπορετς; νά βγετς; 4π' τb lvtxt με πόδι σπσμιν Ακουσέ με Σοσ μoιvat lν είσ61jμ" πνω dπο σρντ χιλιδε λίρες; 4π' cor Χ "ιμaτ σου στη Ζφ6ντ Aμa θιλεις; πρε τ' clλoγ σου κι τoo όπ1jριτες οου ΈπΙπλωσε τ' 4ρχοντικ6 σου στο Μπορ ντώ θσι /) βσtλισς τοσ Μπορντώ θά lypit' τι 4ποφάσεις; ποο θά πιpνoυμε ΙμιΤς; στο llptat σι /) dyτoπoxpttij tf) άμυλισς; μας; Σύμq:ιωνm Kνε τριλλι στήν πρχι κνε άκ6μ κι βλκετις Άκ6μ κλότε?! 'Ίσως γίνεις δtσ1jμος; Άλλ μήν πντριυτιτ Ποt6ς; πντριύετt σήμερ j "Εμποραι -Υιά τά σuμcpιρoντ τους; γ: vιivt δυο νά σιρνουν το q:ιoρτιo χωρι'tiς; πώ θιλou'l νσι κιiνoυν πολλά πιδιά κι ν' άποκτήσouν!ργτι X P1j μτ;ες; η συμ60λιoγριiφoι ποο πριπεt νά πλ1jρώoouνε <tις; όποχρεώσεtς; τους κι δυστuχισμlνoι βσ:λιις ποο συνεχιζουν ltat δυστuχtσμινες δυνστετες Moνχ!μετς; γλυτώνουμε το ζυγο κ'!σύ θιλιt νά ζευτετς KΙ στό κτω κ«τω γιτι θέλεtς νά πντρwτετς; j Δέν Ιχιις; 6ποχρί(ι)G'1j νά φνιρώσιtς; τη σκιφτι σου my 'Xλότερo φ(λο σο\); 16 πρωτα πρωτ &ν παντρευτετς μιά κλτιρονδμο που θιiχει lσοοα σντα χιλιδες λιρες το χρόνο σάν Κ'1Ι σι " ν μή νομιζεις πώς όγδόντ χιλιάιδες; γιά δυό ε!ναι το ιδιο με σριiντ γιά τον ενα ΓιστΙ 'Ypfryopa γινοντσι τρετς κσι τισσερtς μόλις; ξεπp06ιiλει κσνένσ πσιδι Μπσς και τό 'Κάνεις άπο άγάπ"lj γιά τη ράτσα των Ντε Μιχνερ6ιλ ΠfJό δε θά σου δώσει άλλο άπο πικρες; Mήπω δεν ξέρεις τι G'1jμoatVit νιiνιχι κσνεις πιχτιρσς η μo"ljtlpa; Ο γμoς : κιχλέ μου Πώλ είναι iι πιο κουτη κοινωνική θuσισ Απ ιχδτη κερδιζουν μονάχιχ τα πιχιoιιi μας κιχι την άξιιχ Τ"ljς τήν κατσλα6αινουν μονάχα τη στιγμή που τ' άλογά τ υς τρωνε τά λol)λοόδt που φυτρώνουνε στόν τιiφo μσς Έσυ νοστιχλγετς τον πστέρσ σου σότο τον τύρσννο ποο οου Ο"ljλ1jτηρΙιχσε τά νιάτσ σου; ΤΙ θά κνεις γιά ά 4γα ήσoυ τά παι Οιά σου; ΟΙ φροντιοες σο\) γιά τη μορφ ω:πι 't? υς ο! προσπάθειές σου για να τους ξσσψσλισει "t"ljv ευτuχισ iι άνσγκαστική οου αόστηρ6τητιχ θά τ &':ΠOjllXκρόνουν &'πο σένα Τά πσιοιά &'γιχπouν τοος!λαψρ6μυιχλους; κιχι &'δύνατους πστεράοες που &'ργ6τερσ τους 'ItEptrpPfJVoUV θά ζετς λοιπόν άνάμεσσ στό ψό60 ml την περιφρ6ν"ljση ΡΙξε μιά μιχτια στοος φ(λους μας 'ΧαΙ πές μfju ποιόν &'π' σότους θάθελες για ΓUιό σου ΓνωρΙσαμε &'ρκετοός ποο ντροπι6ζανε τ' l5νομά τους τα πσιδι6 γιχπ"ljτέ μου ετνιχt πολύ δuσκολοσυντήρ"lj't'o!μπ6ρευμa Ας πιχρδεχτoσμε πώς; τα Οικ6 σο\) θ6ναι!γγελοι ΣκΙφτηκες ποτι τήν!6υσσο πού χωριζει τη ζωη του ΙργΙντι 6π' τή ζωή τοσ πιχντρμινoυ; ΑκOl)! Αμιχ ετσσι ΙργΙν"ljς μπορετς ν& πετς;: «θά yelfjloπotyj9<i\ μον6χιχ τ6σο /) κ6σμo θ& σκεφτετ ΎΙα μιν μόνον δτι θα του!πιτρέφω!γώ να σκεψτετ» Παντρεμένος γινεσιχι 6π6λuτιχ ΎελοΤος Λεότερος; κ6νεις; τη ζωή σου Οtιχλlγεις τήν εότuχιιχ oou Σήμεριχ τή θιλει κι ιχδριο l5χι ΠιχντρεμΙνος τη φoρτών!σι την εδ'tuχιιχ θιλεις 3ι θι Χεις κι δτιχν τή θιλεις τ6τε δεν την (χεις ΠιχντρεμΙνος κτιχντσς λιχπl1ς μετρl1ς κιχι ςιχναμttρl1ς τις προτκες; σου μιλl1ς; για κοινωνική κι θρ1jσκεuτική "ιθικ"ι βρισκεις 'tοός; 2 17

6 νέο\)ς σνθικooς έπικινο\)νο\)ς Μέ λιγ λ6yι θα γινει ι νας κοινωνικός σκαοημαϊκός Σε λ\)π&μαι' Τό γεροντοπαλλκρo πού l5λοι περιμένο\)νε ν τό κληρoνoμσo\)ν πού 'στις τελε\)ταίες το\) στιγμες σγωνιιται Ινντια oτ'ijv παλιιk ΨPo\)ρ πού σπ αότ ητει τια ν πtε! ε!ναι θεός μπρ'(;στcl στο'l πιχντρεμένο Δε μιλάω γι τ 6ιiσανα τις σκοτοσρες τίς στενοχώριες τις ένοχλήσεις τις σκασlλες: τν σπ 6λάκωση τψ παριiλ\)ση Π'Ού μπορε! ν δημιo\)pγσει δ σγωναι; σνιiμεσα σέδ\)ό πλιiσματα πού oσν διαρχώς Ι πού ετναι δεμένα γι πιiντα και πού πέσανε στην παγιδα νομιζοντας πως ταιpιιiζo\)ν 'Όχι τν εέρο\)με πολύ κλιk τ σάτιρα τοσ Μπο\)αλω γι ν 't'ijv εναpχισouμε θ σοο σtjγχωpoυσα τν λιθια σκέψη σο\)!ν μου όποσχ6σο\)να ν :ι: α : τρ ε\)τείς σ«γιiλoς &pχ?ντς_ ν κερδιεις Ιν μαoρ ctπ t'ijv περιο\)σια σο\) ν έπωψεληθε!ς σπ τόν μ τoi} μέλιτrις γι ν κιiνεις δ\)ό νόμιμα πtδιιi ν δώσεις at'ij ναικα σο\) να δικό της σπιτι χωριστ σπ' τό δικό σου ν σιjνιχντιέσαι μαζι της μoνιiχα στ σαλόνι και ν μ ΓUpΙσεις ποτέ σο\) σπό ταξιοι χωρις νιk φροντισεις πρώτ ν lχεtς σναγγεlλει τόν έρχομό σο\) Γι μι τέτoι ζωή cpθιiνo\)ν διακόσιες χιλιες λιρες K fι κτγωγή σοο σοσ έπιτρέπει ν τ <pτιιiξεις αδτη τ ωή διλιγoνττaς μι πλoύσι 'ΕΥγ λέζα διψασμένη γι τιτλ\)ς ΤΩ! αδτη την σριστoκpατικ ζω τη βρισκω πρτικ γαλλική ΕΤναι 1ι μόνη μεγιiλη fι μόνη πού μ4ς ΙξσλΙζει τό σε- 6α τη ψιλια μι&ς ΓUναΙκας fι μ6vrι πού μ4ς ξιχωριζει σπ τ ψ pιν ζα Με δ\)ό λ6υια fι μ6y7j πού dξιζει y θ\)σιιiσει κανεις την έργένικη ζωή Μ' αδτό τόν τρόπο δ κόμης Ντε Mανεp6tλ γινεται πρει γιιk την Ιποχή το\) στέκεται πιiνω σπ' l5λ κι τό μ6νο Π'Ού τοο τιριζει ειναι ν γινει όποοργός πρεσ6εuτης Ποτέ δε θ γελοιοποιηθε! γιατι σπ' τό γιiμo θιiχει κερδισει κoιν(ι)νικ διχως νιiχει χιiσει τ δψέλη τοο ΙργΙνη -M ψlλξ μο\) δεν ε!μαι δ Ντε MαpσΙ Οπως 'κανες 't'ijv τιμ ν τό πε!ς και μ6νος σου Ιγώ ι!μαι δ Πώ) N-d Mνεp6lλ καλός πτιρας και κλός ΣUΖ βouλιuτης τqσκέντpoo Ισως Ισως και τij!νω βουλijς πολύ μj 'tplll πριiμτ ΕΤμαι μετρι6φρων σuμ6ι6άζoμαι - KΙ 1ι ΓUνΙκα σου ι!πε δ σκληρός Ντε ΜαρσαΙ αοότη' θ σuμ6:6αστετ; ιυώ -Ή Ύ\)ναΙκα μου dγαπητι μου θιk κνει l5τι θιλω -''Αχ! ψουκαρ& μου σκόμα lχεtς τέτoι μυαλιi; ΆντΙο Πώλο Άπό σήμερ πιiει lχασες την!κτιμησή μου M(J νιiχα μιά λέξ1) σκ γιατι δε μπορώ ν όπoypιiψω ψtjχpιk την κατμίκη σου Κοίτα ν δε!ς ποσ 6ρΙσκεται fι δόναμη τijς δικ'ijς μας θέσης Ό!ργένης b6μα κι!ν 'χει χ ιεη χιλιες λιρες εtσ6δημα lχει τν περιοοοια το\) EΙνι fι φήμη τijς κoμψ6τητιiς του fι θύμηση πού μένει σπ' τις παλιές wu έπιτυχίες Αότη λοιπόν η θααια σκι& 'Χρόδιι τεράστια σξί Ή ζω προσφέρει σκόμα πολλές εδκαιριες σ' αότόν τον ξεθωριασμένο!ργένη ΝαΙ ναι οι σξιώσεις του μποροον ν' σγκαλι&σουν τ πιiντ Ό γιiι-ως 15- μως Πώλο δ γιiμoς ε!ναι τό κοινωνικ6: «Δε θ προχωρήσεις!λλο» Aμ θιiσαι παντρεμένος δέ θ μπορετς νιk ε! σαι τιποτ'!λλο σπ αδτό πού θάσαι Έκτός πι κι!ν καταδεχτετ fι ΓUναΙκ σοο ν' dσχoληθετ μαζι σου -:Μ& lxιxve δ Πώλ με τσακιζεις πάντα με τις Ιξωφρενικές σου θεωριες Κουρ&στηκα ν ζ6) γιιk τούς!λλους νιiχω &λογα γι ν τ δειχνω l5τι κ&νω ν τό κ&νω γι τό τι θ πετ δ κόσμος ν καταστρέφομαι γιατι θ 6ρεθοσν δλ&κες πού θ ποον: «Γι X(JCta δ πωλ Ιχει π&ντα τό tδιo ιiμιiξι ΤΙ Ιγινε 1ι περιοοσια το\); Tν τρώει; ΠαΙζει στό χρημ«τιστήρι?; 'Όχι ε!νι!κατομμυριοοχος Ή κυρια τιiδε τρελλαινεται γι' αότό 'Έφερε dπ' την 'ΑγγλΙα Ιν ιi ξι πού ι!ναι σιυουρα το πιό ώρατο τοσ Παρι<ποο ΠροαΙξαμε την!λλη φop στό Λονσ&μ ιiμξια τ6)ν κυριων τέ ΜαΡσαΙ και Ντέ Mανεp6lλ αν τ& πιό oτlaetιx:t Δηλιd3ή χιλιες δυο 6λκε!ες πού μ ' δτες μ4ς σέρνουν dπ τ μύτη οι λlθιoι ΆρχCΖω ν& καταλα6ινω πώς αότη fι ]8 19

7 ζω μάς κιχτιχστρέψει μάς γφνιiει Κυλάμε ciyt! ν περπιχτάμε ΠΙστεψέ με κιχλέ μου 'Ανρ! θιxυμιiζω τ'ή OUνιχμΥι σου μ δέν τ'ή ζ1jλεuω Ξέρεις ν τ χ;ρίνεις l5λιχ μπορείς ν ένεργείς χιχι n σχέψτεσιχι σy μεγιiλoς πολιτιχός Μπορείς 'Y ξεπερνάς τούς γενικούς νόμους τις πιχραδεγμένες Ιδέες τις χιχθιερωμένες προχιχτιχλ1ιψεις τις υ[oθετ'1jμέyες 'tu'itικό Τ1jτες Τέλος κερδιζεις ciπό κατιxστιiσεις ποο έμένιχ θ μου ψέρνιχνε μoνιiχιx συμψορές T ψυχρά τ συστ1jματιx σου συμπεράσμιχτιχ oύ Ισως νιiνιxι σωστιi στ μάτιιχ του κόσμου είνιχι ψριχτες ι1ν1jθικότ1jτες 'Εγώ ι1νυικω στ'ή μάζα- Πρέπει τό πιχιχνιδι ν τό πιχίζω ΣUΜψω'νιx με τούς yyες της ΚrJινωνΙιχς που είμαι όποχρεωμένος ν ζ'ήσω Εσυ cive6ιx(yet στίς κορψες των ciνθρώπινων πριxγμιiτων άν σ' ιχυ -; ές τίς ιxγ μέν ; ς κoρψς ορίσκεις ΙΧΙσθΥιμιχ- ' ΤΙΧ Εγω θιχ πιχγωνιχ Εγω ι1y1jκω στους πολλούς γιιχτ! είμιχι ciστός Αυτοί rj[ πολλοι ζουν ι1πό συγκινυισεις πou τώριχ τίς χρειάζομιχι κ' έγώ Συχy οε τυχεροί &νθρωποι διιχ σκε8άζουν με δέκιχ γυναίκες κιχι δέν εχουν ουτε μίιχ Κ' ύ στεριχ I5cr1j κι ν είνιχι <)όνιχμυι τους [κιχνότ1jτά τους 1) κοσμική τους &νεση ψτιiνoυν ώρες χρισης που νιώθουν μιχγκωμένοι ciνάμεσιχ σέ δυό πόρτες 'Εγώ ι1γιχπω τ γλυκειά τ στιxθερ ζωή θέλω τ'ήν ευτυχίιχ πou χιχρίζει fι ιiδιάκoπη πιχρουσιιχ μιας ΓUνιxΙxιxς -Πολύ έλιχψρύ' πριiγμιx δ γιiμός πέτιχξε δ Ντε ΜιχρσιχΙ Ό Πώλ δεν τάχιχσε κιχ! συνέχισε: - Γέλιχσε &μο σ' ι1ρεσει 'Εγώ θ Υοιώσω δ πιό ευτυχι σμένος &νθρωπος τοσ κόσμου ΟΤΙΧΥ δ UΠ1jρέτης μου θ μπετ στό δ μιiτιό μου κιχ! θ πεί: «'Η κυριιχ περιμένει τόν xuριο γιιχ τό ψιχγ1jτό» ΟΤΙΧΥ μπορω ΓUρΙζoντιxς τό 6ράδυ σπιτι μου ν βρω μι χιχρδιά -; Πολύ!λιχψρό Πώλ! Δεν ιίσιχι 4χόμιχ 4ρxετ 'ήθικός γ::ι \ι!χ πιχντρfυτείς - μι xιxρδι νιζ έμπιστεuτθ τις Εγνοιες μου ν πω rr μυστιxιi μου θέλω n ζυισω τόσο στεν εμένoς μ' lνιχ πλάσμιχ πού fι ciγάπ1jμιχς y μ'ήν έξιχρτιέτιχι ciπό lνιχ νοιι 20 ' ij Ι να ΙSχ ι ι1πό την χιχ τάστιχσ1j έχει '1'11 πού χοιι δ fπιό ΙSμoρφος &νψιχς μπορεί ν προχιχλέσει!ρωτιx ι1πογοήτευσ'υ/ Τέλος!χω τό κουράγιο ν γινω l5πως Ης ΧΙΧλός πιχτέριχς κιχ! κιχλός σόζυγος! Νιώθω ψτιιχγμένος γι τις χιχρες της ΟΙΧοΥένειιχς χιχι θέλω ν' ciντιχποχριθω στ!ς ιiπσιτήσεις της χοινων(ιχς γι νάχω γuνιxίκιx πιxιδιιi -ΤΙ νά σου πω; Μοιάζεις με κιχλάθι γεμdτo μσγες χολλ1jμένες στό μέλι "Αντε μπρός θάσιχι κορότδο δλ1j σου τη ζωή "Ώστε θέλεις ν πιχντρευτείς γι νάχεις γuνιxικιx Μ' &λλιχ λόγιιχ θέλεις γι καλό σου νσ λόσεις τό πιό δόσχο 'λο ιiπ' τ πρ06λ ήμιχτιχ που παρουσιάζουν σήμεριχ τ ιiστιxιi!θιμιχ AδΤ που δ1jμιοόργησε fι γιxλλικ 'Επανάστιχση Κιχ! θ' ι1ρχ(σεις διιχλέγοντιχς τ ζω ti'j ιiπoμόνωσης NfJμΙζεις πώς fι γuνιxικιx' σου δε θ λιχχταράει ΙXδΤ τ ζω που!σύ πψψρονετς; ΝομΙζεις πώς θ τν σιχινεται σν χιχι σένα; " Αν δε σ' ιiρέσει δ ώριιιός γιiμoς που σου έξέθεσε πριν λιγο δ ψιλος σου Ντε ΜαρσαΙ!XfJtJ μι τελευτιχια συμ60υλή Μείνε ι1κόμσ δεκιχτριιχ χρόνιιχ!ργέν'υ/ς διιισκέδιχσε σν τρελλός ΚΙΧΙ ύστεριχ στ σ(χράντιχ σου μόλις σε πιάσει fι πρώτη χρισ-η των ιipθpιτικών πιχντρέφο') μι& χυιριχ τριάντιχ ξ1j χρόνων Τότε θ& είσιχι ευτυχισμένος "Αν πιχντρευτείς κανένιχ κοριτσάκι θ& πεθάνεις τρελλό; -Γι κάνε μου τή χάρ'υ/ και γιατι!; του ψώναξε δ Πώλ ΛCγo θιγμένος -Άγιιπ'Υ/τέ μου" ιiπάντ1jσε δ Ντε ΜιχρσιχΙ -ιι σάτιρα τοα ΜπουΙΧλώ!νάντιιχ στις γυναίχες ε!ναι ιάψ9p-ιx κοιν& φιxιqιενιx δοσμένιχ ΠΟΙ'Υ/τικά Κιχ! γιιχτι μ'i/9 Ιχουν ΗΙΧΤτώμιχτιχ' ο! γuνιxίκες; rlιxtt τους στερήσει χιχνεις τό ηό Χιχθιχρό ιi π ό Χ τ 'Υ/ μ ιχ της ι1νθρώ'ltι νης ψόσης ; Γι' ιχυτό 1- χω τή γνώμη πώς τό πρό6λ 'Υ/μιχ τοα γάμου δε 6ρΙσχετιχι έκεί που τό τοποθετεί δ κριτικόι: ιχυτός Μήπως νομ{ζεις πώς δ yιiμoς ε!νιχι τό Τιo μ! τόν Ιρωτιχ ΧΙΧΙ πώς yι ν' &γιxπ'1jθετ Ινιχς σόζuύfjς φτάνει νάνιχι!ντριχς; ΤΙ πηyαινει τόσον "ΙΧΙρό στ μπoυyτoυρ των γuνιxικων; rt& ν& μαζέφεις μονι!χιι ΤPUφεp!ς &νιχμνήσεις; Ολόκλ'Υ/Ρ'Υ/ -ιι ipylylx1j ζωή γινετιχι 21

8 rιttlrι ν κάνει μoιprιίrι λάθrι δ πrιντρεμένoς που δ!ν ξέρει ν διrι6άζ ι 6rιθι μέσrι στην dνθρώπινrι xrιplm Ό 4-nprι στ& χrιρouμενrι χρόνιrι της νιότrιι; του χrιριζει π6-nrι την είιτυχιrι 'Έτσι το θέλουν τ& πrιρ680eα lθιμ6 μaς Κυριαρχε! πάνω στις γυνrιτκες που είνrιι δλες yorιτευμένες κrιι ποό όπrικoυνε στις έπιθυμιες του Τ& έμπ6διrι που δρθώνουν οι νόμοι τ rιta01jflrιtrι κrιι fι φυσική 4πrιγόρευσrι στή ΥυναΙκol δrιμιoυρyoυν κrιι γι& τους δύο dμοι6ατα ooνrιισθyιμaτrι που ξεγελανε τους έπιπόλrιι'oυς τους δrιμιoυργoυν λrιθεμένες εtκόνες γι τις rιυριrινές τους σχέσεις μέσσ στ& πλrιισιol ti'j:;; οtκογένειrις δπου δ!ν όπ6ρχουν πι& τ& t8trι!μπ6- oιrι Τότε πι fι γυνrιικrι τον όπομένει τον lρωτa dytt ν& τον έπιτρέπει διώχνει την fιδoνή dytl ν& τήν ποθεί Kat τότε ειύrιι που dλλάζει γι& μας δψrι 1) ζωύι 0 Ιλu"θιρο 4ντρrις που δ!ν lχε: όποχρεώσεις που είνrιι π6-nα!πιθετικός ο!ν lχει τιπoτrι ν& χ6σει dπο μι&ν 4ποτυχΙa Μ& yι τον πaντρεμένο fι dποτυχιrι είνrιι ιiδιόρθωτo κrικό "Αν γισ τδν έρrιστη είνrιι εδκολο νιχ κάνει τη yuvalxa ν& όπαχωρυισει fι όπoχώprισrι rιυτύι dγrιπrιτέ μου είνrιι το Brιτερλώ τgιν ooζύγων ΟΙ σύζυγοι την πrιθaίνουνε σιχν τον Nrιπoλέoντrι Eίνrιι κrιτaδικrισμένοι σ! νικες που δσι κι a είνrι: δ! μπορουν νιχ τδν σώσουν 4π' την κrιτaστροφή πο? θ& του φέp ι 1) πρώτη a 11 yυνrιικrι που κολακευετrιι τόσο 4π την έπιμονυι που χαιριται τόσο 4π' το θυμδ τοο lprιat'9j της λέει β6νauσο τον!ντρα τrιι; γι' αδτ& τιχ rolat πp6μaτα "Αν γιιχ τον ηεόθιρο hltpiπo-natl τ π6ντrι a μπορεί νιχ διrιλέγει το πειo 't'9jι; δp6σrιι; τou γι& τδν 4φέντrι 4πrιγopεόoντrιι δλσ κaι το πu;ιο τ'9jι; μ_ χrιι; του πrιprιμένει στrιθεpό "Ασε που δ 4yώνrιι; ιτναι dvτιστροφ-οι; 'Η yυνrιικrι ετνrιι Ιτoιμrι ν' 4ρν'YjθιΤ αδτο ποό oδφειει ένgι 1ι Ιpωμένrι Ιπιτρέπει αδτο που δν ΙΠιτpiπιτrιι Eoo που θέλειι; ν& πrι-nρευτετι; κaι Π'ου θ& το κ6νιι σκέφτrικει; ποτέ τον μιλιτrισει; τον 'ΑατιΧδ Κώδικα' 'Eyιb! λιρωσα πoτ τ& πόδια μου σ' αδτο το βοοp1tο 'μ! ΤΙ 4τέλειωτες πrιpατηpyισεις σ' αδτη τήν 4πoθ1jκrι τη Υιμ4- τrι φλυαριει; σ' autb που λέγετrιι Νομική ΣχολΥι 'Εγώ δεν αυ'οιξα ποτέ μου τον Kώδικrι μ& 6λέπω την έφιχρμογύι του στη ζωυι Eίμrιι νομικοι; lwt δπω ετναι γιrιτρo δ &ρχιaτρος μιιiς κλινικi'jς Ή dρρώστειa δ! βρισκεται στ& βι6λιrι βρισκετrι στδν 4ρρωστο Ό Kώδικrις 4γaπ'Yj'tέ μου ε6λε τη γυνrιικrι «όπδ κrιδεμoνια» την θεωρεί dv1j λκo πrιιδι Ή λέξrι auτή ε!νrιι το κλιιι Πώλο Mέτρrισι τις δυνάμεις σου Σκέψου a μπορείς νιχ πrιιςειι; το ρόλο του τύρα'νο!) έσύ πού ετσrιι τόσο μrιλrικoς κrιι τόσο κrιλδς φ λo τόσο εόκολ6πιστος 'Εσύ που στην 4ρχή ai κορόtδευol μ πού τώρrι σ' dγrιπ6ω τόσο που νιχ σοο-ιpayapilivw τήν έπιστύιμrι μου NrιΙ! rιότιχ Π'Ου σοο λέω ε!νrι πορισμσ tgl μια;!πιστύιμrις που οι ΓερμrινoΙ την δνoμάσrινε ΆνθρωπoλoγΙrι "Αχ! a δεν ε!χσ λύσει τδ πρό6λυιμσ τ'9jι; ζωης με τδ γλέντι αν δεν dντιπrιθοοσrι τόσ'ο πολυ rιδτoυι; που σκέφτοντaι dvtl ν ένεργ-οον αν δ!ν περιφρονοοσα τους χrιζoυ:;; που ε!νrιι dpxet& λιθιoι γιιχ ν πιστεύουνε ϊώ; τ σιoλίrι ζοον rιtιί>νιrι τη στιγμη που 1ι 4μμος σε κάθε IΡ'Υ)μ'Ο της Άφρικης dποτελείτrιι dπο τις στ6χτες κ' έ γω δε" ξέρω &οπδ πόσες αγνωστες πόλεις σιχν το Λονδίνο τη BενετΙrι τδ ΠrιρΙσι τη Pώμrι πόλεις που xa1jxava 00- θέμελrι θάγρrιφσ gvrι βι6λιο γι& τους σrιμερινoυς γ6μουι; γισ τν έπίδρaσr; τοσ Xpιστιrινικoυ συστύιμ«τος θ66rιζα νrι λ:χμπι6νι πιχνω στδ qωρδ rιδτδ Π'Ούναι γεμάτος κοφτερ!ς πέτρες που πάνω t'oij ξrιπλώνoυν οι δπrιoι τοο κοινωνικου MULTIPLICAMINI M &ξιζει τόσrι 1ι 4νθρωπόΤΎjΤrι γιχ v-i σπ:xτrιλyισω gvrι τέτrιρτo 4π' τδν xrιιpό μου; Σάμπως + μόν'υ) λογική ΧΡΎισ'Υ) τοο μιλrινιoo 8!ν ετνrιι ν& κεντρίζουμε τις κrιpδιες μ' Ιρωτικ& yρ6μμrιτrι; KrιΙ 8! μοο λέι; θ& μας τη φέρεις ν& τή ΥνωρΙσουμε την κόμrισσσ -ni Mνερ6 λ; -"Ισωι; είπε δ Πώλο -θ μείυ'ουμε φ λoι είπε δ Ντε Mrιpσrιι -Άλ1jθειrι; Ικrινε δ Πώλο 22 23

9 -};I oβασαι θάμαστε εόγενικοι μαζι σου δπως ή_ ταν κι δ Ερυθρός Οίκος εόγενικός μέ τους 'Εγγλέζouς στό Φωντεναι Τόν κλόνισε πολυ τοότ'υ/ iι σuζήτφ'y/ τόν κόμ'υ/ Ντ! ΜανερβΙλ μιχ iliστόσο βάλ'y/κε νιχ πριχγμιχτοποιήσει τιχ σχέ ι τω Τα ξooα που κανε γιιχ νιχ πιδιoρθώσει κιχι νιχ πιπλώσει τ' &ρχοντικό του πι'βεβιxίωσαν τις φήμες που κυ XA r' PoOσιxv πριν φτάσει και που πιχινεόιχνε την κομψότψσ του ΟΙ πόρτες των βασιλικιί>ν οικογενειων τοσ Μπορντώ τιxν άπ' τιχ πριν άνοιχτ!ς γι' ΙΧότόν "Αν'Υ/κε σ' ΙΧότ τν κιxλ κ ινωνιιx τόσο χάρη στις πεποιθήσεις του δσο κιχι χάρ'υ/ στ δυ'ομά του κα! atijv περιouσια το\) ΚιχΙ γι' ότό ευινε δ βασιλιιχς των σιχλονιων 'Ολόκλ'Υ/Ρ'Υ/ iι π ροικια του ΣΙΧί ν ΙερμΙΧί ν τοσ Μπορντώ νθoυσιάστηκε & τους κιχλοός του τρόπους τόν άέρα του τιί>ν σιχλονιιί>ν άπ' την παριζιάνική του διιχπιχιδαγώγ'υ/σ'υ/ Μ\ιΧ γρ'υ/ιχ μιχρκ1j σίιχ τόν ε!πε τό Μοσχομπίζελο "Ετσι λtγανε παλιιχ στν Aόλ τους νέους των Μπώ και τιί>ν ΠετΙ ΜαΙτρ που ξεχωρίζcxνε γιιχ τους κιχλοός τους τρόπους κιχ! γιιχ τόν δμορφr;ι τρόπο που μιλάγιχνε ΟΕ φιλελεόθεροι 6ρπάξιχνε τν lκcpprxa1j και! τν κάνανε παιριχτσοόκλι ΜιΧ ΟΙ βιχσιλικοι τ ε ιχχειριζόν :ro υσιχν πάντα γιιχ νιχ κολιχκέψουνε 'Ο Πώλ ;τ ; M νρ6ιλ άντιxπo ριθ'y/κε θcxυμάσιcxι CT1;t; υποχρεώσεις που του πέβιχλε δ τιτλος του Μ! τόν lliha 'lυινε ΙΧότό που γίνετιχι μέ τους μέτριους θoπoιoός "Οτιχν τό κοινό τους προσέχει γινοντιχι σχεδόν κιχλοι '0 Πώλ Ινιωσε 4_ νετα κ' τσι ξεχόθ'υ/κε δτι θετικό είχιχν τιχ έλιχτώμιχτά του Η ειρωνιιχ του οέν lκρυ6ε οδτε δξότ1jτα οδτε κιχυστικότ1jτα ΟΕ τρόποι του οέν ήτιχν δπεροπτικοι ΟΕ ΣuΖTι_ τήσεις το\) μέ τις ΥυνιχΤκες είχιχν τό σιβιχσμό που τούς 4_ ρεσε οέν ήτν οδτε πολυ τυπικές οδτε ΟιΙχνανε μεγάλη οικειότ'υ/τιχ Σε66τανε τιχ τζάκια" οεχότιχνε κάποια ΙλεUΘερΙιx στους νέο\)ς μιχ iι πιχριζιάνικη πετρα τοο τδν σuμβoτsλι\)ι ν& βά 24 ζει δρια Μ' 8λο που ήτιχν!σσος στό σπ'(ιθι κιχι στό περιστρο:ρο ταν λεπτός σιχ γυνιχίκα κι δλοι τόν χτιμoσσαν γι' (10τ6 Τό μέτριο &νάστ'υ/μά του κιχ! τό λίγο πάχος tou εj:';χ!ί); όχι &κόμα &ντιαισθψικό δεν ταν μπόδια γι Τ1{1 ΚO\ιψόΤΎjΤά του Τό πιχρουσιαστικό του ταιριαζε πολυ με τό ρόλο τοσ MΠΡUΜη τοσ Μπορντώ "Ασπρο δέρμα που ρόδιζε έλιχφριιχ κ' δειχνε tijv κιχλή το\) όγεία Είχε iliραία χέριιχ δμορφο πόδι μάτιιχ γιχλιχνιχ μ! μακρι!ς βλεψσρίδε; μασρα μαλλιά χιχριτωμένες κινήσεις βαθιιχ σuγ 'Κριχτ")μέν1j φωνή πού Ικιχνε τις καρδι!ς νιχ χτυπανε ΕΙχε δλες τις χά-ρες πού ταιριάζιχνε μέ τόν τιτλο το\) Πρα Ύμιχτικ:Χ δ Πώλ ήτιχν &π' ΙΧότιΧ τιχ λεπτ λουλοuoιιχ πo 1)έλουν περιποί1jσ1j πού &νθιζουν μονάχα στιχ δpoσεp στιχ 'εόχιiρι-jτσ μέρ") που οι OUσκολες σuyθijxe; τ μπoδίζo\)ν v' &'ναr:τυχθοuν πού δ πολύ καυτός ήλιος τα κ:χίει και πού ;1 π:χγωνια τα σκοτωνει ταν π αυτους τ υς - τρε; που είναι φτιιχγμένοι ν δέχονται τν εότυχια και λ:υ6::;:;0 7 τη Υ'αρζο'J'I '() χαρακτ'r1ρα; το!) Ιμοιαζε περισσό-:ερο με :ij; γυναlκας m:;u θέλει νιχ τν κιχτιχλαοαινο')'ι '1ι1 τη πcxροτρuνων πou περιμένει μετά τό γιiμ') νιiχει δ ερωτιχ; κάτι το θεϊκό "Οσο κι αν αότός δ χιχριχχτήριχ; D'Yj11LOtJr;yzi δυσκολιες στην ρωτικ ζωή φαινε 'tcx: χ ιχ ρ ιτωμένος κα! θελκτικός στιχ σαλόνια jy ΙΧότο κι δ Πι!); είχε μεγάλες πιτυχιες στόν πε ΡΙ'jρι:ηιέvο κιικλc της επαρχιιχς οπου τό πνεσμιχ τω λίγα ξεθωρισσμένο είν' -η &λήθειιχ είχε μεγιχλότερυ) πέραση &π δτι στό ΠαρΙσι ΤιΧ κεφλαια που τοσ είχε μαςιψει ξ'y/ δλόκλ 'Υ/ρα χρόνια δ συμβολιχιογράφος του ξιxτμ:στυ;καν γι7 'J:x' πιπλώσει το &ρχοντικό του και γιιχ νσ εr:::cιρθώσει τν πόργο του στό Λιχνστράκ Παντοσ θέλ") σε νσ θαμr:(υει iι πολυτέλεια και -η &γyλικ!vea1j Πε 'ριορ!στηκε λοιπόν &νιχγκιχστικιχ στις σιχράντιχ χιλι&ιοές λίρες πού ταν περιπου τό εισόο1jμά το\) και φρόντισε δ 'ρυθμός τοσ σπιτιοσ του νιχ μν τις ξεπερνάει Άφοσ Ικιχνε :ry πισ1jμ ") μφάνισή του μέ τ' ιiμάξιιx 't'otj ι1φοσ γνω- ΤΗ ' ' ο' 1!ν 25

10 ριστηχε μl τού_ πιό χομψού_ νιου π6λη_ CΙφoO π't(ι μαζί tou; γιά xuvyl στόν πύργο τοι) στό Λαστράκ Ινιωσε πω_ ωyι στυιν!παρχια τοο!πι6αλι 'ΤΗταν &'κ6μα πολύ νέο_ γιά νά τόν CΙπoρpoφσιι τσιγyouyl γιά ν' &'aχoληθετ μl τη oπixouaa χαι ν' αδeήσει τσι τν περιοuσια 'tou νά κνει δηλαδυι αότό πού xa ταντaνε νά xyouv ολοι στυιν!παρχια γιά νά!eaacpaalaouv το μέλλον των παιδιων τou_ Γρpα αισθνθηκε τυιν &'νγκη 't'ij_ &'λλαγ'ijς τά πολλά γλέντια αδτά πού ετνα: ζωυι του Παριζινοu Ό βασικό_ λόγο_ πού ijeeaa νά παντρεuτετ δεν τανε δ πόθος τοι) νά διατηρηθετ το δνομα τ'ijς οικ'ογένεια_ νά φτιιiξει κληρονόμοu_ γιά την περιοuσια tou νά ημιοuργήσει σχέσεις πού νά του θεμε 'λιώσοuν lνα απιτιχο δποι) νά auγxεντpώνoνται οι καλύτερες οικογένειες τ-οο τ6ποu οδτε πλήξη πού προκαλοον οι παρνoμες σχέσεις Ό βασικό_ λόγος "ίταν πώ_ CΙπ' τυιν πρώτη στιγμυι πού Ιφτασε στο Μπορντώ φώλιασε xpucpo_ Ιρωτας μέσα τοι) γιά τς βασ!λισσα OΤ'ij_ π6λη_ τη διlj'υ}μ'υ} δεσποι νι δα ΕόαγγελΙστα ΣτΙ_ &ρχες του αιωνα lνας Σπανι6λος' κ&ποιος ΕδιχγγελΙστα!γκαταστΟΟθ'Υ}κε στό Μπορντώ ΟΙ auστσεις πού ε!χε μά κ' περιοuaια tou τοα &'voιeαove τι_ π6ρτι_ των πιο &'ριστοκρατικών σαλονιών Τον βοήθησε πολύ -κ: 1ι yuvaixa τοι) νά διατηρήσει τι_ σχισεις τοι) μα τψ CΙριστοκρατΙα πού τόν &'γκ&λιασε με τ6σ'υ} εδχολια Τ6κανε δaσικά γιά νά μπιτ στ Ροuθοuνι τών CΙaτών 'Η κuρι<χ ΕόαγγελΙστα 'fjτανε χρεολυι χαι xatαoy6tave &'πό μιά CΙπ ; Ις πιο δι&σ'υ}μες οικογένειε_ t'i)_ [απανιχ"ι μοναρχια_ Oπ δλες οι ΓUναΤκες οι μαθημiνις νά τις όπ!1ρετοον σκλ60ι ζοοσε σά μιγλη xupla!ν "ieapa την CΙξΙα χρήμσ μια &'κ6μοι και τυιν πιο πολuιξοδη Πντα lβριακι καταν6'υ}ο'υ} &'π' τον!ρωτεuμiνo αόζuγ6 τη πού ς ΙκρtJβι μεγαλ6φuχα τά οικονομικ& πρ06λήμaτα '0 Σπανι6λο" εδτuχισμινoς πού!ρισε τ'9)- γuναικaς 'tou aτό :Μπορντό) 26 δποι) "ίταν ίιποχρεωμένος νά μένε: γιά τι_ δοuλειές του CΙγ6ρασε lνα &ρχοντικό &νοιξε το σπιτι tou Ιχανε πολuτελέστατε; δεξιώσεις κ' δειχνε σ' δλα πώς "ίταν!νθρωπος καλοσ γσύστοu Γι' αότο κι CΙπ' το 1800 rσαμε το 1812 δλο το Μπορντώ μ:λοασε γισ τον κύριο και τυιν X'JρΙα ΕόαγγελΙστα Ό Σπανιόλο_ πέθανε το 1813 Αφησε ΤΥΙ yuvιxlxa τοι) χήρα στσ τρι&ντα δuό της χρόνια με τερ&στια περιοuσια και μέ μιά κόρ'υ} lντεκα χρόνων τυιν πιο δι-οορφ'υ} κόρ'υ} του κό':;μοu πού Ιδειχνε πώς θά γινει πετuχημένο_ &νθρωπος Κ' Ιγινε Μά με τυιν παλιν6ρθωση κλονιστηχε ή θέση t'ij; xuplιx; ΕόαγγελΙστα κι a; "itav πολύ &ξια γuναικα Το βασιλικο κόμμα Ιδιωξε πολλά μιλη 'tou πολλές οικογένειες!γκαταλειψανε το Μπορντώ Μ' δλο πού Ιλειπε το μuαλο και ή πuγμyι τοο CΙντρός της aπ ΤΥΙ διαχειριση των ίιποθέσεών της μ' δλο πού tδια -διαχειριζότανε τυιν περιουσια της μ! την cιμuaatιx ς χρεο A'ij; κι μέ την &'δεξιότητα tr; &6γλτης γuναικας δέ θιλησε ν' &'λλ&ξει τιποτα aτoν τρόπο και στό ΡuΘΜΌ _ ζω"lς της Tν!ποχ'ή -πού δ Πώλ CΙπoφ&σισε νά γupισει στόν τόπο τοι) ή δεσποινις ΕόαγγελΙστα "itav μιά κοπέλλα κα πληκτικά δμορφ'υ} κι φαινομενικά ή πιο πλούσια νύφη τοο Μπορντώ ΚανεΙς δέν ijξερι πώς μιρα μ! ΤΥΙ μιρα λιγόστεuαν τά κεφ&λαια τ'ijς μητέρας 't'yjς πού γιά νά δια Τ'Y/pσει τ'ή βσιλεια Τ'Υ/ς ετχε ξαδιφει CΙμυθ'Y/Τα ποσά Ό κόσμος έξκολοuθουσε νσ πιστεύει στά πλοότ'υ/ τ'9)ς 'ΟΙκογΙνειας ΕόαγγελΙστα μιά κ' lβλιπε τις λaμπρες γιορτές πού δινανε κι το βασιλικο τρόπο τ'9)ς ζωijς τouς Ή: ΝαταλΙ ε!χ πατσει τά δέκα!ννιά μά κανένας -δέν την ε!χε ζ'υ/τήσει CΙκόμα CΙπ' τ'ή μ'υ/τέρα Τ'Υ/ς "Η δεσποινις ΕδαγγελΙστα πού ταν auvηoloμiv'y/ νά μυιν τ'9)ς χαλάει κ'ανεις χατήρι φοροοσε βαριά μεταξωτά φouaτάνια ιτχε πανcι 'Κριβα κοσμήματα και ζοοσε μ! τιτοια πολuτιλιια πού τρόμαζε τούς προικοθ'ijρες και ειδικά σ! μιάν!ποχυι πού τά παιδιά ξιρανε νά μετρ!νι και νά όπολογιζοuνε τ6σο καλά 27

11 δοο Κ7Ι οί μεγιiλoι Στσ σαλόνια μσ και στις διιiφoρες παρέες κυκλοψορουσε μοιραία φpιi<πj: «Moνιiχα Ινας πριγκηπα; μπορεί νσ παντρευτεί τ δεσποινίδα ΕόαγγελΙστα» Οί μανιiδες οι προξενητρες ποόχανε νιες κοπέλλες '1& παντρέψουνε οι νέες πού ζηλεόανε τη 'ΝαταλΙ πού ή ι1διχοπη κoμψότητιi της και τυραννική της lιμoρφι& τις! νοχλουσε ρίχνανε λιiδι στη φωτι& μέ φαρμακερές κου6έντες υ Αμα &κοόγσνε κανένα γαμπρο ν& λέει!κστατικός: «Θεέ μου τι ομορφη πού είναι!» τ στιγμ πού Ιμπαινε σ' εν7 χορο ΝστσλΙ οι μανάιοες δπαντοασαν: «ΝαΙ δλλ είνσ: άκρι6ή!" 'Άν καμι& ψορ& Ινας νιόφερτος 16ρι σκε :1/ δεσποινίδα Ευαγγελίστσ χαριτωμένη κ' (λεγε πως δ7:::; θέλ έκι"γη λεγσν!: «Ποιος θχει &ρκετ τόλμη '1& παντρευτεί μ:7 κοπέλλα πού της δινει ή μητέρα της χίλια φριiγ Κ7 τό μήνα γισ τις τουαλέττες της πού lxel δικά της! 'λογ::ι δική της κσμαριέρα και πού φοράει δληθινές νταντυλες; Άκόμσ κ' οι ρόμπες της είνσι l3λο πανάκρι6ες ντ::ιντέλλες Μονάχα τσ λεφτ& πού ξοδεύει γι& τ' &σπρόρουχά της θχ φτσνανε γιιχ νιχ συντηρηθεί μισ οικογένεια όπαλλήλου 'Έχει κάτι πελερίνες γισ το πρωι πού κάνουν εξη φράγκα ραφτικσ ή μια» Τέτοιες κοοοέντες κι!λλες πολλές ειπωμένες συχν& τχα γισ νιχ παινέψουνε σ6ήνσνε' και τον πιο φλογερο ;:'60 τού μπρoίίε νσ νοιώσει ενας!ντριχς και '1& θελήσει y παντρευτεί τη δεσποινιδα ΕυαγγελΙστα Ή Νατα 'λί ή βασίλισσα των χορων ποιι δέν lδινε πι& σημασια στσ κολακευτικ& λόγια στ& χαμόγελα και στο θαυμασμο πού συνσντοίίσε σέ κάθε της βyjμα δέν ετχε Ιδέα τι θ& πεί ζωή Ζουσε σν το πουλι Π'OU πετάει σ&ν το λουλοόδι πού &νθιζει 'Όλοι στο διά6α της ταν lτοιμοι ν&!κπλη P(σo:ιν κάθε της έπιθυμία Άγνοουσε πόσο κόστιζε το κάθε 7:ράγμα δεν Ύ/ξερε πως δημι(1)ργουνται πως διατηροίίντσι πως δισχειριζονται τ& lσοδα οι περιουσιες 'Ίσως κα! νσ νόμιζε πως κάθε σπιτι ετχε τούς μσγειρους 28 του τούς 'ιiμαξάδες του τις κσμιαριέρες του το προσωπικό του δπως κιiθε &γρος εχει τσ στάχια ΤΟ υ κσθε δντρo τούς κσρπούς τ'oυ Γι' αυτην οι ζητιάνοι κ οι τωχoι τ& πεσμένσ δέντρα κ' σγovη γyj 'fίταν το!διο π σγμσ ΧαΤδεμένη σσν ονειρο &π' τη μητέρσ της &κουρσστη στ& γλέντια!τρεχε μέσα στ& σαλόνια στον κόσμο σσν κα6αλάρης στην πίστα του σ&ν καοαλάρης διχως γκέμισ κσι δίχως σπιρούνια "Εξη μηνες μετσ την σφιξη του πωλ Ύι όψ λη κοινωνια σύστησε το Μοσχομπίζελο στrι βσσίλισσα των σαλονιων τσ δυο αυτσ λουλο)όισ κοιταχτηκανε με φαινομενική ψυχρότητα μσ δ lνας βρηκε τον!λo αρ ; τωμένo 'π κυρία Ευσγγελίστα πσρσκολουθουσε να δει τ &ποτελέσμστα ajtfj; της πpoσχεδισσμέvης συν&ντ σης Διά6ασΖ στ?ι μ&τι7 :ou Πιi)λ τσ συνσισθήματσ που του προκ& λεσε κσι είπε μέσα της: «θσ γίνει γσμπρ6ς μου!» ΤΟ!διο κι δ Πιί)λ Βλέr:<Jντσς τη ΝστσλΙ σκέψτηκε: «θιχ γίνει ΓUν :κσ μου! " 'Η περιο:ισία των Ευ7γγελίστα πού 'fίτσν πσpoιμιωδη στο ΜΠΙψ'ιτώ ε!χε καρφωθεί στο μυαλο του Πι;'λ σν Π!Χιδικη προκστ&ληψη &π' δλες τις προκσταλήψεις ή πιο ;νεξι τηλη Κ' ltat το οίκονομικο πρό6ληψ1 παρουσι&στηκε σο: πρώτη ματισ νσ μήν κρό6ει δυσκολιες' νιχ μη ει&ζoντ ι συζ ητήσεις και lρεuνες πρ&γμιατσ που προκσλουν τη φρικη τόσο στις δειλές δσο κσι στις περήφσνες ψ χές Μερικ& πρόσωπιχ προσπσθήσσνε νά μιλσoυνε στον Πωλ μέ κολσκευτικές φρ&σεις γιά τούς τρόπους γι& την δμορφιιχ τ-ης ΝσταλΙ 'Itpooθl't'Oνta; στό τέλος φσρμακερ& λόγια γιομ&'τσ σκληροιις υπολογισμούς γιιχ το μέλλον στηριγμένους σττιν πολυέξοδη ζωυ πού lκσνσν οι Εδσγγελίστσ Μ& δ Πωλ & π&ντησε με τήν περιφρόνηση ποιι ταίρισζε στις ταπεινς 7υτες έπσρχιώτικες σκέψεις Γργop lytvav γνωστές οι τ:6ψεις του Πιi)λ κσί κσκογλωσσια στσμάτησε ΓιατΙ δ πωλ εδινε τόν τόνο στις ιδέες στις κου6έντες δπω; κσι στ& φερσίμστσ κσι στά πριiγματα Ε!χε φέ ρ ει μσζι ; ου την εξελιγμένη Ορετσννικη προσωπικότητσ τους ψυχρους qjp!x- ει νσ παντρευτε 2

12 γμοός τν ειρωνία τοο Βόρωνα τ κατ1jγορ1jτ'ήρια!νιiντια στ ζω'ή τν περιψρόν1jσ1j των Ιερων θεσμων τ!γγλέζικα &σ1jμικ μαζι μέ τ' &στεία τους τν περιψρόνφ1j γι τ ήθ1j κσι τις Π7Αιατσαρίες τής έπαρχίας το ποuρο το λοϋστρο το πόνεο τ κίτρινα γάντια και το γκαλόπ 'Έτσι μέ ; ον Πώ γίνα_vε ισιχμζ τοτε Κανενα κοριτσι κιxμμι προξεν'ήτρα δεν προσπάθφε ν τον &ποκαρδιώσει Ή κυρία Ευαγγελίστα &ρχισε ν τον καλεί συxν σε ξπίσ1jμα γεόματα 'Ήταν δυνατο ν λειψει τό ΜοσχομπΙζελο &π τις γιορτές πού Π1jγαΙνανε 'ΟΙ rto κομψοι νέοι τής πόλ1jς; 'Όσο κι iiv δ Πώλ προσπαθου ΟΕ ν δείξει ψυχρός δεν ξεγελοοσε ούτε τ μψέρα ο!)τε τν κόρ1j Σιγ σιγ lπcxιρνε τό δρόμο πού θ τόν bls1jyouae στό γάμο ''Oτcxν πέρν7γε δ Πώλ με τ' &μάξι του fι κcx6άλα στο ilipcxio του αλογ-ο μερικοί νέοι στcxματοuσcxνε καί τους &κουγε πού llycxve: «Νά zvcx; ευτυχισμένος &νθρωπος Είναι πλούσιος E!vcxt δμορψο παλλ1jκάρι κcxι λένε πώς θ πcxντρεuτεί τη δεσποινίδcx UcxγγελΙστα γπάρχουν μερικ'οι &ν ρωπoι που θ&λεγες ω ς κόσμος ψτιιixτηκε γι' αότούς»! ταν συνcxντιότανε τ αμcxξι του με τ' &μάξι των ΕόαγΥελιστα Ινοιωθε περ'ήψανος γι τν ΙδιcxΙτεΡ1j λεπτότ1jτα που 6άζανε μάνιχ και κ6ρ1j γι ν τόν χαιρετησουν ''Αν δ Πώλ εν ε!χε!ρωτευθε! τη δεσποινίδα ΕόαΎΎελίστα at"(ciupιx δ κόσμος θ τόν πάντρευε μαζι 't1j; ijθελε δέν ijθελε Ό κ6- σμo πού δέν κάνει πoτt καλό ετναι συνένοχος γι πολλέ δυστυχιες Κ' δστερα άμα 6λέπει ν ξεπετιέται τό κακο πo ώσσφε με 't6a1j στοργ'ή τ' &παρνιέτcxι και τό!κδικιέτcxt δψ1jλή κοινωνια του Μπορντώ που δπολ6γιζε lycx!κατομμυριο "'!ιν προικα τής δεσποινιδας ΕόαγγελΙστcx τν lδινε στόν Πωλ διχως να περιμένει ν συμψων'ήσουνε οι ένδιαψερ6μενοι δπως γινετcxι συν'ήθως ΟΙ περιουσιες τους ταιριάζιχνε δπως ταιριάζανε κ' οι δυ6 τους Ό Πώλ ταν συν1jθι σμέν-ος στν πολυτέλεια και στην κομψότητα που περιστοιχιζε τη ζωή 'ti'j; Ναταλι ΕΤχε ψτιάξει τ' &'ρχοντικ6 του στό Μπορντω γι τον!αυτ6 του Ιτσι πou δν θ μποροοσε ν& 30 το :?τιάξει κcxνένας &κόμα κι' iiv τδψτιαχνε για να 6άλει μέσα την ΝαταλΙ Μονάχα vcx; &ντρα; σ ν1jθισμένος στα ΙΕοδα του Πιχρισι'Οϋ καί στίς &παιτ'ήσεις που ετχανε Ι Πα ; ρ;ζιάνες μποροοσε ν' &ποψόγει τις οικονομικές δυστυχιες που θ&ψερνε δ γάμος μ' vcx πλάσμα πού ταν κι δλας τόσ1j κρεολη και τόσ-ο μεγαλοκυρα δσο ή μ1jτέρα της Ολοι λέγανε πώς οι Μπορντωλέζοι πού ταν έρωτευμένοι μέ τυιν δεσποινίδα ΕUcxγγελΙστα θα καταστρεψ6ντουσαν iiv την πcxντρευόντουσαν μα δ Πώλ θα ταν ΙκανΟς ν' &ποψύγει την κcxταστροψ'ή '0 γάμος ταν λ'οιπόν τελειωμέν1j δπόθεσ1j Κάθε ψορα που τόψερε ή κου6έντα δ καλος κόσμος 'ti'j; 6σσιλικής κοινωνιcxς πcxρότρυνε τον Πώλ κι cxότος κολακευ6τανε _ 'Εδω δλοι ad; δινουν τη δεσποινιδα ΕόαγγελΙστα θ κάνετε πολύ κcxλα να τ-ην παντρευ:εϊτε Π'Ουθενα δέ θ& βρισκατε πιο ομορψ1j γυναικα ούτε και στο ΠσρΙσι ΕΤναι κομψ'ή χcxριτωμέν1j καί 6αστάει &π τυι μερι& της μ1jτέρας &π' τυιν Κάζα Pειiλ θα είσcxστε το πιο χαριτωμένο ζευγάρι του κόσμου "Εχετε τα ίδια γοοστα τις!διες Ιδέες γι& τυι ζω'ή θlίxετε το πιό ευχάριστο σπιτι στό Μπορντώ Δεν θ& χρειαστεϊ ν& ψέρει τιποτcx ή γuνcxικcx σας μαζι Τ1jς Σέ μι& τέτοισ δπόθεσ1j να μ'ονταρισμένο σπιτι &ξιζει δσο μι& προ! κcx Είσcxστε τυχερός νάχετε και τέτ-οια πεθερ& σ&ν την κυρια ΕυαγγελΙστα ΠνευματικΟς!νθρωπος!λκυστικ-lj Αότη -ιι γυνcxικα θά σας ετναι πολύτιμος 60'rjθoς στυιν πολιτικ'ή σας καρριέρcx ΓιcxτΙ θ& πρέπει ν& Ιχετε τέτοιες βλέψεις Αλλωστε Ιχει θυσιάσει τ πάντσ στην κ6ρ1j της πού τήν λστρεύει! ΚαΙ ή Ναταλί θάναι σιγουρ'χ κcxλ'i] σύζυγος γιcxτι &γαπάει πολύ τυι μ1jτέρα Τ1jς Γι' αότό πρέπει ν δοθεί Ινα τέλος _ "Ολ' αότ Elvcxt πολύ σωστ& και πολύ ώραία &παντοοσε δ Πώλ πού πcxρ τον lρωτά του ijeele ν& διατ1jρ-ljσεt &νεξαρτ1jσια στις &ΠCΙΨάσεις του M το τέλος πρέπει ν!ναι εότυχισμένο 'Απ' τις πρωτες κι' δλας μιρες δ Πώλ π'9)'υε στο σπιτι τyjι:: κυρ(ας ΕυαγγελΙστα Π'9)'Υε γι& ν& γεμισει τις άδειες 31

13 ώρες του που περνιiγανε m;λυ πιο δόσκολα γι' αότον παρ γι δποιονδήποτε λλoν MoνιiXα!κεί όπηρχε Τι μεγαλοπρέπει Τι πολυτέλεια που ε!χε σuνηθίσει Στ σαριiντσ της Τι κυρία Εόαγγελίστα Ijταν δμορψη Ε!χε τν δμoρψι που lx(juv τ Τιλι06ασιλέματα σν στεψανώνουν καλoκσιριιiτικες μέρες δίχως σόννεψα 'Η 6σπίλωτη ψμ'η Τ'ης τροφοδοτοσσε &'διάκοπα τ κoυτσoμπoλι στις διάψορες παρέες τοσ Μπορντώ 'Όσο γι τήν περιέργεια των ΓUναικων τν κέντριζε &'κό πιο Π(Jλυ το πσρουσιαστικό της Τι κορμοστασιά της που lxouv κιiνει διιiσημες τις Σπανιόλες και τις κρεολές ΕΙχε μασρα μάτια και μασρα μαλλιά πόδι και μέσ'η Σπανιόλας 'Απ' αότες τις λυγερες μέσες που κιiπως τις λένε στν Ίσπανία ΤΟ πρόσωπό της πάντα δμορψο γoτευε μέ το κρεόλικ χρωμα του Τον τόνο ΤΟυ δεν μπορεί να τον περιγράψει κσνεις παρ μoνιixα ιiν τον παράλληλισει με μουσελινα ριγμένη πιiνω σε m;ρψuρα τόσο χρ'b>ματισμέν'η Ijταν Τι λευκιiδα του Ε!χε γεμιiτες καμπόλες Ηκυστικες γεμιiτες χιiρη 'Ήξερε ν ένώνει ΤΥΙ νωχέλεια μέ τη ζωντιχνισ τ δόναμη με τυιν &'ψέλεια Τρα60σσε και!πι6αλότανε Ζθελγε δίχως ν όπόσχετιχι τιποτα 'Ήταν Ψηλ πράύ\j4 που της χιiριζε κι αότο &πλόχερα το ύψος και τν περπατησια 6ασίλισσας ΟΙ ντρες πιανόντουσαν 6πο τν κου6έντα της σν τ7 πουλια στα ξό6εργα γιατι δ χαραχτηρας της Ζκρυ6ε τ μεγαλοψutα που χαριζει Τι &'νάγκ'η σwυς ραδιοόργους Περνοσσε &'πο παραχώρηση σε παραχώρ'ηo'yj δπλιζότανε με δτι της προσψέρανε για ν ζ'ητσει πιο πολλα και tjξερε να bπισθοχωρεί χίλια 6ματα μόλις της ζητoijσαν 6νταλλάγματσ ΤΗταν &'γράμματη κατ 6ά{)ος ε!χε γνωρισει τ ζω των παλατιω" της ΊσπανΙας και της Νάπολ'ης τους πιο ξακουστους &'ν{)ρώπ(juς κι &'π' τις δυο Άμερικές πολλες δι& σ'ημες οικογένειες της ΆγγλΙας και της ΕδρώΠ'ης Κι αδτο το γεγονος τν ε!χε προικισει με γνώσεις τόσο πλατειες που μοιάζανε &'πέραντες Δεχότανε μέ πάρα πολύ γοσστο και μέ μεγαλοl'ορέπεια πράγματα που δεν μαθαινονται Ε!χε' το ταλέντο πού ψυχες &πο φυσικoij τ κσλαι- 32 σθητε' νά διαμορψώνovν μια δεότερη φύση &'ψoμoιώνoντα τ l κα λ πράγματα δπου κι αν τα συναντοϋυ :Η ψήμη γ! τυιν ηθικότητά; της lμενζ &'νξήγητη Αότο &κρι6ως ΤΥΙ 60ηθΟ\J σε να εχουν μεγάλο 'Ζϋρος οί πράξεις τ ς οι κου6εντες : ης δ χαρακτήρας της Μάνα και κόρη νοιωθανε ή μια για τή &λλη πραγματικ ψιλια 6νεξάρ -: ητα &πο τ ασθήματα που Υ"ιώθει κάθε παιδί για τή μητερα t(ju και καθε μιiνα χ ια το παιδί της ΤαιΡιάζανε κ' ή &διιχκοπη συμ6ιωση δεν οημιούργησε m;τε προστρι6ές ΚαΙ γι' αότο πολλοι &νθρωπ9ι πιστεόανε πως ή θυσία της κυρίας Εόαγγελίστα δ ψ είλονταν στή μητpκή της στοργή M δσο κι ιiν Τι Να-;:αλι ofjταν Τι παρηγοριά της μητέρας της δσο κι ιiν τ 60ηθοσσε θε- λει με πείσμα να μένει xή ίσως ν μν Ijταν υτoς μοναδικος λόγος 'ο κόσμος!λεγε πως Τι κuριt'εuαγγελιστα ειχε έρωτευθετ κάποι'ον που ή δετερη Παλινόρθω? η ; οσ είχε δώσει πίσω τους τίτλους του και τ θέση του στην Α νω Βουλ ή- Αότος δ &νθρωπος που το 1814 l6ρισκε πως "ιταν μεγάλη τύχη να παντρευτεί την κυρία Eόαγγλιστα το 1816 lσπασε το δεσμό τους με πoλλ λεπτότητα Η κυρ!':] Εόαγγελίστα ψαινoμενικ Τι καλλιτερη γυναίκα τοίί κ6 σμου είχε να ψ06ερο έλιχττωμα που μοναχα το ρητο της Αίκατερίνη των Μεδίκων μπορεί να το προσδιορισει: ODIATE Ε ASPETTATE «ν μισείτε καί να περιμένετε» 'Μαθημένη να κυριαρχεί ν είναι Τι θέλησή της πάντα σε6αστη μoιαζε με δλα τα 6ασίλεια: καλή γλυκειά τέλεια ε!)κολ?/ στή ζω'ή γινότανε ψ06ερή &σπλαχν'η δταν θιγόταν δ γuναικειος Τ'ης i γωισμ6ς δ!γωισμος τ ij ς Σπανιόλα και της Kάζ Ρεάλ Δε συγχωροίίσε ποτέ Αυτ-η Τι γυνιχικα ιστευε στη Οόναμ'η το!} μισους Τ'ης τόκανε μοιρα κακι Π(Jυ πλανιόταν πάνω &'π' τον!χθρό της Κι αότή τη ψερ της δόναμ 'η τή μεταχειρίσττϊκε!νάντια στον νθpωπo που τν ε! ε γελασει T γεγονότα που μοιιχζανε ν κατηγoσνε Τ'η Ζεττ«τοσρα Τ'ης το κακο της μάτι δυνάμωναν τ-η εισιδαι (Jν'η πίστη της στον έαυτό Τ'ης 'ο &νθρωπος αότ?ς μ δλο που tjταν υπουργος και μέλος στrιν "Ανω Βουλ'η δρχισε να κα- 3 33

14 τα:;-:ρέ?2:::ιι κ α ί :ΖΛΙΧα κα:σσ:ρ ά;: φι ε εντελως "Όλα χαθήκανε : πλούτη του το προσωπικο καί το πολιτικο του ;<upo; Mι μέρα ή κυρία Εύαγγελίστα είχε την εύχαρίσ:φη ν ΤΟΥ σuναν : ήσει πεζό στ 'Ηλύσια ΠεδΙα ν τόν κατακ;;ραυνώσει μ: ενα 6λέμμα που lλαμπε θpιαμ6ευτικ καί ν τον προσπεράσει καθισμένη μέσα στό όπέροχο &μάξι της Αύτη περιπέτεια την εμπόδισε ν ξαναπαντρευτετ γιατί τυίς σπατάλησε δυό δλόκληρα χρόνια Άργότερα περηψάνεια της τήν εσπρωχνε ν κάνει πάντα τόν παραλληλισιιό &νάμεσα σ' δποιον την ζητουσε σε γάμό και στόν &οντρα της που την είχε &γαπσει τόσο εlλικpιν και τόσο καλά 'Έτσι περνώντας &πό &τuχιες σε δπολογισμους κι &πό ελπίδες σε &πογοητεύσεις lψτασε στην λικια που ΌΕ γuνσίκες δεν lxoυv πι άλλο ρόλο ν παίξουν στη ζωη &πό tb ρόλο τυίς μητέρας Δε τους μένει πι παp ν &ψοσιωθοσν στις κόρες τως ν μεταψέρόυν δλα τους τ ενδιαψέροντα Εξω &π' τόν έαυτό τους στις οίκογένειες των παιδιών τους που ε!ναι τελευταία τοποθέτηση γιιχ τ τρυψεριχ αίσθματα των &νθρώπων Ή κυρία ΕυαγγελΙστα κατάλα6ε γpγορσ το χαpακτpα του Πώλ και τοο lχιρυψε τό δικό της Ό Πώλ ταν &'κρι6ως δ τuπoς που θελε γι γαμπρό σιγουρη εξασψάλιση της αυριανυίς της κυριαρχιας 'Απ' τη μεpι της μ'yjτέρας του 6αστοίίσε &π' την οικογένεια των }{ωλενυούρ Ή yp'yjιx 6αρώνη Ντε Μωλενκοόρ ψίλη του ε πισκόπικου επιτρόπου των Παμιέ ζοϋσε στην καρδι& της σuνoικ!ας τοίί ΣαΙν Ιερμαίν Ό εγγονός τijς 6αρώΥ'ης δ Αυγουστος Ντε Μωλενκούρ είχε μεγάλη θέση Ό Πώλ λοιπόν θιχ ανοιγε στ'ήν οικογένεια ΕόαγγελΙστα τό δρόμο γι ν μποίίν στόν κιχλό κόσμο του Παρισιου Ή χpα είχε γνωρίσει πολυ λιγες ψορες τό αότοκρατορικό ΠαρΙσι Tώp ijθελε ν πάει νιχ λάμψει στό ΠαρΙσι της Παλινόρθωσ'Yjς Εκεί μονάχα θά6ρισκε τ στοιχεία τijς 'ItoALtLx7j; ε πιτυχίας μ'οναδικός τομέας που μπορουν σuμ6άλoυν μ! &ξιοπρέπεια οε ΓUνιxίκες τοο καλοο κόσμου Ή κυρια Εόαγγελίστα ήταν &ναγκασμένη νιχ μένει c:;:o Μπορντώ γι τι oυλειες του &ντρδς της M τώρα τό &ντιπαθοίίσε Κρα; τοσσε &νοιχτό σπίτι και δλοι ξέρουμε τις ο t εωσειlc που δ'1: ιιου εί αυτό σι μι ΓUναΙκα Τώρα δν ν ιαφ! ρ σν! 7Λο :r το Μπορντώ Είχε εξαντλσει τις χαρες π υ μr οίίσε νιχ t7j:;: προσψέρει Ti'j; ΧΡειαζότανε ΠΙΟ πλστu πε 'Ο Ιως ο' παίχτες ζητιiνε δλο και ΠΙΟ μεγ6λο παιχνιδι ΓιιΧ b δικ6 της τό ι:1uμψέpoν λoιπν δ ειρευότανε νά εξ σα Ησει στον Πώλ λαμπρη καριερα fποσχδτανε στόν αl)τ τη πώ θά μεταχειριζότανε το ταλέντο της και την π ει α" της "'yι το καλό τοο γαμπρου tyj; και κρυμένyj πισ &πο τ' ΙSνoμ6 του νά γευτεί τις χαρις ti'jt; κυριαρχιας Πo λοι &οντρες γινονται το παραπέτασμα πo πισω τους κρυ- 60ντιχι γνωστες ΓUναικείες φιλοδοξιες Αλλωστε -1ι κ\} ρία ΕόαγγελΙστα είχε πολλούς λόγους νά καταχτ ει τόν &οντρα τi'jς xbpyj της Κι δ Πώλ καταχτηθyjκε &Π αότη τη γυνο;ικα κιχι καταχτηθηκε εδκολα γιατι δεν Ιδειχνε κιχθόλο'} ν θέλει ν τοο επι6λyjθετ MεταχειρΙστ κε δλyj τη!"' την &νωτερότητα γι νά δψωθεί γι ν δψωσει την xbpyj της γιά ν& δώσει ΙδιαΙτερη &'ξια σε δτι ταν δικό της για να επι6λyjθεί &πο πριν στον &ονθρωπο πού θεωpoσε το μέοο για ν σuνεχισει την &ριστοκρατική της ζωή '0 Πιί>λ κολακεότyjκε σ&ν ετδε '1& τον!κτιμ4νε μ6να κιχι κόρη ΠΙστεψε πώς ετναι πολύ πιό Ιξυπνος &Π δ τι στ' &λήθεια 6λέποντας τη δεσποινιδα ΕόαγγελΙστα ν& δέχεται εόχ6ριστα τις &πόψεις του και τις πιό κοινές του κου6έντες ν& σ'r)κώνει 6παλά τό κεψ6λι '1& χαμογελ6ει κιχι τη μ'yjτέρα tyj; ν& τον!παινετ διχως νά φαινεται κα!!όλου πι1>ζ θελε '1& τον κ'ολακέψει ΟΕ δυό ΓUναΤκες τοο '3είΕιχ'Ι';; τ6σ'r) καλοσόνη r:ίστεψε τόσο πολύ πώς τούς &0- pε:1 :0'1 καταχτησανε τόσο κεντριζοντας τον εγωτσμό του πού σε λιγο περν?ϋε δλο του τον καιρο 'Π &ρχοντικό των Ε1)αγγελΙστα -Ενα χρόνο Iιετ την εγκατ&στμή του στο Μπορντώ και διχως ν εκδηλωθεί επισημα δ Πώλ εδειχνε μεγ&λ εν8ιαψέρον γι τη Ναταλί Ό κ6σμ?ς κουτσομπόλευε κ 34 35

15 lλεγε πώι; τι; x6νet χόρτε Οδτε μ:ητέρι1 οοδτε Χόρη δειχνι1νε ν σχέφτοντι1t τό γ6μο Ή δεσποtνιι; Εόι1γγελΙστ" τόν ΧΡι1τοσσε σε ιiπόστι1σyi μέ λεπτότητι1 μεγ6λυιι; xu Ρ(ι1ς πού ξέρεt ν ετνι1t Χι1ρtτωμέν1j '1& σuf;1jτ6ει 6ριστ" διχως ν πιτρέπεt την Πι1Ρι1μtχρTj οιχεtότ1jτι1 Ή σιω ΠΤΙ ι1ίιτ τόσο σπ6νtι1 στούς Πι1ρχttoτες!ρεσε πολύ στόν Πώλο ΟΕ ντροπι1λοι!νθρωποt ετνι1ι φtλύπσπτοt οι 4π6τομες προτ6σεtι; τούι; τρομ6ζouν Λι1χ(ζouν μπροστ& στtjν εδ τυχ(ι1 &μι1 τούς lρχετι1t μέ πολύ θ6ρυ60 Χι1Ι πρoσφέpoντorι σττι δυστuχιι1 δτι1ν Πι1ρouσt6ζεΤι1t Τι1πεtν& τuλtγμέντι μ! δπι1λές σχtέι; Ό Πώλ μπλιχτηu λοιπόν 4πό μόνος του 6λέποντιχς πως χυριι1 Εόι1γγελΙστι1 δέν lmνe Χι1μt& προσπά;θεtι1 "Yt ν τόν μπλέξει Ή Σπι1νι6λι1 τόν ΧΙρ8ισε λέγοντ6ς του!νι1 6ρ6δυ πώς γι& Χ6θε 4νώτειρΥΙ γunlm δ πως Χι1Ι γιά χ6θε!ντρι1 δπ6ρχεt μtά Π'OXTι πού '1ι φιλοδοξ(ι1 σχεπάζει Χι1Ι τά πtό δυνιχτα 4νθρώπtνι1 ι1ισθ-!ιμιιτlχ ΒγlχΙνοντlχς 4π' τό σπιτι της δ Πώλ σχέφτυιχε : Αδτη 1/ ΓUνlXlxlX eiνlxt ΕχιχνΤι να μοο ξlχσφι1λισεt θέσ1j πρεσ6ευ ΤΤΙ πριν ιixόμι1 γίνω 60υλευτης Ό!νθρωπος ποό σε Χ6θε περιστlxσ1j δέν xλωθoγuρlζει aτό xecpιiat τou τ& πριiγμaτιι ;: τις Ιδέες γιά να τις έξετιiσεt xιiτω dπ δλες τouς ΤΙς δ ψεtι; ετνι1: μtσερός xt 4Μνι1τος χιιι 8tι1τρέχεt θlχν6σψο Χίνδυνο ΈχεΙνΥΙ τη στtγμtj δ Πώλ Τι1ν ι1ισt600ξoς Ολι1 τιi6λεπε θεnχ& χιιι 8έ σχεφτ6τιχνε πώι; μtα φtλ680ςη πεθερά μποροοσε να γινει τόρι1ννος "'Etσt xιiθε 6ρ68υ φεόι γοντιχς δνεφευότι1νε τόν!lχυτ6 του Πι1ντρεμένο "y01jtεu6τιχνε aπό μόνης του Χι1Ι σιγά σιγα πέρνι1γε τό Χι1λχα m λιχtμ6 ΤOU Πρωτι1 πριοτiχ τη AeUΤEpt6 του ττιν ετχε Χι1ρεΤ yt& πολύ χιχφό χlχι 8έ ytν6tixve να τη χιiσεt Ε!χε 6lχρεθε! τη ζωτι τοο ργέν_yi' Δέν τοο πρόσφερνε ΤΙΠΟΤι1 Χι1ινοόρytO μον6χι1!λlχττώμιιτι1 τij 16pt(J')(e Άντlθετιx!ν ΧΙΧμt& φορα σχεφτότιχνε τιι; 8υσχολΙες τijς Πι1vτρι4ς (J')(εφτό Τι1νε πολύ πtό σuχνα τιι; Χι1ρές της Ολιι ιπό γιiμo ν XlXtνOtSpytlX yt' lχδτόν «Ό γιiμoς Ιλεγε elνlxt 8υσιipε μον6χ" yta τούς φτωχοός rta τοός πλoόσtouι; τ& μtσ6 τouς 36 6ά;σ(Χν(Χ εξι1φι1νιζουτlχt» 'Έτσι ΧarθμιεΡtνα χ6ποtι1 εόνoχη σχέψυι ι1uξ«tνε τα θετtχα που Πι1ρουσ(ι1ζε yt ι1ίιτόν τοστοι; δ γάμος 'Όσο ΨΥΙλα Xt!ν φτ6σω 'ή ΝIΧΤι1λΙ θ& ετνι1t π6ντι1 στό δψος ΤΥΙς σχεφτ6τανε Kt ιιότό δέν ε!νorι μιχρό προτέρυιμι1 yta μtά γυνι1(χι1 Π6σους!ντρες τijς Αδ ΤΟΧΡι1τορ(lχς γνώρtσι1 πού όποφέρι1νε φριχτ χ6ρυι στις γuνι1!χες τους! Δέν ε!νι1ι τ6χι1 μεγ6λυι πp0uπόθεσ1j για ττιν είιτυχιι1 ν μτιν ι1ισθ6νετι1ι ποτέ x νεις ΠYIγωμένo τόν γωισμό του ττιν ιiξιoπρέπει6 του ιiπ τη σuντρoφo πού δι6 λεςε j K(x''Yέιxς &ντρι1ς δέν μπορεί νά νοιώσει ιiπόλυτlx δυστuχισμένoς μέ μια γuνιxιxι1 xαλς ιiνlxτpoφι; Δέν τόν γελ)t'oπoιεί ξέρει ν τοσ φι1νεί χρσtμ1j Ή ΝlχτlχλΙ θά δέχετι1ι θιχυμά;σιιχ 'Έφερνε τότ:ε στό μυι1λό τou τις πιό χ ομψες γυνιχίχες τοσ ΣIΧΙν Ζερμι1Ιν γιά ν πειστεί πώς ΝιχτιχλΙ θα μποροσσε!ν δχι νά τις πισxι6σει τουλ6χιστο ν στιχθεί στό ίδιο δψος μ' ι1ίιτές Κάθε Πι1Ρι1λλΥΙλισμός τlχ'/ σε οψελος tij; Νι1Τι1λΙ ΟΕ δροι τοο Πι1Ρι1λλΥΙλισμοΟ στό μυι1λό τo Πώλ όποχωροόσι1νε μπροστά στιι; πιυμιει; τ?υ "'Αν 1jΤι1νε στό Πι1ρΙσι θά ΣUνι1ντoOσε Μθ1jμερtνι1 XlXtYOUPγιους xιxρχτijρες κοπέλλες μέ δι«φορετικτι δ μο ρφια κά θε μια κ' Ιτσι ποικtλιι1 θά μποροοσε να δtι1τ1jρσεt την Ισορροπίιχ τς κρισ'yjς του 'ΑντΙθετι1 στό Μπορντώ '1ι Νι1 Τι1λΙ δεν είχε ιiντι1γωνιστpιlx ι1νε τό μιoνtxb λουλοόδι Χι1Ι lχιχνε ττιν εμφάνισ ΤΥΙς πιδέξιι1 τη στtγμτι πού δ Πώλ 1ποΧόπτει ΤUΡι1ννιXTι σχέψ'yj ποό σ' ι1δτη δπoxuπτoυν οε περισσότεροι Χντρες 'Έτσι ολοι lχότοι οι AόyOt πού ΠIΧΡι1θέσlχμε δ εγωισμός του Χι1Ι τό 4λ'Yjθινό π6θος πού δέν ε!χε &λa'yj διέξοδο &π' τό γάμο γιά να [Χι1νοπOt'YjθεΤ γενν"ισιχνε μέσ στόν Πώλ!νιχν Πι1ρ6λογο lρωτι1 Eδτuχως ε!χε τό lιυι1λο για να τον xριxτσει μυστιχό Χι1Ι να xιxμινετlxι μον6χιχ π)ς θέλει νά πιχντρευτει Προσπ6θΥΙσε χι δλlχι; να ι' ελετύισει ΤΤΙ δεσποινιδι1 Εόι1γγελΙστα Δεν ofjθελε νά XIXτιχστΡέψει τό μέλλον του Τά φοβερ& λ6γιι1 τοο φlλoυ τou τοσ Ντέ Μlχρσι1! 60utζι1νε πότε π6τε στ' ι1δτιιi του Μά πρtoτ' aπ δλι1 ([!νθρωποι ο[ σuν'yjθισμινοι στην πολυτέ- 31

16 λιια lχουνε μι φαινομενιχή &πλότητα m ξιύιλι τήν πολυτέλεια Τ'ήν περιφρονοον την μετσχιιριoνται ετνσι 'tb!ργαλείο χι δχι δ σ'xoπo τij ωij 'tou Ό Πώλ δί μπο ροσσε ν φανταστεί πώ οι σuνήθι τ6lν δυο -yuvaιx6lv 'Π'Ού μoιά-ανε τόσο πολύ μέ τι διxι 'tou μποροόσανι ν χρύ60υνε χαι το πιο μιχρο σπέρμσ xαταστρoφij -rστιρα μπορεί ν όπά-ρχουν μεριχοι ΎενιχοΙ ωνόνε ΎΙ ν λαχώνουν τ 6ά-σανα τοο γά-μου δίν όπά-ρχει ων6ν γι ν τ προ6λέψει ΎΙ ν τ &'ποφυγει xανει Άνά-μεσα σί δυο πλά-σματα πού &''Π'Ο<ΡασΙσανε ν Χά-νουνε εδχ6ριστη τη ω'ή δ lνα ΎΙ τον!λλο χαι ν ιπιxώσoυνa μσι 'to 6ά- ρo της; Ύεννιέτaι -ιι δυστuχια ravylttaι &'π' τήν mιxιpij 'Πού o'yjtjoloup ya! ζουν στ'ή rαλλια οι σuν-lιθειε χαι οι νόμοι δί μπορι αouν ποτί ν τη -ΥνωρΙσουν αδτη τη σuμ6ιωιπι δuo νέοι πριν παντρευτοονε Ολα ετναι &'πά-τη &'νά-μεσα σε δυο όπά-ρ ζεις; lτοιμες; ν ΙνωθοΟνε M -ιι 4πά-τη τou ετναι &-Υνή &'θέλητ'yj Ό χαθένιχς; δειχνει 'to χαλό του πρόσωπο Κι οι δυ παλεόουνε ποιός; θ φανεί xσλότερ χα1 δημιουρυοον Ιτσι γι τον [διο τους; τον ΙαυτΟ πολύ χσ)'ή -Υνώμη &'ρ γότερα δε μποροον ν &'νταποχριθοον 'Η πρα-υμστιχ'ή ωή δπωςοαι &'τμoσφαιριxε μέρες; ιiπoτελετται ιiπ' αδτίς; τι μουντές τις γκριζες; στιγμές; που τuλιύoυν μί δμlχλη τη φύση ΟΙ μέρες; πού λά-μπει δ ofjato χαι Χά-νει τούς; 4γρoύ ν χαιρονται ετνσι πολύ λιύες; ΟΙ νιοι Oλmouv μόνο τις; διωρφες; μέρες; ΆΡΎό'tερα φορτώνouν στο γά-μο τι δυστu χιες; τijς; ιδιας; -cijij; ζωijς; rlιxtt μέσα στον &νθρωm όπά-ρ χει -ιι τά-σ'l) ν ψά-χνει την αιτια τοο χακοο m πρά--υμστα 7j στούq ιiνθρώπoυς; πού ετναι!με δεμjνoι μσζι το\) rl ν' &'νακσλύψει δ Πώλ ιiπ' τη στάcπj i) 4π' τη φuσιo γνωμια &'π' τις; xoυ6ιντε i) ιiπ' τι χειροναμιες; 'tij δε σ'π'οινιδας; ΝαταλΙ τι!νδειζει που ξισ'χιπά-ζανι at& μδ τια του τ!λαττώμστα τοσ χσρσχτήρα τη -6 χαραxτή Χάθε &'νθρώπου χρόβει ιλσττώμστσ- θά-πριπε n ωτιχιι ΙSχι μονά-χα τις; -Υνώσεις; τοο Λσ6στίρ ωι τοο rxn μ& ιi 38 Υ6μ'1 καί μιάν &λλ'l) έπιστή μ'l) πού ετναι &πιαστ'l) πού δε xει θεωριες και κανόνες την προσωπικ'ή έπιστημ'l) του ΠPΤ'YΙP'l)'tικoo ιχνθρώπου Αυτη ΠfX'J?ποθέτει πολύ γενικες γνώεις 'Όπως ολοι οι νέοι lτσι κ -ιι ΝαταλΙ ετχε κλει :;0 πρό::;ωπο ΕΙχε τη 6 oc θια καί pεμ 'l) ε!ρψικη lκφρασ πού Χ7ράξανε οι γλϋπτες στα πρόσωπα των παρθένων για ν πocραστήσουν τη Δικocιοσόν'l) Τι τ'ήν Άγνότητα δλες; τις; &"(Ζς μορψες πού δέ γνtίlpισν τι'π'οτα ιχπ' τα γήινα πά-θ'l) Αότη ή ΥιρεμΙα εινσι ή μεγαλύτερη χά-ρ'l) μιιiς κοπέλλας Είναι ή ιχπόοεξη της ιχγνότητά-ς της ΤΙποτα δίν τ'ήν Ιχει ηκινήσει ιχκ6μα Κ7νένα τσακισμένο πσθος κανένα προ δομένο ένοιαψέρον δεν lχει σ'χισσει τ'ήν άπαλη lκφραση τοο προσώ'π'ου τ'l)ς "Αν ή Ικψραση ιiλλσξει δέν ετναι πι κορίτσι Ή ΝαΤ(1λί κλεισμένυ) στην ιxγκαλι της μ'yjτέρας ΤYjζ ετχξ πάρει μονσχα θρφκευτικη ιχγωγή σαν δλες τις Σ πανι όλε ς κ' ή μψέρα 't'l)' της ετχε 8ώσει κσμποσες; σuμ60υλες χρήσιμε; γιά το ρόλο πού ταν ταγμέν'l) να πα ί ξει Γι' αυτο ή fιpεμια τοσ προσώπου ΤYjς ταν φυσιχή Ητσν ZY έπ!'o 'Itfj!) τό)ηε τη Υυν αικα δπως το κουκούλι 't'jal γει την πεταλουαα Κι δμως ενσς &ντρσς &ξιος ν χειρι ζετσι ΤΟ σκocρπέλο της ιiνσλυσyjς θα ετχε άνσκαλύψει στ'ή Νσταλί μερικές κ δ'yjλώσεις του χσρσχτήρσ ΤYjς θσχε ο!τ τίς ουσκι:;λιες πού θα πιχρουσιαζε σα θα 6ρισκότανε άντιμέ τωπ'l) με τη σuζυγικη Υι την κοινωνικ'ή ζωή '-Π πριχγμσ τικά θσυμαστ'ή ομορψισ 't'l); δψειλότσνε στην όπερβολικ 'ή :ελειότ'l)'tιχ τών χιχραχτ ηριστικ6lν της ιiπόλυτα νιxρμoνι σμένσ με το κεψάλι καί με τό σ6lμα Ή τελ tιότ'yjτα ιχυτ'ή elvat κακό σ'l)μσδι για το πνεομιχ ΛΙγες ετναι οα! έξιχιρέ σει; σ' αυ:ον τον κιχνόνσ Κ&θε ιiνώτερo πλ&'σμα πιχρουσι&' ζz n7ψριες ιiτέλειες στ'ήν ξωτεpική το!) μορψή ιiτέλειες πολύ έλκυστικές ψωτειν& σ'l)μεία που καθρεψτ(ζουν ιiντι θετ συνιχισθήματσ κσι αιχμσλωτιζουν το βλέμμσ 'Η ιi πόλuτ'yj &ρμονιιχ μσpτuρ&ει την ψυχρ6τη'trι τ6lν σόνθε'tων rη:χυ'ή ρ ων Ή Ν(1τιχλΙ ε!χε lντονες κσμπuλtς ιπιμ&δι υ να:ι1); μ κι ιiνσπόψευκτo δείγμα θέλ'l)ιπις που σuχνα γι

17 μεταλλικού; Τ'Yjς τόνους uoao μαλακα κι ιiν τν μετταχει pιζόταν μ' δση xιxpyj κ &ν κυλούσανε οι ήχοι πιiνω στι χ-ορδες του λιiρυγγα τουτο το δργανο ήταν προάγγελος τοσ yραχτήρά του δούκα Ντ' "Aλμπ rπρόyoνoυ των Kιiζα Pειiλ σoλ ΙΧύτα τα σημάδια μιλάγανε για Ιντονα πιiθyj δ1χως τρ'jφερότητα για ξαφνικες aγάπες για &σ6εστα μι O'f) για πνευμα δίχως έξυπνάδ(χ ΔεΙχνανε την άνάγκyj της φυσικο xapaxtyjptoτtxo l5λων των άνθρωπων Κ') Ρ ΙCχΡχΙας που νιωθουνε κστωτεροι aπ τις φιλοδοξιες τους Αότα τα nαττωματα γεννημένα aπ το ταμπεραμέντ-ο κι aπ τ 1 'lιuχr;σύ'lθε:ϊyj της Ν αταλί ήτιχν 6αθια θαμένα μέσα τη 15πω; το χρυσά:ρι στιχ όρυχεία θα 6γοσν στην έπιφάνεια μr;1άχσ κιχτω άπο τα 6αριιΧ χτυπήματα και τιχ τρ(xντιiγμα :7 πr;u δέχr;ν:lχι δλr;ι οι xaplxxtyjpt; σαν 6γουν στη ζωή Τι:ψ; 1ι xιxpyj κlχί 1ι φρεσκιχδα της νιότyjς τα λεπτα φερ :;(μστ? 1ι γνότ'f)τiχ 1ι καλωσύ νυ) τυίς νέας κοπέλλας χρω μ Ζτίζ σνε μ' εν" &πσλο 6εΡνΙκι το χαραχτήρα της που ξε γελr;:ϊε &'1lXγΚ!7στικ τους επιπόλσι-ους "Ασε που μητέ P'J tyj; t'ij; ετχε μάθει &πο νωρίς τίς κούφιες σαλονίστικες ;ψσσεις πr;l) oelxvr;uv τιχχ(χ!iνωτερότyjτα "Ηξερε ν' ιχπαν :άε στί; &ντ:?ρήσεις με &'στετi7 να YO'f)tEuEL με χαριτω ιιέ'/η εδστρr;υί7 πr;u οι γ'jναίκε; xpu60uv πισω της μού Ζλ'] 'Χα μu'jλr;:j tr;u; σπω; φύση κρύ6ει την γoνη γi) :'Yj; xitw &πο εφήμερα λοuλr;ύδια Tέλo 1ι Ναταλι ε!χε :1; χσρη :G)'! χαϊδεμένων πιδιων πού δέ γνωρισσ'1 ποτέ τον ί:ό"ο θάμπωνε με τ-ην είλικρίνειά ΤYjς Δεν ε!χε έκείνο το Ζr::ϊημο Ι)φc; πr;ύ έπι6ιxλljν οι μ7νάοες στίς κόρες του ς σα :ρτάν ε ι δ καιρος '1& τίς π αντρέψουν Δέν της είχαν έπι6άλει δ ωδεκιiλoγl? του «φέρεσθαι» κσί του «λέγειν» ΤΗταν γε ί 7"1:Υι χι n η θι ν '1 το κορίτσι που δέν ξέρε τι σημαίνεt γiιι-r; πίι περιμένει!iπ' αυτον μονciχσ χαρές δεν υπ!) -:τεύεται oυτ'ηίε; χαι νr;μίζει πώς μ'!jto'l κεροιζει το?:υ':χ:ι'ηια ν κιχνε: πiντ δτ: θέλει Πως ήταν λοιπον δυ 'nτο Πι;)λ πού :iγαποijε ετσι δπως &γαπciνε δταν δ πό f!':i; ::ι jξα[νε t'yjoι &γάπ"υ/ να otayviijaet στο χαραχτηρα μιdς νετι πείσμ στoυ νθρωπoυ που τό πνευ τoυ δεν εί ναι ουτε δuνατq ουτε πλατό τα χέρια τη χέρια Ηληνι κοο γιxλματoς έπι6ε6αιωνανε τα προγνωστικα τοο Πp1Jσω που καί τyί κoρμoστασια Hταν πρoάγγελo παράλογα αυταρχικου χ(χραχτήρα πou θέλει μονάχα για να θέλει τα φρύδια της τανε σμιχτιχ κι δπω λένε οι παρατηρtjτικοι αυτο σημαίνε κάποια tιxayj στη ζλεια Ή ζήλεια στούς aνι:jτεροu aνθρωποuς γινεται φιλότιμο γεννάει μεγάλα πρ γματα ΚαΙ στόύς μικρούς τoυ τιποτένιους γινεται μισo Το ODIATE Ε ASPETTATE τyί μητέρα της δεν Κιρ υ6ότανε στη μικρ τα μάτια τς που μοιάζανε μαυρα μα που στν πραγματικότyjτα ήταν καστανα με πορτοκαλιες &'νταυγες έρχόντουσαν σε χτuπητη &'YtlOEOYj με τα πυρό ξανθα μαλλιά της Το χρωμα που λάτρευαν οι ΛατΙνοι και ποu EXouv σχε80ν δλα τα νεογέννψα aπό γονείς με κατιχ μ(χuρα μαλλιά Κι δ κύριος κ' κυρια Εύαγγελίστα είχαν κ' οι δυό τους κατάμσυρα μαλλιά ΤΟ xιiτaσπρo και λεπτο δέρμα τυίς Ναταλί εχανε την aντιθεσyj αυτη aνιiμεσα στα μαλλιιχ της κί τα μιiτια ttj aπερίγραπτα Hκυστιx Μα fι λεπτότητα ήταν τελείως έπιφανειαx ΓιατΙ δταν οι γραμ μες του προσωπου δεν εχουν ΙΙπαλ η σψoγγυλιiδα δσο λε πτα κι &ν είναι δση χιiρη κι &ν εχουν στίς λεπτομέρειες - δεν καθρεφτιζουν ποτε &'νιiλογyj Ψυχ τα ρόδα της νιότyj τυίς πλανεύτρα; μαραίνονται και μετα &'πο μερικα χρόνια σάς ξαφνιιiζει σκληρή στεγνη εκφραση στο πρόσωπο ποu ErxatE θαυμιiσει για τη λεπτότητά τόυ Μ' l5λο πού το σχ'ijμα του προσωπου τυίς Ναταλί ε δειχνε μεγαλ"!;πpέπεα το ΠYjγούνι ΤYjς ήταν κιiπως 6αρύ Τούτη 1ι πινελια υπο γράμμιζε τα 6ίαια συναισθήματα που θα έκδtjλωνόντοuσαν ο1ργότερα στ ζωή της Τό στόμα ΤYjς λιγο σχαφτό Ιχψρα ζε γρια περηφάν;ια 'Ήταν κι αυτό σε ΙΙρμονΙα με τα χέ ρι α της το ΠTjΥοuνι της τα φρύδια ΤTjς και την δμοfψη κoρμoστασιιi της ΚαΙ τελευταια διιiυνωoyj που θιiφτανε για να 6γιiλει τα σuμπεριiσματιi του δ ΥνωσΤYjς: Έ: φων της ΝαταλΙ γοtjτεuτική δεν χατάφερνε να ωλόψει τους 40 \ 41

18 τέτοιας; κοπέλλας; που 1ι όμορφιά tyjt;; τον θάμπωνε τι γυ νικα θά γιν6τανε στά τριάντα της χρόνια; Κι ό καλος δ πα;ρατyjρyjτrις μποροσσε νά ξεγελαστετ! 'Όσο κι αν ταν πα λυ Οόοκ'Ολο νά 6ρετ κανείς την εδτuxια στο γάμο μ: αδτη τrιν κοπέλα οέν ταν καί άοόνατο Μέσα άπ' τά άνώριμσ! λαττώμιχτά; tyjt;; λάμπανε μερικά λιχμπρά πρoτερμιx Στ χέρια aζιqu μιiστoρα οεν όπάρχει 'JtpotipYjμιx που av άνιχ πτuxθεί οε θά πνίξει τά!λαττώμιχτα και ΙδιαΙτερα σ' lyol κοριτσι που άγαπ&ει Μά γι νά πλάσει κανείς μι Υυναίκα τόσο ΟόπλαστYj χρει&ζεται 1ι σιοερένια πυγμ ιxδτrι που lλεγε στον Πώλ δ Ντε Μαρσαι Ό φό60ς δ!μπνευσμέυ'ος άπ την άγάπyj ετναι το πιο σιγουρο!ργαλετο γιά νά πλ& σει κανείς τrιν ψυχrι μιaς; ΓUναΙκας; "Όποιος άγαπ&ει φα6aται Κι l5ποιος φ06aται ε!ναι πιο κοντά στrιν άγάπyj παρά στο μτσος; "Αραγε δ Πώλ θά ετχε την ψυχραιμια την κρι oyj και τη σταθερότyjτα πού άπαιτοσσε δ άγώνας που πρέ πει νά κάνει δ ι!ν-τ;ρας; διχως; ποτέ νά άφσει νά το όποπτευ θε 1ι "C'ναΙκα του; Κ' δστερα 1ι ΝαταλΙ τον άγαποσσε τον Πωλ; Οπως; οι περισσότεροι νέοι ι!νθρωποι κ' 1ι Ναταλί!παιρνε γιά άγάπyj τά πρωτα σκιρτ'ήματα τijς φόσης; χαι τήν εδχαριστ'υ/οyj που τijς προκαλοσσε το παρουσιαστικο 't'oo Πώλ OΙως νά ξέρει τιποτα γιά το γάμο καί τήν οικογέ νεια Γι υτήν δ κόμyjς Ντε Μανερ6ιλ δ ιχ'όριανος; οιπλώ μάτης που γνωριζε τις 6ασιλικες αδλες τijς ΕόρώΠYjς; 1νας άπ τυς κομψούς νέ'ους τοο ΠαρισιοΟ δε μπορ06σε νά ετναι κοινος ι!νθρωπος; διχως; Ψυχική Μναμη ντροπαλος μά καί τολμyjρός; δραστριoς raw; στις; Μσκολες; στιγμες; μ &'Ικιxν05 νά CΙντιμετωπίσει τά!μπ6διιχ που Χαλl1νε τήν ευτuxιιx θα ετχε ι!ριχγε &'ργότερα &ρκετη λεπτότητα γιά νά ξεχωρισει τά θιχυμάσιιχ προτερ'ήμιχτιχ 't'oo Πώλ μέσα &π τά ικρoελιxττώμιxτά του; 'Ή μ'ήπως θά μεγιχλοποι06σε τά 1_ λαττώμιχτα κιχι θά ξεχνοοσε τ& Μλά lτat &πως κάνοον οι πιο πολλές νι6πιχντρες που δέ γνώρισιχν τιποτα &π τ& 6άσιχ νιχ τς ζως;; Σέ μιά δρισμένη fιλικια fι ΓUνιxΙκα ΣUΓΧωpεΤ τιχ!λιχττώμιχτιχ σ' &ποιον την Πιροστιχτευει cιπ τις μικροστενιχ42 χώριες κιχί πιχ:ρνει τις μικρoστεy'oxcίφιε γι& δυστuχιες Ποιά συμ:pιλιωτικrι δόνιχμη ποιά πειρα ear φωτισει το νέο ιχυτο ζευγιiρι; Κι!ν δ Πώλ κ' fι ΓUναΙκα τou νoμlσouνι πώς; &'γιχπιοοντιχι!νω θά 6ρΙσκοντιχι &κ6μα στ& xraδoλα γ'ήμιχτα rot δέχ;ντιχι οι γuνιxτκες στήν &ρχή τοσ 'Y'άμou τoυ oτ χμrλιμέντιχ που κ&νουν οι crot;uyot γuριζoντιx άπο lνα χορό 1500 OYjAΙXOYj τού εδνοιτ &κ6μα 6 π6θο; Κι av γινει ΙΧότο δέ θά κινδυνεόει 6 Πώλ νά πέσει στην τuριxy νια τijς γυναικιχς του CΙντΙ νά θεμελιώσει τη δικ1j τou xu ω ear ΚΙΥ ρια?χίιχ; θά μπορέσει νά πετ «δχι» δ Πώλ; Μνευε ενιχι;; δντoς ι!νθρωπος; δχι α6τος πou ofjτιχν τόσο ctιδυνιxτoς; Τό θέμιχ αuτς τ-ης μελέτyjς δέν ετνιχι το πέριχσμιχ &π την κιχτ&στιχοyj τοο nεόθειχ'υ νέου στην κιxτιiστιxση τοο πιχντρεμένου μ' l5λο που ε ιιχ; τέτιoς; πινιχκιχς; μέ πλατιά συνθεσrι θά rl7ροuσ:ιχζε το!νδιιχφέρον πού προσφέρει "! σωτερική θjελλιχ των ιχισθyjμάτων μας στ& πιο τaπεινά πρά 'Υ'μιχτιχ τ-ης ζωή; Τά γεγονότιχ κιχι οι Ιδέες που δδ'ήυησιχν στο γάμο τοϋ Πώ) μέ τrι οεσποινίδιχ Εόιχπελίστα ετνιχι ει σιχγωγή στο!ργο νεχει σά μονιχδικό σκοπό νά σκιιχγρα φισει τή μεγάλyj κωμωδίιχ που πιχιζετιχι πριν &πο κ&θε γά μο "Ισιχμε τώριχ πιχριχμελ1jθyjκε ιχυτη fι σκηνή &π τού θε:χτρικούς συγυριχ:ρετς μ' δλο που προσφέρει καινouρ'υ'ιες 'JtYjYE; γι την ΚΙΧλλιτεχνΙΧ1j τους δημιουρ'υ'ιιχ' Aδτrι fι oκyj νrι πυ στάθηκε CΙπoφιxσιστικrι γιά το μέλλον τοο Πώλ ΜΙ πού 1ι κυρία EojιxγyeAiatιx τrιν 16λεπε νά φτάνει μέ δέος ετνιχι 1ι συζ'ήτφη που προκιχλοσν πάντα στις &ρισ't'oκριxτι κε; κ:χί στίς CΙσ:ικές Τκoγένιες; τ& σuμ66λιxιιx 'Y'άμou Γιιχ τι τά CΙνθpώπιyΙX π&θη συγκλονιζοντιχι το ιo &πο μικρά δσο κι &'πο μιγάλα: συμφέροντιχ ΟΙ κωμωδιες αδτές πού παιζ'ουτιχι μπροστιχ ai jσuμ60λαιογράφouς μοιάζouν δλες λίγο πολύ μ' ιxjtyjv!δω κ' Ιτσι το!νδιιχφέρον της θά 6ρΙ σκετιχι λιγότερο στις σελιδες ΙXU'toO τοο 6ι6λΙου κιχι πολύ περισσότερο στις 4νιχμνΤισεις; των παντριμένων

19 ΣτΙς «ρχες του χεψώνα του 1822 δ Πώλ Ντε Μανιρ6Ιλ ζ1]τφε τό χέρι της εσπoινιδας ΕόαγγελΙστα μέσω της θειας; t'ou της 6αρών'l)ς Ντε Μωλενκούρ Παρ δλο ποτ) 6αρώη oν!μεινε π?τε περισσότερο 4πό δυό μ'9jνες στό Μεντοκ αυτυ) t'l) cpoρα lμεινε Ισαμε τό τέλος 'ΟΚ'1ίω6ρΙou γι ν συμπαρασταθεϊ στό μικραν1]ψι Τ'l)ς και ν παιξει τό ρόλο Τ'ijς μψέρcις Άψου Ικανε την πρώτ'l) xpoo01j στην κυρια Eόσ γείστα 1ι θεία πεπειρμέν'l) ΓUναΙκα 'ιjρθε νά: y πει του_ Πωτ ιiπoτελέσματα που ειχε τό olιi6'l) της -Παιοι μ'ου τοο είπε 1ι ooυλειιi σου Ιγινε MιλώνΤ<Lς για εριoυσιακ έματα Ιμαθα πώς 1ι κυρια Εόαγγελίστα o ΟΙ ει τιπoτ αυτοπροαίρετα στην κόρ'l) Τ'l)ς <π οεσπο ι νις ΕυαγγελΙστα παντρεύεται με δτι της 4νήχει Οικαιω μα τια Παντρέψου παιοί μου παντρέψου t'l)v! Ο[!νθρω ποι πeιυ lxouv!να νoμα και κτηματα ν κλ'l) οοοτη σουν μι& Ρ oίκoγεν ιακy) πιχριiοοσ'l) ν otιxt'l)p1]aouv ειναι 4ναγκ σμέ ν?ι ιiρyιx tι Υρ1]ΥΟΡα ν& κιχταλ1]ξουν lxe! θιiθελα νιi6λπα τον ιiyαπψένo μου uroato ν& παίρνει τόν Ιοιο δρόμο νθ π ντρευτ ις μι χαριχ κι χωρίς lμένα Δε μοο μίνει παρ : ν σου οωσω Π(ν εό oγιιx μου ΟΙ γ 'l)ες σν και μένα δεν Ρ ou θέ :r ρι ιx ι " τιχν θ& πιχρουσιιχσεις τυ) ΥυναΙκα Ο'Ου στόν κόσμο θ τ Οώτ με μευαλτ)τερ'l) άνε01j στό σπιτι μου παρ lδ ώ ν ν ειχες οικό σου σπιτι στό ΠαρΙσι θ& Ι6ρισκες κα ταφυ yι σε ένιx: πoυ εόχαριστως θ οι«ρ ρύθμιζα τό μισό μeιυ σπιτι ΥΙα να μεινετε 'ΑΥαπ'l)ΤYj θεί ειε Πώλ σ ς εόχαριστ M τ ΙΧ l oυσα -:- ;ε με t'l) pιia'l) 1ι δ μψέρα τι2ης δεν t'9jς ώοινει τι ι ιp : π ιi Ι 'l) ματ ς Κ1] 't ; πρωτ060υλία παντρεύετιχι μι τ δικαιμ'l)τέριχ πιχιοί μου ειναι Π'OY'l)pYj 4λεπού 'Εκμε ταλλε ι Ρ ς όρ'l)ς τούς 15ρ ου ; ν o oωσε ι oνιiχα αότό πού δε μπα ρε! ν& σου στεριρειt'l)v περιουσια τοο πατέρα "ΕμεΤς οι μεγιiλοι δ'ινουμε μευιi 'l) O'l) Α aca ιx στό τι Ιχει αότ6ς τι Ιχει "Ά ; : 44 :; : ιχότ1] Σε συμ60υλεύω νιχ δώσεις αόστ'l)ρες; δδ'l)ύιες; στό συμ60λιχιουράφο σου ΠρoικoσUμφωY'O παιοί μου είναι τό πιό Ιερό καθijκον "Αν δ πατέρας σou κ' 1ι μ'l)τψι σου δεν εί Χ':1ν στρώσει καλά τό κρε6ιiτι τους; Ισως σ1]μερα ν μυιν είχες σεντόνια ΥΙ& ν κοιμ'l)θετς; θ' 4ποχτησεις; παιιιi ΕΤναι τό πιο ψυσι'ολογικο lπακόλουθο τοο γιiμoυ Πρέπει λοιπόν νιχ τά εξασφαλίσεις Πήγιχινε ν δετς τόν μαιτρ Μα τι&ς; το γέρο συμ60λαιογράφο μας; Ή κυρια Ντε Μωλενκουρ lφυυε 4φ1]νoντaς; τόν Πώλ πολδ σκεπτικό Ή πεθεpιi πρεπε ν εξασφιχλίσει τ συμφέρoντιi t'ou στό συμ6όλαιο και ιiναγκαστικιx ν& τ& όπερaσπιστεϊ M ποιός; 4πειλοΟσε; ΆκολούθφΒ τη συμ60υλiι τ'ijς; θειaς; του και 4νιiθεσε στό μαιτρ Ματιάς; νά συντάξει τό πρoικoσuμφωνό του Μά οε συζ'l)τήσεις πού πρό6λεπε τον στεy'oχωρooσaν Γι' αότό και μπ'9jκε πολυ ταραυμένος στό σπιτι τ'9jς κυριας Εδαγγελίστα Οταν πijυε ν& της ιiνιxγγείλει ττιν 4πόφασ1] του Οπως δλοι ο: οειλοί άνθρωποι Ιτρεμε μυ) φανpώσει τούς; φόβους που τοο είχε εμφυσήσει 1ι θεία t'ou και πού τούς Ι6ρισκε προσ6λ'l)τικούς Γι ν' 4ποφόγει ττιν παραμικρτι 4ντιγνωμΙα μ' YOl πρόσωπο που τοο lπι6αλότανε τόσο δσο 1ι μέλλουσα πεθεριχ του!ρχισε ν& μιλάει περιφραστικά μπερδεμένα 1τσι που κάνουν 15λ'Οι 15σοι διστιiζoυν ν' ιiντιμετωπισoυν τί δυσκολιεζ -Κυρ101 μου ετπε σε μιά στιγμτι που 1ι ΝαταλΙ ετχι 6Υε! Ιξω ξέρετε τί είναι δ οικογενειακός ΣUΜ6oλαιoγριiφoς Ό δικός μου είνιχι!να καλό γερoντιiκι Π'Ou θά στενοχωρι6τανβ πολύ άν οεν ιiνaλιi6aινε τό συμ6όλαιο τοο -M 6ε6ΙΧίως ιiγaπ'l)τέ μου τόν lκοψε 1ι κυρια ΕδαΥ γελίστα T συμ6όλαια γιiμoυ τά συντιiσσει πιiντα δ συμ60λαιογράφος της κάθε oίκoγένει<lς ''Ο λ'l) την ωρα πού δ Πώλ!τοιμαζότανε νά κιiνει αδ τυ) τυιν ερώτ'l)σ'l) 1ι κυρ(ιχ ΕδαΥγελΙστα 4ναρωτι6τανε: «ΤΙ σκέφτετιχι;" «ΓιιχτΙ 'Ο[ γυναίκες Ιχουν τό μεγιiλo χιiρισμα 'ίά oιιx6ιiζoυν τίς κρυφες σκέψεις τοο άλλου 4π' τις!κφριi45

20 σεις του προσώπου;" Μά-ντεψε τις παρατ'yjρήσεις πou ετχι κά-νει θ ε ία &'π' το διστακτικο ύφος &'π' τον σuγκιν'yjμένο τόνο της φωνη; τοϋ Πώλ πού μαρτurxιϋσε!σωτιρικ-η πά-λ'yj -Τί να κά-νουμε σxlcpt'yjxe 1ι μοιραια μέρα Ιφτaσε fι xplσ'yj &ρχιζει ποιό θά-ναι το τέλος; - Ό σuμ6oλαιoγpά-φoς μου ε!ναι b κύριος Σολονέ ετ πε μετα &'πο λιγο Ό δικός σας ετναι δ κόριος Ματιά-ς θα τούς καλέσω να φ6νε αδριο και θα σuνιννo'rjθoσν πά-νω σ' αότο το θέμα Τό!πά-γγελμ6 τους δν ετναι να σuμ6ι6ά-ζουν τα συμφιροντά- μας διχως!μετς ν' &'νακατιυ6μαστι lτσι δπως οι μά-γειροι ετναι Ιπιφορτισμένοι να μας τoιμά- ζουνι καλο φαγψό; -Μα Ιχετε δίκιο &'ποκριθ'yjκε δ Πώλο κ' lνας &'νι παισθ'yjτος &'ναστεναγμός πρ6δοσι την &'νακοόφισή "t'otj Κά-τι παρά-ξενο είχε σuμ6ετ κ' οι ρόλοι ετχαν &'ναποδο γυρίσει Ό Πώλ &θώος Ιτρεμε και 1ι κυρία ΕόαγγελΙστα lδειχνε peil'yj μ' δλο πού lνοιωθε φ06ερ-η &'γωνια Αότη 1ι χήρα χρωστοϋσε στ-ην xbp'yj 't'yj; το Ινα τpίτr; &'π' τ-ην περι ουσια πού είχε &φήσει δ κόριος ΕΟαγγελΙστα δ'yjλαδ-η lνα έκατομμόριο δισικόσιες χιλιά-δες φρά-γκα και της ταν ΙΙδό νσιτο να!ξωφλήσει το χρέος της &'κόμα κι aν πουλουσε δ λα 'C'Yjc; τα όπά-ρχοντσι θα lπεφτε λοιπον στο lλεoς τοσ γ'μπpoσ Τ'Yjς 'Όσο κι!ν τον Πώλ τον ετχι 't'otj χεριοσ ΤΤις τωρα που θα τον σuμ6oόλυε δ σuμ60λαιoγpά-φoς του θα δεχότανε τον &'πολογισμο της κηδεμονιας Τ'Yjς; ''Αν Ιφιυγε τότε δλο το Μπορντώ θα μ6θαινε το λόγο και θά-ταν πια &'δόνατο να παντρέψει τ-η Ναταλι Ή Il'Yjtlpa αότη πού ofj θελε την εότuχια της xbp'yjc; της 1ι γυναικα αότη που dπο τότε πού γεννήθ'yjκε lζ'yjσe μέ &ξιοπρέπεux σκέφτηκε πώς αδρια θά-roρεπε να γινει &'ναξιοπρεπής Οπως οι ιuγά-λoι καπετά-νιοι πού θά-θελαν να σβήσουν &'π>l τ-η ζωή τους τη μέ ρα κειv"ij πού κρυφα στά-θ1jκαν δειλοι Ιτσι θά-θελε χι αδτη να σβήσει την αόριαν-η μέρα &'π' τις μέρες τijς ζως της Βέ6αια μεpικς τριχες &'π' τα μαλλιά- της &'σπρισανε xelv1j τή νύχτα πού &'ντιμέτωπ1j στα γεγονότα μετά-νιωνε για την 46 λ- = " -Υ=" :1 -:r;; κ' Ξ'ιι:ι:ωθε σ I τ τί; σxa1jpl; σuνέπειε iiσί ; τσ πρω σλε fι κατάστασή Τ1jς Πρω L 1:::'- r:ou τη-; έπέ6 τσ της λήμσ 6 πrxι τα! έμπι:πευτε f-y &'/γymμένη νσ iις :ο νω θει νά-ρ ι έσε καλ ε είχ ;μ6 λ σγρά o Τ1jς Τον -7 ό ψ &'πε πισια λογήσει την κρυ:ρή 't'yj; π Ρωί "Επρεπε νσ δμο διο 't'yj; τον! στον τε ου -1;ι όιιολ rwjσει :'" " fj_ 'ι - Ι 'Ι Ι ν "':J'J Ο:;' ι " πι'ζoή " poφ αστ η κτ ftrx-:l r:±'/-:σ 6±διζε προ; τ'ήν στ'ην α μεσ σ νoιω E έ πστ l vt 7-:7 θ1'jρ-: r:'ju 01; ytvt; λ π τα δεν σκ[ρ-:ημα ένάντια στον Πω ' 'JΖή τη; Ε'ια χσκ ο δλλ oτ τι ε &'ντιπά-θεια ουτ κόμ ουτ ε μίσος ουτε λος σ α τη την -xpu: ίπα &'ντ νδ του λά &θε α τάχ νε α Δε γινότ _!χθρος που 6-: νε -:άχα άθεη του δ &'θωο ' δικη' ε γ : ν ε πoτ ν' &'γαπήσει το ν νικήσει; ΚαΙ ποιό; μπόρεσ 'YjΡα 1ι Σπαν:όλ πον μέν'yj να ψερθετ Ι? το\)'" 'Α νlχγκlχ::ι θj\ -' σνω σ συτuν - 't'yjv 1 τά- Τ'Υ1ς ότη ερ ;;ι:ι:;±σισε '17 κμ ετλλευτ ε ι ε ν σ6 στει ιιονάχα -b'; i" lv1 που 'ή ντρ οπή του μπορo'jσμία της νυχτσς 6pΚ &'πόλ\)τη νίκη Μέσα σ-:ην Ύιρε σκέψεις που τις δέσπο ε τ δικαίωσή t'1j; σε μια σεφα αλι δεν ετχε έπωψελ'yjθετ Νατ ως ij πεpψράνει -:1j; Μήπ 'Υπηρχε στις πoθέ ιir:' τι; πιχτάλε; -:ης; 0 α : _ 7'J-:6 ; ;ο t l;p:; ε -:'ή :; ; - tpo &'π αυτor που λερωνουν lν χσμψό lνa σισχρο xlv'1)' ν σψά-λμα ταν τσ ζει να λογσριά-:ή'ι ψυχ; Δεν ήξερε ν!ντρα ν & Ινα για α uχι ευτ σλ'yj εγκλημlχ'' Δεν τlxν μεγ σλι; '0 θ1jσαυρος Π'Oi> ετχι πο τήσει μιor κοπέλσ σorv τ'ή Νστ λλαγμ<χ; ΠολλοΙ δντρες δ θ Ι 6 "υλάξει δεν ε!χε &'ν-::ά &'γσπιϊνε μέ χιλιες θυσιες; ια ξγopάζ«νε τη γυνσίκα που για τ'ή νόμ:μ'yj σuζυγo ς -:ί y κάνει κανεις λιγότερε θυσιες λωστε δ Πωλ τσν 1&'r' δ-:ι κά-νει για μια έρωμέν'yj; "Άλ!νθρωπος θα μεταχιιριζ6τσνε ν μo1jse'/tyob Ινα ; &'νικανος ς της θα τον 60'Yjθoaae γι' σότον τ' &'ποθέματα του πνεόματ6 στην κοινωνισ Αδ{)ιο ομισ ιοδρ '17 τι ά E ει μια 5μoopcp'Yj σταδ "Eτι δε θα του ξεπλή θ ης χρωστά-ει τη δόναμή του σνε κουτος να διστ&σει ρωνε το χρέος 't'yjc; μιόr μέpa; θά-τ πά-νω fι Πάρακ&τω; πσρα Nόr διστά-σει για μερικές δεκά-ρες Mόr θάτανε α!σχο;! } 47

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ.

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ. ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ. ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, ΓΙΕ ΜΟΥ, ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΣΤΑΒΛΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΠΡΙΝ 13 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΖΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΛΟΙΠΟΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ 1 ο παιδί: Ζούμε σε μια εποχή με δυσκολίες και σκληρότητα. Περνάμε παράξενες και λυπημένες στιγμές. Όπως οι άνθρωποι πολλές δεκαετίες πριν. Όμως εκείνοι. Ριγέ μπλουζάκι Κόκκινο μαντήλι στο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε...

Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε... Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε... (α μέρος)...χτες πήγα για ψάρεμα και έβγαλα ένα σπαράκι...στη φωτογραφία είμαι εγώ με το σπαράκι που έβγαλα. Τη φωτό την τράβηξε ένας φίλος μου για να αποθανατίσει το σπαράκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 25 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυμνο, 2014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ Σκηνή 1 η Το σπίτι του ακατάστατο. Μπαίνει η υπηρέτρια κι από πίσω μπαίνει ο. Κάθε πρωί η ίδια ιστορία. `Ερχεστε και μας βρίσκετε με την κρέμα ημέρας. Ορίστε, δεν πρόλαβα ούτε να την απλώσω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς.

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ.. ο Μοναδικός καί τό Δικό του Οί λανθασμένες άρχές της Παιδείας μας Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΔΡΧ. 55 ΜΑ:Ε: ΣΤΙΡΝΕΡ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

*Μικροί Εκπαιδευτές. για το Διαδίκτυο. Δράση 3

*Μικροί Εκπαιδευτές. για το Διαδίκτυο. Δράση 3 *Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο Δράση 3 * * Καλημέρα Σωτήρα * σου μιλάει η πέμπτη, * τάξη του δημοτικού σχολείου Σωτήρας. * πολύ μας υποτίμησες, εμείς μονάχα λίγο. * Σκεφτήκαμε Σωτήρα να σου πούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Β Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Χάρτινη αγκαλιά» Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Εκδόσεις: Καλέντης Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα