ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 31927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Καθορισμός των φυτοϋγειονομικών όρων εξαγωγής, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, νωπών καρπών ακτινιδίων που κατάγονται από ορισμένες περιο χές της Χώρας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του Ν. 2147/1952 (Α 155) «Περί προ λήψεως καταστολής των ασθενειών εχθρών των φυτών περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπη ρεσίας». β) Του άρθρου 22, παρ. 3, του Ν. 2362/1995 περί Δημο σίου Λογιστικού (Α 247). γ) Του άρθρου 31 του Ν. 1473/1984, όπως αντικαταστά θηκε με το άρθρο 42 του Ν. 2214/1994 (Α 75). δ) Του από Β.Δ. «Περί εξουσιοδοτήσεως του Υπουργού Γεωργίας προς έκδοσιν αποφάσεων συμ φώνως τω άρθρω 4 του υπ αριθ Νόμου του 1952» (ΦΕΚ 205/τ. Α / ). ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). στ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ» (Α 213). ζ) Την υπ αριθμ. 2672/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού του Υπουργού Οικονομικών «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Οικονομικών» (Β 2408). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος: i) του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ΕΥΡΩ, περίπου, ετησίως, η οποία θα καλύπτεται κάθε φορά από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων (Ε.Φ , ΚΑΕ ). ii) του ΚΤΓΚ Δασών του προϋπολογισμού των οικείων Ν.Α., η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί γιατί εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγμα τοποιούμενων ελέγχων μελών των συνεργείων κλπ). Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΚΤΓΚ Δασών των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι φυτοϋ γειονομικοί όροι εξαγωγής, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (εφεξής Κίνα), νωπών καρπών ακτινιδίων (Actinidia chinensis) (καρποί) που κατάγονται από ορισμένες πε ριοχές της Χώρας. Άρθρο 2 (άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου) Πεδίο εφαρμογής Επιτρέπεται η εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων στην Κίνα μόνον εφόσον: α) κατάγονται από τους νομούς: Καβάλας, Πιερίας, Ημαθίας, Άρτας, Πέλλας Λάρισας. β) κατά τους επισήμους ελέγχους, έχουν βρεθεί απαλ λαγμένοι από τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας που απαγορεύονται στην Κίνα, σύμφωνα με το Παράρ τημα ΙΙ της παρούσας γ) πληρούν τους φυτοϋγειονομικούς νόμους κανο νισμούς της Κίνας, όπως εκάστοτε ιχύουν συμμορ φώνονται με τις διατάξεις της παρούσας. Άρθρο 3 (άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου) Μητρώο, αρμόδιες υπηρεσίες επίσημα εργαστήρια. 1. Οι οπωρώνες, τα συσκευαστήρια, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment) οι εξαγωγείς των καρπών του άρθρου 2 της πα ρούσας, καταχωρίζονται στο μητρώο που διατηρείται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων (ΥΠ. Α.Α.Τ.), σύμφωνα με το Παράρτημα V της παρούσας. 2. Οι κάτοχοι των οπωρώνων, των συσκευαστηρίων, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ψυχρής μεταχεί ρισης (cold treatment) πρέπει να έχουν τη νόμιμη κατοχή τους. Τα αποδεικτικά στοιχεία της νόμιμης κατοχής διατηρούνται στο αρχείο από τους κατόχους τους είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από τις υπηρεσίες φυτο ϋγειονομικού ελέγχου. 3. Οι καταχωρίσεις στο μητρώο της παραγράφου 1 εγκρίνονται από τις οικείες υπηρεσίες φυτοϋγειονομι κού ελέγχου της Χώρας τη Γενική Διοίκηση Επιθε ώρησης Ποιότητας, Ελέγχου Καραντίνας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (AQSIQ). 4. Αρμόδιες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου, για την εφαρμογή της παρούσας, ορίζονται:

2 31928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδι οικήσεων (Ν.Α), β) για το νομό Καβάλας το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) Καβάλας. 5. Επίσημα εργαστήρια, για τη διενέργεια των προ βλεπόμενων εργαστηριακών αναλύσεων, ορίζονται τα εργαστήρια του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστι τούτου (Μ.Φ.Ι), Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύεται από το ΥΠ.Α.Α.Τ. 6. Για το συντονισμό του έργου των υπηρεσιών φυτο ϋγειονομικού ελέγχου, των επισήμων εργαστηρίων την επικοινωνία με την AQSIQ, ορίζεται η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Άρθρο 4 Αίτηση τέλος ελέγχων 1. Κάθε εξαγωγέας, νωπών καρπών ακτινιδίων με προ ορισμό την Κίνα, υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το πα ράρτημα Ι της παρούσας, στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, συνοδευόμενη από ένα φάκελο διολογητικών διπλότυπο τύπου Β καταβολής τέ λους πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ, σε ποσοστό 80% υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας Δασών του ΥΠ.Α.Α.Τ., στο λογαριασμό αριθμός 26670/0 «Κεφάλαια γεωργίας δασών», κωδικός είσπραξης 82261, κωδικός Ν.Π.Δ.Δ , που διατηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ποσοστό 20% υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ Η ανωτέρω αίτηση με τα συνημμένα διολογητικά (φάκελος) υποβάλλονται, σε χαρτί σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. σε CD ROM), μέχρι το τέλος Μαΐου το αρ γότερο, για την εξαγωγική περίοδο που ακολουθεί. 3. Στην περίπτωση που για την ολοκλήρωση των προ βλεπόμενων επιτόπιων ελέγχων στους οπωρώνες, στις εγκαταστάσεις συσκευασίας, στους αποθηκευτικούς χώρους στο θάλαμο της ψυχρής μεταχείρισης, απαι τείται η συνεργασία των υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου από περισσότερους νομούς, αντίγραφα της αίτησης του φακέλου διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, στις εμπλεκόμενες για τον έλεγχο υπηρεσίες φυτοϋ γειονομικού ελέγχου. Άρθρο 5 Έλεγχος πληρότητας του φακέλου 1. Η υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου στο νομό που ευρίσκονται: α) η εγκατάσταση διαλογής, συσκευασίας, αποθήκευ σης ο θάλαμος της ψυχρής μεταχείρισης, β) τα αγροτεμάχια των οπωρώνων, ελέγχει την πληρότητα της αίτησης του φακέ λου. 2. Εάν η αίτηση ο φάκελος δεν είναι πλήρη, ο επιτόπιος έλεγχος αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωσή τους. Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου ενη μερώνει, εγγράφως τον αιτούντα, για τις ελλείψεις θέτει εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους. 3. Εάν οι ανωτέρω ελλείψεις δεν συμπληρωθούν εντός της ορισθείσας προθεσμίας, η οικεία υπηρεσία φυτοϋ γειονομικού ελέγχου απορρίπτει την αίτηση ενημε ρώνει εγγράφως τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Πα ραγωγής, η οποία επιστρέφει το φάκελο στον αιτούντα με αποδεικτικό παραλαβής ή αποδεικτικό άρνησης πα ραλαβής του. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί εκ των υστέρων να υποβάλει νέα αίτηση συνοδευόμενη με ένα πλήρη φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο Για τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης του φακέλου, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να απαι τείται η συνεργασία των υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου από περισσότερους νομούς. Άρθρο 6 Αξιολόγηση της αίτησης, επιτόπιος έλεγχος, σχέδιο μητρώου. Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ελέγχει αξιολογεί επιτοπίως: 1. Την καταλληλότητα την επάρκεια των εγκατα στάσεων: α) του συσκευαστηρίου (διαλογής / συσκευασίας), β) της αποθήκευσης, γ) του θαλάμου της ψυχρής μεταχείρισης πριν τη φόρ τωση, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. Στην περίπτωση που η ψυχρή μεταχείριση προγραμ ματίζεται να διενεργείται σε ένα εμπορευματοκιβώτιο (container) κατά τη διαμετακόμιση (transit), ο προβλεπό μενος έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV, πριν από τη φόρτωση. 2. Το αρχείο: α) το σύστημα ιχνηλασιμότητας που διατηρεί, ώστε από τον έλεγχο να μπορεί να προκύπτει η καταγωγή (ο οπωρώνας το συσκευαστήριο ο αποθηκευτικός χώ ρος ο θάλαμος ψυχρής μεταχείρισης) κάθε παρτίδας καρπών, μέχρι τη φόρτωση τη σφράγιση του φορ τίου. Σύστημα ιχνηλασιμότητας διατηρεί ο κάτοχος ενός οπωρώνα, ο οποίος καταγράφει τη διάθεση των καρπών παραγωγής από κάθε αγροτεμάχιο, με προο ρισμό την Κίνα. β) το σύστημα παρακολούθησης ενός φορτίου, που έχει απορριφθεί για εξαγωγή στην Κίνα, μέχρι την τελική διάθεσή του (διαδικασία follow up). γ) το σύστημα που διατηρεί ώστε να διασφαλίζεται ότι, οι καρποί που δεν προορίζονται για εξαγωγή στην Κίνα, αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς χώρους. 3. Τις γνώσεις του υπεύθυνου για τα φυτοϋγειονομικά θέματα, που ορίζεται από κάθε υπόχρεο, αναφορικά με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 2 της ορθής εφαρμογής της ψυχρής μεταχείρισης. 4. Μετά την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου, η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, εκθέτει στον υπεύθυνο για τα φυτοϋγειονομικά θέματα, τα συ μπεράσματά της, με σκοπό να δοθούν τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις. 5. Στην περίπτωση που η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειο νομικού ελέγχου διαπιστώσει ελλείψεις, σύμφωνα με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της παρούσας, ενημερώ νει εγγράφως τον αιτούντα ορίζει εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωση τους. 6. Εάν οι ελλείψεις του φακέλου δεν συμπληρωθούν εντός της ορισθείσας προθεσμίας, η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου απορρίπτει την αίτηση ενημερώνει τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παρα γωγής, η οποία επιστρέφει το φάκελο στον αιτούντα, με αποδεικτικό παραλαβής ή αποδεικτικό άρνησης πα ραλαβής του. Ο εν λόγω αιτών μπορεί εκ των υστέρων να υποβάλει νέα αίτηση συνοδευόμενη με ένα πλήρη φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, εάν μετά από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε δια πιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας: α) αποστέλλει, στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ένα σχέδιο του μητρώου με συμπληρω μένους τους πίνακες του παραρτήματος V, σε ένα αντίγραφο στην ελληνική σε ένα αντίγραφο στην αγγλική γλώσσα,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα, το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου για την εξαγωγική περίοδο που ακολουθεί. 8. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, με βάση τα στοιχεία της παραγράφου 7: α) συντάσσει ένα ενιαίο σχέδιο μητρώου στην ελ ληνική αγγλική γλώσσα, για όλους τους σχετικούς νομούς της Χώρας, β) μέχρι τέλος Αυγούστου, διαβιβάζει ένα αντίγραφο στην AQSIQ, ώστε να μπορεί έγρα να προγραμμα τιστεί η αποστολή των Κινέζων φυτοϋγειονομικών ελε γκτών στη χώρα, για τον προβλεπόμενο επιτόπιο έλεγχο των εγγεγραμμένων στο εν λόγω σχέδιο μητρώου. 9. Οι εγκρίσεις των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την παρούσα, δεν θίγουν τις κείμενες διατάξεις για τυχόν αδειοδότηση από άλλες αρμόδιες αρχές. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις μιας επιχείρησης που καταχωρίζεται στο μητρώο Κάθε εξαγωγέας, εγκατάσταση διαλογής/συσκευα σίας, αποθήκευσης, θάλαμος ψυχρής μεταχείρισης κάθε παραγωγός όσον αφορά στους οπωρώνες, που καταχωρίζεται στο μητρώο, υπόκειται στις ακόλουθες υποχρεώσεις: 1. Ορίζει εκπρόσωπό του, ο οποίος είναι έμπειρος στον τομέα της φυτοϋγείας, σύμφωνα με τις φυτοϋ γειονομικές απαιτήσεις της παρούσας αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ της επιχείρησης της υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου. 2. α) Διατηρεί στο αρχείο όλα τα στοιχεία που αφο ρούν την ιχνηλασιμότητα κάθε παρτίδας καρπών: i) οι παραγωγοί: την ποσότητα παραγωγής για κάθε οπωρώνα τα συσκευαστήρια ή τους εμπόρους δι άθεσής της. ii) oι εγκαταστάσεις: που συσκευάζουν, αποθηκεύουν διενεργούν ψυχρή μεταχείριση iii) οι εξαγωγείς: που εξάγουν κατά συσκευαστήριο θάλαμο ψυχρής μεταχείρισης. β) Οι υπόχρεοι των περιπτώσεων ii) iii) διατηρούν πλήρη στοιχεία παρακολούθησης μέχρι την τελική διά θεση κάθε παρτίδας ενός φορτίου που έχει απορριφθεί για εξαγωγή στην Κίνα (διαδικασία follow up). γ) Τα στοιχεία των περιπτώσεων α) β) διατηρού νται στο αρχείο για τουλάχιστον ένα (1) έτος είναι στη διάθεση των υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου για έλεγχο, εφόσον ζητηθούν. 3. Στο χώρο διαλογής/συσκευασίας αποθήκευσης απαγορεύεται να διατηρούνται νωποί καρποί ακτινιδίων που δεν προορίζονται για εξαγωγή στην Κίνα ή άλλοι νωποί καρποί. 4. Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, εξοπλισμό, στε λέχωση οργάνωση για την κάλυψη όλων των φυτο ϋγειονομικών απαιτήσεων της παρούσας απόφασης. 5. Πραγματοποιεί μακροσκοπικούς ελέγχους εφό σον ενδείκνυται τοποθετεί κατάλληλες παγίδες ή λαμ βάνει πρόσθετα φυτοϋγειονομικά μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου. 6. Λαμβάνει αποστέλλει κατάλληλα δείγματα για ανάλυση, στα επίσημα εργαστήρια. Η δειγματοληψία, η ποσότητα του δείγματος, η συχνότητα λήψης αποστολής των δειγμάτων, διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου. 7. Διαθέτει στην οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου τουλάχιστον τα εξής: α) κατάλληλο χώρο ελέγχων, β) κατάλληλη τράπεζα ελέγχων, γ) επαρκή φωτισμό, δ) υλικά συσκευασίας των δειγμάτων, ε) απολυμαντικά υλικά. στ) απεσταγμένο νερό. 8. α) Εξασφαλίζει διευκολύνει την ελεύθερη πρό σβαση στους οπωρώνες, στα γραφεία, στις εγκαταστά σεις δεν αρνείται τον έλεγχο ή δεν παρεμποδίζει τη διενέργειά του άμεσα ή έμμεσα. Παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία ή τις πληροφορίες με ακρίβεια δεν απο κρύπτει αυτά από τον έλεγχο. β) Απαγορεύεται στους εγγεγραμμένους στο μητρώο να δίδουν ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες στις υπη ρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου ή σε άλλη αρμόδια αρχή. 9. Αποδέχεται μετά από σχετική έγγραφη υπόδειξη, της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου, συ γκεκριμένες υποχρεώσεις, που έχουν σχέση με τη λήψη μέτρων βελτίωσης της φυτοϋγειονομικής κατάστασης των οπωρώνων, των εγκαταστάσεων διαλογής/συσκευ ασίας, αποθήκευσης του θαλάμου ψυχρής μεταχεί ρισης, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της παρούσας. Οι ειδικές αυτές υποχρεώσεις μπορεί να περιλαμβά νουν βελτιώσεις στην υποδομή, στον εξοπλισμό, στη στελέχωση οργάνωση της εγκατάστασης ή στη λήψη πρόσθετων φυτοϋγειονομικών μέτρων. 10. α) Γνωρίζει εγγράφως στην οικεία υπηρεσία φυ τοϋγειονομικού ελέγχου, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, για τις: i) αλλαγές στο περιεχόμενο της αίτησης ή του φα κέλου. ii) αλλαγές στις εγκαταστάσεις διαλογής/συσκευασίας αποθήκευσης. iii) τροποποιήσεις ή επισκευές στο θάλαμο ψυχρής μεταχείρισης, που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο το φυ τοϋγειονομικό καθεστώς των καρπών, iv) την τυχόν αναστολή της δραστηριότητας της επι χείρησης ή της λειτουργίας της εγκατάστασης ή του θαλάμου ψυχρής μεταχείρισης προσωρινά ή οριστικά. β) Για τις ανωτέρω αλλαγές, τροποποιήσεις ή επι σκευές η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, διενεργεί έλεγχο αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 6 της παρούσας. Άρθρο 8 Έλεγχος, αναστολή ανάκληση μιας έγκρισης Προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των φυτοϋ γειονομικών απαιτήσεων της παρούσας, η οικεία υπη ρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις των συσκευαστηρίων, των αποθηκευ τικών χώρων, των θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης στους οπωρώνες του Μητρώου του Παραρτήματος V, διενεργεί τους εξής ελέγχους: 1. α) Τακτικούς ελέγχους: τουλάχιστο μία φορά, κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, πριν από την εξαγωγική περίοδο που ακολουθεί. Όπου ενδείκνυται διενεργείται ένας έλεγχος κατά τη διάρκεια της εξαγωγικής περιόδου. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στον υπόχρεο με κάθε πρόσφορο μέσο. β) Σποραδικούς ελέγχους, γ) Έκτακτους ή στοχευμένους ελέγχους: αυτεπάγ γελτα ή κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, καθόλο το ημερολογιακό έτος,

4 31930 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Προγραμματισμένους ελέγχους για την έγρη υλοποίηση των βελτιώσεων ή τροποποιήσεων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τελευταίου ελέγχου. Για τους ανωτέρω ελέγχους μπορούν να συντάσσο νται κατευθυντήριες οδηγίες από τη Διεύθυνση Προ στασίας Φυτικής Παραγωγής. 2. Ελέγχους στο αρχείο που διατηρεί ιδίως στο σύστημα της ιχνηλασιμότητας για τις παρτίδες κάθε φορτίου που προορίζεται για εξαγωγή στην Κίνα. 3. Έλεγχο για την τελική διάθεση της κάθε παρτίδας, ενός φορτίου, που έχει απορριφθεί η εξαγωγή της στην Κίνα. 4. Κατά τους ελέγχους, εφόσον υπάρχουν υποψίες μη τήρησης των προβλεπόμενων φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων ή για λανθάνουσα προσβολή, οι υπηρεσί ες φυτοϋγειονομικού ελέγχου μπορούν να διενεργούν δειγματοληψίες για εργαστηριακή ανάλυση. Στην πε ρίπτωση αυτή οι δαπάνες λήψης αποστολής των δειγμάτων βαρύνουν τις εν λόγω υπηρεσίες. 5. Ελέγχους, όπου απαιτείται, μπορεί να διενεργεί το οικείο Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε., μετά από σχετικό αίτημα της υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου της οικείας Ν.Α. ή της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 6. O φυτοϋγειονομικός ελεγκτής κατά τον ελέγχο πριν την έναρξή του, επιδεικνύει στην ελεγχόμενη εγκα τάσταση ή στον παραγωγό την εντολή ελέγχου, που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του. 7. Εάν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι, μία εγκατά σταση ή ένας οπωρώνας που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του παρατήματος V της παρούσας: α) δεν πληρούν ορισμένες φυτοϋγειονομικές απαιτή σεις ή παρουσιάζουν ελλείψεις που μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο τη μεταφορά των σχετικών επιβλαβών ορ γανισμών που απαγορεύονται στην Κίνα, η έγκριση η εγγραφή τους στο μητρώο αναστέλλονται προσωρινά τίθενται οι όροι για την εκπλήρωσή τους. β) έχουν παύσει να πληρούν τους φυτοϋγειονομικούς όρους, που συνιστούν σοβαρή παραβίαση της παρούσας απόφασης ή αρνούνται να συμμορφωθούν προς τους όρους που τυχόν έχουν τεθεί ή συστηματικά παραβι άζουν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή έχουν παύσει να ασκούν την εγκριθείσα δραστηριότητα, τότε ανακαλείται η έγκριση διαγράφονται από το μη τρώο. 8. Η προσωρινή αναστολή ή η ανάκληση της έγκρι σης λαμβάνονται με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου που διενήργησε τον προβλεπόμενο έλεγχο. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ενημερώνει σχετικά την αρμόδια υπηρεσία της Κίνας (AQSIQ). 9. Η χρήση από ένα εξαγωγέα ή κάτοχο μιας εγκα τάστασης ή ενός οπωρώνα αριθμού μητρώου που δεν είναι νόμιμα καταχωρισμένος ή είναι ανύπαρκτος ή με οποιαδήποτε μορφή υποδηλοί ψευδώς νόμιμη καταχώ ρησή του στο μητρώο της παρούσας, θεωρείται σοβαρή παράβαση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας. 10. α) Για τις διαπιστούμενες παραβάσεις, η υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, συντάσσει αιτιολογημένες εκθέσεις μέσα σε προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διαπίστωση των παραβάσεων αυτών, σύμφωνα με το Ν. 2147/52 (Α 155), όπως ισχύει. β) Ο ενδιαφερόμενος, στον οποίο κοινοποιείται η έκθε ση με αποδεικτικό παραλαβής, διούται να υποβάλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη νόμιμη κοινοποίηση, τις απόψεις του εγγράφως στη Διεύθυν ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων αντίγραφο στην αρμόδια υπηρεσία που διαπίστωσε τις ανωτέρω παραβάσεις. 11. Η απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προ στασίας Φυτικής Παραγωγής, για προσωρινή αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης, εκδίδεται μετά την έγγραφη υποβολή των απόψεων του ενδιαφερόμενου ή την πά ροδο της προθεσμίας υποβολής τους. Άρθρο 9 (άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου) Παρακολούθηση, πρόληψη ολοκληρωμένη διαχείριση 1. α) Οι κάτοχοι των οπωρώνων, των συσκευαστηρί ων των αποθηκευτικών χώρων λαμβάνουν τα ανα γκαία μέτρα, για την αποτελεσματική παρακολούθηση (monitoring), την πρόληψη την Ολοκληρωμένη Δια χείριση των Επιβλαβών Οργανισμών (Ιntegrated Ρest Μanagement=IPM) για να αποφεύγεται ή να ελαχιστο ποιείται η εμφάνιση οι προσβολές των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας του παραρτήματος ΙΙ της πα ρούσας που απαγορεύονται στην Κίνα. β) Η λήψη των ανωτέρω αναγκαίων μέτρων είναι σύμ φωνη με τις οδηγίες της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγει ονομικού ελέγχου. γ) Για τους σκοπούς της περίπτωσης α), η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, μπορεί να συντάσσει κατευθυντήριες οδηγίες. 2. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής πα ρέχει στην AQSIQ τις πληροφορίες που αφορούν στις διαδικασίες στα αποτελέσματα των ανωτέρω προ γραμμάτων παρακολούθησης επιβλαβών οργανισμών (monitoring) των προγραμμάτων ΙΡΜ. Άρθρο 10 (άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου) Έλεγχοι των καρπών 1. Για κάθε παρτίδα ενός φορτίου, πριν από τη συ σκευασία, οι καρποί διαλέγονται οι ελαττωματικοί απομακρύνονται. Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, κατά τη διαδικασία της διαλογής, της συσκευ ασίας, της αποθήκευσης, της ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment) της φόρτωσης, κάθε παρτίδας καρπών, διενεργεί σχολαστικό έλεγχο εγγράφων, ταυτότητας φυτοϋγειονομικό έλεγχο. Οι καρποί, κάθε παρτίδας, που προορίζονται για εξαγωγή στην Κίνα, είναι απαλ λαγμένοι από έντομα, ακάρεα, φύλλα, βλαστούς, χώμα από σάπιους καρπούς. 2. Οι καρποί που προορίζονται για εξαγωγή στην Κίνα συσκευάζονται αποθηκεύονται ξεχωριστά από τους καρπούς που δεν προορίζονται για εξαγωγή στην Κίνα. Άρθρο 11 (άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου) Σημάνσεις. 1. Κάθε συσκευασία καρπών ακτινιδίων που προορίζε ται να εξαχθεί στην Κίνα φέρει τα εξής στοιχεία στην αγγλική γλώσσα: α) The place of origin (τον τόπο καταγωγής). β) The name or register number of the orchard and packing house (την ονομασία ή τον κωδικό αριθμό κα ταχώρισης στο μητρώο του οπωρώνα του συσκευ αστηρίου), γ) κάθε παλέτα καρπών φέρει την εξής σήμανση: «For the People s Republic of China» («Με προορισμό τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας») 2. Οι καρποί συσκευάζονται σε καθαρά σε μη χρη σιμοποιημένα υλικά συσκευασίας, τα οποία πληρούν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της Κίνας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που μπορεί να συ νοδεύουν ένα φορτίο καρπών, συμπεριλαμβανομένων των ξύλινων υλικών που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη, υποστήριξη ή σφήνωση του εν λόγω φορτίου πληρούν τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Φυτο ϋγειονομικών Μέτρων ISPM15, της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών (IPPC / FAO). Άρθρο 12 (άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου) Ψυχρή μεταχείριση 1. Οι καρποί υπόκεινται σε ψυχρή μεταχείριση (cold treatment), πριν από τη φόρτωση ή κατά τη διαμετακό μιση προς την Κίνα, για τη διαχείριση του κινδύνου από τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Ceratitis capitata. 2. Η ψυχρή μεταχείριση διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη κατάλληλη θερμοκρασία χρόνο στη σάρ κα του καρπού: α) 1,1 0 C ή χαμηλότερη, όχι λιγότερο από 14 συνεχείς ημέρες. ή β) 1,7 0 C ή χαμηλότερη, όχι λιγότερο από 16 συνεχείς ημέρες. ή γ) 2,1 0 C ή χαμηλότερη, όχι λιγότερο από 18 συνεχείς ημέρες. 3. Οι προδιαγραφές της ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment) καθορίζονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙΙ IV της παρούσας. Άρθρο 13 (άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου) Δειγματοληψία, πρόσθετη δήλωση, υπόδειγμα Πιστο ποιητικού Φυτοϋγείας 1. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών (εξαγωγικών περιόδων) εφαρμογής της παρούσας (π.χ. 2009/ /2011), η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου διενεργεί ελέγχους εγγράφων, ταυτότητας φυτοϋ γειονομικό έλεγχο (έλεγχο καραντίνας) σε κάθε φορτίο καρπών ακτινιδίων σε ποσοστό δειγματοληψίας 2%. Εάν διαπιστωθούν επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας που απαγορεύονται στην Κίνα, το φορτίο δεν εξάγεται στην Κίνα. Εάν δεν διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα κα ραντίνας τα δύο πρώτα έτη, εφεξής, το ποσοστό της δειγματοληψίας μπορεί να μειωθεί στο 1%. 2. Για κάθε φορτίο καρπών, που πληροί τις διατάξεις της παρούσας μετά από τη διενέργεια των προβλεπό μενων ελέγχων, η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου εκδίδει ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας με την ακόλουθη δήλωση, ως μία πρόσθετη δήλωση: «The consignment has been strictly quarantine inspected and is considered to conform with the requirements described in the Protocol of Phytosanitary Requirements for the Export of Kiwi Fruit from the Hellenic Republic to China, and is free from quarantine pests concerned by China». 3. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής απο στέλλει στην AQSIQ εκ των προτέρων υπόδειγμα Πιστο ποιητικού Φυτοϋγείας για επιβεβαίωση διατήρηση στο αρχείο. 4. Η εκτύπωση ενός Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου, γί νεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή εκτυ πωτή. Απαγορεύεται η συμπλήρωση ενός Πιστοποιητι κού Φυτοϋγείας με το χέρι. Άρθρο 14 (άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου) Έλεγχος από την AQSIQ, οριστικοποίηση μητρώου 1. α) Πριν από την έναρξη μιας εξαγωγικής περιόδου, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ενημε ρώνει την AQSIQ για την αποστολή δύο Κινέζων φυ τοϋγειονομικών ελεγκτών στους νομούς παραγωγής των ακτινιδίων του άρθρου 2 της παρούσας, για επιθε ώρηση επανέλεγχο των όρων καραντίνας, συμπε ριλαμβανομένης της παρακολούθησης των επιβλαβών οργανισμών (monitoring), των προληπτικών μέτρων, του συστήματος πρακτικών διαχείρισης καραντίνας των φυτοϋγειονομικών συνθηκών των οπωρώνων, των συ σκευαστηρίων, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment). Οι εν λόγω Κινέζοι φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές, κατά τους επιτόπιους ελέγ χους, συνοδεύονται από τουλάχιστον έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, από τουλάχιστον ένα φυτοϋγειονομικό ελεγκτή της οικεί ας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου εφόσον απαιτείται από τουλάχιστον ένα ειδικό επιστήμονα από τα επίσημα εργαστήρια. Στους Κινέζους φυτοϋγειονο μικούς ελεγκτές παρέχεται η αναγκαία συνδρομή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. β) Οι ανωτέρω φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές της AQSIQ μπορούν να λαμβάνουν δείγματα από τους οπωρώνες, τα συσκευαστήρια, τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment), που έχουν εγκριθεί από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 6, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. γ) Εφόσον μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων επιτόπιων ελέγχων από τους φυτοϋγειονομικούς ελε γκτές της AQSIQ διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι φυτοϋ γειονομικές διατάξεις της παρούσας, η Διεύθυνση Προ στασίας Φυτικής Παραγωγής, εγκρίνει τους οπωρώνες, τα συσκευαστήρια, τους αποθηκευτικούς χώρους, τους θαλάμους ψυχρής μεταχείρισης τους εξαγωγείς των νωπών καρπών ακτινιδίων οριστικοποιεί το μητρώο του παραρτήματος V, που συντάσσεται στην ελληνική αγγλική γλώσσα. δ) Αντίγραφο του οριστικού μητρώου του Παραρτήμα τος V των τυχόν τροποποιήσεών του αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής στις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου των σχετικών νο μών, στους ενδιαφερόμενους εξαγωγείς ένα αντί γραφο στην αγγλική γλώσσα στην AQSIQ. Με ευθύνη των εξαγωγέων, το εν λόγω οριστικό μη τρώο, διαβιβάζεται στους υπεύθυνους των συσκευαστη ρίων, των αποθηκευτικών χώρων, των θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης στους κατόχους των οπωρώνων (πα ραγωγούς). ε) Το οριστικό μητρώο διατηρείται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής τα στοιχεία του είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 2. Οι δαπάνες της επίσκεψης των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών της AQSIQ στη Χώρα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, διαμονής των εξόδων διαβίωσής τους, βαρύνουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων. Άρθρο 15 (άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου) Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής η AQSIQ διαβουλεύονται αμοιβαία προσαρμόζουν τη λίστα των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας των σχετικών μέτρων καραντίνας, ανάλογα με τη διαπίστω ση της παρουσίας επιβλαβών οργανισμών των απορ ρίψεων που μπορεί να γίνουν σε φορτία καρπών. Άρθρο 16 Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV V που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης έχουν ως εξής:

6 31932 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31933

8 31934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) V) Για το θάλαμο της ψυχρής μεταχείρισης: 1. Τα σχέδια κατασκευής της εγκατάστασης του ψυ κτικού θαλάμου. 2. Οι διαστάσεις η χωρητικότητα του ψυκτικού θαλάμου. 3. Ο τύπος μόνωσης που χρησιμοποιείται στους τοί χους, στις οροφές στο δάπεδο. 4. Η κατασκευή, το μοντέλο, ο τύπος η ικανότητα του συμπυκνωτή ψύξης του εξατμιστήρα/κυκλοφο ρητή αέρος. 5. Το εύρος θερμοκρασιών του εξοπλισμού, ο έλεγχος του κύκλου απόψυξης οι προδιαγραφές οι λεπτο μέρειες οποιουδήποτε εξοπλισμού με ενσωματωμένο καταγραφέα της θερμοκρασίας. VI) Για τους χώρους συσκευασίας: 1. Το τοπογραφικό των χώρων. 2. Τη δυναμικότητα της γραμμής διαλογής συσκευ ασίας. VII) Για τους χώρους αποθήκευσης (ψυχρής διατήρη σης): Τις διαστάσεις του χώρου. VIIΙ) Δήλωση ότι οι κάτοχοι των οπωρώνων, των συ σκευαστηρίων, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment): 1) Έχουν τη νόμιμη κατοχή τους. Τα αποδεικτικά στοιχεία της νόμιμης κατοχής διατη ρούνται στο αρχείο από τους κατόχους τους είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από τις οικείες υπηρεσίες φυ τοϋγειονομικού ελέγχου. 2) Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, για την αποτελεσμα τική παρακολούθηση (monitoring), την πρόληψη την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επιβλαβών Οργανισμών (Ιntegrated Ρest Μanagement=IPM) για να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η εμφάνιση οι προσβολές των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας που απαγορεύονται στην Κίνα, σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

10 31936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI (Παράρτημα Ι του Πρωτοκόλλου) Οι επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας που απαγορεύ ονται στην Κίνα είναι οι εξής: 1. Ceratitis capitata, 2. Ceroplastes rusci, 3. Lobesia botrana, 4. Hemiberlesia lataniae. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI (Παράρτημα ΙΙ του Πρωτοκόλλου) Έλεγχοι επί της διαδικασίας διενέργειας της ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment) πριν τη φόρτωση. 1. Στην εγκατάσταση του θαλάμου ψυχρής μεταχείρι σης (cold treatment) πριν τη φόρτωση. 1.1 Η μεταχείριση πριν την φόρτωση επιτρέπεται μόνο σε εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάμων που εγκρίνονται μετά από έλεγχο από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειο νομικού ελέγχου την AQSIQ. 1.2 Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου δι ασφαλίζει με ελέγχους που διενεργεί ότι οι εγκατα στάσεις των ψυκτικών θαλάμων που χρησιμοποιούνται για τις εξαγωγές είναι κατάλληλων προδιαγραφών διαθέτουν εξοπλισμό ψύξης ικανό για την επίτευξη διατήρηση των καρπών στην απαιτούμενη θερμοκρα σία. 1.3 Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής δια τηρεί το μητρώο εγγραφής των εγκαταστάσεων ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment) που είναι εγκεκριμένες για μεταχείριση πριν από τη φόρτωση με προορισμό την Κίνα. Επίσης διατηρεί το φάκελο με την αίτηση που υποβλήθηκε από τον κάθε ενδιαφερόμενο για εξαγωγή καρπών ακτινιδίων στην Κίνα με την τεκμηρίωση που καλύπτει: α) την τοποθεσία τα σχέδια κατασκευής όλων των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομε ρειών επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη/επιχειρηματία. β) τις διαστάσεις των εγκαταστάσεων τη χωρη τικότητα του θαλάμου. γ) τον τύπο μόνωσης που χρησιμοποιείται στους τοί χους, στις οροφές στα δάπεδα. δ) την κατασκευή (τον κατασκευαστή), το μοντέλο, τον τύπο την ικανότητα του συμπυκνωτή ψύξης του εξατμιστήρα/κυκλοφορητή αέρος, ε) το εύρος θερμοκρασιών του εξοπλισμού, τον έλεγχο του κύκλου απόψυξης τις προδιαγραφές λεπτο μέρειες οποιουδήποτε εξοπλισμού με ενσωματωμένο καταγραφέα της θερμοκρασίας. 1.4 Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής αποστέλλει στην AQSIQ (πριν από την έναρξη εκάστης περιόδου εξαγωγής για τους καρπούς ακτινιδίων) τα ονόματα τις διευθύνσεις των πρόσφατα καταχωρι σμένων εγκαταστάσεων για την εξάλειψη των επιβλα βών οργανισμών δια της ψυχρής μεταχείρισης. 2. Τύποι οργάνων καταγραφής 2.1 Με ελέγχους, που διενεργεί, η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, διασφαλίζει ότι ο συνδυα σμός των αισθητήρων θερμοκρασίας των οργάνων καταγραφής της θερμοκρασίας είναι: α) Κατάλληλος για τον σκοπό αυτό. Πληρούν τις προ διαγραφές που απαιτούνται από το USDA. Οι αισθητή ρες είναι ακριβείς μέχρι ± C σε εύρος από C μέχρι C. β) Ικανός να προσαρμόσει τον απαιτούμενο αριθμό αισθητήρων. γ) Ικανός για την καταγραφή αποθήκευση στοιχεί ων για την περίοδο της μεταχείρισης ακολούθως μέχρι τα στοιχεία να εξετασθούν από τους φυτοϋγει ονομικούς ελεγκτές της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειο νομικού ελέγχου της AQSIQ. δ) Ικανός να καταγράφει όλους τους αισθητήρες θερ μοκρασίας τουλάχιστον ανά ώρα στον ίδιο βαθμό ακρί βειας όπως απαιτείται για τους αισθητήρες, ε) Ικανός να παράγει εκτυπώματα που ταυτοποιούν κάθε αισθητήρα, το χρόνο τη θερμοκρασία, καθώς επίσης τον αριθμό ταυτοποίησης της εγκατάστασης αποθήκευσης. 3. Βαθμονόμηση των αισθητήρων (Calibration) 3.1 Η βαθμονόμηση των αισθητήρων διενεργείται, από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, χρησι μοποιώντας υδαρές μίγμα θρυμματισμένου πάγου απεσταγμένου ύδατος, με τη χρήση ενός πιστοποιημέ νου θερμομέτρου, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία σύ σταση του Ελληνικού Ιστιτούτου Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ). 3.2 Κάθε αισθητήρας που καταγράφει περισσότερο από ± C από 0 0 C αντικαθίσταται από άλλο που πληροί αυτό το κριτήριο. 3.3 Όταν η μεταχείριση ολοκληρωθεί, η οικεία υπηρε σία φυτοϋγειονομικού ελέγχου ελέγχει τη βαθμονόμη ση των αισθητήρων των καρπών χρησιμοποιώντας την μέθοδο του σημείου Τοποθέτηση των αισθητήρων θερμοκρασίας υπό την εποπτεία της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου 4.1 Οι τοποθετημένοι σε παλέτες καρποί φορτώνονται μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους υπό την εποπτεία της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου μπο ρούν να προψύχονται κατά την κρίση του εξαγωγέα. 4.2 Τουλάχιστο δύο αισθητήρες (στα σημεία εισόδου εξόδου του κυκλοφορούντος αέρα) για μέτρηση της θερμοκρασίας του θαλάμου τουλάχιστον τέσ σερις αισθητήρες για τη μέτρηση της θερμοκρασίας της σάρκας του καρπού απαιτείται να τοποθετούνται ως εξής: α) ένας στο κέντρο της στοίβας στο κέντρο του ψυ κτικού θαλάμου, β) ένας στη γωνία στο επάνω μέρος της στοίβας στο κέντρο του ψυκτικού θαλάμου, γ) ένας στο κέντρο της στοίβας κοντά στην έξοδο του ψυχρού αέρα, δ) ένας στη γωνία στο επάνω μέρος της στοίβας κοντά στην έξοδο του ψυχρού αέρα. 4.3 Η τοποθέτηση των αισθητήρων η σύνδεση με τον καταγραφέα (logger) γίνεται σύμφωνα με τις οδηγί ες υπό την άμεση επίβλεψη της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου. 4.4 Οι εγγραφές του καταγραφέα (logger) μπορούν να αρχίσουν οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο ο χρόνος μεταχείρισης θεωρείται ότι αρχίζει μόνον όταν όλοι οι αισθητήρες έχουν φθάσει στην καθορισμένη θερμοκρα σία μεταχείρισης. 4.5 Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί οι ελάχιστοι αριθμοί αισθητήρων, στην περίπτωση που οποιοσδήποτε αισθητήρας αποτύχει να καταγράψει μία θερμοκρασία

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για ένα συνεχές χρονικό διάστημα άνω των τεσσάρων ωρών, η μεταχείριση θεωρείται άκυρη πρέπει να αρχίσει ξανά. 5. Σταδιακή επιθεώρηση των μεταχειρίσεων 5.1 Εάν η καταγραφή της μεταχείρισης δείξει ότι οι παράμετροι μεταχείρισης έχουν καλυφθεί, τότε η οι κεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου εγκρίνει την παύση της μεταχείρισης εάν οι αισθητήρες πλη ρούν τις απαιτήσεις βαθμονόμησης όπως ορίζεται στην Παράγραφο 3, τότε η μεταχείριση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. 5.2 Οι αισθητήρες βαθμονομούνται προτού ο καρπός μετακινηθεί από το θάλαμο μεταχείρισης, από την οι κεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου. 6. Επιβεβαίωση της μεταχείρισης 6.1 Μετά την πάροδο της καθορισμένης περιόδου μεταχείρισης, οι αισθητήρες βαθμονομούνται εκ νέου, από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία της Παραγράφου 3,. Οι καταγραφές διατηρούνται στο αρχείο της εγκατάστα σης είναι διαθέσιμες για έλεγχο εφόσον ζητηθούν. 6.2 Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε αισθητήρας δείξει μία υψηλότερη ανάγνωση, σύμφωνα με τη βαθ μονόμηση μετά την ολοκλήρωση της μεταχείρισης, από ό,τι κατά την αρχική ρύθμιση βαθμονόμησης, οι κατα γραφές των αισθητήρων προσαρμόζονται αναλόγως. Εάν αυτή η προσαρμογή αποκαλύψει ότι το προβλε πόμενο χρονοδιάγραμμα μεταχείρισης δεν καλύφθηκε, η μεταχείριση θεωρείται ότι έχει αποτύχει. Υπάρχει η επιλογή της εκ νέου μεταχείρισης αυτών των καρπών κατά την κρίση της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου, της AQSIQ του εξαγωγέα. 6.3 Τα εκτυπώματα καταγραφής της θερμοκρασίας συνοδεύονται από κατάλληλα περιληπτικά στοιχεία που δείχνουν ότι η απαιτούμενη ψυχρή μεταχείριση (cold treatment) του προϊόντος έχει επιτευχθεί. 6.4 Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου η AQSIQ εγκρίνουν τις εν λόγω καταγραφές τα περιληπτικά στοιχεία πριν από την επιβεβαίωση ότι η μεταχείριση έχει επιτευχθεί. Αυτά διατηρούνται στο αρχείο της εγκατάστασης για τουλάχιστον ένα έτος είναι διαθέσιμα προς έλεγχο, εφόσον ζητηθούν. 6.5 Εάν η απαιτούμενη ψυχρή μεταχείριση των καρπών δεν έχει επιτευχθεί, τότε ο καταγραφέας (logger) μπορεί να συνδεθεί εκ νέου η μεταχείριση να συνεχισθεί εφόσον: α) η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου η AQSIQ επιβεβαιώσουν τη διατήρηση των απαιτούμενων συνθηκών όπως αναφέρονται στην Παράγραφο 6.3, ή β) ο χρόνος που έχει παρέλθει από την παύση της μεταχείρισης της εκ νέου έναρξης είναι λιγότερος από 24 ώρες. Και στις δύο περιπτώσεις, τα στοιχεία συνεχίζουν να καταγράφονται από την ώρα της εκ νέου σύνδεσης του καταγραφέα (logger). 7.Φόρτωση σε εμπορευματοκιβώτια (containers) 7.1 Τα εμπορευματοκιβώτια ελέγχονται από την οι κεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου μπορεί να ελέγχονται από την AQSIQ πριν τη φόρτωση, ώστε να διασφαλίζεται η απουσία επιβλαβών οργανισμών ότι οποιαδήποτε ανοίγματα υπάρχουν, καλύπτονται ώστε να εμποδίζεται η είσοδος των επιβλαβών οργανισμών. 7.2 Οι καρποί φορτώνονται εντός ενός κτιρίου που είναι αδιαπέραστο από έντομα ή με τη χρήση εσώ κλειστου χώρου αδιαπέραστου από έντομα μεταξύ της εισόδου του ψυκτικού θαλάμου του εμπορευματο κιβωτίου. 8. Σφράγιση των εμπορευματοκιβωτίων (containers) 8.1 Μια αριθμημένη σφραγίδα τοποθετείται στην πόρ τα του φορτωμένου εμπορευματοκιβωτίου από την οι κεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία (π.χ. Τελωνειακή υπηρεσία) ο αριθμός της σφραγίδας αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου. 8.2 Η σφραγίδα αφαιρείται μόνον από υπάλληλο της υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Κίνας (CIQ) στο λιμένα άφιξης στην Κίνα. 9. Αποθήκευση των καρπών εάν δεν φορτώνονται αμέσως 9.1 Ο καρποί που έχουν υποστεί μεταχείριση δεν προορίζονται για άμεση φόρτωση μπορούν να αποθη κεύονται για μεταγενέστερη φόρτωση εφόσον οι ακό λουθες συνθήκες ασφάλειας τηρούνται, μετά από έλεγ χο της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου: α) εάν οι καρποί αποθηκεύονται στο θάλαμο μεταχεί ρισης, οι πόρτες του θαλάμου σφραγίζονται από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία (π.χ. Τελωνειακή υπηρεσία). β) εάν οι καρποί πρόκειται να μεταφερθούν σε άλλο θάλαμο για αποθήκευση, πρέπει να μεταφερθούν με ασφαλή τρόπο υπό την άμεση επίβλεψη έγκριση της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου στο θάλαμο δεν υπάρχουν άλλοι καρποί, γ) μεταγενέστερη φόρτωση εμπορευματοκιβωτίου γί νεται υπό την άμεση επίβλεψη της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου, σύμφωνα με την Παράγρα φο Έγγραφα Η θερμοκρασία, η διάρκεια το συσκευαστήριο/ εγκατάσταση της απεντόμωσης δια ψύχους πριν την εξαγωγή αναγράφονται στο τμήμα μεταχείρισης στο Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου) Έλεγχοι επί της διαδικασίας διενέργειας της ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment) κατά τη διαμετακόμιση (in Transit). 1. Τύπος εμπορευματοκιβωτίου (container) 1. Τα εμπορευματοκιβώτια είναι ψυγεία εμπορευματο κιβώτια μεταφοράς που διαθέτουν ψυκτικό εξοπλισμό ικανό να επιτυγχάνει να διατηρεί τις απαιτούμενες θερμοκρασίες. 2. Τύποι καταγραφής Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου διασφα λίζει με ελέγχους που διενεργεί ότι ο συνδυασμός των αισθητήρων θερμοκρασίας των οργάνων καταγρα φής της θερμοκρασίας είναι: 2.1 Οι αισθητήρες είναι ακριβείς ± C στο εύρος από C έως C 2.2 Ικανός να δεχτεί τον απαιτούμενο αριθμό αισθη τήρων. 2.3 Ικανός να καταγράφει να αποθηκεύει στοιχεία για την περίοδο της μεταχείρισης. 2.4 Ικανός να καταγράφει όλους τους αισθητήρες θερμοκρασίας τουλάχιστον ανά ώρα στον ίδιο βαθμό

12 31938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ακρίβειας, όπως απαιτείται από τους αισθητήρες, 2.5 Ικανός να παρέχει εκτυπώματα τα οποία ταυτο ποιούν κάθε αισθητήρα, το χρόνο την θερμοκρασία, καθώς επίσης τον αριθμό ταυτοποίησης του μηχα νήματος καταγραφής του εμπορευματοκιβωτίου. 3. Βαθμονόμηση των αισθητήρων θερμοκρασίας 3.1 Η βαθμονόμηση των αισθητήρων διενεργείται, από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, χρησι μοποιώντας υδαρές μείγμα θρυμματισμένου πάγου απεσταγμένου ύδατος, με τη χρήση ενός πιστοποιημέ νου θερμομέτρου, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία σύ σταση του Ελληνικού Ιστιτούτου Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ). 3.2 Κάθε αισθητήρας που καταγράφει περισσότερο από συν ή μείον C από 0 0 C αντικαθίσταται με άλλον που πληροί αυτό το κριτήριο. 3.3 Μία «Καταγραφή της βαθμονόμησης των αισθητή ρων των καρπών» ετοιμάζεται για κάθε εμπορευματο κιβώτιο, υπογράφεται από το φυτοϋγειονομικό ελεγκτή τίθεται η στρογγύλη σφραγίδα της οικείας υπηρε σίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Συντάσσεται στην ελ ληνική αγγλική γλώσσα. Το συνταχθέν στην αγγλική γλώσσα επισυνάπτεται στο Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας που συνοδεύει την αποστολή. 3.4 Κατά την άφιξη στην Κίνα, η CIQ ελέγχει τη βαθμο νόμηση των αισθητήρων των καρπών χρησιμοποιώντας την μέθοδο της Παραγράφου Τοποθέτηση των αισθητήρων θερμοκρασίας 4.1 Οι συσκευασμένοι καρποί φορτώνονται σε εμπο ρευματοκιβώτια υπό την άμεση επίβλεψη της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Τα εμπορευ ματοκιβώτια φορτώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχει η ίδια ροή αέρος κάτω γύρω από όλες τις παλέτες τα χαλαρά στοιβαγμένα κιβώτια. 4.2 Τουλάχιστον τρεις (3) αισθητήρες καρπών δύο (2) αισθητήρες αέρος είναι απαραίτητοι για κάθε εμπο ρευματοκιβώτιο. Η θέση των αισθητήρων είναι: α) Αισθητήρας 1 (στη σάρκα του καρπού): Στο υψηλό τερο στρώμα των κιβωτίων των καρπών στην μεσαία σειρά, στην εμπρόσθια επιφάνεια του εμπορευματοκι βωτίου. β) Αισθητήρας 2 (στη σάρκα του καρπού): Περίπου 1.5 μέτρο (για εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών) ή 1 μέτρο (για εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών) από την πόρτα, στο κέντρο του φορτίου, στο κέντρο του κιβωτίου, στη μισή απόσταση μεταξύ κορυφής βάσης του φορτίου. γ) Αισθητήρας 3 (στη σάρκα του καρπού): Περίπου 1.5 μέτρο (για εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών) ή 1 μέτρο (για εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών) από την πόρτα, στο αριστερό τοίχωμα, στη μισή απόσταση μεταξύ κορυφής βάσης του φορτίου. (δ) Οι άλλοι δύο αισθητήρες θερμοκρασίας του αέρος τοποθετούνται στην παροχή του αέρα στο φορτίο στην επιστροφή του αέρα αντίστοιχα. 4.3 Όλοι οι αισθητήρες τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες την άμεση επίβλεψη της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου. 4.4 Οι καρποί που προορίζονται να εξαχθούν διατη ρούνται σε ψυχρή αποθήκευση μέχρι την ώρα που η θερ μοκρασία της σάρκας πέσει στους 4 0 C κατ ελάχιστο. 5. Σφράγιση των εμπορευματοκιβωτίων 5.1 Μια αριθμημένη σφραγίδα τοποθετείται στην πόρ τα του φορτωμένου εμπορευματοκιβωτίου από την οι κεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία (π.χ. Τελωνειακή υπηρεσία). 5.2 Η σφραγίδα αφαιρείται, μόνον από υπάλληλο της CIQ, στον λιμένα άφιξης στην Κίνα. 6. Καταγραφές της θερμοκρασίας επιβεβαίωση της μεταχείρισης 6.1 Η ψυχρή μεταχείριση (cold treatment) κατά τη δια μετακόμιση (in transit) ολοκληρώνεται κατά την διάρκεια του ταξιδιού μεταξύ ενός λιμένα της χώρας μας του πρώτου λιμένα άφιξης στην Κίνα. 6.2 Οι καταγραφές μπορούν να αρχίσουν οποιαδήποτε ώρα, ωστόσο η ώρα μεταχείρισης θεωρείται ότι έχει αρ χίσει μόνον όταν όλοι οι αισθητήρες των καρπών έχουν φθάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία μεταχείρισης. 6.3 Η Μεταφορική εταιρεία κατεβάζει τα αρχεία από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (download) της ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment) τα διαβιβάζει στη CIQ στον πρώτο λιμένα άφιξης στην Κίνα. 6.4 Ορισμένα ταξίδια δια θαλάσσης μπορεί να επιτρέ πουν τη ψυχρή μεταχείριση (cold treatment) να ολοκλη ρωθεί μέχρι την ώρα που το σκάφος φθάσει σε λιμένα στην Κίνα. Επιτρέπεται να κατεβάσουν τα αρχεία της ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment) εν πλω να αποσταλούν στη CIQ για επαλήθευση. Αποτελεί, όμως, προϋπόθεση ότι η μεταχείριση δεν θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί έως ότου η CIQ ολοκληρώσει την εκ νέου βαθμονόμηση των αισθητήρων της θερμοκρασίας. Είναι επομένως εμπορική απόφαση εάν οι καρποί είναι «σε καλή κατάσταση» (δηλαδή να αυξάνεται βαθμιαία η θερμοκρασία του φορτίου) πριν την άφιξη στην Κίνα. 6.5 Η CIQ επαληθεύει ότι οι καταγραφές πληρούν τις Κινεζικές προϋποθέσεις της ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment). Υπό την προϋπόθεση της βαθμονόμησης των αισθητήρων, η μεταχείριση είναι ολοκληρωμένη. 7. Έγγραφα 7.1 Η πρώτη καταγραφή της θερμοκρασίας, η ημερομηνία η έναρξη της ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment), ο αριθμός του εμπορευματοκιβωτίου ο αριθμός σφρα γίδας του εμπορευματοκιβωτίου περιλαμβάνονται στον τομέα μεταχείρισης του Πιστοποιητικού Φυτουγείας. 7.2 Το Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας, η έκθεση ψυχρής με ταχείρισης (cold treatment) η καταγραφή βαθμονό μησης των αισθητήρων των καρπών παραδίδονται στη CIQ για επιβεβαίωση όταν η αποστολή με τους καρπούς των ακτινιδίων φθάσει στους λιμένες προορισμού.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31939

14 31940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31941

16 31942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 17 Κυρώσεις Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται με τις: α) Διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34α) του Ν. 2147/1952 (Α 155) όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2538/1997 (Α 242) την παρούσα απόφαση, β) Ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 35 του Ν. 2147/1952 (Α 155) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2538/1997. Άρθρο 18 Τροποποιήσεις Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων μπορούν να τροποποιούνται να συμπλη ρώνονται τα παραρτήματα της παρούσας απόφασης. Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ν. Κούλης (Προϊστάμενος Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου) Δρ Δήμητρα Γκιλπάθη (Γεωπόνος-Φυτοπαθολόγος) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.01 11:13:18 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 33765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3208 17 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 6743/155668 Καθορισμός διαδικασίας ελέγχων και δικαιολογητικών πληρωμής για το

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1158 24 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 289667 (1) Τέλη επισήμων ελέγχων ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 11 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 2010/50687 Τροποποίηση της αριθμ. Ε8 1831/39763/7 4 2015 απόφα σης του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 229 1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγ11ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα (Έλεγχοι Φυτών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο SS,3 4224 Κ.Λ.Π. 7,5/2003 Αριθμός 765 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Διαδικασία Έκδοσης Φυτουγειονομικών Διαβατηρίων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2014 L 360/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Τζαβάρα, Πέτρος Καστάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3919/11 επί των αδειών παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και εμπορίας λιπασμάτων

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3919/11 επί των αδειών παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και εμπορίας λιπασμάτων Αθήνα, 27 / 6 /2012 Πρωτ.: 7275/72850 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β, Γ και, Δ Τ. Δ/νση : Καπνοκοπτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ Αθήνα 14/11/2005 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Aριθ. Πρωτ. 128416 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2422 28 Νοεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 340668 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 183/2005 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 95 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4228 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1578 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1145 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων καθώς και του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1236/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

2009R0669 EL

2009R0669 EL 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 17 B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) C1 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 18 B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 05/01/2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-8180221 Fax:210-8077-506 E-Mail: D. kontodimas@bpi.gr. Τηλ: 2810-302304 Fax: 2810-245858 E-Mail: roditakis@her.forthnet.

Τηλ.: 210-8180221 Fax:210-8077-506 E-Mail: D. kontodimas@bpi.gr. Τηλ: 2810-302304 Fax: 2810-245858 E-Mail: roditakis@her.forthnet. 1 ΕΠΕΙΓΟΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 28-4 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 128434 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ: A Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25-4 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 7699/50462 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 16-3-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2850/32992 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα