ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΑΝ-ΜΑΡ Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Σόμοσ 2 Σεφχοσ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΑΝ-ΜΑΡ 2014. Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Σόμοσ 2 Σεφχοσ 1"

Transcript

1 Σόμοσ 2 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΜΑΡ 2014 ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ ηωισ μασ είναι να βοθκάμε τουσ άλλουσ. Και εάν δεν μπορείσ να βοθκιςεισ, τουλάχιςτον να μθν βλάψεισ! Dalai Lama Σόμοσ 2 Σεφχοσ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΘΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΘ ςελ.2 ΘΕΜΑΣΙΚΘ ΕΙΑΓΩΓΘ Μάλαξθ θ επιςτθμονικι βάςθ μιασ αρχαίασ τζχνθσ ςελ.3 ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Η αποτελεςματικότθτα τθσ κεραπευτικισ μάλαξθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ οςφυαλγίασ χωρίσ ςυγκεκριμζνο αίτιο μία ςυςτθματικι αναςκόπθςθ προθγοφμενων ςυςτθματικϊν αναςκοπιςεων ςελ.15 Η επίδραςθ τθσ μάλαξθσ ςτον μακρό μυ του τραχιλου ςε ςχζςθ με τθ δφναμθ και τθν αντοχι του εν τω βάκει μυόσ του αυχζνα των ενθλίκων ςελ.27 ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΟ Μια ςυςτθματικι αναςκόπθςθ και Μετα-Ανάλυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ ςχζςθσ κόςτουσ/αποτελεςματικότθτασ, και τθσ αςφάλειασ των επιλεγμζνων Εναλλακτικϊν και Συμπλθρωματικϊν κεραπειϊν (CAM) ςτθν αυχεναλγία και τθν οςφυαλγία. ςελ.32 ΝΕΑ ςελ.55 ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: ΘΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ, Μαλαξοκεραπεφτρια, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. ΚΛΕΙΩ ΜΑΚΑΝΣΑΘ, Μαλαξοκεραπεφτρια, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΜΑΜΕΛΕΣΗΘ, Κακθγθτισ Φυς.Αγωγισ, Μαλαξοκεραπευτισ, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. ΣΕΛΙΟ ΣΑΝΙΔΘ, Βοθκ.Φυς/πείασ, Μαλαξοκεραπευτισ, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. ΝΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ, Ψυχολόγοσ, Μαλαξοκεραπεφτρια, Μζλοσ Ελ.Ι.Μ.

3 E πιςτροφι ςτθ βάςθ! ε αυτό το πρϊτο τεφχοσ του δεφτερου τόμου του Περιοδικοφ μασ, προςπακιςαμε ζναν γενικό, απλουςτευμζνο αλλά επιςτθμονικά αποδεκτό επαναπροςδιοριςμό τθσ Μάλαξθσ. 2 Θελιςαμε να κάνουμε μιαν αναφορά ςτισ τεχνικζσ και επιδράςεισ τθσ κλαςςικισ ουθδικισ Μάλαξθσ, να δϊςουμε παραδείγματα μζςα από ζγκριτα δθμοςιευμζνα άρκρα ςχετικά με τθν πολφπακθ ςπονδυλικι ςτιλθ (αυχενικι και οςφυϊκι μοίρα) και να κάνουμε ζνα βιμα μακρφτερα, παρουςιάηοντασ ςτατιςτικζσ αναλφςεισ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα γενικότερα των εναλλακτικϊν και ςυμπλθρωματικϊν κεραπειϊν, όςον αφορά ςυγκεκριμζνα τθν αυχεναλγία και οςφυαλγία. Επιλζχκθκαν οι παραπάνω περιγραφικζσ ςυμπτωματολογίεσ, ωσ κλινικά ςφνδρομα, λόγω τθσ ςυνθκζςτατθσ εμφάνιςισ τουσ, ευρζωσ ςτο γενικό πλθκυςμό. Προθγείται, όπωσ παρουςιάηεται ςτθν Θεματικι Ειςαγωγι του τεφχουσ, το ιςτορικό άρκρο του Geoffrey Goats όπου πραγματοποιείται θ επιςτθμονικισ βάςθσ ερμθνεία τθσ μάλαξθσ British Journal of Sports Medicine, 1994, 28 (3). Η ερμθνεία αυτι ολοκλθρϊνεται με μια πλουςιότατθ πρόςφατθ αναςκόπθςθ, μιασ ομάδασ του Καναδικοφ Πανεπιςτθμίου τθσ Οτάβα, όπωσ παρουςιάηεται ςτον Θεματικό Επίλογο. Η δομι του Περιοδικοφ δεν άλλαξε κακϊσ αποδείχτθκε ευκολοδιάβαςτθ, ενϊ το φφοσ παραμζνει ςτα πλαίςια που κζςαμε εξαρχισ από τθν κυκλοφορία του, τον Μάιο του Εξαςφαλίςαμε επιπλζον πθγζσ βιβλιογραφίασ αλλά και εξειδικευμζνων θλεκτρονικϊν εκδόςεων ϊςτε να εμπλουτιςτοφν περιςςότερο τα επόμενα τεφχθ μασ. Θζλω να ευχαριςτιςω ξανά, τα μζλθ τθσ υντακτικισ Επιτροπισ το Περιοδικό μασ ςυνεχίηει μζςα από τθ δικι τουσ ςπουδαία προςφορά και προςπάκεια και να καλωςορίςω τθ Νζνα Παπαδοποφλου, θ οποία πραγματικά ζδωςε ςτο παρόν τεφχοσ τον πλοφτο που επικυμιςαμε. Μπορείτε, όπωσ πάντα, να ςτείλετε κάκε ςχόλιο ςε ςχζςθ με το Περιοδικό ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ςτο ΜΑΡΚΟ-ΒΑΛΑΜΗ ΛΤΡΙΣΗ, Πρόεδροσ Ελ.Ι.Μ. Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ Περιοδικοφ ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

4 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Μάλαξθ θ επιςτθμονικι βάςθ μιασ αρχαίασ τζχνθσ 3 Η διά χειρόσ μάλαξθ είναι μια ιςτορικι και αποτελεςματικι κεραπεία για τθν ανακοφφιςθ του πόνου, του οιδιματοσ, του μυϊκοφ ςπαςμοφ και του περιοριςμοφ τθσ κίνθςθσ. Ωςτόςο, τα φυςιολογικά και κεραπευτικά αποτελζςματα τθσ μάλαξθσ είναι ςυχνά υπό αμφιςβιτθςθ. Η παραδοςιακι δια χειρόσ μζκοδοσ που ταξινομείται ωσ μάλαξθ περιζχει αρχικά τθ ψθλάφθςθ και κεραπευτικά τισ ανατρίψεισ και τα ηυμϊματα. Αυτό προζκυψε φυςικά, κυρίωσ από τθ διαιςκθτικι επικυμία να ψάχνουμε και να τρίβουμε ζνα επίπονο ςθμείο ςτο ςϊμα μασ. Η μάλαξθ χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθν ακλθτιατρικι και ζχει πολλά να προςφζρει ςε ζναν τραυματιςμζνο ακλθτι. Οι κεραπευτικζσ επιδράςεισ είναι διάφορεσ και περιλαμβάνουν τον ζλεγχο του οιδιματοσ, τθν αφξθςθ τθσ ροισ του αίματοσ, τθν ανακοφφιςθ του πόνου και τθν χαλάρωςθ του μυϊκοφ ςπαςμοφ. Η μάλαξθ επιταχφνει τισ φλεγμονϊδθσ διαδικαςίεσ και κινθτοποιεί τισ ςυμφφςεισ ινϊδουσ ιςτοφ. Η μάλαξθ επίςθσ επθρεάηει τον μυϊκό τόνο και προκαλεί γενικι χαλάρωςθ. ΙΣΟΡΙΑ ΣΘ ΜΑΛΑΞΘ Η πρϊτθ αναφορά ςτθν μάλαξθ ζγινε ςτο Nei Ching, τθν παλαιότερθ υπάρχουςα ιατρικι εργαςία, που γράφτθκε πριν τον κάνατο του Κινζηου αυτοκράτορα Huang Ti, το ζτοσ 2598 π.χ. Αρχαία Ινδικά και Ελλθνικά κείμενα, ςυμπεριλαμβανόμενων των εργαςιϊν του Ιπποκράτθ, περιγράφουν τθν μάλαξθ ςαν μια αποτελεςματικι κεραπεία, ειδικά για κεραπεία τραυματιςμϊν από ακλιματα, και θ πρακτικι τθσ διαδόκθκε παντοφ μζςα από τθν ωμαϊκι αυτοκρατορία. Η κοινωνικι παρακμι τθσ φςτερθσ ωμαϊκισ περιόδου αμαφρωςε τθν φιμθ τθσ μάλαξθσ για πάνω από χίλια χρόνια και τα οφζλθ αυτισ τθσ δια χειρόσ κεραπείασ παρζμειναν κρυμμζνα μζχρι τθν Αναγζννθςθ. Η εποχι τθσ ςφγχρονθσ μάλαξθσ άρχιςε το 1863 με τθν δθμοςίευςθ μιασ διατριβισ, κατατάςςοντασ ςυςτθματικά τθν κάκε τεχνικι ςφμφωνα με το ςφςτθμα του ςϊματοσ που επθρεάηει. Αυτό τόνωςε τθν επιςτθμονικι ζρευνα, θ μάλαξθ ωσ όργανο-μζςο κεραπείασ βελτιϊκθκε, και οι ςφγχρονεσ τεχνικζσ μάλαξθσ αναπτφχκθκαν ραγδαία. Κάποιεσ καινοτομίεσ που ιταν τεχνολογικζσ, όπωσ ςυςτιματα που παράγουν ρυκμικι ςυμπίεςθ και θ ειςαγωγι τθσ κεραπείασ των υπεριχων το 1939, που ςιμερα χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθν φυςιοκεραπεία, ενίςχυςαν τθ χριςθ τθσ μάλαξθσ ςτισ περιπτϊςεισ ακλθτικϊν τραυματιςμϊν. GOEFFREY GOATS, PhD, MCSP School of Occupational Therapy and Physiotherapy, University of East Anglia, Norwich, UK

5 Kumar et al, International Journal of General Medicine, The effectiveness of massage therapy for the treatment of nonspecific low back pain: a systematic review of systematic reviews ΕΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΘΟ: Θ αποτελεςματικότθτα τθσ κεραπευτικισ μάλαξθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ οςφυαλγίασ χωρίσ ςυγκεκριμζνο αίτιο μία ςυςτθματικι αναςκόπθςθ προθγοφμενων ςυςτθματικϊν αναςκοπιςεων Saravana Kumar 1, Kate Beaton 1, Tricia Hughes 2 1 International Centre for Allied Health Evidence, School of Health Sciences, University of South Australia, Adelaide, South Australia, Australia; 2 Australian Association of Massage Therapists, Adelaide, South Australia, Australia. Ειςαγωγι: Κατα τθ τελευταία δεκαετία υπάρχει μία ανάπτυξθ ςτθ χρθςιμοποίθςθ ςυμπλθρωματικϊν και εναλλακτικϊν φαρμακευτικϊν κεραπειϊν και μία από τισ πιο διάςθμεσ και περιηιτθτεσ κεραπείεσ για τθν οςφυαλγία χωρίσ κακοριςμζνο αίτιο είναι θ μάλαξθ. Η μάλαξθ ςυχνά κεωρείται ωσ μία αςφαλισ κεραπευτικι μζκοδοσ χωρίσ ςθμαντικοφσ κινδφνουσ ι παρενζργειεσ. Παρόλα αυτά, παρά τθ δθμοτικότθτά τθσ, υπάρχει μία ςυνεχισ ςυηιτθςθ γφρω από τθν αποτελεςματικότθτα τθσ μάλαξθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ μθ κακοριςμζνθσ οςφυαλγίασ.με μία ταχφτατα εξελλιςόμενθ ερευνθτικι βάςθ δεδομζνων και με τθ πρόςβαςθ ςε καινοτόμα μζςα για τθ ςφνκεςθ ςτοιχείων, είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι για τθν επανεξζταςθ αυτοφ του κζματοσ. Μεκοδολογία: Μία ςυςτθματικι, βιμα πρόσ βιμα προςζγγιςθ, υποςτθριηόμενθ από τισ καλφτερεσ πρακτικζσ ςτθν αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ χρθςιμοποιικθκε ωσ μζροσ τθσ μεκοδολογίασ αυτθσ τθσ ζρευνασ. Μία ςυςτθματικι ζρευνα διεξιχκθ ςτισ ακόλουκεσ βάςεισ δεδομζνων: Embace, MEDLINE, ICONDA, Academic Search Premier, Australia/New Zealand Reference Centre, CINAHL, HealthSource, SPORTDiscus, PUBMED, The Cochrane Library, Scopus, Web of Knowledge/Web of Science, PsycINFO, ProQuest Nursing and Allied HealthSource, αναηθτϊντασ ςυςτθματικζσ μελζτεσ και μετά-αναλφςεισ από Ιανουάριο 2000 μζχρι και Δεκεμβριό 2012 και αυςτθρά μόνο ζγγραφα που είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Η ποιότθτα τθσ μεκοδολογίασ των ερευνϊν που ςυμπεριελιφκθςαν πιςτοποιικθκε με τθ βοικεια του Center For Evidence Based Medicine κρίςιμο εργαλείο αξιολόγθςθσ. Αποτελζςματα: Βρζκθκαν εννζα ςυςτθματικζσ μελζτεσ. Η μεκοδολογικι ποιότθτα αυτϊν των ςυςτθματικϊν ερευνϊν κυμαινόταν (από φτωχι μζχρι άριςτθ), παρόλο που θ πρωτογενισ ζρευνα που ενθμζρωνε αυτζσ τισ μελζτεσ γενικά κεωροφνταν φτωχισ ποιότθτασ. Σα ευριματα δείχνουν ότι θ μάλαξθ μπορεί να είναι μία αποτελεςματικι επιλογι κεραπείασ

6 ςε ςφγκριςθ με κάποιο placebo και κάποιεσ ενεργθτικζσ κεραπευτικζσ επιλογζσ όπωσ θ ξεκοφραςθ, ειδικά ςε μικρό χρονικό διάςτθμα. Τπάρχουν αντικρουόμενα και αντιφατικά ευριματα ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κεραπευτικισ μάλαξθσ για τθν αντιμετϊπιςθ του ακακόριςτου πόνου ςτθ περιοχι τθσ οςφφσ ςε ςφγκριςθ με άλλεσ κεραπείεσ χειριςμοφ (όπωσ θ κινθτοποίθςθ), κακοριςμζνθ φαρμακευτικι αγωγι και βελονιςμό. υμπεράςματα: Τπάρχει ζνασ αυξανόμενοσ όγκοσ αποδείξεων, μολονότι μικρόσ, που υποςτθριηεί τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κεραπευτικισ μάλαξθσ για τθν αντιμετϊπιςθ του ακακόριςτου πόνου ςτθ περιοχι τθσ οςφφσ βραχυπρόκεςμα. Λόγω των ςυχνϊν μεκοδολογικϊν ατελειϊν ςτθν αρχικι ζρευνα, που ενθμζρωνε τισ ςυςτθματικζσ ζρευνεσ, οι προτάςεισ που προκφπτουν από αυτθ τθ βάςθ δεδομζνων κα πρζπει να ερμθνεφονται με προςοχι. 5

7 Wontae Gong, Journal of Physical Therapy Science, Impact of Longus Colli Muscle Massage on the Strength and Endurance of the Deep Neck Flexor Muscle of Adults ΕΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΘΟ: Θ επίδραςθ τθσ μάλαξθσ ςτον μακρό μυ του τραχιλου ςε ςχζςθ με τθ δφναμθ και τθν αντοχι του εν τω βάκει μυόσ του αυχζνα των ενθλίκων Wontae Gong Department of Physical Therapy, Korea Nazarene University, Republic of Korea Περίλθψθ: Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν να εξετάςει τθν επίδραςθ τθσ μάλαξθσ ςτον μακρό μυ του τραχιλου ςε ςχζςθ με τθ δφναμθ και τθν αντοχι του εν τω βάκει μυόσ του αυχζνα των ενθλίκων. Ζνα ςφνολο 60 ατόμων χωρίςτθκε ςε δφο ομάδεσ των 30 ατόμων, μία πειραματικι και μία ελζγχου. Η πειραματικι ομάδα δζχτθκε μάλαξθ ςτον μακρό μυ του τραχιλου, ο οποίοσ είναι ο εν τω βάκει καμπτιρασ του αυχζνα, και θ ομάδα ελζγχου δζχτθκε μάλαξθ ςτουσ επιφανειακοφσ μφεσ του αυχζνα. Η δφναμθ και θ αντοχι τόςο ςτθν πειραματικι ομάδα, όςο και ςτθν ομάδα ελζγχου είχαν μετρθκεί πριν και μετά τθν παρζμβαςθ με τθ χριςθ μιασ ςυςκευισ ανατροφοδότθςθσ pressure biofeedback unit (PBU). Μετά το πείραμα, θ δφναμθ των εν τω βάκει καμπτιρων μυϊν του αυχζνα τθσ πειραματικισ ομάδασ ζδειξε μια ςτατιςτικά ςθμαντικι αφξθςθ, και θ αντοχι αυτϊν μία άνοδο ςτθ μζςθ τιμι τθσ. Σο ανεξάρτθτο δείγμα (t-test) δεν αποκάλυψε κάποια ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των δφο ομάδων. Η μάλαξθ του μακρφ μυόσ του τραχιλου, ο οποίοσ είναι ο εν τω βάκει καμπτιρασ του αυχζνα, ζδειξε να βελτιϊνει τθ δφναμθ και τθν αντοχι του, που είναι απαραίτθτεσ για τθ ςτακεροποίθςθ του αυχζνα. Ζτςι θ μάλαξθ του μακρφ μυόσ του τραχιλου μπορεί να εφαρμοςτεί ςε αςκενείσ που δεν μποροφν να εκτελζςουν αςκιςεισ ςτακεροποιιςθσ ι πριν από τθν εκτζλεςθ αςκιςεων ςτακεροποίθςθσ του αυχζνα.

8 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΙΛΟΓΟΣ: Μια ςυςτθματικι αναςκόπθςθ και Μετα-Ανάλυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ ςχζςθσ κόςτουσ/αποτελεςματικότθτασ, και τθσ αςφάλειασ των επιλεγμζνων Εναλλακτικϊν και υμπλθρωματικϊν κεραπειϊν (CAM) ςτθν αυχεναλγία και τθν οςφυαλγία. 7 Ειςαγωγι Ο πόνοσ ςτθν πλάτθ είναι ζνασ γενικόσ όροσ που περιλαμβάνει τον πόνο ςτθν αυχενικι, κωρακικι και οςφυϊκι μοίρα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Στθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων θ αιτία του πόνου ςτθν πλάτθ είναι άγνωςτθ και επομζνωσ κεωρείται ωσ αδιάγνωςτοσ, μι ειδικόσ (ςυγκεκριμζνοσ) πόνοσ ςτθν πλάτθ. Ο πόνοσ ςτθν πλάτθ κεωρείται ειδικόσ όταν είναι γνωςτι θ αιτία (π.χ. ριηοπάκεια, διςκοπάκεια). Ραρόλο που ο πόνοσ ςτθν πλάτθ είναι αυτο-περιοριηόμενοσ και υποχωρεί μζςα ςε λίγεσ εβδομάδεσ, περίπου 10% των ατόμων αναπτφςςουν χρόνιο πόνο, γεγονόσ το οποίο υπερφορτϊνει το ςφςτθμα ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, αυξάνει τισ απουςίεσ από τθν εργαςία και μειϊνει τθν παραγωγικότθτα. Σε μια πρόςφατθ μελζτθ, οι άμεςεσ δαπάνεσ για τον πόνο ςτθν πλάτθ που ςχετίηονται με ιατρικζσ υπθρεςίεσ, ιατρικζσ ςυςκευζσ, φάρμακα, νοςοκομειακζσ υπθρεςίεσ, και διαγνωςτικζσ εξετάςεισ εκτιμικθκαν ότι είναι 91 δισ δολάρια ΗΡΑ ι 46 δολάρια κατά κεφαλιν. Οι ζμμεςεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν απαςχόλθςθ και τισ δραςτθριότθτεσ των νοικοκυριϊν εκτιμάται οτι ιταν μεταξφ 7 και 20 δισ δολ.ηρα, ι μεταξφ 25 και 71 δολ.ηρα κατα κεφαλιν, αντίςτοιχα. Μια μελζτθ που δθμοςιεφκθκε το 2007 ζδειξε ότι ο 3μθνοσ υποτροπιαςμόσ τθσ οςφυαλγίασ και/ι τθσ αυχεναλγίασ ςτισ ΗΡΑ ιταν 31% (οςφυαλγία 34 εκατ., αυχεναλγία 9 εκατ., ταυτόχρονα οςφυαλγία και αυχεναλγία 19 εκατ.). Ο υποτροπιαςμόσ τθσ οςφυαλγίασ και ο αρικμόσ των αςκενϊν που αναηθτοφν περίκαλψθ ςτισ ςυμπλθρωματικζσ και εναλλακτικζσ κεραπείεσ (CAM) ςτισ ΗΡΑ ζχει αυξθκεί τισ τελευταίεσ 2 δεκαετίεσ. Οι πιο διαδεδομζνεσ CAM κεραπείεσ για τθν οςφυαλγία και τθν αυχεναλγία ςτισ ΗΡΑ είναι οι χειριςμοί τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ (spinal manipulation), ο βελονιςμόσ και θ μάλαξθ. Οι ακριβείσ μθχανιςμοί δράςθσ των CAM κεραπειϊν παραμζνουν αςαφείσ. Ρρόςφατα, ζχουν διεξαχκεί πολλζσ τυχαιοποιθμζνεσ ελεγχόμενεσ μελζτεσ (RCTs) για να μελετιςουν τα αποτελζςματα των CAM κεραπειϊν ςτθν οςφυαλγία. Τα αποτελζςματα πολλϊν ςυςτθματικϊν ανακεωριςεων, μετα-αναλφςεων, κατευκυντιριων γραμμϊν κλινικισ πρακτικισ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα των CAM κεραπειϊν ςτουσ πόνουσ τθσ πλάτθσ ςυγκριτικά με τθν απουςία κεραπευτικισ αγωγισ, τισ εικονικζσ κεραπείεσ, ι άλλεσ δραςτικζσ κεραπείεσ για τθν μείωςθ του πόνου και τθσ λειτουργικισ ανικανότθτασ, υπιρξαν αντιφατικά. Ο οργανιςμόσ για τθν ζρευνα και τθν ποιότθτα τθσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ (AHRQ) και το εκνικό κζντρο ςυμπλθρωματικισ και εναλλακτικισ ιατρικισ (NCCAM) ανζκεςαν

9 ςτο Ρανεπιςτθμιακό κζντρο τεκμθριωμζνθσ πρακτικισ τθσ Οτάβα (UO-EPC) να επανεξετάςει και να αξιολογιςει ςτοιχεία ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα, τθν ςχζςθ κόςτουσ/αποτελεςματικότθτασ και τθν αςφάλεια των πιο διαδεδομζνων CAM κεραπειϊν π.χ. βελονιςμόσ, χειριςμοί τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ (manipulation), πακθτικι κινθτοποίθςθ αρκρϊςεων (mobilization) και μάλαξθ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν διαχείριςθ του πόνου τθσ πλάτθσ. Μπορείτε να βρείτε αυτιν τθν τεχνικι ζκκεςθ ςτθν ιςτοςελίδα του AHRQ (www.ahrq.gov). Η παροφςα εργαςία ςυνοψίηει τα ςτοιχεία αυτισ τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ, δίνοντασ ζμφαςθ ςε ζνα υποςφνολο των μελετϊν που αναφζρουν ςυμπεράςματα πάνω ςτον πόνο, τθν λειτουργικι ανικανότθτα και τισ επιπτϊςεισ, ςυγκριτικά μεταξφ των CAM κεραπειϊν και άλλων κεραπευτικϊν προςεγγίςεων που κεωρικθκαν ςχετικζσ με γιατροφσ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ (όπωσ, λίςτα αναμονισ, εικονικά φάρμακα, άλλεσ CAM κεραπείεσ, αναλγθτικά φάρμακα, και φυςικοκεραπεία που περιλαμβάνει κεραπευτικι άςκθςθ, θλεκτροκεραπεία και/ι άλλα βοθκιματα). Οι ακριβείσ ςτόχοι αυτισ τθσ μελζτθσ ιταν θ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ και θ ςφγκριςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ ςχζςθσ κόςτουσ/αποτελεςματικότθτασ και τθσ αςφάλειασ του βελονιςμοφ, των χειριςμϊν τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ (manipulation), τθσ πακθτικισ κινθτοποίθςθσ αρκρϊςεων (mobilization) και τθσ μάλαξθσ ςε ενιλικεσ (18 ετϊν και άνω) με ςυμπτϊματα αυχεναλγίασ ι οςφυαλγίασ. 8 ANDREA D. FURLAN et al, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2012 Clinical Epidemiology Methods Centre, Ottawa Hospital Research Institute, University of Ottawa Evidence-Based Practice Center, Ottawa, ON, Canada

10 ΝΕΑ 9 Χριςτόσ Ανζςτθ! Είκε θ Ανάςταςθ να ςθμάνει ζνα νζο, χαροφμενο ξεκίνθμα ςτθ ηωι μασ! Χρόνια Ρολλά και Τυχερά ςε όλα τα Μζλθ μασ και όλον τον κόςμο! Το παρόν τεφχοσ είναι το πρϊτο του δεφτερου τόμου θ ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΑΡΕΙΑ ςυνεχίηει! Η ζκδοςθ του τεφχουσ κακυςτζρθςε λόγω των Εκλογϊν του Σωματείου μασ. Οι δεφτερεσ Εκλογζσ του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου Μάλαξθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ ζλαβαν χϊρα τθν 1θ Φεβρουαρίου 2014, ςτθν ζδρα του Σωματείου, ςτθ Θεςςαλονίκθ. Με οριακι προςζλευςθ μελϊν ςφμφωνα με τθν ςχετικι διάταξθ του καταςτατικοφ, θ διαδικαςία των εκλογϊν καταχωρικθκε ζγκυρθ και ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ. Βάςει αρικμοφ ψιφων επανεξελζγθςαν οι Μ.Β.Λυρίτςθσ ςτθν κζςθ του Ρροζδρου και ο Λ.Μιχαθλίδθσ ςτθν κζςθ του Ταμία. Αποχϊρθςαν θ Χ.Μελιςςανίδου από τθ κζςθ του Αντιπροζδρου, θ Μ.Ραλάςκα από τθ κζςθ του Γ.Γραμματζα, και ο Σ.Τανίδθσ από Μζλοσ του Δ.Σ. Σο Νζο Διοικθτικό υμβοφλιο, με ανανεωμζνθ τριετι κθτεία, απαρτίηεται από: 1. Μάρκοσ-Βαλςάμθσ Λυρίτςθσ, Πρόεδροσ 2. Πρόδρομοσ Μαμελετηισ, Αντιπρόεδροσ 3. Θζνια Γεωργιάδου, Γενικόσ Γραμματζασ 4. Λουκάσ Μιχαθλίδθσ, Σαμίασ 5. Κλειϊ Μακαντάςθ, Μζλοσ Θζλω να ευχαριςτιςω όςα μζλθ προςιλκαν και άςκθςαν το εκλογικό δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα αποτελεί ςυνάμα και υποχρζωςθ απζναντι ςτο Σωματείο και ο αρικμόσ των απόντων Μελϊν τθσ Θεςςαλονίκθσ, ζπειτα από τισ επανειλθμμζνεσ προςκλιςεισ του Δ.Σ., κεωρϊ ότι υπιρξε αδικαιολόγθτοσ. Δεν μποροφμε να ςυνεχίςουμε παρά ενωμζνοι και ςυςπειρωμζνοι. Ζχουμε καταφζρει μζςα ςτθν πρϊτθ τριετία μασ να μεταφράςουμε και να εκδϊςουμε το εγχειρίδιο Σουθδικισ Μάλαξθσ του Ostrom, να διοργανϊςουμε τισ Ημερίδεσ τθσ Αρωματοκεραπείασ και τθσ Ριεςοκεραπείασ, κακϊσ και το διιμερο Σεμινάριο των Μυϊκϊν

11 Διατάςεων. Ππωσ προανζφερα, ςυνεχίηουμε να εκδίδουμε το θλεκτρονικό περιοδικό μασ "Μάλαξθ & Θεραπεία", υπερδιπλαςιάςαμε τον αρικμό των Ιδρυτικϊν Μελϊν και ζχουμε υγιζςτατο αποκεματικό Ταμείου, με πλεόναςμα. 10 Σο υπάρχον αποκεματικό του Σαμείου μασ επζτρεψε τθν ανεμπόδιςτθ ςυγκρότθςθ του νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου και τισ πρϊτεσ υποχρεϊςεισ τθσ ανάλθψθσ των κακθκόντων των νεοεκλεγζντων μελϊν. Πραγματοποιικθκε ο επανζλεγχοσ του Βιβλίου Πρακτικϊν από το Πρωτοδικείο και θ ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ μζςα από το Βιβλίο Εςόδων & Εξόδων, με τθν πολφτιμθ ςυνεργαςία τθσ Γενικοφ Γραμματζα κ.θ.γεωργιάδου και του Σαμία κ.λ.μιχαθλίδθ με τθ Νομικι Εκπρόςωπο και τθ Φοροτεχνικό του Ινςτιτοφτου. Ωςτόςο, υπάρχουν εικοςιδφο Μζλθ που δεν ζχουν ακόμθ τακτοποιιςει τθν οικονομικι υποχρζωςθ τθσ Επανεγγραφισ τουσ γαο το ζτοσ 2014 μοφ είναι πραγματικά πικρό να κζτω διαρκϊσ προκεςμίεσ. Η τελευταία προκεςμία ΕΠΑΝΝΕΓΡΑΦΘ για το ΕΣΟ 2014 ζλθγε ςτισ 1 Μαρτίου Επομζνωσ, ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΕΛΗ ΔΕΝ ΔΙΕΤΘΕΣΘΟΤΝ ΣΘΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΩΣ 30 Απριλίου 2014 ΘΑ ΚΙΝΘΘΟΤΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΔΙΑΓΡΑΦΘ ΣΟΤ, ΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ. Σασ καλϊ όλουσ και όλεσ, να δϊςουμε τον καλφτερο και πιο δυναμικό εαυτό μασ, ϊςτε να κάνουμε το Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Μάλαξθσ το Σωματείο που ονειρευτικαμε όταν κάναμε τθν πρϊτθ εγγραφι μασ, όταν μόλισ ξεκινοφςαμε αυτόν τον κοινό αγϊνα. Θζλω μζςα από τθν καρδιά μου να ευχαριςτιςω τθν Χαρά Μελιςςανίδου, τθν Μαρία Παλάςκα και τον τζλιο Σανίδθ για τθν ανεκτίμθτθ τριετι προςφορά ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ περιόδου Στάκθκαν επάξια ςτισ κζςεισ τουσ ςτα πρϊτα δφςκολα βιματα ϊςτε να ορκοποδιςει το Σωματείο. Συγχαίρω τον Λουκά Μιχαθλίδθ για τθν επανεκλογι του και τθ ςυνζχιςθ του ςπουδαίου ζργου του Ταμία, κακϊσ και τουσ Πρόδρομο Μαμελετηι, Θζνια Γεωργιάδου και Κλειϊ Μακαντάςθ για τισ κζςεισ τουσ ςτο νζο Δ.Σ. Ευχαριςτϊ επίςθσ για τθν εξαιρετικά τιμθτικι, δεφτερθ κατά ςειρά, παμψθφεί εκλογι μου ςτθ κζςθ του Ρροζδρου. Είναι θ πιο γενναιόδωρθ ανταμοιβι για όλα τα χρόνια τθσ ςκλθρισ προςπάκειασ και το ςπουδαιότερο κίνθτρο για ςυνζχιςι τθσ.

12 Υπάρχει πλζον μια παγκόςμια τάςθ και ςτάςθ κριτικισ απζναντι ςτθν ςυμβατικι, δυτικοφ τφπου ιατρικι και κεραπευτικι. Στθ χϊρα μασ, παρά τθν οικονομικι και κοινωνικοπολιτικι κρίςθ, θ τάςθ αυτι δεν είναι αςκενισ, και αςφαλϊσ βοθκάει τθν δικι μασ παρουςία και προςπάκεια τθσ αναγνϊριςθσ και καταξίωςθσ τθσ Μάλαξθσ, ωσ μζςο κεραπείασ και πρόλθψθσ! 11 Τϊρα, περιςςότερο από ποτζ, μποροφμε να αναδείξουμε τθν αξία τθσ Μάλαξθσ αλλά και γενικότερα των εναλλακτικϊν και ςυμπλθρωματικϊν δια χειρόσ κεραπειϊν, και να αγωνιςτοφμε για τθν κακιζρωςι τουσ ςτο μζλλον τθσ Υγείασ. Με αιςιοδοξία, Μάρκοσ-Βαλςάμθσ Λυρίτςθσ, Ρρόεδροσ Ελ.Ι.Μ.

Σόμοσ 1 Σεφχοσ 3 ΕΠ-ΔΕΚ 2013

Σόμοσ 1 Σεφχοσ 3 ΕΠ-ΔΕΚ 2013 Σόμοσ 1 Σεφχοσ 3 ΕΠ-ΔΕΚ 2013 Κάθε αςθενήσ ζχει μζςα του την αλήθεια. Ο θεραπευτήσ πρζπει να είναι ςυνειδητά ςεμνόσ όχι απζναντι ςτον αςθενή, αλλά απζναντι ςε αυτήν την αλήθεια που αυτόσ κρφβει. James Cyriax

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΑΡΕΙΑ ΙΑΝ-ΑΠΡ 2013. Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Τπάρχει περιςςότερη ςοφία μζςα ςτο ςώμα ςασ από ότι ςτισ βαθφτερεσ φιλοςοφίεσ ςασ.

ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΑΡΕΙΑ ΙΑΝ-ΑΠΡ 2013. Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Τπάρχει περιςςότερη ςοφία μζςα ςτο ςώμα ςασ από ότι ςτισ βαθφτερεσ φιλοςοφίεσ ςασ. Σόμοσ 1 - Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2013 ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΑΡΕΙΑ Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Τπάρχει περιςςότερη ςοφία μζςα ςτο ςώμα ςασ από ότι ςτισ βαθφτερεσ φιλοςοφίεσ ςασ. Friedrich Nietzche ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Διευκυντι Ζκδοςθσ. Κείμενο Θζςθσ και Αντίκεςθσ Ο υνδικαλιςμόσ ςτθν Τγεία

Από τον Διευκυντι Ζκδοςθσ. Κείμενο Θζςθσ και Αντίκεςθσ Ο υνδικαλιςμόσ ςτθν Τγεία Οικονομία Υγεία Τριμθνιαία Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ των Οικονομικϊν τθσ Υγείασ Υπό τθν Αιγίδα τθσ Ερευνθτικισ Μονάδασ Υγείασ του Ακθναϊκοφ Ινςτιτοφτου Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ Τόμοσ 1 οσ, Τεφχοσ 3 ο, Ιοφλιοσ-Αφγουςτοσ-Σεπτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: Διερεφνθςθ Κοινωνικϊν Ανιςοτιτων ςε Ρλθκυςμό Μεταναςτϊν: Μελζτθ Ρερίπτωςθσ ςτο Ρεριφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ - ΝΘΑΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ Με ηη τρημαηοδόηηζη ηοσ Υποσργείοσ Υγείας Απολογισμός έργοσ Έτοσς 2014 Προγράμματος Προαγωγής Αστοβοήθειας Θεσσαλονίκης, Σητείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ

ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ ΑΛΣΤΟΤΕΛΕΛΟ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΓΕΩΡΟΝΛΚΘ ΣΧΟΛΘ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΛΔΛΚΕΥΣΘ «ΑΓΟΤΛΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ» ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηϊτου Μαρία Παπαμιτςιου Ηαχαροφλα Χαντηάρα Ελζνθ Περιεχόμενα Ρίνακασ Εικόνων... 3 Ρεριγραφι του προβλιματοσ και του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ` ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ» Κατεφκυνςθ: Θλεκτρονικι Μάκθςθ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ Σεχνολογικά Τποςτθριηόμενθ Σεχνικι

Διαβάστε περισσότερα