Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ: 559/77 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής (ΦΕΚ 78/Α/ ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν: Άρθρον Πρώτον Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσα Διεθνής Σύμβασις επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.), και το πρωτόκολλον υπογραφής ης το κείμενον εν πρωτοτυπώ εις την Αγγλικήν γλώσσαν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν έχει ως έπεται: ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΣ (C.M.R.). Πρόλογος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝΤΑ το επιθυμητόν της τυποποιήσεως των όρων των διεπόντων το συμβόλαιον δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς, ειδικώτερον εν σχέσει προς τα χρησιμοποιούμενα δια την τοιαύτην μεταφοράν έγγραφα και την ευθύνην του μεταφορέως. ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ τα ακόλουθα: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι. ΠΛΑΙΣΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρον 1 1. Η παρούσα Σύμβασις θα έχει εφαρμογήν επί παντός συμβολαίου δια την μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς, δι' οχημάτων επ' αμοιβή όταν ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων και ο οριζόμενος προς παράδοσιν τόπος, ως καθορίζονται εις το συμβόλαιον κείνται εις δυο διαφόρους χώρας, εκ των οποίων μια τουλάχιστον τυγχάνει Συμβαλλόμενη χώρα, ασχέτως του τόπου διαμονής και της Εθνικότητος των συμβαλλομένων. 2. Δια τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, «οχήματα» σημαίνει αυτοκίνητα οχήματα, αρθρωτά οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα ως καθορίζονται εις το άρθρον 4 της περί Οδικής Κυκλοφορίας Συμβάσεως της 19ης Σεπτεμβρίου Η παρούσα Σύμβασις έχει ωσαύτως εφαρμογήν οσάκις μεταφορά ευρισκομένη εντός των πλαισίων αυτής (Συμβάσεως) διενεργήται υπό Κρατών ή υπό κρατικών Ιδρυμάτων ή οργανισμών. 4. Η παρούσα Σύμβασις θα έχη εφαρμογήν: (α) επί μεταφοράς εκτελουμένης δυνάμει των όρων οιασδήποτε διεθνούς ταχυδρομικής συμβάσεως (β) επί νεκρικών αποστολών (γ) επί μεταφορών επίπλων. 5. Τα Συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όπως μη μεταβάλλουν οιανδήποτε εκ των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως δι' ειδικών συμφωνιών μεταξύ δύο ή πλειόνων εξ αυτών, πλην να καταστήσουν ταύτην ανεφάρμοστον δια την μεθοριακήν κυκλοφορίαν αυτών ή να

2 επιτρέψουν την χρήσιν δια μεταφορικάς εργασίας απολύτως περιοριζομένας εις την επικράτειαν αυτών, δελτίων παραδόσεως αντιπροσωπευόντων, τίτλον δια τα εμπορεύματα. Άρθρον 2 1. Οσάκις το περιέχον τα εμπορεύματα όχημα φέρεται δια μέρος του ταξιδιού δια θαλάσσης, σιδηροδρομικώς δια των εσωτερικών υδατίνων οδών ή αεροπορικώς και εκτός όπου έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθρου 14, τα εμπορεύματα δεν εκφορτώνονται εκ του οχήματος, η παρούσα Σύμβασις θα έχη παρά ταύτα εφαρμογήν επί του συνόλου της μεταφοράς. Υπό τον όρον ότι καθ' ο μέτρον αποδειχθή ότι οιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή καθυστέρησις παραδόσεως των εμπορευμάτων ήτις προκύπτει κατά την μεταφοράν δια των λοιπών μέσων μεταφοράς δεν προεκλήθη εκ πράξεως ή αμελείας του οδικού μεταφορέως, άλλ' υπό γεγονότος το οποίον ηδύνατο να συμβή μόνον κατά την διάρκειαν και λόγω της μεταφοράς δια του εν λόγω έτερου μέσου μεταφοράς, η ευθύνη του οδικού μεταφορέως θα καθορίζηται ουχί υπό της παρούσης Συμβάσεως αλλά καθ' ον τρόπον η ευθύνη του μεταφορέως δια των έτερων μέσων μεταφοράς θα καθωρίζετο εάν είχε καταρτισθή συμβόλαιον υπό του αποστολέως δια την μεταφοράν μόνον των εμπορευμάτων μετά του μεταφορέως δια του ετέρου μέσου μεταφοράς συμφώνως προς τους όρους τους προβλεπόμενους υπό του περί μεταφοράς εμπορευμάτων νόμου δια του εν λόγω μέσου μεταφοράς. Εάν, εν τούτοις δεν υφίστανται τοιούτοι όροι η ευθύνη του μεταφορέας οδικώς θα καθορίζηται υπό της παρούσης Συμβάσεως. 2. Εάν ο οδικός μεταφορεύς είναι επίσης ο ίδιος ο μεταφορεύς δια των ετέρων μέσων μεταφοράς, η ευθύνη αυτού θα καθορίζηται επίσης συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου Ι του παρόντος άρθρου, αλλ' ως εάν, υπό τας ιδιότητας του ως οδικού μεταφορέως και ως μεταφορέως δια των ετέρων μέσων μεταφοράς ως εάν αυτός ήτο δύο χωριστά πρόσωπα. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II. ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΜΕΤΑΦΟΡΕΥΣ Άρθρον 3 Δια τους σκοπούς της παρούσης συμβάσεως ο μεταφορεύς θα είναι υπεύθυνος δια τας πράξεις και παραλείψεις των πρακτόρων και υπαλλήλων αυτού και οιωνδήποτε ετέρων προσώπων τας υπηρεσίας των οποίων χρησιμοποιεί δια την εκτέλεσιν της μεταφοράς, όταν οι τοιούτοι πράκτορες, υπάλληλοι ή έτερα πρόσωπα ενεργούν εν τω πλαισίω της απασχολήσεως αυτών, ως εάν αι τοιαύται πράξεις ή παραλείψεις ήσαν του ιδίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III. ΣΥΝΑΨΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Άρθρον 4 Το συμβόλαιον μεταφοράς θα επιβεβαιούται δια της συντάξεως δελτίου παραδόσεως. Η έλλειψις, αντικανονική διατύπωσις ή απώλεια του δελτίου παραδόσεως δεν θα θίγη την ύπαρξιν ή την ισχύν του συμβολαίου μεταφοράς το οποίον θα παραμένη υποκείμενον εις τας διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως. Άρθρον 5 1. Το δελτίον παραδόσεως θα εκδίδεται εις τρία πρωτότυπα αντίτυπα υπογραφόμενα υπό του αποστολέως και του μεταφορέως. Αι υπογραφαί αύται δέονται, να είναι έντυποι ή να έχουν αντικατασταθή δια των σφραγίδων του αποστολέως και του μεταφορέως εάν η νομοθεσία της χώρας εις την οποίαν εξεδόθη δελτίον παραδόσεως το επιτρέπη.

3 Το πρώτον αντίτυπον θα παραδίδεται εις τον αποστολέα, το δεύτερον θα συνοδεύη τα εμπορεύματα και το τρίτον θα κρατείται υπό του μεταφορέως. 2. Όταν τα εμπορεύματα τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν πρέπει να φορτωθούν εις διάφορα οχήματα ή είναι διαφόρων ειδών ή είναι χωρισμένα εις διαφόρους παρτίδας, ο αποστολεύς ή ο μεταφορεύς θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να συνταχθή χωριστόν δελτίον παραδόσεως δι' έκαστον χρησιμοποιούμενον όχημα. ή δι' έκαστον είδος ή παρτίδα εμπορεύματος. Άρθρον 6 1. Το δελτίον παραδόσεως θα περιέχη τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνίαν του δελτίου παραδόσεως και τον τόπο τον οποίον εξεδόθη. β) το όνομα και την διεύθυνσιν του αποστολέως. γ) το όνομα και την διεύθυνσιν του μεταφορέως. δ) τον τόπον και την ημερομηνίαν παραλαβής των προς μεταφοράν εμπορευμάτων και τον οριζόμενον προς παράδοσιν τόπον. ε) το όνομα και την διεύθυνσιν του παραλήπτου. στ) την κοινώς χρησιμοποιουμένην περιγραφήν της φύσεως των εμπορευμάτων και τον τρόπον συσκευασίας, και εν περιπτώσει επικινδύνων εμπορευμάτων, την γενικώς παραδεδεγμένην περιγραφήν αυτών. ζ) τον αριθμόν των δεμάτων και τα ειδικά σημεία και αριθμούς αυτών. η) το μικτόν βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητα αυτών εκπεφρασμένην άλλως. θ) χρεώσεις αφορώσας την μεταφοράν (χρεώσεις μεταφοράς, συμπληρωματικαί χρεώσεις, τελωνειακοί δασμοί και λοιπαί επιβαρύνσεις προκύπτουσαι από της συντάξεως του συμβολαίου μέχρι του χρόνου παραδόσεως). ι) τας απαιτουμένας οδηγίας δια τας τελωνειακάς και λοιπάς διατυπώσεις. κ) δήλωσιν ότι η μεταφορά υπόκειται ασχέτως οιουδήποτε αντιθέτου όρου, εις τας διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως. 2. Οσάκις συντρέχη περίπτωσις το δελτίον παραδόσεως θα περιλαμβάνη επίσης τα κάτωθι στοιχεία: α) δήλωσιν ότι δεν επιτρέπεται μεταφόρτωσις. β) τας επιβαρύνσεις τας οποίας ο αποστολεύς αναλαμβάνει να πλήρωση. γ) το ποσόν των χρεώσεων των "πληρωτέων επί τη παραδόσει». δ) δήλωσιν της αξίας των εμπορευμάτων και του αντιπροσωπεύοντος ειδικόν ενδιαφέρον ποσού κατά την παράδοσιν. ε) οδηγίας του αποστολέως προς τον μεταφορέα αφορώσας την ασφάλισιν των εμπορευμάτων. στ) το συμφωνηθέν χρονικόν όριον εντός του οποίου δέον να συντελεσθή η μεταφορά. ζ) πίνακα των εις τον μεταφορέα παραδοθέντων εγγράφων. 3. Οι συμβαλλόμενοι δύνανται να αναγράψουν εις το δελτίον παραδόσεως παν έτερον στοιχείον το οποίον ήθελον κρίνει χρήσιμον. Άρθρον 7 1. Ο αποστολεύς θα είναι υπεύθυνος δια παν έξοδον απώλειαν και βλάβην την οποίαν ήθελεν υποστή ο μεταφορεύς λόγω ανακρίβειας ή ανεπαρκείας: α) των στοιχείων των αναφερομένων εις το άρθρον 6, παράγραφος Ι, (β), (δ), (ε), (στ), (η) και (ι). β) των στοιχείων των αναφερομένων εις το άρθρον 6, παράγραφος 2. γ) οιωνδήποτε ετέρων στοιχείων ή οδηγιών διδομένων υπ' αυτού δια να καταστή δυνατή η σύνταξις του δελτίου παραδόσεως ή προς τον σκοπόν καταχωρήσεως των εν αύτω. 2. Εάν, τη αιτήσει του αποστολέως, ο μεταφορεύς καταχωρήση εις το δελτίον παραδόσεως τα στοιχεία τα αναφερόμενα εις την παράγραφον Ι του παρόντος άρθρου, θα θεωρήται εκτός εάν αποδειχθή το εναντίον, ότι ούτος ενήργησεν ούτω δια λογαριασμόν του αποστολέως. 3. Εάν το δελτίον παραδόσεως δεν περιέχη την δήλωσιν την αναφερομένην εις το άρθρον 6, παράγραφος Ι (κ) ο μεταφορεύς θα, ευθύνεται δια παν έξοδον, απώλειαν ή ζημίαν την οποίαν

4 ήθελεν υποστή λόγω της τοιαύτης παραλείψεως από το πρόσωπον το δικαιούμενον να διάθεση τα εμπορεύματα. Άρθρον 8 1. Κατά την παραλαβήν των προς μεταφοράν εμπορευμάτων, ο μεταφορεύς θα ελέγχη: α) την ακρίβειαν των στοιχείων του δελτίου παραδόσεως ως προς τον αριθμόν των δεμάτων και τα σημεία και αριθμούς αυτών και β) την εμφανή κατάστασιν των εμπορευμάτων και της συσκευασίας αυτών. 2. Οσάκις ο μεταφορεύς δεν διαθέτη εύλογα μέσα ελέγχου της ακριβείας των στοιχείων των αναφερομένων εις την παράγραφον Ι (α) του παρόντος άρθρου θα καταχωρή τας επιφυλάξεις αυτού εις το δελτίον παραδόσεως ομού μετά των λόγων επί των οποίων βασίζονται αύται. Ούτω θα καθορίζη τους λόγους δι' οιασδήποτε επιφυλάξεις τας οποίας διατυπώνει εν σχέσει προς την εμφανή κατάστασιν των εμπορευμάτων και της συσκευασίας αυτών. Αι εν λόγω επιφυλάξεις δεν θα δεσμεύουν τον αποστολέα ει μη μόνον εφ' όσον συνεφώνησε ρητώς να δεσμευθή δι' αυτών εις το δελτίον παραδόσεως. 3. Ο αποστολεύς θα δικαιούται να ζητήση από τον μεταφορέα να ελέγξη το μικτόν βάρος των εμπορευμάτων ή την άλλως εκπεφρασμένην ποσότητα αυτών. Δύναται επίσης να ζητήση όπως ελεγχθή το περιεχόμενον των δεμάτων. Ο μεταφορεύς θα δικαιούται να ζητήση την καταβολήν της δαπάνης του τοιούτου ελέγχου. Το αποτέλεσμα των ελέγχων θα καταχωρήται εις το δελτίον παραδόσεως. Άρθρον 9 1. Το δελτίον παραδόσεως θα αποτελή αποδεικτικόν PRIMA FACIE της συνάψεως του συμβολαίου μεταφοράς, των όρων του συμβολαίου και της υπό του μεταφορέως παραλαβής των εμπορευμάτων. 2. Εάν το δελτίον παραδόσεως δεν περιλαμβάνη συγκεκριμένας επιφυλάξεις του μεταφορέως, θα προεξοφλήται, εκτός αποδείξεως του εναντίου, ότι τα εμπορεύματα και η συσκευασία αυτών εφαίνοντο να είναι εις καλήν κατάστασις όταν ο μεταφορεύς τα παρέλαβε και ότι ο αριθμός των δεμάτων, τα σημεία και αριθμοί αυτών αντιστοιχούσαν προς τα στοιχεία του δελτίου παραδόσεως. Άρθρον 10 Ο αποστολεύς θα ευθύνεται έναντι του μεταφορέως δια βλάβας προς πρόσωπα, εξοπλισμόν ή έτερα εμπορεύματα και δι' οιαδήποτε έξοδα οφειλόμενα εις ελαττωματικήν συσκευασίαν των εμπορευμάτων, εκτός εάν το ελάττωμα ήτο εμφανές ή γνωστόν εις του μεταφορέα κατά τον χρόνου παραλαβής των εμπορευμάτων προς μεταφοράν και ούτος δεν διετύπωσεν επιφυλάξεις αφορώσας τούτο. Άρθρον Δια τους σκοπούς των τελωνειακών και λοιπών διατυπώσεων αι οποίαι δέον να συμπληρωθούν προ της παραδόσεως των εμπορευμάτων, ο αποστολεύς θα προσαρτά τα απαραίτητα έγγραφα ει το δελτίον παραδόσεως ή θα θέτη ταύτα εις την διάθεσιν του μεταφορέως και θα παρέχη προς αυτόν πάσαν πληροφορίαν την οποίαν έχει ανάγκην. 2. Ο μεταφορεύς δεν θα έχη υποχρέωσιν να ερευνά είτε την ακρίβειαν ή επάρκειαν των τοιούτων εγγράφων και πληροφοριών. Ο αποστολεύς θα ευθύνεται έναντι του μεταφορέως δι' οιανδήποτε ζημίαν προκαλουμένην λόγω ελλείψεως, ανακριβείας ή αταξίας των τοιούτων εγγράφων και πληροφοριών, πλην της περιπτώσεως εσφαλμένης τινός πράξεως ή αμελείας εκ μέρους του μεταφορέως. 3. Η ευθύνη του μεταφορέων δια τας συνεπείας λόγω απώλειας ή μη ορθής χρήσεως των εγγράφων των αναφερομένων και συνοδευόντων το δελτίον παραδόσεως ή κατατεθέντων εις χείρας του μεταφορέως θα είναι αι του πράκτορος τοιαύται, υπό τον όρον ότι η υπό του

5 μεταφορέως καταβλητέα αποζημίωσις δεν θα υπερβαίνη εκείνην ήτις θα ήτο καταβλητέα εν περιπτώσει απωλείας των εμπορευμάτων. Άρθρον Ο αποστολεύς έχει το δικαίωμα να διαθέση τα εμπορεύματα, ειδικώτερον ζητών από του μεταφορέα να σταματήση τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμισιν, να αλλάξη τον τόπον εις τον οποίον πρόκειται να λάβη χώραν η παράδοσις ή να παραδώση τα εμπορεύματα εις παραλήπτην έτερον πλην του παραλήπτου του αναφερομένου εις το δελτίον παραδόσεως. 2. Το δικαίωμα τούτο θα παύη υφιστάμενον όταν το δεύτερον αντίγραφον του δελτίου παραδόσεως παραδιθή εις τον παραλήπτην ή όταν ο παραλήπτης ασκήση το δικαίωμα αυτού δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφος 1 από του χρόνου τούτου και μετέπειτα ο μεταφορεύς θα υπακούση εις τας εντολάς του παραλήπτου. 3. Ο παραλήπτης θα έχη εν τούτοις, το δικαίωμα διαθέσεως από του χρόνου κατά τον οποίον συντάσσεται το δελτίον παραδόσεως εάν ο αποστολεύς προβή εις σχετικήν εγγραφήν εις το δελτίον παραδόσεως. 4. Εάν εν τη ενασκήσει του δικαιώματός του διαθέσεως ο παραλήπτης διέταξε την παράδοσιν των εμπορευμάτων εις έτερον πρόσωπον, το έτερον τούτο πρόσωπον δεν θα έχη δικαίωμα να ονομάζη ετέρους παραλήπτας. 5. Η άσκησις του δικαιώματος διαθέσεως θα τελή υπό την επιφύλαξιν των κάτωθι όρων: α) ότι ο αποστολεύς ή, εις την αναφερομένην εις την παραγράφον 3 του παρόντος άρθρου περίπτωσιν ο παραλήπτης όστις επιθυμεί να ασκήση το δικαίωμα προσκομίζει το πρώτον αντίγραφον του δελτίου παραδόσεως επί του οποίου κατεχωρήθησαν αι νέαι οδηγίαι προς τον μεταφορέα και αποζημιώνει τον μεταφορέα δι' άπαντα τα έξοδα, απώλειαν και βλάβην τα οποία προέκυψαν εκ της εκτελέσεως των εν λόγω οδηγιών. β) ότι η εκτέλεσις των εν λόγω οδηγιών είναι δυνατή κατά τον χρόνον κατά τον οποίον αι οδηγίαι φθάνουν εις το πρόσωπον το οποίον πρόκειται να εκτελέση ταύτας και ούτε επηρεάζουν την κανονικήν διεξαγωγήν των εργασιών του μεταφορέων ούτε βλάπτουν τους αποστολείς ή παραλήπτας ετέρων αποστολών. γ) ότι αι οδηγίαι δεν έχουν ως συνέπειαν τον διαχωρισμόν του φορτίου. 6. Όταν, λόγω των διατάξεων της παραγράφου 5 (β) του παρόντος άρθρου ο μεταφορεύς δεν δύναται να εκτελέση τας οδηγίας τας οποίας λαμβάνει θα ειδοποιή πάραυτα το πρόσωπον το οποίον έδωσε προς αυτόν τας εν λόγω οδηγίας. 7. Μεταφορεύς ο οποίος δεν εξετέλεσε τας δοθείσας οδηγίας υπό τους όρους τους προβλεπόμενους δια του παρόντος άρθρου, ή ο οποίος εξετέλεσε ταύτας χωρίς να ζητήση όπως του προσκομισθή το πρώτον αντίγραφον του δελτίου παραδόσεως θα ευθύνεται έναντι του προσώπου του δικαιουμένου να προβάλλη απαίτησιν δι' οιανδήποτε απώλειαν ή ζημίαν προκληθείσαν εκ του λόγου τούτου. Άρθρον 13 1.Μετά την άφιξιν των εμπορευμάτων εις τον καθορισθέντα τόπον παραδόσεως, ο παραλήπτης θα δικαιούται να ζητήση από τον μεταφορέα να παραδώση προς αυτόν, έναντι αποδείξεως, το δεύτερον αντίγραφον του δελτίου παραδόσεως και τα εμπορεύματα. Εάν η απώλεια των εμπορευμάτων διαπιστωθή ή εάν τα εμπορεύματα δεν φθάσουν μετά την λήξιν του προβλεπομένου υπό του άρθρου 19 χρονικού διαστήματος, ο παραλήπτης θα δικαιούται να επιβάλλη επ' ονόματί του κατά του μεταφορέως οιαδήποτε δικαιώματα προκύπτοντα εκ του συμβολαίου μεταφοράς. 2. Ο παραλήπτης όστις ποιείται χρήσιν των προς αυτόν παρεχομένων δικαιωμάτων δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα καταβάλλη τας δαπανάς αίτινες εμφανίζονται ως οφειλόμεναι επί του δελτίου παραδόσεως εν περιπτώσει όμως διαφωνίας επί του θέματος τούτου ο μεταφορεύς δεν θα υποχρεούται να παραδώση τα εμπορεύματα εκτός εάν παρασχεθή εξασφάλισις εκ μέρους του παραλήπτου. Άρθρον 14

6 1. Εάν δι' οιονδήποτε λόγον είναι ή καθίσταται αδύνατον να εκτελεσθή το συμβόλαιον συμφώνως προς τους όρους τους αναφερομένους εις το δελτίον της παραδόσεως προ της αφίξεως των εμπορευμάτων εις τον καθορισθέντα προς παράδοσιν τόπον, ο μεταφορεύς θα ζητή οδηγίας παρά του προσώπου του δικαιουμένου να διαθέση τα εμπορεύματα συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου Παρά ταύτα, εάν αι συνθήκαι είναι τοιούτοι ώστε να επιτρέπουν την εκτέλεσιν της μεταφοράς υπό όρους διαφόρους εκείνων οι οποίοι αναφέρονται εις το δελτίον παραδόσεως και εάν ο μεταφορεύς δεν κατέστη δυνατόν να λάβη οδηγίας εντός ευλόγου χρόνου παρά του προσώπου του δικαιουμένου να διαθέση τα εμπορεύματα συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 12 θα λαμβάνη τα μέτρα εκείνα τα οποία κατά την κρίσιν του εξυπηρετούν τα συμφέροντα του προσώπου του δικαιουμένου να διαθέτη τα εμπορεύματα. Άρθρον Οσάκις αι συνθήκαι εμποδίζουν παράδοσιν των εμπορευμάτων μετά την άφιξιν αυτών εις τον, καθοριζόμενον τόπον παραδόσεως, ο μεταφορεύς θα ζητήση παρά του αποστολέως οδηγίας. Εάν ο παραλήπτης αρνήται να παραλάβη τα εμπορεύματα ο αποστολεύς θα δικαιούται να διάθεση ταύτα χωρίς να υποχρεούται να προσκόμιση το πρώτον αντίγραφον του δελτίου παραδόσεως. 2. Ακόμη και εάν έχη αρνηθή παραλαβήν των εμπορευμάτων, ο παραλήπτης δύναται παρά ταύτα να ζητήση την παράδοσιν εφ' όσον ο μεταφορεύς δεν έχει λάβει οδηγίας περί του αντιθέτου από τον αποστολέα. 3. Όταν ανακύπτουν συνθήκαι εμποδίζουσαι παράδοσιν των εμπορευμάτων αφού ο παραλήπτης ασκών τα δικαιώματα αυτού δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 3, έδωσε εντολήν να παραδοθούν τα εμπορεύματα εις τρίτον πρόσωπον, αι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου θα έχουν εφαρμογήν ως εάν ο παραλήπτης ήτο ο αποστολεύς και το έτερον εκείνο πρόσωπον ήτο ο παραλήπτης. Άρθρον Ο μεταφορεύς θα δικαιούται να εισπράξη την δαπάνην την προελθούσαν εκ της αιτήσεως αυτού δια την παροχήν οδηγιών και οιαδήποτε έξοδα εις τα οποία ήθελεν υποβληθή δια την εκτέλεσιν των οδηγιών τούτων, εκτός εάν αι τοιαύται δαπάναι επροξενήθησαν εξ εσφαλμένης ενεργείας ή εξ αμελείας του μεταφορέως. 2. Εις τας περιπτώσεις τας αναφερομένας εις το άρθρον 14, παράγραφος 1, και εις το άρθρον 15, ο φορτωτής δύναται να εκφορτώση αμέσως τα εμπορεύματα δια λογαριασμόν του προσώπου του έχοντος δικαίωμα διαθέσεως τούτων και τότε η μεταφορά θα θεωρήται τερματισθείσα. Ο μεταφορεύς θα κρατή τότε τα εμπορεύματα δια λογαριασμόν του έχοντος τοιούτον δικαίωμα προσώπου. Δύναται εν τούτοις να εμπιστευθή ταύτα εις τρίτον πρόσωπον, εν τοιαύτη δε περιπτώσει δεν θα ευθύνεται καθ' οιονδήποτε τρόπον πλην δια την άσκησιν ευλόγου φροντίδας δια την εκλογήν του τρίτου προσώπου. Αι οφειλόμεναι δυνάμει του δελτίου παραδόσεως δαπάναι και παν έτερον έξοδον θα παραμένουν εις βάρος των εμπορευμάτων. 3. Ο μεταφορεύς δύναται να πωλήση τα εμπορεύματα, χωρίς να αναμείνη οδηγίας εκ μέρους του δικαιουμένου να διαθέση ταύτα προσώπου εάν τα εμπορεύματα είναι ευπαθή ή η κατάστασις αυτών προδικάζει τοιούτον ενδεχόμενον, ή εάν τα έξοδα εναποθηκεύσεως θα ήσαν δυσανάλογα προς την αξίαν των εμπορευμάτων. Δύναται επίσης να προβή εις την πώλησιν των εμπορευμάτων εις ετέρας περιπτώσεις εάν μετά την λήξιν ευλόγου χρονικού διαστήματος δεν έχη λάβει εκ μέρους του έχοντος δικαίωμα διαθέσεως των εμπορευμάτων προσώπου οδηγίας περί του αντιθέτου, τας οποίας δύναται ευλόγως να απαιτηθή να εκτελέση. 4. Εάν τα εμπορεύματα επωλήθησαν εις εφαρμογήν του παρόντος άρθρου, το προϊόν της πωλήσεως μετά την αφαίρεσιν των βαρυνόντων τα εμπορεύματα δαπανών, θα τίθεται εις την

7 διάθεσιν του δικαιουμένου να διαθέτη τα εμπορεύματα προσώπου. Εάν αι εν λόγω δαπάναι υπερβαίνουν το προϊόν της πωλήσεως, ο μεταφορεύς θα δικαιούται να λάβη την διαφοράν. 5. Η διαδικασία εν περιπτώσει πωλήσεως θα καθορίζηται υπό της νομοθεσίας ή του εθίμου του τόπου εις τον οποίον ευρίσκονται τα εμπορεύματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΣ Άρθρον Ο μεταφορεύς θα ευθύνεται δια την ολικήν ή μερικήν απώλειαν των εμπορευμάτων και δια την βλάβην τούτων την λαμβάνουσαν χώραν μεταξύ του χρόνου κατά τον οποίον παραλαμβάνει τα εμπορεύματα και του της παραδόσεως, ως επίσης και δι' οιανδήποτε καθυστέρησιν παραδόσεως. 2. Ο μεταφορεύς εν τούτοις θα απαλλάσσηται της ευθύνης εάν η απώλεια, βλάβη, ή καθυστέρησις προεκλήθη εξ εσφαλμένης ενεργείας ή αμελείας του προβάλλοντος απαίτησιν, εκ των διδομένων οδηγιών του προβάλλοντος απαίτησιν και ουχί ως συνέπεια εσφαλμένης ενεργείας ή αμελείας εκ μέρους του μεταφορέως, εκ κεκρυμμένου ελαττώματος των εμπορευμάτων ή λόγω τας οποίας ο μεταφορεύς δεν ηδύνατο να αποφύγη τας συνεπείας των οποίων δεν ηδύνατο να προλάβη. 3. Ο μεταφορεύς δεν θα απαλλάσσεται της ευθύνης εάν η απώλεια καταστάσεως του χρησιμοποιουμένου υπ' αυτού οχήματος προς εκτέλεσιν της μεταφοράς εσφαλμένης ενεργείας ή αμελείας του προσώπου παρά του οποίου τυχόν εμίσθωσε το όχημα ή των πρακτόρων ή των υπαλλήλων του τελευταίου. 4. Υπό την επιφύλαξιν του άρθρου 18, παράγραφοι 2 μέχρι 5, ο μεταφορεύς απαλλάσσεται της ευθύνης όταν η απώλεια ή βλάβη προέρχεται εκ των ειδικών κινδύνων οίτινες ενυπάρχουν εις μίαν ή περισσοτέρας εκ των κατωτέρω περιπτώσεων: α) χρησιμοποίησις ανοικτών ακαλύπτων οχημάτων, όταν η χρησιμοποίησις αυτών ρητώς συνεφωνήθη και ανεφέρθη εις το δελτίον παραδόσεως. β) η έλλειψις ή ελαττωματική κατάστασις της συσκευασίας εις την περίπτωσιν εμπορευμάτων τα οποία, εκ της φύσεως αυτών υπόκεινται εις φθοράν ή βλάβην όταν δεν είναι συσκευασμένα ή καταλλήλως συσκευασμένα. γ) χειρισμός φόρτωσις στοιβασία ή εκφόρτωσις των εμπορευμάτων υπό του αποστολέως, του παραλήπτου ή προσώπων ενεργούντων δια λογαριασμόν του αποστολέως ή του παραλήπτου. δ) η φύσις ωρισμένων ειδών εμπορευμάτων ήτις ειδικώς εκθέτει ταύτα εις ολικήν ή μερικήν απώλειαν ή βλάβην, κυρίως λόγω θραύσεως, σκωρίας, σήψεως, αποξηράνσεως, ροής, συνήθους φύρας ή η της επενέργειας σκώρων ή ζωυφίων. ε) ανεπάρκεια ή ακαταλληλότης σημείων και αριθμών επί των δεμάτων. στ) η μεταφορά ζώντων ζώων. 5. Οσάκις δυνάμει του παρόντος άρθρου ο μεταφορεύς δεν ευθύνεται εν σχέσει προς ενίους εκ των προκαλούντων την απώλειαν, βλάβην, ή καθυστέρησιν συντελεστών, θα ευθύνεται μόνον κατά την έκτασιν, καθ' ην οι συντελεσταί, δια τους οποίους ευθύνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, συνέβαλλαν εις την απώλειαν, βλάβην ή καθυστέρησιν. Άρθρον Το βάρος της αποδείξεως ότι η απώλεια, η βλάβη, ή η καθυστέρησις ωφείλετο εις ένα ή των αιτίων των αναφερομένων εις το άρθρον 17 παράγραφος 2 θα εναπόκειται εις τον μεταφορέα. 2. Όταν ο μεταφορεύς απόδειξη, ότι υπό τας συνθήκας της περιπτώσεως, η απώλεια ή βλάβη θα ήτο δυνατόν να αποδοθή εις ένα ή πλείονας εκ των ειδικών κινδύνων των αναφερομένων εις το άρθρον 17, παράγραφος 4, θα συμπεραίνεται ότι προεκλήθη ούτω. Ο προβάλλων απαίτησιν εν τούτοις θα δικαιούται να αποδείξη ότι η απώλεια ή βλάβη δεν οφείλεται, πράγματι, ούτε ολικώς ούτε μερικώς, εις ένα εκ των κινδύνων τούτων.

8 3. Το τεκμήριον τούτο δεν θα έχη εφαρμογήν εις τας περιπτώσεις τας οριζομένας εις το άρθρον 17, παράγραφος 4 (α), εάν διαπιστωθή ασύνηθες έλλειμμα ή απώλεια οιουδήποτε δέματος. 4. Εάν η μεταφορά εκτελήται δι' ειδικώς εξωπλισμένων οχημάτων δια την προστασίαν των εμπορευμάτων εκ των επιδράσεων της θερμότητος, ψύχους, διακυμάνσεων θερμοκρασίας ή της υγρασίας της ατμοσφαίρας, ο μεταφορεύς δεν θα δικαιούται να απαιτήση να τύχη των πλεονεκτημάτων του άρθρου 17, παράγραφος 4 (δ), εκτός εάν αποδείξη ότι άπαντα τα μέτρα τα επιβαλλόμενα εις αυτόν, εν προκειμένω εν σχέσει προς την εκλογήν, συντήρησιν και χρήσιν του τοιούτου εξοπλισμού ελήφθησαν και ότι ούτος συνεμορφώθη προς οιασδήποτε ειδικάς οδηγίας δοθείσας προς αυτόν. 5. Ο μεταφορεύς δεν θα δικαιούται να απαιτήση να τύχη των πλεονεκτημάτων του άρθρου 17, παράγραφος 4 (στ), εκτός εάν αποδείξη ότι άπαντα τα μέτρα τα επιβαλλόμενα συνήθως εις αυτόν εν προκειμένω ελήφθησαν και ότι ούτος συνεμορφώθη προς οιασδήποτε ειδικάς οδηγίας δοθείσας προς αυτόν. Άρθρον 19 Καθυστέρησις παραδόσεως θα νοήται ότι έλαβε χώραν όταν τα εμπορεύματα δεν παρεδόθησαν εντός του συμφωνηθέντος χρονικού ορίου ή όταν, μη υπάρχοντος συμπεφωνημένου χρονικού ορίου η πραγματική διάρκεια της μεταφοράς λαμβανομένων υπ' όψιν των συνθηκών της περιπτώσεως, και ειδικώς, εις την περίπτωσιν τμηματικών φορτίων του απαιτουμένου χρόνου δια την συμπλήρωσιν πλήρους φορτίου κατά κανονικόν τρόπον, υπερβαίνη τον χρόνον όστις θα ήτο εύλογον να γίνη επιτρεπτός δι' επιμελή μεταφορέα. Άρθρον Το γεγονός ότι εμπορεύματα δεν παρεδόθησαν εντός τριάκοντα ημερών από της λήξεως του συμφωνηθέντος χρονικού ορίου, ή εάν δεν υπάρχη συμπεφωνημένον χρονικόν όριον, εντός εξήκοντα ημερών από του χρόνου καθ' ον ο μεταφορεύς παρέλαβε τα εμπορεύματα, θα αποτελή οριστικήν απόδειξιν απωλείας των εμπορευμάτων, το δε δικαιούμενον να προβάλη απαίτησιν πρόσωπον δύναται τότε να θεωρή ταύτα ως απολεσθέντα. 2. Το έχον τοιούτον δικαίωμα πρόσωπον δύναται, επί τη εισπράξει αποζημιώσεως δια τα ελλείποντα εμπορεύματα, να ζητήση εγγράφως όπως ειδοποιηθή αμέσως εάν τα εμπορεύματα ανευρεθούν εντός του έτους του επομένου της πληρωμής της αποζημιώσεως. Θα του παρασχεθή έγγραφος βεβαίωσης της τοιαύτης αιτήσεως. 3. Εντός των τριάκοντα ημερών των επομένων της λήψεως της τοιαύτης ειδοποιήσεως το δικαιούμενον ως ανωτέρω πρόσωπον δύναται να ζητήση να παραδοθούν προς αυτόν τα εμπορεύματα έναντι πληρωμής των εμφαινομένων ότι οφείλονται επί του δελτίου παραδόσεως ως επίσης και έναντι αποδόσεως της αποζημιώσεως την οποίαν εισέπραξε μείον οιασδήποτε δαπανάς περιλαμβανομένας εις ταύτην άνευ όμως βλάβης οιωνδήποτε απαιτήσεων προς αποζημίωσιν δια καθυστέρησιν παραδόσεως δυνάμει του άρθρου 23 και οσάκις συντρέχη περίπτωσις του άρθρου Εν απουσία της εν παραγράφω 2 αναφερομένης αιτήσεως ή οιωνδήποτε οδηγιών παρεχομένων εντός του εν παραγράφω 3 οριζομένου χρονικού διαστήματος, ή εάν τα εμπορεύματα δεν ευρέθησαν μέχρι χρονικού διαστήματος πέραν του έτους από της, πληρωμής της αποζημιώσεως, ο μεταφορεύς θα δικαιούται να χειρισθή, ταύτα συμφώνως προς την νομοθεσίαν του τόπου ένθα ευρίσκονται τα εμπορεύματα. Άρθρον 21 Εάν τα εμπορεύματα παρεδόθησαν εις τον παραλήπτην άνευ εισπράξεως της χρεώσεως «τοις μετρητοίς άμα τη παραδόσει» ήτις θα έδει να εισπραχθή υπό του μεταφορέως δυνάμει των όρων του συμβολαίου μεταφοράς ο μεταφορεύς θα είναι υπεύθυνος έναντι του αποστολέως δι' αποζημίωσιν μη υπερβαίνουσαν το ποσόν της τοιαύτης χρεώσεως άνευ βλάβης του δικαιώματος αυτού να στραφή κατά του παραλήπτου.

9 Άρθρον Όταν ο αποστολεύς παραδίδη εμπορεύματα επικινδύνου φύσεως εις τον μεταφορέα, θα οφείλη να πληροφορήση τον μεταφορέα περί της ακριβούς φύσεως του κίνδυνου, και να υποδείξη εάν παρίσταται ανάγκη τας προφυλάξεις αι οποίαι πρέπει να ληφθούν. Εάν η πληροφορία αύτη δεν έχη καταχωρηθή εις το δελτίον παραδόσεως, το βάρος της αποδείξεως δι' ετέρων μέσων, ότι ο μεταφορεύς εγνώριζε την ακριβή φύσιν του κινδύνου την προερχομένην από τη μεταφορά των τοιούτων εμπορευμάτων θα εναπόκεται εις τον αποστολέα ή τον παραλήπτην. 2. Εμπορεύματα επικινδύνου φύσεως τα οποία υπό τας εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένας συνθηκάς, ο μεταφορεύς δεν εγνώριζεν ότι είναι επικίνδυνα δύναται, οποτεδήποτε, και οπουδήποτε να εκφορτωθούν, καταστραφούν ή καταστούν ακίνδυνα υπό του μεταφορέως άνευ αποζημιώσεως περαιτέρω ο αποστολεύς θα ευθύνεται δια παν έξοδον, απώλειαν ή ζημίαν προκύπτουσαν εκ της παραδόσεως προς μεταφοράν ή εκ της μεταφοράς αυτών. Άρθρον Όταν δυνάμει των διατάξεων της παρούσης συμβάσεως, μεταφορεύς ευθύνεται δι' αποζημίωσιν εν σχέσει προς ολικήν ή μερικήν απώλειαν εμπορευμάτων, η τοιαύτη αποζημίωσις θα υπολογίζεται δι' αναφοράς προς την αξίαν των εμπορευμάτων εις τον τόπον και κατά τον χρόνον κατά τον οποίον εγένετο δεκτά προς μεταφοράν. 2. Η αξία των εμπορευμάτων θα ορίζηται συμφώνως προς την τιμήν του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων ή εν δεν υπάρχη τοιαύτη τιμή, συμφώνως προς την τρέχουσα τιμήν της αγοράς, ή εάν δεν υφίσταται τιμή του χρηματιστηρίου των εμπορευμάτων ή τρέχουσα τιμή της αγοράς, δι' αναφοράς προς την συνήθη τιμήν εμπορευμάτων του αυτού είδους και της ιδίας ποιότητος. 3. Η αποζημίωση εν τούτοις δεν θα υπερβένει τα 25 φράγκα ανά χιλιόγραμμον μικτού βάρους. «Φράγκον», σημαίνει το χρυσόν φράγκον βάρους 10/31 γραμμαρίου και καθαρότητος 900 επί τοις χιλίοις. 4. Επιπροσθέτως, αι δαπάναι μεταφοράς, οι τελωνειακοί δασμοί και λοιπαί επιβαρύνσεις αι προκύπτουσαι εν σχέσει με την μεταφοράν των εμπορευμάτων θα αποδόδωνται εξ ολοκλήρου εν περιπτώσει ολικής απωλείας και κατ' αναλογίαν της υφισταμένης απωλείας εν περιπτώσει μερικής απωλείας αλλά ουδεμία περαιτέρω αποζημίωσις δεν θα είναι καταβλητέα. 5. Εις την περίπτωσιν καθυστερήσεως, εάν ο προβάλλων απαίτησιν αποδείξη ότι η βλάβη προήλθεν εξ αυτής ο μεταφορεύς θα καταβάλλη αποζημίωσιν δια την τοιαύτην βλάβην μη υπερβαίνουσαν την δαπάνην μεταφοράς. 6. Μεγαλυτέρα αποζημίωσις δύναται να απαιτηθή μόνον οσάκις η αξία των εμπορευμάτων ή ειδικόν ενδιαφέρον δια την παράδοσιν εδηλώθη συμφώνως προς τα άρθρα 24 και 26. Άρθρον 24 Ο αποστολεύς δύναται, έναντι καταβολής συμφωνηθησομένου συμπληρωματικού ποσού, να δηλώση εις το δελτίον παραδόσεως, αξίαν δια τα εμπορεύματα υπερβαίνουσαν το όριον το οριζόμενον εν άρθρω 23 παράγραφον 3, εν τοιαύτη δε περιπτώσει το ποσόν της δηλωθείσης αξίας θα αντικαταστήση το εν λόγω όριον. Άρθρον Εν περιπτώσει ζημίας, ο μεταφορεύς θα ευθύνεται δια το ποσόν δια του οποίου εμειώθη η αξία των εμπορευμάτων, υπολογιζόμενον εν σχέσει προς την αξίαν των εμπορευμάτων την οριζομένην συμφώνως προς άρθρον 23, παράγραφοι 1, 2 και Η αποζημίωσις δεν δύναται, εν τούτοις να υπερβή:

10 α) εάν ολόκληρον το φορτίον υπέστη ζημίαν, το πληρωτέον ποσόν εν περιπτώσει ολικής ζημίας. β) εάν μέρος μόνον του φορτίου υπέστη βλάβην, το πληρωτέον ποσόν εν περιπτώσει απωλείας του περί ου πρόκειται μέρους. Άρθρον Ο αποστολεύς δύναται, έναντι καταβολής συμφωνηθησομένου συμπληρωματικού ποσού, να καθορίση το ποσόν ειδικού ενδιαφέροντος δια την πραγματοποίησιν παραδόσεως εν περιπτώσει απωλείας ή ζημίας ή υπερβάσεως του συμφωνηθέντος χρονικού ορίου, δι' εγγραφής του ποσού τούτου εις το δελτίον παραδόσεως. 2. Εάν εγένετο δήλωσις περί ειδικού ενδιαφέροντος δια την πραγματοποίησιν της παραδόσεως, αποζημίωσης δια την πρόσθετον απώλειαν ή ζημίαν δύναται να απαιτηθή μέχρι του συνολικού ποσού του δηλωθέντος ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως της προβλεπομένης υπό των άρθρων 23, 24 και 25 αποζημιώσεως. Άρθρον Ο προβάλλων απαίτησιν θα δικαιούται να απαιτήση τόκον επί της καταβλητέας αποζημιώσεως. Ο τόκος ούτος υπολογιζόμενος προς πέντε τοις εκατόν ετησίως θα λογίζεται από της ημερομηνίας κατά την οποίαν απεστάλη η έγγραφος απαίτησις προς τον μεταφορέα ή εάν δεν υπεβλήθη τοιαύτη απαίτησις από της ημερομηνίας κατά την οποίαν ήρξαντο δικαστικαί ενέργειαι. 2. Όταν τα ποσά επί των οποίων βασίζεται ο υπολογισμός της αποζημιώσεως δεν είναι εκπεφρασμένα εις το νόμισμα της χώρας εις την οποίαν προβάλλεται απαίτησις πληρωμής, η μετατροπή θα γίνεται προς την ισχύουσαν ισοτιμίαν της ημέρας και εις τον τόπον πληρωμής της αποζημιώσεως. Άρθρον Εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας βάσει της κειμένης νομοθεσίας απώλεια, ζημία ή καθυστέρησις προκύπτουσα εκ μεταφοράς δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως, δημιουργεί θέμα εξωσυμβατικής απαιτήσεως, ο μεταφορεύς δύναται να επωφεληθή των διατάξεων της παρούσης συμβάσεως αι οποίαι αποκλείουν την ευθύνην αυτού, ή αι οποίαι ορίζουν ή περιορίζουν την οφειλομένην αποζημίωσιν. 2. Εις περιπτώσεις όπου θέμα εξωσυμβατικής ευθύνης, δι' απώλειαν, ζημίαν ή καθυστέρησιν ενός των προσώπων δια τα οποία ο μεταφορεύς είναι υπεύθυνος συμφώνως με τους όρους του άρθρου 3 είναι εν ισχύι τοιούτον πρόσωπον δύναται επίσης να επωφεληθή των διατάξεων της παρούσης συμβάσεως, αι οποίαι εξαιρούν την υπευθυνότητα του μεταφορέως ή αι οποίαι ορίζουν ή περιορίζουν την οφειλομένην αποζημίωσιν. Άρθρον Ο μεταφορεύς δεν θα δικαιούται να επωφεληθή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου αι οποίαι αποκλείουν ή περιορίζουν την ευθύνην αυτού ή αι οποίαι μεταφέρουν το βάρος της αποδείξεως εάν η ζημία προεκλήθη λόγω ηθελημένης κακής διαχειρίσεως αυτού ή εκ τοιαύτης παραλείψεως εκ μέρους του ήτις συμφώνως προς την νομοθεσίαν του έχοντος την δικαιοδοσίαν της υποθέσεως δικαστηρίου θεωρείται ως ισοδυναμούσα προς ηθελημένην κακήν διαχείρισιν εκ μέρους αυτού. 2. Η ιδία διάταξις θα έχη εφαρμογήν εάν η ηθελημένη κακή διαχείρισις ή παράλειψις διαπραχθούν υπό των πρακτόρων ή υπαλλήλων του μεταφορέως ή υπό οιωνδήποτε ετέρων προσώπων των οποίων ποιείται χρήσιν των υπηρεσιών δια την εκτέλεσιν της μεταφοράς όταν οι εν λόγω πράκτορες, υπηρέται ή λοιπά πρόσωπα, ενεργούν εντός του πλαισίου της απασχολήσεως των. Περαιτέρω, εν τοιαύτη περιπτώσει οι εν λόγω πράκτορες, υπάλληλοι ή

11 έτερα πρόσωπα δεν θα δικαιούνται να επωφεληθούν όσον αφορά την προσωπικήν των ευθύνην, των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου των αναφερομένων εις την παράγραφον 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΑΙ Άρθρον Εάν ο παραλήπτης προβή εις παραλαβήν των εμπορευμάτων χωρίς να ελέγξη την κατάστασιν αυτών μετά του μεταφορέως ή χωρίς να κοινοποιήση προς αυτόν επιφυλάξεις δίδων προς αυτόν γενικήν ένδειξιν της απωλείας ή της βλάβης, ουχί αργότερον του χρόνου παραδόσεως εν περιπτώσει εμφανούς απωλείας ή ζημίας και εντός επτά ημερών από της παραδόσεως εξαιρουμένων των Κυριακών και επισήμων αργιών, εν περιπτώσει απωλείας ή ζημίας μη εμφανούς, το γεγονός της υπ' αυτού παραλαβής θα αποτελή απόδειξιν prima facie ότι ούτος παρέλαβε τα εμπορεύματα εις ην κατάστασιν αναφέρεται εις το δελτίον παραδόσεως. Εν περιπτώσει απωλείας ή ζημίας ήτις δεν είναι εμφανής αι περί ων πρόκειται επιφυλάξεις δέον να γίνωνται εγγράφως. 2.Όταν η κατάστασις των εμπορευμάτων έχει δεόντως ελεγχθή υπό του παραλήπτου και του μεταφορέως, αποδεικτικά στοιχεία αντικρούοντα το αποτέλεσμα του ελέγχου τούτου θα είναι αποδεκτά μόνον εν περιπτώσει απωλείας ή ζημίας η οποία δεν είναι εμφανής και υπό τον όρον ότι ο παραλήπτης έχει δεόντως κοινοποιήσει εγγράφως επιφυλάξεις προς τον μεταφορέα εντός επτά ημερών, εξαιρουμένων των Κυριακών και των επισήμων αργιών, από της ημερομηνίας του ελέγχου. 3. Ουδεμία αποζημίωσις θα είναι καταβλητέα δια καθυστέρησιν παραδόσεως εκτός εάν έχη κοινοποιηθή εγγράφως επιφύλαξις προς τον μεταφορέα, εντός είκοσι μιας ημερών από του χρόνου καθ' ον τα εμπορεύματα ετέθησαν εις την διάθεσιν του παραλήπτου. 4. Κατά τον υπολογισμόν των χρονικών ορίων των προβλεπομένων υπό του παρόντος άρθρου, η ημερομηνία παραδόσεως ή η ημερομηνία ελέγχου ή η ημερομηνία καθ' ην τα εμπορεύματα ετέθησαν εις την διάθεσιν του παραλήπτου κατά περίπτωσιν, δεν θα περιλαμβάνωνται. 5. Ο μεταφορεύς και ο παραλήπτης θα παρέχουν προς αλλήλους πάσαν λογικήν διευκόλυνσιν δια την διενέργειαν των αναγκαίων ερευνών και ελέγχων. Άρθρον Επί δικαστικών ενεργειών επί μεταφοράς δυνάμει της παρούσης συμβάσεως ο ενάγων δύναται να εγείρη αγωγήν ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου συμβαλλομένης χώρας οριζομένου βάσει συμφωνίας μεταξύ των αντιδίκων και, επιπροσθέτως, ενώπιον των δικαστηρίων χώρας εις την επικράτειαν της οποίας, α) Ο εναγόμενος διαμένει συνήθως, ή έχει την έδραν των εργασιών του ή το υποκατάστημα ή πρακτορείον μέσω του οποίου εγένετο το συμβόλαιον της μεταφοράς, ή β) ευρίσκεται ο τόπος εις τον οποίον παρελήφθησαν τα εμπορεύματα υπό του μεταφορέως ή ο ορισθείς τόπος δια την παράδοσιν, και ενώπιον ουδενός ετέρου δικαστηρίου. 2. Οσάκις εν σχέσει προς απαίτησιν περί ης η παράγραφος Ι του παρόντος άρθρου εκκρεμή αγωγή ενώπιον δικαστηρίου αρμοδίου δυνάμει της εν λόγω παραγράφου, ή οσάκις εν σχέσει προς τοιαύτην απαίτησιν εξεδόθη απόφασις υπό του εν λόγω δικαστηρίου ουδεμία νέα αγωγή θέλει εγερθή μεταξύ των ιδίων αντιδίκων εκ των αυτών αιτίων εκτός εάν η απόφασις του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου κατετέθη η πρώτη αγωγή δεν είναι εκτελεστή εις την χώραν εις την οποίαν εγείρονται οι νέαι δικαστικαί ενέργειαι. 3. Οσάκις απόφασις εκδιδομένη υπό δικαστηρίου συμβαλλομένης χώρας επί οιασδήποτε αγωγής ως η αναφερμένη εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου έχει καταστή εφαρμοστέα εις την εν λόγω χώραν, θα καθίσταται ωσαύτως εφαρμοστέα εις έκαστον των λοιπών συμβαλλομένων Κρατών, ευθύς ως αί απαιτούμεναι εις την περί ης πρόκειται χώραν διατυπώσεις εκπληρωθούν. Αι διατυπώσεις αύται δεν θα επιτρέπουν την επανεξέτασιν της ουσίας της υποθέσεως.

12 4. Αι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου θ έχουν εφαρμογήν ληφθεισών κατόπιν εκδικάσεως, αποφάσεων ερήμην και συμβιβασμών βεβαιουμένων δια δικαστικής αποφάσεως, δεν θα έχουν εφαρμογήν όμως επί προσωρινών αποφάσεων ή επί επιδικάσεων δια ζημίας πέραν των εξόδων εις βάρος ενάγοντος ο οποίος ολικώς ή μερικώς δεν τυγχάνει ικανοποιήσεως επί της αγωγής του. 5. Διασφάλισις δια τα έξοδα δεν θα απαιτήται επί δικαστικών ενεργειών συνεπεία μεταφοράς δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως υπό υπηκόων συμβαλλομένων χωρών διαμενόντων ή εχόντων την έδραν των εργασιών αυτών εις μίαν των εν λόγω χωρών. Άρθρον Ο περιοριστικός χρόνος δια την έγερσιν αγωγής συνεπεία μεταφοράς δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως θα είναι ενός έτους. Παρά ταύτα, εν περιπτώσει ηθελημένης κακής διαχειρίσεως ή τοιαύτης αμελείας ήτις, συμφώνως προς την νομοθεσίαν του επιληφθέντος της υποθέσεως δικαστηρίου, θεωρείται ως αντιστοιχούσα προς ηθελημένην κακήν διαχείρισιν, το περιοριστικόν χρονικόν διάστημα θα είναι τρία έτη. Το περιοριστικόν χρονικόν διάστημα θα άρχεται υπολογιζόμενον: α) Εν περιπτώσει μερικής απωλείας, βλάβης ή καθυστερήσεως παραδόσεως, από της ημερομηνίας παραδόσεως. Εν περιπτώσει ολικής απωλείας, από την τριακοστήν ημέραν μετά την λήξιν του συμφωνηθέντος χρονικού ορίου ή, οσάκις δεν υφίσταται συμφωνηθέν χρονικόν όριον, από την εξηκοστήν ημέραν από της ημερομηνίας κατά την οποίαν τα εμπορεύματα παρελήφθησαν υπό του μεταφορέως. γ) Εις απάσας τας λοιπάς περιπτώσεις, κατά την λήξιν χρονικού διαστήματος τριών μηνών μετά την υπογραφήν του συμβολαίου μεταφοράς. Η ημέρα κατά την οποίαν το περιοριστικόν χρονικόν διάστημα άρχεται υπολογιζόμενον δεν θα περιλαμβάνεται εις αυτό. 2. Υποβαλλομένη έγγραφος απαίτησις θα διακόπτη το περιοριστικόν χρονικόν όριον μέχρι της ημερομηνίας καθ' ην ο μεταφορεύς απορρίψη την απαίτησιν. δι' εγγράφου κοινοποιήσεως και επιστρέψη τα προσηρτημένα εις αυτήν έγγραφα. Εάν μέρος της απαιτήσεως γίνη αποδεκτόν, το περιοριστικόν χρονικόν διάστημα θα άρχεται υπολογιζόμενον εκ νέου μόνον εν σχέσει προς το παραμένον εισέτι υπό αμφισβήτησιν μέρος της απαιτήσεως. Το βάρος της αποδείξεως λήψεως της απαιτήσεως, ή της απαντήσεως και της επιστροφής των εγγράφων θα εναπόκειται εις τον διάδικον ο οποίος βασίζεται επί των δεδομένων τούτων. Η πορεία του περιοριστικού χρονικού ορίου δεν θα διακόπτεται υπό περαιτέρω απαιτήσεων εχουσών το αυτό αντικείμενον. 3. Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 2, η παράτασις του περιοριστικού χρονικού διαστήματος θα διέπεται υπό της νομοθεσίας του επιληφθέντος της υποθέσεως δικαστηρίου. Η εν λόγω νομοθεσία θα διέπη επίσης τα δημιουργούμενα νέα δικαιώματα αγωγής. 4. Δικαίωμα αγωγής το οποίον παρεγράφη λόγω παρελεύσεως του χρόνου δεν δύναται να ασκηθή δι' ανταπαιτήσεως. Άρθρον 33 Το συμβόλαιον μεταφοράς δύναται να περιέχη όρον απονομής δικαιοδοσίας προς διαιτητικόν δικαστήριον εάν ο απονέμων δικαιοδοσίαν προς δικαστήριον όρος προβλέπη ότι το δικαστηρίον θα εφαρμόση την παρούσαν Σύμβασιν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗΝ ΥΠΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ Άρθρον 34

13 Εάν μεταφορά διεπομένη υπό μοναδικού συμβολαίου εκτελεσθή υπό διαδοχικών οδικών μεταφορέων, έκαστος εξ αυτών θα είναι υπεύθυνος δια την εκτέλεσιν ολοκλήρου της εργασίας, του δευτέρου μεταφορέως και εκάστου επομένου τοιούτου καθισταμένων συμβαλλομένων εις το συμβόλαιον μεταφοράς, δυνάμει των όρων του δελτίου παραδόσεως, λόγω αποδοχής υπ' αυτών των εμπορευμάτων και του δελτίου παραδόσεως. Άρθρον Μεταφορεύς αποδεχόμενος τα εμπορεύματα από προηγούμενον μεταφορέα θα χορηγή προς τον τελευταίον χρονολογημένην και υπογεγραμμένην απόδειξιν. Θα καταχωρή το όνομα αυτού εις το δεύτερον αντίγραφον του δελτίου παραδόσεως. Οσάκις έχη εφαρμογήν, θα καταχωρή εις το δεύτερον αντίγραφον του δελτίου παραδόσεως, και επί της αποδείξεως επιφυλάξεις του είδους του προβλεπομένου υπό του άρθρου 8 παράγραφος Αι διατάξεις του άρθρου 9, θα έχουν εφαρμογήν επί των σχέσεων μεταξύ διαδοχικών μεταφορέων. Άρθρον 36 Πλην της περιπτώσεως ανταπαιτήσεως επί αγωγής αφορώσης απαίτησιν βασιζομένην επί του ιδίου συμβολαίου μεταφοράς, δικαστικαί ενέργειαι εν σχέσει προς ευθύνην δι' απώλειας, βλάβην ή καθυστέρησιν δύνανται να εγερθούν μόνον κατά του πρώτου μεταφορέως, του τελευταίου μεταφορέως ή του μεταφορέως ο οποίος εξετελεί το μέρος εκείνο της μεταφοράς κατά την διάρκειαν του οποίου έλαβε χώραν το προκαλέσαν την απώλειαν, βλάβην, ή καθυστέρησιν συμβάν, αγωγή δύναται να εγερθή συγχρόνως κατά πλειόνων των εν λόγω μεταφορέων. Άρθρον 37 Μεταφορεύς όστις κατέβαλεν αποζημίωσιν εις συμμόρφωσιν προς τας διατάξεις της παρούσης Συμβάσςως, θα δικαιούται να ανακτήση την τοιαύτην αποζημίωσιν έντοκως και μετά των δαπανών και εξόδων τα οποία προέκυψαν λόγω της απαιτήσεως, παρά των λοιπών μεταφορέων οι οποίοι συμμετέσχον εις την μεταφοράν, υπό την επιφύλαξιν των κατωτέρω διατάξεων: α) Ο υπεύθυνς δια την απώλειαν ή ζημίαν μεταφορεύς θα είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος δια την αποζημίωσιν είτε καταβαλλομέμην υπό του ιδίου είτε υπό ετέρου Μεταφορέως. β) Όταν η απώλεια ή ζημία προεκλήθη εκ των ενεργειών δύο ή περισσοτέρων μεταφορέων, έκαστοι, εξ αυτών θα καταβάλλη ποσόν κατ' αναλογίαν του μεριδίου ευθύνης αυτού εάν δεν είναι δυνατός ο καταμερισμός ευθύνης, έκαστος μεταφορεύς θα ευθύνεται κατ' αναλογίαν του μεριδίου της πληρωμής δια την μεταφοράν, το οποίον του οφείλεται. γ) Εάν δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθή εις ποίους μετοφορείς αποδίδεται η ευθύνη δια την απώλειαν ή ζημίαν το ποσόν της αποζημιώσεως θα κατανέμεται μεταξύ απάντων των μεταφορέων ως ορίζεται εις το εδάφιον (β) ανωτέρω. Άρθρον 38 Εάν εις εκ των μεταφορέων είναι αφερέγγυος, το μερίδιον αποζημιώσεως το οφειλόμενον υπ' αυτού και μη καταβληθέν υπ' αυτού θα κατανέμηται μεταξύ των λοιπών μεταφορέων κατ' αναλογίαν του μεριδίου της πληρωμής δια την μεταφοράν του οφειλομένου προς αυτούς. Άρθρον Ουδείς μεταφορεύς κατά του οποίου ηγέρθη απαίτησις δυνάμει των άρθρων 37 και 38, θα δικαιούται να αμφισβητήση την ισχύν της πληρωμής της γενομένης υπό του εγείροντος την απαίτησιν μεταφορέων, εάν το ποσόν της αποζημιώσεως είχε καθορισθή υπό δικαστικής εξουσίας αφού επεδόθη προς τον πρώτον αναφερόμενον μεταφορέα νόμιμος ειδοποίησις περί

14 της αγωγής και του παρεσχέθη η ευκαιρία να υποβάλλη αίτησιν εμφανίσεως ενώπιον του δικαστηρίου. 2. Μεταφορεύς επιθυμών να εγείρη αγωγήν προς άσκησιν του δικαιώματός του ανακτήσεως δύναται να προβάλλη την απαίτησίν του ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου της χώρας εις την οποίαν εις εκ των ενδιαφερομένων μεταφορέων διαμένει συνήθως, ή έχει την έδραν των εμπορικών εργασιών του ή το υποκατάστημα ή το πρακτορείον δια των οποίων εγένετο το συμβόλαιον μεταφοράς. Άπαντες οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς δύνανται να καταστούν εναγόμενοι εις την ιδίαν αγωγήν. 3. Αι διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφοι 3 και 4, θα έχουν εφαρμογήν επί δικαστικών αποφάσεων λαμβανομένων κατά την διαδικασίαν περί ης τα άρθρα 37 και Αι διατάξεις του άρθρου 32 θα έχουν εφαρμογήν επί απαιτήσεων μεταξύ μεταφορέων. Το περιοριστικόν χρονικόν διάστημα θα άρχεται, εν τούτοις, να διανύεται είτε κατά την ημερομηνίαν της οριστικής δικαστικής αποφάσεως της καθοριζούσης το ποσόν τας αποζημιώσεως της πληρωτέας δυνάμει των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως είτε, εάν δεν υφίσταται τοιούτη δικαστική απόφαση, από της πραγματικής ημερομηνίας πληρωμής. Άρθρον 40 Οι Μεταφορείς θα είναι ελεύθεροι να συμφωνήσουν μεταξύ των επί διατάξεων ετέρων πλην των οριζωμένων εις τα άρθρα 37 και 38. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII. ΑΚΥΡΟΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ Άρθρον Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 40, οιοσδήποτε όρος ο οποίος αμέσως ή εμμέσως μειώνει την ισχύν των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως θα είναι άκυρος και άνευ ισχύος. Η ακυρότης του τοιούτου όρου δεν θα συνεπάγεται ακυρότητα των λοιπών διατάξεων του συμβολαίου. 2. Ειδικώτερον, ασφαλιστικόν όφελος υπέρ του μεταφορέως ή οιοσδήποτε έτερος παραμφερής όρος, ή οιοσδήποτε όρος μεταβιβάζων το βάρος της αποδείξεως θα είναι άκυρα και άνευ ισχύος. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII. ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρον 42 1, Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή προς υπογραφήν ή προσχώρησιν υπό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής και χωρών γενομένων δεκτών εις την Κοινότητα υπό συμβουλευτικήν ιδιότητα δυνάμει της παραγράφου 8 των όρων Αναφοράς της Επιτροπής (COMMISSION'S TERMS OF REFERENCE). 2. Αι τοιαύται χώραι αίτινες δυνατόν να μετέχουν εις ωρισμένας δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής συμφώνως προς την παράγραφον II των Όρων Αναφοράς της Επιτροπής (COMMISSION'S TERMS OF REFERENCE) δύνανται να καταστούν Συμβαλλόμενα μέρη της παρούσης Συμβάσεως προσχωρούσαι εις αυτήν μετά την θέσιν εν ισχύι ταύτης 3. Η Σύμβασις θα είναι ανοικτή προς υπογραφήν μέχρι της 31ης Αύγουστου 1956 περιλαμβανομένης. Μετά ταύτα, θα είναι ανοικτή δια προσχώρησιν. 4. Η παρούσα Σύμβασις θα επικυρωθή. 5. Η επικύρωση ή η προσχώρησις θα πραγματοποιήται δια της καταθέσεως εγγράφου παρά τω Γενικώ Γραμματεί των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρον 43

15 1. Η παρούσα Σύμβαση, θα τεθή εν ισχύι την ενενηκοστήν ημέραν μετά την κατάθεσιν των εγγράφων επικυρώσεως ή προσχωρήσεως υπό πέντε εκ των χωρών των αναφερομένων εις το άρθρον 42, παράγραφος Ι 2. Δι' οιονδήποτε χώραν επικυρούσαν ή προσχωρούσαν εις αυτήν αφού πέντε χώραι κατέθεσαν τα έγγραφα επικυρώσεως ή προσχωρήσεως αυτών, η παρούσα Σύμβασις θα τίθεται εν ισχύι την ενενηκοστήν ημέραν μετά την υπό της ρηθείσης χώρας κατάθεσιν του εγγράφου της επικυρώσεως ή προσχωρήσεως αυτής. Άρθρον Οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται να καταγγείλη την παρούσαν Σύμβασιν ειδοποιούν περί τούτου τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 2. Η καταγγελία θα έχη εφαρμογήν δώδεκα μήνας μετά την ημερομηνίαν λήψεως υπό του Γενικού Γραμματέως της κοινοποιήσεως της καταγγελίας. Άρθρον 45 Εάν μετά την θέσιν εν ισχύι της παρούσης Συμβάσεως, ο αριθμός των Συμβαλλομένων Μερών μειωθή, λόγω καταγγελιών, εις ολιγωτέρους των πέντε, η Σύμβασις θα παύη να ισχύη από της ημερομηνίας κατά την οποίαν η τελευταία των τοιούτων καταγγελιών τίθεται εν ισχύι. Άρθρον Οιαδήποτε χώρα δύναται κατά τον χρόνον καταθέσεως του εγγράφου της επικυρώσεως ή προσχωρήσεως ή οποτεδήποτε έκτοτε, να δηλώση δια κοινοποιήσεως απευθυνομένης προς τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι η παρούσα Σύμβασις θα επεκτείνηται επί όλων ή οιουδήποτε εκ των εδαφών δια τας διεθνείς σχέσεις των οποίων είναι αυτή υπεύθυνος. Η Σύμβασης θα επεκτείνεται επί του εδάφους ή των εδαφών των αναφερομένων εις την κοινοποίησιν από της ενενηκοστής ημέρας μετά την λήψιν αυτής υπό του Γενικού Γραμματέως ή εάν κατά την ημέραν εκείνην η Σύμβασις δεν έχει τεθή εν ισχύι εισέτι, κατά τον χρόνον θέσεώς της εν ισχύι. 2 Οιαδήποτε χώρα η οποία προέβη εκ δήλωσιν δυνάμει της προηγουμένης παραγράφου επεκτείνουσα την παρούσαν Σύμβασιν επί οιουδήποτε εδάφους δια τας διεθνείς σχέσεις του οποίου είναι αύτη υπεύθυνος δύναται να καταγγείλη την Σύμβασιν κεχωρισμένως εν σχέσει προς το εν λόγω έδαφος συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 44. Άρθρον 47 Οιαδήποτε διαφωνία μεταξύ δυο ή περισσοτέρων Συμβαλλομένων σχετική με την ερμηνείαν ή εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως την οποίαν οι συμβαλλόμενοι αδυνατούν να λύσουν δια διαπραγματεύσεως ή ετέρων μέσων δύναται, τη αιτήσει οιουδήποτε εκ των ενδιαφερομένων Μερών, να παραπεμφθή προς επίλυσιν εις το Διεθνές Δικαστήριον. Άρθρον Έκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τον χρόνον της υπογραφής επικυρώσεως ή προσχωρήσεως εις την παρούσαν Σύμβασιν να δηλώση ότι δεν θεωρή εαυτόν δεσμευόμενον υπό του άρθρου 47 της Συμβάσεως. Έτερα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν δεσμεύονται υπό του άρθρου 47 εν σχέσει προς οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Μέρος το οποίον διετύπωσε τοιαύτην επιφύλαξιν. 2. Οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Μέρος έχον διατυτώσει επιφύλαξιν ως προβλέπεται εις την παράγραφον 1 δύναται οποτεδήποτε να ανακαλέση την τοιαύτην επιφύλαξιν ειδοποιούν σχετικώς τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

16 3. Ουδεμία ετέρα επιφύλαξις επί της παρούσης Συμβάσεως επιτρέπεται. Άρθρον Μετά την ισχύν της παρούσης Συμβάσεως επί τριετίαν, οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, δια κοινοποιήσεως προς τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμενων Εθνών, να ζητήση την σύγκλησιν διασκέψεως προς τον σκοπόν αναθεωρήσεως της Συμβάσεως. Ο Γενικός Γραμματεύς θα ειδοποιή άπαντα τα Συμβαλλόμενα Μέρη περί του αιτήματος, θα συγκαλείται δε σύσκεψις αναθεωρήσεως υπό του Γενικού Γραμματέως εάν, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων μηνών από της ειδοποιήσεως υπό του Γενικού Γραμματέως, το εν τέταρτον τουλάχιστον των Συμβαλλομένων Μερών ειδοποιήση τούτον περί της συμφωνίας αυτών επί του αιτήματος. 2. Εάν συγκληθή διάσκεψις συμφώνως προς την προηγουμένην παράγραφον, ο Γενικός Γραμματεύς θα ειδοποιή άπαντα Συμβαλλόμενα Μέρη και θα καλή ταύτα να υποβάλλουν εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών τας προτάσεις τα οποίας επιθυμούν να εξετάση η Διάσκεψις. Ο Γενικός Γραμματεύς θα διανείμη προς άπαντα τα Συμβαλλόμενα Μέρη την προσωρινήν ημερησίαν διάταξιν της διασκέψεως ομού μετά των κειμένων των εν λόγω προτάσεων τρεις τουλάχιστον μήνας προ της ημερομηνίας κατά την οποίαν πρόκειται να συνέλθη η διάσκεψις. 3. Ο Γενικός Γραμματεύς θα καλή εις οιανδήποτε διάσκεψιν συγκαλουμένην συμφώνως προς το παρόν άρθρον τας χώρας τας αναφερομένας εις το άρθρον 42 παράγραφος 1 και χώρας αι οποίαι κατέστησαν Συμβαλλόμενα Μέρη δυνάμει του άρθρου 42, παράγραφος 2. Άρθρον 50 Πέραν των προβλεπομένων υπό του άρθρου 49 κοινοποιήσεων, ο Γενικός Γραμματεύς των Ηνωμένων Εθνών θα κοινοποιή προς τας εις το άρθρον 42, παράγραφος 1 αναφερομένας χώρας και τας χώρας αίτινες κατέστησαν Συμβαλλόμενα Μέρη δυνάμει του άρθρου 42, παράγραφος 2, τα εξής: α) επικυρώσεις και προσχωρήσεις δυνάμει του άρθρου 42. β) τας ημερομηνίας θέσεως εν ισχύι της παρούσης Συμβάσεως συμφώνως προς το άρθρον 43. γ) καταγγελίας δυνάμει του άρθρου 44. δ) την λήξιν της παρούσης Συμβάσεως συμφώνως προς το άρθρον 45. ε) κοινοποιήσεις λαμβανομένας συμφώνως προς το άρθρον 46. στ) δηλώσεις και κοινοποιήσεις λαμβανομένας συμφωνώ; προς το άρθρον 48, παράγραφοι 1 και 2. Άρθρον 51 Μετά την 31ην Αυγούστου 1956, το πρωτότυπον της παρούσης Συμβάσεως θα κατατεθή παρά τω Γενικώ Γραμματεί, των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα διαβιβάση κεκυρωμένα ακριβή αντίγραφα προς εκάστην των χωρών των αναφερομένων εις το άρθρον 42, παράγραφοι 1 και 2. Εις πίστωσιν των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσαν Σύμβασιν. Εγένετο εν Γενεύη, σήμερον δεκάτην ενάτην Μαΐου χίλια εννεακόσια πεντήκοντα εξ, εις εν αντίτυπον εις την Αγγλικήν και την Γαλλικήν, έκαστον κείμενου έχον την ιδίαν ισχύν. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Κατά την στιγμήν της υπογραφής της Συμβάσεως της σχετικής με το συμβόλαιον διεθνούς οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, οι υπογεγραμμένοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι, συνεφώνησαν την κάτωθι δήλωσιν και διευκρίνισιν: 1. Η παρούσα Σύμβασις δεν έχει εφαρμογήν επί μεταφορών μεταξύ του Ηνωμένου Βαιλείου της Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.

17 2. Προσθήκην εις άρθρον 1, παράγραφος 4. Οι υπογεγραμμένοι αναλαμβάνομεν να διαπραγατευθώμεν συνθήκας διεπούσας συμβόλαια δια μετακομίσεις επίπλων και συνδυασμένων μεταφορών. Εις πίστωσιν των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπεγράψαμεν το παρόν πρωτόκολλον. Εγένετο εν Γενεύη, σήμερον δεκάτην ενάτην Μαίου του χίλια εννεακόσια πεντήκοντα εξ, εις εν αντίτυπον Αγγλιστί και Γαλλιστί, εκάστου κειμένου έχοντος την ιδίαν ισχύν. Άρθρον Δεύτερον Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ Ήμών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους. Εν Αθήναις τη 9 Μαρτίου 1977 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΖΟΓΛΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς. Εν Αθήναις τη 10 Μαρτίου 1977 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156)

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί της πληροφορήσεως επί του αλλοδαπού δικαίου» Άρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρον Πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η υπ' αριθ. 100 ιεθνής Σύµβασις Εργασίας «περί της

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρον Πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η υπ' αριθ. 100 ιεθνής Σύµβασις Εργασίας «περί της ΝΟΜΟΣ: 46/75 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ' αριθ. 100 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων δι' εργασίαν ίσης αξίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/ )

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/ ) ΝΟΜΟΣ: 549/77 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/23-02-77) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 78* "Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 78* Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 78* "Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας" Η Γενική Συνδιάσκεψις της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ της Σύµβασης των Αθηνών σχετικά µε τη Θαλάσσια Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Αρ. 705 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1969 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως -περί Παροχής Πληροφοριών έπί του Κρατούντος έν τη 'Αλλοδαπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασις 138 Περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν

Σύμβασις 138 Περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν Διεθνής Σύμβαση Νο. 138 περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τα διατάξεις αυτής [όπως κυρώθηκε με το Ν. 1182/1981: «περί κυρώσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974 ΝΟΜΟΣ: 1944/1991 ΦΕΚ: Α 56/22.04.1991 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας.

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας. ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΔΑ Εις σύμβασιν περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 ΦΕΚ 256/Α ) Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 147 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των Εµπορικών πλοίων» (ΦΕΚ 167/Α/ )

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 147 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των Εµπορικών πλοίων» (ΦΕΚ 167/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 948/79 Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 147 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των Εµπορικών πλοίων» (ΦΕΚ 167/Α/25-6-79) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC απευθύνεται σε πελάτες του HMC και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 919 Ν. 33/84 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται δίά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) (Έδρα: Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 090401013,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Οι παρόντες γενικοί όροι πωλήσεων ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση πωλήσεως εμπορευμάτων της «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», η οποία συνάπτεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30. + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :30 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1 Αρθρο 30 Συμβιβασμός

Διαβάστε περισσότερα

η διεύθυνση δεν είναι σωστή ή δεν σηµειώνεται καταλλήλως ή η συσκευασία της είναι ακατάλληλη ή ανεπαρκής ώστε να διασφαλίζεται ασφαλής µεταφορά µε το

η διεύθυνση δεν είναι σωστή ή δεν σηµειώνεται καταλλήλως ή η συσκευασία της είναι ακατάλληλη ή ανεπαρκής ώστε να διασφαλίζεται ασφαλής µεταφορά µε το DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό δικό σας και

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402)

ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402) ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402) Αρθρο :0 Ν.Δ. 4218 της 19/19 Σ/βρίου 1961. Περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής συμβάσεως "περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

" ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974.

 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ , 1974. " ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974. Τα Κράτη-Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους κανόνες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 776 τής 13ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι 'Q περί Διεθνούς Συνθήκης περί Μή Διασποράς Πυρηνικών "Οπλων (Κυρωτικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. ΝΟΜΟΣ: 4458/65 Περί Βιοµηχανικών Περιοχών (ΦΕΚ 33/Α/27-2-65) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. 1. Προς εγκατάστασιν πάσης φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Εσωτερικού

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Εσωτερικού Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Εσωτερικού 1. Η «SCST.», εφεξής Εταιρεία, παρέχει υπηρεσίες επείγουσας μεταφοράς εγγράφων, δεμάτων και εμπορευμάτων στην Ελλάδα με τους κάτωθι όρους, τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (στο εξής ως η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό (στο

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1089 Έτος: 1980 ΦΕΚ: Α 261 19801112 Τέθηκε σε ισχύ: 12.11.1980 Ημ.Υπογραφής: 12.11.1980 Τίτλος Περί Εμπορικών και

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ζάκυνθος σήµερα την, µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων, αφενός µεν

Στην Ζάκυνθος σήµερα την, µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων, αφενός µεν ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΠ-Η/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αγ. ιονυσίου & Νταγιαπιέρα, 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΗΛ. - FAX: 26950.45887 ΑΡ/ΗΜ/: ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Ζάκυνθος σήµερα την, µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 4943/971/77 Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 26.1.1977 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας, περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " Κεφάλαιο Α Σύσταση, επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

33ο. Προοίμιον. Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις της Συμβάσεως, κ.λ.π.

33ο. Προοίμιον. Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. Κύρωσις της Συμβάσεως, κ.λ.π. 33ο Ώς ό Κυρωτικός τής περί Προστασίας έκ Μηχανημάτων Συμβάσεως τοΰ 1963, Νόμος του 1965, τό κείμενον τοο οποίου ακόλουθε^ εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα ίής Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 22/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα