ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 180/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 180/2012"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ Δ/νση Ταχ Κωδ : Πληροφορίες : Δικαστικό Μέγαρο : Δ Βεργετίδης Τηλέφωνο : : FAX Ιστοσελίδα : wwwprotodikeio-thesgr Θεσσαλονίκη Αριθ Πρωτ: 180 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 180/2012 Διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού συνολικής δαπάνης 28911,15 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικού εξοπλισμού πληροφορικής (H/W) στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 2) Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», το οποίο αντικατέστησε το ΠΔ 394/96 3) Την με αριθμό πρωτ 5119/11, 34/ απόφαση που έλαβε το ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 28911,15 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε βάρος του ΚΑΕ 9742 Α προϋπολογισμού έτους 2012, για την προμήθεια υλικού μέρους εξοπλισμού (H/W) στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Ανακοινώνει Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με συλλογή και αξιολόγηση προσφορών, για την προμήθεια υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (H/W) στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Συγκεκριμένα: 1

2 1) Δέκα Πέντε (15) σταθμοί εργασίας 2) Δέκα Πέντε (15) φορητοί Η/Υ 3) Πέντε (5) εκτυπωτές Laser Όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται παρακάτω στους ΠΙΝΑΚΕΣ, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης-διακήρυξης αυτής Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο γραφείο 220 του δευτέρου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, στις 06 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1000 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, αυτός θα επαναληφθεί στις 13 Ιουνίου 2012, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Γ) Συνεταιρισμοί Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (H/W), στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, μέχρι του συνολικού εγκεκριμένου ποσού των 28911,15 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και συγκεκριμένα: 1) Δέκα Πέντε (15) σταθμών εργασίας 2) Δέκα Πέντε (15) φορητών Η/Υ 3) Πέντε (5) εκτυπωτών Laser Β) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μέσα στο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει η τεχνική και η οικονομική προσφορά, σε ξεχωριστό φάκελο η κάθε μία, καθώς και δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης Σε περίπτωση που κάποια τεχνική προσφορά δεν καλύπτει απόλυτα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στους συνημμένους Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης και δεν υπάρχει δήλωση πλήρους αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η Επιτροπή θα την απορρίψει ως απαράδεκτη και δεν θα προχωρήσει στο άνοιγμα της συγκεκριμένης οικονομικής προσφοράς Στο φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά αυτού, α)ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης), β)ο αριθμός της διακήρυξης του διαγωνισμού (180/2012) και γ)τα στοιχεία του υποψήφιου μειοδότη Στον φάκελο που περιέχεται η οικονομική προσφορά πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά αυτού και ευκρινώς εκτός από τα παραπάνω και η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Επίσης στον φάκελο που θα περιέχεται η τεχνική προσφορά θα αναγράφονται όλα τα παραπάνω καθώς και η λέξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς θα υπάρχουν υποχρεωτικά συμπληρωμένοι όλοι οι πίνακες των τεχνικών χαρακτηριστικών ανά είδος εξοπλισμού, καθώς και τα αντίστοιχα προσπέκτους Προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εναπόκειται στην τελική κρίση τη επιτροπής αν οι ελλείψεις που τυχόν παρουσιαστούν στις προσφορές, κρίνονται ως επουσιώδεις και αν μπορούν άμεσα να καλυφθούν 2

3 Ο ανώτατος χρόνος παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Γ) ΤΙΜΕΣ Η προσφερόμενη τιμή θα αφορά το κόστος του συνόλου των ως άνω προς προμήθεια ειδών και εγκατάσταση αυτών στο Πρωτοδικείο Επίσης η τιμή θα περιλαμβάνει α)όλες τις επιβαρύνσεις (φόροι κλπ) οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β)τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Συνεπώς, θα πρέπει να διευκρινίζεται με σαφήνεια η τιμή χωρίς ΦΠΑ και η τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανά είδος εξοπλισμού Δ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης είναι το χαμηλότερο συνολικό τίμημα Ο ανώτατος χρόνος παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ο προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού στα γραφεία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που θα του υποδειχθούν από αρμόδιο υπάλληλο Ε) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την διενέργεια του διαγωνισμού, η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(ή ο νόμιμος αναπληρωτής της), εγκρίνει το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και κατακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό σε έναν προμηθευτή Θα ακολουθήσει πρόσκληση {εντός τριών (3) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού} προς τον προμηθευτή για υπογραφή της σχετικής σύμβασης Στη συνέχεια υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους και τα οριζόμενα από το ΠΔ118/2007 ΣΤ) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση, έλεγχο και παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του συνόλου των προς προμήθεια ειδών του υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου καθώς και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο ΤΑΧΔΙΚ προς έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής καθαρής αξίας του τιμολογίου (πριν συνυπολογισθεί ο ΦΠΑ) Ζ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ Κάθε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικότερα από τους όρους του διαγωνισμού, διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (ΚΠΔ) Αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού θα τοιχοκολληθεί τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες νωρίτερα από την διενέργειά του, στους πίνακες ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ με ευθύνη του τμήματος Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και επιχορηγήσεων, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του 3

4 Πρωτοδικείου με ευθύνη το Τμήματος Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής, του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προς Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Πρόχειρος Διαγωνισμός 180/2012 για προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής H/W ) OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ Με βάση τους παρακάτω πίνακες τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, σας προσφέρουμε τα κάτωθι: Α/Α Είδος Ποσότητα Πίνακας Προδιαγραφών 1 Σταθμός 15 1 Εργασίας 2 Φορητός 15 2 υπολογιστής 3 Εκτυπωτής 5 3 Laser Τιμή Τεμαχίου Σύνολο ΦΠΑ (23%) Γενικό Σύνολο Συνολικό Θεσσαλονίκη, 6 / 6 / 2012 Σφραγίδα - Υπογραφή 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ) Προτε ι νόμενο ς Τύπος κα ι Μοντ έλο: Σύνολο Τεμαχ ίων : Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΛΙΚΟΥ ( HARDWARE) 1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ( CASE) 11 Κουτ ί mini ή middle Tower ATX 12 Επεξεργαστής Σύστημα με επ ε ξ ερ γαστή: Intel i5 ή ι σοδύναμο AMD ή αντ ίστο ι χο ή ανώτερο Ο τύπος του επε ξ εργαστή μεταβάλλε ι τ ι ς σχετ ι κ έ ς τ ι μ έ ς του π ί νακα Επεξεργαστής Ταχύτητα Επε ξ ερ γαστή =>2,80 GHz 13 FSB L2/cache τύπος-μοντέλο Να περ ι γραφούν ο ι δυνατότητε ς αναβάθμ ισης Να αναφερθε ί το ε ί δο ς, ο κατασκευαστής κα ι το έ το ς έ κδοση ς του BIOS Προστασ ί α πρόσβασης στο BIOS με password Αρ ι θμός ε λ ευθέρων slots επέκ τασης στην προσφερόμενη σύνθ εση >= 800 MHz =>4MB Cache Μητρ ική πλακέτα NAI NAI =1PCI Express x 16 =>2 PCI 5

6 Ποντ ι κ ι ού- Πληκτρολογ ί ου PS/2 Θύρες: USB 20 Θύρε ς: =2 >=4 backside 2 frontside) Audio(1 in,1 out,1 microphone in) 14 Μνήμη Μέγεθος προσφερόμενης >=4 GB μνήμη ς Βήματα επέκ τασης μνήμης Μέγ ιστη υποστηρ ι ζόμενη >=8 GB μνήμη Slots μνήμη ς >=2DIMMs Τύπο ς μνήμη ς =>DDR2- synch =>400 MHz 15 Συσκευές αποθήκευσης -ανάγνωσης Σκληρός δ ίσ κο ς: Χωρητ ι κό τητα >=300 GB Πρότυπο : SATA Ι Ι I T αχύτητα περ ιστροφής Μνήμη >=7200rpm/ silent >=16ΜΒ Ρυθμός δεδομένων δ ίσ κου Seek time δ ίσ κου μεταφοράς 3GBIT/SEC <=12ms 16 Οπτ ι κό ς Δ ίσκο ς με πρόσφατο λογ ισμ ι κό ε γγραφής DVD+/- R/W Super Multi ΛΟΙΠΑ Θύρα σύνδεσης δ ικτύου On-Board Gigabit Ethernet /RJ45, autosense =>1 (σε ξεχωρ ιστό ε λ εγκ τή γ ι α περ ισσότερε ς από δύο) 6

7 17 «Κάρτα» Γραφ ι κών /Τύπο ς On-Board Μνήμη Κάρτα ς >=128 ΜΒ Ανάλυση : >=1024Χ 768 pxls 18 «Κάρτα» ήχου On-Board 19 Πληκτρολόγ ι ο ε λληνολατ ι ν ι κό Ποντ ί κ ι PS2/USB >=101 Να είναι του ίδιου κατασκευαστ ή με τον υπολογιστή PS2/USB Να είναι του ίδιου κατασκευαστ ή με τον υπολογιστή 110 Τροφοδοτ ικό >=320 Watts >=1 ανεμ ιστήρε ς Χαμηλού θορύβου 111 Να δοθούν τα π ιστοπο ι ητ ι κά ε λ έγχου του προσφερόμενου Η/ Υ με τα οπο ί α αποδε ι κ νύετα ι : α) η ασφαλής λ ε ι τουργ ί α του σε σχέση με το ηλεκτρ ι κό ρεύμα β) ο ι χαμηλέ ς ε κπομπέ ς ακτ ι νοβολ ί α ς σύμφωνα με τα δ ι εθνή πρότυπα Με την παράδοση 112 Πιστοπο ιήσε ι ς Energy Star, CE, TUV-GS, ACPI S3, ISO 9296, EU directive 94/62/EEC 113 Εγγυήσε ι ς >=2 έτη 2 ΟΘΟΝΗ 21 Μάρκα- Μοντ έλο Να είναι του ίδιου κατασκευαστ ή με τον υπολογιστή 22 Μέγεθος : >=18,5 LCD(TFT) 7

8 23 Αντ ί θ εση (contrast ratio) >=700:1 24 Φωτε ι νό τητα >=250 cd/m2 25 Γων ί α Θέασης >=160ο ορ ι ζό ν τ ι α/ κάθετα 26 Χρόνος Απόκρ ισης (response <= 8 msec time) 27 A νάλυση (resolution) >=1360χ Συμβατότητα οθόνης με πρότυπα energy star, ΤCO99,: ΤCO03 29 Καμένα pixel γ ι α =0 αντ ι κα τάσταση γ ι α 6 μήνε ς τουλάχ ισ τον 3 Εγγυήσε ι ς >=2 έτη 4 Λε ι τουργ ικό Σύστημα 41 Λε ι τουργ ι κό σύστημα Windows 7 Professional Ελλην ι κή Έκδοση (64 bit) ή ν εότερο δ ι αθέσ ι μο (κατά την ημερομην ί α δ ι ε ξαγωγής του δ ι αγων ισμού) προεγκατεστημένο, που να συνοδεύετα ι από την επ ίσημη άδε ι α χρήσης του λ ε ι τουργ ι κού κα ι το γνήσ ι ο CD ε γκατάστασης ή τη δυνατότητα επανεγκατάστασης από ε ι δ ι κά δ ι αμορφωμένη περ ι οχή του σκληρού δ ίσ κου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μόνο στην οικονομική προσφορά ΑΝΑΛΥΤ ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ ΙΣ - Το λε ι τουργ ικό σύστημα του υπολογ ι σ τή θεωρε ί τα ι μέρος του παραπάνω π ί νακα θα ε ί να ι πάντα προεγκατεστημένο με ευθύνη του προμηθευτή, σε πλήρη λ ε ι τ ουργ ί α, συμπερ ι λ αμβανομέ νου κα ι του ACTIVATION 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Προτεινόμενος Τύπος και Μοντέλο: Σύνολο Τεμαχίων : Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ(HARDWARE) 1 Σύστημα με επεξεργαστή: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Intel i3 ή AMD ή άλλος ισοδύναμος ή ανώτερος Ταχύτητα Επεξεργαστή 2 Τύπος μνήμης Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης Μέγεθος επέκτασης μνήμης =>2,2 GHz =>DDR3 =>4 GB =>8 GB 3 Σκληρός δίσκος =>320 GB/sata/ >=5400 rpm 4 Οπτικό μέσο ανάγνωσηςεγγραφής 5 Θύρα επικοινωνίας Ethernet DVD+/- R/W Super Multi 6 Ασύρματο δίκτυο(wireless) NAI 7 Οθόνη >= Κάρτα γραφικών >=256 MB 9 Θύρες επικοινωνίας >= 2/ usb >=20 10 Web cam 11 Audio technology stereo 9

10 VGA out Microphone in/out Μπαταρία Βαρος Εγγυήσεις Τσάντα μεταφοράς Li-Ion <=2,50 kg >= 1 έτους Λειτουργικό Σύστημα Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional Ελληνική Έκδοση ( 64 bit)ή νεότερο διαθέσιμο (κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η της αγοράς) προεγκατεστημένο, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού και το γνήσιο CD εγκατάστασης ή τη δυνατότητα επανεγκατάστασης από ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του σκληρού δίσκου Στα λειτουργικά συστήματα θα έχουν εγκατασταθεί και τα τελευταία διορθωτικά πακέτα (sp s) 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Εκτυπωτές Οπτικής Τεχνολογίας (Laser) Προτεινόμενος Τύπος και Μοντέλο: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Γενικά 11 Να αναφερθεί το μοντέλο 12 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 13 Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser 2 Δυνατότητες εκτύπωσης Black & White 23 Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 21 Ταχύτητα εκτύπωσης 50 σελ/λεπτό 600Χ600 dpi 24 Εκτύπωση duplex 25 Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης: Α4, Α5, Β5, νομικό, φάκελοι, διαφάνειες 26 Απαιτούμενη τροφοδοσία standard 27 Μηνιαίος κύκλος εκτυπώσεων =2 tray std 500 φύλλων/ανά θήκη >=15000 φύλλα 28 Να διαθέτει ενιαίο NAI toner/drum 29 Υποστήριξη ελληνικών γραμματοσειρών 210 Υποστήριξη-Προσομοίωση PCL5,PCL6, Postscript 3,etc 11

12 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 211 Αριθμός εκτυπώσεων σε Να αναφερθούν σελίδες ανά φυσίγγιο 3 Θύρες Επικοινωνίας 31 Ethernet 10/100 Base- TX (RJ 45) 32 USB 20 4 Άλλα χαρακτηριστικά 42 Προσφερόμενη μνήμη 64 ΜΒ 5 Εργοστασιακή εγγύηση >=1 έτους 6 Λογισμικό 61 Να προσφερθεί το αντίστοιχο λογισμικό υποστήριξης και drivers για Windows XP,VISTA,windows 7 ή νεότερο Τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Λογιστικού-Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων, κ Δ Βεργετίδης, γρ220, δεύτερος όροφος το Δικαστικού Μεγάρου Τηλ και Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΦΕΤΗΣ 12

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.14 11:09:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣΥΒ4ΧΙ-ΥΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ:ΒΛ97ΟΡ1Π-ΧΣΟ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθ. Διακ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423

Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ.: 210 8647420, 8668653 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Αθήνα, 21/08/2013 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 30898 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-9-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002435667 2014-11-28

14PROC002435667 2014-11-28 4PROC002435667 204--28 Πρέβεζα, 28 - - 204 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/10/2008 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6508 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 9157 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 27-6-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 11/2/2013 Αριθ. Πρωτ.: 161 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: /09/007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 53 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 4493 / 2014 για την προμήθεια Η/Υ- ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 4493 / 2014 για την προμήθεια Η/Υ- ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 4493 / 2014 για την προμήθεια Η/Υ- ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003039901 2015-09-11

15PROC003039901 2015-09-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.596,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 5 / 2 0 1 3

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 5 / 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961)

Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 26/06/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4265 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά, 12-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8112/22-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003115237 2015-10-02

15PROC003115237 2015-10-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002657697 2015-03-23

15PROC002657697 2015-03-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 23/3/2015

Διαβάστε περισσότερα