1983: φμβαςθ αγοράσ τεχνογνωςίασ από τθν KLEEMANN HUBTECHNIK GmbH Γερμανίασ και ίδρυςθ τθσ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ 1985: Ολοκλιρωςθ των παραγωγικϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1983: φμβαςθ αγοράσ τεχνογνωςίασ από τθν KLEEMANN HUBTECHNIK GmbH Γερμανίασ και ίδρυςθ τθσ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ 1985: Ολοκλιρωςθ των παραγωγικϊν"

Transcript

1 ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010

2 1983: φμβαςθ αγοράσ τεχνογνωςίασ από τθν KLEEMANN HUBTECHNIK GmbH Γερμανίασ και ίδρυςθ τθσ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ 1985: Ολοκλιρωςθ των παραγωγικϊν εγκαταςτάςεων ςτθν ΒΙ.ΠΕ Κιλκίσ 1986: Ζναρξθ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ 1999: Ειςαγωγι ςτο Χ.Α.Α. 1999: Κδρυςθ τθσ KLEFER ςτθ ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίσ 2000: Κδρυςθ τθσ KLEEMANN ASANSOR ςτθν Σουρκία 2001: Ζναρξθ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ του νζου εργοςταςίου θλεκτρονικϊν και αυτοματιςμοφ ςτθ ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίσ 2002: Ζναρξθ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ του νζου εργοςταςίου καταςκευισ καλάμων και ανελκυςτιρων χωρίσ μθχανοςτάςιο (MRL) ςτθ ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίσ 2004: Εγκαίνια του κζντρου διανομϊν ςτον Αςπρόπυργο Αττικισ 2005: Κδρυςθ τθσ KLEEMANN LIFTOVI ςτθ ερβία 2006: Κδρυςθ τθσ KLEEMANN LIFT RO ςτθ Ρουμανία 2007: Κδρυςθ τθσ Moda Lift ςτθ ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίσ 2010: Ολοκλιρωςθ καταςκευισ Πφργου Δοκιμϊν ςτθ ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίσ (55m)

3 Σο όραμα τθσ KLEEMANN είναι να είμαςτε παγκοςμίωσ: ΑΞΙΕ Τγεία & Αςφάλεια Ακεραιότθτα Αγάπθ για τον Άνκρωπο & τθ Δουλειά μασ Πρόοδοσ & Καινοτομία ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ Ποιότθτα Άριςτθ Εξυπθρζτθςθ υνεχισ Ανάπτυξθ Οικονομία Πόρων

4 Προϊόντα Τψθλι ποιότθτα / Καινοτόμα Προϊόντα / Εξειδικευμζνεσ Λφςεισ Ολοκλθρωμζνθ ςειρά προϊόντων Τπθρεςίεσ Γριγορθ & ευζλικτθ εξυπθρζτθςθ Διαρκι τεχνικι υποςτιριξθ (24ωρθ τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ, γριγορθ παράδοςθ ανταλλακτικϊν, υποςτιριξθ ςτθν εγκατάςταςθ) Σεχνικι εκπαίδευςθ

5 Θ KLEEMANN είναι εταιρία παραγωγισ και εμπορίασ Ολοκλθρωμζνων υςτθμάτων Ανελκυςτιρων Είναι από τισ μεγαλφτερεσ εταιρίεσ του κλάδου ςτθν Ευρωπαϊκι και διεκνι αγορά (πάνω από ςυςτιματα ι 3,00% τθσ παγκόςμιασ αγοράσ ανελκυςτιρα) Απολαμβάνει θγετικι κζςθ ςτθν διαρκϊσ αναπτυςςόμενθ Ελλθνικι αγορά (περίπου 69% ςε εγκατεςτθμζνεσ μονάδεσ και 47% ςε αξία) Οι πωλιςεισ του ομίλου διεκνϊσ: (>56% το 2009) πραγματοποιοφνται ςε πάνω από 55 χϊρεσ, με κφριεσ αγορζσ τθν Αγγλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Βζλγιο, Ρωςία, ερβία, Σουρκία και Κφπρο

6

7 KLEEMANN (ζργα): , ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΑΓΟΡΑ (ζργα):

8 KLEEMANN (ζργα): 8.000, ΕΛΛΑΔΑ (ζργα):

9 Εργοςτάςιο Ζδρα τθσ εταιρίασ Εργοςτάςιο Θαλάμων Εργοςτάςιο Θλεκτρονικϊν Κζντρο διανομϊν Αςπροπφργου

10 Πφργοσ δοκιμϊν τθσ εταιρίασ

11 KLEFER ΒΙ. ΠΕ. ΚΙΛΚΙ

12 KLEEMANN ASANSOR ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΘ, ΣΟΤΡΚΙΑ

13 KLEEMANN LIFTOVI ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΕΡΒΙΑ

14 KLEEMANN Lift Ro (Βουκουρζςτι, Ρουμανία) Εμπορία ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων ανελκυςτιρων

15 τισ πωλιςεισ ΟΜΙΛΟΤ δεν υπολογίηονται οι ενδοεταιρικζσ πωλιςεισ

16 ,4% 36,1% 63,9% 58,6% ,15% 47,3% 58,85% 52,7% ,5% 49,5% INTERNATIONAL SALES DOMESTIC SALES τισ πωλιςεισ ΟΜΙΛΟΤ δεν υπολογίηονται οι ενδοεταιρικζσ πωλιςεισ

17 ΕΛΛΑΔΑ 1.«Πακζτο» 2.Ανακαίνιςθ 3.Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία ςτο Ευρφ Κοινό ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 1.Νζα Καινοτόμα Προϊόντα 2.Ανάπτυξθ Δικτφου 3.Ενίςχυςθ Δθμιουργία Θυγατρικϊν

18 ΕΛΛΑΔΑ Κίνθτρα για τθν προϊκθςθ παραγγελιϊν ολοκλθρωμζνων ανελκυςτιρων που εξαςφαλίηουν ςυμβατότθτα των υλικϊν και μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτον τελικό χριςτθ Ολοκλθρωμζνο πακζτο λφςεων και υπθρεςιϊν για τθν ανακαίνιςθ των ανελκυςτιρων (εξειδικευμζνεσ λφςεισ, κάλυψθ Κ.Τ.Α.) Πρόγραμμα επικοινωνίασ ςτο ευρφ κοινό που περιλαμβάνει τθλεοπτικι καμπάνια, εμφανίςεισ ςε περιοδικά ποικίλθσ φλθσ, κλαδικά και ειδικά, ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ, χορθγίεσ, κ.α.

19 ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ Ενδυνάμωςθ του τμιματοσ R & D για ανάπτυξθ νζων και πιο ανταγωνιςτικϊν προϊόντων τόχοσ θ κάλυψθ όλων των αναγκϊν των πελατϊν μασ Διεφρυνςθ πελατολογίου & ανάπτυξθ διανομισ Ανάπτυξθ πωλιςεων ςε υπάρχουςεσ χϊρεσ και ειςαγωγι ςε νζεσ αγορζσ Νζεσ εμπορικζσ ςυνεργαςίεσ / Θυγατρικζσ ςε χϊρεσ που παρουςιάηουν ζντονθ οικοδομικι δραςτθριότθτα ι που ζχουν κατά τθν πλειονότθτα τουσ ανελκυςτιρεσ που χριηουν ανακαίνιςθσ Νζεσ παραγωγικζσ μονάδεσ τθσ KLEEMANN ι Θυγατρικϊν για τθν παραγωγι εξειδικευμζνων προϊόντων

20 Ολοκλθρωμζνα υςτιματα Ανελκυςτιρων Τδραυλικοί & Μθχανικοί Ανελκυςτιρεσ με Μθχανοςτάςιο Τδραυλικοί & Μθχανικοί Ανελκυςτιρεσ χωρίσ Μθχανοςτάςιο - MRL Οικιακοί Ανελκυςτιρεσ Αντιςειςμικοί & Αντιβανδαλικοί Ανελκυςτιρεσ Ανελκυςτιρεσ Πυροςβεςτϊν Ανελκυςτιρεσ Φορτίων Ανελκυςτιρεσ Αυτοκινιτων Ανελκυςτιρεσ Νοςοκομειακϊν φορείων Ανελκυςτιρεσ Μζγιςτθσ Επιφάνειασ Dumbwaiters

21 Τποςυςτιματα Ανελκυςτιρων Θάλαμοι, Πόρτεσ, Ηλεκτρονικά Τδραυλικά & Μθχανικά υςτιματα Ανφψωςθσ Μεταλλικά φρεάτια Ανταλλακτικά Ανακαίνιςθ ανελκυςτιρων Κυλιόμενεσ κάλεσ & Διάδρομοι υςτιματα τάκμευςθσ / Ανφψωςθσ Αυτοκινιτων Αναβατόρια κάλασ

22 υμβουλευτικό κζντρο ανακαίνιςθσ χεδιαςτικό πρόγραμμα διαμόρφωςθσ καλάμων Cabin Configurator Πλιρθσ Διαδικτυακι υποςτιριξθ Kleemann Live Εκπαιδευτικά ςεμινάρια πελατϊν

23 Περιςςότερο ανταγωνιςτικά προϊόντα Προϊόντα για νζεσ αγορζσ Ανελκυςτιρεσ υψθλϊν ταχυτιτων μεγάλων διαδρομϊν (Πφργοσ Δοκιμϊν) Νζεσ υπθρεςίεσ (Ηλεκτρονικζσ πωλιςεισ, ςυςτιματα ενθμζρωςθσ κατάςταςθσ παραγγελίασ)

24 Τπερςφγχρονοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ Ιδιόκτθτεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ m2 ςε ςυνολικι ιδιόκτθτθ ζκταςθ m άτομα ανκρϊπινο δυναμικό 220 Πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ (150 Μθχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μθχανικοί) Ανκρωποκεντρικι κουλτοφρα

25 Κουλτοφρα επικοινωνίασ & ςυνεχοφσ μάκθςθσ (προϊοντικι εκπαίδευςθ, επιδότθςθ μεταπτυχιακϊν πρ/των, απαςχόλθςθ ςπουδαςτϊν) Ενδυνάμωςθ προςωπικοφ (εναλλαγζσ ςε κζςεισ εργαςίασ, επιδότθςθ γεφματοσ, κάλυψθ μεταφοράσ εργαηομζνων, δωρο-επιταγζσ) Πρόγραμμα εναρμόνιςθσ εργαςιακισ και προςωπικισ ηωισ (ςυνεργαςία με το ΑΠΘ ςτο πρόγραμμα ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΦΕΛΕΡΕΚ) Προςταςία υγείασ προςωπικοφ (ομαδικι αςφάλιςθ, προλθπτικοί ζλεγχοι, ιατρείο, νοςθλεφτρια, επιτροπι υγιεινισ και αςφάλειασ) Προαγωγι πνεφματοσ εκελοντιςμοφ (τράπεηα αίματοσ)

26 χεδίαςθ ανελκυςτιρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ φιλικϊν προσ το περιβάλλον (green edition lifts) χεδίαςθ ανελκυςτιρων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ΑμΕΑ (Maisonlift, Freestair) Εξοικονόμθςθ κερμικισ ενζργειασ (ειδικά κάτοπτρα φυςικοφ αερίου ςε όλθ τθν παραγωγι) τιριξθ ςε κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ: πυρόπλθκτουσ, Κζντρο Κοινωνικισ τιριξθσ Κιλκίσ Ενίςχυςθ κοινωνικϊν πρωτοβουλιϊν (δωρεζσ, χορθγίεσ, γιορτζσ)

27 ΕΚΘΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ FERRARI - MASERATI, ΤΝΣΝΕΫ, ΑΤΣΡΑΛΙΑ

28 ΠΤΡΓΟ OBEL, ΔΟΤΒΛΙΝΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ

29 ΣΑΔΙΟ AMERICAN EXPRESS ΘΝΩΜΕΝΟ ΒΑΙΛΕΙΟ, BRIGHTON

30 ΣΑΔΙΟ RUGBY AVIVA, ΔΟΤΒΛΙΝΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ

31 ΜΕΣΡΟ, ΑΘΘΝΑ

32 ΠΡΟΑΣΙΑΚΟ, ΑΘΘΝΑ ΟΛΤΜΠΙΑΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ (420 ζργα), ΑΘΘΝΑ

33 ΚΡΑΣΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

34 ΔΙΕΘΝΘ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ, ΡΙΓΑ, ΛΕΣΟΝΙΑ

35 Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ TEMPELHOFER, ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36 ATRIUM PRESTIGE HOTEL, ΡΟΔΟ

37 ΚΣΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΒΕΝΙΑ

38 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΣΑΣΘΜΑ, ΟΛΟ, ΝΟΡΒΘΓΙΑ

39 ΚΣΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΘΘΝΑ

40 SUPER MARKET, ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΣΑΣΘΜΑ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

41 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΣΑΣΘΜΑ BENETTON, ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

42 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ, ΑΓΙΑ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ, ΡΩΙΑ ΚΣΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΜΟΧΑ, ΡΩΙΑ

43 ΚΣΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΡΟΣΩΦ, ΡΩΙΑ ΚΣΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΜΟΧΑ, ΡΩΙΑ

44 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ CITYPARK, ΣΙΡΑΝΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ

45 ΚΣΙΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΘ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΕΡΒΙΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ ΧΟΛΘ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΕΡΒΙΑ

46 ΜΟΤΕΙΟ ΣΕΧΝΘ, ΣΑΛΛΙΝΝ, ΕΘΟΝΙΑ

47 ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Santariškių, ΒΙΛΝΙΟΤ, ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ

48 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ, ΔΟΤΒΛΙΝΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ

49 ΠΟΛΤΣΕΛΕΙ ΚΑΣΟΙΚΙΕ, ΡΩΙΑ ΑΒΒ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

50 ΒΕΡΟΠΟΤΛΟ VERO SUPER MARKET, ΚΟΠΙΑ

51 ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΘΜΑ MERKATOR, ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΤΚΑ, ΒΟΝΙΑ & ΕΡΗΕΓΟΒΙΝΘ

52 CLUB VOGUE, ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ MINOAN PALACE HOTEL, ΚΡΘΣΘ

53 SUPER MARKET, ΚΡΘΣΘ

54 WEST PLAZA MALL, ΑΘΘΝΑ

55 ΕΙΔΙΚΘ ΚΑΣΑΚΕΤΘ Ε ΘΕΑΣΡΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

56 ΕΙΔΙΚΘ ΚΑΣΑΚΕΤΘ Ε ΠΙΙΝΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

57

58

59

60

61