ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας, αριθμός 26, Α.Φ.Μ , η οποία εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από τον Παναγιώτη Α. Σπανό, στο εξής "Προμηθευτής" 2.) η εταιρία με την επωνυμία. που εδρεύει στον, οδός αρ, ΑΦΜ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από τον στο εξής "Πελάτης" συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα σχετικά με την κάλυψη αποκλειστικά του συστήματος μηχανογράφησης (λογισμικό Orbit εξοπλισμός) του Πελάτη, όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι. Λογισμικό ORBIT : - II. Εξοπλισμός (Hardware): - Παρατηρήσεις : Δεν καλύπτεται ξένο λογισμικό ΔΙΑΡΚΕΙΑ H διάρκεια του παρόντος Συμβολαίου ορίζεται ετήσια. Αρχίζει την και λήγει την ΑΜΟΙΒΗ Ο πελάτης υποχρεούται στην καταβολή του ποσού των xxxxxx Ευρώ (XX ) ως αμοιβή του Προμηθευτή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.. (Επιμερίζεται για κάλυψη λογισμικού Orbit και για κάλυψη εξοπλισμού Hardware). Το παραπάνω κόστος δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Από τις παρακάτω παροχές ο Προμηθευτής δεσμεύεται με το παρόν να παρέχει στον πελάτη τις εξής, όσον αφορά αποκλειστικά και μόνον το ως άνω περιγραφόμενο σύστημα : - 1, 2, 3, 4 : ΟΧΙ - 5, 6 : ΟΧΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 1) Ο προμηθευτής δεσμεύεται για ανταπόκριση τεχνικού προσωπικού το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κοινοποίησής από τον πελάτη, οποιουδήποτε τεχνικού θέματος που έχει άμεση σχέση με την λειτουργία του παραπάνω περιγραφόμενου συστήματος. Η παρούσα παροχή δεν υποδηλώνει την ανάληψη δέσμευσης ούτε για την επίλυση κάθε τεχνικού θέματος, ούτε για την - σελ. 1 από 7

2 επίλυση του μέσα σε συγκεκριμένη χρονική προθεσμία, καθώς αυτό μπορεί να οφείλεται σε λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου του προμηθευτή. 2) Τηλεφωνική ή εξ αποστάσεως (On Line μέσω Internet) υποστήριξη στον πελάτη για το παραπάνω περιγραφόμενο λογισμικό Orbit κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Προμηθευτή. Παρέχονται χωρίς επιπλέον χρέωση αποκλειστικά οι παρακάτω υπηρεσίες: - Η παροχή συμβουλών για την καλύτερη παραμετροποίηση και χρήση του ως άνω λογισμικού Orbit και η λύση αποριών πάνω σε συγκεκριμένες λειτουργίες του, ήδη γνωστές από την εκπαίδευση. - Η παροχή τεχνικών συμβουλών για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας του ως άνω λογισμικού Orbit στον πελάτη ή σε ειδικευμένο τεχνικό που υποστηρίζει το μηχανογραφικό σύστημα του πελάτη. 3) Παροχή με χρέωση σύμφωνα με τις ειδικές τιμές για καλυπτόμενους από Σ.Σ. πελάτες του τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή, ή με ανάλωση των ωρών της παρακάτω παροχής 5, όπου αυτή είναι εν ισχύ, όλων των υπολοίπων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ως άνω συστήματος, που δεν καλύπτονται από την παροχή 2, όπως ενδεικτικά: - Η εκπαίδευση νέου προσωπικού του πελάτη, ή η εκπαίδευση που αφορά νέες ενότητες. - Η εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του λογισμικού που διατίθενται στον Web site του προμηθευτή, και η μεταφορά ή μετεγκατάσταση του λογισμικού σε άλλους Η/Υ. - Η αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας του υποστηριζόμενου συστήματος από τεχνικό προσωπικό του προμηθευτή. - Η επισκευή αρχείων ή βάσεων δεδομένων του λογισμικού από οποιαδήποτε βλάβη (π.χ. Corruption), καθώς και οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων. 4) Επέκταση της εγγύησης καλής λειτουργίας του λογισμικού και της παροχής τηλεφωνικής υποστήριξής του κατά τη διάρκεια του παρόντος συμβολαίου. Επίσης πρόσβαση στις νέες εκδόσεις του λογισμικού, αν και όταν υπάρχουν, οι οποίες διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο (Web site) της εταιρίας και εγκαθίστανται με ευθύνη του πελάτη. 5) Παροχή χωρίς επιπλέον χρέωση σχετικών με το ως άνω σύστημα υπηρεσιών υποστήριξης μέχρι ΜΗΔΕΝ (Ο) ανθρωποώρες κατά τη διάρκεια του παρόντος. (Επιμερίζεται 0 ώρες για κάλυψη Orbit Software και 0 ώρες για κάλυψη εξοπλισμού Hardware). Η παροχή αυτή δεν καλύπτει μεταβολές εξοπλισμού, αναβαθμίσεις εξοπλισμού ή λογισμικού, επεξεργασία ή επισκευή αρχείων δεδομένων, μετακομίσεις, χωροταξικές μεταβολές, εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή λογισμικού, και γενικά εργασίες που μεταβάλλουν την υπάρχουσα εγκατάσταση. Υπηρεσίες που εξαιρούνται ή είναι πέραν του παραπάνω ορίου ωρών (υπολογίζονται κατά την λήξη του παρόντος), όπως και κάθε είδους εκπαιδεύσεις χρεώνονται σύμφωνα με τις ειδικές τιμές για πελάτες που καλύπτονται από Συμβόλαιο Συντήρησης, του εκάστοτε Τιμοκαταλόγου Παροχής Υπηρεσιών του Προμηθευτή, εκτός αν αφορούν τμήματα του συστήματος μηχανογράφησης που δεν καλύπτονται από το παρόν. 6) Μεταφορά εξοπλισμού για επισκευή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και επίβλεψη της εν λόγω επισκευής. Εξαιρείται η μεταφορά εκτυπωτών κάθε είδους, και γενικά εξοπλισμού βάρους άνω των 15 κιλών που γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του πελάτη. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Δεν συμφωνούνται ειδικοί όροι. ΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - σελ. 2 από 7

3 a. Ο Προμηθευτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια δεδομένων κατά την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (Backup) για κρίσιμα δεδομένα του. b. Οι παροχές του παρόντος συμβολαίου αφορούν αποκλειστικά και μόνον τα τμήματα της εγκατάστασης που περιγράφονται παραπάνω και όχι απαραίτητα το σύνολο της μηχανογραφικής εγκατάστασης του πελάτη. c. Για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων στο καλυπτόμενο σύστημα, ο προμηθευτής θα προσπαθήσει σε πρώτη ανταπόκριση να διερευνήσει και να επιλύσει το πρόβλημα τηλεφωνικά. Στην συνέχεια αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί θα επιχειρηθεί η επίλυση με On Line σύνδεση, όπου υπάρχει αντίστοιχη υποδομή. Αν και οι δύο παραπάνω μέθοδοι δεν έχουν αποτέλεσμα, θα μεταβεί τεχνικό προσωπικό στον χώρο εργασίας του πελάτη (εντός της ευρύτερης περιφέρειας Αθηνών Πειραιώς & προαστίων μόνον) με χρέωση σύμφωνα με τις ειδικές τιμές για καλυπτόμενους από Σ.Σ. πελάτες του τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή, ή με ανάλωση των ωρών της παρακάτω παροχής 5, όπου αυτή είναι εν ισχύ. d. Για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων τεχνικών προβλημάτων λογισμικού, ενδεικτικά προβλημάτων που απορρέουν από βλάβες των αρχείων δεδομένων, ενδέχεται να απαιτηθεί είτε η παράδοση από τον πελάτη των αρχείων βάσεων δεδομένων του που διαχειρίζεται το εν λόγω λογισμικό στον Προμηθευτή σε ηλεκτρονική μορφή, είτε η παροχή απομακρυσμένης πρόσβασης στα συστήματα Η/Υ του πελάτη σε τεχνικό προσωπικό του προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα διαχειριστεί τα συγκεκριμένα δεδομένα εμπιστευτικά και διαφυλάσσοντας τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη. Σε περίπτωση άρνησης του πελάτη να παραδώσει τα ως άνω αρχεία η να επιτρέψει την απομακρυσμένη πρόσβαση στον Προμηθευτή, ο προμηθευτής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης του προβλήματος βάσει του παρόντος. e. Η κλείδα του λογισμικού (Hasp ή Nethasp) ισοδυναμεί με την άδεια χρήσης του. Τυχόν απώλειά της ισοδυναμεί με παύση της άδειας χρήσης του λογισμικού, και ο Προμηθευτής ουδεμία υποχρέωση έχει για αντικατάστασή της κλείδας. Ο Προμηθευτής αντικαθιστά την κλείδα χωρίς χρέωση σε περίπτωση διαπιστωμένης βλάβης της, εφόσον ισχύει η εγγύησή που προσφέρεται από τον κατασκευαστή της διάρκειας ενός (1) έτους. Εφόσον έχει παρέλθει η ισχύς της εν λόγω εγγύησης η αντικατάσταση της κλείδας γίνεται με χρέωση του υλικού στον πελάτη. Η κλείδα δεν αντικαθίσταται σε καμία περίπτωση σε λογισμικό που δεν καλύπτεται από εγγύηση η Συμβόλαιο Συντήρησης. f. Η αγορά ή η χρήση προϊόντος λογισμικού του Προμηθευτή υποδηλώνει την πλήρη κατανόηση και αποδοχή όλων των όρων και συνθηκών της άδειας χρήσης του, και την πλήρη αποδοχή του προϊόντος ως έχει στην τρέχουσα έκδοση (Version) που επιδείχθηκε και έγινε αποδεκτή από τον πελάτη. Όλα τα προϊόντα λογισμικού, περιλαμβανομένων και ενδεχόμενων μετατροπών κατόπιν παραγγελίας του Πελάτη (Customisations), προστατεύονται από τον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις και αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία και κυριότητα του Προμηθευτή. Παραχωρείται μόνον η άδεια χρήσης του λογισμικού (δεν πωλείται το λογισμικό) για τον αριθμό θέσεων εργασίας που αναφέρεται στο παραστατικό πώλησης. Οι θέσεις εργασίας καθορίζονται εκ των προτέρων κατά την εγκατάσταση του λογισμικού και δεν επιλέγονται από τον χρήστη ελευθέρως κατά την εκτέλεση της λειτουργίας του λογισμικού. Σαν θέσεις εργασίας υπολογίζονται όσοι από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές έχουν καθοριστεί να χειρίζονται το λογισμικό συνδεδεμένοι μεταξύ τους ή με κεντρικό Server σε τοπικό ή απομακρυσμένο δίκτυο (LAN ή WAN) μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας τοπικής ή απομακρυσμένης δικτύωσης Η/Υ, περιλαμβανομένων και μεθόδων μεταφοράς επιφάνειας εργασίας Host / Remote όπως - ενδεικτικά - τα Microsoft Terminal Services ή τo Symantec PC-Anywhere. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των Microsoft Terminal Services ως θέσεις εργασίας υπολογίζονται όλα τα Terminal Sessions που εξυπηρετούν ανεξάρτητους Remote clients. Ο τελικός χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για την επιλογή του προϊόντος λογισμικού για να επιτύχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Απαγορεύεται ρητά η αποσυγκρότηση (reverse engineering), απομεταγλώτιση (decompilation) και απομετάφραση (disassembly) μέρους ή ολόκληρου του προϊόντος λογισμικού. Απαγορεύεται ρητά επίσης η αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή επιμέρους τμημάτων ή λειτουργιών του προγράμματος, καθώς και η μεταβίβαση του λογισμικού σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Προμηθευτή. g. Οι νέες εκδόσεις του λογισμικού που διατίθενται βάσει της παροχής Νο.3, διατίθενται μόνο για τυποποιημένα Windows προϊόντα λογισμικού του Προμηθευτή και δεν περιέχουν απαραίτητα όλα τα νέα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ορισμένα από τα οποία ενδέχεται να παρέχονται σαν επιπλέον modules (Add-on modules) με χρέωση. Ο Προμηθευτής δεν είναι υποχρεωμένος να παράσχει νέες εκδόσεις σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Στην περίπτωση διαχειριστικών ή και λογιστικών εφαρμογών λογισμικού, μεταβολές ή βελτιώσεις που ενδέχεται να επιβάλλονται από αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία ή άλλους εξωγενείς παράγοντες δεν περιλαμβάνονται - σελ. 3 από 7

4 στην συγκεκριμένη παροχή. Δυνατότητες του λογισμικού Orbit που αφορούν συνεργασία με λογισμικό ή ιστοσελίδες ή εξοπλισμό τρίτων κατασκευαστών, ενδέχεται να καταστούν μη λειτουργικές λόγω αλλαγών από τον εκάστοτε τρίτο κατασκευαστή. Στο ενδεχόμενο αυτό ο προμηθευτής δεν δεσμεύεται για την αποκατάσταση της λειτουργίας της εν λόγω δυνατότητας. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την με ή χωρίς κόστος υλοποίηση κατά παραγγελία (custom) μεταβολών λογισμικού, για τις οποίες δεν είναι σύμφωνος, ή επηρρεάζουν αρνητικά άλλους τελικούς χρήστες του προϊόντος ή και τη γενικότερη φύση του λογισμικού ως έτοιμου προιόντος που χρησιμοποιείται από πολλούς πελάτες. h. Για τις ανάγκες του Πελάτη, ενδέχεται να μεταβεί Τεχνικό προσωπικό του Προμηθευτή (Προγραμματιστές, Τεχνικοί ή Σύμβουλοι ανάπτυξης μηχανογραφικών συστημάτων) στο χώρο εργασίας του προκειμένου να εγκαταστήσει το λογισμικό, να παράσχει τεχνική υποστήριξη ή / και να εκπαιδεύσει επί τόπου το προσωπικό του Πελάτη στην χρήση του λογισμικού του Προμηθευτή. Ο Πελάτης δια του παρόντος αποδέχεται ότι το Τεχνικό προσωπικό αυτό αποτελείται από συνεργάτες του Προμηθευτή, συνδεόμενους με αυτόν (τον Προμηθευτή) με σχέση είτε εξαρτημένης εργασίας είτε ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η επιδίωξη εκ μέρους του επαγγελματικής συνεργασίας απευθείας με το Τεχνικό προσωπικό αυτό (όχι δηλ. μέσω της Εταιρίας του Προμηθευτή) σε θέματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδίως με το λογισμικό του Προμηθευτή, θα συνιστούσε κατάχρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του ιδίου και του Προμηθευτή. Για το λόγο αυτό ο Πελάτης δεσμεύεται να μην προβεί σε τέτοιου είδους ενέργειες. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου ο Προμηθευτής θα δικαιούται να απαιτήσει την άμεση διακοπή της χρήσης του λογισμικού του από τον Πελάτη καθώς και αποζημίωση για κάθε ζημία που τυχόν θα υποστεί, επιφυλασσόμενος παντός άλλου νομίμου δικαιώματός του. i. Η αμοιβή συμφωνείται ως αντάλλαγμα για τον χρόνο απασχόλησης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού του Προμηθευτή μετά από κλήση του Πελάτη και οφείλεται ανεξάρτητα από την επιτυχή ή όχι αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. j. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να παράσχει οποιαδήποτε υπηρεσία στον Πελάτη πέραν των εργασίμων ημερών και ωρών της επιχείρησης του Προμηθευτή, οι οποίες ορίζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 9.30 π.μ. έως 5 μ.μ., καθώς και κατά τις επίσημες αργίες και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου που η εταιρία του Προμηθευτή παραμένει κλειστή. Σε περίπτωση παροχής οποιασδήποτε υπηρεσίας εκτός των ως άνω χρονικών διαστημάτων η οφειλόμενη αμοιβή προσαυξάνεται κατά 30%, ή αντίστοιχα ο χρόνος απασχόλησης υπολογίζεται προσαυξημένος κατά 30% εφόσον αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται σύμφωνα με την παροχή 5 όπου αυτή ισχύει. k. Αποδεχόμενος την παροχή εξ αποστάσεως (On Line) εργασιών τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σύμφωνα με την παροχή 2, ο πελάτης εκχωρεί πρόσβαση στα συστήματα πληροφορικής του σε τεχνικό προσωπικό του προμηθευτή για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, και εξουσιοδοτεί το προσωπικό του να παρέχει την πρόσβαση αυτή με τους εξής δύο τρόπους: 1. Με συστήματα On line πρόσβασης που ο προμηθευτής έχει εγκαταστήσει κατά παραγγελία και με σύμφωνη γνώμη του πελάτη, ώστε το τεχνικό προσωπικό του προμηθευτή να μπορεί να συνδεθεί σε συστήματα Η/Υ του πελάτη οποιαδήποτε ώρα και χωρίς πρότερη ενημέρωση ή συγκατάθεση του πελάτη για κάθε σύνδεση. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί την διακοπή της δυνατότητας πρόσβασης στα συστήματά του από μέρους του προμηθευτή, οφείλει να ενημερώσει γραπτά τον προμηθευτή και να φροντίσει άμεσα για την αλλαγή των κωδικών πρόσβασης στα συστήματα του, και την αναίρεση των όποιων ρυθμίσεων έχουν γίνει για την παροχή εξ αποστάσεως πρόσβασης. Με τις ενέργειες αυτές, είναι σε θέση να απαγορεύσει αυτόματα την πρόσβαση από μέρους του προμηθευτή, χωρίς την συγκατάθεση ή την βοήθεια του προμηθευτή. 2. Με την εκτέλεση ειδικού λογισμικού On Line υποστήριξης από οποιοδήποτε Η/Υ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από μέρους του πελάτη. Η μέθοδος αυτή δεν απαιτεί προεγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου συστήματος πρόσβασης. Ωστόσο, απαιτεί την ενεργό συγκατάθεση του πελάτη (εισαγωγή κωδικού και συγκατάθεση σε παροχή πρόσβασης) για κάθε μεμονωμένη σύνδεση. Δίνει επίσης στον πελάτη την δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από μέρους του προμηθευτή και να διακόψει μονομερώς την πρόσβαση στον προμηθευτή οποιαδήποτε στιγμή κρίνει. l. Οι ανθρωποώρες εργασιών υποστήριξης όσον αφορά τις ώρες που προσφέρονται δωρεάν σύμφωνα με την παροχή 5 ανωτέρω, όπου αυτή ισχύει, υπολογίζονται ως εξής: 1. Εργασία στον χώρο του πελάτη ή του προμηθευτή οσοδήποτε σύντομη και μέχρι εξήντα (60) λεπτά υπολογίζεται σαν μία (1) ώρα. Διάρκεια άνω των εξήντα λεπτών υπολογίζεται κατ ελάχιστο ανά ημίωρο. 2. Απομακρυσμένη (On Line) εργασία, οσοδήποτε σύντομη και μέχρι τριάντα (30) λεπτά υπολογίζεται σαν τριάντα (30) λεπτά. Διάρκεια άνω των τριάντα λεπτών υπολογίζεται κατ ελάχιστο ανά ημίωρο. 3. Η μεταφορά εξοπλισμού προς επισκευή υπολογίζεται σαν μία (1) ώρα εργασίας. - σελ. 4 από 7

5 4. H τηλεφωνική υποστήριξη, οσοδήποτε σύντομη και μέχρι δέκα (10) λεπτά υπολογίζεται σαν δέκα (10) λεπτά, ενώ, άνω των δέκα λεπτών της ώρας, σε μία ή περισσότερες κλήσεις κατά την ίδια ημέρα, υπολογίζεται στον πραγματικό χρόνο της. Οι ώρες πλέον του ορίου που ορίζεται από την παροχή 5, χρεώνονται σύμφωνα με την προνομιακή τιμή για καλυμμένους από Σ.Σ. πελάτες, για παράσταση τεχνικού στον χώρο του πελάτη ανεξάρτητα από τον τρόπο και τόπο παροχής των επιπλέον υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν. Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τμήματα της μηχανογραφικής εγκατάστασης του πελάτη που δεν καλύπτονται από τα παρόν. m. Ο Προμηθευτής δεν καλύπτει με οποιαδήποτε εγγύηση τον εξοπλισμό (Hardware) ή οποιοδήποτε προϊόν τρίτων κατασκευαστών. Ωστόσο θα βοηθήσει τον Πελάτη να ασκήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την εγγύηση που προσφέρεται από τον κατασκευαστή. Ο Πελάτης από τη μεριά του, έχει την ευθύνη να φυλάσσει τα αποδεικτικά ισχύος των εγγυήσεων του εξοπλισμού. Τυχόν ανταλλακτικά που απαιτούνται για επισκευές εξοπλισμού, καθώς και οποιεσδήποτε χρεώσεις τρίτων, βαρύνουν τον Πελάτη. n. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει εξοπλισμό σε περίπτωση καθυστέρησης κατά την επισκευή του στους αντιπροσώπους, και δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις, ασυνέπειες και προβλήματα, πρωτογενή ή δευτερογενή, που οφείλονται στους αντιπροσώπους ή τους κατασκευαστές του εξοπλισμού. o. Ο Προμηθευτής ενδέχεται να αδυνατεί να λύσει συγκεκριμένα προβλήματα εξοπλισμού χωρίς να έχει στην διάθεσή του υλικό υποστήριξης των κατασκευαστών (manuals, drivers, κ.α.). Ο Πελάτης έχει την ευθύνη να φυλάσσει το παραπάνω υλικό και να τα παρουσιάζει σε κάθε ζήτηση στο προσωπικό του Προμηθευτή. p. O Προμηθευτής δεν υπέχει ενδοσυμβατική ή αδικοπρακτική ευθύνη για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκαλέσουν στον Πελάτη είτε ο ίδιος είτε οι βοηθοί εκπλήρωσης ή προστηθέντες αυτού εξ αμελείας κατά την παροχή υποστήριξης ή την εγκατάσταση νέων συστημάτων οποιουδήποτε είδους καθώς και λόγω ανωτέρας βίας ή γεγονότων που εκφεύγουν του ελέγχου του Προμηθευτή. q. Προβλήματα που προκαλούνται από μηχανικές κακώσεις, πτώσεις τάσης, κακό χειρισμό, φυσικά φαινόμενα και καταστροφές, κακόβουλη χρήση κ.λ.π., δεν καλύπτονται από το παρόν. Επεμβάσεις από τεχνικούς τρίτων εταιριών σε συστήματα ή λογισμικό που αυτές υποστηρίζουν, και σχετίζονται με το υποστηριζόμενο σύστημα ή είναι τμήματα του, οφείλουν να γίνονται μετά από συνεννόηση με τον Προμηθευτή. r. Ο Πελάτης συνομολογεί με το παρόν ότι ο Προμηθευτής ουδέποτε μεταβίβασε, εκμίσθωσε ή με οποιοδήποτε τρόπο έθεσε στη διάθεση του Πελάτη λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών τρίτων κατασκευαστών χωρίς τις αντίστοιχες άδειες χρήσης τελικού χρήστη. s. Ο Προμηθευτής ενδέχεται να προτείνει αναβάθμιση ή αντικατάσταση εξοπλισμού που διαπιστωμένα παρουσιάζει ή προκαλεί επαναλαμβανόμενο τεχνικό πρόβλημα με επιβάρυνση του Πελάτη. Εφόσον με απόφαση του Πελάτη δεν υιοθετηθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις εντός 10 ημερών από την έγγραφη πρόταση του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει τις επεμβάσεις τεχνικού για το συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα (σχετ. με παροχή 5). t. Η πρόταση από τον προμηθευτή προϊόντων μεθόδων και διαδικασιών για την λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων (Backup) δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν απώλεια δεδομένων του πελάτη. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την λήψη Backup και τον έλεγχο και την τήρηση των οποιωνδήποτε σχετικών διαδικασιών. u. Οι αλλαγές τιμών του Τιμοκαταλόγου Παροχής Υπηρεσιών του Προμηθευτή έχουν εφαρμογή και στα ισχύοντα Συμβόλαια Συντήρησης v. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει ζητούμενες εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας όπως, ενδεικτικά, δυστυχήματος, κοινωνικών αναταραχών, απεργίας, πολέμου ή φυσικών καταστροφών. w. Το παρόν συμβόλαιο ανανεώνεται αυτοδίκαια μετά τη λήξη του, εκτός εάν ο Πελάτης δηλώσει εγγράφως προς τον Προμηθευτή προ 20 ημερών από τη λήξη ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση αυτού. Κατά την ανανέωσή του το κόστος αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον πληθωρισμό τις αυξήσεις μισθών του τεχνικού προσωπικού πληροφορικής και με την ενδεχόμενη προσθήκη επιπλέον καλυπτόμενου εξοπλισμού. Το κόστος ανανέωσης για Συμβόλαια Συντήρησης λογισμικού αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το 15% της τρέχουσας αξίας του λογισμικού πλέον ενδεχόμενων μεταβολών του ή αναβαθμίσεων του (προσθήκη χρηστών, κατά παραγγελία μεταβολών, add - σελ. 5 από 7

6 on modules κ.α.). Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να μην ανανεώσει το παρόν συμβόλαιο μετά την λήξη του με τους ίδιους όρους. x. Εφόσον δεν ανανεωθεί το παρόν με την λήξη του, ή εφόσον δεν γίνει δεκτό τιμολόγιο μετά από παραγγελία του Πελάτη, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή οποιουδήποτε είδους υποστήριξης. Ακόμα ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την σύναψη Συμβολαίου Συντήρησης αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου ή της εγγύησης του λογισμικού κατασκευής του που έχει παρασχεθεί με την πώληση, εφόσον ζητηθούν οποιεσδήποτε υπηρεσίες. y. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την ισχύ του παρόντος Συμβολαίου Συντήρησης και να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος προς τον Πελάτη, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του Πελάτη προς αυτόν προερχόμενες από το τιμολόγιο του παρόντος ή και άλλο τιμολόγιο υπηρεσιών ή προϊόντων. z. Ο ισχύων τιμοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών του Προμηθευτή παραδίδεται μαζί με το παρόν, και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. aa. Αρμόδια για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών συμφωνείται να είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν και υπογράφηκε σε 2 (δύο) πρωτότυπα, εκ των οποίων έλαβε ένα ο κάθε συμβαλλόμενος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Σπανός Σ. & Π. Ο.Ε. Για τον Πελάτη - σελ. 6 από 7

7 Παράρτημα 1: Τιμοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε. - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άνευ Σ.Σ. Με Σ.Σ. Παράσταση τεχνικού στο χώρο του πελάτη ανά ώρα Εργασία τεχνικού στον χώρο της εταιρίας μας ή On Line, ανά ώρα Υποστήριξη προγραμματιστή σε χώρο εταιρίας μας ή On Line, ανά ώρα - 50 Μεταφορά & επίβλεψη επισκευής εξοπλισμού εντός Λεκανοπεδίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ (Ανά ώρα, On Line με τηλεφωνική κλήση πελάτη) Άνευ Σ.Σ. Με Σ.Σ. Εκπαίδευση στο χώρο του πελάτη * Εκπαίδευση στον χώρο της εταιρίας μας* - 40 Εκπαίδευση On Line - 40 Εκπαίδευση Orbit Διαφημιστικό στον χώρο του πελάτη * - 60 Εκπαίδευση Orbit Διαφημιστικό σε χώρο εταιρίας μας ή On Line - 50 Επιβάρυνση παραπάνω χρεώσεων για υπερωριακή εργασία (Μετά τις 18:00 ή για εργασία Σάββατο, Κυριακή ή Αργία) 30% 30% ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. 23% - Τηλέφωνα : , Fax : , Site: - Οι τιμές είναι ανά ώρα απασχόλησης και ισχύουν για την περιοχή Αθηνών Πειραιώς & προαστίων. Σε λοιπές περιοχές χρεώνεται και ο χρόνος μετάβασης στην έδρα του πελάτη. - Όλες οι υπηρεσίες έχουν ελάχιστη χρέωση 1 ώρα και αυτές με * στην τιμή τους 2 ώρες. - Για τμήματα της εγκατάστασης που καλύπτονται από Σ.Σ. ισχύουν οι τιμές της 2ης στήλης. - Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, και οι μεταβολές αφορούν και ισχύοντα Σ.Σ.. - Οι υπηρεσίες εξοφλούνται στον τεχνικό που τις πραγματοποιεί. Τιμολόγιο αποστέλλεται ταχυδρομικά. - H ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια δεδομένων κατά την παροχή υποστήριξης. - On line υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε πελάτες που διαθέτουν την ανάλογη τηλεπικοινωνιακή υποδομή (τουλάχιστον ADSL Internet), και η εγκατάστασή της βαρύνει τον πελάτη. - Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε. διέπονται από τους όρους και τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στα Συμβόλαια Συντήρησης της εταιρίας. - Εκπαίδευση στην χρήση λογισμικού Orbit όπως και οποιαδήποτε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης λογισμικού Orbit διατίθεται αποκλειστικά και μόνο σε καλυπτόμενους από Σ.Σ. Πελάτες και μόνο για τα προϊόντα λογισμικού που καλύπτονται από το Σ.Σ.. Η στήλη "Άνευ Σ.Σ." του παραπάνω τιμοκαταλόγου δεν υποδηλώνει την διαθεσιμότητα οποιασδήποτε υπηρεσίας για εγκαταστάσεις λογισμικού Orbit που δεν καλύπτονται από Σ.Σ.. - σελ. 7 από 7

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών.

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών. ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Χαρακτηριστικά της εταιρείας -Η COLLECTIVE COURIER ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με την επωνυμία Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Μ.ΣΜΥΡΝΙΟΥ Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο Ι.Μ.COLLECTIVE COURIER Ο.Ε. -Η COLLECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα