ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)"

Transcript

1 ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια Οργάνωςθ Τγείασ, 15 εκατομμφρια άνκρωποι κα υποςτοφν ΑΕΕ κάκε χρόνο παγκοςμίωσ, από τουσ οποίουσ, 5 εκατομμφρια πεκαίνουν και 5 εκατομμφρια καταλιγουν με μόνιμθ βαριά αναπθρία. Σο 2008 το ΑΕΕ υποχϊρθςε από τρίτθ ςε τζταρτθ αιτία κανάτου. Οι λόγοι τισ επιτυχίασ είναι πολυπαραγοντικοί: Βελτίωςθ πρόλθψθσ Βελτίωςθ αντιμετϊπιςθσ τισ πρϊτεσ ϊρεσ του οξζοσ ΑΕΕ Για τθ ςυνζχιςθ αυτϊν των ελπιδοφόρων τάςεων, το κοινό και οι επαγγελματίεσ υγείασ πρζπει να παραμείνουν ςε επιφυλακι με ςτόχο τθν περεταίρω βελτίωςθ τθσ πρόλθψθσ και τθσ αντιμετϊπιςθσ των ΑΕΕ. Ωςτόςο, τα δεδομζνα δείχνουν ότι θ αναγνϊριςθ των ςυμπτωμάτων/ςθμείων του ΑΕΕ από το ευρφ κοινό παραμζνει ανεπαρκισ. Εντατικι και ςυνεχισ ενθμζρωςθ του ευρφ κοινοφ για τα ςυμπτϊματα/ςθμεία του ΑΕΕ βελτιϊνει τθν ζγκαιρθ αναγνϊριςθ, και ςυνεπϊσ και αντιμετϊπιςθ του ΑΕΕ.

2 FAST (face, arm, speech, time) Η καμπάνια FAST (ΓΡΗΓΟΡΑ) που ζχει ξεκινιςει τα τελευταία χρόνια ςτο εξωτερικό αποςκοπεί ςτθν ταχεία αναγνϊριςθ τυπικϊν ςυμπτωμάτων των ΑΕΕ που είναι παρόντα ςτο 88% των περιπτϊςεων. Αναφζρεται ςτθν ταχεία εγκατάςταςθ είτε αςυμμετρίασ προςϊπου (ςτράβωςε το ςτόμα), είτε αδυναμίασ του άνω άκρου, είτε δυςκολίασ ςτθν ομιλία ι ςτθν κατανόθςθ. Σα ςυμπτϊματα αυτά επιβάλλεται να οδθγιςουν ςτθν άμεςθ κλίςθ αςκενοφόρου. ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΤΗ Σο ΑΕΕ αποτελεί μια επείγουςα κατάςταςθ. Κατζχει τον ίδιο βακμό επείγοντοσ με το ζμφραγμα του μυοκαρδίου και τον πολυτραυματία. Η αντιμετϊπιςι του κατά τισ πρϊτεσ κα κακορίςει κατά μεγάλο ποςοςτό τθν πορεία του αςκενοφσ.

3 Η μοναδικι κεραπεία του οξζοσ ιςχαιμικοφ αγγειακοφ εγκεφαλικοφ, θ ενδοφλζβια κρομβόλυςθ, είναι χρονο-εξαρτϊμενθ. Αυτό ςθμαίνει ότι το αν κα λάβει τθ κεραπεία ι όχι ο αςκενισ εξαρτάται από το χρόνο προςζλευςισ του μετά τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων. Η κεραπεία δεν πραγματοποιείται αν ο αςκενισ προςζλκει ςε χρόνο μεγαλφτερο των 4,5 ωρϊν μετά τθν εμφάνιςθ των ςυμπτωμάτων. Απόλυτθ αντζνδειξθ τθσ ενδοφλζβιασ κρομβόλυςθσ είναι επίςθσ το αιμορραγικοφ τφπου ΑΕΕ ι οποιαδιποτε ενδοκρανιακι αιμορραγία (ενδοπαρεγχυματικι, υπαραχνοειδισ, ενδοκοιλιακι αιμορραγία ι υποςκλθρίδιο και επιςκλθρίδιο αιμάτωμα). Η μοναδικι απολφτωσ απαραίτθτθ εξζταςθ ςε υποψία ΑΕΕ είναι θ αξονικι τομογραφία εγκεφάλου, θ οποία μπορεί να αναδείξει πρϊιμα ςθμεία του εμφράκτου. Επιπλζον, και θ αποτελεςματικότθτα τθσ ενδοφλζβιασ κρομβόλυςθσ είναι αυςτθρά χρονο-εξαρτϊμενθ: H αποτελεςματικότθτα τθσ ενδοφλζβιασ κρομβόλυςθσ μειϊνεται με τθν πάροδο του χρόνου. Έτςι, ζναρξθ τθσ κεραπείασ μζςα ςε 1,5 ϊρα από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων αυξάνει πικανότθτα άριςτθσ ζκβαςθσ του αςκενοφσ (όςον αφορά το βακμό αναπθρίασ) κατά 2,55 φορζσ. Αντίκετα, ζναρξθ τθσ κεραπείασ ςτισ 4,5 ϊρεσ από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων αυξάνει πικανότθτα άριςτθσ ζκβαςθσ του αςκενοφσ κατά 1,34 φορζσ. Η ενδοφλζβια κρομβόλυςθ αυξάνει ςθμαντικά τισ πικανότθτεσ αποκατάςταςθσ των νευρολογικϊν ελλειμμάτων των αςκενϊν, αλλά δεν μειϊνει τθ κνθςιμότθτα, οφτε τθν αυξάνει.

4 Έτςι, γίνεται αντιλθπτό ότι θ ταχεία μετάβαςθ του αςκενοφσ ςε νοςοκομείο με δυνατότθτα οξείασ αντιμετϊπιςθσ του ΑΕΕ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενδοφλζβιασ κρομβόλυςθσ) είναι μείηονοσ ςθμαςίασ. Όπωσ και κάκε άλλθ υψθλισ αποτελεςματικότθτασ κεραπεία, ζτςι και θ ενδοφλζβια κρομβόλυςθ ζχει παρενζργειεσ, ςθμαντικότερθ των οποίων είναι θ ςυμπτωματικι ενδοεγκεφαλικι αιμορραγία ςτο 3-7% των αςκενϊν. Προςεκτικι αξιολόγθςθ των υποψιφιων αςκενϊν πριν τθν ζναρξθ τθσ αγωγισ μειϊνει αλλά δεν εξαλείφει τθν πικανότθτα ενδοεγκεφαλικισ αιμορραγίασ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕ ΑΕΕ Εξίςου ςθμαντικι με τθν ενδοφλζβια κρομβόλυςθ είναι και θ ενδεδειγμζνθ παρακολοφκθςθ και νοςθλεία του αςκενοφσ με ΑΕΕ κατά τισ πρϊτεσ ϊρεσ/θμζρεσ, θ οποία πρζπει να ακολουκεί ςυγκεκριμζνα πρωτόκολλα. Η τελικι επιβίωςθ ι όχι του αςκενοφσ και ο τελικόσ βακμόσ αναπθρίασ του κακορίηονται εν πολφσ τισ πρϊτεσ ϊρεσ/θμζρεσ τθσ νοςθλείασ του. Επιβάλλεται θ ςυνεχισ εκτίμθςθ των ηωτικϊν λειτουργιϊν (αρτθριακι πίεςθ, κορεςμόσ οξυγόνου, κερμοκραςία) και τθσ νευρολογικισ κατάςταςθσ, θ ςφνδεςθ με καρδιακό monitor, θ αυςτθρι ρφκμιςθ του ςακχάρου αίματοσ, θ αυςτθρι κατάκλιςθ και εν ςυνεχεία θ πρϊιμθ κινθτοποίθςθ κτλ. Σαυτόχρονα πρζπει να διενεργείται και θ αιτιολογικι διερεφνθςθ του αγγειακοφ επειςοδίου ϊςτε να εφαρμοςτεί θ κατάλλθλθ αγωγι δευτερογενοφσ πρόλθψθσ. Σα αγγειακό εγκεφαλικό επειςόδιο αποτελεί μια επείγουςα κατάςταςθ για τθν οποία υπάρχει διακζςιμθ οξεία κεραπεία για τουσ αςκενείσ που προςζρχονται ζγκαιρα ςτο νοςοκομείο. Σα αγγειακό εγκεφαλικό επειςόδιο αποτελεί μια πολυπαραγοντικι και πολφπλοκθ νόςο, με ςυγκεκριμζνα αίτια και απαιτεί εξειδικευμζνθ αντιμετϊπιςθ, διερεφνθςθ και παρακολοφκθςθ. Καργιϊτθσ Οδυςςζασ Νευρολόγοσ, ςυνεργάτησ ιδιωτικοφ θεραπευτηρίου 'Ολφμπιον' Διδάκτωρ Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Fellow of the European Board of Neurology

5 Μετεκπαιδευθείσ ςτισ αγγειακζσ εγκεφαλικζσ νόςουσ και την Νευρο-υπερηχογραφία ςτο Πανεπιςτημιακό Νοςοκομείο Γενεφησ Μετεκπαιδευθείσ ςτη βαςική ζρευνα των όγκων εγκεφάλου ςτο Πανεπιςτήμιο του Illinois των Ηνωμζνων Πολιτειών Αμερικήσ Κάτοχοσ εγχώριασ (Υπουργείο Υγείασ) και διεθνοφσ(esnch) πιςτοποίηςησ ςτη Νευρουπερηχογραφία Μζλοσ τησ European Society of Neuro-sonology and Cerebral Hemodynamics

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ

14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ 14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Ακτινολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Κλινικό Εργαςτήριο Ακτινολογίασ Πανεπιςτημίου Πατρών ΒΚΒΛΚΟ ΠΕΡΚΛΗΨΕΩΝ 24 25 Κουνίου 2011 Ξενοδοχείο «Mediterranee»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΕΙΑΓΩΓΗ Παιδιά με νεοπλαςματική νόςο Περιφζρεια Ζγκαιρη διάγνωςη Κφριοσ προγνωςτικόσ και προβλεπτικόσ παράγοντασ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Παππά & Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Σφλλογος Κλινικϊν 1 Ειςαγωγό φμφωνα με τον οριςμό τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, θ υγεία είναι ζνα φυςικό

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει Πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ-ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΑ: ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΘΩΜΑΗ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Χρήςη Παλμικού Οξύμετρου 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS»

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ : 133/08 ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Χ. Τερηίδου http://terzidou.dyndns.info e-mail: techri@hol.gr Προςζγγιςθ γλαυκωματικοφ αςκενοφσ 1. Κατάταξθ ςτο ςυνεχζσ 1. Φυςιολογικόσ ζωσ τελικοφ ςταδίου

Διαβάστε περισσότερα