Φροντιστήριο 1ο Εισαγωγή στο FLEX. Flex. Regular Expressions (1/4)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φροντιστήριο 1ο Εισαγωγή στο FLEX. Flex. Regular Expressions (1/4)"

Transcript

1 HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Φροντιστήριο 1ο Εισαγωγή στο FLEX Ι ΑΣΚΩΝ Αντώνιος Σαββίδης Slide 2 / 26 Flex Regular Expressions (1/4) Μια γεννήτρια λεξικογραφικών αναλυτών για τις γλώσσες C/C++ Για την περιγραφή του λεξικογραφικού αναλυτή χρησιµοποιούνται: Regular expressions, που περιγράφουν τα πρότυπα της γλώσσας Actions, δηλαδή ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν όταν αναγνωριστεί κάποιο συγκεκριµένο regular expression x αναγνωρίζει το χαρακτήρα x abcd - αναγνωρίζει την ακολουθία abcd. (τελεία) - αναγνωρίζει οποιοδήποτε χαρακτήρα ή σύµβολο εκτός από το new line [xyz] αναγνωρίζει ένα από τους χαρακτήρες µέσα στο σύνολο, δηλαδή το x, το y ή το z [ab-eg] αναγνωρίζει τους χαρακτήρες a, b έως e και g [^ab-e] αναγνωρίζει οποιοδήποτε χαρακτήρα ή σύµβολο δεν ανήκει στο σύνολο [ab-e] (δηλαδή οτιδήποτε εκτός από a, b, c, d, e) Slide 3 / 26 Slide 4 / 26

2 Regular Expressions (2/4) r* - αναγνωρίζει καµία ή περισσότερες επαναλήψεις του r a* περιγράφει τα ε, a, aa, aaa, r+ - αναγνωρίζει µια ή περισσότερες επαναλήψεις του r a+ περιγράφει τα a, aa, aaa,, αλλά όχι το ε r? - αναγνωρίζει καµία ή µια επανάληψη του r (διαβάζεται και προαιρετικό r) r{i, j} - αναγνωρίζει i έως j επαναλήψεις του r (όπου i, j > 0 και i < j) r{i} αναγνωρίζει ακριβώς i επαναλήψεις του r r{i,} αναγνωρίζει i ή περισσότερες επαναλήψεις του r Regular Expressions (3/4) rs αναγνωρίζει τις ακολουθίες που αναγνωρίζει η συνένωση των r και s (concatenation) (r) αναγνωρίζει την ακολουθία r (χρησιµοποιείται για να καθορίσει την προτεραιότητα) abc+ αναγνωρίζει τα abc, abcc, abccc, (abc)+ αναγνωρίζει τα abc, abcabc, r s αναγνωρίζει το r ή το s ^r αναγνωρίζει το r αλλά µόνο όταν βρίσκεται στην αρχή της γραµµής r$ αναγνωρίζει το r αλλά µόνο όταν βρίσκεται στο τέλος της γραµµής \\, \, \(, \), \*, \+, \[, \], \$, \^, \{, \},... αναγνωρίζει τους ίδιους τους χαρακτήρες \,, (, *, (escaped) Slide 5 / 26 Slide 6 / 26 Regular Expressions (4/4) οµή Προγράµµατος Flex Προσοχή στην προτεραιότητα!! Το foo bar* είναι ισοδύναµο µε (foo) (ba(r*)) Ο τελεστής * έχει µεγαλύτερη προτεραιότητα από την ακολουθία χαρακτήρων Η ακολουθία χαρακτήρων έχει µεγαλύτερη προτεραιότητα από τον τελεστή Αν θέλαµε να αναγνωρίσουµε το foo ή µηδέν ή περισσότερα bar θα γράφαµε foo (bar)* Αν θέλαµε να αναγνωρίσουµε µηδέν ή περισσότερα foo ή bar θα γράφαµε (foo bar)* Τµήµα ορισµών %% Τµήµα κανόνων %% Τµήµα κώδικα χρήστη (προαιρετικό) Slide 7 / 26 Slide 8 / 26

3 Τµήµα Ορισµών - Γενικά 1. Κώδικας Χρήστη Αντιγράφεται αυτούσιος στο παραγόµενο αρχείο µε τον κώδικα του λεξικογραφικού αναλυτή Πρέπει να βρίσκεται µέσα στα σύµβολα {% /*code*/ %} ή %top{ /*code*/ } 2. Regular expression macros (aliases) Συντάσσονται name regex και βοηθούν στην αναγνωσιµότητα του προγράµµατος Π.χ. string αντί για \"[^\n"]*\" 3. Παράµετροι για τον παραγόµενο λεξικογραφικό αναλυτή %option option_name ή %option option_name=value 4. User-defined conditions Κανόνες που ενεργοποιούνται µε βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο λεξικογραφικός αναλυτής Τµήµα Ορισµών Παράµετροι (1/2) %option header-file=./scanner.h ηµιουργεί ένα header file που περιέχει τις δηλώσεις για τους τύπους και τις συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται από τον παραγόµενο λεξικογραφικό αναλυτή %option noyywrap εν χρησιµοποιεί τη συνάρτηση yywrap, που καλείται από τον παραγόµενο λεξικογραφικό αναλυτή όταν τελειώσει το διάβασµα ενός αρχείου (αν αυτή επιστρέψει 0 ο αναλυτής συνεχίσει το scanning από την είσοδο) %option yylineno ηλώνει µια καθολική µεταβλητή µε όνοµα yylineno, που κρατάει τον αριθµό της τρέχουσας γραµµής του αρχείου εισόδου %option case-insensitive Ο παραγόµενος λεξικογραφικός αναλυτής είναι case insensitive. Αυτό σηµαίνει ότι η λέξη ClaSS θα είναι ίδια µε τη λέξη class Slide 9 / 26 Slide 10 / 26 Τµήµα Ορισµών Παράµετροι (2/2) %option reentrant Ο παραγόµενος λεξικογραφικός αναλυτής είναι reentrant (µπορούµε να κάνουµε νέα κλήση στην yylex πριν τελειώσει η προηγουµενη). Προσοχή καθώς αλλάζει ο τρόπος κλήσης της yylex %option prefix="prefix" Εξ ορισµού οι τύποι και οι συναρτήσεις που χρησιµοποιεί ο παραγόµενος λεξικογραφικός αναλυτής έχουν το πρόθεµα yy πχ. yylex, yyin, yylineno, yytext, yywrap,... Αυτή η παράµετρος αλλάζει το πρόθεµα σε PREFIX %option nounistd εν κάνει 'include' το header file unistd.h, το οποίο υπάρχει µόνο στα UNIX συστήµατα Τµήµα Ορισµών User defined conditions Οι κανόνες µπορούν να ενεργοποιούνται υπό συνθήκη µόνο όταν βρισκόµαστε σε συγκεκριµένες καταστάσεις Υπάρχουν δύο είδη conditions Inclusive (start) conditions Ορίζονται µε την εντολή %s condition_name Μπορούν να ενεργοποιούν τους κανόνες που δε βασίζονται σε καµία κατάσταση (είναι χωρίς condition) καθώς και αυτούς που βασίζονται στην κατάσταση <condition_name> Exclusive conditions Ορίζονται µε την εντολή %x condition_name Μπορούν να ενεργοποιήσουν µόνο τους κανόνες που βασίζονται στην κατάσταση <condition_name> Slide 11 / 26 Slide 12 / 26

4 Τµήµα Ορισµών Παράδειγµα Κώδικας Παράµετροι Ορισµοί regular expressions User defined conditions Τµήµα Κανόνων - Γενικά Το κύριο τµήµα του προγράµµατος περιγραφής του λεξικογραφικού αναλυτή, αφού σε αυτό καθορίζεται η λειτουργικότητά του Σύνταξη: <condition1, condition2,...> Regular expression { action } Όταν παραπάνω από ένας κανόνας ικανοποιείται, τότε επιλέγεται αυτός που καταναλώνει τους περισσότερους χαρακτήρες Αν βρεθούν δύο ή παραπάνω κανόνες που καταναλώνουν τον ίδιο αριθµό χαρακτήρων τότε επιλέγεται αυτός που έχει δηλωθεί πρώτος Slide 13 / 26 Slide 14 / 26 Conditions Τµήµα Κανόνων - Conditions Τα conditions ανάµεσα στα <, > αναφέρονται σε conditions που έχει ορίσει ο χρήστης (µε %s ή %x ) Η παράθεσή τους είναι προαιρετική. Αν παραληφθούν ο κανόνας µπορεί να ενεργοποιηθεί είτε από την default κατάσταση, είτε από τα inclusive conditions Η default κατάσταση στην οποία βρίσκεται στην αρχή ο λεξικογραφικός αναλυτής (και η οποία είναι inclusive), είναι η INITIAL και µπορεί να συµµετέχει κανονικά στη λίστα των conditions που προηγείται της κανονικής έκφρασης Η κατάσταση <*> είναι συντοµογραφία για όλες τις καταστάσεις που έχει δηλώσει ο χρήστης και για την INITIAL Τµήµα Κανόνων Regular Expressions & Actions Regular Expression To regular expression µπορεί να περιλαµβάνει ή να αποτελείται αποκλειστικά από τα macros που έχουν δηλωθεί στο τµήµα ορισµών, τα οποία θα πρέπει να περικλείονται στα σύµβολα {, }, π.χ. {comment} Το ειδικό σύµβολο <<EOF>> ικανοποιείται όταν τελειώσει η ανάγνωση του τρέχοντος αρχείου Action Ενεργοποιείται όταν ικανοποιείτε κάποια από τις καταστάσεις και το regular expression που ακολουθεί Αν ο κώδικάς του είναι πάνω από ένα statement θα πρέπει να περικλείεται σε {, } (µέσα σε block) Ο κώδικας µπορεί να χρησιµοποιεί κάποιες συναρτήσεις και µεταβλητές του παραγόµενου λεξικογραφικού αναλυτή Slide 15 / 26 Slide 16 / 26

5 Τµήµα Κανόνων ιαθέσιµες µεταβλητές και συναρτήσεις yytext: pointer σε char (ή char array στον κλασσικό lex) που περιέχει το κοµµάτι του κειµένου που έχει ικανοποιήσει το regular expression yyleng: ακέραιος που δηλώνει το µέγεθος του yytext BEGIN(condition): βάζει το λεξικογραφικό αναλυτή να µεταβεί στην κατάσταση µε όνοµα condition ECHO: αντιγράφει τα περιεχόµενα του yytext στην έξοδο. REJECT: βάζει το λεξικογραφικό αναλυτή να ενεργοποιήσει το «δεύτερο καλύτερο» κανόνα Προσοχή:Η χρήση του REJECT σε οποιονδήποτε κανόνα κάνει πολύ πιο αργό ολόκληρο το λεξικογραφικό αναλυτή input(): διαβάζει και επιστρέφει τον επόµενο χαρακτήρα από την ακολουθία εισόδου (look-ahead) unput(c): τοποθετεί το χαρακτήρα c στην ακολουθία εισόδου. Έτσι ο επόµενος χαρακτήρας που θα διαβάσει ο λεξικογραφικός αναλυτής θα είναι ο c Κανόνες χωρίς condition Κανόνες µε condition Τµήµα Κανόνων - Παραδείγµατα Slide 17 / 26 Slide 18 / 26 Τµήµα Κώδικα Χρήστη Το τµήµα κώδικα χρήστη είναι προαιρετικό και όταν παραλειφθεί µπορεί να παραλειφθεί και το δεύτερο σύµβολο %% Σκοπός του είναι µόνο η εύκολη και άµεση προσθήκη υλοποιήσεων των συναρτήσεων που χρησιµοποιούνται από τον παραγόµενο λεξικογραφικό αναλυτή Ό,τι προστίθεται σε αυτό το τµήµα αντιγράφεται χωρίς αλλαγές στο παραγόµενο αρχείο.c που περιέχει τον κώδικα του λεξικογραφικού αναλυτή Παράδειγµα: Ένας ολοκληρωµένος λεξικογραφικός αναλυτής αρχείο scanner.l Ο παραγόµενος λεξικογραφικός αναλυτής, διαβάζει την ακολουθία χαρακτήρων εξ ορισµού από το global FILE* pointer µε όνοµα yyin. Slide 19 / 26 Slide 20 / 26

6 ιαδικασία για την παραγωγή του τελικού προγράµµατος References Flex Home Page scanner.l Meta compiler για λεξικογραφικούς αναλυτές (flex/lex) scanner.c Flex Manual Flex for Windows βιβλιοθήκες εκτελέσιµο: scanner C/C++ Compiler Slide 21 / 26 Slide 22 / 26

Εργασία Προγραµµατισµού

Εργασία Προγραµµατισµού ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΛΗ 401 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εργασία Προγραµµατισµού ιδάσκων Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης Επιµέλεια εργασίας Σπύρος Αργυρόπουλος Χειµερινό

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατης Σταµατιαδης

Σταµατης Σταµατιαδης Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σηµειώσεις ιαλέξεων Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@iesl.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές.

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές. Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Το σύνολο των χαρακτήρων της QuickBASIC (QB) απαρτίζεται από τους αριθμητικούς χαρακτήρες (0 9), τους αλφαβητικούς, κεφαλαία (Α Ζ) και πεζά (a z),

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 Ι ΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Ανάθεση: Πέµπτη 15 Απριλίου 2010, 11:00 (πρωί)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ OMPI Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ OMPI Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ OMPI Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 2015 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@materials. uoc.gr Η στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας συμβόλων (symbol table) είναι μία δομή, όπου αποθηκεύεται πληροφορία σχετικά με τα σύμβολα του προγράμματος

Ο πίνακας συμβόλων (symbol table) είναι μία δομή, όπου αποθηκεύεται πληροφορία σχετικά με τα σύμβολα του προγράμματος HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Φροντιστήριο 3 ο Symbol Table & Scopes Ι ΑΣΚΩΝ Αντώνιος Σαββίδης

Διαβάστε περισσότερα

Π1 Το Σύστηµα Κανόνων CLIPS

Π1 Το Σύστηµα Κανόνων CLIPS Π1 Το Σύστηµα Κανόνων CLIPS Το CLIPS (C Language Integrated Production System είναι ένα περιβάλλον που προσφέρει δυνατότητες για προγραµµατισµό µε κανόνες, αντικείµενα και συναρτήσεις. Αναπτύχθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Ανάθεση: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, 13:00 (πρωί)

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη ήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας

Υπεύθυνη ήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας Υπεύθυνη ήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Ανάθεση: Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009, 11:00 (πρωί)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενότητα 3 Κλάσεις και αντικείμενα Πεδία Μέθοδοι Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 1.0.0 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες Κεφάλαιο Εισαγωγή Η γλώσσα C σε βάθος Εισαγωγή Οκτώβριος του 1983. Ως µεταπτυχιακός φοιτητής, γνώρισα µια δεκαοχτάχρονη αµερικανιδούλα που την έλεγαν BCPL. H σχέση µας κράτησε ένα χρόνο περίπου. Ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC Η γλώσσα προγραµµατισµού Visual

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MATLAB

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MATLAB ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MATLAB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΙΑΝΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2013 Σύντομο Εγχειρίδιο Matlab Διαμαντάρας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C Ελευθέριος. Πολυχρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΤΡΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα