ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ 1o: Προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμων, πλατειών, πεζοδρομίων κ.α.) Δήμου Λαρισαίων. Στη Φαλάννη σήμερα 11/12/2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 9:30 μ.μ., το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάννης Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάννης Δήμου Λαρισαίων, ύστερα από την με αρ / πρόσκληση του Προέδρου κο. Λυγούρα Κωνσταντίνο, που δόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών, παρευρέθηκαν παρόντα μέλη πέντε (5), ήτοι οι: 1) Λυγούρας Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Καρυώτης Ειρηναίος, 3) Παλιοτζήκα Βάια, 4) Κουκούλης Αστέριος και 5)Καρυώτης Μενέλαος. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάννης κ.λυγούρας Κωνσταντίνος σχετικά με το ανωτέρω θέμα εντός ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι έπειτα από έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής - Αγροτικής Οικονομίας Τμήμα εσόδων & περιουσίας του Δήμου Λαρισαίων οφείλουμε να διατυπώσουμε την άποψή μας σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμων, πλατειών, πεζοδρομίων κ.α.) του Δήμου Λαρισαίων. Το λόγο πήρε ο κ.καρυώτης Ειρηναίος ο οποίος διαφώνησε με την τοποθέτηση ενός ψυγείου παγωτών, ενός ψυγείου αναψυκτικών μονό, διπλό ή τριπλό στα περίπτερα. Άποψή του είναι ο αριθμό των ψυγείων να είναι ανάλογα με τις ανάγκες του περιπτέρου και όχι περισσότερα από πέντε (5) ψυγεία. Αυτό θα έχει ως συνέπεια ο δικαιούχος να επιβαρύνεται με τα ανάλογα τέλη, σύμφωνα με το χώρο που καταλαμβάνει. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάννης Δήμου Λαρισαίων αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 83 του Ν. 3852/ Το έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής - Αγροτικής Οικονομίας Τμήμα εσόδων & περιουσίας του Δήμου Λαρισαίων. 3. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία Διατυπώνει θετική άποψη για το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμων, πλατειών, πεζοδρομίων κ.α.) του Δήμου Λαρισαίων ο οποίος έχει ως εξής : 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται: η εξασφάλιση ασφαλούς και άνετης κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων, η εξυπηρέτηση των αναγκών προσπέλασης στους Κοινόχρηστους Χώρους της περιοχής,

2 η διασφάλιση της αισθητικής των Κ.Χ.. Ο παρών κανονισμός αποτελεί ενιαίο σύνολο και συνδέεται αναπόσπαστα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) στο οποίο σημειώνονται οι Κοινόχρηστοι Χώροι και οδοί που προορίζονται για την κίνηση των πεζών. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 2.1 Τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος θα μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στις πλατείες, πεζόδρομους και γενικότερα στους Κ.Χ., σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα της Τεχνικής Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες ορίζουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω: Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης συνεχόμενου κοινοχρήστου χώρου, εφ όσον δεν θίγονται δικαιώματα άλλου δικαιούμενου της χρήσης αυτού, εάν όμως οι δικαιούμενοι χρήσεως αυτού είναι περισσότεροι του ενός, η χρήση του συνεχόμενου αυτού χώρου παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου κλπ). 2.2 Σε καμία περίπτωση ο παραχωρούμενος κατά χρήση χώρος επιτρέπεται να επεκτείνεται και σε πεζοδρόμιο παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας, παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα ταύτα. (άρθρο 13 παρ.4του Β.Δ. 24-9/ , όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80.) 2.3 Προκειμένου περί πλατειών που προβάλλονται καταστήματα χρησιμοποιούμενα ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, σε κάθε εκμεταλλευτή τούτων παραχωρείται αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος αυτού η χρήση του εβδομήκοντα τοις εκατό (70%) του αντιστοιχούντος στην προβολή του χώρου, το υπόλοιπο δε τριάκοντα τοις εκατόν (30%) του χώρου, διατίθεται από το δήμαρχο στους ίδιους εκμεταλλευτές εφ όσον κατά την κρίση του δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελευθέρα χρήση του. Σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως από τον δικαιούμενο του αναλογούντος σε αυτόν κοινοχρήστου χώρου της πλατείας, η χρήση του χώρου τούτου δύναται να παραχωρηθεί από το δήμο σε εκμεταλλευτές συνερχομένων μετ αυτού καταστημάτων, αναλόγως της προσόψεώς των. (άρθρο 13 παρ.5του Β.Δ 24-9/ Όταν πρόκειται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε πεζόδρομους θα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν τις πλατείες αλλά θα λαμβάνονται υπόψη και οι πραγματικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σημείου του πεζοδρόμου. 2.5 Σε όλες τις νέες πλατείες, τους πεζοδρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους γενικότερα που θα διαμορφώνονται εφ εξής στην πόλη θα διατίθενται χώροι στα Κ.Υ.Ε. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μόνο στους χώρους που θα προβλέπονται ειδικά για το σκοπό αυτό από τα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας, εφ όσον είναι εφικτό από τη θέση και το χαρακτήρα του χώρου και της περιοχής. 2.6 Κατά την κατανομή του υπό παραχώρηση δημοτικού χώρου θα λαμβάνεται υπόψη και η δυναμικότητα του καταστήματος, με ανώτερο όριο τη δυναμικότητα που περιγράφει η άδεια λειτουργίας του.

3 2.7 Οι παραχωρηθέντες κοινόχρηστοι χώροι για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα οριοθετούνται με χάραξη διακριτής γραμμής και όπου απαιτείται με τοποθέτηση στηριζόμενων στο έδαφος σιδηρών κιγκλιδωμάτων έτσι ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεσή τους. 2.8 Οι προορισμένοι αποκλειστικά για τη λειτουργία του καταστήματος διάδρομοι εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων προσμετρούνται ως κατάληψη. Επίσης θα λαμβάνεται υπ όψιν η υπ αριθ /09 απόφαση του υπουργού περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής (ΦΕΚ 2621 Β/ ) με την οποία ορίζεται μεταξύ άλλων ότι : «Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.) Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50μ για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της.» 2.9 Δε θα χορηγείται άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους Κοινόχρηστους χώρους αν σε βάρος του ενδιαφερόμενου υπάρχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών (άρθρο 285 του Ν.3463/06) Ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, η διάρκεια της άδειας δε μπορεί να υπερβαίνει το τέλος του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο εκδίδεται, δε μπορεί δηλαδή να λήγει μετά την 31η Δεκεμβρίου. Τα τραπεζοκαθίσματα και οι ομπρέλες κατά τη χειμερινή περίοδο, θα απομακρύνονται εφόσον τα καταστήματα στα οποία παραχωρήθηκε η χρήση του χώρου δε θα τον χρησιμοποιήσουν. Απαγορεύεται η αποθήκευση αυτών στους χώρους που διατίθενται Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, καταπάτηση και φθορά σε υφιστάμενα παρτέρια, δενδροδόχους και καθιστικά. Τυχόν βελτιωτικές προτάσεις επεμβάσεων ή αποκαταστάσεων επιτρέπονται μόνον μετά από αίτηση και γραπτή έγκριση της Τεχνικής και Γεωτεχνικής Υπηρεσίας Το είδος του προς τοποθέτηση εξοπλισμού (τραπεζοκαθίσματα, φωτιστικά, ομπρέλες ) θα εγκρίνεται από το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τα τραπεζοκαθίσματα πρέπει να έχουν απλή μορφή και χρώμα Απαγορεύεται η τοποθέτηση θερμαστρών προπανίου βουτανίου, θερμαντικών, ψυκτικών συσκευών, διαχωριστικών πετασμάτων οποιασδήποτε κατασκευής (πλαστικό, γυαλί) διαφημιστικών πινακίδων οποιασδήποτε μορφής, διαφημιστικών σταντ καθώς και κάθε είδους

4 κινητών αντικειμένων. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό όπως κάθε φορά τροποποιείται Επιτρέπονται μόνο ομπρέλες που δεν θα είναι πακτωμένες μόνιμα στο έδαφος, μετά από άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Οι ομπρέλες θα βρίσκονται αυστηρά μόνο στο χώρο των τραπεζοκαθισμάτων και δεν θα εξέχουν από αυτόν. Δεν επιτρέπεται σε Κ.Χ. καμία μόνιμη κατασκευή (προστέγασμα, στεγασμένος χώρος, ανεμοφράχτης κλπ.) Άρθρα 241, 246, 360 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΠΔ/ ΦΕΚ-580/Δ/ ), απόφαση 3447/2007 του Συμβουλίου Επικρατείας. Εξαιρούνται τα στέγαστρα που έχουν κατασκευαστεί βάσει της μελέτης του κοινόχρηστου χώρου και έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Δεν επιτρέπονται τα ξύλινα δάπεδα ή άλλες παρόμοιες κατασκευές που αλλοιώνουν το δάπεδο των πεζοδρόμων ή κοινόχρηστων χώρων και η τοποθέτηση αντικειμένων στις όψεις των δημοτικών κτιρίων, στα δένδρα, στα πεζοδρόμια. Επιτρέπονται ξύλινα δάπεδα μόνον σε περιπτώσεις μεγάλων κλίσεων στο δάπεδο των Κ.Χ., και μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δεν επιτρέπεται τα εμπορικά καταστήματα να εκθέτουν τα εμπορεύματά τους έξω από την οικοδομική γραμμή του κτηρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία μπορούν να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι και ένα μέτρο (1 μ.) από την οικοδομική γραμμή του κτηρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις. Για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων σε πλατείες, πεζοδρόμους και εν γένει κοινόχρηστους χώρους ισχύει η υπ αριθμ. 506/2012 ΑΔΣ. Επιτρέπεται η τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2.50μ από το έδαφος χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα και πλάτος μικρότερο ή ίσο με το 1/10 του πλάτους του δρόμου. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ψυγείων (παγωτών αναψυκτικών) έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Σχετ. η υπ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ Υγειονομική διάταξη). Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται παράβαση της παραπάνω διάταξης θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της μεγαλύτερης τιμής του τέλους παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου τοποθέτησης ψυγείων περιπτέρων Δεν επιτρέπεται σε Κ.Χ. η τοποθέτηση πινακίδων οποιασδήποτε μορφής, είδους ή περιεχομένου όπως και η τοποθέτηση οποιουδήποτε φωτιστικού καθώς και οποιασδήποτε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, χωρίς έγκριση και έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Απαγορεύεται αυστηρά η αφισοκόλληση στις όψεις των παρόδιων κτιρίων και στα στοιχεία διακόσμησης των κοινόχρηστων χώρων. Οι διαστάσεις των διαφημιστικών πινακίδων επί των κτιρίων στους πεζοδρόμους πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 3. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ 3.1 Απαγορεύονται κάθε είδους εκδηλώσεις που θα μετέβαλλαν κατά μόνιμο τρόπο τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο των πεζοδρόμων ή που θα ρύπαιναν ή θα κατέστρεφαν το πλακόστρωτο και τον εξοπλισμό εν γένει των πεζοδρόμων. 3.2 Οι κάτωθι πεζόδρομοι χαρακτηρίζονται ως εμπορικοί και δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδείας για τραπεζοκαθίσματα: - Ρούσβελτ από Κύπρου έως Κούμα - Κούμα από Μεγ. Αλεξάνδρου έως Παναγούλη

5 - Ασκληπιού από Κύπρου έως Κούμα - Λαπηθών - Ανδρούτσου - Στον πεζόδρομο Βενιζέλου από Φιλελλήνων έως Ηφαίστου λόγω της γειτνίασης με το Αρχαίο Θέατρο απαγορεύεται κάθε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. - Στον πεζόδρομο Ερμού από Κύπρου έως Βενιζέλου λόγω του εμπορικού χαρακτήρα του πεζόδρομου απαγορεύεται κάθε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. - Στον πεζόδρομο Κενταύρων για ειδικούς λόγους ασφαλείας. - Στους πεζοδρόμους Φρίξου και Παπασταύρου λόγω μικρού πλάτους. Τα καταστήματα που ήδη λειτουργούν με έγκριση παραχώρησης χώρου πριν από την απόφαση 409/2010 του Δ.Σ στους παραπάνω πεζοδρόμους, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν με έγκριση παραχώρησης χώρου ανάλογα με την διαμόρφωση του πεζοδρόμου ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών. Εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθμ 110/2006 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά τις οδούς Ελ. Βενιζέλου και Παπαναστασίου με εξαίρεση το τμήμα της Βενιζέλου από την οδό Ηφαίστου και μετά και για πλάτος 2,00 μέτρων, το δε μήκος θα είναι ανάλογο της πρόσοψης του ΚΥΕ, όπου θα επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ενώ για τους πεζοδρόμους των οδών Απόλλωνος και Ηφαίστου ισχύει η υπ αριθ. 35/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στους εν λόγω πεζοδρόμους. Τα παραπάνω ενσωματώνονται στον παρόντα κανονισμό. 3.4 Στους υπόλοιπους πεζοδρόμους ισχύει το εξής: Οι χώροι που θα διατίθενται δεν θα επηρεάζουν την υφιστάμενη διαμόρφωση των πεζοδρόμων (παρτέρια, δέντρα, καθιστικά κλπ). Η ακριβής θέση αυτών θα φαίνεται σε σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι οδοί που χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι προορίζονται για την αποκλειστική χρήση των πεζών. Στους πεζοδρόμους επιτρέπεται κατ' εξαίρεση:. Όλο το 24ωρο: - Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων παροχής πρώτων βοηθειών (ΕΚΑΒ), των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ασθενείς, των απορριμματοφόρων του Δήμου (κατάλληλων διαστάσεων), των αυτοκινήτων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΔΕΥΑΛ ΔΕΦΑΛ) για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης. - Η κίνηση οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών από ή προς την περιοχή, τροφοδοσίας καυσίμων μικτού βάρους μέχρι 4 τόνων, καθώς και νεκροφόρου οχήματος. - Επιτρέπεται η διέλευση από τα καθοριζόμενα σημεία στους πεζόδρομους η ολιγόλεπτη στάση στα τουριστικά λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των ξενοδοχείων, καθώς και η διέλευση ταξί με προορισμό τα ξενοδοχεία για την εξυπηρέτηση των πελατών τους. - Η διέλευση των ποδηλάτων από τους πεζοδρόμους με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών. Τα ποδήλατα θα μπορούν να σταθμεύουν στους πεζοδρόμους σε προκαθορισμένους χώρους, χωρίς να παρεμποδίζουν την κίνηση των πεζών ή των κατ' εξαίρεση οχημάτων που θα διέρχονται απ' τους πεζοδρόμους. - Η κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων μεταφοράς κατόχων αναπηρικής κάρτας. Όλο το 24ωρο με ειδική άδεια ισχύος ενός έτους: - Η κίνηση αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν σε κατοίκους των πεζοδρόμων, για να σταθμεύουν σε ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης νόμιμα υφιστάμενο, εφ όσον είναι εφοδιασμένα με ειδικό σήμα ετήσιας ισχύος, το οποίο χορηγείται από το Τμήμα Ελέγχου Κανονιστικών Διατάξεων και τοποθετείται σε ορισμένο σημείο του αυτοκινήτου.

6 - Η κίνηση αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, που ανήκουν σε ενοίκους ξενοδοχείων επί πεζοδρόμων, για να σταθμεύουν σε χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου νόμιμα υφιστάμενο, εφ όσον είναι εφοδιασμένα με ειδικό σήμα ετήσιας ισχύος, το οποίο χορηγείται στο υπόψη ξενοδοχείο από το Τμήμα Ελέγχου Κανονιστικών Διατάξεων για τις καθορισμένες νόμιμα θέσεις του χώρου στάθμευσης του ξενοδοχείου και τοποθετείται σε ορισμένο σημείο του αυτοκινήτου. Η κίνηση στους πεζοδρόμους γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:. Η ταχύτητα κίνησης των επιτρεπόμενων οχημάτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κινήσεως των πεζών, οι οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα. Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των αυτοκινήτων εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό. Απαγορεύονται οι επιτόπου στροφές.. Η στάθμευση των οχημάτων τροφοδοσίας (μικτού βάρους μέχρι 4 τόνων) των καταστημάτων. Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα γίνεται κατά τις ώρες π.μ. Το παραπάνω ωράριο μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από απόφαση του Δήμου και με σύμφωνη γνώμη του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας. Η στάθμευση αυτοκινήτου τροφοδοσίας δεν θα παρεμποδίζει την τροφοδοσία άλλων παρόδιων. Απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων μικτού βάρους άνω των 7,5 τόνων εκτός - των αυτοκινήτων μεταφοράς οικοσκευών για τα οποία επιτρέπεται μικτό βάρος έως 16 τόνους-των οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος, αποκομιδής προϊόντων κατεδαφίσεων ή εκσκαφών και γενικά μεταφοράς υλικών που έχουν σχέση με ανέγερση, επισκευή ή κατεδάφιση οικοδομής, για τα οποία επιτρέπεται μικτό βάρος έως 16 τόνους Απαγορεύεται παντελώς η κίνηση ερπυστριοφόρων οχημάτων Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται ν' αποζημιώσει το Δήμο βάσει προϋπολογισμού της Τεχνικής του Υπηρεσίας θεωρημένου από το Δ.Σ. για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθμευση του οχήματός του μέσα στο πλέγμα των πεζοδρόμων όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 9. Όλες οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης που υπάρχουν, καθώς και αυτές που πρόκειται να διαμορφωθούν μελλοντικά, στο κέντρο της πόλης και στην ευρύτερη περιοχή αυτού θα υπόκεινται στο ωράριο φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων από καθημερινά και από τις για τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. 4. ΠΛΑΤΕΙΕΣ- ΠΑΡΚΑ 4.1 Η έγκριση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις πλατείες, από τα καταστήματα Υ.Ε., θα δίδεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσης, πάντα αφού προβλεφθεί η εξασφάλιση: α) ελεύθερου χώρου και χώρου πρασίνου σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής επιφάνειας της πλατείας και β) πολλών ελεύθερων και ευρύχωρων διαδρόμων διέλευσης πεζών προς τις εξόδους της πλατείας (που προσμετρώνται ασφαλώς στο ποσοστό του ελεύθερου χώρου) και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Η διάθεση χώρων στα Κ.Υ.Ε. θα επιτρέπεται μόνο στους οριοθετημένους χώρους. ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Η διάθεση χώρων επί της πλατείας στα Κ.Υ.Ε. θα επιτρέπεται μόνο στους οριοθετημένους χώρους όπως φαίνονται στο σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Επειδή θα πρέπει να εξυπηρετούνται όλα τα

7 ΚΥΕ, σε περίπτωση που οι οριοθετημένοι χώροι δεν επαρκούν, η κατανομή αυτών θα γίνεται αναλογικά με τις προσόψεις. ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Δεν θα παραχωρείται η χρήση του χώρου της πλατείας καθώς και των εισόδων αυτής στα ΚΥΕ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη Αντιδημάρχων Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓ. ΜΠΛΑΝΑ Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης χώρου στα Κ.Υ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από την έγκριση της Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΞΙ ΔΡΟΜΩΝ Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου των πλατειών στα Κ.Υ.Ε. Χώροι για τραπεζοκαθίσματα θα παραχωρούνται στους παρακείμενους πεζοδρόμους και πεζοδρόμια εφόσον υπάρχει ο αναγκαίος χώρος διέλευσης. ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου στα Κ.Υ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου μόνο στον οροθετημένο χώρο του παρακείμενου πεζοδρόμου. ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Επιτρέπεται η διάθεση χώρων στα Κ.Υ.Ε. μόνο στους οροθετημένους υπερυψωμένους χώρους. Στο πεζοδρόμιο της οδού Β Σώματος Στρατού επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων αφήνοντας διέλευση πεζών 2,00μ. ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΑΒΕΡΩΦ ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΖΟΓΛΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου στα Κ.Υ.Ε. μόνο στους οριοθετημένους χώρους σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Χασιώτη) ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΜΠΟ Α.Τ.Α. Επιτρέπεται η λειτουργία μικρού αναψυκτηρίου σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι όροι λειτουργίας καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 4.2 ΠΑΡΚΑ Επιτρέπεται η λειτουργία αναψυκτηρίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και των σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΑΛΚΑΖΑΡ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Επιτρέπεται η λειτουργία μικρού αναψυκτηρίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και των σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας. 5. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 5.1 Η έγκριση για την παραχώρηση χρήσης χώρου στα πεζοδρόμια από τα καταστήματα θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 5.2 Στα υφιστάμενα πεζοδρόμια με μικρότερο πλάτος του ενάμισι (1,50) μέτρου η ζώνη διέλευσης πεζών καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου και δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή διατήρηση οποιουδήποτε εμποδίου. Με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

8 καταγράφονται όλα τα υφιστάμενα εμπόδια που εμποδίζουν την εφαρμογή της ελάχιστης απαιτούμενης ζώνης όδευσης πεζών στα πεζοδρόμια (με προτεραιότητα στα εμπορικά κέντρα των πόλεων) και ειδοποιούνται οι παρόδιοι για την άρση των εμποδίων αυτών σε εύλογη προθεσμία. Την ίδια υποχρέωση ασφαλώς αναλαμβάνουν και οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου Λαρισαίων για τα εμπόδια που έχουν τοποθετηθεί σε πεζοδρόμια και μπορεί να αλλάξει η θέση τους (λ.χ. λάθος τοποθετημένα σήματα κυκλοφορίας, κάδοι απορριμμάτων κλπ). Τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να είναι σύμφωνα στο μέγιστο δυνατό βαθμό με το άρθρο 2 της Υ.Α. (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) 52907/2009, Φ.Ε.Κ. Β 2621/ Δεν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών καταστημάτων και επιτηδευματιών κάθε μορφής στους κοινόχρηστους χώρους (συνεργεία αυτοκινήτων, συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.). Επίσης, απαγορεύεται ακόμη και η προσωρινή έκθεση ή απόθεση αντικειμένων (λ.χ. εμπορευμάτων, κιβωτίων, μοτοποδηλάτων, οχημάτων, μηχανημάτων, σκαφών, ηλεκτρικών συσκευών, κάδων απορριμμάτων κλπ), σε χώρο πεζοδρομίου. 5.4 Στα πεζοδρόμια των κεντρικών οδών του ιστορικού κέντρου (οδοί Κύπρου, Παπαναστασίου, Βενιζέλου έως Φιλελλήνων, Παναγούλη) δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας παραχώρησης χρήσης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και στα πεζοδρόμια των οδών Παλαμά, Κοραή (από Παναγούλη έως 28 ης Οκτωβρίου) και Αθ. Διάκου (από Ανθ. Γαζή έως Παπαναστασίου). 6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Εφαρμόζεται πιστά η ισχύουσα νομοθεσία. Καθορίζονται οι συγκεκριμένες θέσεις από την Τεχνική Υπηρεσία όπου θα τοποθετηθούν διαφημιστικά πλαίσια και εγκρίνονται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. 7. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 7.1 Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζεται ο κοινόχρηστος χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή λειτουργεί. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων, μη επιτρεπομένου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής γνώμης. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος του Δήμου και παρερχομένης άπρακτης αυτής, τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφαλείας. Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. 7.2 Επιτρέπεται η εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων και προθηκών έκθεσης προς πώληση έξω από το περίπτερο εντός των τετραγωνικών μέτρων που παραχωρεί ο οικείος Δήμος για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια που θα εγκυμονεί κινδύνους. Ειδικότερα κάθε περίπτερο, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να τοποθετήσει ένα ψυγείο παγωτών, ένα ψυγείο αναψυκτικών μονό, διπλό ή τριπλό, μέχρι δύο σταντ εφημερίδων περιοδικών και κινητών στατών (για γαριδάκια, τσιπς, κ.λ.π.) και ένα ηλεκτροκινούμενο παιχνίδι

9 με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου μηχανικού για την λειτουργία του και την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας θα φέρει αποκλειστικά ο εκμεταλλευτής του περίπτερου. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ψυχαγωγικού τεχνικού παιγνίου (όπως ποδοσφαιράκι, κ.λ.π.) έξω από το περίπτερο, σε αντίθετη περίπτωση καταλογίζεται χρηματικό πρόστιμο ποσού 705,00. Απαγορεύεται η τοποθέτηση παιχνιδιών έξω από τα καταστήματα, σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ποσού 705, Η άδεια παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστου χώρου θα χορηγείται μετά από γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων. Σε περίπτωση υπέρβασης από τον εκμεταλλευτή του περιπτέρου κατάληψης κοινοχρήστου χώρου που αναφέρεται στην άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της τιμής της αντίστοιχης ζώνης για κάθε είδος κατάληψης (ψυγεία σταντ παιχνίδι). Επισημαίνεται ότι η υπ αριθμ. 130/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παύει να ισχύει μετά την ισχύ της παρούσας. 8. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ Επιτρέπεται η τοποθέτηση πάγκου σε κοινόχρηστο χώρο με τις εξής προϋποθέσεις: Να μην δημιουργεί προβλήματα κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Η άδεια θα χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας ως προς τη θέση και τις τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις του πάγκου και των σκιάστρων. Θέσεις για στάσιμους λαχειοπώλεις (Μ. Αλεξάνδρου & Κύπρου, Κύπρου & Ρούσβελτ και Κύπρου & Ασκληπιού) Θέσεις για πώληση καρπουζιών πεπονιών 1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Θέσεις για πώληση καρπουζιών πεπονιών Μία (1) θέση διαστάσεων 7Χ3 μ. στην οδό 1 ης Μεραρχίας (S/M ΛΑΡΙΣΑ). Μία (1) θέση διαστάσεων 7Χ2 μ. επί της οδού Παπανδρέου κοντά στη Δημοτική Πινακοθήκη. Μία (1) θέση διαστάσεων 4Χ1 μ. επί της οδού Ιωαννίνων μπροστά από τις εργατικές κατοικίες. Μία (1) θέση διαστάσεων 7Χ3 μ. στην οδό Καρδίτσης σε σημείο ανάμεσα στο 3 ο Γυμνάσιο και τη Γέφυρα. Μία (1) θέση διαστάσεων 7Χ3 μ. μπροστά στο Αισθητικό Άλσος. Μία (1) θέση 7Χ3 μ. επί ανωνύμου οδού παραπλεύρως του Γηροκομείου διασταύρωση με οδό Καρδίτσης. Μία (1) θέση 7Χ3 μ. στο τέρμα της οδού Χατζημιχάλη επάνω στην τάφροo Χατζηχαλάρ. 8. Μία (1) θέση 2Χ3 στην οδό Καραθάνου και Θέτιδος, δίπλα στο περίπτερο (εκτός Τετάρτης λόγω λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς). 2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Θέσεις για πώληση καρπουζιών πεπονιών 1.Μία (1) θέση διαστάσεων 1,5Χ5 μ. στην οδό Γκύζη σε απόσταση 5μ. από τη διασταύρωση των οδών Γκύζη και Γεωργιάδου από την πλευρά του Πηνειού

10 1. Μία (1) θέση διαστάσεων 2Χ5 μ. επί της οδού Ανθίμου Γαζή στο 4 ο Γυμνάσιο 10μ. από τη διασταύρωση με την οδό Ηπείρου, υποχρεωτικά με επαρκή χώρο για χρήση του ποδηλατοδρόμου. 2. Μία (1) θέση διαστάσεων 3Χ1,5 μ. στην οδό Αστεριάδου και Ρούζβελτ επί της οδού Ρούζβελτ, 5μ. από τη γωνία. 3. Μία (1) θέση διαστάσεων 5Χ2 μ. στη συμβολή των οδών Σεφέρη και Αγιάς κοντά στο περίπτερο. 4. Μία (1) θέση διαστάσεων 7Χ3 μ. στην οδό Διονύσου και Ζωοδόχου Πηγής. 6. Μία (1) θέση διαστάσεων 7Χ3 μ. στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου και Αυξεντίου. 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Θέσεις για πώληση καρπουζιών πεπονιών 1. Μία (1) θέση διαστάσεων 2Χ3 μ. στην οδό Βόλου δεξιά από τις γραμμές του ΟΣΕ σε χώρο που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα. 2. Μία (1) θέση διαστάσεων 5Χ2 μ. στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Οδυσσέως επί της πλατείας. 3. Μία (1) θέση διαστάσεων 2Χ3στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Ευκλείδη μετά το περίπτερο. 4. Μία (1) θέση 5Χ3 μ. στην οδό Βόλου, στο γεφυράκι. 4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Θέσεις για πώληση καρπουζιών - πεπονιών 1. Μία (1) θέση διαστάσεων 7Χ3 μ. επί της οδού Φαρσάλων, στην αρχή της Πλατείας Αβέρωφ μετά το περίπτερο. 2. Μία (1 )θέση διαστάσεων 4Χ2 μ. επί της οδού Φαρσάλων έμπροσθεν ΣΑΡΑΚΑΚΗ (η θέση αυτή είναι από μεταφορά από την οδό Φαρσάλων και Ατλαντίδος λόγω ανέγερσης κατοικίας). 3. Μία (1)θέση διαστάσεων 5Χ2 μ. επί της οδού Αστεριάδη στη συμβολή με την οδό Καρδίτσης. 4. Μία (1) θέση διαστάσεων 5Χ2 μ. στη συμβολή των οδών Φαρσάλων και Αλεξανδρουπόλεως. 5. Μία (1) θέση διαστάσεων 1,5Χ5 μ. επί της οδού Παλαιολόγου 8 έναντι ξενοδοχείου ΔΙΕΘΝΕΣ. 6. Μία (1) θέση 3Χ7 μ. στην οδό Έλλης Λαμπέτη και Δρόση. 7. Μία (1)θέση στην οδό Ζακύνθου στη διασταύρωση με την οδό Ροδοπούλου. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΗΣ 1. Μία (1) θέση στην έξοδο από Φαλάνη προς Αμπελώνα στο ύψος του πάρκου 2. Μία (1) θέση δίπλα από το κτίριο που έχει τις εγκαταστάσεις ο ΟΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1. Μία (1) θέση στην είσοδο του χώρου που γινόταν η εμποροπανήγυρη. 9. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

11 9.1 Σε περίπτωση που για την κατεδάφιση, επισκευή ή ανέγερση οικοδομών που βρίσκονται στο πλέγμα των πεζοδρόμων απαιτείται οικοδομική άδεια, οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν στην αρμόδια ΥΠΗΡΕΣΙΑ βεβαίωση του Δήμου Λαρισαίων για την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται απ' το Δήμο για κάθε περίπτωση ανάλογα με τη φύση των εργασιών που θα εκτελεστούν, ώστε να χρησιμεύει σε περίπτωση φθορών για την επαναφορά και αποκατάσταση του οδοστρώματος και του εξοπλισμού της οδού στην προηγούμενη κατάσταση απ' το Δήμο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν προβεί στην εκτέλεση των εργασιών αυτών μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση και μέσα σε τακτή προθεσμία. 9.2 Σε περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσματος και η εκσκαφή του οικοπέδου επιτρέπεται να γίνεται με μηχανικά μέσα καθ' όλο το 24ωρο, εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση στους πεζοδρόμους η κίνηση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο γίνονται οι ανωτέρω εργασίες μεριμνά καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών για τον καθορισμό και την απομάκρυνση κάθε υλικού που έχει μείνει στην επιφάνεια της οδού (χώματα, λάσπες, μπάζα, υπολείμματα σκυροδέματος κλπ). 9.3 Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδομής θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1,5 μ από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος τουλάχιστον 2,5 μ από τη στάθμη της οδού με αδιαπέραστο από τις σκόνες υλικό. Το είδος του υλικού αυτού μπορεί να καθορίζεται από το Δήμο. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω απ' το περίφραγμα αυτό. 9.4 Όταν οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής φτάσουν στο στάδιο περαίωσης του φέροντος οργανισμού του ισογείου και της πλάκας της οροφής του, τότε το περίφραγμα θα αφαιρείται και αφού αποκατασταθεί πλήρως το οδόστρωμα από τυχόν φθορές θα τοποθετείται ικρίωμα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση από το κοινό όλου του πλάτους της οδού μέχρι την οικοδομική γραμμή. Το ικρίωμα αυτό θα επενδύεται από ύψος τουλάχιστον 2,5 μ με το ανωτέρω υλικό, ώστε κατά τη διάρκεια των εργασιών να μη ρυπαίνεται το οδόστρωμα του πεζοδρόμου. 9.5 Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώματος ή καταστροφής στοιχείων του αστικού διάκοσμου για τη σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ - ΟΤΕ ΔΕΥΑΛ), η αποκατάσταση του οδοστρώματος κλπ στην αρχική του μορφή με τα αυτά υλικά και την αυτή επιμέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή τον αρμόδιο Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας. 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης που επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, οι ενδιαφερόμενοι πριν από την έναρξη της χρήσης πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/80 να υποβάλλουν αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην αίτηση θα αναφέρονται με σαφήνεια: α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, β) η διεύθυνση και το είδος της ασκούμενης επιχείρησης, γ) η θέση, η έκταση και το είδος της αιτούμενης προς χρήση επιφανείας του κοινοχρήστου χώρου και δ) η διάρκεια αυτής. Στην αίτηση θα επισυνάπτονται: Α) Η ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήματος, στην οποία να αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός καθισμάτων στον υπαίθριο χώρο. Β) Εις τριπλούν τοπογραφική αποτύπωση, υπογεγραμμένη από μηχανικό, της θέσης του καταστήματος, των παρακειμένων καταστημάτων, των εισόδων και παραθύρων κατοικιών, του πλάτους της πρόσοψης του καταστήματος, του πλάτους του κοινοχρήστου χώρου και της οδού, της

12 θέσης και των διαστάσεων του αιτουμένου χώρου κατάληψης, καθώς και τις θέσεις τυχόν επιτρεπομένων αντικειμένων (ζαρντινιέρων, ομπρελών κλπ) που θα τοποθετηθούν στον χώρο αυτόν και η οποία αποτύπωση θεωρείται ως άνω (άρθρα 4.6, 5.6 και 6.6 του παρόντος κανονισμού) από υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας για την ακρίβειά της. Γ) Ταμειακή απόδειξη με τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, Δ) Βεβαίωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών. Η αρμόδια Υπηρεσία μετά την παραλαβή πλήρους φακέλου, διαβιβάζει αυτόν στην Τεχνική Υπηρεσία εφόσον απαιτείται, για να εκφράσει την άποψη της. Αν πρόκειται για νέα άδεια ή τροποποίηση παλιάς ως προς τον καταλαμβανόμενο χώρο, η αρμόδια Υπηρεσία απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς την αρμόδια αστυνομική αρχή της πόλης, προκειμένου αυτή να γνωματεύσει σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. 11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Την ευθύνη για τον έλεγχο της εφαρμογής του κανονισμού έχει το Τμήμα Ελέγχου Κανονιστικών Διατάξεων. Την ευθύνη για τον έλεγχο των αυθαιρέτων κατασκευών και την αντίστοιχη επιβολή προστίμων έχει η Διεύθυνση Πολεοδομίας. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη για την σχεδίαση των προτεινόμενων κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για χρήση από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και για την αποξήλωση και απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. 12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού τιμωρούνται για μεν τις παραβάσεις που αφορούν θέματα κινήσεων και σταθμεύσεων των οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ, για δε τις παραβάσεις που αφορούν θέματα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης νέων οικοδομών σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ και του κτιριοδομικού κανονισμού. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Ειδικότερα: Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δημάρχου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρημένου χώρου, είτε τη χρονική διάρκεια της άδειας. Με τη λήξη των αδειών, εφ όσον δεν χορηγηθεί νέα άδεια και για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα. Εάν συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται η αυθαίρετη χρήση: α) κοινόχρηστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί με απόφαση του συμβουλίου, η παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου εκτός από το αναλογούν τέλος και

13 χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης και β) κοινόχρηστου χώρου του οποίου δεν έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου πρόστιμο, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, Αν εξακολουθεί η παράβαση ο δήμος με τα συνεργεία του προέρχεται στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένου, με τη συνδρομή των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Τμήματος Ελέγχου Κανονιστικών Διατάξεων ή της οικείας αστυνομικής αρχής και επιβάλλει πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού, που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης (άρθρο 6 Ν 1900/90). Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου είτε χωρίς την έκδοση άδειας, είτε κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας και αφού θα έχουν εφαρμοστεί οι παραπάνω διατάξεις περί επιβολής προστίμων θα αφαιρείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας για δέκα (10) τουλάχιστον μέρες και σε περίπτωση υποτροπής θα ανακαλείται οριστικά. Εκτός του χρηματικού προστίμου, η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθώς και η χρήση καθ υπέρβαση της χορηγηθείσης άδειας τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 13. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 13.1 Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού έχουν ισχύ και για μελλοντικούς πεζοδρόμους του Δήμου Λαρισαίων Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της επόμενης της ψηφίσεως του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρισαίων Καταργείται κάθε απόφαση του Δ.Σ. που έρχεται σε αντίθεση με τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Λυγούρας Κωνσταντίνος Καρυώτης Ειρηναίος Παλιοτζήκα Βάια Κουκούλης Αστέριος Καρυώτης Μενέλαος

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79 Ν. 4067/9-4-12, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή/και εμποδιζομένων ατόμων Συντάκτης: Διονύσης Κλαδάκης, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ / dklad@tee.gr Περιεχόμενα ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσίβου, Π Περδίκη, Κ. Τσαβαλά Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα