152(1) του (1) του 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "152(1) του 2000 118(1) του 2003."

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. I(III) 6995 Ν. 37(III)/2003 Αρ. 3758, Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Πρωτοκόλλων αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 2003 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 37(111) του 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΚ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δέσμευση της Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για κύρωση,' με την ένταξη της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Πρώτου Πρωτοκόλλου σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Πρωτοκόλλου σχετικά με την Ερμηνεία της Σύμβασης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με Προδικαστικές Αποφάσεις και του Δεύτερου Πρωτοκόλλου για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων; Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης για την Προστα Συνοπτικός σία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των τιτ α= " Πρωτοκόλλων αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία, έννοια «αδίκημα» σημαίνει οποιοδήποτε αδίκημα που προβλέπεται ως τέτοιο στον παρόντα Νόμο «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία* «εθνικός δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει αυτόν που κατέχει δημόσια θέση, είτε μόνιμα είτε προσωρινά είτε με αναπλήρωση στην υπηρεσία της Δημοκρατίας «ηθικός αυτουργός» σημαίνει το πρόσωπο που συμβουλεύει ή που προάγει άλλον για διάπραξη αδικήματος «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «νομικό πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε οργανισμό ή οντότητα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με νομική προσωπικότητα «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» σημαίνει το αδίκημα συγκάλυψης, το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 4 των περί Συγκάλυψης, 6ΐ(ΐ) του 1996 Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις ^(1)ί υΐ998 Νόμων του 1996 έως το 2003* ΐ20(ΐ) του (1) του (1) του 2003.

2 Ν. 37(ΙΙΙ)/ Δεύτερος Πίνακας. Τρίτος Πίνακας. Τέταρτος Πίνακας. Πρώτος Πίνακας. Κύρωση. Πεδίο Εφαρμογής. Κεφ Αδικήματα. «Πρωτόκολλα» σημαίνει το Πρώτο Πρωτόκολλο της Σύμβασης σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών'Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του*άρθρου Κ3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του οποίου το κείμενο στο ελληνικό πρωτό. τύπο εκτίθεται στο Δεύτερο Πίνακα, το Πρωτόκολλο σχετικά με την Ερμηνεία της Σύμβασης για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές Αποφάσεις, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του οποίου το κείμενο στο ελληνικό πρωτότυπο εκτίθεται στον Τρίτο Πίνακα και το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Σύμβασης σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του οποίου το κείμενο στο ελληνικό πρωτότυπο εκτίθεται στον Τέταρτο Π ίνακα. «Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της οποίας το κείμενο στο ελληνικό πρωτότυπο εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα. 3. Η Σύμβαση και τα Πρωτόκολλα αυτής κυρώνονται με τον παρόντα Νόμο. 4. Ανευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που (α) Το αδίκημα έχει διαπραχθεί εν όλω ή εν μέρει εντός του εδάφους της Δημοκρατίας, (β) το προϊόν του αδικήματος αποκτήθηκε εντός του εδάφους της Δημοκρατίας, (γ) κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος, ο αυτουργός ήταν υπήκοος της Δημοκρατίας ή βρισκόταν στην υπηρεσία της Δημοκρατίας, (δ) στην περίπτωση που το αδίκημα διαπράχθηκε σε ξένη χώρα, οποιοδήποτε πρόσωπο βρισκόταν στο έδαφος της Δημοκρατίας κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος και υπήρξε εν γνώσει του συνεργός ή ηθικός αυτουργός σε αυτό, (ε) ο δράστης του αδικήματος είναι εθνικός δημόσιος υπάλληλος ή κοινοτικός υπάλληλος στην υπηρεσία οργάνου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οργανισμού που δημιουργείται σύμφωνα με τις Συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με έδρα τη Δημοκρατία ή μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Δικαστηρίου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 5. (1) Κάθε πρόσωπο που, όσον αφορά τις δαπάνες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκ προθέσεως ή διά παραλείψεως, χρησιμοποιεί ή υποβάλλει πλαστές, ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή έγγραφα, αποσιωπεί πληροφορίες κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης ή χρησιμοποιεί τους πόρους που προέρχονται από το γενικό προϋπολογισμό των Κοινοτήτων ή από τους προϋπολογισμούς των οποίων η διαχείριση ασκείται από τις Κοινότητες ή για λογαριασμό τους, για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους οι πόροι αυτοί

3 6997 Ν. 37(ΠΙ)/2003 χορηγήθηκαν αρχικά, με αποτέλεσμα την αχρεώστητη είσπραξη ή παρακράτηση αυτών των πόρων, είναι ένοχο κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δυο αυτές ποινές. (2) Κάθε πρόσωπο που, όσον αφορά τα έσοδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκ προθέσεως ή διά παραλείψεως χρησιμοποιεί ή υποβάλλει πλαστές, ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή έγγραφα, αποσιωπεί πληροφορίες κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης ή χρησιμοποιεί εκτός προορισμού ένα. νόμιμα αποκτηθέν πλεονέκτημα, με αποτέλεσμα την παράνομη μείωση των πόρων του γενικού προϋπολογισμού των Κοινοτήτων ή των προϋπολογισμών, των οποίων η διαχείριση ασκείται από τις Κοινότητες ή για λογαριασμό τους, είναι ένοχο κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων, ή σε χρηματική ποινή πού δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή κάι στις δυο αυτές ποινές. (3) Εάν το ποσό που αφορά το αδίκημα υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες λίρες, τότε ο δράστης είναι ένοχος σοβαρής απάτης και υπόκειται σε φυλάκιση τεσσάρων χρόνων, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. (4) Σε περίπτωση διάπραξης απάτης που αφορά σε ποσό που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες, ο δράστης είναι ένοχος απάτης ευτελούς αξίας και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες. 6. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, το άρθρο 20 του Αυτουργοί. Ποινικού Κώδικα, αναφορικά με τη συμμετοχή σε αδίκημα, τυγχάνει εφαρμογής για οποιοδήποτε αδίκημα προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. 7. Κάθε πρόσωπο που αποπειράται να διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα, Απόπειρα, είναι ένοχο πλημμελήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης δυο ετών ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και το άρθρο 366 του Ποινικού Κώδικα, αναφορικά με την απόπειρα διάπραξης αδικήματος, τυγχάνει εφαρμογής. 8. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση που πρό Ευθύνη σωπο υπαγόμενο στην εποπτεία διευθυντή επιχείρησης ή άλλου φυσικού προ δι ε υθυντων σώπου που έχει την εξουσία λήψης απόφασης ή ελέγχου σε επιχείρηση, διαπράξει για λογαριασμό της επιχείρησης οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 5, τότε ο διευθυντής της επιχείρησης αυτής ή το φυσικό πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης απόφασης ή ελέγχου στην επιχείρηση είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός έτους, ή σε χρηματική ποινή που δεν ξεπερνά τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. (2) Το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), υπέχει ποινική ευθύνη εφόσον (α) Γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ο,τιδήποτε σχετικό με το αδίκημα που διέπραξε το πρόσωπο που βρίσκεται υπό την εποπτεία του και (β) παρέλειψε να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή του αδικήματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1). 9. Κάθε πρόσωπο που διαπράττει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που ανα παθητική και φέρονται στα άρθρα 2 και 3 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης σχετικά δωροδοκία με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο ζημιώνει ή μπορεί να ζημιώσει τα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είναι ένοχο κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης επτά ετών, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

4 Ευθύνη νομικού προσώπου. Κυρώσεις. Δήμευση, παγοποίηση και άλλα διατάγματα. 61(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. Ν. 37(ΙΙΙ)/ (1) Κάθε νομικό πρόσωπο υπέχει ευθύνη και δύναται να διωχθεί για οποιοδήποτε αδίκημα, το οποίο διαπράττεται προς όφελος του από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και που κατέχει εντός του νομικού προσώπου ηγετική θέση βασιζόμενη (α) Σε εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου, (β) σε εξουσία λήψεως αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου ή (γ) σε εξουσία ασκήσεως ελέγχου εντός του νομικού προσώπου. (2) Κάθε νομικό πρόσωπο δύναται να διωχθεί και σε κάθε περίπτωση που η ελλιπής επιτήρηση ή έλεγχος εκ μέρους ενός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη του αδικήματος προς όφελος του νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του: Νοείται ότι_ η ευθύνη του νομικού προσώπου δυνάμει του παρόντος άρθρου για οποιοδήποτε αδίκημα δεν αποκλείει την ποινική δίωξη των φυσικών προσώπων για το αδίκημα αυτό. 11. (1) Εφόσον νομικό πρόσωπο κριθεί ένοχο δυνάμει του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες. (2) Επιπρόσθετα της ποινής που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το νομικό. πρόσωπο δύναται, αναλόγως του αδικήματος, να υπόκειται (α) Σε αποκλεισμό από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις, (β) σε μέτρα οριστικής ή προσωρινής απαγόρευσης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, (γ) σε δικαστική απόφαση διάλυσης. 12. Οποιοδήποτε αδίκημα, θεωρείται ως γενεσιουργό αδίκημα και τυγχάνουν εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις των περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμων του 1996 έως το 2003, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται από άλλο νόμο, και οι οποίες αφορούν την παγοποίηση ή δήμευση περιουσιακών στοιχείων ή εσόδων. 13. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία θα ληφθεί το αργότερο σε ένα μήνα μετά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

5 6999 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΐ οποία καταρτίζεται βάσει του άρορυ Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ αυτής της σύμβασης, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωοης, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης Ιουλίου 1995, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διασφαλίσουν την αποτελεσματική συμβολή των. ποινικών τους νομοθεσιών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι απάτες σε βάρος των εσόδων και των δαπανών των Κοινοτήτων σε πολλές περιπτώσεις δεν περιορίζονται σε μία μόνη χώρα, συχνά δε διαπράττονται από οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβάλλει την ποινική δίωξη των απατών σε βάρος των συμφερόντων αυτών και, προς το σκοπό* αυτό, την υιοθέτηση ενιαίου ορισμού, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι είναι ανάγκη να καταστεί αυτή η συμπεριφορά αξιόποινη, με την επιβολή αποτελεσματικών," αναλογικών και αποτρεπτικών ποινικών κυρώσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής άλλων κυρώσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και ότι απαιτέίτατι, στις περιπτώσεις βαρείας τουλάχιστον απάτης να επιβάλλεται, για την εν λόγω συμπεριφορά, στερητική της ελευθερία: ποινή και \\Ι χω^εί γι' αυτήν έκδοση, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν.σημαντικό ρόλο στους τομείς που χρηματοδοτούνται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ότι τα πρόσωπα που έχουν την εξουσία λήψεως αποφάσεων στις επιχειρήσεις θα πρέπει να υπέχουν ποινική ευθύνη σε συγκεκριμένες περιπτώ σεις, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να καταπολεμήσουν από κοινού την απάτη σε βάρος των οικονομικών'συμφερόντων ιων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις περί τη δικαιοδοσία, την έκδοση και την αμοιβαία συνεργασία, ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ ως ακολούθως Άρθρο Ι ι ινικοτητες Ι. Π.α ιυϋ». υλυ.ϊυύς της παρούσας σύμβασης, απάτη εις βάηο ΤΙ:>\ οικονομικών ann'pwv.:. «: ΕνρωΓϊίΐίκών Κοινοτήιων ΓΗ ΥΝΙΤΓΊ: α) όσον «φορά τις δαπάνες, κάθε εκ προθέσεως πράξη ή παράλειψη, σχετικά μέ: τ, Ι ΧΡήση ή τη ν υποβολή πλαστών, ανιικριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με αποτέλεσμα την οχρεώοτητη είσπραξη ή παρακράτηση πόρων που προέρχονται από το γενικό προϋπολογισμό των Κοινοτήτων ή από τους προϋπολογισμούς των οποίων η διαχείριση ασκείται από τις Κοινότητες ή για λογαριασμό τους, TIJV («ποιι:.ι;.ι.τηση πληροφοριών κατά παράβαση :.';; ι;.\ο Λ^^ωυης, με τα uuiu ιοίυίελεοματα, Xijv μη κατά προορισμό χρηοη αυτών των πόρων, για σκοπούς άλλου: ο.70 ουδούς για τους οποίο»; /θρηνήθηκαν οο/ιχώςβ) όσον αφορά τα έσοδα, κάθε εκ προθέσεως πράξη ή παράλειψη σχετικά με: Τ, 1 ΧΟ'Ίοη ή την υποβολή πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με αποτέλεσμα την παράνομη μείωση των πόρων του γενικού προϋπο. λογισμού τιον Κοινοτήτων ή των προϋπολογισμών τοιν οποίων η διαχείριση ασκείται από τις Κοινότητες ή για λ,ογαριασμό τους.

6 7000 την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα αυτά αποτελέσματα, την μη κατά προορισμσν χρήση ένος νόμιμα αποκτηθέντος πλεονεκτήματος με τα αυτά αποτελέσματα. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 2, κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά των διατάξεων της παραγράφου 1 στο εσωτερικό ποινικό του δίκαιο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι αναφερόμενες σ' αυτές συμπεριφορές να χαρακτηρίζονται εγκλήματα. 3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 2, κάθε κράτος μέλος λαμβάνει ωσαύτως τα αναγκαία μέτρα ώστε η εκ προθέσεως κατάρτιση ή χορήγηση πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων με τα αποτελέσματα που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 να τιμωρούνται ως ποινικό αδίκημα, εάν δεν τιμωρούνται ήδη είτε ως κύριο έγκλημα, είτε ως συνεργεία, είτε ώς ηθική αυτουργία, είτε ως απόπειρα απάτης, όπως ορίζονται στην παράγραφο Ο εκ προθέσεως χαρακτήρας πράξεως ή παραλείψεως, στον οποίο αναφέρονται οι παράγραφοι 1 και 3, μπορεί να προκύπτει από αντικειμενικές πραγματικές περιστάσεις. Άρθρο 2 Κυρώσεις 1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 συμπεριφορές, καθώς και η συνεργεία, η ηθική αυτουργία και η απόπειρα που συνδέονται με αυτές να επισύρουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις, που να περιλαμβάνουν, τουλάχιστον στις περιπτώσεις βαρείας απάτης, στερητικές της ελευθερίας ποινές για τις οποίες χωρεί ενδεχομένως έκδοση. Ως βαρεία θεωρείται κάθε απάτη που αφο.υά ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ποσό, οριζόμενο από τα κράτη μέλη και μη δυνάμενο να υπερβεί τα Ecu. 2. Σε περίπτωση απάτης ευτελούς αξίας, η οποία αφορά συνολικό ποσό κατώτερο των Ecu και δεν.παρουσιάζει ιδιαιτέρως επιβαρυντικές περιστάσεις κατά τη νομοοεοία τους, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν κυρώσεις διαφορετικές από εκείνες που προβ?νέπονται στην πορά. ιΐιί( 0!. :. Το Συμβούλιο τη; Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί UF ΙΗΙ.Λ 4'ωνη απόφαση να τροποποιήσει το ποσό της παραγράφου Άρθρο 3 Ποινική ευθύνη διευθυντών επιχείρησης Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι όιευθιιντές επιχείρησης ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχειρήσεις, να δύνανται να υπέχουν ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζει το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, σε περίπτωση που πρόσωπο υπαγόμενο στην εποπτεία τους διαπράξει για λογαριασμό της επιχείρησης απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1. Άρθρο 4 Δικαιοδοσία Ι. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό της δικαιοδοσίας του ως προς τα εγκλήματα, που έχει θεσπίσει κατ' εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 παράγραφος 1, όταν: η απάτη, η συμμετοχή σε απάτη ή η απόπειρα απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαπράττεται εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος του, περιλαμβανομένης και της απάτης, της οποίας το προϊόν αποκτάται στο έδαφος αυτό, πρόσωπο ευρισκόμενο οτο έδαφος του καθίσταται εν γνώσει συνεργός ή ηθικός αυτουργός σε απάτη τελούμενη στο έδαφος άλλου κράτους, ο φυσικός αυτουργός είναι υπήκοος του εν. λόγω κράτους μέλους. Εννοείται ότι η νομοθεσία του κράτους μέλους μπορεί να προβλέψει ότι η συμπεριφορά τιμωρείται και στη χώρα που διαπράχθηκε. 2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί, κατά τη γνωστοποίηση που διενεργεί'σύμφωνα με το.άρθρο 11 παράγραφος 2, να δηλώσει ότι δεν εφαρμόζει τον κανόνα που προβλέπει η παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση... Άρθρο 5 Έκδοση 1. Κάθε κράτος μέλος το οποίο, βάσει της νομοθεσίας του, δεν εκδίδει υπηκόους του, λαμβάνει τα αναγκαία μέτφα προκειμένου να καθορίσει τη δικαιοδοσία του για εγκλήματα που έχει θεσπίσει σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 παράγραφος 1, όταν αυτά διαπράττονται από υπηκόους του εκτός του εδάφους του. 2. Κάθ^ κρόιος μέλος, όταν υπήκοος του φέρεται ότι ϋκ,/ιοαξε, οι" ύ.'λ<> κυι>ΐι«ς utxoc. er/καημα <vm rtvtin T."vrj οε συμπεριφορά περιγραφόμενη πτα όρορα 1 και Ί :;cya γύιιφυς 1, και δεν τον εκδίδει οτο άλλο κράτος μέλος εκ μόνου του λό..τ>; ΤΙΚ ιηογένπάγ τ "ν,v j. ; ; ' ' την i.ni'iflvrm otic αρμόδιε? ΐι»ν.τ ; χον '«r τ:;ν ενδεχόμενη ι':'.;: ι; οη ποινικής διώξεως. Για να καταστεί δυνατή η άσκηση ποινικής διώξεως, οι δικογραφίες, οι πληροφορίες και τα αντικείμενα που αφορούν το έγκλημα διαβιβάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία.ju άρθρου 6 της ευρωπαϊκής σύμβασης περί εκδόσεως. Το εκζητούν κράτος μέλος ενημερώνεται για την ασκηθείσα ποινική δίωξη και για τα αποτελέσματα της. 3. Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοση σε περίπτωση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερό

7 7001 ντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκ μόνο του λόγου ότι πρόκειται για αδίκημα τελωνειακό ή φορολογικό. 4. Για τους οκοπούς του παρόντος άρθρου, η έκφραοη «υπήκοοι κράτους μέλους» ερμηνεύεται σύμφωνα με τυχόν δήλωση που το συγκεκριμένο κράτος υποβάλλει βάοει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) της ευρωπαϊκής σύμβασης περί εκδόσεως. Άρθρο 6 Συνεργασία 1. Αν ποινικά'κολάσιμη απάτη, οριζόμενη στο άρθρο 1, αφορά τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, τα κράτη αυτά συνεργάζονται αποτελεσματικά κατά την προκαταρκτική έρευνα, την ποινική δίωξη και την επιβολή των ποινών μέσω ιδίως της δικαστικής συνδρομής, της έκδοσης, της διαβίβασης των ποινικών διώξεων και της εκτέλεσης ποινικών αποφάσεων εκδιδομένων σε άλλο κράτος μέλος. 2. Όταν πλείονα κράτη μέλη έχουν δικαιοδοσία αλλά και δυνατότητα αποτελεσματικής ποινικής δίωξης εγκλήματος που βασίζεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά, τα κράτη αυτά θα συνεργασθούν για να αποφασίσουν ποιο θα ασκήσει ποινική δίωξη κατά του δράστη ή των δραστών και εάν υπάρχει δυνατότητα να. ασκηθεί η ποινική δίωξη σε ένα μόνο κράτος μέλος. Άρθρο 7 Ne bis in idem 1. Τα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν στις εθνικές ποινικές νομοθεσίες τους τον κανόνα «ne bis in idem, βάοει του οποίου ένα πρόσωπο, δικασθέν τελεσιδίκως σε ένα κράτος μέλος, δεν επιτρέπεται να διωχθεί ποινικώς σε άλλο κράτος μέλος για την ίδια πράξη, υπό τον όρο ότι η τυχόν επιβληθείσα ποινή έχει εκτελεσθεί ή ευρίσκεται στο στάδιο της εκτελέσεως ή έχει καταστεί αδύνατη η εκτέλεση της βάσει της νομοθεσίας του κράτους εντός του οποίου επιβλήθηκε η ποινή. β) αν οι πράξεις που ήταν το αντικείμενο της αλλοδαπής δικαστικής απόφασης συνιστούν αδίκημα που στρέφεται κατά της ασφαλείας ή άλλων εξίσου ουσιωδών ουμφερόντιον αυτού του κράτους μέλουςγ) αν οι πράξεις που ήταν το αντικείμενο της αλλοδαπής δικαστικής απόφασης είχαν διαπραχθεί από ένα δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό αυτού του κράτους μέλους κατά παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. 3. Οι εξαιρέσεις που αποτελούν αντικείμενο μιας δήλωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν θα εφαρμόζονται αν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει ζητήσει από το άλλο κράτος μέλος να ασκήσει δίωξη για τις ίδιες πράξεις ή αν έχει διατάξει.την έκδοση του ενεχόμενου προσώπου. 4. Συναφείς διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και οι σχετικές δηλώσεις, δεν θίγονται εκ του παρόντος άρθρου. Άρθρο 8 Δικαστήριο 1. OL διαφορές μεταξύ κρατών μελών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης πρέπει να εξετάζονται, σε ένα πρώτο στάδιο, στα πλαίσια του Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία του τίτλου VT της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να επιλυθούν. Εάν μετά την παρέλευση έξι μηνών δεν έχει μπορέσει να βρεθεί λύση, οι διάδικοι μπορούν να φέρουν το θέμα ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. Οι διαφορές ΐεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τα άρθρα 1 ή 10 της παρούσας σύμβασης οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να ρυθμιστούν διά της διαπραγματευτικής οδού μπορεί ' να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο. Άρθρο 9 Εσωτερικές διατάξεις Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν εσωτερικές διατάξει: πέραν.των υποχρεώσεων που. απορρέουν από αυτήν. ι. Ένα κράτος με/αχ, μπορεί, όταν προβαίνει στη γνωστοποίηση του άρθρου 11 παράγραφος 2, να δηλώσει ότι δεν δίομεύεται από iijv παράγραφο 1 του παρόντος αρϋρυυ σε ιάη ή πΐηιοσότηεο από TIC πκόλοιόί :., r. '. τ: ύ.) αν οι πράξεις.ιοι: ήταν το αντικείμενο της αλλοδαπής δικαστικής απόφασης έλαβαν χώρα εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος του. Στην τελευταία όμως περίπτωση, αυτή η εξαίρεση δεν εφαρμόζεται αν ιιυιές οι πράξεις διαπράχθηκαν εν μέρει οτο έδαφος του κράτους μέλους όπου εκδόθηκε η δικαστική απόφαση Άρθρο 10 Ανακοίνωση Ι. Ια κράτη ιιίλη ονακοινώνουν στην F '. mι» "> τι.ιν Ευροίπαϊκών Κο'.νοτήιιον τις νομοθετικές A.JUC.HC οι οποίες μεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει των διατάξεων της παρούσας σύμβασης. 2. Για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν, στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ποιες πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται ή να ανταλλάσσονται μεταίύ των κρατών μελών ή μεταξύ αυτών και της Επιτροπής, καθώς και τις διαδικασίες, διαβίβασης τους.

8 7002 Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος 1 Η παρούσα σύμβαση γίνεται αποδεκτή από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνιαγματικούς τους κανόνες. 2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ολοκλήρωση των αναγκαίων για την αποδοχή της παρούσας σύμβασης διαδικασιών σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. 3. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ ενενήντα ημέρες μετά τη γνωστοποίηση που σκοπείται στο εδάφιο 2, από το κράτος μέλος που προέβη τελέυταίαρ στη διατύπωση αυτή. Άρθρο 12 1Τ()υσ/ώ(Η σΐ νέων κρατών μελών 1. Η παρούσα σύμβαση άναι ανοικτή προς προσχώρηση για κάθε κράτος που γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωση; 2. Το κείμενο της παρούσας σύμβασης που καταρτίζεται στη γλώσσα, του προοχωρούντος κράτους μερίμνη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυθεντικό. 3. Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στο θεματοφύλακα. 4. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ ως προς το προσχωρούν κράτος μέλος ενενήντα ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης ή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης, αν αυτή δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ κατά τη λήξη της προαναφερθείσας περιόδου." Άρθρο 13 Θεματοφύλακας 1. Θεματοςιύλακας της παρούσας σύμβασης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ο θεματοφύλακας δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το στάδιο αποδοχών και.προσχωρήσεων, τις δηλώσεις, τις επιφυλάξεις και κάθε άλλη γνωστοποίηση σχετική με την παρούσα σύμβαση.'

9 7003 En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presence Convenio. Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne konvenrion. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Urtterschriften unter dieses Ubereinkommen gesetzt. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμβαση. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands. En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont apposa leurs signatures au bas de la presente convention. Da fhianii sin, cliuir na Lanchumhachtaigh thios sinithe a lamb leis an gcoinbhinsiiin seo. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alia presente convenzione. * Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolrhachtigden hun handtekening onder deze overeenkoinst hebben gesteld. Em fe do que, os plenipotenciarios.abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da* presente convengao., Taman vaku'udeksi alia mainitut taysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet taman yleissopirnuksen. Til bekraftelse liarav har undertecknade befullmaktigade ombud undertecknat denna konvention. Heclio en Bruselas, el veintiseis de juiio de mil novecientos novenra y cinco, en un ejemplar linico, en lenguas alemana, inglesa, danesa, espanola, I mesa, francesa, griega, gaelica, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente autenticos y que sera depositado en los archivos dc la Sccrerana General del Consejo Je l.i Union Europea. Udfaerdiget i liruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoglialvfems, Ϊ er eksemplar pa dansk, engelsk, finsk, frausk, grsesk, irsk', italiensk, ncderlandsk,.portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle liar samme gyldighed, og deponcres i arkiverne i Gcneralsekrerariatet for Radet for Den Europxiskc Union. Geschehen zu Briissel am scclisundzavanzigsteu Juli neunzchnhuiitlertlunfiindiieunzig in einer Urschrift in danischer, deuiidicr, englischcr, finiiischcr, hanzosischer, gricchischcr, iriichcr,' uaiieuischer, mujc...lu.i^i.^i, purtugiesisciici, c^ij»vcji.>^iicr uud spaniscnci Ιψι «oic, wobci jeder Wortlaut gleichermalseii vcrbindlich ist; die Urschritt wirtl im Archiν des Geiiernisckretaliais des Raici di_i Euicpaiiv.ln.il Union iiiutuiici;!. Fviv* intc Βρυ^'ν. :. ;,; ;r > ;ζι Ιούλιοι',>...<' :;vv:..o:'i.;:vt τναήντα.τ.', τ. ο ν :' '! ;i ' O ανάτυπο, στην αγγλική. γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανόιχή, Γίο^^γαλικ;'], σουηδική και φινλανδι:.:, γ!..!»:.: :», ό.λα Οι. iu.....;..j.. αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Done.at Brussels on'the twenty sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety five "in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

10 7004 Fait a Bruxelles, le vingt-six juillec mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en. langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, francaise, grecque, irlandaise, italienne, neerlandaise, portugaise et suedoise, to us ces textes faisant egalement foi, exemplaire qui est depose dans les archives du Secretariat general du Conseil de I'Union europeenne. Axna dheanamh sa Bhruiseil, an seu la is fiche de Iuil sa bhliain mile naoi gcead nocha a cuig, i scribhinn' bhunaidh amhain sa Bhearla, sa Danmhairgis, sari Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmainis, sa Ghreigis, san Iodailis, san OUainnis, sa Phortaingeilis, sa Spainnis agus sa tsualainnis agus comhudaras ag na teacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; deanfar an scribhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardninaiocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Facto a Bruxelles, addl ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'unione europea. Gedaan te Brussel, de zesenrwinrigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in een exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van hec Secretariaac-generaal van de Raad van de Europese Unie. Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco, em'exemplar unico, nas linguas alema, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fe todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da Uniao Europeia. Tehty Brysselissa kahdentenakymmenentenakuudentena paivana heinakuuta vuonna tuhatyhdeksansataayhdeksankymmentaviisi yhtena ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, urin. Italian, kreik^n. portugilin. ranskan, ruotstn, saksan, suomen ja tanskan kielella kaikkien naiden tekstien ollessa yhta todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston paasihteeriston arkistoon. Utfardad i Bryssel den tjugosjatte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, pa danska, engelska, finska, franska, grekiska, irlandska, italienska, nederlandska, portugisiska, spanska, svenska och ryska, varvid alia texter ar lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekrerariatec for Europeiska unionens rad. Pour le gouvernement du royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie Fur die Regierung des Konigreichs Belgien For regeringen for Kongeriget Danmark Λ S-C/&U- {Γ ^Λ*.//<

11 7005 Fur die Regierung der Bundesrepubiik Deutschland. 'Wv&t/C'o. 1 < ^sr Γιο την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Por el Gobierno del Reiho de Espafta Pour le gouvernement de la Republique franqaise fj>^ i bar ceann Rialcas na heireann For the Government ot Ireland

12 7006 Peril governo della Repubblica itafiana Pour le gouvernement du grarukduche de Luxembourg Voor de Regering van net Koninkrijk der Nederlanden μ A, M^ tiir die Regieruug dcr Repubiik Osterrcich k \u

13 7G07 Pelo Governo da Republica Portuguese W-Mti* Suomen hallituksen puolesta OJ^-S^e^ Pa svenska regeringens.vagnar L Λ, For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland L tvcs'kj^

14 7008 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουλίου για ti v κατάρτιση της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (95/C 316/03) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΙΙΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως χο άρθρο Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Εκτιμώντας: ότι, για τους σκοπούς της υλοποίησης των στόχοιν της Έλωοης, τα κράτη μέλη θεωρούν ότι η καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμηιερόντων των Κοινοτήτων είναι θέμα κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει στη συνεργασία που θεσπίζει ο τίτλος VI της συνθήκης ότι, για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης αυτής, πρέπει να θεσπιστεί ένας πρώτος συμβατικός μηχανισμός και να συμπληρωθεί το ταχύιοιυ δυνατόν από άλλο νομοθέτημα, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της ποινικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι καταρτίζεται η σύμβαση το κείμενο της οποίας περιέχεται σε παράρτημα και η οποία υπογράφεται σήμερα από τουε ανιυτροοιίιηους των χυβερνήαεων των κρατών μελών της Ένωσης, ΣΥΝΙΣΤΑ στα κράτη μέλη την αποδοχή u\c, οϋμψωνίΐ με χους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Λουξεμβούργο, 26 Ιουλίου Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. Α. UELLOCH JULBE

15 7009 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του άρθρου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) ΠΙΆΞΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1996 για την κατάρτιση πρωτοκόλλου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (96/C 313/01) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τ1ΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωοη, και ιδίως το άρθρο Κ.3 παράγραφος 2 οτοιχείο γ). Εκτιμώντας: ".. άτι, για τους σκοπούς της υλοποίησης των στόχων της Ένωσης, τα κράτη μέλη θεωρούν ότι η καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι θέμα κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει στη συνεργασία που θεσπίζει ο τίτλος VI της συνθήκης ιδίως στην καταπολέμηση των πράξεων δωροδοκίας στις οποίες είναι αναμεμειγμένοι οι υπάλληλοι, τόσο εθνικοί δημόσιοι όσο και κοινοτικοί και που "ζημιώνουν ή μπορούν να ζημιώσουν τα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι καταρτίζεται το πρωτόκολλο, το κείμενο του οποίου περιέχεται σε παράρτημα και το οποίο υπογράφεται σήμερα από τους αντιπροσώπους το)ν κυβερνήσειυν των. κρατών μελών της Ένωσης, ΣΥΝΙΣΤΑ στα κράτη μέλη την αποδοχή του, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. ότι, με την πράξη του, της 26ης Ιουλίου 1995, ιο Συμβούλιο θέσπισε δίκην πρώτου συμβατικού μηχανιομού, τ.η σύμβααη σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που αποσκοπεί ειδικότερα' στην καταπολέμηση της απάτης οε (ν'ιι.ί;ς ιηπών ιων συμφερόντων ότι είναι αναγκαίο, σε δεύτερο επίπεδο, ν<.ι αυμπληοοιθά t) σύμβαση αυτή από ένα πρωτόκολλο, που θα αποοκοπά Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου Για ίο Συμβούλιο Ο!!μό:.:)ρος Η. LOWKY

16 7010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το οποίο καταρτίζεται βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ΤΛ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ του παρόντος πρωτοκόλλου, κράτη μέλι] της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ οτην πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διασφαλίσουν την αποτελεσματική συμβολή των ποινικών τους νομοθεσιών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη οημασία της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 26ης Ιουλίου 1995, για την καταπολέμηση της απάτης όσον αφορά τα κοινοτικά έσοδα και έξοδα,. ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ του ότι τα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορούν να ζημιωθούν ή να απειληθούν από άλλα ποινικά αδικήματα, και ιδίως όσα συνιστούν πράξεις δωροδοκίας που διαπράττονται από ή προς υπαλλήλους, τόοο εθνικούς δημόσιους όσο και κοινοτικούς, που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη, τη διαχείριση ή τη δαπάνη κοινοτικών κεφαλαίων υπό τον έλεγχο τους, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι σε τέτοιες πράξεις δωροδοκίας μπορούν να είναι εμπλεγμένα πρόσωπα διαφορετικής υπηκοότητας, που υπηρετούν σε διάφορα κρατικά όργανα ή οργανισμούς, και ότι είναι σημαντικό, για μια αποτελεσματική δράση κατά τέτοιων πράξεων με διεθνή παρακλάδια, να συγκλίνουν, στο ποινικό δίκαιο των κρατών μελών, οι εκτιμήσεις όσον αφορά τον επιλήψιμο χαρακτήρα τους, ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ότι η ποινική νομοθεσία πλειόνων κρατών μελών όσον αφορά τα εγκλήματα που συνδέονται με την άοκηση καθηκόντων οτο δημόσιο τομέα γενικότερα και τη δωροδοκία ειδικότερα, αφορά μόνον τις πράξεις που διαπράιτονιαι από ή προς εθνικούς δημόσιους υπαλλήλους και δεν καλύπτουν ή καλύπτουν μόνο οε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενέργειες που εμπλέκουν κοινοτικούς υπαλλήλους ή δημόσιους υπαλλήλους άλλων χρατών μελών, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ όιι είναι ανάγκη να προσαρμοσθούν οι εθνικές νομοθεσίες στο μέιρο που δεν θεωρούν αξιόποινες τις πράξεις δωροδοκίας που ζημιώνουν ή μπορούν να ζημιώσουν ια οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οιις οποίς είναι εμπλεγμένοι κοινοτικοί υπάλληλοι ή δημόσιοι υπάλληλοι άλλων κρατών μελών, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ επίσης ότι η προσαρμογή αυτή TOJV εθνικών νομοθεσιών δεν πρέπει vu περιορίζεται, όοον αιροοά τους κοινοτικούς υπαλλήλους, στις πράξεις ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας, αλλά πρέπει να επεκτείνεται χαι οε άλλα εγκλήματα που θίγουν ή μπορούν να.θίξουν τα έσοδα ή τα έξοδα τοιν Ευρωπαϊκών Κοινοιήιων, συμπεριλαμβανομένων ιων εγκλημάτων που διαπράττονται από ή προς πρόοωπα που έχουν ανώτατα αξιώματα, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι θα πρέπει επίσης να Οεοπιοθούν ο.ι κατάλληλοι κανόνες όσον αφορά ιι; αρμοδιότητες και ιην αμοιβαία ουνεργαοία, με την επιφύλαξη τοιν νομικών προϋποθέσεων για την εφαρμογή τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχόμενοι;, της άροης τυχόν ασυλιών, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ, τέλος, ότι οι σχετικέ; διατάξει; της σύμβαση: σχετικά με ιην noo^aioiu ιων οικονομικών συμφερόντων ίων Ευροιπαϊκών Κοινοτήτων, της 2όης Ιουλίου 1995, On πρέπει να καταστούν εφαρμόσιμε; one ε/κλημαιικέ: πράξεις που αναφέρονιαι στο παρόν πρωγόκολλο, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

17 1 Άρθρο 1 Ορισμοί Για ιούς σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου: 1. α) με την έκφραοη «υπάλληλος» νοείται κάθε υπάλληλος, είτε «κοινοτικός» είτε «εθνικός δημόσιος υπάλληλος», συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δημόσιων υπαλλήλων άλλου κράτους μέλους; β) με την έκφραοη «κοινοτικός υπάλληλος» νοείται: κάθε πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου ή του μέλους του λοιπού προσωπικού με σύμβαση εργασίας, κατά την έννοια του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάθε πρόσωπο που τίθεται στη διάθεση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τα κράτη μέλη ή από κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανιομό και ασκεί καθήκοντα αντίστοιχα με εκείνα που ασκούν οι υπάλληλοι ή το λουιό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κρινοτήτων, εξομοιώνονται προς τους κοινοτικούς υπαλλήλους, τα μέλη των οργανισμών που δημιουργούνται δυνάμει των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και το προσωπικό των οργανισμών αυτών, εφόσον ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή το καθεστώς που εφαρμόζεται, στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοιήτων δεν εφαρμόζεται σ' αυτούς γ), η έκφραση «εθνικός δημόσιος υπάλληλος» ερμηνεύεται με αναφορά στον ορισμό του «δημόσιου υπαλλήλου» ή του «δημόσιου λειτουργού» οτο εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο το πρόσωπο αυτό έχει αυτή την ιδιότητα, για τους σκοπούς της εφαρμογής του ποινικού του δικαίου. Όσον αφορά ωστόσο διώξεις οιις οποίες εμπλέκεται δημόσιος υπάλληλος ενός κράτους μέλους και οι οποίες ασκούνται από άλλο κράτος μέλος, το τελευταίο δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τον ορι ομό του «εθνικού δημόσιου υπαλλήλου» παρά μόνο στο μέτρο που ο ορισμός αυτός συμβιβάζεται με το εθνικό του δίκαιο. Με τον όρο «σύμβαση» νοείιαι η σύμβαση, που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προοταο'ία των οικονομικών συμφερόντων ίων Ευρωπαϊκών Κοινοτή ίων, χης 26ης Ιουλίου 1995 ('). (') El f/oi(). C 316 της 27. II. 1995, α. ). Άρθρο 2 Παθητική δωροδοκία 1. Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου, παθητική δωροδοκία στοιχειοθετείται όταν ο υπάλληλος, εκ προθέσεως, ζητά ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τόν εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήματα ή υποσχέσεις αυτών, οποιασδήποτε φύσης, για να τελέσει ή για να μην τελέσει πράξη, κατά τρόπο αντίθετο προς τα επίσημα καθήκοντα του, στο πλαίσιο των καθηκόντων του ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, η οποία ζημιώνει ή μπορεί να ζημιώσει τα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι μορφές συμπεριφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνιστούν ποινικά αδικήματα. Άρθρο 3 Ενεργητική δωροδοκία 1. Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου, ενεργή: τική δωροδοκία στοιχειοθετείται όταν οποιοσδήποτε, εκ προθέσεως, υπόσχεται ή παραχωρεί, απ' ευθείας ή μέσω τρίτου, οποιασδήποτε ςηισεως ωφέλημα σε υπάλληλο, είτε για τον ίδιο είτε για τρίτον, για να τελέοει ή να μην τελέσει πράξη, κατά χρόπο αντίθετο προς τα επίσημα καθήκοντα του, στο πλαίσιο των καθηκόντων του ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, η οποία ζημιώνει ή μπορεί να ζημιώσει τα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι μορφές συμπεριφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνιστούν ποινικά αδικήματα. Άρθρο 4 Εξομοίωση Ι. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι. στο ποινικό του δίκαιο, OL περιγραφές που αφορούν χα αδικήματα που στοιχειοθετούν τη συμπεριφορά που αναφέρεται στο άρθρο 1 της σύμβασης και τα οποία διαπράττονται από τους εθνικούς δημόσιους υπαλλήλους του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ισχύουν ωσαύτως και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αδικήματα διαπράττονται από κοινοτικούς υπαλλήλους κατά την άσκηση των καθηκόντων χους. 2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι. σιο ποινικό του δίκαιο, οι περιγραφές που «φορούν τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο! του παρόντος άρθρου και στα άρθρα 2 και 3 και ια ό.τοία διαπράττονται οπό ύ προς χους υπουργούς χης κυβέρνησης ιου. τα εκλεγμένα μέλη χης(των) Βουλής(ών) tuu. ια μέλη ίων ι'ΐνωτάιων δικαιοδοτικών του οργάνιον ή του Ελεγκτικού του Συνεδρίου, καχά την άσκηση των καθηκόντων νου:, ισχύουν ωσαύτως και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αδικήματα διαπράττονται αντίοχοιχα από η προς τα μέλη χης Επιχροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χου Δικαστή

18 7012 ρίου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 3. Όταν ένα κράτος μέλος έχει Οεοπϊοει ειδική νομοθεσία για πράξεις ή παραλείψεις των οποίων φέρουν την ευθύνη' οι υπουργοί της κυβέρνησης του λόγω της ειδικής πολιτικής τους θέσης οτο εν λόγω κράτος, η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να μην εφαρμόζεται στην νομοθεσία αυτή, εφόσον το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι στα μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζονται οι ποινικοί νόμοι που θέτουν σε εφαρμογή τα άρθρα 2 και 3 και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν θίγουν τις διατάζεις οι οποίες ισχύουν οε κάθε κράτος μέλος όσον αφορά την ποινική δικονομία και τον καθορισμό των, αρμοδίων δικαστηρίων. 5. Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται τηρουμένων πλήρως των σχετικών διατάξεων των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και των ασυλιών των. Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, των οργανισμών του Δικαστηρίου καθώς και των κειμένων που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους, όσον αφορά την άρση των ασυλιών. Άρθρο 5. Κυρώσεις Ι. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι μορφές συμπεριφοράς που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, καθώς και η συνεργία ή η ηθική αυτουργία που συνδέονται με αυτές, επισύρουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές, συμπεριλαμβανομένου, στις σοβαρές τουλάχιστον περιπτώσεις, και στερητικών τις ελευθερίας ποινών για τις οποίες χωρεί ενδεχομένως έκδοση παράγραφος Ι δεν θίγει την από μέρους των αρμοδίων αρχών άοκηαΐ πειθαρχικών εξουσιών κατά εθνικών δημοσίων ή κοινοτικών υπαλλήλων. Κατά τον καθορισμό της επιβλητέας ποινής, τα εθνικά ποινικά δικαστήρια μπορούν να λαμβάνουν υπόψη, ούμφωνα με τις αρχές του εθνικού τους δικαίου, όποια πειθαρχική κύρωση έχει ήδη επιβληθεί στο ίδιο πρόοιυπο για την ίδια συμπεριφορά. Άρθρο 6 Δικαιοδοσία 1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τον καθορισμό της δικαιοδοσίας του όσον αφορά τα αδικήματα που έχει εισάγει στη νομοθεσία του σύμφωνα με τα αροιία 2, > και 4. στις περιπτώσεις κατά τις οποίετ: α) το αδίκημα έχει διαπραχθεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, οτο έδαφος του ί) ο δράστη; ίου αδικήματος είναι ένας εκ των υπηκόων τοιι ή ένας εκ των υπαλλήλων του γ) το αδίκημα έχει διαπραχθεί έναντι ενός εκ των προσώπων που αναφέρονται στο όρθρο 1 ή ενός εκ των μελών των οργάνων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, που είναι υπήκοος του δ) ο δράστης του αδικήματος είναι κοινοτικός υπάλληλος στην υπηρεσία οργάνου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή οργανισμού που δημιουργείται σύμφωνα με τις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με έδρα στο εν λόγω κράτος μέλος. 2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να δηλώσει, κατά τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, ότι δεν εφαρμόζει ή ότι εφαρμόζει μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή περιστάσεις, έναν ή περισσότερους από τους κανόνες δικαιοδοσίας που ανας<έρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ), και δ). Άρθρο 7 Σχέση με τη σύμβαση 1. Οι διατάξεις του άρθρου 3, του άρθρου 5 παράγραφοι 1, 2 και 4 και του άρθρου 6 της σύμβασης, εφαρμόζονται σαν να υπήρχε αναφορά στις μορφές συμπεριφοράς που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος πρωτοκόλλου. 2. Στο παρόν πρωτόκολλο, εφαρμόζονται επίσης οι ακόλουθες διατάξεις της σύμβασης: το άρθρο 7, εξυπακουουμένου ότι, εκτός μνείας περί του αντιθέτου κατά τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, κάθε δήλωση κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2 της σύμβασης ισχύει και για το παρόν πρωτόκολλο, το άρθρο 9, το άρθρο 10. Άρθρο ft ' Δικαστήριο 1. OL διαφορές μεταξύ uov κρατών μελών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να εξετάζονται, σε ένα πρώτο στάδιο, στα πλαίσια του Συμβουλίου σύμφωνα με τη διαδικασία του τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να επιλυθούν. Εάν, μετά την παρέλευση προθεσμίας έξι μηνών, δεν έχει μπορέσει να βρεθεί λύση, οι διάδικοι μπορούν να φέρουν το θέμα ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. Οι διαφορές μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το άρθρο Ι, με εξαίρεση'το σημείο Ι οιοιχείο γ), και τα άρθρα 2, 3 και 4 καθώς και το άρθρο 7 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση του παρόντος πρωτοκόλλου, οι οποίε;

19 7013 δεν κατέστη δυνατόν να ρυθμιστούν δια της διαπραγματευτικής οδού, μπορούν να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτοιν. Άρθρο Εναρξη ισχύος 1. Τα παρόν πρωτόκολλο γίνεται αποδεκτό από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. 2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν, οτο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ολοκλήρωση των αναγχαίων για την αποδοχή του παρόντος πρωτοκόλλου διαδικασιών σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. 3. Το παρόν πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ ενενήντα ημέρες μετά τη γνωστοποίηση που προβλέπεται οτην παράγραφο 2 από το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή της εκ μέρους του Συμβουλίου έγκρισης της πράξης για την κατάρτιση του παρόντος πρωτοκόλλου, που προέβη τελευταίο στη διατύπωση αυτή. Εάν, ωστόσο, η σύμβαση δεν έχει τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία αυτί), το πρωτόκολλο τίθεται σέ ισχύ την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει η σύμβαση. Άρθρο 10 Προσχώρηση νέων κρατών μελών 1. Το παρόν πρωτόκολλο είναι ανοιχτό προς προσχώρηση για κάθε κράτος που γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Το κείμενο του παρόντος πρωτοκόλλου που καταρτίζειαι ιίΐη γλώσσα του προσχωροϋντος κράτους μερίμνη του Σΐ) ΐ Ίΐ)υλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικό. 3. Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στο θεματοφύλακα. Α. Το παρόν πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ ως προς το προσχωρούν κράτος ενενήντα ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης ή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος ίου παρόντος πρωτοκόλλου, αν αυτό δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ κατά τη λήξη της προαναφερθείσας περιόδου των ενενήντα ημερών. Άρθρο 11 Επυφυλάξεις 1. Καμία επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή, εξαιρουμένων των επιφυλάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος Κάθε κράτος μέλος που έχει διατυπώσει επιφύλαξη μπορεί να την άρει ανά πάσα στιγμή, είτε ολοσχερώς είτε εν μέρει, αποστέλλοντας γνωστοποίηση στο θεματοφύλακα. II άρση αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης από το θεματοφύλακα. Άρθρο 12 Θεματοφύλακας 1. ΘεματoqΛ)λακας του παρόντος πρωτοκόλλου είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ο θεματοφύλακας δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το στάδιο αποδοχών και προσχωρήσεων, τις δηλώσεις, τις επιφυλάξεις και κάθε άλλη γνωστοποίηση σχετική με το παρόν πρωτόκολλο. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από το παρόν πρωτόκολλο. Έγινε οε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ί

20 7014 Pour le gouvernemenc du Royaume de Belgique Voor de Kegering van hei Koninkrijk Belgie Fur die Regierung des Konigieichs Belgien For regeringen for Kongeriget Danmark fto\ttfv Fur die Regierung der Bundesrepublik Deurschland ')[»jl NjJ^C^V^v Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

21 7015 Pour Ic gcmvernement de ia Republique franchise Thar ceann Rialtas na heireann For the Government of Ireland $ΜΛ. Per il Governo della Repubblica italiana Pour le gouvernenient du Grand-Duche de Luxembourg Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

22 7016 Fur die Regierung der Republik Osterreich ι!-.i Governo da Republics Portuguesa LU-.L Suomen hallicuksen puolesta Pa finska cegeringens vagnar JC.-JU* Pa svenska regeringens vagnar For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland νλ- J

23 Per el Gobierno del Reino de Espana 7017

24 7018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δηλώσεις ίων κρατών μελών κατά την έκδοση της πράξης για την κατάρτιση του πρωτοκόλλου 1. Δήλωση της γερμανικής αντιπροσωπίας «II κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας δηλώνει την πρόθεση της να επιτύχει για το πρωτόκολλο της σύμβασης περί προστασίας των οικονομικών συμφερόντων (υπάλληλοι), μέσω διαπραγματεύσεων, την ίδια συμφωνία ως προς την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου τοιν Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί προδικαστικών αποφάσεων, και μέχρι την ίδια ημερομηνία, με την" επιζητούμενη ως προς τη σύμβαση περί προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 2. Κοινή δήλοιαη της βελγικής, της λονξεμβουργιανής και της οΐλανδιχής αντιπροσωπίας «Η κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου κρίνουν ότι, προκειμένου να τεθεί οε ιοχύ το παρόν πρωτόκολλο, θα πρέπει να εξευρεθεί, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 1996, μια ικανοποιητική λύοη όοον αφορά την αρμοδιότητα που θα απονεμηθεί στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την ερμηνεία του πρωτοκόλλου, κατά προτίμηση στα πλαίσια των διεξαγόμενοιν συζητήσεων για την απονομή προδικαστικής αρμοδιότητας στο Δικαστήριο όσον αφορά την ερμηνεία της σύμβασης περί προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.» 3. Δήλωση της αυστριακής αντιπροσωπίας «II Αυστρία θεωρεί ότι το θέμα της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε προδικαστικά ζητήματα θα ρυθμιστεί θετικά στο εγγύς μέλλον κάι θα συνέχισα να εργάζεται για το σκοπό αυτό.»

εύτερο πρωτόκολλο της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών

εύτερο πρωτόκολλο της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 1301 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 12 εύτερο πρωτόκολλο της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3651 της 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3651 της 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 32(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3651 της 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης για την Κατάργηση Επικύρωσης Εγγράφων στα Κράτη Μέλη των

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.10.2004 COM(2004) 709 τελικό. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η εφαρµογή από τα κράτη µέλη της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις Κοινές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, 21.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/25 ΣΥΜΦΩΝΙΑ για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και, αφετέρου, της κυβέρνησης της Λαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ C 310/356 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ------------------------ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 -------------------------------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 458 final 2015/0210 (NLE) Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1236/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 15 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4307 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μεταφοράς στην Κυπριακή έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 54. 21 του 1970 95(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΕΕ: L 139, 11.5.1998, σ.1. «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4345, 10.7.2012 104(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1094 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4577, 14.10.2016 Ν. 102(Ι)/2016 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Πεδίο εφαρμογής. ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ Η ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4260, 22/11/2010 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4260, 22/11/2010 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ----------------------------- Προοίμιο. Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L164,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 705 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) 1 von 13 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ -------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 119(Ι) του 2000. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα