Τερματισμός της Απασχόλησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τερματισμός της Απασχόλησης"

Transcript

1 Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Τερματισμός της Απασχόλησης 4 η Ημέρα 17/6/2014 Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος ΜΕΡΟΣ Α'

2 Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (ΔΕΔ) Αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδικάζει όλες τις εργατικές διαφορές που σχετίζονται με τον τερματισμό της απασχόλησης εργοδοτουμένων, συμπεριλαμβανομένου: πληρωμή αντί προειδοποίησης πληρωμή λόγω πλεονασμού αξιώσεις που πηγάζουν απο την εργοδότηση (δεδουλευμένοι μισθοί, ετήσιες άδειες, 13ος μισθός ή φιλοδώρημα) Εκδίκαση αστικών διαφορών στη βάση του περί Προστασίας ας της Μητρότητας η Νόμου Εκδίκαση περιπτώσεων άνισης μεταχείρισης Εκδίκαση περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας Εκδίκαση διαφορών μεταξύ Ταμείων Προνοίας και των μελών τους. Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (ΔΕΔ) Μέγιστο ποσό αποζημίωσης ης -2 ετών μισθοί Ο εργοδότης πληρώνει μέχρι τον 1 χρόνο. Από τον 1 χρόνο και μετά πληρώνει το Ταμείο Πλεονασμού Για αξιώσεις που υπερβαίνουν τους μισθούς 2 ετών, αρμόδια είναι τα Επαρχιακά Δικαστήρια

3 Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος Καθορίζει Κ θ πότε ο τερματισμός της απασχόλησης είναι νόμιμος Περιγράφει τα δικαιώματα του εργοδοτούμενου που απολύθηκε παράνομα ή νόμιμα για λόγους πλεονασμού Αφορά μόνο σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Νόμιμοι Λόγοι Τερματισμού της Απασχόλησης 1. Ο εργοδοτούμενος παραλείπει να εκτελέσει την εργασία του κατ ευλόγως ικανοποιητικό τρόπο. 2. Λόγοι πλεονασμού 3. Ανώτερη βία, πολεμική ενέργεια, πολιτική εξέγερση, θεομηνία ή καταστροφή των εγκαταστάσεων με πυρκαϊα 4. Ο εργοδοτούμενος επιδεικνύει τέτοια διαγωγή ώστε να καθιστά τον εαυτό του υποκείμενο σε απόλυση χωρίς προειδοποίηση. 5. Συμπλήρωση κανονικής ηλικίας αφυπηρέτησης 6. Συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας 7. Λήξη σύμβασης τακτής περιόδου Εάν ο τερματισμός της απασχόλησης έγινε για οποιοδήποτε άλλο λόγο τότε είναι παράνομος.

4 Λόγοι που ουδέποτε συνιστούν νόμιμο λόγο απόλυσης Η ιδιότητα μέλους Συντεχνίας. Η συμμετοχή σε συντεχνιακές δραστηριότητες εκτός ωρών εργασίας ή εντός με τη συγκατάθεση του εργοδότη. Η ιδιότητα μέλους Επιτροπής ασφαλείας. Η επιζήτηση αξιώματος ως αντιπροσώπου των εργατών. Η καλόπιστη υποβολή παραπόνου ή η συμμετοχή σε διαδικασία εναντίον του εργοδότη για παραβίαση αστικής ή ποινικής φύσης νόμων ή κανονισμών ή η προσφυγή σε αρμόδια διοικητική αρχή. Λόγοι που ουδέποτε συνιστούν νόμιμο λόγο απόλυσης Φυλή, χρώμα, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, θρησκεία, πολιτικές απόψεις, εθνική προέλευση, κοινωνική καταγωγή. Εγκυμοσύνη ή μητρότητα. Λήψη γονικής άδειας ή άδειας για λόγους ανωτέρας βίας.

5 Ειδική περίπτωση: Εξαναγκασμός σε παραίτηση Εργοδοτούμενος νομίμως παραιτείται λόγω της διαγωγής του εργοδότη Το βάρος απόδειξης εξαναγκασμού σε παράιτηση έχει ο εργοδοτούμενος, όχι ο εργοδότης Παράνομη απόλυση έστω και αν ο εργοδοτούμενος εγκαταλείπει την εργασία του Ο εργοδότης πρέπει να είναι ένοχος διαγωγής που συνιστά σημαντική παράβαση της σύμβασης εργασίας που φθάνει μέχρι τη ρίζα της ή που δείχνει ότι δεν προτίθεται πλέον να δεσμεύεται από ένα ή περισσότερους ρ ουσιώδεις όρους της σύμβασης. Αντικειμενική εκτίμηση των δεδομένων και περιστάσεων και όχι υποκειμενικές ευαισθησίες. Ειδική περίπτωση: Εξαναγκασμός σε παραίτηση Ο εργοδοτούμενος πρέπει να αποφασίσει αμέσως μετά τη σχετική διαγωγή του εργοδότη αλλά και να είναι προσεκτικός ώστε να μην εγκαταλείψει την εργασία του πρόωρα Παραδείγματα: Χωρίς συμφωνία, αναστολή από τον εργοδότη κατά το δοκούν των υπηρεσιών του εργοδοτούμενου και εξαρτησή τους από τις εκάστοτε αυξομειώσεις των εργασιών (αναστολή εργασιών χωρίς συμφωνία). Μονομερής αθέτηση ή τροποποίηση ουσιωδών όρων της σύμβασης Αλλαγή καθηκόντων, αλλαγή της θέσης ή του βαθμού, αλλαγή όρων εργασίας, αλλαγή τόπου εργασίας χωρίς συμβατική υποχρέωση να πράξει τούτο.

6 Ειδική περίπτωση: Εξαναγκασμός σε παραίτηση Μη έγκαιρη καταβολή του μισθού. Μη προσφορά εργασίας σε εργοδοτούμενο που είναι έτοιμος για προσφορά των υπηρεσιών του. Απαίτηση για ένταξη σε σύστημα βάρδιας. Πρόσαψη ανυπόστατων κατηγοριών για διάπραξη κλοπής. Υβρισίες, ανάρμοστη συμπεριφορά, χειροδικίες. Επιβολή εργασίας μερικής απασχόλησης αντί πλήρους και αντιστρόφως Διαθεσιμότητα άνευ απολαβών χωρίς ρς συμβατική πρόνοια - πειθαρχικός κώδικας. Μη καταβολή συμφωνηθεισών αυξήσεων Ειδική περίπτωση: Εξαναγκασμός σε παραίτηση Εάν η αποχώρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλεται σε εξαναγκασμό σε παραίτηση, τότε είναι οικειοθελής αποχώρηση χωρίς κανένα δικαίωμα για τον αποχωρούντα. Μερικά παραδείγματα: Αποχώρηση μετά από μη αποδοχή αιτημάτων βελτίωσης μισθού/ωφελημάτων. Αποχώρηση μετά από καλόπιστους ισχυρισμούς του εργοδότη για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων. Αποχώρηση μετά από άρνηση αποδοχής νόμιμης μετάθεσης. Αποχώρηση μετά από άρνηση του εργοδότη να υπογράψει τη συλλογική σύμβαση του κλάδου. Διαγωγή εργοδότη αντικειμενικά αποδεκτή, υποκειμενικά κριθείσα ως «απαράδεκτη» - υπερβολική ευαισθησία. «Απόλυση» από μη εργοδότη

7 Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος ΜΕΡΟΣ Β' Νόμιμοι Λόγοι Πλεονασμού: Πλεονασμός Ο εργοδότης έπαυσε ή προτίθεται να παύσει να διεξάγει την επιχείρηση στην οποία απασχολείται ο εργοδοτούμενος (πχ Κλείσιμο Επιχείρησης) Ο εργοδότης έπαυσε ή προτίθεται να παύσει να διεξάγει επιχείρηση στον τόπο που απασχολείται ο εργοδοτούμενος (πχ Κλείσιμο καταστήματος/γραφείων ή μετακόμιση σε νέες εγκαταστάσεις) Όμως - Αλλαγή του τόπου απασχόλησης δεν συνεπάγεται πάντα πλεονασμό αν, κατά τη γνώμη του ΔΕΔ, είναι λογικό να αναμένεται πως ο εργοδοτούμενος θα συνεχίσει την απασχόληση του στο νέο τόπο. Θέμα βαθμού - λαμβάνονται υπόψιν οι προσωπικές συνθήκες του εργοδοτούμενου, οι δυσκολίες, οι ταλαιπωρίες, οι κίνδυνοι κ.λπ. για να αποφασιστεί το λογικό ή μή.

8 Πλεονασμός Μη Λογικό να συνεχίσουν στον νέο τόπο: Από την Αθηαίνου στα Λατσιά. Από τα Λατσιά στους Εργάτες (παιδί ασθματικό, το εργοστάσιο δίπλα στο σπίτι). Από τη Λάρνακα στη Λεμεσό (παιδί σε ιδιαίτερα τα απογεύματα). Από τη Λευκωσία στο Ζύγι (μεταφορά με έξοδα των εργαζομένων). Από την Αθηαίνου στο Δάλι (είχε μικρά παιδιά σε δημοτικό δίπλα από το εργοστάσιο). Από την Ορμήδεια στη Λάρνακα (3 παιδιά με άντρα ψαρά, υπέργηρος πατέρας με εγκεφαλικό, εξωσωματική γονιμοποίηση). Λογικό να συνεχίσουν στον νέο τόπο: Από Έγκωμη στους Εργάτες και κάλυψη όλων των εξόδων μεταφοράς. Από Καϊμακλί στην Αγία Βαρβάρα. Πλεονασμός Ένεκα οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης: Εκσυγχρονισμός, μηχανοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στις μεθόδους παραγωγής ή οργανώσεως η οποία ελαττώνει τον αριθμό των αναγκαιούντων εργοδοτουμένων: πχ Μηχανογράφηση τμήματος Εστιατόριο - Μετατροπή από a la carte σε μπουφέ Αλλαγές στα προϊόντα ή στις μεθόδους παραγωγής ή στις αναγκαιούσες ειδικότητες των εργοδοτουμένων. πχ Ανικανότητα προσαρμογής στην νέα τεχνολογία Τροποποίηση/Εισαγωγή νομοθεσίας που απαιτεί την κατοχή ειδικών προσόντων

9 Πλεονασμός - Αναδιοργάνωση επιχείρησης Η επιλογή των μεθόδων παραγωγής και οργάνωσης αποτελεί εργοδοτικό δικαίωμα. Όμως η αλλαγή/αναδιοργάνωση πρέπει να είναι σοβαρή για να δικαιολογεί πλεονασμό. Απόλυση ενός και ανάθεση καθηκόντων σε άλλο ΔΕΝ αποτελεί αναδιοργάνωση. Άλλο η αναδιοργάνωση του συνόλου της επιχείρησης ή τμήματος της και άλλο η ανανέωση προσωπικού. Πρέπει βάσει αντικειμενικού ελέγχου να αποδειχτεί το περιεχόμενο και η ουσία αυτής της αναδιοργάνωσης που καθιστά αναγκαια την κατάργηση θέσης εργασίας. Η αναδιοργάνωση είναι σειρά από πράξεις της εργοδοτικής πλευράς οι οποίες κατατείνουν στην αλλαγή και τη μεταβολή αυτής καθαυτής της δομής της επιχείρησης ή των συνθηκών λειτουργίας της κατά τρόπο ουσιώδη και σοβαρό και που καταλήγουν στην ουσιαστική αλλαγή της φύσης των καθηκόντων των επηρεαζομένων εργαζομένων. Πλεονασμός Ένεκα οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης: Καταργήσεις Τμημάτων Δυσκολίες στην τοποθέτηση προϊόντων στην αγορά ή πιστωτικές δυσκολίες. Έλλειψη παραγγελιών λώ ή πρώτων υλών. Σπάνη μέσων παραγωγής.

10 Πλεονασμός Ένεκα οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης: Περιορισμός του όγκου της εργασίας ή της επιχείρησης ΑΛΛΑ: Εποχιακή ή περιοδική μείωση του όγκου της εργασίας δεν αποτελεί πλεονασμό Οι λόγοι δημιουργίας πλεονασμού δεν πρέπει να είναι προβλεπόμενο ότι θα εξαληφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά να παρατείνονται τουλάχιστον στο απρόβλεπτο σχετικώς μέλλον. Ο νόμος δεν καθορίζει ποσοστό περιορισμού του κύκλου εργασιών. Δεν υπάρχει φόρμουλα που να το καθορίζει. Πλεονασμός Η διάγνωση και διαπίστωση περιορισμού του όγκου εργασίας δεν μπορεί να στηρίζεται στα οικονομικά πεπραγμένα μιας σύντομης διάρκειας περιόδου. Περιορισμός του όγκου εργασίας της επιχείρησης και όχι του εργοδοτούμενου. Πχ Μπορεί να δικαιολογούνται πλεονασμοί στην αποθήκη αλλά όχι στο λογιστήριο. Απόλυση για λόγους οικονομίας δεν αποτελεί πλεονασμό. Άλλο οι λόγοι οικονομίας και άλλο οι οικονομικοί λόγοι. Η ζημιά μιας επιχείρησης ης και μάλιστα η λογιστική (ζημιές ς που οφείλονται σε ανείσπρακτες οφειλές) μπορεί να οφείλεται σε πληθώρα λόγων άσχετων με τον όγκο εργασίας.

11 Πλεονασμός Επίσης: Εκεί που η οικονομική κατάσταση εμφανίζει συνεχώς αυξανόμενο παθητικό, δεν είναι λόγοι οικονομίας αλλά οικονομικοί, που μπορεί ανάλογα με την περίπτωση να αποτελεί λόγο πλεονασμού. ού Η αξία των διεξαχθεισών εργασιών συνιστά ορθή, αν όχι την ορθότερη ένδειξη του όγκου της εργασίας. Απλώς πρόσληψη υπαλλήλου σε επιχείρηση δεν αναιρεί τυχόν υπάρχον πλεονασμό. Μπορεί να πλεονάζει αποθηκάριος αλλά να χρειάζεσαι καθαρίστρια. (Αλλά) δεν μπορεί μια επιχείρηση να απολύει ένα εργοδοτούμενο με μακρά υπηρεσία για λόγους υποτίθεται οικονομικούς και την ίδια ώρα να προσλαμβάνει τέσσερις άλλους. Η επίκληση και μόνο του πλεονασμού δεν αποδεικνύεται χωρίς προσαγωγή οικονομικών στοιχείων. Ο ψηλός μισθός κλπ. δεν αποτελούν λόγους επιλογής ενός εργοδοτούμενου για κήρυξη του ως πλεονάζοντος αλλά από την άλλη, η αρχαιότητα ενός εργοδοτούμενου από μόνη της δεν εμποδίζει την επιλογή του ως πλεονάζοντος. Όχι last in - first out. Πλεονασμός - Συνθήκες πληρωμής από ΤΠΠ 1. Μη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας. 1. Συνεχής απασχόληση στον ίδιο εργοδότη για 104 εβδομάδες. Υπάλληλος με μικρότερη υπηρεσία μπορεί να είναι πλεονάζον αλλά δεν δικαιούται πληρωμή 1. Τερματισμός απασχόλησης από τον εργοδότη. 1. Στην περίπτωση που η απασχόληση η τερματίζεται μέσα στους 12 μήνες πριν τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας, η πληρωμή μειώνεται κατά 1/12 για κάθε συμπληρωμένο μήνα.

12 Πλεονασμός - Ακύρωση πληρωμής από ΤΠΠ Εάν πριν τον πλεονασμό προσφερθεί από τον εργοδότη άλλη ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ εργασία και ο εργοδοτούμενος ΠΑΡΑΛΟΓΑ αρνηθεί, τότε δεν δικαιούται πληρωμή. Η προσφορά πρέπει να γίνεται πριν τον τερματισμό της απασχόλησης. Η προσφορά να είναι συγκεκριμένη και χωρίς αιρέσεις. Η προσφορά είναι κατάλληλη όταν η θέση και ο μισθός/ωφελήματα δεν είναι υποδεέστερα της θέσης που κατέχει. Για το λογικό της απόρριψης λαμβάνονται υπόψιν προσωπικοί παράγοντες, όπως οικoγενειακές περιστάσεις, θέματα κατοικίας, ανάγκες μόρφωσης των τέκνων ή άλλες προσωπικές συνθήκες και περιστάσεις. Πλεονασμός - Ακύρωση πληρωμής από ΤΠΠ Περιπτώσεις που διατάχθηκε πληρωμή: Προσφορά όμοιας εργασίας με χαμηλότερο μισθό. Προσφορά υπό αίρεση (εάν διπλασιάσουν την παραγωγικότητα τους). Προσφορά πλήρους απασχόλησης αντί μερικής και αντίστροφα. Προσφορά σε θυρωρό με προβλήματα υγείας θέσης θυρωρού - καθαριστή. Προσφορά εργασίας βάρδιας αντί κανονικού ωραρίου. Προσφορά εργασίας από τον ίδιο εργοδότη εννιά μέρες μετά την απόλυση. Προσφορά θέσης με τον ίδιο μισθό αλλά ιεραρχικά κατώτερης. Περιπτώσεις που ΔΕΝ διατάχθηκε πληρωμή: Προσφορά εργασίας σε νέα, υγιή γυναίκα από την Κέννεντυ στη Ρηγαίνης Αποθηκάριος/πωλητής αρνήθηκε να κάνει και κατ οίκον διανομή. Άρνηση αποδοχής εργασίας με επίκληση λόγων υγείας χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό. Προσφορά της ίδιας εργασίας σε απόσταση 16 χιλιομέτρων.

13 Πλεονασμός - Ακύρωση πληρωμής από ΤΠΠ Τερματίζεται η σύμβαση απασχόλησης συνεπεία αλλαγής εργοδότη και ο νέος εργοδότης ανανεώνει την υφιστάμενη σύμβαση απασχόλησης. Νοείται ότι το ΔΕΔ μπορεί να διατάξει πληρωμή πλεονασμού εάν ο εργοδοτούμενος αποδείξει εύλογη αιτία για την μη αποδοχή της προσφοράς ανανέωσης της σύμβασης από τον νέο εργοδότη και το ΔΕΔ την θεωρήσει ικανοποιητική. «Αλλαγή εργοδότη» επέρχεται μόνο ως αποτέλεσμα μεταβίβασης μιας επιχείρησης ή τμήματος της «ως έχει» από τον προηγούμενο εργοδότη στον νέο. Τα χρόνια υπηρεσίας στον προηγούμενο εργοδότη λογίζονται ως χρόνια υπηρεσίας στον νέο. Πλεονασμός - Ακύρωση πληρωμής από ΤΠΠ Ο εργοδότης είναι εταιρεία και μεταθέτει τον εργοδοτούμενο σε κατάλληλη απασχόληση ασ σε άλλη εταιρεία με την οποία οία είναι συνδεδεμένη (=θυγατρική η μία της άλλης ή και οι δύο θυγατρικές τρίτης - Αρ. 148 Περί Εταιρειών Νόμου). Πριν τον τερματισμό της απασχόλησης, άλλος εργοδότης που είναι εταιρεία,, στην οποία ο προηγούμενος εργοδότης είναι κύριος μέτοχος ή ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, προσφέρει στον εργοδοτούμενο κατάλληλη απασχόληση. Τα χρόνια υπηρεσίας στον προηγούμενο εργοδότη μετρούν έναντι του νέου.

14 Πλεονασμός - Καθορισμός ύψους πληρωμής ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (8) ½ (15) (15) ½ (17½) (20) (26 εβδομάδες ή περισσότερο = 1 έτος) (75½) Εβδομαδιαίες απολαβές βςμγ μέγιστο = βασικές ασφαλιστέες αποδοχές χςχ = (χωρίς αλλαγή σε σχέση με το 2013) «Εργοδοτούμενος» μέτοχος, ιδιωτικής εταιρείας χωρίς σύμβαση εργασίας ή και χωρίς να συνάγεται ύπαρξη σχέσης εργοδότη - εργοδοτούμενου: Εβδομαδιαίο ημερομίσθιο Χ 1% Χ 52Χ έτη υπηρεσίας. Πλεονασμός - Προτεραιότητα πρόσληψης απολυθέντων Προτεραιότητα στην πρόσληψη έχουν οι απολυθέντες για λόγους πλεονασμού εάν: Οι ανάγκες της επιχείρησεις δημιουργήθηκαν εντός 8 μηνών αφότου προέκυψε ο πλεονασμός. Αφορά εργατική δύναμη του αυτού τύπου ή της αυτής ειδικότητας. Λαμβανομένων μ υπόψιν των αναγκών λειτουργίας της επιχείρησης. Δεν υπάρχει υποχρέωση για προσφορά του ίδιου μισθού.

15 Πλεονασμός Πριν την διενέργεια απολύσεων για λόγους πλεονασμού πρέπει να απαντήσουμε τα εξής 2 ερωτήματα: 1) Συντρέχουν στην επιχείρηση λόγοι πλεονασμού όπως αυτοί ΡΗΤΑ καθορίζονται από τον Νόμο; Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ: 2) Με ποιά κριτήρια καθορίζω πόσοι και ποιοι εργαζόμενοι πλεονάζουν; Κάποιες περιπτώσεις είναι πιο ξεκάθαρες από άλλες. Πχ Κλείσιμο καταστήματος vs Μείωση του όγκου εργασιών Πρέπει να δίδεται τουλάχιστο ένας μήνας προειδοποίηση προς τον/την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Με απόφασή του το ΔΕΔ έκρινε νόμιμο μμ τον τερματισμό μ της απασχόλησης ης εγγύου (Νόμος για την Προστασία της Μητρόττας) για λόγους πλεονασμού. Συνίσταται ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση μαζικών απολύσεων/πλεονασμών, και στην περίπτωση που πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, μπορεί να χρειαστεί να εφαρμοστούν οι πρόνοιες του Περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμου Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος ΜΕΡΟΣ Γ'

16 Ο εργοδοτούμενος παραλείπει να εκτελέσει την εργασία του κατά εύλογα ικανοποιητικό τρόπο Προσωρινή ανικανότητα λόγω ασθένειας, τοκετού, νόσου ή βλάβης δεν εμπίπτει σε αυτή την παράγραφο. Ο εργοδοτούμενος πρέπει να επιδεικνύει λογική αποτελεσματικότητα (reasonable efficiency), όχι μέγιστη αποτελεσματικότητα (utmost efficiency). Προειδοποίηση (warning) πριν την προειδοποίηση (notice) Πάντοτε δίνεται προειδοποίηση (notice) Αφορά: Πλημμελή εκτέλεση/διεκπεραίωση καθηκόντων. Πχ Υπεύθυνη finishing σε εταιρεία υποδημάτων δεν έλεγχε καλά το τελικό προϊόν με αποτέλεσμα κατ' επανάληψη να τα επιστρέφουν πίσω οι πελάτες - βρέθηκαν παπούτσια με βελόνες συρραφής. Καθυστερημένη προσέλευση και άνευ άδειας απουσία. Πχ Μπάρμαν σε ξενοδοχείο καθυστερούσε συνεχώς να προσέλθει στην εργασία του ενώ μια φορά δεν ήρθε καθόλου 'γιατί ένιωθε μεθυσμένος και δεν μπορούσε να δουλέψει'. Ο εργοδοτούμενος παραλείπει να εκτελέσει την εργασία του κατά εύλογα ικανοποιητικό τρόπο Αφορά: Αδικαιολόγητη/παρατεταμένη απουσία. Εργοδοτούμενη ως δακτυλογράφος απουσίαζε συχνά και αδιακαιολόγητα από την εργασία της δημιουργώντας προβλήματα στο γραφείο και της έγιναν προειδοποιήσεις. Όταν παράτεινε την καλοκαιρινή της άδεια κατά 3 μέρες και παρά τις σαφείς εντολές του εργοδότη να επιστρέψει κανονικά, απολύθηκε. Μειωμένη απόδοση. Πχ Ορχήστρα σε ξενοδοχείο πολλών αστέρων έπαιζε φάλτσα το ίδιο μονότονο ρεπερτόριο. Οι πελάτες την αξιολογούσαν από 'fair' μέχρι 'bad'. Νωχέλεια/Αδιαφορία. Πχ Εργοδοτούμενος σε αλευρόμυλο σταμάτησε να ενδιαφέρεται για την δουλειά του και ήταν αδιάφορος μετά που απορρίφθηκαν τα αιτήματα που υπέβαλε μέσω της συντεχνίας του. Απολύθηκε μετά από αριθμό προειδοποιήσεων. Κωλυσιεργία

17 Ο εργοδοτούμενος παραλείπει να εκτελέσει την εργασία του κατά εύλογα ικανοποιητικό τρόπο Αφορά: Προβλήματα υγείας Να μην είναι προσωρινής φύσης Να εμποδίζουν την ικανοποιητική εκτέλεση εργασίας Ο ιατρός ΔΕΝ δίνει άδεια ασθενείας αλλά ΣΥΣΤΗΝΕΙ άδεια ασθενείας Την ευθύνη εξακρίβωσης της καταλληλότητας για εργασία έχει ο εργοδότης Ο εργοδότης, με δικά του έξοδα, μπορεί να στείλει τον εργοδοτούμενο για εξέταση - Βαρύνουσα σημασία έχει η άποψη του θεράποντα ιατρού και όχι του γιατρού της επιχείρησης - Φράουλες - Παλαιχώρι Συνεχείς απουσίες λόγω ασθένειας Ανώτερη βία, πολεμική ενέργεια, πολιτική εξέγερση... Ανώτερη βία, πολεμική ενέργεια, πολιτική εξέγερση, θεομηνία ή καταστροφή των εγκαταστάσεων με πυρκαϊα, μη οφειλόμενη σε εσκεμμένη ενέργεια ή αμέλεια του εργοδότη Ισαάκ & Σολωμού Τ/Κ καμαριέρες ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο δεν μπορούσε να εγγυθεί την ασφάλεια τους.

18 Λήξη σύμβασης τακτής περιόδου Σε 30 μήνες, συνεχείς ή διακεκομμένοι, εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου μεταβάλλεται σε αορίστου χρόνου εκτός εάν: οι ανάγκες είναι προσωρινές(πχ Πολιτικός μηχανικός για επίβλεψη συγκεκριμένου έργου που διαρκεί πέραν των 30 μηνών) αναπλήρωση απουσιάζοντος εργοδοτούμενου (πχ Αντικατάσταση συναδέλφου που απουσιάζει με λόγους ασθενείας/εγκυμοσύνη) όταν ο εργοδοτούμενος βρίσκεται υπό δοκιμασία (πχ απόκτηση επαγγελματικού τίτλου συναφή με τα καθήκοντά του) ) Το ΔΕΔ μπορεί να θεωρεί ότι μια σύμβαση ή σειρά συμβάσεων πρέπει να θεωρηθούν ως σύμβαση αορίστου χρόνου. Αν η μη ανανέωση οφείλεται σε πλεονασμό, ο εργοδοτούμενος δικαιούται πληρωμή από το Τ.Π.Π. Συμπλήρωση κανονικής ηλικίας αφυπηρέτησης Βάσει εθίμου, νόμου, συλλογικής σύμβασης, σύμβασης, κανόνων της εργασίας ή άλλως.

19 Συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας 65 χρόνια για όλους, άντρες και γυναίκες. Ο εργοδοτούμενος επιδεικνύει τέτοια διαγωγή ώστε να καθιστά τον εαυτό του υποκείμενο σε απόλυση χωρίς προειδοποίηση Η απόλυση πρέπει να γίνει εντός λογικού χρονικού διαστήματος από του γεγονότος που του έδωσε το δικαίωμα απόλυσης. Δεν μπορεί να επικαλεστεί κάποιος για παράδειγμα ξυλοδαρμό συναδέλφου 3 μήνες μετά το συμβάν. Τα περιστατικά κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης σε συνάρτηση με τη φύση της επιχείρησης και τη θέση του εργοδοτούμενου ΚΕΜ TAXI -Vs- Αναστάσης Τρύφωνος: «γ... το Θεό σας, γ... την Παναγία σας. Τα αυτοκίνητα ας μείνουν μαύρα και σκοτεινά που την κκελλέ τους γι αυτοκίνητα...» (Ενώπιον πελατών - περιφρόνηση που υπονομεύει την επιχείρηση και τη φήμη της ως δημόσιας μεταφορικής εταιρείας.)

20 Ο εργοδοτούμενος επιδεικνύει τέτοια διαγωγή ώστε να καθιστά τον εαυτό του υποκείμενο σε απόλυση χωρίς προειδοποίηση Για να αποφασιστεί κατά πόσο κακή γλώσσα, αναίδεια ή απειθαρχία στην απασχόληση αποτελούν παράπτωμα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όχι μόνο τα λόγια αλλά και ο τρόπος ή το περιβάλλον που λέχθησαν. Η απόλυση να είναι η εύλογη κατάληξη του μέσου συνετού εργοδότη. Παραδείγματα: Εσκεμμένη ανυπακοή σε νόμιμη και λογική οδηγία. Οικειοποίηση αγαθών/υλικών του εργοδότη Επαναλαμβανόμενη παράβαση κανόνων εργασίας με συνέπεια την πρόκληση ζημιών. Απρεπής διαγωγή/εξύβριση. Ανάρμοστη συμπεριφορά Χειροδικία σε προϊστάμενο/εργοδότη Διαπληκτισμός εργοδοτουμένων μεταξύ τους «Κλοπή» πελάτη του εργοδότη, ανταγωνιστική εργασία, κλοπή από συνάδελφο. Ο εργοδοτούμενος επιδεικνύει τέτοια διαγωγή ώστε να καθιστά τον εαυτό του υποκείμενο σε απόλυση χωρίς προειδοποίηση Μεταξύ άλλων τα ακόλουθα μπορεί να αποτελούν λόγο απόλυσης χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα με τα περιστατικά της κάθε υπόθεσης. Διάπραξη σοβαρού παραπτώματος από τον εργοδοτούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διάπραξη ποινικού αδικήματος από τον εργοδοτούμενο κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του χωρίς τη ρητή ή σιωπηρή συγκατάθεση του εργοδότη του. Απρεπής διαγωγή του εργοδοτούμενου κατά το χρόνο της εκτέλεσης των καθηκόντων του (πχ Το σεξ στο χώρο εργασίας απαγορεύεται). Σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παράβαση ή παραγνώριση κανόνων της εργασίας ή άλλων κανόνων σε σχέση με την απασχόληση. Η υποψία τέλεσης σοβαρού παραπτώματος ΔΕΝ συνιστά νόμιμο λόγο απόλυσης.

21 Προειδοποίηση από τον Εργοδότη στον Εργοδοτούμενο Παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις πλεονασμού και όταν ο εργοδοτούμενος παραλείπει να εκτελέσει την εργασία του κατ ευλόγως ικανοποιητικό τρόπο. Περίοδος Συνεχούς Απασχόλησης (Εβδομάδες) Ελάχιστη Προειδοποίηση (Εβδομάδες) και άνω 8 Εάν όμως ο εργοδοτούμενος απολύεται εντός της δοκιμαστικής περιόδου, δεν δικαιούται προειδοποίησ Προειδοποίηση από τον Εργοδότη στον Εργοδοτούμενο Πληρωμή αντί προειδοποίησης: Ασθενής - Έξι μήνες αφότου αρρώστησε (αντίθετη νομολογία). Εργατικό Ατύχημα - Αναστολή προειδοποίησης. Προειδοποίηση και ετήσια άδεια δεν συντρέχουν. Αδύνατη η μονομερής μ ανάκληση η της προειδοποίησης. ης Απουσία με απολαβές 8 ώρες την εβδομάδα, 40 ώρες συνολικά, συμφωνία με τον εργοδότη, για να βρει δουλειά.

22 Προειδοποίηση από τον Εργοδοτούμενο στον Εργοδότη Περίοδος Συνεχούς Ελάχιστη Απασχόλησης Προειδοποίηση (Εβδομάδες) (Εβδομάδες) και άνω 3 «Φύγε από τώρα»; Δικαίωμα σε αποζημίωση Δίδεται σε περίπτωση παράνομης απόλυσης Πληρωμή προειδοποίησης αν δεν δόθηκε πριν την απόλυση. Πληρωμή ή αποζημιώσεων: Minimum όσα θα έπαιρνε αν ήταν πλεονάζον. Maximum δύο ετήσιοι μισθοί. Το ποσό πέραν του ενός ετήσιου μισθού καταβάλλεται από το Τ.Π.Π. Λαμβάνονται υπόψιν τα ημερομίσθια του, η διάρκεια υπηρεσίας, η απώλεια προοπτικής σταδιοδρομίας, οι συνθήκες της απόλυσης και η ηλικία. Διάκριση στη βάση του φύλου (Νομοθεσία περί Ίσης Μεταχείρισης ανδρών και γυναικών) Όλα τα πληρώνει ο εργοδότης, χωρίς μίνιμουμ υπηρεσίας, χωρίς μίνιμουμ αριθμού εργοδοτουμένων. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο αποζημίωσης, αλλά ούτε εκδικάστηκε ακόμη.

23 Δικαίωμα σε επαναπρόσληψη Εργοδότες με πέραν των 19 εργοδοτουμένων. Απόλυση έκδηλα παράνομη ή παράνομη και κακόπιστη. Αν δικαιολογείται από τις περιστάσεις και ο εργοδοτούμενος το ζητήσει. Συν αποζημίωση για την πραγματική ζημιά με μάξιμουμ 12 μήνες. Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος ΜΕΡΟΣ Δ'

24 Υπολογισμός της Απασχόλησης Εβδομάδες 18 ωρών. Εβδομάδες με λιγότερες ώρες λόγω απουσίας ένεκα ασθένειας, βλάβης, τοκετού, νόσου, προσωρινής διακοπής εργασιών. Στον ίδιο εργοδότη - Εξαιρέσεις Λιμενεργάτες (μόνο έναντι Τ.Π.Π.) Μεταβίβαση επιχείρησης ή τμήματος επιχείρησης «ως έχει». Μετάθεση εργοδοτούμενου από μία εταιρεία σε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία. Το συνεχές της Απασχόλησης Το συνεχές της απασχόλησης ΔΕΝ διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Απουσία λόγω υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις. Απουσία λόγω εργατικής διαφοράς. Αλλαγή εργοδότη (μεταβίβαση επιχείρησης ή τμήματος «ως έχει»). Απουσία λόγω ασθένειας, τοκετού, βλάβης ή νόσου. Απουσία λόγω προσωρινής ρ διακοπής εργασιών. Απουσία υπό συνθήκες τέτοιες ώστε δυνάμει διευθέτησης, εθίμου ή νόμου, η σχέση εργοδότη - εργοδοτούμενου θεωρείται από το ΔΕΔ ως συνεχιζόμενη.

25 Το συνεχές της Απασχόλησης Απουσία λόγω απασχόλησης στο εξωτερικό σε επιχείρηση που ανήκει εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο στον εργοδότη. Απουσία με άδεια μετ απολαβών ή άνευ απολαβών (προσωρινή και με συμφέρον και του εργοδότη). Απουσία λόγω ανώτερης βίας, πολεμικής ενέργειας, πολιτικής εξέγερσης ή θεομηνείας. Απουσία με γονική άδεια ή άδεια για λόγους ανωτέρας βίας. Εποχιακοί εργάτες - 15 εβδομάδες κατά μέσο όρο στον ίδιο εργοδότη συνεχείς ή μη = συνεχείς (μόνο έναντι ΤΠΠ).

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα