Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство"

Transcript

1 Ръководство по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство

2 Ръководството по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство е изготвено със съдействието на:

3 Ръководство по наемане и управление на персонал в България Въведение Подборът, наемането и ефективното управление на персонала (в това число прекратяването на трудовите правоотношения) са предизвикателство към всеки мениджър както при икономически подем, така и по време на криза. Успешното справяне с това предизвикателство изиска познаване на правата и задълженията на работодателя, а също така и на възможностите, предоставени му от българското законодателство. Основният акт, който регламентира трудовите отношения, е Кодексът на труда, приет в далечната 1986 г. Освен него, права и задължения за работодателите са предвидени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за защита от дискриминация, Закона за защита на личните данни както и в редица други закони, наредби и подзаконови нормативни актове. Съдебните решения на Върховния касационен съд също допринасят за точното прилагане и развитието на трудовото законодателство. България е страна по редица международни конвенции в областта на трудовото право. Като страна членка на Европейския съюз, повечето европейски директиви относно условията на труд също са имплементирани. Нещо повече, в редица случаи, българското законодателство съдържа норми, които са по-благоприятни за служителите, отколкото минималните стандарти, гарантирани от директивите. Важно е да се отбележи, че българското трудово законодателство съдържа редица стандарти (например минималнa продължителност на почивките и платения годишен отпуск) и императивни разпоредби. Ако в трудов договор или вътрешните актове на работодателя бъде предвидено право или задължение, което противоречи на императивна норма, то е нищожно и не поражда правен ефект.

4 1. Наемане на персонал 1.1 Наемане на персонал от лице, регистрирано в България или директно от гръцко предприятие Работодател на служители, които полагат труд в страната, може да бъде както лице, регистрирано в България, така и гръцко предприятие. В първия случай служители могат да бъдат наемани от регистрирано в България дъщерно дружество, клон или търговско представителство на гръцка компания. Гръцка компания също може директно да наема служители, които ще работят в България. За тази цел, гръцката компания следва да получи служебен номер от Националната агенция по приходите, посредством който става възможно превеждането на осигурителните плащания за служителите. При този сценарий обаче трябва да се изследва рискът от създаване на място на стопанска дейност и облагане на печалбите от мястото на стопанска дейност в България. Съгласно последните изменения на Кодекса на труда до 30 на сто от служителите в едно предприятие могат да бъдат наети чрез агенция за временна заетост. Трудовият договор се сключва между агенцията за временна заетост и служителя, който се изпраща в предприятието ползвател за завършване на определена работа или за заместване на определен служител. 1.2 Мениджърски, граждански или трудов договор Първата дилема, пред която мениджърът, управляващ човешки ресурси, е изправен, е какъв договор да предложи на одобрения кандидат за работа трудов, граждански или мениджърски. Изборът на вида договор е важен, тъй като предпоставките за сключване, правата и задълженията на страните, както и начинът на прекратяване и уреждане на спорове са различни Мениджърски договор Мениджърският договор (договорът за управление) се сключва с управители, изпълнителни директори, членове на (надзорни и управителни) съвети на дружества и клоновe. Мениджърският договор е вид договор за услуги, който се урежда от Търговския закон. Страните са свободни в значителна степен да уговорят правата и задълженията си, като императивните разпоредби на Кодекса на труда не се прилагат. В мениджърския договор най-често се уговарят възнаграждението на управителя и приложимата бонусна схема, начинът на прекратяване на договора и обезщетенията, ако има такива, при прекратяване. Управители, изпълнителни директори и представляващи на регистрирано в България дружество, клон или търговско представителство могат да бъдат също и гръцки граждани, като не е необходимо те да пребивават на територията на България Граждански договор Гражданският договор е договор за услуги, към който също не се прилагат императивните разпоредби на Кодекса на труда. Гражданският договор често е предпочитан от работодателите, тъй като осигурителната тежест е с 5% по-ниска в сравнение

5 Ръководство по наемане и управление на персонал в България с трудовия договор. Когато обаче лицето полага труд, което е типичната престация за трудово правоотношение, контролните органи имат право да прогласяват съществуването на трудово правоотношение, въпреки че е сключен граждански договор. Макар законодателството да не предвижда изрично при кои хипотези се сключва граждански договор и при кои - трудов договор, в съдебната практика и правната литература са установени определени критерии. Гражданският договор се сключва за постигане на определен резултат, а не за полагане на труд въобще. Най-често гражданският договор е за еднократна услуга, в него не са уговорени работно време, място на работа, дисциплинарни нарушения и др Трудов договор Трудовите договори са най-често срещаният вид договори. Те се сключват за полагане на труд за определен или неопределен период от време. Предмет на изложението по-долу са изключително трудовите правоотношения, възникнали по силата на трудов договор. 1.3 Трудови договори Приложимо право Най-често трудовият договор със служител, който ще полага труд на територията на България, се сключва по българското право. Няма пречка обаче, при договори с международен елемент работодателят и служителят да изберат гръцкото право за приложимо. В този случай обаче ще се прилагат и повелителните норми на българското законодателство, ако те са поблагоприятни за служителя Съдържание на трудовия договор съгласно българския Кодекс на труда Задължителни реквизити Трудовият договор, който е подчинен на българското законодателство, трябва да съдържа данни за страните (работодателя и служителя) и да определя: (i) мястото на работа; (ii) наименованието на длъжността и характера на работата; (iii) датата на сключването му и началото на неговото изпълнение; (iv) времетраенето на трудовия договор; (v) размера на основния и удължен платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски; (vi) еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор; (vii) основното и допълнителните възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане; (viii) продължителността на работния ден или седмица; (ix) правно основание за сключване на договора Факултативно съдържание Работодателят и служителят могат да уговорят по-благоприятни условия на труд отколкото предвидените в закона, както и други условия, които законът не урежда. Например страните по трудовия договор

6 могат да уговорят срок на изпитване (с максимална продължителност от 6 месеца), през който страната, в полза на която е уговорен срокът на изпитване, може да прекрати трудовия договор без предизвестие. С цел да се предотврати разкриването на поверителна информация, в трудовия договор може да се включи клауза за поверителност и да се предвиди, че по време на действие на трудовия договор служителят няма право да работи при друг работодател без предварителното писмено съгласие на настоящия работодател Видове трудови договори Трудовите договори могат да се квалифицират по различни критерии. По-долу сме разгледали видовете трудови договори с практическо значение Срочен или безсрочен трудов договор Срочните договори се сключват, само ако е налице някое от предвидените в Кодекса на труда основания. Най-често срочни трудови договори се сключват за заместване на отсъстващ служител, за завършване на определена работа или за извършването на временни, сезонни или краткотрайни дейности. В последния случай срокът на договора може да бъде до 3 години. По-изключение, срочни договори, със срок наймалко една година, могат да се сключат при наличието на конкретни икономически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му. Ако клаузата за срока на договора не бъде формулирана в съответствие със закона, съдът може да обяви срочния трудов договор за безсрочен. Както в срочен, така и в безсрочен трудов договор, може да се предвиди срок на изпитване Договор за пълно или непълно работно време По-често срещаният вид договор е договорът за пълно работно време 8 часа на ден при 5-дневна работна седмица. Макар България да е на последните места между страните в Европейския съюз по брой сключени договори за временна заетост, работата на непълен работен ден става все по-популярна. Например, работодателят и служителят могат да се уговорят, че служителят ще работи по 4 часа всеки ден или от понеделник до сряда всяка седмица. Ако служителят работи до 40 часа месечно, осигурителната тежест се намалява с 4.5%. Намалява обаче осигурителният стаж на служителя в сравнение при работата на пълен работен ден. В зависимост от разпределението на работното време, трудовият стаж (респективно свързани с него права) също може да бъде засегнат негативно за служителя Договори за повишаване на квалификацията и преквалификация Ако работодателят планира да инвестира средства в обучението на служителя (например служителят ще посещава курсове за повишаване на квалификацията или преквалификация за сметка на работодателя), може да се сключи договор, по силата на който служителят се задължава завърши обучението и да работи при работодателя за срок до 5 години. При неспазване на задълженията си служителят възстановява разходите, направени на работодателя за обучението.

7 2. Визи и разрешения за пребиваване и работа Граждани на държавите членки на Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцaрия не се нуждаят от входни визи за България. Гръцките граждани могат да пребивават в България до 90 дни и да напускат България без рестрикции. България не прилага разрешителен режим за работа за граждани на държавичленки на ЕС. В тази връзка, граждани на Гърция, които желаят да извършват Ръководство по наемане и управление на персонал в България трудова дейност на територията на България, могат да го направят без необходимост от получаване на разрешение за работа независимо от типа договор, по който ще работят в България. Граждани на ЕС, които желаят да пребивават в България за повече от 90 дни, трябва да получат удостоверение за пребиваване и лична карта от Дирекция Миграция при Министерство на Вътрешните Работи. 3. Уведомления, последващи сключването на трудовия договор В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите. Наред с това, на регистриране или уведомяване пред съответното териториално поделение на Инспекцията по труда подлежат някои от книгите, които работодателят е длъжен да води съгласно Кодекса на труда (например ревизионната книга). 4. Условия на труд 4.1 Трудово възнаграждение и социални придобивки При нормална продължителност на работното време от 8 часа и при 5-дневна работна седмица минималната месечна работна заплата за страната е 270 лв. (290 лв. от 1 май 2012 г). В трудовия договор следва да бъдат определени основното месечно трудово възнаграждение и всички допълнителни възнаграждения с постоянен характер, включително допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Допълнителното месечно възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се дължи по силата на закона. Минималният му размер е 0,6% от основното месечно възнаграждение за всяка релевантна го-

8 дина трудов стаж и професионален опит. Релевантен е стажът на служителя в предприятието на работодателя, в т.ч. на различни работни места и длъжности, както и стажът при други работодатели на същата, сходна или със същия характер работа. При определянето на релевантния трудов стаж и професионален опит се отчита и този, който служителят има в Гърция при спазване на изискванията на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. 4.2 Работно време В трудовия договор или във вътрешните правила за организация на работната заплата на работодателя могат да се предвидят и други допълнителни възнаграждения и стимули годишни бонуси, опции или право за придобиване на акции. Освен това работодателят може да предостави на служителите придобивки в натура (като ваучери за храна, допълнително доброволно здравно или/и пенсионно осигуряване, застраховка Живот ), които са необлагаеми, ако се предоставени в определените в закона размери. Нормална продължителност на работното време Продължителност: Минимална обедна почивка: Минимална междудневна почивка: Минималнa междуседмична почивка: Почивни дни: 8 часа на ден при 5-дневна работна седмица 30 минути 12 часа 48 часа събота и неделя Нощен труд Определение: Продължителност: Персонални ограничения: Задължения на работодателя: Минимално допълнително възнаграждение за нощен труд: трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч. 1 7 часа на ден при 5-дневна работна седмица Забранено е полагането на нощен труд от определени категории служители като бременни служителки, майки с деца до 6-годишна възраст и др. Работодателят е длъжен да осигурява на служителите топла храна, ободряващи напитки и др. 0,25 лв. /час 1 За непълнолетни служители от 20,00 ч. до 06,00 ч.

9 Ръководство по наемане и управление на персонал в България Извънреден труд Определение: Забрана Максимална продължителност: Персонални ограничения: Задължения на работодателя: Минимално допълнително възнаграждение за извънреден труд: Трудът, който се полага по разпореждане или със знанието на работодателя или на ръководителя на служителя извън установеното за него работно време Принципно извънредният труд е забранен. По изключение извънредният труд се допуска в изброените в закона хипотези (при бедствия, аварии, за довършване на започнатата работа и др.) 150 часа годишно 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни Забранено е полагането на извънреден труд от определени категории служители като бременни служителки, майки с деца до 6-годишна възраст и др. Работодателят е длъжен да води специална книга за положения извънреден труд и да го отчита всяко полугодие пред Инспекцията по труда. Извънредният труд се заплаща с увеличение не по-малко от: 50% - за работа през работни дни или при сумирано изчисляване на работното време 75% - за работа през почивни дни 100% - за работа през официалните празници За да избегнат или намалят разходите за възнаграждения за извънреден труд, работодателят може да въведе някое от долуописаните видове работно време. Въвеждането се извършва чрез издаване на съответните вътрешни актове (заповеди, графици, вътрешни правила), които в предвидените в закона случаи се съгласуват с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на служителите.

10 Организация на работното време Ненормиран работен ден Сумирано изчисляване на работното време Работа на смени Работно време с променливи граници Описание При ненормирания работен ден служителят е длъжен при необходимост да изпълнява трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време. Работата над редовното работно време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, а работата в почивни и празнични дни с увеличено възнаграждение за извънреден труд. При сумираното изчисляване на работното време работата над нормалното работно време през едни дни се компенсира с почивка през други дни в рамките на отчетния период. Отчетният период може да бъде до 6 месеца. При този вид организация на работното време трудът, положен през събота и неделя, не се квалифицира като извънреден труд, а продължителността на работната седмица може да достигне до 56 часа. Работата в предприятието може да бъде организирана на смени. Редуването на смени се определя в правилника за вътрешния трудов ред, като се спазват следните правила: (а) не може да се възлага работа през две последователни смени; (б) смесената смяна (включваща дневен и нощен труд) с 4 и повече часа нощен труд се счита за нощна и има максимална продължителност от 7 часа. Времето, през което служителят трябва задължително да бъде на работа в предприятието, се определя от работодателя. Извън времето на задължително присъствие служителят сам определя началото и края на работното време. 4.3 Работно място По принцип мястото, на което служителят изпълнява трудовите си задължения, се намира в помещение на работодателя (стая, цех или съоръжение). В трудовия договор може да бъде уговорено мястото на работа да бъде в дома на служителя или в друго помещение по негов избор. С други думи, работният процес може да бъде организиран като надомна работа или извършване на работа от разстояние. И в двата случая индивидуалният трудов договор следва да съдържа допълнителни елементи, предвидени в закона (работното място, редът за възлагане и отчитане на работата, изключване на възможността за полагане на нощен и извънреден труд и др.). Въпреки че работното място е изнесено извън помещенията на работодателя, същият има задължение за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на работното място на служителя.

11 Ръководство по наемане и управление на персонал в България Поради тази причина е препоръчително във вътрешните актове на работодателя (правилник за вътрешния трудов ред, вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд) да бъдат предвидени детайлни правила. 4.4 Платен годишен отпуск Минималната продължителност Основен платен годишен отпуск Допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето 20 работни дни 5 работни дни 5 работни дни Ползване на платения дни общо платен годишен отпуск може да годишен отпуск се отложи за следващата календарна година или по инициатива на работодателя поради важни производствени причини, или по инициатива на служителя поради уважителни причини. До 31 декември на предходната календарна година работодателят е длъжен да покани служителите да заявят датите, през които ще ползват платения си годишен отпуск през следващата календарна година и да утвърди график по предвидения в закона ред. Служителите са длъжни да ползват платения годишен отпуск през календарната година, за която се дължи. До 10 работни 4.5 Здравословни и безопасни условия на труд Правото на платен годишен отпуск се погасява с двегодишна давност. Неизползваният платен годишен отпуск, който не се е погасил по давност, може да се компенсира с парично обезщетение само при прекратяване на трудовото правоотношение. Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на служителите да бъдат отстранени, ограничени или намалени. В тази връзка работодателят осигурява инструктаж и обучение на служителите при постъпването им на работа и регулярно през определени периоди от време. На служителите, които работят при опасни или вредни за здравето или живота условия на труд, работодателят предоставя специално работно облекло и лични предпазни средства. За организиране дейностите, свързани с превенция и защита от професионални рискове, работодателят определя един или повече служители с подходящо образование и квалификация, специализирана служба или сключва договор с регистрирана служба за трудова медицина. Освен това, в търговските дружества в зависимост от броя на заетите в тях, следва да се създадат

12 комитети или групи по условията на труда. Комитетите/ групите по условия на труд обсъждат всяко тримесечие мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, имат право да извършват проверки и участват в разработването на програми за обучение и информиране на служителите. Работодателите подават годишна декларация за здравословни и безопасни условия на труд в териториалната дирекция Инспекция по труда по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година. 5. Вътрешни актове на работодателя Кодексът на труда и актовете по неговото прилагане предвиждат издаването на редица вътрешни актове от работодателя. По-долу са изброени някои от тях с основно значение: (а) Правилник за вътрешния трудов ред; (б) Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд; (в) Вътрешни правила за организацията на работната заплата и др. Вътрешните актове се приемат от работодателя след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на служителите и се свеждат до знанието на служителите по подходящ начин. Наред с това, работодателят е длъжен да води следните книги/ регистри: (а) Книга за извънредния труд (б) Регистър на трудовите книжки, издадени от работодателя; (в) Ревизионна книга; (г) Регистър на трудовите злополуки; (д) Регистър на социално-осигурителните документи на служителите и др. 6. Командироване на служители Работодателят може да командирова служители за изпълнение на трудовите им задължения в друго населено място. Ако командировката, независимо дали е в страната или в чужбина, е с продължителност повече от 30 календарни дни, е необходимо съгласието на служителя. При командировка в Гърция или трета държава членка на ЕС, ЕИП или Швейцария за повече от 30 календарни дни, работодателят и служителят уговарят за срока на командировката поне същите 10 минимални условия на работа, каквито са установени за служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава (Гърция). По-конкретно, работодателят и служителят трябва да постигнат съгласие относно продължителността на работния ден и размера на междудневната и седмичната почивка и на почивките в работния ден; размера на платения годишен отпуск; размера на трудовото възнаграждение; заплащането на извънреден труд; безопасните и здра-

13 Ръководство по наемане и управление на персонал в България вословните условия на труд. Командированите лица имат право на пътни, дневни и квартирни пари по време на командировката. Ако дневните и квартирните пари не превишават законо установените размери (за Гърция: дневни пари - 35 евро/ ден, квартирни пари 130 евро/ден), те се признават за разход на работодателя и не се облагат като доход на служителя. Пътните, дневните и квартирните пари, както и другите условия на командировката, следва да бъдат посочени в заповедта за командировка, която работодателят издава. Българските граждани не се нуждаят от разрешение за работа в Гърция. 7. Прекратяване на трудовото правоотношение 7.1 Основания за прекратяване на трудовото правоотношение Трудовото правоотношение се прекратява само на предвидените в Кодекса на труда основания. Тези основания са конкретизирани и доразвити от богатата съдебна практика на Върховния касационен съд. По-долу сме изброили едни от най-често срещаните основания за прекратяване на трудови договори и съвети за недопускане на често срещани незаконосъобразни практики Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие а) без обезщетение И служителят, и работодателят могат да отправят до другата страна писмено предложение за прекратяване на трудовия договор. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7 дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. 11 б) срещу обезщетение Работодателят може да предложи на служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение, чийто минимален размер, установен от закона, е четирикратният размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение. Обезщетението трябва да бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор. В практиката, за избягване на всякакво съмнение относно волята на страните, често се сключва споразумение. В него работодателят и служителят могат да договорят и други условия, свързани с прекратяване на трудовия договор (например връщане на служебната кола, лаптоп, мобилен телефон) Едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие Срокът на предизвестието може да бъде между 30 дни и 3 месеца и следва да бъде определен в трудовия договор. Работодателят може да уволни служителя без спаз-

14 ване срока на предизвестие, ако заплати на служителя обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на служителя за срока на предизвестието 2. (а) съкращаване на щата Съкращаване на щата означава премахване за в бъдеще на отделни бройки от утвърдения общ брой на служителите. За да бъде законосъобразно уволнението на служителя, наред с общите изисквания, е необходимо да е налице утвърдено ново щатно разписание и да е направен подбор измежду служителите, които заемат еднакви длъжности, като критериите за извършване на подбора са квалификацията и трудовото представяне на служителите. (б) липса на качества на служителя за ефективно изпълнение на работата В случая се касае за безвиновно основание на прекратяване на трудовия договор, т.е. макар да се старае, служителят не притежава личните качества (комуникативност, сръчност и пр.) или професионалните умения (опит, езикови познания и др.), които са необходими за ефективно изпълнение на работата 3. Липсата на качества следва да бъде трайно състояние, а не изразена чрез единична проява на служителя без предизвестие дисциплинарно уволнение Дисциплинарното уволнение се налага за тежко нарушение на трудова дисциплина (например неявяване на работа през 2 последователни работни дни). Дисципли- нарното наказание се налага от работодателя или от упълномощено от него лице с мотивирана заповед, след като работодателят е изслушал служителя или е приел писмените му обяснения и е събрал и оценил наличните доказателства. 7.2 Обезщетения при прекратяване на трудовия договор Видът и размерът на обезщетенията, които се дължат от работодателя в случай на прекратяване на трудовия договор, зависят от основанието, на което трудовият договор се прекратява. При всички случаи обаче се дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, който не се е погасил по давност. 7.3 Правни последици при отмяната на уволнението като незаконосъобразно от съда Служителят има право да заведе иск за отмяна на уволнението му/й като незаконосъобразно в срок от 2 месеца от прекратяване на трудовия договор. Тежестта за доказване, че уволнението е извършено в съответствие със закона, носи работодателят. Ако въпреки представените от работодателя доказателства, съдът прецени, че уволнението е незаконосъобразно, правните последици в тежест на работодателя могат да бъдат: (а) възстановяване на работа; (б) обезщетение за периода, през който служителят е бил безработен, но не повече от 6 месечни брутни работни заплати; (в) заплащане на държавната такса за водене на делото и хонорара на адвоката на служителя. 2 При срочен трудов договор, обезщетението е в размер на действителните вреди. 3 Ако служителят виновно не изпълнява възложената му работа, това е основание за налагане на дисциплинарно наказание. 12

15 Ръководство по наемане и управление на персонал в България 8. Защита на личните данни По силата на закона работодателят събира и обработва лични данни на служителите. Следователно той се квалифицира като администратор на лични данни и е задължен да подаде заявление за регистрация в Комисията за защита на личните данни преди започване обработването на лични данни. Освен това работодателят следва да издаде инструкция за обработване на личните данни, в която 9. Защита от дискриминация При подбора на персонал работодателят няма право да поставя дискриминационни изисквания (например пол, възраст, диплома от определен университет). Работодателят е длъжен да осигури еднакви условия на труд, включително равно заплащане за еднакъв или равностоен труд, равни условя за обучение и повишаване на професионалната квалификация и др. Ако е получил оплакване от служител, който се смята за подложен на тормоз, включително сексуален тормоз, на работното място, работодателят е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг служител. При неизпълнение на това си задължение В процес на обсъждане са изменения и допълнения в Търговския закон и Гражданския процесуален кодекс, предвиждащи по-голяма защита на служителите в 13 се определят правата на служителите за достъп, коригиране и актуализиране на отнасящите за тях лични данни. Лични данни в рамките на Европейския съюз, включително в Гърция, и Европейското икономическо пространство се предоставят свободно, т.е. без разрешение на българската Комисия за защита на личните данни. работодателят носи отговорност за актове на дискриминация, извършени на работното място от негови служители. За да не се допускат актове на тормоз на работното място, особено в многонационални предприятия, в които работят служители с различни етнически, религиозни и културни характеристики, силно препоръчително е работодателят да приеме вътрешни правила за недопускане на тормоз и други форми на дискриминация на работното място. Освен това, работодателят е длъжен да постави на достъпно за служителите място в предприятието текста на Закона за защита от дискриминация, както и вътрешните правила, отнасящи се до защитата от дискриминация. 10. Предстоящи промени в българското трудово законодателство случай на изпадане в неплатежоспособност на работодателя или неизплащане на трудови възнаграждения, начислени във ведомостите за заплати.

16 Контакти: Гръцки бизнес съвет в България ул. Оборище 1, вх. В, ет. 4 София 1000, България тел.: (+359 2) ; факс: (+359 2) Гръцки бизнес съвет в България /ГБСБ/ е частна, не-правителствена организация с не-стопанска цел с над 200 члена. Създаден през 2005 г., ГБСБ представлява платформа за осъществяване на контакти и обмяна на информация между фирмите-членове и голям брой фирми партньори и институции в България, Гърция и Кипър. Основна цел на съвета е развиване на икономическите, социалните и културни връзки между трите страни, особено в областта на инвестициите, търговията и трансфера на знания и опит. Ръководството по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство е изготвено със съдействието на адвокатско дружество Цветкова, Бебов и съдружници За допълнителна информация или съдействие по трудовоправни въпроси, моля свържете се с: Ирина Цветкова, Управляващ съдружник Иля Комаревски, Старши управляващ адвокат Веселка Петрова, Старши адвокат Това ръководство се предоставя само с информационна цел и не съдържа подробен анализ на описаните теми. Преди да предприемат (или да не предприемат) каквото и да било действие, читателите следва да потърсят професионален съвет, основан на спецификите на конкретната ситуация. Авторите не носят отговорност за вреди от действия или бездействия, предприети само въз основа на това ръководство. 14

17 Ръководство по наемане и управление на персонал в България Οδηγός μίσθωσης και διοίκησης προσωπικού σύμφωνα με τη Βουλγαρική νομοθεσία

18 Ο «Οδηγός μίσθωσης και διοίκησης προσωπικού σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία» συντάχθηκε σε συνεργασία με:

19 Οδηγός Μίσθωσης και Διοίκησης Προσωπικού Εισαγωγή Η επιλογή, μίσθωση και η αποτελεσματική διοίκηση προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου της λύσης - καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας) αποτελεί πρόκληση για οποιονδήποτε μάνατζερ τόσο σε συνθήκες οικονομικής ανάκαμψης, όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η επιτυχής αντιμετώπιση, της εν λόγω πρόκλησης, απαιτεί γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του εργοδότη, καθώς και των δυνατοτήτων που του προσφέρονται από τη βουλγαρική νομοθεσία. Η θεμελιώδης νομοθετική πράξη, η οποία ρυθμίζει τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου, είναι ο Κώδικας εργασίας, που έχει ήδη θεσπιστεί από το Εκτός αυτού, τα δικαιώματα και οι εργοδοτικές υποχρεώσεις προβλέπονται και, στους επιμέρους νόμους όπως: τον «Νόμο περί των υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας», τον «Νόμο περί διακρίσεων», τον «Νόμο περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων», καθώς και σε πολλούς άλλους Νόμους, διατάξεις και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Επίσης οι δικαστικές αποφάσεις του Ανώτατου Εφετείου, εξίσου συνεισφέρουν για την ακριβή εφαρμογή και ανάπτυξη της εργατικής νομοθεσίας. Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας έχει υπογράψει αρκετές διεθνείς συμβάσεις που αφορούν το δικαίωμα εργασίας. Ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επίσης ενσωματώσει στους νόμους της τις περισσότερες ευρωπαϊκές οδηγίες για τις συνθήκες εργασίας. Και όχι μόνο αυτό, σε πολλές περιπτώσεις η βουλγαρική νομοθεσία περιέχει κανόνες, οι οποίοι είναι πιο ευνοϊκοί για τους υπαλλήλους, υπερβαίνοντας τα ελάχιστα πρότυπα που εγγυούνται οι παραπάνω οδηγίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Βουλγαρική εργατική νομοθεσία εμπεριέχει αρκετά πρότυπα π.χ. περί της ελάχιστης διάρκειας των διαλειμμάτων ανάπαυσης και της ετήσιας άδειας, καθώς και υποχρεωτικές διατάξεις. Γι αυτό και εάν σε σύμβαση εργασίας ή σε εσωτερικές εργοδοτικές πράξεις προβλέπεται δικαίωμα ή καθήκον, που είναι σε αντίφαση με τις προαναφερόμενες υποχρεωτικές διατάξεις, αυτές είναι άκυρες και δεν οδηγούν σε νομικό αποτέλεσμα.

20 1. Μίσθωση προσωπικού 1.1 Μίσθωση προσωπικού από πρόσωπο με εγγραφή στα μητρώα της Βουλγαρίας ή άμεσα από ελληνική επιχείρηση Εργοδότης υπαλλήλων, οι οποίοι εργάζονται εντός Βουλγαρικής επικράτειας, θα μπορούσε να είναι και πρόσωπο καταχωρημένο στα μητρώα της Βουλγαρίας, αλλά και ελληνική επιχείρηση. Στην πρώτη περίπτωση οι υπάλληλοι θα μπορούσαν να προσληφθούν από εγγεγραμμένη θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία, υποκατάστημα ή εμπορική αντιπροσωπεία της ελληνικής επιχείρησης. Η ελληνική εταιρεία επίσης μπορεί απευθείας να προσλαμβάνει υπαλλήλους, που θα εργάζονται στη Βουλγαρία. Για το σκοπό αυτό η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει να λάβει αριθμό μητρώου από την Εθνική υπηρεσία εισοδημάτων (NAP) μέσω του οποίου γίνεται δυνατή η αποπληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων. Ακολουθώντας, όμως το σενάριο αυτό, θα πρέπει να διερευνηθεί ο κίνδυνος δημιουργίας επιτόπιας επιχειρηματικής εκμετάλλευσης και φορολόγησης των κερδών της δραστηριότητας αυτής αντιστοίχως δηλ. στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Εργασίας, έως 30 τοις εκατό των εργαζομένων σε μια επιχείρηση μπορούν να προσλαμβάνονται μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης. Η σύμβαση εργασίας συνάπτεται μεταξύ της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και του εργαζομένου, ο οποίος τοποθετείται σε έμμεσο εργοδότη για να ολοκληρώσει συγκεκριμένη εργασία ή για να αντικαταστήσει κάποιον υπάλληλο. Το πρώτο δίλλημα που καλείται ν αντιμετωπίσει ο διευθυντής Άνθρώπινου δυναμικού, είναι τι είδους σύμβαση να καταρτίσει στον υποψήφιο για τη θέση εργασίας στην οποία έχει επιλεγεί. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή σύμβαση ανάληψης διοικητικής θέσης; Η επιλογή του τύπου σύμβασης θεωρείται σημαντική, επειδή ανάλογα τον τύπο διαφέρουν τόσο, οι προϋποθέσεις σύναψης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, όσο και η λύση-καταγγελία αλλά και η επίλυση τυχόν διαφορών Σύμβαση προσώπων Εποπτείας, Διεύθυνσης και εμπιστοσύνης Η σύμβαση για την ανάληψη διοικητικών θέσεων (σύμβαση Διευθύνοντων υπαλλήλων) συνάπτεται με διευθύνοντες συμβούλους, εκτελεστικούς διευθυντές, μέλη Εποπτικών ή Διοικητικών Συμβουλίων Εταιρειών και υποκαταστημάτων. Η σύμβαση αυτή αποτελεί ένα είδος σύμβασης παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται από το «Εμπορικό Δίκαιο». Τα συμβαλλόμενα μέρη ως ένα μεγάλο βαθμό είναι ελεύθερα να συμφωνούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, γιατί οι υποχρωτικές διατάξεις του Κώδικα εργασίας δεν εφαρμόζονται εδώ. Στη σύμβαση Διευθύνοντων υπαλλήλων στις περισσότερες περιπτώσεις συμφωνείται, ο μισθός του διευθυντή, το εφαρμόσιμο σχήμα χρηματικών κινήτρων (bonus), ο τρόπος καταγγελίας της σύμβασης και τυχόν αποζημιώσεις, εάν υπάρχουν, σε περίπτωση διακοπής της. Πρόσωπα Εποπτείας, Διεύθυνσης κα εμπιστοσύνης των εγγεγραμμένων στα βουλγαρικά μητρώα εταιρειών, υποκαταστημάτων και εμπορικών αντιπροσωπειών θα μπορούσαν να είναι επίσης και έλληνες πολίτες, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσωρινή ή μόνιμη διαμονή τους στη Βουλγαρία. 1.2 Συμβάσεις στελεχών Διοίκησης, παροχής Ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εξαρτημένης εργασίας Σύμβαση παροχής Ανεξάρτητων υπηρεσιών Στη σύμβαση παροχής Ανεξάρτητων υπηρεσιών

Наръчник от А до Я. за учредяване на компания в България

Наръчник от А до Я. за учредяване на компания в България Наръчник от А до Я за учредяване на компания в България Наръчник от А до Я за учредяване на компания в България Въведение В последните години България привлече много чуждестранни инвестиции благодарение

Διαβάστε περισσότερα

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България?

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Опаковани стоки на територията на България - задължения Основен принцип Замърсителят

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА РАБОТНИЦИТЕ (ЕСР) И НОВАТА ДИРЕКТИВА 2009/38

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА РАБОТНИЦИТЕ (ЕСР) И НОВАТА ДИРЕКТИВА 2009/38 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА РАБОТНИЦИТЕ (ЕСР) И НОВАТА ДИРЕКТИВА 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στη Σόφια

Διαβάστε περισσότερα

Корпоративно подоходно облагане в България

Корпоративно подоходно облагане в България Корпоративно подоходно облагане в България Корпоративно подоходно облагане в България Накратко Данъчна ставка на корпоративния данък (%) 10 Данъчна ставка на капиталовите печалби (%) 10 Данъчна ставка

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

години χρόνια Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес

години χρόνια Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес Брой 15 април - май 2010 години χρόνια Дипломати, политици и бизнесмени за ГБСБ Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес Συνεντεύξεις με τους Προέδρους του ΕΕΣΒ απο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

БАНКИ. Οι Ελληνικές τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας. С Посланика на Гърция. Програми за трансгранично сътрудничество

БАНКИ. Οι Ελληνικές τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας. С Посланика на Гърция. Програми за трансгранично сътрудничество ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 1 октомври ноември 2007 Интервю С Посланика на Гърция съседи Програми за

Διαβάστε περισσότερα

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза Брой 18 октомври - ноември 2010 Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή οικονομική συνεργασία икономика 2010 - година на възможности, година на криза Οικονομικα 2010 Έτος ευκαιριών,

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 2 2007 декември януари 2008 ИНФРА- СТРУКТУРА ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ Οι υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Хранителновкусовата индустрия. реалности и предизвикателства Η βιομηχανία τροφίμων πραγματικότητα και προκλήσεις

Хранителновкусовата индустрия. реалности и предизвикателства Η βιομηχανία τροφίμων πραγματικότητα και προκλήσεις ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 3 март април 2008 Интервю Христос Фоляс, министър на развитието на Гърция

Διαβάστε περισσότερα

Гръцко лято. Къде се крие успехът на гръцкия туризъм Какво се случва в България

Гръцко лято. Къде се крие успехът на гръцкия туризъм Какво се случва в България Брой 16 юни юли 2010 Гръцко лято Къде се крие успехът на гръцкия туризъм Какво се случва в България Ελληνικό καλοκαίρι Πού κρύβεται η επιτυχία του ελληνικού τουρισμού Τι συνέβη στη Βουλγαρία икономика

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1

ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1 БАЛКАНСКИ ΒαλκαΝΙκΟΙ ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ брой 26 октомври - декември ИзданИе на сдружение гръцки бизнес съвет в българия ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Интервю Министър Московски:

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието

Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013 КАЛЕНДАР Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието Seppo Ekelund Παρακολουθώντας τα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

Данък върху добавената стойност (ДДС)

Данък върху добавената стойност (ДДС) Данък върху добавената стойност (ДДС) Данък добавена стойност Въведение С данък върху добавената стойност (ДДС) се облага потреблението на стоки и услуги. Българското законодателството, регламентиращо

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

Плевнелиев: Πλεβνέλιεφ: Партньорството между България и Гърция е стратегическо. Στρατηγική η συνεργασία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας

Плевнелиев: Πλεβνέλιεφ: Партньорството между България и Гърция е стратегическо. Στρατηγική η συνεργασία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας Брой 25 април - юни 2012 Πλεβνέλιεφ: Στρατηγική η συνεργασία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας икономика Сребърният фонд в търсене на златната среда между риск и доходност Плевнелиев: Партньорството между

Διαβάστε περισσότερα

Строежът на магистрали набира скорост

Строежът на магистрали набира скорост Брой 20 февруари - март 2011 Строежът на магистрали набира скорост Επιταχύνεται η διαδικασία κατασκευής αυτοκινητόδρομων НОВИНИ Четирима нови членове влизат в борда на директорите на ГБСБ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус.

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус. Брой 8 февруари март 2009 Разговор между Συζήτηση μεταξύ γειτόνων съседи На фокус Говоря, мисля, пиша за енергетика дестинации Кафето с гръцки привкус в София февруари-март 2009 СЪДЪРЖАНИЕ 6 Новини Услуги

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа Брой 17 август - септември 2010 Енергийните проекти в Югоизточна Европа Време за решения Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη политика България и Гърция: Приятелство и общи интереси

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Последната приватизационна вълна

Последната приватизационна вълна Брой 22 юни - септември 2011 Пловдив между Атина и Рим среща на гръцки и италиански компании Специалистите все по-нужни Последната приватизационна вълна Το τελευταίο κύμα ιδιωτικοποιήσεων Ιουνίος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR MINI QCD01 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών Εργασιακά Θέματα Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп Брой 10 юни юли 2009 Изборите за Европейски парламент парламент Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Икономика Предизвестеният край на Кремиковци На фокус Две страни през ИТ микроскоп Дестинации Лятна

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ГРЪЦКА ФОНДАЦИЯ ЗА КУЛТУРА

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ГРЪЦКА ФОНДАЦИЯ ЗА КУЛТУРА ГРЪЦКА ФОНДАЦИЯ ЗА КУЛТУРА ПРЕДСТАВЯ НЕЗАБРАВИМАТА МЕЛИНА МЕРКУРИ В 4 ФИЛМА на 1, 2 и 3 февруари в сградата на Фондацията на ул. Г. Бенковски 51 - Вход свободен - Η ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EasyTrip in Brief. News and Events

EasyTrip in Brief. News and Events NEWSLETTER 2 APRIL 2013 EasyTrip in Brief Project tle: EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS Project acronym: EASYTRIP European Territorial Coopera on Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Priority Axis:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 1.Το δικαίωμα των μισθωτών για μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται (τουλάχιστον) μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης (αναπαύσεως). Κατά κανόνα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Υπονόμων/Αποχέτευσης Ομβρίων Φρεάτια Αποστράγγισης Дъждовни води Ecorain Ecodrain ШАХТИ Канални води Ecopal Spirobox

Διαβάστε περισσότερα

Летящ старт. Новата Европейска комисия започна мандата си с аплодисменти и много очаквания

Летящ старт. Новата Европейска комисия започна мандата си с аплодисменти и много очаквания Брой 14 февруари - март 2010 Летящ старт Новата Европейска комисия започна мандата си с аплодисменти и много очаквания Γρήγορο ξεκίνημα Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη θητεία της με χειροκροτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟΝΤΕΣ. Нашият приоритет е насърчаването на предприемачеството. «Προτεραιότητά μας η προώθηση της επιχειρηματικότητας» Пламен Орешарски

ΙΖΟΝΤΕΣ. Нашият приоритет е насърчаването на предприемачеството. «Προτεραιότητά μας η προώθηση της επιχειρηματικότητας» Пламен Орешарски БАЛКАНСКИ ΒαλκαΝΙκΟΙ ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ брой 30 септември - декември ИзданИе на сдружение гръцки бизнес съвет в българия ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» ПОЛИТИКА Граничният

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

България и Кипър: отвъд протокола. Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» По дрехите посрещат. Избори по време на буря

България и Кипър: отвъд протокола. Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» По дрехите посрещат. Избори по време на буря Брой 9 април май 2009 Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» България и Кипър: отвъд протокола Политика Избори по време на буря На фокус В търсене на островите на възможностите Дестинации По дрехите

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

«Υπολογισμός Προσαυξήσεων Υπερωριών»

«Υπολογισμός Προσαυξήσεων Υπερωριών» «Υπολογισμός Προσαυξήσεων Υπερωριών» Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Προσαυξήσεων Νυχτερινών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται Δικαιούχοι Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηµατογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσουμάνης Δικηγόρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. (Ζητήματα εργατικού Δικαίου) ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την Α Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 24176/730 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α ) κατά το μέρος που Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της 1. κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

Дромеас стъпи на пиедестала на Европа

Дромеас стъпи на пиедестала на Европа Дромеас стъпи на пиедестала на Европа Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ανέβηκε στο βάθρο της Ευρώπης За тридесетгодишното развитие на Дромеас пред Балкански хоризонти говори Председателят на УС и изпълнителен директор на фирмата,

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Χειρόγραφη υποβολή) ΕΝΤΥΠΟ Αναγγελία Υπερωριών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Χειρόγραφη υποβολή) ΕΝΤΥΠΟ Αναγγελία Υπερωριών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Χειρόγραφη υποβολή) ΕΝΤΥΠΟ Αναγγελία Υπερωριών ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* Ημερομηνία Αναγγελίας Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης Χρονικού Διαστήματος Από Έως Ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης προβλεπομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ EΝΑ MALL ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ МОЛ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ SOFIA RING MALL ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ

ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ EΝΑ MALL ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ МОЛ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ SOFIA RING MALL ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ ХОРИЗОНТИ ИКОНОМИКА Износът към основните пазари в ЕС намалява БРОЙ 33 ЮЛИ - ОКТОМВРИ ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 και 2 του Ν.3385/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 και 2 του Ν.3385/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 29/09/05 Αρ. πρ.:οίκ.4556 ΠΡΟΣ:Ως ο πίνακας διανομής Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Инструкции за инсталиране и употреба

Инструкции за инсталиране и употреба Инструкции за инсталиране и употреба ПЕРАЛНЯ Съдържание BG BG Български,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 UK Українська,25 Инсталиране, 2-3 Разопаковане и нивелиране Хидравлични и електрически връзки Технически данни RO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» Α. Οι προς φύλαξη χώροι είναι : 1. Εξωτερικοί χώροι : (πεζοδρόµια, ακάλυπτος χώρος, είσοδοι ) 2. Υπόγειο 3. Ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Εγχειρίδιο χρήσης sw-668 για τοστιέρα με πλάκες ψησίματος Γνωριμία με τη συσκευή 1. Ασφάλεια λαβής 2. Λαβή 3. Καπάκι 4. Ενδεικτικές λυχνίες 5. Καλώδιο 6. Αντικολλητικές πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Υποβολής) ΈΝΤΥΠA E8 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ(Ε8) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Υποβολής) ΈΝΤΥΠA E8 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ(Ε8) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Υποβολής) ΈΝΤΥΠA E8 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ(Ε8) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ε8- Αρχική οθόνη Εισαγωγή Αίτησης/Αναγγελίας Υπερωρίας. Ε8- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Брой 7 декември 2008 януари 2009. На фокус. Полет с МИГ за Вивартия. Лайфстайл. Паисий, пищовите, джоланът. Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα

Брой 7 декември 2008 януари 2009. На фокус. Полет с МИГ за Вивартия. Лайфстайл. Паисий, пищовите, джоланът. Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα Брой 7 декември 2008 януари 2009 На фокус Полет с МИГ за Вивартия Лайфстайл Паисий, пищовите, джоланът Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα декември 2008-януари 2009 СЪДЪРЖАНИЕ 6 Новини Услуги в услуга

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА N Ο ΗΓΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά Οδηγός χρήσης Γενικά Η μουσική καρέκλα Sound Chair 3000 διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με πλήρη στήριξη στην πλάτη και είναι ειδικά κατασκευασμένη από σκληρό ξύλο με διπλή κάλυψη αφρώδες στρώματος, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα