Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ."

Transcript

1 ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει ανάµεσα σε δύο ανεξάρτητα δείγµατα, χρησιµοποιούµε το t-test. Για παράδειγµα, αν η µέση ηλικία των γυναικών από την Αθήνα (µ 1 ), διαφέρει από την µέση ηλικία των γυναικών από την Θεσσαλονίκη (µ 2 ). Αυτό, είναι ισοδύναµο µε το να πούµε ότι ελέγχουµε την διαφορά των µέσων τιµών µίας ποσοτικής µεταβλητής (ηλικία), ανάµεσα στις κατηγορίες µίας ποιοτικής (τόπος γέννησης). Στην περίπτωση όµως που η ποιοτική µεταβλητή, έχει περισσότερες από δύο κατηγορίες, δεν εφαρµόζουµε το t-test. Προκειµένου να ελέγξουµε το αν διαφέρουν οι µέσες τιµές µίας ποσοτικής µεταβλητής, ανάµεσα στις κατηγορίες µιας ποιοτικής, όταν αυτή έχει περισσότερες από δύο κατηγορίες (έστω k), χρησιµοποιούµε την Ανάλυση ιασποράς µιας κατεύθυνσης (One-way ANOVA). 1 Εδώ δηλαδή, θέλουµε να ελέγξουµε τη: Μηδενική υπόθεση: µ 1 =µ 2 =...=µ κ έναντι της Εναλλακτικής υπόθεσης: µ i µ j, i,j = 1,2,,k (τουλάχιστον ένα ζευγάρι διαφέρει). Προϋποθέσεις 2 :! Η ποσοτική µεταβλητή να κατανέµεται κανονικά, σε κάθε κατηγορία της ποιοτικής.! Οι διασπορές της ποσοτικής µεταβλητής, σε κάθε κατηγορία της ποιοτικής, να είναι ίσες.! Οι k - οµάδες ατόµων (k - δείγµατα) να είναι ανεξάρτητες. Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. 1 Το t-test, δεν είναι τίποτα άλλο από υποπερίπτωση της ανάλυσης διασποράς, για δύο κατηγορίες. 2 Αντίστοιχες του t-test αλλά για k-κατηγορίες!

2 SPSS 1) One Way ANOVA (Παραµετρικό τεστ ) Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να ελέγξουµε αν η µέση τιµή του βάρους των γυναικών, διαφέρει ανάλογα µε την βαθµίδα ς. ηλαδή αν η µέση τιµή της wht, διαφέρει σε κάθε κατηγορία της edu_cat. Προκειµένου να ελέγξουµε το αν το βάρος κατανέµεται κανονικά, σε κάθε βαθµίδα ς, θα χωρίσουµε τα δεδοµένα µας αρχικά ανά κατηγορία της edu_cat χρησιµοποιώντας την εντολή split : Data # Split File # Compare groups # Group based on: και βάζουµε την µεταβλητή σύµφωνα µε την οποία θα γίνει ο διαχωρισµός (edu_cat) # Ok Μετά εφαρµόζουµε τον έλεγχο των Kolmogorov Smirnov. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test EDU_CAT Πρωτοβάθµια Τριτοβάθµια a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. N Normal Parameters Most Extreme Differences a,b Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) N Normal Parameters a,b Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) N Normal Parameters a,b Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) Std. Deviation Absolute Positive Negative Std. Deviation Absolute Positive Negative Std. Deviation Absolute Positive Negative Βάρος (πριν) 89 67,72 11,74,108,108 -,061 1,022, ,88 10,15,101,101 -,054,785, ,92 10,63,128,128 -,055,641,806

3 Η µεταβλητή βάρος κατανέµεται κανονικά και στις τρεις βαθµίδες της ς. Μπορούµε να προχωρήσουµε λοιπόν στην ανάλυση διασποράς. Analyze # General linear model # Univariate # Dependent Variables: βάζουµε την ποσοτική µεταβλητή, Fixed factors: βάζουµε την ποιοτική µεταβλητή # Ok Post hoc # Post hoc test for: edu_cat # ενεργοποιούµε τα: LSD, Bonferroni & Tukey # Continue Save # Residuals # ενεργοποιούµε τα: Unstandardized # Continue Options # Display means for: edu_cat # Display : ενεργοποιούµε τα: Descriptive statistics, Estimates of effect size, Parameter estimates & Homogeneity tests # Continue Levene's Test of Equality of Error Variances a F df1 df2 Sig., ,396 Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. a. Design: Intercept+EDU_CAT Το Levene s Test of Equality of Error Variances κάτω από τη µηδενική υπόθεση: οι διασπορές είναι ίσες ( σπρωτοβ. = σδευτεροβ. = στριτοβ.), δίνει p-value = Κατά συνέπεια ισχύει και η προϋπόθεση της ισότητας των διασπορών. Source Corrected Model Intercept EDU_CAT Error Total Corrected Total Tests of Between-Subjects Effects Type III Sum of Squares df Square F Sig. Eta Squared 663,838 a 2 331,919 2,713,069, , , ,690,000, , ,919 2,713,069, , , , , a. R Squared =,031 (Adjusted R Squared =,019)

4 F-test: Ο έλεγχος γίνεται κάτω από την µηδενική υπόθεση ότι οι µέσες τιµές του βάρους είναι ίσες για κάθε βαθµίδα της ς. Parameter Intercept [EDU_CAT=1] [EDU_CAT=2] [EDU_CAT=3] Parameter Estimates 95% Confidence Interval B Std. Error t Sig. Lower Bound Upper Bound Eta Squared 61,920 2,212 27,990,000 57,553 66,287,821 5,799 2,504 2,316,022,857 10,741,030 4,963 2,633 1,885,061 -,234 10,161,020 0 a,,,,,, a. This parameter is set to zero because it is redundant. Το µοντέλο που αντιστοιχεί στον παραπάνω πίνακα είναι το: Y i = µ + b EDU_CAT=i, i = 1,2 ή 3 όπου! στη θέση του i, βάζουµε το επίπεδο εκείνο της κατηγορικής µας, για τα άτοµα του οποίου θέλουµε να υπολογίσουµε την αναµενόµενη µέση τιµή (Υ i )!! µ είναι η σταθερά (intercept), η οποία αντιστοιχεί στην αναµενόµενη µέση τιµή του βάρους για τις γυναίκες που έχουν τελειώσει την τριτοβάθµια (επίπεδο αναφοράς) b EDU_CAT=1 = # Η µέση τιµή του βάρους των γυναικών που έχουν τελειώσει την πρωτοβάθµια είναι κατά 5.8 κιλά µεγαλύτερη από τη µέση τιµή του βάρους των γυναικών που έχουν τελειώσει την τριτοβάθµια (επίπεδο αναφοράς). Το αντίστοιχο one sample t-test (p-value = 0.022) δείχνει ότι η διαφορά αυτή στις µέσες τιµές είναι στατιστικά σηµαντική. b EDU_CAT=2 = # Η µέση τιµή του βάρους των γυναικών που έχουν τελειώσει την δευτεροβάθµια είναι κατά 5 κιλά µεγαλύτερη από τη µέση τιµή του βάρους των γυναικών που έχουν τελειώσει την τριτοβάθµια (επίπεδο αναφοράς). Το αντίστοιχο one sample t-test (p-value = 0.061) δείχνει ότι η διαφορά αυτή στις µέσες τιµές δεν είναι στατιστικά σηµαντική.

5 Multiple Comparisons LSD (I) EDU_CAT Πρωτοβάθµια (J) EDU_CAT Τριτοβάθµια Πρωτοβάθµια Τριτοβάθµια Difference 95% Confidence Interval (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound,84 1,85,652-2,81 4,48 5,80* 2,50,022,86 10,74 -,84 1,85,652-4,48 2,81 4,96 2,63,061 -,23 10,16 Τριτοβάθµια Πρωτοβάθµια Based on observed means. *. The mean difference is significant at the,05 level. -5,80* 2,50,022-10,74 -,86-4,96 2,63,061-10,16,23 Στον παραπάνω πίνακα µπορούµε να δούµε αναλυτικά τις διαφορές στις µέσες τιµές σε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς ανά δύο των κατηγοριών της ποιοτικής. Το αστεράκι σε κάποια διαφορά, µας πληροφορεί ότι είναι στατιστικά σηµαντική, στο επίπεδο του 5 %. Εναλλακτικός τρόπος για την εφαρµογή της One-way ANOVA Analyze # Compare s # One way anova # και δηλώνουµε την ποσοτική µεταβλητή (depended) και τη ποιοτική (Factor) # Post hoc # Equal variances Assumed και ενεργοποιούµε τα: LSD, Bonferroni & Tukey # Continue # Ok 2) Μη - Παραµετρικό τεστ Στην περίπτωση που δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις, καταφεύγουµε σε µη παραµετρικό έλεγχο. Τότε SPSS Analyze # Non parametric tests # k Independent Samples test # Test variable list: την ποσοτική µεταβλητή, Grouping variable: την ποιοτική, στο Define Range δηλώνουµε το εύρος των τιµών της ποιοτικής µεταβλητής και επιλέγουµε το Kruskal Wallis test # Ok.

6 Γραφική Απεικόνιση Graphs # Error Bar # Simple # Define # Y axis: βάζουµε την ποσοτική µεταβλητή, X Axis: βάζουµε την ποιοτική µεταβλητή # Ok % CI Βάρος (πριν) N = Πρωτοβάθµια εκπαίδευ Τριτοβάθµια εκπαίδευ εκπαίδ EDU_CAT

7 ΣΤ 2. Ανάλυση ιασποράς κατά δύο κατευθύνσεις. Προκειµένου να ελέγξουµε το αν διαφέρουν οι µέσες τιµές µίας ποσοτικής µεταβλητής, ανάµεσα στις κατηγορίες όχι µίας ποιοτικής όχι αλλά δύο χρησιµοποιούµε την Ανάλυση ιασποράς δύο κατευθύνσεων (Two-way ANOVA). Εδώ, για κάθε ποιοτική µεταβλητή ξεχωριστά θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι: Μηδενική υπόθεση: µ 1. =µ 2. =...=µ κ. έναντι της Εναλλακτικής υπόθεσης: µ i. µ j., i,j = 1,2,,k (τουλάχιστον ένα ζευγάρι διαφέρει), όπου η. στους δείκτες των µέσων τιµών δηλώνει ότι η άλλη µεταβλητή παραµένει σταθερή. Προϋποθέσεις :! Οι παρατηρήσεις να προέρχονται από κανονική κατανοµή.! Οι διασπορές των συγκρινόµενων κανονικών κατανοµών, να είναι ίσες.! Οι προκύπτουσες οµάδες ατόµων να είναι ανεξάρτητες. SPSS Two Way ANOVA Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να ελέγξουµε αν η µέση τιµή του βάρους των γυναικών, διαφέρει ανάλογα µε την βαθµίδα ς και τον τόπο γέννησης. ηλαδή αν η µέση τιµή της wht, διαφέρει σε κάθε κατηγορία της edu_cat και της bp. Analyze # General linear model # Univariate # Dependent Variables: βάζουµε την ποσοτική µεταβλητή, Fixed factors: βάζουµε τις ποιοτικές µεταβλητές Model # Custom και στο πλαίσιο Model: edu_cat, bp, Built terms: Main Effects # Continue Post hoc # Post hoc test for: edu_cat, bp # ενεργοποιούµε τα: LSD, Bonferroni & Tukey # Continue

8 Save # Residuals # ενεργοποιούµε τα: Unstandardized # Continue Options # Display means for: edu_cat, bp # Display : ενεργοποιούµε τα: Descriptive statistics, Estimates of effect size, Parameter estimates & Homogeneity tests # Continue # Ok Levene's Test of Equality of Error Variances a F df1 df2 Sig. 1, ,317 Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. a. Design: Intercept+BP+EDU_CAT Το Levene s Test of Equality of Error Variances, κάτω από τη µηδενική υπόθεση της ισότητας των διασπορών, δίνει p-value = Κατά συνέπεια ισχύει και η προϋπόθεση της ισότητας των διασπορών. Source Corrected Model Intercept BP EDU_CAT Error Total Corrected Total Tests of Between-Subjects Effects Type III Sum of Squares df Square F Sig. Eta Squared 2033,316 a 3 677,772 5,893,001, , , ,606,000, , ,477 11,907,001, , ,298 4,385,014, , , , , a. R Squared =,094 (Adjusted R Squared =,078)

9 F(Corrected model): Ο έλεγχος γίνεται κάτω από την µηδενική υπόθεση ότι η µέση τιµή της wht, διαφέρει σε κάθε κατηγορία της edu_cat και της bp. F(Εdu_cat): Ο έλεγχος γίνεται κάτω από την µηδενική υπόθεση ότι η µέση τιµή της wht, διαφέρει σε κάθε κατηγορία της edu_cat, λαµβάνοντας υπόψη και τη µεταβλητή bp. F(Βp): Ο έλεγχος γίνεται κάτω από την µηδενική υπόθεση ότι η µέση τιµή της wht, διαφέρει σε κάθε κατηγορία της bp, λαµβάνοντας υπόψη και τη µεταβλητή edu_cat. Parameter Intercept [BP=1] [BP=2] [EDU_CAT=1] [EDU_CAT=2] [EDU_CAT=3] Parameter Estimates 95% Confidence Interval B Std. Error t Sig. Lower Bound Upper Bound Eta Squared 56,147 2,720 20,641,000 50,778 61,517,715 6,560 1,901 3,451,001 2,807 10,312,065 0 a,,,,,, 7,297 2,466 2,959,004 2,429 12,165,049 5,379 2,556 2,105,037,334 10,424,025 0 a,,,,,, a. This parameter is set to zero because it is redundant. Το µοντέλο που αντιστοιχεί στον παραπάνω πίνακα είναι το: Y i = µ + b BP=j + b EDU_CAT=i, j = 1 ή 2 και i = 1,2 ή 3 όπου! στη θέση του i, βάζουµε το επίπεδο εκείνο της κατηγορικής µας, για τα άτοµα του οποίου θέλουµε να υπολογίσουµε την αναµενόµενη µέση τιµή (Υ i )! µ είναι η σταθερά (intercept),η οποία αντιστοιχεί στην αναµενόµενη µέση τιµή του βάρους για τις γυναίκες που έχουν τελειώσει την τριτοβάθµια και είναι από την Θεσσαλονίκη (επίπεδο αναφοράς). b BP=1 = # Η µέση τιµή του βάρους των γυναικών που είναι από την Αθήνα, είναι κατά 6.5 κιλά µεγαλύτερη, από τη µέση τιµή του βάρους των γυναικών είναι από την Θεσσαλονίκη (επίπεδο αναφοράς), δεδοµένου ότι έχουν την ίδια βαθµίδα

10 ς. Το αντίστοιχο one sample t-test (p-value = 0.001) δείχνει ότι η διαφορά αυτή στις µέσες τιµές είναι στατιστικά σηµαντική. b EDU_CAT=1 = # Η µέση τιµή του βάρους των γυναικών που έχουν τελειώσει την πρωτοβάθµια είναι κατά 7.3 κιλά µεγαλύτερη από τη µέση τιµή του βάρους των γυναικών που έχουν τελειώσει την τριτοβάθµια (επίπεδο αναφοράς), δεδοµένου ότι κατάγονται από την ίδια πόλη. Το αντίστοιχο one sample t-test (p-value = 0.004) δείχνει ότι η διαφορά αυτή στις µέσες τιµές είναι στατιστικά σηµαντική. b EDU_CAT=2 = # Η µέση τιµή του βάρους των γυναικών που έχουν τελειώσει την δευτεροβάθµια είναι κατά 5.4 κιλά µεγαλύτερη από τη µέση τιµή του βάρους των γυναικών που έχουν τελειώσει την τριτοβάθµια (επίπεδο αναφοράς), δεδοµένου ότι κατάγονται από την ίδια πόλη. Το αντίστοιχο one sample t-test (p-value = 0.037) δείχνει ότι η διαφορά αυτή στις µέσες τιµές είναι στατιστικά σηµαντική. LSD Multiple Comparisons (I) EDU_CAT Πρωτοβάθµια εκπαίδευ (J) EDU_CAT Τριτοβάθµια εκπαίδευσ Πρωτοβάθµια εκπαίδευ Τριτοβάθµια εκπαίδευσ Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound,84 1,79,641-2,70 4,37 5,80* 2,43,018 1,01 10,59 -,84 1,79,641-4,37 2,70 4,96 2,55,054-7,62E-02 10,00 Τριτοβάθµια εκπαίδευσ Πρωτοβάθµια εκπαίδευ -5,80* 2,43,018-10,59-1,01-4,96 2,55,054-10,00 7,62E-02 Based on observed means. *. The mean difference is significant at the,05 level. Για την προϋπόθεση της κανονικής κατανοµής, ο συντοµότερος τρόπος είναι να εξετάσουµε κατά πόσο κατανέµονται κανονικά τα κατάλοιπα (residuals) 3 που υπολογίστηκαν µε την εφαρµογή της two-way-anova. Αν τα κατάλοιπα κατανέµονται κανονικά, τότε όλες οι παρατηρήσεις προέρχονται από κανονική κατανοµή. 3 Αυτό θα µπορούσε να γίνει και στην περίπτωση της one-way ANOVA.

11 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test N Normal Parameters a,b Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) Std. Deviation Absolute Positive Negative a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Residual for WTA 174-3,29E-08 10,6311,075,075 -,046,986,285 Γραφική Απεικόνιση Graphs # Error Bar # Clustered # Define # Variable: βάζουµε την ποσοτική µεταβλητή, Category Axis: βάζουµε τη µια ποιοτική µεταβλητή και Define clusters by βάζουµε την άλλη ποιοτική µεταβλητή # Ok % CI Βάρος (πριν) N = Πρωτοβάθµια εκπαίδευ Τριτοβάθµια εκπαίδευ εκπαίδ 3 Τόπος γέννησης Αθήνα Θεσσαλονίκη EDU_CAT

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Να δοθούν οι βασικές αρχές των µη παραµετρικών ελέγχων (non-parametric tests). Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν οι γνωστότεροι µη παραµετρικοί έλεγχοι Να αναπτυχθεί η µεθοδολογία των

Διαβάστε περισσότερα

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Επιστηµονική Επιµέλεια: ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Καταρχήν Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι εν απαιτούν κανονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μη Παραµετρικά Κριτήρια. Παραµετρικά Κριτήρια

Μη Παραµετρικά Κριτήρια. Παραµετρικά Κριτήρια Κεφάλαιο 7 Μη Παραµετρικά Κριτήρια Παραµετρικά Κριτήρια Τα παραµετρικά κριτήρια είναι στατιστικά κριτήρια που απαιτούν την ικανοποίηση συγκεκριµένων προϋποθέσεων είτε αναφορικά µε συγκεκριµένες παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Σκαρβέλης Μ., Τζιτζιρής Κ.,Παπαδόπουλος Ι. Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, B. Γρίβα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 5 (σσ. 0-0) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 5 (pp. 0-0) ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης Νικόλαος Φαρµάκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ αναπαραγωγιµότητας των εργαστηριακών εξετάσεων, ελτ. Ελλην. Μικροβ. Εταιρ., Ιαν.-Φεβρ. 00, 46 (): 7-86. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο ιοίκησης(μανατζµεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκµεταλλεύσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων xxxxxxxx ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(3): 332 341 NOSILEFTIKI 2009, 48(3): 332 341 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α O R I G I N A L PA P E R Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση των απαραίτητων προυποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχείς συναρτήσεις και συντελεστής µεταβλητότητας: Προσέγγιση µέσα από δειγµατοληψία

Συνεχείς συναρτήσεις και συντελεστής µεταβλητότητας: Προσέγγιση µέσα από δειγµατοληψία ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 16 (σσ. 14-) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 16 (pp. 14-) Συνεχείς συναρτήσεις και συντελεστής µεταβλητότητας: Προσέγγιση µέσα από δειγµατοληψία Νικόλαος Φαρµάκης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Συγκριτική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα