A2ζη. A2δ. A2ε. A2ζ. A3α. Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ (ππνρξεσηηθό) Πεξηνρή:.,Ννκόο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A2ζη. A2δ. A2ε. A2ζ. A3α. Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ (ππνρξεσηηθό) Πεξηνρή:.,Ννκόο:"

Transcript

1 A1α Α1β Α1γ Α1δ A2α A2β A2γ A2δ A2ε A2ζη A2δ A2ε A2ζ A3α A3β A3γ A3δ A3ε Α4 Α5 ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΣΤ.Κ.Ο.Π. για τρήση στο πλαίσιο της Γ.Δ.Κ. ποσ προβλέπεται από τον ΚΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ τοσ Ν. 4224/2013 ΜΔΡΟ A: ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Γαλεηνιήπηεο Δγγπεηήο ηνηρεία ζύκβαζεο (αξηζκόο, εκεξνκ/λία θ.ι.π. Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ εμππεξέηεζεο Ολνκαηεπώλπκν Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ ΣΡΟΠΟ/ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (επηιέμηε ηνπιάρηζηνλ δύν ηξόπνπο επηθνηλσλίαο, νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηνύληαη, εθηόο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο Οδόο: Αξηζκόο:., ΣΚ: Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε θύξηαο θαηνηθίαο ππνρξεσηηθό Πεξηνρή: Ννκόο: Οδόο: Αξηζκόο:., ΣΚ: Πεξηνρή: Ννκόο: Άιιε επηζπκεηή ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε Αξηζκόο ηαζεξνύ Σειεθώλνπ Οηθίαο Αξηζκόο Πξνζσπηθνύ Κηλεηνύ Σειεθώλνπ Πξνζσπηθή Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Αξηζκόο ηαζεξνύ Σειεθώλνπ Δξγαζίαο (εθόζνλ δελ πθίζηαηαη λνκηθό/ζπκβαηηθό εκπόδην Αξηζκόο Κηλεηνύ Σειεθώλνπ Δξγαζίαο (εθόζνλ δελ πθίζηαηαη λνκηθό/ζπκβαηηθό εκπόδην Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε Δξγαζίαο (εθόζνλ δελ πθίζηαηαη λνκηθό/ζπκβαηηθό εκπόδην Δπηθνηλσλία κέζσ εθπξνζώπνπ ή αληηθιήηνπ (ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιέγεηε απηόλ ηνλ ηξόπν, ζπκπιεξώλεηε ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα παξαθάησ πεδία Α3γ έσο Α3ε ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ/ΑΝΣΙΚΛΗΣΟΤ (ευόσον ορίζεται Ολνκαηεπώλπκν/Δπσλπκία (ζε πεξίπησζε πνπ εθπξόζσπνο/αληίθιεηνο νξίδεηαη λνκηθό πξόζσπν/επηρείξεζε Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ Οδόο: Αξηζκόο:., ΣΚ: Πεξηνρή:.,Ννκόο: Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο Αξηζκόο Σειεθώλνπ Δπηθνηλσλίαο Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΑΝΔΙΟΛΗΠΣΗ Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Ηκεξνκελία Γέλλεζεο Αξηζκόο ηέθλσλ/νηθνλνκηθά εμαξηώκελσλ κειώλ (ζα ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 9 ηεο Γήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Δ1 "ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΩΠΩΝ ΠΟΤ ΤΝΟΙΚΟΤΝ ΜΔ ηνπο ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ" Α6 Σξέρνπζα επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (ζεκεηώζαηε ΝΑΙ αλ εξγάδεζηε/ουι εάλ δελ Α7α εξγάδεζηε Κιάδνο/επηρείξεζε/εηδηθόηεηα απαζρόιεζεο (π.ρ. εθπαηδεπηηθόο, πνιηηηθόο κεραληθόο, μελαγόο, δηνηθεηηθόο ππάιιεινο ζηνλ θιάδν ηειεπηθνηλσληώλ Α7β Α7γ ρέζε εξγαζίαο (Μηζζσηόο/απηναπαζρνινύκελνο θ.ν.θ. Α7δ Έηε/κήλεο ζηελ ηξέρνπζα επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε Α7ε Πξνεγνύκελε απαζρόιεζε (εθόζνλ δελ εξγάδεζηε Α8- ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΙΣΔΙΘΔ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗ Γ.Δ.Κ. ΣΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ Σόπνο ππνγξαθήο : Ηκεξνκελία ππνγξαθήο : Τπνγξαθή : Ολνκαηεπώλπκν : 1

2 Μέρος B: ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΙΟΓΗΜΑ ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ (σε μηνιαία βάση ΣΡΔΥΟΝΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Β1 B2 B3 Β4 B5α B5β B6α Β6β B7 Ολνκαηεπώλπκν ΑΦΜ Μηθηέο Απνδνρέο από εξγαζία ή θαηαβνιή ζπληάμεσλ (πξν θόξσλ, αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ "πνπ θξαηνύληαη ζηελ πεγή" θ.ι.π. Καζαξέο Απνδνρέο (κεηά ηνπο θόξνπο εηζνδήκαηνο, εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία θ.ι.π. ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ από θνξείο δεκνζίνπ ηνκέα (σε μηνιαία βάση ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ δαλεηνιήπηε από ηδηώηεο (σε μηνιαία βάση Δπίδνκα Γηαηξνθήο ζπδύγνπ Δπίδνκα Γηαηξνθήο ηέθλσλ ΛΟΙΠΑ Δηζνδήκαηα (σε μηνιαία βάση Δηζόδεκα από Αθίλεηα ρσξίο βάξε από εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο Δηζόδεκα από αθίλεηα κε βάξε από εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο (π.ρ. έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε από ίδξπκα Δηζόδεκα από Πεξηνπζηαθά ηνηρεία εθηόο από Αθίλεηα (π.ρ. ηόθνη θαηαζέζεσλ ζύλνιν Β4 & Β5 & B6 B8 ύλνιν Δηζνδήκαηνο (σε μηνιαία βάση Σόπνο ππνγξαθήο : Ηκεξνκελία ππνγξαθήο : Τπνγξαθή : Ολνκαηεπώλπκν : 2

3 Γ1 Γ1α Γ1β Γ1γ Γ1δ Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Γ6 Γ7 ΦΟΡΟΙ Μέρος Γ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΑΠΑΝΗ Φόξνη/ηέιε επί αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ζύλνιν, πρ ΔΝΦΙΑ (πιελ ησλ θαηαβαιιόκελσλ κέζσ ινγαξηαζκώλ ηεο θαηεγνξίαο Γ3 (δε ζεκεηώλνληαη εδώ θόξνη ή ηέιε πνπ εηζπξάηηνληαη κέζσ ινγαξηαζκώλ θνξέσλ ηνπ πεδίνπ Γ3 Φόξνη πιελ αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηειώλ ζρεηηδόκελσλ κε κέζα κεηαθίλεζεο Δθ' άπαμ θαηαβαιιόκελνη θόξνη (π.ρ. θόξνο θιεξνλνκηάο Φόξνη παξειζόλησλ εηώλ (εθόζνλ πθίζηαληαη (π.ρ. ξύζκηζε νθεηιόκελσλ θόξσλ ΓΑΠΑΝΔ ΣΔΓΑΗ (ελνίθην, ηνθνρξεσιύζην δαλείνπ Α' θαηνηθίαο θ.ι.π. (δηεπθξίληζε: ζπκπιεξώλνληαη δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά κε ηε ζηέγαζε ηνπ δαλεηνιήπηε- θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ- όπσο γηα παξάδεηγκα δαπάλεο εμππεξέηεζεο δαλείνπ (αλάινγα κε ην αλ δηακέλεη ζε ηδηόθηεηε νηθία ή όρη δαπάλεο επηζθεπήο/ ζπληήξεζεο ηεο νηθίαο θιπ ΓΑΠΑΝΔ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΤΓΡΔΤΗ Κ.Λ.Π. (εδώ ζπκπιεξώλνληαη θόξνη ή ηέιε πνπ εηζπξάηηνληαη κέζσ ινγαξηαζκώλ ΒΑΙΚΔ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ (ελδεηθηηθά: δαπάλεο δηαηξνθήο, έλδπζεο/ ππόδεζεο, κεηαθίλεζεο, αγνξάο εηδώλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη ζπλήζσο νηθηαθήο θαηαλάισζεο. Γε ζπκπιεξώλνληαη ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε άιιν πεδίν ΙΑΣΡΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΑΠΑΝΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΩ ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ (π.ρ. δηαηξνθή ηέθλσλ Γ8 ΜΗΝΙΑΙΔ ΑΠΟΣΑΜΙΔΤΔΙ Γ9 ΓΑΠΑΝΔ ΛΟΙΠΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ (πιελ Γ1 (ζπκπιεξώλνληαη δαπάλεο (πιελ θόξσλ γηα άιια αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πέξαλ απηώλ πνπ ζπκπιεξώλνληαη ζην πεδίν Γ2 Γ10 Γ11 Σόπνο ππνγξαθήο : Ηκεξνκελία ππνγξαθήο : Τπνγξαθή : Ολνκαηεπώλπκν : ΑΛΛΟ (παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε: π.ρ. επηζθεπέο ζε έλα αθίλεην θαη έμνδα ζπληήξεζεο ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ (ζε κεληαία βάζε Μέζνο Όξνο ηειεπηαίνπ 12κήλνπ ύλνιν νθεηιώλ πνπ αληηζηνηρνύλ (εθόζνλ πθίζηαληαη 3

4 Όλνκα Σξαπ. Ιδξ. Δίδνο πίζησζεο Μέρος Γ(x: ΣΡΔΥΟΤΔ ΜΗΝΙΑΙΔ ΚΑΣΑΒΟΛΔ ΓΙΑ ΠΙΣΩΔΙ ΔΝΑΝΣΙ ΔΣΔ (προαιρετικής σσμπλήρωσης θνπόο Δίδνο εμαζθάιηζεο (* Αξρηθή εκεξνκελία ζύκβαζεο (** Έρεη γίλεη ξύζκηζε Αξρηθό πνζό Οθεηιόκελν πνζό Δλαπνκέλνπζα Γηάξθεηα Πνζό εμαζθάιηζεο Μεληαία Γόζε Αξηζκόο θαζπζηεξνύκελσλ δόζεσλ (*** Καζπζηέξεζε από: Πνζό θαζπζηέξεζεο Γ(x1 Γάλεην κε εθηακίεπζε ρξεκαηηθνύ πνζνύ Γ(x1(α αγνξά νηθνπέδνπ γηα θύξηα/α' θαηνηθία Γ(x1(β Γ(x1(γ αλέγεξζε/αγνξά θύξηαο / Α' θαηνηθίαο επηζθεπή/βειηίσζε θύξηαο / Α' θαηνηθίαο Γ(x1(δ Γ(x1(ε Γ(x1(ζ η αγνξά νηθνπέδνπ γηα δεπηεξεύνπζα/άιιε θαηνηθία αλέγεξζε/αγνξά δεπηεξεύνπζαο/άιιεο θαηνηθίαο επηζθεπή/βειηίσζε δεπηεξεύνπζαο /άιιεο θαηνηθίαο Γ(x1(δ Γ(x1(ε Γ(x1(ζ Γ(x1(η αγνξά νηθνπέδνπ γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε αλέγεξζε/αγνξά επαγγεικαηηθήο ζηέγεο επηζθεπή/βειηίσζε επαγγεικαηηθήο ζηέγεο αγνξά νηθνπέδνπ γηα εκπνξηθνύο/επελδπηηθνύο ζθνπνύο Γ(x1(ηα αλέγεξζε/αγνξά αθηλήηνπ γηα εκπνξηθνύο/επελδπηηθνύο ζθνπνύο Γ(x1(ηβ επηζθεπή/βειηίσζε αθηλήηνπ γηα επαγγεικαηηθνύο επελδπηηθνύο ζθνπνύο Γ(x1(ηγ Γ(x1(ηδ Γ(x2 Πηζησηηθή θάξηα Γ(x3 Άιιν δάλεην 1 : Γ(x4 Άιιν δάλεην 2 : Γ(x5 Άιιν δάλεην 3 : γηα θάιπςε θαηαλαισηηθώλ θαη ινηπώλ αλαγθώλ λνηθνθπξηνύ γηα επελδπηηθνύο ζθνπνύο (π.ρ. αγνξά κεηνρώλ Γ(x ύνολο (* παξαθαινύκε ζεκεηώζηε: ΌΥΙ ή ΝΑΙ/ην ίδην αθίλεην ή ΝΑΙ/άιιν αθίλεην (πξνζδηνξίζηε (** πξηλ από ηπρόλ ξύζκηζε (*** εθόζνλ πθίζηαληαη 4

5 Πεξηγξαθή αθίλεηεο πεξηνπζίαο Σνπνζεζία Δίδνο εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο (π.ρ. ςηιή θπξηόηεηα θ.ι.π. Πνζνζηό ηδηνθηεζίαο % Αληηθεηκεληθή Αμία Μέρος E: ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ Δθηηκώκελε εκπνξηθή Αμία Βάξνο επί ηδηνθηεζίαο (παξαθαινύκε ζεκεηώζηε Ναη/Όρη Πνζό βάξνπο επί ηδηνθηεζίαο Ηκεξνκελία εγγξαθήο βάξνπο Όλνκα ηδξύκαηνο πνπ έρεη εγγξάςεη βάξνο εηξά πξνζεκείσζεο Μεληαίν Δηζόδεκα από Δλνίθην ύλνιν θόξσλ θαη ηειώλ ζε κεληαία βάζε Μεληαία έμνδα γηα ζπληήξεζε, θνηλόρξεζηα θ.ι.π. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 ύλνιν (όπνπ πθίζηαληαη πνζά 5

6 Δίδνο Πεξηνπζηαθνύ ηνηρείνπ Μέρος Σ: ΑΛΛΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Αμία/ εθηηκώκελε αμία Διεύζεξν Βαξώλ (ΝΑΙ/ΟΥΙ Όλνκα ηδξύκαηνο (αλ είλαη δεζκεπκέλν Καζαξό κεληαίν εηζόδεκα Άιιεο ρξήζηκεο ιεπηνκέξεηεο Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ4(α Σ4(β Σ4(γ Σ5 Σ6 Σ7 Απνηακηεύζεηο/Καηαζέζεηο Απηνθίλεην(α Αζθάιεηα δσήο Μεηνρέο/ηίηινη (παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε πην θάησ Μεηνρή/ηίηινο: Μεηνρή/ηίηινο: Μεηνρή/ηίηινο: Άιιεο Δπελδύζεηο Άιιν (παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε ύλνιν 6

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ Γηθαίσκα εγγξαθήο κεηφρσλ Σαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε κηζζνδνζία ησλ κεηφρσλ (% θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ Γηα ηνλ θαζνξηζκό πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζην Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.). ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα