ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 1

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ. : Κάνιγγος 20 ΤΑΧ.ΚΩΔ..: Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ...: εσωτ.186 FAX : Αθήνα 4 / 4 / 2013 Αρ. Πρωτ Αρ. Διακήρυξης 1 / 2013 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την μίσθωση και παροχή υπηρεσίας με κινητές χημικές τουαλέτες, στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του. 1.1 ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΌΨΗ: 1.1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1.Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 1.1. Του Α.Ν 1470/38 (ΦΕΚ 428/Α/ ) «Περί Οργανισμού του Ταμείου Λαϊκών Αγορών» Του Π.Δ. 489/87 ( ΦΕΚ 226/Α/ ) «Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών Αγορών» Του Ν. 3190/03 ( ΦΕΚ 249/Α/2003) «Τροποποίηση του Ν. 2323/95 <Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις> και άλλες διατάξεις» 1.4. Του Ν. 2198/1994 ( Φ.Ε.Κ. 43/α/ ) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ. 145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» Του Ν /99 ( Φ.Ε.Κ. 199 /Α /99 ) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/ ) Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 ( EL 134 / ) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64 /Α/ 07 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, άρθρα 24 και Του Π.Δ. 166 / 2003 ( Φ.Ε.Κ. 138 /Α / 2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» κατά το μέρος που δεν αντίκειται στο Π.Δ. 60/ Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173Α/2010 ) «Για τη Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων συμβάσεων, με τον οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 2007/66/ΕΚ» Του Ν. 3871/10 φεκ 141/α/ Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη Του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α / ) «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/ ) «συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 2

3 1.16. Τις με αριθμ. πρωτ. Β1-7410,7415/ ΚΥΑ διορισμού του Γ.Γ.Ε/Γ.Γ.Κ (ΦΕΚ 507/ΥΟΔΔ/ ) Την αριθ. Π1/1105/ εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών». 2. Την υπ αριθμ. 09/ (θέμα 1o ΕΗΔ ) απόφαση του Δ.Σ. για πρόχειρο διαγωνισμό μίσθωσης χημικών τουαλετών διάρκειας πέντε (5) εβδομάδων. 3. Την υπ αριθμ. πρωτ. 4551/3/ απόφαση δέσμευσης ποσού. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο διαγωνισμό, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την μίσθωση και παροχή υπηρεσίας με κινητές χημικές τουαλέτες, στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (53.744,25 ) συν ΦΠΑ 23% δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (12.361,18 ) σύνολο εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (66.105,43 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 15 Απριλίου 2013 και ώρα 12:00 π.μ στο Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων / Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής, Κάνιγγος 20, Τ.Κ Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην ανωτέρω διεύθυνση (στο πρωτόκολλο του Οργανισμού Ισόγειο Γραφείο 20, , Αθήνα) ή Courier στην ως άνω διεύθυνση. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο Πρόεδρος του Ο.Λ.Α.Α. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ν. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : - ΓΡΑΦ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ - Ο.Λ.Α.Α. ΤΜΗΜΑ Ε 3

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΙΣΘΩΣΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 141 ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ και παροχή υπηρεσίας με 706 εβδομαδιαίες τοποθετήσεις χημικών τουαλετών, ήτοι 3530 τοποθετήσεις στις πέντε (5) εβδομάδες. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Α ΖΩΝΗ Β ΖΩΝΗ Γ ΖΩΝΗ Δ ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΥΠ\ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΥΠ\ΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ & ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % ΦΟΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ,25 + ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ,43 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ Α ΖΩΝΗ ,25 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ,81 Β ΖΩΝΗ ,25 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ,81 Γ ΖΩΝΗ ,75 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ,27 Δ ΖΩΝΗ ,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ,54 ΣΥΝΟΛΟ ,25 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ,43 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ KAE 0439 ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΤΟΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΩΣ Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3,172 % ΑΝΑΛΥΣΗ: 1.-Υπέρ ΜΤΠΥ 3% και επ αυτού 2,40% χαρτ.+ογα 2.- Υπέρ ΕΑΔΣΥ 0,10 Κατά την πληρωμή του μισθώματος θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 Φόρος εισοδήματος 8% Οι τουαλέτες θα τοποθετούνται και θα εξυπηρετούν στο σύνολο τους τις 183 Λαϊκές Αγορές σύμφωνα με τους πίνακες που παρατείθονται. Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8 στην οποία να δηλώνει τον ακριβή αριθμό των τουαλετών που θα διαθέσει και ο οποίος πρέπει να είναι ο μέγιστος αριθμός κάθε ζώνης, που συμμετέχει προσαυξημένος κατά 20%. 4

5 Κατάσταση με τον αριθμό των τουαλετών κατά αγορά Πίνακας 1: Κατανομή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ΟΛΑΑ για το σύνολο των Λαϊκών (όλες οι ζώνες) ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΪΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μέσος όρος αριθμού απαιτούμενων τουαλετών ανά ημέρα 117 Άμεσα διαθέσιμες τουαλέτες (+ 10% του Μ.Ο.) 129 Μέγιστος αριθμός διαθέσιμων τουαλετών (+ 20% του Μ.Ο) 141 Πίνακας 2: Τοποθετήσεις τουαλετών ανά λαϊκή ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥΑΛ ΕΤΕΣ ΑΝΑ ΛΑΪΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΑ 6 Α ΑΘΗΝΩΝ ΓΟΥΒΑ 4 ΔΕΥΤΕΡ Α Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΥΡΝΑΡΙ 2 Α ΑΘΗΝΩΝ ΛΙΔΩΡΙΚΙ 2 Β ΑΘΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΛΙΟΣΙΑ 6 Β ΑΘΗΝΩΝ Ζ. ΠΗΓΗ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ ΓΟΥΔΙ 2 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ 4 Γ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ 6 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΑΚΟΣ 2 Γ ΑΘΗΝΩΝ 1 η ΜΑΗ 2 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΥΚΑ 4 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 6 Δ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΨΥΧΙΚΟ 4 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ 4 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 2 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ 2 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ 2 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ 4 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 2 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΜΦΙΑΛΗ 8 5

6 ΤΡΙΤΗ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤ Η συνέχεια πίνακα 2 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΣΤΥΛ ΚΟΡΥΔ 2 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΙΟΥΜΗ 4 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2 Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 4 Γ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν ΦΑΛΗΡΟ 2 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΨΕΛΗ 6 Α ΑΘΗΝΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙ 6 Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 2 Α ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ 2 Β ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 6 Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΜΑΔΥΤΟΣ 2 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 6 Γ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ 2 Γ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 2 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝ. ΜΑΡΟΥΣΙ 4 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ 4 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 6 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΛΙ 4 Δ ΑΘΗΝΩΝ Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 4 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 4 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 2 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΑΣΑ 2 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΙΜΟΣ 2 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 2 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΝ. ΨΑΛΙΔΙ 2 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΕΑΣ 2 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 4 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΗΓΑΔΑ 8 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΤΑΜΑΡΑΚΙΑ 4 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ 6 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 6 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΕΛΕΟΥΣΑ 4 Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ 2 Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 2 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Α ΑΘΗΝΩΝ Α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4 Β) ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 4 Α ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΡΑΧΑΜΙ 4 Α ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗ 4 Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 2 Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 8 Β ΑΘΗΝΩΝ ΓΚΥΖΗ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2 Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΠΟΥΠΟΥΠΟΛΗ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 2 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑ 4 6

7 ΤΕΤΑΡΤ Η ΠΕΜΠΤ Η Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 4 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΥΚΗ 6 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 4 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΩΝΟΣ 6 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 4 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 2 Ε ΑΘΗΝΩΝ Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΗ 2 Ε ΑΘΗΝΩΝ Κ. ΨΑΛΙΔΙ 2 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 2 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 4 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 6 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 6 Β ΠΕΙΡΑΙΑ Κ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 6 Β ΠΕΙΡΑΙΑ Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ ΑΣΠΡ ΧΩΜΑΤΑ Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ 2 Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 2 Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 6 Α ΑΘΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑ 8 Α ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΥΛΑ 4 Α ΑΘΗΝΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΠ. ΠΕΡΙΣΣΟΥ 4 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΩΝ 4 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ 4 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 4 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥΦΑ 4 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΥΜΗΤΤΟΣ 4 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΣΙΑ 6 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΡΑΙΔΑ 2 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΣΕΠΟΛΙΑ 6 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΜΠΟΝΑ 2 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΨΕΛΗ 4 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 4 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 4 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 4 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 6 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 4 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 4 Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΣΟΦΙΑ 4 Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ 2 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

8 ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑ ΤΟ Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 4 Α ΑΘΗΝΩΝ ΒΕΙΚΟΥ 4 Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 4 Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 6 Β ΑΘΗΝΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ ΣΦ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Γ ΑΘΗΝΩΝ Π. ΨΥΧΙΚΟ 2 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΒΡΙΛΗΣΙΑ 8 Δ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ 6 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 6 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΧΙΛΤΟΝ 2 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 2 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 2 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΝ. ΚΥΨΕΛΗ 4 Ε ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 4 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 4 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΗ 2 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ ΠΑΡ ΕΛΛ 2 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ 6 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ 2 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Α 4 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Β 4 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΙΟΥΜΗ 4 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΜΗΝΑΣ 2 Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ 4 Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΕΝΤΗΣ 2 Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡ ΑΝΘ 2 Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 6 Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 Α ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΕΥΡΥΑΛΗ 2 Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΣ 6 Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ 4 Β ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΧΕΛΗ 4 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ 6 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ 6 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2 Γ ΑΘΗΝΩΝ Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ 4 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 4 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 8 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 8 Δ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ 2 Δ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 2 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 4 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 6 8

9 Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΓΥΡ/ΛΗ Π.Π 2 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΑ 4 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΙΜΟΣ 4 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗ 2 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΙ 6 Α ΠΕΙΡΑΙΑ Ν ΕΥΓΕΝΕΙΑ 4 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 6 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΙΔΑΡΙ 4 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ 2 Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 4 Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2 Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παραπάνω Πίνακες, ανάλογα με τις ανάγκες των αγορών (νέα κλιμάκια, αλλαγές δρόμων κ.λπ.) χωρίς μεταβολή του συνολικού αριθμού κατά ημέρα. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ (μέρος της ποσότητας) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ/ ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΖΩΝΗ ,81 ΖΩΝΗ ,81 ΖΩΝΗ ,27 ΖΩΝΗ ,54 ΣΥΝΟΛΟ ,43 ΖΩΝΗ 1 Πίνακας 2: Κατανομή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ΟΛΑΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΪΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 22 ΤΡΙΤΗ 8 28 ΤΕΤΑΡΤΗ 8 36 ΠΕΜΠΤΗ 8 36 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 26 ΣΑΒΒΑΤΟ 5 30 ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΙΚΩΝ/ΤΟΠΟΘΕΤ ΗΣΕΩΝ Μέγιστος αριθμός απαιτούμενων τουαλετών ανά ημέρα 36 9

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 Κατάσταση με τον αριθμό των τουαλετών ζώνης 1 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΗΜΕΡΑ ΛΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΜΟΣ WC ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 6 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΧΑΝΣΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Α ΑΘΗΝΩΝ ΓΟΥΒΑ ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ- ΒΑΘΥΚΛΕΟΥΣ 4 ΑΤΡΕΙΔΩΝ- ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΥΚΑ ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ 4 ΕΥΔΟΞΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΥ 2 ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ - ΚΑΔΜΟΥ ΤΡΙΤΗ Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΨΕΛΗ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 6 ΣΙΚΙΝΟΥ ΝΑΞΟΥ ΤΡΙΤΗ Α ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΛΕΚΑΚΗ 2 ΤΡΙΤΗ Ε ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΙΜΟΥ 2 ΤΡΙΤΗ Ε ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2 ΤΡΙΤΗ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 2 ΤΡΙΤΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΠΟΥΑΙΩΝ 2 ΤΡΙΤΗ Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΛΑΕΡΤΟΥ- ΤΙΜΟΘΕΟΥ 6 ΤΕΤΑΡΤΗ Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 4 ΙΑΛΕΜΟΥ ΣΙΒΟΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Β ΑΘΗΝΩΝ ΓΚΥΖΗ ΚΑΛΒΟΥ 4 ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 2 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 6 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛ.ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 4 ΣΕΡΙΦΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ Δ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΨΑΡΡΩΝ 4 ΧΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΩΝΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 6 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ Β ΠΕΙΡΑΙΑ Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΠΑΝΔΩΡΟΥ 6 ΠΕΜΠΤΗ Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΖΥΜΠΑΡΑΚΗ 6 ΓΙΑΝΝΑΡΗ - ΙΩΝΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ Ε ΑΘΗΝΩΝ ΣΕΠΟΛΙΑ ΔΩΔΩΝΗΣ 6 10

11 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΠΕΜΠΤΗ Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 4 ΠΕΜΠΤΗ Ε ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΣΑΡΩΝΟΣ 2 ΑΡΙΟΒΑΡΖΑΝΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΨΕΛΗ ΤΗΝΟΥ - ΣΠΟΡΑΔΩΝ 4 ΥΔΡΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΜΠΤΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝ/ΣΩΝ ΑΧ. ΚΥΡΟΥ 4 ΠΑΠΑΔΑ - Α. ΧΑΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α ΑΘΗΝΩΝ ΒΕΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ 4 ΜΑΤΖΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ ΠΥΘΙΑΣ 4 ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΚΡΗΣΙΛΑ 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΣΙΑ-ΧΙΛΤΟΝ ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ 2 ΣΑΒΒΑΤΟ Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 6 ΣΑΒΒΑΤΟ Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΚΟΥΔΙΝΟΥ 8 ΣΑΒΒΑΤΟ Β ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 4 ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ ΠΑΣΣΩΒ 4 ΨΥΧΑΡΗ (σχολείο) ΣΑΒΒΑΤΟ Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 8 ΜΙΧ. ΒΟΔΑ 154 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12 ΤΡΙΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 6 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΕΜΠΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 4 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΩΝ 2 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12 ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 4 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΓΟΥΔΙ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 ΠΕΜΠΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΙΛΙΣΣΙΑ ΓΑΛΗΝΗΣ 6 ΖΩΝΗ 2 11

12 Πίνακας 3: Κατανομή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ΟΛΑΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΪΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 36 ΤΡΙΤΗ 8 28 ΤΕΤΑΡΤΗ 8 24 ΠΕΜΠΤΗ 6 24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 32 ΣΑΒΒΑΤΟ 9 34 ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΙΚΩΝ/ΤΟΠΟΘΕΤ ΗΣΕΩΝ Μέγιστος αριθμός απαιτούμενων τουαλετών ανά ημέρα 36 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 Κατάσταση με τον αριθμό των τουαλετών ζώνης 2 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10 ΔΕΥΤΕΡΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΑΚΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 2 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΡΙΤΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ (ΑΠΌ ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΧΙΟΥ) 4 ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ (ΑΠΌ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 14 ΤΡΙΤΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6 ΠΕΜΠΤΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 ΤΥΜΦΡΥΣΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ Γ ΑΘΗΝΩΝ Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 4 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14 ΔΕΥΤΕΡΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΣΕΥΔΙΚΟΥ 6 ΔΑΒΑΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ 1η ΜΑΗ. 1η ΜΑΗ 2 ΤΡΙΤΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 2 ΤΕΤΑΡΤΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 4 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 14 ΤΡΙΤΗ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 4 ΣΑΒΒΑΤΟ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6 12

13 ΣΑΒΒΑΤΟ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΚΡΙΕΖΗ (ΑΠΌ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΩΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ) 4 ΑΚΑΚΙΩΝ ΠΕΥΚΗΣ- ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 8 ΤΕΤΑΡΤΗ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΥΚΗ Π. ΜΕΛΑ 6 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 2 ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10 ΠΕΜΠΤΗ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 4 ΠΙΝΔΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ' ΑΘΗΝΩΝ Π. ΨΥΧΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΔΕΥΤΕΡΑ Δ' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΞΑΝΘΟΥ 4 ΣΟΦΟΥΛΗ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 8 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2 ΣΑΒΒΑΤΟ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΙΛΙΟΥ 22 ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΟΝ ΑΙΑΚΟΥ 6 ΒΡΥΣΥΪΔΟΣ ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗ (Ν. ΛΙΟΣΙΑ) ΧΙΟΥ 4 ΤΕΤΑΡΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 2 13

14 ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΠΕΜΠΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΝΙΚ. ΛΙΟΣΙΩΝ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 4 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΧΕΛΗ ΑΒΕΡΩΦ 4 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ (ΛΙΟΣΙΑ) ΘΕΟΔΩΡΑΣ 2 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 10 ΤΡΙΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 6 ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΤΡΙΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΜΑΔΥΤΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2 ΣΕΡΡΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ Δ' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 700 ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 24 ΠΕΜΠΤΗ Β ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 4 ΠΕΜΠΤΗ Β ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 4 ΣΑΒΒΑΤΟ Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 6 ΒΥΖ. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 4 ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΠΕΜΠΤΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4 ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 8 ΤΕΤΑΡΤΗ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4 ΣΑΒΒΑΤΟ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΙΝΟΥ 2 ΤΡΙΤΗ Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΑΣΑ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 2 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΥΠΡΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 2 14

15 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 2 ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 ΤΡΙΤΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2 ΤΕΤΑΡΤΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 ΤΕΤΑΡΤΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ Κ. ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΟΥΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 6 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 6 ΤΕΤΑΡΤΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 2 ΣΑΒΒΑΤΟ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 4 ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΖΩΝΗ 3 Πίνακας 4: Κατανομή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ΟΛΑΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΪΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 8 ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 26 ΠΕΜΠΤΗ 7 28 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 34 ΣΑΒΒΑΤΟ 9 34 ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΙΚΩΝ/ΤΟΠΟΘΕΤ ΗΣΕΩΝ Μέγιστος αριθμός απαιτούμενων τουαλετών ανά ημέρα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 Κατάσταση με τον αριθμό των τουαλετών κατά Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ 22 ΔΕΥΤΕΡΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΠΥΡΝΑΡΙ ΑΝΘΕΩΝ 2 ΤΡΙΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 2 ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ ΠΕΜΠΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΛΣΟΥΣ 8 ΚΥΠΡΟΥ ΖΕΡΒΑ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ Α' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΕΥΡΥΑΛΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2 15

16 ΛΙΟΥΓΚΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΑΘΑΝΑΤΟΥ 4 ΤΡΙΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 4 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12 ΔΕΥΤΕΡΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΛΙΔΩΡΙΚΗ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΡΑΧΑΜΙ ΑΜΑΛΙΑΣ 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΥΡΜ. ΜΠΡΑΧΑΜ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 2 ΒΟΥΛΑΣ-ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 4 ΠΕΜΠΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΟΥ 4 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΛΙΜΟΥ 10 ΤΡΙΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΛΙ ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 4 ΤΡΙΤΗ Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΙΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 2 ΚΑΝΑΡΗ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΛΙΜΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 4 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 18 ΤΡΙΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 4 ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΠΌ ΤΗΝΟΥ) 4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΠΌ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) ΧΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ΣΑΒΒΑΤΟ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΣΑΜΑΔΟΥ- ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 8 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΣΠ. ΜΗΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4 16

17 ΤΡΙΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΒΡΥΟΥΛΩΝ 4 ΤΕΤΑΡΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ 10 Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΛΥΣΙΠΠΟΥ 4 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ (ΔΑΦΝΗ) ΠΛ. ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ 2 ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥ ΟΘΩΝΟΣ ΠΕΜΠΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΥΜΗΤΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ 4 ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ ΣΙΝΩΠΗΣ ΠΕΜΠΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑ ΒΥΡΩΝΑ 10 ΑΔΑΜ. ΚΟΡΑΗ (ΑΠΟ ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗ ΕΩΣ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ) 2 ΑΔΑΜ. ΚΟΡΑΗ (ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΕΥΜΕΝΟΥΣ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6 Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΤΡΙΤΗ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΕΑΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 2 ΡΟΔΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 10 ΤΕΤΑΡΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4 ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 4 ΤΕΤΑΡΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 22 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 6 ΑΤΙΔΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β ΑΘΗΝΩΝ Π. ΣΦΑΓΕΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 2 ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 4 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΤΡΙΤΗ Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ ΚΕΚΡΟΠΟΣ 6 ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΡΙΤΗ Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 4 17

18 ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 16 ΤΕΤΑΡΤΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΥΡ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΚΑΙ Μ. ΑΣΙΑΣ 6 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Π. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 4 ΑΜΑΖΟΝΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β ΑΘΗΝΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΗΒΗΣ 4 ΝΗΡΗΙΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 4 ΤΕΤΑΡΤΗ Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 2 ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ 8 ΤΡΙΤΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΟΛΩΜΟΥ 6 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 14 ΣΑΒΒΑΤΟ Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 4 ΠΕΜΠΤΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ ΔΑΒΑΚΗ 4 ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΧΙΟΥ 18

19 ΣΑΒΒΑΤΟ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΕΛΠΙΔΟΣ 2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΟΞΗΣ ΖΩΝΗ 4 Πίνακας 5: Κατανομή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ΟΛΑΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΪΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 4 18 ΤΕΤΑΡΤΗ 8 36 ΠΕΜΠΤΗ 7 28 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 32 ΣΑΒΒΑΤΟ 6 30 ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΙΚΩΝ/ΤΟΠΟΘΕΤ ΗΣΕΩΝ Μέγιστος αριθμός απαιτούμενων τουαλετών ανά ημέρα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 Κατάσταση με τον αριθμό των τουαλετών κατά Δήμο ΠΕΙΡΑΙΑ 44 ΤΡΙΤΗ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΗΓΑΔΑ ΘΕΟΤΟΚΗ 8 ΠΕΜΠΤΗ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 4 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ ΔΑΓΑΝΗΣ 6 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ 2 ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Μ. 6 ΔΕΥΤΕΡΑ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ Ν. ΦΑΛΗΡΟ ΖΑΪΜΗ 2 ΤΡΙΤΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΤΖΑ 2 ΛΟΥΔ ΤΖΩΤΖ ΤΕΤΑΡΤΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΛ. ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΔΟΜΟΚΟΥ 4 ΚΑΡΥΤΣΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΓΡΥΜΠΟΒΟΥ 2 ΠΕΜΠΤΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ Φ. ΚΟΡΥΤΣΑΣ 4 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ 4 ΣΑΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 24 19

20 ΡΕΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 4 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 2 ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΙ ΑΒΕΡΩΦ 6 ΤΕΤΑΡΤΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 6 ΣΑΒΒΑΤΟ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 4 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ 2 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 6 ΔΕΥΤΕΡΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 Π. ΜΕΛΑ ΠΕΜΠΤΗ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑ ΘΡΑΚΗΣ 4 Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 22 ΤΡΙΤΗ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΤΑΜΑΡΑΚΙΑ- ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 4 ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΥΜΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Β' ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 4 ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΚΟΡΑΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Α' ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΙΟΥΜΗ-ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕΛΦΩΝ 4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 28 ΤΕΤΑΡΤΗ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 6 ΤΕΤΑΡΤΗ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 4 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ Ν. ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 4 ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑ 20

21 ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΜΦΙΑΛΗ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 8 ΠΕΜΠΤΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΕΡΑΙΒΟΥ 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑΣ 13ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10 ΣΑΒΒΑΤΟ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΣΤΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 2 ΝΟΤΑΡΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΠΕΜΠΤΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΔΗΛΟΥ 6 ΔΕΛΦΩΝ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 2 ΣΕΡΡΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 6 ΔΕΥΤΕΡΑ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΡΑΟΛΗ 4 ΑΙΟΛΟΥ ΠΕΜΠΤΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ 2 ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 36 ΤΕΤΑΡΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8 ΤΕΤΑΡΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΠΕΥΚΩΝ 4 ΥΑΚΙΝΘΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕΜΠΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΞΑΡΙΟΥ 4 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΑΓ. ΣΩΣΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ ΣΟΛΩΜΟΥ 6 ΔΕΥΤΕΡΑ Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 4 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2 ΜΙΑΟΥΛΗ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΤΡΙΤΗ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΝΑΟΥΣΗΣ 4 ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΠΕΛΟΠΙΔΑ 21

22 Ο ανάδοχος για την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού επάρκεια χημικών τουαλετών για κάθε ζώνη ή ζώνες (αθροιστικά) που θα συμμετάσχει σύμφωνα με το μέγιστο αριθμό διαθεσίμων τουαλετών των ανωτέρω πινάκων, προσαυξημένο με 20%. Οι τουαλέτες θα τοποθετούνται και θα εξυπηρετούν όλες τις Λαϊκές Αγορές σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α : Πρόχειρος διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την μίσθωση και παροχή υπηρεσίας με κινητές χημικές τουαλέτες, στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) (β) (γ) και (δ) κατηγορίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (53.744,25 ) συν ΦΠΑ 23% δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (12.361,18 ) σύνολο εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (66.105,43 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων (Μ.Τ.Π.Υ., Χαρτόσημο Μ.Τ.Π.Υ, ΟΓΑ Χαρτ/μου Μ.Τ.Π.Υ, Παρακρ. Φόρου 8%, ΕΑΔΗΣΥ 0,10%) και η πληρωμή θα γίνει ως ακολούθως: - Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος της περιόδου των 5 εβδομάδων μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου με την έκδοση αντίστοιχου ΧΕ και την θεώρηση από το ελεγκτικό συνέδριο και με την έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου. - Δεν χορηγείται προκαταβολή. Για την έκδοση του ΧΕ απαιτείται η έκδοση του πρακτικού της επιτροπής παραλαβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4Β(ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ) της παρούσας, το τιμολόγιο είναι πληρωτέο εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών με την έκδοση του πρακτικού Το πρακτικό αυτό η αρμόδια επιτροπή θα το συντάξει λαμβάνοντας υπόψη τους απαράβατους όρους του παραρτήματος Γ. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/

24 4.- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο συμβατικός χρόνος έναρξης των εργασιών παροχής υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Προς τούτο ο προσφέρων θα υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, άρθρο 8 στην οποία θα δηλώνει τον ακριβή χρόνο έναρξης εργασιών. 5. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. Οι προσφορές πρέπει: 5.1 να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους,, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα 5.2 να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς 5.3 Προσφορές για μέρος της ποσότητας ανά ζώνη που ορίζει η προκήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5.4 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. 5.5 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Οργανισμού λαϊκών αγορών Αττικής την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών και ώρα π.μ.. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης Αρ. Πρωτ.../ Πρόχειρος διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την μίσθωση και παροχή υπηρεσίας με κινητές χημικές τουαλέτες, στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του. Πίνακα περιεχομένων με συνεχή αρίθμηση των σελίδων όλων των υποβληθέντων στοιχείων (1,2,3.). 24

25 A Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους : Α.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Επί ποινή αποκλεισμού) Α.1.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα. 18,34,39 του Π.Δ 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. Ότι δραστηριοποιούνται στην τοποθέτηση και παροχή υπηρεσίας με κινητές χημικές τουαλέτες. Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Α.1.2. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Επί ποινή αποκλεισμού) 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν σχεδιάσει και διαθέτουν συστήματα ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος σε ότι αφορά την συγκεκριμένη δραστηριότητα τοποθέτησης κινητών μονάδων χημικών τουαλετών. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται να παρέχονται αυτοτελώς για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση / κοινοπραξία. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8 στην οποία θα δηλώνουν την ακριβή ημερομηνία κατασκευής των τουαλετών και τον ακριβή αριθμό των τουαλετών που θα διαθέτουν και ο οποίος πρέπει να είναι ο μέγιστος αριθμός κάθε ζώνης, που συμμετέχουν, προσαυξημένος κατά 20%. Επί ποινή αποκλεισμού οι προσφερόμενες τουαλέτες θα πρέπει να είναι κατασκευής μετά την Κατά το στάδιο δε της ανάληψης εργασιών από τον τους ανάδοχο -ους, θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής των προσφερομένων τουαλετών, κατά την σύνταξη του οποίου ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει επίσημα έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει ο ακριβής χρόνος κατασκευής των παραδιδόμενων τουαλετών, σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν αποδείξεις ή ο χρόνος κατασκευής είναι προγενέστερος θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα του αρθρου20 του ΠΔ 118/2007. Οι παραδιδόμενες χημικές τουαλέτες θα σημανθούν, με δαπάνη του αναδόχου, με μοναδικό αριθμό ο οποίος θα περιλαμβάνει το γράμμα της ζώνης και τον αύξοντα αριθμό της μονάδας. Α.1.3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8 στην οποία θα δηλώνουν ότι α)διαθέτουν το κατάλληλο νομίμως απασχολούμενο προσωπικό, καταλλήλως εκπαιδευμένο, με ανάλογες δεξιότητες ώστε να διεκπεραιώνουν το έργο με ασφάλεια και επάρκεια, β) τα βυτία συντήρησης και μεταφοράς είναι επαρκή σε αριθμό (να δηλωθεί ο αριθμός), κυκλοφορούν νομίμως (άδειες κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ.) Α.1.4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι τα υγρά που θα χρησιμοποιηθούν για την λειτουργία των χημικών τουαλετών θα είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε περίπτωση που γίνεται χρήση υγρών με βιολογική δράση με μικροοργανισμούς, ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση από την παραγωγό εταιρεία ότι δεν είναι καθαριστικά και δεν καταχωρούνται στο μητρώο του Γενικού Χημείου του Κράτους. Α.1.5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8 στην οποία θα δηλώνουν την εγκυρότητα των προσκομιζομένων τεχνικών φυλλαδίων και φωτογραφιών του προτεινόμενου εξοπλισμού τουαλετών. 25

26 Α.2 Φάκελος με την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>, ο οποίος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις. του ανωτέρω έργου που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Α.3 Φάκελος με την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα περιλαμβάνεται το είδος που περιέχεται στην τεχνική προσφορά με: 1) την προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα (κινητή χημική τουαλέτα), την συνολική τιμή ζώνης στην οποία συμμετέχει και σε περίπτωση που συμμετέχει σε περισσότερες από μία ζώνες, τιμή ξεχωριστά για κάθε ζώνη. 2) το ποσοστό ΦΠΑ και 3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς. ΜΕΡΟΣ Β. 1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αναδόχους για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. β) Αποσφραγίζονται, μονογράφονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αξιολόγηση από την επιτροπή της τεχνικής προσφοράς και των δικαιολογητικών συμμετοχής. Ο φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο. δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στην Υπηρεσία. ε) Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης. 2.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την σχετική απόφαση αποδοχής του πρακτικού από το ΔΣ του ΟΛΑΑ, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την αυτήν: 1) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μονό για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 26

27 Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης.. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης υπ αριθμ / και αποσφράγισης πρόχειρων διαγωνισμών. 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπ αριθμ. 4946/ του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής κατόπιν της βεβαιώσεως των εποπτών οι οποίοι θα συντάσσουν καθημερινό δελτίο αξιολόγησης και σε περίπτωση αξιολόγησης με χαμηλότερο βαθμό θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 27 του ΠΔ 118/ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ -Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07, το άρθρο 3 του ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών» και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3886/2010 και εξετάζονται από την υπ αριθμ. 4897/ επιτροπή ή την αντίστοιχη επιτροπή κατά χρόνο αρμοδιότητα. 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές όλων των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν έγκυρες και παραδεκτές. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 6.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η επιλογή του αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του δ/σμού θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής. Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής. Πριν την υπογραφή της σύμβασης και ως προϋπόθεση για την υπογραφή της, αποτελεί το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης υπ αριθμ / με το οποίο θα βεβαιώσει, έπειτα από επιτόπιο έλεγχο, την συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και την επάρκεια ως προς το μέγιστο απαιτούμενο αριθμό για κάθε ζώνη συμμετοχής με βάση τα προβλεπόμενα της παραγράφου Α Κατά την εκτέλεση της σύμβασης του έργου, θα εφαρμοσθούν κατ αναλογία οι διατάξεις του Ν (ΦΕΚ 19/Α/95) και της Κ.Υ.Α.Αρ. Π1/7085/ (ΦΕΚ 2269/Β/99) σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών καθώς και επί θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση συμβάσεων. 27

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο προαναφερόμενος εξοπλισμός χημικών τουαλετών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρεί τις παρούσες ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πίνακας 3: Τεχνικές προδιαγραφές κινητών χημικών τουαλετών και παροχής υπηρεσίας ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ατομική καμπίνα διαστάσεων τουλάχιστον 1,00Χ1,00 και ύψους 2,20 (Ελάχιστες μέτρα, με κατασκευή ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου, η εξωτερικές) αντοχή σε κακώσεις και σε μεταβολές της θερμοκρασίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΡΩΜΑ H καμπίνα θα περιλαμβάνει μία (1) τουαλέτα Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και αρίστης ποιότητας με κατάλληλα πρόσμεικτα για αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. Σε περίπτωση εμπρησμού ή πυρκαγιάς, το υλικό δεν πρέπει να αναφλέγεται αλλά να «λιώνει». Επίσης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα ανοίγματα για τον επαρκή αερισμό της χημικής τουαλέτας. Κατάλληλη βαφή για να δένει με τον περιβάλλοντα χώρο να δρα θερμομονωτικά πάνω στο τοίχωμα της τουαλέτας, ειδικά δε στην σκεπή να είναι ανοικτή η απόχρωση για να διαχέει τον φωτισμό στο εσωτερικό. ΚΑΜΠΙΝΑ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΕΚΑΝΗ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κατασκευή τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου, η αντοχή σε κακώσεις και σε μεταβολές της θερμοκρασίας. Θα πρέπει να επιτυγχάνεται ο επαρκής αερισμός με φυσικά ή τεχνητά μέσα. Άνοιγμα πόρτας εισόδου τουλάχιστον 90 μοίρες. Να είναι ανθεκτική και να διαθέτει μηχανισμό κλεισίματος. Να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω. Στο εξωτερικό της να φέρει την απαιτούμενη σήμανση: Γένος Απαγορευτικό Στάθμευσης Κλειστού τύπου ώστε να αποφεύγεται η ορατή επαφή χρήστη με λύματα. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό λείο υλικό µε σκέπασμα και άνετο κάθισμα. Ο καθαρισμός της λεκάνης να γίνεται είτε µε ανακύκλωση των αποβλήτων με χρήση ειδικών χημικών και φίλτρου είτε με ενσωματωμένο μηχανικό σύστημα παροχής και περιδίνησης καθαρού νερού δηλαδή μηχανισμού πλύσης του χώρου της λεκάνης. Να συνδέεται µε δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 30 Lt. Θα πρέπει να είναι κατάλληλων διαστάσεων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άνετη πλύση των χεριών Χωρητικότητας τουλάχιστον 200 Lt που να διαθέτει τουλάχιστον ένα αεραγωγό ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό. Συνέχεια πίνακα 3 28

29 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Σ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ουρητήριο Βάση χαρτιών υγείας Οδηγίες χρήσεως ευκρινείς εντός και εκτός του θαλάμου, τοποθετημένες σε κατάλληλη και πλήρως στεγανή θέση. Να μην απαιτούνται σταθερές υποδομές (παροχή νερού, αποχέτευση) για τις τουαλέτες. Το βάρος της τουαλέτας δεν θα πρέπει να είναι γενικά μεγάλο, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα. Φορτηγά ΙΧ. αδειοδοτημένα για τη διαχείριση χημικών τουαλετών Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές και προσφορές με επιπλέον πλεονεκτήματα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Απαράβατοι όροι και Προδιαγραφές διαχείρισης (για την πληρωμή) Η διαχείριση των χημικών τουαλετών και η παροχή υπηρεσίας πρέπει να πραγματοποιείται ως εξής: Επάρκεια: Η ποσότητα των προσφερόμενων τουαλετών θα πρέπει να καλύπτει κατά 20% τον μέγιστο αριθμό της ζώνης των απαιτούμενων τουαλετών ανά ημέρα. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελεί μόνος του το έργο με τα αναγκαία μέσα, προσωπικό και εξοπλισμό. Προς τούτο με την έκδοση του μηνιαίου τιμολογίου οφείλει να καταθέσει κατάσταση μισθοδοσίας θεωρημένη αρμοδίως. Τοποθέτηση: Η τοποθέτηση του απαιτούμενου αριθμού τουαλετών στα σημεία θα γίνεται σε σημεία που θα υποδεικνύει ο Ο.Λ.Α.Α. Η τοποθέτηση των τουαλετών θα πραγματοποιείται σε προκαθορισμένους χώρους, το αργότερο μέχρι τις 5.00 π.μ., δηλαδή πριν από την έναρξη των λαϊκών αγορών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τις τουαλέτες σε άψογη κατάσταση και να είναι απόλυτα συνεπής στην παράδοσή τους. Συλλογή: Η απομάκρυνση των τουαλετών θα πραγματοποιείται μετά την λήξη της λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Κατά την διαδικασία της συλλογής ο χώρος που είχαν τοποθετηθεί οι τουαλέτες θα καθαρίζεται με καθαρό νερό υπό πίεση περιμετρικά. Μεταφορά: Η μεταφορά των τουαλετών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς για την διαχείριση χημικών κινητών τουαλετών. Η μεταφορά θα καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τυχόν βλάβη που θα προκληθεί στο περιβάλλον και σε τρίτους, σε περίπτωση ατυχήματος, αντίγραφα των οποίων οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Λ.Α.Α., ενώ τα μεταφορικά μέσα θα διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για άμεση επέμβαση. Ζημίες που τυχόν διαπιστώνονται στις τουαλέτες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε στη διάθεση του Ο.Λ.Α.Α. τον απαιτούμενο από τη διακήρυξη αριθμό τουαλετών. Καθαρισμός/Συντήρηση: Η συντήρηση και ο καθαρισμός του τουαλετών πρέπει να γίνεται καθημερινά µε ευθύνη του αναδόχου. Πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται η δεξαμενή αποβλήτων και όλος ο χώρος της τουαλέτας µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια απομάκρυνση όλων των ρύπων από την λεκάνη, τον νιπτήρα, την δεξαμενή αποβλήτων και γενικότερα όλου του χώρου της καμπίνας. Διαχείριση Αποβλήτων: Η διαχείριση των συλλεγόμενων αποβλήτων (λύματα) θα πρέπει να γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων των χημικών τουαλετών από νόμιμο αποδέκτη, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής. 29

30 Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την παρουσία προβλημάτων κατά τη διάρκεια χρήσης των τουαλετών και για το λόγο αυτό πρέπει να διεξάγονται περιοδικοί έλεγχοι και να υπάρχει ετοιμότητα για την αντιμετώπιση σε τυχόν δυσκολίες. Τρόπος λειτουργίας τουαλετών: Οι τουαλέτες θα πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα. Η συγκέντρωση των λυμάτων θα πρέπει να γίνεται στην δεξαμενή όπου για τις χημικές τουαλέτες έχει τοποθετηθεί το χημικό υγρό, εγκεκριμένο από το Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίον είναι ειδικού ΡΗ, απόλυτα φιλικού προς το περιβάλλον, δεν θα περιέχει φορμαλδεΰδη και θα ελέγχει απόλυτα την ανάπτυξη βακτηρίων και μικροβίων, προφυλάσσοντας τον χρήστη. Το χημικό υγρό δεν θα δημιουργεί αναθυμιάσεις στο χώρο, δεν θα μολύνει τα νερά και θα λειτουργεί κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση υγρών με βιολογική δράση με μικροοργανισμούς, βεβαίωση από την παραγωγό εταιρεία ότι δεν είναι καθαριστικά και δεν καταχωρούνται στο μητρώο του Γενικού Χημείου του Κράτους,. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με το ΦΠΑ της ζώνης ή των ζωνών για τις οποίες δηλώνει συμμετοχή σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007 άρθ. 25 & παράρτημα Ε. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (για την υπογραφή της σύμβασης) α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ β) η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007 άρθ. 25 & παράρτημα Ε. 30

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. Προς ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας.δ\νση.. για τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της για την προμήθεια... Σύμφωνα με την υπ. αρ. \ δ\ξή σας. - Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη). Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 31

32 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. Προς ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας..δ\νση.για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια (αρ.διακ/ξης /.) προς κάλυψη αναγκών του. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας...ευρω αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. - Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 32

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αριθμ. Διακήρυξης 1 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αριθμ. Διακήρυξης 1 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : 523Γ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ. : Κάνιγγος 20 ΤΑΧ.ΚΩΔ..:101 81 Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ... : 210-3824816 εσωτ.186 FAX.: 210-3825256 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ πρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΠΡΟΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1, ΤΚ 10677 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3322035 Αριθμ. Πρωτ: 951.1/ 39 /15 Αριθμ. Σχεδίου: 38 ΑΘΗΝΑ, 16 / 01 /2015 ΘΕΜΑ: Διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ των Τεχνικών Προδιαγραφών)

ΕΙΔΟΣ: (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ των Τεχνικών Προδιαγραφών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : N.E.O Πατρών-Αθηνών 28 T.K : 26441 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Διακήρυξη επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 006/2014 «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομής 3.100 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002657697 2015-03-23

15PROC002657697 2015-03-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 23/3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΔΑ Β4ΩΧ469Η-25ΙΗΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 25-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Διακήρυξης 14 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638184 2015-03-13

15PROC002638184 2015-03-13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: - 42

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: - 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 06Π3867/2010/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 06Π3867/2010/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» ΑΔΑ:45ΨΠ469070-ΒΡΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ Ερμούπολη 13-12-2011 Αριθ. Πρωτ: 12629 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 37

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002364707 2014-10-27

14PROC002364707 2014-10-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 41739 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836711 2015-06-10

15PROC002836711 2015-06-10 1PROC00286711 201-06-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΝ-Χ3Η ΑΘΗΝΑ, 18/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΝ-Χ3Η ΑΘΗΝΑ, 18/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 18/4/2013 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 16117 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002872150 2015-06-25

15PROC002872150 2015-06-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2015 Αθήνα 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52, 15233 Χαλάνδρι Τηλ. 210 6878 805 7 Φαξ. 210 6878 940 e mail: promithies@hoc.gr Αριθ.Πρωτ.: 8855/MZ/μζ Χαλάνδρι, 17/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 25/10/2013 Αριθμ.Πρωτ. 160527/ΙΒ Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ---------- Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Ερμούπολη 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2897 Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 04/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2012 Αρ.Πρωτ.: 3797/Α2/5-10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΠΡΌΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΊΣΘΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΏΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΆΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: - 41 -

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: - 41 - Λέρος 14 / 05 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 4885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε. Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TMHMA 4 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4, 106 74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο - Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 2088 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ CPV 39512100 5 2. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ CPV 39512000 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 2088 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ CPV 39512100 5 2. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ CPV 39512000 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΛΥΝΑΚΕΙΟ» Ταχ.Δ/νση: Γ. ΔΙΑΛΥΝΑ Ταχ. Κώδικας: 72 400 ΝΕΑΠΟΛΗ Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β)

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β) OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 7015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα