ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας, αριθμός 26, Α.Φ.Μ , η οποία εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από τον Παναγιώτη Α. Σπανό, στο εξής "Προμηθευτής" 2.) η εταιρία με την επωνυμία. που εδρεύει στον, οδός αρ, ΑΦΜ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από τον στο εξής "Πελάτης" συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα σχετικά με την κάλυψη αποκλειστικά του συστήματος μηχανογράφησης (λογισμικό Orbit εξοπλισμός) του Πελάτη, όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι. Λογισμικό ORBIT : - II. Εξοπλισμός (Hardware): - Παρατηρήσεις : Δεν καλύπτεται ξένο λογισμικό ΔΙΑΡΚΕΙΑ H διάρκεια του παρόντος Συμβολαίου ορίζεται ετήσια. Αρχίζει την και λήγει την ΑΜΟΙΒΗ Ο πελάτης υποχρεούται στην καταβολή του ποσού των xxxxxx Ευρώ (XX ) ως αμοιβή του Προμηθευτή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.. (Επιμερίζεται για κάλυψη λογισμικού Orbit και για κάλυψη εξοπλισμού Hardware). Το παραπάνω κόστος δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Από τις παρακάτω παροχές ο Προμηθευτής δεσμεύεται με το παρόν να παρέχει στον πελάτη τις εξής, όσον αφορά αποκλειστικά και μόνον το ως άνω περιγραφόμενο σύστημα : - 1, 2, 3, 4 : ΟΧΙ - 5, 6 : ΟΧΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 1) Ο προμηθευτής δεσμεύεται για ανταπόκριση τεχνικού προσωπικού το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κοινοποίησής από τον πελάτη, οποιουδήποτε τεχνικού θέματος που έχει άμεση σχέση με την λειτουργία του παραπάνω περιγραφόμενου συστήματος. Η παρούσα παροχή δεν υποδηλώνει την ανάληψη δέσμευσης ούτε για την επίλυση κάθε τεχνικού θέματος, ούτε για την - σελ. 1 από 7

2 επίλυση του μέσα σε συγκεκριμένη χρονική προθεσμία, καθώς αυτό μπορεί να οφείλεται σε λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου του προμηθευτή. 2) Τηλεφωνική ή εξ αποστάσεως (On Line μέσω Internet) υποστήριξη στον πελάτη για το παραπάνω περιγραφόμενο λογισμικό Orbit κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Προμηθευτή. Παρέχονται χωρίς επιπλέον χρέωση αποκλειστικά οι παρακάτω υπηρεσίες: - Η παροχή συμβουλών για την καλύτερη παραμετροποίηση και χρήση του ως άνω λογισμικού Orbit και η λύση αποριών πάνω σε συγκεκριμένες λειτουργίες του, ήδη γνωστές από την εκπαίδευση. - Η παροχή τεχνικών συμβουλών για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας του ως άνω λογισμικού Orbit στον πελάτη ή σε ειδικευμένο τεχνικό που υποστηρίζει το μηχανογραφικό σύστημα του πελάτη. 3) Παροχή με χρέωση σύμφωνα με τις ειδικές τιμές για καλυπτόμενους από Σ.Σ. πελάτες του τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή, ή με ανάλωση των ωρών της παρακάτω παροχής 5, όπου αυτή είναι εν ισχύ, όλων των υπολοίπων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ως άνω συστήματος, που δεν καλύπτονται από την παροχή 2, όπως ενδεικτικά: - Η εκπαίδευση νέου προσωπικού του πελάτη, ή η εκπαίδευση που αφορά νέες ενότητες. - Η εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του λογισμικού που διατίθενται στον Web site του προμηθευτή, και η μεταφορά ή μετεγκατάσταση του λογισμικού σε άλλους Η/Υ. - Η αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας του υποστηριζόμενου συστήματος από τεχνικό προσωπικό του προμηθευτή. - Η επισκευή αρχείων ή βάσεων δεδομένων του λογισμικού από οποιαδήποτε βλάβη (π.χ. Corruption), καθώς και οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων. 4) Επέκταση της εγγύησης καλής λειτουργίας του λογισμικού και της παροχής τηλεφωνικής υποστήριξής του κατά τη διάρκεια του παρόντος συμβολαίου. Επίσης πρόσβαση στις νέες εκδόσεις του λογισμικού, αν και όταν υπάρχουν, οι οποίες διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο (Web site) της εταιρίας και εγκαθίστανται με ευθύνη του πελάτη. 5) Παροχή χωρίς επιπλέον χρέωση σχετικών με το ως άνω σύστημα υπηρεσιών υποστήριξης μέχρι ΜΗΔΕΝ (Ο) ανθρωποώρες κατά τη διάρκεια του παρόντος. (Επιμερίζεται 0 ώρες για κάλυψη Orbit Software και 0 ώρες για κάλυψη εξοπλισμού Hardware). Η παροχή αυτή δεν καλύπτει μεταβολές εξοπλισμού, αναβαθμίσεις εξοπλισμού ή λογισμικού, επεξεργασία ή επισκευή αρχείων δεδομένων, μετακομίσεις, χωροταξικές μεταβολές, εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή λογισμικού, και γενικά εργασίες που μεταβάλλουν την υπάρχουσα εγκατάσταση. Υπηρεσίες που εξαιρούνται ή είναι πέραν του παραπάνω ορίου ωρών (υπολογίζονται κατά την λήξη του παρόντος), όπως και κάθε είδους εκπαιδεύσεις χρεώνονται σύμφωνα με τις ειδικές τιμές για πελάτες που καλύπτονται από Συμβόλαιο Συντήρησης, του εκάστοτε Τιμοκαταλόγου Παροχής Υπηρεσιών του Προμηθευτή, εκτός αν αφορούν τμήματα του συστήματος μηχανογράφησης που δεν καλύπτονται από το παρόν. 6) Μεταφορά εξοπλισμού για επισκευή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και επίβλεψη της εν λόγω επισκευής. Εξαιρείται η μεταφορά εκτυπωτών κάθε είδους, και γενικά εξοπλισμού βάρους άνω των 15 κιλών που γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του πελάτη. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Δεν συμφωνούνται ειδικοί όροι. ΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - σελ. 2 από 7

3 a. Ο Προμηθευτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια δεδομένων κατά την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (Backup) για κρίσιμα δεδομένα του. b. Οι παροχές του παρόντος συμβολαίου αφορούν αποκλειστικά και μόνον τα τμήματα της εγκατάστασης που περιγράφονται παραπάνω και όχι απαραίτητα το σύνολο της μηχανογραφικής εγκατάστασης του πελάτη. c. Για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων στο καλυπτόμενο σύστημα, ο προμηθευτής θα προσπαθήσει σε πρώτη ανταπόκριση να διερευνήσει και να επιλύσει το πρόβλημα τηλεφωνικά. Στην συνέχεια αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί θα επιχειρηθεί η επίλυση με On Line σύνδεση, όπου υπάρχει αντίστοιχη υποδομή. Αν και οι δύο παραπάνω μέθοδοι δεν έχουν αποτέλεσμα, θα μεταβεί τεχνικό προσωπικό στον χώρο εργασίας του πελάτη (εντός της ευρύτερης περιφέρειας Αθηνών Πειραιώς & προαστίων μόνον) με χρέωση σύμφωνα με τις ειδικές τιμές για καλυπτόμενους από Σ.Σ. πελάτες του τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή, ή με ανάλωση των ωρών της παρακάτω παροχής 5, όπου αυτή είναι εν ισχύ. d. Για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων τεχνικών προβλημάτων λογισμικού, ενδεικτικά προβλημάτων που απορρέουν από βλάβες των αρχείων δεδομένων, ενδέχεται να απαιτηθεί είτε η παράδοση από τον πελάτη των αρχείων βάσεων δεδομένων του που διαχειρίζεται το εν λόγω λογισμικό στον Προμηθευτή σε ηλεκτρονική μορφή, είτε η παροχή απομακρυσμένης πρόσβασης στα συστήματα Η/Υ του πελάτη σε τεχνικό προσωπικό του προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα διαχειριστεί τα συγκεκριμένα δεδομένα εμπιστευτικά και διαφυλάσσοντας τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη. Σε περίπτωση άρνησης του πελάτη να παραδώσει τα ως άνω αρχεία η να επιτρέψει την απομακρυσμένη πρόσβαση στον Προμηθευτή, ο προμηθευτής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης του προβλήματος βάσει του παρόντος. e. Η κλείδα του λογισμικού (Hasp ή Nethasp) ισοδυναμεί με την άδεια χρήσης του. Τυχόν απώλειά της ισοδυναμεί με παύση της άδειας χρήσης του λογισμικού, και ο Προμηθευτής ουδεμία υποχρέωση έχει για αντικατάστασή της κλείδας. Ο Προμηθευτής αντικαθιστά την κλείδα χωρίς χρέωση σε περίπτωση διαπιστωμένης βλάβης της, εφόσον ισχύει η εγγύησή που προσφέρεται από τον κατασκευαστή της διάρκειας ενός (1) έτους. Εφόσον έχει παρέλθει η ισχύς της εν λόγω εγγύησης η αντικατάσταση της κλείδας γίνεται με χρέωση του υλικού στον πελάτη. Η κλείδα δεν αντικαθίσταται σε καμία περίπτωση σε λογισμικό που δεν καλύπτεται από εγγύηση η Συμβόλαιο Συντήρησης. f. Η αγορά ή η χρήση προϊόντος λογισμικού του Προμηθευτή υποδηλώνει την πλήρη κατανόηση και αποδοχή όλων των όρων και συνθηκών της άδειας χρήσης του, και την πλήρη αποδοχή του προϊόντος ως έχει στην τρέχουσα έκδοση (Version) που επιδείχθηκε και έγινε αποδεκτή από τον πελάτη. Όλα τα προϊόντα λογισμικού, περιλαμβανομένων και ενδεχόμενων μετατροπών κατόπιν παραγγελίας του Πελάτη (Customisations), προστατεύονται από τον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις και αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία και κυριότητα του Προμηθευτή. Παραχωρείται μόνον η άδεια χρήσης του λογισμικού (δεν πωλείται το λογισμικό) για τον αριθμό θέσεων εργασίας που αναφέρεται στο παραστατικό πώλησης. Οι θέσεις εργασίας καθορίζονται εκ των προτέρων κατά την εγκατάσταση του λογισμικού και δεν επιλέγονται από τον χρήστη ελευθέρως κατά την εκτέλεση της λειτουργίας του λογισμικού. Σαν θέσεις εργασίας υπολογίζονται όσοι από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές έχουν καθοριστεί να χειρίζονται το λογισμικό συνδεδεμένοι μεταξύ τους ή με κεντρικό Server σε τοπικό ή απομακρυσμένο δίκτυο (LAN ή WAN) μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας τοπικής ή απομακρυσμένης δικτύωσης Η/Υ, περιλαμβανομένων και μεθόδων μεταφοράς επιφάνειας εργασίας Host / Remote όπως - ενδεικτικά - τα Microsoft Terminal Services ή τo Symantec PC-Anywhere. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των Microsoft Terminal Services ως θέσεις εργασίας υπολογίζονται όλα τα Terminal Sessions που εξυπηρετούν ανεξάρτητους Remote clients. Ο τελικός χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για την επιλογή του προϊόντος λογισμικού για να επιτύχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Απαγορεύεται ρητά η αποσυγκρότηση (reverse engineering), απομεταγλώτιση (decompilation) και απομετάφραση (disassembly) μέρους ή ολόκληρου του προϊόντος λογισμικού. Απαγορεύεται ρητά επίσης η αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή επιμέρους τμημάτων ή λειτουργιών του προγράμματος, καθώς και η μεταβίβαση του λογισμικού σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Προμηθευτή. g. Οι νέες εκδόσεις του λογισμικού που διατίθενται βάσει της παροχής Νο.3, διατίθενται μόνο για τυποποιημένα Windows προϊόντα λογισμικού του Προμηθευτή και δεν περιέχουν απαραίτητα όλα τα νέα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ορισμένα από τα οποία ενδέχεται να παρέχονται σαν επιπλέον modules (Add-on modules) με χρέωση. Ο Προμηθευτής δεν είναι υποχρεωμένος να παράσχει νέες εκδόσεις σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Στην περίπτωση διαχειριστικών ή και λογιστικών εφαρμογών λογισμικού, μεταβολές ή βελτιώσεις που ενδέχεται να επιβάλλονται από αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία ή άλλους εξωγενείς παράγοντες δεν περιλαμβάνονται - σελ. 3 από 7

4 στην συγκεκριμένη παροχή. Δυνατότητες του λογισμικού Orbit που αφορούν συνεργασία με λογισμικό ή ιστοσελίδες ή εξοπλισμό τρίτων κατασκευαστών, ενδέχεται να καταστούν μη λειτουργικές λόγω αλλαγών από τον εκάστοτε τρίτο κατασκευαστή. Στο ενδεχόμενο αυτό ο προμηθευτής δεν δεσμεύεται για την αποκατάσταση της λειτουργίας της εν λόγω δυνατότητας. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την με ή χωρίς κόστος υλοποίηση κατά παραγγελία (custom) μεταβολών λογισμικού, για τις οποίες δεν είναι σύμφωνος, ή επηρρεάζουν αρνητικά άλλους τελικούς χρήστες του προϊόντος ή και τη γενικότερη φύση του λογισμικού ως έτοιμου προιόντος που χρησιμοποιείται από πολλούς πελάτες. h. Για τις ανάγκες του Πελάτη, ενδέχεται να μεταβεί Τεχνικό προσωπικό του Προμηθευτή (Προγραμματιστές, Τεχνικοί ή Σύμβουλοι ανάπτυξης μηχανογραφικών συστημάτων) στο χώρο εργασίας του προκειμένου να εγκαταστήσει το λογισμικό, να παράσχει τεχνική υποστήριξη ή / και να εκπαιδεύσει επί τόπου το προσωπικό του Πελάτη στην χρήση του λογισμικού του Προμηθευτή. Ο Πελάτης δια του παρόντος αποδέχεται ότι το Τεχνικό προσωπικό αυτό αποτελείται από συνεργάτες του Προμηθευτή, συνδεόμενους με αυτόν (τον Προμηθευτή) με σχέση είτε εξαρτημένης εργασίας είτε ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η επιδίωξη εκ μέρους του επαγγελματικής συνεργασίας απευθείας με το Τεχνικό προσωπικό αυτό (όχι δηλ. μέσω της Εταιρίας του Προμηθευτή) σε θέματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδίως με το λογισμικό του Προμηθευτή, θα συνιστούσε κατάχρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του ιδίου και του Προμηθευτή. Για το λόγο αυτό ο Πελάτης δεσμεύεται να μην προβεί σε τέτοιου είδους ενέργειες. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου ο Προμηθευτής θα δικαιούται να απαιτήσει την άμεση διακοπή της χρήσης του λογισμικού του από τον Πελάτη καθώς και αποζημίωση για κάθε ζημία που τυχόν θα υποστεί, επιφυλασσόμενος παντός άλλου νομίμου δικαιώματός του. i. Η αμοιβή συμφωνείται ως αντάλλαγμα για τον χρόνο απασχόλησης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού του Προμηθευτή μετά από κλήση του Πελάτη και οφείλεται ανεξάρτητα από την επιτυχή ή όχι αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. j. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να παράσχει οποιαδήποτε υπηρεσία στον Πελάτη πέραν των εργασίμων ημερών και ωρών της επιχείρησης του Προμηθευτή, οι οποίες ορίζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 9.30 π.μ. έως 5 μ.μ., καθώς και κατά τις επίσημες αργίες και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου που η εταιρία του Προμηθευτή παραμένει κλειστή. Σε περίπτωση παροχής οποιασδήποτε υπηρεσίας εκτός των ως άνω χρονικών διαστημάτων η οφειλόμενη αμοιβή προσαυξάνεται κατά 30%, ή αντίστοιχα ο χρόνος απασχόλησης υπολογίζεται προσαυξημένος κατά 30% εφόσον αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται σύμφωνα με την παροχή 5 όπου αυτή ισχύει. k. Αποδεχόμενος την παροχή εξ αποστάσεως (On Line) εργασιών τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σύμφωνα με την παροχή 2, ο πελάτης εκχωρεί πρόσβαση στα συστήματα πληροφορικής του σε τεχνικό προσωπικό του προμηθευτή για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, και εξουσιοδοτεί το προσωπικό του να παρέχει την πρόσβαση αυτή με τους εξής δύο τρόπους: 1. Με συστήματα On line πρόσβασης που ο προμηθευτής έχει εγκαταστήσει κατά παραγγελία και με σύμφωνη γνώμη του πελάτη, ώστε το τεχνικό προσωπικό του προμηθευτή να μπορεί να συνδεθεί σε συστήματα Η/Υ του πελάτη οποιαδήποτε ώρα και χωρίς πρότερη ενημέρωση ή συγκατάθεση του πελάτη για κάθε σύνδεση. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί την διακοπή της δυνατότητας πρόσβασης στα συστήματά του από μέρους του προμηθευτή, οφείλει να ενημερώσει γραπτά τον προμηθευτή και να φροντίσει άμεσα για την αλλαγή των κωδικών πρόσβασης στα συστήματα του, και την αναίρεση των όποιων ρυθμίσεων έχουν γίνει για την παροχή εξ αποστάσεως πρόσβασης. Με τις ενέργειες αυτές, είναι σε θέση να απαγορεύσει αυτόματα την πρόσβαση από μέρους του προμηθευτή, χωρίς την συγκατάθεση ή την βοήθεια του προμηθευτή. 2. Με την εκτέλεση ειδικού λογισμικού On Line υποστήριξης από οποιοδήποτε Η/Υ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από μέρους του πελάτη. Η μέθοδος αυτή δεν απαιτεί προεγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου συστήματος πρόσβασης. Ωστόσο, απαιτεί την ενεργό συγκατάθεση του πελάτη (εισαγωγή κωδικού και συγκατάθεση σε παροχή πρόσβασης) για κάθε μεμονωμένη σύνδεση. Δίνει επίσης στον πελάτη την δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από μέρους του προμηθευτή και να διακόψει μονομερώς την πρόσβαση στον προμηθευτή οποιαδήποτε στιγμή κρίνει. l. Οι ανθρωποώρες εργασιών υποστήριξης όσον αφορά τις ώρες που προσφέρονται δωρεάν σύμφωνα με την παροχή 5 ανωτέρω, όπου αυτή ισχύει, υπολογίζονται ως εξής: 1. Εργασία στον χώρο του πελάτη ή του προμηθευτή οσοδήποτε σύντομη και μέχρι εξήντα (60) λεπτά υπολογίζεται σαν μία (1) ώρα. Διάρκεια άνω των εξήντα λεπτών υπολογίζεται κατ ελάχιστο ανά ημίωρο. 2. Απομακρυσμένη (On Line) εργασία, οσοδήποτε σύντομη και μέχρι τριάντα (30) λεπτά υπολογίζεται σαν τριάντα (30) λεπτά. Διάρκεια άνω των τριάντα λεπτών υπολογίζεται κατ ελάχιστο ανά ημίωρο. 3. Η μεταφορά εξοπλισμού προς επισκευή υπολογίζεται σαν μία (1) ώρα εργασίας. - σελ. 4 από 7

5 4. H τηλεφωνική υποστήριξη, οσοδήποτε σύντομη και μέχρι δέκα (10) λεπτά υπολογίζεται σαν δέκα (10) λεπτά, ενώ, άνω των δέκα λεπτών της ώρας, σε μία ή περισσότερες κλήσεις κατά την ίδια ημέρα, υπολογίζεται στον πραγματικό χρόνο της. Οι ώρες πλέον του ορίου που ορίζεται από την παροχή 5, χρεώνονται σύμφωνα με την προνομιακή τιμή για καλυμμένους από Σ.Σ. πελάτες, για παράσταση τεχνικού στον χώρο του πελάτη ανεξάρτητα από τον τρόπο και τόπο παροχής των επιπλέον υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν. Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τμήματα της μηχανογραφικής εγκατάστασης του πελάτη που δεν καλύπτονται από τα παρόν. m. Ο Προμηθευτής δεν καλύπτει με οποιαδήποτε εγγύηση τον εξοπλισμό (Hardware) ή οποιοδήποτε προϊόν τρίτων κατασκευαστών. Ωστόσο θα βοηθήσει τον Πελάτη να ασκήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την εγγύηση που προσφέρεται από τον κατασκευαστή. Ο Πελάτης από τη μεριά του, έχει την ευθύνη να φυλάσσει τα αποδεικτικά ισχύος των εγγυήσεων του εξοπλισμού. Τυχόν ανταλλακτικά που απαιτούνται για επισκευές εξοπλισμού, καθώς και οποιεσδήποτε χρεώσεις τρίτων, βαρύνουν τον Πελάτη. n. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει εξοπλισμό σε περίπτωση καθυστέρησης κατά την επισκευή του στους αντιπροσώπους, και δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις, ασυνέπειες και προβλήματα, πρωτογενή ή δευτερογενή, που οφείλονται στους αντιπροσώπους ή τους κατασκευαστές του εξοπλισμού. o. Ο Προμηθευτής ενδέχεται να αδυνατεί να λύσει συγκεκριμένα προβλήματα εξοπλισμού χωρίς να έχει στην διάθεσή του υλικό υποστήριξης των κατασκευαστών (manuals, drivers, κ.α.). Ο Πελάτης έχει την ευθύνη να φυλάσσει το παραπάνω υλικό και να τα παρουσιάζει σε κάθε ζήτηση στο προσωπικό του Προμηθευτή. p. O Προμηθευτής δεν υπέχει ενδοσυμβατική ή αδικοπρακτική ευθύνη για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκαλέσουν στον Πελάτη είτε ο ίδιος είτε οι βοηθοί εκπλήρωσης ή προστηθέντες αυτού εξ αμελείας κατά την παροχή υποστήριξης ή την εγκατάσταση νέων συστημάτων οποιουδήποτε είδους καθώς και λόγω ανωτέρας βίας ή γεγονότων που εκφεύγουν του ελέγχου του Προμηθευτή. q. Προβλήματα που προκαλούνται από μηχανικές κακώσεις, πτώσεις τάσης, κακό χειρισμό, φυσικά φαινόμενα και καταστροφές, κακόβουλη χρήση κ.λ.π., δεν καλύπτονται από το παρόν. Επεμβάσεις από τεχνικούς τρίτων εταιριών σε συστήματα ή λογισμικό που αυτές υποστηρίζουν, και σχετίζονται με το υποστηριζόμενο σύστημα ή είναι τμήματα του, οφείλουν να γίνονται μετά από συνεννόηση με τον Προμηθευτή. r. Ο Πελάτης συνομολογεί με το παρόν ότι ο Προμηθευτής ουδέποτε μεταβίβασε, εκμίσθωσε ή με οποιοδήποτε τρόπο έθεσε στη διάθεση του Πελάτη λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών τρίτων κατασκευαστών χωρίς τις αντίστοιχες άδειες χρήσης τελικού χρήστη. s. Ο Προμηθευτής ενδέχεται να προτείνει αναβάθμιση ή αντικατάσταση εξοπλισμού που διαπιστωμένα παρουσιάζει ή προκαλεί επαναλαμβανόμενο τεχνικό πρόβλημα με επιβάρυνση του Πελάτη. Εφόσον με απόφαση του Πελάτη δεν υιοθετηθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις εντός 10 ημερών από την έγγραφη πρόταση του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει τις επεμβάσεις τεχνικού για το συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα (σχετ. με παροχή 5). t. Η πρόταση από τον προμηθευτή προϊόντων μεθόδων και διαδικασιών για την λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων (Backup) δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν απώλεια δεδομένων του πελάτη. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την λήψη Backup και τον έλεγχο και την τήρηση των οποιωνδήποτε σχετικών διαδικασιών. u. Οι αλλαγές τιμών του Τιμοκαταλόγου Παροχής Υπηρεσιών του Προμηθευτή έχουν εφαρμογή και στα ισχύοντα Συμβόλαια Συντήρησης v. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει ζητούμενες εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας όπως, ενδεικτικά, δυστυχήματος, κοινωνικών αναταραχών, απεργίας, πολέμου ή φυσικών καταστροφών. w. Το παρόν συμβόλαιο ανανεώνεται αυτοδίκαια μετά τη λήξη του, εκτός εάν ο Πελάτης δηλώσει εγγράφως προς τον Προμηθευτή προ 20 ημερών από τη λήξη ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση αυτού. Κατά την ανανέωσή του το κόστος αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον πληθωρισμό τις αυξήσεις μισθών του τεχνικού προσωπικού πληροφορικής και με την ενδεχόμενη προσθήκη επιπλέον καλυπτόμενου εξοπλισμού. Το κόστος ανανέωσης για Συμβόλαια Συντήρησης λογισμικού αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το 15% της τρέχουσας αξίας του λογισμικού πλέον ενδεχόμενων μεταβολών του ή αναβαθμίσεων του (προσθήκη χρηστών, κατά παραγγελία μεταβολών, add - σελ. 5 από 7

6 on modules κ.α.). Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να μην ανανεώσει το παρόν συμβόλαιο μετά την λήξη του με τους ίδιους όρους. x. Εφόσον δεν ανανεωθεί το παρόν με την λήξη του, ή εφόσον δεν γίνει δεκτό τιμολόγιο μετά από παραγγελία του Πελάτη, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή οποιουδήποτε είδους υποστήριξης. Ακόμα ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την σύναψη Συμβολαίου Συντήρησης αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου ή της εγγύησης του λογισμικού κατασκευής του που έχει παρασχεθεί με την πώληση, εφόσον ζητηθούν οποιεσδήποτε υπηρεσίες. y. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την ισχύ του παρόντος Συμβολαίου Συντήρησης και να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος προς τον Πελάτη, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του Πελάτη προς αυτόν προερχόμενες από το τιμολόγιο του παρόντος ή και άλλο τιμολόγιο υπηρεσιών ή προϊόντων. z. Ο ισχύων τιμοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών του Προμηθευτή παραδίδεται μαζί με το παρόν, και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. aa. Αρμόδια για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών συμφωνείται να είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν και υπογράφηκε σε 2 (δύο) πρωτότυπα, εκ των οποίων έλαβε ένα ο κάθε συμβαλλόμενος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Σπανός Σ. & Π. Ο.Ε. Για τον Πελάτη - σελ. 6 από 7

7 Παράρτημα 1: Τιμοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε. - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άνευ Σ.Σ. Με Σ.Σ. Παράσταση τεχνικού στο χώρο του πελάτη ανά ώρα Εργασία τεχνικού στον χώρο της εταιρίας μας ή On Line, ανά ώρα Υποστήριξη προγραμματιστή σε χώρο εταιρίας μας ή On Line, ανά ώρα - 50 Μεταφορά & επίβλεψη επισκευής εξοπλισμού εντός Λεκανοπεδίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ (Ανά ώρα, On Line με τηλεφωνική κλήση πελάτη) Άνευ Σ.Σ. Με Σ.Σ. Εκπαίδευση στο χώρο του πελάτη * Εκπαίδευση στον χώρο της εταιρίας μας* - 40 Εκπαίδευση On Line - 40 Εκπαίδευση Orbit Διαφημιστικό στον χώρο του πελάτη * - 60 Εκπαίδευση Orbit Διαφημιστικό σε χώρο εταιρίας μας ή On Line - 50 Επιβάρυνση παραπάνω χρεώσεων για υπερωριακή εργασία (Μετά τις 18:00 ή για εργασία Σάββατο, Κυριακή ή Αργία) 30% 30% ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. 23% - Τηλέφωνα : , Fax : , Site: - Οι τιμές είναι ανά ώρα απασχόλησης και ισχύουν για την περιοχή Αθηνών Πειραιώς & προαστίων. Σε λοιπές περιοχές χρεώνεται και ο χρόνος μετάβασης στην έδρα του πελάτη. - Όλες οι υπηρεσίες έχουν ελάχιστη χρέωση 1 ώρα και αυτές με * στην τιμή τους 2 ώρες. - Για τμήματα της εγκατάστασης που καλύπτονται από Σ.Σ. ισχύουν οι τιμές της 2ης στήλης. - Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, και οι μεταβολές αφορούν και ισχύοντα Σ.Σ.. - Οι υπηρεσίες εξοφλούνται στον τεχνικό που τις πραγματοποιεί. Τιμολόγιο αποστέλλεται ταχυδρομικά. - H ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια δεδομένων κατά την παροχή υποστήριξης. - On line υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε πελάτες που διαθέτουν την ανάλογη τηλεπικοινωνιακή υποδομή (τουλάχιστον ADSL Internet), και η εγκατάστασή της βαρύνει τον πελάτη. - Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε. διέπονται από τους όρους και τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στα Συμβόλαια Συντήρησης της εταιρίας. - Εκπαίδευση στην χρήση λογισμικού Orbit όπως και οποιαδήποτε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης λογισμικού Orbit διατίθεται αποκλειστικά και μόνο σε καλυπτόμενους από Σ.Σ. Πελάτες και μόνο για τα προϊόντα λογισμικού που καλύπτονται από το Σ.Σ.. Η στήλη "Άνευ Σ.Σ." του παραπάνω τιμοκαταλόγου δεν υποδηλώνει την διαθεσιμότητα οποιασδήποτε υπηρεσίας για εγκαταστάσεις λογισμικού Orbit που δεν καλύπτονται από Σ.Σ.. - σελ. 7 από 7

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης Nikos Spiropoulos spin@zeronine.gr ZERO NINE e-support * εμπορική πολιτική υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 11:10:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 25 / 06 /2014 Αρίθ.

Διαβάστε περισσότερα

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στη Θεσσαλονίκη και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 21/11/2016 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ: 10003 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι υπηρεσίες που καλύπτει η παρούσα Σύμβαση είναι : - Παροχή των νέων εκδόσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη Κοζάνη, 20.10.2016 Αριθμ. Πρωτ. : 1508 Τμήμα: Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Μακρή Ιωάννα, Κούτσιανου Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 5 Μαΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ.

Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 5 Μαΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 2429/2008 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών Laser, που προμηθεύτηκε το Πρωτοδικείο Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός µελέτης: 32/2013

Αριθµός µελέτης: 32/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ανάθεσης Εργασιών Υποστήριξης Εφαρµογών Προκοστολόγησης και Επιµετρήσεων για τις ανάγκες του ήµου Νεαπολης Συκεών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Αγαπητέ Πελάτη, Παρακαλούµε ενηµερωθείτε µε το περιεχόµενο Για υπηρεσίες Ασφάλειας εδοµένων υπάρχει ξεχωριστός τιµοκατάλογος Ιούνιος 2012 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002590734 2015-02-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ FAX : 210 7235546 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α για Μεταπώληση Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Αρ. Αδείας :.. Η ακόλουθη συμφωνία υπογράφεται : Μεταξύ - Της Υδρογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

DIOSCOURIDES ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Κεντρικό : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν. Ψυχικό, ΤΚ 115 25 Τηλ : 210-670.5000, Fax : 210-670.5050 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 542 48 Τηλ: 231-0 20.60.20, Fax:231-0 20.60.30 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ. σήμερα, την.././., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ..», με έδρα την...,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόνιτσα :24-5-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρίθ.πρωτ. :10059 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 13SYMV001679863 2013-10-23 Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αριθ.Πρωτ.17170 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας (υπηρεσίας) «Υποστήριξη Μηχανογραφικών Εφαρμογών Δήμου Δωρίδος» στα πλαίσια της «Συνδρομής σε Εταιρείες Μηχανογραφικών Προγραμμάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την./../2016 μεταξύ: Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΑΦΜ 997889618,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα Αφενός,το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει επί της οδού Μ. Ανδρόνικου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

2 / ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 / ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 2 / 1-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Total Support. ProTeleSys - 1 -

Total Support. ProTeleSys - 1 - Total Support - 1 - Total Support The After Sale Support Σήμερα πια, κανείς δεν αμφισβητεί την σημαντικότητα των παροχών από την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την ανυπέρβλητη προσφορά τους στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS

«ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS seasos Υπηρεσίες Θαλάσσιας Εξυπηρέτησης Ακτή Κουντουριώτη 6 195 00 Λαύριο Tηλ.: 210 92 11 545 Fax: Fax: 210 92 21 589 e-mail: info@seasos.gr www.seasos.gr «ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ :.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ιωάννου Θεοτόκη 72 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV002096108 2014-06-10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 14 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Στην Κέρκυρα, σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ CANON ir 5570, ir 2022, ir 2020 και ir 3245 ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΤΥΠΟΥ CANON L 380, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SIEMENS ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 29γ /2014 Στην Αθήνα, σήμερα την.6-6-2014 ημέρα.παρασκευή μεταξύ: α) αφενός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΜΕΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ HR 10 / 04 / 02. ScanHRMS

ΣΥΜΒΑΣΗ HR 10 / 04 / 02. ScanHRMS 1 ΣΥΜΒΑΣΗ HR 10 / 04 / 02 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SOFTWARE) ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ScanHRMS 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 09, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 09, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.09 10:46:49 EET Reason: Location: Athens Δ: Ω9Ξ3ΩΨ8-ΡΣΚ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘ. 38/2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘ. 38/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘ. 38/2015 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV001689733 2013-10-30

13SYMV001689733 2013-10-30 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 19325 13SYMV001689733 2013-10-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή χαρακτηρίζει τα αιτήµατα σε προτεραιότητες ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους:

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή χαρακτηρίζει τα αιτήµατα σε προτεραιότητες ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους: Αρ. πρ.: 419/05-02-2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ για τις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης µηχανογραφικού εξοπλισµού (υλικού & λογισµικού, υπολογιστών δικτύου) του Νοσοκοµείου Ως τεχνική υποστήριξη νοείται

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Καλλιθέα σήμερα την 17η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, στην έδρα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι συμβαλλόμενοι, αφενός το Νομικό Πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ CARDISOFT A.E. Αριθµός Σύµβασης: Συµβαλλόµενοι α. Του ΝΠ µε την επωνυµία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, 16 ΤΟΜΩΝ, ΤΥΠΟΥ Α ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκοµείο, µε διαγωνισµό που διενεργήθηκε από τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προµηθευτεί ένα συγκρότηµα ΑΞΟΝΙΚΟY ΤΟΜΟΓΡΑΦΟY,

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα ΤΚ 17671 ΑΦΜ : 090165896 Δ.Ο.Υ. Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» Το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) (Έδρα: Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 090401013,

Διαβάστε περισσότερα