Τερματισμός της Απασχόλησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τερματισμός της Απασχόλησης"

Transcript

1 Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Τερματισμός της Απασχόλησης 4 η Ημέρα 17/6/2014 Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος ΜΕΡΟΣ Α'

2 Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (ΔΕΔ) Αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδικάζει όλες τις εργατικές διαφορές που σχετίζονται με τον τερματισμό της απασχόλησης εργοδοτουμένων, συμπεριλαμβανομένου: πληρωμή αντί προειδοποίησης πληρωμή λόγω πλεονασμού αξιώσεις που πηγάζουν απο την εργοδότηση (δεδουλευμένοι μισθοί, ετήσιες άδειες, 13ος μισθός ή φιλοδώρημα) Εκδίκαση αστικών διαφορών στη βάση του περί Προστασίας ας της Μητρότητας η Νόμου Εκδίκαση περιπτώσεων άνισης μεταχείρισης Εκδίκαση περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας Εκδίκαση διαφορών μεταξύ Ταμείων Προνοίας και των μελών τους. Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (ΔΕΔ) Μέγιστο ποσό αποζημίωσης ης -2 ετών μισθοί Ο εργοδότης πληρώνει μέχρι τον 1 χρόνο. Από τον 1 χρόνο και μετά πληρώνει το Ταμείο Πλεονασμού Για αξιώσεις που υπερβαίνουν τους μισθούς 2 ετών, αρμόδια είναι τα Επαρχιακά Δικαστήρια

3 Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος Καθορίζει Κ θ πότε ο τερματισμός της απασχόλησης είναι νόμιμος Περιγράφει τα δικαιώματα του εργοδοτούμενου που απολύθηκε παράνομα ή νόμιμα για λόγους πλεονασμού Αφορά μόνο σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Νόμιμοι Λόγοι Τερματισμού της Απασχόλησης 1. Ο εργοδοτούμενος παραλείπει να εκτελέσει την εργασία του κατ ευλόγως ικανοποιητικό τρόπο. 2. Λόγοι πλεονασμού 3. Ανώτερη βία, πολεμική ενέργεια, πολιτική εξέγερση, θεομηνία ή καταστροφή των εγκαταστάσεων με πυρκαϊα 4. Ο εργοδοτούμενος επιδεικνύει τέτοια διαγωγή ώστε να καθιστά τον εαυτό του υποκείμενο σε απόλυση χωρίς προειδοποίηση. 5. Συμπλήρωση κανονικής ηλικίας αφυπηρέτησης 6. Συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας 7. Λήξη σύμβασης τακτής περιόδου Εάν ο τερματισμός της απασχόλησης έγινε για οποιοδήποτε άλλο λόγο τότε είναι παράνομος.

4 Λόγοι που ουδέποτε συνιστούν νόμιμο λόγο απόλυσης Η ιδιότητα μέλους Συντεχνίας. Η συμμετοχή σε συντεχνιακές δραστηριότητες εκτός ωρών εργασίας ή εντός με τη συγκατάθεση του εργοδότη. Η ιδιότητα μέλους Επιτροπής ασφαλείας. Η επιζήτηση αξιώματος ως αντιπροσώπου των εργατών. Η καλόπιστη υποβολή παραπόνου ή η συμμετοχή σε διαδικασία εναντίον του εργοδότη για παραβίαση αστικής ή ποινικής φύσης νόμων ή κανονισμών ή η προσφυγή σε αρμόδια διοικητική αρχή. Λόγοι που ουδέποτε συνιστούν νόμιμο λόγο απόλυσης Φυλή, χρώμα, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, θρησκεία, πολιτικές απόψεις, εθνική προέλευση, κοινωνική καταγωγή. Εγκυμοσύνη ή μητρότητα. Λήψη γονικής άδειας ή άδειας για λόγους ανωτέρας βίας.

5 Ειδική περίπτωση: Εξαναγκασμός σε παραίτηση Εργοδοτούμενος νομίμως παραιτείται λόγω της διαγωγής του εργοδότη Το βάρος απόδειξης εξαναγκασμού σε παράιτηση έχει ο εργοδοτούμενος, όχι ο εργοδότης Παράνομη απόλυση έστω και αν ο εργοδοτούμενος εγκαταλείπει την εργασία του Ο εργοδότης πρέπει να είναι ένοχος διαγωγής που συνιστά σημαντική παράβαση της σύμβασης εργασίας που φθάνει μέχρι τη ρίζα της ή που δείχνει ότι δεν προτίθεται πλέον να δεσμεύεται από ένα ή περισσότερους ρ ουσιώδεις όρους της σύμβασης. Αντικειμενική εκτίμηση των δεδομένων και περιστάσεων και όχι υποκειμενικές ευαισθησίες. Ειδική περίπτωση: Εξαναγκασμός σε παραίτηση Ο εργοδοτούμενος πρέπει να αποφασίσει αμέσως μετά τη σχετική διαγωγή του εργοδότη αλλά και να είναι προσεκτικός ώστε να μην εγκαταλείψει την εργασία του πρόωρα Παραδείγματα: Χωρίς συμφωνία, αναστολή από τον εργοδότη κατά το δοκούν των υπηρεσιών του εργοδοτούμενου και εξαρτησή τους από τις εκάστοτε αυξομειώσεις των εργασιών (αναστολή εργασιών χωρίς συμφωνία). Μονομερής αθέτηση ή τροποποίηση ουσιωδών όρων της σύμβασης Αλλαγή καθηκόντων, αλλαγή της θέσης ή του βαθμού, αλλαγή όρων εργασίας, αλλαγή τόπου εργασίας χωρίς συμβατική υποχρέωση να πράξει τούτο.

6 Ειδική περίπτωση: Εξαναγκασμός σε παραίτηση Μη έγκαιρη καταβολή του μισθού. Μη προσφορά εργασίας σε εργοδοτούμενο που είναι έτοιμος για προσφορά των υπηρεσιών του. Απαίτηση για ένταξη σε σύστημα βάρδιας. Πρόσαψη ανυπόστατων κατηγοριών για διάπραξη κλοπής. Υβρισίες, ανάρμοστη συμπεριφορά, χειροδικίες. Επιβολή εργασίας μερικής απασχόλησης αντί πλήρους και αντιστρόφως Διαθεσιμότητα άνευ απολαβών χωρίς ρς συμβατική πρόνοια - πειθαρχικός κώδικας. Μη καταβολή συμφωνηθεισών αυξήσεων Ειδική περίπτωση: Εξαναγκασμός σε παραίτηση Εάν η αποχώρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλεται σε εξαναγκασμό σε παραίτηση, τότε είναι οικειοθελής αποχώρηση χωρίς κανένα δικαίωμα για τον αποχωρούντα. Μερικά παραδείγματα: Αποχώρηση μετά από μη αποδοχή αιτημάτων βελτίωσης μισθού/ωφελημάτων. Αποχώρηση μετά από καλόπιστους ισχυρισμούς του εργοδότη για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων. Αποχώρηση μετά από άρνηση αποδοχής νόμιμης μετάθεσης. Αποχώρηση μετά από άρνηση του εργοδότη να υπογράψει τη συλλογική σύμβαση του κλάδου. Διαγωγή εργοδότη αντικειμενικά αποδεκτή, υποκειμενικά κριθείσα ως «απαράδεκτη» - υπερβολική ευαισθησία. «Απόλυση» από μη εργοδότη

7 Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος ΜΕΡΟΣ Β' Νόμιμοι Λόγοι Πλεονασμού: Πλεονασμός Ο εργοδότης έπαυσε ή προτίθεται να παύσει να διεξάγει την επιχείρηση στην οποία απασχολείται ο εργοδοτούμενος (πχ Κλείσιμο Επιχείρησης) Ο εργοδότης έπαυσε ή προτίθεται να παύσει να διεξάγει επιχείρηση στον τόπο που απασχολείται ο εργοδοτούμενος (πχ Κλείσιμο καταστήματος/γραφείων ή μετακόμιση σε νέες εγκαταστάσεις) Όμως - Αλλαγή του τόπου απασχόλησης δεν συνεπάγεται πάντα πλεονασμό αν, κατά τη γνώμη του ΔΕΔ, είναι λογικό να αναμένεται πως ο εργοδοτούμενος θα συνεχίσει την απασχόληση του στο νέο τόπο. Θέμα βαθμού - λαμβάνονται υπόψιν οι προσωπικές συνθήκες του εργοδοτούμενου, οι δυσκολίες, οι ταλαιπωρίες, οι κίνδυνοι κ.λπ. για να αποφασιστεί το λογικό ή μή.

8 Πλεονασμός Μη Λογικό να συνεχίσουν στον νέο τόπο: Από την Αθηαίνου στα Λατσιά. Από τα Λατσιά στους Εργάτες (παιδί ασθματικό, το εργοστάσιο δίπλα στο σπίτι). Από τη Λάρνακα στη Λεμεσό (παιδί σε ιδιαίτερα τα απογεύματα). Από τη Λευκωσία στο Ζύγι (μεταφορά με έξοδα των εργαζομένων). Από την Αθηαίνου στο Δάλι (είχε μικρά παιδιά σε δημοτικό δίπλα από το εργοστάσιο). Από την Ορμήδεια στη Λάρνακα (3 παιδιά με άντρα ψαρά, υπέργηρος πατέρας με εγκεφαλικό, εξωσωματική γονιμοποίηση). Λογικό να συνεχίσουν στον νέο τόπο: Από Έγκωμη στους Εργάτες και κάλυψη όλων των εξόδων μεταφοράς. Από Καϊμακλί στην Αγία Βαρβάρα. Πλεονασμός Ένεκα οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης: Εκσυγχρονισμός, μηχανοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στις μεθόδους παραγωγής ή οργανώσεως η οποία ελαττώνει τον αριθμό των αναγκαιούντων εργοδοτουμένων: πχ Μηχανογράφηση τμήματος Εστιατόριο - Μετατροπή από a la carte σε μπουφέ Αλλαγές στα προϊόντα ή στις μεθόδους παραγωγής ή στις αναγκαιούσες ειδικότητες των εργοδοτουμένων. πχ Ανικανότητα προσαρμογής στην νέα τεχνολογία Τροποποίηση/Εισαγωγή νομοθεσίας που απαιτεί την κατοχή ειδικών προσόντων

9 Πλεονασμός - Αναδιοργάνωση επιχείρησης Η επιλογή των μεθόδων παραγωγής και οργάνωσης αποτελεί εργοδοτικό δικαίωμα. Όμως η αλλαγή/αναδιοργάνωση πρέπει να είναι σοβαρή για να δικαιολογεί πλεονασμό. Απόλυση ενός και ανάθεση καθηκόντων σε άλλο ΔΕΝ αποτελεί αναδιοργάνωση. Άλλο η αναδιοργάνωση του συνόλου της επιχείρησης ή τμήματος της και άλλο η ανανέωση προσωπικού. Πρέπει βάσει αντικειμενικού ελέγχου να αποδειχτεί το περιεχόμενο και η ουσία αυτής της αναδιοργάνωσης που καθιστά αναγκαια την κατάργηση θέσης εργασίας. Η αναδιοργάνωση είναι σειρά από πράξεις της εργοδοτικής πλευράς οι οποίες κατατείνουν στην αλλαγή και τη μεταβολή αυτής καθαυτής της δομής της επιχείρησης ή των συνθηκών λειτουργίας της κατά τρόπο ουσιώδη και σοβαρό και που καταλήγουν στην ουσιαστική αλλαγή της φύσης των καθηκόντων των επηρεαζομένων εργαζομένων. Πλεονασμός Ένεκα οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης: Καταργήσεις Τμημάτων Δυσκολίες στην τοποθέτηση προϊόντων στην αγορά ή πιστωτικές δυσκολίες. Έλλειψη παραγγελιών λώ ή πρώτων υλών. Σπάνη μέσων παραγωγής.

10 Πλεονασμός Ένεκα οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης: Περιορισμός του όγκου της εργασίας ή της επιχείρησης ΑΛΛΑ: Εποχιακή ή περιοδική μείωση του όγκου της εργασίας δεν αποτελεί πλεονασμό Οι λόγοι δημιουργίας πλεονασμού δεν πρέπει να είναι προβλεπόμενο ότι θα εξαληφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά να παρατείνονται τουλάχιστον στο απρόβλεπτο σχετικώς μέλλον. Ο νόμος δεν καθορίζει ποσοστό περιορισμού του κύκλου εργασιών. Δεν υπάρχει φόρμουλα που να το καθορίζει. Πλεονασμός Η διάγνωση και διαπίστωση περιορισμού του όγκου εργασίας δεν μπορεί να στηρίζεται στα οικονομικά πεπραγμένα μιας σύντομης διάρκειας περιόδου. Περιορισμός του όγκου εργασίας της επιχείρησης και όχι του εργοδοτούμενου. Πχ Μπορεί να δικαιολογούνται πλεονασμοί στην αποθήκη αλλά όχι στο λογιστήριο. Απόλυση για λόγους οικονομίας δεν αποτελεί πλεονασμό. Άλλο οι λόγοι οικονομίας και άλλο οι οικονομικοί λόγοι. Η ζημιά μιας επιχείρησης ης και μάλιστα η λογιστική (ζημιές ς που οφείλονται σε ανείσπρακτες οφειλές) μπορεί να οφείλεται σε πληθώρα λόγων άσχετων με τον όγκο εργασίας.

11 Πλεονασμός Επίσης: Εκεί που η οικονομική κατάσταση εμφανίζει συνεχώς αυξανόμενο παθητικό, δεν είναι λόγοι οικονομίας αλλά οικονομικοί, που μπορεί ανάλογα με την περίπτωση να αποτελεί λόγο πλεονασμού. ού Η αξία των διεξαχθεισών εργασιών συνιστά ορθή, αν όχι την ορθότερη ένδειξη του όγκου της εργασίας. Απλώς πρόσληψη υπαλλήλου σε επιχείρηση δεν αναιρεί τυχόν υπάρχον πλεονασμό. Μπορεί να πλεονάζει αποθηκάριος αλλά να χρειάζεσαι καθαρίστρια. (Αλλά) δεν μπορεί μια επιχείρηση να απολύει ένα εργοδοτούμενο με μακρά υπηρεσία για λόγους υποτίθεται οικονομικούς και την ίδια ώρα να προσλαμβάνει τέσσερις άλλους. Η επίκληση και μόνο του πλεονασμού δεν αποδεικνύεται χωρίς προσαγωγή οικονομικών στοιχείων. Ο ψηλός μισθός κλπ. δεν αποτελούν λόγους επιλογής ενός εργοδοτούμενου για κήρυξη του ως πλεονάζοντος αλλά από την άλλη, η αρχαιότητα ενός εργοδοτούμενου από μόνη της δεν εμποδίζει την επιλογή του ως πλεονάζοντος. Όχι last in - first out. Πλεονασμός - Συνθήκες πληρωμής από ΤΠΠ 1. Μη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας. 1. Συνεχής απασχόληση στον ίδιο εργοδότη για 104 εβδομάδες. Υπάλληλος με μικρότερη υπηρεσία μπορεί να είναι πλεονάζον αλλά δεν δικαιούται πληρωμή 1. Τερματισμός απασχόλησης από τον εργοδότη. 1. Στην περίπτωση που η απασχόληση η τερματίζεται μέσα στους 12 μήνες πριν τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας, η πληρωμή μειώνεται κατά 1/12 για κάθε συμπληρωμένο μήνα.

12 Πλεονασμός - Ακύρωση πληρωμής από ΤΠΠ Εάν πριν τον πλεονασμό προσφερθεί από τον εργοδότη άλλη ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ εργασία και ο εργοδοτούμενος ΠΑΡΑΛΟΓΑ αρνηθεί, τότε δεν δικαιούται πληρωμή. Η προσφορά πρέπει να γίνεται πριν τον τερματισμό της απασχόλησης. Η προσφορά να είναι συγκεκριμένη και χωρίς αιρέσεις. Η προσφορά είναι κατάλληλη όταν η θέση και ο μισθός/ωφελήματα δεν είναι υποδεέστερα της θέσης που κατέχει. Για το λογικό της απόρριψης λαμβάνονται υπόψιν προσωπικοί παράγοντες, όπως οικoγενειακές περιστάσεις, θέματα κατοικίας, ανάγκες μόρφωσης των τέκνων ή άλλες προσωπικές συνθήκες και περιστάσεις. Πλεονασμός - Ακύρωση πληρωμής από ΤΠΠ Περιπτώσεις που διατάχθηκε πληρωμή: Προσφορά όμοιας εργασίας με χαμηλότερο μισθό. Προσφορά υπό αίρεση (εάν διπλασιάσουν την παραγωγικότητα τους). Προσφορά πλήρους απασχόλησης αντί μερικής και αντίστροφα. Προσφορά σε θυρωρό με προβλήματα υγείας θέσης θυρωρού - καθαριστή. Προσφορά εργασίας βάρδιας αντί κανονικού ωραρίου. Προσφορά εργασίας από τον ίδιο εργοδότη εννιά μέρες μετά την απόλυση. Προσφορά θέσης με τον ίδιο μισθό αλλά ιεραρχικά κατώτερης. Περιπτώσεις που ΔΕΝ διατάχθηκε πληρωμή: Προσφορά εργασίας σε νέα, υγιή γυναίκα από την Κέννεντυ στη Ρηγαίνης Αποθηκάριος/πωλητής αρνήθηκε να κάνει και κατ οίκον διανομή. Άρνηση αποδοχής εργασίας με επίκληση λόγων υγείας χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό. Προσφορά της ίδιας εργασίας σε απόσταση 16 χιλιομέτρων.

13 Πλεονασμός - Ακύρωση πληρωμής από ΤΠΠ Τερματίζεται η σύμβαση απασχόλησης συνεπεία αλλαγής εργοδότη και ο νέος εργοδότης ανανεώνει την υφιστάμενη σύμβαση απασχόλησης. Νοείται ότι το ΔΕΔ μπορεί να διατάξει πληρωμή πλεονασμού εάν ο εργοδοτούμενος αποδείξει εύλογη αιτία για την μη αποδοχή της προσφοράς ανανέωσης της σύμβασης από τον νέο εργοδότη και το ΔΕΔ την θεωρήσει ικανοποιητική. «Αλλαγή εργοδότη» επέρχεται μόνο ως αποτέλεσμα μεταβίβασης μιας επιχείρησης ή τμήματος της «ως έχει» από τον προηγούμενο εργοδότη στον νέο. Τα χρόνια υπηρεσίας στον προηγούμενο εργοδότη λογίζονται ως χρόνια υπηρεσίας στον νέο. Πλεονασμός - Ακύρωση πληρωμής από ΤΠΠ Ο εργοδότης είναι εταιρεία και μεταθέτει τον εργοδοτούμενο σε κατάλληλη απασχόληση ασ σε άλλη εταιρεία με την οποία οία είναι συνδεδεμένη (=θυγατρική η μία της άλλης ή και οι δύο θυγατρικές τρίτης - Αρ. 148 Περί Εταιρειών Νόμου). Πριν τον τερματισμό της απασχόλησης, άλλος εργοδότης που είναι εταιρεία,, στην οποία ο προηγούμενος εργοδότης είναι κύριος μέτοχος ή ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, προσφέρει στον εργοδοτούμενο κατάλληλη απασχόληση. Τα χρόνια υπηρεσίας στον προηγούμενο εργοδότη μετρούν έναντι του νέου.

14 Πλεονασμός - Καθορισμός ύψους πληρωμής ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (8) ½ (15) (15) ½ (17½) (20) (26 εβδομάδες ή περισσότερο = 1 έτος) (75½) Εβδομαδιαίες απολαβές βςμγ μέγιστο = βασικές ασφαλιστέες αποδοχές χςχ = (χωρίς αλλαγή σε σχέση με το 2013) «Εργοδοτούμενος» μέτοχος, ιδιωτικής εταιρείας χωρίς σύμβαση εργασίας ή και χωρίς να συνάγεται ύπαρξη σχέσης εργοδότη - εργοδοτούμενου: Εβδομαδιαίο ημερομίσθιο Χ 1% Χ 52Χ έτη υπηρεσίας. Πλεονασμός - Προτεραιότητα πρόσληψης απολυθέντων Προτεραιότητα στην πρόσληψη έχουν οι απολυθέντες για λόγους πλεονασμού εάν: Οι ανάγκες της επιχείρησεις δημιουργήθηκαν εντός 8 μηνών αφότου προέκυψε ο πλεονασμός. Αφορά εργατική δύναμη του αυτού τύπου ή της αυτής ειδικότητας. Λαμβανομένων μ υπόψιν των αναγκών λειτουργίας της επιχείρησης. Δεν υπάρχει υποχρέωση για προσφορά του ίδιου μισθού.

15 Πλεονασμός Πριν την διενέργεια απολύσεων για λόγους πλεονασμού πρέπει να απαντήσουμε τα εξής 2 ερωτήματα: 1) Συντρέχουν στην επιχείρηση λόγοι πλεονασμού όπως αυτοί ΡΗΤΑ καθορίζονται από τον Νόμο; Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ: 2) Με ποιά κριτήρια καθορίζω πόσοι και ποιοι εργαζόμενοι πλεονάζουν; Κάποιες περιπτώσεις είναι πιο ξεκάθαρες από άλλες. Πχ Κλείσιμο καταστήματος vs Μείωση του όγκου εργασιών Πρέπει να δίδεται τουλάχιστο ένας μήνας προειδοποίηση προς τον/την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Με απόφασή του το ΔΕΔ έκρινε νόμιμο μμ τον τερματισμό μ της απασχόλησης ης εγγύου (Νόμος για την Προστασία της Μητρόττας) για λόγους πλεονασμού. Συνίσταται ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση μαζικών απολύσεων/πλεονασμών, και στην περίπτωση που πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, μπορεί να χρειαστεί να εφαρμοστούν οι πρόνοιες του Περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμου Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος ΜΕΡΟΣ Γ'

16 Ο εργοδοτούμενος παραλείπει να εκτελέσει την εργασία του κατά εύλογα ικανοποιητικό τρόπο Προσωρινή ανικανότητα λόγω ασθένειας, τοκετού, νόσου ή βλάβης δεν εμπίπτει σε αυτή την παράγραφο. Ο εργοδοτούμενος πρέπει να επιδεικνύει λογική αποτελεσματικότητα (reasonable efficiency), όχι μέγιστη αποτελεσματικότητα (utmost efficiency). Προειδοποίηση (warning) πριν την προειδοποίηση (notice) Πάντοτε δίνεται προειδοποίηση (notice) Αφορά: Πλημμελή εκτέλεση/διεκπεραίωση καθηκόντων. Πχ Υπεύθυνη finishing σε εταιρεία υποδημάτων δεν έλεγχε καλά το τελικό προϊόν με αποτέλεσμα κατ' επανάληψη να τα επιστρέφουν πίσω οι πελάτες - βρέθηκαν παπούτσια με βελόνες συρραφής. Καθυστερημένη προσέλευση και άνευ άδειας απουσία. Πχ Μπάρμαν σε ξενοδοχείο καθυστερούσε συνεχώς να προσέλθει στην εργασία του ενώ μια φορά δεν ήρθε καθόλου 'γιατί ένιωθε μεθυσμένος και δεν μπορούσε να δουλέψει'. Ο εργοδοτούμενος παραλείπει να εκτελέσει την εργασία του κατά εύλογα ικανοποιητικό τρόπο Αφορά: Αδικαιολόγητη/παρατεταμένη απουσία. Εργοδοτούμενη ως δακτυλογράφος απουσίαζε συχνά και αδιακαιολόγητα από την εργασία της δημιουργώντας προβλήματα στο γραφείο και της έγιναν προειδοποιήσεις. Όταν παράτεινε την καλοκαιρινή της άδεια κατά 3 μέρες και παρά τις σαφείς εντολές του εργοδότη να επιστρέψει κανονικά, απολύθηκε. Μειωμένη απόδοση. Πχ Ορχήστρα σε ξενοδοχείο πολλών αστέρων έπαιζε φάλτσα το ίδιο μονότονο ρεπερτόριο. Οι πελάτες την αξιολογούσαν από 'fair' μέχρι 'bad'. Νωχέλεια/Αδιαφορία. Πχ Εργοδοτούμενος σε αλευρόμυλο σταμάτησε να ενδιαφέρεται για την δουλειά του και ήταν αδιάφορος μετά που απορρίφθηκαν τα αιτήματα που υπέβαλε μέσω της συντεχνίας του. Απολύθηκε μετά από αριθμό προειδοποιήσεων. Κωλυσιεργία

17 Ο εργοδοτούμενος παραλείπει να εκτελέσει την εργασία του κατά εύλογα ικανοποιητικό τρόπο Αφορά: Προβλήματα υγείας Να μην είναι προσωρινής φύσης Να εμποδίζουν την ικανοποιητική εκτέλεση εργασίας Ο ιατρός ΔΕΝ δίνει άδεια ασθενείας αλλά ΣΥΣΤΗΝΕΙ άδεια ασθενείας Την ευθύνη εξακρίβωσης της καταλληλότητας για εργασία έχει ο εργοδότης Ο εργοδότης, με δικά του έξοδα, μπορεί να στείλει τον εργοδοτούμενο για εξέταση - Βαρύνουσα σημασία έχει η άποψη του θεράποντα ιατρού και όχι του γιατρού της επιχείρησης - Φράουλες - Παλαιχώρι Συνεχείς απουσίες λόγω ασθένειας Ανώτερη βία, πολεμική ενέργεια, πολιτική εξέγερση... Ανώτερη βία, πολεμική ενέργεια, πολιτική εξέγερση, θεομηνία ή καταστροφή των εγκαταστάσεων με πυρκαϊα, μη οφειλόμενη σε εσκεμμένη ενέργεια ή αμέλεια του εργοδότη Ισαάκ & Σολωμού Τ/Κ καμαριέρες ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο δεν μπορούσε να εγγυθεί την ασφάλεια τους.

18 Λήξη σύμβασης τακτής περιόδου Σε 30 μήνες, συνεχείς ή διακεκομμένοι, εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου μεταβάλλεται σε αορίστου χρόνου εκτός εάν: οι ανάγκες είναι προσωρινές(πχ Πολιτικός μηχανικός για επίβλεψη συγκεκριμένου έργου που διαρκεί πέραν των 30 μηνών) αναπλήρωση απουσιάζοντος εργοδοτούμενου (πχ Αντικατάσταση συναδέλφου που απουσιάζει με λόγους ασθενείας/εγκυμοσύνη) όταν ο εργοδοτούμενος βρίσκεται υπό δοκιμασία (πχ απόκτηση επαγγελματικού τίτλου συναφή με τα καθήκοντά του) ) Το ΔΕΔ μπορεί να θεωρεί ότι μια σύμβαση ή σειρά συμβάσεων πρέπει να θεωρηθούν ως σύμβαση αορίστου χρόνου. Αν η μη ανανέωση οφείλεται σε πλεονασμό, ο εργοδοτούμενος δικαιούται πληρωμή από το Τ.Π.Π. Συμπλήρωση κανονικής ηλικίας αφυπηρέτησης Βάσει εθίμου, νόμου, συλλογικής σύμβασης, σύμβασης, κανόνων της εργασίας ή άλλως.

19 Συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας 65 χρόνια για όλους, άντρες και γυναίκες. Ο εργοδοτούμενος επιδεικνύει τέτοια διαγωγή ώστε να καθιστά τον εαυτό του υποκείμενο σε απόλυση χωρίς προειδοποίηση Η απόλυση πρέπει να γίνει εντός λογικού χρονικού διαστήματος από του γεγονότος που του έδωσε το δικαίωμα απόλυσης. Δεν μπορεί να επικαλεστεί κάποιος για παράδειγμα ξυλοδαρμό συναδέλφου 3 μήνες μετά το συμβάν. Τα περιστατικά κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης σε συνάρτηση με τη φύση της επιχείρησης και τη θέση του εργοδοτούμενου ΚΕΜ TAXI -Vs- Αναστάσης Τρύφωνος: «γ... το Θεό σας, γ... την Παναγία σας. Τα αυτοκίνητα ας μείνουν μαύρα και σκοτεινά που την κκελλέ τους γι αυτοκίνητα...» (Ενώπιον πελατών - περιφρόνηση που υπονομεύει την επιχείρηση και τη φήμη της ως δημόσιας μεταφορικής εταιρείας.)

20 Ο εργοδοτούμενος επιδεικνύει τέτοια διαγωγή ώστε να καθιστά τον εαυτό του υποκείμενο σε απόλυση χωρίς προειδοποίηση Για να αποφασιστεί κατά πόσο κακή γλώσσα, αναίδεια ή απειθαρχία στην απασχόληση αποτελούν παράπτωμα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όχι μόνο τα λόγια αλλά και ο τρόπος ή το περιβάλλον που λέχθησαν. Η απόλυση να είναι η εύλογη κατάληξη του μέσου συνετού εργοδότη. Παραδείγματα: Εσκεμμένη ανυπακοή σε νόμιμη και λογική οδηγία. Οικειοποίηση αγαθών/υλικών του εργοδότη Επαναλαμβανόμενη παράβαση κανόνων εργασίας με συνέπεια την πρόκληση ζημιών. Απρεπής διαγωγή/εξύβριση. Ανάρμοστη συμπεριφορά Χειροδικία σε προϊστάμενο/εργοδότη Διαπληκτισμός εργοδοτουμένων μεταξύ τους «Κλοπή» πελάτη του εργοδότη, ανταγωνιστική εργασία, κλοπή από συνάδελφο. Ο εργοδοτούμενος επιδεικνύει τέτοια διαγωγή ώστε να καθιστά τον εαυτό του υποκείμενο σε απόλυση χωρίς προειδοποίηση Μεταξύ άλλων τα ακόλουθα μπορεί να αποτελούν λόγο απόλυσης χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα με τα περιστατικά της κάθε υπόθεσης. Διάπραξη σοβαρού παραπτώματος από τον εργοδοτούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διάπραξη ποινικού αδικήματος από τον εργοδοτούμενο κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του χωρίς τη ρητή ή σιωπηρή συγκατάθεση του εργοδότη του. Απρεπής διαγωγή του εργοδοτούμενου κατά το χρόνο της εκτέλεσης των καθηκόντων του (πχ Το σεξ στο χώρο εργασίας απαγορεύεται). Σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παράβαση ή παραγνώριση κανόνων της εργασίας ή άλλων κανόνων σε σχέση με την απασχόληση. Η υποψία τέλεσης σοβαρού παραπτώματος ΔΕΝ συνιστά νόμιμο λόγο απόλυσης.

21 Προειδοποίηση από τον Εργοδότη στον Εργοδοτούμενο Παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις πλεονασμού και όταν ο εργοδοτούμενος παραλείπει να εκτελέσει την εργασία του κατ ευλόγως ικανοποιητικό τρόπο. Περίοδος Συνεχούς Απασχόλησης (Εβδομάδες) Ελάχιστη Προειδοποίηση (Εβδομάδες) και άνω 8 Εάν όμως ο εργοδοτούμενος απολύεται εντός της δοκιμαστικής περιόδου, δεν δικαιούται προειδοποίησ Προειδοποίηση από τον Εργοδότη στον Εργοδοτούμενο Πληρωμή αντί προειδοποίησης: Ασθενής - Έξι μήνες αφότου αρρώστησε (αντίθετη νομολογία). Εργατικό Ατύχημα - Αναστολή προειδοποίησης. Προειδοποίηση και ετήσια άδεια δεν συντρέχουν. Αδύνατη η μονομερής μ ανάκληση η της προειδοποίησης. ης Απουσία με απολαβές 8 ώρες την εβδομάδα, 40 ώρες συνολικά, συμφωνία με τον εργοδότη, για να βρει δουλειά.

22 Προειδοποίηση από τον Εργοδοτούμενο στον Εργοδότη Περίοδος Συνεχούς Ελάχιστη Απασχόλησης Προειδοποίηση (Εβδομάδες) (Εβδομάδες) και άνω 3 «Φύγε από τώρα»; Δικαίωμα σε αποζημίωση Δίδεται σε περίπτωση παράνομης απόλυσης Πληρωμή προειδοποίησης αν δεν δόθηκε πριν την απόλυση. Πληρωμή ή αποζημιώσεων: Minimum όσα θα έπαιρνε αν ήταν πλεονάζον. Maximum δύο ετήσιοι μισθοί. Το ποσό πέραν του ενός ετήσιου μισθού καταβάλλεται από το Τ.Π.Π. Λαμβάνονται υπόψιν τα ημερομίσθια του, η διάρκεια υπηρεσίας, η απώλεια προοπτικής σταδιοδρομίας, οι συνθήκες της απόλυσης και η ηλικία. Διάκριση στη βάση του φύλου (Νομοθεσία περί Ίσης Μεταχείρισης ανδρών και γυναικών) Όλα τα πληρώνει ο εργοδότης, χωρίς μίνιμουμ υπηρεσίας, χωρίς μίνιμουμ αριθμού εργοδοτουμένων. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο αποζημίωσης, αλλά ούτε εκδικάστηκε ακόμη.

23 Δικαίωμα σε επαναπρόσληψη Εργοδότες με πέραν των 19 εργοδοτουμένων. Απόλυση έκδηλα παράνομη ή παράνομη και κακόπιστη. Αν δικαιολογείται από τις περιστάσεις και ο εργοδοτούμενος το ζητήσει. Συν αποζημίωση για την πραγματική ζημιά με μάξιμουμ 12 μήνες. Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος ΜΕΡΟΣ Δ'

24 Υπολογισμός της Απασχόλησης Εβδομάδες 18 ωρών. Εβδομάδες με λιγότερες ώρες λόγω απουσίας ένεκα ασθένειας, βλάβης, τοκετού, νόσου, προσωρινής διακοπής εργασιών. Στον ίδιο εργοδότη - Εξαιρέσεις Λιμενεργάτες (μόνο έναντι Τ.Π.Π.) Μεταβίβαση επιχείρησης ή τμήματος επιχείρησης «ως έχει». Μετάθεση εργοδοτούμενου από μία εταιρεία σε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία. Το συνεχές της Απασχόλησης Το συνεχές της απασχόλησης ΔΕΝ διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Απουσία λόγω υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις. Απουσία λόγω εργατικής διαφοράς. Αλλαγή εργοδότη (μεταβίβαση επιχείρησης ή τμήματος «ως έχει»). Απουσία λόγω ασθένειας, τοκετού, βλάβης ή νόσου. Απουσία λόγω προσωρινής ρ διακοπής εργασιών. Απουσία υπό συνθήκες τέτοιες ώστε δυνάμει διευθέτησης, εθίμου ή νόμου, η σχέση εργοδότη - εργοδοτούμενου θεωρείται από το ΔΕΔ ως συνεχιζόμενη.

25 Το συνεχές της Απασχόλησης Απουσία λόγω απασχόλησης στο εξωτερικό σε επιχείρηση που ανήκει εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο στον εργοδότη. Απουσία με άδεια μετ απολαβών ή άνευ απολαβών (προσωρινή και με συμφέρον και του εργοδότη). Απουσία λόγω ανώτερης βίας, πολεμικής ενέργειας, πολιτικής εξέγερσης ή θεομηνείας. Απουσία με γονική άδεια ή άδεια για λόγους ανωτέρας βίας. Εποχιακοί εργάτες - 15 εβδομάδες κατά μέσο όρο στον ίδιο εργοδότη συνεχείς ή μη = συνεχείς (μόνο έναντι ΤΠΠ).

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κόστους Προσωπικού

Διαχείριση Κόστους Προσωπικού Διαχείριση Κόστους Προσωπικού Presentation_ID Κωνσταντίνος Κασάπης Ο ρόλος των Διευθυντών Ο ρόλος των Διευθυντών To Cut or Not To Cut.. Παρούσα κατάσταση Μειωμένες πωλήσεις Σε μηνιαία βάση Σε χρονιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία Συµφωνία που έγινε την..µεταξύ Όνοµα.... Επίθετο...... ιεύθυνση.... Τηλέφωνο... Αρ. Μητρώου εργοδότη (Κοιν.Ασφαλίσεων)... (εν τοις εφεξής καλουµένου «Εργοδότης»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 79/2009 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της 1. Η κ. Τ. Τ. Γ. με επιστολή της ημερομηνίας 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών - Ανθολογία Αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της ΕΕ 3 η Μέρα 12/6/2014 Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Àªºø π À 03-05-07 21:25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 2 η Ενότητα Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους που αφορούν στους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ UNIVERSAL

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ UNIVERSAL ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ UNIVERSAL 1. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ (α) Από της 01/01/2002 να παραχωρηθεί στο προσωπικό αύξηση 2% επί των συνολικών µισθών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004)

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ Παράδειγμα 1 (με κεκτημένα δικαιώματα κατά την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας) Στοιχεία Υπαλλήλου κατά την αφυπηρέτηση: Μισθοδοτική Κλίμακα : 10η βαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες Aρ. Φακ. 7.16.22 Αρ. Τηλ. 22800913 Αρ. Φαξ. 22800660 E-mail: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 19 Ιανουαρίου 2009 Προέδρους Σχολικών Εφορειών Προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, από το Στρόβολο. και. EUROCYPRIA AIRLINES LTD, Λάρνακα ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, από το Στρόβολο. και. EUROCYPRIA AIRLINES LTD, Λάρνακα ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑ ΕΝΩΠΙΟΝ: Ι.Α. Χατζητζιοβάννη, Προέδρου Χ. Κάγιας και Μ. Σταυρινού, Μελών. Μεταξύ: Αρ. υπόθεσης: 47/2010 ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, από το Στρόβολο και EUROCYPRIA AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη»

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Εργασιακά Θέματα «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Περιεχόμενα 1. Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας Έννοια..... 3 3. Περιεχόμενο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελίες για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελίες για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 63/2008 και Α.Κ.Ι. 1/2009 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελίες για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου 1. Μου υποβλήθηκαν δύο καταγγελίες από δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 40/2009

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 40/2009 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 40/2009 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία εργαζόμενης για άσκηση πιέσεων από τον εργοδότη της να παραιτηθεί από τη θέση της λόγω της εγκυμοσύνης της 1. Η κ Μ. Θ., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 24(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος T.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία Τηλ.: 22 55 16 16, Φαξ: 22 55 17 17

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα Περιεχόμενα Λύση της σχέσης εργασίας... 2 1. Πότε λήγει μια σχέση εργασίας... 4 1.1 Λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου... 4 1.2 Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου... 5 1.2.1 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΕΔΑΦΙΟ Ζ ΤΟΥ Ν.4093/2012 Μετάταξη- Μεταφορά Με την υποπαράγραφο Ζ1 εισάγεται η δυνατότητα μετάταξης μόνίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού από και προς κεντρικές και περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποβολή αίτησης 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις με αστερίσκο (υποχρεωτικό) 2. Το έντυπο να συμπληρωθεί από τον αιτητή 3. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4332, 18/5/2012. Αρ. 4332, 18.5.2012 47(Ι)/2012 O ΠEPI ΓONIKHΣ AΔEIAΣ KAI AΔEIAΣ ΓIA ΛOΓOYΣ ANΩTEPAΣ BIAΣ NOMOΣ ΤΟΥ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4332, 18/5/2012. Αρ. 4332, 18.5.2012 47(Ι)/2012 O ΠEPI ΓONIKHΣ AΔEIAΣ KAI AΔEIAΣ ΓIA ΛOΓOYΣ ANΩTEPAΣ BIAΣ NOMOΣ ΤΟΥ 2012 Αρ. 4332, 18.5.2012 47(Ι)/2012 O ΠEPI ΓONIKHΣ AΔEIAΣ KAI AΔEIAΣ ΓIA ΛOΓOYΣ ANΩTEPAΣ BIAΣ NOMOΣ ΤΟΥ 2012 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕL 068 18.03.2010 σ.13 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕL 014 20.1.1998 σ.6

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα