ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας, αριθμός 26, Α.Φ.Μ , η οποία εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από τον Παναγιώτη Α. Σπανό, στο εξής "Προμηθευτής" 2.) η εταιρία με την επωνυμία. που εδρεύει στον, οδός αρ, ΑΦΜ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από τον στο εξής "Πελάτης" συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα σχετικά με την κάλυψη αποκλειστικά του συστήματος μηχανογράφησης (λογισμικό Orbit εξοπλισμός) του Πελάτη, όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι. Λογισμικό ORBIT : - II. Εξοπλισμός (Hardware): - Παρατηρήσεις : Δεν καλύπτεται ξένο λογισμικό ΔΙΑΡΚΕΙΑ H διάρκεια του παρόντος Συμβολαίου ορίζεται ετήσια. Αρχίζει την και λήγει την ΑΜΟΙΒΗ Ο πελάτης υποχρεούται στην καταβολή του ποσού των xxxxxx Ευρώ (XX ) ως αμοιβή του Προμηθευτή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.. (Επιμερίζεται για κάλυψη λογισμικού Orbit και για κάλυψη εξοπλισμού Hardware). Το παραπάνω κόστος δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Από τις παρακάτω παροχές ο Προμηθευτής δεσμεύεται με το παρόν να παρέχει στον πελάτη τις εξής, όσον αφορά αποκλειστικά και μόνον το ως άνω περιγραφόμενο σύστημα : - 1, 2, 3, 4 : ΟΧΙ - 5, 6 : ΟΧΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 1) Ο προμηθευτής δεσμεύεται για ανταπόκριση τεχνικού προσωπικού το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κοινοποίησής από τον πελάτη, οποιουδήποτε τεχνικού θέματος που έχει άμεση σχέση με την λειτουργία του παραπάνω περιγραφόμενου συστήματος. Η παρούσα παροχή δεν υποδηλώνει την ανάληψη δέσμευσης ούτε για την επίλυση κάθε τεχνικού θέματος, ούτε για την - σελ. 1 από 7

2 επίλυση του μέσα σε συγκεκριμένη χρονική προθεσμία, καθώς αυτό μπορεί να οφείλεται σε λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου του προμηθευτή. 2) Τηλεφωνική ή εξ αποστάσεως (On Line μέσω Internet) υποστήριξη στον πελάτη για το παραπάνω περιγραφόμενο λογισμικό Orbit κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Προμηθευτή. Παρέχονται χωρίς επιπλέον χρέωση αποκλειστικά οι παρακάτω υπηρεσίες: - Η παροχή συμβουλών για την καλύτερη παραμετροποίηση και χρήση του ως άνω λογισμικού Orbit και η λύση αποριών πάνω σε συγκεκριμένες λειτουργίες του, ήδη γνωστές από την εκπαίδευση. - Η παροχή τεχνικών συμβουλών για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας του ως άνω λογισμικού Orbit στον πελάτη ή σε ειδικευμένο τεχνικό που υποστηρίζει το μηχανογραφικό σύστημα του πελάτη. 3) Παροχή με χρέωση σύμφωνα με τις ειδικές τιμές για καλυπτόμενους από Σ.Σ. πελάτες του τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή, ή με ανάλωση των ωρών της παρακάτω παροχής 5, όπου αυτή είναι εν ισχύ, όλων των υπολοίπων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ως άνω συστήματος, που δεν καλύπτονται από την παροχή 2, όπως ενδεικτικά: - Η εκπαίδευση νέου προσωπικού του πελάτη, ή η εκπαίδευση που αφορά νέες ενότητες. - Η εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του λογισμικού που διατίθενται στον Web site του προμηθευτή, και η μεταφορά ή μετεγκατάσταση του λογισμικού σε άλλους Η/Υ. - Η αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας του υποστηριζόμενου συστήματος από τεχνικό προσωπικό του προμηθευτή. - Η επισκευή αρχείων ή βάσεων δεδομένων του λογισμικού από οποιαδήποτε βλάβη (π.χ. Corruption), καθώς και οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων. 4) Επέκταση της εγγύησης καλής λειτουργίας του λογισμικού και της παροχής τηλεφωνικής υποστήριξής του κατά τη διάρκεια του παρόντος συμβολαίου. Επίσης πρόσβαση στις νέες εκδόσεις του λογισμικού, αν και όταν υπάρχουν, οι οποίες διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο (Web site) της εταιρίας και εγκαθίστανται με ευθύνη του πελάτη. 5) Παροχή χωρίς επιπλέον χρέωση σχετικών με το ως άνω σύστημα υπηρεσιών υποστήριξης μέχρι ΜΗΔΕΝ (Ο) ανθρωποώρες κατά τη διάρκεια του παρόντος. (Επιμερίζεται 0 ώρες για κάλυψη Orbit Software και 0 ώρες για κάλυψη εξοπλισμού Hardware). Η παροχή αυτή δεν καλύπτει μεταβολές εξοπλισμού, αναβαθμίσεις εξοπλισμού ή λογισμικού, επεξεργασία ή επισκευή αρχείων δεδομένων, μετακομίσεις, χωροταξικές μεταβολές, εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή λογισμικού, και γενικά εργασίες που μεταβάλλουν την υπάρχουσα εγκατάσταση. Υπηρεσίες που εξαιρούνται ή είναι πέραν του παραπάνω ορίου ωρών (υπολογίζονται κατά την λήξη του παρόντος), όπως και κάθε είδους εκπαιδεύσεις χρεώνονται σύμφωνα με τις ειδικές τιμές για πελάτες που καλύπτονται από Συμβόλαιο Συντήρησης, του εκάστοτε Τιμοκαταλόγου Παροχής Υπηρεσιών του Προμηθευτή, εκτός αν αφορούν τμήματα του συστήματος μηχανογράφησης που δεν καλύπτονται από το παρόν. 6) Μεταφορά εξοπλισμού για επισκευή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και επίβλεψη της εν λόγω επισκευής. Εξαιρείται η μεταφορά εκτυπωτών κάθε είδους, και γενικά εξοπλισμού βάρους άνω των 15 κιλών που γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του πελάτη. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Δεν συμφωνούνται ειδικοί όροι. ΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - σελ. 2 από 7

3 a. Ο Προμηθευτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια δεδομένων κατά την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (Backup) για κρίσιμα δεδομένα του. b. Οι παροχές του παρόντος συμβολαίου αφορούν αποκλειστικά και μόνον τα τμήματα της εγκατάστασης που περιγράφονται παραπάνω και όχι απαραίτητα το σύνολο της μηχανογραφικής εγκατάστασης του πελάτη. c. Για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων στο καλυπτόμενο σύστημα, ο προμηθευτής θα προσπαθήσει σε πρώτη ανταπόκριση να διερευνήσει και να επιλύσει το πρόβλημα τηλεφωνικά. Στην συνέχεια αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί θα επιχειρηθεί η επίλυση με On Line σύνδεση, όπου υπάρχει αντίστοιχη υποδομή. Αν και οι δύο παραπάνω μέθοδοι δεν έχουν αποτέλεσμα, θα μεταβεί τεχνικό προσωπικό στον χώρο εργασίας του πελάτη (εντός της ευρύτερης περιφέρειας Αθηνών Πειραιώς & προαστίων μόνον) με χρέωση σύμφωνα με τις ειδικές τιμές για καλυπτόμενους από Σ.Σ. πελάτες του τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή, ή με ανάλωση των ωρών της παρακάτω παροχής 5, όπου αυτή είναι εν ισχύ. d. Για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων τεχνικών προβλημάτων λογισμικού, ενδεικτικά προβλημάτων που απορρέουν από βλάβες των αρχείων δεδομένων, ενδέχεται να απαιτηθεί είτε η παράδοση από τον πελάτη των αρχείων βάσεων δεδομένων του που διαχειρίζεται το εν λόγω λογισμικό στον Προμηθευτή σε ηλεκτρονική μορφή, είτε η παροχή απομακρυσμένης πρόσβασης στα συστήματα Η/Υ του πελάτη σε τεχνικό προσωπικό του προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα διαχειριστεί τα συγκεκριμένα δεδομένα εμπιστευτικά και διαφυλάσσοντας τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη. Σε περίπτωση άρνησης του πελάτη να παραδώσει τα ως άνω αρχεία η να επιτρέψει την απομακρυσμένη πρόσβαση στον Προμηθευτή, ο προμηθευτής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης του προβλήματος βάσει του παρόντος. e. Η κλείδα του λογισμικού (Hasp ή Nethasp) ισοδυναμεί με την άδεια χρήσης του. Τυχόν απώλειά της ισοδυναμεί με παύση της άδειας χρήσης του λογισμικού, και ο Προμηθευτής ουδεμία υποχρέωση έχει για αντικατάστασή της κλείδας. Ο Προμηθευτής αντικαθιστά την κλείδα χωρίς χρέωση σε περίπτωση διαπιστωμένης βλάβης της, εφόσον ισχύει η εγγύησή που προσφέρεται από τον κατασκευαστή της διάρκειας ενός (1) έτους. Εφόσον έχει παρέλθει η ισχύς της εν λόγω εγγύησης η αντικατάσταση της κλείδας γίνεται με χρέωση του υλικού στον πελάτη. Η κλείδα δεν αντικαθίσταται σε καμία περίπτωση σε λογισμικό που δεν καλύπτεται από εγγύηση η Συμβόλαιο Συντήρησης. f. Η αγορά ή η χρήση προϊόντος λογισμικού του Προμηθευτή υποδηλώνει την πλήρη κατανόηση και αποδοχή όλων των όρων και συνθηκών της άδειας χρήσης του, και την πλήρη αποδοχή του προϊόντος ως έχει στην τρέχουσα έκδοση (Version) που επιδείχθηκε και έγινε αποδεκτή από τον πελάτη. Όλα τα προϊόντα λογισμικού, περιλαμβανομένων και ενδεχόμενων μετατροπών κατόπιν παραγγελίας του Πελάτη (Customisations), προστατεύονται από τον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις και αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία και κυριότητα του Προμηθευτή. Παραχωρείται μόνον η άδεια χρήσης του λογισμικού (δεν πωλείται το λογισμικό) για τον αριθμό θέσεων εργασίας που αναφέρεται στο παραστατικό πώλησης. Οι θέσεις εργασίας καθορίζονται εκ των προτέρων κατά την εγκατάσταση του λογισμικού και δεν επιλέγονται από τον χρήστη ελευθέρως κατά την εκτέλεση της λειτουργίας του λογισμικού. Σαν θέσεις εργασίας υπολογίζονται όσοι από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές έχουν καθοριστεί να χειρίζονται το λογισμικό συνδεδεμένοι μεταξύ τους ή με κεντρικό Server σε τοπικό ή απομακρυσμένο δίκτυο (LAN ή WAN) μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας τοπικής ή απομακρυσμένης δικτύωσης Η/Υ, περιλαμβανομένων και μεθόδων μεταφοράς επιφάνειας εργασίας Host / Remote όπως - ενδεικτικά - τα Microsoft Terminal Services ή τo Symantec PC-Anywhere. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των Microsoft Terminal Services ως θέσεις εργασίας υπολογίζονται όλα τα Terminal Sessions που εξυπηρετούν ανεξάρτητους Remote clients. Ο τελικός χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για την επιλογή του προϊόντος λογισμικού για να επιτύχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Απαγορεύεται ρητά η αποσυγκρότηση (reverse engineering), απομεταγλώτιση (decompilation) και απομετάφραση (disassembly) μέρους ή ολόκληρου του προϊόντος λογισμικού. Απαγορεύεται ρητά επίσης η αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή επιμέρους τμημάτων ή λειτουργιών του προγράμματος, καθώς και η μεταβίβαση του λογισμικού σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Προμηθευτή. g. Οι νέες εκδόσεις του λογισμικού που διατίθενται βάσει της παροχής Νο.3, διατίθενται μόνο για τυποποιημένα Windows προϊόντα λογισμικού του Προμηθευτή και δεν περιέχουν απαραίτητα όλα τα νέα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ορισμένα από τα οποία ενδέχεται να παρέχονται σαν επιπλέον modules (Add-on modules) με χρέωση. Ο Προμηθευτής δεν είναι υποχρεωμένος να παράσχει νέες εκδόσεις σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Στην περίπτωση διαχειριστικών ή και λογιστικών εφαρμογών λογισμικού, μεταβολές ή βελτιώσεις που ενδέχεται να επιβάλλονται από αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία ή άλλους εξωγενείς παράγοντες δεν περιλαμβάνονται - σελ. 3 από 7

4 στην συγκεκριμένη παροχή. Δυνατότητες του λογισμικού Orbit που αφορούν συνεργασία με λογισμικό ή ιστοσελίδες ή εξοπλισμό τρίτων κατασκευαστών, ενδέχεται να καταστούν μη λειτουργικές λόγω αλλαγών από τον εκάστοτε τρίτο κατασκευαστή. Στο ενδεχόμενο αυτό ο προμηθευτής δεν δεσμεύεται για την αποκατάσταση της λειτουργίας της εν λόγω δυνατότητας. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την με ή χωρίς κόστος υλοποίηση κατά παραγγελία (custom) μεταβολών λογισμικού, για τις οποίες δεν είναι σύμφωνος, ή επηρρεάζουν αρνητικά άλλους τελικούς χρήστες του προϊόντος ή και τη γενικότερη φύση του λογισμικού ως έτοιμου προιόντος που χρησιμοποιείται από πολλούς πελάτες. h. Για τις ανάγκες του Πελάτη, ενδέχεται να μεταβεί Τεχνικό προσωπικό του Προμηθευτή (Προγραμματιστές, Τεχνικοί ή Σύμβουλοι ανάπτυξης μηχανογραφικών συστημάτων) στο χώρο εργασίας του προκειμένου να εγκαταστήσει το λογισμικό, να παράσχει τεχνική υποστήριξη ή / και να εκπαιδεύσει επί τόπου το προσωπικό του Πελάτη στην χρήση του λογισμικού του Προμηθευτή. Ο Πελάτης δια του παρόντος αποδέχεται ότι το Τεχνικό προσωπικό αυτό αποτελείται από συνεργάτες του Προμηθευτή, συνδεόμενους με αυτόν (τον Προμηθευτή) με σχέση είτε εξαρτημένης εργασίας είτε ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η επιδίωξη εκ μέρους του επαγγελματικής συνεργασίας απευθείας με το Τεχνικό προσωπικό αυτό (όχι δηλ. μέσω της Εταιρίας του Προμηθευτή) σε θέματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδίως με το λογισμικό του Προμηθευτή, θα συνιστούσε κατάχρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του ιδίου και του Προμηθευτή. Για το λόγο αυτό ο Πελάτης δεσμεύεται να μην προβεί σε τέτοιου είδους ενέργειες. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου ο Προμηθευτής θα δικαιούται να απαιτήσει την άμεση διακοπή της χρήσης του λογισμικού του από τον Πελάτη καθώς και αποζημίωση για κάθε ζημία που τυχόν θα υποστεί, επιφυλασσόμενος παντός άλλου νομίμου δικαιώματός του. i. Η αμοιβή συμφωνείται ως αντάλλαγμα για τον χρόνο απασχόλησης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού του Προμηθευτή μετά από κλήση του Πελάτη και οφείλεται ανεξάρτητα από την επιτυχή ή όχι αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. j. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να παράσχει οποιαδήποτε υπηρεσία στον Πελάτη πέραν των εργασίμων ημερών και ωρών της επιχείρησης του Προμηθευτή, οι οποίες ορίζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 9.30 π.μ. έως 5 μ.μ., καθώς και κατά τις επίσημες αργίες και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου που η εταιρία του Προμηθευτή παραμένει κλειστή. Σε περίπτωση παροχής οποιασδήποτε υπηρεσίας εκτός των ως άνω χρονικών διαστημάτων η οφειλόμενη αμοιβή προσαυξάνεται κατά 30%, ή αντίστοιχα ο χρόνος απασχόλησης υπολογίζεται προσαυξημένος κατά 30% εφόσον αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται σύμφωνα με την παροχή 5 όπου αυτή ισχύει. k. Αποδεχόμενος την παροχή εξ αποστάσεως (On Line) εργασιών τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σύμφωνα με την παροχή 2, ο πελάτης εκχωρεί πρόσβαση στα συστήματα πληροφορικής του σε τεχνικό προσωπικό του προμηθευτή για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, και εξουσιοδοτεί το προσωπικό του να παρέχει την πρόσβαση αυτή με τους εξής δύο τρόπους: 1. Με συστήματα On line πρόσβασης που ο προμηθευτής έχει εγκαταστήσει κατά παραγγελία και με σύμφωνη γνώμη του πελάτη, ώστε το τεχνικό προσωπικό του προμηθευτή να μπορεί να συνδεθεί σε συστήματα Η/Υ του πελάτη οποιαδήποτε ώρα και χωρίς πρότερη ενημέρωση ή συγκατάθεση του πελάτη για κάθε σύνδεση. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί την διακοπή της δυνατότητας πρόσβασης στα συστήματά του από μέρους του προμηθευτή, οφείλει να ενημερώσει γραπτά τον προμηθευτή και να φροντίσει άμεσα για την αλλαγή των κωδικών πρόσβασης στα συστήματα του, και την αναίρεση των όποιων ρυθμίσεων έχουν γίνει για την παροχή εξ αποστάσεως πρόσβασης. Με τις ενέργειες αυτές, είναι σε θέση να απαγορεύσει αυτόματα την πρόσβαση από μέρους του προμηθευτή, χωρίς την συγκατάθεση ή την βοήθεια του προμηθευτή. 2. Με την εκτέλεση ειδικού λογισμικού On Line υποστήριξης από οποιοδήποτε Η/Υ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από μέρους του πελάτη. Η μέθοδος αυτή δεν απαιτεί προεγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου συστήματος πρόσβασης. Ωστόσο, απαιτεί την ενεργό συγκατάθεση του πελάτη (εισαγωγή κωδικού και συγκατάθεση σε παροχή πρόσβασης) για κάθε μεμονωμένη σύνδεση. Δίνει επίσης στον πελάτη την δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από μέρους του προμηθευτή και να διακόψει μονομερώς την πρόσβαση στον προμηθευτή οποιαδήποτε στιγμή κρίνει. l. Οι ανθρωποώρες εργασιών υποστήριξης όσον αφορά τις ώρες που προσφέρονται δωρεάν σύμφωνα με την παροχή 5 ανωτέρω, όπου αυτή ισχύει, υπολογίζονται ως εξής: 1. Εργασία στον χώρο του πελάτη ή του προμηθευτή οσοδήποτε σύντομη και μέχρι εξήντα (60) λεπτά υπολογίζεται σαν μία (1) ώρα. Διάρκεια άνω των εξήντα λεπτών υπολογίζεται κατ ελάχιστο ανά ημίωρο. 2. Απομακρυσμένη (On Line) εργασία, οσοδήποτε σύντομη και μέχρι τριάντα (30) λεπτά υπολογίζεται σαν τριάντα (30) λεπτά. Διάρκεια άνω των τριάντα λεπτών υπολογίζεται κατ ελάχιστο ανά ημίωρο. 3. Η μεταφορά εξοπλισμού προς επισκευή υπολογίζεται σαν μία (1) ώρα εργασίας. - σελ. 4 από 7

5 4. H τηλεφωνική υποστήριξη, οσοδήποτε σύντομη και μέχρι δέκα (10) λεπτά υπολογίζεται σαν δέκα (10) λεπτά, ενώ, άνω των δέκα λεπτών της ώρας, σε μία ή περισσότερες κλήσεις κατά την ίδια ημέρα, υπολογίζεται στον πραγματικό χρόνο της. Οι ώρες πλέον του ορίου που ορίζεται από την παροχή 5, χρεώνονται σύμφωνα με την προνομιακή τιμή για καλυμμένους από Σ.Σ. πελάτες, για παράσταση τεχνικού στον χώρο του πελάτη ανεξάρτητα από τον τρόπο και τόπο παροχής των επιπλέον υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν. Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τμήματα της μηχανογραφικής εγκατάστασης του πελάτη που δεν καλύπτονται από τα παρόν. m. Ο Προμηθευτής δεν καλύπτει με οποιαδήποτε εγγύηση τον εξοπλισμό (Hardware) ή οποιοδήποτε προϊόν τρίτων κατασκευαστών. Ωστόσο θα βοηθήσει τον Πελάτη να ασκήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την εγγύηση που προσφέρεται από τον κατασκευαστή. Ο Πελάτης από τη μεριά του, έχει την ευθύνη να φυλάσσει τα αποδεικτικά ισχύος των εγγυήσεων του εξοπλισμού. Τυχόν ανταλλακτικά που απαιτούνται για επισκευές εξοπλισμού, καθώς και οποιεσδήποτε χρεώσεις τρίτων, βαρύνουν τον Πελάτη. n. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει εξοπλισμό σε περίπτωση καθυστέρησης κατά την επισκευή του στους αντιπροσώπους, και δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις, ασυνέπειες και προβλήματα, πρωτογενή ή δευτερογενή, που οφείλονται στους αντιπροσώπους ή τους κατασκευαστές του εξοπλισμού. o. Ο Προμηθευτής ενδέχεται να αδυνατεί να λύσει συγκεκριμένα προβλήματα εξοπλισμού χωρίς να έχει στην διάθεσή του υλικό υποστήριξης των κατασκευαστών (manuals, drivers, κ.α.). Ο Πελάτης έχει την ευθύνη να φυλάσσει το παραπάνω υλικό και να τα παρουσιάζει σε κάθε ζήτηση στο προσωπικό του Προμηθευτή. p. O Προμηθευτής δεν υπέχει ενδοσυμβατική ή αδικοπρακτική ευθύνη για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκαλέσουν στον Πελάτη είτε ο ίδιος είτε οι βοηθοί εκπλήρωσης ή προστηθέντες αυτού εξ αμελείας κατά την παροχή υποστήριξης ή την εγκατάσταση νέων συστημάτων οποιουδήποτε είδους καθώς και λόγω ανωτέρας βίας ή γεγονότων που εκφεύγουν του ελέγχου του Προμηθευτή. q. Προβλήματα που προκαλούνται από μηχανικές κακώσεις, πτώσεις τάσης, κακό χειρισμό, φυσικά φαινόμενα και καταστροφές, κακόβουλη χρήση κ.λ.π., δεν καλύπτονται από το παρόν. Επεμβάσεις από τεχνικούς τρίτων εταιριών σε συστήματα ή λογισμικό που αυτές υποστηρίζουν, και σχετίζονται με το υποστηριζόμενο σύστημα ή είναι τμήματα του, οφείλουν να γίνονται μετά από συνεννόηση με τον Προμηθευτή. r. Ο Πελάτης συνομολογεί με το παρόν ότι ο Προμηθευτής ουδέποτε μεταβίβασε, εκμίσθωσε ή με οποιοδήποτε τρόπο έθεσε στη διάθεση του Πελάτη λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών τρίτων κατασκευαστών χωρίς τις αντίστοιχες άδειες χρήσης τελικού χρήστη. s. Ο Προμηθευτής ενδέχεται να προτείνει αναβάθμιση ή αντικατάσταση εξοπλισμού που διαπιστωμένα παρουσιάζει ή προκαλεί επαναλαμβανόμενο τεχνικό πρόβλημα με επιβάρυνση του Πελάτη. Εφόσον με απόφαση του Πελάτη δεν υιοθετηθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις εντός 10 ημερών από την έγγραφη πρόταση του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει τις επεμβάσεις τεχνικού για το συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα (σχετ. με παροχή 5). t. Η πρόταση από τον προμηθευτή προϊόντων μεθόδων και διαδικασιών για την λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων (Backup) δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν απώλεια δεδομένων του πελάτη. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την λήψη Backup και τον έλεγχο και την τήρηση των οποιωνδήποτε σχετικών διαδικασιών. u. Οι αλλαγές τιμών του Τιμοκαταλόγου Παροχής Υπηρεσιών του Προμηθευτή έχουν εφαρμογή και στα ισχύοντα Συμβόλαια Συντήρησης v. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει ζητούμενες εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας όπως, ενδεικτικά, δυστυχήματος, κοινωνικών αναταραχών, απεργίας, πολέμου ή φυσικών καταστροφών. w. Το παρόν συμβόλαιο ανανεώνεται αυτοδίκαια μετά τη λήξη του, εκτός εάν ο Πελάτης δηλώσει εγγράφως προς τον Προμηθευτή προ 20 ημερών από τη λήξη ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση αυτού. Κατά την ανανέωσή του το κόστος αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον πληθωρισμό τις αυξήσεις μισθών του τεχνικού προσωπικού πληροφορικής και με την ενδεχόμενη προσθήκη επιπλέον καλυπτόμενου εξοπλισμού. Το κόστος ανανέωσης για Συμβόλαια Συντήρησης λογισμικού αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το 15% της τρέχουσας αξίας του λογισμικού πλέον ενδεχόμενων μεταβολών του ή αναβαθμίσεων του (προσθήκη χρηστών, κατά παραγγελία μεταβολών, add - σελ. 5 από 7

6 on modules κ.α.). Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να μην ανανεώσει το παρόν συμβόλαιο μετά την λήξη του με τους ίδιους όρους. x. Εφόσον δεν ανανεωθεί το παρόν με την λήξη του, ή εφόσον δεν γίνει δεκτό τιμολόγιο μετά από παραγγελία του Πελάτη, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή οποιουδήποτε είδους υποστήριξης. Ακόμα ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την σύναψη Συμβολαίου Συντήρησης αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου ή της εγγύησης του λογισμικού κατασκευής του που έχει παρασχεθεί με την πώληση, εφόσον ζητηθούν οποιεσδήποτε υπηρεσίες. y. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την ισχύ του παρόντος Συμβολαίου Συντήρησης και να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος προς τον Πελάτη, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του Πελάτη προς αυτόν προερχόμενες από το τιμολόγιο του παρόντος ή και άλλο τιμολόγιο υπηρεσιών ή προϊόντων. z. Ο ισχύων τιμοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών του Προμηθευτή παραδίδεται μαζί με το παρόν, και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. aa. Αρμόδια για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών συμφωνείται να είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν και υπογράφηκε σε 2 (δύο) πρωτότυπα, εκ των οποίων έλαβε ένα ο κάθε συμβαλλόμενος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Σπανός Σ. & Π. Ο.Ε. Για τον Πελάτη - σελ. 6 από 7

7 Παράρτημα 1: Τιμοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε. - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άνευ Σ.Σ. Με Σ.Σ. Παράσταση τεχνικού στο χώρο του πελάτη ανά ώρα Εργασία τεχνικού στον χώρο της εταιρίας μας ή On Line, ανά ώρα Υποστήριξη προγραμματιστή σε χώρο εταιρίας μας ή On Line, ανά ώρα - 50 Μεταφορά & επίβλεψη επισκευής εξοπλισμού εντός Λεκανοπεδίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ (Ανά ώρα, On Line με τηλεφωνική κλήση πελάτη) Άνευ Σ.Σ. Με Σ.Σ. Εκπαίδευση στο χώρο του πελάτη * Εκπαίδευση στον χώρο της εταιρίας μας* - 40 Εκπαίδευση On Line - 40 Εκπαίδευση Orbit Διαφημιστικό στον χώρο του πελάτη * - 60 Εκπαίδευση Orbit Διαφημιστικό σε χώρο εταιρίας μας ή On Line - 50 Επιβάρυνση παραπάνω χρεώσεων για υπερωριακή εργασία (Μετά τις 18:00 ή για εργασία Σάββατο, Κυριακή ή Αργία) 30% 30% ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. 23% - Τηλέφωνα : , Fax : , Site: - Οι τιμές είναι ανά ώρα απασχόλησης και ισχύουν για την περιοχή Αθηνών Πειραιώς & προαστίων. Σε λοιπές περιοχές χρεώνεται και ο χρόνος μετάβασης στην έδρα του πελάτη. - Όλες οι υπηρεσίες έχουν ελάχιστη χρέωση 1 ώρα και αυτές με * στην τιμή τους 2 ώρες. - Για τμήματα της εγκατάστασης που καλύπτονται από Σ.Σ. ισχύουν οι τιμές της 2ης στήλης. - Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, και οι μεταβολές αφορούν και ισχύοντα Σ.Σ.. - Οι υπηρεσίες εξοφλούνται στον τεχνικό που τις πραγματοποιεί. Τιμολόγιο αποστέλλεται ταχυδρομικά. - H ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια δεδομένων κατά την παροχή υποστήριξης. - On line υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε πελάτες που διαθέτουν την ανάλογη τηλεπικοινωνιακή υποδομή (τουλάχιστον ADSL Internet), και η εγκατάστασή της βαρύνει τον πελάτη. - Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε. διέπονται από τους όρους και τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στα Συμβόλαια Συντήρησης της εταιρίας. - Εκπαίδευση στην χρήση λογισμικού Orbit όπως και οποιαδήποτε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης λογισμικού Orbit διατίθεται αποκλειστικά και μόνο σε καλυπτόμενους από Σ.Σ. Πελάτες και μόνο για τα προϊόντα λογισμικού που καλύπτονται από το Σ.Σ.. Η στήλη "Άνευ Σ.Σ." του παραπάνω τιμοκαταλόγου δεν υποδηλώνει την διαθεσιμότητα οποιασδήποτε υπηρεσίας για εγκαταστάσεις λογισμικού Orbit που δεν καλύπτονται από Σ.Σ.. - σελ. 7 από 7

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 31-3-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. ΔΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 14SYMV002013524 2014-04-29

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης Nikos Spiropoulos spin@zeronine.gr ZERO NINE e-support * εμπορική πολιτική υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 11:10:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 25 / 06 /2014 Αρίθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΔΡΑ: Μέτσοβο Ιωαννίνων ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3660/07-04-2014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η 14SYMV001971336 2014-04-07 Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στη Θεσσαλονίκη και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι υπηρεσίες που καλύπτει η παρούσα Σύμβαση είναι : - Παροχή των νέων εκδόσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 21/11/2016 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ: 10003 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 22/12/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη Κοζάνη, 20.10.2016 Αριθμ. Πρωτ. : 1508 Τμήμα: Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Μακρή Ιωάννα, Κούτσιανου Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 5 Μαΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ.

Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 5 Μαΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 2429/2008 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών Laser, που προμηθεύτηκε το Πρωτοδικείο Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός µελέτης: 32/2013

Αριθµός µελέτης: 32/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ανάθεσης Εργασιών Υποστήριξης Εφαρµογών Προκοστολόγησης και Επιµετρήσεων για τις ανάγκες του ήµου Νεαπολης Συκεών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:1646 ΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002590734 2015-02-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ FAX : 210 7235546 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Αγαπητέ Πελάτη, Παρακαλούµε ενηµερωθείτε µε το περιεχόµενο Για υπηρεσίες Ασφάλειας εδοµένων υπάρχει ξεχωριστός τιµοκατάλογος Ιούνιος 2012 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση )

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Όροι και προϋποθέσεις Ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την Παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης HP Care Pack. Σας ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ CISA & GETINGE ΠΟΣΟΥ 10500 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ NO 217 Στη Φλώρινα, σήμερα, 01-03-2013μεταξύ αφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αρ. πρωτ. 852 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 13SYMV001782879 2013-12-13 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο Δήμο Γαύδου σήμερα 2 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στα Χανιά, σήμερα 30-10-2013, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1) Ο του..., κάτοικος, οδός., με Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ...,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Σήμερα, την././.., (ημερομηνία υπογραφής) στ.. (τόπο υπογραφής), οι υπογράφοντες το παρόν συμφωνητικό, αφενός ο.., κάτοικος, οδός., με ΑΦΜ. Δ.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Είδους 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Παρατηρήσεις. Είδους 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ GE Healthcare Α.Ε. Σώρου 8-10 (Κτίριο C) 15125 Mαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Yπόψη: κας Α. Συμνιανάκη Τηλ. 28210 22306

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT ( ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος 14/02/2017 2 I Τιµοκατάλογος (ισχύς από 14/02/2017)* 3 I *Τιµές µονάδος σε /µέτρο εκτός των αγωγών γείωσης. Εργοστασιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας ΣΥΜΒΑΣΗ για την για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων μεταξύ της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και της εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα, σήμερα την 8 η του μήνα Απριλίου του έτους 2016 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α για Μεταπώληση Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Αρ. Αδείας :.. Η ακόλουθη συμφωνία υπογράφεται : Μεταξύ - Της Υδρογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

DIOSCOURIDES ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Κεντρικό : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν. Ψυχικό, ΤΚ 115 25 Τηλ : 210-670.5000, Fax : 210-670.5050 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 542 48 Τηλ: 231-0 20.60.20, Fax:231-0 20.60.30 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόνιτσα :24-5-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρίθ.πρωτ. :10059 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 13SYMV001679863 2013-10-23 Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ. σήμερα, την.././., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ..», με έδρα την...,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την./../2016 μεταξύ: Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΑΦΜ 997889618,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Μύκονο σήμερα την 16/09/2014, μεταξύ : του ΠΑΚΟ Γ ΑΞΙΩΤΗΣ ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από την πρόεδρο του Δ.Σ. κα Ειρήνη Ι. Γρυπάρη και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό (στο εξής το «Ιδιωτικό Συμφωνητικό»), καταρτίστηκε και συμφωνήθηκε, στο Μαρούσι Αττικής, την..2017, μεταξύ των παρακάτω: A) Της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός μαύρος

αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός μαύρος αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός 100-15-030 μαύρος 100-15-031 ηλεκτρικές προδιαγραφές προδιαγραφές λειτουργίας θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 40 C σχετική υγρασία λειτουργίας 0 έως 95% ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αριθ.Πρωτ.17170 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας (υπηρεσίας) «Υποστήριξη Μηχανογραφικών Εφαρμογών Δήμου Δωρίδος» στα πλαίσια της «Συνδρομής σε Εταιρείες Μηχανογραφικών Προγραμμάτων»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα Αφενός,το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει επί της οδού Μ. Ανδρόνικου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 14SYMV002265426 2014-09-01 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/07/2014, μεταξύ αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ HR 10 / 04 / 02. ScanHRMS

ΣΥΜΒΑΣΗ HR 10 / 04 / 02. ScanHRMS 1 ΣΥΜΒΑΣΗ HR 10 / 04 / 02 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SOFTWARE) ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ScanHRMS 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32 Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα azores.gr. Το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς (επισκέπτη ή πελάτη) μόνο εφόσον αποδεχθείτε τους όρους χρήσης που διέπουν την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

2 / ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 / ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 2 / 1-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS

«ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS seasos Υπηρεσίες Θαλάσσιας Εξυπηρέτησης Ακτή Κουντουριώτη 6 195 00 Λαύριο Tηλ.: 210 92 11 545 Fax: Fax: 210 92 21 589 e-mail: info@seasos.gr www.seasos.gr «ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ :.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Total Support. ProTeleSys - 1 -

Total Support. ProTeleSys - 1 - Total Support - 1 - Total Support The After Sale Support Σήμερα πια, κανείς δεν αμφισβητεί την σημαντικότητα των παροχών από την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την ανυπέρβλητη προσφορά τους στο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ιωάννου Θεοτόκη 72 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV002096108 2014-06-10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 14 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Στην Κέρκυρα, σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ CANON ir 5570, ir 2022, ir 2020 και ir 3245 ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΤΥΠΟΥ CANON L 380, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SIEMENS ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 29γ /2014 Στην Αθήνα, σήμερα την.6-6-2014 ημέρα.παρασκευή μεταξύ: α) αφενός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΜΕΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 09, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 09, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.09 10:46:49 EET Reason: Location: Athens Δ: Ω9Ξ3ΩΨ8-ΡΣΚ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Όροι Χρήσης www.pizzafan.gr Προς διασφάλιση σας, σας ενημερώνουμε ότι τηρούμε σύμφωνα με τον νόμο αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση με

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες HP 104-in Dual Roll Kit Νομικές πληροφορίες 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Πρώτη έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ : Στην Αθήνα σήµερα, την..../.../20..., µεταξύ : 1) Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CITY INSURANCE BROKERS Α.Ε.», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘ. 38/2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘ. 38/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘ. 38/2015 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα