O Józef Dunin Borkowski- ένας µεγάλος ξεχασµένος Φιλέλληνας ποιητής* Wanda Amarantidou

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O Józef Dunin Borkowski- ένας µεγάλος ξεχασµένος Φιλέλληνας ποιητής* Wanda Amarantidou"

Transcript

1 O Józef Dunin Borkowski- ένας µεγάλος ξεχασµένος Φιλέλληνας ποιητής* Wanda Amarantidou O Józef Dunin Borkowski 1 έζησε στα χρόνια ήταν συνοµήλικος του Juliusz Słowacki ( ), 1849), ενός από τους µεγαλύτερους Πολωνούς 1 Για τη ζωή και τα έργα του Józef Dunin Borkowski:Pisma Józefa Hrabiego Dunina Borkowskiego. Dzieła znakomitych pisarzy krajowych, T.1, Lwów M. Jasińska, Niesłusznie zapomniany poeta Józef Dunin Borkowski (Próba charakterystyki twórczości), Prace Polonistyczne seria IX, v, σ K. Walicka, Józef Dunin Borkowski i jego poetycka twórczość (Wobec nowego wydania A. WaŜyka), Prace Polonistyczne seria X 1952, σ O. Jurewicz, Z recepcji kultury nowogreckiej i klasycznej w Polsce w XIX w. Józef Dunin Borkowski, Eos LIV, 1964, z. 2 σ W. Tyszkowski, Nieznane przekłady z poezji nowogreckiej Józefa Dunina Borkowskiego, Eos LXVI, 1966, z. 2, σ A. Opacka, Liryki nowogreckie, στον τόµο A. Opacka, I. Opacki, Ruch Konwencji. Szkice o poezji romantycznej, Katowice 1975, σ A. Opacka, Imitowanie oralnej pieśni kleftów w nowogreckich Hymnach Józefa Dunina Borkowskiego, στον τόµο J.Z. Lichański, P. Dębek, Retoryka i badania literackie: rekonesans, Warszawa 1998, σ Βλ. επίσης W. Amarantidou, Józef hrabia Dunin Borkowski poeta panhelleńskiego powstania 1821 r. (Józef Dunin Borkowski le poète de l insurrection rection grecque de 1821), στον τόµο Bizancjum Prawosławie Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, επιµέλεια επιστηµονική J. Ławski, K. Korotkich, Białystok 2004, σ Συνοπτικά για τη ζωή του Józef Dunin Borkowski βλ. T. Sinko, Józef Borkowski, Polski Słownik Biograficzny, T.2, Kraków 1936, σ Για τα χειρόγραφά του βλ. B. Czarnik, List Józefa hrabiego Dunina Borkowskiego i słowo o jego literackiej spuściźnie, Pamiętnik Literacki XIV, 1916, σ Βλ. επίσης το χειρόγραφό του Józef Dunin Borkowski, το οποίο εβρίσκεται στη Βιβλιοθήκη Ossolineum, στο Βρότσλαβ της Πολωνίας (sygn II mikrofilm N. 1068). Αυτό το χειρόγραφο περιέχει κείµενο του έργου Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού, Cours de littèrature grecque moderne, donnè à Genève par Jacovaky Rizo Nèroulos, publiè à Jean Humbert, Genève 1827 (έκδ.1) και Cours de littèrature grecque moderne, donnè à Genève par Jacovaky Rizo Nèroulos, publiè à Jean Humbert, seconde editio revue et augmentèe, Genève 1828 (έκδ.2). Οι εκδόσεις των ποιηµάτων του Józef Dunin Borkowski είναι: : Józef Dunin Borkowski, Wybór poezji, wyd. i oprac. (επιµέλεια) A. WaŜyk, Warszawa 1950, σ P. Hertz, Zbiór poetów polskich XIX w., Warszawa 1961, σ

2 ροµαντικούς ποιητές, ο οποίος το 1836 έκανε ένα ταξίδι στην Ελλάδα διάρκειας έξι εβδοµάδων. στην Κέρκυρα γνώρισε το ιονύσιο Σολωµό 2. Ο Borkowski έζησε µόνο 34 χρόνια και πέθανε από φυµατίωση. Γεννήθηκε από αριστοκρατική οικογένεια. Η περιοχή από την οποία καταγόταν ανήκε τότε στην αυστριακή κατοχή και σήµερα βρίσκεται στην Ουκρανία. Έλαβε µέση εκπαίδευση στη Βαρσοβία και το 1827 ξεκίνησε για διετείς σπουδές της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο των Czerniowce, κοντά στα ρουµανικά σύνορα (σήµερα Τσερνιβτσί στην Ουκρανία). Αυτό το ταξίδι υπήρξε αποφασιστικό για τη ζωή του και για τη λογοτεχνική του πορεία, διότι εκεί συνάντησε Έλληνες πρόσφυγες και απ αυτούς έµαθε τη δηµοτική ελληνική γλώσσα. Αργότερα πήγε στη Βιέννη, όπου συνέχισε τις σπουδές του πάνω στα αρχαία και νέα ελληνικά, κοντά στον καθηγητή Κωνσταντίνο Κουµά. Εκεί επίσης συναναστρεφόταν µε τους Έλληνες της διασποράς έτσι, ώστε να εµβαθύνει τη γνώση του της νεοελληνικής γλώσσας. 3 Κατά την παραµονή του στα Czerniowce ο Borkowski ήταν µόλις χρονών, ήταν όµως ήδη ένας δηµιουργός πολύ ώριµος τόσο συναισθηµατικά, όσο και κοινωνικά. Ένιωσε ιδιαίτερο ζήλο για το ζήτηµα απελευθέρωσης της Ελλάδας από την µακρόχρονη τουρκική κατοχή, και σε αυτό αφιέρωσε όλη τη σύντοµη ζωή του. Ο ποιητής αισθανόταν απόλυτη αλληλεγγύη για τον ελληνικό λαό στον αγώνα του για την εθνική απελευθέρωση από τη φεουδαρχικό µουσουλµανικό ζυγό. Μετέφρασε στα πολωνικά ένα ελληνικό δηµοτικό τραγούδι, την Κηδεία του Μπέη (Pogrzeb beja) 4, που χαρακτήριζε την τουρκική τυραννία. O Borkowski επιδοκιµάζει την πράξη των Κλεφτών που σκότωσαν τον Μπέη. Η εκδίκηση είναι για τον Πολωνό ποιητή εντελώς κατανοητή 2 Για το θέµα βλ. Ι.Α. Θωµόπουλος, Μερικά περί Σλοβάτσκι, Ιόνιος Ανθολογία, τεύχ , εκέµβριος 1936, σ Γ.Θ. Ζώρας, Πώς είδε τον Σολωµό ο Ιούλιος Σλοβάτσκι, Ιόνιος Ανθολογία, τεύχ , εκέµβριος 1936, σ Γ.Θ. Ζώρας, ιονύσιος Σολωµός και Ιούλιος Σλοβάτσκι. Ανατύπωσεις από την Επιθεώρηση της Ρώµης έτος 2, τεύχ. 3, Μάρτιος 1939, σ 4. Γ.Θ. Ζώρας Τα ταξίδια του. Σολωµού στην Ζάκυνθο, Γράµµατα τεύχ.4, Οκτώβριος 1942, σ Βλ. επίσης G. Maver, Słowacki Dionisios Solomos, Ιόνιος Ανθολογία, τεύχ , Ιούλιος 1937, σ G. Maver, Da Napoli a Zante. Osservazioni Marginali sul Viaggio in Oriente di J. Słowacki στον τόµο J. Słowacki Księga zbiorowa w stulecie zgonu, London 1951, σ Ε.Γ. Καψωµένος, Ο Σολωµός και η ελληνική παράδοση. Ερµηνευτική Μελέτη, Αθήνα 1998 (Βουλή των Ελλήνων), σ.142: στις 8 Σεπτεµβρίου του 1836 αναχωρεί για τη Ζάκυνθο και συνταξιδεύει µε τον Πολωνό ποιητή Ιούλιο Σλοβάτσκι. Για το θέµα στα πολωνικά: βλ. W. Amarantidou, Juliusz Słowacki i Grecja nowoŝytna (Ο Ιούλιος Slowacki και η νεότερη Ελλάδα), Łódź 2006, σ , (Η περίληψη στα ελληνικά σ ). W. Amarantidou, Spotkanie Juliusza Słowackiego z Dionisiosem Solomosem w Grecji podczas podróŝy z Neapolu do Ziemi Świętej ( Η γνωριµία του ιονυσίου Σολωµού µε τον Πολωνό ποιητή Ιούλιο Σλοβάτσκι), στον τόµο: Słowacki i Ukraina, επιµέλεια επιστηµονική M. Woźniakiewicz - Dziadosz, Lublin 2003, σ W. Amarantidou, Dwie dwusetne rocznice w literaturze nowogreckiej. (Deux deuziemes centenaires dans la littèrature nèogrecque), Collectanea Philologica V, Łódź 2003 (έκδ. Πανεπιστηµίου) σ Βλ. επίσης J. Birkenmajer, Słowacki jako tłumacz i rywal Solmosa, Ruch Literacki VIII, 1933, σ O. Jurewicz Greckie peregrynacje Juliusza Słowackiego(24 VIII 1836 Neapol 12X 1836 Hermupoli), Meander 1959, R. 14, σ L. Libera, Juliusza Słowackiego PodróŜ do Ziemi Świętej z Neapolu, Poznań A. Bajcar, PodróŜe i twórczość Słowackiego στον τόµο: Juliusz Słowacki. Wielokulturowe źródła twórczości, επιµέλεια A. Bajcar, Warszawa 1999, σ Βλ. O. Jurewicz, Z recepcji kultury nowogreckiej.ό.π. σ Στα πολωνικά βλ. Józef Dunin Borkowski, Wybór poezji ό.π. σ Τα κλεφτικά δηµοτικά τραγούδια στα ελληνικά βλ. C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, recueillis et publies avec une traduction française, des èclaircissements et des notes, T.2 Chants historiques, romanesques et domestiques, Paris

3 λαµβάνοντας υπόψη τις µεθόδους για εξαφανισµό του ελληνικού έθνους, τις οποίες χρησιµοποιούσαν οι Τούρκοι κατακτητές. Η δίκαιη εκδίκηση είναι ένα µοτίβο που εµφανίζεται σε πολλά ποιήµατα του Borkowski, τα οποία καλούν τους Έλληνες νέους τα παλικάρια - να πάρουν αιµατηρή ανταµοιβή για τα εγκλήµατα του τυράννου. Για παράδειγµα είναι το ποίηµα PoŜegnanie Palikara (Ο αποχαιρετισµός του Παλικαριού). O Borkowski δεν µετέφραζε µόνο τα ελληνικά δηµοτικά τραγούδια στα πολωνικά, αλλά έγραφε και ο ίδιος στα ελληνικά. υστυχώς, τα ελληνικά ποιήµατα του ποιητή µας δεν σώθηκαν. Γνωρίζουµε µόνο τους τίτλους, όπως Ύµνος στον Αναστήσαντα την Ελλάδα, Προς Έλληνες,Πάργα, Στους Φαναριώτες. О ποιητής επαινούσε µε αυτά τον ηρωισµό της Ελλάδας, και γι αυτό Πολωνοί επιστήµονες τα αποκαλούν «βυρωνικούς ύµνους» 5, απο την ιδεολογική τους σχέση µε την ποίηση του µεγάλου Άγγλου φιλέλληνα λόρδου Βύρωνα. Μερικοί Πολωνοί επιστήµονες νοµίζουν ότι ο Borkowski κατανοούσε το ελληνικό ζήτηµα πιο βαθιά από τον λόρδο Βύρωνα. Τούτο αποδεικνύει η αποφασιστική και πολύ κριτική στάση που πήρε ενάντια στους Τούρκους και την τυραννία τους, σχετικά µε την εθνική και κοινωνική υποδούλωση των Ελλήνων. Τα ελληνικά ποιήµατα του Borkowski προτρέπουν τους Έλληνες σε αιµατηρό αγώνα, διότι η τελική νίκη θα φέρει την απελευθέρωση της πατρίδας τους. Η ελευθερία, το κύριο σύνθηµα της πανελλήνιας Εθνικής Επανάστασης του 1821, έπαιζε πολύ βασικό ρόλο στην ποίησή του. Κατά τη γνώµη µου οι πατριωτικές του ωδές πέτυχαν το µεγάλο σκοπό τους, διότι οι Έλληνες µετανάστες τις έπαιρναν µαζί τους στην πατρίδα, όπου γίνονταν πολεµικά ποιήµατα του λαού. Το γράφει άλλωστε και o Borkowski στο έργο Śpiew (Το τραγούδι): Z kwiatów mam pióro, perłami łez piszę; Myśl moja w morskiej podróŝy Na archipelskich wyspach się kołysze Jak złoty motyl na róŝy. Poezje moje jak wieczorne cisze Czarują drzymiące floty I palikarom orły w głowie budzą Poezje moje jak ptaki, jak strzały Puściłem w okrąg po świecie, Były w Atenach, w Koryncie zabrzmiały I na Pindu białym grzbiecie; Zwiedziły Hydry bohaterskie skały, Epir jak wielbłąd z garbami I miasta złote jak blaski południa Άνθη έχω για πέννα και µε δάκρυα γράφω, Ο νους µου στη θάλασσα βγαίνει Στα νησιά του Αρχιπελάγους κουνιέται Σαν πεταλούδα χρυσή σ ένα ρόδο. Η ποίησή µου στη σιωπή τη βραδινή Γοητεύει κοιµισµένους στόλους Και στη διάνοια την παλικαρίσια αετούς ξυπνά Τα τραγούδια µου σαν πουλιά, σα βέλη Άφησα στον κόσµο γύρω, Πήγανε στην Αθήνα, στην Κόρινθο ήχησαν Και στην άσπρη ράχη της Πίνδου, Επισκέφτηκαν και τα ηρωικά βράχια της Ύδρας Την λυγισµένη σαν καµήλα Ήπειρο Πόλεις χρυσές σαν τη µεσηµεριανή λάµψη 5 Βλ. M. Jasińska, ό.π. σ

4 Z tysiącznymi meczetami; I wszędzie dla nich i stoły, i studnia, I kwiat, i owoc, i oczu wzrok błogi, Otwarte serca i gościnne progi. 6 Με αµέτρητα τζαµιά, Και παντού βρήκανε τραπέζια, πηγάδια, Άνθη, καρπούς, κοιτάγµατα φιλικά, Ανοικτές καρδιές και πόρτες. Ο Πολωνός ποιητής καταλάβαινε καλά τη σηµασία και το ρόλο των ποιηµάτων του. Στον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας είναι αφιερωµένα 19 ποιήµατα του Borkowski, στα οποία φαίνεται πιο καθαρά το ταλέντο του. Ο ποιητής χρησιµοποίησε την πλούσια κλασική παράδοση: στοιχεία από τον Όµηρο, τον ηρωισµό του Λεωνίδα στα στενά των Θερµοπυλών, για να δείξει την αρχαία ελληνική φιλελευθερία και να παροτρύνει τους αγωνιστές για καινούριες νίκες. O Borkowski προσεγγίζει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό µε πολύ σεβασµό, και επιδοκιµάζει την πολιτική της ελεύθερης Ελλάδας που ξεκινά τη νέα τάξη µε έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα στην ελληνική κοινωνία. O ποιητής δίνει πολλή προσοχή στις Ελληνίδες. Στην ποίησή του ο ρόλος τους είναι σαφώς καθορισµένος: η αγάπη τους πρόκειται να γίνει κίνητρο για τον αγώνα, o πατριωτισµός δεν τις αφήνει να είναι µαζί µε τους αγαπητικούς τους µέχρι να γίνει ελεύθερη η πατρίδα. Έτσι, στο ποίηµα Μπουµπουλίνα (Bubulina) διαβάζουµε: Nowej wyprawy wybiła godzina, Rycerski okręt wznosi się na wodzie, Kobieta stoi na okrętu przodzie, Lecz drŝyjcie, wrogi, to jest Bubolina!... Strój jej wojenny jak gwiazda połyska, W dłoni miecz dzierŝy na kształt błyskawicy, A w ciemnej nocy jej brwi i źrenicy Ognisty piorun mściwe groty ciska Karmcie się teraz, wrogi, słoną wodą, Gwiazda nadziei nad Elladą świeci, Nikną księŝyce Feniks w górę leci; Szczęście ojczyzny twoją jest nagrodą. Wolni twe czyny wyniosą pod nieba, Sława twa w dziejach świata będzie głośną. Patrzcie, Greczynki, jakimi być trzeba, Dla takich laury na Parnasie rosną. 7 Ήρθε η ώρα για καινούριο κούρσο, Το πολεµικό πλοίο σηκώνεται ψηλά Στην πλώρη του στέκεται µια γυναίκα, Μα τρέµετε, εχθροί, είναι η Μπουµπουλίνα!... Τα πολεµικά της ενδύµατα λάµπουν σαν αστέρι, Στο χέρι της σαν κεραυνό κρατά ένα σπαθί, Από τη νύχτα των φρυδιών και των µατιών της Πετάγεται µια αστραπή εκδίκησης Αλµυρό νερό πιέστε τώρα, εχθροί, Ένα αστέρι ελπίδας λάµπει για την Ελλάδα, Σβήνουνε τα φεγγάρια πετά ψηλά ο Φοίνικας Η αµοιβή σου είναι η ευτυχία της πατρίδας Οι ελεύθεροι θα παινέψουν τις πράξεις σου, Η δόξα σου θα ναι ακουστή στον κόσµο. Κοιτάξτε, Ελληνίδες, πώς πρέπει να είστε, Για ποιες µεγαλώνουν οι δάφνες στον Παρνασσό. 6 Βλ. Józef Dunin Borkowski, ό.π. σ Βλ. Józef Dunin Borkowski, ό.π. σ

5 Η ηρωίδα του ποιήµατος επρόκειτο να γίνει το ιδανικό παράδειγµα γυναίκας που πολεµά για να καταστεί ανεξάρτητη πατρίδα. Η στάση της θα ενθάρρυνε για τη συνέχιση του αγώνα. Στην εµφάνιση της Μπουµπουλίνας πρέπει να αναζητήσουµε την αλληγορική, προσωποποιηµένη Ελευθερία. Η εικόνα µοιάζει µε αυτήν που απέδωσε ο Σολωµός στον Ύµνο εις την Ελευθερίαν 8, o oποίος ύµνος ήταν γνωστός στην Πολωνία σε γαλλική µετάφραση από το Πολύ πιθανό φαίνεται ότι ο Borkowski ήξερε τον πρωτότυπο Ύµνο από τους απόδηµους Έλληνες και σε αυτή τη στροφή να έκανε απλώς µία ελεύθερη µετάφρασή του στα πολωνικά. H εικόνα της Ελευθερίας µέσα από τον Εθνικό Ύµνο του Σολωµού, που εκδικείται τα κακουργήµατα, εδώ στα πολωνικά εµπλουτίζεται µε το «φως της παιδείας» 10. Πολύ συγκινητικό είναι το ποίηµα To καράβι (Okręt), στο οποίο ο ποιητής µε λύπη αποχαιρετά τους φίλους του, οι οποίοι αναχωρούν για την ελεύθερη Ελλάδα, ενώ ο ίδιος, παρά την αγάπη του για την ελευθερία και για την Ελλάδα, πρέπει να παραµείνει: Wspaniale okręt w owe płynie strony, Gdzie wolności słońce wstaje, Głośne w eterze kołyszą się tony, Dalej w bohatyrów kraje! Stójcie, Ŝeglarze! z brzegu zawołałem Nie tak spiesznie idźcie w drogę; Z równym wam kocham Elladę zapałem, CzemuŜ być z wami nie mogę? 11 To καράβι ωραία αρµενίζει προς τα κει, Όπου ανατέλλει η ελευθερία, Στον αιθέρα κουνιέται η φωνή: Εµπρός, για τη γη των ηρώων! Σταθείτε, ναύτες φώναξα από την ακτή Μη βιάζεστε τόσο να φύγετε. Αγαπώ την Ελλάδα ίσα όπως εσείς, Γιατί δεν µπορώ να είµαι µαζί σας; Ο κόµης Józef Dunin Borkowski ήταν ένας θαυµάσιος Πολωνός Φιλέλληνας. Παρ όλο που δεν συµµετείχε προσωπικά στις µάχες στον ελλαδικό χώρο, εν τούτοις δόθηκε ολόκληρος στην ιδέα του απελευθερωτικού αγώνα, που βρήκε πιστή αντανάκλαση στην ποίησή του. Άλλοι Πολωνοί φιλέλληνες πολεµούσαν στην Ελλάδα µε όπλα, στο Ευρωπαϊκό Τάγµα των Φιλελλήνων, που ηττήθηκε τελικά το 1822 στο Πέτα. Στο Τάγµα ήταν έντεκα Πολωνοί, οι: Młodowski, Kurowski, Grabowski, Dabronowski, 8 Βλ. Dithyrambe sur la Libertè par Dionisios Salomos de Zante, traduit du grec modern par Stanislas Julien ( ιονυσίου Σαλωµού Ζακυνθίου, Ύµνος εις την Ελευθερίαν), [στο:] C. Fauriel,Chants populaires de la Grèce moderne, ό.π., T. 2, Paris 1825, Supplèment, σ Ε.Γ.Καψωµένος, ιονύσιος Σολωµός. Ανθολόγιο θεµάτων της Σολωµικής ποίησης, εισαγωγή σχόλια E.Γ.K., Ανθολόγηση: E.Γ.K. K. Χαλιάσου Αθ. Ζήσης, Αθήνα 1998 σ (Βουλή των Ελλήνων). Γ. Ανδρειωµένος, ιονυσίου Σολωµού Ύµνος εις την Ελευθερίαν. Συγκρίνοντας τις τρεις πρώτες πλήρεις µεταφράσεις του (1825), Αθήνα Βλ. επίσης W. Amarantidou, Hymn do Wolności Dionisiosa Solomosa ( ) (Ο Ύµνος εις την Ελευθερίαν του ιονυσίου Σολωµού ), Collectanea Philologica, T.6, σ , Łódź 2003 (έκδ. Πανεπιστηµίου). 9 Βλ. C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne ό.π. Βλ. επίσης W. Amarantidou, Juliusz Słowacki i Grecja nowoŝytna, ό.π. σ Βλ. O. Jurewicz, Józef Dunin Borkwski ό.π. σ Βλ. Józef Dunin Borkowski ό.π. σ

6 Łaski, Miowidowicki, Dzierzawski, Denkowski, Mierzejewski, Odworski, Pomorski. 12 Οι Πολωνοί εθελοντές δήλωναν συµµετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων όχι µόνο στην αρχική φάση της Eθνικής Eπανάστασης του 1821, αλλά σχεδόν δέκα χρόνια που διαρκούσε. Οι Πολωνοί έτρεφαν µεγάλο ενδιαφέρον για τον αγώνα στην Eλλάδα και παραλλήλιζαν τους νέους ήρωες µε εκείνους της αρχαιότητας. Στην Πολωνία οργανώνονταν έρανοι για την υποστήριξη των πασχόντων Eλλήνων,ενώ o πολωνικός τύπος υπογράµµιζε πως όλη η Ευρώπη έπρεπε να συντρέξει τους Έλληνες στον αγώνα τους για δύο λόγους: τη χριστιανική αγάπη για τον πλησίον και τη µνήµη της αρχαίας δόξας ενός λαού που, κάποτε µεγάλος, υποφέρει από το µουσουλµανικό ζυγό και τη βάρβαρη µεταχείριση από τους Τούρκους κατακτητές Βλ. T. Sinko, Udział Polaków w bojach i pracach Hellady, Przegląd Współczesny XI, 1932, σ J. Strasburger, Le Philhellenisme en Pologne aux annèes de l insurrection grecque , Balkan Studies 1971, vol. 10. σ Βλ. τα περιοδικά : Astrea. Pamiętnik Narodowy Polski, T.1, nr 1, 1821, σ ; nr 2, 1821, σ , ; T.2, nr 2, 1822, σ , σ ; nr 4, 1822, σ ; Dziennik Wileński, T.2, 1822, σ * Aυτήν την ανακοίνωσή µου θέλω ν αφιερώσω στον Κύριο Καθηγητή Oktawiusz Jurewicz, ο οποίος πρώτος µελέτησε το θέµα του Józef Dunin Borkowski. 6

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Amarantidou Wanda Amarantidou Wanda Amarantidou Wanda Amarantidou Wanda Dwie dwusetne rocznice w literaturze nowogreckiej (Deux deuziemes centenaires dans la littèrature nèogrecque), Collectanea Philologica V, Łódź 2003 (έκδ. Πανεπιστηµίου) σ Józef hrabia Dunin Borkowski poeta panhelleńskiego powstania 1821( Józef Dunin Borkowski le poète de l insurrection grecque de 1821), στον τόµο Bizancjum Prawosławie Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, επιµέλεια επιστηµονική J. Ławski, K. Korotkich, Białystok 2004, σ Juliusz Słowacki i Grecja nowoŝytna (Ο Ιούλιος Slowacki και η νεότερη Ελλάδα), Łódź 2006, σ , (Η περίληψη στα ελληνικά σ ). Spotkanie Juliusza Słowackiego z Dionisiosem Solomosem w Grecji podczas podróŝy z Neapolu do Ziemi Świętej(Η γνωριµία του ιονυσίου Σολωµού µε τον Πολωνό ποιητή Ιούλιο Σλοβάτσκι) ), στον τόµο: Słowacki i Ukraina, επιµέλεια επιστηµονική M. Woźniakiewicz - Dziadosz, Lublin 2003, σ Amarantidou Wanda Hymn do Wolności Dionisiosa Solomosa ( ) (Ο Ύµνος εις την Ελευθερίαν του ιονυσίου Σολωµού ), Collectanea Philologica Łódź 2003, T.6, σ (έκδ.παηεπιστηµίου). Ανδρειωµένος, Γ. ιονυσίου Σολωµού Ύµνος εις την Ελευθερίαν. Συγκρίνοντας τις τρεις πρώτες πλήρεις µεταφράσεις του (1825), Αθήνα

8 Bajcar Adam PodróŜe i twórczość Słowackiego στον τόµο: Juliusz Słowacki. Wielokulturowe źródła twórczości, επιµέλεια A. Bajcar, Warszawa 1999, σ Birkenmajer Józef Słowacki jako tłumacz i rywal Solomosa Ruch Literacki VIII, 1933, σ Borkowski Dunin Józef Pisma, T.1 wyd. Kajetan Jabłoński, wstęp August Bielowski, Lwów 1856 (seria Dzieła znakomitych pisarzów krajowych.) Borkowski Dunin Józef Wybór poezji, wyd. i oprac. Adam WaŜyk, Warszawa Czarnik B. List Józefa hrabiego Dunina Borkowskiego i słowo o jego literackiej spuściźnie Pamiętnik Literacki XIV, 1916, σ Fauriel Claude Chants populaires de la Grèce moderne, recueillis et publies avec une traduction française, des èclaircissements et des notes, T.2, Paris 1825 Fauriel Claude Dithyrambe sur la Libertè par Dionisios Salomos de Zante, traduit du grec modern par Stanislas Julien ( ιονυσίου Σαλωµού Ζακυνθίου, Ύµνος εις την Ελευθερίαν), [στο:] C. Fauriel,Chants populaires de la Grèce moderne, ό.π., T. 2, Chants historiques, romanesques et domestiques, Paris 1825, Supplèment, σ Hertz Paweł Zbiór poetów polskich XIX w. Warszawa 1961, σ Jasińska Maria Niesłusznie zapomniany poeta Józef Dunin Borkowski (Próba charakterystyki twórczości) Prace Polonistyczne seria IX, 1951, σ Jurewicz Oktawiusz Greckie peregrynacje Juliusza Słowackiego (24 VIII 1836 Neapol 12X 1836 Hermupoli), Meander 1959, R. 14, σ Jurewicz Oktawiusz Z recepcji kultury nowogreckiej i klasycznej w Polsce w XIX w. Józef Dunin Borkowski. Józef Dunin Borkowski, Eos LIV, 1964, z. 2 σ Καψωµένος Ε.Γ. Ο Σολωµός και η ελληνική παράδοση. Ερµηνευτική Μελέτη, Αθήνα 1998 (Βουλή των Ελλήνων. Καψωµένος Ε.Γ. ιονύσιος Σολωµός. Ανθολόγιο θεµάτων της Σολωµικής ποίησης, εισαγωγή σχόλια E.Γ.K., Ανθολόγηση: E.Γ.K. K. Χαλιάσου Αθ. Ζήσης, Αθήνα 1998 (Βουλή των Ελλήνων). Libera Leszek Juliusza Słowackiego PodróŜ do Ziemi Świętej z Neapolu, Poznań Maver Giovanni Słowacki Dionisios Solomos Ιόνιος Ανθολογία, τεύχ , Ιούλιος 1937, σ Maver Giovanni Da Napoli a Zante. Osservazioni Marginali sul Viaggio in Oriente di J. Słowacki στον τόµο J. Słowacki Księga zbiorowa w stulecie zgonu, London 1951, σ Nèroulos Jakovaky Rizos Cours de littèrature grecque moderne, donnè à Genève par Jacovaky Rizo Nèroulos, publiè à Jean Humbert, Genève 1827 (έκδ.1) και Cours de littèrature grecque moderne, donnè à Genève par Jacovaky Rizo Nèroulos, 8

9 Opacka Anna Opacka Anna Sinko Tadeusz Sinko Tadeusz Strasburger Janusz Θωµόπουλος Ι.Α. Tyszkowski Wiesław Walicka Krystyna Ζώρας Γ.Θ. Ζώρας Γ.Θ. Ζώρας Γ.Θ. publiè à Jean Humbert, seconde editio revue et augmentèe, Genève 1828 (έκδ.2). Liryki nowogreckie, στον τόµο A. Opacka, I. Opacki, Ruch Konwencji. Szkice o poezji romantycznej, Katowice 1975, σ Imitowanie oralnej pieśni kleftów w nowogreckich Hymnach Józefa Dunina Borkowskiego, στον τόµο J.Z. Lichański, P. Dębek, Retoryka i badania literackie: rekonesans, Warszawa 1998, σ Udział Polaków w bojach i pracach Hellady Przegląd Współczesny XI, 1932, σ Józef Borkowski, Polski Słownik Biograficzny, T.2, Kraków 1936, σ Le Philhellenisme en Pologne aux annèes de l insurrection grecque , Balkan Studies 1971, vol. 10. σ Μερικά περί Σλοβάτσκι, Ιόνιος Ανθολογία, τεύχ , εκέµβριος 1936, σ Nieznane przekłady z poezji nowogreckiej Józefa Dunina Borkowskiego, Eos LXVI, 1966, z. 2, σ Józef Dunin Borkowski i jego poetycka twórczość (Wobec nowego wydania A. WaŜyka) Prace Polonistyczne seria X 1952, σ ιονύσιος Σολωµός και Ιούλιος Σλοβάτσκι Ανατυπώσεις από την Επιθεώρηση της Ρώµης έτος 2, τεύχ. 3, Μάρτιος 1939, σ 4. Τα ταξίδια του. Σολωµού στην Ζάκυνθο, Γράµµατα τεύχ.4, Οκτώβριος 1942, σ Πώς είδε τον Σολωµό ο Ιούλιος Σλοβάτσκι Ιόνιος Ανθολογία, τεύχ , εκέµβριος 1936, σ

Βίκτωρ Ουγκώ: οι φιλελληνικές του εκδηλώσεις

Βίκτωρ Ουγκώ: οι φιλελληνικές του εκδηλώσεις Βίκτωρ Ουγκώ: οι φιλελληνικές του εκδηλώσεις Λουκία Δρούλια Ομότ. Διευθύντρια Ερευνών ΚΝΕ/ΕΙΕ Εκδήλωση μνήμης ο κύκλος στον οποίο εντάσσεται η σημερινή ομιλία. Θα έλεγα κάπως επιγραμματικά για να ξεκινήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα

Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα Λίγη ακόμη ιστορία... 1821--1832 Κεφάλαιο 3 Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832) Κεφάλαιο 4 Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα Λίγη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ρώσοι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821

Οι Ρώσοι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821 1 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Επέτειος 25 ης Μαρτίου Ομιλία Πλοιάρχου (Μ) ε.α. Π. Στάμου ΠΝ Θέμα: Οι Ρώσοι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Πειραιάς, 23 Μαρτίου 2009 2 Π. Ν. Στάμου 1 Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Φρειδερίκη Ταµπάκη Ιωνά. Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ) Ο γαλλικός φιλελληνισµός κατά την Επανάσταση του 1821

Φρειδερίκη Ταµπάκη Ιωνά. Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ) Ο γαλλικός φιλελληνισµός κατά την Επανάσταση του 1821 1 Φρειδερίκη Ταµπάκη Ιωνά Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ) Ο γαλλικός φιλελληνισµός κατά την Επανάσταση του 1821 Ο γαλλικός φιλελληνισµός και γενικότερα ο ευρωπαϊκός φιλελληνισµός είναι ρεύµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Επανάσταση στην εικονογραφία του 19 μέσα από την ποίηση Οδυσσέα Ελύτη Νικηφόρου Βρεττάκου

Η Ελληνική Επανάσταση στην εικονογραφία του 19 μέσα από την ποίηση Οδυσσέα Ελύτη Νικηφόρου Βρεττάκου Η Ελληνική Επανάσταση στην εικονογραφία του 19 μέσα από την ποίηση Οδυσσέα Ελύτη Νικηφόρου Βρεττάκου ου αιώνα Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ Άρτα 2011-2012 Η Ελληνική Επανάσταση στην εικονογραφία

Διαβάστε περισσότερα

«Αγαπητή, μισητή μου Αθήνα!»: σχόλια στα περιηγητικά κείμενα των Φρεντρίκα Μπρέμερ και Βίλχελμ Λάγκους Βασίλης Λέτσιος

«Αγαπητή, μισητή μου Αθήνα!»: σχόλια στα περιηγητικά κείμενα των Φρεντρίκα Μπρέμερ και Βίλχελμ Λάγκους Βασίλης Λέτσιος «Αγαπητή, μισητή μου Αθήνα!»: σχόλια στα περιηγητικά κείμενα των Φρεντρίκα Μπρέμερ και Βίλχελμ Λάγκους Βασίλης Λέτσιος «Αγαπητή, μισητή μου Αθήνα!» είναι ο τίτλος της έκθεσης που έλαβε χώρα στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ναι αλί, ο Τζόναθαν και ο Πέτερ στα χρόνια του Μεγάλου Ταξιδιού

Η Ναι αλί, ο Τζόναθαν και ο Πέτερ στα χρόνια του Μεγάλου Ταξιδιού Χαρούλα Χατζηνικολάου Η Ναι αλί, ο Τζόναθαν και ο Πέτερ στα χρόνια του Μεγάλου Ταξιδιού Μια περιήγηση στη συλλογή Ζωγραφικής, Χαρακτικών και Σχεδίων του Μουσείου Μπενάκη Χρήσιμα βιβλία Βιγγοπούλου I.,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ιωάννης Κολιόπουλος Ιάκωβος Μιχαηλίδης Αθανάσιος Καλλιανιώτης Χαράλαμπος Μηνάογλου ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

Abbé Pierre Κάποιος που «εποίησε και εδίδαξε» και βρήκε πολλούς μιμητές

Abbé Pierre Κάποιος που «εποίησε και εδίδαξε» και βρήκε πολλούς μιμητές Αρ. Μητρ. 3769 - To Γράμμα - Έτος ΙΓ, αριθ. 78 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μάνος Τσελίκας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛΕΦ. 210 2912340

Διαβάστε περισσότερα

Η «επάνοδος» µιας σηµαντικής πλην παραγκωνισµένης πεζογράφου του 19ου αιώνα

Η «επάνοδος» µιας σηµαντικής πλην παραγκωνισµένης πεζογράφου του 19ου αιώνα Το ΒΗΜΑ, 16/10/2005 διήγηµα εσποινίς ετών 39 Η «επάνοδος» µιας σηµαντικής πλην παραγκωνισµένης πεζογράφου του 19ου αιώνα Της MAPH ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Καιρός ήταν να ξαναθυµηθούµε την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Οι στίχοι αυτοί του Οδυσσέα Ελύτη

Οι στίχοι αυτοί του Οδυσσέα Ελύτη Ξαναφέρνοντας την ιστορία στην αφετηρία της Πιθανόν και οι Φράγκοι να ελληνέψουν (Οδυσσέας Ελύτης, Ο µικρός ναυτίλος,4) ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΝΙΗΛ ρ. Φιλολογίας, συγγραφέας, κριτικός Λογοτεχνίας Οι στίχοι αυτοί του

Διαβάστε περισσότερα

2.α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σηµείωµα

2.α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σηµείωµα 2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2.α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σηµείωµα 2.α.1. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης Στην εγκυκλοπαίδεια βρίσκετε το ακόλουθο βιογραφικό σηµείωµα για το αγαπηµένο σας µουσικό

Διαβάστε περισσότερα

Η κρητική ταυτότητα µέσα από τις µαρτυρίες ξένων ταξιδιωτών του ΙΘ αιώνα* Manuel Serrano Espinosa

Η κρητική ταυτότητα µέσα από τις µαρτυρίες ξένων ταξιδιωτών του ΙΘ αιώνα* Manuel Serrano Espinosa Η κρητική ταυτότητα µέσα από τις µαρτυρίες ξένων ταξιδιωτών του ΙΘ αιώνα* Manuel Serrano Espinosa Της Kρήτης την παράδοση µε ευλάβεια στηρίζω και όπου σταθώ και όπου διαβώ µια Kρήτη ζωγραφίζω. Στον Γ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Όποιος Ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά!!! *Ρήγας Φεραίος*

Όποιος Ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά!!! *Ρήγας Φεραίος* Όποιος Ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά!!! *Ρήγας Φεραίος* ΘΟΥΡΙΟΣ Ως πότε παλικάρια, να ζούμε στα στενά μονάχοι σαν λιοντάρια, στις ράχες, στα βουνά; σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν κλαδιά, να

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 Τίτλος εισήγησης: ιδασκαλία ποιήµατος Όνοµα Εκπαιδευτικού: Αντικείµενο: Σκοπός: ιδασκαλία: ΕΛΕΝΗ Π. ΠΑΡΑΣΧΟΥ Επεξεργασία ποιήµατος Γενικός: γλώσσα και ειδικός: ποίηση «Τα Ηφαίστεια» Ωδή του Ανδρέα Κάλβου.

Διαβάστε περισσότερα

του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα 1

του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα 1 27 Παιδιά στο προαύλιο σχολείου το 1950. Φωτογραφία της Βούλας Παπαϊωάννου. Γιάννης Δ. Μπάρτζης, Δρ Λογοτεχνίας Συγγραφέας Περιήγηση στον κόσμο των Αναγνωστικών του Δημοτικού Σχολείου, από της ιδρύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Σολωμός, Ο Κρητικός

Διονύσιος Σολωμός, Ο Κρητικός Διονύσιος Σολωμός, Ο Κρητικός Ο Σολωμός θεωρείται από τους κορυφαίους ποιητές όχι μόνο της Επτανησιακής αλλά και ολόκληρης της νεοελληνικής ποίησης. Τα γνωρίσματα της Επτανησιακή ποίησης ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ και η συνεισφορά του στην διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ και η συνεισφορά του στην διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ και η συνεισφορά του στην διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης Κείμενο: Αστυνόμος Θεόφιλος Ντογραμματζής Στην εισαγωγή αυτής της εργασίας, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί ως προβληματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Ο "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ Ή πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο

Ο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ Ή πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο Ο "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ Ή πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο Τα λιγοστά, άλλα σημαντικότατα για την ιστορική τους αξία, θεατρικά κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η διάπλαση των ιδεών των Ρώσων Δεκεμβριστών, μέσα από την πολιτική παρακαταθήκη του Ρήγα και την Ελληνική Επανάσταση

Η διάπλαση των ιδεών των Ρώσων Δεκεμβριστών, μέσα από την πολιτική παρακαταθήκη του Ρήγα και την Ελληνική Επανάσταση Η διάπλαση των ιδεών των Ρώσων Δεκεμβριστών, μέσα από την πολιτική παρακαταθήκη του Ρήγα και την Ελληνική Επανάσταση ΟΞΑΝΑ ΜΠΑΣΕΝΚΟ, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας του Κρατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ Κ. ΜΗΤΣΑΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ ΔΕΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΘΗΝΑ! 2003 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ ΔΕΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Κ. ΜΗΤΣΑΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ρίτσος, ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Ρίτσος, ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ Γιάννης Ρίτσος, ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ Η έννοια Ρωμιοσύνη χρησιμοποιείται ως ευρύτερη και λαϊκότερη της έννοιας ελληνισμός ή ελληνικότητα. Η «Ρωμιοσύνη», σε σχέση με τη λέξη «Ελληνισμός», που παραπέμπει περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΛΕΡ ΜΙΑ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΛΕΡ ΜΙΑ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ 1 Α. Π. Θ. Ε Λ Ε Ν Η Α. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΛΕΡ ΜΙΑ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Θ. ΠΕΝΟΛΙΔΗΣ 2 στον Σάκη το χάσιμο κάθε πράγματος, της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιώτη Μέλπω. Το βιβλίο στην Ελλάδα Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών. Πηγή: http://book.culture.gr. Bιογραφία-Βιβλιογραφία-Εργογραφία. Τόπος Γέννησης Αθήνα

Αξιώτη Μέλπω. Το βιβλίο στην Ελλάδα Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών. Πηγή: http://book.culture.gr. Bιογραφία-Βιβλιογραφία-Εργογραφία. Τόπος Γέννησης Αθήνα Αξιώτη Μέλπω Το βιβλίο στην Ελλάδα Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών Πηγή: http://book.culture.gr Bιογραφία-Βιβλιογραφία-Εργογραφία Τόπος Γέννησης Αθήνα Ηµεροµηνία Γέννησης 1905 Ηµεροµηνία Θανάτου 1973 Λογοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 4. 2. 1. οµή του ποιήµατος...32. 4. 1.2 Νοηµατική απόδοση...24 4. 1. 3 Αισθητική ανάλυση...27 4. 2 Νεόφυτος ο έγκλειστος µιλά...

Περιεχόµενα. 4. 2. 1. οµή του ποιήµατος...32. 4. 1.2 Νοηµατική απόδοση...24 4. 1. 3 Αισθητική ανάλυση...27 4. 2 Νεόφυτος ο έγκλειστος µιλά... Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή....... 6 2. Γενικά. 7 2. 1 Βιογραφικά στοιχεία του Γ. Σεφέρη....7 2. 2 Εργογραφία του Γ. Σεφέρη...10 3. Η συλλογή Ηµερολόγιο Καταστρώµατος, Γ......12 3. 1 Εκδοτικά...12 3. 2 Ο τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Εϋνάρδος - Καποδίστριας: Η αλληλογραφία τους, πηγή ιστορικής γνώσης, για το σύγχρονο Ελληνισµό.

Εϋνάρδος - Καποδίστριας: Η αλληλογραφία τους, πηγή ιστορικής γνώσης, για το σύγχρονο Ελληνισµό. Εϋνάρδος - Καποδίστριας: Η αλληλογραφία τους, πηγή ιστορικής γνώσης, για το σύγχρονο Ελληνισµό. Ανδρέας Κούκος, Νοµικός-Καθηγητής Σχολής Εθνικής Αµύνης κ Σχολής Πολέµου Ναυτικού-Ταξχος ε.α. Πρόεδρος Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζάν - Μαρτινέγκου, «Αυτοβιογραφία» & Ρέα Γαλανάκη, «Η Μεταµφίεση»: Βίοι και πολιτεία γυναικών. Επιµέλεια: Γρηγόρης Πασχαλίδης

Ελισάβετ Μουτζάν - Μαρτινέγκου, «Αυτοβιογραφία» & Ρέα Γαλανάκη, «Η Μεταµφίεση»: Βίοι και πολιτεία γυναικών. Επιµέλεια: Γρηγόρης Πασχαλίδης Ελισάβετ Μουτζάν - Μαρτινέγκου, «Αυτοβιογραφία» & Ρέα Γαλανάκη, «Η Μεταµφίεση»: Βίοι και πολιτεία γυναικών Επιµέλεια: Γρηγόρης Πασχαλίδης 36 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΥΤΖΑΝ-ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ Αυτοβιογραφία Η Αυτοβιογραφία της

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και μαρτυρίες Γάλλων πολιτών

Κείμενα και μαρτυρίες Γάλλων πολιτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Φόρος Τιμής στην Ελλάδα 1940-1944 Κείμενα και μαρτυρίες Γάλλων πολιτών Συλλογή και Παρουσίαση από τον Roger Milliex Hommage à la Grèce ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Hommage à la Grèce

Διαβάστε περισσότερα

Η δυτικοευρωπαϊκή µάσκα του Χάρου στα δηµοτικά τραγούδια

Η δυτικοευρωπαϊκή µάσκα του Χάρου στα δηµοτικά τραγούδια Η δυτικοευρωπαϊκή µάσκα του Χάρου στα δηµοτικά τραγούδια Michał Bzinkowski - Manuel Serrano Στη µνήµη της Μάρθας Αποσκίτη-Αλεξίου Η Φραγκοκρατία που ήρθε στην Ελλάδα µε την Τέταρτη Σταυροφορία, η οποία

Διαβάστε περισσότερα