ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) είναι η παρχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακύ επιπέδυ στην «Ψυχλγία Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία», δίδντας έμφαση τόσ στην ακαδημαϊκή όσ και στην επαγγελματική εκπαίδευση, έτσι ώστε ι πτυχιύχι τυ πργράμματς να απκτήσυν ισχυρό επιστημνικό υπόβαθρ, εμπειρία και επαγγελματική δεντλγία. 2. Σκπί τυ πργράμματς σπυδών είναι ι εξής: Παρχή γνώσης σχετικά με σύγχρνες απόψεις της επιστήμης όσν αφρά στην Ψυχλγία Υγείας και την Σχλική Ψυχλγία. Ανάπτυξη νέας γνώσης στυς παραπάνω τμείς της Ψυχλγίας. Δημιυργία επιστημόνων με τις απαιτύμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιδρμία στν ιδιωτικό, δημόσι αλλά και ακαδημαϊκό τμέα. Πρετιμασία για μεταπτυχιακές σπυδές διδακτρικύ επιπέδυ. Άρθρ 2 Μεταπτυχιακί τίτλι Τ Π.Μ.Σ. τυ Τμήματς Ψυχλγίας δηγεί στην απνμή: α) Μεταπτυχιακύ Διπλώματς Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις επιμέρυς εξειδικεύσειςκατευθύνσεις: 1. Ψυχλγία της Υγείας 2. Σχλική Ψυχλγία β) Διδακτρικύ Διπλώματς στα αντίστιχα γνωστικά αντικείμενα, δηλαδή στην Ψυχλγία της Υγείας και στη Σχλική Ψυχλγία. Άρθρ 3 Διεύθυνση-Συντνιστική Επιτρπή-Γραμματεία 1. Όργανα αρμόδια για τη λειτυργία τυ Π.Μ.Σ. σε επίπεδ Τμήματς είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) και η Συντνιστική Επιτρπή (Σ.Ε.). 2. Στα πλαίσια λειτυργίας τυ Π.Μ.Σ. ρίζεται Συντνιστική Επιτρπή (Σ.Ε.) τυ Πργράμματς και Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπυδών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) τυ Τμήματς Ψυχλγίας. 3. Ο Διευθυντής τυ Π.Μ.Σ. έχει τ ρόλ τυ Συντνιστή τυ Π.Μ.Σ. Ως Διευθυντής ρίζεται μέλς Δ.Ε.Π. πυ ανήκει στις βαθμίδες τυ Καθηγητή ή τυ Αναπληρωτή Καθηγητή. 4. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπυδών είναι υπεύθυνς για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης της Σ.Ε., τη σύγκλιση της Σ.Ε., την εισήγηση θεμάτων πρς την Γ.Σ.Ε.Σ. και την υλπίηση των απφάσεων της, δηλαδή κάθε θέμα πυ αφρά την απτελεσματική λειτυργία τυ Π.Μ.Σ. (άρθρ 6, Ν. 2454/1997). 5. Σε περίπτωση παραίτησης ή μακρχρόνιας απυσίας ή αμέλειας απφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. για αναπλήρωση ή αντικατάσταση μέλυς της Σ.Ε. ή τυ Διευθυντή. 6. Τ Π.Μ.Σ. υπστηρίζεται από τη Γραμματεία τυ Τμήματς Ψυχλγίας της πίας κάπι μέλς επιφρτίζεται με τ ρόλ τυ Γραμματέα τυ Π.Μ.Σ.

2 7. Η Σ.Ε. απτελείται από 5 μέλη Δ.Ε.Π. τυ Τμήματς. Η θητεία της Σ.Ε. και τυ Διευθυντή θα λήγει με τη συμπλήρωση ενός κύκλυ μεταπτυχιακών σπυδών (διετής). Άρθρ 4 Λειτυργία Συντνιστικής Επιτρπής 1. Η Σ.Ε. συνεδριάζει υπό την πρεδρία τυ Διευθυντή τυ Π.Μ.Σ. τυλάχιστν μία φρά περίπυ τ μήνα ή όπτε άλλτε κριθεί τύτ αναγκαί, με καθρισμένη ημερήσια διάταξη, η πία κινπιείται στα μέλη της Σ.Ε. τυλάχιστν 3 ημέρες πριν την σύγκλησή της. 2. Η Σ.Ε. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τυλάχιστν τρία (3) μέλη της. 3. Οι απφάσεις της Σ.Ε. για εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ. λαμβάννται κατά πλειψηφία. 4. Οι απφάσεις πυ αναφέρνται στη λειτυργία τυ Π.Μ.Σ. λαμβάννται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της Σ.Ε. δια τυ Διευθυντή. 5. Η Σ.Ε. χρησιμπιεί τ πρωτόκλλ εισερχμένων εξερχόμενων εγγράφων της Γραμματείας τυ Π.Μ.Σ. 6. Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε. τηρύνται πρακτικά, από τη Γραμματέα τυ Π.Μ.Σ., τα πία υπγράφνται από όλα τα παρόντα μέλη της αναφερόμενης συνεδρίασης. 7. Η Σ.Ε. εισηγείται στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης τν ρισμό τυ Επιβλέπντα Καθηγητή της Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης, τ θέμα της Διπλωματικής Εργασίας, καθώς και την Τριμελή Εξεταστική Επιτρπή για κάθε μεταπτυχιακό φιτητή. 8. Η Σ.Ε. ενημερώνει τυς μεταπτυχιακύς φιτητές και τα μέλη Δ.Ε.Π. πυ διδάσκυν στ Π.Μ.Σ. για κάθε θέμα πυ τυς αφρά. Άρθρ 5 Διδάσκντες Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνυν: 1. Μέλη Δ.Ε.Π. τυ Τμήματς Ψυχλγίας τυ Πανεπιστημίυ Κρήτης. 2. Μέλη Δ.Ε.Π. τυ Πανεπιστημίυ Κρήτης ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλδαπής, Ομότιμι Καθηγητές, Εντεταλμένι Επίκυρι Καθηγητές ή Ειδικί Επιστήμνες (σύμφωνα με τ Π.Δ. 407/80), ι πίι συνεπικυρύν στ έργ των μελών ΔΕΠ, στην Πρακτική Άσκηση και στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν επιτρέπεται να απασχλύνται απκλειστικά με τ Π.Μ.Σ. 3. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλδαπής πυ είναι κάτχι διδακτρικύ διπλώματς και έχυν επαρκή επιστημνική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα δύναται να αξιπιηθύν για την κάλυψη ειδικών διδακτικών αναγκών. 4. Μέλη Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π. τυ Τμήματς Ψυχλγίας, είναι δυνατό να συμμετέχυν στην εκτέλεση συναφών υπστηρικτικών εργασιών τυ Π.Μ.Σ. Β. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) Άρθρ 6 Πρϋπθέσεις και κριτήρια επιλγής μεταπτυχιακών φιτητών 1. Στ Π.Μ.Σ. τυ Τμήματς Ψυχλγίας, γίννται δεκτί Πτυχιύχι ΑΕΙ με πτυχία Ψυχλγίας, πτυχιύχι αναγνωρισμένων μταγών Τμημάτων της

3 αλλδαπής, καθώς και συναφών Τμημάτων ΤΕΙ αντιστίχων ειδικτήτων, με βάση τ άρθρ 4 της υπυργικής απόφασης (ΦΕΚ 753/ ) και σύμφωνα με την παράγρ. 12γ τυ άρθρυ 5 τυ Ν. 2916/ Ο αριθμός των εισακτέων θα καθρίζεται ύστερα από εκτίμηση των δυναττήτων τυ επιστημνικύ πρσωπικύ να υπστηρίξει απτελεσματικά τ Π.Μ.Σ. και δεν μπρεί να υπερβεί τ ανώτατ όρι των είκσι (20) μεταπτυχιακών φιτητών (10 ανά κατεύθυνση). 3. Με βάση τα ανωτέρω τ Π.Μ.Σ. θα περιλαμβάνει υσιαστικά στη φάση αυτή και μέχρι την ίδρυση συναφών Τμημάτων ΤΕΙ αντιστίχυ ειδικότητας, μόν μία κατηγρία μεταπτυχιακών φιτητών ι πίι θα είναι απόφιτι Τμημάτων Ψυχλγίας. 4. Γενικά, ως κριτήρια επιλγής ρίζνται: α) η επίδση στις γραπτές κατατακτήριες-εισαγωγικές εξετάσεις πυ διενεργεί τ Τμήμα β) η επίδση σε πρφρική συνέντευξη γ) γενικός βαθμός πτυχίυ, δ) μέσς όρς των απλύτως σχετικών πρπτυχιακών μαθημάτων (δηλαδή Σχλικής Ψυχλγίας και Ψυχλγίας Υγείας), ε) η συνάφεια και βαθμός της πτυχιακής εργασίας πρς την μεταπτυχιακή κατεύθυνση πυ επιλέγει, στ) η πρηγύμενη συναφής επαγγελματική εμπειρία, η) η τυχόν υπάρχυσα ερευνητική δραστηριότητα, θ) ι συστατικές επιστλές και ζ) άλλα σχετικά βιγραφικά στιχεία. 1. Η αξιλόγηση και η σύνταξη τυ πίνακα κατάταξης των υπψηφίων γίνεται από την Συντνιστική Επιτρπή (Σ.Ε.) ή εναλλακτικά από ειδική πενταμελή επιτρπή η πία ρίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Τα πέντε (5) αυτά μέλη θα είναι μέλη ΔΕΠ τυ Τμήματς Ψυχλγίας τυ Πανεπιστημίυ Κρήτης. 2. Τα κριτήρια επιλγής για απφίτυς ελληνικών ΑΕΙ καθώς και Έλληνες απφίτυς ΑΕΙ της αλλδαπής εξειδικεύνται ως εξής: α) Η επίδση στις κατατακτήριες-εισαγωγικές εξετάσεις (πσστό 60%). Τ πσστό αυτό επιμερίζεται σε 30% στα Θέματα Εφαρμσμένης Ψυχλγίας, σε 20% στην Μεθδλγία Έρευνας/Στατιστική και σε 10% στα Αγγλικά (3 εξεταζόμενα μαθήματα για την κάθε κατεύθυνση). Απαραίτητη πρϋπόθεση για να περιληφθεί ένας υπψήφις στν τελικό πίνακα είναι να λάβει τη βάση σε κάθε εξεταζόμεν μάθημα β) Η επίδση στην πρφρική συνέντευξη. Η συνέντευξη δίνεται από τυς υπψήφιυς ενώπιν της πενταμελύς συντνιστικής επιτρπής τυ Π.Μ.Σ. και βαθμλγείται με άριστα τ είκσι (πσστό 20%). Απαραίτητη πρϋπόθεση για να περιληφθεί κάπις υπψήφις στν τελικό πίνακα είναι να λάβει τη βάση στη συνέντευξη. γ) Βαθμός Πτυχίυ με κλίμακα 0-10 (πσστό 5%). Τ ακριβές πσστό υπλγίζεται ανάλγα με τ βαθμό πτυχίυ. Συγκεκριμένα ι βαθμί πτυχίυ στργγυλπιύνται στην πλησιέστερη ακέραια ή ακέραια και μισή μνάδα, ώστε να πρκύψυν ι βαθμί 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 και 10, ι πίι και λαμβάνυν αντίστιχα 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 και 5%. δ) Ο μέσς όρς των απλύτως σχετικών πρς την κατεύθυνση πυ επιλέγει πρπτυχιακών μαθημάτων (δηλαδή Σχλικής Ψυχλγίας και Ψυχλγίας Υγείας αντίστιχα, όπως αυτά ρίζνται από απόφαση της ΣΕ) (πσστό 3%). Συγκεκριμένα ι βαθμί των μαθημάτων κατανέμνται στις υπκλίμακες 5-6, 6-7, 7-7.5, 7.5-8, 8-9 και 9-10, ι πίι και λαμβάνυν αντίστιχα 0.5, , και 3%. ε) Η συνάφεια και βαθμός της πτυχιακής εργασίας πρς την μεταπτυχιακή κατεύθυνση πυ επιλέγει (πσστό 3%). στ) Η πρηγύμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία (πσστό 3%). ζ) Η τυχόν υπάρχυσα ερευνητική δραστηριότητα (πσστό 3%).

4 η) Οι συστατικές επιστλές (δύ) πυ δίδνται από ακαδημαϊκά πρόσωπα (πσστό 3%). θ) Για την αξιλόγηση θα πρηγείται η συνέντευξη, θα αξιλγείται υπψήφις, θα κλείνει φάκελς και θα ανίγει αφύ λκληρωθεί η διαδικασία των γραπτών εξετάσεων. ι) Για τυς Έλληνες απφίτυς ΑΕΙ της αλλδαπής απαιτείται ιστιμία τυ πτυχίυ τυς από τ ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 7. Πρϋπθέσεις για δικαίωμα αίτησης αλλδαπών υπψηφίων με πτυχί ΑΕΙ εξωτερικύ είναι: α) Πιστπιητικό αναλυτικής βαθμλγίας με Μ.Ο. βαθμό πτυχίυ τυλάχιστν 7 ή βαθμός πυ αντιστιχεί σ αυτό. β) Πτυχί συναφές με τ αντικείμεν της ειδίκευσης. γ) Ιστιμία τυ πτυχίυ από τ ΔΟΑΤΑΠ. δ) Δύ συστατικές επιστλές από καθηγητές ή ερευνητές αναγνωρισμένων κέντρων έρευνας της ημεδαπής ή αλλδαπής. ε) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. στ) Επάρκεια γνώσης της Ελληνικής γλώσσας. Άρθρ 7 Διαδικασία επιλγής των μεταπτυχιακών φιτητών 1. Η επιλγή των μεταπτυχιακών φιτητών για την παρακλύθηση τυ εγκριθέντς Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών πυ δηγεί στ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ψυχλγία της Υγείας» ή στη «Σχλική Ψυχλγία» θα γίνεται κάθε δεύτερ έτς και ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρντς. 2. Οι ενδιαφερόμενι υπψήφιι υπβάλλυν αίτηση στη Γραμματεία τυ Π.Μ.Σ. για συμμετχή στις εξετάσεις πυ δηγύν στην κάλυψη των θέσεων πυ έχυν πρκηρυχθεί στ Π.Μ.Σ., εντός 40 ημερών από την τελευταία δημσίευση στν ημερήσι τύπ ή όπως θα πρβλέπεται από αυτή. Οι υπψήφιι μαζί με την αίτηση, υπβάλλυν, φωττυπία της αστυνμικής ταυτότητας, αναλυτικό βιγραφικό σημείωμα, επικυρωμέν αντίγραφ πτυχίυ, βεβαίωση ιστιμίας από τ ΔΟΑΤΑΠ για τυς πτυχιύχυς της αλλδαπής, πιστπιητικό αναλυτικής βαθμλγίας, δύ πρωτότυπες συστατικές επιστλές και πιδήπτε άλλ στιχεί τ πί θα ενισχύσει την υπψηφιότητά τυς (επικυρωμέν αντίγραφ άλλυ πτυχίυ Τμήματς ΑΕΙ, επικυρωμέν αντίγραφ άλλυ μεταπτυχιακύ τίτλυ, απδεικτικά γνώσης μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών, πιστπιητικό γνώσης Η/Υ, βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, ερευνητικές εργασίες, αντίγραφα συμβάσεων εργασίας, βεβαιώσεις συμμετχής σε σεμινάρια κ.λπ.). 3. Είναι δυνατό να υπβάλυν αίτηση και να μετάσχυν στις διαδικασίες επιλγής τυ Π.Μ.Σ. και τελειόφιτι πυ θα έχυν εκπληρώσει όλες τις υπχρεώσεις τυς σε μαθήματα και πτυχιακή εργασία, όπυ αυτή πρβλέπεται, όπως θα βεβαιώνεται από σχετικό επίσημ έγγραφ της Γραμματείας τυ Τμήματς πρέλευσής τυς, εντός της σχετικής πρθεσμίας πυ πρσδιρίζεται από την πρκήρυξη. 4. Η Σ.Ε. φείλει να λκληρώσει άμεσα τη διαδικασία αξιλόγησης των υπψηφίων και να συντάξει πίνακα κατάταξης τν πί θα υπβάλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. πυ συνέρχεται και αυτή άμεσα υπό την πρεδρία τυ Πρέδρυ τυ Τμήματς, πρκειμένυ να ριστικπιήσει και να ανακινώσει τν τελικό πίνακα εισακτέων. 5. Ο χρόνς έναρξης των εργασιών της Ε.Α.-Ε., η ημερμηνία συνεδρίασης της Σ.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Σ. θα ρίζνται κάθε φρά με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κατά την έγκριση της πρκήρυξης κάθε κύκλυ Π.Μ.Σ.

5 6. Οι επιλεγόμενι μεταπτυχιακί υπψήφιι θα πρέπει να πρσέλθυν για εγγραφή στη Γραμματεία τυ Π.Μ.Σ. εντός της 1 ης εβδμάδας μετά από την ανακίνωση της απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ., για να συμπληρώσυν τη σχετική αίτηση. Σε περίπτωση μη εγγραφής τυς πρσκαλύνται για εγγραφή ι επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τυς και εφόσν έχυν συγκεντρώσει τις πρϋπθέσεις εγγραφής. Άρθρ 8 Διάρκεια τυ Πργράμματς Παρακλύθηση Εξετάσεις 1. Η χρνική διάρκεια για την απνμή τυ Μεταπτυχιακύ Διπλώματς Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ρίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα με ανώτατ όρι φίτησης τα έξι (6) εξάμηνα. 2. Η λκλήρωση τυ πργράμματς πρϋπθέτει την επιτυχή παρακλύθηση και εξέταση τυ συνόλυ των πρβλεπόμενων στ Π.Μ.Σ. μαθημάτων τυ κύκλυ σπυδών, την λκλήρωση τυ καθρισμένυ αριθμύ ωρών πρακτικής άσκησης καθώς και την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 3. Τα μαθήματα τυ κύκλυ μεταπτυχιακών σπυδών, δύναται να περιλάβυν πέραν των παραδόσεων, διαλέξεις από πρσκεκλημένυς μιλητές (βλ. και Άρθρ 5, εδάφι 3).και παρυσιάσεις επιλεγμένων ερευνητικών εργασιών σε πσστό 40% των εβδμάδων διδασκαλίας (με τη μρφή ημερίδων βιβλιγραφικής ενημέρωσης [Journal club] για κάθε θεματική ενότητα) Η παρακλύθηση των μαθημάτων τυ Π.Μ.Σ. είναι υπχρεωτική. Στην περίπτωση πυ ένας μεταπτυχιακός φιτητής παρακλύθησε λιγότερ από τ 80% των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματς τότε απφασίζει σχετικά η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 4. Τα μαθήματα, η ερευνητική απασχόληση (στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας) και ι πρακτικές ασκήσεις πυ απαιτύνται για την απόκτηση τυ Μ.Δ.Ε. ρίζνται ως εξής: α) Κάθε διδακτικό εξάμην περιλαμβάνει τυλάχιστν δώδεκα με δεκατρείς (12-13) πλήρεις διδακτικές εβδμάδες. Τα μαθήματα χωρίζνται σε μαθήματα κρμύ και κατεύθυνσης. β) Οι εξετάσεις των μαθημάτων κάθε εξαμήνυ διεξάγνται μετά την λκλήρωση της διδασκαλίας τυ κάθε εξαμήνυ. Η ακριβής χρνική περίδς διεξαγωγής των εξετάσεων απφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε. Ο τρόπς εξέτασης θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις τυ διδάσκντς και θα ανακινώνεται υπχρεωτικά στην αρχή κάθε εξαμήνυ. Η κατάθεση της βαθμλγίας στη Γραμματεία τυ Π.Μ.Σ. γίνεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήξη των εξετάσεων. Κάθε φιτητής είναι υπχρεωμένς να πρσέλθει στην εξέταση όλων των πρσφερόμενων μαθημάτων τυ εξαμήνυ. Σε περίπτωση απτυχίας φιτητής έχει δικαίωμα επανεξέτασης τ Σεπτέμβρι. γ) Η κλίμακα βαθμλγίας είναι από τ μηδέν έως τ δέκα με υπδιαιρέσεις ημιακέραιυς ή ακέραιυς αριθμύς και βάση επιτυχίας τ έξι. Η παρακλύθηση των παραδόσεων είναι υπχρεωτική, ενώ επιτρέπνται ως δύ (2) δικαιλγημένες απυσίες. δ) Αν κάπις μεταπτυχιακός φιτητής απτύχει δύ φρές σε εξετάσεις πιυδήπτε μαθήματς, τότε παραπέμπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. με εισήγηση της Σ.Ε. η πία κατόπιν εξέτασης της γενικής απόδσης τυ, απφασίζει τη διαγραφή τυ ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη δυνατότητα μιας επιπλέν εξέτασης (δηλαδή εφόσν υπάρχυν πλύ σβαρί λόγι πυ δικαιλγύν τη μειωμένη απόδσή τυ). ε) Ειδικά για τυς απφίτυς συναφών Τμημάτων ΤΕΙ αντιστίχων ειδικτήτων, για να μπρέσυν να παρακλυθήσυν χωρίς γνωστικά ελλείμματα τ πρόγραμμα θα πρέπει επιπλέν να υπχρεωθύν να παρακλυθήσυν και να εξετασθύν σε έναν

6 αριθμό πρπτυχιακών μαθημάτων πυ θα καθρισθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από λεπτμερή αξιλόγηση τυ γνωστικύ επιπέδυ τυ επιτυχόντα και αφύ ληφθύν υπόψη όσα βιγραφικά στιχεία σπυδών πρσκμίσει κατά την υπβλή της αίτησης τυ (σπυδές «εξμίωσης-μιγενπίησης»). στ) Δύναται να υπάρξει αναστλή των σπυδών, μετά από αιτιλγημένη αίτηση τυ ενδιαφερόμενυ μεταπτυχιακύ φιτητή και με απόφαση της ΓΣΕΣ, σύμφωνα πάντα με τα όσα πρβλέπνται στ άρθρ 14 τυ Νόμυ Κάθε μεταπτυχιακός φιτητής διδάσκεται συνλικά κτώ (8) μαθήματα κρμύ και τέσσερα (4) μαθήματα κατεύθυνσης. Η ειδίκευση κάθε φιτητή θα πρκύπτει από τ γνωστικό αντικείμεν της μεταπτυχιακής-διπλωματικής εργασίας και τ πρόγραμμα μαθημάτων πυ θα ακλυθήσει. 6. Τα μαθήματα κρμύ και τα μαθήματα κατεύθυνσης και για τις δύ (2) εξειδικεύσεις, η περιγραφή τυ περιεχμένυ αυτών και ι αντίστιχες διδακτικές μνάδες (ΔΜ), είναι τα παρακάτω: Μάθημα Περιεχόμεν Εξάμην & διδακτικές μνάδες (ΔΜ) ΚΟΡΜΟΥ 1. Μεθδλγία έρευνας Α Πρηγμένες μέθδι σχεδιασμύ και εκτέλεσης έρευνας. Πρακτικές ασκήσεις. 2. Στατιστική Πρηγμένες μέθδι στατιστικής επεξεργασίας δεδμένων (ανάλυση πλυμεταβλητών). 3. Ψυχμετρία Γενικές αρχές Ψυχμετρικά εργαλεία στ χώρ της Ψυχλγίας της Υγείας και της Σχλικής Ψυχλγίας 4. Δεξιότητες συμβυλευτικής & ζητήματα πρσωπικής ανάπτυξης 5. Πραγωγή της Υγείας Α 6. Θέματα ψυχικής υγείας 7. Βισυμπεριφρικές αλληλεπιδράσεις Δεξιότητες συμβυλευτικής (συμπεριλαμβανμένων πρακτικών ασκήσεων) Ασκήσεις πρσωπικής ανάπτυξης Ηθική και δεντλγία Θεωρίες πρόληψης και πραγωγής της υγείας Συμπεριφρές πυ σχετίζνται με την υγεία (π.χ., κάπνισμα, άσκηση κλπ) Παράγντες επικινδυνότητας Παραδείγματα δράσης Διαταραχές πυ σχετίζνται με τις χρόνιες ασθένειες και με τ σχλεί (π.χ., αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές συναισθήματς, αναπτυξιακές διαταραχές, δυσκλίες πρσαρμγής κλπ) Αλληλεπίδραση βιλγικών και ψυχκινωνικών παραγόντων Ανάπτυξη ειδικών θεμάτων (π.χ., 1 4ΔΜ 1 4ΔΜ 1 4ΔΜ 1 4ΔΜ 2 4ΔΜ 2 4ΔΜ 2 4ΔΜ

7 8. Μεθδλγία έρευνας Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: στρες, ψυχφυσιλγία και υγεία, ψυχφυσιλγία και μάθηση κλπ). Εμβάθυνση σε θέματα μεθδλγίας έρευνας Κριτική ανάλυση ερευνών και ερευνητικών πρσεγγίσεων 2 4ΔΜ ΥΓΕΙΑΣ 9. Πραγωγή της Υγείας Β 10. Χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες 11. Χρόνιες ασθένειες: Ψυχκινωνικές παρεμβάσεις Ανάπτυξη πργραμμάτων πρόληψης και πραγωγής της υγείας στην κινότητα και τ σχλεί Χρόνια ασθένεια: πρσαρμγή, αντιδράσεις, διαχείριση Επιδημιλγικά στιχεία, κινωνικές και πλιτισμικές επιδράσεις Πιότητα ζωής πυ σχετίζεται με την ασθένεια Σχετιζόμενες με την υγεία και την ασθένεια πεπιθήσεις, αναπαραστάσεις και στάσεις Σχεδιασμός πργραμμάτων παρέμβασης και θεωρητικό υπόβαθρ Παραδειγματικές εφαρμγές Τεχνικές τρππίησης της συμπεριφράς Παρχή υπηρεσιών υγείας σε επαγγελματικά πλαίσια (π.χ., νσηλεία, θέματα επικινωνίας, τήρηση ιατρικών δηγιών κλπ.) 12. Πρακτική άσκηση Συναντήσεις αναφράς και μελέτη περιστατικών. ΣΧΟΛΙΚΗ 9. Ψυχδιαγνωστικές διαδικασίες Ι 10. Ψυχδιαγνωστικές διαδικασίες ΙΙ 11. Ψυχκινωνικές παρεμβάσεις στ σχλικό πλαίσι Νημσύνη, σχλική ωριμότητα, τεστ δεξιτήτων κλπ. Πρακτική εξάσκηση. Εμβάθυνση στη χρήγηση και ερμηνεία των ψυχδιαγνωστικών διαδικασιών. Πρακτική εξάσκηση. Μάθηση & συμπεριφρά Αναπτυξιακές διαταραχές Βία & θυματπίηση 12. Πρακτική άσκηση Ενδ-πανεπιστημιακή εκπαίδευση (στ βαθμό πυ υπάρξει η δυνατότητα). Συναντήσεις αναφράς 3 6ΔΜ 1 6ΔΜ 2 6ΔΜ 3 5ΔΜ 1 6ΔΜ 2 6ΔΜ 3 6ΔΜ 3 5ΔΜ

8 και μελέτη περιστατικών. ΔΜ Κατεύθυνσης Υγείας Σύνλ ΔΜ για κάθε κατεύθυνση από μαθήματα = 55 ΔΜ ώρες πρακτικής άσκησης (35 ΔΜ) Διπλωματική εργασία (ερευνητική) (30 ΔΜ) Σύνλ ΔΜ = 120. ΔΜ Κατεύθυνσης Σχλικής Σύνλ ΔΜ για κάθε κατεύθυνση από μαθήματα = 55 ΔΜ. 600 ώρες πρακτικής άσκησης (25 ΔΜ) Διπλωματική εργασία (ερευνητική) (30 ΔΜ) Σύνλ ΔΜ = 110. Κατά τ 4 εξάμην σπυδών πρβλέπεται η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης. Τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών επιλέγνται από τυς μεταπτυχιακύς φιτητές στ τέλς τυ τρίτυ εξαμήνυ σπυδών τυς. Η θεματλγία θα πρτείνεται από τυς διδάσκντες στην αρχή τυ τρίτυ εξαμήνυ τυ κύκλυ σπυδών τυ Π.Μ.Σ. Η εκπόνηση θα πραγματπιείται υπό την επίβλεψη μέλυς ΔΕΠ, η πία θα δηγεί στην απόκτηση τυ ΜΔΕ, μετά από παρυσίαση και εξέταση σε τριμελή επιτρπή. Άρθρ 9 Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης 1. Μετά από πρόταση της Σ.Ε., ένα μέλς ΔΕΠ τυ Τμήματς Ψυχλγίας ρίζεται ως Επιβλέπων Καθηγητής. Ο Επιβλέπν Καθηγητής έχει την ευθύνη της παρακλύθησης, της καθδήγησης και τυ ελέγχυ της πρείας της εργασίας τυ μεταπτυχιακύ φιτητή. Ταυτόχρνα ρίζνται μετά από πρόταση της Σ.Ε. και έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ., τα άλλα δύ μέλη πυ θα εξετάσυν τη Μ.Δ.Ε. τυ υπψηφίυ. 2. Η ανάθεση θέματς εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης σε κάθε μεταπτυχιακό φιτητή πρέπει να γίνεται στην αρχή τυ 4υ εξαμήνυ τυ κύκλυ μεταπτυχιακών σπυδών, σύμφωνα με τα παρακάτω: i. Τα μέλη ΔΕΠ τυ Τμήματς Ψυχλγίας, είναι υπχρεωμένι, στην αρχή τυ τρίτυ εξαμήνυ τυ κάθε κύκλυ μεταπτυχιακών σπυδών, να εισηγηθύν στη Σ.Ε. τα θέματα των μεταπτυχιακών εργασιών πυ πρτίθενται να επιβλέψυν για τν τρέχντα κύκλ σπυδών τυ Π.Μ.Σ. ii. Κάθε μέλς ΔΕΠ τυ Τμήματς Ψυχλγίας, έχει τη δυνατότητα να αναλάβει να επιβλέπει μέχρι τρεις (3) μεταπτυχιακύς φιτητές. iv. Οι μεταπτυχιακί φιτητές, επιλέγυν τ θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας σε συνεργασία με τν Επιβλέπντα Καθηγητή. Τ θέμα υπβάλλεται στη Σ.Ε. από τ μέλς ΔΕΠ πυ θα είναι και Επιβλέπων Καθηγητής και συνυπγράφεται από τ φιτητή. Στη συνέχεια η Σ.Ε. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για την έγκριση της κατανμής και ανάθεσης των θεμάτων των Διπλωματικών Εργασιών Ειδίκευσης. 3. Είναι δυνατόν ένας φιτητής με αίτησή τυ, να ζητήσει μία μόν φρά αλλαγή Επιβλέπντα Καθηγητή, εντός τυ 4 υ εξαμήνυ τυ μεταπτυχιακύ κύκλυ σπυδών, αφύ εξηγήσει γραπτώς και επαρκώς τυς λόγυς αλλαγής. Τυχόν αλλαγή τυ Επιβλέπντα Καθηγητή συνεπάγεται και την αλλαγή τυ θέματς της Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης, τ πί επιλέγεται από τα εναπμείναντα θέματα.

9 4. Η διπλωματική εξετάζεται από Τριμελή Επιτρπή, στην πία συμμετέχει Επιβλέπων Καθηγητής, μέλς ΔΕΠ τυ Τμήματς Ψυχλγίας και δύ άλλα μέλη. Τα μέλη της Τριμελύς Εξεταστικής Επιτρπής, πρτείννται στη Σ.Ε. από τν Επιβλέπντα Καθηγητή και εγκρίννται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε. Τα μέλη θα πρέπει να ανήκυν στην ίδια ή συγγενή επιστημνική ειδικότητα με αυτή στην πία εκπνεί υπψήφις τη Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης ή να απαιτείται η συμβλή της επιστημνικής ειδικότητας τυ. 5. Απαραίτητη πρϋπόθεση για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης από την Τριμελή Επιτρπή είναι η συμπλήρωση όλων των διδακτικών μνάδων των μαθημάτων (παρυσία και επιτυχής επίδση στις εξετάσεις). 6. Κάθε διπλωματική εργασία περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές: τ θεωρητικό μέρς, σκπό και ερευνητικές υπθέσεις, μεθδλγία και τρόπ επεξεργασίας των δεδμένων, απτελέσματα, συζήτηση και συμπεράσματα. Μετά τ πέρας εκπόνησης και συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης από κάθε μεταπτυχιακό φιτητή, αυτή κατατίθεται στη Γραμματεία τυ Π.Μ.Σ., η πία με τη σειρά της άμεσα την απστέλλει στα δύ άλλα μέλη της εξεταστικής επιτρπής με ευθύνη τυ Διευθυντή τυ Π.Μ.Σ. Τα μέλη αυτά κάνυν άμεσα παρατηρήσεις, διρθώσεις και εισηγήσεις στ όλ περιεχόμεν της Μ.Δ.Ε. και την επιστρέφυν μέσω της Γραμματείας τυ Π.Μ.Σ. στν υπψήφι, πίς αφύ κάνει τις απαραίτητες μετατρπές και διρθώσεις σύμφωνα με τις υπδείξεις την καταθέτει εκ νέυ στη Γραμματεία τυ Π.Μ.Σ., η πία τη διαβιβάζει στην Τριμελή Επιτρπή ή την καταθέτει άμεσα στην Τριμελή Επιτρπή. Η Τριμελής Επιτρπή υπχρεύται να περατώσει τ έργ της εξέτασης τυ υπψηφίυ εντός 30 ημερών από την ριστική κατάθεση της Μ.Δ.Ε. Με ευθύνη της Επιτρπής αυτής, μέσω τυ επιβλέπντα, γίνεται από τ μεταπτυχιακό φιτητή παρυσίαση των απτελεσμάτων της διπλωματικής εργασίας με τη μρφή διάλεξης ενώπιν ανικτύ ακρατηρίυ. Η ημερμηνία της παρυσίασης για κάθε υπψήφι ρίζεται από τν Διευθυντή της Σ.Ε. και γνωστπιείται επίσημα (με έντυπη ή ηλεκτρνική μρφή) τόσ σε όλα τα μέλη πυ διδάσκυν στ Π.Μ.Σ., όσ και στυς μεταπτυχιακύς φιτητές. Μετά την παρυσίαση της διπλωματικής, απχωρύν τα μέλη τυ ακρατηρίυ και τα μέλη της Επιτρπής εξετάζυν τν υπψήφι στ θέμα της διπλωματικής τυ. Στη συνέχεια κρίνυν τ πρωτότυπ της μεταπτυχιακής εργασίας και απφασίζυν για τ απτέλεσμα της απδχής ή της απόρριψής της, δίνντας ταυτόχρνα και τη σχετική βαθμλγία. Σε περίπτωση μη λκλήρωσης της διαδικασίας εντός τυ παραπάνω αναφερθέντς χρόνυ, την ευθύνη έχει Επιβλέπων Καθηγητής και Διευθυντής τυ Π.Μ.Σ., ι πίι θα πρέπει να δικαιλγήσυν την αργπρία στν Πρόεδρ τυ Τμήματς, πρκειμένυ να ενημερωθεί η Γ.Σ.Ε.Σ. και να απφασίσει σχετικώς. 7. Ως κριτήρια βάσει των πίων θα αξιπιύνται ι διπλωματικές εργασίες θεωρύνται: α. Η δμή της διπλωματικής δηλαδή η σαφήνεια, η διατύπωση ρθών επιχειρημάτων, η καλή διασύνδεση των επιμέρυς υπεντήτων, η πιότητα της περίληψης και η ακρίβεια των παραπμπών. β. Η καλή επισκόπηση της βιβλιγραφίας. γ. Ο τρόπς σχεδίασης της έρευνας και ανάλυσης των δεδμένων. δ. Ο τρόπς διατύπωσης συμπερασμάτων με γνώμνα τυς περιρισμύς της έρευνας. ε. Οι πρτάσεις για διερεύνηση «ανικτών» ερωτημάτων. Και στ. Πόσ τ παραχθέν έργ πρσεγγίζει αυτό πυ σχεδιάσθηκε αρχικά. Άρθρ 10 Αξιλόγηση μαθημάτων, διδασκόντων, φιτητών, υπδμής Τμήματς

10 Στ τέλς κάθε εξαμήνυ, με ευθύνη της Σ.Ε., πραγματπιείται η αξιλόγηση κάθε μαθήματς (περιεχόμεν, διδάσκων) τυ εξαμήνυ από τυς μεταπτυχιακύς φιτητές με σκπό τη βελτίωση τυ πργράμματς. Η αξιλόγηση γίνεται με τρόπ πυ να διασφαλίζεται η ανωνυμία τυ μεταπτυχιακύ φιτητή. Αντίστιχη αξιλόγηση επιχειρείται και εκ μέρυς των διδασκόντων (βλ. και εσωτερική Αξιλόγηση ΠΜΣ). Άρθρ 11 Πρϋπθέσεις Υπχρεώσεις για την απόκτηση τυ Μ.Δ.Ε. Για την απόκτηση τυ Μ.Δ.Ε. απαιτύνται: 1. Η επιτυχής εξέταση στα πρβλεπόμενα από τ Π.Μ.Σ. μαθήματα σε συνδυασμό με τη συμμετχή τυ μεταπτυχιακύ φιτητή στ σύνλ της εκπαιδευτικής δραστηριότητας τυ ΠΜΣ. 2. Η πραγματπίηση ερευνητικής εργασίας. Τ αντικείμεν της εργασίας αυτής πρέπει να έχει πρωτότυπ ερευνητικό χαρακτήρα και τα απτελέσματα να παρυσιάζνται υπό τη μρφή διατριβής χαρακτηριζόμενης ως "Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης". Η εργασία αυτή εκπνείται στ Τμήμα Ψυχλγίας ή ακόμη και σε άλλα Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλδαπής μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. 3. Η λκλήρωση των απαιτύμενων ωρών πρακτικής εργασίας. 4. Κάθε μεταπτυχιακός φιτητής φείλει να έχει περατώσει πλήρως και επιτυχώς τν κύκλ τυ Π.Μ.Σ. και να έχει απκτήσει τ Μ.Δ.Ε. τ αργότερ μέχρι τ τέλς τυ 6 υ εξαμήνυ από την πρώτη εγγραφή τυ στ Π.Μ.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε., μεταπτυχιακός φιτητής διαγράφεται και τυ δίνεται σχετικό πιστπιητικό παρακλύθησης μαθημάτων τυ Π.Μ.Σ. Λαμβάνεται υπόψη, αν μεταπτυχιακός φιτητής έχει σβαρύς λόγυς υγείας ή αν έχει σβαρό ικγενειακό πρόβλημα ή η μεταπτυχιακή εργασία έχει ειδικά ερευνητικά χαρακτηριστικά. Σ αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατό η Γ.Σ.Ε.Σ. να τυ δώσει πρόσθετ χρόν μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 5. Η τελική βαθμλγία τυ Μ.Δ.Ε. θα πρκύπτει από αλγόριθμ [βαθμός πτυχίυ: Σ(σ.β)Χ(β.μ.)/Σ(σ.β)] πυ θα συνεκτιμά: (1) τη βαθμλγία τυ συνόλυ των μαθημάτων τυ Π.Μ.Σ. [Σ(β.μ)], (2) τη βαθμλγία της Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης και (3) τις διδακτικές μνάδες (δ.μ.) πυ αναλγύν σε κάθε επιμέρυς βαθμό και καθρίζυν τ συντελεστή βαρύτητας (σ.β). Η βαθμλγία για τ Μ.Δ.Ε. θα είναι περιγραφική και σε παρένθεση θα αναγράφεται η αριθμητική βαθμλγία τυ μεταπτυχιακύ φιτητή με ακρίβεια δύ δεκαδικών ψηφίων: Άριστα (8,50-10,00), Λίαν Καλώς (6,50-8,49) και Καλώς (5,00 6,49). Άρθρ 12 Πρακτική Άσκηση 1. Η Πρακτική Άσκηση στη Σχλική Ψυχλγία περιλαμβάνει 600 ώρες σε σχλεία πρωτβάθμιας και δευτερβάθμιας εκπαίδευσης στ Νμό Ρεθύμνης, όπως και σε άλλυς νμύς της Κρήτης, στα διαγνωστικά κέντρα ΚΔΑΥ, σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατρπαιδαγωγικά Κέντρα, όπως και άλλυς δημόσιυς φρείς. 2. Η Πρακτική Άσκηση στην Ψυχλγία της Υγείας περιλαμβάνει 1000 ώρες σε νσηλευτικά ιδρύματα (ενηλίκων-παίδων), γενικές ή ειδικές κλινικές ή Κέντρα Υγείας ή άλλυς φρείς υγείας. 3. Η Πρακτική Άσκηση μπρεί θεωρητικά να γίνει παράλληλα με τα μαθήματα. 4. Η επίτευξη της Πρακτικής Άσκησης διευκλύνεται από τ Γραφεί Πρακτικών Ασκήσεων και από τη συνεργασία πυ αναπτύσσεται μεταξύ φιτητή, επόπτη στ χώρ της Πρακτικής Άσκησης και Επιτρπής Πρακτικών Ασκήσεων. Η πρόδς της Πρακτικής πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή έλεγχ.

11 5. Η εμπειρία των Πρακτικών Ασκήσεων στ πρπτυχιακό επίπεδ απτελεί χρήσιμ «εργαλεί» για την επιτυχή έκβαση των Πρακτικών Ασκήσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδ. 6. Με την λκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να καταθέσυν στην ΣΕ: α) τ παρυσιλόγι της Πρακτικής Άσκησης β) τ έντυπ αξιλόγησης τυ φιτητή από τν επόπτη τυ χώρυ εφαρμγής γ) τ έντυπ αξιλόγησης τυ φιτητή για την εμπειρία πυ απκόμισε στις δμές/χώρυς πυ παρακλύθησε δ) την Έκθεση Πεπραγμένων 7. Η ευθύνη, εππτεία και αξιλόγηση της Πρακτικής Άσκησης τυ κάθε φιτητή γίνεται από την Σ.Ε. με τυς χαρακτηρισμύς «Επιτυχώς» ή «Ανεπιτυχώς» με βάση την συνέπεια τυ σε επίπεδ παρακλύθησης, την αξιλόγηση τυ επόπτη και την αξιλόγηση της Έκθεσης Πεπραγμένων. Άρθρ 13 Χρήγηση Υπτρφιών Αριστείας 1. Παρέχεται η δυνατότητα χρήγησης υπτρφιών επίδσης στυς μεταπτυχιακύς φιτητές τυ Π.Μ.Σ. Ανάλγα με τις ικνμικές δυνατότητες τυ Π.Μ.Σ. θα απφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. η χρήγηση υπτρφιών μετά από εισήγηση της Σ.Ε. Ως κριτήρι για τη χρήγηση των υπτρφιών αυτών απαιτείται: Ο μέσς όρς επίδσης στα μαθήματα τυ Π.Μ.Σ. να είναι τυλάχιστν 8,50. Σε περιπτώσεις ισβαθμίας (απόκλιση έως 0,09) θα συνεκτιμώνται: α. Η πρσφρά στις ερευνητικές δραστηριότητες τυ Τμήματς. β. Εργασίες δημσιευμένες σε επιστημνικά περιδικά. γ. Κινωνικά κριτήρια, όπως π.χ. πλύτεκνς κ.λπ. 2. Σκπός των υπτρφιών είναι η επιβράβευση των καλυτέρων φιτητών η πία πρβλέπεται να δημιυργήσει κίνητρα ανταγωνισμύ και να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων τυ Π.Μ.Σ. με τη συνεχή διατήρηση ενός υψηλύ επιπέδυ μεταπτυχιακών φιτητών. Άρθρ 14 Πειθαρχικά ζητήματα Οπιδήπτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεντλγίας παραπέμπεται στη Σ.Ε., η πία εξετάζει τ ζήτημα και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. πυ είναι υπεύθυνη για την τελική εκτίμηση και λήψη απφάσεων. Σε περιπτώσεις παραπτώματς ιδιάζυσας βαρύτητας η Σ.Ε. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. πρτάσεις για την αντιμετώπιση τυ θέματς. Άρθρ 15 Η ΓΣΕΣ δύναται να απφασίσει την καταβλή διδάκτρων σύμφωνα με τ άρθρ 8, παρ. 1 α τυ νόμυ 3685 περί τυ θεσμικύ πλαισίυ των μεταπτυχιακών σπυδών (αρ. ΦΕΚ 148, 16 Ιυλίυ 2008).

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρ 1. Σκπός τυ διδακτρικύ διπλώματς Η διαδικασία απόκτησης διδακτρικύ διπλώματς στ Τμήμα Ψυχλγίας τυ Πανεπιστημίυ Κρήτης (ΠΚ) απσκπεί όχι μόνν στην εκπόνηση διδακτρικής διατριβής, αλλά, γενικότερα, στην πρετιμασία των υπψηφίων διδακτόρων για μια επιτυχημένη ανεξάρτητη σταδιδρμία στν ακαδημαϊκό χώρ. Αυτό συνεπάγεται ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας για την εκπόνηση της διδακτρικής διατριβής και την απόκτηση τυ διδακτρικύ διπλώματς, ι υπψήφιι διδάκτρες θα απκτήσυν εμπειρίες από ένα ευρύ φάσμα λειτυργιών πυ συνεπάγεται η ακαδημαϊκή σταδιδρμία, συμπεριλαμβανμένης της ερευνητικής και της διδακτικής δραστηριότητας. Άρθρ 2. Κριτήρια και διαδικασία επιλγής υπψηφίων διδακτόρων Οι ενδιαφερόμενι για εκπόνηση Διδακτρικής Διατριβής (ΔΔ) γίννται δεκτί από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) αφύ πρσκμίσυν τα απαραίτητα δικαιλγητικά. Δικαίωμα να υπβάλλυν αίτηση για εκπόνηση Διδακτρικής Διατριβής έχυν: Α. Πτυχιύχι ΑΕΙ και ΤΕΙ/ΑΤΕΙ ι πίι είναι και κάτχι Μεταπτυχιακύ Διπλώματς Ειδίκευσης. Ο ελάχιστς χρόνς εκπόνησης ΔΔ είναι τα τρία έτη. Β. Πτυχιύχι ΑΕΙ με γνώσεις Αγγλικής επιπέδυ τυλάχιστν Β2 πυ πληρύν 3 από 8 κριτήρια πυ έχει ρίσει τ Τμήμα Ψυχλγίας. Ο ελάχιστς χρόνς εκπόνησης είναι τα τέσσερα έτη και κατά τη διάρκεια της εκπόνησης είναι υπχρεωμένι να παρακλυθήσυν και να επιτύχυν σε τυλάχιστν 2 μαθήματα σε ΠΜΣ τυ Τμήματς ή σε άλλα ΠΜΣ πυ τ Τμήμα Ψυχλγίας θα απφασίσει. Απαραίτητα Δικαιλγητικά Α. Κάτχι μεταπτυχιακύ διπλώματς ειδίκευσης 1. Αίτηση υπψήφιυ φιτητή - Εισήγηση επιβλέπντς, καθηγητή - Συνπτική περιγραφή έργυ. Σε ειδικό έντυπ πυ θα πρμηθευτείτε ηλεκτρνικά σε αρχεί WORD από τη Γραμματεία τυ Τμήματς. Αυτό τ έντυπ πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμέν και υπγεγραμμέν με τα υπόλιπα δικαιλγητικά αλλά και ηλεκτρνικά (χωρίς υπγραφές) με e- mail στη γραμματεία. 2. Βιγραφικό Σημείωμα. (Μέχρι 5 σελίδες - εκτύπωση μπρς-πίσω) 3. Αντίγραφ Πτυχίυ. Στην περίπτωση πυ υπψήφις έχει απφιτήσει από Πανεπιστήμι τυ εξωτερικύ πρέπει να πρσκμίσει και την ιστιμία και/ή αντιστιχία τυ τίτλυ σπυδών τυ από τ ΔΟΑΤΑΠ (ή τ ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 4. Αντίγραφ ΜΔΕ. Στην περίπτωση πυ υπψήφις τ έχει απκτήσει από Πανεπιστήμι τυ εξωτερικύ πρέπει να πρσκμίσει και την ιστιμία και/ή αντιστιχία τυ τίτλυ αυτύ από τ ΔΟΑΤΑΠ (ή τ ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 5. Δήλωση τυ Νόμυ 1599/1986 στην πία δηλώνεται: α) ότι υπψήφις δεν εκπνεί άλλη Διδακτρική Διατριβή συγχρόνως σε ελληνικό ή ξέν Πανεπιστήμι και β) αν υπψήφις παράλληλα φιτά σε ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ. Β. Μη κάτχι μεταπτυχιακύ διπλώματς ειδίκευσης

13 1. Αίτηση υπψήφιυ φιτητή - Εισήγηση επιβλέπντς, καθηγητή Συνπτική περιγραφή έργυ. Σε ειδικό έντυπ πυ θα πρμηθευτείτε ηλεκτρνικά σε αρχεί WORD από τη Γραμματεία τυ Τμήματς. Αυτό τ έντυπ πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμέν και υπγεγραμμέν με τα υπόλιπα δικαιλγητικά αλλά και ηλεκτρνικά (χωρίς υπγραφές) με e- mail στη γραμματεία. 2. Βιγραφικό Σημείωμα. (Μέχρι 5 σελίδες - εκτύπωση μπρς-πίσω) 3. Αντίγραφ Πτυχίυ. Στην περίπτωση πυ υπψήφις έχει απφιτήσει από Πανεπιστήμι τυ εξωτερικύ πρέπει να πρσκμίσει και την ιστιμία και/ή αντιστιχία τυ τίτλυ σπυδών τυ από τ ΔΟΑΤΑΠ (ή τ ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 4. Πιστπιητικό για τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδ τυλάχιστν Β2. 5. Δήλωση τυ Νόμυ 1599/1986 στην πία δηλώνεται: α) ότι υπψήφις δεν εκπνεί άλλη Διδακτρική Διατριβή συγχρόνως σε ελληνικό ή ξέν Πανεπιστήμι και β) αν υπψήφις παράλληλα φιτά σε ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ. 6. Τα δικαιλγητικά πυ απαιτύνται για τα κριτήρια κατά περίπτωση: 1 Βαθμός πτυχίυ > 8.0 Αναλυτική βαθμλγία ή πιστπιητικό πυ αναφέρει τ βαθμό πτυχίυ 2 Κατχή δεύτερυ πτυχίυ από ΑΕΙ Αντίγραφ Πτυχίυ 3 Πιστπιημένη εργασία σε ερευνητικά πργράμματα τυλάχιστν ετήσιας διάρκειας πυ θα απδεικνύεται με αντίγραφ της σύμβασης με τν Ειδικό Λγαριασμό ή τ φρέα χρηματδότησης τυ έργυ ή πιστπιημένη εργασία σε αναγνωρισμέν ίδρυμα τυ εξωτερικύ διάρκειας τυλάχιστν ενός έτυς 4 1 δημσίευση σε περιδικό στ SCOPUS/ PsycINFO ανεξαρτήτως σειράς νόματς 5 2 παρυσιάσεις σε διεθνή συνέδρια ανεξαρτήτως σειράς νόματς 6 Βράβευση επιστημνικής εργασίας ή επιστημνικών εργασιών σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια ανεξαρτήτως σειράς νόματς 7 Υπτρφία αριστείας ή διάκριση κατά τη διάρκεια των πρπτυχιακών σπυδών 8 Υπτρφία αριστείας για μεταπτυχιακές σπυδές (ΙΚΥ ή άλλς φρέας) Βεβαίωση ή Αντίγραφ της σύμβασης τυ Ειδικύ Λγαριασμύ ή τυ φρέα χρηματδότησης πυ διαχειρίζεται τ έργ ή τυ αντίστιχυ ργανισμύ/ιδρύματς όπυ πραγματπιήθηκε η εργασία Ανάτυπ της δημσίευσης Ανάτυπ της δημσίευσης + πρόγραμμα τυ συνεδρίυ Αντίγραφ τυ Βραβείυ + Ανάτυπ της δημσίευσης Βεβαίωση τυ φρέα πυ παρείχε την υπτρφία Βεβαίωση τυ φρέα πυ παρέχει την υπτρφία Άρθρ 3. Επιβλέπων καθηγητής Σύμφωνα με τ Ν. 3685/2008, επιβλέπων καθηγητής πρέπει να είναι μέλς ΔΕΠ τυ Τμήματς Ψυχλγίας τυ ΠΚ και να κατέχει τη βαθμίδα τυ καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκυρυ καθηγητή. Ο επιβλέπων καθηγητής δεν μπρεί να έχει υπό την επίβλεψή τυ περισσότερυς από τρεις (3) υπψήφιυς διδάκτρες. Ο επιβλέπων καθηγητής αναλαμβάνει την υπχρέωση να έχει τακτική συνεργασία με τν υπψήφι διδάκτρα. Σύμφωνα με τ σκπό της διαδικασίας εκπόνησης διδακτρικής διατριβής, όπως αυτός περιγράφεται σε αυτό τ κείμεν (βλ. Άρθρ 1), επιβλέπων καθηγητής πρέπει να καθδηγεί τν υπψήφι διδάκτρα όχι μόνν σε ό,τι αφρά τη διεξαγωγή της διδακτρικής έρευνας, αλλά, γενικότερα, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με απώτερ στόχ την πληρέστερη πρετιμασία τυ υπψηφίυ για μια επιτυχημένη ανεξάρτητη ακαδημαϊκή σταδιδρμία. Ο επιβλέπων καθηγητής πρεδρεύει της Τριμελύς Συμβυλευτικής Επιτρπής (βλ. Άρθρ 4) και συντνίζει τη διαδικασία της δημόσιας υπστήριξης της διδακτρικής διατριβής (βλ. Άρθρ 12). Επίσης, επιβλέπων καθηγητής αναλαμβάνει να καταθέτει, με την πρηγύμενη έγκριση των μελών της Τριμελύς Συμβυλευτικής Επιτρπής, ετήσια έκθεση πρόδυ πρς τη ΓΣΕΣ (βλ. Άρθρ 7).

14 Αντικατάσταση τυ επιβλέπντα καθηγητή μπρεί να γίνει κατόπιν αιτιλγημένης αιτήσεως τυ υπψηφίυ διδάκτρα πρς τη ΓΣΕΣ. Στην ίδια αίτηση θα πρέπει επίσης να αναφέρεται τ όνμα τυ αντικαταστάτη επιβλέπντα καθηγητή (δεν πρβλέπεται διάστημα, κατά τ πί υπψήφις διδάκτρας να μην επιβλέπεται από καθηγητή). Ο αντικαταστάτης, πίς θα πρέπει επίσης να πληρί τις πρϋπθέσεις τυ νόμυ, φείλει (α) να καταθέσει πρς τη ΓΣΕΣ γραπτή δήλωση, με την πία να απδέχεται την ανάληψη των καθηκόντων της επίβλεψης της διδακτρικής διατριβής και (β) μετά την ανάληψη των καθηκόντων τυ, να συγκαλέσει εντός 30 ημερών συνεδρίαση της Τριμελύς Συμβυλευτικής Επιτρπής (βλ. Άρθρ 4), με σκπό την αλληλενημέρωση και την κατά τ δυνατόν απρόσκπτη συνέχιση της διαδικασίας. Η ίδια διαδικασία, με τη διευκόλυνση της ΓΣΕΣ, ακλυθείται και στην περίπτωση πυ επιβλέπων καθηγητής μετακινηθεί σε άλλ επαγγελματικό πόστ και υπψήφις διδάκτρας επιθυμεί να παραμείνει στ Τμήμα Ψυχλγίας τυ Πανεπιστημίυ Κρήτης. Άρθρ 4. Τριμελής Συμβυλευτική Επιτρπή Σύμφωνα με τ Ν. 3685/2008, για κάθε υπψήφι διδάκτρα ρίζεται από τη ΓΣΕΣ Τριμελής Συμβυλευτική Επιτρπή (ΤΣΕ) για την επίβλεψη και καθδήγηση τυ υπψηφίυ κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτρικής τυ διατριβής. Πέραν τυ επιβλέπντα καθηγητή, στην ΤΣΕ μετέχυν επίσης δύ (2) μέλη, τα πία μπρεί να είναι μέλη ΔΕΠ τυ Τμήματς Ψυχλγίας ή άλλυ Τμήματς τυ ΠΚ ή άλλυ Πανεπιστημίυ της ημεδαπής ή της αλλδαπής, απχωρήσαντες λόγω ρίυ ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισμένυ ερευνητικύ κέντρυ τυ εσωτερικύ ή εξωτερικύ, ι πίι είναι κάτχι διδακτρικύ διπλώματς. Τα μέλη της επιτρπής πρέπει να έχυν την ίδια ή συναφή επιστημνική ειδικότητα με αυτή, στην πία υπψήφις διδάκτρας εκπνεί τη διατριβή τυ. Αντικατάσταση κάπιυ μέλυς της ΤΣΕ μπρεί να γίνει κατόπιν αιτιλγημένης αιτήσεως τυ υπψηφίυ διδάκτρα πρς τη ΓΣΕΣ, η πία θα πρέπει να φέρει και την υπγραφή τυ επιβλέπντα καθηγητή. Στην ίδια αίτηση θα πρέπει επίσης να αναφέρεται τ όνμα ενός αντικαταστάτη, πίς να πληρί τις πρϋπθέσεις τυ νόμυ. Ο αντικαταστάτης αυτός θα πρέπει να υπβάλει ταυτόχρνα πρς τη ΓΣΕΣ έγγραφη και ενυπόγραφη δήλωση απδεχόμενς τη συμμετχή τυ στην ΤΣΕ. Άρθρ 5. Υπχρεώσεις υπψηφίυ διδάκτρα Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκπόνησης της διδακτρικής τυ διατριβής, υπψήφις διδάκτρας φείλει να ακλυθεί τις δηγίες τυ επιβλέπντα καθηγητή και των μελών της ΤΣΕ, καθώς και να τηρεί τα χρνδιαγράμματα πυ ρίζνται σε αυτό τ κείμεν. Επιπλέν, σύμφωνα με τ Ν. 3685/2008, υπψήφις διδάκτρας έχει υπχρέωση, εφόσν τυ ζητηθεί, να πρσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή αρωγή στ ερευνητικό έργ τυ Τμήματς Ψυχλγίας. Οι επικυρικές αυτές ενασχλήσεις θα πρέπει να συμβάλυν υσιαστικά στην πρετιμασία τυ υπψηφίυ για επιτυχημένη ανεξάρτητη ακαδημαϊκή σταδιδρμία, σύμφωνα με τ σκπό της διαδικασίας εκπόνησης διδακτρικής διατριβής πυ περιγράφεται στ Άρθρ 1. Για τις υπηρεσίες αυτές, δύναται να εγκριθεί από τη ΓΣΕΣ ωριαία αντιμισθία, εφόσν υπάρχει ικνμική δυνατότητα. Η τακτική φυσική παρυσία τυ υπψήφιυ διδάκτρα στ Τμήμα Ψυχλγίας τυ ΠΚ στ Ρέθυμν θεωρείται αυτνόητη. Η εκπόνηση διδακτρικής διατριβής απαιτεί μεγάλη επένδυση χρόνυ και ενέργειας και γενικά δεν είναι συμβατή με την παράλληλη ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες.

15 Άρθρ 6. Διάρκεια εκπόνησης της διδακτρικής διατριβής Σύμφωνα με τ Ν. 3685/2008, η χρνική διάρκεια για την απόκτηση τυ διδακτρικύ διπλώματς δεν μπρεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερλγιακά έτη από την ημερμηνία ρισμύ της ΤΣΕ για τυς κατόχυς μεταπτυχιακύ διπλώματς ειδίκευσης και τέσσερα (4) πλήρη ημερλγιακά έτη για όσυς δεν διαθέτυν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης. Τ μέγιστ επιτρεπόμεν χρνικό διάστημα ρίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερλγιακά έτη από την ημερμηνία ρισμύ της ΤΣΕ. Παράταση τυ διαστήματς αυτύ πρβλέπεται μόνν όταν συντρέχυν ειδικί επιστημνικί ή πρσωπικί λόγι. Παράταση μπρεί να εγκριθεί από τη ΓΣΕΣ κατόπιν αιτιλγημένης αιτήσεως, η πία θα πρέπει να φέρει την υπγραφή τυ υπψήφιυ διδάκτρα και τυ επιβλέπντς καθηγητή. Ο μέγιστς χρόνς μπρεί να παραταθεί τ πλύ μέχρι ένα έτς. Μπρεί επίσης να δθεί δυνατότητα αναστλής της φίτησης για αντίστιχ χρόν. Ο χρόνς αναστλής δεν πρσμετράται στ συνλικό χρόν φίτησης. Άρθρ 7. Περιδική αξιλόγηση πρόδυ Σύμφωνα με τ Ν. 3685/2008, η ΤΣΕ, σε συνεργασία με τν υπψήφι διδάκτρα, φείλει να υπβάλει στη ΓΣΕΣ τυ Τμήματς Ψυχλγίας έκθεση πρόδυ στ τέλς κάθε χρόνυ από τν ρισμό της. Συνεπώς, τυλάχιστ 30 ημέρες πριν την πάρδ ενός ημερλγιακύ έτυς είτε από τν αρχικό ρισμό της ΤΣΕ είτε από την υπβλή της πρηγύμενης έκθεσης πρόδυ, υπψήφις διδάκτρας φείλει να παραδίδει στα μέλη της ΤΣΕ έκθεση πεπραγμένων πυ να περιγράφει τα συγκεκριμένα βήματα πρς την λκλήρωση της διδακτρικής διατριβής πυ έλαβαν χώρα κατά τ πρηγύμεν έτς. Ο επιβλέπων καθηγητής, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της ΤΣΕ, καταθέτει την έκθεση αυτή στη ΓΣΕΣ μέσα στ πρβλεπόμεν διάστημα. Άρθρ 8. Κείμεν και αντικείμεν της διδακτρικής διατριβής Τ θέμα της διδακτρικής διατριβής θα πρέπει να είναι αρκύντως σημαντικό και καιντόμ, ώστε η εκπόνηση της διδακτρικής διατριβής να πράγει σε σημαντικό βαθμό τη γνώση στ θέμα τ πί πραγματεύεται και τα απτελέσματα να χρήζυν δημσίευσης στη διεθνή επιστημνική βιβλιγραφία (βλ. Άρθρ 9). Η ιδανική μρφή μιας διδακτρικής διατριβής απτελείται από μία συστηματική αλληλυχία μελετών, ι υπθέσεις των πίων πηγάζυν με σαφήνεια από κάπι θεωρητικό υπόβαθρ. Ανάλγα με τ αντικείμεν της διατριβής, πρβλέπεται η μρφπίηση τυ κειμένυ είτε κατά κεφάλαια (εισαγωγή, ανασκόπηση βιβλιγραφίας, μεθδλγία, απτελέσματα, συζήτηση) είτε ως μία σειρά ερευνητικών άρθρων ργανωμένων σύμφωνα με τα πρότυπα επιστημνικών περιδικών με την πρσθήκη κατάλληλης εισαγωγής και ανασκόπησης της βιβλιγραφίας. Και στις δύ περιπτώσεις, η μρφή τυ κειμένυ πρτιμάται να ακλυθεί τυς κανόνες συγγραφής της εκάσττε τρέχυσας έκδσης τυ Εγχειριδίυ Δημσιεύσεων (Publication Manual) της Αμερικανικής Ψυχλγικής Εταιρείας (American Psychological Association), καθότι ι κανόνες αυτί έχυν καθιερωθεί ως διεθνές πρότυπ στ χώρ της ψυχλγίας. Η διδακτρική διατριβή επιτρέπεται να γραφεί είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Και στις δύ περιπτώσεις, θεωρείται αυτνόητ ότι ι αντίστιχι κανόνες γραμματικής και συντακτικύ θα έχυν ακλυθηθεί με ιδιαίτερη πρσχή, ώστε τ κείμεν να είναι ευανάγνωστ. Επίσης, εάν η γλώσσα της διδακτρικής διατριβής είναι τα ελληνικά, θα πρέπει να περιλαμβάνεται εκτεταμένη περίληψη ( λέξεων) στα αγγλικά και, αντίστρφα, εάν η γλώσσα της διδακτρικής διατριβής

16 είναι τα αγγλικά, θα πρέπει να περιλαμβάνεται εκτεταμένη περίληψη ( λέξεων) στα ελληνικά. Άρθρ 9. Δημσίευση απτελεσμάτων στη διεθνή επιστημνική βιβλιγραφία Απαραίτητη πρϋπόθεση πριν την υπστήριξη της διδακτρικής διατριβής (βλ. Άρθρ 13) είναι η έγκριση πρς δημσίευση στη διεθνή επιστημνική βιβλιγραφία τυλάχιστν ενός πλήρυς άρθρυ (όχι περίληψης) πυ να βασίζεται στη διατριβή. Η δημσίευση θα πρέπει να γίνει σε επιστημνικό περιδικό, τ πί θα πρέπει (α) να χρησιμπιεί τ σύστημα κριτών (peer review) και (β) να περιλαμβάνεται σε επιστημνική βάση δεδμένων (PsycINFO, ISI Web of Science, κλπ). Συλλγικί τόμι και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ακόμη και αν χρησιμπιύν σύστημα κριτών, δεν μπρύν να ληφθύν υπόψη για την ικανπίηση αυτής της πρϋπόθεσης. Η επιλγή τυ περιδικύ θα πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη και των τριών μελών της ΤΣΕ και με γνώμνα τ κύρς τυ περιδικύ στη διεθνή επιστημνική κινότητα. Παρότι η πρϋπόθεση αυτή αφρά κυρίως τη δημσίευση απτελεσμάτων πυ βασίζνται σε εμπειρικά δεδμένα, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της ΤΣΕ, η πρϋπόθεση αυτή μπρεί επίσης να ικανπιηθεί με τη δημσίευση άλλων στιχείων της διδακτρικής διατριβής, όπως (α) τυ θεωρητικύ πλαισίυ, (β) της ανασκόπησης της βιβλιγραφίας ή (γ) στατιστικών ή άλλων μεθδλγικών νεωτερισμών. Ο υπψήφις διδάκτρας θα πρέπει να καταθέτει στην ΤΣΕ σχετική αλληλγραφία πυ να απδεικνύει την τελική έγκριση πρς δημσίευση τυλάχιστν ενός άρθρυ. Άρθρ 10. Διαδικασία διαγραφής υπψηφίυ διδάκτρα Διαγραφή ενός υπψηφίυ διδάκτρα από τη ΓΣΕΣ πρβλέπεται κατόπιν αιτιλγημένης αιτήσεως υπγεγραμμένης από τν επιβλέπντα καθηγητή και τυλάχιστν ένα επιπλέν μέλς της ΤΣΕ. Ως λόγι διαγραφής θεωρύνται (α) η αδικαιλόγητη υπέρβαση τυ μέγιστυ επιτρεπόμενυ χρόνυ πυ πρβλέπεται για την εκπόνηση διδακτρικής διατριβής από τ Άρθρ 6, (β) η μη υπβλή έκθεσης πρόδυ, όπως πρβλέπεται από τ Άρθρ 7, (γ) η μη τήρηση των πρβλεπόμενων από αυτό τ κείμεν χρνδιαγραμμάτων, (δ) η συστηματική άρνηση συμμόρφωσης τυ υπψηφίυ με τις επιστημνικές υπδείξεις της ΤΣΕ, (ε) η συστηματική παραμέληση των υπχρεώσεων τυ υπψηφίυ διδάκτρα πυ πηγάζυν από τ Άρθρ 5, (ζ) η έλλειψη ανταπόκρισης τυ υπψηφίυ διδάκτρα σε επανειλημμένες πρσπάθειες επικινωνίας εκ μέρυς τυ επιβλέπντα καθηγητή και των μελών της ΤΣΕ, και (η) η απδεδειγμένη παραβίαση δεντλγικών κανόνων. Άρθρ 11. Επταμελής εξεταστική επιτρπή Σύμφωνα με τ Ν. 3685/2008, για την τελική αξιλόγηση και κρίση της διατριβής τυ υπψήφιυ διδάκτρα, μετά την λκλήρωση των υπχρεώσεών τυ, ρίζεται από τη ΓΣΕΣ επταμελής εξεταστική επιτρπή, στην πία μετέχυν και τα μέλη της ΤΣΕ. Τέσσερα (4) τυλάχιστν μέλη της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ, εκ των πίων τυλάχιστν δύ (2) πρέπει να ανήκυν στ Τμήμα Ψυχλγίας τυ ΠΚ. Τα υπόλιπα μέλη της επιτρπής μπρεί να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή μταγών ιδρυμάτων της αλλδαπής, απχωρήσαντες λόγω ρίυ ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισμένυ ερευνητικύ κέντρυ τυ εσωτερικύ ή εξωτερικύ, ι πίι είναι κάτχι διδακτρικύ διπλώματς. Όλα τα μέλη της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής πρέπει να έχυν την ίδια ή συναφή επιστημνική ειδικότητα με αυτή, στην πία υπψήφις διδάκτρας εκπόνησε τη διατριβή τυ. Άρθρ 12. Υπστήριξη διδακτρικής διατριβής

17 Σύμφωνα με τ Ν. 3685/2008, υπψήφις διδάκτρας υπστηρίζει τη διατριβή τυ, δημόσια, ενώπιν της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής, η πία στη συνέχεια κρίνει τ πρωτότυπ της διατριβής και κατά πόσν αυτή απτελεί συμβλή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτρικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τυλάχιστν πέντε (5) μελών της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής. Ο υπψήφις διδάκτρας φείλει να παραδώσει τ πλήρες κείμεν της διδακτρικής διατριβής σε όλα τα μέλη της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής τυλάχιστ 45 ημέρες πριν την πργραμματισμένη ημερμηνία υπστήριξης. Η διαδικασία της υπστήριξης είναι ανικτή στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κινότητα και στ κινό. Ο υπψήφις διδάκτρας αναρτά έγκαιρα σχετική ανακίνωση με την ημερμηνία, ώρα και αίθυσα της υπστήριξης σε πίνακα ανακινώσεων τυ Τμήματς Ψυχλγίας τυ ΠΚ (υπχρεωτικά) και σε πίνακες ανακινώσεων άλλων Τμημάτων (πραιρετικά). Ανάλγη ανακίνωση πρέπει να αναρτηθεί επίσης, υπχρεωτικά, και στην ιστσελίδα τυ Τμήματς Ψυχλγίας τυ ΠΚ στ διαδίκτυ, με ευθύνη τυ υπψηφίυ. Η διαδικασία της υπστήριξης συντνίζεται από τν επιβλέπντα καθηγητή. Πρβλέπνται ι εξής φάσεις, χωρίς να υπάρχει χρνικός περιρισμός: (α) μετά τη δημόσια παρυσίαση της διατριβής από τν υπψήφι, ακλυθεί διάστημα κατά τ πί υπψήφις διδάκτρας καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές με τ αντικείμεν της διατριβής πρερχόμενες τόσ από τα μέλη της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής όσ και από τυς άλλυς παρευρισκόμενυς, (β) μετά την απμάκρυνση των άλλων παρευρισκόμενων, μπρεί να υπάρξει διαβύλευση των μελών της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής, (γ) τα μέλη της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής ενημερώνυν τν υπψήφι για τ απτέλεσμα της κρίσης τυς. Η υπστήριξη μπρεί να κριθεί ως (α) ανεπιτυχής εάν τυλάχιστ πέντε από τα μέλη της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής δεν κρίνυν την υπστήριξη ως επιτυχή, (β) επιτυχής ή (γ) επιτυχής υπό πρϋπθέσεις, στην πία περίπτωση υπψήφις καλείται να κάνει διρθώσεις στ κείμεν της διδακτρικής διατριβής. Στις περιπτώσεις (β) και (γ) απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε εκ των επτά μελών της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής. Με τ πέρας της διαδικασίας υπστήριξης, τα μέλη της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής υπγράφυν σχετική φόρμα με την απόφασή τυς, η πία κατατίθεται στη Γραμματεία τυ Τμήματς Ψυχλγίας τυ ΠΚ και κινπιείται στη ΓΣΕΣ. Άρθρ 13. Τελικές διρθώσεις διδακτρικής διατριβής Σε περίπτωση πυ η υπστήριξη της διδακτρικής διατριβής κριθεί ως "επιτυχής υπό πρϋπθέσεις" (βλ. Άρθρ 12), τα μέλη της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής δίνυν στν υπψήφι διδάκτρα πριν από τη λήξη της διαδικασίας υπστήριξης συγκεκριμένες δηγίες για διρθώσεις στ κείμεν, τις πίες θεωρύν απαραίτητες. Ο υπψήφις διδάκτρας θα πρέπει να λκληρώσει αυτές τις αλλαγές εντός 90 ημερών από την ημερμηνία της υπστήριξης και να απστείλει τ αναθεωρημέν κείμεν και στα επτά μέλη της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής. Τυλάχιστ πέντε από τα μέλη της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής θα πρέπει να επικινωνήσυν με τν επιβλέπντα καθηγητή και να διατυπώσυν την ικανπίησή τυς για τις διρθώσεις στ κείμεν. Ο επιβλέπων καθηγητής τότε ενημερώνει τα μέλη της ΤΣΕ και τη ΓΣΕΣ. Η ΓΣΕΣ, λαμβάνντας υπόψη την απόφαση της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής και την ενημέρωση από τν επιβλέπντα καθηγητή για την επιτυχή λκλήρωση των διρθώσεων, κρίνει τη διαδικασία εκπόνησης της διδακτρικής διατριβής περατωμένη. Άρθρ 14. Κατάθεση αντιτύπων διδακτρικής διατριβής

18 Εντός 30 ημερών από την έγκριση της τελικής μρφής της διδακτρικής διατριβής, υπψήφις διδάκτρας πρέπει να καταθέσει ακριβή αντίγραφα τυ κειμένυ (α) και στα επτά μέλη της επταμελύς εξεταστικής επιτρπής, (β) στη Γραμματεία τυ Τμήματς Ψυχλγίας τυ ΠΚ, (γ) στη βιβλιθήκη τυ ΠΚ (και σε ηλεκτρνική μρφή) και (δ) στ Εθνικό Κέντρ Τεκμηρίωσης. Άρθρ 15. Αναγόρευση και καθμλόγηση διδακτόρων Σύμφωνα με τ Ν. 3685/2008, η αναγόρευση τυ υπψηφίυ σε διδάκτρα γίνεται από τη ΓΣΕΣ. Η καθμλόγηση ακλυθεί τ τυπικό τυ Τμήματς Ψυχλγίας και τυ ΠΚ. Ο τίτλς υπγράφεται από τν Πρύτανη τυ Πανεπιστημίυ Κρήτης, τν Πρόεδρ και τν Πρϊστάμεν της Γραμματείας τυ Τμήματς Ψυχλγίας τυ ΠΚ. Άρθρ 16. Άλλες διατάξεις Θέματα τα πία δεν καλύπτνται από αυτό τ Παράρτημα θα απφασίζνται από τη ΓΣΕΣ.

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩ ΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σύλλγς Εκπ αιδευτικών Πληρφρικής µ ε την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» µ ε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ . 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε ένα προκαθορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων από το σύνολο αυτών που προσφέρονται στα δύο πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών"

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών Πάτρα, 9 Ιουλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 2421/15819 ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Παν/μίου Πατρών ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΟΙΝ.: 1. κ. Γεώργιο Νικηφορίδη Δ/ντή Σπουδών του Προγράμματος 2. Γραμματεία Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα και στις (μονοτμηματικές) Σχολές του Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 1. Γενικά Ο Εσωτερικός Κανονισμός για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στην Ο- δοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. συντάχθηκε σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Κομοτηνή, Μάρτιος 2014 Συγγραφή - Επιμέλεια: Αυγερινός Ανδρέας, Καζαντζή Μάρθα & Μαυρομμάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ αριθ 18/24-7-2013 Ισχύει για Διδακτορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r w w w. e n n e 2 0 1 6. g r European Council of Nursing Regulators 9 Πανελλήνι 8 Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 19-22 Μαΐ υ Η μεγάλη συνάντηση των Νσηλευτών 2016 Διικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 15.05.2014 Αρ. Πρ. 765 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Αριθμ. Πρωτ.: 707/23-7-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Κατευθύνσεις : 1. Αρχειονομία 2. Βιβλιοθηκονομία 3. Μουσειολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα