23/09/2011. Σα ζεκηλάξηα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηαηξνύο θαη νδνληίαηξνπο ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΔΛΟΝΙΣΜΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ Ο ΒΔΛΟΝΙΜΟ Χ ΜΔΘΟΓΟ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "23/09/2011. Σα ζεκηλάξηα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηαηξνύο θαη νδνληίαηξνπο ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΔΛΟΝΙΣΜΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ Ο ΒΔΛΟΝΙΜΟ Χ ΜΔΘΟΓΟ ΘΔΡΑΠΔΙΑ"

Transcript

1 ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΔΛΟΝΙΣΜΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 12 Η ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίωλ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΒΔΛΟΝΙΜΟΤ ΑΘΖΝΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ Eθπαηδεπηηθφ Ηλζηηηνχην Βεινληζκνχ Διιάδνο Ηαηξηθή Δηαηξεία Βεινληζκνχ Βνξείνπ Διιάδνο χκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ησλ: WHO (World Health Organization) ICMART (International Council for Medical Acupuncture and Related Techniques) Σα ζεκηλάξηα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηαηξνύο θαη νδνληίαηξνπο Οινθιεξσκέλε θάιπςε ηεο βαζηθήο χιεο ηνπ βεινληζκνχ. Πιήξεο θαη άξηηα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ. Γηδαζθαιία κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο λεπξνθπζηνινγηθέο θαη λεπξνελδνθξηλνινγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηνπ βεινληζκνχ. Καηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (WHO) θαη ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Ηαηξηθνχ Βεινληζκνχ (ICMART). πλερηδφκελε ηαηξηθή εθπαίδεπζε κέζσ ησλ δηεζλψλ κεηεθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ. Ο ΒΔΛΟΝΙΜΟ Χ ΜΔΘΟΓΟ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Ηαηξηθή πξάμε κε κεγάιεο ζεξαπεπηηθέο δπλαηφηεηεο. Αλψδπλε κέζνδνο θαη ρσξίο παξελέξγεηεο. Ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε, ηνπιάρηζηνλ 40 παζήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο. Δλδείμεηο ηνπ βεινληζκνχ ζε πεξίπνπ 300 παζήζεηο. Μέζνδνο ε νπνία κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε ζεξαπεπηηθή αγσγή. Απνηειεί αλαγλσξηζκέλε Ηαηξηθή Πξάμε απφ ηα εζληθά ζπκβνχιηα πγείαο ησλ πεξηζζνηέξσλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Δθαξκνγή ηνπ βεινληζκνχ, ζηα ηαηξεία πφλνπ κεγάισλ δεκνζίσλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο καο. Καηνρχξσζε ηνπ βεινληζκνχ σο Ηαηξηθή Πξάμε κε ηηο ππ αξηζκφλ: 574/Α4/1191/ , Τ7/1336/ θαη Τ7α/ΓΠ55092/ απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΣΟΤ ΒΔΛΟΝΙΜΟΤ Σαμηλόκεζε ηωλ παζήζεωλ ζε 3 κεγάιεο θαηεγνξίεο (Α) ΔΠΧΓΤΝΑ ΤΝΓΡΟΜΑ Κεθαιαιγίεο Ζκηθξαλίεο Νεπξαιγία ηξηδχκνπ Οζθπαιγία Ηζρηαιγία Οζηεναξζξίηηδεο (ψκνπ, αγθψλα, ρεηξφο, γφλαηνο θ.ι.π.) Δπηθνλδπιίηηδα ηνπ αγθψλα Πεξηαξζξίηηδα ηνπ ψκνπ Απρεληθφ ζχλδξνκν Δπψδπλεο κπτθέο ζπζπάζεηο (γξάκπεο) Πιεπξνδπλίεο Γπζκελφξξνηα 1

2 (B) ΦΤΥΟΧΜΑΣΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ (Γ) ΠΑΡΑΛΤΔΙ ΚΑΙ ΠΑΡΔΔΙ Αυπλία Δμάληιεζε Αγρψδεηο εθδειψζεηο Γαζηξίηηδα Γπζθνηιηφηεηα Κνιίηηδεο (Διθψδεο παζηηθή) εμνπαιηθέο δηαηαξαρέο Αιιεξγηθή ξηλίηηδα Βξνγρηθφ άζζκα Έμεηο (Παρπζαξθία Κάπληζκα Αιθννιηζκφο) Νπθηεξηλή ελνχξεζε Έθδεκα Έξπεο Εσζηήξαο Ζ Πάξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ λεχξνπ Οη θηλεηηθέο δηαηαξαρέο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ κεηά απφ Α.Δ.Δ Οη ελδείμεηο ηνπ βεινληζκνύ ζύκθωλα κε ηελ Παγθόζκηα Οξγάλωζε Τγείαο (WHO) Ομεία παξαξξηλνθνιπίηηδα Αιιεξγηθή ξηλίηηδα Κνηλφ θξπνιφγεκα Ομεία βξνγρίηηδα Βξνρηθφ άζζκα Αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο Νεπξνινγηθέο παζήζεηο Κεθαιαιγία Ζκηθξαλία Νεπξαιγία ηξηδχκνπ Πάξεζε πξνζσπηθνχ λεχξνπ Πάξεζε κεηά απφ Α.Δ.Δ Νφζνο ηνπ Meniere Νπθηεξηλή ελνχξεζε Μεζνπιεχξηνο λεπξαιγία 2

3 Παζήζεηο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο Οδνληαιγία Πφλνο κεηά απφ εμαγσγή δνληηνχ Οπιίηηδα Ομεία θαη ρξφληα θαξπγγίηηδα Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο Πεξηαζξίηηδα ηνπ ψκνπ Απρεληθφ ζχλδξνκν Δπηθνλδπιίηηδα ηνπ αγθψλα Οζθπαιγία Ηζρηαιγία Οζηεναξζξίηηδα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα Ομεία επηπεθπθίηηδα Οθζαικηθέο παζήζεηο Ππισξφζπαζκνο Λφμηγθαο Ομεία γαζηξίηηδα Γαζηξεληεξηθέο παζήζεηο Υξφληα γαζηξίηηδα Έιθνο δσδεθαδάθηπινπ (αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν) Ομεία θαη ρξφληα θνιίηηδα Γηάξξνηα Γπζθνηιηφηεηα 3

4 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΙΝΑΡΙΧΝ Ο Κχθινο εθπαίδεπζεο είλαη δηεηήο, 300 ψξεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο. Κάζε έηνο πεξηιακβάλεη 10 ζεκηλάξηα, ( έλα αββ/θν πεξίπνπ θάζε κήλα). Δγγχεζε ηεο επηηπρίαο ησλ ζεκηλαξίσλ απνηειεί ε κεγάιε εκπεηξία θαη γλψζε ησλ δηδαζθφλησλ θαη νη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο πνπ εμαζθαιίζακε. Γχν επηπιένλ εηδηθά κεηεθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα (30 ψξεο), κε αλαγλσξηζκέλνπο θαη έγθξηηνπο μέλνπο νκηιεηέο. (Γσξεάλ παξαθνινχζεζε απηψλ, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα δηεηή ζεκηλάξηα). Γηδαζθαιία ησλ ζεκηλαξίσλ κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ. εκεηψζεηο 800 ζειίδσλ ζπλνιηθά κε ηε δηδαθηέα χιε ησλ ζεκηλαξίσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηνχο θνίηεζεο. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ Ησάλλεο Αιεμαλδξήο Διδικός Παθολόγος Θενδσξάηνπ Κσλζηαληίλα Γενική Ιαηρός Γξ Υαξίζηνο Καξαληθηψηεο Παθολόγος Ογκολόγος Γξ Ζιίαο Κσλζηαληηλίδεο Ακηινοθεραπεσηής - Ογκολόγος ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΟΙ ΟΜΙΛΗΣΔ Γξ Γεκήηξηνο Βαζηιάθνο Αναιζθηζιολόγος Καθηγηηής Αναιζθηζιολογίας Α.Π.Θ Thomas Lundeberg MD PhD Καθηγηηής Νεσροθσζιολογίας ηοσ πανεπιζηημίοσ karolinska, Σοσηδία Dr Raphael Nogier Groupe Lyonnais d Etudes Medicales, Λσών Γαλλία Dr Mike Cummings Ιαηρικός διεσθσνηής και σπεύθσνος εκπαίδεσζης ηης Βρεηανικής Ιαηρικής Δηαιρείας Βελονιζμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΙΝΑΡΙΧΝ Α ΔΣΟΤ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΗΝΑ ν εκηλάξην 1 2 Οθησβξίνπ ν εκηλάξην 5 6 Ννεκβξίνπ ν εκηλάξην Ννεκβξίνπ ν εκηλάξην Γεθεκβξίνπ ν εκηλάξην Ηαλνπαξίνπ ν εκηλάξην Φεβξνπαξίνπ ν εκηλάξην 3 4 Μαξηίνπ ν εκηλάξην 31 Μαξηίνπ 1 Απξηιίνπ ν εκηλάξην Απξηιίνπ ν εκηλάξην Μαΐνπ 2012 Πξέπεη λα γλωξίδεηε όηη: Απφ ην 1 ν ζεκηλάξην ππάξρεη απφιπηε εμνηθείσζε ησλ ηαηξψλ κε ηελ πξάμε ηνπ βεινληζκνχ, κέζσ ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ζαο ζε θάπνηα απφ ηα ζεκηλάξηα, κπνξείηε λα ηα αλαπιεξψζεηε ζην επφκελν εθπαηδεπηηθφ έηνο. Γχν πιήξεο ζπγγξάκκαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ γλψζε θαη εκπεηξία 25 θαη πιένλ εηψλ γξακκέλα απφ Έιιελεο ζπγγξαθείο, κπνξνχλ λα γίλνπλ αξσγνί ζαο γηα ηελ πιεξέζηεξε εθκάζεζε ηνπ ηαηξηθνχ βεινληζκνχ: - «Ο ΒΔΛΟΝΗΜΟ κηα κέζνδνο ζεξαπείαο» ηνπ θαζεγεηή Αλαηζζεζηνινγίαο Γ. Βαζηιάθνπ. - «Ο ΒΔΛΟΝΗΜΟ ΖΜΔΡΑ» (δίηνκν έξγν), ηνπ Γξ Ζ. Κσλζηαληηλίδε. Σν εκπνξηθφ καο ηκήκα πξνζθέξεη θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζεκηλαξίσλ, πιήξε ελεκέξσζε θαη θάζε ππνζηήξημε, γηα ηελ επηινγή ησλ απαξαίηεησλ αλαισζίκσλ βεινληζκνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο ηαηξνί αθνχ νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ην δηεηή θχθιν ζπνπδψλ, ιακβάλνπλ δίπισκα θαη κπνξνχλ λα αζθνχλ ην βεινληζκφ. 4

5 Μεηά ηελ απνθνίηεζε. Μπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε δηα βίνπ ζε φπνην ζεκηλάξην ηνπ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ εζείο επηζπκείηε, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Να παξαθνινπζείηε ηα δηεζλή κεηεθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλνπκε θάζε έηνο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερηδφκελεο ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο. Να αζρνιεζείηε άκεζα κε ηελ ηαηξηθή πξάμε ηνπ βεινληζκνχ. Δλεκεξσηηθά αλαθέξνπκε φηη, ην θφζηνο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ελφο ηαηξείνπ φπνπ αζθείηαη ν βεινληζκφο είλαη ειάρηζην. Ζ επαθή ησλ ηαηξψλ κε ην Δθπαηδεπηηθφ Ηλζηηηνχην Βεινληζκνχ ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ απνθνίηεζε. Ο ελζνπζηαζκφο απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ βεινληζκνχ θαη απφ ην ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν πνπ έρνπλ πιένλ ζηα ρέξηα ηνπο νη ηαηξνί, θαηαδεηθλχεη ηελ επηηπρία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο θέληξνπ. ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΒΔΛΟΝΙΜΟΤ ICMART 2009 αλ αλαγλψξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο καο δξάζεο θαη ηεο δηεζλνχο καο παξνπζίαο, ε ICMART αλέζεζε ζηελ εηαηξεία καο ηε δηνξγάλσζε ηνπ Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ Ηαηξηθνχ Βεινληζκνχ, ICMART 2009, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο Μαΐνπ Παξεπξέζεζαλ ζ απηφ πάλσ απφ 400 ηαηξνί απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ έλαξμε ηεο λέαο εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο Απνθνίηεζε 10 εο εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο (Μαΐνο 2010) 5

6 Μεηεθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην κε εηζεγεηή ηνλ εηδηθό ηεο Χηνϊαηξηθήο Dr. Raphael Nogier (Μάξηηνο 2005) Μεηεθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην κε εηζεγεηή ηνλ θαζεγεηή Νεπξνθπζηνινγίαο Prof. Thomas Lundeberg (Γεθέκβξηνο 2007) 11 ν ΓΙΔΘΝΔ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ «Η εθαξκνγή ηωλ LASER θαη ηεο Ηιεθηξνζεξαπείαο ζην βεινληζκό». Δηζεγεηήο: Dr. Mike Cummings Μαΐνπ ν ΓΙΔΘΝΔ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ «Η εθαξκνγή ηωλ LASER θαη ηεο Ηιεθηξνζεξαπείαο ζην βεινληζκό». Δηζεγεηήο: Pr. Thomas Lundeberg Μαΐνπ

7 Γεληθέο πιεξνθνξίεο Έλαξμε ησλ ζεκηλαξίσλ 1 2 Οθησβξίνπ 2011: ΑΘΗΝΑ: ALEXANDROS HOTEL, Σηκνιένληνο Βάζζνπ 8, Αζήλα. Σει: Ώξεο δηεμαγσγήο ησλ ζεκηλαξίσλ: άββαην: 10:00 14:00 θαη 15:00 19:00 Κπξηαθή: 09:00 13:00 (Στα διαλείμματα περιλαμβάνεται καφές) ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Καηά ηελ εγγξαθή: ν έηνο: 800 (Ννέκβξηνο 2011) 800 (Φεβξνπάξηνο 2012) 2 ν έηνο 800 (Ννέκβξηνο 2012) 800 (Φεβξνπάξηνο 2013) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΑ ΓΙΔΣΗ ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΒΔΛΟΝΙΜΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Ππιαίαο 27, Θεζζαινλίθε Ώξεο ιεηηνπξγίαο, θαζεκεξηλά 10:00 18:00 Σει: , , fax: Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο: Υξήζηνο Σξνχθαο, θηλ:

Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν

Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Σ Μ Ζ Μ Α Π Λ Ζ Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Κ Ζ Κ Α Η Σ Ζ Λ Δ Π Η Κ Ο Η Ν Χ Ν Η Χ Ν ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 20 10-2011 ΑΘΖΝΑ 2010 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ. 2 η Ετήσια Ενημέρωση για το Έτος 2011 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ / ΜΑΙΔΤΣΩΝ. Αγαπεηά Μέιε ηνπ ΠΑΤΝM πλάδειθνη θαη πλεξγάηεο,

ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ. 2 η Ετήσια Ενημέρωση για το Έτος 2011 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ / ΜΑΙΔΤΣΩΝ. Αγαπεηά Μέιε ηνπ ΠΑΤΝM πλάδειθνη θαη πλεξγάηεο, ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Σαγκαηάξρνπ Πνπιίνπ, 1 Γηακ. 101, 1101 Λεπθσζία, Σ. Θ. 24015 Κχπξνο Σει : + 357 22 771994 Φαμ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ Υεηξνπξγηθή Θεξαπεία ηεο Ννζεξήο Παρπζαξθίαο ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΒΑΡΙΑΣΡΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΔΞΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛYΦΗ ΣΧΝ ΠΑΥΟΝΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM Για ποιο λόγο να διαλέξεηε ηη βιοζςνηονιζηική θεπαπεία; Είλαη γλσζηφ πσο πνιιέο αζζέλεηεο, θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 2014

ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 2014 Νίκης 20, 105 57 Αθήνα Τηλ. +30210 3224944, +30210 3314563 Fax 210 3225285 e-mail: info@eepf.gr www.eepf.gr ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη των ΤΕΠ ςτην Ελλάδα

Ανάπτυξη των ΤΕΠ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γ/λζε: Γξαθεία Ελληνικήρ Αναιζθηζιολογικήρ Εηαιπείαρ, Μαθξπλίηζαο 4-6, 5 νο φξνθνο, Ακπειφθεπνη, ΣΚ 11522, Αζήλα Σει: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392506 Ηζηνζειίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική UEMS MULTIDISCIPLINARY JOINT COMMITTEE ΟN EMERGENCY MEDICINE EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική Έγγπαθο ηηρ Ομάδαρ Επγαζίαρ για ηον Οδηγό Σποςδών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 Αζήλα 2013 1 Μέιε επηηξνπήο ζύληαμεο Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ρεπκαηηθέο θαη Μπνζθειεηηθέο Παζήζεηο Γ.. Διιεληθήο Ρεπκαηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος ΑΘΗΝΑ -2015 Πεξηερόκελα ΜΔΡΟ Α 1.Δηζαγσγή.. 2.Ιζηνξηθή αλαδξνκή Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε.

Διαβάστε περισσότερα

SANE - System Attachment Narrative Encephalon,

SANE - System Attachment Narrative Encephalon, ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΣΖΜΗΚΖ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ SANE - System Attachment Narrative Encephalon, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΣΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) Α. ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τν Κιηληθφ Πξφγξακκα Δηδίθεπζεο ζηε Σπζηεκηθή Ψπρνζεξαπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ»

«ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ» ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ «ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Οη Γνκέο Σειεταηξηθήο ζηελ Διιάδα θαη ε επάξθεηά ηνπο απέλαληη ζηηο αλάγθεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

α) Ανηιμεηώπιζη μςοζκελεηικών παθήζεων β) ςνδςαζμόρ ηος Shiatsu με άλλερ μοπθέρ θεπαπείαρ (βελονιζμόρ αςηοθεπαπεία μοξοθεπαπεία )

α) Ανηιμεηώπιζη μςοζκελεηικών παθήζεων β) ςνδςαζμόρ ηος Shiatsu με άλλερ μοπθέρ θεπαπείαρ (βελονιζμόρ αςηοθεπαπεία μοξοθεπαπεία ) 20 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ Π..Φ. ΑΘΗΝΑ 2010 Work Shop: Σεσνική Μάλαξηρ Shiatsu α) Ανηιμεηώπιζη μςοζκελεηικών παθήζεων β) ςνδςαζμόρ ηος Shiatsu με άλλερ μοπθέρ θεπαπείαρ (βελονιζμόρ αςηοθεπαπεία

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ Γπ Γεώπγιορ Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ"

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ" Πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΣΥ Διευθυντής: Ε. Καναβάκης, Καθηγητής Γενετικής Aζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ»

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ 3 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΚ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Γξ. ηαύξνπ Μαιά, Τπνπξγνύ Τγείαο ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis)...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΡΕΤΜΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΚΤΠΡΟΤ. ΠΟΡΕΙΑ ζωήρ

ΑΝΣΙΡΕΤΜΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΚΤΠΡΟΤ. ΠΟΡΕΙΑ ζωήρ ΑΝΣΙΡΕΤΜΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΡΕΙΑ ζωήρ Σ Ε Τ Φ Ο 1 5, Μ Α Ϊ Ο 2011 I S S N 1 4 5 0-3 8 1 6 11 η Εηήζια Εβδομάδα Ρεσμαηοπαθειών 7-15 Μαΐοσ 2011 Θέκα: «Πξόιεςε / Έγθαηξε Γηάγλσζε ησλ Ρεπκαηνπαζεηώλ» ύλζεκα:

Διαβάστε περισσότερα