ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: Fax: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 15/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση με αριθμό 4613/ του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν-3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης». Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 συμβούλων, βρέθηκαν 23 παρόντες : Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Σίδερης Κωνσταντίνος Πρόερδος Δ.Σ. 1.Κορδονούρη Στυλιανή Μέλος Δ.Σ. 2. Γκαύρος Δημήτριος Αντιδήμαρχος 2.Δαλιάνης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. 3. Σαβούρδος Γεώργιος Αντιδήμαρχος 3.Σκαρπέλος Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. 4. Μαντάς Παναγιώτης Αντιδήμαρχος 4.Καράγιωργας Γρηγόριος Μέλος Δ.Σ. 5. Χαρμπαλής Συμεών Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 6. Παινέσης Γρηγόριος Γραμματέας Δ.Σ. 7. Σούρσος Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. 8. Αρφάνης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. 9. Κουρμπέλης Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. 10.Γαλάνης Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. 11.Τσαγγούρης Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ. 12. Μακρής Θεόδωρος Μέλος Δ.Σ. 13.Καράγιωργας Γρηγόριος Μέλος Δ.Σ. 14. Βάσσος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. 15.Παπακωνσταντίνου Στυλιανός Μέλος Δ.Σ. 16.Τσιώρος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. 17.Δαλιάνης Ευστράτιος Μέλος Δ.Σ. 18.Κόκκωνας Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. 19.Καμπύλης Άγγελος Μέλος Δ.Σ. 20.Πολυμενάκος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. 21.Κατσής Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. 22.Τρυποσκούφης Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. 23.Αδάμης Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ.

2 ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ Στη συνεδρίαση αυτή έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. Εμμανουήλ Κ. Σκαντζός, ο οποίος είχε κληθεί νόμιμα. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ν.Τερζάκη. Στη συνεδρίαση είχε κληθεί και ήταν παρών ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους. Αριθμός Αποφάσεως: 180/2011 ΘΕΜΑ: Περί έκδοσης απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την λειτουργία του πεζόδρομου Ζαφειροπούλου στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους στο Δήμο Β. Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αναφερόμενος στο θέμα αυτό το οποίο είναι το 2 ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δήμαρχο και από το Δημοτικό Συμβούλιο να συναινέσουν για τη συζήτησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/2010 με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ο Δήμαρχος και το Δ.Σ. συμφώνησαν ΟΜΟΦΩΝΑ για τη συζήτηση του θέματος αυτού και ο πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Μαντά Παναγιώτη Αντιδήμαρχο ο οποίος είπε τα παρακάτω: ΣΧΕΤΙΚΑ :α) Η υπ αριθμ. 85/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η οδός Ζαφειροπούλου ως πεζόδρομος. β) Η υπ αριθμ. 23/2011 απόφαση Τοπ. Συμβουλίου Παρ. Άστρους με την οποία εγκρίνεται ο προτεινόμενος Κανονισμού Λειτουργίας Πεζοδρόμου. γ) Η υπ αριθμ.11/2011 απόφαση Τοπ. Συμβουλίου Παρ. Άστρους με αριθμ. πρωτ. 1989/2011 η οποία ορίζει το ωράριο των καταστημάτων στη Ζαφειροπούλου. δ) Τα άρθρα 7,73,74,75 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, ε) Τα άρθρα 75,79 και 82 του Ν.3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ζ) Τα άρθρα 2, 34, 52 «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας» του Κ.Ο.Κ. Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57/Α / ) και τον υπόλοιπο Κ.Ο.Κ όπως τροποποιήθηκε (Ν 3542/2007 ΦΕΚ 50/Α/ ) και ισχύει. Συμπληρωματικά του α σχετικού που αφορά στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για πεζοδρόμηση της οδού Ζαφειροπούλου στο Παρ. Άστρος, καθώς και του β σχετικού που αφορά στην έγκριση από το Τ.Σ. Παρ. Άστρους του προτεινόμενου Κανονισμού Λειτουργίας Πεζοδρόμου και της από Κυκλοφοριακής Μελέτης, εισηγούμαστε την συζήτηση και έγκριση της παρούσας εισήγησης ώστε να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό την απόφαση κανονιστικού περιεχομένου για τον τρόπο λειτουργίας του πεζόδρομου Ζαφειροπούλου και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που επιφέρει. Π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι : Το κάτωθι συνημμένο σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Πεζοδρόμου και η από 16/06/2011 συνημμένη συμπληρωματική Κυκλοφοριακή Μελέτη : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισμός αναφέρεται στον πεζόδρομο Ζαφειροπούλου της Τοπ. Κοιν. Παραλίου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση άνετων συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς και στην εξυπηρέτηση των αναγκών προσπέλασης στον πεζόδρομο Ζαφειροπούλου. 2

3 ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ 2. ΟΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ) 2.1. Η οδός που χαρακτηρίζεται ως πεζόδρομος προορίζεται για την αποκλειστική χρήση των πεζών και για είσοδο έξοδο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, παροδίων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης και απαγορεύεται η στάθμευση στις εισόδους, εξόδους ως και πάνω σε αυτούς Σε κάθε είσοδο του πεζοδρόμου ειδική πινακίδα σήμανσης αναγγέλλει τη χρήση του δρόμου και προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του Στον πεζόδρομο επιτρέπεται κατ' εξαίρεση: Όλο το 24ωρο: - Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων παροχής πρώτων βοηθειών, των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ασθενείς, των απορριμματοφόρων του Δήμου (κατάλληλων διαστάσεων), των αυτοκινήτων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής 8φέλειας (ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΔΕΥΑΒΚ) για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης, των οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις καθώς και νεκροφόρων οχημάτων. - Η διέλευση των ποδηλάτων από τον πεζοδρόμο με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών ενώ απαγορεύεται να σταθμεύουν επί αυτού Όλο το 24ωρο με ειδική άδεια περιορισμένης χρονικής ισχύος (μέχρι ένα έτος ) που αναφέρει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος: - Η κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων μεταφοράς αναπήρων που έχουν πιστοποιητικό αναπηρίας και ανήμπορων υπερηλίκων. - Η κάθετη κίνηση προς τον πεζόδρομο της Ζαφειροπούλου από την οδό Σπετσών προς τον μόλο και αντιστρόφως, των οχημάτων των επαγγελματιών αλιέων. - Η κίνηση αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως που οι ιδιοκτήτες τους κατοικούν ή έχουν κατάστημα επί του πεζοδρόμου και διαθέτουν νομίμως και σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία ιδιωτικό χώρο στάθμευσης δηλωμένο και εγκεκριμένο από τον Δήμο Κατά τις ώρες 07:00 10:00 π.μ. - Η είσοδος και έξοδος των οχημάτων τροφοδοσίας Όροι και περιορισμοί στον πεζόδρομο: Η ταχύτητα κίνησης των επιτρεπόμενων οχημάτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κινήσεως των πεζών, οι οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των αυτοκινήτων εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό Απαγορεύονται οι επιτόπου στροφές Απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων μικτού βάρους άνω των 7,5 τόνων Η στάση οχήματος τροφοδοσίας δεν θα παρεμποδίζει την τροφοδοσία άλλων παροδίων και ο χρόνος στάθμευσης του θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται ν' αποζημιώσει το Δήμο βάσει προϋπολογισμού της Τεχνικής του Υπηρεσίας θεωρημένου από το Δήμαρχο για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθμευση του οχήματός στον πεζόδρομο Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση στον πεζοδρόμο η κίνηση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων Απαγορεύεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων σκευών και εν γένει αντικειμένων από τους παρόδιους παντελώς Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών και συναφών καταστημάτων ύστερα από Άδεια των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Στον πεζόδρομο υποχρεωτικά θα υπάρχει ελεύθερος χώρος διέλευσης πεζών και οχημάτων πλάτους 3,0 μ Κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο απαγορεύονται όλες οι οικοδομικές εργασίες. 3

4 3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3.1. Σε περίπτωση που για την κατεδάφιση, επισκευή ή ανέγερση οικοδομών που βρίσκονται στον πεζόδρομο απαιτείται οικοδομική άδεια, οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή βεβαίωση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται απ' το Δήμο για κάθε περίπτωση ανάλογα με τη φύση των εργασιών που θα εκτελεστούν, ώστε να χρησιμεύει σε περίπτωση φθορών για την επαναφορά και αποκατάσταση του οδοστρώματος και του εξοπλισμού της οδού στην προηγούμενη κατάσταση απ' το Δήμο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν προβεί στην εκτέλεση των εργασιών αυτών μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση και μέσα σε τακτή προθεσμία Σε περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσματος και η εκσκαφή του οικοπέδου επιτρέπεται να γίνεται με μηχανικά μέσα καθ' όλο το 24ωρο, εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση στον πεζοδρόμο η κίνηση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο γίνονται οι ανωτέρω εργασίες μεριμνά καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών για τον καθορισμό και την απομάκρυνση κάθε υλικού που έχει μείνει στην επιφάνεια της οδού (χώματα, λάσπες, μπάζα, υπολείμματα σκυροδέματος κλπ) Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδομής θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1,5 μ από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος τουλάχιστον 2,5 μ από τη στάθμη της οδού με αδιαπέραστο από τις εικόνες υλικό. Το είδος του υλικού αυτού μπορεί να καθορίζεται από το Δήμο. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω απ' το περίφραγμα αυτό Όταν οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής φτάσουν στο στάδιο περαίωσης του φέροντος οργανισμού του ισογείου και της πλάκας της οροφής του, τότε το περίφραγμα θα αφαιρείται και αφού αποκατασταθεί πλήρως το οδόστρωμα από τυχόν φθορές θα τοποθετείται ικρίωμα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση από το κοινό όλου του πλάτους της οδού μέχρι την οικοδομική γραμμή. Το ικρίωμα αυτό θα επενδύεται από ύψος τουλάχιστον 2,5 μ με το ανωτέρω υλικό, ώστε κατά τη διάρκεια των εργασιών να μη ρυπαίνεται το οδόστρωμα του πεζοδρόμου Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώματος ή καταστροφής στοιχείων του αστικού διάκοσμου για τη σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ - ΟΤΕ ΔΕΥΑΒΚ), η αποκατάσταση του οδοστρώματος κλπ στην αρχική του μορφή με τα αυτά υλικά και την αυτή επιμέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή τον αρμόδιο Οργανισμό Κοινής 8φέλειας (ΔΕΗ ΟΤΕ - ΔΕΥΑΒΚ). 4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 4.1. Για την διατήρηση της μορφής του πεζόδρομου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ειδικού Π.Δ.1/07/2004 ΦΕΚ629 Δ 20/07/2004, ο Γ.Ο.Κ. καθώς και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία. 5.ΚΥΡΩΣΕΙΣ Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού τιμωρούνται για μεν τις παραβάσεις που αφορούν θέματα κινήσεων και σταθμεύσεων των οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ, για δε τις παραβάσεις που αφορούν θέματα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης νέων οικοδομών σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ και του κτιριοδομικού κανονισμού. 6.ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ 6.1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της επόμενης της ψηφίσεως του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και από την επομένη της δημοσίευσής της σχετικής Κανονιστικής Απόφασης που επέχει θέση Αστυνομικής διάταξης Η συμπλήρωση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού θα γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. 4

5 ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ 7. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Προσάρτημα του παρόντος Κανονισμού αποτελεί η από κυκλοφοριακή Μελέτη. Πέραν των απαγορεύσεων, που δημιουργούν την υποχρέωση συνεχών ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες και για την ορθή λειτουργία του χώρου, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις της σωστής διαχείρισης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την εξασφάλιση των όρων του παρόντος κανονισμού. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η παρούσα κυκλοφοριακή μελέτη αφορά τον πεζόδρομο της Ζαφειροπούλου καθώς και των καθέτων προς αυτήν οδούς που επηρεάζει. Οι κάθετοι οδοί που επηρεάζονται από την πεζοδρόμηση της Ζαφειροπούλου είναι οι Σπετσών, Ψαρών και Παπά Άνθιμου. Οι πινακίδες του Κ.Ο.Κ. που θα χρησιμοποιηθούν στην αρχή και στο τέλος της Ζαφειροπούλου καθώς και στις συμβολές της με στις κάθετες προς αυτήν, είναι η Ρυθμιστική (Ρ-8) που δηλώνει Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα με την προσάρτηση μιας ενημερωτικής με την επισήμανση εκτός οχημάτων τροφοδοσίας από (07:00-10:00) και της Ρυθμιστικής (Ρ-55) Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών, οι οποίες αναγγέλλουν την χρήση του δρόμου και προειδοποιούν για την λειτουργία του. Οι πινακίδες του Κ.Ο.Κ. που θα χρησιμοποιηθούν στις οδούς Σπετσών, Ψαρών και Παπά Άνθιμου είναι η Πληροφοριακή (Π-25) Οδός αδιέξοδη. Οι θέσεις όλων οι παραπάνω πινακίδων υποδεικνύονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη του Παραλίου Άστρους. Καμπύλης Άγγελος : Πότε έγινε αυτή η μελέτη ; Μαντάς Παναγιώτης : Χθές. Τρυποσκούφης Βασίλειος : Η μελέτη είναι της τεχνικής υπηερσίας του Δήμου ; υπάρχει απόφαση του τοπικού συμβουλίου ; Αδάμης Παναγιώτης : οι κάτοικοι ρωτήθηκαν, ενημερώθηκαν ; αν ναι τότε ψηφίζω. Μαντάς Παναγιώτης : έχει εγκριθεί με απόφαση του τοπικού συμβουλίου Παραλίου Άστρους και ο σκοπός της απόφασης αυτής είναι να προστατεύσουμε τους κατοίκους και τους εργαζομένους. Καμπύλης Άγγελος : επειδή υπάρχει πεζοδρόμηση ψηφίζω. Έχω όμως επιφυλάξεις επειδή το θέμα είναι εκτός ημερήσιας διάταξης και δεν έχω μελετήσει την εισήγηση. Αδάμης Παναγιώτης : να μεσολαβήσει κάποιος χρόνος μέχρι να προσαρμοστεί ο κόσμος με τις νέες ρυθμίσεις. Πολυμενάκος Νικόλαος : σε πολλά χωριά του δήμου μας υπάρχει το ίδιο πρόβλημα με την ανεξέλεκτη στάθμευση σε δημοτικούς χώρους. Παρακαλώ να ρυθμιστεί το θέμα αυτό σε όλα τα χωριά του δήμου. Μαντάς Παναγιώτης : υπάρχουν μελέτες και για άλλα χωριά αλλά επειδή αυτό το θέμα είναι επείγον λόγω αυξημένου τουρισμού στο Παράλιο Άστρος προκρίνεται. Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους, συμφωνεί με την εισήγηση. Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, είδε όλη τα σχετικά έγγραφα που αναφέρθηκαν από τον εισηγητή και μετά από διαλογική συζήτηση, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : Δέχεται την εισήγηση στο σύνολό της. Εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας και την κυκλοφοριακή μελέτη του πεζόδρομου ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ της τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους : 5

6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισμός αναφέρεται στον πεζόδρομο Ζαφειροπούλου της Τοπ. Κοιν. Παραλίου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση άνετων συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς και στην εξυπηρέτηση των αναγκών προσπέλασης στον πεζόδρομο Ζαφειροπούλου. 2. ΟΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ) ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ 2.1. Η οδός που χαρακτηρίζεται ως πεζόδρομος προορίζεται για την αποκλειστική χρήση των πεζών και για είσοδο έξοδο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, παροδίων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης και απαγορεύεται η στάθμευση στις εισόδους, εξόδους ως και πάνω σε αυτούς Σε κάθε είσοδο του πεζοδρόμου ειδική πινακίδα σήμανσης αναγγέλλει τη χρήση του δρόμου και προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του Στον πεζόδρομο επιτρέπεται κατ' εξαίρεση: Όλο το 24ωρο: - Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων παροχής πρώτων βοηθειών, των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ασθενείς, των απορριμματοφόρων του Δήμου (κατάλληλων διαστάσεων), των αυτοκινήτων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής 8φέλειας (ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΔΕΥΑΒΚ) για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης, των οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις καθώς και νεκροφόρων οχημάτων. - Η διέλευση των ποδηλάτων από τον πεζοδρόμο με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών ενώ απαγορεύεται να σταθμεύουν επί αυτού Όλο το 24ωρο με ειδική άδεια περιορισμένης χρονικής ισχύος (μέχρι ένα έτος ) που αναφέρει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος: - Η κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων μεταφοράς αναπήρων που έχουν πιστοποιητικό αναπηρίας και ανήμπορων υπερηλίκων. - Η κάθετη κίνηση προς τον πεζόδρομο της Ζαφειροπούλου από την οδό Σπετσών προς τον μόλο και αντιστρόφως, των οχημάτων των επαγγελματιών αλιέων. - Η κίνηση αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως που οι ιδιοκτήτες τους κατοικούν ή έχουν κατάστημα επί του πεζοδρόμου και διαθέτουν νομίμως και σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία ιδιωτικό χώρο στάθμευσης δηλωμένο και εγκεκριμένο από τον Δήμο Κατά τις ώρες 07:00 10:00 π.μ. - Η είσοδος και έξοδος των οχημάτων τροφοδοσίας Όροι και περιορισμοί στον πεζόδρομο: Η ταχύτητα κίνησης των επιτρεπόμενων οχημάτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κινήσεως των πεζών, οι οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των αυτοκινήτων εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό Απαγορεύονται οι επιτόπου στροφές Απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων μικτού βάρους άνω των 7,5 τόνων Η στάση οχήματος τροφοδοσίας δεν θα παρεμποδίζει την τροφοδοσία άλλων παροδίων και ο χρόνος στάθμευσης του θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται ν' αποζημιώσει το Δήμο βάσει προϋπολογισμού της Τεχνικής του Υπηρεσίας θεωρημένου από το Δήμαρχο για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθμευση του οχήματός στον πεζόδρομο Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση στον πεζοδρόμο η κίνηση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων. 6

7 2.4.8 Απαγορεύεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων σκευών και εν γένει αντικειμένων από τους παρόδιους παντελώς Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών και συναφών καταστημάτων ύστερα από Άδεια των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Στον πεζόδρομο υποχρεωτικά θα υπάρχει ελεύθερος χώρος διέλευσης πεζών και οχημάτων πλάτους 3,0 μ Κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο απαγορεύονται όλες οι οικοδομικές εργασίες. 3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3.1. Σε περίπτωση που για την κατεδάφιση, επισκευή ή ανέγερση οικοδομών που βρίσκονται στον πεζόδρομο απαιτείται οικοδομική άδεια, οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή βεβαίωση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται απ' το Δήμο για κάθε περίπτωση ανάλογα με τη φύση των εργασιών που θα εκτελεστούν, ώστε να χρησιμεύει σε περίπτωση φθορών για την επαναφορά και αποκατάσταση του οδοστρώματος και του εξοπλισμού της οδού στην προηγούμενη κατάσταση απ' το Δήμο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν προβεί στην εκτέλεση των εργασιών αυτών μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση και μέσα σε τακτή προθεσμία Σε περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσματος και η εκσκαφή του οικοπέδου επιτρέπεται να γίνεται με μηχανικά μέσα καθ' όλο το 24ωρο, εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση στον πεζοδρόμο η κίνηση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο γίνονται οι ανωτέρω εργασίες μεριμνά καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών για τον καθορισμό και την απομάκρυνση κάθε υλικού που έχει μείνει στην επιφάνεια της οδού (χώματα, λάσπες, μπάζα, υπολείμματα σκυροδέματος κλπ) Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδομής θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1,5 μ από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος τουλάχιστον 2,5 μ από τη στάθμη της οδού με αδιαπέραστο από τις εικόνες υλικό. Το είδος του υλικού αυτού μπορεί να καθορίζεται από το Δήμο. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω απ' το περίφραγμα αυτό Όταν οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής φτάσουν στο στάδιο περαίωσης του φέροντος οργανισμού του ισογείου και της πλάκας της οροφής του, τότε το περίφραγμα θα αφαιρείται και αφού αποκατασταθεί πλήρως το οδόστρωμα από τυχόν φθορές θα τοποθετείται ικρίωμα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση από το κοινό όλου του πλάτους της οδού μέχρι την οικοδομική γραμμή. Το ικρίωμα αυτό θα επενδύεται από ύψος τουλάχιστον 2,5 μ με το ανωτέρω υλικό, ώστε κατά τη διάρκεια των εργασιών να μη ρυπαίνεται το οδόστρωμα του πεζοδρόμου Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώματος ή καταστροφής στοιχείων του αστικού διάκοσμου για τη σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ - ΟΤΕ ΔΕΥΑΒΚ), η αποκατάσταση του οδοστρώματος κλπ στην αρχική του μορφή με τα αυτά υλικά και την αυτή επιμέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή τον αρμόδιο Οργανισμό Κοινής 8φέλειας (ΔΕΗ ΟΤΕ - ΔΕΥΑΒΚ). 4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 4.1. Για την διατήρηση της μορφής του πεζόδρομου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ειδικού Π.Δ.1/07/2004 ΦΕΚ629 Δ 20/07/2004, ο Γ.Ο.Κ. καθώς και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία. 5.ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού τιμωρούνται για μεν τις παραβάσεις που αφορούν θέματα κινήσεων και σταθμεύσεων των οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ, για δε 7

8 τις παραβάσεις που αφορούν θέματα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης νέων οικοδομών σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ και του κτιριοδομικού κανονισμού. 6.ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 6.1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της επόμενης της ψηφίσεως του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και από την επομένη της δημοσίευσής της σχετικής Κανονιστικής Απόφασης που επέχει θέση Αστυνομικής διάταξης Η συμπλήρωση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού θα γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. 7. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Προσάρτημα του παρόντος Κανονισμού αποτελεί η από κυκλοφοριακή Μελέτη. Πέραν των απαγορεύσεων, που δημιουργούν την υποχρέωση συνεχών ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες και για την ορθή λειτουργία του χώρου, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις της σωστής διαχείρισης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την εξασφάλιση των όρων του παρόντος κανονισμού. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ Η παρούσα κυκλοφοριακή μελέτη αφορά τον πεζόδρομο της Ζαφειροπούλου καθώς και των καθέτων προς αυτήν οδούς που επηρεάζει. Οι κάθετοι οδοί που επηρεάζονται από την πεζοδρόμηση της Ζαφειροπούλου είναι οι Σπετσών, Ψαρών και Παπά Άνθιμου. Οι πινακίδες του Κ.Ο.Κ. που θα χρησιμοποιηθούν στην αρχή και στο τέλος της Ζαφειροπούλου καθώς και στις συμβολές της με στις κάθετες προς αυτήν, είναι η Ρυθμιστική (Ρ-8) που δηλώνει Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα με την προσάρτηση μιας ενημερωτικής με την επισήμανση εκτός οχημάτων τροφοδοσίας από (07:00-10:00) και της Ρυθμιστικής (Ρ-55) Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών, οι οποίες αναγγέλλουν την χρήση του δρόμου και προειδοποιούν για την λειτουργία του. Οι πινακίδες του Κ.Ο.Κ. που θα χρησιμοποιηθούν στις οδούς Σπετσών, Ψαρών και Παπά Άνθιμου είναι η Πληροφοριακή (Π-25) Οδός αδιέξοδη. Οι θέσεις όλων οι παραπάνω πινακίδων υποδεικνύονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη του Παραλίου Άστρους, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κων/νος Γ. Σίδερης Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 180/2011 Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΣΚΑΝΤΖΟΣ 8

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ:

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ.25/2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Αριθμ. Απόφ. 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα