Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: {Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη} Αναθέτουσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ ΓΓΜΕ) Προϋπολογισμός: ,77 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15 / 01 / 2013 Κωδικός ΟΠΣ: ΣΑΕ 051/8, Κωδικός Πράξης: 2012ΣΕ

2 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη» Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Συντομογραφίες... 6 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι Φορείς στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 7 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας / Υλοποίησης... 7 Α1.1.2 Διάρθρωση Φορέα Λειτουργίας / Υλοποίησης... 8 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου... 9 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας. 10 Α1.2.2 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών, Εξοπλισμού) Α3.1.1 Λειτουργική Ενότητα 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΩΝ ΓΤΕΕ» Α Σκοπός και στόχοι Α Λειτουργικά χαρακτηριστικά Α Εικαστικός σχεδιασμός Α Ομάδες Χρηστών - Δικαιώματα Πρόσβασης Α Ανάλυση δομής διαδικτυακού τόπου Α Ανάλυση σελίδων διαδικτυακού τόπου Α Περιοχή διαβαθμισμένης πρόσβασης Α Λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής εφημερίδας Α Προδιαγραφές υποσυστήματος διαχείρισης περιεχομένου Α Ενέργειες προβολής και προώθησης έργου Α Λειτουργική αρχιτεκτονική των υποσυστημάτων Α3.1.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Α Σκοπός και στόχοι Α Αντικείμενο και περιγραφή Α Λειτουργίες της πλατφόρμας WebTV Α Τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρμας WebTV Σελίδα 2 από 157

3 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη» Α Υποσυστήματα & αρχιτεκτονική της πλατφόρμας WebTV Α Υποσύστημα εξοπλισμού Α Υποσύστημα λογισμικού διαχείρισης, προβολής και παρουσίασης διαδραστικού περιεχομένου Α Λογική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας WebTV Α Όροι χρήσης (terms of use) πολυμεσικού υλικού WebTV Α Πολιτική απορρήτου (privacy policy) πολυμεσικού υλικού WebTV Α Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων (copyright policy) Α Διασυνδεσιμότητα υπηρεσιών Λειτουργικών Ενοτήτων 1 & Α3.1.3 Λειτουργική Ενότητα 3 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Α Γενικές απαιτήσεις και προδιαγραφές: Α Γενικά χαρακτηριστικά Κεντρικού Μεταγωγού (switch) Α Γενικά χαρακτηριστικά Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) Α Γενικά χαρακτηριστικά Διαδικτυακής Τηλεφωνίας (IP Telephony) Α Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Τηλεδιάσκεψης/Τηλεκπαίδευσης Α Γενικά χαρακτηριστικά Κεντρικού Δικτυακού Συστήματος Αποθήκευσης και Ανάκτησης Δεδομένων (storage area network, backup) Α Γενικά χαρακτηριστικά υποστήριξης Εικονικών Μηχανών (virtualization) Α3.2 Απαιτήσεις όλων των Λειτουργικών Ενοτήτων Α3.2.1 Γενικές απαιτήσεις Α3.2.2 Ειδικές απαιτήσεις Α3.3 Διαλειτουργικότητα Α3.4 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.5 Ανοιχτά δεδομένα Α3.6 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.6.1 Γενικά Α3.6.2 Ειδικά μέτρα ασφαλείας Α3.7 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.8 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.9 Φάσεις Υλοποίησης Έργου Α3.10 Πίνακας Παραδοτέων Α3.11 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.4 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) Α4.5 Υπηρεσίες περιόδου εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Συντήρησης Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών (SLA) Α4.6.1 Επίπεδα υποστήριξης για τη λειτουργία του συνόλου των συστημάτων Α4.6.2 Υπηρεσίες αναβάθμισης - συντήρησης Α4.6.3 Αναφορές συστημάτων, παρακολούθηση, εντοπισμός και έλεγχος Α4.6.4 Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου στα πλαίσια SLA Σελίδα 3 από 157

4 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη» Α4.6.5 Ρήτρες Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α5.5 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου Α5.6 Διαδικασία Παραλαβής Έργου Σελίδα 4 από 157

5 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη» Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) Στη Νέα Ψηφιακή Εποχή έχει επέλθει μια ραγδαία αλλαγή στις συνήθειες των νέων γενιών οι οποίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αντλούν, πλέον, την καθημερινή τους ενημέρωση και ψυχαγωγία ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες (youtube, flickr, facebook, twitter, blogger, τεχνολογίες WebTV). Το διαδίκτυο, λοιπόν, γνωστό με την αγγλική ονομασία Internet, έχει εξελιχθεί σε ένα νέο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), μιας και εκατομμύρια χρήστες τα τελευταία χρόνια επισκέπτονται τις τοποθεσίες του σε καθημερινή βάση. Ανάλογη δημοφιλής υπηρεσία αποτελεί η τηλεόραση, η οποία όμως έχει πολύ περιορισμένο αμφίδρομο χαρακτήρα (δεν αναφερόμαστε φυσικά σε μελλοντικές υπηρεσίες της σύγχρονης τηλεόρασης τύπου DVB-T, IPTV, HbbTV). Η δύναμη της ενημέρωσης, λοιπόν, μέσω του διαδικτύου, είναι μεγαλύτερη στις ηλικίες μεταξύ 18 και 40 ετών, ακόμα και από αυτή τη δύναμη της τηλεόρασης. Όλες οι σχετικές μελέτες στην Αμερική, αλλά και παγκόσμια, επιβεβαιώνουν το γεγονός αυτό. Ως αποτέλεσμα, σήμερα η ενημέρωση μέσω του διαδικτύου τείνει να υποκαταστήσει, όχι μόνο τις εφημερίδες, αλλά και την ίδια την τηλεόραση. Είναι λοιπόν προφανής η ανάγκη προσέγγισης των νέων γενιών, με σύγχρονο τρόπο, έτσι ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τη σύγχρονη Ελλάδα. Ως μέσο το Διαδίκτυο έχει διπλή υπόσταση: την υλική (που αποτελείται από το συνδυασμό δικτύων βασισμένων σε λογισμικό [software] και υλικό [hardware]), και την άυλη (αυτό, δηλαδή, που προσφέρει στην κοινωνία ως μέσο) π.χ. τις υπηρεσίες επικοινωνίας με την αποθήκευση, το διαμοιρασμό και την αναζήτηση πολυμεσικού περιεχομένου (video, εικόνες κ.ο.κ.). Η σημασία λοιπόν της χρήσης των νέων τεχνολογιών για την προβολή του έργου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ - ΓΓΜΕ) είναι αυτονόητη. Επιπλέον, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα τα προσεχή χρόνια, είναι απολύτως αναγκαίο να προβάλλεται με τον καλύτερο δυνατό, σύγχρονο και οικονομικό τρόπο η Ελληνική πολιτική και οι Ελληνικές θέσεις στο ευρύ κοινό. Αποτελεί βασικό στόχο της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ να ενισχυθεί το επίπεδο ευαισθητοποίησης, κατανόησης και τελικά γνώσης των στελεχών της στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι προσπάθειες εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ). Βασικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ηλεκτρονική καταχώρηση και η πολυκαναλική διάθεση πολυμεσικού περιεχομένου και προηγμένων υπηρεσιών που αφορούν στους τομείς ευθύνης και δραστηριότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ), μέσω της ανάπτυξης ενός κατάλληλα δομημένου και οργανωμένου ενιαίου Δικτυακού Τόπου (ΔΤ) για το κάθε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού (ΓΤΕΕ) και ενός ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής, επεξεργασίας και προβολής περιεχομένου. Τονίζεται ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και το πολυμεσικό περιεχόμενο θα είναι δυναμικές και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών. Σελίδα 5 από 157

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Υ.Δ.Ε. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ΓΤΕΕ Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού ΓΔ Γενική Διεύθυνση ΜΜΕ Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ΓΓΕΕ- Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας ΚΥ Κεντρική Υπηρεσία ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου BΔ Βάση Δεδομένων ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΥΔ ΨΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κ.Π.Σ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΚτΠ Α.Ε. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Δ.Π. Διαδικτυακή Πύλη Δ/νση Διεύθυνση ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΕΣΗΕΑ Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών ΕΣΗΕΜΘ Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης. ΑΠΕ Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ΥΠ.ΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών ΥΠ.ΠΟ Υπουργείο Πολιτισμού ΕΚΕΒΙ Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΔΤ Διαδικτυακός Τόπος ΣΕΒ Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων ΟΠΕ Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών ΕΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Π.Δ Προεδρικό Διάταγμα Π.ΑΜ Παλλαϊκή Άμυνα ΠΣΕΑ Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΝΣΚ Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ΜΔΠΥ Μη Διαθεσιμότητα των Προσφερόμενων Υπηρεσιών ΜΧΜΛ Μέγιστος Χρόνος Μη Λειτουργίας ΚΩΚ Κανονικές Ώρες Κάλυψης ΕΩΚ Επιπλέον Ώρες Κάλυψης ΤΟΥ Τεχνική Ομάδα Υποστήριξης ΗΔ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σελίδα 6 από 157

7 Α1.Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι Φορείς στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Ο εμπλεκόμενος φορέας τόσο στη χρηματοδότηση όσο και στην υλοποίηση / λειτουργία του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ). Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας / Υλοποίησης Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ) επιτελεί το λειτούργημα της πολύπλευρης, έγκαιρης και αντικειμενικής πληροφόρησης του ελληνικού λαού. Επιπλέον, η αποστολή της συνίσταται στην ενημέρωση των οργάνων του κράτους για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και για τις απόψεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στα θέματα που αφορούν στην προβολή της χώρας και των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) και λοιπούς αρμόδιους φορείς, στην ενημέρωση του απόδημου ελληνισμού, καθώς και στη λήψη των νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση του ευρύτερου τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων, ως ο νόμος ορίζει. Οι αρμοδιότητες της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ διαρθρώνονται σε επιμέρους τομείς, κυρίαρχη θέση μεταξύ των οποίων κατέχει η συλλογή, αποτύπωση και αξιοποίηση στοιχείων αναγόμενων στο φάσμα της αδιάλειπτης ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών, μέσα από τη διασφάλιση της πολυφωνίας και της ελεύθερης διακίνησης της πληροφορίας. Ιδιαίτερη έμφαση μάλιστα αποδίδεται στον απόδημο ελληνισμό και στην προσπάθεια καλλιέργειας εθνικών και πολιτιστικών σχέσεων, παράλληλα με τη διαρκή ενημέρωσή του για θέματα που τον αφορούν. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ περιλαμβάνονται: Η αντικειμενική πληροφόρηση του ελληνικού λαού. Η ενημέρωση των οργάνων του κράτους και των φορέων του δημοσίου τομέα για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και για τις απόψεις και αντιδράσεις της ελληνικής και ξένης κοινής γνώμης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα θέματα που αφορούν τη χώρα. Η ενημέρωση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και λοιπούς αρμόδιους φορείς, της διεθνούς κοινής γνώμης για τις ελληνικές θέσεις και απόψεις, η προβολή της χώρας στο εξωτερικό, καθώς και η συμβολή στην καλλιέργεια πνευματικών και γενικά πολιτιστικών σχέσεων με άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Η συμβολή στην καλλιέργεια εθνικών, πνευματικών και πολιτιστικών γενικά σχέσεων με τον απόδημο ελληνισμό και την ενημέρωσή του στα ζητήματα που τον αφορούν. Η ενημέρωση των εκπροσώπων των διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και της διεθνούς κοινής γνώμης για τα εθνικά θέματα. Η διαμόρφωση της πολιτικής του Κράτους και η λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση του ευρύτερου τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας καθώς και η διαμόρφωση και η εφαρμογή της πολιτικής για την παροχή κάθε είδους ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ). Σελίδα 7 από 157

8 Η παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας και ο συντονισμός και η ρύθμιση των ενεργειών για την προσαρμογή της εθνικής οπτικοακουστικής πολιτικής. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των αντιστοίχων προς τις αρμοδιότητες της ΓΓΕΕ- ΓΓΜΕ προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) και η ίδρυση και στήριξη θεσμών που υπηρετούν την πληρέστερη ενημέρωση του ελληνικού λαού και της διεθνούς κοινής γνώμης. Η λειτουργία των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκονται εγκατεστημένα στο φορέα και μέσω των οποίων γίνεται η επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή του ενημερωτικού και ειδησεογραφικού περιεχομένου. Η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων αναγομένων στον ευρύτερο κύκλο των αρμοδιοτήτων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ και ιδίως στα εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κ.λπ. θέματα του Ελληνικού χώρου και του Ελληνισμού γενικά, καθώς και στα διεθνή θέματα που έχουν σχέση με τη χώρα και τους διεθνείς οργανισμούς που αυτή μετέχει. Η διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδος στο εξωτερικό, με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της θετικής εικόνας της χώρας. Τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα διαμορφώνονται από ένα εύρος φορέων και οργανισμών στη χώρα μας, συνεργάτης των οποίων είναι η ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ. Η ενημέρωση του Απόδημου Ελληνισμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για τα θέματα που τον αφορούν. Οι επαφές, η βοήθεια και η συνεργασία με τα ομογενειακά μέσα (τον Τύπο της παροικίας, τους ραδιοφωνικούς, τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους δικτυακούς τόπους) για τα προγράμματα που αφορούν τον Ελληνισμό. Η αποστολή και αρμοδιότητες της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1993 (ΦΕΚ 112/Α /30/6/1993), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Α1.1.2 Διάρθρωση Φορέα Λειτουργίας / Υλοποίησης Η διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης έχει ως εξής: Α. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης διαρθρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία και σε Περιφερειακές Υπηρεσίες. Β. Η Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης διαρθρώνεται σε μία Γενική Διεύθυνση και σε 10 επιμέρους Διευθύνσεις: Διεύθυνση Πληροφόρησης Διεύθυνση Αναλύσεων & Τεκμηρίωσης Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Διεύθυνση Πληροφορικής Διεύθυνση Διοίκησης Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α.). Σελίδα 8 από 157

9 Γ. Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης είναι τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού (ΓΤΕΕ) και τα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού: στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (δεν λειτουργεί) που εξαρτώνται από την Κεντρική Υπηρεσία. Δ. Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης λειτουργούν, επίσης: Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στις Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό, επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ατύπως), υπαγόμενο απευθείας στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Τα ΓΤΕΕ είναι εγκατεστημένα κυρίως στις σημαντικότερες από πλευράς Ελληνικού ενδιαφέροντος πόλεις των ευρωπαϊκών χωρών, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Αυστραλία και την Κίνα. Από το Νοέμβριο του 2010 λειτουργούν 34 γραφεία, όπου απασχολείται ένας σημαντικός αριθμός στελεχών της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ, καθώς και επιτόπιο προσωπικό για την υποστήριξή τους. Ο γεωγραφικός προσδιορισμός των ΓΤΕΕ έχει ως κριτήριο τη γεωπολιτική σημασία των χωρών τόσο στο διεθνές στερέωμα όσο και στις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες. Τα Γραφεία αποτελούν το κύριο σημείο επαφής της χώρας μας και των αρχών της με τα κατά τόπους Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται. Αποτελούν επίσης και σημείο επαφής των απλών πολιτών στις χώρες αυτές με τη χώρα μας, καθώς συχνά αυτοί απευθύνονται στα Γραφεία για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την Ελλάδα. Η εργασία στα ΓΤΕΕ σχετίζεται άμεσα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, δεδομένου ότι σήμερα η ενημέρωση εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τα τεχνολογικά μέσα. Έχει διαπιστωθεί ότι ένας από τους βασικούς λόγους ανεπαρκούς και αποσπασματικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από την κεντρική Δημόσια Διοίκηση είναι η έλλειψη σχετικής γνώσης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα αυτού που βρίσκεται στο επίπεδο λήψης των αποφάσεων. Με δεδομένο ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς, η ενσωμάτωσή τους στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης δίνει τη δυνατότητα στους φορείς για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καινοτόμες μεθόδους άσκησης διοίκησης, και συνεπώς νέες δυνατότητες με δράσεις, συστήματα, καινοτόμες εφαρμογές για την ανάπτυξη και προβολή της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ και των ΓΤΕΕ. Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη για ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση και προσαρμογή στις δημιουργούμενες απαιτήσεις, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού στελεχών της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ, εντάσσοντάς τους σε προγράμματα επιμόρφωσης, όσον αφορά στην εισαγωγή, ενσωμάτωση και εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών, αλλά και στην απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Ο μοναδικός εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ). Σελίδα 9 από 157

10 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ- ΓΓΜΕ) θα συστήσει τις ακόλουθες Επιτροπές διακυβέρνησης του έργου: α) Ειδική Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, β) Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Προσφυγών, γ) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου και δ) Ομάδα Διοίκησης Έργου της ΓΓΕΕ ΓΓΜΕ. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ περιλαμβάνει: το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), το εσωτερικό δίκτυο, τις συμπληρωματικές εφαρμογές που καλύπτουν τρέχουσες ανάγκες και υπηρεσίες του προσωπικού και το δικτυακό/τηλεπικοινωνιακό/υπολογιστικό εξοπλισμό. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Παρουσίαση ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) γνωστό με την αγγλική ονομασία Livelink της εταιρίας OPENTEXT εγκαταστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ) και παρελήφθη οριστικά τον Αύγουστο του Έχει χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του Γ Κ.Π.Σ. (μέτρο 2.2) ως έργο με τίτλο : «Ενίσχυση της Πληρότητας, της Ασφάλειας και της Ταχύτητας στην Ενημέρωση των Επιχειρήσεων ΜΜΕ & των Πολιτών με Επέκταση και Αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και Εκσυγχρονισμό της Δικτυακής και Επικοινωνιακής Υποδομής της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας». Το ΟΠΣ υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: Λήψη και αρχειοθέτηση πρωτογενών ειδήσεων, σύνταξη επεξεργασμένων ειδήσεων και δελτίων, διάθεση επεξεργασμένων ειδήσεων και δελτίων. Λήψη και αρχειοθέτηση υλικού από και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού. Λήψη, ψηφιοποίηση και οπτική αναγνώριση αποκομμάτων εφημερίδων. Διαχείριση και πρωτοκόλληση εγγράφων. Διαχείριση περιεχομένου και αρχειοθέτηση νομικών θεμάτων και θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και newsletters. Δικτυακή πύλη. Διαχείριση περιεχομένου φωτογραφικού αρχείου. Παραγωγή πολυμεσικού υλικού από τράπεζες πληροφοριών. Διαχείριση εκδηλώσεων, όπως κέντρα τύπου στα οποία παρέχεται διαπίστευση δημοσιογράφων. Το παραπάνω σύστημα καθώς και μια σειρά άλλων συστημάτων φιλοξενούνται σε περίπου 40 εξυπηρετητές (servers). Η εφαρμογή του ΟΠΣ είναι διαδικτυακή (web based) και κάθε χρήστης έχει Σελίδα 10 από 157

11 κωδικό πρόσβασης. Οι απλοί χρήστες βλέπουν μόνο όσα πρέπει να χρησιμοποιήσουν, ανάλογα με τα δικαιώματα και το ρόλο τους. Η αρχιτεκτονική του εξοπλισμού του ΟΠΣ φαίνεται στο επόμενο σχήμα 1: Σχήμα 1: Λογική αρχιτεκτονική υποσυστημάτων εφαρμογής ΟΠΣ κτιρίου ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Βάσει της ανωτέρω αρχιτεκτονικής, η υλοποίηση των βασικών υπηρεσιών προς τους χρήστες γίνεται μέσω των εξυπηρετητών ονόματι lvfront. Το ΟΠΣ είναι περισσότερο ένα εργαλείο διαχείρισης εγγράφων (document management system) καθώς και υπηρεσία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εξυπηρετεί την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, αρχειοθέτηση πρωτογενών ειδήσεων, σύνταξη και διάθεση επεξεργασμένων ειδήσεων και δελτίων. Επίσης χρησιμοποιείται στη λήψη και αρχειοθέτηση υλικού από και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού, λήψη, ψηφιοποίηση και οπτική αναγνώριση αποκομμάτων εφημερίδων, διαχείριση και πρωτοκόλληση εγγράφων, διαχείριση περιεχομένου και αρχειοθέτηση νομικών θεμάτων και θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ακόμη αποτελεί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πηγή ροής ειδήσεων (newsletters), δικτυακή πύλη, διαχείριση περιεχομένου φωτογραφικού αρχείου, παραγωγή πολυμεσικού υλικού από τράπεζες πληροφοριών καθώς και διαχείριση εκδηλώσεων, όπως κέντρα τύπου στα οποία παρέχεται διαπίστευση δημοσιογράφων. Συμπληρωματικές εφαρμογές Σελίδα 11 από 157

12 Πέραν του ΟΠΣ, συμπληρωματικά έχουν υλοποιηθεί, εγκατασταθεί και λειτουργούν οι παρακάτω εφαρμογές: α) Διοικητικοοικονομική εφαρμογή (ERP) τύπου εξυπηρετητή - πελάτη (client-server) για την υποστήριξη των διαδικασιών της Οικονομικής Διεύθυνσης και της Διεύθυνσης Διοίκησης. β) Διαδικτυακή πύλη βιβλιοθηκών που προσφέρει στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα πλοήγησης στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ, του ΙΟΜ, της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΗΕΜΘ. γ) Διαδικτυακή πύλη περιφερειακού τύπου όπου αναρτάται ηλεκτρονικά ο περιφερειακός έντυπος τύπος. δ) Εφαρμογή ραδιολήψεων που αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα καταγραφής, χαρακτηρισμού, αποθήκευσης και διαχείρισης περιεχομένου ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. ε) Εφαρμογή Πασιθέα και διαδικτυακή πύλη e-πασιθέα που εξυπηρετεί τις λειτουργίες καταγραφής και παρακολούθησης εκδόσεων των εντύπων, διαφημιστικής δαπάνης του Δημοσίου και μετοχολογίου εταιριών που δραστηριοποιούνται στα ΜΜΕ, στις μετρήσεις της κοινής γνώμης κ.ά. στ) Εφαρμογή αγγλόφωνης δικτυακής πύλης που αποτελεί μία συλλογή σύντομων δελτίων ειδήσεων και προσφέρει μία εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Η σχετική ιστοσελίδα επανασχεδιάστηκε και συντηρείται από τη Δ/νση Πληροφορικής με ιδία μέσα, σε συνεργασία με τη Δ/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού. ζ) Εφαρμογή χώρου δημοσίου διαλόγου (forum) που αποτελεί ένα forum μεταξύ πολιτών και δημόσιων φορέων σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ. η) Εφαρμογή διανομής βίντεο της καθημερινής ενημέρωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου (briefing) που αποτελεί την προβολή μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ σε ζωντανή μετάδοση της καθημερινής ενημέρωσης που δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στα ΜΜΕ, καθώς και δυνατότητα αναζήτησης και προβολής ιστορικών αρχείων βίντεο briefing (video.minpress.gr). Από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του ΟΠΣ είναι ότι υποστηρίζει εξ ολοκλήρου όλες τις βασικές λειτουργίες της Υπηρεσίας που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακίνηση και καταχώρηση των εγγράφων, καθώς και τη δημιουργία των διαφόρων τύπων δελτίων τύπου. Η διαχείριση των εγγράφων πραγματοποιείται με τη χρήση πρωτοκόλλου στο οποίο καταγράφονται στοιχεία των εγγράφων και αποδίδεται μοναδικός αριθμός αναφοράς. Το πρωτόκολλο είναι ο μόνος τρόπος εξασφάλισης των συναλλασσόμενων για την κατάθεση εγγράφων και για τους υπαλλήλους το μέσο παρακολούθησης και διεκπεραίωσης υποθέσεων. Η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων γίνεται με τη διαδικασία δρομολόγησης - χρέωσης στους αρμόδιους χειριστές. Έτσι όλοι οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης στα επιχειρησιακά έγγραφα μέσα από το εσωτερικό δίκτυο της ΚΥ της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ είτε μέσω διαδικτύου (Internet). Παράλληλα τηρείται και ιστορικό, τόσο για τη βάση των πληροφοριών όσο και για τα δελτία τύπου, και οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζήτηση με διάφορους συνδυασμούς κριτηρίων που επιλέγουν. Η αλληλεπίδραση των χρηστών με το ΟΠΣ γίνεται είτε μέσω του τοπικού δικτύου της υπηρεσίας (Ethernet 100Mbit/s) εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους που στεγάζονται στο κτίριο της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ, είτε μέσω του Διαδικτύου (WWW-Internet) πάνω από την υποδομή του «Σύζευξις» εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους που βρίσκονται στα Γραφεία Τύπου Επικοινωνίας Εξωτερικού. Σχηματικά ο τρόπος πρόσβασης στις δικτυακές υποδομές φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 2: Σελίδα 12 από 157

13 WWW Livelink r Χρήστες Γραφείων Τύπου Εξωτερικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ Εσωτερικό δίκτυο ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Ροή επικοινωνίας εξωτερικών χρηστών με ΟΠΣ Ροή επικοινωνίας εσωτερικών χρηστών με ΟΠΣ Ροή επικοινωνίας εσωτερικών χρηστών με WWW Χρήστες Κτιρίου ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Σχήμα 2: Διάγραμμα πρόσβασης εσωτερικών/εξωτερικών χρηστών στις δικτυακές υποδομές του κτιρίου ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Η πρόσβαση στις υπηρεσίες διαδικτύου για τους χρήστες της ΚΥ της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ γίνεται μέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και πιο συγκεκριμένα μέσω του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου Metro Ethernet του νέου αναδόχου της Νησίδας 1 (ΟΤΕ Α.Ε.) (η μετάπτωση της ΚΥ της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2009). Από τον κεντρικό ιστότοπο της ΚΥ της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ (www.minpress.gr), πέραν των άλλων υπηρεσιών, διατίθεται σε ζωντανή μετάδοση αλλά και σε αποθηκευμένη μορφή, η καθημερινή ενημέρωση των ΜΜΕ από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο (briefing). Επίσης είναι διαθέσιμη η υπηρεσία αποστολής μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του καθημερινού ενημερωτικού δελτίου/newsletter (αγγλόφωνου περιεχομένου) σε λίστα εγγεγραμμένων χρηστών, ονόματι GreekNewsAgenda, με θέματα γενικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Στην παρούσα φάση, το ΟΠΣ δεν υποστηρίζει επαρκώς προηγμένες υπηρεσίες δημιουργίας, επεξεργασίας, ανάρτησης και διαχείρισης ειδησεογραφικού και πολυμεσικού υλικού, καθώς και επαρκούς αποθήκευσης του παραγόμενου υλικού. Αυτό είναι λογικό καθώς με την πάροδο του χρόνου προέκυψαν νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο των ΤΠΕ. Α1.2.2 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παρουσίαση Computer Room ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Σελίδα 13 από 157

14 Ο υπάρχων εξοπλισμός εφαρμογών και υπηρεσιών της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ βρίσκεται εγκατεστημένος στο computer room της υπηρεσίας το οποίο βρίσκεται στον 3ο όροφο του κτιρίου στη Δ/νση Πληροφορικής. Μια σχηματική αναπαράσταση της χωροταξικής διάταξης του εξοπλισμού στο computer room φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα 3: Σχήμα 3: Εξοπλισμός και υποσυστήματα εφαρμογών κτιρίου ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Στο Rack 1 υπάρχει ένα Sun StorEdge 6300 Cabinet που περιέχει δύο Sun StorEdge 6020 arrays με 14 Χ 73 GB δίσκους το καθένα σε διάταξη RAID 5. Τονίζεται ότι το 1 Disk array είναι για χρήση της βάσης Σελίδα 14 από 157

15 δεδομένων Oracle ενώ το άλλο για το Livelink. Και τα 2 Disk Arrays περιέχουν Fibre Optics δίσκους. Οι δίσκοι είναι ρυθμισμένοι σε διάταξη RAID 5, που σημαίνει ότι από την παραπάνω υπολογιζόμενη χωρητικότητα (14 x 73 GB = TB) διαθέσιμα είναι τα 2/3 αυτών για το κάθε Disk Array. Όλη η διάταξη παίζει το ρόλο του κεντρικού backup και storage της εφαρμογής και της βάσης δεδομένων του Livelink (περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται παρακάτω στην ανάλυση του κάθε υποσυστήματος και υποδικτύου της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ). Στο Rack 2 υπάρχουν: Στην κορυφή του rack βρίσκονται τα modems και το modem rack που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της υπηρεσίας φαξ του Livelink. Τρεις SunFire v40z servers που αποτελούν τον web1, web2 και mail & fax server. Το ρομποτικό σύστημα μαγνητικών κασετών (ένα SunFire v240 και δύο StorEdge L25) που παίζει το ρόλο του backup για τα δεδομένα του Livelink και των περιφερειακών εφαρμογών (π.χ. ERP). Το server cluster (servers db1 & db2) της βάσης δεδομένων (ΒΔ) ORACLE του Livelink (ένα SunFire v240 και δύο SunFire v480). Στο Rack 3 υπάρχουν: Τα panels για τις συνδέσεις δικτύου (μέσω ζευγών οπτικής ίνας) που αφορούν όλους τους ορόφους του κτιρίου της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ. Ένα Cisco Catalyst ports switch που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση των επιμέρους στοιχείων του δικτύου με το κεντρικό (διπλό) switch της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ καθώς και για τη διασύνδεση με τον εξοπλισμό του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Ένα διπλό 3Com 4950 switch σε διάταξη στοίβας με υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας, που παίζει το ρόλο του κεντρικού switch της υπηρεσίας και μέσω του οποίου γίνεται η όδευση των επιμέρους οροφικών switches. Στους μεταγωγούς αυτούς καταλήγουν οι οπτικές απολήξεις από τα επιμέρους σημεία συγκέντρωσης των ορόφων (racks). Εξοπλισμός για τη λήψη του Πρακτορείου Ειδήσεων Associated Press μέσω ραδιολήψεων. Στο Rack 4 υπάρχουν: Οι servers του Livelink lvfront (1 έως 5) πάνω στους οποίους τρέχουν τα βασικά processes (llserver και apache) για την πρόσβαση και υποστήριξη των βασικών λειτουργιών του Livelink. Οι servers του Livelink lvsearch (1 έως 3) πάνω στους οποίους τρέχουν τα βασικά processes (llserver διαφορετικός από τα lvfront) που υποστηρίζουν τη λειτουργία αναζήτησης του Livelink. Δύο 3Com 4924 switches που χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση των lvfront και lvsearch. Δύο Cisco Content Services switches που παίζουν το ρόλο του load balancer για τους lvfront και lvsearch. Δύο Cisco ASA 5520 που αποτελούν το hardware firewall μεταξύ server lan, user lan και DMZ. Στο Rack 5 υπάρχουν: Επιπλέον patch panel για τον τέταρτο όροφο (απαιτείται για το σύστημα των ραδιολήψεων). Το σύστημα των ραδιολήψεων (αναλύεται παρακάτω). Στο Rack 6 υπάρχουν: Τρία Cisco Catalyst 2950 switches για τη διασύνδεση του συστήματος των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Οι servers του συστήματος των ψηφιακών βιβλιοθηκών (αναλύεται παρακάτω). Σελίδα 15 από 157

16 Στο Rack 7 υπάρχουν: Τα δύο modems για τη λήψη από το ΑΠΕ των ειδήσεων των πρακτορείων AFP, Reuters, ΑΠΕ επαρχιακό κ.λπ. Δύο Cisco Catalyst 3750G switches για τη διασύνδεση των διαφόρων servers εφαρμογών. 23 HP Proliant DL 140 servers που διακρίνονται στους: forum1: φιλοξενεί την εφαρμογή του forum της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ. printserver: εξυπηρετητής διαχείρισης δικτυακών εκτυπωτών. video1, videobk, videolb, streaming server: φιλοξενούν την εφαρμογή briefing και το backup των videos του briefing. dir1, dir2: πρωταρχικός και δευτερεύων DNS / DHCP server. director: o load balancer των web servers του δικτυακού τόπου (ουσιαστικά όμως το load balancing επιτελείται από τον web2, που για λόγους απόδοσης (performance) προωθεί αιτήματα στον εαυτό του και στον director. O web1 αναλαμβάνει μόνο σε περίπτωση βλάβης). ocr1, ocr2: χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και εξαγωγή εγγράφων στο ΟΠΣ. ape3, ape4: λήψη και διαχείριση των ειδήσεων των πρακτορείων από το ΑΠΕ. ugate1, ugate2: οι δύο proxy servers για την πρόσβαση στο internet. sgate1, sgate2: οι δύο Linux servers που αποτελούν το software firewall μεταξύ του server lan και DMZ. kerberos1, kerberos2: αποτελούν το εξωτερικό Linux firewall μεταξύ του DMZ και του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. mailrelay: αποτελεί το server που ρυθμίζει την κίνηση και τους κανόνες της εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας. epopteiaweb, epopteiadb: ο web και database server της εφαρμογής e-πασιθέα. NMS (nms2): o server εποπτείας της ορθής λειτουργίας του δικτύου της υπηρεσίας και της πρόληψης και καταγραφής συναγερμών (alarms). Εξοπλισμός για την εφαρμογή του Περιφερειακού Τύπου (τρεις εξυπηρετητές DELL). Υπάρχει και το Rack διασύνδεσης με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ που απεικονίζεται παρακάτω (σχήμα 4): Σελίδα 16 από 157

17 Σχήμα 4: Εξοπλισμός υποδομής ΣΥΖΕΥΞΙΣ κτιρίου ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Παρουσίαση Δικτυακής και Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Το δίκτυο της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ συνδέεται στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις» με γραμμή οπτικής ίνας ονομαστικής ταχύτητας 34 Mbps συμμετρικό. Η ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ανήκει στη νησίδα 1 του Σύζευξις η οποία υλοποιείται σε επίπεδο δικτύου με οπτικό δακτύλιο του ΟΤΕ τεχνολογίας Metro Ethernet. Η ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο μεταγωγής (PBX) της εταιρίας ALCATEL (OmniPCX Enterprise). Συνδέεται στο δρομολογητή με δύο κυκλώματα Primary ISDN 2 Mbps υλοποιώντας VoIP τηλεφωνία. Στον παραπάνω εξοπλισμό έχει προστεθεί και ο εξοπλισμός που προσφέρει στον οργανισμό το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Επίσης έχει ενεργοποιηθεί η ON-NET τηλεφωνία «Σύζευξις», που σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα απευθείας (εκτός ΟΤΕ) κλήσεων σε ανάλογους αριθμούς «Σύζευξις» μέσω ειδικού προθέματος. Δεν υπάρχει στην υφιστάμενη κατάσταση δυνατότητα OFF-NET τηλεφωνίας ή IP τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες τύπου VPN και audio-video-web conferencing. Στο επόμενο σχήμα 5 απεικονίζεται το συνοπτικό διάγραμμα δικτύου (οριζόντια και κάθετη καλωδίωση) καθώς και οι βασικές δικτυακές υποδομές ανά όροφο: Σελίδα 17 από 157

18 Σχήμα 5: Δικτυακή υποδομή κτιρίου ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Πιο αναλυτικά, σε συνέχεια του σχήματος 5, το είδος του δικτυακού εξοπλισμού καθώς και ο αριθμός των ενεργών πορτών/θυρών (χρήστες) ανά όροφο είναι: Ισόγειο: 1 μεταγωγός (switch) 3COM 4228G, με 24 θύρες (24p) ταχύτητας 10/100 με εφεδρικό τροφοδοτικό (Redundant Power Supply) και 1 switch 3COM Baseline 2250 με 48p 10/100. Αριθμός ενεργών θυρών: ~ ος όροφος: 2 switches 3COM 4228G με 24p 10/100 Redundant Power Supply. Αριθμός ενεργών θυρών: ~ ος όροφος: 2 switches Cisco 2950 με 48p 10/100 και 1 switch Levelone με 24p 10/100 (το τελευταίο είναι για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ. Αριθμός ενεργών θυρών: ~ ος όροφος: 2 switches Cisco 2950 με 48p 10/100. Αριθμός ενεργών θυρών: ~ ος όροφος: 2 switches 3COM 4228G με 24p 10/100 Redundant Power Supply, 1 switch Cisco 2950 με 24p 10/100. Επίσης υπάρχει 1 switch Cisco 3750 με 48p 10/100/1000 που είναι για τη διασύνδεση του υποσυστήματος των ραδιολήψεων με το υπόλοιπο δίκτυο. Αριθμός ενεργών θυρών: ~ ος όροφος: 2 switches 3COM 4228G με 24p 10/100 Redundant Power Supply. Αριθμός ενεργών θυρών: ~ Σελίδα 18 από 157

19 6 ος όροφος: 2 switches 3COM 4228G με 24p 10/100 Redundant Power Supply και 1 switch 3COM Office Connect με 8p 10/100/1000. Αριθμός ενεργών θυρών: ~ Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι αναφερόμενοι αριθμοί ενεργών πορτών/θυρών (χρήστες) είναι ενδεικτικοί και αφορούν σε καταγραφή που διεξήχθη από τη Δ/νση Πληροφορικής το Δεκέμβριο του Το συνολικό πλήθος είναι δυναμικό και υπήρξε αύξηση των χρηστών κατά περίπου 10%-20%, λόγω επιστροφής κάποιων υπαλλήλων από τα Γραφεία Τύπου Επικοινωνίας Εξωτερικού που καταργήθηκαν. Όπως φαίνεται στο σχήμα 5, η ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ έχει εγκαταστημένη οριζόντια καλωδίωση ανά όροφο. Εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους του κτιρίου καθώς και των απαιτούμενων ενεργών θυρών, έχουν τοποθετηθεί κατάλληλοι κατανεμητές ανά όροφο σε ειδικά ασφαλισμένο χώρο. Τα καλώδια του δικτύου κορμού ξεκινούν από τον κεντρικό κατανεμητή (στο computer room 3 ου ορόφου) και καταλήγουν στους ενδιάμεσους κατανεμητές. Στο κτίριο της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ έχουν εγκατασταθεί ζεύγη οπτικών ινών που συνδέουν τον κατανεμητή κάθε ορόφου με τον κεντρικό κατανεμητή των οπτικών ινών, που βρίσκεται στο χώρο λειτουργίας των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων (computer room). Οι οπτικές ίνες συνδέονται στον κεντρικό κατανεμητή οπτικών ινών ο οποίος συνδέεται με τους συγκεντρωτές που υλοποιούν τη φυσική διασύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων του 3 ου ορόφου με τα οπτικά switches του κάθε ορόφου. Συνεπώς, το δίκτυο δεδομένων κάθε ορόφου είναι προσπελάσιμο από όλα τα δίκτυα των άλλων ορόφων. Σημειώνεται ότι το ισόγειο του κτιρίου είναι διαχωρισμένο σε δύο επιμέρους τμήματα (δωμάτιο κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και αίθουσα εκδηλώσεων), τα οποία έχουν ανεξάρτητο κατανεμητή το καθένα και η διασύνδεσή τους με το computer room γίνεται ακριβώς όπως και για κάθε άλλο όροφο του κτιρίου (δηλαδή με οπτικές ίνες). Για την υλοποίηση του δικτύου υπολογιστών του κάθε ορόφου έχουν εγκατασταθεί οι κατάλληλοι Fast Ethernet κατανεμητές ανά όροφο. Παρόλα αυτά χρησιμοποιούνται και επιδαπέδια hubs/switches λόγω έλλειψης διαθέσιμων επιτοίχιων δικτυακών πριζών (υπάρχει διαθεσιμότητα σε θύρες στους οροφικούς κατανεμητές). Για την υλοποίηση του κάθετου δικτύου κορμού έχουν αξιοποιηθεί ζεύγη οπτικής ίνας που συνδέουν τους ορόφους του κτιρίου με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός Fast Ethernet (100Mbps) δικτύου κορμού. Συγκεκριμένα έχουν εγκατασταθεί, στο κεντρικό computer room του 3 ου ορόφου, δύο (2) κύριοι μεταγωγείς 3Com 4950 σε διάταξη στοίβας με υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας. Ο ένας αρχικά λειτουργούσε ως κύριος κεντρικός μεταγωγός και ο δεύτερος ως εφεδρικός (συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους για την υλοποίηση αυτόματου μηχανισμού εφεδρείας). Επίσης στον εφεδρικό μεταγωγό συνδέονται και οι εφεδρικές οπτικές συνδέσεις από τους μεταγωγούς ορόφων. Λόγω όμως ανάγκης για χρήση επιπλέον θυρών στον κεντρικό μεταγωγέα, χρησιμοποιήθηκαν για τερματισμό και θύρες από τον εφεδρικό μεταγωγέα με αποτέλεσμα τη δημιουργία μοναδικού σημείου αστοχίας (single point of failure). Επίσης δεν παρέχονται προηγμένες υπηρεσίες ενσωματωμένων τειχών προστασίας (firewall module) καθώς και υπηρεσίες ανίχνευσης κακόβουλης ή ανεπιθύμητης εισβολής (intrusion detection system). Λογικό διάγραμμα υποδικτύων και δικτύου πρόσβασης ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Σελίδα 19 από 157

20 Ακολουθεί το λογικό διάγραμμα των υποδικτύων και του δικτύου πρόσβασης χρήστη (user access LAN) της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ, όπου διακρίνονται τα επιμέρους φυσικά υποδίκτυα και εικονικά υποδίκτυα της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ (για κάθε όροφο υπάρχει διακριτή διευθυνσιοδότηση x, x, κ.ο.κ.), τα επιμέρους τείχη προστασίας ανά υποδίκτυο και οι εξωτερικές διασυνδέσεις με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (σχήμα 6): Σχήμα 6: Λογικό διάγραμμα υποδικτύων και δικτύου πρόσβασης κτιρίου ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Όπως φαίνεται στο σχήμα 6, το εσωτερικό δίκτυο χρηστών (user lan) έχει διαιρεθεί σε επιμέρους εικονικά υποδίκτυα (Virtual lans - Vlans) με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση των δικτυακών πόρων. Αρχιτεκτονική του δικτύου εξυπηρετητών (servers) της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Σελίδα 20 από 157

21 Το παρακάτω σχεδιάγραμμα (σχήμα 7) αποτυπώνει τη φυσική αρχιτεκτονική του Server LAN δικτύου της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ (η διευθυνσιοδότηση είναι της μορφής x). Σ' αυτή συμπεριλαμβάνονται εξοπλισμός εξυπηρετητών, δικτύου και ασφάλειας υποδομών με βάση την υφιστάμενη κατάσταση. Σχήμα 7: Αρχιτεκτονική δικτύου εξυπηρετητών ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σχήμα 7 υπάρχει ο ακόλουθος εξοπλισμός: Σελίδα 21 από 157

22 1) Ένα κεντρικό cluster (Sun Cluster 3.1), που αποτελείται από δύο SunFire V480 servers (Db1, Db2) με Solaris 9 και λειτουργία τύπου active-standby. Οι δύο servers έχουν ένα κοινό storage χώρο. Στον έναν server τρέχει η κεντρική βάση ORACLE 10g και στο δεύτερο o application server του LIVELINK, υπηρεσίες http, https και ο application server TOMCAT. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου εκ των δύο μηχανημάτων, οι εφαρμογές του (ORACLE server, Livelink application server, WEB server, HTTP and Tomcat) μεταφέρονται αυτόματα στον άλλο. Το storage είναι τύπου Sun StorEdge 6300 Cabinet που περιέχει 2 Sun StorEdge 6020 Arrays με 14 Χ 73 GB δίσκους το καθένα και υπάρχει χώρος για επιπλέον επέκταση με τη χρήση 6 αντίστοιχων συστοιχιών. Στο κοινό storage έχουν δημιουργηθεί 4 ομάδες δίσκων σε συστοιχία τύπου RAID5 με δύο δίσκους για hot spare. Στην υφιστάμενη κατάσταση η πληρότητα του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου για τα αρχεία που φυλάσσονται στη βάση δεδομένων είναι της τάξης του 80%. 2) Σαν backup server χρησιμοποιείται ένα SunFire V240 με SOLARIS 9, στο οποίο συνδέονται δύο tape libraries (τύπου Sun StorEdge L25) με δύο tape drivers super DLT και 20 θέσεις ταινιών η κάθε μία. Σαν backup πρόγραμμα χρησιμοποιείται το Veritas Netbackup. O backup server κρατάει τα backups όλων των servers. Για το σκοπό αυτό έχουν εγκατασταθεί netbackup clients σε όλους τους servers όπως επίσης και ειδικός agent για την oracle στους servers Db1, Db2. Το backup είναι αυτοματοποιημένο και ελέγχεται μόνο για τις περιπτώσεις βλάβης ταινιών και τακτικού καθαρισμού των tape drives. 3) Εξυπηρετητής develop. Χρησιμοποιείται ένας server SunFire V240 με SOLARIS 9. Αρχικά χρησίμευσε σαν development σύστημα και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε Oracle και φιλοξενεί αποκλειστικά τη διοικητικοοικονομική εφαρμογή (ERP). 4) Εξυπηρετητής fax-mail. Χρησιμοποιείται ένας server SunFire V40z με Linux Redhat Enterprise. Χρησιμοποιείται σαν mail server για τους εσωτερικούς χρήστες και σαν fax server (Esker VSI Fax server). Στο συγκεκριμένο server υπάρχουν δύο κάρτες DIGIBOARD που παρέχουν 20 (16+4) σειριακές θύρες για τη σύνδεση fax-modems. 5) Εξυπηρετητές Firewall (sgate1, sgate2). Χρησιμοποιούνται HP Proliant DL 140 servers με λογισμικό Linux RedHat enterprise 4 και αποτελούν τα firewalls που συνδέουν τη ζώνη DMZ με το server lan. Στους συγκεκριμένους servers χρησιμοποιούνται τα iptables για firewall και το πρόγραμμα 'shorewall' για τη διαχείριση των κανόνων του firewall. 6) Εξυπηρετητές OCR (ocr1, ocr2). Χρησιμοποιούνται HP Proliant DL 140 servers με λογισμικό Linux RedHat Enterprise 4. Στο συγκεκριμένο μηχάνημα υπάρχει λογισμικό OCR (optical character recognition) όπως επίσης και πρόγραμμα μετατροπής / μορφοποίησης αρχείων MS Word (IQ conversion server). 7) Εξυπηρετητής NMS. Χρησιμοποιείται HP Proliant DL 140 server με το δωρεάν λογισμικό Advenet OpManager για την περιορισμένων δυνατοτήτων επιτήρηση του δικτυακού εξοπλισμού, των εξυπηρετητών και των σταθμών εργασίας. 8) Εξυπηρετητές lvfront (1-5). Χρησιμοποιούνται SunFire T1000 με Solaris10 και οι συγκεκριμένοι servers φέρουν livelink application servers και apache web servers. Οι servers φαίνονται σαν ένας server χρησιμοποιώντας τον Cisco load balancer. Οι servers συνδέονται με NFS με τον κεντρικό Livelink server και βλέπουν τα τοπικά αρχεία του livelink. Επίσης έχουν σύνδεση με τον κεντρικό Database server χρησιμοποιώντας oracle client. 9) Εξυπηρετητές lvsearch1,2,3 (αναζήτησης). Χρησιμοποιούνται SunFire T1000 και φέρουν επί πλέον search engines για το livelink. Τη διανομή/διαχείριση της υπηρεσίας search έχει ο κεντρικός livelink server. Σελίδα 22 από 157

23 10) Για τη σύνδεση των πρακτορείων ειδήσεων χρησιμοποιούνται δύο μισθωμένα κυκλώματα. Για τον τερματισμό της σύνδεσης χρησιμοποιείται μια ομάδα modems. 11) Εξυπηρετητής διαχείρισης βλαβών Afrodite. Τρέχει εφαρμογή βασιζόμενη σε Sybase για την καταχώριση και παρακολούθηση των καθημερινών βλαβών των επιμέρους σταθμών εργασίας των χρηστών και των δικτυακών εκτυπωτών. 12) Εξυπηρετητής DNS-DHCP-Active Directory (Dir1, Dir2). Χρησιμοποιούνται HP Proliant DL 140 servers με λογισμικό Windows Server 2003 R2 με εγκατεστημένες τις αντίστοιχες υπηρεσίες DNS- DHCP και Active Directory. Πρωταρχικός DHCP server είναι ο Dir1 και δευτερεύων (σε περίπτωση βλάβης του πρώτου) είναι ο Dir2, ενώ και οι δύο λειτουργούν ταυτόχρονα σαν DNS servers. Στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας της υπηρεσίας ενεργού καταλόγου (Active Directory), έχει δημιουργηθεί ένας τομέας (domain) με το όνομα minpress, όπου το ρόλο του domain controller έχουν οι Dir1 και Dir2. Επίσης στους Dir1 και Dir2 έχει εγκατασταθεί κεντρικό ιομορφικό λογισμικό που χρησιμοποιείται για την προστασία των σταθμών εργασίας που έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία καταλόγου (Active Directory) από κακόβουλο λογισμικό (escan Corporate Edition). Η διαχείριση του ιομορφικού λογισμικού γίνεται από την κονσόλα διαχείρισης μέσω των Dir1 και Dir2. Τέλος ο Dir1 λειτουργεί και ως NTP server για το συγχρονισμό της ώρας όλων των εξυπηρετητών. 13) Εξυπηρετητές εφαρμογής βιβλιοθηκών. Η αρχιτεκτονική της εν λόγω εφαρμογής φαίνεται στη συνέχεια (Σχήμα 8): Σελίδα 23 από 157

24 SYST STAT DPLX SPD SYST STAT DPLX SPD SYST STAT DPLX SPD SYST STAT DPLX SPD SYST STAT DPLX SPD SYST STAT DPLX SPD MODE MODE MODE MODE MODE MODE 1x 1x 1x 1x 1x 1x 2x 3x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 1 0 B as e T /1 0 B a s e- TX 2x 3x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 1 0 B as e T /1 0 B a s e- TX 2x 3x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 1 0 B as e T /1 0 B a s e- TX 2x 3x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 1 0 B as e T /1 0 B a s e- TX 2x 3x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 1 0 B as e T /1 0 B a s e- TX 2x 3x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 1 0 B as e T /1 0 B a s e- TX /1 0 /1 0 0 B a se -T X /1 0 /1 0 0 B a se -T X /1 0 /1 0 0 B a se -T X /1 0 /1 0 0 B a se -T X /1 0 /1 0 0 B a se -T X /1 0 /1 0 0 B a se -T X Ca tal ys t S ER IE S Ca tal ys t S ER IE S Ca tal ys t S ER IE S Ca tal ys t S ER IE S Ca tal ys t S ER IE S Ca tal ys t S ER IE S Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Σχήμα 8: Αρχιτεκτονική εφαρμογής ψηφιακών βιβλιοθηκών ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Το υποσύστημα του εξυπηρετητή Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) και το υποσύστημα του εξυπηρετητή εφαρμογών αποτελείται το καθένα από δύο εξυπηρετητές τύπου IBM xseries 226 (8488E4G) αντίστοιχα, σε διάταξη συστοιχίας (Cluster). Στα υποσυστήματα αυτά είναι εγκατεστημένο το λειτουργικό λογισμικό Microsoft Windows 2003 Server Enterprise Edition. Επίσης είναι εγκατεστημένο το λογισμικό του εξυπηρετητή βάσεων δεδομένων «Microsoft SQL Server 2005». Το υποσύστημα του εξυπηρετητή διαδικτύου ΕΣΗΕΑ και το υποσύστημα του εξυπηρετητή διαδικτύου ΕΣΗΕΜΘ αποτελείται το καθένα από έναν εξυπηρετητή τύπου IBM xseries 226 (8488E4G). Στα υποσυστήματα αυτά είναι εγκατεστημένο λειτουργικό λογισμικό Microsoft Windows 2003 Server Enterprise Edition. Επίσης είναι εγκατεστημένο το λογισμικό του εξυπηρετητή διαδικτυακών εφαρμογών «Microsoft IIS 6» και το λογισμικό του εξυπηρετητή διαδικτυακών εφαρμογών «Apache Web Server». Tο υποσύστημα του εξυπηρετητή διαδικτύου ΕΣΗΕΜΘ φιλοξενεί υπηρεσίες πιστοποίησης των εγκεκριμένων χρηστών και βασίζεται σε τεχνολογία Microsoft Active Directory Services. Επίσης φιλοξενεί το λογισμικό κεντρικής διαχείρισης του συστήματος backup. Το σύστημα αυτό μπορεί να φιλοξενήσει υπηρεσίες αυτόματης απόδοσης διευθύνσεων τοπικού δικτύου (DHCP), διαμοιρασμού εκτυπωτών (print server), πολιτικών ασφαλείας (Group Policies) κ.α. Σελίδα 24 από 157

25 Το Υποσύστημα Δικτυακής Αποθήκευσης Δεδομένων αποτελεί την καρδιά του συστήματος, καθώς φιλοξενεί το σύνολο της διακινούμενης πληροφορίας όλων των υποσυστημάτων. Το υποσύστημα αυτό είναι το IBM Total Storage DS 400 εξοπλισμένο με 2 storage processors & 14 σκληρούς δίσκους χωρητικότητας 146GB έκαστος σε συστοιχία RAID 5 για βέλτιστη ταχύτητα, ασφάλεια και επεκτασιμότητα. Η συνολική διαθέσιμη χωρητικότητα του συστήματος φτάνει τα 2 ΤΒ. Το υποσύστημα αυτό συνδέεται με τους εξυπηρετητές με τη χρήση τεχνολογίας fiber optic. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός Fiber Optic μεταγωγέα της IBM model IBM SAN 16B-2 EXPRESS. Το Υποσύστημα Αντιγράφων Ασφαλείας διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων σε περίπτωση φυσικής βλάβης του Υποσυστήματος Δικτυακής Αποθήκευσης Δεδομένων ή στην περίπτωση ανεπιθύμητης μεταβολής των δεδομένων μέσω των εφαρμογών. Το υποσύστημα είναι το IBM LTO GEN3 TAPE 400/800, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία και ικανό αποθηκευτικό χώρο για τη λήψη των αντιγράφων ασφαλείας. 14) Εξυπηρετητής βάσης δεδομένων epopteiadb. Πρόκειται για ένα HP Proliant DL 140 server με λειτουργικό λογισμικό Windows Server 2003 R2 Standard Edition. Φέρει λογισμικό Microsoft SQL Server 2005 που αποτελεί και τη βάση δεδομένων της εφαρμογής e-πασιθέα (www.minpress.gr/epasithea). 15) Εξυπηρετητές εφαρμογής ραδιολήψεων. Η αρχιτεκτονική της εν λόγω εφαρμογής, οι υπολογιστικές μονάδες και οι μονάδες λήψης σήματος καθώς και η φυσική αρχιτεκτονική του υποσυστήματος των ραδιολήψεων φαίνεται στα παρακάτω σχήματα (Σχήμα 9, Σχήμα 10, Σχήμα 11): Σελίδα 25 από 157

26 Σχήμα 9: Αρχιτεκτονική υποσυστήματος εφαρμογής ραδιολήψεων ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Σελίδα 26 από 157

27 α/α Φυσική Τύπος Λειτουργικό Εργασίeς ονομασία 1 DVMS SPECTIVA LINUX Καταγραφή 16 σταθμών επίγειας τηλεόρασης, δορυφορικής τηλεόρασης και ραδιοφώνου 2 DAS DELL 6850 WINDOWS ENTERPRISE SERVER 2003 Εξυπηρετητής εφαρμογής και βάσης δεδομένων 3 BDAS DELL 1950 WINDOWS ENTERPRISE SERVER 2003 Backup εξυπηρετητής εφαρμογής και βάσης δεδομένων 4 AI DELL 390 Windows XP Μονάδα λήψης ήχου. Περιλαμβάνει 2 κάρτες λήψης audio σήματος τύπου Terratec Phase 88 στις οποίες οδηγούνται τα 16 κανάλια ήχου των σταθμών τηλεόρασης και ραδιοφώνου 5 STORAGE PC Windows XP Αποθήκευση των ειδήσεων και των αντίστοιχων video 6 ASR1 HP Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της φωνής 7 ASR2 HP Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της φωνής 8 ΗΥ χρηστών DELL 390 Windows XP 6 υπολογιστές χρηστών που είναι εγκατεστημένοι στον 4 ο όροφο της ΓΓΕΕ- ΓΓΜΕ α/α Ονομασία Τύπος Αρ. Μονάδων Εργασία 1 Extron TV Tuner 8 Λήψη επίγειου τηλεοπτικού σήματος 2 Sony FM Tuner 6 Λήψη ραδιοφωνικού σήματος 3 Dreambox SAT Receiver 2 Λήψη δορυφορικού τηλεοπτικού σήματος [Υπάρχουν και 2 spare από την αρχική έκδοση, πριν μπουν στην θέση τους 2 επιπλέον ραδιοφωνικοί δέκτες] Σχήμα 10: Περιγραφή εξοπλισμού εφαρμογής ραδιολήψεων ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Σελίδα 27 από 157