ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ Ταχ. /νση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας: , Αθήνα Πληροφορίες: Ασηµίνα Μισούλη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/3/2014 Αρ Πρωτ: ΕΥΣΕΥΤ/Γ/ΦΧΙΙα/171 Π Ρ Ο Σ : ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «1 η τροποποίηση της Απόφασης περί ανοιχτής πρόσκλησης για δηµιουργία και τήρηση καταλόγου προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες προς την ΕΥΣΕΥΤ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 48 και 90 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/ Του Π 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ3/Α). 3. Του Ν. 3614/09 «ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α /2010). 4. Της υπ αριθ (ΦΕΚ3109/ ) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων και Τουρισµού µε θέµα «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου Τουρισµού. 5. Της µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/109256/ Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού για το διορισµό από του Ιωάννη Πυργιώτη στη θέση του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης του Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού (ΦΕΚ 512/ΥΟ / ). 6. Της ΥΑ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / (ΦΕΚ Β 1856/ ) «Καθορισµός των στοιχείων των Προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του µέρους Β αυτής. 7. Της Υπουργικής Απόφασης συστήµατος διαχείρισης ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ Β 540/ ως ισχύει και ιδίως το άρθρο 38 αυτής 8. Την ανάγκη της ΕΥΣΕΥΤ να δηµιουργήσει κατάλογο προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής (ΤΥΕ) του άρθρου 11 του Π 4/ Την µε αρ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Γ/ΦΧΙΙ/54/ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Τουριστικών Υποδοµών & Επενδύσεων περί Ανοιχτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δηµιουργία και τήρηση καταλόγου προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΣΕΥΤ. 10. Την ανάγκη επικαιροποίησης των προϋποθέσεων εγγραφής φυσικών ή/και νοµικών προσώπων στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΣΕΥΤ, µε γνώµονα τη διεύρυνση του ανταγωνισµού και λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη. 1

2 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 1. Εγκρίνουµε την τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Γ/ΦΧΙΙ/54/ ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόµενο για συµµετοχή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου Τουρισµού. Επισυνάπτεται η Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναλυτικές οδηγίες συµπλήρωσης και αποστολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους, καθώς και τα Παραρτήµατα αυτής. 2. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα δηµοσιοποιηθεί στο και θα παραµείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31/12/2015. Η τελευταία ηµεροµηνία υποβολής φακέλου είναι η εν υπάρχει ανώτατο όριο ενεργειών ΤΥΕ για τις οποίες κάποιος ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει αίτηση. 4. Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί για οποιοδήποτε επίπεδο κατηγοριοποίησης ενεργειών ΤΥΕ. 5. Η συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων και φακέλων των ενδιαφεροµένων θα διενεργείται από τη Μονάδα Γ της ΕΥΣΕΥΤ. 6. Η Μονάδα Γ της ΕΥΣΕΥΤ, µετά από εισήγηση της διαρκούς επιτροπής αξιολόγησης, θα συµπληρώνει συστηµατικά και σε συνεχή βάση, για τις ενέργειες ΤΥΕ του άρθρου 11 του Π 4/2002, έναν κατάλογο µε προµηθευτές / παρέχοντες υπηρεσίες, οι οποίοι θα έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συµβληθούν µε την ΕΥΣΕΥΤ και θα µπορούν να συµµετέχουν στις διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 5 της ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / (ΦΕΚ Β 1856/ ). 7. Οι δαπάνες για τις αναθέσεις και συµβάσεις που θα προκύψουν από την εφαρµογή των διαδικασιών επιλογής του άρθρου 5 της ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ Β 1856/ ) θα καλυφθούν από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής (Υποπρόγραµµα Α και Β ). Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να απευθύνουν ερωτήσεις γραπτά στην ΕΥΣΕΥΤ, Μονάδα Γ, Κοραή 4, , Αθήνα, 8. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αριθµ. ΕΥΣΕΥΤ/Γ/ΦΧΙΙ/54/ απόφαση ως έχει και ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ Εσωτερική διανοµή: Μονάδες Α, Β, Γ / ΕΥΣΕΥΤ Υπουργείο Τουρισµού / Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Τουριστικών Υποδοµών & Επενδύσεων Κοινοποίηση: Υπουργείο Τουρισµού / Γραφείου Υπουργού Τουρισµού 2

3 Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΣΕΥΤ Η ΕΥΣΕΥΤ µε βάση: α) Το Π 4/2002 (ΦΕΚ Α 3/2002) β) το άρθρο 19 του Ν 3614/2007 ως ισχύει γ) την Υπουργική Απόφαση συστήµατος διαχείρισης ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ Β 540/ ως ισχύει και ιδίως το άρθρο 38 αυτής, δ) την ΥΑ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / (ΦΕΚ Β 1856/ ) και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του µέρους Α αυτής παρατείνει τη διάρκεια της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως 31/12/2015 για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών/ παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΣΕΥΤ, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής του άρθρου 11 του Π 4/2002 που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας. Αναλυτικότερα: Η ΕΥΣΕΥΤ απευθύνει την παρούσα Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών/ παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΣΕΥΤ, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής του άρθρου 11 του Π 4/2002 που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας. Οι ενδιαφερόµενοι, φυσικά ή και νοµικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα, οποιαδήποτε χρονική στιγµή έως τις να αποστείλουν αίτηση σε έντυπη µορφή εντός σφραγισµένου φακέλου στην ΕΥΣΕΥΤ Μονάδα Γ, Κοραή 4, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, µε την κάτωθι ένδειξη στο φάκελο: ΑΙΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΥΣΕΥΤ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΣΕΥΤ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή από το πρωτόκολλο) 3

4 Πιο συγκεκριµένα, ανά κατηγορία, οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν: Ι. Για τις κατηγορίες ενέργειας Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5.1, Γ6, Γ7 και για ποσά ύψους µέχρι (εκτός ΦΠΑ) θα υποβάλλονται η αίτηση και τα αναφερόµενα στο παράρτηµα ΙΙΙ στοιχεία: Α) Αίτηση µε το ενδεικτικό κείµενο και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / (ΦΕΚ Β 1856/ ), συνοδευόµενη από: Β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σχετικά µε την προσωπική του/τους κατάσταση (υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας) Γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, το απασχολούµενο προσωπικό (αριθµός, εξειδίκευση κλπ), καθώς και στοιχεία σχετικά µε τα οικονοµικά ή/και χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα του ενδιαφερόµενου αναφορικά µε το ύψος του κύκλου εργασιών. ) Βιογραφικό σηµείωµα και φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) Ε) Πελατολόγιο ΣΤ) Κατάλογος προσφερόµενων προϊόντων ή/ και αντίστοιχος τιµοκατάλογος. ΙΙ. Για τις κατηγορίες Β.3.1. Νοµική υποστήριξη της ΕΥΣΕΥΤ και Β4 ηµοσιότητα, Προβολή και πληροφόρηση, θα υποβάλλονται τα ακόλουθα: 1) για την κατηγορία Β.3.1. Νοµική υποστήριξη της ΕΥΣΕΥΤ: Α) Αίτηση µε το ενδεικτικό κείµενο και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ. 2 της ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ Β 1856/ ), συνοδευόµενη από: Β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σχετικά µε την προσωπική του/τους κατάσταση (υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας) και Γ) Στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες (εµπειρία σε θέµατα διαγωνισµών και δηµοσίων συµβάσεων, κοινοτικής νοµοθεσίας, εξέτασης της συµµόρφωσης των δαπανών και πράξεων που ελέγχονται προς τους κοινοτικούς κανόνες (Κανονισµούς, Κοινοτικές Οδηγίες, κ.λ.π.), το απασχολούµενο προσωπικό (αριθµός, εξειδίκευση κλπ), 2) Στοιχεία σχετικά µε την οικονοµική ή/και χρηµατοοικονοµική επάρκεια (ύψος του κύκλου εργασιών) ή φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι δικηγορική εταιρία, λαµβάνεται υπόψιν σωρευτικώς η κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενη εµπειρία ενός εκάστου των εταίρων ατοµικώς καθώς και του νοµικού προσώπου της εταιρίας, όχι όµως των εργαζοµένων ή των κατ άλλο τρόπο απασχολουµένων σε αυτήν. Ως εκ τούτου τα υποβληθέντα στοιχεία θα αφορούν το πρόσωπο της εταιρίας ή / και έκαστο των εταίρων ατοµικά. 2) για την κατηγορία Β.4 ηµοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση: Α) Αίτηση µε το ενδεικτικό κείµενο και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ. 2 της ΥΑ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 /

5 (ΦΕΚ Β 1856/ ), συνοδευόµενη από: Β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σχετικά µε την προσωπική του/τους κατάσταση (υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας) και Γ) Στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες (εµπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής, το απασχολούµενο προσωπικό (αριθµός, εξειδίκευση κλπ), την τεκµηριωµένη προηγούµενη εµπειρία (υποβάλλονται στοιχεία που τεκµηριώνουν την ολοκλήρωση ενός τουλάχιστον έργου πληροφόρησης και δηµοσιότητας που έχει υλοποιηθεί µε αναθέτουσα αρχή του δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα). Επισηµαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά µπορεί να είναι συµβάσεις, βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των έργων από τους φορείς ή/και τιµολόγια, ή/και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να βεβαιώνει την ολοκλήρωση των έργων. ) Στοιχεία σχετικά µε την οικονοµική ή/και χρηµατοοικονοµική επάρκεια (ύψος του κύκλου εργασιών), ή βιογραφικό σηµείωµα και φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή προφίλ εταιρείας, κατάλογο προσφερόµενων υπηρεσιών/ υποδοµών/ προϊόντων και πελατολόγιο ή/ και αντίστοιχο τιµοκατάλογο προϊόντων (κατά περίπτωση). ΙΙΙ. Για την κατηγορία Β.2 Εκπόνηση µελετών, εµπειρογνωµοσυνών, ερευνών θα υποβάλλονται τα ακόλουθα: Α) Αίτηση µε το ενδεικτικό κείµενο και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ. 2 της ΥΑ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / (ΦΕΚ Β 1856/ ), συνοδευόµενη από: Β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σχετικά µε την προσωπική του/τους κατάσταση (υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας) και Γ) Στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες (εµπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής, το απασχολούµενο προσωπικό (αριθµός, εξειδίκευση κλπ), την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας ή/ και την τεκµηριωµένη προηγούµενη εµπειρία, την οικονοµική ή/και χρηµατοοικονοµική επάρκεια (ύψος του κύκλου εργασιών), ή βιογραφικό σηµείωµα και φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή προφίλ εταιρείας, κατάλογο προσφερόµενων υπηρεσιών/ υποδοµών/ προϊόντων και πελατολόγιο ή/ και αντίστοιχο τιµοκατάλογο προϊόντων (κατά περίπτωση). Ειδικότερα, απαιτείται να προσκοµιστούν για την απόδειξη της προηγούµενης εµπειρίας των ενδιαφεροµένων τα ακόλουθα: 1. Στοιχεία σχετικά µε την εµπειρία σε µελέτες, εµπειρογνωµοσύνες και έρευνες σε θέµατα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού, αξιολόγησης και διαχείρισης αναπτυξιακών παρεµβάσεων µε ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα του τουρισµού. Υποβάλλεται κατάλογος σχετικών συµβάσεων που έχουν ολοκληρωθεί κατά τα πέντε προηγούµενα έτη, µε µνεία, για κάθε παράδοση, του αντικειµένου της σύµβασης, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. 2. Επίσης οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εντός των τελευταίων πέντε ετών µία µελέτη, εµπειρογνωµοσύνη ή έρευνα, µε αναθέτουσα δηµόσια αρχή, προϋπολογισµού κατ ελάχιστον ευρώ εκτός ΦΠΑ, η ολοκλήρωση της οποίας θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση που θα έχει εκδοθεί από την αρµόδια δηµόσια αρχή. ΙV. Για τις κατηγορίες ενέργειας Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5.1, Γ6, Γ7 και για ποσά ύψους µεγαλύτερα των (εκτός ΦΠΑ) καθώς και για τις κατηγορίες Β3.1 Τεχνική και Επιστηµονική Υποστήριξη της ΕΥΣΕΥΤ, - Β3.1 Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 5

6 για την ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001/2008 και Β3.1 φορείς πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας, θα υποβάλλονται τα ακόλουθα: Α) Αίτηση µε το ενδεικτικό κείµενο και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ. 2 της ΥΑ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / (ΦΕΚ Β 1856/ ), συνοδευόµενη από: Β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σχετικά µε την προσωπική του/τους κατάσταση (υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας) και Γ) Στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες (εµπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής, το απασχολούµενο προσωπικό (αριθµός, εξειδίκευση κλπ), την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας, την οικονοµική ή/και χρηµατοοικονοµική επάρκεια (ύψος του κύκλου εργασιών), ή βιογραφικό σηµείωµα και φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή προφίλ εταιρείας, κατάλογο προσφερόµενων υπηρεσιών / υποδοµών / προϊόντων και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχο τιµοκατάλογο προϊόντων (κατά περίπτωση). Ειδικότερα, απαιτείται πλέον των παραπάνω να προσκοµιστούν για την απόδειξη της προηγούµενης εµπειρίας των ενδιαφεροµένων τα ακόλουθα: Για την κατηγορία Β.3.1.Τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη της ΕΥΣΕΥΤ: 1. Στοιχεία σχετικά µε την εµπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέµατα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού, αξιολόγησης και διαχείρισης αναπτυξιακών παρεµβάσεων µε ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα του τουρισµού. 2. Επίσης οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εντός των τελευταίων πέντε ετών µία αντίστοιχη σύµβαση παροχής υπηρεσιών µε αναθέτουσα δηµόσια αρχή, προϋπολογισµού κατ ελάχιστον ευρώ εκτός ΦΠΑ. Για την τεκµηρίωση της επαγγελµατικής εµπειρίας υποβάλλεται κατάλογος σχετικών συµβάσεων που έχουν ολοκληρωθεί κατά τα πέντε προηγούµενα έτη, µε µνεία, για κάθε παράδοση, του αντικειµένου της σύµβασης, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. Η παραλαβή των παραδοτέων αποδεικνύεται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε βεβαιώσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του ενδιαφερόµενου. Για την κατηγορία Β.3.1. Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001: 2008 της ΕΥΣΕΥΤ. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν στοιχεία σχετικά µε την εµπειρία τους σε ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας σε Υπηρεσίες ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ή/και σε ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης. Για την τεκµηρίωση της ανωτέρω επαγγελµατικής εµπειρίας υποβάλλεται κατάλογος σχετικών έργων που έχουν υλοποιηθεί, συνοδευόµενος από βεβαιώσεις των φορέων αυτών. Για την κατηγορία Β.3.1. Φορείς πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας: Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να είναι διαπιστευµένοι από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης (ΕΣΥ ) ή άλλο φορέα διαπίστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσκοµίσουν το σχετικό πιστοποιητικό διαπίστευσής τους από το οποίο προκύπτει η δυνατότητά τους για πιστοποίηση Υπηρεσιών του ηµοσίου. Για την τεκµηρίωση της ανωτέρω επαγγελµατικής εµπειρίας υποβάλλεται εκτός από το πιστοποιητικό διαπίστευσής τους και κατάλογος των Υπηρεσιών του ηµοσίου πού έχουν πιστοποιήσει, συνοδευόµενος από αντίγραφα των πιστοποιητικών που έχουν εκδώσει για τις Υπηρεσίες αυτές. 6

7 IV. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνει ερωτήσεις γραπτά στην ΕΥΣΕΥΤ Μονάδα Γ, Κοραή 4, Αθήνα, Για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας νοµικού προσώπου, εκτός από τα περιγραφικά στοιχεία, οποιαδήποτε τυπικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, δίνουν πληρέστερη εικόνα για την υποψήφια επιχείρηση υποβοηθώντας και επιταχύνοντας το έργο της επιτροπής αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά δύναται να ζητούνται κατά το στάδιο υπογραφής της σύµβασης. 7

8 Α Α1 Α2 Α3 Α4 Β Β1 Β2 Β3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής του άρθρου 11 του Π 4/2002 Εξοπλισµός Γραφείων Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισµός Λογισµικό Έντυπα βιβλία κ.λ.π. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισµού & λογισµικού -Ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων δεδοµένων -Ανάπτυξη, συντήρηση και επέκταση τοπικών πληροφοριακών συστηµάτων -Ανάπτυξη και συντήρηση διεπαφών µεταξύ ΟΠΣ ΕΣΠΑ, Ηλεκτρονικής υποβολής και τοπικών πληροφοριακών συστηµάτων -Τεχνική υποστήριξη του Γραφείου ΟΠΣ -Υποστήριξη χρηστών -Επισκευές, εγκατάσταση, αναβάθµιση και συντήρηση HW, περιφερειακών, SW, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και συστηµάτων -Επεξεργασία και διαχείριση δεδοµένων έργων επιχειρησιακών προγραµµάτων Εκπόνηση Μελετών - Εµπειρογνωµοσυνών Ερευνών Μελέτες, εµπειρογνωµοσύνες και έρευνες για την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων που διαχειρίζεται η ΕΥΣΕΥΤ Υπηρεσίες Συµβούλων Β3.1 Σύµβουλοι -Τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη της ΕΥΣΕΥΤ σε θέµατα της αρµοδιότητάς της -Νοµική υποστήριξη της ΕΥΣΕΥΤ σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων, κοινοτικής νοµοθεσίας, εξέτασης της συµµόρφωσης των δαπανών και πράξεων που ελέγχονται προς τους κοινοτικούς κανόνες (Κανονισµούς, Κοινοτικές Οδηγίες, κ.λ.π.) -Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001: 2008 της ΕΥΣΕΥΤ. -Φορείς πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας Β4 ηµοσιότητα, Προβολή και πληροφόρηση 8

9 Γ Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 -Υπηρεσίες προβολής, προώθησης, διαφήµισης, δηµοσιότητας της ΕΥΣΕΥΤ -Εκδηλώσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων συσκέψεων -Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων -Βραχυχρόνιες µισθώσεις αιθουσών -Υπηρεσίες τροφοδοσίας, γευµάτων -Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης, εκδόσεων -Μεταφράσεις, ιερµηνεία -Μαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση πρακτικών -Οπτικοακουστικός εξοπλισµός και υπηρεσίες υποστήριξης -Μεταφορά συµµετεχόντων µε µισθωµένο µεταφορικό µέσο κάθε είδους κλπ. Μίσθωση εξοπλισµού και Μεταφορικών Μέσων -Μίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισµού και εξοπλισµού για διερµηνεία, µαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση πρακτικών και υπηρεσίες υποστήριξης -Μίσθωση µεταφορικών µέσων -Μεταφορές, µετακοµίσεις Γενικά Έξοδα Λειτουργίας -Επισκευή και συντήρηση όλων των παγίων εγκαταστάσεων του κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται η ΕΥΣΕΥΤ -Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων -Υπηρεσίες καθαριότητας χώρων γραφείων -Σύνδεση µε τράπεζες πληροφοριών. -Προµήθεια αναλωσίµων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης, αναλώσιµων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, µηχανηµάτων τηλεοµοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών, µηχανών βιβλιοδεσίας, φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και Α4 -Προµήθεια εξοπλισµού εστίασης -Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης -Υπηρεσίες ταχυµεταφορών -Υπηρεσίες µεταφράσεων, διερµηνείας -Εκτυπώσεις - εκδόσεις -Προµήθεια αναλώσιµων υλικών φιλοξενίας Έξοδα δηµοσίων σχέσεων λοιπά έξοδα φιλοξενίας ΕΥ/Ε Α & Προϊσταµένων Αρχών Εκπαίδευση του Προσωπικού & Συµµετοχή σε Ηµερίδες Συνέδρια ή Fora 9

10 Γ5.1 Εκπαίδευση του προσωπικού ΕΥΣΕΥΤ/ ικαιούχων Γ.6 Γ.7. -Υπηρεσίες εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναµικού σε θεµατικά αντικείµενα που ενδιαφέρουν την ΕΥΣΕΥΤ -Υπηρεσίες διοργάνωσης ή/και υποστήριξης σεµιναρίων, εκδηλώσεων, συνεδρίων -Συνεδριακή υποδοµή (αίθουσες εκδηλώσεων ή σεµιναρίων ή συνεδρίων) -Οπτικοακουστικός εξοπλισµός και υπηρεσίες υποστήριξης -Υπηρεσίες διερµηνείας / µετάφρασης -Υπηρεσίες τροφοδοσίας -Υπηρεσίες µαγνητοφώνησης αποµαγνητοφώνησης πρακτικών -Υλικά και γραφική ύλη για συνέδρια και σεµινάρια Ενδεικτικά θέµατα που ενδιαφέρουν για εκπαίδευση του προσωπικού ΕΥΣΕΥΤ/ ικαιούχων -Εκπαίδευση χρηστών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και την ηλεκτρονική υποβολή -Νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ΕΠ ΕΣΠΑ, ειδικά θέµατα - ηµόσιες συµβάσεις -Κρατικές ενισχύσεις -Θέµατα management -Θέµατα διαχείρισης έργων υποδοµών, ενισχύσεων, ανθρώπινου δυναµικού -Ειδικά θέµατα των τοµέων που διαχειρίζεται η ΕΥΣΕΥΤ Έξοδα µετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού Έξοδα δηµοσιεύσεων - ανακοινώσεων -Υπηρεσίες δηµοσίευσης προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισµών ή διακηρύξεων στον Τύπο 10

11 Από: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΣΕΥΤ (ενδεικτικό κείµενο) (επωνυµία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, νόµιµη εκπροσώπηση) Προς: ΕΥΣΕΥΤ - Μονάδα Γ Κοραή 4, Αθήνα Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον µου να εγγραφώ στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες που δηµιουργεί η ΕΥΣΕΥΤ για την / τις παρακάτω κατηγορία / κατηγορίες ενεργειών ΤΥΕ: ραστηριοποιούµαι... (Σηµειώνεται ότι το αντικείµενο δραστηριοποίησης των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να είναι συναφές µε το αντικείµενο των συµβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης κατά το άρθρο 11 του Π 4/2002 ) Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση): 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σχετικά µε την προσωπική µου κατάσταση (υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) Σηµειώνεται ότι, η υπεύθυνη δήλωση ή η προσκόµιση του προβλεπόµενου αποσπάσµατος αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο Α.Ε. δ) τους νοµίµους εκπροσώπους κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 2. Στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 3. Στοιχεία σχετικά µε τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες αναφορικά µε: την εµπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης το απασχολούµενο προσωπικό (αριθµός, εξειδίκευση κλπ) ή τους τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες, τους οποίους µπορεί να διαθέσει ο ενδιαφερόµενος στα πλαίσια συγκεκριµένης σύµβασης την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας. 4. Στοιχεία σχετικά µε τα οικονοµικά ή/και χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα του ενδιαφερόµενου αναφορικά µε το ύψος του κύκλου εργασιών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος λειτουργεί για χρονικό διάστηµα εντός του οποίου δεν είναι δυνατή η έκδοση και προσκοµιδή οικονοµικών / χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, αυτά µπορούν να συµπληρωθούν µε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου. 5. Βιογραφικό σηµείωµα και φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 6. ή προφίλ εταιρείας, κατάλογος προσφερόµενων υπηρεσιών / υποδοµών / προϊόντων και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος τιµοκατάλογος προϊόντων (κατά περίπτωση) 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών της ΕΥΣΕΥΤ για τις κατηγορίες ενέργειας Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5.1, Γ6, Γ7 & και για ποσά ύψους µέχρι (εκτός ΦΠΑ) (ενδεικτικό κείµενο) Από: (επωνυµία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, νόµιµη εκπροσώπηση) Προς: ΕΥΣΕΥΤ - Μονάδα Γ Κοραή 4, Αθήνα Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον µου να εγγραφώ στον κατάλογο προµηθευτών που δηµιουργεί η ΕΥΣΕΥΤγια την/ τις παρακάτω κατηγορία/ κατηγορίες ενεργειών ΤΥΕ και για προµήθειες µέχρι του ποσού των : ραστηριοποιούµαι... (Σηµειώνεται ότι το αντικείµενο δραστηριοποίησης των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να είναι συναφές µε το αντικείµενο των συµβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης κατά το άρθρο 11 του Π 4/2002 ) Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση): 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σχετικά µε την προσωπική µου κατάσταση (υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) Σηµειώνεται ότι, η υπεύθυνη δήλωση ή η προσκόµιση του προβλεπόµενου αποσπάσµατος αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο Α.Ε. δ) τους νοµίµους εκπροσώπους κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, το απασχολούµενο προσωπικό (αριθµός, εξειδίκευση κλπ), καθώς και στοιχεία σχετικά µε τα οικονοµικά ή/και χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα του ενδιαφερόµενου αναφορικά µε το ύψος του κύκλου εργασιών. 3. Βιογραφικό σηµείωµα και φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 4. Πελατολόγιο 5. Κατάλογος προσφερόµενων προϊόντων ή/ και αντίστοιχος τιµοκατάλογος. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υπεύθυνη ήλωση ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνοµα: ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Επώνυµο: Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: Ηµεροµηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθµός ελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): /νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail): Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1. εν υπάρχει σε βάρος µου αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 2. εν υπάρχει σε βάρος µου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή µου, για τέλεση σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο. 3. εν έχω τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση. 4. εν έχει κινηθεί σε βάρος µου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία. 5. Έχω εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές µου υποχρεώσεις (τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο όσον αφορά αλλοδαπούς υποψήφιους) 6. Αναλαµβάνω την υποχρέωση να παράσχω πρόσθετα δικαιολογητικά έγγραφα και βεβαιώσεις εφόσον ζητηθούν από την ΕΥΣΕΥΤ. 7. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτησή µου και επισυνάπτονται σε αυτή είναι απολύτως ακριβή και αληθή. Ηµεροµηνία: 13

14 Ο Η ηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. Download from Diorismos.gr Ο Η ηλ. (Υπογραφή) 14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΔ Α.Ε. 1. Αναθέτουσα αρχή: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Ταχ. διεύθυνση : Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,16 Σεπτεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.60630 /ΕΥΣ 5671 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα