Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο Αγνξάο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο Αγνξάο"

Transcript

1 Έθδνζε Γεθεκβξίνπ 2012 Έθδνζε 3.0

2 Έθδνζε 3.0 ειίδα ii

3 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΚΓΟΔΩΝ Έθδνζε Ηκεξνκελία Πεξηγξαθή V /03/2010 Έγθξηζε ΡΑΔ V /09/2010 Τπνβνιή δηνξζσκέλεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο έθδνζεο ζύκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ΡΑΔ (Κσδ. Ο /03/2010) V /11/2011 Τπνβνιή επηθαηξνπνηεκέλεο έθδνζεο ζε ζπλέρεηα ηεο επηζηνιήο ηεο ΡΑΔ (Κσδ. Ο /10/2011) V /12/2012 Δπηθαηξνπνίεζε βάζεη ηνπ λένπ ΚΓ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ Έθδνζε 3.0 ειίδα iii

4 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΚΓΟΔΩΝ... iii ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ... iv ΛΙΣΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ... ix ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΥΗΜΑΣΩΝ... x ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΒΑΙΚΩΝ ΟΡΩΝ... xi ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... xii ΑΚΡΩΝΤΜΙΑ... xiii ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Διιεληθή Αγνξά Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ύληνκε πεξηγξαθή Αγνξά Μαθξνρξόληαο Γηαζεζηκόηεηαο Ηζρύνο: Δθρώξεζε Φπζηθώλ Γηθαησκάησλ Μεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο δηαζπλδέζεηο Ζκεξήζηνο Δλεξγεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο (Αγνξά Δλέξγεηαο θαη Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ ή Υνλδξεκπνξηθή Αγνξά) Καηαλνκή ζε Πξαγκαηηθό Υξόλν (ΚΠΥ) Δθθαζάξηζε Απνθιίζεσλ Γξαζηεξηόηεηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο... 6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Γηαρείξηζε Aγνξαο δηθαησκαησλ Γηαζπλδέζεσλ Δηζαγσγή Γεκνπξαζίεο γηα ΦΓΜ ζηηο Γηαζπλδέζεηο Δπηιεμηκόηεηα πκκεηνρήο ζηηο Γεκνπξαζίεο πκκεηνρή ζηηο Γεκνπξαζίεο πκκεηέρνληεο κε Γηθαίσκα Τπνβνιήο Πξνγξακκάησλ Γηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ εθρώξεζε ΦΓΜ ζηηο δηαζπλδέζεηο (Γεκνπξαζίεο) Τπνινγηζκόο Καζαξήο Ηθαλόηεηαο Μεηαθνξάο ζηηο δηαζπλδέζεηο Αξρέο ππνινγηζκνύ ηεο Καζαξήο Ηθαλόηεηαο Μεηαθνξάο ησλ Γηαζπλδέζεσλ Μέζνδνο γηα ην ζπλδπαζηηθό ππνινγηζκό ησλ NTCs Δηήζην ρξνλνδηάγξακκα Μεληαίν ρξνλνδηάγξακκα ξνη Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ Δηήζηεο θαη Μεληαίεο Γεκνπξαζίεο Ζκεξήζηεο Γεκνπξαζίεο Πεξηνξηζκνί θαη θαλόλεο εγθπξόηεηαο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζηηο Γεκνπξαζίεο Έθδνζε 3.0 ειίδα iv

5 2.3.8 Δθρώξεζε ΦΓΜ γηα εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο Γεπηεξεύνπζα Αγνξά ΦΓΜ Καλόλεο ρξήζεο ησλ ΦΓΜ Πίλαθαο Δμνπζηνδόηεζεο Υξήζεο Υσξεηηθόηεηαο Γήισζε Υξήζεο Μαθξνρξνλίσλ ΦΓΜ Γήισζε Υξήζεο ΦΓΜ (Βξαρπρξνλίσλ & Μαθξνρξνλίσλ) Αξρείν Γήισζεο Υξήζεο ΦΓΜ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Γηαρεηξηζε Ηκεξήζηαο αγνξαο Ηιεθηξηθεο Δλεξγεηαο Τπνινγηζκόο πληειεζηώλ Απσιεηώλ Πίλαθαο πληειεζηώλ Απσιεηώλ Έγρπζεο Πίλαθαο πληειεζηώλ Απσιεηώλ Φνξηίνπ Πεξηνξηζκνί Μεηαθνξάο Μεηαμύ Λεηηνπξγηθώλ Εσλώλ ηνπ πζηήκαηνο Μειέηε Γηαδσληθώλ Πεξηνξηζκώλ Μεηαθνξάο ηνπ πζηήκαηνο Πξόβιεςε Γηαδσληθώλ Πεξηνξηζκώλ Μεηαθνξάο ηνπ πζηήκαηνο Υξήζε Γηαδσληθώλ Πεξηνξηζκώλ Μεηαθνξάο ηνπ πζηήκαηνο ζηελ Ζκεξήζηα Aγνξά Αθνύζηεο Απνθιίζεηο θαη Πξόγξακκα δηόξζσζεο δηαθνξώλ ξνώλ Πξόβιεςε Φνξηίνπ Πξόβιεςε Παξαγσγήο από Αλαλεώζηκέο Πεγέο Καζνξηζκόο αλαγθώλ Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ Οξηζκνί Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ Τπνρξεώζεηο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γηα ηηο Δπηθνπξηθέο Τπεξεζίεο Καζνξηζκόο αλαγθώλ Ρύζκηζεο πρλόηεηαο θαη Δλεξγνύ Ηζρύνο Τπνρξεώζεηο Παξνρήο Πξσηεύνπζαο Ρύζµηζεο θαη Δθεδξείαο Τπνρξεώζεηο Παξνρήο Γεπηεξεύνπζαο Ρύζµηζεο θαη Δύξνπο Γηαδηθαζηα ππνινγηζκνπ θαη θαηαζεζεο εγγπεζεσλ Πίλαθαο Πνζώλ Δγγπήζεσο πληειεζηήο Οηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ πληειεζηήο Γηάξθεηαο πληειεζηήο Πνηλήο πληειεζηήο Υξεκαηνπηζησηηθνύ Κηλδύλνπ Τπνινγηζκόο ύςνπο νθεηινκέλσλ εγγπήζεσλ Πνζό Διάρηζηεο Δγγύεζεο Πνζό Διάρηζηεο Δγγύεζεο Δκπόξσλ Πνζό Διάρηζηεο Δγγύεζεο Πξνκεζεπηώλ Δγγπήζεηο γηα λένπο πκκεηέρνληεο Γεδνκέλα Δηζόδνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ Γεδνκέλα Δηζόδνπ από ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Απαηηήζεηο θαη Πξνβιέςεηο ηνπ ΖΔΠ Πξνζθνξέο Έγρπζεο πνπ ππνβάιινληαη από ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Γεδνκέλα Δηζόδνπ από πκκεηέρνληεο πνπ εγθξίλεη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Γειώζεηο Γηαρείξηζεο Τδάηηλσλ Πόξσλ Με δηαζεζηκόηεηα Μνλάδσλ Παξαγσγήο Έθδνζε 3.0 ειίδα v

6 Γειώζεηο Σερλννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Γειώζεηο Καηαρσξεκέλσλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Γξαζηεξηόηεηεο κεηά ηνλ Ζκεξήζην Δλεξγεηαθό Πξνγξακκαηηζκό Τπνβνιή ηξνπνπνηεκέλσλ Γειώζεσλ Υξήζεο ΦΓΜ Τπνβνιή ηξνπνπνηεκέλεο Γήισζεο Υξήζεο ΦΓΜ ιόγσ αλαληηζηνηρίαο κε ηελ επίιπζε ηνπ ΖΔΠ Τπνβνιή ηξνπνπνηεκέλεο Γήισζεο Υξήζεο ΦΓΜ ιόγσ κε επηβεβαίσζεο ησλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγώλ Δπηβεβαίσζε Πξνγξακκάησλ Γεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επηπξόζζεηα ζηε Γξαζηεξηόηεηα Πξνγξακκαηηζκνύ Καηαλνκήο πγθέληξσζε Μεληαίσλ ηνηρείσλ Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Μεηαθνξά ζηε Γξαζηεξηόηεηα Δθθαζάξηζεο Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ Καηαζηάζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο Γήισζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Δλέξγεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ζε Καηαζηάζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 Μεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηεο Οξηαθήο Σηκήο Απνθιίζεσλ (ΟΣΑ) Γεδνκέλα Δηζόδνπ γηα ηελ Δθ ησλ Τζηέξσλ Σηκνιόγεζε ησλ Απνθιίζεσλ Γεδνκέλα Δηζόδνπ από ηνλ ΖΔΠ Γεδνκέλα εηζόδνπ από ηηο δηαδηθαζίεο Πξαγκαηηθνύ Υξόλνπ Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ Μεζνδνινγία ηεο Δθ ησλ Τζηέξσλ Σηκνιόγεζεο ησλ Απνθιίζεσλ Απνηειέζκαηα κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνύ ηεο ΟΣΑ Γεκνζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνύ ηεο ΟΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 Γεκνζίεπζε ηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο πλαιιαγώλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνύληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε Λνηπά ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνύληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 88 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α I Μαζεκαηηθή δηαηύπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο επηιπζεο ηεο Διιεληθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο I.1 Δηζαγσγή I.2 Λεηηνπξγηθή Πεξηγξαθή Δπίιπζεο ηνπ Διιεληθήο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο I.2.1 Σξόπνη Λεηηνπξγίαο I.2.2 Λεηηνπξγία Αλάιπζεο I.2.3 Μνληέια Δπίιπζεο Αγνξάο I Οληόηεηεο I εκεία Μέηξεζεο I Πξόβιεςε Φνξηίνπ I ηνηρεία Μνλάδσλ Έθδνζε 3.0 ειίδα vi

7 I Μνληέιν πληειεζηή Απσιεηώλ I Απαηηήζεηο Δθεδξεηώλ I Πξόζζεηε Δλέξγεηα θαη Δθεδξεία I Μνληέιν Πεξηνξηζκέλεο Δλέξγεηαο I Πεξηνξηζκόο Καζαξήο Ηθαλόηεηαο Μεηαθνξάο I Γεληθνί Πεξηνξηζκνί I Καλόλαο Απνζύλδεζεο Υεηξηζκνύ Πξνζθνξώλ κε Ίδηα Σηκή I Οξηαθέο Σηκέο Δλέξγεηαο θαη Δθεδξεηώλ I.2.4 Λεηηνπξγία Πξαγκαηηθνύ Υξόλνπ I Γπλακηθόο Πξνζδηνξηζκόο ησλ Οξίσλ Λεηηνπξγίαο I εκαίεο FLOL θαη MCMODE I Μεηξνύκελεο Σηκέο Δθηόο Σνπ Δύξνπο Καηαλνκήο I Μεηξνύκελεο Σηκέο κε ρη Καιή πνηόηεηα I Με πκκόξθσζε ζε Δληνιή Καηαλνκήο I Δληνιέο Δθθίλεζεο θαη βέζεο ζε Πξαγκαηηθό Υξόλν από ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο I.3 Μαζεκαηηθή Γηαηύπσζε I.3.1 Βαζηθά ηνηρεία ηεο Αγνξάο I Οληόηεηεο I Βαζκίδεο I Πεξίνδνη I Λεηηνπξγηθέο Εώλεο I εκεία Μέηξεζεο I Γηαδσληθνί Γηάδξνκνη I.3.2 Γηαηύπσζε ησλ Πεξηνξηζκώλ ηνπ Πξνβιήκαηνο Βειηηζηνπνίεζεο. 108 I Γεληθό Πιαίζην I Μνληέιν ED I Μνληέιν UC I Μνληέια UC ζε Λεηηνπξγία Αλάιπζεο I.4 Τπνινγηζκόο Οξηαθήο Σηκήο I.4.1 Αληηθείκελν I.4.2 Τπνινγηζκόο ηεο ΟΣ I.4.3 Τπνινγηζκόο ησλ Σηκώλ Δθεδξεηώλ I.4.4 πκπεξάζκαηα Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α I I Τπνινγηζκόο πληειεζηώλ Απσιεηώλ Δγρπζεο II.1 Δηζαγσγή II.2 Αλαιπηηθή κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α I I I Τπνινγηζκόο πληειεζηώλ Απσιεηώλ Φνξηίνπ III.1 Δηζαγσγή III.2 Γηεξεύλεζε απσιεηώλ γηα ηππηθό ηκήκα ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο III.3 Μεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ησλ πληειεζηώλ Απσιεηώλ Φνξηίνπ III.4 πκπεξάζκαηα Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α I V ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΟ ΑΓΜΗΔ IV.1 εκεία Δμππεξέηεζεο ΑΓΜΖΔ IV.1.1 Γεληθά Έθδνζε 3.0 ειίδα vii

8 IV.1.2 Ζιεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο πνπ δειώλνπλ νη πκκεηέρνληεο IV.1.3 Ζιεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ηεο Γηεύζπλζεο ΖΔΠ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α V Ιζηνζειίδεο ΑΓΜΗΔ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α V I Αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε Λεηηνπξγία ηεο Αγνξάο Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α V I I πξνηππα ππνβαιινκελσλ αξρεησλ VII.1 Αξρεία XSD VII.2 Μεηαηξνπείο αξρείσλ VII.3 Αξρεία XLS Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α V I I I ΠΦόξκα επηθνηλσλίαο πκκεηερόλησλ κε ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α I X Καλόλεο ζύληαμεο CAPACITY AGREEMENT IDENTIFICATION IX.1 ISSUED BY HTSO Έθδνζε 3.0 ειίδα viii

9 ΛΙΣΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ [1] Κώδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο [2] Κώδηθαο πλαιιαγώλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο [3] Νόκνο 2773/1999, [4] Καλνληζκνί Γεκνπξαζηώλ ζηηο Γηαζπλδέζεηο Αιβαλίαο θαη ΠΓΓΜ [5] Καλνληζκνί Γεκνπξαζηώλ ζηε δηαζύλδεζε ηεο Ηηαιίαο [6] Καλνληζκνί Γεκνπξαζηώλ ζηε δηαζύλδεζε ηεο Βνπιγαξίαο [7] Καλνληζκνί Γεκνπξαζηώλ ζηε δηαζύλδεζε ηεο Σνπξθίαο [8] Definitions of transfer capacities in liberalized electricity markets, ETSO, March 2001 [9] Technical guidelines for NTC determination, UCTE, March 2004 [10] Procedures for Cross-Border Transmission Capacity Assessments, ETSO, October 2001 [11] Net Transfer Capacities (NTC) and Available Transfer Capacities (ATC) in the Internal Market of Electricity in Europe (IEM). ETSO, March 2000 [12] Ν. 3468/2006 Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ΑΠΔ θαη πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο Τςειήο Απόδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α 129) Έθδνζε 3.0 ειίδα ix

10 ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΥΗΜΑΣΩΝ Υ.1. ΚΑΘΑΡΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 17 Υ.2. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ NTC 18 Υ.3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΤ ATC ΓΗΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ ΤΠΟΦΖ ΣΟ ΤΜΦΖΦΗΜΟ ΔΗΑΓΧΓΧΝ/ΔΞΑΓΧΓΧΝ (NETTING) 23 Υ.4. ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ 30 Υ.5. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ 32 Υ.6. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΦΟΡΣΗΟΤ 33 Υ.7. ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΓΗΑΕΧΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 38 Υ.8. ΔΚΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΒΔΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 70 Υ.9. ΚΑΣΑΝΔΜΟΜΔΝΖ ΕΧΝΖ ΓΗΑ ΜΟΝΑΓΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 100 Υ.10. ΌΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ 117 Υ.11. ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΚΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΒΔΖ 130 Υ.12. ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ 131 ΣΧ.13. ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΦΑΖ 131 ΣΧ.14. ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ 132 Υ.15. ΌΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ 134 Υ.16. Υ.17. Υ.18. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΦΟΡΣΗΟΤ 174 ΣΤΠΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑΝΟΜΖ (ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΓΗΚΣΤΟΤ) 178 ΥΖΜΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΦΟΡΣΗΟΤ 179 Έθδνζε 3.0 ειίδα x

11 ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΒΑΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ 4 ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΚΑΗ ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΗΑ ΦΓΜ 12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΓΧΝ 28 ΑΚΟΤΗΔ ΑΠΟΚΛΗΔΗ 39 ΑΡΥΔΗΟ CAS 77 ΑΡΥΔΗΟ CBSB 77 Έθδνζε 3.0 ειίδα xi

12 ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΗΝ.1. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 8 ΠΗΝ.2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΠΗΝΑΚΑ ΠΟΧΝ ΔΓΓΤΖΔΧ 50 ΠΗΝ.3. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΧΖ ΜΔΡΗΚΖ ΜΖ ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ 59 ΠΗΝ.4. ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 68 ΠΗΝ.5. ΣΗΜΔ ΠΟΗΝΖ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ED 113 ΠΗΝ.6. ΣΗΜΔ ΠΟΗΝΖ ΜΟΝΣΔΛΟΤ UC 142 ΠΗΝ.7. ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΑΠΧΛΔΗΧΝ COSΦ=0, ΠΗΝ.8. ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΑΠΧΛΔΗΧΝ COSΦ=0, ΠΗΝ.9. ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΑΠΧΛΔΗΧΝ COSΦ=0, ΠΗΝ.10. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΔΠ 188 ΠΗΝ.11. ΑΡΥΔΗΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΟΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 191 ΠΗΝ.12. ΑΡΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Ο ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 196 ΠΗΝ.13. ΜΔΣΑΣΡΟΠΔΗ ΑΡΥΔΗΧΝ (XLS Δ XML) 234 Έθδνζε 3.0 ειίδα xii

13 ΑΚΡΩΝΤΜΙΑ Αθξσλύκην AGC ATC CAS CASC CBSb CBSm ED EMS ESS EWOS FLOL GP LP MAVC MCMODE MIP NCAP NTC PLC SCC TPS TRM TTC UC UT XSD ΑΓΗ ΑΠΔ Πιήξεο όλνκα - Δξκελεία Automatic Generation Control (Απηόκαηε Ρύζκηζε Παξαγσγήο) Available Transmission Capacity (Γηαζέζηκε Ηθαλόηεηα Μεηαθνξάο) Control Area Schedules Capacity Allocating Service Company Control Block Schedules-bilateral Control Block Schedules multilateral Economic Dispatch (Οηθνλνκηθή Καηαλνκή Φνξηίνπ) Energy Management System ETSO Scheduling System Electronic Web Offer Submission (Ζιεθηξνληθό ύζηεκα Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ηνπ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΉ ΣΟΤ ΤΣΉΜΑΣΟ γηα ηηο Γεκνπξαζίεο) FLag On-Line (ζεκαία ιεηηνπξγίαο κνλάδαο) Goal Programming (Πξνγξακκαηηζκόο ηόρνπ) Linear Programming (Γξακκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο) Minimum Average Variable Cost (Διάρηζην Μεηαβιεηό Κόζηνο) Market Mode (ε κνλάδα πξέπεη λα κεηαβάιιεη ηελ παξαγσγή ελεξγνύ ηζρύνο αθνινπζώληαο Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ εθδίδνληαη από ην ινγηζκηθό ΚΠΥ) Mixed-Integer Programming (Μεηθηόο Αθέξαηνο Πξνγξακκαηηζκόο) Net CAPacity (Καζαξή Ηζρύο Μνλάδαο) Net Transfer Capacity (Καζαξή Ηθαλόηεηα Μεηαθνξάο) Programmable Logic Controller (Πξνγξακκαηηδόκελνο Λνγηθόο Διεγθηήο) South Co-ordination Center (Νόηην πληνληζηηθό Κέληξν) Trader Party Schedule Transmission Reliability Margin (Πεξηζώξην Αμηνπηζηίαο Μεηαθνξάο) Total Transmission Capacity (πλνιηθή Ηθαλόηεηα Μεηαθνξάο) Unit Commitment (πξόβιεκα έληαμεο κνλάδσλ) Universal Time XML Schema Definition Απνδεηθηηθά Γηαζεζηκόηεηαο Ηζρύνο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο Έθδνζε 3.0 ειίδα xiii

14 Αθξσλύκην ΑΡΠ ΑΓΜΖΔ ΛΑΓΖΔ ΔΠΚ ΖΔ ΖΔΠ ΚΓ ΚΖΔ ΚΠΥ ΟΣΑ ΟΣΠ ΟΣ ΠΚ ΡΑΔ ΓΗ ΓΜΗ ΔΠ ΖΘΤΑ ΖΘ ΦΓΜ Απηόκαηε Ρύζκηζε Παξαγσγήο Πιήξεο όλνκα - Δξκελεία Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Λεηηνπξγόο ηεο Αγσξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Δλδνεκεξήζην Πξόγξακκα Καηαλνκήο Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα Ζκεξήζηνο Δλεξγεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο Κώδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Κώδηθαο πλαιιαγώλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Καηαλνκή Πξαγκαηηθνύ Υξόλνπ Οξηαθή Σηκή Απνθιίζεσλ Οξηαθή Σηκή Παξαγσγήο Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο Πξόγξακκα Καηαλνκήο Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο πκβάζεηο Γηαζεζηκόηεηαο Ηζρύνο πληειεζηή Καηαλνκήο Μεηαθεξόκελεο Ηζρύνο θάικα Διέγρνπ Πεξηνρήο πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο Τςειήο Απόδνζεο πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο Φπζηθά Γηθαηώκαηα Μεηαθνξάο Έθδνζε 3.0 ειίδα xiv

15 ΔΙΑΓΩΓΗ θνπφο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Λεηηνπξγίαο Αγνξάο είλαη ε πεξηγξαθή ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (εθεμήο ΚΓ) [1], πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο. Γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαηακεξηζκφ θαη ηελ εθρψξεζε θπζηθψλ δηθαησκάησλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο δηαζπλδέζεηο, ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ Ζκεξήζην Δλεξγεηαθφ Πξνγξακκαηηζκφ (ΖΔΠ) θαζψο θαη ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο Οξηαθήο Σηκήο Απνθιίζεσλ. Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ΖΔΠ πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ Δγρεηξίδην ηνπ Λεηηνπξγνχ ηεο Αγνξάο (ΛΑΓΖΔ). Ζ δνκή ηνπ Δγρεηξηδίνπ είλαη ε αθφινπζε: ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 δίδεηαη κία γεληθή πεξηγξαθή ηεο Διιεληθήο Αγνξάο ΖΔ. ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 αλαθέξνληαη νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο Γηθαησκάησλ Γηαζπλδέζεσλ θαη παξαηίζεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ αληίζηνηρσλ δηαδηθαζηψλ. ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 αλαιχνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Ζκεξήζην Δλεξγεηαθφ Πξνγξακκαηηζκφ (ΖΔΠ). ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο Οξηαθήο Σηκήο Απνθιίζεσλ (ΟΣΑ). ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 παξνπζηάδνληαη νη δεκνζηεχζεηο πνπ γίλνληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I παξνπζηάδεηαη ε καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ΖΔΠ, θαζψο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη επί απηήο γηα ηηο αληίζηνηρεο καζεκαηηθέο δηαηππψζεηο ησλ πξνβιεκάησλ α) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο, β) ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο Οξηαθήο Σηκήο Απνθιίζεσλ, θαη γ) ηεο απηφκαηεο έθδνζεο Δληνιψλ Καηαλνκήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ πληειεζηψλ Απσιεηψλ Έγρπζεο. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ πληειεζηψλ Απσιεηψλ Φνξηίνπ. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV παξνπζηάδνληαη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία κε ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γηα δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην απηφ. Έθδνζε 3.0 ειίδα 1

16 ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V παξνπζηάδνληαη νη ηζηνζειίδεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Δγρεηξίδην απηφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο πκκεηέρνληεο ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο ΖΔ. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI παξνπζηάδνληαη ηα αξρεία πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη ησλ πκκεηερφλησλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο ΖΔ. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ησλ αξρείσλ πνπ ππνβάιινπλ νη πκκεηέρνληεο ζην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο.. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII παξνπζηάδεηαη ε θφξκα επηθνηλσλίαο ησλ πκκεηερφλησλ κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο. Σν Δγρεηξίδην απηφ απεπζχλεηαη: ηνπο εγγεγξακκέλνπο πκκεηέρνληεο ζηελ Διιεληθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη νπνίνη έρνπλ εκπεηξία κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αγνξάο, αιιά επηζπκνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ ΚΓ. Οη αλαγλψζηεο απηνί είλαη θαιχηεξν λα δηαβάζνπλ ηα Κεθάιαηα 2, 3, 4, 5 θαη ηα Παξαξηήκαηα I, VII θαη VIII, αιιά θαη ην εγρεηξίδην ηνπ ιεηηνπξγνχ ηεο αγνξάο. ηνπο εγγεγξακκέλνπο πκκεηέρνληεο ζηελ Διιεληθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη νπνίνη δελ έρνπλ κεγάιε εκπεηξία κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αγνξάο, θαη επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ αγνξά. Οη αλαγλψζηεο απηνί είλαη θαιχηεξν λα δηαβάζνπλ ηα Κεθάιαηα 2, 3, 4, 5, θαη ηα Παξαξηήκαηα III, IV, V, VI θαη VII, αιιά θαη ην εγρεηξίδην ηνπ ιεηηνπξγνχ ηεο αγνξάο. ηνπο ππνςήθηνπο πκκεηέρνληεο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ελδερνκέλσο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη ζέινπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Οη αλαγλψζηεο απηνί είλαη θαιχηεξν λα αζρνιεζνχλ αξρηθά κε ηα Κεθάιαηα 1, 2, 3, 4 θαη 5 θαη ην Παξάξηεκα VIII, αιιά θαη ην εγρεηξίδην ηνπ ιεηηνπξγνχ ηεο αγνξάο. ηνπο αλαιπηέο ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ ζέινπλ λα θαηαλνήζνπλ ην κεραληζκφ επίιπζεο ηεο αγνξάο. Οη αλαγλψζηεο απηνί είλαη θαιχηεξν λα δηαβάζνπλ ηα Κεθάιαηα 1, 2, 3 θαη ην Παξάξηεκα I, αιιά θαη ην εγρεηξίδην ηνπ ιεηηνπξγνχ ηεο αγνξάο. Έθδνζε 3.0 ειίδα 2

17 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1.1 ύληνκε πεξηγξαθή Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο βειηηζηνπνίεζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, απαηηείηαη ν απνηειεζκαηηθφο ζπλδπαζκφο καθξνρξνλίσλ απνθάζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηζρχνο αιιά θαη βξαρπρξφλησλ απνθάζεσλ γηα ηελ νξζή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηνλ Ζκεξήζην Δλεξγεηαθφ Πξνγξακκαηηζκφ. ην πιαίζην ηεο Διιεληθήο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ δηαθξίλνπκε: ηε καθξνρξφληα αγνξά δηαζεζηκφηεηαο ηζρχνο (Capacity Market) ηελ εθρψξεζε Φπζηθψλ Γηθαησκάησλ Μεηαθνξάο (ΦΓΜ) ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο δηαζπλδέζεηο ηε βξαρπρξφληα ρνλδξεκπνξηθή αγνξά ελέξγεηαο θαη επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ πξνγξακκαηίδεηαη βάζεη ηνπ Ζκεξεζίνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΠ) (Energy and Ancillary Services Market). ηελ Καηαλνκή ζε Πξαγκαηηθφ Υξφλν (ΚΠΥ) ηελ Δθθαζάξηζε Απνθιίζεσλ Αγνξά Μαθξνρξόληαο Γηαζεζηκόηεηαο Ηζρύνο: Ο κεραληζκφο ηεο Αγνξάο Μαθξνρξφληαο Γηαζεζηκφηεηαο Ηζρχνο έρεη σο ζηφρν ηε κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ παξαγσγνχ, ν νπνίνο ιακβάλεη ακνηβή έλαληη κέξνπο ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ επέλδπζεο, αιιά θαη ηνπ πξνκεζεπηή ν νπνίνο εμαζθαιίδεη ηελ απνθπγή ππεξβνιηθά πςειψλ ηηκψλ ζηελ εκεξήζηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ (Υνλδξεκπνξηθή Αγνξά), αθξηβψο δηφηη κεηψλεηαη ν βξαρπρξφληνο θίλδπλνο ηνπ παξαγσγνχ. Ζ Αγνξά Μαθξνρξφληαο Γηαζεζηκφηεηαο Ηζρχνο δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ επάξθεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε καθξνρξφληα βάζε ακείβνληαο ηελ αμηνπηζηία θάζε Μνλάδαο. Ζ Αγνξά Μαθξνρξφληαο Γηαζεζηκφηεηαο Ηζρχνο πινπνηείηαη κε ηελ έθδνζε απφ θάζε Παξαγσγφ Απνδεηθηηθψλ Γηαζεζηκφηεηαο Ηζρχνο (ΑΓΗ) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή δηαζεζηκφηεηα ηζρχνο θάζε Μνλάδαο ηνπ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, κία Μνλάδα κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 300MW ζα κπνξνχζε, κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαζέζηκφηεηάο ηεο απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, λα εθδψζεη ΑΓΗ γηα 250 MW. Έθδνζε 3.0 ειίδα 3

18 Κάζε Πξνκεζεπηήο ζπλάπηεη κε ηνπο Παξαγσγνχο πκβάζεηο Γηαζεζηκφηεηαο Ηζρχνο (ΓΗ), κε νηθνλνκηθνχο φξνπο πνπ ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηελ Τπνρξέσζε Δπάξθεηαο Ηζρχνο πνπ ηνπ αλαινγεί. Ζ Αγνξά ζεσξείηαη εμηζνξξνπεκέλε (Balanced) φηαλ ηζρχεη ε ζρέζε: ΑΓΗ (MW) = ΓΗ (MW) + Απαηηνχκελε Μαθξνρξφληα Δθεδξεία Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην κεραληζκφ δηαζθάιηζεο επαξθνχο ηζρχνο βξίζθνληαη ζην ζρεηηθφ εγρεηξίδην (Δγρεηξίδην Μεραληζκνχ Γηαζθάιηζεο Δπαξθνχο Ηζρχνο) Δθρώξεζε Φπζηθώλ Γηθαησκάησλ Μεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο δηαζπλδέζεηο Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ ελέξγεηαο απφ ηηο δηαζπλδέζεηο (εηζαγσγέο εμαγσγέο) είλαη απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε ΦΓΜ. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο αγνξάο ΦΓΜ γίλεηαη ζην Κεθάιαην Ζκεξήζηνο Δλεξγεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο (Αγνξά Δλέξγεηαο θαη Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ ή Υνλδξεκπνξηθή Αγνξά). Ο Ζκεξήζηνο Δλεξγεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο (ΖΔΠ) ζπληζηά ηε ρνλδξεκπνξηθή αγνξά θαη έρεη σο ζηφρν ην βέιηηζην πξνγξακκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξκηθψλ θαη πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηνπ πζηήκαηνο, ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ θαη ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο απφ εηζαγσγέο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηεηαη, ζε εκεξήζηα βάζε, ε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θαηαλαισηέο, ε δήηεζε γηα εμαγσγέο ελέξγεηαο απφ ηε ρψξα θαη νη απαξαίηεηεο Δπηθνπξηθέο Τπεξεζίεο. Κάζε κνλάδα παξαγσγήο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη ην ζχλνιν ηεο δηαζεζηκφηεηάο ηεο, ηφζν ζε ελέξγεηα φζν θαη ζε επηθνπξηθέο ππεξεζίεο ζηελ ρνλδξεκπνξηθή αγνξά (ΖΔΠ). Πξφθεηηαη ζπλεπψο γηα έλα κνληέιν αγνξάο «Τπνρξεσηηθήο Κνηλνπξαμίαο» (Mandatory Pool). Υπνρξεσηηθή Κνηλνπξαμία Το μονηέλο ηηρ ελληνικήρ αγοπάρ ζηο οποίο ζςναλλάζζεηαι ηο ζύνολο ηηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ και ηων ζςμπληπωμαηικών πποϊόνηων αςηήρ πος θα παπασθούν, θα καηαναλωθούν και θα διακινηθούν ηην επόμενη ημέπα ζηην αγοπά. Όλοι οι ζςμμεηέσονηερ ζηην Ελληνική αγοπά ςποσπεούνηαι να ζςμμεηέσοςν ζηην Υποσπεωηική Κοινοππαξία. Δεν επιηπέπονηαι θςζικέρ διμεπείρ ζςναλλαγέρ (physical bilateral transactions) μεηαξύ ηων ζςμμεηεσόνηων ηηρ αγοπάρ. ηα πιαίζηα ηνπ κνληέινπ Τπνρξεσηηθήο Κνηλνπξαμίαο, ε δηακεηαθόκηζε (transit) ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από κία πεξηνρή εθηόο Διιάδνο ζε κία άιιε, κέζσ ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, κπνξεί λα πινπνηεζεί κόλν κέζσ εηζαγσγήο (πώιεζεο) ηεο ελ ιόγσ ελέξγεηαο ζηελ Τπνρξεσηηθή Κνηλνπξαμία θαη εμαγσγήο (αγνξάο) ηεο από απηή. Έθδνζε 3.0 ειίδα 4

19 ηνλ ΖΔΠ ελζσκαηψλνληαη νη εμήο επηκέξνπο αγνξέο-κεραληζκνί, νη νπνίεο βειηηζηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ην θνηλσληθφ φθεινο: Α) Αγνξά Δλέξγεηαο: Καιχπηνληαη νη πνζνηηθέο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηηο ψξεο πνπ απηή είλαη απαξαίηεηε. Πξνζθέξνπλ θαη ακείβνληαη νη εγρψξηνη παξαγσγνί (ζεξκηθψλ ζηαζκψλ, πδξνειεθηξηθψλ θαη ΑΠΔ) θαη νη εηζαγσγείο. Αγνξάδνπλ νη εθπξφζσπνη ηνπ εγρψξηνπ θνξηίνπ (πξνκεζεπηέο θαη επηιέγνληεο πειάηεο) θαη νη εμαγσγείο (πξνκεζεπηέο θαη παξαγσγνί) Β) Αγνξά Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ: Καιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο ηξνθνδφηεζήο ηνπο. Πξνζθέξνπλ θαη ακείβνληαη νη εγρψξηνη παξαγσγνί (ζεξκηθψλ θαη πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ). Αγνξάδνπλ νη εθπξφζσπνη ηνπ εγρψξηνπ θνξηίνπ (πξνκεζεπηέο θαη επηιέγνληεο πειάηεο), θαη νη εμαγσγείο (πξνκεζεπηέο θαη παξαγσγνί). Γ) Μεραληζκφο αγνξάο γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηεο παξαγσγήο θνληά ζηα θέληξα θαηαλάισζεο: Παξέρεη θίλεηξα ρσξνζέηεζεο ησλ λέσλ κνλάδσλ θαηά ην δπλαηφλ εγγχηεξα ζηελ θαηαλάισζε, ζην βαζκφ πνπ απηά είλαη πξαγκαηηθά αλαγθαία. Γεδνκέλεο ηεο πθηζηάκελεο ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγήο ζην βνξξά, πξνβιέπεηαη απμεκέλε ζπκκεηνρή ζηελ εηήζηα ρξέσζε ρξήζεσο ζπζηήκαηνο ησλ παξαγσγψλ ηνπ βνξξά θαζψο θαη δηαθνξνπνηεκέλε ακνηβή παξαγσγψλ ζην λφην ζε πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδεηαη ζπλσζηηζκφο ζηε κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην βνξξά ζην λφην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ Δπίιπζε ηνπ ΖΔΠ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θάζε κνλάδαο γηα θάζε ψξα ηεο επφκελεο εκέξαο, ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ην θνηλσληθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ θαη ησλ αλαγθψλ επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ ηελ επφκελε εκέξα ιακβάλνληαο ππφςε πεξηνξηζκνχο ηνπ πζηήκαηνο κεηαθνξάο. Με ηελ ελζσκάησζε ζηνλ ΖΔΠ ησλ απαξαίηεησλ επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ πζηήκαηνο, νη νπνίνη ελδερνκέλσο πεξηνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ δχλαηαη λα δηαθηλείηαη απφ ην Βνξξά πξνο ην Νφην, απνθαιχπηεηαη ε πξαγκαηηθή ζπλνιηθή αμία ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηα πνζνηηθά (φγθνο θαη ρξφλνο θαηαλάισζεο) φζν θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο (ζπρλφηεηα, ηάζε θαη απαηηνχκελε αμηνπηζηία παξνρήο ζε θάζε θαηαλαισηή). Ζ ηηκή ζηελ νπνία εθθαζαξίδεηαη ε αγνξά ελέξγεηαο ηνπ ΖΔΠ (Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο ή ΟΣ), απνηειεί ηελ εληαία ηηκή ζηελ νπνία νη Πξνκεζεπηέο Έθδνζε 3.0 ειίδα 5

20 αγνξάδνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ αλακέλνπλ φηη ζα απνξξνθήζνπλ απφ ην χζηεκα νη Πειάηεο ηνπο θαη ακείβνληαη αληίζηνηρα νη παξαγσγνί. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ΖΔΠ βξίζθνληαη ζην ζρεηηθφ εγρεηξίδην (Δγρεηξίδην Λεηηνπξγνχ ηεο Αγνξάο) Καηαλνκή ζε Πξαγκαηηθό Υξόλν (ΚΠΥ). Καηά ηελ ΚΠΥ ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ην χζηεκα κε αζθάιεηα εληέιεη ηηο κνλάδεο παξαγσγήο, θαηά θχξην ιφγν κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ην θνξηίν ηνπ πζηήκαηνο, ηεξψληαο πξνο ην ζθνπφ απηφ ηηο απαξαίηεηεο εθεδξείεο Δθθαζάξηζε Απνθιίζεσλ Απνινγηζηηθά, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο ππνινγίδνληαη θαη εθθαζαξίδνληαη νη απνθιίζεηο ηεο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΖΔΠ. Οη σο άλσ απνθιίζεηο εθθαζαξίδνληαη ζηελ Οξηαθή Σηκή Απνθιίζεσλ (ΟΣΑ). Ζ ΟΣΑ ππνινγίδεηαη κε κεζνδνινγία αλάινγε πξνο ηε κεζνδνινγία Δπίιπζεο ΖΔΠ, κε ρξήζε επηθαηξνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ απφ ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ σο άλσ απνθιίζεσλ έρνπλ ζεζπηζηεί ρξεψζεηο γηα φζνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο Δληνιέο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο. 1.2 Γξαζηεξηόηεηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Οη πκκεηέρνληεο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηελ Αγνξά ΖΔ απαηηείηαη λα εγγξαθνχλ ζην Μεηξψν πκκεηερφλησλ πνπ ηεξεί ν Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο. Γηα ηεο εγγξαθήο ζην Μεηξψν πκκεηερφλησλ, νη πκκεηέρνληεο ζπλάπηνπλ κε ην Λεηηνπξγφ ηεο αγνξάο χκβαζε πλαιιαγψλ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΖΔ θαη µε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο χκβαζε πλαιιαγψλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο, ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓ. Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο ηεξεί επίζεο ην Μεηξψν ησλ Καηαλεκφκελσλ Μνλάδσλ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ζην Μεηξψν πκκεηερφλησλ θαη ζην Μεηξψν Μνλάδσλ παξέρεηαη ζην Δγρεηξίδην Γεληθψλ Γηαηάμεσλ. Ζ χκβαζε πλαιιαγψλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο έρεη σο αληηθείκελν ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ησλ πλαιιαγψλ Απνθιίζεσλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ησλ Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ, ηεο Υξέσζεο Υξήζεο πζηήκαηνο θαη ηνπ Μεραληζκνχ Γηαζθάιηζεο Δπαξθνχο Ηζρχνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε χκβαζε πλαιιαγψλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο παξέρεη ζηνπο πκκεηέρνληεο δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζην χζηεκα πλαιιαγψλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο, ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα θαη λα ιακβάλνπλ ηηο Έθδνζε 3.0 ειίδα 6

21 πιεξσκέο πνπ ηνπο αλαινγνχλ, θαη επάγεηαη ηελ ππνρξέσζε απηψλ λα εμνθινχλ ηηο ρξεψζεηο πνπ ηνπο αλαινγνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓ Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αγνξάο ΖΔ είλαη νη αθφινπζεο: Δηήζηα Γεκνπξαζία Φπζηθψλ Γηθαησκάησλ Μεηαθνξάο (ΦΓΜ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Μεληαία Γεκνπξαζία Φπζηθψλ Γηθαησκάησλ Μεηαθνξάο (ΦΓΜ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Γεπηεξεχνπζα Αγνξά ΦΓΜ, γηα ηε Μεηαβίβαζε ή/θαη Μεηαπψιεζε ησλ εθρσξεκέλσλ Δηεζίσλ θαη Μεληαίσλ ΦΓΜ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Ζκεξήζηα Γεκνπξαζία Φπζηθψλ Γηθαησκάησλ Μεηαθνξάο (ΦΓΜ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Καηάξηηζε Πξνγξάκκαηνο Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΠ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην ηνπ Λεηηνπξγνχ ηεο αγνξάο. Δπηβεβαίσζε πξνγξακκάησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ κε γεηηνληθνχο Γηαρεηξηζηέο θαη έιεγρνο ησλ ηειηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην Νφηην πληνληζηηθφ Κέληξν ηεο Δπξψπεο (South Coordination Center), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. Δθθαζάξηζε ΖΔΠ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην ηνπ Λεηηνπξγνχ ηεο αγνξάο. Καηάξηηζε Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο (ΠΚ θαη ΔΠΚ) (D 1 & Δλδνεκεξήζην), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Καηαλνκήο. Πξφγξακκα Καηαλνκήο Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ (ΚΠΥ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Καηαλνκήο. Καηαγξαθή Γηαζεζηκφηεηαο Μνλάδσλ θαη Δληνιψλ Καηαλνκήο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Καηαλνκήο. Καηαγξαθή Πνζνηήησλ Δλέξγεηαο θαη Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Καηαλνκήο. Μεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο Οξηαθήο Σηκήο Απνθιίζεσλ (ΟΣΑ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. Δθθαζάξηζε Απνθιίζεσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Δθθαζάξηζεο Αγνξάο. Δθθαζάξηζε Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Δθθαζάξηζεο Αγνξάο. Μεληαίεο Δθζέζεηο θαη Γεκνζηεχζεηο. ηαηηζηηθά Γεκνπξαζηψλ. Έθδνζε 3.0 ειίδα 7

22 ηνλ Πηλ.1 παξνπζηάδεηαη ην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα δηαδηθαζηψλ ηεο αγνξάο ΖΔ. πκπεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε εηήζηα βάζε (γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο Y), ζε κεληαία βάζε (γηα ηνλ εκεξνινγηαθφ κήλα M), θαη ζε εκεξήζηα βάζε (γηα ηελ Ζκέξα Καηαλνκήο D), κε ηηο ζρεηηθέο πξνζεζκίεο. Όιεο νη ρξνληθέο αλαθνξέο ζην εγρεηξίδην απηφ είλαη ζε ψξα Διιάδαο. Σν παξνπζηαδφκελν ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα επεξεαζζεί απφ αιιαγέο ηνπ Διιεληθνχ λνκηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ (Νφκνη, Τ.Α., ΚΓ, ΚΖΔ, Καλνληζκνί Γεκνπξαζηψλ, θηι). ε πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ, ηα ηειεπηαία ππεξηζρχνπλ ηνπ εγρεηξηδίνπ. Πηλ.1. Υξνλνδηάγξακκα δηαδηθαζηώλ ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Α/Α Από Έσο 1 2 Y 1 ή Y 2 Y 1 ή Y 2 Δκπιεθόκ ελνη ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΔΣΗΙΑ Γξαζηεξηόηεηα Πξνζδηνξηζκόο πληειεζηώλ Απσιεηώλ Δγρύζεσλ Πξνζδηνξηζκόο πληειεζηώλ Απσιεηώλ Φνξηίνπ 3 ΑΓΜΖΔ Πξνζδηνξηζκόο Λεηηνπξγηθώλ Εσλώλ 4 Y 1 Τ 2Μ ΛΑΓΖΔ 5 Y 1 6 M D 2 13:00 Th (W- 1) 12:00 D 3 14:00 D 2 14:00 ΑΓΜΖΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΑΓΜΖΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ Γεκνζίεπζε πληειεζηώλ Πξνζδηνξηζκνύ Κάιπςεο Γηεμαγσγή Δηήζηαο Γεκνπξαζίαο ΦΓΜ ΜΗΝΙΑΙΑ Γηεμαγσγή Μεληαίαο Γεκνπξαζίαο ΦΓΜ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΤΜΜΔΣ Γήισζε Γηαρείξηζεο Τδάηηλσλ ΔΥΟΝΣΔ Πόξσλ ΗΜΔΡΗΙΑ Γεκνζίεπζε Καζαξήο Ηθαλόηεηαο ΑΓΜΖΔ Μεηαθνξάο (NTC) ησλ δηαζπλδέζεσλ (εηζαγσγέο εμαγσγέο) ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ Γηεμαγσγή Γεπηεξεύνπζαο Αγνξάο ΦΓΜ Γεκνζίεπζε Πίλαθα Δμνπζηνδόηεζεο Υξήζεο Υσξεηηθόηεηαο Αλαθνξά 26 ΚΓ ΔΑ 26 ΚΓ ΔΑ 29 ΚΓ 3.2. ΔΑ 22 Κ 4.02 AR ΔΑ 4.02 AR ΔΑ 13 ΚΓ ΔΑ 278 ΚΓ 6.01 AR ΔΑ 10 D 2 D 1 ΤΜΜΔΣ Γήισζε Υξήζεο Μαθξνρξνλίσλ 7.01 AR 14:00 07:00 ΔΥΟΝΣΔ ΦΓΜ ΔΑ 11 D 1 Γεκνζίεπζε Γηαζεζηκόηεηαο 27 ΚΓ ΑΓΜΖΔ 08:45 Μνλάδσλ Παξαγσγήο ΔΑ 12 D 1 ΑΓΜΖΔ Γεκνζίεπζε ησλ Γειώζεσλ Υξήζεο 27 ΚΓ Έθδνζε 3.0 ειίδα 8

23 Α/Α Από Έσο Δκπιεθόκ ελνη Γξαζηεξηόηεηα 08:45 Μαθξνρξόλησλ ΦΓΜ 13 D 1 08:45 ΑΓΜΖΔ Γεκνζίεπζε Πξόβιεςεο Φνξηίνπ 14 D 1 Γεκνζίεπζε Πξόβιεςεο Παξαγσγήο ΑΓΜΖΔ 08:45 Μνλάδσλ ΑΠΔ θαη ΖΘ/ΖΘΤΑ 15 D 1 Γεκνζίεπζε ησλ απαηηήζεσλ ΑΓΜΖΔ 08:45 Δθεδξεηώλ 16 D 1 Γεκνζίεπζε ηεο Πξόβιεςεο ΑΓΜΖΔ 08:45 Γηαδσληθώλ Πεξηνξηζκώλ 17 D 1 Γεκνζίεπζε ησλ Πεξηνξηζκώλ θάζε ΑΓΜΖΔ 08:45 Γηαζύλδεζεο 18 Γεκνζίεπζε ηεο Τπνρξεσηηθήο D 1 ΑΓΜΖΔ Λεηηνπξγίαο Τδξνειεθηξηθώλ 08:45 Μνλάδσλ 19 D 1 Γεκνζίεπζε ηεο Παξαγσγήο ΑΓΜΖΔ 08:45 Μνλάδσλ ζε Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία D 1 08:45 D 1 09:15 D 1 09:20 D 1 09:35 D 1 10:00 D 1 08:45 D 1 08:45 D 1 09:15 D 1 09:20 D 1 09:35 D 1 10:00 D 1 10:15 D 1 10:00 D 1 11:00 D 1 11:00 D 1 11:00 ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΑΓΜΖΔ ΛΑΓΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ Γεκνζίεπζε ηεο Καζαξήο Ηθαλόηεηαο Μεηαθνξάο (NTC) Γεκνζίεπζε ηεο Γηαζέζηκεο Ηθαλόηεηαο Μεηαθνξάο (ΑTC) Τπνβνιή Κξππηνγξαθεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ζηηο Γεκνπξαζίεο ΦΓΜ 1 Πεξίνδνο ηγήο. Τπνβνιή Κιεηδηώλ Απνθξππηνγξάθεζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ζηηο Γεκνπξαζίεο ΦΓΜ Γηεμαγσγή θαη Γεκνζίεπζε Απνηειεζκάησλ ησλ Ζκεξεζίσλ Γεκνπξαζηώλ Δηζαγσγή ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηεο Αγνξάο ηνπ ζπλόινπ ησλ ΦΓΜ (Δηήζηα, Μεληαία θαη Ζκεξήζηα) θάζε πκκεηέρνληα Γεκνζίεπζε πξνβιεπόκελεο Γηαζέζηκεο Δθεδξείαο Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε Γηαζεζηκόηεηαο Μνλάδσλ Παξαγσγήο Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε Πξόβιεςεο Φνξηίνπ Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε Πξόβιεςεο Παξαγσγήο Μνλάδσλ Αλαθνξά 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 4.02 AR 2.2. ΔΑ 4.02 AR 2.2. ΔΑ 4.02 AR 2.2. ΔΑ 4.02 AR 2.2. ΔΑ ΔΑ 55 Κ ΔΛ 189 ΚΓ 27 ΚΓ Κεθ.3 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.3 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 1 Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ εθηεινύληαη από ηελ εηαηξία CASC.eu παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζηνηόπν ηεο εηαηξίαο, Έθδνζε 3.0 ειίδα 9

24 Α/Α Από Έσο D 4 12:00 D 4 12:30 D 4 12:30 D 4 12:30 D 4 12:30 D 2 14:00 D 1 12:30 D 1 14:00 D 1 11:00 D 1 11:00 D 1 11:00 D 1 11:00 D 1 11:00 D 1 11:00 D 1 12:30 D 1 12:30 D 1 12:30 D 1 12:30 D 1 12:30 D 1 12:30 D 1 14:00 D 1 14:00 D 1 08:45 30 ιεπηά από επηθνηλσλία ΑΓΜΖΔ D 1 15:00 D 1 14:00 D 1 14:00 D 1 18:00 D 1 17:30 D 1 18:00 D 1 18:00 Δκπιεθόκ ελνη ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΛΑΓΖΔ ΛΑΓΖΔ ΑΓΜΖΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΛΑΓΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ Γξαζηεξηόηεηα ΑΠΔ Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε ησλ απαηηήζεσλ Δθεδξεηώλ Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε ηεο Πξόβιεςεο Γηαδσληθώλ Πεξηνξηζκώλ Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε ησλ Πεξηνξηζκώλ θάζε Γηαζύλδεζεο Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε ηεο Τπνρξεσηηθήο Λεηηνπξγίαο Τδξνειεθηξηθώλ Μνλάδσλ Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε ηεο Παξαγσγήο Μνλάδσλ ζε Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε ησλ Πξνγξακκάησλ Γηόξζσζεο ησλ Αθνύζησλ Απνθιίζεσλ ζηηο Γηαζπλδέζεηο Τπνβνιή & Σξνπνπνίεζε Πξνζθνξώλ Έγρπζεο Τπνβνιή & Σξνπνπνίεζε Γειώζεσλ Φνξηίνπ Τπνβνιή & Σξνπνπνίεζε Πξνζθνξώλ Δθεδξεηώλ Τπνβνιή & Σξνπνπνίεζε Γειώζεσλ Με Γηαζεζηκόηεηαο Τπνβνιή & Σξνπνπνίεζε Σερλννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Τπνβνιή & Σξνπνπνίεζε Γήισζεο Υξήζεο ΦΓΜ Δπίιπζε ΖΔΠ Γεκνζίεπζε Απνηειεζκάησλ ΖΔΠ Γεκνζίεπζε ησλ Πξνγξακκάησλ Γηόξζσζεο ησλ Αθνύζησλ Απνθιίζεσλ ζηηο Γηαζπλδέζεηο Τπνβνιή Σξνπνπνηεκέλσλ Γειώζεσλ Υξήζεο ΦΓΜ Δθθαζάξηζε ΖΔΠ Δπηβεβαίσζε Αληαιιαγή πξνγξακκάησλ δηαζπλδέζεσλ κε Γεηηνληθνύο Γηαρεηξηζηέο Δπίιπζε Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο Γεκνζίεπζε Πξνγξακκάησλ Καηαλνκήο Αλαθνξά 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ ΔΛΑ ΔΛΑ ΔΛΑ 55 Κ ΔΛΑ 55 Κ ΔΛΑ ΔΑ 55 Κ ΔΛΑ 57 Κ ΔΛΑ 27 ΚΓ 57 Κ ΔΑ 58 Κ ΔΛΑ ΔΑ 55 ΚΓ 3.1 ΔΚ 55 ΚΓ 3.1 ΔΚ Έθδνζε 3.0 ειίδα 10

25 Α/Α Από Έσο 51 D 00:00 D 22:00 Δκπιεθόκ ελνη ΑΓΜΖΔ 52 D+1 ΑΓΜΖΔ 53 D+1 ΑΓΜΖΔ 54 D+1 10:00 ΑΓΜΖΔ 55 D+5 ΑΓΜΖΔ Γξαζηεξηόηεηα Δπίιπζε θαη Γεκνζίεπζε Δλδνεκεξήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο Δθθαζάξηζε ησλ Αθνπζίσλ Απνθιίζεσλ ζηηο Βόξεηεο Γηαζπλδέζεηο Δθθαζάξηζε ησλ Αθνπζίσλ Απνθιίζεσλ ζηε δηαζύλδεζε ηεο Ηηαιίαο. Γεκνζηνπνίεζε ησλ πγθεληξσηηθώλ Απνθιίζεσλ κεηαμύ ηεο Πξαγκαηηθήο Καηαλνκήο θαη ηεο Πξόβιεςεο γηα θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο D. Τπνινγηζκόο Οξηαθήο Σηκήο Απνθιίζεσλ γηα θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο D. Αλαθνξά 55 ΚΓ ΔΚ 144 ΚΓ 56 D+5 ΑΓΜΖΔ Δθθαζάξηζε ησλ Απνθιίζεσλ. 144 ΚΓ ΜΗΝΙΑΙΑ 57 M+1 ΑΓΜΖΔ Δθθαζάξηζε ησλ Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ εκεξνινγηαθνύ κήλα. 167 ΚΓ 58 M+1 ΑΓΜΖΔ 59 M+1 ΑΓΜΖΔ Γεκνζηνπνίεζε Μεληαίσλ Αλαθνξώλ Απνηειεζκάησλ ΖΔΠ θαη Υξήζεο ησλ Γηαζπλδέζεσλ. Γεκνζηνπνίεζε Μεληαίσλ Αλαθνξώλ Απνηειεζκάησλ Μεληαίσλ θαη Ζκεξήζησλ Γεκνπξαζηώλ. ΚΓ: ΚΓ / Κ : ΚΖΔ / ΔΑ: Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο Αγνξάο / AR: Καλνληζκνί Γηαζπλδέζεσλ Έθδνζε 3.0 ειίδα 11

26 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ AΓΟΡΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΙΑΤΝΓΔΔΩΝ Σν δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα κεηαθνξάο ηεο Διιάδαο επηθνηλσλεί κε AC γξακκέο κεηαθνξάο ζηα βφξεηα ζχλνξα κε ηελ Αιβαλία, ηε FYROM θαη ηε Βνπιγαξία, ζηα αλαηνιηθά κε ηελ Σνπξθία, θαη κε ζχλδεζε ΖVDC (θαιψδην) κε ηελ Ηηαιία. Γηα ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρνπλ εθπνλεζεί Οδεγίεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη έρνπλ ζεζκνζεηεζεί Καλνληζκνί Γεκνπξαζηψλ απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπο γεηηνληθνχο δηαρεηξηζηέο [4][5][6][7]. 2.1 Δηζαγσγή Οη πκκεηέρνληεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εηζάγνπλ ή λα εμάγνπλ ελέξγεηα ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ Φπζηθά Γηθαηψκαηα Μεηαθνξάο (ΦΓΜ) ζηηο δηαζπλδέζεηο. Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπο ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηα ΦΓΜ δηαθξίλνληαη ζε καθξνρξφληα θαη βξαρπρξφληα. Μαθξνρξόληα θαη βξαρπρξόληα ΦΓΜ Τα ΦΔΜ πος εκσωπούνηαι από ηο Διασειπιζηή ηος Σςζηήμαηορ ζε Εηήζια και Μηνιαία βάζη θεωπούνηαι μακποσπόνια ΦΔΜ. Ανηίθεηα, ηα ΦΔΜ πος εκσωπούνηαι ζε Ημεπήζια βάζη, θεωπούνηαι βπασςσπόνια. Σε πεπίπηωζη πος κάποιο δικαίωμα εκδίδεηαι από όμοπο Διασειπιζηή ζε κάποια σπονική βάζη πος δεν ενηάζζεηαι ζηιρ παπαπάνω, η διάκπιζη ανάμεζα ζε βπασςσπόνιο και μακποσπόνιο ΦΔΜ γίνεηαι βάζει ηος ηύπος ηηρ Δημοππαζίαρ με ηην οποία ο Διασειπιζηήρ ηος Ελληνικού Σςζηήμαηορ εκσώπηζε ηην ανηίζηοιση Θκανόηηηα Μεηαθοπάρ. 2 Αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε δηαζχλδεζε θαη ηε θχζε ηεο δηκεξνχο ζπκθσλίαο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο κε ηνλ εθάζηνηε φκνξν Γηαρεηξηζηή, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο κπνξεί, θαηά πεξίπησζε, λα εθρσξεί ην ζχλνιν ηεο Γηαζέζηκεο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο ηεο δηαζχλδεζεο, ή κέξνο απηήο, ζηε κία ή θαη ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Δπίζεο, ηφζν νη Καλνληζκνί ησλ Γεκνπξαζηψλ, φζν θαη νη ίδηεο νη Γεκνπξαζίεο, ελδέρεηαη λα είλαη, θαηά πεξίπησζε, θνηλέο γηα ηνπο δχν Γηαρεηξηζηέο (ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο θαη ηνλ φκνξν 2 Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη Γηαρεηξηζηέο εθρσξνχλ ΦΓΜ ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη δε δηαζέηνπλ δηαδηθαζία εθρψξεζεο ΦΓΜ ζε Ζκεξήζηα βάζε. Γεδνκέλνπ φηη ε αληίζηνηρε πνζφηεηα ΦΓΜ πνπ εθρσξείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο, εθρσξείηαη ζε εκεξήζηα βάζε, ηα πξναλαθεξζέληα εβδνκαδηαία ΦΓΜ ζεσξνχληαη, φζνλ αθνξά ηε κεηαρείξηζή ηνπο ζηελ Διιεληθή αγνξά, σο βξαρπρξφληα. Έθδνζε 3.0 ειίδα 12

27 Γηαρεηξηζηή) ή κε θνηλέο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, νη Καλνληζκνί Γεκνπξαζηψλ θαιχπηνπλ ην ηκήκα ηεο Γηαζέζηκεο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο πνπ εθρσξεί ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο. Δθεμήο, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε εθρσξνχκελεο πνζφηεηεο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο, ζα ελλννχληαη, αλ δελ ππάξρεη ζαθήο δηεπθξίλεζε γηα ην αληίζεην, νη πνζφηεηεο πνπ εθρσξεί ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ ζπκθσλεζεί θνηλνί Καλνληζκνί Γεκνπξαζηψλ γηα ηελ εθρψξεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο Γηαζέζηκεο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο, ην πνζνζηφ πνπ εθρσξείηαη απφ ηνλ φκνξν Γηαρεηξηζηή ππφθεηηαη ζηνπο Καλφλεο ηνπ φκνξνπ Γηαρεηξηζηή νη νπνίνη ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο Καλφλεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο. Παξφια απηά, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΦΓΜ ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη αλεμάξηεηα απφ ην Γηαρεηξηζηή πνπ θαηέλεηκε ηα ΦΓΜ, νη δηαδηθαζίεο θαη νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηφζν ησλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ φζν θαη ησλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα ή ζα εμαρζνχλ απφ απηή, θαζνξίδνληαη βάζεη ηνπ ηζρχνληνο Διιεληθνχ λνκηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. 3 Σν αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο Γηαζπλδέζεσλ αθνξά ηηο θάησζη δηεξγαζίεο: Τπνινγηζκφο ηεο πλνιηθήο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο, ηνπ Πεξηζσξίνπ Αμηνπηζηίαο Μεηαθνξάο, ηεο Καζαξήο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο, ηεο καθξνρξφληα δεζκεπκέλεο ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο (απφ ρξήζε καθξνρξνλίσλ ΦΓΜ), θαη ηεο Γηαζέζηκεο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο ζηηο Ζκεξήζηεο Γεκνπξαζίεο γηα εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο. Δθηέιεζε ησλ Δηεζίσλ, Μεληαίσλ θαη Ζκεξεζίσλ Γεκνπξαζηψλ. Τπνινγηζκφο ησλ ηηκψλ εθθαζάξηζεο ησλ Γεκνπξαζηψλ. Λεηηνπξγία ηεο Γεπηεξεχνπζαο Αγνξάο ΦΓΜ. Σήξεζε ησλ θαλφλσλ ρξήζεο ησλ ΦΓΜ. Δθθαζάξηζε ησλ Γεκνπξαζηψλ. 2.2 Γεκνπξαζίεο γηα ΦΓΜ ζηηο Γηαζπλδέζεηο Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δηεμάγεη εηήζηεο, κεληαίεο θαη εκεξήζηεο δεκνπξαζίεο ΦΓΜ. Οη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ηε δνκή θαη ηε 3 Γηα παξάδεηγκα, αλ ζε κία δηαζχλδεζε i ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζπκκεηέρνληα καθξνρξφλην ΦΓΜ εθρσξεζέλ απφ φκνξν Γηαρεηξηζηή, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο ρξήζεο ηνπ ζην Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο είλαη απηή πνπ ηζρχεη θαη γηα ηα αληίζηνηρα ΦΓΜ πνπ εθρσξνχληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο γηα ηελ δηαζχλδεζε i, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο Γεκνπξαζηψλ πνπ εθδίδνληαη απφ απηφλ. Δπίζεο, αλ πθίζηαηαη ζέκα πξνηεξαηφηεηαο έληαμεο ηνπ καθξνρξνλίνπ ΦΓΜ έλαληη θάπνηνπ βξαρπρξνλίνπ ΦΓΜ, αλεμαξηήησο ηνπ εθδφηε ηνπ ΦΓΜ, ηζρχεη ε πξφβιεςε πξνηεξαηφηεηαο ηνπ καθξνρξνλίνπ ΦΓΜ, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηνλ ΚΓ[1]. Έθδνζε 3.0 ειίδα 13

28 ζπκκεηνρή ζε απηέο ηηο δεκνπξαζίεο πεξηέρνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο Γεκνπξαζηψλ [4],[5],[6],[7]. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δηαρεηξίδεηαη ηα έζνδα απφ απηέο ηηο δεκνπξαζίεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Λνγηζηηθφ Λνγαξηαζκφ Λ-ΗΓ. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο έρεη εθρσξήζεη, απφ θνηλνχ κε ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Ηηαιηθνχ πζηήκαηνο (TERNA), ηηο αξκνδηφηεηεο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηψλ εθρψξεζεο ΦΓΜ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δεπηεξεχνπζαο αγνξάο ΦΓΜ, φζνλ αθνξά ηε δηαζχλδεζε Διιάδαο Ηηαιίαο, ζηελ εηαηξία CASC.eu 4. Οη πκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ΦΓΜ είηε απεπζείαο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δεκνπξαζίεο δηθαησκάησλ δηαζπλδέζεσλ, είηε κέζσ ηεο Γεπηεξεχνπζαο Αγνξάο ΦΓΜ Δπηιεμηκόηεηα πκκεηνρήο ζηηο Γεκνπξαζίεο Οη πκκεηέρνληεο νη νπνίνη είλαη επηιέμηκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Γεκνπξαζίεο ΦΓΜ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, βάζεη θνηλψλ Καλνληζκψλ Γεκνπξαζηψλ, γηα ην ζχλνιν ηεο Καζαξήο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο (NTC) ησλ Γηαζπλδέζεσλ, είλαη νη αθφινπζνη: Οη πκκεηέρνληεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν πκκεηερφλησλ ηεο Διιεληθήο Αγνξάο ΖΔ, θαη Οη πκκεηέρνληεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα αληίζηνηρα Μεηξψα πκκεηερφλησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. 5 ηηο Γεκνπξαζίεο ΦΓΜ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γηα ηκήκα ηεο Καζαξήο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο κίαο δηαζχλδεζεο βάζεη κε θνηλψλ Καλνληζκψλ Γεκνπξαζηψλ, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ κφλν φζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν πκκεηερφλησλ ηεο Διιεληθήο Αγνξάο ΖΔ πκκεηνρή ζηηο Γεκνπξαζίεο Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε Γεκνπξαζίεο ΦΓΜ γηα κία ζπγθεθξηκέλε Γηαζχλδεζε, o αηηψλ ζα πξέπεη λα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε απηή (ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) θαη ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα αθφινπζα: κία ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε δήισζε απνδνρήο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Καλνληζκνχο Γεκνπξαζηψλ [4],[5],[6],[7] θαη κία Σξαπεδηθή Δγγχεζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Καλνληζκνχο Γεκνπξαζηψλ [4],[5],[6],[7]. 4 Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ εηαηξία CASC.eu παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζηνηφπν ηεο εηαηξίαο, 5 Γηα παξάδεηγκα, ζηε δηαζχλδεζε Διιάδαο Ηηαιίαο νη ππφςε πκκεηέρνληεο είλαη απηνί πνπ έρνπλ ππνγξάςεη κία χκβαζε Καηαλνκήο θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο Καλφλεο Γηαρείξηζεο πκθφξεζεο ηεο δηαζχλδεζεο κε ηελ Ηηαιία (δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο TERNA). Έθδνζε 3.0 ειίδα 14

29 Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δηαηεξεί κεηξψα κε ηνπο πκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο Γεκνπξαζίεο ΦΓΜ (Μεηξψα Υξεζηψλ Γηαζπλδέζεσλ) πνπ δηεμάγεη. Οη εγγεγξακκέλνη ζε απηά ηα κεηξψα έρνπλ δηθαίσκα απεπζείαο πξφζβαζεο ζην δηαδηθηπαθφ Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (EWOS), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνβνιή νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζηηο Γεκνπξαζίεο γηα ΦΓΜ. Γηα λα απνθηήζεη έλαο πκκεηέρσλ (πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα Μεηξψα Υξεζηψλ Γηαζπλδέζεσλ) πξφζβαζε ζην ζχζηεκα EWOS, ζα πξέπεη λα αηηεζεί ηελ απφθηεζε δηαπηζηεπηεξίσλ ρξήζηε (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) απφ ην αξκφδην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (βιέπε 0) πκκεηέρνληεο κε Γηθαίσκα Τπνβνιήο Πξνγξακκάησλ Οη αθφινπζνη πκκεηέρνληεο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξνγξακκάησλ ζηηο δηαζπλδέζεηο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αδεηψλ ηνπο: Οη θάηνρνη αδεηψλ πξνκήζεηαο ή εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίδνπλ εηζαγσγέο, εμαγσγέο ή δηακεηαθφκηζε ελέξγεηαο κέζσ ησλ δηαζπλδέζεσλ. Οη θάηνρνη αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίδνπλ εμαγσγέο ελέξγεηαο κέζσ ησλ δηαζπλδέζεσλ, θαη Οη Απηνπξνκεζεπφκελνη Πειάηεο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίδνπλ εηζαγσγέο ελέξγεηαο κέζσ ησλ δηαζπλδέζεσλ απνθιεηζηηθά γηα δηθή ηνπο ρξήζε. 2.3 Γηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ εθρώξεζε ΦΓΜ ζηηο δηαζπλδέζεηο (Γεκνπξαζίεο) Τπνινγηζκόο Καζαξήο Ηθαλόηεηαο Μεηαθνξάο ζηηο δηαζπλδέζεηο Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο πξνζδηνξίδεη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ΚΓ θαη ζηνλ Πηλ.1, ηε πλνιηθή Ηθαλφηεηα Μεηαθνξάο (Total Transmission Capacity ή TTC) θαη ην Πεξηζψξην Αμηνπηζηίαο Μεηαθνξάο (Transmission Reliability Margin ή TRM) θάζε δηαζχλδεζεο θαη νκάδαο δηαζπλδέζεσλ, φπσο ηζρχεη, γηα θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο, θαη μερσξηζηά γηα ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο ελέξγεηαο. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ζπκβνπιεχεηαη ηνπο γεηηνληθνχο δηαρεηξηζηέο γηα ηνλ αλσηέξσ πξνζδηνξηζκφ. Οη πλνιηθέο Ηθαλφηεηεο Μεηαθνξάο ζηηο Βφξεηεο Γηαζπλδέζεηο θαζνξίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αζθάιεηα (Ν-1 θξηηήξην) φιεο ηεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ. Αθνινχζσο, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ππνινγίδεη ηελ Καζαξή Ηθαλφηεηα Μεηαθνξάο (NTC) σο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πλνιηθήο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο (TTC) θαη ηνπ Πεξηζσξίνπ Αμηνπηζηίαο Μεηαθνξάο (TRM) θάζε δηαζχλδεζεο θαη Έθδνζε 3.0 ειίδα 15

30 νκάδαο δηαζπλδέζεσλ, γηα θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο, θαη μερσξηζηά γηα ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο ελέξγεηαο. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνπο γεηηνληθνχο δηαρεηξηζηέο αλαθνηλψλεη ην ηειηθφ NTC θάζε δηαζχλδεζεο, γηα θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο, θαη μερσξηζηά γηα ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο ελέξγεηαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ΚΓ θαη ζηνλ Πηλ.1. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνηήησλ κεηαθνξάο γηα εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ζηηο βφξεηεο Διιεληθέο δηαζπλδέζεηο. Γηα ην θαιψδην κε ηελ Ηηαιία, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη απνηειεί DC κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε δηαθηλνχκελε θαζαξή πνζφηεηα κεηαθνξάο είλαη 500 MW, αλεμαξηήηνπ θαηεχζπλζεο, φζε δειαδή θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θαισδίνπ Αξρέο ππνινγηζκνύ ηεο Καζαξήο Ηθαλόηεηαο Μεηαθνξάο ησλ Γηαζπλδέζεσλ Ο ππνινγηζκφο ησλ ηηκψλ ηεο θαζαξήο ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο (NTC) ζηηο βφξεηεο Διιεληθέο δηαζπλδέζεηο (ζχλνξα Διιάδαο-FYROM, Διιάδαο-Αιβαλίαο, Διιάδαο-Σνπξθίαο θαη Διιάδαο-Βνπιγαξίαο) βαζίδεηαη ζε θνηλά απνδεθηφ κνληέιν ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ηεο SEE (South East European Region ή Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο) πεξηνρήο, ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο παξαγσγήο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο. Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκνχ ηνπ EΝTSO-Δ ([8],[9],[10][11]), ηθαλνπνηψληαο ηα θξηηήξηα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο κε ηε ρξήζε ελφο ελνπνηεκέλνπ πιήξνπο δηθηχνπ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΝΣC ηηκψλ (ζε εηήζηα, κεληαία θαη εκεξήζηα βάζε) είλαη ε εμήο: Αθνχ γίλεη ε ζχλζεζε (merging) ηνπ κνληέινπ DACF ( Day Ahead Congestion Forecast) θάζε Γηαρεηξηζηή κε ηα κνληέια ηα νπνία ιακβάλνληαη απφ ηνπο γεηηνληθνχο Γηαρεηξηζηέο, δεκηνπξγείηαη έλα βαζηθφ ζελάξην εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ ελέξγεηαο θαη κνληέισλ δηθηχσλ (Base Case Exchange, ΒCE) γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο SEE (South East European region-ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο). Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη NTC ηηκέο γηα εηζαγσγέο/εμαγσγέο ζε θάπνηα δηαζχλδεζε (π.ρ Bνπιγαξία-Διιάδα), ε παξαγσγή απμάλεηαη ζε κία πεξηνρή θαηά (ΓΔ) αλαινγηθά κε ηελ ελαπνκείλαζα ρσξεηηθφηεηα ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζηελ πεξηνρή απηή θαη κεηψλεηαη αλαινγηθά ζηελ άιιε πεξηνρή θαηά ην ίδην πνζνζηφ (μαλά ζχκθσλα κε ηελ ελαπνκείλαζα ρσξεηηθφηεηα ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηεο δεχηεξεο πεξηνρήο). Με ηε ηήξεζε ηνπ N-1 θξηηεξίνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο ε ζπλνιηθή ηθαλφηεηα κεηαθνξάο (Total Transfer Capacity-TTC) κεηαμχ ησλ δχν πεξηνρψλ ιακβάλεηαη ζαλ TTC=BCE+ΓΔ. Ζ θαζαξή ηθαλφηεηα κεηαθνξάο (Net Transfer Capacity ) θαηφπηλ ηνχηνπ ππνινγίδεηαη ζαλ ε ηηκή TTC κείνλ έλα πεξηζψξην αζθαιείαο γηα ιφγνπο αζθαιείαο (Transmission Reliability Margin), ζχκθσλα κε ην ρ.1. Oη ηηκέο ππνινγηζκνχ ησλ NTC εμαξηψληαη απφ ηε κέζνδν κε ηελ νπνία απμάλεηαη ή κεηψλεηαη ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά Έθδνζε 3.0 ειίδα 16

31 ηε αληαιιαγή ησλ πξνγξακκάησλ. Γηα απηφ ην ιφγo, ν ηξφπνο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγήο απνηειεί κία ζεκαληηθή παξάκεηξν θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ NTC Ζ αχμεζε ή ε κείσζε ηεο παξαγσγήο αλαινγηθά κε ηελ ελαπνκείλαζα ρσξεηηθφηεηα ζε θάζε κία κνλάδα γίλεηαη σο εμήο : ε θάζε κνλάδα παξαγσγήο ε ελέξγεηα απμάλεηαη/κεηψλεηαη αλαινγηθά κε ηελ ελαπνκείλαζα παξαγσγή σο Pmax Pbase case (γηα αχμεζε παξαγσγήο) ή Pbase case Pmin (γηα κείσζε παξαγσγήο). Ο θαζνξηζκφο ησλ NTC ηηκψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ EΝTSO: NTC = BCE + ΓΔ TRM φπνπ: BCE: Βαζηθφ ζελάξην ζπκθσλεκέλσλ αληαιιαγψλ (Base Case Exchange) ΓE: Μέγηζηε κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη κεηαμχ δχν πεξηνρψλ ειέγρνπ ππφ ηε δηαηήξεζε ηνπ θξηηεξίνπ Ν-1 (Maximum Shift of generation) TRM: Πεξηζψξην Αμηνπηζηίαο Μεηαθνξάο (Transmission Reliability Margin) ην ρ.2 παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη κεηαμχ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (πεξηνρή A) θαη νπνηνπδήπνηε γεηηνληθνχ Γηαρεηξηζηή, φπσο π.ρ MEPSO, OST, TEIAS θαη ESO EAD (πεξηνρή B). ρ.1. Καζαξή ηθαλόηεηα κεηαθνξάο θαη πεξηζώξην αζθαιείαο Έθδνζε 3.0 ειίδα 17

32 ρ.2. Τπνινγηζκόο NTC Οξηζκόο ηεο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγήο (ΓΔ) Όιεο νη ηξνπνπνηήζεηο ζηελ αχμεζε ή ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο γίλνληαη σο θάησζη: P P ( P) max inc i i new Pi max Pi i n P P P ( P) min dec i i new Pi min Pi i n P φπνπ: P i ( P P) m i : Παξαγσγή ελεξγνχ ηζρχνο inc P new : Νέα (απμεκέλε) έγρπζε dec P new : Νέα (κεησκέλε) έγρπζε max P i : Μέγηζηε επηηξεπηή παξαγσγή min P i : Διάρηζηε επηηξεπηή παξαγσγή Μέζνδνο γηα ην ζπλδπαζηηθό ππνινγηζκό ησλ NTCs χκθσλα κε ηηο νδεγίεο δηαρείξηζεο ζπκθφξεζεο νη νπνίεο έρνπλ πξνηαζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ν ζπλδπαζηηθφο ππνινγηζκφο ησλ NTC ησλ δηαζπλδέζεσλ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε: Υξήζε ελφο θνηλνχ κνληέινπ κεηαθνξάο ζην νπνίν λα ιακβάλεηαη επαξθψο ππφςε ε αιιειεπίδξαζε ησλ θπζηθψλ ξνψλ κεηαμχ ησλ δηαζπλδέζεσλ Καηακεξηζκφ ησλ εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θπζηθέο ξνέο. Έθδνζε 3.0 ειίδα 18

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δθαξκνγή Πειάηε γηα ηε πλαιιαγή Ναπηηιηαθώλ Παξαγώγσλ ζε πιαηθόξκα ios ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα