Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο Αγνξάο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο Αγνξάο"

Transcript

1 Έθδνζε Γεθεκβξίνπ 2012 Έθδνζε 3.0

2 Έθδνζε 3.0 ειίδα ii

3 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΚΓΟΔΩΝ Έθδνζε Ηκεξνκελία Πεξηγξαθή V /03/2010 Έγθξηζε ΡΑΔ V /09/2010 Τπνβνιή δηνξζσκέλεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο έθδνζεο ζύκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ΡΑΔ (Κσδ. Ο /03/2010) V /11/2011 Τπνβνιή επηθαηξνπνηεκέλεο έθδνζεο ζε ζπλέρεηα ηεο επηζηνιήο ηεο ΡΑΔ (Κσδ. Ο /10/2011) V /12/2012 Δπηθαηξνπνίεζε βάζεη ηνπ λένπ ΚΓ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ Έθδνζε 3.0 ειίδα iii

4 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΚΓΟΔΩΝ... iii ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ... iv ΛΙΣΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ... ix ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΥΗΜΑΣΩΝ... x ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΒΑΙΚΩΝ ΟΡΩΝ... xi ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... xii ΑΚΡΩΝΤΜΙΑ... xiii ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Διιεληθή Αγνξά Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ύληνκε πεξηγξαθή Αγνξά Μαθξνρξόληαο Γηαζεζηκόηεηαο Ηζρύνο: Δθρώξεζε Φπζηθώλ Γηθαησκάησλ Μεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο δηαζπλδέζεηο Ζκεξήζηνο Δλεξγεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο (Αγνξά Δλέξγεηαο θαη Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ ή Υνλδξεκπνξηθή Αγνξά) Καηαλνκή ζε Πξαγκαηηθό Υξόλν (ΚΠΥ) Δθθαζάξηζε Απνθιίζεσλ Γξαζηεξηόηεηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο... 6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Γηαρείξηζε Aγνξαο δηθαησκαησλ Γηαζπλδέζεσλ Δηζαγσγή Γεκνπξαζίεο γηα ΦΓΜ ζηηο Γηαζπλδέζεηο Δπηιεμηκόηεηα πκκεηνρήο ζηηο Γεκνπξαζίεο πκκεηνρή ζηηο Γεκνπξαζίεο πκκεηέρνληεο κε Γηθαίσκα Τπνβνιήο Πξνγξακκάησλ Γηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ εθρώξεζε ΦΓΜ ζηηο δηαζπλδέζεηο (Γεκνπξαζίεο) Τπνινγηζκόο Καζαξήο Ηθαλόηεηαο Μεηαθνξάο ζηηο δηαζπλδέζεηο Αξρέο ππνινγηζκνύ ηεο Καζαξήο Ηθαλόηεηαο Μεηαθνξάο ησλ Γηαζπλδέζεσλ Μέζνδνο γηα ην ζπλδπαζηηθό ππνινγηζκό ησλ NTCs Δηήζην ρξνλνδηάγξακκα Μεληαίν ρξνλνδηάγξακκα ξνη Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ Δηήζηεο θαη Μεληαίεο Γεκνπξαζίεο Ζκεξήζηεο Γεκνπξαζίεο Πεξηνξηζκνί θαη θαλόλεο εγθπξόηεηαο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζηηο Γεκνπξαζίεο Έθδνζε 3.0 ειίδα iv

5 2.3.8 Δθρώξεζε ΦΓΜ γηα εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο Γεπηεξεύνπζα Αγνξά ΦΓΜ Καλόλεο ρξήζεο ησλ ΦΓΜ Πίλαθαο Δμνπζηνδόηεζεο Υξήζεο Υσξεηηθόηεηαο Γήισζε Υξήζεο Μαθξνρξνλίσλ ΦΓΜ Γήισζε Υξήζεο ΦΓΜ (Βξαρπρξνλίσλ & Μαθξνρξνλίσλ) Αξρείν Γήισζεο Υξήζεο ΦΓΜ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Γηαρεηξηζε Ηκεξήζηαο αγνξαο Ηιεθηξηθεο Δλεξγεηαο Τπνινγηζκόο πληειεζηώλ Απσιεηώλ Πίλαθαο πληειεζηώλ Απσιεηώλ Έγρπζεο Πίλαθαο πληειεζηώλ Απσιεηώλ Φνξηίνπ Πεξηνξηζκνί Μεηαθνξάο Μεηαμύ Λεηηνπξγηθώλ Εσλώλ ηνπ πζηήκαηνο Μειέηε Γηαδσληθώλ Πεξηνξηζκώλ Μεηαθνξάο ηνπ πζηήκαηνο Πξόβιεςε Γηαδσληθώλ Πεξηνξηζκώλ Μεηαθνξάο ηνπ πζηήκαηνο Υξήζε Γηαδσληθώλ Πεξηνξηζκώλ Μεηαθνξάο ηνπ πζηήκαηνο ζηελ Ζκεξήζηα Aγνξά Αθνύζηεο Απνθιίζεηο θαη Πξόγξακκα δηόξζσζεο δηαθνξώλ ξνώλ Πξόβιεςε Φνξηίνπ Πξόβιεςε Παξαγσγήο από Αλαλεώζηκέο Πεγέο Καζνξηζκόο αλαγθώλ Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ Οξηζκνί Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ Τπνρξεώζεηο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γηα ηηο Δπηθνπξηθέο Τπεξεζίεο Καζνξηζκόο αλαγθώλ Ρύζκηζεο πρλόηεηαο θαη Δλεξγνύ Ηζρύνο Τπνρξεώζεηο Παξνρήο Πξσηεύνπζαο Ρύζµηζεο θαη Δθεδξείαο Τπνρξεώζεηο Παξνρήο Γεπηεξεύνπζαο Ρύζµηζεο θαη Δύξνπο Γηαδηθαζηα ππνινγηζκνπ θαη θαηαζεζεο εγγπεζεσλ Πίλαθαο Πνζώλ Δγγπήζεσο πληειεζηήο Οηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ πληειεζηήο Γηάξθεηαο πληειεζηήο Πνηλήο πληειεζηήο Υξεκαηνπηζησηηθνύ Κηλδύλνπ Τπνινγηζκόο ύςνπο νθεηινκέλσλ εγγπήζεσλ Πνζό Διάρηζηεο Δγγύεζεο Πνζό Διάρηζηεο Δγγύεζεο Δκπόξσλ Πνζό Διάρηζηεο Δγγύεζεο Πξνκεζεπηώλ Δγγπήζεηο γηα λένπο πκκεηέρνληεο Γεδνκέλα Δηζόδνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ Γεδνκέλα Δηζόδνπ από ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Απαηηήζεηο θαη Πξνβιέςεηο ηνπ ΖΔΠ Πξνζθνξέο Έγρπζεο πνπ ππνβάιινληαη από ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Γεδνκέλα Δηζόδνπ από πκκεηέρνληεο πνπ εγθξίλεη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Γειώζεηο Γηαρείξηζεο Τδάηηλσλ Πόξσλ Με δηαζεζηκόηεηα Μνλάδσλ Παξαγσγήο Έθδνζε 3.0 ειίδα v

6 Γειώζεηο Σερλννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Γειώζεηο Καηαρσξεκέλσλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Γξαζηεξηόηεηεο κεηά ηνλ Ζκεξήζην Δλεξγεηαθό Πξνγξακκαηηζκό Τπνβνιή ηξνπνπνηεκέλσλ Γειώζεσλ Υξήζεο ΦΓΜ Τπνβνιή ηξνπνπνηεκέλεο Γήισζεο Υξήζεο ΦΓΜ ιόγσ αλαληηζηνηρίαο κε ηελ επίιπζε ηνπ ΖΔΠ Τπνβνιή ηξνπνπνηεκέλεο Γήισζεο Υξήζεο ΦΓΜ ιόγσ κε επηβεβαίσζεο ησλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγώλ Δπηβεβαίσζε Πξνγξακκάησλ Γεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επηπξόζζεηα ζηε Γξαζηεξηόηεηα Πξνγξακκαηηζκνύ Καηαλνκήο πγθέληξσζε Μεληαίσλ ηνηρείσλ Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Μεηαθνξά ζηε Γξαζηεξηόηεηα Δθθαζάξηζεο Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ Καηαζηάζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο Γήισζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Δλέξγεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ζε Καηαζηάζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 Μεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηεο Οξηαθήο Σηκήο Απνθιίζεσλ (ΟΣΑ) Γεδνκέλα Δηζόδνπ γηα ηελ Δθ ησλ Τζηέξσλ Σηκνιόγεζε ησλ Απνθιίζεσλ Γεδνκέλα Δηζόδνπ από ηνλ ΖΔΠ Γεδνκέλα εηζόδνπ από ηηο δηαδηθαζίεο Πξαγκαηηθνύ Υξόλνπ Γεδνκέλα Μεηξήζεσλ Μεζνδνινγία ηεο Δθ ησλ Τζηέξσλ Σηκνιόγεζεο ησλ Απνθιίζεσλ Απνηειέζκαηα κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνύ ηεο ΟΣΑ Γεκνζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνύ ηεο ΟΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 Γεκνζίεπζε ηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο πλαιιαγώλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνύληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε Λνηπά ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνύληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 88 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α I Μαζεκαηηθή δηαηύπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο επηιπζεο ηεο Διιεληθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο I.1 Δηζαγσγή I.2 Λεηηνπξγηθή Πεξηγξαθή Δπίιπζεο ηνπ Διιεληθήο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο I.2.1 Σξόπνη Λεηηνπξγίαο I.2.2 Λεηηνπξγία Αλάιπζεο I.2.3 Μνληέια Δπίιπζεο Αγνξάο I Οληόηεηεο I εκεία Μέηξεζεο I Πξόβιεςε Φνξηίνπ I ηνηρεία Μνλάδσλ Έθδνζε 3.0 ειίδα vi

7 I Μνληέιν πληειεζηή Απσιεηώλ I Απαηηήζεηο Δθεδξεηώλ I Πξόζζεηε Δλέξγεηα θαη Δθεδξεία I Μνληέιν Πεξηνξηζκέλεο Δλέξγεηαο I Πεξηνξηζκόο Καζαξήο Ηθαλόηεηαο Μεηαθνξάο I Γεληθνί Πεξηνξηζκνί I Καλόλαο Απνζύλδεζεο Υεηξηζκνύ Πξνζθνξώλ κε Ίδηα Σηκή I Οξηαθέο Σηκέο Δλέξγεηαο θαη Δθεδξεηώλ I.2.4 Λεηηνπξγία Πξαγκαηηθνύ Υξόλνπ I Γπλακηθόο Πξνζδηνξηζκόο ησλ Οξίσλ Λεηηνπξγίαο I εκαίεο FLOL θαη MCMODE I Μεηξνύκελεο Σηκέο Δθηόο Σνπ Δύξνπο Καηαλνκήο I Μεηξνύκελεο Σηκέο κε ρη Καιή πνηόηεηα I Με πκκόξθσζε ζε Δληνιή Καηαλνκήο I Δληνιέο Δθθίλεζεο θαη βέζεο ζε Πξαγκαηηθό Υξόλν από ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο I.3 Μαζεκαηηθή Γηαηύπσζε I.3.1 Βαζηθά ηνηρεία ηεο Αγνξάο I Οληόηεηεο I Βαζκίδεο I Πεξίνδνη I Λεηηνπξγηθέο Εώλεο I εκεία Μέηξεζεο I Γηαδσληθνί Γηάδξνκνη I.3.2 Γηαηύπσζε ησλ Πεξηνξηζκώλ ηνπ Πξνβιήκαηνο Βειηηζηνπνίεζεο. 108 I Γεληθό Πιαίζην I Μνληέιν ED I Μνληέιν UC I Μνληέια UC ζε Λεηηνπξγία Αλάιπζεο I.4 Τπνινγηζκόο Οξηαθήο Σηκήο I.4.1 Αληηθείκελν I.4.2 Τπνινγηζκόο ηεο ΟΣ I.4.3 Τπνινγηζκόο ησλ Σηκώλ Δθεδξεηώλ I.4.4 πκπεξάζκαηα Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α I I Τπνινγηζκόο πληειεζηώλ Απσιεηώλ Δγρπζεο II.1 Δηζαγσγή II.2 Αλαιπηηθή κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α I I I Τπνινγηζκόο πληειεζηώλ Απσιεηώλ Φνξηίνπ III.1 Δηζαγσγή III.2 Γηεξεύλεζε απσιεηώλ γηα ηππηθό ηκήκα ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο III.3 Μεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ησλ πληειεζηώλ Απσιεηώλ Φνξηίνπ III.4 πκπεξάζκαηα Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α I V ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΟ ΑΓΜΗΔ IV.1 εκεία Δμππεξέηεζεο ΑΓΜΖΔ IV.1.1 Γεληθά Έθδνζε 3.0 ειίδα vii

8 IV.1.2 Ζιεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο πνπ δειώλνπλ νη πκκεηέρνληεο IV.1.3 Ζιεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ηεο Γηεύζπλζεο ΖΔΠ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α V Ιζηνζειίδεο ΑΓΜΗΔ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α V I Αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε Λεηηνπξγία ηεο Αγνξάο Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α V I I πξνηππα ππνβαιινκελσλ αξρεησλ VII.1 Αξρεία XSD VII.2 Μεηαηξνπείο αξρείσλ VII.3 Αξρεία XLS Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α V I I I ΠΦόξκα επηθνηλσλίαο πκκεηερόλησλ κε ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α I X Καλόλεο ζύληαμεο CAPACITY AGREEMENT IDENTIFICATION IX.1 ISSUED BY HTSO Έθδνζε 3.0 ειίδα viii

9 ΛΙΣΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ [1] Κώδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο [2] Κώδηθαο πλαιιαγώλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο [3] Νόκνο 2773/1999, [4] Καλνληζκνί Γεκνπξαζηώλ ζηηο Γηαζπλδέζεηο Αιβαλίαο θαη ΠΓΓΜ [5] Καλνληζκνί Γεκνπξαζηώλ ζηε δηαζύλδεζε ηεο Ηηαιίαο [6] Καλνληζκνί Γεκνπξαζηώλ ζηε δηαζύλδεζε ηεο Βνπιγαξίαο [7] Καλνληζκνί Γεκνπξαζηώλ ζηε δηαζύλδεζε ηεο Σνπξθίαο [8] Definitions of transfer capacities in liberalized electricity markets, ETSO, March 2001 [9] Technical guidelines for NTC determination, UCTE, March 2004 [10] Procedures for Cross-Border Transmission Capacity Assessments, ETSO, October 2001 [11] Net Transfer Capacities (NTC) and Available Transfer Capacities (ATC) in the Internal Market of Electricity in Europe (IEM). ETSO, March 2000 [12] Ν. 3468/2006 Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ΑΠΔ θαη πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο Τςειήο Απόδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α 129) Έθδνζε 3.0 ειίδα ix

10 ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΥΗΜΑΣΩΝ Υ.1. ΚΑΘΑΡΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 17 Υ.2. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ NTC 18 Υ.3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΤ ATC ΓΗΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ ΤΠΟΦΖ ΣΟ ΤΜΦΖΦΗΜΟ ΔΗΑΓΧΓΧΝ/ΔΞΑΓΧΓΧΝ (NETTING) 23 Υ.4. ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ 30 Υ.5. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ 32 Υ.6. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΦΟΡΣΗΟΤ 33 Υ.7. ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΓΗΑΕΧΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 38 Υ.8. ΔΚΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΒΔΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 70 Υ.9. ΚΑΣΑΝΔΜΟΜΔΝΖ ΕΧΝΖ ΓΗΑ ΜΟΝΑΓΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 100 Υ.10. ΌΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ 117 Υ.11. ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΚΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΒΔΖ 130 Υ.12. ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ 131 ΣΧ.13. ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΦΑΖ 131 ΣΧ.14. ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ 132 Υ.15. ΌΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ 134 Υ.16. Υ.17. Υ.18. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΦΟΡΣΗΟΤ 174 ΣΤΠΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑΝΟΜΖ (ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΓΗΚΣΤΟΤ) 178 ΥΖΜΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΦΟΡΣΗΟΤ 179 Έθδνζε 3.0 ειίδα x

11 ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΒΑΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ 4 ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΚΑΗ ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΗΑ ΦΓΜ 12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΓΧΝ 28 ΑΚΟΤΗΔ ΑΠΟΚΛΗΔΗ 39 ΑΡΥΔΗΟ CAS 77 ΑΡΥΔΗΟ CBSB 77 Έθδνζε 3.0 ειίδα xi

12 ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΗΝ.1. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 8 ΠΗΝ.2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΠΗΝΑΚΑ ΠΟΧΝ ΔΓΓΤΖΔΧ 50 ΠΗΝ.3. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΧΖ ΜΔΡΗΚΖ ΜΖ ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ 59 ΠΗΝ.4. ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 68 ΠΗΝ.5. ΣΗΜΔ ΠΟΗΝΖ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ED 113 ΠΗΝ.6. ΣΗΜΔ ΠΟΗΝΖ ΜΟΝΣΔΛΟΤ UC 142 ΠΗΝ.7. ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΑΠΧΛΔΗΧΝ COSΦ=0, ΠΗΝ.8. ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΑΠΧΛΔΗΧΝ COSΦ=0, ΠΗΝ.9. ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΑΠΧΛΔΗΧΝ COSΦ=0, ΠΗΝ.10. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΔΠ 188 ΠΗΝ.11. ΑΡΥΔΗΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΟΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 191 ΠΗΝ.12. ΑΡΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Ο ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 196 ΠΗΝ.13. ΜΔΣΑΣΡΟΠΔΗ ΑΡΥΔΗΧΝ (XLS Δ XML) 234 Έθδνζε 3.0 ειίδα xii

13 ΑΚΡΩΝΤΜΙΑ Αθξσλύκην AGC ATC CAS CASC CBSb CBSm ED EMS ESS EWOS FLOL GP LP MAVC MCMODE MIP NCAP NTC PLC SCC TPS TRM TTC UC UT XSD ΑΓΗ ΑΠΔ Πιήξεο όλνκα - Δξκελεία Automatic Generation Control (Απηόκαηε Ρύζκηζε Παξαγσγήο) Available Transmission Capacity (Γηαζέζηκε Ηθαλόηεηα Μεηαθνξάο) Control Area Schedules Capacity Allocating Service Company Control Block Schedules-bilateral Control Block Schedules multilateral Economic Dispatch (Οηθνλνκηθή Καηαλνκή Φνξηίνπ) Energy Management System ETSO Scheduling System Electronic Web Offer Submission (Ζιεθηξνληθό ύζηεκα Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ηνπ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΉ ΣΟΤ ΤΣΉΜΑΣΟ γηα ηηο Γεκνπξαζίεο) FLag On-Line (ζεκαία ιεηηνπξγίαο κνλάδαο) Goal Programming (Πξνγξακκαηηζκόο ηόρνπ) Linear Programming (Γξακκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο) Minimum Average Variable Cost (Διάρηζην Μεηαβιεηό Κόζηνο) Market Mode (ε κνλάδα πξέπεη λα κεηαβάιιεη ηελ παξαγσγή ελεξγνύ ηζρύνο αθνινπζώληαο Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ εθδίδνληαη από ην ινγηζκηθό ΚΠΥ) Mixed-Integer Programming (Μεηθηόο Αθέξαηνο Πξνγξακκαηηζκόο) Net CAPacity (Καζαξή Ηζρύο Μνλάδαο) Net Transfer Capacity (Καζαξή Ηθαλόηεηα Μεηαθνξάο) Programmable Logic Controller (Πξνγξακκαηηδόκελνο Λνγηθόο Διεγθηήο) South Co-ordination Center (Νόηην πληνληζηηθό Κέληξν) Trader Party Schedule Transmission Reliability Margin (Πεξηζώξην Αμηνπηζηίαο Μεηαθνξάο) Total Transmission Capacity (πλνιηθή Ηθαλόηεηα Μεηαθνξάο) Unit Commitment (πξόβιεκα έληαμεο κνλάδσλ) Universal Time XML Schema Definition Απνδεηθηηθά Γηαζεζηκόηεηαο Ηζρύνο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο Έθδνζε 3.0 ειίδα xiii

14 Αθξσλύκην ΑΡΠ ΑΓΜΖΔ ΛΑΓΖΔ ΔΠΚ ΖΔ ΖΔΠ ΚΓ ΚΖΔ ΚΠΥ ΟΣΑ ΟΣΠ ΟΣ ΠΚ ΡΑΔ ΓΗ ΓΜΗ ΔΠ ΖΘΤΑ ΖΘ ΦΓΜ Απηόκαηε Ρύζκηζε Παξαγσγήο Πιήξεο όλνκα - Δξκελεία Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Λεηηνπξγόο ηεο Αγσξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Δλδνεκεξήζην Πξόγξακκα Καηαλνκήο Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα Ζκεξήζηνο Δλεξγεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο Κώδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Κώδηθαο πλαιιαγώλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Καηαλνκή Πξαγκαηηθνύ Υξόλνπ Οξηαθή Σηκή Απνθιίζεσλ Οξηαθή Σηκή Παξαγσγήο Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο Πξόγξακκα Καηαλνκήο Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο πκβάζεηο Γηαζεζηκόηεηαο Ηζρύνο πληειεζηή Καηαλνκήο Μεηαθεξόκελεο Ηζρύνο θάικα Διέγρνπ Πεξηνρήο πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο Τςειήο Απόδνζεο πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο Φπζηθά Γηθαηώκαηα Μεηαθνξάο Έθδνζε 3.0 ειίδα xiv

15 ΔΙΑΓΩΓΗ θνπφο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Λεηηνπξγίαο Αγνξάο είλαη ε πεξηγξαθή ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (εθεμήο ΚΓ) [1], πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο. Γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαηακεξηζκφ θαη ηελ εθρψξεζε θπζηθψλ δηθαησκάησλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο δηαζπλδέζεηο, ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ Ζκεξήζην Δλεξγεηαθφ Πξνγξακκαηηζκφ (ΖΔΠ) θαζψο θαη ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο Οξηαθήο Σηκήο Απνθιίζεσλ. Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ΖΔΠ πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ Δγρεηξίδην ηνπ Λεηηνπξγνχ ηεο Αγνξάο (ΛΑΓΖΔ). Ζ δνκή ηνπ Δγρεηξηδίνπ είλαη ε αθφινπζε: ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 δίδεηαη κία γεληθή πεξηγξαθή ηεο Διιεληθήο Αγνξάο ΖΔ. ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 αλαθέξνληαη νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο Γηθαησκάησλ Γηαζπλδέζεσλ θαη παξαηίζεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ αληίζηνηρσλ δηαδηθαζηψλ. ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 αλαιχνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Ζκεξήζην Δλεξγεηαθφ Πξνγξακκαηηζκφ (ΖΔΠ). ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο Οξηαθήο Σηκήο Απνθιίζεσλ (ΟΣΑ). ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 παξνπζηάδνληαη νη δεκνζηεχζεηο πνπ γίλνληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I παξνπζηάδεηαη ε καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ΖΔΠ, θαζψο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη επί απηήο γηα ηηο αληίζηνηρεο καζεκαηηθέο δηαηππψζεηο ησλ πξνβιεκάησλ α) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο, β) ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο Οξηαθήο Σηκήο Απνθιίζεσλ, θαη γ) ηεο απηφκαηεο έθδνζεο Δληνιψλ Καηαλνκήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ πληειεζηψλ Απσιεηψλ Έγρπζεο. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ πληειεζηψλ Απσιεηψλ Φνξηίνπ. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV παξνπζηάδνληαη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία κε ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γηα δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην απηφ. Έθδνζε 3.0 ειίδα 1

16 ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V παξνπζηάδνληαη νη ηζηνζειίδεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Δγρεηξίδην απηφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο πκκεηέρνληεο ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο ΖΔ. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI παξνπζηάδνληαη ηα αξρεία πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη ησλ πκκεηερφλησλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο ΖΔ. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ησλ αξρείσλ πνπ ππνβάιινπλ νη πκκεηέρνληεο ζην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο.. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII παξνπζηάδεηαη ε θφξκα επηθνηλσλίαο ησλ πκκεηερφλησλ κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο. Σν Δγρεηξίδην απηφ απεπζχλεηαη: ηνπο εγγεγξακκέλνπο πκκεηέρνληεο ζηελ Διιεληθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη νπνίνη έρνπλ εκπεηξία κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αγνξάο, αιιά επηζπκνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ ΚΓ. Οη αλαγλψζηεο απηνί είλαη θαιχηεξν λα δηαβάζνπλ ηα Κεθάιαηα 2, 3, 4, 5 θαη ηα Παξαξηήκαηα I, VII θαη VIII, αιιά θαη ην εγρεηξίδην ηνπ ιεηηνπξγνχ ηεο αγνξάο. ηνπο εγγεγξακκέλνπο πκκεηέρνληεο ζηελ Διιεληθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη νπνίνη δελ έρνπλ κεγάιε εκπεηξία κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αγνξάο, θαη επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ αγνξά. Οη αλαγλψζηεο απηνί είλαη θαιχηεξν λα δηαβάζνπλ ηα Κεθάιαηα 2, 3, 4, 5, θαη ηα Παξαξηήκαηα III, IV, V, VI θαη VII, αιιά θαη ην εγρεηξίδην ηνπ ιεηηνπξγνχ ηεο αγνξάο. ηνπο ππνςήθηνπο πκκεηέρνληεο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ελδερνκέλσο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη ζέινπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Οη αλαγλψζηεο απηνί είλαη θαιχηεξν λα αζρνιεζνχλ αξρηθά κε ηα Κεθάιαηα 1, 2, 3, 4 θαη 5 θαη ην Παξάξηεκα VIII, αιιά θαη ην εγρεηξίδην ηνπ ιεηηνπξγνχ ηεο αγνξάο. ηνπο αλαιπηέο ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ ζέινπλ λα θαηαλνήζνπλ ην κεραληζκφ επίιπζεο ηεο αγνξάο. Οη αλαγλψζηεο απηνί είλαη θαιχηεξν λα δηαβάζνπλ ηα Κεθάιαηα 1, 2, 3 θαη ην Παξάξηεκα I, αιιά θαη ην εγρεηξίδην ηνπ ιεηηνπξγνχ ηεο αγνξάο. Έθδνζε 3.0 ειίδα 2

17 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1.1 ύληνκε πεξηγξαθή Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο βειηηζηνπνίεζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, απαηηείηαη ν απνηειεζκαηηθφο ζπλδπαζκφο καθξνρξνλίσλ απνθάζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηζρχνο αιιά θαη βξαρπρξφλησλ απνθάζεσλ γηα ηελ νξζή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηνλ Ζκεξήζην Δλεξγεηαθφ Πξνγξακκαηηζκφ. ην πιαίζην ηεο Διιεληθήο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ δηαθξίλνπκε: ηε καθξνρξφληα αγνξά δηαζεζηκφηεηαο ηζρχνο (Capacity Market) ηελ εθρψξεζε Φπζηθψλ Γηθαησκάησλ Μεηαθνξάο (ΦΓΜ) ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο δηαζπλδέζεηο ηε βξαρπρξφληα ρνλδξεκπνξηθή αγνξά ελέξγεηαο θαη επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ πξνγξακκαηίδεηαη βάζεη ηνπ Ζκεξεζίνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΠ) (Energy and Ancillary Services Market). ηελ Καηαλνκή ζε Πξαγκαηηθφ Υξφλν (ΚΠΥ) ηελ Δθθαζάξηζε Απνθιίζεσλ Αγνξά Μαθξνρξόληαο Γηαζεζηκόηεηαο Ηζρύνο: Ο κεραληζκφο ηεο Αγνξάο Μαθξνρξφληαο Γηαζεζηκφηεηαο Ηζρχνο έρεη σο ζηφρν ηε κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ παξαγσγνχ, ν νπνίνο ιακβάλεη ακνηβή έλαληη κέξνπο ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ επέλδπζεο, αιιά θαη ηνπ πξνκεζεπηή ν νπνίνο εμαζθαιίδεη ηελ απνθπγή ππεξβνιηθά πςειψλ ηηκψλ ζηελ εκεξήζηα Αγνξά Δλέξγεηαο θαη Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ (Υνλδξεκπνξηθή Αγνξά), αθξηβψο δηφηη κεηψλεηαη ν βξαρπρξφληνο θίλδπλνο ηνπ παξαγσγνχ. Ζ Αγνξά Μαθξνρξφληαο Γηαζεζηκφηεηαο Ηζρχνο δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ επάξθεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε καθξνρξφληα βάζε ακείβνληαο ηελ αμηνπηζηία θάζε Μνλάδαο. Ζ Αγνξά Μαθξνρξφληαο Γηαζεζηκφηεηαο Ηζρχνο πινπνηείηαη κε ηελ έθδνζε απφ θάζε Παξαγσγφ Απνδεηθηηθψλ Γηαζεζηκφηεηαο Ηζρχνο (ΑΓΗ) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή δηαζεζηκφηεηα ηζρχνο θάζε Μνλάδαο ηνπ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, κία Μνλάδα κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 300MW ζα κπνξνχζε, κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαζέζηκφηεηάο ηεο απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, λα εθδψζεη ΑΓΗ γηα 250 MW. Έθδνζε 3.0 ειίδα 3

18 Κάζε Πξνκεζεπηήο ζπλάπηεη κε ηνπο Παξαγσγνχο πκβάζεηο Γηαζεζηκφηεηαο Ηζρχνο (ΓΗ), κε νηθνλνκηθνχο φξνπο πνπ ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηελ Τπνρξέσζε Δπάξθεηαο Ηζρχνο πνπ ηνπ αλαινγεί. Ζ Αγνξά ζεσξείηαη εμηζνξξνπεκέλε (Balanced) φηαλ ηζρχεη ε ζρέζε: ΑΓΗ (MW) = ΓΗ (MW) + Απαηηνχκελε Μαθξνρξφληα Δθεδξεία Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην κεραληζκφ δηαζθάιηζεο επαξθνχο ηζρχνο βξίζθνληαη ζην ζρεηηθφ εγρεηξίδην (Δγρεηξίδην Μεραληζκνχ Γηαζθάιηζεο Δπαξθνχο Ηζρχνο) Δθρώξεζε Φπζηθώλ Γηθαησκάησλ Μεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο δηαζπλδέζεηο Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ ελέξγεηαο απφ ηηο δηαζπλδέζεηο (εηζαγσγέο εμαγσγέο) είλαη απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε ΦΓΜ. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο αγνξάο ΦΓΜ γίλεηαη ζην Κεθάιαην Ζκεξήζηνο Δλεξγεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο (Αγνξά Δλέξγεηαο θαη Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ ή Υνλδξεκπνξηθή Αγνξά). Ο Ζκεξήζηνο Δλεξγεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο (ΖΔΠ) ζπληζηά ηε ρνλδξεκπνξηθή αγνξά θαη έρεη σο ζηφρν ην βέιηηζην πξνγξακκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξκηθψλ θαη πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηνπ πζηήκαηνο, ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ θαη ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο απφ εηζαγσγέο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηεηαη, ζε εκεξήζηα βάζε, ε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θαηαλαισηέο, ε δήηεζε γηα εμαγσγέο ελέξγεηαο απφ ηε ρψξα θαη νη απαξαίηεηεο Δπηθνπξηθέο Τπεξεζίεο. Κάζε κνλάδα παξαγσγήο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη ην ζχλνιν ηεο δηαζεζηκφηεηάο ηεο, ηφζν ζε ελέξγεηα φζν θαη ζε επηθνπξηθέο ππεξεζίεο ζηελ ρνλδξεκπνξηθή αγνξά (ΖΔΠ). Πξφθεηηαη ζπλεπψο γηα έλα κνληέιν αγνξάο «Τπνρξεσηηθήο Κνηλνπξαμίαο» (Mandatory Pool). Υπνρξεσηηθή Κνηλνπξαμία Το μονηέλο ηηρ ελληνικήρ αγοπάρ ζηο οποίο ζςναλλάζζεηαι ηο ζύνολο ηηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ και ηων ζςμπληπωμαηικών πποϊόνηων αςηήρ πος θα παπασθούν, θα καηαναλωθούν και θα διακινηθούν ηην επόμενη ημέπα ζηην αγοπά. Όλοι οι ζςμμεηέσονηερ ζηην Ελληνική αγοπά ςποσπεούνηαι να ζςμμεηέσοςν ζηην Υποσπεωηική Κοινοππαξία. Δεν επιηπέπονηαι θςζικέρ διμεπείρ ζςναλλαγέρ (physical bilateral transactions) μεηαξύ ηων ζςμμεηεσόνηων ηηρ αγοπάρ. ηα πιαίζηα ηνπ κνληέινπ Τπνρξεσηηθήο Κνηλνπξαμίαο, ε δηακεηαθόκηζε (transit) ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από κία πεξηνρή εθηόο Διιάδνο ζε κία άιιε, κέζσ ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, κπνξεί λα πινπνηεζεί κόλν κέζσ εηζαγσγήο (πώιεζεο) ηεο ελ ιόγσ ελέξγεηαο ζηελ Τπνρξεσηηθή Κνηλνπξαμία θαη εμαγσγήο (αγνξάο) ηεο από απηή. Έθδνζε 3.0 ειίδα 4

19 ηνλ ΖΔΠ ελζσκαηψλνληαη νη εμήο επηκέξνπο αγνξέο-κεραληζκνί, νη νπνίεο βειηηζηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ην θνηλσληθφ φθεινο: Α) Αγνξά Δλέξγεηαο: Καιχπηνληαη νη πνζνηηθέο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηηο ψξεο πνπ απηή είλαη απαξαίηεηε. Πξνζθέξνπλ θαη ακείβνληαη νη εγρψξηνη παξαγσγνί (ζεξκηθψλ ζηαζκψλ, πδξνειεθηξηθψλ θαη ΑΠΔ) θαη νη εηζαγσγείο. Αγνξάδνπλ νη εθπξφζσπνη ηνπ εγρψξηνπ θνξηίνπ (πξνκεζεπηέο θαη επηιέγνληεο πειάηεο) θαη νη εμαγσγείο (πξνκεζεπηέο θαη παξαγσγνί) Β) Αγνξά Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ: Καιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο ηξνθνδφηεζήο ηνπο. Πξνζθέξνπλ θαη ακείβνληαη νη εγρψξηνη παξαγσγνί (ζεξκηθψλ θαη πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ). Αγνξάδνπλ νη εθπξφζσπνη ηνπ εγρψξηνπ θνξηίνπ (πξνκεζεπηέο θαη επηιέγνληεο πειάηεο), θαη νη εμαγσγείο (πξνκεζεπηέο θαη παξαγσγνί). Γ) Μεραληζκφο αγνξάο γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηεο παξαγσγήο θνληά ζηα θέληξα θαηαλάισζεο: Παξέρεη θίλεηξα ρσξνζέηεζεο ησλ λέσλ κνλάδσλ θαηά ην δπλαηφλ εγγχηεξα ζηελ θαηαλάισζε, ζην βαζκφ πνπ απηά είλαη πξαγκαηηθά αλαγθαία. Γεδνκέλεο ηεο πθηζηάκελεο ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγήο ζην βνξξά, πξνβιέπεηαη απμεκέλε ζπκκεηνρή ζηελ εηήζηα ρξέσζε ρξήζεσο ζπζηήκαηνο ησλ παξαγσγψλ ηνπ βνξξά θαζψο θαη δηαθνξνπνηεκέλε ακνηβή παξαγσγψλ ζην λφην ζε πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδεηαη ζπλσζηηζκφο ζηε κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην βνξξά ζην λφην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ Δπίιπζε ηνπ ΖΔΠ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θάζε κνλάδαο γηα θάζε ψξα ηεο επφκελεο εκέξαο, ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ην θνηλσληθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ θαη ησλ αλαγθψλ επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ ηελ επφκελε εκέξα ιακβάλνληαο ππφςε πεξηνξηζκνχο ηνπ πζηήκαηνο κεηαθνξάο. Με ηελ ελζσκάησζε ζηνλ ΖΔΠ ησλ απαξαίηεησλ επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ πζηήκαηνο, νη νπνίνη ελδερνκέλσο πεξηνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ δχλαηαη λα δηαθηλείηαη απφ ην Βνξξά πξνο ην Νφην, απνθαιχπηεηαη ε πξαγκαηηθή ζπλνιηθή αμία ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηα πνζνηηθά (φγθνο θαη ρξφλνο θαηαλάισζεο) φζν θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο (ζπρλφηεηα, ηάζε θαη απαηηνχκελε αμηνπηζηία παξνρήο ζε θάζε θαηαλαισηή). Ζ ηηκή ζηελ νπνία εθθαζαξίδεηαη ε αγνξά ελέξγεηαο ηνπ ΖΔΠ (Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο ή ΟΣ), απνηειεί ηελ εληαία ηηκή ζηελ νπνία νη Πξνκεζεπηέο Έθδνζε 3.0 ειίδα 5

20 αγνξάδνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ αλακέλνπλ φηη ζα απνξξνθήζνπλ απφ ην χζηεκα νη Πειάηεο ηνπο θαη ακείβνληαη αληίζηνηρα νη παξαγσγνί. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ΖΔΠ βξίζθνληαη ζην ζρεηηθφ εγρεηξίδην (Δγρεηξίδην Λεηηνπξγνχ ηεο Αγνξάο) Καηαλνκή ζε Πξαγκαηηθό Υξόλν (ΚΠΥ). Καηά ηελ ΚΠΥ ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ην χζηεκα κε αζθάιεηα εληέιεη ηηο κνλάδεο παξαγσγήο, θαηά θχξην ιφγν κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ην θνξηίν ηνπ πζηήκαηνο, ηεξψληαο πξνο ην ζθνπφ απηφ ηηο απαξαίηεηεο εθεδξείεο Δθθαζάξηζε Απνθιίζεσλ Απνινγηζηηθά, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο ππνινγίδνληαη θαη εθθαζαξίδνληαη νη απνθιίζεηο ηεο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΖΔΠ. Οη σο άλσ απνθιίζεηο εθθαζαξίδνληαη ζηελ Οξηαθή Σηκή Απνθιίζεσλ (ΟΣΑ). Ζ ΟΣΑ ππνινγίδεηαη κε κεζνδνινγία αλάινγε πξνο ηε κεζνδνινγία Δπίιπζεο ΖΔΠ, κε ρξήζε επηθαηξνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ απφ ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ σο άλσ απνθιίζεσλ έρνπλ ζεζπηζηεί ρξεψζεηο γηα φζνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο Δληνιέο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο. 1.2 Γξαζηεξηόηεηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Οη πκκεηέρνληεο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηελ Αγνξά ΖΔ απαηηείηαη λα εγγξαθνχλ ζην Μεηξψν πκκεηερφλησλ πνπ ηεξεί ν Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο. Γηα ηεο εγγξαθήο ζην Μεηξψν πκκεηερφλησλ, νη πκκεηέρνληεο ζπλάπηνπλ κε ην Λεηηνπξγφ ηεο αγνξάο χκβαζε πλαιιαγψλ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΖΔ θαη µε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο χκβαζε πλαιιαγψλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο, ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓ. Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο ηεξεί επίζεο ην Μεηξψν ησλ Καηαλεκφκελσλ Μνλάδσλ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ζην Μεηξψν πκκεηερφλησλ θαη ζην Μεηξψν Μνλάδσλ παξέρεηαη ζην Δγρεηξίδην Γεληθψλ Γηαηάμεσλ. Ζ χκβαζε πλαιιαγψλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο έρεη σο αληηθείκελν ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ησλ πλαιιαγψλ Απνθιίζεσλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ησλ Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ, ηεο Υξέσζεο Υξήζεο πζηήκαηνο θαη ηνπ Μεραληζκνχ Γηαζθάιηζεο Δπαξθνχο Ηζρχνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε χκβαζε πλαιιαγψλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο παξέρεη ζηνπο πκκεηέρνληεο δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζην χζηεκα πλαιιαγψλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο, ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα θαη λα ιακβάλνπλ ηηο Έθδνζε 3.0 ειίδα 6

21 πιεξσκέο πνπ ηνπο αλαινγνχλ, θαη επάγεηαη ηελ ππνρξέσζε απηψλ λα εμνθινχλ ηηο ρξεψζεηο πνπ ηνπο αλαινγνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓ Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αγνξάο ΖΔ είλαη νη αθφινπζεο: Δηήζηα Γεκνπξαζία Φπζηθψλ Γηθαησκάησλ Μεηαθνξάο (ΦΓΜ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Μεληαία Γεκνπξαζία Φπζηθψλ Γηθαησκάησλ Μεηαθνξάο (ΦΓΜ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Γεπηεξεχνπζα Αγνξά ΦΓΜ, γηα ηε Μεηαβίβαζε ή/θαη Μεηαπψιεζε ησλ εθρσξεκέλσλ Δηεζίσλ θαη Μεληαίσλ ΦΓΜ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Ζκεξήζηα Γεκνπξαζία Φπζηθψλ Γηθαησκάησλ Μεηαθνξάο (ΦΓΜ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Καηάξηηζε Πξνγξάκκαηνο Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΠ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην ηνπ Λεηηνπξγνχ ηεο αγνξάο. Δπηβεβαίσζε πξνγξακκάησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ κε γεηηνληθνχο Γηαρεηξηζηέο θαη έιεγρνο ησλ ηειηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην Νφηην πληνληζηηθφ Κέληξν ηεο Δπξψπεο (South Coordination Center), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. Δθθαζάξηζε ΖΔΠ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην ηνπ Λεηηνπξγνχ ηεο αγνξάο. Καηάξηηζε Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο (ΠΚ θαη ΔΠΚ) (D 1 & Δλδνεκεξήζην), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Καηαλνκήο. Πξφγξακκα Καηαλνκήο Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ (ΚΠΥ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Καηαλνκήο. Καηαγξαθή Γηαζεζηκφηεηαο Μνλάδσλ θαη Δληνιψλ Καηαλνκήο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Καηαλνκήο. Καηαγξαθή Πνζνηήησλ Δλέξγεηαο θαη Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Καηαλνκήο. Μεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο Οξηαθήο Σηκήο Απνθιίζεσλ (ΟΣΑ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. Δθθαζάξηζε Απνθιίζεσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Δθθαζάξηζεο Αγνξάο. Δθθαζάξηζε Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Δθθαζάξηζεο Αγνξάο. Μεληαίεο Δθζέζεηο θαη Γεκνζηεχζεηο. ηαηηζηηθά Γεκνπξαζηψλ. Έθδνζε 3.0 ειίδα 7

22 ηνλ Πηλ.1 παξνπζηάδεηαη ην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα δηαδηθαζηψλ ηεο αγνξάο ΖΔ. πκπεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε εηήζηα βάζε (γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο Y), ζε κεληαία βάζε (γηα ηνλ εκεξνινγηαθφ κήλα M), θαη ζε εκεξήζηα βάζε (γηα ηελ Ζκέξα Καηαλνκήο D), κε ηηο ζρεηηθέο πξνζεζκίεο. Όιεο νη ρξνληθέο αλαθνξέο ζην εγρεηξίδην απηφ είλαη ζε ψξα Διιάδαο. Σν παξνπζηαδφκελν ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα επεξεαζζεί απφ αιιαγέο ηνπ Διιεληθνχ λνκηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ (Νφκνη, Τ.Α., ΚΓ, ΚΖΔ, Καλνληζκνί Γεκνπξαζηψλ, θηι). ε πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ, ηα ηειεπηαία ππεξηζρχνπλ ηνπ εγρεηξηδίνπ. Πηλ.1. Υξνλνδηάγξακκα δηαδηθαζηώλ ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Α/Α Από Έσο 1 2 Y 1 ή Y 2 Y 1 ή Y 2 Δκπιεθόκ ελνη ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΔΣΗΙΑ Γξαζηεξηόηεηα Πξνζδηνξηζκόο πληειεζηώλ Απσιεηώλ Δγρύζεσλ Πξνζδηνξηζκόο πληειεζηώλ Απσιεηώλ Φνξηίνπ 3 ΑΓΜΖΔ Πξνζδηνξηζκόο Λεηηνπξγηθώλ Εσλώλ 4 Y 1 Τ 2Μ ΛΑΓΖΔ 5 Y 1 6 M D 2 13:00 Th (W- 1) 12:00 D 3 14:00 D 2 14:00 ΑΓΜΖΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΑΓΜΖΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ Γεκνζίεπζε πληειεζηώλ Πξνζδηνξηζκνύ Κάιπςεο Γηεμαγσγή Δηήζηαο Γεκνπξαζίαο ΦΓΜ ΜΗΝΙΑΙΑ Γηεμαγσγή Μεληαίαο Γεκνπξαζίαο ΦΓΜ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΤΜΜΔΣ Γήισζε Γηαρείξηζεο Τδάηηλσλ ΔΥΟΝΣΔ Πόξσλ ΗΜΔΡΗΙΑ Γεκνζίεπζε Καζαξήο Ηθαλόηεηαο ΑΓΜΖΔ Μεηαθνξάο (NTC) ησλ δηαζπλδέζεσλ (εηζαγσγέο εμαγσγέο) ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ Γηεμαγσγή Γεπηεξεύνπζαο Αγνξάο ΦΓΜ Γεκνζίεπζε Πίλαθα Δμνπζηνδόηεζεο Υξήζεο Υσξεηηθόηεηαο Αλαθνξά 26 ΚΓ ΔΑ 26 ΚΓ ΔΑ 29 ΚΓ 3.2. ΔΑ 22 Κ 4.02 AR ΔΑ 4.02 AR ΔΑ 13 ΚΓ ΔΑ 278 ΚΓ 6.01 AR ΔΑ 10 D 2 D 1 ΤΜΜΔΣ Γήισζε Υξήζεο Μαθξνρξνλίσλ 7.01 AR 14:00 07:00 ΔΥΟΝΣΔ ΦΓΜ ΔΑ 11 D 1 Γεκνζίεπζε Γηαζεζηκόηεηαο 27 ΚΓ ΑΓΜΖΔ 08:45 Μνλάδσλ Παξαγσγήο ΔΑ 12 D 1 ΑΓΜΖΔ Γεκνζίεπζε ησλ Γειώζεσλ Υξήζεο 27 ΚΓ Έθδνζε 3.0 ειίδα 8

23 Α/Α Από Έσο Δκπιεθόκ ελνη Γξαζηεξηόηεηα 08:45 Μαθξνρξόλησλ ΦΓΜ 13 D 1 08:45 ΑΓΜΖΔ Γεκνζίεπζε Πξόβιεςεο Φνξηίνπ 14 D 1 Γεκνζίεπζε Πξόβιεςεο Παξαγσγήο ΑΓΜΖΔ 08:45 Μνλάδσλ ΑΠΔ θαη ΖΘ/ΖΘΤΑ 15 D 1 Γεκνζίεπζε ησλ απαηηήζεσλ ΑΓΜΖΔ 08:45 Δθεδξεηώλ 16 D 1 Γεκνζίεπζε ηεο Πξόβιεςεο ΑΓΜΖΔ 08:45 Γηαδσληθώλ Πεξηνξηζκώλ 17 D 1 Γεκνζίεπζε ησλ Πεξηνξηζκώλ θάζε ΑΓΜΖΔ 08:45 Γηαζύλδεζεο 18 Γεκνζίεπζε ηεο Τπνρξεσηηθήο D 1 ΑΓΜΖΔ Λεηηνπξγίαο Τδξνειεθηξηθώλ 08:45 Μνλάδσλ 19 D 1 Γεκνζίεπζε ηεο Παξαγσγήο ΑΓΜΖΔ 08:45 Μνλάδσλ ζε Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία D 1 08:45 D 1 09:15 D 1 09:20 D 1 09:35 D 1 10:00 D 1 08:45 D 1 08:45 D 1 09:15 D 1 09:20 D 1 09:35 D 1 10:00 D 1 10:15 D 1 10:00 D 1 11:00 D 1 11:00 D 1 11:00 ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΑΓΜΖΔ ΛΑΓΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ Γεκνζίεπζε ηεο Καζαξήο Ηθαλόηεηαο Μεηαθνξάο (NTC) Γεκνζίεπζε ηεο Γηαζέζηκεο Ηθαλόηεηαο Μεηαθνξάο (ΑTC) Τπνβνιή Κξππηνγξαθεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ζηηο Γεκνπξαζίεο ΦΓΜ 1 Πεξίνδνο ηγήο. Τπνβνιή Κιεηδηώλ Απνθξππηνγξάθεζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ζηηο Γεκνπξαζίεο ΦΓΜ Γηεμαγσγή θαη Γεκνζίεπζε Απνηειεζκάησλ ησλ Ζκεξεζίσλ Γεκνπξαζηώλ Δηζαγσγή ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηεο Αγνξάο ηνπ ζπλόινπ ησλ ΦΓΜ (Δηήζηα, Μεληαία θαη Ζκεξήζηα) θάζε πκκεηέρνληα Γεκνζίεπζε πξνβιεπόκελεο Γηαζέζηκεο Δθεδξείαο Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε Γηαζεζηκόηεηαο Μνλάδσλ Παξαγσγήο Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε Πξόβιεςεο Φνξηίνπ Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε Πξόβιεςεο Παξαγσγήο Μνλάδσλ Αλαθνξά 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 4.02 AR 2.2. ΔΑ 4.02 AR 2.2. ΔΑ 4.02 AR 2.2. ΔΑ 4.02 AR 2.2. ΔΑ ΔΑ 55 Κ ΔΛ 189 ΚΓ 27 ΚΓ Κεθ.3 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.3 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 1 Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ εθηεινύληαη από ηελ εηαηξία CASC.eu παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζηνηόπν ηεο εηαηξίαο, Έθδνζε 3.0 ειίδα 9

24 Α/Α Από Έσο D 4 12:00 D 4 12:30 D 4 12:30 D 4 12:30 D 4 12:30 D 2 14:00 D 1 12:30 D 1 14:00 D 1 11:00 D 1 11:00 D 1 11:00 D 1 11:00 D 1 11:00 D 1 11:00 D 1 12:30 D 1 12:30 D 1 12:30 D 1 12:30 D 1 12:30 D 1 12:30 D 1 14:00 D 1 14:00 D 1 08:45 30 ιεπηά από επηθνηλσλία ΑΓΜΖΔ D 1 15:00 D 1 14:00 D 1 14:00 D 1 18:00 D 1 17:30 D 1 18:00 D 1 18:00 Δκπιεθόκ ελνη ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΛΑΓΖΔ ΛΑΓΖΔ ΑΓΜΖΔ ΤΜΜΔΣ ΔΥΟΝΣΔ ΛΑΓΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ ΑΓΜΖΔ Γξαζηεξηόηεηα ΑΠΔ Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε ησλ απαηηήζεσλ Δθεδξεηώλ Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε ηεο Πξόβιεςεο Γηαδσληθώλ Πεξηνξηζκώλ Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε ησλ Πεξηνξηζκώλ θάζε Γηαζύλδεζεο Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε ηεο Τπνρξεσηηθήο Λεηηνπξγίαο Τδξνειεθηξηθώλ Μνλάδσλ Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε ηεο Παξαγσγήο Μνλάδσλ ζε Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία Δπηθαηξνπνίεζε & Γεκνζίεπζε ησλ Πξνγξακκάησλ Γηόξζσζεο ησλ Αθνύζησλ Απνθιίζεσλ ζηηο Γηαζπλδέζεηο Τπνβνιή & Σξνπνπνίεζε Πξνζθνξώλ Έγρπζεο Τπνβνιή & Σξνπνπνίεζε Γειώζεσλ Φνξηίνπ Τπνβνιή & Σξνπνπνίεζε Πξνζθνξώλ Δθεδξεηώλ Τπνβνιή & Σξνπνπνίεζε Γειώζεσλ Με Γηαζεζηκόηεηαο Τπνβνιή & Σξνπνπνίεζε Σερλννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Τπνβνιή & Σξνπνπνίεζε Γήισζεο Υξήζεο ΦΓΜ Δπίιπζε ΖΔΠ Γεκνζίεπζε Απνηειεζκάησλ ΖΔΠ Γεκνζίεπζε ησλ Πξνγξακκάησλ Γηόξζσζεο ησλ Αθνύζησλ Απνθιίζεσλ ζηηο Γηαζπλδέζεηο Τπνβνιή Σξνπνπνηεκέλσλ Γειώζεσλ Υξήζεο ΦΓΜ Δθθαζάξηζε ΖΔΠ Δπηβεβαίσζε Αληαιιαγή πξνγξακκάησλ δηαζπλδέζεσλ κε Γεηηνληθνύο Γηαρεηξηζηέο Δπίιπζε Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο Γεκνζίεπζε Πξνγξακκάησλ Καηαλνκήο Αλαθνξά 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ 27 ΚΓ Κεθ.5 ΔΑ ΔΛΑ ΔΛΑ ΔΛΑ 55 Κ ΔΛΑ 55 Κ ΔΛΑ ΔΑ 55 Κ ΔΛΑ 57 Κ ΔΛΑ 27 ΚΓ 57 Κ ΔΑ 58 Κ ΔΛΑ ΔΑ 55 ΚΓ 3.1 ΔΚ 55 ΚΓ 3.1 ΔΚ Έθδνζε 3.0 ειίδα 10

25 Α/Α Από Έσο 51 D 00:00 D 22:00 Δκπιεθόκ ελνη ΑΓΜΖΔ 52 D+1 ΑΓΜΖΔ 53 D+1 ΑΓΜΖΔ 54 D+1 10:00 ΑΓΜΖΔ 55 D+5 ΑΓΜΖΔ Γξαζηεξηόηεηα Δπίιπζε θαη Γεκνζίεπζε Δλδνεκεξήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο Δθθαζάξηζε ησλ Αθνπζίσλ Απνθιίζεσλ ζηηο Βόξεηεο Γηαζπλδέζεηο Δθθαζάξηζε ησλ Αθνπζίσλ Απνθιίζεσλ ζηε δηαζύλδεζε ηεο Ηηαιίαο. Γεκνζηνπνίεζε ησλ πγθεληξσηηθώλ Απνθιίζεσλ κεηαμύ ηεο Πξαγκαηηθήο Καηαλνκήο θαη ηεο Πξόβιεςεο γηα θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο D. Τπνινγηζκόο Οξηαθήο Σηκήο Απνθιίζεσλ γηα θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο D. Αλαθνξά 55 ΚΓ ΔΚ 144 ΚΓ 56 D+5 ΑΓΜΖΔ Δθθαζάξηζε ησλ Απνθιίζεσλ. 144 ΚΓ ΜΗΝΙΑΙΑ 57 M+1 ΑΓΜΖΔ Δθθαζάξηζε ησλ Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ εκεξνινγηαθνύ κήλα. 167 ΚΓ 58 M+1 ΑΓΜΖΔ 59 M+1 ΑΓΜΖΔ Γεκνζηνπνίεζε Μεληαίσλ Αλαθνξώλ Απνηειεζκάησλ ΖΔΠ θαη Υξήζεο ησλ Γηαζπλδέζεσλ. Γεκνζηνπνίεζε Μεληαίσλ Αλαθνξώλ Απνηειεζκάησλ Μεληαίσλ θαη Ζκεξήζησλ Γεκνπξαζηώλ. ΚΓ: ΚΓ / Κ : ΚΖΔ / ΔΑ: Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο Αγνξάο / AR: Καλνληζκνί Γηαζπλδέζεσλ Έθδνζε 3.0 ειίδα 11

26 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ AΓΟΡΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΙΑΤΝΓΔΔΩΝ Σν δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα κεηαθνξάο ηεο Διιάδαο επηθνηλσλεί κε AC γξακκέο κεηαθνξάο ζηα βφξεηα ζχλνξα κε ηελ Αιβαλία, ηε FYROM θαη ηε Βνπιγαξία, ζηα αλαηνιηθά κε ηελ Σνπξθία, θαη κε ζχλδεζε ΖVDC (θαιψδην) κε ηελ Ηηαιία. Γηα ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρνπλ εθπνλεζεί Οδεγίεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη έρνπλ ζεζκνζεηεζεί Καλνληζκνί Γεκνπξαζηψλ απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπο γεηηνληθνχο δηαρεηξηζηέο [4][5][6][7]. 2.1 Δηζαγσγή Οη πκκεηέρνληεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εηζάγνπλ ή λα εμάγνπλ ελέξγεηα ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ Φπζηθά Γηθαηψκαηα Μεηαθνξάο (ΦΓΜ) ζηηο δηαζπλδέζεηο. Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπο ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηα ΦΓΜ δηαθξίλνληαη ζε καθξνρξφληα θαη βξαρπρξφληα. Μαθξνρξόληα θαη βξαρπρξόληα ΦΓΜ Τα ΦΔΜ πος εκσωπούνηαι από ηο Διασειπιζηή ηος Σςζηήμαηορ ζε Εηήζια και Μηνιαία βάζη θεωπούνηαι μακποσπόνια ΦΔΜ. Ανηίθεηα, ηα ΦΔΜ πος εκσωπούνηαι ζε Ημεπήζια βάζη, θεωπούνηαι βπασςσπόνια. Σε πεπίπηωζη πος κάποιο δικαίωμα εκδίδεηαι από όμοπο Διασειπιζηή ζε κάποια σπονική βάζη πος δεν ενηάζζεηαι ζηιρ παπαπάνω, η διάκπιζη ανάμεζα ζε βπασςσπόνιο και μακποσπόνιο ΦΔΜ γίνεηαι βάζει ηος ηύπος ηηρ Δημοππαζίαρ με ηην οποία ο Διασειπιζηήρ ηος Ελληνικού Σςζηήμαηορ εκσώπηζε ηην ανηίζηοιση Θκανόηηηα Μεηαθοπάρ. 2 Αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε δηαζχλδεζε θαη ηε θχζε ηεο δηκεξνχο ζπκθσλίαο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο κε ηνλ εθάζηνηε φκνξν Γηαρεηξηζηή, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο κπνξεί, θαηά πεξίπησζε, λα εθρσξεί ην ζχλνιν ηεο Γηαζέζηκεο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο ηεο δηαζχλδεζεο, ή κέξνο απηήο, ζηε κία ή θαη ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Δπίζεο, ηφζν νη Καλνληζκνί ησλ Γεκνπξαζηψλ, φζν θαη νη ίδηεο νη Γεκνπξαζίεο, ελδέρεηαη λα είλαη, θαηά πεξίπησζε, θνηλέο γηα ηνπο δχν Γηαρεηξηζηέο (ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο θαη ηνλ φκνξν 2 Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη Γηαρεηξηζηέο εθρσξνχλ ΦΓΜ ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη δε δηαζέηνπλ δηαδηθαζία εθρψξεζεο ΦΓΜ ζε Ζκεξήζηα βάζε. Γεδνκέλνπ φηη ε αληίζηνηρε πνζφηεηα ΦΓΜ πνπ εθρσξείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο, εθρσξείηαη ζε εκεξήζηα βάζε, ηα πξναλαθεξζέληα εβδνκαδηαία ΦΓΜ ζεσξνχληαη, φζνλ αθνξά ηε κεηαρείξηζή ηνπο ζηελ Διιεληθή αγνξά, σο βξαρπρξφληα. Έθδνζε 3.0 ειίδα 12

27 Γηαρεηξηζηή) ή κε θνηλέο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, νη Καλνληζκνί Γεκνπξαζηψλ θαιχπηνπλ ην ηκήκα ηεο Γηαζέζηκεο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο πνπ εθρσξεί ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο. Δθεμήο, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε εθρσξνχκελεο πνζφηεηεο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο, ζα ελλννχληαη, αλ δελ ππάξρεη ζαθήο δηεπθξίλεζε γηα ην αληίζεην, νη πνζφηεηεο πνπ εθρσξεί ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ ζπκθσλεζεί θνηλνί Καλνληζκνί Γεκνπξαζηψλ γηα ηελ εθρψξεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο Γηαζέζηκεο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο, ην πνζνζηφ πνπ εθρσξείηαη απφ ηνλ φκνξν Γηαρεηξηζηή ππφθεηηαη ζηνπο Καλφλεο ηνπ φκνξνπ Γηαρεηξηζηή νη νπνίνη ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο Καλφλεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο. Παξφια απηά, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΦΓΜ ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη αλεμάξηεηα απφ ην Γηαρεηξηζηή πνπ θαηέλεηκε ηα ΦΓΜ, νη δηαδηθαζίεο θαη νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηφζν ησλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ φζν θαη ησλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα ή ζα εμαρζνχλ απφ απηή, θαζνξίδνληαη βάζεη ηνπ ηζρχνληνο Διιεληθνχ λνκηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. 3 Σν αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο Γηαζπλδέζεσλ αθνξά ηηο θάησζη δηεξγαζίεο: Τπνινγηζκφο ηεο πλνιηθήο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο, ηνπ Πεξηζσξίνπ Αμηνπηζηίαο Μεηαθνξάο, ηεο Καζαξήο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο, ηεο καθξνρξφληα δεζκεπκέλεο ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο (απφ ρξήζε καθξνρξνλίσλ ΦΓΜ), θαη ηεο Γηαζέζηκεο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο ζηηο Ζκεξήζηεο Γεκνπξαζίεο γηα εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο. Δθηέιεζε ησλ Δηεζίσλ, Μεληαίσλ θαη Ζκεξεζίσλ Γεκνπξαζηψλ. Τπνινγηζκφο ησλ ηηκψλ εθθαζάξηζεο ησλ Γεκνπξαζηψλ. Λεηηνπξγία ηεο Γεπηεξεχνπζαο Αγνξάο ΦΓΜ. Σήξεζε ησλ θαλφλσλ ρξήζεο ησλ ΦΓΜ. Δθθαζάξηζε ησλ Γεκνπξαζηψλ. 2.2 Γεκνπξαζίεο γηα ΦΓΜ ζηηο Γηαζπλδέζεηο Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δηεμάγεη εηήζηεο, κεληαίεο θαη εκεξήζηεο δεκνπξαζίεο ΦΓΜ. Οη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ηε δνκή θαη ηε 3 Γηα παξάδεηγκα, αλ ζε κία δηαζχλδεζε i ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζπκκεηέρνληα καθξνρξφλην ΦΓΜ εθρσξεζέλ απφ φκνξν Γηαρεηξηζηή, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο ρξήζεο ηνπ ζην Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο είλαη απηή πνπ ηζρχεη θαη γηα ηα αληίζηνηρα ΦΓΜ πνπ εθρσξνχληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο γηα ηελ δηαζχλδεζε i, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο Γεκνπξαζηψλ πνπ εθδίδνληαη απφ απηφλ. Δπίζεο, αλ πθίζηαηαη ζέκα πξνηεξαηφηεηαο έληαμεο ηνπ καθξνρξνλίνπ ΦΓΜ έλαληη θάπνηνπ βξαρπρξνλίνπ ΦΓΜ, αλεμαξηήησο ηνπ εθδφηε ηνπ ΦΓΜ, ηζρχεη ε πξφβιεςε πξνηεξαηφηεηαο ηνπ καθξνρξνλίνπ ΦΓΜ, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηνλ ΚΓ[1]. Έθδνζε 3.0 ειίδα 13

28 ζπκκεηνρή ζε απηέο ηηο δεκνπξαζίεο πεξηέρνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο Γεκνπξαζηψλ [4],[5],[6],[7]. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δηαρεηξίδεηαη ηα έζνδα απφ απηέο ηηο δεκνπξαζίεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Λνγηζηηθφ Λνγαξηαζκφ Λ-ΗΓ. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο έρεη εθρσξήζεη, απφ θνηλνχ κε ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Ηηαιηθνχ πζηήκαηνο (TERNA), ηηο αξκνδηφηεηεο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηψλ εθρψξεζεο ΦΓΜ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δεπηεξεχνπζαο αγνξάο ΦΓΜ, φζνλ αθνξά ηε δηαζχλδεζε Διιάδαο Ηηαιίαο, ζηελ εηαηξία CASC.eu 4. Οη πκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ΦΓΜ είηε απεπζείαο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δεκνπξαζίεο δηθαησκάησλ δηαζπλδέζεσλ, είηε κέζσ ηεο Γεπηεξεχνπζαο Αγνξάο ΦΓΜ Δπηιεμηκόηεηα πκκεηνρήο ζηηο Γεκνπξαζίεο Οη πκκεηέρνληεο νη νπνίνη είλαη επηιέμηκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Γεκνπξαζίεο ΦΓΜ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, βάζεη θνηλψλ Καλνληζκψλ Γεκνπξαζηψλ, γηα ην ζχλνιν ηεο Καζαξήο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο (NTC) ησλ Γηαζπλδέζεσλ, είλαη νη αθφινπζνη: Οη πκκεηέρνληεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν πκκεηερφλησλ ηεο Διιεληθήο Αγνξάο ΖΔ, θαη Οη πκκεηέρνληεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα αληίζηνηρα Μεηξψα πκκεηερφλησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. 5 ηηο Γεκνπξαζίεο ΦΓΜ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γηα ηκήκα ηεο Καζαξήο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο κίαο δηαζχλδεζεο βάζεη κε θνηλψλ Καλνληζκψλ Γεκνπξαζηψλ, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ κφλν φζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν πκκεηερφλησλ ηεο Διιεληθήο Αγνξάο ΖΔ πκκεηνρή ζηηο Γεκνπξαζίεο Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε Γεκνπξαζίεο ΦΓΜ γηα κία ζπγθεθξηκέλε Γηαζχλδεζε, o αηηψλ ζα πξέπεη λα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε απηή (ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) θαη ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα αθφινπζα: κία ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε δήισζε απνδνρήο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Καλνληζκνχο Γεκνπξαζηψλ [4],[5],[6],[7] θαη κία Σξαπεδηθή Δγγχεζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Καλνληζκνχο Γεκνπξαζηψλ [4],[5],[6],[7]. 4 Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ εηαηξία CASC.eu παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζηνηφπν ηεο εηαηξίαο, 5 Γηα παξάδεηγκα, ζηε δηαζχλδεζε Διιάδαο Ηηαιίαο νη ππφςε πκκεηέρνληεο είλαη απηνί πνπ έρνπλ ππνγξάςεη κία χκβαζε Καηαλνκήο θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο Καλφλεο Γηαρείξηζεο πκθφξεζεο ηεο δηαζχλδεζεο κε ηελ Ηηαιία (δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο TERNA). Έθδνζε 3.0 ειίδα 14

29 Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δηαηεξεί κεηξψα κε ηνπο πκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο Γεκνπξαζίεο ΦΓΜ (Μεηξψα Υξεζηψλ Γηαζπλδέζεσλ) πνπ δηεμάγεη. Οη εγγεγξακκέλνη ζε απηά ηα κεηξψα έρνπλ δηθαίσκα απεπζείαο πξφζβαζεο ζην δηαδηθηπαθφ Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (EWOS), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνβνιή νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζηηο Γεκνπξαζίεο γηα ΦΓΜ. Γηα λα απνθηήζεη έλαο πκκεηέρσλ (πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα Μεηξψα Υξεζηψλ Γηαζπλδέζεσλ) πξφζβαζε ζην ζχζηεκα EWOS, ζα πξέπεη λα αηηεζεί ηελ απφθηεζε δηαπηζηεπηεξίσλ ρξήζηε (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) απφ ην αξκφδην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (βιέπε 0) πκκεηέρνληεο κε Γηθαίσκα Τπνβνιήο Πξνγξακκάησλ Οη αθφινπζνη πκκεηέρνληεο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξνγξακκάησλ ζηηο δηαζπλδέζεηο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αδεηψλ ηνπο: Οη θάηνρνη αδεηψλ πξνκήζεηαο ή εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίδνπλ εηζαγσγέο, εμαγσγέο ή δηακεηαθφκηζε ελέξγεηαο κέζσ ησλ δηαζπλδέζεσλ. Οη θάηνρνη αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίδνπλ εμαγσγέο ελέξγεηαο κέζσ ησλ δηαζπλδέζεσλ, θαη Οη Απηνπξνκεζεπφκελνη Πειάηεο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίδνπλ εηζαγσγέο ελέξγεηαο κέζσ ησλ δηαζπλδέζεσλ απνθιεηζηηθά γηα δηθή ηνπο ρξήζε. 2.3 Γηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ εθρώξεζε ΦΓΜ ζηηο δηαζπλδέζεηο (Γεκνπξαζίεο) Τπνινγηζκόο Καζαξήο Ηθαλόηεηαο Μεηαθνξάο ζηηο δηαζπλδέζεηο Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο πξνζδηνξίδεη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ΚΓ θαη ζηνλ Πηλ.1, ηε πλνιηθή Ηθαλφηεηα Μεηαθνξάο (Total Transmission Capacity ή TTC) θαη ην Πεξηζψξην Αμηνπηζηίαο Μεηαθνξάο (Transmission Reliability Margin ή TRM) θάζε δηαζχλδεζεο θαη νκάδαο δηαζπλδέζεσλ, φπσο ηζρχεη, γηα θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο, θαη μερσξηζηά γηα ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο ελέξγεηαο. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ζπκβνπιεχεηαη ηνπο γεηηνληθνχο δηαρεηξηζηέο γηα ηνλ αλσηέξσ πξνζδηνξηζκφ. Οη πλνιηθέο Ηθαλφηεηεο Μεηαθνξάο ζηηο Βφξεηεο Γηαζπλδέζεηο θαζνξίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αζθάιεηα (Ν-1 θξηηήξην) φιεο ηεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ. Αθνινχζσο, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ππνινγίδεη ηελ Καζαξή Ηθαλφηεηα Μεηαθνξάο (NTC) σο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πλνιηθήο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο (TTC) θαη ηνπ Πεξηζσξίνπ Αμηνπηζηίαο Μεηαθνξάο (TRM) θάζε δηαζχλδεζεο θαη Έθδνζε 3.0 ειίδα 15

30 νκάδαο δηαζπλδέζεσλ, γηα θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο, θαη μερσξηζηά γηα ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο ελέξγεηαο. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνπο γεηηνληθνχο δηαρεηξηζηέο αλαθνηλψλεη ην ηειηθφ NTC θάζε δηαζχλδεζεο, γηα θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο, θαη μερσξηζηά γηα ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο ελέξγεηαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ΚΓ θαη ζηνλ Πηλ.1. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνηήησλ κεηαθνξάο γηα εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ζηηο βφξεηεο Διιεληθέο δηαζπλδέζεηο. Γηα ην θαιψδην κε ηελ Ηηαιία, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη απνηειεί DC κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε δηαθηλνχκελε θαζαξή πνζφηεηα κεηαθνξάο είλαη 500 MW, αλεμαξηήηνπ θαηεχζπλζεο, φζε δειαδή θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θαισδίνπ Αξρέο ππνινγηζκνύ ηεο Καζαξήο Ηθαλόηεηαο Μεηαθνξάο ησλ Γηαζπλδέζεσλ Ο ππνινγηζκφο ησλ ηηκψλ ηεο θαζαξήο ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο (NTC) ζηηο βφξεηεο Διιεληθέο δηαζπλδέζεηο (ζχλνξα Διιάδαο-FYROM, Διιάδαο-Αιβαλίαο, Διιάδαο-Σνπξθίαο θαη Διιάδαο-Βνπιγαξίαο) βαζίδεηαη ζε θνηλά απνδεθηφ κνληέιν ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ηεο SEE (South East European Region ή Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο) πεξηνρήο, ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο παξαγσγήο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο. Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκνχ ηνπ EΝTSO-Δ ([8],[9],[10][11]), ηθαλνπνηψληαο ηα θξηηήξηα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο κε ηε ρξήζε ελφο ελνπνηεκέλνπ πιήξνπο δηθηχνπ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΝΣC ηηκψλ (ζε εηήζηα, κεληαία θαη εκεξήζηα βάζε) είλαη ε εμήο: Αθνχ γίλεη ε ζχλζεζε (merging) ηνπ κνληέινπ DACF ( Day Ahead Congestion Forecast) θάζε Γηαρεηξηζηή κε ηα κνληέια ηα νπνία ιακβάλνληαη απφ ηνπο γεηηνληθνχο Γηαρεηξηζηέο, δεκηνπξγείηαη έλα βαζηθφ ζελάξην εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ ελέξγεηαο θαη κνληέισλ δηθηχσλ (Base Case Exchange, ΒCE) γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο SEE (South East European region-ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο). Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη NTC ηηκέο γηα εηζαγσγέο/εμαγσγέο ζε θάπνηα δηαζχλδεζε (π.ρ Bνπιγαξία-Διιάδα), ε παξαγσγή απμάλεηαη ζε κία πεξηνρή θαηά (ΓΔ) αλαινγηθά κε ηελ ελαπνκείλαζα ρσξεηηθφηεηα ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζηελ πεξηνρή απηή θαη κεηψλεηαη αλαινγηθά ζηελ άιιε πεξηνρή θαηά ην ίδην πνζνζηφ (μαλά ζχκθσλα κε ηελ ελαπνκείλαζα ρσξεηηθφηεηα ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηεο δεχηεξεο πεξηνρήο). Με ηε ηήξεζε ηνπ N-1 θξηηεξίνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο ε ζπλνιηθή ηθαλφηεηα κεηαθνξάο (Total Transfer Capacity-TTC) κεηαμχ ησλ δχν πεξηνρψλ ιακβάλεηαη ζαλ TTC=BCE+ΓΔ. Ζ θαζαξή ηθαλφηεηα κεηαθνξάο (Net Transfer Capacity ) θαηφπηλ ηνχηνπ ππνινγίδεηαη ζαλ ε ηηκή TTC κείνλ έλα πεξηζψξην αζθαιείαο γηα ιφγνπο αζθαιείαο (Transmission Reliability Margin), ζχκθσλα κε ην ρ.1. Oη ηηκέο ππνινγηζκνχ ησλ NTC εμαξηψληαη απφ ηε κέζνδν κε ηελ νπνία απμάλεηαη ή κεηψλεηαη ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά Έθδνζε 3.0 ειίδα 16

31 ηε αληαιιαγή ησλ πξνγξακκάησλ. Γηα απηφ ην ιφγo, ν ηξφπνο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγήο απνηειεί κία ζεκαληηθή παξάκεηξν θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ NTC Ζ αχμεζε ή ε κείσζε ηεο παξαγσγήο αλαινγηθά κε ηελ ελαπνκείλαζα ρσξεηηθφηεηα ζε θάζε κία κνλάδα γίλεηαη σο εμήο : ε θάζε κνλάδα παξαγσγήο ε ελέξγεηα απμάλεηαη/κεηψλεηαη αλαινγηθά κε ηελ ελαπνκείλαζα παξαγσγή σο Pmax Pbase case (γηα αχμεζε παξαγσγήο) ή Pbase case Pmin (γηα κείσζε παξαγσγήο). Ο θαζνξηζκφο ησλ NTC ηηκψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ EΝTSO: NTC = BCE + ΓΔ TRM φπνπ: BCE: Βαζηθφ ζελάξην ζπκθσλεκέλσλ αληαιιαγψλ (Base Case Exchange) ΓE: Μέγηζηε κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη κεηαμχ δχν πεξηνρψλ ειέγρνπ ππφ ηε δηαηήξεζε ηνπ θξηηεξίνπ Ν-1 (Maximum Shift of generation) TRM: Πεξηζψξην Αμηνπηζηίαο Μεηαθνξάο (Transmission Reliability Margin) ην ρ.2 παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη κεηαμχ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (πεξηνρή A) θαη νπνηνπδήπνηε γεηηνληθνχ Γηαρεηξηζηή, φπσο π.ρ MEPSO, OST, TEIAS θαη ESO EAD (πεξηνρή B). ρ.1. Καζαξή ηθαλόηεηα κεηαθνξάο θαη πεξηζώξην αζθαιείαο Έθδνζε 3.0 ειίδα 17

32 ρ.2. Τπνινγηζκόο NTC Οξηζκόο ηεο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγήο (ΓΔ) Όιεο νη ηξνπνπνηήζεηο ζηελ αχμεζε ή ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο γίλνληαη σο θάησζη: P P ( P) max inc i i new Pi max Pi i n P P P ( P) min dec i i new Pi min Pi i n P φπνπ: P i ( P P) m i : Παξαγσγή ελεξγνχ ηζρχνο inc P new : Νέα (απμεκέλε) έγρπζε dec P new : Νέα (κεησκέλε) έγρπζε max P i : Μέγηζηε επηηξεπηή παξαγσγή min P i : Διάρηζηε επηηξεπηή παξαγσγή Μέζνδνο γηα ην ζπλδπαζηηθό ππνινγηζκό ησλ NTCs χκθσλα κε ηηο νδεγίεο δηαρείξηζεο ζπκθφξεζεο νη νπνίεο έρνπλ πξνηαζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ν ζπλδπαζηηθφο ππνινγηζκφο ησλ NTC ησλ δηαζπλδέζεσλ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε: Υξήζε ελφο θνηλνχ κνληέινπ κεηαθνξάο ζην νπνίν λα ιακβάλεηαη επαξθψο ππφςε ε αιιειεπίδξαζε ησλ θπζηθψλ ξνψλ κεηαμχ ησλ δηαζπλδέζεσλ Καηακεξηζκφ ησλ εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θπζηθέο ξνέο. Έθδνζε 3.0 ειίδα 18

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Αγοράς. Έκδοση 3.1. 5 Δεκεμβρίου 2014. Έκδοση 3.1 Σελίδα i

Εγχειρίδιο Αγοράς. Έκδοση 3.1. 5 Δεκεμβρίου 2014. Έκδοση 3.1 Σελίδα i Έκδοση 3.1 5 Δεκεμβρίου 2014 Έκδοση 3.1 Σελίδα i Έκδοση 3.1 Σελίδα ii ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή V 1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ V 2.0 06/09/2010 Υποβολή διορθωμένης και επικαιροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Style Definition: ΕΓΧ Πινακας Τίτλοι: No bullets or numbering Style Definition: ΕΓΧ Σχήµα: Font: Arial, Indent: Left: 0.83", Hanging: 0.25", Tabs: 1.08", List tab Style Definition: ΕΓΧ Σχήµα Char Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Έκδοση 2.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 6 Σεπτεµβρίου 2010 Έκδοση 2.0 Σελίδα ii ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή V 1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ V 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α «ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ»

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α «ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα