ΣΕΤΧΟ 15 ΙΟΤΝΙΟ 2011 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ. By: Maria Byron Panayidou

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΤΧΟ 15 ΙΟΤΝΙΟ 2011 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ. By: Maria Byron Panayidou"

Transcript

1 ΣΕΤΧΟ 15 ΙΟΤΝΙΟ 2011 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ By: Maria Byron Panayidou 1

2 Editorial: Ζχετε ποτζ ςκεφτεί να δϊςετε δϊρα; Μα και φυςικά ζχετε! Αλλά ποια είναι τα καλφτερα δϊρα; Αυτά με το βακφτερο νόθμα, που δεν μποροφν να αγοραςτοφν, και δεν μασ κοςτίηουν τίποτα αλλά αξίηουν περιςςότερο κι από τα καλφτερα διαμάντια ςτον κόςμο! 1. Σο πρϊτο δϊρο είναι η υμπόνια. Είναι κάτι περιςςότερο από ενδιαφζρον ι φροντίδα. Είναι θ αγάπθ ςε εφαρμογι. Για παράδειγμα, κάποιοσ ςτθ δουλειά ζχει πελαγϊςει με ζνα πρόβλθμα και ζχετε ζνα λεπτό ςτθ διάκεςθ ςασ, τότε αμζςωσ προςφζρετε ζνα χζρι βοθκείασ, χωρίσ αυτό να ςασ ηθτθκεί. Άλλα παραδείγματα ςυμπεριλαμβάνουν τθν προςφορά τθσ κζςθσ ςασ ςτο τρζνο ι το λεωφορείο, το να κρατιςετε τθν πόρτα ενόσ κτιρίου ανοικτι για να μπει μια μαμά με το μωρό τθσ, θ κακοδιγθςθ ενόσ θλικιωμζνου να περάςει το δρόμο κλπ. Φανταςτείτε τθν ζκπλθξθ αλλά και τθν χαρά των άλλων όταν τουσ προςφζρετε τα δϊρα αυτά που είναι ότι χρειάηονται τθ δεδομζνθ ςτιγμι. Μπορείτε να ςκεφτείτε ακόμθ εκατομμφρια τρόπουσ να εκφράςετε τθ ςυμπόνια ςασ. Ακόμθ ζνα πολφ καλό παράδειγμα είναι όταν μιλά κάποιοσ. Σότε προςφζρετε του το καλφτερο δϊρο τθσ ςιωπισ και τθσ προςεκτικισ ακοισ! 2. Σο δεφτερο δϊρο είναι αυτό τησ Ειλικρίνειασ. Αν ιταν μια μετοχι ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν θ τιμι τθσ κα ιταν ςτα ουράνια μιασ και είναι τόςο ςπάνια ςτον επιχειρθματικό κόςμο. Μποροφμε να κάνουμε μεγάλθ διαφορά ςτο κζμα προςπακϊντασ να τθν επαναφζρουμε. Αν είςτε ςτισ πωλιςεισ, αντί να προςπακιςετε να πουλιςετε ζνα δελτίο αποςτολισ μπορείτε να πουλιςετε υπθρεςίεσ, υποςτιριξθ και γνϊςθ. Να είςτε ζνα βοικθμα παρά ζνα εμπόδιο. Αν ρωτθκείτε για κάτι που δεν ξζρετε, μπορείτε να είςτε ειλικρινείσ και μετά να κάνετε κάκε προςπάκεια να βρείτε τθν απάντθςθ. τισ προςωπικζσ μασ ςχζςεισ, ειλικρίνεια ςθμαίνει να κρατάμε το λόγο μασ, να αποφεφγουμε το κουτςομπολιό, να μθν υπερβάλλουμε ςτα κομπλιμζντα μασ, και να αναγνωρίηουμε τα κατορκϊματα των άλλων. θμαίνει ακόμθ να είμαςτε ςωςτοί απζναντι ςτον εαυτό μασ και να εξαςκοφμε αξιοπρζπεια. 3. Σο τρίτο δϊρο είναι η Αναγνϊριςη. Οι άνκρωποι δζχονται περιςςότερθ κριτικι παρά αναγνϊριςθ. αν αποτζλεςμα, διψοφν για αναγνϊριςθ. Επειδι θ ειλικρινισ αναγνϊριςθ είναι όςο ςπάνια όςο και τα διαμάντια, ζχει μεγάλθ αξία. Όταν προςφζρουμε ζπαινο, ςυγχαρθτιρια, και καυμαςμό, προςφζρουμε το δϊρο τθσ αναγνϊριςθσ. Αποτελεςματικά δθλϊνουμε: «ο κόςμοσ είναι καλφτεροσ επειδή είςαι και εςφ ς αυτόν. Έχεισ αξία και είναι τιμή μου που ςε ξζρω.» Πόςο ςυχνά εκφράηουμε τζτοιου είδουσ ςυναιςκιματα ςτθν οικογζνειά μασ, τουσ φίλουσ μασ ι τουσ ςυναδζλφουσ μασ; 4. Σο τζταρτο δϊρο είναι το Ενδιαφζρον. Σι νομίηετε ότι είναι το χειρότερο που μπορείτε να κάνετε ςε κάποιον; Δεν είναι να τον μιςιςετε, γιατί το μίςοσ πθγάηει από ηιλεια ι φόβο, και τζτοιο αίςκθμα παρόλο που είναι αρνθτικό προςφζρει αναγνϊριςθ. Όχι! Σο χειρότερο που μπορείτε να κάνετε είναι να αγνοιςετε το άτομο. Να αδιαφοριςετε για τθν φπαρξθ του. ε αντίκεςθ, το δϊρο του ενδιαφζροντοσ τουσ τιμά για το ποιοι είναι. Και ποιοι είναι; Είναι ςυνταξιδιϊτεσ ςτο ταξίδι τθσ ηωισ. Ζχουν ακριβϊσ το ίδιο δικαίωμα να βρίςκονται εδϊ, τθν ίδια αξία ςτον κόςμο και ακριβϊσ του ίδιου ενδιαφζροντοσ ιςτορία να πουν ο κακζνασ μασ. Σο μόνο που ζχουμε να κάνουμε είναι να τουσ δϊςουμε τθν ευκαιρία να πουν τθν ιςτορία τουσ. Ο κάκε άνκρωποσ είναι μια πλευρά από το κόςμθμα που ονομάηουμε ηωι. Όταν δείχνουμε το ενδιαφζρον μασ ςτουσ άλλουσ τουσ δίνουμε τθν ευκαιρία να λάμψουν. Να είςτε ιδιαίτερα προςεκτικοί με αυτά τα ακατζργαςτα διαμάντια που ζχουμε ςτο ςπίτι μασ και τα ονομάηουμε τα παιδιά μασ! 5. Σο πζμπτο δϊρο είναι η Εντιμότητα. Όταν ςυμπεριφερόμαςτε με ςυμπόνια νιϊκουμε χαρά. Όταν είμαςτε ειλικρινείσ είμαςτε ςε γαλινθ με τον εαυτό μασ. Όταν λοφηουμε τουσ άλλουσ με αναγνϊριςθ, μασ αναγνωρίηουν για τθν καλοςφνθ μασ. Όταν δείχνουμε το ενδιαφζρον μασ ςτουσ άλλουσ ανακαλφπτουμε το καφμα και τθν ομορφιά του κόςμου. Γι αυτό λοιπόν κάκε δϊρο που δίνουμε ζχει τθ δικι του ανταμοιβι! Αλλά ακόμθ ζνα από τα καλφτερα δϊρα είναι αυτό τθσ εντιμότθτασ γιατί είναι φάροσ. Όταν πράττουμε μζςα από τθν εντιμότθτα πράττουμε χωρίσ να περιμζνουμε ανταμοιβι. Προςφζρουμε τα πιο πάνω δϊρα χωρίσ κανζνα άλλο κίνθτρο παρά αυτό του να κάνουμε το ςωςτό. Σα ζντιμα άτομα δεν προςπακοφν να βελτιϊςουν τουσ άλλουσ, αλλά προςπακοφν να βελτιϊςουν τον εαυτό τουσ, και ςτθν προςπάκειά τουσ αυτι, καλυτερεφουν και τον κόςμο. Αντί να προςπακοφν να αρπάξουν από τθ ηωι όςα πιο πολλά μποροφν, προςπακοφν να προςκζςουν ς αυτιν όςα πιο πολλά μποροφν. 6. Σο ζκτο δϊρο είναι ο Χρόνοσ. Είναι ζνα ανεκτίμθτο δϊρο γιατί είναι το μόνο που δεν αναπλθρϊνεται. του κακενόσ τθ ηωι, υπάρχει μόνο τόςοσ χρόνοσ. Μιασ και χρθςιμοποιικθκε, ζφυγε για πάντα! Γι αυτό λοιπόν, όταν περνάμε χρόνο με κάποιουσ, τουσ δίνουμε το καλφτερο δϊρο απ όλα τον εαυτό μασ. Σο κάκε ζνα από αυτά τα δϊρα δεν πρζπει να υπολογίηεται χωριςτά αλλά ςαν μζροσ τθσ ηωισ μασ. Όχι ςτο μζλλον αλλά ΣΩΡΑ. Ο απϊτεροσ τουσ ςκοπόσ δεν είναι να βοθκιςει αυτοφσ που είναι χιλιάδεσ χιλιόμετρα μακριά μασ αλλά να λιγοςτζψει τον φόβο και τον πόνο αυτϊν που βρίςκονται ςτον άμεςο μασ κφκλο οικογζνεια, φίλοι, γνωςτοί, ακόμθ και άγνωςτοι που γνωρίηουμε κακϊσ ακολουκοφμε τθν κακθμερινι μασ ρουτίνα. Διεύθυνση: Προδρόμου 34, Έγκωμη, 2406, Λευκωσία Address: 34 Prodromou Street, Engomi 2406, Nicosia YOUR NUTRITIONAL UPDATE / Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ Ownership: Ιδιοκτηςία: Monthly edition Μηνιαία ζκδοςη Editor in Chief, Diligence, Creation of articles & Design: Maria Byron Panayidou Τπεφθυνη ζκδοςησ, Επιμζλεια, Δημιουργία κειμζνων & χεδιαςμόσ: Μαρία Βφρων Παναγίδου The information contained in this e-newsletter is for educational purposes only. The content is not intended to substitute or replace professional medical advice, or treatment. Please check with your physician before using any information in this booklet. The information provided is based on recommendation and portrays the personal view of the writers. Τηλέφωνο: (Telephone) Τηλεομοιότυπο: (Fax) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ( ) Για τη Διατροφολόγο (Μαρία Βύρων Παναγίδου): Για γενικές πληροφορίες: Για ραντεβού: 2

3 Περιεχόμενα Γλυκαιμικόσ δείκτησ 4 5 θρούηα: θράοσλες, κεράζια, ροδάκινα, καρπούζι Σωματική μυρωδιά και διατροφή 6 6 Λάμψη και υγεία για τα μαλλιά ςασ Infra Red Therm Lipolisis 7 8 Δίαιτα: επιςτημονικά ή ατομικά Επικίνδυνεσ δίαιτεσ 9 11 Ώρα μάθηςησ Διάσημα γνωμικά 12 Παγωτό το πιο δροσιστικό επιδόρπιο Συνταγές του μήνα 3

4 ΝΑ ΣΑ ΥΟΡΣΩΟΤΜΕ ΟΛΑ ΣΟΝ ΓΛΤΚΑΙΜΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ; Τν ζέκα ηεο δηαηξνθήο έρεη εξεπλεζεί από όιεο ηηο πιεπξέο θαη κάιηζηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη δηαθεκηζηεί ηόζεο ζεσξίεο πνπ πνιιέο θνξέο καο βξίζθνπλ αληηκέησπνπο κε αληηθαηηθά ζηνηρεία θαη απειπηζκέλνη πξνζπαζνύκε λα βγάινπκε άθξε. Μεξηθέο από ηηο λέεο ζεσξίεο έρνπλ βάζε θαη άιιεο πάιη είλαη απιά παξαπιαλεηηθέο. Δπίζεο, ηειεπηαία αθνύκε αξθεηά ζπρλά ηνλ όξν «γιπθαηκηθόο δείθηεο». Αθνύζηεθαλ αξθεηέο ζεσξίεο θαη έγηλαλ πνιιέο έξεπλεο ζην πόζν επεξεάδεη ηελ πγεία καο θαη ην βάξνο καο. Αο δνύκε όκσο πξώηα ηη είλαη ν γιπθαηκηθόο δείθηεο. Ο γιπθαηκηθόο δείθηεο είλαη έλαο κεηξεηήο, ν νπνίνο ππνινγίδεη ηελ πνζόηεηα γιπθόδεο (ζαθράξνπ) ζην αίκα καο. Πην απιά, καο δείρλεη ην πόζν επεξεάδεη ην θάζε ηξόθηκν ηα επίπεδα γιπθόδεο ζην αίκα καο θαη ην ξπζκό έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο. Δίλαη νπζηαζηηθά έλαο ηξόπνο γηα λα κπνπλ ηα ηξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο ζε θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην βαζκό αύμεζεο ησλ επηπέδσλ ζαθράξνπ ζην αίκα κεηά από ηελ θαηαλάισζή ηνπο. Τα θαγεηά απηά ηαμηλνκνύληαη ζε κηα θιίκαθα πνπ μεθηλά από ην 0 θαη θαηαιήγεη ζην 100, θαζώο ηα ηξόθηκα κε ςειό γιπθαηκηθό δείθηε πξνθαινύλ αμηνζεκείσηεο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ ζαθράξνπ, ελώ ηα ηξόθηκα ρακεινύ γιπθαηκηθνύ δείθηε επηθέξνπλ κηθξόηεξε αύμεζε θαη έηζη είλαη πξνηηκόηεξα. Όια ηα ηξόθηκα ηα νπνία πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο απμάλνπλ ηε γιπθόδε (ή ζάθραξν) ηνπ αίκαηνο, όκσο ε ίδηα πνζόηεηα πδαηαλζξάθσλ δελ πξνθαιεί ηελ ίδηα αύμεζε ζηε γιπθόδε ηνπ αίκαηνο. Οη απινί πδαηάλζξαθεο (δάραξε, θξνύηα, ρπκνί εκπνξίνπ, κέιη θαη ην αγειαδηλό γάια) απμάλνπλ ηα επίπεδα γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο γξεγνξόηεξα, ζε ζρέζε κε ηνπο ζύλζεηνπο πδαηάλζξαθεο (ξύδη, δπκαξηθά, παηάηεο, ςσκί, όζπξηα θαη δεκεηξηαθά). Ωζηόζν, ην πόζν ζα απμεζεί ην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο κεηά ηελ θαηαλάισζε ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο πδαηαλζξάθσλ δηαθέξεη από ηξόθηκν ζε ηξόθηκν, από άηνκν ζε άηνκν, αιιά θαη αλάινγα κε θάπνηνπο εμσγελείο παξάγνληεο όπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε, θ.α.. Ο γιπθαηκηθόο δείθηεο όκσο ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ πνηόηεηα θαη όρη ηόζν κε ηελ πνζόηεηα ησλ πδαηαλζξάθσλ, ελώ ε πνζόηεηα ηνπ ηξνθίκνπ παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν. Γηα ην ιόγν απηό πξνηάζεθε θαη ε έλλνηα ηνπ γιπθαηκηθνύ θνξηίνπ, ην νπνίν ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ πνζόηεηα ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ππνινγίδεηαη κε ηελ πην θάησ εμίζσζε: ΓΦ = (ΓΓ / 100) Φ πεξηεθηηθόηεηα ηξνθίκνπ ζε πδαηάλζξαθεο ΓΦ = γιπθαηκηθό θνξηίν ΓΓ = γιπθαηκηθόο δείθηεο Σε γεληθέο γξακκέο, ηα ηξόθηκα κε ρακειό γιπθαηκηθό δείθηε έρνπλ θαη ρακειό γιπθαηκηθό θνξηίν, αιιά ηα ηξόθηκα κε κέηξην ή πςειό γιπθαηκηθό δείθηε κπνξεί λα θπκαίλνληαη από ρακειό έσο πνιύ πςειό γιπθαηκηθό θνξηίν θαη απηό πεξηπιέθεη ιίγν ηελ ηζηνξία καο! Έηζη παξαζέηνπκε ηνλ πην θάησ πίλαθα ν νπνίνο δείρλεη ηα πνζνζηά ηνπ γιπθαηκηθνύ δείθηε θαη ηνπ γιπθαηκηθνύ θνξηίνπ. Αμηνιόγεζε ηξνθίκνπ Γιπθαηκηθόο Γείθηεο (ΓΓ) Γιπθαηκηθό Φνξηίν (ΓΦ) Υακεινύ ΓΓ Μεηξίνπ ΓΓ Τςεινύ ΓΓ Όπσο πξναλαθέξζεθε ν γιπθαηκηθόο δείθηεο θαη ην γιπθαηκηθό θνξηίν επεξεάδνληαη από πνιινύο παξάγνληεο νη νπνίνη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα: Πξώηα από όια ν ζπλδπαζκόο ησλ ηξνθώλ. Όηαλ πάξνπκε ηα ηξόθηκα από κόλα ηνπο, ηόηε είλαη πνιύ εύθνιν λα ηα ππνινγίζνπκε γηαηί γλσξίδνπκε ην γιπθαηκηθό ηνπο δείθηε. Όκσο, έηζη γηα λα πεξηπιέμνπκε ηελ ππόζεζε, ηα ηξόθηκα πάληα ζπλδπάδνληαη κεηαμύ ηνπο, θαη απηό δπζθνιεύεη ηνλ ππνινγηζκό. Πξέπεη ινηπόλ λα είκαζηε πξνζεθηηθνί κε ηηο επηινγέο καο θαη λα ζπλδπάδνπκε ζσζηά ηα ηξόθηκα γηα λα κπνξνύκε λα ειέγρνπκε θαη ηα επίπεδα γιπθόδεο ζην αίκα, εηδηθά αλ πάζρνπκε από δηαβήηε ή κεηαβνιηθό ζύλδξνκν. Άιινο ζεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη ην είδνο ηνπ ηξνθίκνπ. Όζν πην επεμεξγαζκέλν είλαη έλα ηξόθηκν ηόζν πην ςειό γιπθαηκηθό δείθηε θαη γιπθαηκηθό θνξηίν ζα έρεη ελώ ην αληίζεην είλαη ζσζηό κε ηα πην αγλά θαη θπζηθά ηξόθηκα. Έλα θαιό παξάδεηγκα είλαη ηα πξντόληα νιηθήο αιέζεσο ηα νπνία αλεβάδνπλ ην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο πνιύ ιηγόηεξν απ όηη ηα ιεπθά αληίζηνηρά ηνπο. Ο γιπθαηκηθόο δείθηεο επεξεάδεηαη θαη από ηελ πνηθηιία ηνπ ηξνθίκνπ. Γηα παξάδεηγκα ην ιεπθό ξύδη έρεη ςειόηεξν γιπθαηκηθό δείθηε από ην παζκάηη, απιά θαη κόλν ιόγσ πνηθηιίαο. Η πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ηξνθίκνπ ζε θπηηθέο ίλεο είλαη αθόκε έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην γιπθαηκηθό δείθηε. Οη θπηηθέο ίλεο έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα θαζπζηεξνύλ ηελ απνξξόθεζε ηεο γιπθόδεο θη έηζη κεηώλνπλ ηνλ γιπθαηκηθό δείθηε θαη ην γιπθαηκηθό θνξηίν ελόο ηξνθίκνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ γεύκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ηα θξνύηα αλεβάδνπλ ιηγόηεξν ην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ρπκνύο ηνπο, όπσο θαη έλα γεύκα ην νπνίν ζπλνδεύεηαη κε ζαιάηα ζε ζρέζε κε έλα πνπ δελ πεξηέρεη ιαραληθά. Φπζηθά δε ζα κπνξνύζακε λα μεράζνπκε ην επίπεδν σξίκαλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Όζν πην ώξηκα είλαη ηα θξνύηα, ηα ιαραληθά ή νη θαξπνί, ηόζν πην ςειό γιπθαηκηθό δείθηε θαη γιπθαηκηθό θνξηίν ζα έρνπλ. Μηα παξασξηκαζκέλε κπαλάλα αλεβάδεη πεξηζζόηεξν ην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο από κηα αγνπξσπή αθνύ ην άκπιν πνπ έρεη ε κπαλάλα δηαζπάζηεθε ζε γιπθόδε κε ηελ δύκσζε ησλ πδαηαλζξάθσλ πνπ είλαη ζπλέπεηα ηεο σξίκαλζεο ησλ θξνύησλ. Όζν θη αλ ζαο θαίλεηαη παξάμελν, ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ γιπθαηκηθνύ δείθηε είλαη θαη ν ρξόλνο καγεηξέκαηνο. Όζν πεξηζζόηεξν ρξόλν καγεηξεύνληαη ηα ηξόθηκα ηόζν αλεβαίλνπλ ν γιπθαηκηθόο δείθηεο θαη ην γιπθαηκηθό θνξηίν. Τα παξαβξαζκέλα δπκαξηθά ζε ζρέζε κε ηα «al dente» δπκαξηθά έρνπλ ςειόηεξν γιπθαηκηθό δείθηε θαη απμάλνπλ πην πνιύ ην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο. Τν ίδην βεβαίσο ηζρύεη θαη κε ην ξύδη, ηηο παηάηεο θαζώο θαη ηα όζπξηα. Έλαο ηειεπηαίνο παξάγνληαο είλαη ε ζύζηαζε ηνπ γεύκαηνο. Η ζπλύπαξμε ιίπνπο θαη πξσηεΐλεο ζηα γεύκαηα επεξεάδεη ηνλ γιπθαηκηθό δείθηε θαη ην γιπθαηκηθό θνξηίν, αθνύ ην ιίπνο θαζπζηεξεί ηελ θέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ θαη ε πξσηεΐλε δηεγείξεη ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο. Δπίζεο, δηαθνξεηηθή είλαη ε επίδξαζε ησλ αθόξεζησλ ιηπαξώλ νμέσλ (π.ρ. ηα κνλναθόξεζηα ιηπαξά νμέα ηνπ ειαηνιάδνπ) ζην γιπθαηκηθό δείθηε ζε ζύγθξηζε κε ηα θνξεζκέλα θαη ηα trans ιηπαξά νμέα (ζην βνύηπξν θαη ηε καξγαξίλε). Οη έξεπλεο πάλησο έδεημαλ όηη αλ θαη νη πεξηνξηζκνί είλαη αξθεηνί, ε ρξήζε ηνπ γιπθαηκηθνύ δείθηε είλαη πνιύ ρξήζηκε γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηξνθώλ, αθνύ θαηά ζπλέπεηα βνεζά θαη ζηελ επηινγή πσο πγηεηλώλ ηξνθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο. Φπζηθά έρεη θαη ζεηηθέο επηπηώζεηο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πγείαο, όπσο ν δηαβήηεο, ε παρπζαξθία θαη νη θαξδηαθέο παζήζεηο. Τέινο, γλσξίδνπκε πσο ηα ηξόθηκα κε ρακειό γιπθαηκηθό δείθηε ζα κπνξνύζαλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο πείλαο, ηεο όξεμεο θαη ησλ επηπέδσλ ζαθράξνπ ζην αίκα. Η σκή πξαγκαηηθόηεηα πάλησο είλαη πσο κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο επηπηώζεηο ηνπ γιπθαηκηθνύ δείθηε είλαη ζηνλ ηνκέα ηνπ δηαβήηε. Η θαηαλάισζε ηξνθίκσλ κε ρακειό γιπθαηκηθό δείθηε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πην αξγή πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ησλ ζαθράξσλ θαη πην αξγή απνξξόθεζε ηνπ ζαθράξνπ ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο δίλνληαο ηελ επρέξεηα ζηνπο δηαβεηηθνύο λα ειέγρνπλ θαιύηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά ηα επίπεδα γιπθόδεο ζην αίκα ηνπο. Μία δηαηξνθή πνπ απνηειείηαη θαηά θύξην κέξνο από ηξόθηκα πινύζηα ζε πδαηάλζξαθεο κε ρακειό γιπθαηκηθό δείθηε, ηείλεη λα είλαη επηπρώο θαη θησρή ζε ιίπνο, ην νπνίν κπνξεί λα σθειήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο. Δπίζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ από άιιεο αζζέλεηεο όπσο νη θαξδηαθέο παζήζεηο θαη ε ππέξηαζε. Άιισζηε ε ηλζνπιίλε, ε νξκόλε πνπ απαηηείηαη γηα ην κεηαβνιηζκό ησλ πδαηαλζξάθσλ, έρεη εθηεηακέλε επίδξαζε ζηελ επίπησζε πνιιώλ αζζελεηώλ θαη ζεσξείηαη πσο ηα ςειά επίπεδα ηλζνπιίλεο είλαη έλαο από ηνπο πνιινύο παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζηελ αλάπηπμε θαξδηαθώλ παζήζεσλ θαη ππέξηαζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε θαηαλάισζε κηαο δηαηξνθήο πινύζηαο ζε ηξόθηκα κε ρακειό γιπθαηκηθό δείθηε, ζα βνεζήζεη ζηε κείσζε ησλ αλεβαζκέλσλ επηπέδσλ ηλζνπιίλεο. Αθόκε, ν γιπθαηκηθόο δείθηεο ζρεηίδεηαη κε θαιύηεξε αζιεηηθή απόδνζε αθνύ ηα ηξόθηκα κε ςειό θαη κέηξην γιπθαηκηθό δείθηε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα «μαλαγεκίζνπλ» ηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα γιπθνγόλνπ γξεγνξόηεξα από όηη ηα ηξόθηκα κε ρακειό γιπθαηκηθό δείθηε, όηαλ ιακβάλνληαη ακέζσο κεηά από έλαλ αγώλα. Τα ζπκπεξάζκαηα πάλησλ πνιιώλ εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηνλ γιπθαηκηθό δείθηε δείρλνπλ όηη κηα δηαηξνθή ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά, ε νπνία πεξηιακβάλεη θπξίσο πδαηαλζξαθνύρα ηξόθηκα, κε έκθαζε ζε απηά κε κέηξην πξνο ρακειό γιπθαηκηθό δείθηε, κπνξεί λα σθειήζεη ηελ πγεία. Παξόια απηά εκείο ζα πνύκε πσο ν γιπθαηκηθόο δείθηεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κεκνλσκέλα θαη απηό γηαηί ε ζπλνιηθή πνζόηεηα πδαηαλζξάθσλ, ε πνζόηεηα θαη ν ηύπνο ηνπ ιίπνπο, ε πνζόηεηα θαη ε πνηόηεηα ησλ πξσηετλώλ, νη θπηηθέο ίλεο θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε βηηακίλεο, αλόξγαλα ζηνηρεία θαη αιάηη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο παξάκεηξνη θαηά ηελ επηινγή πγηεηλώλ επηινγώλ. 4

5 ΦΡΟΥΤΑ Φξάνπιεο Έρεηε αλαξσηεζεί πνηέ αλ είλαη θαιό λα ηξώκε θξάνπιεο; Οη θξάνπιεο είλαη έλα λνζηηκόηαην θξνύην πνπ πξαγκαηηθά ζα έιεγα αμίδνπλ ηόζν γεπζηηθά όζν θαη ζξεπηηθά, έηζη ώζηε Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην πηάην καο, εκπινπηίδνληαο ην κε ηηο δηάθνξεο επεξγεηηθέο ηδηόηεηέο ηνπο. Πνηεο είλαη αιήζεηα απηέο νη ελεξγεηηθέο ηδηόηεηεο ηεο θξάνπιαο; Βνεζνύλ ζηε ρνιή, ζηα λεθξά, ζηα αξζξηηηθά θαη είλαη θαιέο θαη γηα ηελ αλαηκία. Ο θαξπόο, ηα θύιια, θαη νη ξίδεο ηεο Φξανπιηάο ρξεζηκνπνηνύληαη σο θάξκαθν εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα θαη κάιηζηα έλαο επηζηήκνλαο ζεώξεζε όηη είλαη θαηάιιειέο γηα όιεο ηηο αξξώζηηεο. Γελ αλαθέξνκαη θπζηθά ζηηο άζιηεο, ηεξάζηηεο θαη αλνύζηεο θαιιηεξγεκέλεο θξάνπιεο πνπ πνπιηόληαη ζηελ αγνξά θαη είλαη εκπνηηζκέλεο πνιιέο θνξέο κε θπηνθάξκαθα, αιιά κηιάσ γηα θξάνπιεο πνπ κπνξεί ν θαζέλαο λα θπηέςεη ζε δύν κέηξα γεο θαη πξαγκαηηθά όπνηνο ηηο δνθηκάζεη ζα θαηαιάβεη απόιπηα ηελ δηαθνξά από ηηο άιιεο θνηλέο θξάνπιεο θαζόηη νη δεύηεξεο πξαγκαηηθά ζα επσδηάδνπλ θαη ζα έρνπλ ηέηνηα γεύζε πνπ ζα καο μεηξειάλνπλ!! Πεξηέρνπλ: ηαλίλε, ζάθραξα, αζβέζηην, θώζθνξν, ζείν, ηώδην, ζίδεξν, καγλήζην, βηηακίλε Γ θ.ά. Έηζη θαηαιαβαίλνκε κε βάζε απηέο ηηο νπζίεο πόζα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα έρνπλ ζηελ πγεία καο. Οη θξάνπιεο ινηπόλ: Γξνπλ αηκνζηαηηθά (ζε αηκαηνπξία, εληεξηθέο αηκνξξαγίεο θαη κεηξνξξαγίεο) Καζαξίδνπλ ην αίκα - έρνπλ ηνλσηηθή θαη νξεθηηθή ηδηόηεηα Δίλαη πνιύηηκεο γηα ηα αλαηκηθά παηδηά θαη ηνπο ππνηαζηθνύο Ρνδάθηλν, ην επεξγεηηθό Αλαθνπθίδνπλ από ηνπο εξεζηζκνύο ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεο Ο θαξπόο ηεο θξανπιηάο όρη κόλν είλαη ζξεπηηθόο, δξνζηζηηθόο, καιαθηηθόο αιιά ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα ζε όζνπο ππνθέξνπλ από ζπθώηη, λεύξα, ξεπκαηηζκνύο, αξζξηηηθά, πνδάγξα Η θξανπιηά αλζίδεη από ηνλ Μάην σο ηνλ Ινύιην θαη νη θαξπνί σξηκάδνπλ ην θαινθαίξη, γη απηό εηνηκαζηείηε γηα θξανπιν-ζεξαπεία! Καη κε μερλάηε: 120 γξ. θξάνπιεο καο δίλνπλ κόλν 32 ζεξκίδεο. Σν ξνδάθηλν είλαη γλσζηό όρη κόλν γηα ηελ ππέξνρε κπξσδηά ηνπ θαη ηε δξνζεξή ηνπ γεύζε αιιά θαη γηα ηηο επεξγεηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο. Έρεη ηδηόηεηεο αληη-γήξαλζεο θαη είλαη επεξγεηηθό γηα ηα λεθξά, ηα κάηηα, θαη ηα δόληηα. ηελ Κίλα, ε ξνδαθηληά, ζεσξείηαη ζαλ «ην Γέληξν ηεο Εσή θαη ηνπ Δπίγεηνπ Παξαδείζνπ», ελώ ην άλζνο ηεο ζπκβνιίδεη ηελ άλνημε, ηελ αλαγέλλεζε θαη ηε γνληκόηεηα, θαη ν θαξπόο ηεο ηελ αζαλαζία. Απηό γηαηί ην ξνδάθηλν βνεζά ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ιίζσλ ησλ λεθξώλ θαη ηεο ρνιήο, θαη θαζαξίδεη ην έληεξν από παξάζηηα θαη ηνμίλεο. Βνεζά ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο δπζθνηιηόηεηαο, αλαθνπθίδεη από θιεγκνλέο ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο νπξηθήο νδνύ, ελώ ιέγεηαη πσο κεηώλεη θαη ηηο λαπηίεο ηεο εγθπκνζύλεο. Αθόκε, ιεηηνπξγεί σο ήπην θαζαξηηθό, θαη βνεζά απνηειεζκαηηθά ζηε ιεηηνπξγία ησλ πλεπκόλσλ, ηεο κύηεο θαη ηνπ ιαηκνύ. Κη αλ απηά δελ είλαη αξθεηά, αλαθνπθίδεη από ηελ ππεξέληαζε, ηνπο πόλνπο ζην ζηήζνο θαη ηνπο κπτθνύο ζπαζκνύο, ελώ ε θαηαλάισζε ηνπ εγγπάηαη ηελ πγεία ησλ καηηώλ, ησλ δνληηώλ θαη ηνπ δέξκαηνο. Ση όκσο ην θάλεη ηόζν επεξγεηηθό; Δίλαη πινύζην ζε θάιιην, αζβέζηην θαη λάηξην, ελώ έρεη κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε βηηακίλεο Β θαη Γ, θνιηθό νμύ, ζίδεξν, πξσηεΐλεο θαη ςεπδάξγπξν. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηεο ηζρπξήο αιθαιηθήο δξάζεο ηνπ ζην ζώκα, ιεηηνπξγεί σο θπζηθό ρσλεπηηθό. Πεξηέρεη Β-θαξνηίλε πνπ ζεσξείηαη ηζρπξό ζηνηρείν αληη-γήξαλζεο θαη είλαη πνιύηηκν γηα ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα. Σα κεράσια και οι θεραπευτικές τους ιδιότητες! Κάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ αγνξά πεξί ηα ηέιε ηνπ Μάε, αξρηθά ηα θόθθηλα θεξάζηα ελώ αξγόηεξα αθνινπζνύλ ηα ζθνύξα ηξαγαλά θαη ηα πεηξνθέξαζα. Πινύζηα ζε βηηακίλεο, A, Γ, B αιιά θαη ζε θάιην, αζβέζηην, θώζθνξν, ζίδεξν, καγλήζην θαη ραιθό πεξηέρνπλ απνηνμηλσηηθέο θαη δηνπξεηηθέο ηδηόηεηεο. Είλαη ηδαληθά γηα δίαηηα (ηα 100 γξ. έρνπλ κόλν 48 ζεξκίδεο). Δηαηεξνύληαη γηα ιίγεο κέξεο ζε πεξηβάιινλ ςπγείνπ. Τα βύζζηλα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα θαη εκθαλίδνληαη ηνλ Ινύιην. Δελ είλαη όκσο κόλν απηέο νη ηδηόηεηεο ηνπο. Δηαβάζηε πην θάησ γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο! Ελδείθλπληαη ζηελ αλαηκία, γηαηί, ιόγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθόηεηάο ηνπο ζε ζίδεξν, πξνάγνπλ ηελ αηκνπνίεζε. Ελδείθλπληαη ζε δίαηηεο αδπλαηίζκαηνο, γηαηί ηα δάραξα, πνπ πεξηέρνπλ, ηθαλνπνηνύλ ηελ αίζζεζε ηνπ γιπθνύ, ρσξίο λα καο παξαθνξηώλνπλ, κε ζεξκίδεο. Η ηέθξα ησλ κεηαιιηθώλ αιάησλ ηνπο, απμάλεη ηα αιθαιηθά απνζέκαηα ηνπ νξγαληζκνύ, ζπκβάιινληαο, έηζη, ζηε κείσζε ηεο θόπσζεο θαη ηελ παξάηαζε ηεο κπτθήο πξνζπάζεηαο. Δξνπλ απνηνμηλσηηθά, γηα ην ζπθώηη, ηε ρνιεδόρν θύζηε, ην αδεληθό ζύζηεκα θαη ηνλ νξγαληζκό, γεληθόηεξα. Οη θπηηθέο ίλεο θαη ηα νξγαληθά νμέα, πνπ πεξηέρνπλ, ηα θαζηζηνύλ έμνρα ππαθηηθά, κε ηζρπξή θαζαξηηθή δξάζε. Τα κεηαιιηθά άιαηα θαη ηρλνζηνηρεία, πνπ πεξηέρνπλ, δξνπλ, αλαθνπθηζηηθά, ζε ξεπκαηηθνύο πόλνπο, ζηα αξζξηηηθά θαη ηελ λεθξνιηζίαζε. Τα θεξάζηα είλαη δηνπξεηηθά θαη ρσλεπηηθά, ελώ δηαζέηνπλ αληηζεπηηθέο ηδηόηεηεο, ελάληηα ζε ινηκώμεηο ησλ νπξνθόξσλ νδώλ, θπζηίηηδεο θ.ιπ. Η ρακειή πεξηεθηηθόηεηά ηνπο, ζε λάηξην, ηα θαζηζηά επεξγεηηθά, γηα ηελ ππέξηαζε. Εμνπδεηεξώλνπλ ηα πξνεκκελνξπζηαθά πξνβιήκαηα, ηε λαπηία από ηα ηαμίδηα κε απηνθίλεην ή πινίν. Πεξηέρνπλ άθζνλεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα κεηώλνπλ ηα επίπεδα δαράξνπ ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο. Οη θπηηθέο ρεκηθέο απηέο νπζίεο νλνκάδνληαη αλζνθπαλίλεο. Σε πεηξάκαηα βξέζεθε όηη απμάλνπλ θαηά 50% ηελ παξαγσγή ηλζνπιίλεο από ηα θύηηαξα ηνπ παγθξέαηνο. Έρνπλ κεηαμύ άιισλ ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε. Πξνζηαηεύνπλ από θαξδηαθέο παζήζεηο θαη θαξθίλν. Καξπνύδη!! Σν παξαδνζηαθά θαινθαηξηλό θξνύην. Παραίλεη ην θαξπνύδη; Απηή είλαη κηα ζπλεζηζκέλε εξώηεζε πνπ αθνύκε ην θαινθαίξη. Η απάληεζε είλαη ζεηηθή γηα ηνλ ηξόπν δσήο καο εδώ ζηελ Κύπξν! ΟΦΙ ην θαξπνύδη δελ είλαη παρπληηθό. Αληίζεηα λα πνύκε πσο πεξηέρεη κηθξόηεξε πνζόηεηα δάραξεο από έλα κήιν. Δίλαη εθπιεθηηθό θαη όκσο αιεζηλό: έλα θαξπνύδη έρεη κόλν ηε κηζή δάραξε από έλα κήιν! Μάιηζηα ην δάραξν ηνπ θαξπνπδηνύ αλέξρεηαη κόιηο ζην 5%. Αθόκε, πεξηέρεη κεγάιε πνζόηεηα Βηηακίλεο Γ θαη βήηα θαξνηίλεο. Απηέο νη δύν νπζίεο είλαη αληηνμεηδσηηθέο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνύ από δηάθνξεο κνξθέο θαξθίλνπ. Τν θαξπνύδη είλαη επίζεο πινύζην ζε θάιην ην νπνίν βνεζά ζηε ξύζκηζε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Βνεζά αθόκε θαη ζηηο πεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο ηνπ εληέξνπ αθνύ είλαη πνιύ θαιή πεγή θπηηθώλ ηλώλ, άξα ην θαιό καο θαξπνπδάθη ιεηηνπξγεί ελάληηα ζηε δπζθνηιηόηεηα. Τέινο λα πνύκε πσο 2 κνίξεο θαξπνύδη πεξηέρνπλ κόλν 100 ζεξκίδεο! 5

6 Σωματική μυρωδιά και... διατροφή. Παξόιν πνπ ην ζέκα απηό είλαη θάπσο... ελνριεηηθό γηα κεξηθνύο, θαιά είλαη λα ην ζπδεηήζνπκε αθνύ ην θαινθαίξη είλαη ε επνρή πνπ ε ζσκαηηθή καο κπξσδηά γίλεηαη πην έληνλε ιόγσ ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. Η δηαηξνθή καο έρεη απόιπηε ζρέζε κε ηε ζσκαηηθή καο κπξσδηά κηαο θαη όηη βγαίλεη από ην ζώκα καο αληηπξνζσπεύεη ην ηη έρνπκε βάιεη κέζα. Γηα λα απνθύγεηε ινηπόλ ηελ έληνλε ζσκαηηθή κπξσδηά, ρσξίο ηελ ρξήζε απνζκεηηθώλ πνπ κεξηθέο θνξέο είλαη θαη βιαβεξά ζηνλ νξγαληζκό, ην θαιύηεξν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα αθαηξέζεηε ην θόθθηλν θξέαο από ηε δηαηξνθή ζαο. Άιια ηξόθηκα πνπ πξέπεη λα απνθεύγνληαη είλαη: ηα γεύκαηα από ηα ηαρπθαγεία (fast food) θαη ηα επεμεξγαζκέλα. Απμήζηε ηα δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο, ηα πξάζηλα θπιιώδε ιαραληθά, ηα θξέζθα θξνύηα, ηνπο μεξνύο θαξπνύο, ηα πγηεηλά ιάδηα (π.ρ. ειαηόιαδν) θαη άιια πγηεηλά ζπζηαηηθά θαη εληόο ησλ εκεξώλ ε άζρεκε ζσκαηηθή κπξσδηά ζα απνκαθξπλζεί! Λάκςε θαη πγεία γηα ηα καιιηά ζαο Ήρθε το καλοκαύρι. Μυρύζει θϊλαςςα, μυρύζει παραλύα. Ο όλιοσ μπόκε για τα καλϊ ςτη ζωό μασ και αρχύςαμε να ςκεφτόμαςτε πιο... καλοκαιρινϊ. Το μυαλό ταξιδεύει ςτην αποτρύχωςη, ςτα περιττϊ κιλϊ, ςτην αγορϊ μαγιό και ςτο μαύριςμα! Τι κϊνουμε όμωσ για να προφυλϊξουμε τα μαλλιϊ μασ απ τον όλιο; Μύα κουταλιϊ τησ ςούπασ λϊδι που ϋχετε ζεςτϊνει με μπεν-μαρύ και ϋνασ κρόκοσ αυγού, καλϊ ανακατεμϋνα. Μπαύνουν ςα μϊςκα ςτα μαλλιϊ και ςκεπϊζονται (τυλύγονται) με μύα πετςϋτα, μύα ώρα τουλϊχιςτον. Προετοιμϊζει τα μαλλιϊ για τον όλιο και λειτουργεύ ςαν λοςιόν για μετϊ το θαλαςςινό μπϊνιο. Μετϊ την εφαρμογό ξεπλϋνουμε καλϊ. Χυμόσ από 1 λεμόνι ό μιςό γκρϋιπφρουτ ςε ϋνα φλιτζϊνι νερό Μύα κουταλιϊ ςούπασ ξύδι ςε ϋνα φλιτζϊνι νερό Ένα φλιτζϊνι αφϋψημα από θυμϊρι ό δεντρολύβανο Ένα φλιτζϊνι γιαούρτι ό γϊλα (πλόρη) που τρϋφουν παρϊλληλα με την τόνωςη. Για να τονύςουμε την αξύα των φυςικών μϋςων φροντύδασ (εφόςον δεν υπϊρχει ςυγκεκριμϋνη αςθϋνεια), ςασ δύνω εδώ μερικϋσ ενδιαφϋρουςεσ πληροφορύεσ από παλαιϋσ ςυνταγϋσ φροντύδασ των μαλλιών. Τα 4 βαςικϊ υλικϊ περιπούηςησ των μαλλιών από τισ γιαγιϊδεσ μασ: ΤΟ ΓΑΛΑ - Για δυνϊμωμα και ξαναζωντϊνεμα ΤΑ ΑΥΓΑ - Τρϋφουν με τισ πρωτεΐνεσ και διατηρούν την ιςορροπύα λύπουσ και υγραςύασ. Δυναμώνουν το δϋρμα τησ κεφαλόσ. Η ΜΠΥΡΑ - Δυναμώνει τα μαλλιϊ (λεύκωμα, ορυκτϊ ϊλατα και οξϋα). ΤΟ ΛΑΔΙ - Ιςορροπεύ το λύποσ, απαλλϊςςει από τη ψαλύδα, ςταματϊ την πιτυρύδα. Όμωσ και τα βότανα ϋχουν τη θϋςη τουσ ςτην περιπούηςη των μαλλιών μασ! Δενδρολίβανο - Συντηρεύ και αναπτύςςει. Θυμάρι - Τονώνει το δϋρμα τησ κεφαλόσ, δύνει όγκο, αναπτύςςει. Καρυδιά - Τα φύλλα κατϊ τησ πιτυρύδασ, δυναμώνουν τα μαλλιϊ, και τα ςκουραύνουν ςε απόχρωςη χαλκού. Λεμόνι - Δύνει λϊμψη, απαλύνει, κατϊ τησ πιτυρύδασ. Μαΰντανόσ - Κατϊ τησ λιπαρότητασ. Ρίγανη - Βοηθϊ την ανϊπτυξη των μαλλιών. Φαςκόμηλο - Ζωντανεύει τα ξηρϊ μαλλιϊ. Χαμομήλι - Δύνει ξανθϋσ αποχρώςεισ ςτα ανοιχτόχρωμα μαλλιϊ. Από γενικότερεσ πληροφορύεσ και από μια πληθώρα πηγών, ϋχω αντλόςει για ςασ τα παρακϊτω ςτοιχεύα. Η απλό λογικό παρϊλληλα λϋει ότι αν αποφεύγουμε εκεύνεσ τισ αιτύεσ που προξενούν προβλόματα, θα ϋχουμε λιγότερο προβληματικϊ μαλλιϊ. Διατροφή Η καλό κατϊςταςη τησ υγεύασ εξαρτϊται από τη ςωςτό διατροφό. Άρα και τα μαλλιϊ ςασ ωφελούνται. Αποφεύγετε τισ τροφϋσ-δηλητόρια και προτιμϊται τισ πιο "φυςικϋσ", τροφϋσ πλούςιεσ ςε ιχνοςτοιχεύα και μεταλλικϊ ϊλατα. Συμπεραςματικϊ, προςϋχετε τι τρώτε - αποκτόςτε αυτό την καλό ςυνόθεια! Ύπνοσ Αφού εξαςφαλύςετε την κατϊ το δυνατό καλύτερη διατροφό, θα πρϋπει να φροντύςετε οπωςδόποτε και τον ύπνο ςασ. Σ αυτό δεν πρϋπει να κϊνετε καμιϊ παραχώρηςη, αν θϋλετε να ϋχετε ϋνα υγιό οργανιςμό. Περιβάλλον Αν ανόκετε ςτουσ τυχερούσ που ζουν "εκτόσ κϋντρου" γενικϊ, ςτισ παρυφϋσ των πόλεων, κοντϊ ςτη θϊλαςςα ό ςε δεντροφυτεμϋνεσ περιοχϋσ, ό ακόμα ςτην περιφϋρεια, μακριϊ από τη μόλυνςη και την ηχορρύπανςη, αυτό εύναι ϋνα πλεονϋκτημα. Πϊντωσ, μην παραλεύπετε να βρύςκεςτε, όςο πιο ςυχνϊ γύνεται, μακριϊ από την τυχόν καταπιεςτικό και αγχωτικό καθημερινότητϊ ςασ, δημιουργώντασ αφορμϋσ για "ςυνολικό φυγό" προσ τη φύςη! 6

7 INFRA RED THERM LIPOLISIS Τι είναι το Infra Red Therm Lipolysis ; Είναι μια ειδικής κατασκευής συσκευή εκπομπής θερμικών υπέρυθρων κυμάτων με τη μορφή ερυθρού φωτός. Πως λειτουργεί το Infra Red Therm Lipolysis ; Εκπέμπει ασφαλές, θεραπευτικό φως (ηλεκτροθερμία) το οποίο επιδρά σημαντικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας καύσης και απώλειας λιπώδους μάζας από τον οργανισμό (σε συνδυασμό με αερόβια άσκηση μέτριας έντασης). Πόσο χρόνο θα πρέπει να διαθέτω; Ελάχιστος χρόνος χρειάζεται, εφόσον η κάθε προπόνηση με το Infra Red Therm Lipolysis είναι πολύ σύντομη και διαρκεί μόλις 29 λεπτά! Σο Infra Red Therm Lipolysis είναι αποτελεσματικό έως και 9 φορές στην καύση λιπώδους μάζας και στην απώλεια βάρους, σε σύγκριση με το τρέξιμο στον συμβατικό διάδρομο για 29. Για περισσότερες πληροφορίες ή ραντεβού: Τηλ: diatrofologos.com For more information or an appointment: Tel: diatrofologos.com Walk for 29 minutes and you have the result of 4.5 hours of running!!! Does that sound like a miracle? Well, that s exactly what the Infra Red Therm Lipolisis is. A miracle! Now you can too, melt that fat away and kiss it goodbye!!! 7

8 ΔΙΑΙΣΑ: ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ Ή ΑΣΟΜΙΚΑ; Στο Hollywood, όπωσ και ςε ϊλλα μϋρη του κόςμου ςτα οπούα ςυχνϊζουν ό κατοικούν διαςημότητεσ βρύςκουμε το επϊγγελμα του διατροφολόγου να εύναι ϊκρωσ απαραύτητο. Η Halle Berry, η Meg Ryan, η Jennifer Aniston, η Lauren Graham, η Jennifer Garner, για παρϊδειγμα, ϋχουν τον προςωπικό του διατροφολόγο και τον προςωπικό τουσ γυμναςτό. Για να δημιουργόςουν και μετϊ κατϊ ςυνϋπεια να διατηρόςουν το ωραύο ςώμα που ϋχουν, χρειϊζεται να κϊνουν και αυτού τισ προςπϊθειεσ τουσ. Άλλωςτε, κακϊ τα ψϋματα, δεν γεννόθηκαν και θεϋσ! Μπορεύ να λϊμπουν από τα φώτα τησ δημοςιότητασ, αλλϊ η πορεύα τουσ για την κορυφό δεν όταν πϊντα ρόδινη. Από αυτϊ τα ϊτομα όμωσ μπορούμε να πϊρουμε πολλϊ μαθόματα. Αυτό γύνεται γιατύ αφού ϋχουν την οικονομικό ϊνεςη να κϊνουν ό,τι θϋλουν, ποτϋ, μα ποτϋ, δεν κϊνουν δύαιτα μόνεσ τουσ. Και αυτό, γιατύ οι γνώςεισ ενόσ επαγγελματύα, ςε οποιοδόποτε τομϋα, εύναι ανεκτύμητεσ. Έτςι, απευθύνονται ςε επαγγελματύεσ διατροφολόγουσ για την καλυτϋρευςη του ςώματόσ τουσ και δεν πειραματύζονται! H Oprah Winfrey, για παρϊδειγμα, που ςύγουρα εύδατε πόςη μεγϊλη διαφορϊ ϋκανε, κατϊφερε να ρύξει το περιττό βϊροσ με τη βοόθεια του προςωπικού τησ διατροφολόγου και του προςωπικού τησ γυμναςτό, και ϋτςι κατϊφερε να αλλϊξει το ςώμα τησ και να κερδύςει το παιγνύδι που λϋγεται «υγεύα». Τώρα νιώθει ςαν πραγματικϊ καινούριοσ ϊνθρωποσ και εύναι όλο ζωντϊνια. Άλλα παραδεύγματα διαςημοτότων που ϋχουν τον προςωπικό τουσ διατροφολόγο εύναι η Madonna, η Sharon Stone, και η Julia Roberts. Καμύα από αυτϋσ όμωσ δεν θα κατϊφερνε να φτϊςει ςτο ςτόχο τησ χωρύσ τη ςωςτό διατροφό! Τι εύναι πιο ςωςτό τελικϊ, να ακούμε τισ ςυμβουλϋσ των ειδικών ό να κϊνουμε του κεφαλιού μασ; Τροφή vs. Διατροφή Κατϊ κανόνα, από την πρώτη μϋρα που ερχόμαςτε ςτον κόςμο, μϋχρι και την τελευταύα μασ μϋρα που θα τον αφόςουμε, ςτο καθημερινό μασ πρόγραμμα, ϋχουμε το φαγητό! Με το που βγαύνει το κεφαλϊκι μασ από την μητϋρα μασ, μασ ταΐζουν! Και από εκεύ, κϊθε μϋρα, χωρύσ να αφόνουμε καμιϊ πύςω, τρώμε τουλϊχιςτον 4 5 φορϋσ τη μϋρα. Άρα, την τϋχνη του φαγητού την ϋχουμε εμπεδώςει πολύ καλϊ! Και εδώ αρχύζουν τα δύςκολα γιατύ η όλη ιςτορύα δεν εύναι να γεμύςουμε το ςτομϊχι μασ με φαγητό για να μην πεινϊμε, αλλϊ να το γεμύζουμε με τρόφιμα τα οπούα εύναι πλούςια ςε θρεπτικϊ ςυςτατικϊ, ούτωσ ώςτε να τρϋφουμε τον οργανιςμό μασ και να διατηρούμε την υγεύα μασ. Έχουμε όλοι μασ διαβϊςει ςε περιοδικϊ, ςε εφημερύδεσ και ςε βιβλύα για κϊποια θεωρύα διατροφόσ, και ϋχουμε όλοι ακούςει κϊποια ςτοιχεύα περύ διατροφόσ, εύτε από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραςη, εύτε από κϊποια κοςμικό εκδόλωςη. Όμωσ, η πληθώρα πληροφοριών πολλϋσ φορϋσ μασ πνύγει, ειδικϊ όταν οι γνώςεισ μασ ςτο θϋμα εύναι περιοριςμϋνεσ και δεν μπορούμε να διακρύνουμε την αλόθεια από την παραπλανητικό διαφόμιςη, και πολλϋσ φορϋσ χανόμαςτε ό ςυγχυζόμαςτε και από τισ αντικρουόμενεσ απόψεισ. Έτςι, το πιο ςωςτό, εύναι να αφόςουμε το θϋμα τησ διατροφόσ μασ και τησ δύαιτασ μασ ςτα χϋρια των ειδικών. Και ιδιαύτερα όταν ο ςκοπόσ μασ εύναι η απώλεια βϊρουσ. Πολλϋσ φορϋσ ςτην προςπϊθεια μασ να ρύξουμε βϊροσ, ξεπερνϊμε τη λογικό μασ και γινόμαςτε θύματα μιασ καινούριασ μοδϊτησ ό γρόγορησ δύαιτασ, η οπούα θα μασ επιφϋρει μεν την απώλεια βϊρουσ (για μικρό χρονικό διϊςτημα αφού μετϊ θα βϊλουμε το βϊροσ πύςω) αλλϊ μαζύ θα μασ φϋρει και ανεπανόρθωτεσ ζημιϋσ ςτον οργανιςμό οι οπούεσ θα μασ βρουν ςε μεταγενϋςτερο ςτϊδιο τησ ζωόσ μασ. Στην προςπϊθειϊ μασ λοιπόν να μειώςουμε το βϊροσ μασ, τόςο για αιςθητικούσ λόγουσ όςο και για λόγουσ υγεύασ μπορεύ να πϋςουμε ςτην παγύδα τησ εύκολησ λύςησ, αντύ να ακολουθόςουμε τουσ κανόνεσ υγιεινόσ διατροφόσ. Ποςότητεσ, ποικιλία, ςυνδυαςμοί Αν ακολουθούμε τουσ κανόνεσ υγιεινόσ διατροφόσ και βϊλουμε μπροςτϊ μασ την Πυραμύδα Υγιεινόσ Διατροφόσ (τη Μεςογειακό Διατροφό δηλαδό), δεν θα όταν κακό να περιορύζουμε από μόνοι μασ τισ ποςότητεσ, για να ρύξουμε βϊροσ. Αυτό φυςικϊ, παύρνει και ςαν δεδομϋνο πωσ θα ϋχουμε υπόψη μασ τισ ποςότητεσ τισ οπούεσ πρϋπει να καταναλώνουμε υπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ. Πολλϋσ φορϋσ μϊλιςτα, λόγω ϋλλειψησ εμπειρύασ ύςωσ, ό λόγω ςυνόθειασ, οι ποςότητεσ ςτισ οπούεσ εύμαςτε ςυνηθιςμϋνοι εύναι πολύ περιςςότερεσ απ ότι πρϋπει να καταναλώνουμε καθημερινϊ. Γι αυτό ϊλλωςτε καταλόξαμε ςτο περιττό βϊροσ που ϋχει ςυςςωρευτεύ ςτο ςώμα μασ. Θα μπορούςαμε φυςικϊ να κϊνουμε μια ϋρευνα ςτο διαδύκτυο ό ςε επιςτημονικϊ βιβλύα διατροφόσ και να δούμε «τι ςημαύνει μια μερύδα». Όμωσ τα πρϊγματα εύναι πολύ πιο εύκολα όταν απευθυνθούμε ςε κϊποιον ειδικό. Γιατύ; Μα για ϋνα απλούςτατο λόγο: δεν εύναι μόνο οι ποςότητεσ που ϋχουν ςημαςύα αλλϊ και οι ςυνδυαςμού. Κανϋνα τρόφιμο δεν ϋχει όλα τα θρεπτικϊ ςυςτατικϊ, ϊρα η διατροφό μασ για να εύναι υγιεινό, θα πρϋπει να τρώμε ποικιλύα τροφών. Μύθοι Ωραύα εύναι και τα παραμύθια και η μυθολογύα, δε λϋω... αλλϊ όταν ϋχουμε να αςχοληθούμε με την υγεύα μασ, οι μύθοι δεν ϋχουν κανϋνα ρόλο να παύξουν. Αυτό που εννοώ εύναι ότι ςυνόθωσ οι περιςςότεροι από εμϊσ βαςύζονται πϊνω ςε κϊποιουσ μύθουσ, όπωσ για παρϊδειγμα το μύθο που δημιουργόθηκε γύρω από τουσ υδατϊνθρακεσ, ότι δηλαδό οι υδατϊνθρακεσ παχαύνουν. Στη πραγματικότητα, οι υδατϊνθρακεσ εύναι η καλύτερη πηγό ενϋργειασ για τον οργανιςμό και περιϋχουν πολύ λιγότερεσ θερμύδεσ από τα λύπη. Υπϊρχει όμωσ, ςαφϋςτατη διαφορϊ μεταξύ τησ ζϊχαρησ και των ςύνθετων υδατανθρϊκων. Οι απλού υδατϊνθρακεσ, όπωσ η ζϊχαρη εύναι χαμηλόσ διατροφικόσ ϊξιασ και πρϋπει να αποφεύγονται. Οι ςύνθετοι υδατϊνθρακεσ αντύθετα, εύναι ευεργετικού για τον οργανιςμό και πρϋπει να εύναι μϋροσ κϊθε υγιεινόσ δύαιτασ, ςε ποςοςτό μϊλιςτα που φτϊνει το 55 60% των καθημερινών μασ θερμύδων. Υπϊρχουν και χιλιϊδεσ ϊλλοι μύθοι τουσ οπούουσ για διϊφορουσ λόγουσ τουσ πιςτεύουμε. Μόνο ϋνασ ειδικόσ μπορεύ να μασ βοηθόςει λοιπόν να ξεχωρύςουμε τη διαφορϊ μεταξύ μύθου και πραγματικότητασ (από επιςτημονικϋσ ϋρευνεσ). Κίνητρο Όλα καλϊ, και καταφϋραμε να δημιουργόςουμε από μόνοι μασ το διαιτολόγιο που θα ακολουθόςουμε για την απώλεια του βϊρουσ μασ, υγιεινϊ και μόνιμα. Δυςτυχώσ όμωσ, η ιςτορύα μασ δεν ςταματϊ ούτε εδώ! Η απώλεια βϊρουσ και η αφοςύωςη ςτην προςπϊθειϊ μασ αυτό χρειϊζεται πεύςμα, θϋληςη, και παρότρυνςη. Εύναι επύςησ, πολύ ςημαντικό να ϋχουμε κύνητρο και ςυνϊμα κϊποιον δύπλα μασ να μασ ενθαρρύνει ςτη προςπϊθεια μασ και φυςικϊ να μασ ελϋγχει. Εύναι αποδεδειγμϋνο πωσ οι περιςςότεροι που ξεκινούν κϊποια δύαιτα μόνοι τουσ αποτυγχϊνουν γιατύ δεν ϋχουν να απαντόςουν ςε κανϋνα εκτόσ από τον εαυτό τουσ και ούτε κϊποιο να ελϋγχει τη πρόοδο τουσ. Ακόμη, εκεύ που ςταθεροποιεύται το βϊροσ μασ και δεν πϊει ϊλλο κϊτω, κϊνουμε τρομερό λϊθοσ όταν μειώνουμε περαιτϋρω τισ ποςότητεσ. Αυτό γύνεται γιατύ μειώνουμε τον μεταβολιςμό μασ. Όμωσ, λανθαςμϋνα πιςτεύουμε πωσ ο οργανιςμόσ μασ ϋχει ςυνηθύςει τισ ποςότητεσ που του δύνουμε και ϋτςι μειώνουμε κι ϊλλο. Εκεύ, ο ειδικόσ θα μασ τροποποιόςει τη διατροφό ανϊλογα και θα μασ βοηθόςει να υπερπηδόςουμε το εμπόδιο που λϋγεται «υψύπεδο». Αποτέλεςμα Όπωσ δεν θα φτιϊχνατε το ςπύτι ςασ μόνοι ςασ (εκτόσ φυςικϊ αν εύςτε αρχιτϋκτονεσ, εργολϊβοι, χτύςτεσ, ελαιοχρωματιςτϋσ, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικού κλπ.), ϋτςι λοιπόν δεν πρϋπει να προςπαθεύτε μόνοι ςασ να φτιϊξετε το «προςωπικό» ςασ και «ατομικό» ςασ ςπύτι που εύναι το ςώμα ςασ! 8

9 Επικίνδυνεσ δίαιτεσ Δπαλεηιεκκέλα αθνύκε, δηαβάδνπκε θαη βιέπνπκε δηάθνξεο «δίαηηεο» πνπ είλαη «ζαπκαηνπξγέο», πνπ βνεζνύλ ζηελ απώιεηα «απέξαλησλ» θηιώλ ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, θαη πνπ ηηο αθνινπζνύλ δηάθνξνη γλσζηνί θαη θαιιίγξακκνη ζηαξ. Απηνί όκσο νη δηάζεκνη ρξεζηκνπνηνύλ απηέο ηηο δίαηηεο κόλν ιίγν πξηλ ηα γπξίζκαηα ηεο λέαο ηνπο ηαηλίαο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα απιά γηα λα έρνπλε ην απνηέιεζκα πνπ απαηηεί ν ξόινο ηνπο. Σηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή όκσο ρξεζηκνπνηνύλ πγηεηλέο κεζόδνπο γηα λα απνθύγνπλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πξνθαινύλ νη δεκνθηιήο δίαηηεο. Η Sarah Michelle Gellar γηα παξάδεηγκα δνθίκαζε ηελ cabbage soup diet. Η ίδηα είπε: «κεηά από επηά κέξεο, αθνινπζώληαο απηή ηελ δίαηηα, ζίγνπξα ξίρλνπκε βάξνο. Απηό ην βάξνο όκσο είλαη πγξά θαη έηζη όηαλ αξρίζνπκε λα ηξώκε θαλνληθά ηα θηιά έξρνληαη πίζσ, θαη έξρνληαη δηπιά θαη ηξηπιά...». Γηα απηό δελ πξέπεη λα πέθηνπκε ζηελ παγίδα ηνπο γηαηί... ό,ηη ιάκπεη ΓΔΝ είλαη ρξπζόο!!! Πνιιέο δίαηηεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ όξν δίαηηεο ηεο κόδαο ή δίαηηεο αζηξαπή. Ο αγγιηθόο όξνο είλαη fad diets (fad : ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο πνπ γίλνληαη πνιύ γξήγνξα δεκνθηιείο αιιά επίζεο γξήγνξα «μεθνπζθώλνπλ»). Οη δίαηηεο απηέο είλαη γνεηεπηηθέο γηαηί: Υπόζρνληαη γξήγνξε απώιεηα βάξνπο (άκεζα θαη εληππσζηαθά απνηειέζκαηα) Υπόζρνληαη ιηγόηεξε πείλα Υπόζρνληαη απεξηόξηζηε πνζόηεηα θάπνησλ ηξνθίκσλ Η δηαθήκηζή ηνπο βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθέο καξηπξίεο θαη όρη ζε επηζηεκνληθέο ελδείμεηο Αληελδείθλπληαη κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο παγθόζκησλ νξγαληζκώλ πγείαο. Φαξαθηεξίδνληαη από κνλνθαγία θαη ππεξθαηαλάισζε ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθίκσλ. Απαγνξεύνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδπαζκνύο ηξνθίκσλ. Απνθιείνπλ νιόθιεξεο νκάδεο ηξνθίκσλ από ην θαζεκεξηλό δηαηηνιόγην. Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο δελ έρνπλ θακηά επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, θαη απνζησπνύλ ή παξαβιέπνπλ ηηο καθξνπξόζεζκεο επηπηώζεηο ηνπο (ην «γξήγνξν» αδπλάηηζκα είλαη ζπρλά επηβιαβέο γηα ηελ πγεία θαη καθξνπξόζεζκα αλώθειν αθνύ ηα θηιά επαλέξρνληαη). Ο ηδαληθόο ξπζκόο απώιεηαο βάξνπο είλαη κηζό κε έλα θηιό ηελ εβδνκάδα. Η κεγαιύηεξε απώιεηα βάξνπο ζεσξείηαη επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία ηνπ αηόκνπ θαη κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθέο ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο. Οη «δίαηηεο-αζηξαπή» ζηνρεύνληαο ζηελ ηαρεία κείσζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο μεπεξλνύλ θαηά πνιύ απηό ηνλ επηζπκεηό ξπζκό απώιεηαο βάξνπο. Η Γίαηηα Atkins είλαη ε πην εκπνξηθή δίαηηα. Αλήθεη ζηηο δίαηηεο κε πνιύ ρακεινύο πδαηάλζξαθεο θαη ππόζρεηαη θνξεζκό κε ηαπηόρξνλε απώιεηα βάξνπο. Σηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα δσηθά ηξόθηκα. Τν άηνκν πνπ ηελ αθνινπζεί ηξέθεηαη θπξίσο από θξέαο, ςάξηα, θνηόπνπιν, απγό, βνύηπξν, ηπξί θαη επηηξέπνληαη δύν κηθξέο πξάζηλεο ζαιάηεο εκεξεζίσο κε ιαραληθά κηθξήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε πδαηάλζξαθεο (ρόξηα, θνινθπζάθηα, καξνύιη θ.α.) Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ δελ θαιύπηνληαη επνκέλσο, όπσο πξέπεη, από πδαηάλζξαθεο αιιά από πξσηεΐλεο θαη ιίπε. Η θαύζε ησλ ιηπώλ κε ηαπηόρξνλε απνπζία πδαηαλζξάθσλ γίλεηαη κε έλα κεραληζκό πνπ πξνθαιεί ηελ παξαγσγή ελώζεσλ πνπ νλνκάδνληαη θεηόλεο. Όηαλ απηέο νη νπζίεο απμεζνύλ ζην αίκα νδεγεί ζε δπζζπκία, εθλεπξηζκό, απώιεηα κλήκεο, αδπλακία ζπγθέληξσζεο θ.α. Η δίαηηα απηή νδεγεί ζε αλεπαξθή πξόζιεςε απαξαίηεησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ (ίλεο, θπιηθό νμύ, θάιην, καγλήζην, ςεπδάξγπξνο, βηηακίλεο Δ, Α, Β6 θαη Β12) ελώ έρεη πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ρνιεζηεξόιε θαη θνξεζκέλν ιίπνο. Παξάιιεια έρεη απμεκέλν θίλδπλν αθπδάησζεο, λεθξνιηζίαζεο, νζηηθήο απώιεηαο θαη ηειηθά νζηενπόξσζεο, νξηζκέλσλ θαθνεζεηώλ θαη θαξδηνπαζεηώλ. Η Γίαηηα ηεο Εώλεο, είλαη απηή πνπ δηέπεηαη από ηελ αλαινγία: 40% ησλ εκεξήζησλ πξνζιακβαλόκελσλ ζεξκίδσλ από πδαηάλζξαθεο, 30% από πξσηεΐλεο, θαη 30% από ιηπαξά. Η πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλε επηβαξύλεη ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία θαη απμάλεη ηνλ θίλδπλν νζηενπόξσζεο. Καη απηή ε δίαηηα όκσο απνζθνπεί ζηε θαηλνκεληθά γξήγνξε απώιεηα θηιώλ κέζα από ηελ παξαγσγή θεηόλσλ θαη ηελ απώιεηα πγξώλ. Η Γίαηηα Οκάδαο Αίκαηνο πεγάδεη από ηελ ηζηνξία ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο θαη ππνζηεξίδεη όηη νη δηαηξνθηθέο καο απαηηήζεηο, θαζνξίδεηαη ζε κέγηζην βαζκό από ηελ νκάδα αίκαηνο καο. Υπό απηό ην πξίζκα ν ζπγγξαθέαο ηεο ηζρπξίδεηαη πσο ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα αίκαηνο «Ο», γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα ζηηίδνληαη κε βάζε ην θξέαο θαη λα απνθεύγνπλ ηξνθέο όπσο ηα όζπξηα. Η ζεσξεία ινηπόλ απηή παξόιν πνπ βξήθε πνιινύο ππνζηεξηθηέο, παξνπζηάδεη πνιιά επηζηεκνληθά θελά θαη αηεθκεξίσηεο επηζεκάλζεηο. Δπνκέλσο: Φάηε από πνηθηιία ηξνθίκσλ Καηαλαιώζηε νπσζδήπνηε 5 κεξίδεο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ θάζε κέξα Τξώηε κηθξέο κεξίδεο θαη κηθξά θνκκάηηα ηξνθήο Πεξηνξίζηε ηα ηξόθηκα κε δάραξε Πεξηνξίζηε ηα ηξόθηκα κε πνιύ ιίπνο (εηδηθά δσηθό) Κάληε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά εκεξεζίσο Απνθεύγεηε ηελ αγνξά έηνηκσλ θαγεηώλ Μελ αληηθαζηζηάηε πνηέ θύξηα γεύκαηα κε γιπθό Απνθεύγεηε ην αιθνόι Μελ ηξώηε πνηέ ζπκσκέλνη, αλήζπρνη ή εθλεπξηζκέλνη Μελ ηξώηε πνηέ κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε Όιε ηε κέξα λα πίλεηε πνιύ λεξό Σν ζπκπέξαζκα: Όπσο θαίλεηαη από ηα παξαπάλσ δελ ππάξρεη θακηά από απηέο ηηο "καγηθέο δίαηηεο" πνπ λα δίλεη ζσζηά θαη πγηεηλά ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Τειηθά, δελ ππάξρεη άιινο ηξόπνο εθηόο από ηελ "θιαζηθή" κέζνδν γηα λα ξίμεη θάπνηνο βάξνο. Απηή ε κέζνδνο πεξηιακβάλεη έλα δηαηηνιόγην ηζνξξνπεκέλν κε αξθεηνύο ζύλζεηνπο πδαηάλζξαθεο, ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα πξσηεΐλεο θαη κεησκέλν ιίπνο, αιιά θαη έηζη κεησκέλν ην ζεξκηδηθό θνξηίν, ώζηε λα νδεγεί ζηελ απώιεηα ηνπ ζσκαηηθνύ ιίπνπο θαη όρη ησλ πγξώλ θαη ηεο κπτθήο κάδαο. 9

10 30 χρόνια Συνέπειας, Υπευθυνότητας και επιστημονικής Αξιοπιστίας! Σο Εργαστήριο μας, πάντοτε ανανεωμένο σε τεχνολογικό εξοπλισμό και επιστημονικές μεθόδους και με την εμπειρία των 30 χρόνων λειτουργίας του, έχει ως σταθερό και πάγιο στόχο, την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών σε ένα φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον. το Εργαστήριο διενεργούνται παντός είδους Αιματολογικές, Βιοχημικές, Μικροβιολογικές, Παρασιτολογικές, Ανοσοβιολογικές και Ορμονικές εξετάσεις, καθώς επίσης και σειρά άλλων ειδικών εξετάσεων για την Σροφική Δυσανεξία, Αλλεργίες, Καρκινικούς Δείκτες, Ναρκωτικές ουσίες κλπ. Σώηος Σ. Μανναρίδης Διεσθσνηής Επικοινωνήστε μαζί μας Διεύθυνση: Θεμιστοκλή Δέρβη 20, 2ος Όροφος, Γραφείο 203, 1066, Λευκωσία, Κύπρος Σηλ: (+357) , (+357) Υαξ: (+357) Σ.Θ.: 25738, 1311 Λευκωσία - ΚΤΠΡΟ 10

11 Ώρα μάθηςησ: Όζν πην αγλό είλαη ην κέιη ηόζν πην δύζθνιν είλαη λα απνζεθεπηεί ζην ςπγείν γηαηί αζπξίδεη θαη ζθιεξαίλεη. Τν άζπξηζκα ηνπ κειηνύ νθείιεηαη ζηελ θξπζηάιισζε ηεο γιπθόδεο. Γελ κεηώλεη ηελ πνηόηεηα ηνπ κειηνύ όκσο ην θάλεη δύζθνιν λα δηαιπζεί ζην λεξό θαη δελ έρεη πνιύ ειθπζηηθή όςε. Γη απηό, πξέπεη λα απνζεθεύεηαη ην κέιη ζην ζάιακν. Η ρακειή ζεξκνθξαζία εκπνδίδεη ηελ θξπζηάιισζε. Γηα λα θξαηήζεηε ηε ραξαθηεξηζηηθή γεύζε ηεο παηάηαο ζην βξάζηκν, βπζίζηε ηηο θαζαξηζκέλεο ζε αιαηηζκέλν λεξό κέρξη ηα 2/3 ηνπο. Τν αιάηη ηνλίδεη ην ραξαθηεξηζηηθό ρξώκα ηεο παηάηαο, αθαηξεί ηε ζνιαλίλε θαη πξνζζέηεη γεύζε. Όηαλ ςεζεί, αθαηξέζηε ην λεξό θαη πξνζζέζηε ιίγν ειαηόιαδν. Αθήζηε λα ςεζεί γηα 5 πεξίπνπ ιεπηά. Καη ηόηε άςνγε ε παηάηα! 11

12 Δώζε ζηον άνθπυπο ένα τάπι και θα ηον σοπηάζειρ μια θοπά. Μάθε ηος να πιάνει τάπια, και θα είναι σοπηαζμένορ ζε όλη ηος ηη ζυή. Μαϊμωνίδης, , Εβραίος φιλόσοφος Μία είναι η απόδειξη ηος "μποπώ": ηο "κάνυ". Marie Eschenbach, , Γερμανίδα γνωμικογράθος. Εςηςσία δεν είναι να κάνειρ πάνηα αςηό πος θέλειρ, αλλά να θέλειρ πάνηα αςηό πος κάνειρ. Λέων Τολζηόι, , Ρώζος ζσγγραθέας Αυτό που η κάμπια ονομάζει τέλος του κόσμου, η ζωή το λέει πεταλούδα. Λάο Τσε,6ος αιώνας π.χ., Κινέζος φιλόσοφος Γηάζεκα γλσκηθά: 12

13 13

14 Παγωτό το πιο δροσιστικό επιδόρπιο! Αθνύ βξηζθόκαζηε ζηελ είζνδν ηνπ θαινθαηξηνύ κε ηε ζεξκνθξαζία λα αγγίδεη ην δελίζ ηεο, ν θαπηεξόο ήιηνο έρεη θάλεη ήδε ηελ εκθάληζή ηνπ γηα ηα θαιά, ηα καγηό θαη ηα ζαξόγθ είλαη πιένλ αλαπόζπαζηα θνκκάηηα ηεο ελδπκαζίαο καο γηα ηα αββαηνθύξηαθα θαη ηα θξύα ξνθήκαηα δίλνπλ θαη παίξλνπλ! Κη θπζηθά, ην «θξύν» παγσηό δε ιείπεη, ζρεδόλ πνηέ, από ηε ζθέςε καο θαη ην κελνύ καο! Γηαηί είλαη έλα έδεζκα «παληώο θαηξνύ»! Σν ιαρηαξηζηό θαη λόζηηκν «παγσηάθη», πνπ κπνξνύκε λα γεπηνύκε ζε πνιιέο απνιαπζηηθέο παξαιιαγέο αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο καο, θξύβεη πίζσ ηνπ κία κεγάιε θαη πνιύ ελδηαθέξνπζα ηζηνξία! Μία από ηηο πξώηεο θνξέο πνπ ζπλαληάκε ην παγσηό ζηελ ηζηνξία, είλαη ζηελ απιή ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Νέξσλα (37-68 κ.ρ.), ν νπνίνο έζηειλε ηνπο ζθιάβνπο ηνπ ζηα βνπλά γηα λα καδέςνπλ θξέζθν ρηόλη θαη λα ην θέξνπλ πίζσ πξηλ ιηώζεη, γηα λα ην απνιαύζεη καδί κε θξέζθα θξνύηα. Δεύηεξνο έξρεηαη ν βαζηιηάο Σαλγθ, ζην αλγθ ηεο Κίλαο, ν νπνίνο είρε βξεη κηα κέζνδν γηα λα παξαζθεπάδεη κείγκαηα από πάγν θαη γάια. Μάιηζηα, ιέγεηαη όηη ν εμεξεπλεηήο Μάξθν Πόιν, ζηα κέζα ηνπ 13νπ αηώλα, έθεξε από ηελ Άπσ Αλαηνιή πίζσ ζηελ Επξώπε ηε ζπληαγή ηνπ παγσηνύ. Μεξηθνύο αηώλεο κεηά, ν Γάιινο ζεθ ηνπ βαζηιηά Καξόινπ ηεο Αγγιίαο εληππσζίαζε ηνπο εθιεθηνύο θαιεζκέλνπο ζε έλα επίζεκν δείπλν κε έλα μερσξηζηό επηδόξπην πνπ έκνηαδε κε ρηόλη αιιά ήηαλ πνιύ πην γιπθό! Ο Κάξνινο ηόηε, θαλεξά θνιαθεπκέλνο, πξόζθεξε 500 ιίξεο ην ρξόλν ζην ζεθ γηα λα κελ πεη ζε θαλέλα ηε κπζηηθή ζπληαγή θαη λα ζπλερίζεη λα θηηάρλεη παγσηό κόλν γη απηόλ θαη ηηο δεμηώζεηο ηνπ. Μέρξη, όκσο, ην 1649, πνπ ν βαζηιηάο Κάξνινο απνθεθαιίζηεθε θαη ην κπζηηθό δηέξξεπζε. Πνιιά θαγεηά πνπ ζήκεξα εκείο ηα ζεσξνύκε ζπλεζηζκέλα, όπσο ην παγσηό, θάπνηε ήηαλ εμαηξεηηθά εδέζκαηα πνπ πξννξίδνληαλ κόλν γηα ηνπο πινύζηνπο θαη ηνπο επγελείο. Κάπνηεο πξώηεο ζπληαγέο ηνπ παγσηνύ εκθαλίζηεθαλ ην 1700, ζε έλα γαιιηθό βηβιίν κε ηνλ ηίηιν «Η Σέρλε ηνπ λα Φηηάρλεηο Παγσηό». Ο Ακεξηθαλόο Πξόεδξνο Σόκαο Σδέθεξζνλ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ κηα ζπληαγή γηα παγσηό βαλίιηα, ελώ ν Σδνξηδ Οπάζηλγθηνλ είρε πιεξώζεη ζρεδόλ 200 δνιάξηα, πνπ γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ήηαλ αξθεηά ρξήκαηα, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε, ζπάληα, ζπληαγή. Σν παγσηό ηόηε ήηαλ εμίζνπ δεκνθηιέο θαη δπζεύξεην, γηαηί ε παξαζθεπή ηνπ απνηεινύζε κεγάιν κπειά! Αξθεί λα ζθεθηείηε όηη ρξεηαδόηαλ δύν κεγάινη θνπβάδεο, κεγάιεο πνζόηεηεο αιαηηνύ θαη πάγνπ θαη 40 νιόθιεξα ιεπηά, θαηά ηα νπνία θνπλνύζαλ ηνλ έλα θνπβά θαη αλαθάηεπαλ ζηνλ άιιν, γηα ηελ παξαζθεπή όρη θαη ηόζν κεγάιεο πνζόηεηαο ιαρηαξηζηνύ παγσηνύ. Η πξώηε αηζζεηή βειηίσζε ζηελ παξαζθεπή ηνπ έγηλε ην 1846 από ηελ Ακεξηθαλίδα Νάλζπ Σδόλζνλ, πνπ εθεύξε ηε ρεηξνθίλεηε παγσηνκεραλή κε ηε καληβέια. Μέζα ζε απηή ηε ζπζθεπή αλαθαηεπόηαλ ην κείγκα παγσηνύ κε πάγν θαη αιάηη, κέρξη λα παγώζεη θαη λα γίλεη ζηέξεν. Η Νάλζπ Σδόλζνλ όκσο, αλ θαη γπλαίθα (!), δελ ήηαλ ηδηαίηεξα πξνλνεηηθή θαη δελ θαηνρύξσζε ηελ παηέληα ηεο, αιιά πνύιεζε ηα δηθαηώκαηα ζε θάπνηνλ θ. Γηαλγθ, ν νπνίνο ηνπιάρηζηνλ έδεημε ηελ απαξαίηεηε επγέλεηα θαη έδσζε ζηε ζπζθεπή ην όλνκά ηεο. Όζν γηα ην ρσλάθη, ην πνηνο αθξηβώο ην εθεύξε δελ είλαη ζίγνπξν, αιιά ιέγεηαη όηη απηό έγηλε ζην παλεγύξη ηνπ αηλη Λνύηο, ην Εθεί, νη «παγσηαηδήδεο» ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο «πηηάδεο», βάδνληαο παγσηό κέζα ζε ηπιηγκέλεο πίηεο, ιόγσ έιιεηςεο πηάησλ! Μηα άιιε ζεσξία ζέιεη ηνλ Ιηαιό Μαξηζηόλη, πνπ δηέζρηδε ηε Wall Street πνπιώληαο παγσηά κε ην θαξνηζάθη ηνπ, λα ρξεζηκνπνηεί πξώηνο ην ρσλάθη, απνγνεηεπκέλνο από ηα πνιιά ζπαζκέλα θαη θιεκκέλα πνηήξηα πνπ είρε θαηαγξάςεη σο ηόηε ζηε ιίζηα ησλ απσιεηώλ ηνπ. ύκθσλα κε ζηαηηζηηθέο, ην πεξηζζόηεξν παγσηό ην ηξώλε ηα παηδηά ειηθίαο 2 έσο 12, αιιά θαη νη ελήιηθεο άλσ ησλ 45. πκπεξάζκαηα πξόζθαηεο έξεπλαο, ε νπνία αθνξά ηηο επηδξάζεηο ηνπ παγσηνύ ζηνλ νξγαληζκό καο, δειώλνπλ όηη, θακηά θνξά, ην παγσηό κπνξεί λα καο θέξεη πνλνθέθαιν. Απηό γίλεηαη γηαηί ε ζεξκνθξαζία ζην ζηόκα καο πέθηεη απόηνκα θαη ηα αγγεία ζηνλ εγθέθαιν αληηδξνύλ θαη πξήδνληαη, θάηη πνπ είλαη γλσζηό σο «πάγσκα ηνπ εγθεθάινπ». Επηπρώο, γηα όινπο εκάο ηνπο δεηλνύο ιάηξεηο ηνπ παγσηνύ, ε αληίδξαζε απηή δηαξθεί κόλν δεπηεξόιεπηα. Καη κεηά ζπλερίδνπκε αθάζεθηνη! Θα αλαξσηηέζηε θπζηθά γηαηί ζαο ηα ιέσ όια απηά!! Μα γηα επλόεηνπο ιόγνπο!! To παγσηό, είλαη γηα πνιινύο, ν απόιπηνο δηαηξνθηθόο πεηξαζκόο ηνπ θαινθαηξηνύ! Είλαη, όκσο, έλαο παξεμεγεκέλνο πεηξαζκόο θαζώο ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ πξνζθέξεη είλαη πεξηζζόηεξα απ' όζα λνκίδνπκε Σν παγσηό δηαζέηεη πξσηεΐλεο, θώζθνξν, καγλήζην, βηηακίλεο θαη αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο, πνπ ην θαζηζηνύλ πνιύηηκν. Εθηόο απηνύ, νη κύζνη πνπ πεξηβάιινπλ ην παγσηό, όπσο ην όηη είλαη έλα παρπληηθό γιπθό, θαηαξξίπηνληαη αθνύ αθόκε θαη ηα άηνκα πνπ αθνινπζνύλ κηα ήπηα δίαηηα, κπνξνύλ λα ην γεπηνύλ δύν κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Αλ ζθεθζεί θάπνηνο όηη έλα παγσηό βαλίιηα έρεη 179 ζεξκίδεο, έλα θξνπαζάλ 421 ζεξκίδεο, ηα γεκηζηά κπηζθόηα 524 ζεξκίδεο θαη ην ζνθνιαηνύρν γάια 529 ζεξκίδεο ζε πνζόηεηεο ησλ 100 γξακκάξησλ, θαηαιαβαίλεη εύθνια όηη δελ είλαη θαη ην πην παρπληηθό ηξόθηκν. Αθόκε, λα πνύκε πσο, κηα άδηθε ζεσξία είλαη θαη απηή πνπ πξεζβεύεη όηη ην «παγσηό έρεη πνιιά ζπληεξεηηθά». Αθνύ ην παγσηό γηα λα δηαηεξεζεί, πξέπεη λα ζπληεξείηαη ζε ζπλζήθεο θαηάςπμεο ε πξνζζήθε θάπνηνπ ζπληεξεηηθνύ δελ ζα είρε θαλέλα λόεκα. Γη' απηό θαη δελ πξαγκαηνπνηείηαη θάηη ηέηνην. Εδώ θπζηθά κηιάκε γηα ηα αγλά παγσηά πνπ πσινύληαη ζε κνξθή ρύκα. Επηπιένλ, θάπνηα ρεκηθά πξόζζεηα κε ηελ θσδηθή νλνκαζία "Ε" θαη έλαλ αξηζκό, ηα νπνία ζπρλά αλαγξάθνληαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ παγσηνύ θαη ελδερνκέλσο καο αλεζπρνύλ θαη καο βάδνπλ ζε ππνςίεο, αθνξνύλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα νπζίεο όπσο ζηαζεξνπνηεηηθέο θαη γαιαθηνκαηνπνηεηέο, πνπ πξνζηίζεληαη γηα λα βειηηώζνπλ ηελ πθή ηνπ πξντόληνο. Παξ' όια απηά, νη επηζηήκνλεο εθηζηνύλ ηελ πξνζνρή, επηζεκαίλνληαο όηη ην παγσηό είλαη έλα εππαζέο ηξόθηκν. Αλ αθεζεί λα ιηώζεη εληόο ή εθηόο ςπγείνπ θαη ελ ζπλερεία ςπρζεί εθ λένπ, όρη κόλν επηθέξεη αιινηώζεηο ζηε γεύζε ηνπ, αιιά απμάλεη ηνλ θίλδπλν λα αλαπηπρζνύλ κηθξόβηα - θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ππάξρεη θίλδπλνο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο. Καιό ζα ήηαλ, ινηπόλ, λα απνθεύγνπκε ηα παγσηά πνπ εμ όςεσο ηνπιάρηζηνλ δείρλνπλ "ύπνπηα". Επίζεο, λα ζπκίζνπκε πσο ηα άηνκα πνπ έρνπλ δπζαλεμία ζην γάια, ζα κπνξνύζαλ θάιιηζηα λα απνιακβάλνπλ παγσηά ρσξίο γάια (ή αιιηώο λεζηίζηκα). Απηό ηζρύεη θαη γηα καο ηνπο απζηεξνύο ρνξηνθάγνπο! Φπζηθά, ηώξα ππάξρνπλ θαη παγσηά ρσξίο ιαθηόδε θαη έηζη ππάξρεη αθόκε κηα επηινγή γηα ηα άηνκα κε δπζαλεμία ζηε ιαθηόδε! Όπσο θαη λα ρεη ην παγσηό είλαη παγσηό!!! πλερίζηε ινηπόλ λ απνιακβάλεηε!! 14

15 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ με ΣΑΛΤΣΑ ΚΑΡΥΔΙΩΝ Υλικά: 500 γ φετουτςίνι (fettuccini) 3 ςκελίδεσ ςκόρδο 2 κ.ς φρυγανιά αλεςμζνθ 1 φ θμι-αποβουτυρωμζνο γάλα Αλάτι και πιπζρι για γεφςθ 3 κ.ς παρκζνο ελαιόλαδο 1 φ ολόκλθρα καρφδια 6 φφλλα φρζςκο βαςιλικό Ανά μερίδα: κερμίδεσ: 318, πρωτεΐνθ: 8 γ, υδατάνκρακεσ: 29 γ, λίπθ: 18 γ. Μαγευτικι και γευςτικότατθ ςυνταγι! Εκτέλεση: Μαγειρζψτε τα μακαρόνια ανάλογα με τισ οδθγίεσ. ε ζνα πολυμίξερ ανακατζψτε το ςκόρδο, τθ φρυγανιά, το γάλα, το αλάτι και πιπζρι, και το ελαιόλαδο μζχρι να γίνει κρζμα. Σοποκετιςτε τθ ςάλτςα πάνω από τα μακαρόνια και ανακατζψτε. Γαρνίρετε με τα καρφδια και τα φφλλα βαςιλικό. Πάνω απ όλα ρίξτε τθν παρμεηάνα, αν κζλετε. Μερίδες: 6 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ με ΜΕΖΕΔΑΚΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Υλικά: 4 κ.ς cream cheese 1 πίτα ολικισ άλεςθσ 8 φζτεσ αγγουράκι 4 φζτεσ ντομάτα 1 φ βλαςτάρια τριφφλλι Αυτό είναι ζνα απλοφςτατο ςάντουιτσ και ζνασ υπζροχοσ τρόποσ να χρθςιμοποιιςετε τισ ντομάτεσ και τα αγγουράκια από το λαχανόκθπό ςασ! τθ κζςθ των αγγουριϊν μπορείτε να βάλετε κολοκυκάκι. Ανά μερίδα: κερμίδεσ: 347, πρωτεΐνθ: 14 γ, υδατάνκρακεσ: 45 γ, λίπθ: 12 γ. Εκτέλεση: Κόψτε τθν πίτα ςτθ μζςθ. Αλείψτε το εςωτερικό τθσ πίτασ με cream cheese και προςκζςτε τα υπόλοιπα υλικά. Μερίδες: 1 15

16 Εκδότθσ / Publisher: ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ: Η ΑΝΑΔΗΜΟΙΕΤΗ, Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, Η ΜΕΣΑΔΟΗ ΟΛΟΤ Ή ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΧΩΡΙ ΣΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΣΟΤ ΕΚΔΟΣΗ. Copyright 2011.www.diatrofologos.com. ALL RIGHTS RESERVED. m. ALL RIGHTS RESERVED. 16

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ H ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Α.Καλέιινπ ηόρνο Να ππάξρεη πνηθηιία ζηελ ηξνθή γηα Δμαζθάιηζε επαξθήο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο παηδηώλ/εθήβσλ Γ3 2 Πξνζρνιηθή ειηθία Μεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Οη δηαηηεηηθνί λόκνη αθνξνύλ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε. Ζ θαηαλάισζε ησλ ζσζηώλ ηξνθώλ ζηε ζσζηή δνζνινγία θαη κε ηηο ζσζηέο κεζόδνπο, ζα καο βνεζήζεη λα αλαθηήζνπκε θαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ

ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Για παραγγελίες καλέστε: 2371094394 & 2371094183 ΑΓΡΗΜΟΝΗΑ : γηα ηελ θαξπγγίηηδα. ΑΡΣΔΜΗΗΑ : γηα ην δάραξν. ΑΥΗΛΛΔΗΑ : είλαη ιηπνδηαιπηηθν θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα