ΑΔΑ: Β44Μ7ΛΛ-ΛΡΓ. Βέροια Αριθµός ιακήρυξης :2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β44Μ7ΛΛ-ΛΡΓ. Βέροια 14-3-2012 Αριθµός ιακήρυξης :2"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βέροια Αριθµός ιακήρυξης :2 ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και µελανών τόνερ εκτυπωτών, FAX, φωτοτυπικών κ.λ.π., των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηµαθίας, ποσού 62,000 για το οικονοµικό έτος 2012». ΑΠΟΦΑΣΗ - ΙΑΚHΡYΞΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» άρθρα 175, 176 και Του Π.. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 3. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 4. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και τις διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85 καθώς και της παρ.9 του άρθρου 21 του Ν.2362/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 50 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/ ). 5. Του Π. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 6. Την Υ.Α. 351/2010 «Αύξηση χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2386/95 7. Την αριθµ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 8. Την αριθ. 706/2012 απόφαση ανάληψης δαπανών µε Α Α ΒΟΖ87ΛΛ-1ΦΩ, που καταχωρήθηκαν µε α/α 2105 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υ Ε 9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηµαθίας, για προµήθεια ειδών γραφικής ύλης, για την εύρυθµη λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού κατά τµήµατα για την προµήθεια ειδών ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, µελανών τόνερ, εκτυπωτών, FAX, φωτοτυπικών, για το Οικονοµικό Έτος 2012: α) Α Οµάδα - Είδη Γραφικής Ύλης ποσού β) Β Οµάδα - Φωτοτυπικό και Μηχανογραφικό χαρτί και Φάκελοι Αλληλογραφίας ποσού γ) Γ Οµάδα - Αυθεντικά Μελανάκια Τόνερ για Εκτυπωτές, Φαξ και Φωτοτυπικά µηχανήµατα ποσού ,50 όπως αναφέρονται στα παρακάτω παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Η συνολική αξία του διαγωνισµού είναι ,00 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ, ίσης µε το ποσό της αριθ. 706 ανάληψης υποχρέωσης του 2012 στον Κ.Α.Ε.: 1111, για την κάλυψη των αναγκών των

2 2 υπηρεσιών της Π.Ε. Ηµαθίας και των /νσεων Α/Θµιας και Β/Θµιας Εκ/σης της Π.Ε. Ηµαθίας για το οικονοµικό έτος Οι προσφέροντες µπορούν να δώσουν την προσφορά τους και για τις τρεις οµάδες του διαγωνισµού ή µεµονωµένα για τη κάθε µία χωριστά. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις ηµέρα Τετάρτη, στα γραφεία της ιεύθυνσης ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ηµαθίας Μητροπόλεως 44, στο ισόγειο της Π.Ε. Ηµαθίας και ώρα 10π.µ, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για το διαγωνισµό. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κηρυχθεί άγονος, θα επαναληφθεί την επόµενη εβδοµάδα ήτοι στις ηµέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: α) Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. β) Συνεταιρισµοί. γ) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΆΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ π.δ.118/2007) 1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν, µαζί µε την προσφορά τους τα εξής : α. Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό (5%) µε Φ.Π.Α. επί του συνόλου του ποσού των ειδών που θα καταθέσουν προσφορά. β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία : i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν. ii) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις, - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α της παρ.2 του παρόντος άρθρου, - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα,κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ.(4) του εδ.α της παρ.2 και στην περ.(3)του εδ.β της παρ.2 του παρόντος, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ.(2) του εδ. γ της παρ.2 του παρόντος άρθρου κατάσταση. iii) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π..118/2007 γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

3 3 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π..118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν.2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π..118/2007: Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει,ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π..60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας,της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και,επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή,από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης,είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου,µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα,απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. Β. ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ( άρθρο 6 του Π..118/2007) (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

4 4 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά τα οποία θα εκδίδονται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσµατος του Ποινικού Μητρώου. Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΗΜΕ ΑΠΑ ή ΑΛΛΟ ΑΠΑ (άρθρο 6 του Π. 118/2007) : (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ.2 του παρόντος άρθρου. (4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (άρθρο 6 του Π..118/2007) (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

5 5 Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (άρθρο 6 του Π..118/2007) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 4. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 5. Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών τα οποία µπορούν να ζητηθούν, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο είναι περιοριστική. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση,είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 2 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.. 3. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης,τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δυο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.

6 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 12 του Π..118/2007) 6 Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Π..118/2007, ήτοι: α) Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας /νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών Μητροπόλεως 44, Βέροια, γ) Ο αριθµός της ιακήρυξης δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα, ήτοι το ονοµατεπώνυµο του προµηθευτή, η διεύθυνσή του, το τηλέφωνο και ο Α.Φ.Μ. του. Επειδή ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή,στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται θα είναι τοποθετηµένα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη δικαιολογητικά. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.» Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών κατά οµάδα, χωρίς Φ.Π.Α. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ολογράφως και αριθµητικά για κάθε µονάδα την τιµή του είδους που προσφέρουν σε ΕΥΡΩ. Οι ποσότητες των ζητουµένων προς προµήθεια ειδών είναι ενδεικτικές, προκειµένου να διαµορφωθεί η συνολική προσφερόµενη τιµή που θα αναγράφεται σε κάθε µία από τις προσφορές που θα συγκεντρωθούν. Οι τελικές ποσότητες θα καθορίζονται σταδιακά ανάλογα µε τα αιτήµατα της Υπηρεσίας. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή άλλη, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή αντίκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται γραπτώς,από αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε εγγράφως από την υπηρεσία, µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα,σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Όταν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογραφεί και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όργανο αξιολόγησης των προσφορών είναι η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, η οποία γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Π..118/2007 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και των άλλων σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα για τα οποία τυχόν δεν

7 7 αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµία διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή διενέργειας έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προµηθευτή την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προµηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι προµηθευτές οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στη διακήρυξη αυτή και που κατά την εκτίµηση τους κρίνονται ουσιώδεις. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδροµικώς ή µε COURIER ή να κατατίθενται προσωπικώς) και να παραλαµβάνονται πρωτοκολληµένα από την υπηρεσία (Μητροπόλεως 44 ισόγειο), µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα κατατίθενται µέχρι την προηγούµενη ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (άρθρο 11 του Π..118/2007 παρ.4). Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου 11,δε λαµβάνονται υπόψη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, οφείλουν να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 6 του Π..118/2007, καθώς και δείγµατα των προσφεροµένων ειδών (άρθρο 36 Π..118/2007). Η επιστροφή των δειγµάτων σ αυτούς που δεν κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός θα γίνει αµέσως µετά την ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισµού µε δική τους ευθύνη και εντός 10 ηµερών από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, άλλως παραµένουν στην υπηρεσία. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού θα κινηθεί ως εξής: Κατ αρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια ελέγχει και µονογράφει τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Επίσης µονογράφει τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών µόνο εκείνων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούµενα από τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, των οποίων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή την ίδια ηµέρα, στον ίδιο τόπο, αµέσως µετά την αξιολόγηση των λοιπών δικαιολογητικών όπως προαναφέρθηκε. Οι συµµετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν.

8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 25 του Π..118/2007) 8 Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση ή γραµµάτιο Είσπραξης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. Οι προσφορές συµµετοχής πρέπει να συνοδεύονται µε εγγύηση συµµετοχής (5%) της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ( ), δηλαδή 3.100,00 ΕΥΡΩ ή ξεχωριστά για τις οµάδες : Α ΟΜΑ Α 430,50, Β ΟΜΑ Α 738,00 και Γ ΟΜΑ Α 1.931,50. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της συµβάσεως (ισχύος ενός έτους) σε ποσοστό (10%) επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., µε την αναγραφή επ αυτής ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος αυτής για ένα δίµηνο (2 µήνες ) πέραν της λήξεως της σύµβασης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας µας. Ο µειοδότης ή µειοδότες οι οποίοι θα αναδειχθούν από τον διαγωνισµό πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της υπηρεσίας εντός δέκα (10) ηµερών από της κοινοποιήσεως σ αυτούς της απόφασης περί κατακύρωσης του διαγωνισµού, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που ορίζεται σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της συµβάσεως. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : (άρθρο 24 του Π..118/2007) Οι προµηθευτές που θα αναδειχθούν µειοδότες υποχρεούνται µέσα σε (10) εργάσιµες ηµέρες, από την έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού να προσέλθουν στο Τµήµα Προµηθειών της ιεύθυνσης ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Ηµαθίας (Μητροπόλεως 44, στο ισόγειο), για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, προσκοµίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµβάσεως, όπως αναφέρεται παραπάνω. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα είναι ισχύος από την υπογραφή της έως µε µονοµερές δικαίωµα του ηµοσίου και µε έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, να παρατείνει αυτήν για δύο (2) µήνες ακόµη, δηλαδή µέχρι τις ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η προµήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών. Κάθε υλικό της παραγγελίας που δεν πληρεί τις προδιαγραφές θα επιστρέφεται στον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αµέσως. Ο µειοδότης κάθε οµάδας, υποχρεούται να παραδίδει στις υπηρεσίες, στους οριζόµενους υπαλλήλους (επιτροπή παραλαβής υλικών), τα διάφορα είδη γραφικής ύλης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την παραγγελία. Η παραγγελία θα έχει την έγκριση από το Τµήµα Προµηθειών, το οποίο είναι αρµόδιο να ειδοποιεί τον προµηθευτή. Το τιµολόγιο θα εκδίδεται και θα παραδίδεται άµεσα µε την παράδοση της παραγγελίας. Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την έκδοση του σχετικού τιµολογίου. Η πληρωµή θα καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του 2012.

9 9 Σε κάθε περίπτωση µη τήρησης των όρων της σύµβασης ως προς το χρόνο παράδοσης ισχύουν οι περί Κρατικών Προµηθειών διατάξεις. Ειδικοί Όροι : 1 Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωµα αποµείωσης ή προσαύξησης της ποσότητας κατά ποσοστό έως και 30% χωρίς καµία πρόσθετη επιβάρυνση για την Π.Ε. Ηµαθίας και µε τις τιµές της προσφοράς. 2 Για συναφή είδη που δεν καταγράφονται στη λίστα των ειδών του διαγωνισµού και προκύψει ανάγκη για προµήθεια από τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του χρόνου, να υπάρχει η δυνατότητα προµήθειας των ειδών από το µειοδότη µε έκπτωση. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Όλες οι υπηρεσίες που θα προµηθεύονται υλικά γραφικής ύλης θα κάνουν τις νόµιµες κρατήσεις ήτοι: Μ.Τ.Π.Υ. 3%, ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, Ο.Γ.Α. επί του χαρτ/µου 20% καθώς και φόρο 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας, ως προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (Ν. 2198/94 άρθρο 24). ΚΥΡΩΣΕΙΣ Όσον αφορά τις κυρώσεις, ισχύουν ότι αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του Π.. 118/2007. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Στον διαγωνισµό δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν θα παρέχουν κατά την κρίση της επιτροπής τα εχέγγυα της πλήρους και τέλειας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) (άρθρο 15) Ενστάσεις υποβάλλονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5000) Ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ.6 προστέθηκε µε το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α 202)] Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του Π.. 118/2007 και του Ν. 2286/1995. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από την Π.Ε. Ηµαθίας, Τµήµα Προµηθειών όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα τηλέφωνα ,

10 Παρακάτω παρατίθενται τα Ι. ΙΙ. ΙΙΙ παραρτήµατα ειδών διακήρυξης κατά οµάδα. 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΜΑ Α Α' Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα τιµη συνολικο ποσο Ολογράφως 1 Agenda τηλεφώνων τεµάχιο 10 2 CD ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TDK ΚΕΝΑ τεµάχιο DVD +R ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TDK ΚΕΝΑ τεµάχιο DVD -R ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TDK ΚΕΝΑ τεµάχιο SHARP SF-SC11 Staple Cartridge Κασέτα συρραπτικού φωτοτυπικού τεµάχιο 1 6 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ TOP ROMA τεµάχιο 20 7 Αριθµοµηχανές µικρές (τσέπης) τεµάχιο 10 8 Αυτ/τα Postit για φακέλλους τεµάχιο ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΝΟΤΕS 50Χ75 τεµάχιο ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΝΟΤΕS 35x50 διάφορα χρώµατα ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΝΟΤΕS 75Χ75 τεµάχιο 200 τεµάχιο ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ANKER (διάφορα µεγέθη από Νο 8-Νο 31) τεµάχιο Βάσεις για ηµερολόγια δερµατίνη τεµάχιο 5 14 Βιβλίο διεκπεραίωσης 25*35 150φ τεµάχιο 1 15 Βιβλίο µε γραµµές 25*35 150φ τεµάχιο ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ STAEDTLER 526 BT30 τεµάχιο ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΜΗΧ. Λευκές Rotring τεµάχιο ιαλυτικό για διορθωτικά εγγράφων Pritt MONO τεµάχιο ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ τεµάχιο ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Α4 τεµάχιο ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ σχήµα Γ τεµάχιο ιαχωριστικά Θεµάτων 5 και 10 θεµάτων σετ ιαχωριστικά Φακέλλων τεµάχιο ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΥΚΟ Roller MAXI 4,2*8,5m Pelekan τεµάχιο ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟ Pilot ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟ Pritt τεµάχιο 100 τεµάχιο ΙΣΚΕΤΕΣ 3,5 mm VERBATIM MF 2 HD 1,44 MB κουτί Ζελατίνες OVERHAD για projector τεµάχια Ζελατίνες για πλαστικοποίηση τεµάχιο Ηµερολόγια γυριστά τεµάχιο Καρµπον Μικρά PRITT HANDIFILM 205 τεµάχιο ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ INTEX Γερµανίας τεµάχιο Κλιπς µεταλικά µεσαία - µεγάλα τεµάχιο ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ - AMOS GLUE 8 gr τεµάχιο 60

11 35 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Crystal για σχέδιο Scotch 600 τεµάχιο Κουτί γωνία BOX πλαστικοποιηµένο τεµάχιο Κουτί Λάστιχο Fieber 8cm & 5cm τεµάχιο ΚΟΦΤΕΣ Μεγάλοι τεµάχιο ΚΟΦΤΕΣ Μικροί τεµάχιο Λάστιχα µικρά & µεγάλα σακούλα ΜΑΡΚΑ Ο ΟΡΟΙ MAXIFLO Permanent Marker τεµάχιο ΜΑΡΚΑ Ο ΟΡΟΙ Staedtler Permanent M + F Lumocolor Μαρκαδόροι ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ F.C. ιάφορα χρώµατα Μελάνια ΤΑΜΠΟΝ (Όλα τα χρώµατα) STAMP PAD INK τεµάχιο 60 τεµάχιο 150 τεµάχιο ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,3 + 0,7 + 0,5 - Rotring tikky τεµάχιο Μολύβια FABER CASTELL 2000 τεµάχιο Μπλοκ σηµειώσεων Α4 ΕΝΤΥΠΟΝ τεµάχιο ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ (χοντρή µύτη) HB 2mm Staedtler τεµάχιο ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ H/2H 0,3 + HB0,5 + HB0,7 Staedtler τεµάχιο ΞΎΣΤΡΕΣ mor µεταλλικές τεµάχιο ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ SAX 308 τεµάχιο ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ SAX 508 τεµάχιο ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ SAX 608 τεµάχιο Πιάστρες εγγράφων µεταλλικές µεγάλες τεµάχιο Πρωτόκολλο 300φ 25*35 τεµάχιο 6 56 ΣΕΛΟΤΕΪΠ Craft ταινία καφέ 50 χ 66 τεµάχιο ΣΕΛΟΤΕΪΠ µεγάλα ΑΝΚΕR 15m x 33m τεµάχιο Σετ γραφείου δερµατίνη (µολυβοθήκη,κύβος,σουµέν, βάση ηµερολ.) ΣΠΕΙΡΑΛ Νο 8+Νο10+ Νο 12+Νο 14+Νο 16 Στυλό FABER CASTELL Golden 030 F+M µπλε, µαύρο, κόκκινο τεµάχιο 0 τεµάχιο 200 τεµάχιο Στυλό PILOT BPS-GP F+M µπλε, µαύρο, κόκκινο τεµάχιο Στυλό Pilot V ball gripe 0,7 τεµάχιο ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ King Size Clips τεµάχιο ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 3, 4 EXTRA - GOLD- LION τεµάχιο ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ -LION Νο 2 EXTRA - GOLD ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 5 PAPER CLIPS PCS LION & EXTRA ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ 2000 No64 RΟ-ΜΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ Νο 126 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ SKRE117/120 (23/10 επιτραπέζιο) τεµάχιο 100 τεµάχιο 100 τεµάχιο 150 τεµάχιο 100 τεµάχιο 50 11

12 70 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PARVA ROMA τεµάχιο ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SKREBBA 126 τεµάχιο ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SKREBBA SKRE 117/120 (επιτραπέζια) τεµάχιο 3 73 Συρτάρια γραφείου κουµπωτά τεµάχιο Ταινία γαλακτούχα Scotch magic 3m τεµάχιο ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ ΟΣ Νο 1 HORSE τεµάχιο ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ ΟΣ Νο 2 HORSE τεµάχιο ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ ΟΣ Νο 3 HORSE τεµάχιο Τετράδιο µε σπιράλ Α4 & Α5 τεµάχιο ΦΑΚΕΛΛΟΙ DOSIEUR DATAKING CH - 12 γραµµατείων τεµάχιο ΦΑΚΕΛΛΟΙ πλαστικοποιηµένοι µε λάστιχο 2,5 εκ. ράχη τεµάχιο ΦΑΚΕΛΟΙ DOSIEUR µε έλασµα τυπωµένα Σάλκο (*) τεµάχιο ΦΑΚΕΛΟΙ Σούπλ τεµάχιο ΦΑΚΕΛΟΙ CLASSEUR 4/32 SKAG τεµάχιο ΦΑΚΕΛΟΙ CLASSEUR 8/32 SKAG τεµάχιο ΦΑΚΕΛΟΙ Απλοί µε λάστιχο ΣΑΛΚΟ τεµάχιο ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΙ µε Αυτιά τυπωµένα Σάλκο (*) τεµάχιο ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΙ τυπωµένοι Σάλκο (Υποφάκελοι) (*) ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΤΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ 25*35- Πλαστική Ράχη ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΤΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ 25*37- Πλαστική Ράχη ΦΑΚΕΛΟΙ Με έλασµα - διαφανές εξώφυλλο ΦΑΚΕΛΟΙ Πλαστικοποιηµένοι µέσα έξω, µε λάστιχο ΣΑΛΚΟ τεµάχιο 300 τεµάχιο 400 τεµάχιο 200 τεµάχιο 200 τεµάχιο ΦΑΚΕΛΟΙ σκληροί - αυτιά κορδόνια (συµβολαιογραφικοί) τεµάχιο ΦΑΚΕΛΟΙ Συνεδρίου τεµάχιο ΦΑΚΕΛΟΙ Συνεδρίου ανακυκλωµένοι µε λάστιχο τεµάχιο Χάρακες 30cm τεµάχιο ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟ άσπρα και χρωµατιστά τεµάχιο ΧΑΡΤΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΡΙΓΕ φύλλων 70 γρ. τεµάχιο ΧΑΡΤΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΡΙΓΕ Νο φύλλων 70 γρ. τεµάχιο ΧΑΡΤΙ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 57x63x13 τεµάχιο ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ τεµάχιο Ψαλίδια γραφείου STAINLESS STEEL τεµάχιο ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

13 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΜΑ Α Β' Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότ ητα 1 Αυτοκόλλητες ετικέττες RAYFILM X37 (24 ανά σελ.) πακέτο 15 2 Ρολλό χαρτί plotter 60cm τεµάχιο 20 3 Ρολλό χαρτί plotter 90cm τεµάχιο 15 4 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ Α4 Αλληλογραφίας 23X32 τεµάχιο ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ Α5 Αλληλογραφίας 16X23 τεµάχιο ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 37Χ50 Αλληλογραφίας τεµάχιο ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 25x35 Αλληλογραφίας τεµάχιο ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 30x40 Αλληλογραφίας τεµάχιο ΦΑΚΕΛΛΟΙ Λευκοί Αλληλογραφίας 11Χ23 τεµάχιο ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Α4 11*9,5 ΙΠΛΟ Καρµπόν πακέτο ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΞΗΡΟ Α3 80gr 500 φύλλων (DATA COPY) πακέτο ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΞΗΡΟ Α4 80gr 500 φύλλων (DATA COPY) πακέτο Χαρτί Premium Color Paper 160gr Acid free A4 (όλα τα χρώµατα) πακέτο 5 14 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Α3 ΜΟΝΟ πακέτο ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Α4 ΜΟΝΟ πακέτο Χαρτί ξηρογραφίας Α1 Ploter 80 γρ. πακέτο 0 17 Χαρτί ξηρογραφίας Α2 Ploter 80γρ πακέτο 0 τιµη συνολικο ποσο Ολογράφως ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

14 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΟΜΑ Α Γ' Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότ ητα 1 Brother LC-900Bk Black τεµάχιο 3 2 Brother LC-900C Cyan τεµάχιο 2 3 Brother LC-900M Magenta τεµάχιο 2 4 Brother LC-900Y Yellow τεµάχιο 2 5 Canon BCI-3eBk Black τεµάχιο 4 6 Canon BCI-3eC Cyan τεµάχιο 4 7 Canon BCI-3eM Magenta τεµάχιο 4 8 Canon BCI-3eY Yellow τεµάχιο 4 9 Canon BX-20 τεµάχιο 1 10 Canon BX-3 Black τεµάχιο 5 11 Canon C-EXV11 τεµάχιο 7 12 Canon C-EXV12 τεµάχιο 2 13 Canon C-EXV14 τεµάχιο Canon C-EXV18 τεµάχιο 9 15 Canon C-EXV33 τεµάχιο 3 16 Canon C-EXV5 τεµάχιο 2 17 Canon CL-511 Colour τεµάχιο 6 18 Canon CLI-526BK Black τεµάχιο 3 19 Canon CLI-526C Cyan τεµάχιο 3 20 Canon CLI-526M Magenta τεµάχιο 3 21 Canon CLI-526Y Yellow τεµάχιο 3 22 Canon CLI8bk Black τεµάχιο 4 23 Canon CLI8c Cyan τεµάχιο 4 24 Canon CLI8m Magenta τεµάχιο 4 25 Canon CLI8y Yellow τεµάχιο 4 26 Canon EP-22 τεµάχιο 4 27 Canon EP-65 τεµάχιο 3 28 Canon FX-10 τεµάχιο 7 29 Canon FX-3 τεµάχιο 4 30 Canon GP300/400 Series 1389A003AA (τεµάχιο) τεµάχιο 2 31 Canon PG-50 Black τεµάχιο 6 32 Canon PG-510 Black τεµάχιο Canon PGI5bk Black τεµάχιο 4 34 Epson C13S τεµάχιο 4 35 Epson S (S015262) Ribbon τεµάχιο 2 36 Epson S τεµάχιο 7 37 Epson S Black τεµάχιο 3 38 Epson S Yellow τεµάχιο 3 39 Epson S Magenta τεµάχιο 3 40 Epson S Cyan τεµάχιο 3 τιµη συνολικο ποσο Ολογράφως

15 41 Epson S Yellow τεµάχιο 1 42 Epson S Magenta τεµάχιο 1 43 Epson S Cyan τεµάχιο 1 44 Epson S Black τεµάχιο 2 45 Epson T0711 Black τεµάχιο 2 46 Epson T0715 Multipack (BCMY) τεµάχιο 2 47 Fujitsu D30L #6 Ribbon (Τεµάχιο) τεµάχιο HP 10(C4844A) Black τεµάχιο HP 11(C4836A) Cyan τεµάχιο 8 50 HP 11(C4837A) Magenta τεµάχιο 8 51 HP 11(C4838A) Yellow τεµάχιο 8 52 HP 12A(Q2612A) τεµάχιο HP 13A(Q2613A) τεµάχιο 4 54 HP 15A(C7115A) τεµάχιο 5 55 HP 21 Black τεµάχιο 3 56 HP 21 XL Black τεµάχιο 3 57 HP 22 Colour τεµάχιο 3 58 HP 23(C1823D) Colour τεµάχιο 2 59 HP 26(51626a) Black τεµάχιο 4 60 HP 27A(C8727A) Black τεµάχιο 2 61 HP 28(C8728A) Colour τεµάχιο 4 62 HP 300(CC640E) Black τεµάχιο 2 63 HP 300(CC644E) Colour τεµάχιο 2 64 HP 339(C8767EE) Black τεµάχιο 4 65 HP 344(C9363EE) Colour τεµάχιο 4 66 HP 35A(CB435A) τεµάχιο HP 38A(Q1338A) τεµάχιο 2 68 HP 45(51645A) Black τεµάχιο HP 49A(Q5949A) τεµάχιο 9 70 HP 51A(Q7551A) τεµάχιο HP 53A(Q7553A) τεµάχιο 5 72 HP 56(C6656A) Black τεµάχιο 6 73 HP 57A(C6657A) Colour τεµάχιο 4 74 HP 78(C6578D) Colour τεµάχιο HP 82(C4813A) Yellow τεµάχιο 2 76 HP 82(C4911A) Cyan τεµάχιο 2 77 HP 82(C4912A) Magenta τεµάχιο 2 78 HP 88(C9385A) Black τεµάχιο 1 79 HP 88(C9386A) Cyan τεµάχιο 1 80 HP 88(C9387A) Magenta τεµάχιο 1 81 HP 88(C9388A) Yellow τεµάχιο 1 82 HP Q6000A Black τεµάχιο 4 83 HP Q6001A Cyan τεµάχιο 4 84 HP Q6002A Yellow τεµάχιο 4 85 HP Q6003A Magenta τεµάχιο 4 86 Konica- Minolta MT-303B ( ) (Τεµάχιο) τεµάχιο 4 87 Kyocera TK-110 τεµάχιο 3 88 Kyocera TK-17 τεµάχιο 2 89 Kyocera TK-18 τεµάχιο 2 90 Kyocera TK-410 τεµάχιο 4 91 Kyocera TK-440 τεµάχιο 3 92 Lexmark 0020K0500 Cyan τεµάχιο 2 93 Lexmark 0020K0501 Magenta τεµάχιο 2 94 Lexmark 0020K0502 Yellow τεµάχιο 2 15

16 95 Lexmark 0020K0503 Black τεµάχιο 2 96 Lexmark 12016SE τεµάχιο 4 97 Lexmark 12A8420 τεµάχιο 1 98 Lexmark 16 Black τεµάχιο 4 99 Lexmark 24016SE τεµάχιο Lexmark 250A11E τεµάχιο Lexmark 26 Colour τεµάχιο Lexmark 260A11E τεµάχιο Lexmark 32 Black τεµάχιο Lexmark 33 Colour τεµάχιο Lexmark 36 Black τεµάχιο Lexmark 37 Colour τεµάχιο Lexmark 70 Black τεµάχιο Lexmark C544X1CG Cyan τεµάχιο Lexmark C544X1KG Black τεµάχιο Lexmark C544X1MG Magenta τεµάχιο Lexmark C544X1YG Yellow τεµάχιο Minolta MT104 τεµάχιο Nashuatec GC21C Cyan τεµάχιο Nashuatec GC21K Black τεµάχιο Nashuatec GC21M Magenta τεµάχιο Nashuatec GC21Y Yellow τεµάχιο Oki µελανοταινία τεµάχιο Oki τεµάχιο Olivetti τεµάχιο Olivetti B0839 τεµάχιο Panasonic KX-FA52X τεµάχιο Panasonic KX-FA54X τεµάχιο Panasonic KX-FA83 τεµάχιο Panasonic KX-FAT88 τεµάχιο Ricoh SP1000E (413196) τεµάχιο Ricoh Type 1435 (H91-80 SLKN ) τεµάχιο Ricoh Type 3205D τεµάχιο Samsung 15M0640 τεµάχιο Samsung CLP510D2C Cyan τεµάχιο Samsung CLP510D2M Magenta τεµάχιο Samsung CLP510D2Y Yellow τεµάχιο Samsung CLP510D3K Black τεµάχιο Samsung M40 τεµάχιο Samsung ML-1610D2 τεµάχιο Samsung ML-2010D3 τεµάχιο Samsung SCX-4216D3/ELS τεµάχιο Samsung SCX-4521D3 τεµάχιο Samsung SF-D560RA τεµάχιο Sharp AR-016 τεµάχιο Sharp AR-020T τεµάχιο Sharp AR-310 τεµάχιο Sharp AR-621MT τεµάχιο Tally Printer Ribbon # τεµάχιο Xerox 106R00443 (τεµάχιο) τεµάχιο Xerox 108R310 τεµάχιο Κεφαλή HP C4810A τεµάχιο Κεφαλή HP C4811A τεµάχιο Κεφαλή HP C4812A τεµάχιο 3 16

17 149 Κεφαλή HP C4813A τεµάχιο 3 17 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. Η ιευθύντρια ιοικητικού Οικονοµικού Ε. Μακρίδου Ο Πρόεδρος Της Οικονοµικής Επιτροπής ιονύσης Ψωµιάδης Τα Μέλη 1. Νουσηκύρος Αλκιβιάδης 2. Βάνης ηµήτριος 3. Θωµαϊδης Παύλος 4. Κελεσίδου Χριστίνα 5. Κούης Κων/νος 6. Παπαϊωάννου Απόστολος 7. Βελόπουλος Κυριάκος 8. Ανθρακίδης Χρήστος 9. Καραµάνης Μιχάηλ 10. Κωνσταντινίδης Θεοδόσιος 11. Κουκουλεκίδης Π. 12. Ανδρίτσος Ι.

15PROC002743196 2015-04-30

15PROC002743196 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 44, Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100, Χαλκίδα FAX : 2221036073 Πληροφορίες: Π. Συρµακέζη Τηλέφωνο: 2221353725 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 31/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2279 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 128293/1352 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ07ΛΗ-93Υ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΝ07ΛΗ-93Υ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ XΑΛΚΙ Α 29/12/2011 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 119336/7722 Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002537026 2015-01-22

15PROC002537026 2015-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 14372/155 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002039749 2014-05-12

14PROC002039749 2014-05-12 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ XΑΛΚΙ Α 08/05/2014 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 53339/2999 Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002546852 2015-01-29

15PROC002546852 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 28-1 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: 10200(132) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012. Ημ/νία: 30 Ιουλίου 2012 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012. Ημ/νία: 30 Ιουλίου 2012 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη: 27-06-2012 Αρ. Πρωτ.: οικ. 60811/5587 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 29/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4669 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. 219 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 58200, Έδεσσα FAX : 23810 23624 Πληροφορίες: Γ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 23810 37233

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΛΕΥΚ Σ ΤΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ρ. ποφ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 75-0/3-04-04 ριθ. Πρωτ.οικ.4447/6887/08-05-04

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17 ο ΧΙΛ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Τ.Κ.: 153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002347088 2014-10-17

14PROC002347088 2014-10-17 1PROC007088 01-10-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 17/10/ 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:οικ.101/587 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΘΒ4469Β7Θ-ΟΔΤ ΑΔΑΜ: 15PROC003026166

ΑΔΑ: 7ΘΒ4469Β7Θ-ΟΔΤ ΑΔΑΜ: 15PROC003026166 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΘΒ4469Β7Θ-ΟΔΤ ΑΔΑΜ: 15PROC003026166 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 29/07/2011 29/07/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 29/07/2011 29/07/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29/07/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Λ. Συγγρού 80 88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βέροια 11-12-2009 Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Αριθμ.Πρωτ. :6264 Ταχ.Κώδικας : 59 100 Αριθ. Διακήρυξης 13 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΘΗΝΑ, 12/07/2011 ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΘΗΝΑ (115 21) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3916 Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα