ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3851 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III"

Transcript

1 Ν. 29(ΙΙΙ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης για την Αμοιβαία Συνδρομή και Συνεργασία μεταξύ Τελωνειακών Υπηρεσιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 29(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕ! ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επειδή το Υπουργικό Συμβούλιο, για σκοπούς συμμόρφωσης' με δέσμευση της Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για κύρωση, με την ένταξη της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης για την Αμοιβαία Συνδρομή και Συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών Υπηρεσιών, η-οποία καταρτίζεται βάσει του Άρθρου Κ3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την απόφαση του με ημερομηνία..., αποφάσισε την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην πιο πάνω Σύμβαση, Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης για την m ος ' Αμοιβαία-.Συνδρομή και Συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών Υπηρεσιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2004!.. (2969)

2 2970 Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, έκτος εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια^ «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία ' «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων. «εξουσιοδοτημένος λειτουργός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον. όρο αυτό από το..άρθρο 2 του περί Τελωνειακού.Κώδικα Νόμου, του... τύυ ' 2004* '.' '.:' «κράτος, μέλος» σημαίνει κράτος μέλοζ της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση για την Αμοιβαία Συνδρομή.και Συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών Υπηρεσιών, η οποία καταρτίστηκε μεταξύ των κρατών μελών, την 18 η Δεκεμβρίου. 1997, δυνάμει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση «τελωνειακό έδαφος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 3 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004, «τελωνειακή νομοθεσία» έχει την έννοια που. αποδίδεται στον όρο αυτό από ίο'άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004 Κύρωση..Πίνακας. 3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται, η Σύμβαση, το κείμενο της οποίας, άτο ε>ληνικό πρωτότυπο, εκτίθεται στον Πίνακα'. Αρμόδια Αρχή. Α. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης είναι το Τμήμα Τελωνείων δια του Διευθυντή και/ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου λειτουργού.. Καθορισμός κεντρικής υπηρεσίας συντονισμού. 5. Ο Διευθυντής, με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει την κεντρική υπηρεσία συντονισμού, η.οποία θα επιλαμβάνεται των αιτήσεων και του συντονισμού αμοιβαίας συνδρομής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Αρθρο 5 της Σύμβασης.

3 2971 Εφαρμογή OICTQCittlV τελωνειακής νομοθεσίας. 6. Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, οι διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, σναφορικά με την άσκηση ελέγχων ή.. διενέργεια ερευνών σε οικήματα, πρόσωπα,, εμπορεύματα "και- μέσαμετάφοράς τους καβώς καί σε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή,, τυγχάνουν εφαρμογής. Κανονισμοί. 7. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος, το οποίο είναι δεκτικό καθορισμού, με βάση το Νόμο. Επιφυλάξεις..8. Τα άρθρα-20,'21 και 23 της Σύμβασης δεν εφαρμόζονται στο τελωνειακό έδαφος-της Δημοκρατίας. '

4 2972 ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 3) ΠΡΛΞΗ-ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ' τη; 18ης Δεκεμβρίου γιο την κατάρτιση, βάσει του άρθρου Κ3 της συνθήκης γιο την Ευρωπαϊκή Τνωση, της σύμβασης περί αμοιβαίας συνδρομής y.ci συνεργασία; μεταϊύ των τελωνειακών υπηρεσιών ' " (98/C 24/01).. ΤΟΓΥΤΛΒΟΥ/ϋΟΤΚΙΕΥΡΩΠΑΪΚΚΙΞΝΩΣΚΙ. Έχοντα; υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο Κ3 παράγραφα; 2 στοιχείο γ),. Εκτιμώντας ότι, για tou; σκοπούς της υλοποίησης τον στόχων τη; Ένωσης, τα κράτη μέλη, θεωρούν την τελωνειακή συνεργασία ω: ζΐττημ^ι καινού ενδιαφέροντος, που εμπίπτει στη συνεργασία τον τίτλου VI" τη: συνθήκης, ". ΑΠΟΦΑΖΙΖέ! or. καταρτίζεται η σύμβαση, το κείμενο της οποίας περιέχεται στο παράρτημα και η " οποίο υπογράφηκε σήμερα οπό τους αντιπροσώπους των >α:βερνήοεων των κρατών μελών, ΓΥΚΠΓΓΑ την οποόσχή της παρούσας σύμβαση; από τα κράτη μέλη σύμφωνο με τους οικείους συνταγματιχούς του: κονόνες. Βρυξέλλες, ΙΕ Λεκειφόίου 1997: Γώ. zc Συμβούλώ. Ο Πρόεδρος.?. BODEN

5 2973 ΣΥΜΒΑΤΗ η οποία καταοχίζετ,αι βάσει του άρθρου Κ3 τ\]ζ. συνθήκης για. την Ευοωπαΐκη Ένωση. rrroi αμοιβαία: συνδρομή; και σ υνεηνασΐα; μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ τη: παροϋαιι; σνμβαοη;, κοάτη μέλη TIJC Ευρωπαϊκή: Ένωση;. ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην πράΐη του Σιψβρυλίοι: τη: Ευρωπαϊκή; Ένωση:, τη: Ιδη: Λεκεμβρίον W\. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη vu ryitr/rsouv οι δεσμεύσει;.πον περιέ^ονιαι πτΐ] σύϋβασί] περί ιιμοιβαϊιι; συνδρομή; μεταξί των τελωνειακών διοικήσεων, που υπογράφηκε στη Ρώμη οτ:; 7 Σεπτέμβριοι IW. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι «τελωνειακέ: ι πηρεοίε; είναι υπεύθυνε: οτο τελωνειακά έδοφο; τη: Κοινότφι:; και ιδίκς σαι aigisiu τον είσοδοι κω εξόδοι. για την πρόληψη. ανίχνευση ν.υχ καταστολή των παηαρϊι 7ίων όχι μόνον των.κόινοτικών ρυθμιστών αλλά και των εθνικών νόμων, και ιδίω; ίων πεοιπτώοεων παι χαλϋπτοντιιι από το άρθρα 36 και. 223 τη: συνθήκη; για την ίδρυση τη; Ευρωπαϊκή: Κοινότητοϊ. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η αύΐηοη τη; παράνομη; εμπορία; κάθε είδον; συνιστά σοβαρή απειλή VJIIC τη; δημόσια; υγεία;, τη; aoif άλπα: και τιον ηβών, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι Be πρέπει νο ρυθμιοβονν άδικε: μορψϊ; συνεργασία: πον συνεπάγονται διασυνοριακέ: δράσεις ενόψει τη: πρόληψης τη; ενίγνενόη; «u τη; δία: η; ορισμένων παραβάσεων ιόαο τη: εθνική: νομοθεσία: των κριτών μελών όοο και των κοινοτικών τελωνεαϊκών διατάΐκιπ κ» ότι αυτέ: οι διασυνοριακέ: δράσει; πρέπε'πάντοτε να διε άγοηιιι σύμαωνα με τι; άρχε; τη: νομιμότητα; (οϋμφωνε; με το εφαρμοστέο δίκαιο στο προ. ό ή αίτηση κοατκ μελό: vsn TIE οδηγίεε των αρμόδιων αρχών τον εν λόγω κρότου; μέλον:). 'τη; επαιουρικατητο; (ανάληψη παρόμοιων δράσεων μόνο εφόοον διαπιστωθεί ότι άλλε: μορφέ: όραση:.μί μικρότερε; οννέπαε; δεν ενδείκνυνται) και τη; αναλογικότητας (καθορισμέ: τη: οημασισ: και τη: διάρκεια: 'τη; δράση; νπό το πρίσμα τη; βαρύτητα; του εγκλήματος που φέρεται ότι διαπράχθηκε). ΠΞΠΕΙΣΜΣΝΑ ότι είναι αναγκαίο να ενισ/.υβεί η συνεργασία μεταξύ τελωναακών νπηρεσιώ? μι τη θέσπιση διαδικασιών, με τι; οποίς οι τελωνειακέ: υπηρεοίε; θα δύνανται νε συνεργάζονται κιε νά ανταλλαοοοι ν στοιχεία σχετιπά με δραστηριότητε; παράνομη: εμπορία;, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι τελωνειακέ: υπηρεοίε; υποχρεούνται καθημερινώ; νο ε if αρμοζονν τόοο κοινοτικέ: όοο και tsvodz διατάξει; και ότι νπάρζει. κατά συνέπεια, προγονή; ανάγκη να διασφαλιστεί ότι m διατάξει; περί αμοιβαία; συνδρομή: και οννεργααία; σε αμφότερου; του; τομεΐ; αναπτϋοοοντα. παράλληλα, στο βαθμό πον euro είναι δυνατό. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔίΑΤ/ "Π ι ΛΟΣ Ι..,...,._,,.. η όΐωξη και Tuiwoiu τιΐλ.πποα }ύθγΐον TCIJV ν.ο:νοτι /. ο^ και εδνκΰη τελωνιακώνoiut<i:5tav. Άο&οο! ~ ^Ε "Ί ν C!i'{i'/.u;i τοι linfinni }. ι) ^uaovct: ονμβμο: ' όη θίγει ογπιϊέζ bm-izciz πιπί uucnfjuu:; οι ν όοοιη' Πεδίο εφαρμογή: μεταξύ ταη όικαοτιχών uoytiv ct ποινικί: t nofirce.; ι Γ^νοϊν.ότΣΛες oiutdtci; iu)v oqirniir ή πίγ/.ν}ΐγς ών DV iqta 1. Μί τιτν ίπιφύλπξη ΊΟΠ ορ ΐοδιστήτων ιη: Κοινότητκ;, νιι ' ύν «rtcsi τω\ V.QUTU'JV μελών οι οποίί: διεπον*. τν τα κράτη μέλητης Ενοωπαϊκή; Ένώοη; παρεχοιη αμηι οπΐργκοίι:.ιον ποοβ/.γγ.ηα. οττη?'if(r;cfin.- \ \ir:n\- βαίω: οιτνδροιιή και owcsyatwtoi uiow των τϋοονειακών * ων τπλιονρ.ϋκών υπηρεσιών ή u'ujir. «ηπόόιυν ιιρχών na τονξ νπ,ηοεοιών, jtuoiiui'itt tnteio: ' ' κριπών iitijir» Λα6ώ: v.ui MOV -biukuvavionctv πον t/nv... ". συναφθεί czov τομέα κυτο. paon ΓΜΐιία; voiirficoit:: τιρ κηόλιρίη κα: ιτνα^ντυοη των πηοκ(5άπεο\ inn ε τι, riipiav καδεοτώτο: για ΤΤΓ ιιμοίβχιΐα rquotto : /i; μετου.κών «i. nwciexajv iikc ajv, κ'κδώ: και.... αμοιβαίας" σννόηομη;....

6 2974 Οι τελωνειχικές υπηρεσίες εψαιηώζσυν την παρούσα σύμβαση εντός των ορίων χων αρμοδιοτήτων που τους αναγνωρίζονται δυνάμει των εθνικών διατάξεων. Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνεαιβεΐ" ω: τροποποίηση των αρμοδιοτήτων που αναγνωρίζονται δυνάμει των εθνικών διατάξεων στις τελωνειακές υπηρεσίε; κατά την έννοια τη: παρούσας αύμβασιις. Άοθρο 2 "'". έχουν κοινοτικό χαρακτήρα ν.ιιτύ την rwuia τον άρθρου 9 παράγραφος 2 τη; συνθήκης, για την Αρμοδιότητες.,. ' ί&ηυσΐ] τη; Ευρωπαϊκής Κοινότητα: ή εμπόρευμα... τω> τα οποία, προκειμένου'γα καθοριστεί ο κοινοτικός, τοι: ΐ Χ ι >9" κτι 19 α ί usnzfiviw οε πρσυυγίοι ; ελέγχους ή έρευνες. το σύνολο των διατάξεων που έχουν θεσπιστεί w. κοινοτικό επίπεδο, στα πλαίσια της κοινή: γεωργι. κής πολιτικής και των ειδικών διατάξειον που ισχύουν για τα εμπορεύματα που προέρχονται από. τη μεταποίηση γεωργικών πραϊόντιον. AgBgo 3 Σχέση με την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των δικαστικών αρχών. 1. Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται στην αμοιβαία συνδρομή και συνεργασία στα πλαίσια ποινικών ερευνών επί παραβάσεων των εθνικών και των κοινοτικών 'τελωνειακών διατάξεων, επί των οποίων η αιτούσα αρχή είναι αρμόδια δυνάμει των εθνικών διατάξεων του οικείου κράτους μέλους.. 2. 'Οταν η ποινική έρευνα διεξάγεται από δικαστική αρχή ή υπό την ευθύνη της. η εν λόγω αρχή καθορίζει αν οι σχετικές αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής ή συνεργασίας υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομή; σε ποινικές υπόθεσα: ή δυνάμει της παρούσας σύμβασης. Άο ρο Α Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσα: σύμβασης, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι οριομοί: 1. Ως «εθνικές τελωνειακές διατάξεις» νοούντ'αι οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικέ; διατάξεις κράτους μέλους, για την εφαρμογή των οποίων είναι αρμόδια εν μέρει ή εξ ολοκλήρου η τελωνειακή διοίκηση αυτού του κράτους μέλους και οι οποίες αψορσΰν: τη όιαπυνηριακή κυκλοφορία εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε απαγορεύσεις, περιορισμού: ή ελέγχους, κυρίως βάσει των άρθρων 36 και 223 τη: συνοήχης γιο την ίδρυση τιις Ευρωπαϊκή: Κοινότητας, τους μη εναρμονισμένου; αάρους κατανάλωσης. 2. Ως «κοινρτικές τελωνειακέ: διατάξεις» νοούνται: το ούν»λο των κοινοτικών διατάξεων και ίων οχετιν,αιν. εκτελεστικών διατάξεων που διέπουν την εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση και παραμονή ειιπορευματων κι α.. συναλλαγές μεταξύ κρατών με/.ώ\ και τ.ρϊ α.>ν χωρών. y.u3az και μ:ταξϋ κρατών i Aun> CSIJV π:ρϊπτωπη εμπορ:υμάτων που δεν το σύνολο τιβν διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο για τους εναρμονισμένου; ειδι.' κούς φόρους κατανάλωση; και για το ((όρο προστιθέμενη; fiziaz μιιζί με τις εθνικέ; εκτελεστικέ: διατάξεις. 2. Ως «παραβάσεις» νοούνται οι ενέργειες που πάρα.βιάζουν τι: εθνικές ή κοινοτικές τελωνειακές διατάξεις, όπως, μεταξύ άλλων: ; η συμμετοχή στη διάπραξη τέτοιων παραβάσεων ή η απόπειρα διάπραξης αυτών, η συμμετοχή σι εγκληματική οργάνωση πον αποσκοπεί στη διάπραξη τέτοιων παραβάσεων. η νομιμοποίηση των εσόδων από τι; παραβάσεις. που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Α. Ως «αμοιβαία συνδρομή» νοείται η παροχή συνδρομή: μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών άπω: προβλέπεται στην παρούσο σύμβαση. ' 5. Ως «αιτούσα αρχή» νοείται η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που διατυπώνει αίτηση συνδρομής. 6. Ως «προ: ην η αίτιιση αρχή» νοείται η αρμόδιο αρχή του κράτους μέλους προ : την.οποία απευθύνεται αίτηση συνδρομής. 7. Ως «τελωνειακές υπηρεσίες» νοούνται οι τελωνειακέ: αρχές Tun' κρατών μελών καθώς επίσης και οι άλλε: αρχές που είναι αομόδα:ς για την εφαρμογή τι:ΐν διατά ' cam TIJ:.TiiyCrcue: σύμβασης. Ε. Ως «άεόοιιενα ~αοσΐι;πικηύ χαρακτήη'ΐ νοηί νιι:ι ν.ι στοιχεία που ακοοούν κατσ/ομαζόμενο ή irvrjvvi joiiji μο φυσικό πρόσωπο ω: «ναγνιυρίοιμο λογίζεται το πρόσωπο που μπορεί"να avuvvuiotctii [mr im: ή mat' σως. ιδίως δια αρώμού ταυτότητας ή ε. 6ς ή r.'ijtnvutv συγχΐκριμένυιν στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη r ; uoiκη. φυσιολογική, ψυχική. οικονομική, πολιτισιικη η κοινύ.ι.ν/.ή τον ταυτότητα. 9". Ω; «διασυνοριακή συνεργασία» νοείται ι; όι νεογμάγ: _. μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών πέραν Turv σννό _. ρων κάθε κράτους itiv.cv:.

7 Άρθρο 5 ' 2975 γ) να συμμετέχει στη διεκπεραίωση των αιτήππον σννδοο Κεντρικές υπηρεσίες συντονισμού 1. Τα κράτη μέλη ορίζουν, στο πλαίσιο των τελωνειακών τους αρχών, μια κεντρική υπηρεσία (υπηρεσία συντονιομού), η οποία είναι αρμόδια να παραλάμβανα τις αιτήσει: αμοιβαίας συνδρομή; δυνάμει της παρούσας σύμβασης v.ui να εξασφαλίζει το συντονισμό της αμοιβαίας συνδρομής με την επιφύλαξη της παραγράφου 2. Η εν λόγω υπηρεσία είναι επίσης αρμόδια για τη συνεργασία με άλλες αρχές, οι οποίες μετέχουν σε ενέργειες συνδρομής δυνάμει τινς παρούσας σύμβασης. Οι υπηρεσίες συντονισμού των κρατών μελών διατηρούν την αναγκαία ά}ΐεση επαφή μεταξύ ιούς. ιδίως στις περιπτώσεις του τίτλου IV.. 2. Η δραστηριότητα των κεντρικών υπηρεσιών συντονισμού δεν αποκλείει, ιδίως στις επείγουσες περιπτώσεις, τιτν απ' ευθείας συνεργασία μεταξύ των λοιπών υπηρεσιών των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών. Για την εξασφάλιση αποτελεάιιατικότητας και συνοχής, οι κεντρικέ; υπηρεσίες συντονισμού ενημερώνονται γιο κάθε δράση η οποία απαιτεί αυτή την άμεση συνεργασία ' 3. Εάν η τελωνειακή αρχή δεν είναι αρμόδια ή είναι μόνο εν μέρει αρμόδια για την εξέταση αιτήσεως, η κεντρική υπηρεσία συντονισμού διαβφάζει την. αίτηση προς την αρμόδια εθνική αρχή και ενημερώνει σχετικά "την αιτούσο. &δ7.ή <5. Εάν η αίτηση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί για λόγους 1 νομικούς ή ουσιαστικούς, η υπηρεσία συντονισμού επιστρέφει την αίτηση στην αιτούσα αρχή, συνοδευόμενη οπό έκδεση των σχετικών κωλυμάτων. Άοβρο ό Υπάλληλοι σύνόεσμοι 1. Τα κράτη μέλη μπορούν vc συμφωνούν μεταξύ τους γιε τη* ανταλλαγή υπαλλήλων συνόέαμων για ορισμένη ή αόριστη διάρκεια και σύμφωνα με όρου: που έχουν γίνει αμοιβαία αποδεκτοί. 2. Ο υπάλληλΰζ ΰ ύ ν όεΰμο; όεν έχει εξουσίες παρέμβασης στη χώρα υποδοχής. 2. Για την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών των κρατών μελών, ο υπάλληλοςούνδεαμα: μπορεί, με τη σνμφωνία ή κατ' αίτηση των αρμοδίων αρχών των κρατών ]ίελών, να αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:. α) να προωθεί και vc επιταχύνει την ανταλλαγή πληροφο ηιών μεταξύ των κρατών μελώνβ) vr: παρέχει βοήθεια για τις έρευνες, πον αφορούν το κράτος (ΐέλος καταγωγής τον ή το y^azc: μέλος πού δ) να συμβουλεύπ και να βοηθά τη χώρα υποδοχής κιιπ την προετοιμασία και διεξαγωγή διασυνοριακών επι/.f ι ρήσεων. ε) οποιοδήποτε άλλο καθήκον συμςκονήοοί'ν μεταξύ τσίτα κράτη μέλη. 4. Τα κράτη μέλη μπορούν vu καθορίσουν, με διμερείς πολυμερείς συμφ ωνίες. τις αρμοδιότητες και τον τόπο fcic ρισμοϋ των υπαλλήλων αυνδέσμων. Οι νπάλληλοι σύνδί σμοι μπορούν επίσης να εκπροσωπούν τα συμφέροντα Γ ό ή περισσοτέρων άλλων κρατών μελών. Άρβοο 7 Υποχρέωση απόδειξης της ταυτότητας Εάν η παρούσα σύμβαση δεν ορίζει το αντίθετο, οι υπά'/ /.ήλοι της αιτούσα: αρχής, οι οποίο: ευρίσκονται σε αλλ κράτος μέλος προκειμένου να ασκήσουν τΰ. δικαίωμα* που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, οφείλουν ν είναι οε θέση ανά πάσα Όττ, ιιή να επιδείξουν γραπτ εντολή στην οποία να αναφέρεται η ταυτότητα κα. υπηρεσιακή τονς ιδιότητα. ΤΊΤΛΟ? Η ΤνΝΛΡΟΜΗ ΚΑΤ ΑΓΤΚΞΗ Άρζρο Β Βαοικέ; αοχέ:.1. Στα πλαίσια παροχή: συνδρομή: δυνάιιει του παρόντ'ι τίτλου, ΐ) προς ήν η αίτηση αρνή, ή η αρμόδια αρχή πρ: την οποία έχει παραπέμπει το θέμα. r. εργε! όπως ί ενεργούσε για λογαριασμό τη: ή κατ* αίτηση άλλης οςχ. του δικού της κράτους μέλους. Προς το σκοπό κάνει χρή; όλων των νόμιμων εξουσιών πον διαθέτει στα πλαίσια r εθνικής νομοθεσίας προ: ικανοποίηση της αίτησης. 2. Κ προς ήν η αίτηση αρχή επεκτείνει αυτή τη συνδοοι οε όλες τις πτυχές τη: παράβαση: που καταφανώς σχίζονται προς το αντικείμενο τη: αίτησης συνδρομής. χι.>{ να χρειάζεται προσθετή αίτηση. Στ περίπτωση αμφΐ5ηλκ :. τ. προς ήν η αίτηση αρχή έρχεται εν πρώτοις ο: επαφή ' την αιτούσα αρχή. Ρ.οΰρο 9 Μορφή και περιεχόμενο των οιτήοτων συνδρομή: *:. Οι αιτήσεις ηιη δροιιή: υποβάλλονται Γ!..ΟΤΓ γρι:"*' και συνοδεύοντα: από τι: έγγραφα που απαιτούνται για διεκπεραίωση της. 2. Οι αιτήσεις πσν υποβάλλονται ούμφ.ιυν μι την ~:ι? γηαφ ο \ πρέπει" να αναφέρουν:.

8 2976 u) την αιτούσα αρχή p) το αιτούμενο μέτρο v.) το αντικείμενο και το λόγο της αίτηοη; δ) τον; νόμου;, του: κανόνες και άλλες σχετικέ; νομικέ;. διατώξειτ. '. ε) όσο το δυνατόν ακριβέστερα χω πληρέστερα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα φυσικά ή νομικά.τρόπω πα.που αποτελούν το στόχο των ερευνών στ) περίληψη των πραγματικών περιστατικών Όαόζ των περιπτώσεων του άρθρον Οι αιτήσει; συντάσσονται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μελου; της προ: ήν η αίτηοη αρχή; ή σε γλώσσα. αποδεκτή από avtij την αρχή. 4. Όταν τούτο απαιτείται λόγω επείγουσα; κατάσταση;. ' γίνονται δεκτές προφορικέ; αιτήσεις α οποίες όμως παέ πει να επιβεβαιώνονται γραπτώς όοο το δυνατόν ταχύτερα. 5. Εάν κάποια cvnicni δεν πληροί τι; τυπικέ: απαίτησε'.;, η προ; ήν η αίτηση αρχή μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ωστόσο, αυτό όεν θίγει την εν τω μεταξύ λήψη μέτρων για τη διεκπεραίωση τη: αίτηση;. 6. Η προ; ήν η αίτηση αρχή συμφωνεί για να εφαρμόσει ορισμένη διαδικασία για τη διεκπεραίωση αίτηση:, εφόσον η διαδικασία αυτί] δεν αντίκειται στι; νομοθετικέ: και διοικητικές διατάξει; του προ: ό η αίτηση κράτους. Άοθρο 10 Αίτηση παροχή; πληροφοριών 1. Μττά από αίτηση τη: αιτούσας αρχή;, η προ; ήν η αίτηση αρχή. γνωστοποιεί όλε: τι: πληροφορίες που μπορεί να επιτρέψουν στην αιτούσα αρχή την πρόληψη, ανίχνευση και δίω η των παραβάσεων.. 2. Οι παρεχόμενε: πληροφορίες συνοδεύοντα', «πό εκοέ OEt; κιιι άλλα έγγραφα, ή από επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα του;, στα οποίο βασίζονται οι παρεχόμενε: πληηηγ[οηίε ; urn τα ο.ιοία είτε βρίσκονται στη διάθεση τη: προ; ήν η αίτηση αρχή; είτε εκδίδονται ή λαιιβάνονται προκειμένου να διεκπεραιωθεί η αίτηση παροχής πληροφοριών. 3. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ αιτούσα; και πρκ; ήν η αίτηση αρχή;, οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι *η; αιτούσα; αρχή; δύνανται, σύμφωνο με. τι: λεπτομερείς οδηγίες τη; τελευταία;., να σΐ)λλι ονν. από τ^ νπηρεοίί; τον nno: ό η υίτησι; κράτους μέλους, πληροφορίες ονμφονι: με την παρι γοι;«(ο 1. Τούτο αφορά όλε: τι: πληροφορίες που απορρέουν από τα έγγραφα στα οποία έχε: πρόσβαση το προοοιπικό των ενλόγηι υπηρεσιών. Οι εν λόγω νπάλλΐ ληι CiciiiquiouTovyiai να λαμβάνοιη αντίγραφα των Γ. ~λόγΐιι. Άοβοο II Αίτηση παρακολούθηση: Μετά από αίτηση τη: αιτούσα: αρχής,.η nnci; ήν η ιιίτηι.ιη αρχή διεξάγει.' στο βαθμό ποι είναι δυνατόν, ειδική παρακολούθηση ή αναθέτει την ειδική παρακολούθηση προσώπου για το οποίο' υπάρχουν σοβαρέ: υπόνοιες άτι έχει παραβεί κοινοτικέ: ή εθνικέ: τελιονειακε; διατάξει; ή ότι διαπράττει τέτοια παράβαση είτε ότι έχει περατώσει προπαρασκευαστικέ: πράξει; για ιτ διάπραξη τη: παράβαση; αυτής. Επίσης η προς ήν η αίτηση αρχή επιτηρεί, μετά από αίτηση της arrouau; αρχή;, τον: χώροι ;, τα μεται/ορικα μέσα και τα ειιπορεΰματα πον σχετίζονται με δραστηριότητες, οι οποίες ενδεχομένως θίγουν τι: προαναφερόμενε:. τελωνειακές διατάξεις. ΆοΒοσ 12 Αίτηση ερευνών 1. Μετά από αίτηση τη: αιτούσας αρχή;, η ποο; ήν η αίτηση αρχή διενεργεί ή μεριμνά για τη διεξαγωγή καταλλήλων: ερευνών για πράξεις οι' οποίε; αποτελούν, ή η αιτούσα αρχή θεωρεί ότι αποτελούν, παραβάσεις. Κ προ; ήν η αίτηση αρχή κοινοποιεί στην αιτούσα αρχή τοαποτέλεσμα τη: έρεννας αυτής. Το άρθρο 1C παράγραφο: 2 εφαρμόζεται αναλογικά.. 2. Κατόπιν συμφωνία; μεταξύ αιτούσα; και ρο: ήν η αίτηση αρχής, υπάλληλοι πον έχουν διοριστεί από την αιτούσα αρχή μπορούν να παρίστανται σιι: έρευνες που ανα.φέρονται στην παράγραφο J. Οι έρευνε: διε ά,ό^αι από την αρχή μέχρι το τέλο: από τον: νπαλλι" λοι : τη; προ; ήν η αίτηση αρχή;. Οι υπάλληλοι τη: αιτούσα: αρχή: όεν επιτρέπεται vc α'.'πλαμβάνοι.'λ. με δική του; πρωτοβονλία, αρμοδιότητες τακ υπαλλήλων τη: τιρο; ήν η αίτηση αρχή;. Εντοίτοι; έχουν πρόσβαση στην: ίδιου; νι'οροι ; καίσια ίδια έγγραφα με του; υπα/αή}λυ: τη; προ: ή η αίτηση αρνί];, αλλά μόνον με τη μεσολάβηση τον: και για του; σκοπού; τη; διεξαγόμενη: έρευνα;. Άονοιι Ί5 Γνωστοποίηση!. Μπά από αίτηση τη; uitoioa: μο β\ζ. ι\ προ: ή ν η αίτηση αρχή κοινεπσιεί η nrnuivfi ηι: νι: τπν xinvcnni'n ii; στον παραλή τη. συμγ[μιΐνα ιιε τι: εθνικέ: ^if:tr': r:; τυ. κράτους μέλου; όπον έχει την item τη:. 6>χ; τι; πριίξ: ι; ή οι «ποφάσει; που έχο. ν ΓκήοΟε: από τι: isijin'ifiir; u>v/yz του κράτους μέλους έπου εχπ την jfwu τη; η (ΐ.τον»» απτή ν.άί αφορούν την εφαρμογή τη: παρπι οα: ονμβαοη;. 2. Οι αιτήσει: κοινοποίησί];. στ;; cno ':: aviimrnnrii τη θέιια τη; προ: κοινοτιαίηοΐ] πρά;η; ή απόναηηϊ. ouvo^ri οντά: από ^τάφραπί] στην επίσημη γ"λώ<μα ή a:..iiis: επίσημη γλιόσπα του κρ?πον; ιιέλπι ; ητο ΤπόίΓ έχει την

9 2977 έδρα της η προ: ήν η αίτηση αρχή, με την 'επιφύλαξη της ευχέρεια; Tig ν λόγιο "ρχή; να ΐην Ιφψή μετάφραση. ' Λο0οσ 14 Χρησιμοποίηση tiov στοιχείων ως αποδεικτικών Τα πορίσματα, οι βεβαώσει;. οι πληροφοριε;, τα έγγραφα, χα επικυρωμένα αντίγραφα και u/j.u έγγραφα, τα οποία περιέχονται στον; υπαλλήλους τη; προ:ήν η αίτησί) αρχή; σύμφωνα με το εθνικό τον; δίκαιο και διαβιβάζονται προ; TIJV αιτούσα αρχή στις περιπτώσει; παροχή; συνδρομή: οι οποίες προβλέπονται οτα άρθρα 10 έως 12. μπορούν να. χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ως αποδεικτικά ιποιχεία από τα αρμόδια όργανα τον κρότοι:; μελιιιι; άπου έχει την έδρα τη: η αιτούσα αρχή. ή διαπραχοκίιίες παραβάσεις, ιδίως.or π7.ηοιΐΐ οηΐγ; γιο εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο τί >ν παραβάσεων αυτών και για τα νέα μέσα ή. TIC"'μεθόδου; Π Η χρησιμοποιούνται, για τη διάπραξη του;.. Άοϋηο IX. '... Χρησιμοποίηση των οτοιχείων ω: αποδεικτικών Οι εκθέσει; σχετικά με την παρακολοϋυηοη και οι π/.ηοοφοπίε; που συγκεντρώνονται από υπαλλήλΐ!. : κράτην: μέλους και δκιβιβάζαντ.ηι οε άλλο κράτος μέλος στι; περιπτώσει: της αυτεπάγγελτης συνδρομή; που προβλέποντι: στα άρθρα 15 έω: 17 μπορούν να χοιριιιοποιηΰοη ούμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ω: αποδεικτικά στοιχεί : από τα αομόδια όργανα του κράτους μέλους που δέχετα Tic πληροφοριε;. '. " ' ' ' ' ΤΙΤΛΟΣ III ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΞΥΝΛΡΟΜΗ ΆοΒοο 15 Γενική αοχή ΐύμφωνα με τα uospu 16 και 37 κα: με την επιφϋλαξη των περιορισμών που τυχόν επιβάλλει το εθνικό δίκαιο, οι αρμόδιε; αρχέ; κάθε κράτους μέλου; παρέχουν τη συνδρομή του; στι; αρμόδιε; ««χέ; των λοιπών κρατών μελών χωρ:; προηγούμενη αίτηση τιον τελευταίων. Άρθρο Ιό Παρακολούθηση Εφόσον αυτό εξυπηρετεί την πρόλητρη. την ανίχνευση και τη δίωξη παραβάσεων σε άλλο κράτος μέλος, οι αρμόδιε; αρχέ; κάδε κρότου; μέλου:: α) διεξάγουν ή μεριμνούν για τη διεξαγωγή, στο βαθμό που είναι δυνιπόν, τη: ειδική; παρακολούδιιαης που ορίζεται στο ύρδρο Π β). yvwcisncisi'v «τι; '.ιρμόόιες.any/: των λοιπών ενδιαφερομένων κρατών μελών όλε: τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεση του;, ιδω:; εκθέσει; και άλλα έγγραΐ( α ή επικυρωμένα αντίγραφα ή αποεπύσματά του;, σχετικά με ενέργειες που σχετίζονται με σχεδιαζόμενη ή διαπραχθείσα παράβαση. A.papc /. Α υτεπάγγελτη πλη ηηφύιιηοη* ΰ: αρμόδιες ιιρνές κάθε κράτους αποστέλλουν αμελλιρί ciu αρμόδιε: αρχέ; Tun λοιπών syowff^aiirwov κρατών 4ίΓΛ ιη. ' όλ>; τι; σχετικέ: πληροφορία : γιο σχεδίαζα) ιτνε; Τ1ΤΛΟΞ IV ΕΙΛΙΚΕΞ ΜΟΡΦΕΙ ΓΥΝΕΡΓΑΓΙΑΞ Άοδοο 19. Γενικές αοχέ: 1. Οι'τελωνειακέ: υπηρεσίες προβαίνουν ΟΕ όίασυνοριακ συνεργασία σύμφωνα με τον παρόντα τίιλο. Παρέχον αμοιβαίιο; την αναγκαία συνδρομή οε * προσωπικό ν.< οργάνωση. Οι αιτήσεις συνεργασίας υποβάλλονται, κάτι, χήν, υπό μορφή αίτησης συνδρομή: ouuffiovu ιιε ταάρθι: 9. Σε ειδικέ: περιπτώσει: πον awfέπονται στον παρόν: τίτλο, ο: υπάλληλοι τη: αιτοΰοα; αοχή: μπορούν \ παρεμβαίνουν, με τη συγκατάθεση τη; προ; ήν η αίτη» οργή;, στο έόα^ ος τοι προ: ί> η αίτηση κρώτον; μέλους.ο συντονισμέ; και ο σχεδιασμό; τιον διασυνοριακών ε: χειοήσειον ειαίπτουν στην αριιοδιότητα :wv κειτρικί υπηργϋΐ! 1. ουντονιομού που πποβλέπο\ τα: ατο άρορη Η διαουλ οριακή συνεργασία κατι'ι την έ.λ οια τ παραγράφου 1 επιτρέπεται για την πρόλη\ η. τιτν αιτ/π ση και τη δίωξη παραβάπειαν οτις περί τώοει;: α) παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και νυχοτρόπουσιών, όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών, πολιτιο κών αγ«0!ν. επικϊ\ Λΐ.η ιον και τοξικών ΐίποο,ρηιιιΰτπυρηνικού υλικού ή υ«κών ή Γξοπλιαικ ι. nor npof ζοντα: γιά την κατασκευή ατομικιίιν." «Γΐλογικ«: )ν η. ' χηιιικών όπλων (α.»γιιιϊγΐ Μί νι: i: /uot:i Π) ειιπορϊας ncan'r. ιΐ: ΓιΠ.ηίε: απιιριΐϊιιοί ~Γ:ι?τ :>'. :?** κες Ι και II της Σύμβασης :ιον Hvnmrv.. r'r. i' r. /.< της παράνομιις όιακί. ηοι;ς «ι^κι^τικίμ*: u αι>ΐκ':κ: ιν. ψυχοτρόπων ουσιών κα; ο; cnotr; προοριζονιιιι την παράνομη παρασκευή νΐΐι>κΐ;πιζ!" ιν Ιπρό6ρί>! ονοίε;; γ) διασυ\ό.ρη:κή; παρανοιιης πιπιιοίιις νποκειαγ ι»ν φ όρο αγαθών, ^οι uirvrnvinm κπτιί rf:pa!luuii 'f poiiijrrtjiun '. ΛιίχαεϋιΟΓ'ΐΓ ί; ιιε ιΐκοπν vtr ι:~οκ:ηο παγιάνομί:. κρατικέ; ΠΊσχύπ ει: οχετιζό^ε

10 2978 προς την εισαγωγή ή τι ρ εξαγωγή αγαθών: όταν λα /") της έκταση; του εμπορίου και. των συμπαρομαρτοϋ. νπον φορολογικών εισφορών και επιδοτήσεων υπάρχει κίνδυνος οοβπρής επιβάρυνσης του προϋπολογισμού. των. Ευρωπαϊκών. Κοινοτήτων ή των κρατών μελών ' δ) τη; ειιπο'ρίας. οποιουδήποτε άλλου προϊόντος που απαγορεύεται βγιοει τιον κοινοτικών ή εθνικών τελωνειακών κανόνων..". Η υποχρέωση της προ; ήν. η αίτηση αρχή; για μία από ΤΙ; συγκεκριμένες μορφές συνεργασίας που αναφέρονται στον παρόλα τίτλο εκλείπει, όταν ο τύπο; της επιδιωκόμενη; έρευνας αντιβαίνει ή δεν προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο του προ* ό η αίτηση κράτους μέλους Αντιστρόφως, η αιτούαα αρχή μπορεί σε τέτοιε; περιπτώσεις νπ αρνηθεί. νια τον ίδιο λόγο την αντίστοιχη μορφή διασυνοριακή; συνεργασίας την οποία ζητεί ΐ) αρχή του προ; ά η αίτηση κρότου; μέλους.!. Σε περίπτοιοη. πο,υ το επιβάλλει το εθνική, δίκαιο των κρατών μελών, οι ενδιαφερόμενε: αρχές ζητούν τη συγκατάθεση των εθνικών τους δικαστικών αρχών για τις σχεδιαζόμενες, έρευνες. Εφόσον η συγκατάθεση αυτή χορ> γηθεί μόνο. υπό 'ορισμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις, οι ενδιαφερόμενες αοχές μεριμνούν για την τήρηση τιον εν λόγοι προϋποθέσεων και απαιτήσεων κατά τη διάρκεια των ερευνών.' 5. Όταν υπάλληλοι ενός κράτον; μέλους εκτελούν δραστηριότητες στο έδαφος άλλου κράτους μέλους δυνάμει του παρόντος τίτλου και προξενούν ζημίες με τις δραστηριότητες τους, τότε το κράτος μέλος, στο έδαφος του. οποίου επήλθαν ο; ζημίες. οφείλει να τι; αποκαταστήσει, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, όπιο; θα είχε πράξε; εάν οι ζημίες είχαν προκληθεί από δικούς τοι υπαλλήλους. Αυτό το κράτος μέλος αποζημιώνεται πλήθιος από το κοάτος μέλος, τον οποίου οι νπάλληλοι προκάλεσαν τη ζημία, για το ποσά που κατέβαλε στα θύματα ή σε. άλλα νομιμοποιούμενο φυσικό ή νομικά πρόσωπα. 6. Με την επιφύλαξη της άσκηση; των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων και παρά τιτν υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας της παραγράφου 5 δεύτερη περίοδος, κάθε ένα από τα κράτη μέλη οφείλει να παραιτείται, ourv περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 πρώτη περίοδος, του δικαιώματος να ζητήσει από ένα άλλο κράτος μέλος την επιστροφή του ποσού ν ζημιών που υπέστη.' 7. Οι πληροφορίες, που απέκτησαν υπάλληλο, στο πλαίσιο διασυνορ^ική; συνεργασία; που προβλέπεται στα άρθρα 20 έως 2 3.'μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κάι υπό ~ψ επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων που θέτουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους στο οποίο αποκτήθηκαν οι πληροφορίτ;. ιο: αποδεικτικά στοιχ. Γ ϊα από.τα αρμόδια όργανα τον κράτους μέλους που δέχείαι τι; πληροφορίες. ί'. Κάτι': τη διάρκεια των επιχειρήσεων των.άρθρων 2U και.2. ο, υπάλληλοι που εκτελούν αποστολή cnc έβαφες άλλου κράτους μέλους εξομοιώνονται προ: του; υππλλή 'λους του κράτους αυτού όσον «rfotii; τι; παραβάσεις που τελούν ή ποτ, τελούμαι ει; βάρος τους. ΑύΠιιη 20 Καταδίωξη πέραν των crvvfioi iv Ι. Οι υπάλληλοι της τελωνειακής υπηρεσία; ενός κι_ιγ:τι. υς μέλους, οι οποίοι ιιεπα mi] χώρα του; καταδιώκουν anmu που έχη γίνει αντιληπτό επ' αυτοφώρω να διαπράττει παράβαση'soil αναφέρεται οτο άρθρο 19 παραγύαΐ) ο: 2 για τιμ πποία. χωρεί έκδοση, ή να συμμετέχει σε τέτοια παράβαση, εξουσιοδοτούνται να συνεχίσουν την κατάνυξη. χμ'οί; προηγούμενη Λδέικ. στο έδα<{0: άλλου κράτους μέλους, όταν m αιΐμόλιίς αρχές του ciij.cn κράτους μέλ η ς δεν κατέστη IVVUTUV νιι ειδοποιηθούν εκ ΤΙ Λ ποοτέιν/ν για την είσοδο" στο έδαφος' του λόγω του εξαιρετικώς επείγοντος ή όταν οι αρχές «υτές δεν μπόρεσαν να βρεθούν εγκαίρως επιτόπου για να συνεχίσουν την καταδίωξη. Οι οιενεογούντε: την καταδίωξη υπάλληλοι προσφεύγουν, το αργότερο κατά τη διέλευση των συνόρων. στις αρμόδιε; αρχές του κρότοι ; μέλους στο έδαφ q; του οποίου πραγματοποιείται η καταδίωξη. Η καταδίωξη σταματά μόλις αι το ζιρίθεί από το κράτα; μέλο; οτο έδαφος του οποίου πραγματοποιείται. Με αίτηση των διενεργούνται'/ την καταδίωξη υπαλλήλων, οι αρμόδιε; αρχές τοι εν λόγιο κράτους μέλους σταματούν τον καταδιωκόμενο για να εξακριβ. >σουλ τα στοιχεία τη; ταυτότητας του ή να προβούν στη σύλληψη του. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στο 6ruci«τοφϋλακα σε. ποιου: διωκτικούς υπαλλήλου; rif αρμόζεται η διάταξη αυτή ο ϋεματοφ ύλακα; ενημερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη.' 2. Η καταδίωξη διενεργείται σύμφωνο μ: τις ακόλουθες διαδικασίες, οι οποίες καθορίζονται ;ΙΓ τη δήλωση ΠΡ\ προβλέπεται στην παράγραφο ό: α) οι δυτνεργούντε: TIJV καταδίωξη υπάλληλοι δεν έχουν το δικαίωμα να κρατήοουν τον καταδιωκόμενο β) ωστόσο, αν δεν ζητηθεί η'οιακαπή της καταδίωξη:, και εάν οι αρμόδιε: ιίρχέ: του κράτους μέλου; στο ίδύ'{ ο; του οποίου πραγματοποιείται η καταδίωξη δεν μπορούν να επέιιβο'. αρκετά γρήγορα, οι διενεργού τε: τιτν καταδίωξη υπάλληλοι μπορούν να κρατήσουν τον καταδιωκόμενο μέχρι: ότου οι υπάλληλοι του εν Ί.ρ; \ >. ' κράτους, οι οποίοι πρέπει να ενημερωθούν '/«πι; κααυστέρηση. μ ορέοόυν νη εξακριβώσο: '. την ταυτότητα τον ή να προβούν πτην πύλλ:τ\ ή ταυ 2. Κ καταοΐωξη διενεργείται o0.nf wvu μγ τ:: παραγράφου? 1 κα; 2 και κατά έναν από τους ακόλουθη: ; τρόπους. c οποίος καθορίζεται με τη δήλωση πού προβλέπεται c τιιν ι παράγραφο έ:. ιι) ιιέοα sr cirrinsouirv!].wwr, ή για «vvycr/.oatrvo διάε.νι μα.μίπύ τηοιάβαση ΤΙΙΛ αυνόοιιΐν. ποι Όιι.καΟορΐΰΐ!ΐ»'ν στη δήλωση ' '.../

11 i) χωρίς; χρονικούς ή τοπικού; περιορισμούς. Α. Η καταδίωξη διενεργείται νπά τονς ακόλουθους γενικούς όρους: ' " '" '. α) αι διεγεηγούντες την καταδίωξη υπάλληλοι πρέπει vu συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τη νομοθεσία τον κράτους μέλους στο έίιαφ ης του οποίου δρουν οφ είλουν ΥΚ υπακούουν στις εντμ 'λέε των αρμοδίων αρχών του εν λόγιο κρατημέ μέλους ' Ρ) όταν η καταδίωξη γίνεται κατά θάλασσαν, εφόσον εκτείνεται στην ανοικτή δάλαασα ή ατιρ αποκλειστική οικονομική ζώνη. διπνεργείτάι σύμφωνα'με το διεθνές δίκαιο της"θάλασσας όπως απρτυπωνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δΐκαο της θάλασσας και," όταν γίνεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάζεις του παρόντος άρθρου. γ) δεν επιτρέπεται η εϊοοδες σε κατοικίες κα: σε χώρου; μη προσιτούς στο κοινό ". L ) οι διενεργούντες την καταδίωξη υπάλληλοι αναγνωρΐ. ζσνται εύκολα είτε από. τη στολή τους είτε από περιβροχιόνιο είτε από τα ενδεικτικά σήματα που τοποθετούν στο μέσο μεταφοράς τους η πολιτική περιβολή, συνδυασμένη με τη χρήση υπηρεσιακού μέσον uriuqo ράς χωρίς τα προαναφερθέντα σήματα αναγνώρισης, απαγορεύεται οι διενεργούντες την καταδίωξη υπάλληλοι πρέπει να είναι σε θέση νο αποδείξουν ανά πάσα. στιγμή την υπηρεσιακή τους ιδιότητα ε) οι όι^λ^ργούντες την καταδίωξη υπάλληλοι μπορούν να φέρουν το υπηρεσιακό τους όπλο κατά την καταδίωξη, εκτός ϊ) εάν το προς ό η αίτηση κράτος μέλος έχει προβεί σε γενική δήλωση σύμφωνα με την οποία η οπλοφορία απαγορεύεται πάντοτε στην επικράτεια τον ή ii) εάν το προς c η αίτηση κρότος μέλοτ αποφασίσει ρητώς δυαφορετικά. Όταν επιτρέπεται στους νπαλλή λαυς ενός άλλου κράτους μέλους να φέρουν to νπηρϊ Οιακό τους όπλο, η χρησιμοποίηση του εππρέπετεη. μόνο σε περίπτωση νόμιμης άμυνας en) όταν ο κοταδιωκόμενος κρατείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 στοιχείο βΐ. προκειμένου να οδΐ]γη6εί ενώπιον των αρμοδίων αρχών την κράτους μέλους στο έδαφος του οποίον πραγματοποιήθηκε η καταδίωξη, μπορεί να υποβληθεί μόνο οε σωματική έρευνα ασφαλείας κατά τη μεταγωγή του μπορούν να χρησιμοποιηθούν χειροπέδες" τα αντικείμενα που βηίσκο'.τα: στην κατοχή του κοιαόιωκόιιενοί' μπορούν να κατασχεοούν ζ) μετά από κά9: επιχείρηση αναφερομένη στις παραγράφου: 1. 2 και 2. οι.όιενεργούντε; ψ καταδίωξη υπάλληλοι παρουσιάζονται ενώπιον των αρμοδίων αρχών του κράτους. μέλους στο έόαφο; τον οποίον έδρασαν και δίνουν αναφορά ως προς την αποστολή τους μη.ά από αύιϊιση ων αρχών UUTI'UV, υποχρεούνται να παραμείνουν οτη διάθεση τους ί".έχη:ς άτου διαι^ιτισοούν. πλήρως οι περιστάσεις των ενεργειών τους; ο ι «in. αυτός εφαρμόζεται ακόμη και όταν η καταδίωξη ΛΡ οδήγησε στη ικ'λλιτψή του καταδίωκα; ir vor η) οι αρχές τοι κράτους μέλους από το οποίο ηηοέι/χι VTUI CM υπάλληλοι που προέβησαν οτην κατιιο.ι ιξι εφόσον το ζητήπονν οι αρχές τον κοΰτον: ιιέλονς «π. εδαΐ(.ος mv οποίον έλαβε χώρα η κιπαδίι ιξη. παρέχον τη συνδρομή τους στην έρευνα που ακολουθεί τι, επιχείρηιπι στην οποία μετείχαν. ηνιιπειν.λιιμ 'ιανοίΐγνι των δικαστικών "διαδικασιών. 5. 'Evu άτομο το οποίο, σε συνέχεια της ποοβλεπόμενι στην παράγραφο Ζ δράσης, συλλαμβάνεται από τις.αομλή ες αρχές τον κράτους μέλους στο έδαι/ος του οποίον ίλα ' χώρα η /.αταδίπξ']. μπορεί, ασχέτιος της ιθαγένεια* τον. ν κρατηϋεί για πόιιαι άκριπη. Οι αντίπτοι/0: κπνιυιτ; ι. εθνικού δίκαιοι Η; αρμόζονται αναλογικά... Αν το άτομο αντό δεν έχει την ιθαγένεια την κράτοι μέλον: στο έί>«φος τον οποίον συνελήφθη, αφήνεται ελε θέρο το αργότερο έξι ώρες μετά τη σύλληγη τον. χι ;ρ:ς \ υπολογίζονται or ώρες μεταξύ τον μεοοννκτίον και τι ενάτης, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές.τον εν λόγω κράτο' μέλους έχοι ν προηγουμένως λάβει οποιασδήποτε nowy αιτίαση προσωρινή: κράτησης με σκοπό την έκδοση. 6. Κατά την υπογραφή της παρούοας σύμβασης, κιϊ κράτος μέλος καταθέτει δήλωση με την οποία καοορί! βάσει των.διατάξεων των παραγράφων 2. 3 και '. διαδικασίες άακηση; καταδίωξη: στο έδαφος τον. Ένα κράτος μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντίκα στήοει τη δήλωση του μέ άλλη. υπό την προνπαθεοη > αυτή δεν περιορίζει την έκταση εφαρμογή: της πραιτγοπ νης.. Κά9ε δήλιοαη πραγματοποιείται μετά απ6 αι \τ.~. όηοιι κάθε ένα ατό τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και ur cm : την ισοδυναμία των εφαριιοζό.ιιενίιΐν κ'.ί6επτ«τ(χ πτ : κι.. τη αντά. 7. Τα κράτη μέλη μπορούν. Ο: διμερή βάθη. να 6tn νπυν το πεδίο εφαρμογής τη: παραγράφου! κ,ικ να i3t" οονν ονιιπλιιρωιαιτικές διατάξεις προ: εκτέλίοη παρόντος άρθρον.. Κάθε χπάτος μέλος απορεί, κιιτιί την κι πάθε " Γ. εγ /υάΐ) ). Γν.ι.ιισι;: τη: ~αρονγ α: nujifini r.;. νν t*y.- ότι δεν δΐσμϊί'γτΐΐ! από το πί:ρό. άπβι.κ ή ιιερ. >: τ.» δήλωση ui'ii; μπορεί να ι:νπκλη'ί:ι 'ανιί πά: ".: ΌΤΓΊΙ!' διασυνοριακή παοακολονοηοη.!. Οι ΐ'πύλ/ΐ λοι τη: τελιιλ ί.::: :ιι: ΐ'πηρίοίι;:. κ.ι :. ΐίλον.ς. οι οποίοι πκρι :κα.ονϋΐ>νν «τη vi.pn,.ιι ; ί. για τι: οποία vnuif/fti'v σοβαρέ: νππνο.*;. οτι έχουν,ru.".κεί or μία ιατό τις παραβάοει: r.iiv nvii';rty-'rtiu..ίο u>j "J9 παράγριιι τ.: 2. Γξο'.'σιοδίΐτον'.τιιι vu. i, vrv:oo".. παηακπλ'λ<>πι;.~η (άπή PTC i^ufoz Ί«λλ«ι <.ἰ:

12 2980 μέλους, εφόσον το τελευταίο έχα'επιτρέψει τη διασυνοριακή παρακολούθηση βάσει προηγουμένη? αιτήσεως συνδρομής. Η Γΐοΐ!θΐιιδάτ.ηση'ιιπορείνιι συνοδεύεται άπόπροϋπο Οέοπς ""; Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στο Οεμ»τotf vj.tivitx τα ονόματα TWV υπαλλήλων στους οποίοι ; εφαρμόζεται η διάταξη αυτή ο θεματοφύλακας ενημερώνει σχετικά τα άλλα'κράτη μέλη. Εφόβον αυτό ζητηθεί, η παρακολούθηση ανατίθεται στους υπαλλήλους του κράτους μέλους, στο έδαφος τον' οποίου διεξάγεται. Η αίτηση, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να απευθύνεται στην. αρχή που έχει ορίσει κάθε ένα εκ των κρατών μελών και η οποία είναι αρμόδια για την παροχή ή τη όΐϋβΐβαση τη; ζητούμενη; εξουσιοδότηση;. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στο θεμγγτοφύ λακα την οριζόμενη, προς τούτο αρχή Ό'.θεματοφύλακας ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη }ΐ!λη. 2. Εάν. γι λόγου: ιδιαίτερα επείγοντες, δεν μπορεί νε ζητηθεί προηγουμένως η εξουσιοδοτική του άλλου κράτους μέλους, οι οιενεργούνττ; την παρακολούθηση υπάλλη>.οι εξουσιοδοτούνται να συνεχίσουν και πέραν των ' συνόρων την παρακολούθηση πτόϊιων για τα οποία υπάρχουν οοβαοές.υπόνοιες ότι έχουν εμπλακεί σε μία από τις παρα'βάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2. υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ιι) η διέλευση τιον συνόρων/κατά τιτν παρακολούθηση, θα ανακοινωθεί αμέσως σας αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίον συνεχίζεται η παρακο ' λοΰθηση β) 6c κατατεθεί, χωρίς καθυστέρηση, αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο. 1, στην οποία θα εκτίθενται οι λόγοι που αιτιολογούν τη διέλευση των συνόρων χωρί: προηγούμενη εξουσιοδότηση. Η παρακολούθηση Bu σταματά μόλις το κράτος μέλος, στο εοαφυς ζαν ctsisv λαμβάνει χώφα. to ζητήσει w ««νίχπη t η: ανακοίνωσης που προβλέπεται στο στοιχείο α) ή της αίτηση: που προβλέπεται στο στοιχείο pj, ή αν η εξουσιόοάτιμιι; δη χορηγήθηκε εντός πέντε ωρών μετά τη διέλενπη Τιον ηιτνόηιον. ' Ρ) με τΐ]ν επιφύλαξη των.προβλεπομένων στην παράγραφο 2 καταστάσεων, κατά τη διάρκεια τη: παρακολούθησης _ot υπάλληλοι εφοδιάζονται με έγγραφο που πιστοποιεί ότι χορηγήθηκε ε=ουθιοδότηοη γ) οι διενεργούσες την πάοπκο} ούοη>ΐί > πάλί.ψ.οι πρέπει να είναι οε θέση να αποδείξουν «νά πιισα ϋτιγμή την επίσημη ιδιότητα, τους δ) οι διενεργούντες την παρακολονβηηη υπάλληλοι μπο ρουν να φέρουν το υπηρεσιακό τους όπλο κατά τη διάρκεια της παρακολούθηση: εκτός εάν ι) το προς ο η αίτηση κράτος μέλος έχει κάνετ γενική δήλωση ιΐϋμΐ ~> να με την οποία η οπλοφορία απαγορεύεται πάντοτε * στην επικράτεμύ τοι ή ii) το προς ό η αίτηση" κοάτιι:. μέλος απρφαοίζει ρητώς ΐΐι«ΐ.ορΓτικά ; όταν επιτρέπεται στους υπαλλήλους άλλοι κράτους μέλους \<c>\ ενονν το υπηρεσιακό, τους όπλο. η χρησιμοποίηση τον επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση νόμιμης άμυνας ε) δεν επιτρέπεται η είσοδος στις κατοικίες' και σε χι'οοοι ς μη προσιτούς στο zavir στ) οι υπάλληλοι πού διενεργούν την παρακολούθηση ϊιεν μπορούν ούτε να σταματήσουν, ούτε να συλλάβουν τον παρακολουθούμενοζ} για κάθε επιχείρηση υποβάλλεται έκθεση προς τις αρχές του κράτους μέλους στο έδαφο: τον οποίου πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση 1 οι υπάλληλοι που διενηργΐ}σαν την παρακολούθηση μπορεί να κληθούν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως η) οι αρχές του κράτονς μέλους από το οποίο nnofnvrvrci οι υπάλληλοι πον προέβηοαν στην παρακολούθηση, εφόσον το ζητήσουν οι αρχές τον κράτον; μέλους στο έδαφος του οποίοι έλαβε χιϊωα η παρακολούθηση. παρέχουν τη συνδρομή τους στην έρευνα που ακολουθεί την επιχείρηση σπρ οποία μπείχαν. σνμπεριλαμβα '. νομένων των δικαστικών διαδικασιών., ', 4. 7α κράτη μέλη μπορούν, σε διμερή βάση. να διπ ρύνουν το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρον κα: vt: θεσπίσουν συμπληρωματικές διατάξπ: προ: εκτέλεοη τοι παρόπο; άρθρου. ' 5.. Κάθε κράτος μέλι:ς untiori. κατά την κατάυτ οιι τ. ν r,7?aif<ov έγκρισης της παρούσα: σιιιβαηης. m ftvj/.riort ότι δεν. δεσμεύεται cino το παρόν άρθρο ή μέι»ο: τ or Κ δήλωση αυτή μπορεί νιι ι/πικ/.ηοε! irva π«ινι οτιγι'ιίι. }. Κ παρακολοϋοηοη που. αναφέρεται στις παραγράφου: Γ και 2.r.~i*Hrshai μόνο υπό τους οκόλουθαυς γενικούς άπονς: ιι) οι υπάλληλο: που διενεηγονν π 1 ν ΣίαπακολούΟηση οφείλουν νιι συμμορφώνονται με τις όμπάϊα: του aannvr;:: άρθρου. ν.αγιώς και με τ ο δίκαια του κράτους Ίιέλπν: GTr. rowpj; τόυ όποιου ϊιποϋν; οφείλουν να.. ~ υπακούουν' στις εντολές τω. ασμαόΐυιν αρχών τον εν λόγιο κούτην'ί μ/λ«ιις Άηΰνο 22 Ελεγχόμενε: παοιι&όσεις!. Κάθε κράτος μέλες απι>.αμίϊιητ! να i «i.i(ry.inn οτι. 'κατόπιν αιτήσεως άλλον κράτον: ιιέλιπ ;. On μποοον i «i επιτρέπονται εαγ,70)ΐγ%τς παριιδόοπς.στο Γ<ν.:'(ό; τόν ν:ΐ! π/.cioit! ποινικής έπεννι^αδικημάτμίν ηι: τι: οππίάπηι» βλέπεται δυνατότητα έκδοοης..

13 " Η απόφαση δυτνέργειας ελεγχόμενων παραοόσεωνλαμβάνεται κατά περίπτωση από τις.αρμόδιες αρχές του προ; ά η αίτηση κράτους μέλους, λαμβανομένου υπόψη τον εθνικού δικαίου του κράτους αυτού. 3. Οι ελεγχόμενες παραδόσεις διεξάγονται ouiirptovu με τις διαδικασίες ίου προς. ό η αίτηση κράτους μϊλονς. Οι αρμόδιε: αρχές του εν λόγιο. κράτους μέλους είναι υπεύθυνες για. τη διεξαγωγή ΜΙΙ τη διεύθυνση των επαχη ' ρήπεων. Για vu αποφευχθεί κάθε διακοπή του ελένχου. η προς ήν η αίτηση,αρχή αναλαμβάνει την παρακολούθηση της παράδοοης στο σιμιείο διέλευσης των συνόρων ή or. κάποιο σημείο που θα συμφωνηθεί." Εξασφαλίζει συνεχή παρακολούθηση καθόλη την διάρκεια της μεταγενέστερης διαδρομής κατά. τρόπον ώστε vu. μπορούν ονά πάσα στιγμή vu συλλάβουν τους δράστες και να κατάσχουν τα αιπορεύματα.. ". 4. Κατόπιν της συναίνεσης" των ενδιαφερομένων κρατών μελών, οι οποστολές. για τις οποίες" έχει συμφωνηθεί ελεγχόμενη παράδοση, μπορούν να.διακοπούν και να δοθεί η άδεια να συνεχισθεί η διαδρομή τους είτε ως έχουν ta: ας αύ το αρχικό "τον; περιεχόμενο αφαιρεθεί ή αντικατασταθεί πλήρως ή εν μέρει από &.λα προϊόντα. Αοΰρο 23 Μυστικές'έρευνες 1. Κατόπιν αιτήματα: τη: απούσες αρχής, η προς ήν η αίτηση αρχή (ΐπορεί να επιτρέψει σε υπαλλήλου: της τελωνειακής υπηρεσίας τον αιτούντος κράτους μέλους ή σε υπαλλήλου; που ενεργούν για λογαριασμό αυτή: της υπηρεσίας και οι οποίοι λειτουργούν μι πλασματική Tuu τότητιι (μυστικοί ανακριτικοί υπάλληλοι) να επέμβουν στο έδαο ος του προ: ό η αίτηση κράτους μέλους. Η αιτούσα, αρχή υποβάλλει τέτοιο αίτημα μόνον εάν η διαλεύκανση" των γεγονότων θα ήταν εξαιρετικά δυσχερής χωρίς τα σχεόι αζόμενα μέτρα έρευνας. Οι εν λόγογ υπάλληλοι μπορούν στα πλαίσιο τη: αποστολής τους. να συλλέγουν πληροφορίες κϋι να έρχονται σε επαιρή μι υπόπτου: ή άλλα ποόοωπα'του περιβάλλοντος των υπόπτων. 2. Οι μυστικές έρευνες στο προς ό η αίτηση κράτος μέλος έχουν περιορισμένη διάρκεια. Κ προετοιμασία και διεύθυνση των ερευνών γίνεται μ:' στενή πιητργααίιι ιιτκ: ύ των «njinomjv αρχών του προς ό η αίτηση κιμ.ταν αιτούντος κράτου: μέλους. 3. Οι όσοι υπό του: οποίου: δίδεται άδεια γι μυστική ' έρευνα. καθώς και οι όηοι υπό του: οποίους αυτή όιεΐάγγτιιι. καθορίζονται uno την προ: ήν η αίτηοη αρχή ouikf ujν«jir τσ.εοΐτκό της δίκαιο. Αν κατά τη όιάπκπα μυστική: έρευνι:': αποζητηθούν πληροφορίες σχετικά μ: κάποια άχλι.πκηά {αοΐϊ. πέραν εκείνης Tiry οποί.': καλύπτει ι; αρχική α:τικ;η. τότ: οι όρυι σχετικά με το πώς ιιποοηιιν να χρηπιμι:π υιΐ Ι)ι ΛΓ. οι πληροφορίες ι«τές κα'.ιηηϊζανται επίσης απΰ την προ: ψ ή αίτηση ικιχή αί μ«ΐ Λ ϋ μ: :»> >0\ικό της δίκιπα 4: Η προς ήν η αίτηση αρχή παρέχει την ανιιγ /,ιη"ιι συνδρομή αε πηοιίωπικό και at" τεχνική νποήΐμΐή. Λιι;ι '». νει μέτηη για την nruuruuiu των νπαλλήλων που (ivu< ioovrm πτην πα<ιάγιμ«θ 1 κιπά τη διάρκειοι τι=ιν ε\τ Ί πι }ν τηυς'ιίτο προ: ι'ι η ιιίτΐ]πη κράτος μέλη:. 5. Κάθε κράτος μέλη: μπορεί, κατά την κκτάϋεση τ «ν εγγράφων έγκριση: τη: παρούσας Ji μβαση:. vu Ληλώοπ ότι ftsv δεό'μευπιη ιαό το παρόν άρθρο ή μέρος τον. Η δήλιιΐιΐη ai'tij μπορεί ν«ανακληθεί ιινά πάοιι «ιτινμή. Άοθοο 2 ί Κοινέ: ομάδε: ειδική: έρευνα; 1. Κατόπιν tuiiiifkiic: ονμΐ(ωνίας. ο. αρχές διαφόρων κρατών μελών μ.ιοροϋν vu συστήσουν κοινή ομαόα ειδιζη: έρευνα: με rftna or ένα από τα κράτη μέλη. η οποία συγκροτείται «crn υπαλλήλους ειδικευμένου: στους οικείου: τομείς. Η κοινή ομάδα ειδική: ion vet: αναλαμβάνει τα ακόλουθα κα&ήζοντα: τη διενέργεια 6ΰηκο/.Μν και δαπανηρών ερευνών ν ιι! τη διαλε ί κιινοη συγκεκριμένων παραβάσεων που «αιτεί ταυτόχρονη και συντονισμένη δράση οτα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. το uwroviajio κοινώ*. ητογ '^ν με στόχο την πρόληνη και «vivvft'tiij ορισμένιον μορ',ίϊγ. παραβί'ίοπυν xiifjiu: και τι) οι λ).ονή πληροφοριών για τα rvr/ojirvci -ς>ί<:-:~. πα. το περιράλλον του: ν.ιν. τις μεδό bou: τους. 2. Οι κοινές ομάδε:' ειδική: έρευνας εργάζοντιχι υπό τ:ς ακόλουθες νητκές προϋποθέσεις: uj 'aryxncmiimiu γιυ Όϋγκεκηιμένο οκοπ'ο και για πεοιγ ρίομένο χρονικό διάστΐ]}ΐα.' Ρ) επικέ'/'ά.ή: τη: ομάδας τοποθετείται νπ'ίλληλος τ.>= κρίγγου: μέλόν:. στο εοαφο: του οποίοι οιε' ΰγοντιι «ooucti)ijin;i T. : της οιιάόα: '. γ) iis MtTr/nrrr; υπά/j.iy.oi δεομενοντιϊ! απλ τιι δικ:»ι το:' χ.,ίΐίτιΐγς μέλύν: στο iiii'fu: fov οποί'» Λι; : 1 ; «ται Oi Λίΐιιοτιιηιάτητε: τι;: ομά'οιι;' ο) το κράτα: μέλη: err έδαφη: το. nsoinu &ΐΓ.. νο*."τ«. '' σραστηριάιητες τη: ομάοι::. διριιου " ; "» v.: ιιτ.ιιηαιτν τ;: «ή Λΐ. «τ:κέ: sccvrournr.: Λ».Ι τι: Γ;", Ι:Γ.::; τή: 3. Η ιδιότητα τον μίλου: τη: ομάδα: δ» ν παρέχει «"». tnti;j.!y.ou: ΓΛΉ την αποτγληυν c ouo»: n. iiyii^iiiij: ιτ έδαφος άλλου wjrnni ; μέλους...._

14 2982. ΤΓΓΛΟΪ γ ΠΡΟΓΓΛΖΙΛ TGN ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.. Άοθηο 25'' Προστασία των δεδομένων κατά την ανταλλαγή τον: 1. Kind την ανταλλαγή πληροί), αριών, οι τελωνειακέ: υπηρεσίες θα λαμβάνουν υπόψη, σε κάθε' περίπτωση, τις απαιτήσεις για την προαταοίιι των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τηρούν xic σχπικές διατάξεις τη: σύμβασης 'τον Συμβουλίου χη; Ευρώπη: της 2δης Ιανουαρίου 19S1 για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικοί! χαρακτήρα Για ίην προστασία'των 'δεδομένων, ένα κράτος μέλος μπορεί ovivf ωνα με την παρόγραΐ{ ο 2, vu επιβάλλει όοου; για την επεξεργασία εκ μέρους άλλου.'κράτους μέλους των δεόοιιένων π οι* του έχουν διαβιβασθεί. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων τη: σύμβασης σχετικά με τη_ χρήση τη; πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα. Οι ακόλουθε; διατάξεις,εφαρμόζονται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζονται κατ' ειμιρμογή τι;: παρούσας σύμβαση;: α} η αρχή "που παραλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να τα επεξεργασθεί μόνο για τον: σκοπούς του άρθρου ] παράγραφο: ]. Μπορεί να τα διαβιβάσει, χωρίς προηγού ΐε:νη συναίνεση του. κράτους μέλους που τα έχει χορηγήσει, στις τελωνειακέ; υπηρεσίες της. στις διωκτικές αρχές της και στις δικαστικέ: αρχές της για την δίωξη και καταστολή παραβάσεων κατά την έννοα: του άρθρου Α παράγρασ ας 3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις διαβίβασης, η συναίνεση του κράτους μέλους που έδίυσε τις πληροι/.ορίες civui απαραΐτητη β] η αρχή του κράτους μέ}.ου; που διαβίβαζε; τα δεδομένα ςγροντίζει ώστε να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Εάν αποδειχθεί ότι έχουν διαβιβασθεί δεδοιιένιι πον είναι ανακριβή ή που δεν έπρεπε να διαβιβασθούν ή ότι δ:δομένα που διαβιβάσθηκαν νόμιμη): πρέπει νη διαγραφούν μεταγενεστέρως σύμφωνα με το δίκαιο τοι κράτους μέλους πσν τα διαβίβασε, ενημερώνεται αμέ.. οιυς,η ιιπχή που τα παρέλαβε. Η εν λόγιο αρχή. υποχρεούται να τα διορθώσει.ή vu τα διαγράφει. Εάν ΐ τελευταία έχει λόγου; νο θεωρεί ότι τα όιαβφασθέντι: btboptva είναι ανσκριβΐ} ή 8ί: πηέπει vu διαγρασ ούν, Γνιιιιεριίινί! το κράτος μέλος πον τα διαβίβασε 7J οπότε διαβιβασθούν οεύομένα :α οποία, ϋϋμ'[*ινπ μί το δίκαιο TUV κράτους μέλους που τα διαβίβασε, ηρ?. πει vu διαγραφούν ή να τραποποιηόούν. παρέχεται όταν ενδιαι^αόμενυ αποτελεσματική δι*.':τγ,τητι: ώιόι.. ΐίιυση; ' ; '.. δ) οι ενδιαφερόμενες αρχές ουντάσασυν πρακτικό τη: ίιια βιβάσεω; και της παρϊά.αβή; ΪΜ* α\πιά.λαποομί"νι Λ. δεδομένων. ε) η διαβιβάζουαα και η πααιιλήπτρια αρχή ο' ΐΓ/.ουν ν : ενημερώνουν, κατόπιν κιτήαεώς του: τον ενηιιικ fijoiirνο σχετικά με ταδιαβιβαζάμεναδεδομένα προοι >πικοι χαρακτήρα καθώς και αχετικάιιε τους οκοπου; γι "'» τους οποίους προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν. Μ υποχρέωση αντή δη ιη ύπατατέφόοον. κατόπιν ντ(ΐθμίσεως. προκύπτει ότι ίο δηιιόσιο συμφ έρον που επιβάλλει να μην παρασχεθούν αυτές οι πληοο^ι'οι: : υπερτερεί έναντι του πυιιφέοοντο; του ενδιαι(rnourroiνατις λάβει. Εξαλλοι, το δικαίωμα του ενδιια,'ειίοιίγνου να λάβει πληρο^οοίες νια ΤΚ διαβιβαζόμενα Λεοομένα που τον.«φορούν διέπεται 'απ ό του: εηνικί»ι ; νόμους, ρυθμίζεις και οιιιήικασίε ς του κράτους ιιιλιΐυς. στην επικράτεια του οποίου ζητείται η παροχή π/.ηοοφοοιών. Πριν από την απόφαση για την παροχή πληροφοριών, πρέπει να παρέχεται στην διαβιβάζουσα άηχη η δυνατότητα vt: διατυπιίισρι τη γνώμη τηςστ! το.κράτη μέλη ευθύνονται, ovueuva προς τις ifur; νομοθετικές, κιενονιστικε; -/.οι διοικητικές.διάταξη: κιι. διαδικασίες.νια τη ζημία ποτ? προκα>4ίται αε ένι: πρόοΐϋπο,από την επεξεργασία των δυαβιβαζοιιένί.ιν δεδομένϋΐν στο συγκεκριμένο κράτος μέ/χς. Λυτνι ισχύει επίσης εάν η ζημία προκαλ^ίτια από τη οιαβί βάση ανακριβιυν δεδομήϊ'ον ή από το γεγονός ότι η διαβιβάζουσα αρχή ενήργησε αντίθετα προ; τη οι ιιβι» ση.. ζ) τα διββι βαξάμελ'α δεδομένα διατηρούνται μόνο /ια το χρολτκό διάστιιιια που απαιτπται για την εκπλήη::κϊΐ; του σκοπού irj; διαβίβασης. Η ανάγκη περαιτέριυ διιιτήρηοής τονς πρέπει να εξίτάζπαι οε εύθπο γ ό\\ι. από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος η) η πάση περιπτώσει, τα διαβιδαζόμτνα.δεδομένα τυγχάνουν τουλάχιστο. τν,ς ίδιας προσταοίας που παρέχει to.κράτος παραλή.τπις σε παρόμοια δεόομέ ) τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάνχηλα ιίέιρα.ία vu E:aoifa5.ioovv tip τήρηοη του. παρόντος όρθροι uro»i αποτεί^ομάτικών t/^/ysw Τα κράτη μέλη μπορούν. ( ' αναθέσουν αυτούς του: ελέγχους οτι: εθνικέ; ελεγκτικέ; αρχές που μ\ ημονει η.ται στο άρθρο 17 της ουμβ' ση: για Tip χρήση τη; πληροφορικής στον τε;.ιι \χιι:κ.< τοιιέα. 3. Για την; σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ίννοιι: τη; επεξεργαοία; δεδομενιον' πηηοι.. πικηϋ /Γΐρακτηηι /ο.., λουθεϊ τον οριομό του άοοοηυ 2 στοιχείο β) της ολη ϊ.: 95Α56/ΞΚ την Ενρυπαΐν.οϋ Κθ'ΛΤ βονλίον και του Ιυιιβοι λίου. τη: 2^υ; Οκτιιιβπίοι 395'5. για ιην πρηοται..ία TIUV ι^νοικώ. πηοηώπΐιΐν ένιυ τι τη: {πεξερνα, ιι'α: ΜΓΑΓΗΙΓ >* προπιοπικαν χαρι.ικτήί»; και για την ελεύθερη κνκλθ(/ι ί>ι«ι Tiirv δεόοιιένΐλ, «υτιϊινν'ι. Π) r.u I :S'. ιη: 1V11.1TO5. n. S)

15 2983 ΤΤΓΛΟΣ VI ΕΡΜΗΝΕΙΑ Till ΕΥΜΒΑΙΗΕ ΆβΟαο 26 ' απόφαση σχετιχά'με το θέμα αυτό είναι ιιναγν.ιιΐη για την.έκδοση τη; δική; του απόφασης..6. Το πρωτόκολλο περί του οργανισμού τον Δικιιΰτι"ιρ»Η των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ο κανονισμός ίιιιιλικιιοΐας του τυγχάνουν εφαρμογή;." Δικαστήριο 1. Το Δικαιπήοιο τιον Ευρωπαϊκών Κοινατήτιον είναι αρμόδιο να αποιμΰνεται για κήοε διαφορά μεταξύ κρατών μελών «χετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή τη; παρούσας αύμβαοης εφόσον η διαφορά αυτή, δεν κατέστη δυνατόν να επιλυβεί άπό το Συμβούλιο εντός έξι μηνών από της υποβολής τη; ο" uvtii εκ μέρους ενό; ίων μελών του. 2: Το Δικαστήριο τιον Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρμόδιο vc: αποφαίνεται για κάθε διαφορά μεταξύ κρατών μελών και τη; Επιτροπή; σ/.ετικά με την ερμηνεία ή την.'εφαρμογή τη; παρούσας σύμβασης η οποία όεν χατέοτη δυνατόν να επιλυθεί δια τη; διαπραγματευτικής οδοί*. Η διαφορά CUT:] μ πορει να παροπειιφβει στο Δικαστήριο μετά τη λήξη περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία, κατά την «οποία ένα ππό ~α μέρη γνωστοποίησε οτο άλλο την.ύπαρξη διαφοράς. 3. Το Δικαστήριο τιον Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρμόδιο, υπό τι; προϋποθέσει; ποτ; ορίζονται στις παραγράφου; J έως 7, να απος.αίιτται. με προδικαστικές αποφάσεις για την ερμηνεία τη; παρούσα; σύ ΐβασης. 4. Κάθε κράτος μέλος μπορεί, μ: δήλωση στην οποίο προβαίνει κατά την υπογραφή τη; παρούσας σύιιβαοης ή οποτεδήποτε μετά την εν λόγω υπογραφή, vc δεχθεί τιτν.αρμοδιότητα τον Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αποφαίνεται με προδικαστικέ; αποφάσεις επί της ερμηνεία; τη; παρονοας σύμβαση; υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται είτε στην παράγραφο 5 στοιχείο ε) είτε στην παράγραφε 5 οτη.χεΐο β). 7. Κάθε κράτος μέλας έχει το δικαίωμα. ι«\τξιιρτήτι ι; εάν προέβη ή όχι σε όηλπ.ιση σύμφωνα με την παράνοια ο 5. w καταθέσει υπόμνιυια ή γραπτέ;.παράτηοήοει; στο Δικαστήριο* των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πε unoiiriui; ncv ανακύπτουν σύμφωνα με την παραγραφή 5. S. Το Δικαστήριο TWV Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ίιε'ν έχει αρμοδιότητα να ελέγχει το κύρο; ή την ιιναλιΐνικοτητιι επιχειρήσεων που διενεργούνται από αρμόδιες υπηρεσίεςεπιβολής του νόμου δυνάμει της παρούσας σύμβασης, οντε να αποφαίνεται ω; προς την άσκηση των ευθυνών πον φέρουν τα κράτη μέλη νια, την τήρηση τη; δημόηαι; τάξη; και τη διαφύλαξη της εσωτερική; ασφάλεια;..τιτλοξνΐι ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑ! ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙ Άοϋρο 2" Εμπιστευτικότητα Οι τελωνειακέ; υπηρεσίες λαμβάνουν υπόνη] τους. or κάί Γ συγκεκριμένη περίπτωση cmiyin.!]: πληροφοριών, τις απαιτήσει; για το απόρρητο των ερευνών. Για το σκοπό αυτέ, ένα κρότο; μέλος ;:πορεί να επιβάλλει όοου: νια τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος, στο οποίο ιιπορεί να διαβιβαστούν ο: πληροφορίες αυτ:;. 5. Κράτος μέλος το οποίο προβαίνεισε δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο' Α ορίζει: α) είτε ότι κάθε δικαστήριο αυτού του κράτους μέλους του οποίου 'οι αποφάσεις δεν'υπόκεινται οε ένδικα μέσα του εοιοτερικον'δικαίου μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο των Ετιπωπαίκιον. Κοινοτήτων vc αποφαν. ϋε: με προδικαστική απόφαση σχετικά μ: ζήτημα το οποίυ ανακύπτει σε υπόθεση πον εκκρεμεί ενώπιον τον και αφορά την ερμηνεία της πας ούσας σύμβασης, όταν το δικαστήριο αϊτό κρίνει ότι μια απόφαση οχπικά με TC ί;έμα αντό είναι αναγκαία για την έκδοση τη; δικής του αποίκισης' "] tl'.z ότ: κάθε δικαστήριο :ον κράτους αυτού μπορεί να ΐιπήοει ατ.ύ το Δικαστήριο των Ευιίιιϊπαΐκών Κοινατή»«>* νι: απί«/ινοεί με προδιχαΰτική απόφυση σχετικά μ: ζήτηκι; το r.ncic αναχύπτει σε υποϋετ η που.εκκρεμεί rvwruiv ίου κα: αφορά την ερμηνεία.της παρονοα; συιφαοης. OTUV τι; δικαστήριο ιιυτή κρίνει.ότι μια Άοβηΰ 2S Εξαίρεσε!; crza την υποχρέωση συνδρομή; 1. Η παηοϋοα ηϋμβαση δπ υποχι,ηώνει τις αονι'; την κρατών μελώτ or ιιμυιβιιίιι ουνλρομή ιύν. ι; σ. νλοιΐ;ιι, αυτή είναι όυνιηγιν να θίξει τη δη:ι03ΐι: ialii ή άλλ:: ουϋΐαστικά cn.nifffop"'" 'δκος στ«>> τοιιεα τι;; π.ηίΐοτ'/λ :>.: των δεδομένι.ιν. inr κν^ιι ι/^ρηπενον κηάτου: nr'/.n. ; ij in* η εμβέλεια της ζητοϋμενης δράη.ης. ιδίγο; οτι;,πλαίό.;: :..' ειδικών μαρφϋλ συνεργαοϊας που προβλέποντα; ι,:»».,; ).. IV, Σίνα; οαι.'.ώ; όνοανάλογ *! ~0 C "Vi Ρ'α{?ν*ητ'*!"τη: ΠΙ:ΓΊ: βασί]; που τ::<!ΐιϋοετα.. Στ:; περ ττιόοεις αυτές, οι uny' μπορούν να αρνιώσΐ" την παηονή ιΐι'νίιγιλίη: cv ώ.,., π >" μέρει ή να Tip. εξαρτήσουν r.r.o ηρισμέν. ; r.mor. uvjroti: Ξ, 0..οιαό.. οτ: άηνηρη. "αροχή: OirviShnn:':; rnjir.:: ν αιτιολογείτα:.. '.

16 2984 ' Άρθρο 29 Δαπάνες...'., I.. Τα κράτη μέλη.καταρχήν,παραιτούνται "απύκάθε απαίτηση για crinrgotpij των δαπανών πον προ=ενούντια από την εφαρμογή τη; naoouou: σύμβασης, ϊιέ εξαίρεση τι; αμοιβές εμπειρογνωμόνων. 2. Εάν απ αιτούνται ή πρόκειται να απαιτηθούν σημαντικέ: και έκτακτες δαπάνες'για την διεκπεραίωση μιαςαίτη ' ση;, οι ενδιαφερόμενες τελωνειακέ; υπηρεσίες διαβουλεύονται μεταξύ τους προκείμενου να καθαρίσουν τους όρου: και τις προϋποθέσεις με τις οποίες Gu διεκπεραιωθεί η αίτηοη. καθώς και τον τρόπο με τον οποίο" 8α καλυφθούν οι δαπάνες. Άρθρο 30 Επιφυλάξει;!. Εκτός των όσων προβλέπονται στο άρδρο 20 παράγοα (ίο; S. οτο άρθρο 2! παράγραφος 5 και στο άρβρο 23 παράγραφο: 5, γιο την παρούσα σύμβαση δεν επιτρέπεται η διατύπωση επιφυλάξεων. 1. Τα κράτη μέλη. που' έχον ήδη συνάψει μεταξύ τον: συμφωνίες οι απσίες καλύπτουν θέματα που διέπονται από τον τίτλο!v της παρούσα; σύμβασης, μπορούν να διατυπώνουν επιφυλάξεις δυνάμει της παραγράφου 1 μόνον οτα,μέιρο που οι επιφυλάξεις αυτές δεν θίγουν τι; υποχρεωθείς τ:νς οι οποίες απορρέουν από τις σύμφωνε: αυτέ:. διακή Λΐ ;ι»κ{3((τϊα τη; Γερμανίας, τη: νήσοι ΕλιγολάνΛη; και του εδάφους του Biii.tngen (στα πλαίσια και m\iii(ijvu με τη συνθήκη τη; 23η: Ναεμβρίον 196 ί μετιΰύ Ομοσπονδιακής Δΐ]μοκριιτίας της Γερμανία; και Ελβετική; Συ\ ρμ«> ΟΑίινδία; για την υπαγι ι ;ή τη: κοινότητα; του Husinscn am Hochrhein στο τελωνειακό έδαφος τη: Ελβετικής Συνομοσπονδία; ή in ιινχύον κείμενο τη: συνθήκη: αυτή:} και για την Ιτιά,ική Δηηιΐκηιιτία. trav Cvjiuuv l.ivignn και Campinnc'd'haha, καοώ: και οτα χωρικά ύδατα, τα εθ'. ι τεοικά θαλάσσια ύδατα και τ>ιν εντνηιιι χγ "}ο αυτί!) Τ«Λ εδαφών των κρατών μελιπγ. 2. Το Συμβούλιο. tirtr»fj fκτί^.ο\ τ«ς αμό','ωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο ιιτλο: IV τη; ονλΐιήκη: για την Ευρωπαϊκή Ένιοοη: μπούιεί να προσαρμόσει την παράγοαιε ο 1 σε κγιοε τοοπο.ΐιΐιηιΐη"τι»ν «νιις επομένων διατάξει ιν κπινοτικον Λικιιίου.. Αρβπο 32 ΈνεοΞη ισχύο: 1. Κ παρούσα σύιιβκιΐη Γ/κοίνετω από τα κράτη' μέλη mupuiva iir τον: αντίατοιχον: αι^ α^ηιατικού: ιοι : κ«νό \ ες. 2. Τα κράτη μέλη κοι\νποιθύν στο θεματοφύλακα την ο}νθκλήρι»ση τιον ονιτιιγιιατικών διαδικασιών για την έγκριση τη; παροϊόας ΟΓίιβαση;..V Επομένως, οι υποχρέωσες που απορρέουν από τι: διατάξεις τη: σύμβαση; της 19η: Ιουνίου 1990 περί Εφαρμογή: της συμφωνίας του Σένγκεν τη; 34η: Ιούλου 19S5 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα οι οποίε: προβλέπουν στενότερη συνεργασία δεν θίγομαι από την...παρούσα σύμβαση στα. πλαίσια των ετ/έοεων μεταξύ" των κρατών μελών που δεσμεύονται από τι: εν λόγω'διατό=εις. Λρδρο 3! Εδαφική εφαρμογή ΐ. Κ παρούσα σύμβαση εφ αρμόζεται στα εδάφη τιον κρατών μελών που αναφέρονται οτο άρθρο 3 παράγραφο: Ι. mi 'κανονισμού (ΞΟΚ). αρι /92 τον Συμβουλίου, τη; ί2η: Οκτωβρίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ('); όπως αναθεωρήθηκε από την πράξη nrnτιον όριιιν ΠΛοοχώρηση: της Δημοκρατία; τη; Αυστρίας, π:: Δημοκρατία; τη; Φινλανδίας και τον Βασιλείου τη; Ζουήοια: και των προσαρμογών των συνδιτκών στις οποίε: βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ( ; ) και στον κανονισμό ir.k) ηηώ. S2.'57 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου y.ui του ' Ζυιιβονλίιιυ C). συμπΐοιλαιφανομένών. για την Ομοσπον.'.) ζζ I. VJ2 tin i5 ;0.ι5?2. ο. Ζ. (' ) ΕΕ I. I tip. ϊ.ΐ.ίψϋ: ά. IS1. ΐ" ; ΕΕ I IT :r,:2i 1.1=57, c Κ παρσύσίι ούμβαπη αρχίζει να ίσνύει π ενή\τ<! ημέρε: ' μπά την κατά την παράγραϋο 2 κοινοποίηση από το τελευταίο κράτος που Ga προβεί στη διατύπωση αυτί] και το οποίο είναι μέλος τη: Εί'οωπαϊκής.Ένωσης τιτν Πί'έοα που θα Γ^δοθεί η ποάξη του Συμβουλίου για την κατάρτιπη τη: παρούοα: oviipauij:. Α. Μέχρι: όιον αρχίοει \ α ισχύει η παρούσα σύμβιιοη. κάθε κράτος μέλο: μπορεί να δηλώσει, κατά την κοινοποίηση που αναφέρεται οτην ποράγραιτ ο 2 ή οποιαδήποτ.. άλλη μεταγενέστερη στιγμή, ότι. από πλευράς τον. η παρούσα σύμβαση, έκτο; ίου άρθρου 2ό. Gu εφαρμόζεται στις σχέοει; τον με τα κοάτη μέλη πον έχουν κατκίιέσει την ϊώια ίιί /. 'ΐση. Οι εν λόγιο όηλι'«ε:: όιι iiyxtli ; fi v vci «Γχνοι. r.tvyr.tii ΐβΐέρε; μετά την κατάϋεϋη τα; :. 5. Η παρηύοα ούμβαι' ι; r'fcni'o^na! ιιόνο οτη ΠΓ^ΙΠΤ' 'ΠΙ) αιτήσεων πον Η» νπηβ/.ηοηύν μπά την ηιΐ ι;..μΐη.ια εναρ η; τη: ισχύος τη;.ή ε «ημονή: τη: μττι«ν ιιιν π Λ ο ς η αίτηση κράτους μελονς κα: του αιτοι πο; κι_ιάιον; ιιέλαΐ':. 6. Tip ημερομηνία έναιΐ;η; ισχύο: τη; παηουοα: ίΐ'.'ίΐι Ίΐι «η;. η ούμβαπη τιον κ.η«τών μ:λάν. γιι: την «ΡΙΓ»'"'! συνοποπή τών τελιιητιακιον τον: '.'.τγ)γΐγοι: : ιι τη; ~ ιι:. '. ZsnTtfifininc {%'. κατι:«^ϊτι/ί. ".

17 2985 Αρθρο.?.?. Προσχώρηση.;. 5. Τροποποιηθεί; στην παρούσα σύμβαση (ίπορεί να προτείνει κάδε κράτος μέλος που αποτελεί υψηλό <τυμβαλλό;ιενο μέρος. Όλες οι προταθείς τροποπαιήπεων δκιβΐ.5άζ,ι>ντιιι στο ΒερχαοφΰΑΓΑύ. χαν τι; κοινοποιεί πτο Συμβούλιο καιτην Επιτροπή. 1. Στην παρούσα σύμβαση μπχιηεί να πηοηχωπήσει κάθε κράτος που yivnut κράτο: μελά; τη; Ευρωπαϊκή; 'Evtor. οι&.. '. ' 1 To κείμενο τη; σύμβαση: οτη γλιόοοο του κράτου: που προσχωρεί, οποί; καταρτίζεται από το Συμβούλιο τη; Ευριο.ιαϊκή; Ένωσης Eivm αυθεντικό. 3. Τα έγγραφα προσχώρηση: κατατίθενται στο θεματοφύλακα! 4. Για κάθε προσχωρούν κρότο: μέλας, η παρούσα οίιμβπαη «ρχΐζει vtx ισχύει ενενήντα ηπίρες μετά την κατάθεση του σχετικού εγγράφου προσχώρησης, ή κατά την " ημερομηνία έναρξης ισχύος τη; σύιιβαση; εάν η σύμβαση δεν έχει αρχίσει να ισχύει κατά ιη λήξη τη: προαναφερόμενης προθεσμίας ενενήντα ημερών. 5. Όταν η παρούσα σύμβαση δεν έχει ακόμη αρχίσει να ' ισχύει κατά την κατάθεση των σχετικών εγγράφων πρ'οσχώοησης, το άρθρο 32 παράγραφο: 4 εφαρμόζεται στα προιχωρούντα κράτη μέλη.'. 2. Με την επκρύ/.ιι η του άοοροι 3) π»ιιαγο»ί ο: 2. το Συμβούλιο εγκρίνει τι: τροποποιήσει; τη: ηϋμβαιίη: «Μ συνιστά στα κράτη μέλη να τι: αποδεχθούν ιίι μ«ΐανιι μίτους αντίστοιχου: συνταγματικού;"του; κανόνε:. 3. Οι τροποποιήσει: που θεσπίζονται αύμφων»/ με την παράγραφο 2 αρχίζουν ΥΠ ισχύουν ouutfwvu ΰζ ΤΛ όηί'οο 32 παράγραφο; 3. " 'AoSgo35 Θεμετοφύλεκα; Ι. Ο Γενικό; Γραμματέα: του Συμβουλίου τη: Ευρι ίπαίκής Ένωσης είναι θεματοφύλακα; τη; παιίονοα; Pinip fiση;. Άρθρο 34 Τροποποιήσει; 2. Ο θεματοφύλακα: δηιιοοιτύει στην Εζίοημη ΕςημεηΆα των ΕυραίΓιάϊκών Κοη οτψ<ιη την πρόοδο των ryaouiriav και προσχωρήσεων, τη Εϋοη σε εφαρμογή, τι: οηλώοη: και τι: επιφυλάξει;, καθώ; και ν άθε άλλη ανακοίνωση σχετικά μχ την παρούσα σύμβαση.

18 2986 Iin fc dc Ιύ cual los plcnipo'cnciarios: abajo fumantcs suscrihrh d prcm nrc (.'.oni cnm. Til bckrrjfrclsc hcraf har indencgncdi.bcfuldmargtii'edc underskrt vet denm kom i niion.:. Zu Urkund dcssen hhhcn.dic tinterzeichneten lievnllmnchni'ti n ihrv l!nn r<i*lirif* unrcr dic*c\ Ub«rcinkorn'mcn geseizt. Σε ιϊοτιοοη τον πνωιεριο. οι ι<πανράφαντ!γ' πληρεΐαϋοκη έ9εοΰν TIJV ustr/ninfij ΐιΐι ;'κάτιιι fino την rrcinuunti ούμβαση. _. In witness whereof, che undersigned Plenipotentiaries have hereunto set tlit ir hands. Kn fni de quoi. Its plcnipotenriaires soussignes onr appose Ifurs signatures.111 Kis dr la "presenre : convention.. Di Fhiam'i sin, chuir la Linchumhachraigh thips sir.ithe a larnh Iris an gcoinbhinsiiin seo. In rede di che, i pleniporsniiari or oscritii hannc apposro If loro firme in cilce alia prese/his canvenzione. 'Ten bliike waarvar. d; endergetekende grvolrr.achtigd r. hun handiik»nm: ondc: d:z: Over. cenkomsr hebben gesrcld. Em if do qus, os pisniporinciarios abaixo assinsdos apusrram as suas assinaturas no final da prssente Conven^ao. Tainan rakuudeksi alb m2:. ii:ut 'aysivai'siset ecesraja: ova* aliekirioittnnie: rarnan yltissopimuksen. Till bek. ai el'e harav'hsr under eckr.adi behillrnaktigadi oirsbud. und;rtrckr..i: den a konvension. Heche en Bruselas, cl dieciochc dc c'icismbrc oz mil novecientos novema.v sir:;, en un ijemplar unico, en lencuasalrrr.5r.a, canes*, espar.ola, finusa, francrsa, griega, inalrsa. iriandesa. italiana. ncc. iandeia., pqrtugiiess y sueca, cayos texros sor. igualrnenre nutsnricos y our sera ccoosi'ado en las archives de ia Secreraria General c:l Consejo d: la Union F.uropca. UiliVeruiget i ttru.velies, dera tende decembc: n'itter. hunnvedc e;e syvuchalvivnu. i c: eksempl.ipa cansk, cngelsk. finsk, fran.sk, grresk, irsk, iraliensk, ncde Lindsk, ponujissk, pan k. sventk op lysk* idc: fiver si riisse tcks:c: har sstam: gyidighcd; dc tleponjr : 1 arki.vrur 1 Ciener.iK'kternriaicr for F.a'ict tor Den Europrriskr Umari. tifhchchvn 20 Bruise! am. achrzchr.ten Diiimbcr iiiniiizrhniiiiiulertiiebfihir.dneiir./.i!; 1:1 tint.* t'^ciirift in dar.ischrr. deurschcr, cii lischr.r. finnischer, irauzum.whrt, cricchischc:, insr/ier. i:alif..ischcr, r.ieikrlar.discher.' pcriugiesisiher, schw rdisclicr und spani»chvr Sprach',. wnhi i μ tlt r Wuniaui f!cii:hcrrr.al>en~v(.tbi*ullich is;; die Urscr.ni: wirj irn Archu 6α Γϊι ηί.*.ικ. 1»Γί..ιri.ijN lies Ivarei «icr Ilurqriajsciicn Ucitin hm erlc*;:.."" '.

19 2987 Έγινε οτις Βρυξέλλες, oxic δεκαοκτώ Δεκέμβριοι χίλια εννιακόσια ενενήνια από., πε ένα μόνο αντΰΐί ιο ατην αγγλική, γαλλική, γερμανικής δανική, ελληνική, ιρλανδική. ισπανική, πολική, ολλανδική, ποατογα/αχ.ή. οήυηδική ν.αι 'φινλανδική.γλιοαικι.καθ: κείμενο riven εξ'ισον αυθεντική και κιιτατϊοπαι στα uayjiu τη; Γενικήί Γραμματεία; ΤΟΓ Σνμ[!οι:λίου τη; Ενουακΐκή: Ένι inijj. Done ai Brussels on the eic,hn:enrrrday of December.in the year one Thousand nine hundred and ninety seven in a single original, in rhc Danish, Dutuh, F.nglish. Finnish, French, German, Creek. Irish, Italian, Porrugucsc, Spanish and Swedish languages, each text bring equally aurhenric. such original remaining deposited in the.archives of the General Secretariat of the Council of rhe European Union. '. Fail a BruxelleS, 1c dix huit iluccmbri: mil neui cent quarre vingr dix sepr. en tin rncmplaire unique, en langues allemande. anglaisc, danoise, espagnole, finnoise. franchise, grecque. irlandaise, italisnne, neerlandaise, pomigais: ct suedoise, chaque rsxre taisant egalemenr fot\ ej:emp!aire qui esr depose dans les archives du Secretariat general du Conseil de I'Union europcenne. Arna dheanamh sa Ehruiseil ar ah ochtu la deag de Nollaig sa bhlia in mile r.aoi gcead noeha a seacht, i scribhinn hhunaidh amhiin ss Bhearla, sa Danmhairgis, san Fhioniainnis, sa.fhrainris." sa Ghacilge, "sa Ghearmainis, sa Ghrtigis, sar.. lodailis, san Ollainnis. sa Phonaingrilis, sa Spainnis agus sa tsualainnis agus comhudaras ae na teacsanna"! ngach crann ae r.a teangacha sin; deanlar an scribhinn. bhunaidh sin a rhaisceadh i gcarrlann Ardrunaiochr Cnomhairlc an Aontais EorDaigh. Farro a liruxclles, addi dieiorto dicerr.brs milienovecentonovanraserr:. in ur. uniro esrrnpljrc, in lingua danese, finlandese. franees;, greca, inglsse, iriandese,'iraliar.a. portoghest. spagnob. svedest e tedesc?., riascun testo factntr uguaimeme fede, : neposiraio negl: archivi de! Sesrcra iatc Einerale del Consiglio dell'unione eurooea. Gcda.in te B. usse!, de achtriende dceember negenrienhonderd icvcncnnegentig, in een ijcernpla.ir, in de Deense, dc Duitse, de Engclse, d: Fins:, dc Franse, de Griekse, de lersc. tie kaliaansc, de Nerierianast, de Portugese, dc. Spsansc en de Zweedse.ra..l, zijnde alie tekstcn gelijkeiijk aurhenriek, dai word: nrcrcelegd in hei archicf van he: Sccrctsriaai gcneraa! van de Rr&a van ce Earopese Unie. Fciro em Eruxehs, irn demito de Deiembro d: mil novecenros e noventa ε se:e cm cxempiar unico, r.as linguas alema, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesn, greja, inglesa. iri..nd:ss, iulisr.a, nrerlsr.desn, pcrfjg'jeia e HU;CS, fnzendo innalm. nti; ίί todni ns re.vrus, dencsiiado nw srehivos do Secreta. isao Gcral dn Cpnsclho da Uniao Europcia. Teh:y BrysseJissa liahcckinntcnaioisia paivana jouhikuura vuunr.a iuhr»:>"hd;kj3nia:...iyhdei:s.i:. kyn,mcn:ascirsimar enelanmn, esnsnjar., hnllannin. i:rin, iiaiian, trnk. n. pur:ue.alm. rjn;i;.ir.. ruotsin, saksan, suorr.er. ja tanskan fcielcua yhter.h alkupcraiskappaln na, joks railriv:.:ai. Kuroopan unmnin neuvnsto" psisihretrisibr. arkistnon ja jcr.ka jokainen rrkni on yh:.i ;o!usfjv.t)!.t.ai r.. St:m <keii:3e i n ysse! der! arronde drremner nirrtinht:ndrainr:i{u:u! et: cnd.i CKcrr.plar p.". tian<ikav enseiski, tlrusks. franska. etekiska, iriska. uaiicnska. nsarriandiks'. puriujiviska. spanska, svenska o;a tys):a spr.ikcr., yvika samriica tcxter ar lika ;ik:gn, vslk:. ik..ll depnncrne ι arlcrvrt.rid jrrncr.ii'.ek. itariarr'. vic Europeink a ti ioncrrs^ ad.

20 2988 Pour lc goiivcmeracnr du royaumc de Belgique Vpor dc Rcgenng van her Koninkrijlc Belgie- Fiir die Regicrung ties Konigreichs Bcjgicn f\z~*s TsZU**. &CLL t-, Fur rcgeringen far Kongertget Danmark < /*> ^ & - & ^ Furdi; F*egierung tier Bundesrtpublik Deuuchknd 4i*>i35<"-1 Tx.ii την κυβέρνηση Ελληνική; Διιμοχρατία: ^.^ΒΤν^^.- Por cl Gobii.-no del F.:ino de Esoafia Pour le EOuvernen'isnr ric la F^epubliau: irar.eai*?./ia

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις Κοινές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της

Διαβάστε περισσότερα

1973 Ν. 26(ΙΙΙ)/2001

1973 Ν. 26(ΙΙΙ)/2001 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3544, 9.11.2001 1973 Ν. 26(ΙΙΙ)/2001 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη Συνεργασία και για Αμοιβαία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 101(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 101(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4577, 14.10.2016 1088 Ν. 101(Ι)/2016 Ο περί της Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 205(Ι)/2012 205(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 64, 11.03.2011, σ. 1. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Αθήνα 8/11/2013 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται αλλά και κείμενα Συλλόγων που έχουν φτάσει στη Δ.Ο.Ε. (π.χ. Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ) Αρ. 3391, Ν.7(ΠΙ)/2000

Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ) Αρ. 3391, Ν.7(ΠΙ)/2000 Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ) Αρ. 3391, 3.3.2000 199 Ν.7(ΠΙ)/2000 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 17.4.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 123/1 II (Ανακοινώσεις) ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 892 Ν. 74(Ι)/2015 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188 Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 3/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2673 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Εμπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Γιολάντα Κουκουλέτσου Νομικός Σύμβουλος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γιολάντα Κουκουλέτσου Νομικός Σύμβουλος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του ΕΚ και του ΕΣ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Γιολάντα Κουκουλέτσου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. 57(ΙΙ) του 2014.

Προοίμιο. 57(ΙΙ) του 2014. Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4522, 16.7.2015 Ν. 114(Ι)/2015 114(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4346, 11.7.2012 105(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 229 1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγ11ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα (Έλεγχοι Φυτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 116(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520, 10.7.2015 Ν. 102(Ι)/2015 102(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΏΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II P6_TA-PROV(2008)0448 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/4/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα