ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1283, ΤΙΜΗ 0,30 d 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Ο ΠΥΡΡΟΣ» ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ Σελίδα 11 Aπόψεις και Σχόλια Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδα 4 AΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Σελίδα 7 ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥΣ H ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ H EΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.) Σελίδα 12 ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σελίδα 17 Σελίδα 15 Σελίδα Σελίδα 3 Σελίδες ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Το Κέντρο Υγείας Περιστερίου, για τη δημιουργία και λειτουργία του οποίου δόθηκαν για χρόνια «αγώνες» από την τοπική κοινωνία, έχει βασικό και σημαντικό ρόλο στην παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους πολίτες του Περιστερίου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αθήνας. Ο «Ελεύθερος ΔΙ- ΑΛΟΓΟΣ» αποκαλύπτει ότι στα μέσα Απριλίου λήγουν οι συμβάσεις εργασίας ιατρών με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Άμεση είναι η ανάγκη διασφάλισης της συνέχισης της λειτουργίας του Κέντρου και η τυπική απάντηση από τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία του Κέντρου, διότι όπως ενημερωθήκαμε υπάρχει ως τώρα απάντηση μόνο... προφορικά!!! Με το θέμα πρέπει να ασχοληθεί άμεσα και η διοίκηση του Δήμου Περιστερίου, ώστε να μην υπάρξει ούτε ώρα καθυστέρησης ή διακοπής στη λειτουργία του Κέντρου! 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Στη Σελίδα 5 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 28 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 ¾ ¾ ` À ` ¾ ¾`»¾ˆ åùûìüì Ñ ÔÌåÚ àú Ü ÆØÞÌ ÙªÓÌØ ØæÌ ØÖÚ ÞØØ Ú ÖÜ Ì ÙÌ ÌØÌ àóâôö Ù åû ÞàØåÚ Ü Øâ- ÛÌÚ Ñ ÓæÔÖ ÜÖ ÙÛÜÔÖÓ ÑÖçÚ Û Ô ØÖÙà Ѫ ÝØÖÜØÆ ÛÖÜ; ˆ- ÆØÞÖÜÔ Ñ ÛâÛÖ Ö âûìú ÒÒÆ ÓæÔÖ ÖÜ ÌÓÝ Ôå ÖÔÛ ÑÆˇÌ ÞØæÔ. ¾ Òæ ÖÚ ÛÖÔ ØæÌ ØÖ Û Ú ¾ÜØÖÜ ÖÜÆ Ú ÖÙâ»ÖÜÞåÑ Ö Ö ÖåÖÚ âøø ßÌ ÛÖ ÖÒÜÛÌÒâÚ ØÖÌ Ø Ñæ Óâ ØÖ ÓÌ Û Ô ÑØ Éª Ì å ÒàÙ Ñ ÛÖ Ö- ÒÜÆØ ˇÓÖ ØÖÙà Ñæ Ô ÓÌåÔÌ ÙÛÖ Ò æ Ù åû ÛÖÜ æ ÖÜ ØÑÌÛÆ ÞØæÔ ÓâÔÌ ÓÌ Û ÜÔ åñ ÛÖÜ ÌÔØ ØÖÙÝâØÌ ÛÖ 90% ÛÖÜ Ó ÙˇÖç ÛÖÜ ÙÛÖÜÚ ÝÛàÞÖçÚ ÑØ - ÛØÔÛ Ú ÓæÔÖ ÛÖ 10% ÛÖÔ Ì ÜÛæ ÛÖÜ. ØÆÒÒ Ò Õ Ö Ö ØÔÛ Ú ÛÖ ÞæÓ ÛÖÜ Ñ ÒÒ ÌØ Ìå ÞØÜÙÆÔˇÌÓ Ñ Û ÖÜÒÆ ÙÛ Ú ÛÖ ÑâÚ ÖØâÚ. åô 77 ÞØÖÔØÔ Ñ æû Ô ÔâÒ ÉÌ Û Ô ÌÕÖÜÙå ÛÖ 2010 ÌØ ÖÜÙå ÛÖÜ ÔÌØÞæÛ Ô ÙÌ 1800 ÖÒÆØ. åô ÒæÚ, ÖÒç ÓÖÝ ÒªÚ ÙÛ ÞØØ ÛÖÜ, ÌÔ ÝÖØÆ ÖÛâ Ø ÉÆÛ Ñ Ù ÔåàÚ ÑÖÜÙÛÖçÓ. æùö Û 9/10 ÛÖÜ Ó ÙˇÖç ÛÖÜ Û ˇâÛÌ ÙÌ Øæ Ø ÓÓ Û ÙÛâ Ù ÛàÔ æøàô. ÖÒ Û Ñª ÛÖÜ»ÖÜÞåÑ Þ Ø ÑÛ Øå ÌÛ ÙªÓÌØ æ âô Ìå ÖÚ Ø ÖÙ ÙÛ ÙÓÖç Þ Ó ÒØÔ ÛæÔàÔ ÖÜ ÝâØÔÌ Û Ô ¾ÜØÖÜ- ÖÜÆ Û Ú Ö Ý ÒÌÒÌçˇÌØÌÚ ÞØ- ØÌÚ Û Ú Û Ô ÑªÚ ÓÌØ ÑªÚ. ¾ å ÖÚ Ü ÖÙÛ Øå Ì àú Ô ÒÌ ÛÖÜØ ªÙÌ ÙàÙÛÆ ÓÖÑØ Ûå Øâ Ì Ö ÌÑÒÌ ÓâÔÖ âûìú Ô âþöôû Ì ÒªÕÌ Ú. âøì àú Ö ÛØæ ÖÚ àªú ÛÖÜ ÌåÔ ÙÜÔªˇ - ÙÛÖÚ, ÒâÌ æóàú àú ØæÑÌ Û Ñª ÛÖÜ æý Ù ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô ÖÝç Ì Û Ú å ÌÚ Û Ú ÌÕÖÜÙå Ú Ñ ÛÖÜ ÒÖçÛÖÜ Ø ˇâÛÖÔÛ Ú âô æýˇì Ó ÛÖÜ ØàÓ åöü Ý - ÒæÙÖÝÖÜ `ÌÔâÑ : ß ÛàÞæÚ ÌÔ ÌåÔ ÌÑÌåÔÖÚ ÖÜ âþì Òå, ÒÒÆ ÜÛæÚ ÖÜ ˇâÒÌ ÌØ ÙÙæÛÌØ ý. åôìû àú ÜÛª Û ÝØÆÙ ÛÖÜ `ÌÔâÑ ÌåÞÌ Ñ ÛÆ ÔÖÜ Ö ÌÔ ÑæÚ Ø ÓÓ Ûâ Ú ÛÖÜ ˆ. ¾ ÑÖÔÖÓ ÑØÔ Ñ.»âØ ÖÚ æû Ô Ìå Ì àú Ö Ñ ÛØ- ÛÌØÖÚ Ó ÙˇæÚ ÛàÔ 586 ÌÜØØ ÌåÔ ØÑÌÛÆ Ñ ÔÖ Ö Û ÑæÚ Ö æûì Ó Ú â àùì Ô Ñ Û ÒÆÉÖÜÓÌ àú Øâ- Ì ÑÜÉâØÔ Ù Ô ÛÖÔ ÓÌ ØÙÌ ÓâÞØ Ñ 20%. æóàú ˇ ªˇÌÒ Ô ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÕâØà Ô Ö ÌÔ Òæ à ÑçØ ÖÚ ÌÞæÛ Ô Ô ˇâÙÌ ÛÖ Ó Ùˇæ ÛÖÜ ÙÛÖÜÚ ÝÛàÞÖçÚ (æ àú Ö»ÖÜÞåÑ ) ÑØ - ÛØÔÛ Ú 586 ÌÜØØ. Ó ÖØÖçÙÌ Ô ªÙÌ âùûà Ó ÌÉ ÖÓÆ ; æ àú Ñ Û ÒÆÉ ÛÌ Ö `ÌÔâÑ Ô - ÝÌØæÛ Ô ÙÛÖ ˇ ÔÆÙ ÓÖ ÓÆØÛ Ó Û Ú ÒÌÖÔÌÕå Ú. `Ì ÓÖÙ Ö ØÆÝÖ ÛÖÜ BBC ÖÜ Ì ÙÑâÝÛ ÑÌ ÛÖÔ ÖÙâ»ÖÜÞåÑ ÙÛÖ ÝÛàÞ Ñæ ÛÖÜ Ù åû, Ìå Ì Û ÌÕªÚ: ß» ÖØÌå Ô Ý åôöó Ù Ô âô Ú ÌÑÑÌÔÛØ ÑæÚ âøöú ÒÒÆ Ô ˇâÒÌ Ú Û ÙÑâß ÓÖÜ ÆÑÖÜÙâ ÓÌ. æû Ô Ö âûìú ÛÖÜ ÑæÙÓÖÜ Ó ÒÖçÔ É ØÙ Ó ÔÆ ÛÜÕ Öç É Ùå Ì- Û ÜÛª ÔÆ ÛÜÕ ; Ùå ÌÛ ÙÛÖ Ô ÌÕàˇÌåÛ Ö ÑæÙÓÖÚ ÙÌ Ó Ñª Ñ Û ÔÆÒàÙ ˇØÔ ÓÌ ÖÛâÒÌ- ÙÓ ÙÛ ÙÜÔâÞÌ Ô ØÖÑ ÒÌåÛ Ö ÑÖÔÖÓ Ñª ÑØåÙ æ àú ÜÛª ÖÜ ÖçÓÌ ÙªÓÌØ ý.» ÒØÔÛ Ú ÛÖÔ Ì ÜÛæ ÛÖÜ Ìå Ì: ß âôì àú ÌåÓ âô Ú ÝÛàÞæÚ ØæÌ ØÖÚ. ÛàÞÖå ÌåÔ ÜÛÖå ÖÜ Ì ˇÜÓÖçÔ æòö Ñ ÌØ ÙÙæÛÌØ, ÌÑÌåÔÖ ÖÜ ÌÔ âþöüô ÖÛâ ØÑÌÛÆ. Ø Ì âòìõ Ô Ó Ô âþà ÖÒÒÆ Ü ÆØÞÖÔÛ ØÙÛÌ Ô Ó ÖØØ Ô ªÙà æ àú ˇâÒà ÓÌ ÛÖ 1/10 ÛÖÜ Ó ÙˇÖç ÓÖÜ.ý(`.`. ÑÆ ÖÜ 970 ÌÜØØ). âþû ÑÌ ÙÝÖ Øª ÑØ Û Ñª æû Ô ÙÌ Ó ØÖÙ ÆˇÌ Ô Ñ Û ÖÒÌ- ÓªÙÌ ÛÖ Ò ˇØÌÓ æø Ö Ô ØÑàÛ ÑØÔ -âô æ Û ÓÌ ÒçÛÌØ ØÖÉÒª- Ó Û Û Ú ÞØØ Ú- ÔÖÓ ÓÖ Öå ÙÌ Û ÞØªÙ Ô ÑªÚ ÑÆÔÔ É Ú ØÖ- Ùà Ѫ ÞتÙ, ÓâÛØÖ ÖÜ ÓâÞØ ÙªÓÌØ â àùì Ñ Ø ÖçÚ. - ÙÛÌçÌ àú Þت٠ÑÆÔÔ É Ú ÌÔ ÌåÔ ÛÖ Ö Ô ÙÜÞ Û Ñæ ØæÉÒ - Ó. Ö ÓÌ ÆÒÖ ØæÉÒ Ó ÓÌ Û Ú ÖÒâˇØ ÌÚ ÙÜÔâ Ì ÌÚ ÌåÔ ØÆ- ÔÖÓ ÑåÔ Ù Ô ØÑàÛ ÑØÔ, Ö ÛÌØÆÙÛ ÖÚ Û åøöú Ñ Ì ÑÒ Ó Û - ÑæÛ Û ÖÜ Û ÙÜÔÖ ÌçÖÜÔ. ÜÛæÚ ÌåÔ Ö ÖÙâ»ÖÜÞåÑ Ö ÝÛàÞæÛÌ- ØÖÚ ØæÌ ØÖÚ ÞØØ Ú ÔÆ Û Ô ˆÝªÒ Ö. æùö ÓÌ ÆÒ ªÞ Ù Ñ æ- ÙÖ ÛæÚ ˇ ªÛ Ô Ö ÖÒ Û ÑæÚ ÙÛ Ô ÒÒÆ Ô ØÖÙâÝÌØÌ Û 9/ 10 ÛÖÜ Ó ÙˇÖç ÛÖÜ Ù ÜÛÖçÚ ÖÜ ÖÜÔ ÙÛ æø Û Ú ÝÛØÞÌ Ú -Ñ Ö ÑÆÛà- Ù ÜÛÖçÚ ÖÜ ÌåÔ Ó ÑØÖÞØæÔ ÆÔÌØ Ö (Ñ Ó ÒÆÓÌ ÆÛÖÓ ) Ù ÜÛÖçÚ ÖÜ ÜÔ ÛÖçÔ Ô Ò ØØÙÖÜÔ ÝæØÖÜÚ Ñ Þ ØÆÛÙ ÓÌ ÆÓÌÙÖ ÑåÔ ÜÔÖ Ô ÛÖÜÚ Ñ ÛÆÙÞÌ ÌÝÖ- Øå ÛÖ Ù åû Ñ Ô ÉØÌˇÖçÔ ÙÛÖ ØæÓÖ Ó å ÓÌ Û Æ ÛÖÜÚ; ÜÙÛÜÞØÚ ÌܡçÔÖÓ ÙÌ ØÛ Ó ÑÖÜæÔÛàÔ.»æÔÖ âô Ú ÖÒ Û - ÑæÚ âùñüßì ÓÌ Æ ÙÛ ØÖÉÒª- Ó Û ÛàÔ ÒÒªÔàÔ Û Ú Ì ÖÞªÚ ÛÖÜ. âˇìùì Ñ ÜÛæÚ ÖÒæÑÒ ØÖ ÙÞÌ- æô ÛÖ Ó Ùˇæ ÛÖÜ Û Ô ÌÔåÙÞÜÙ ÛàÔ æøàô, â ÙÌ ÙÌ ÝÛàÞ Ñæ ÓâØ ÙÓ ÞàØåÚ Û ÒâÝàÔÖ, ÑÖ - ÓæÛ Ô ÆÔà ÙÌ ØÆÔÛ Ö ÌÑÙÛØ - ÛÌå Ú, âûøà Ì ÙÜÔªˇàÚ ßàÓå Ñ ÌÒ âú Ñ âˇ ÔÌ ÆÓ ÛàÞÖÚ. ÜÛæÚ ªÛ Ô Ö ÑæÒ ÖÚ Ò - ÙÛªØ Ú. ¾ íòò ÔÌÚ ÛÖÔ Æ Ù Ô ÌÔØ Ö» ÑØ Ù ÆÛÌÚ â Ô Ô ÔÌØæ ÙÛ æôöóæ ÛÖÜ Ûå æû Ô ªØˇ Ô ÕÌØ àóâôö æ Û Ú Þ ÓâÔÌÚ - ÛØå ÌÚ ÛÖÜÚ ÓÖåØ ÙÌ Ô Ñ ÒÒ ÌØ ªÙÖÜÔ. åó ÌØåÌØ ÖÚ ÓÌÛÆ æù ÞØæÔ ˇ ÌÓÝ Ô ÙÛÌå ÖÒ Û ÑæÚ Ù Ô ÛÖÔ Ò ÙÛªØ ª Ù Ô ÛÖÔ ÖÙâ»ÖÜÞåÑ. æóàú ÖÜ É ÆÙÛ Ñ. íô Ú ªÓ ØÞÖÚ ÑÖÒÖܡÌå Û ÉªÓ ÛÆ ÛÖÜÚ ˇâÛÖÔÛ Ú ÖÒæÑÒ ØÖ ÛÖ Ó Ùˇæ ÛÖÜ ÛÖ ÙÜÙÙåÛ Ö ÛàÔ ÝÛàÞØÔ ÛÖÜ ªÓÖÜ ÛÖÜ. ØæÑÌ - Û ÛÖ ªÓ ØÞÖ ÌØ ÛÙ ÔåÖÜ ( Ì Ø ÆÚ) Ñ. ¾ˆ µ!! µ¾ˆµ À ¾ ÖÜ Ì Ì ÖØÛÖÜÔ ÔÖ Ø ÔÛÙÌ ÙÑÖ Ì ØÔÛ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ú 10 ¾ÑÛàÉØ ÖÜ ÛÖ 1813 ÙÛ ÀÖÔÑÖÒ ÑÖÔÛ ÙÛÖ» ÖÜÙÌ ÛÖ Û Ú Û Ò Ñ Ì ˇ ÔÌ ÙÛ Ú 27 ÔÖÜ Ø ÖÜ ÛÖ 1901 ÙÛÖ» Ò - ÔÖ. Û ÒÖÚ ÓÖÜÙ ÑÖÚ ÙÜÔˇÌ Û Ú Ñ Ì Ô Ú Ö ÛÖÜÚ Ù ÓÖÛÌ- ØÖÜÚ ÙÛÖ Ì ÖÚ Û Ú Ö ÌØ Ú. ¾ ÛÌ Ø Ú ÛÖÜ Û Ô ÖÑÛ Û Ú Ô ÖÞÌ ÖÜ, ÝÛàÞÖÚ Ñ Ø Ó- Ó ÛÖÚ. Ó ÛÌ Ø ÛÖÜ ÖÜ Û ¾ÜÛ Ô Û Ô Ì Ù Ú Ø ÓÓ Û Ö Ó ÑØÖÚ ØÖÜÙ ÙÌ Ó Ñ Û Ò ÑÛ Ñ ÑÒ Ù ÙÛ ÓÖÜÙ - Ñ Ñ Û Ô Ì Ô Ò ÖÓ Ò - ÛÖ.» ÌÜÖÛ Ô Ö Ñ ˇÌ ÞÖ Û Ú ÓÖÜÙ Ñ Ú ÖÜ ÑÖÜ Ì. Ö ÓÖÜÙ ÑÖ ÛÖÜÚ Û Ò ÔÛÖ ÛØ É ÕÌ Û Ô ØÖÙÖÞ ÛÖÜ ÔÛÖÔ Ö» - ØÌ ÛÙ, ÌÔÖÚ ÒÖÜ Ù ÖÜ Ì Ó ÖØ Ñ ÌØ Ù ÛÌ ÞÔ ÓÖÜÙ ÑÖÜ. Ü- ÛÖÚ ÛÖÔ ÌÔˇ ØØÜÔÌ Ñ ÛÖÔ ÉÖ - ˇ ÙÌ ÙÛ Ú Ù ÖÜ Ì Ú ÛÖÜ. `Û 23 ÞØÖÔ ÛÖÜ Ó Ò ÙÛ Ì ÔÌ ÌÜ- ˇÜÔÛ Ú Û Ú Ý Ò ØÓÖÔ Ñ Ú ÛÖÜ» ÖÙÌ ÛÖ. Ö 1839 ØÖÜÙ ÙÛ ÑÌ ÙÛ `Ñ Ò ÛÖÜ» Ò ÔÖÜ ØàÛ ÛÖÜ Ö ÌØ ß¾Ó Ì ØÛÖý. Ö 1840 ØÖÜÙ ÙÛ ÑÌ ÑàÓ Ñ ÛÖÜ Ö ÌØ ß» ÓÌ Ø Ù ÒÌ Úý, ÞàØ ÚÖÓàÚ ÓÌ Ò Ì ÛÜÞ. Ö 1842 Ö ÌØ ÛÖÜ ß Ó ÖÜ ÑÖ ÉÖÜÞÖ ÖÔÖÙÖØý Ù ÓÌ àùì ÛÌ- Ø ÙÛ Ì ÛÜÞ Ñ ÖÛÌ ÒÌÙÌ Û Ô ØÞ Û Ú ˇØ ÓÉÌÜÛ Ñ Ú ÛÖÜ ÙÛ Ö ØÖÓ Ú. `Û Ì Ø ÛÖÜ Ô Û ÛÖ ÌÖ, Û Ô ÛØ, ÛÖ Ò Ö, Û Ñ ÖÙÜ Ô Ñ Û Ô ÌÒÌܡÌØ. ÒÌ ÖÔ ÓÌ Û ˇÌÓ ÛÖÒÖ ÛàÔ Ì Ø àô ÛÖÜ ÌÔˇ ØØÜÔÌ Û Ô ÖÒ Û Ñ Ì ÔàÙÌ Û Ú Û Ò Ú, Ñ ˇàÚ Û Ô ÌÓ ÔÌÜÙÓÌ Ô Ö ÛÖ ÙÛÖØ ÑÖ ØÌÒˇÖÔ Ñ Ø - ÙÛ Ì ÌÔ Ì ÜÓÌ Ô ÓÌ ÌÔÛÜ à- Ù Ñ ÞÖØà Ñ.» Ò ÙÛ - ÑÖÜ ÖÛ Ô ÛÖÛÌ Ñ ÛÖ ÙÜ Ôˇ Ó ßViva VERDIý. Ø ÒÒ Ò ÔÌÛ Ôà- ÙÛÖÚ Ñ ÛÖÚ Ñ ÌÑÛÖÚ ÛàÔ ÙÜÔÖØàÔ Û Ú Û Ò Ú ÓÌ Û Ú Ö ÌØÌÚ ß ÖÓÉ Ø Ö ý, ÛÖÔ ß Ø- Ô Ô ý, ß ÛÛ Ò ý, ß ÖÜ» Ò- ÒÌØý, ß» ÑÉÌˇý.»ÌÛ ÛÖ 1850 ÔàØ ÙÌ ÛÌØ ÙÛ Ì ÛÜÞ ÓÌ Û Ú Ö ÌØÌÚ ßÀ ÑÖÒÌ ÛÛÖý, ß ØÖ- É ÛÖØÌý. ß Ø É Û ý, ß` ÑÌÒ - ÑÖÚ Ù ÌØ ÔÖÚý, ß ÖØÖÚ ÛàÔ»ÌÛ ÝÓ ÌÙÓÌ ÔàÔý, ß Ü Ô Ó ÛÖÜ Ì ØàÓÌ ÔÖÜý, ß ÖÔ Ø- ÒÖÚý. Ö ÌØ ÛÖÜ ß ÔÛ ý ØÖÜÙ ÙÛ ÑÌ ÙÛÖ ØÖ Û Ì Ñ Ô Û Ú àøü Ú ÛÖÜ `ÖÜÌ. Ì ÛÜÞ Ú ÖØÌ ÛÖÜ ÙÜÔÌÞ ÌÛ ÛÖ 1887 ÓÌ Û Ô Ö ÌØ ß¾ˇÌ ÒÒÖÚý. Ì Ø Ö Û Ú 26 Ö ÌØÌÚ ÖÜ Ó Ú ÑÒ ØÖ ÖÛ ÙÌ Ì Ø ßÌ Ñ ÌÑÑÒ Ù ÙÛ Ñ ÓÖÜÙ Ñ ÓÌ ÑÖ- ØÜÝ Ö ÛÖ ßÀÌ ÑÉ ÌÓý. Ù Ú ÛÌØÖ ÌÔ ÝÌ ØÖÔ ØÖÜ- Ù ÖÜÔ Ñ Û ß Ì ÙÙÌØ ÌØ ÑÖÓÓ Û ý. ÑØ ˇ ÑÌ ÛÖÔ Ñ ÒÖ ÛÖÜ Þ Ø ÑÛ Ø Ñ Û Ú ˇÖ- ÌØ ÌÚ ÛÖÜ. Ø Ó ÛÖ ÖÛ ÙÌ Û Ô ÔÌ ÌØÙ Ñ ÒÌ ÛÖÜØ ÌÔÖÚ ÔÖÙÖÑÖÓÌ ÖÜ Ñ Ó ÖÜ Ø ÙÌ Ì Ô Ô ¾ ÑÖ Ô ÜÙ Ú ÛÖÜÚ Ô Õ Ö ˇÖÜ ÔÛÌÚ ÓÖÜÙ ÑÖÜ Ú, ÙÌ Ó ÑØÜ Û ÛÖÜ Ö Ö ÖÜ Û Ý ÑÌ Ñ Ö ÖÚ. Ì ˇ ÔÌ Ü ÙÛÌØ Ö É ØÜ Ì ÑÌÝ Ò ÑÖ Ì Ì ÙÖ Ö. `Û Ô Ñ Ì ÛÖÜ ØÌÉØÌ ˇ ÑÌ Ò ˇÖÚ ÑÖÙÓÖÜ àú Ü ÙÛ ÛÖ ÝÖØÖ Û Ó Ú Ñ Ô ÔàØ Ù Ú ÛÖÜ Ì Ø- ÖÜ ÛÖÜ.» Ò ÙÛ Ù ÖÛØ ÖÜ- ÖÜ Ù Ô ÛÖ ßVa Pensieroý, ÖÜ Ì ÔÌ Ø ÖÛÌØ Ü ÓÔÖÚ Û Ú Û Ò - Ñ Ú ÌÔÖÛ Û Ú. Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñ Ì Ô - ÑÖÒÖܡ Ø Ù ÛÖÜ: ßÖ ÖÒ Û ÑÌ Ú Ì ÓÌ ÝÖÉ ÖÜÔ. ØÌ Óà Û Ó - Ù ÒÒÖ ÖÕ Ñ Û É. ÙÛÌÜ à ÑØ ÔÛ àú Ö ÓÌ ÒÖÝÜ ÌÚ ÒÒ ÖÜÔ Û ÓÖØÝ ÛÖÜ ÑÖÙÓÖÜ. µ Ûà Ö ÌÑÌ ÔÖÜÚ ÖÜ ÑØ ÛÖÜ Ô ÙÛ ÞÌ Ø ÛÖÜÚ Û Ú Ü ÖˇÌ ÙÌ Ú ÛÖÜ Ò ÖÜ, Ô Ì Ô ÖÒ ÛÌÚ ÓÌ ÒÖ, ÓÌ ÙÜÔ Ùˇ Ù Ñ ˇ ÑÖ- ÔÛÖÚ Ñ ÓÌ ßÖ Û Ó ÖÛ Û ý. ÓÖÜÙ Ñ ÛÖÜ ÓÌ ÒÖÜ ÜÛÖÜ Û ÒÖÜ ÙÜÔˇÌ Û ÛÖÜ ÀÖ- Ó ÔÛ ÙÓÖÜ ÙÝ ÒàÚ Ì ÞØ Ì Ö Ì ÌÛÌ ÖÜÚ Ô ÔÌ ØÞÌÛ ÙÛÖ ÓÖÜÙ ÑÖ ØÖÙÑ Ô Ö, Û ÙÌ ÜÛÖ ÉØ ÙÑÌÛ Ì Õ Ø- ÑàÚ. ˇÌ ÌÑÛÌ ÒÌÙ ÛàÔ Ì Ø àô ÛÖÜ Ì Ô ÜÔ Û Ñ Ì Ñ Ø. Ì Ø ÛÖÜ ÓÌ Û Ô ÓÌÒà ÑÖÛ Û Ñ ÌÑÝØ ÙÛ ÑÖ- Û Û ÛÖÜÚ ÖÜÔ Û Ú ÞÖØ Ì Ú Û Ú ÔˇØà Ô Ú ßÜÞ Ú. Ì ÛÖÚ ÙÜÓ Ò ØàÔÖÔÛ 200 Ì Û Ö Û Ì ÔÔ Ù ÛÖÜ Ñ ÙÛÖ»Ì ØÖ»ÖÜÙ Ñ Ú ØÖÜÙ ÙÛ ÑÌ Ö- ÌØ ÛÖÜ ß` ÑÌÒ ÑÖÚ Ù ÌØ - ÔÖÚý ÙÌ ÙÑ ÔÖˇÌÙ ÛÖÜ Û ÒÖÜ ÙÑ ÔÖˇÌ Û ÀÌÔ ÛÖ ÔÌ Ò Ñ ÓÌ Û ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÌˇÔÖÜ Ú Ì - Ì ÖÜ ÒÜØ ÑÖÜ Ú ÌØÓ ÔÌÜÛÌ Ú. ¾ Û ÒÖÚ ØÞ ÓÖÜÙ ÑÖÚ À - Ñ ØÔÛÖ»ÖÜ Û ÛÖÔ ˇÌàØÌ ÓÖÜ- Ù ÑÖ Û Ú µà Ú Ñ Ô ÝÌ ØÌ Û ÌÕ Ú: ßÌ Ô Ì Ô Ú ÙÜÔˇÌ Û Ú Ö- ÒÜ ÛàÚ Ñ ÔÖÚ Ô Ö ÜÓÔàÙÌ Ñ Ô Ó Ò ÙÌ Û ˇ Ñ ÛÖÔ ÖÔÖ Ó Ú, Û Ú ÌÜÞÌ Ú Ñ Û ÌÒ ÛÛàÓ Û Ó Ú Ñ ÜÛÖÚ Ì Ô Ì Ô Ú Ö ÛÖÜÚ ÒÖ ÖÜÚ Û Ú ÑÖÙÓ ÖÛ Û Ú ÛÖÜ : ˇ Ì Ô ÔÛ Ì Ñ ØÖÚ.¾ÙÖ Ö ÔˇØà- ÖÚ Ì ÞÌ Û Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñ Ñ ÌÔ ÓÖ Ì ÓÌ Û Ý ÖÜ Ø ÛÖÜ <`Û Ø ØÌÑ>, Ñ ˇÌ ÌÔ ˇ Ô Ñ ÒÜ ÛÌ ÙÛ ÓÖÜÙ Ñ ÛÖÜ Ì ØÔÛ Ó ÑÖÜÉÌ ÔÛ Ø - ÖØ Úý. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Σκουπιδότοπος της Αττικής η Δυτική Αθήνα!! Ο πρόεδρος του Δ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, απέρριψε το αίτημα του Δήμου Μαραθώνα, ο οποίος ζητούσε να εκδώσει προσωρινή διαταγή για να παγώσει την προκήρυξη του διαγωνισμού για μελέτη, κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού Αττικής. Είναι η γνωστή και πολυπροβεβλημένη υπόθεση από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ εδώ και κάποια χρόνια. Κανείς δεν θέλει σκουπίδια στην περιοχή του, τα πηγαίνει όμως σε άλλη περιοχή (βλέπε Άνω Λιόσια), λες και στη Δυτική Αθήνα δεν κατοικούν άνθρωποι, ή μπορεί και να τους θεωρούν Β Κατηγορίας! Δεν είναι σκληρό αυτό που γράφουμε, είδαμε επί τέσσερις μήνες σε καθημερινή βάση να περνούν τη λεωφόρο Φυλής σκουπιδιάρικα απ όλες τις γωνιές της Αττικής, από το Λαύριο π.χ. το οποίο απέχει γύρω στα 100 χιλιόμετρα από τη χωματερή των Άλω Λιοσίων και απ όλες σχεδόν τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής και αναρωτηθήκαμε: πόσα καύσιμα ξοδεύουν την ημέρα αυτοί οι Δήμοι, πόσες φθορές πληρώνουν για την επισκευή των απορριμματοφόρων από την επί πολλές ώρες χρήση τους και τέλος μέτρησαν ποτέ πόσο επιβαρύνουν το περιβάλλον με τη μακρά πορεία τους; Αλλά στην Ελλάδα, όλοι θέλουμε να μην υπάρχουν σκουπίδια στους δρόμους κι ας πάνε στις γειτονιές του διπλανού Δήμου. Όλοι θέλουμε τη λαϊκή αγορά στη γειτονιά, αρκεί να μην είναι στο δικό μας δρόμο!! Γκας Φοβούνται την προχειρότητα! Μας έλεγε πριν χρόνια ένας φίλος εγγλέζος, ότι «εσείς οι έλληνες είστε έξυπνος λαός, είστε άφθαστος στη σύλληψη μιας ιδέας, αλλά είστε κακοί, κάκιστοι στην εφαρμογή»!! Εμ βέβαια δεν βγήκε τυχαία η ελληνική ρήση που λέει: «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού»!! Αυτό ακριβώς φοβούνται οι κάτοικοι που αντιδρούν. Και στα Άνω Λιόσια προσωρινά πήγαν τη χωματερή ώσπου να αποκτήσουν οι Δήμοι την τεχνογνωσία και θυμόμαστε τα ταξίδια των αντιδημάρχων Περιστερίου στη δεκαετία του 1990, που είχαν φθάσει μέχρι την Ιαπωνία για να δουν από κοντά πώς διαχειρίζονται εκεί τα απορρίμματα!!! Αποτέλεσμα μηδέν από μηδέν!! Από την έκδοση του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» υπερασπιζόμαστε πάντα το δικαίωμα των τοπικών αρχόντων να διαχειρίζονται, αποκτώντας αρμοδιότητες οι οποίες θα συνοδεύονται με τους ανάλογους οικονομικούς πόρους, τα του οίκου τους. Ύστερα από 27 και πλέον χρόνια διαπιστώνουμε με μεγάλη μας λύπη, ότι οι περισσότεροι, δημοτικοί άρχοντες πανελλαδικά, δεν έχουν λύσει, τα πιο απλά πράγματα στην πόλη τους, τη σηματοδότηση, ώστε να γνωρίζει ο επισκέπτης πού θα βρει τις υπηρεσίες του Δήμου και το σπουδαιότερο πώς θα βγει από την πόλη!! Γι αυτό και αντιδρούν οι κάτοικοι και για τις χωματερές και τα ΧΥΤΑ και για ό,τι αφορά την επιβάρυνση της πόλης τους. Την προχειρότητα φοβούνται. Και δεν έχουν άδικο!!! Γκας Μόνο ήπιας κυκλοφορίας δεν είναι!! Η φωτογραφία μας δείχνει ένα τμήμα της οδού Αιμιλίου Βεάκη, εκεί που ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), κατασκεύασε το πολυδιαφημιζόμενο τότε έργο «Ανάπλαση της οδού Αιμιλίου Βεάκη», που από δρόμο ταχείας κυκλοφορίας τον μετέτρεψε σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, με νησίδες πρασίνου, παγκάκια για να κάθονται οι δημότες και να απολαμβάνουν την ηρεμία, χωρίς να ενοχλούνται από την ταχεία και θορυβώδη κίνηση των τροχοφόρων!! Αν το πέτυχε, το γνωρίζετε όλοι ότι μόνο ήπιας κυκλοφορίας δεν είναι ο δρόμος κι αν ξεχαστείς λιγάκι στο οδόστρωμα σ έφαγαν λάχανο, όσο για τις θέσεις πάρκινγκ, θυμάστε όλοι τι είχε δημιουργηθεί τον πρώτο καιρό, ορισμένοι «έξυπνοι» είχαν καπαρώσει το χώρο, γράφοντας στο δάπεδο και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους, όσο για το ήπιας κυκλοφορίας, το ξανατονίζουμε, αψευδής μάρτυρας η φωτογραφία μας, η πολύ και συχνή χρήση του δρόμου έφερε και τη φθορά!! είναι όμως απ αυτό ή είναι από την προχειρότητα του έργου; Αυτό μόνο τεχνικοί μπορούν να το κρίνουν!!! Γκας Γερανοί ή γλάροι; «Γερανοί πετούσαν τι πολλοί που ήσαν! Ο ένας είχε δύο μπρος, ο άλλος είχε δύο πίσω κι ένας άλλος μοναχός έναν πίσω κι έναν μπρος»!! Οι κάποιας ηλικίας αναγνώστες μας θα το θυμούνται το παραπάνω αίνιγμα, το μαθαίναμε στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Πώς το θυμηθήκαμε; Βλέπουμε και ακούμε κρωξίματα στον Περιστεριώτικο ουρανό ιδιαίτερα τις πρωϊνές ώρες και διαπιστώσαμε ότι δεν είναι γερανοί αλλά γλάροι, οι οποίοι κατευθύνονται προς το γκαράζ του Δήμου, όπου αφού εξερευνήσουν το τοπίο κάνοντας μερικούς γύρους πολλοί προσγειώνονται εκεί ενώ άλλοι φεύγουν προς βορειοδυτικά. Πού πηγαίνουν; Μα στη χωματερή Άνω Λιοσίων, εκεί όπου θα βρεις περισσότερους γλάρους από όσους έχει η θάλασσα του Σαρωνικού!! Στο Περιστέρι πού προσγειώνονται, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα; Μα στο χώρο όπου υπάρχει ο μηχανισμός Σύμπτυξης ογκωδών αντικειμένων!! Όπως μας είπαν οι κάτοικοι της περιοχής, έχουν την υποψία ότι στο μηχανισμό αυτό δεν συμπιέζονται μόνο ογκώδη ξερά αντικείμενα, αλλά και οικιακά απορρίμματα, τα οποία κατά τη συμπίεσή τους, αφήνουν υγρά κι αυτά είναι που προσελκύουν τους γλάρους. Toυ Μιχάλη Κουντούρη - Από την Ε.Τ.Σ. Εμείς δεν είμαστε ενάντια σε καμιά προσπάθεια βελτίωσης που επιχειρείται και κατανοήσαμε από την αρχή την προσπάθεια του Δήμου για τη συμπίεση των ογκωδών αντικειμένων για να ελαττώνονται τα δρομολόγια προς τη Χωματερή, αν όμως γίνεται αυτό που καταγγέλλουν οι κάτοικοι δεν συμφωνούμε καθόλου κι αν γίνεται να σταματήσει αμέσως. Ακόμη δεν θα είμαστε αντίθετοι και με τη δημιουργία εντός της πόλης εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων, αλλά να γίνει όπως αυτό που έγινε στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν, και το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες κάθε μέρα!! Γκας Ξεκίνησε η κατασκευή νέου σύγχρονου σταθμού Στην οδό Κρυστάλλη, στην Τσαλαβούτα, δίπλα στο γήπεδο του Α.Ο. Περιστερίου ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου παιδικού σταθμού που προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 15 μήνες. Το έργο, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής θα καλύψει ανάγκες πολλών οικογενειών της πόλης μας. Απαραίτητη είναι όμως η κατασκευή και άλλων παιδικών σταθμών, γιατί οι ανάγκες των κατοίκων του Περιστερίου είναι πολλές και αυξανόμενες! Μ.Μπ. Να μεριμνήσουν οι αρμόδιοι! Η καταγγελία της συνδημότισσάς μας και άλλων κατοίκων στην περιοχή της Αγ. Τριάδας για τη δολοφονία από αδίστακτους αδέσποτων ζώων είναι, τουλάχιστον, πολύ σοβαρή! Οι αρμόδιοι του Δήμου για τα αδέσποτα ζώα πρέπει άμεσα να παρέμβουν, να ερευνήσουν το θέμα και να δώσουν ένα τέλος στην αποτρόπαια αυτή πράξη. Τα αδέσποτα ζώα της πόλης είναι και πρέπει να είναι υπό την προστασία και την ευθύνη του Δήμου! Μ.Μπ. Τιμή στους Εθελοντές Αιμοδότες και στους Ηπειρώτες του Περιστερίου Δια στόματος του δημάρχου Ανδρέα Παχατουρίδη ακούσαμε πως πολύ σύντομα θα τοποθετηθεί και θα «στολίσει» την πόλη, ασπίδα προς τιμήν των Εθελοντών Αιμοδοτών. Επίσης υποσχέθηκε πως θα τοποθετηθεί μνημείο αφιερωμένο στη «Γυναίκα της Πίνδου» προς τιμήν των Ηπειρωτών Περιστερίου. Με συγκίνηση άκουσαν τα νέα τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνική Σταυροφορία Περιστερίου και της Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου. Και αναμένουν να υλοποιηθούν! Μ.Μπ. Αποζημιώθηκαν πολίτες! Ο Άρειος Πάγος με απόφασή του υποχρέωσε το Δήμο Ηλιούπολης να καταβάλλει σε πέντε πολίτες αποζημίωση για τον τραυματισμό δύο εξ αυτών από την πτώση δέντρου και τις ζημιές που προκλήθηκαν σε δύο αυτοκινήτα. Στην απόφαση υπογραμμίζεται ότι «είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου ως «προς την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία χώρων πρασίνου, υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων και των δεντροστοιχιών που βρίσκονται εντός των εδαφικών του ορίων». Η αρμοδιότητα μάλιστα αυτή «αφορά και στη λήψη κατάλληλων μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στον προληπτικό έλεγχο της κατάστασης των μεγάλων δέντρων και σε περίπτωση διαπίστωσης κινδύνου πτώσης αυτών, στην επίκαιρη σήμανση του χώρου (τοποθέτηση κατάλληλης προειδοποιητικής πινακίδας, εκκένωση περιβάλλοντος χώρου, απαγόρευση διέλευσης πεζών και τροχοφόρων οχημάτων), καθώς και στην έγκαιρη αποκοπή του δέντρου, προκειμένου να μη διακυβεύεται η ασφαλής χρήση των κοινόχρηστων χώρων από τους πολίτες και να μην προκαλούνται υλικές ζημιές». Ας μεριμνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου για την κατάσταση των μεγάλων δέντρων, διότι όπως αναφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου η μέριμνα και ο έλεγχος! Μ.Μπ. Δεν γνώριζαν! Δεν ήξεραν!! Ο πρώην υπουργός Α. Σπηλιωτόπουλος δήλωσε σε κανάλι επικαλούμενος το λόγο της τιμής του, ότι δε γνώριζε την οικονομική κατάσταση της χώρας. Ήταν υπουργός από το 2007 ως το 2009, αλλά δε γνώριζε, δεν είχε επίγνωση της κατάστασης!!! Ο βουλευτής Γ. Γιακουμάτος δήλωσε σε κανάλι, ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης έλεγε ψέματα σε όλους για το έλλειμμα. Και κανείς δεν ήξερε την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Ήταν μέλος της κυβέρνησης Καραμανλή, αλλά δεν γνώριζε, του έλεγαν ψέματα!!! Δε γνώριζαν, δεν ήξεραν, αλλά αφού έβλεπαν πώς προχωρά η κατάσταση... γιατί δεν ρώταγαν; Και μετά που έμαθαν τι έκαναν; Μ.Μπ.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Ο ΠΥΡΡΟΣ» ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ «483 χρόνια σκλαβιάς έληξαν πριν από 100 χρόνια. Τα Ιωάννινα στις 21 Φεβρουαρίου 1913 παραδόθηκαν απ τον Εσάτ Πασά στον τότε διάδοχο του θρόνου Κωνσταντίνο. χαρακτηριστικά της περιοχής είχαν οχυρώσει την περιοχή του Μπιζανίου. Η ελληνική πλευρά γνωρίζοντας το «απόρθητο» του φρουρίου επιχείρησε κυκλωτική κίνηση για τον του 1ου ορόφου του ΚΥΒΕ Περιστερίου. Οι προσκεκλημένοι που τίμησαν την εκδήλωση ήταν αμέτρητοι και το κλίμα που δημιουργήθηκε ιδιαίτερα ζεστό και ευχάριστο. Οι Ηπειρώτες του Περιστερίου βρήκαν μια καλή ευκαιρία επαφής, επικοινωνίας και διασκέδασης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών κ. Κωνσταντίνος Γκούντας κόβοντας την πίτα ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, της Αντιπολίτευσης, των δημοτικών παρατάξεων, συλλόγων, φορέων τα μέλη και τους φίλους που παραβρέθηκαν να γιορτάσουν μαζί τους. Αναφέρθηκε στις δραστηριότητες και στο σημαντικό έργο που προσφέρει η Ένωση Ηπειρωτών προσπαθώντας να διατηρήσει ζωντανές τις ρίζες της με το παρελθόν. Παράλληλα τόνισε πως και εξ αιτίας των καιρών αλλά και των προτεραιοτήτων της κοινωνίας η Ένωση, «έχει άλλοτε τα πάνω της κι άλλοτε τα κάτω της... Παρά αυτά όμως σε γενικές γραμμές όλοι γνωρίζουν ότι η Ένωση Ηπειρωτών έχει σήμερα μια καλή παρουσία στα δρώμενα της πόλης, ιδιαίτερα με τα αξιοζήλευτα χορευτικά τους». Επίσης είπε ότι δίνουν την ευκαιρία όποιος θέλει να μάθει τους Ηπειρώτικους χορούς και γι αυτό μπορεί να απευθυνθεί στην Ένωση. Το σημαντικότερο σημείο της σύντομης ομιλίας του κ. Γκούντα ήταν όταν απευθύνθηκε προς τη Δημοτική Αρχή και ζήτησε να τοποθετηθεί στη πόλη του Περιστερίου τιμής ένεκεν ένα μνημείο αφιερωμένο στη «Γυναίκα της Πίνδου» που θυσίασε τη ζωή της στην ελευθερία του τόπου μας... Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης κόβοντας το Ο πρόεδρος Κ. Γκούντας καταθέτει στεφάνι Στην τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομος αποκλεισμό της και με γενική έφοδο που κράτησε 4 ημέρες παρά τις βαρύτατες απώλειες ανάγκασε του Τούρκους σε παράδοση.... Ήταν μεσημέρι της 21ης Φεβρουαρίου, πριν 100 χρόνια όταν ο Εσάτ Πασάς παρέδωσε την πόλη...». Αυτή την ιστορική ημέρα της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων γιόρτασαν τα μέλη και οι φίλοι της εργατικότατης και δραστήριας Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου «Ο ΠΥΡΡΟΣ» την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου Το πρωί τελέστηκε δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας και κατατέθηκε στεφάνι από τον Πρόεδρο της Ένωσης Κ. Γκούντα παρουσία της Δημοτικής Αρχής και εκπροσώπων δημοτικών παρατάξεων στην κεντρική πλατεία Δημαρχείου. Ακολούθησε η κοπή της πίτας στην αίθουσα εκδηλώσεων Ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομος χαιρετίζει την εκδήλωση. Δίπλα του ο Πρόεδρος της Ένωσης Κ. Γκούντας και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης κομμάτι από την πίτα, ευχήθηκε χρόνια πολλά με υγεία στους παρευρισκόμενους που όλοι μαζί τιμούν την εκδήλωση των Ηπειρωτών και στη συνέχεια έκανε μια μικρή αναφορά σε όλους τους συλλόγους της πόλης που κρατούν άσβεστη τη φλόγα της επικοινωνίας και της προσφοράς στη πόλη που ζουν, χωρίς να ξεχνούν τον τόπο τους. «Το Περιστέρι είναι μια κιβωτός γεμάτη Ελλάδα...» είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα υποσχέθηκε ότι το μνημείο Ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος Η πολιορκία κράτησε μήνες. Ο Ελληνικός στρατός έχοντας ελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη έριξε όλο το βάρος στην απελευθέρωση του μεγαλύτερου μέρους της Ηπείρου με κύριο στόχο την πόλη των Ιωαννίνων... Αετοράχη, Πέστα, Μπιζάνι. Περιοχές που βάφτηκαν με το αίμα χιλιάδων Ελλήνων στρατιωτών. Οι Τούρκοι εκμεταλλευόμενοι τα γεωγραφικά Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δ. Κελάφας Ο επικεφαλής της παράταξης «Περιστέρι Μαζί» Γ. Βαθιώτης Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα - Μάρκου της «Γυναίκας της Πίνδου» θα στηθεί σε κεντρικό σημείο της πόλης. Υπόσχεση που συγκίνησε και χειροκροτήθηκε! Στους νέους της πόλης αφιέρωσε το κομμάτι από την πίτα ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Δημήτρης Κελάφας, λέγοντας πως είναι σημαντικό για όλους να κρατάμε τις παραδόσεις. Ευχές για μια καλύτερη χρονιά που το αξίζουμε όλοι έδωσαν επίσης η Αντιδήμαρχος Περιστερίου κ. Μαίρη Τσιώτα, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών κ. Β. Τζούμας καθώς και άλλοι πολλοί εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων τονίζοντας πως οι Ηπειρώτες δεν ξεχνούν τον όμορφο τόπο τους όπου κι αν βρεθούν. Ακολούθησαν τα όμορφα χορευτικά τμήματα που είναι πραγματικά το κόσμημα της Ένωσης Ηπειρωτών και χόρεψαν αγαπημένους παραδοσιακούς χορούς. Στα τραπέζια είχαν ήδη σερβιριστεί Ηπειρώτικες πίτες που είχαν ετοιμαστεί με ιδιαίτερο μεράκι από γυναίκεςμέλη της Ένωσης, οι οποίες γεύθηκαν από όλους με μεγάλη όρεξη. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η Ένωση Ηπειρωτών Περιστερίου «Ο ΠΥΡΡΟΣ» ευχαριστεί θερμά τους Ηπειρώτες της πόλης, τα μέλη του χορευτικού και τους φίλους της Ένωσης που τίμησαν με την παρουσία τους στο ΚΥΒΕ την Κυριακή 17/2/13 την εκδήλωση που διοργανώσαμε για την κοπή της πίτας και για την επέτειο των 100 χρόνων ελεύθερης Ηπείρου. Η ενεργή συμμετοχή σας και η συνεχής παρουσία σας στα πολιτιστικά δρώμενα της Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου, μας δίνει δύναμη και θέληση να συνεχίσουμε με το ίδιο μεράκι τις ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε καιρούς που η κοινωνική και πολιτιστική συνοχή δοκιμάζεται. Το Ηπειρώτικο στοιχείο, με την ενότητα και τους σταθερούς συνεκτικούς δεσμούς που το διακρίνουν παραμένει πρωτοπόρο. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5 Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Οι γιατροί που επανδρώνουν και στηρίζουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του το Κέντρο Υγείας Περιστερίου, αποκαλύπτουν στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» δια στόματος του Ειδικού Παθολόγου και υπεύθυνου του Κέντρου Υγείας κ. Κωνσταντίνου Γιαλέρνιου, ότι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου τρέχοντος έτους, λήγουν οι συμβάσεις εργασίας που έχουν με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) με αποτέλεσμα να «απειλείται» η λειτουργία του Κέντρου Υγείας για το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι οι δημότες έδωσαν μεγάλο αγώνα για να λειτουργήσει... Το πρόβλημα, μας είπε ο κ. Γιαλέρνιος, έχει γνωστοποιηθεί στο Δήμο Περιστερίου, «Αττικό», ΔΥΠΕ, ΚΕΕΛΠΝΟ και Υπουργείο Υγείας και η απάντηση που δόθηκε προφορικά είναι, ότι «δεν θα κλείσει»... Αυτή όμως η απάντηση δεν διασφαλίζει επίσημα την πρωτοβάθμια περίθαλψη που προσφέρει το Κέντρο Υγείας της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αθήνας. Θα είναι πολύ βαρύ το πλήγμα για όλη την περιοχή αν αυτή την ώρα που οι πολίτες παλεύουν να επιβιώσουν, έρθουν αντιμέτωποι και με τον κίνδυνο ενός λουκέτου στο Κέντρο Υγείας Περιστερίου, γιατί εκεί καταφεύγουν εκτός των χρονίως πασχόντων ασθενών, άνεργοι, ανασφάλιστοι, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι με μικρά εισοδήματα, ενώ εμβολιάζονται δωρεάν και τα παιδιά των ανασφάλιστων οικογενειών και παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στην γενικότερη λειτουργία του, αποτελεί σημαντική μονάδα υγείας για τους κατοίκους και τους δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας. Το πνευμονολογικό, παθολογικό, παιδιατρικό, χειρουργικό, ψυχιατρικό, καρδιολογικό και το οδοντιατρικό τμήμα που λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά, εξυπηρετoύν κατά μέσο όρο τον μήνα περιστατικά. Υπάρχει επίσης δυνατότητα βραχείας νοσηλείας ατόμων με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται η περαιτέρω παραπομπή τους στα νοσοκομεία, τα οποία είναι ήδη υπερπλήρη. Έτσι μόνο το 3-4% των περιστατικών παραπέμπεται και αυτά είναι, καρδιοαγγειακά, εμφράγματα και τροχαία. Πρέπει να δοθεί υπεύθυνη και επίσημη απάντηση της Πολιτείας για το τι ακριβώς θα συμβεί ή δεν θα συμβεί με τη λήξη των συμβάσεων των γιατρών. Οι πολίτες δεν πρόκειται να επιτρέψουν να απομακρυνθούν οι γιατροί χωρίς να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Υγείας. Πληροφορίες και Υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Υγείας στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Περιστερίου «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». Το Σωματείο Εργαζομένων στο ΑΤΤΙΚΟ, φορείς και δημοτικές παρατάξεις που συμμετείχαν αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί κινητοποίηση την Τρίτη 5 Μάρτη. ΨΗΦΙΣΜΑ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ! ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ! Η δημόσια υγεία στην περιοχή μας βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση και στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης. Σε μια περιοχή που μαστίζεται από τη φτώχεια και την ανεργία, με παιδιά ανεμβολίαστα και υποσιτισμένα, με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα διαρκώς να αυξάνει λόγω της γενικότερης ανέχειας και υποβάθμισης των συνθηκών ζωής, το ΑΤΤΙΚΟ νοσοκομείο (όπως και τα άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής) αφήνεται στην τύχη του. Με την αθλιότητα των ράντζων να είναι καθημερινό φαινόμενο, με προσωπικό να υπολείπεται δραματικά, θέσεις εργασίας να μην προκηρύσσονται, κρεβάτια ΜΕΘ και χειρουργικές αίθουσες να κλείνουν, γιατροί και νοσηλευτές να βρίσκονται στα όρια της αντοχής τους. Αποκλειστικά υπεύθυνη για την κατάσταση που δημιουργείται είναι η κυβέρνηση, τα μνημόνια, η Ε.Ε., το ΔΝΤ και η πολιτική τους, που κλείνουν νοσοκομεία, δεν προσλαμβάνουν προσωπικό (έχουν απαγορέψει στην ουσία τις προσλήψεις στο δημόσιο με την αναλογία 1/10), περικόπτουν άγρια τις δαπάνες για την δημόσια περίθαλψη και το ΕΣΥ. Έχουν στόχο να καταργήσουν τις κοινωνικές παροχές και ότι απόμεινε από το δημόσιο, υπέρ των ιδιωτικών ομίλων και της επιχειρηματικής «ανάπτυξης». Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα δημόσια αγαθά (εκπαίδευση, συγκοινωνία, παιδική μέριμνα, παροχή ρεύματος και νερού, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες). Διεκδικούμε: 1) Αύξηση των δαπανών για τη δημόσια περίθαλψη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι υγειονομικές ανάγκες πάνω από τα κέρδη, την ανταγωνιστικότητα, το δημοσιονομικό σφαγείο της Ε.Ε., την εξυπηρέτηση των τοκογλύφων. 2) Όχι στους νέους οργανισμούς, που καρατομούν τη δημόσια περίθαλψη κατ εντολή του ΔΝΤ και της Ε.Ε. Κανένα νοσοκομείο, χειρουργική αίθουσα, κρεβάτι ΜΕΘ κλειστό. Καμιά κατάργηση ή συγχώνευση νοσοκομείου ή τμήματος. Αν αυτό παλιότερα ήταν «παράλειψη» σήμερα αποτελεί έγκλημα κατά του λαού, συμβάλλει στην υγειονομική γενοκτονία. 3) Να λειτουργήσει τώρα η μονάδα παίδων στο ΑΤΤΙΚΟ, μοναδική στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, Πειραιά και νησιών. 4) Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εδώ και τώρα. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει για τις τεράστιες ελλείψεις στην Ελλάδα των ανέργων, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Όχι στις συμβάσεις εκμετάλλευσης και δουλείας (ΜΚΟ, ΚΕΕΛΠΝΟ, επικουρικοί, μπλοκάκια). Καμιά απόλυση ή διαθεσιμότητα. 5) Να σταματήσει τώρα η αθλιότητα των ράντζων. Να ανοίξουν νοσοκομεία και κρεβάτια και Ο Πρόεδρος του Σωματείου Γ. Πλαγιανάκος και ο Γραμματέας Μ. Ρίζος όχι να μετατρέπουν τα υπάρχοντα νοσοκομεία σε αποθήκες ανθρώπων. 6) Δωρεάν υγεία για όλους. Για κάθε άνεργο, ανασφάλιστο ή μετανάστη. Καμιά πληρωμή συμπολίτη μας για εξέταση, νοσηλεία ή θεραπευτική αγωγή σε δημόσιο νοσοκομείο. Καμιά επιχειρηματική δράση στην υγεία. 7) Δωρεάν φάρμακα, εμβόλια, εξετάσεις σε ανέργους, ανασφάλιστους και τις οικογένειές τους. Απογευματινά ιατρεία αλληλεγγύης στα νοσοκομεία και ενεργοποίηση σε εθελοντική βάση των υγειονομικών για υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 8) Πλήρως στελεχωμένα κέντρα υγείας σε κάθε δήμο και δημοτικό διαμέρισμα, με ολοκληρωμένες δομές πρόληψης και όχι κέντρα πελατειακής εξυπηρέτησης. 9) Συνεφημέρευση άμεσα του ΑΤΤΙΚΟΥ με άλλο ή άλλα νοσοκομεία. 10) Υπερασπίζουμε τα δημόσια αγαθά ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και την εμπορευματοποίηση. Αποφασίζουμε: Εξόρμηση στο λαό της Δυτικής Αθήνας για την κατάσταση της υγείας και των νοσοκομείων στην περιοχή μας. Συγκέντρωση και κινητοποίηση Τρίτη 5 Μάρτη 5 μ.μ. Στις 6 μ.μ. ΞΕΚΙΝΑΜΕ από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι. ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ-ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ! Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ- ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑ- ΤΩΝ! ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π.Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΑΝΗ- ΣΥΧΗ ΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΠΕΤΡΟΥ- ΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕ- ΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΪΔΑ- ΡΙΟΥ «ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Αναφέρονται οι φορείς που δήλωσαν συμμετοχή έως χθες Τετάρτη 27 Φλεβάρη)

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α»

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» 12.04.2014 Κυρίες και κύριοι, Οι μέρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Η εποχή που βιώνουμε δεν είναι εύκολη για κανέναν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν.

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 26 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκθεση Εσόδων Εξόδων A Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ.82/2011 Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος Πρότυπα ΙωάννηςΓºΤσούλος ¾¼ ½ Συναρτήσειςπροτύπων Μετιςσυναρτήσειςπροτύπωνμπορούμενακάνουμεσυναρτήσειςοιοποίεςεκτελούντονίδιοκώδικα γιαδιαφορετικούςτύπουςδεδομένων όπωςπαρουσιάζεται καιστοεπόμενοπαράδειγμαºοιδηλώσειςσυναρτήσεωνμετηνχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7/4/20123 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 12 ο ακριτικό οδοιπορικό Υγείας: Κορυτσά - Καστοριά - Φλώρινα Ορεινό Μέτσοβο

Αθήνα, 7/4/20123 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 12 ο ακριτικό οδοιπορικό Υγείας: Κορυτσά - Καστοριά - Φλώρινα Ορεινό Μέτσοβο Αθήνα, 7/4/20123 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 ο ακριτικό οδοιπορικό Υγείας: Κορυτσά - Καστοριά - Φλώρινα Ορεινό Μέτσοβο Φάρμακα και υγειονομικό υλικό από τη συλλογή φαρμάκων του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής και του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ Στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), έχει τη δική του ιδιαίτερη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη :

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη : Αναρτητεα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Περιστέρι 22/07/2015 Α.Π.:128424 Σχετ.:80762,118294 Ταχ. Δ/νση: Τρώων

Διαβάστε περισσότερα

(Ε.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΒΕ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ «Η ΑΝΟΙΞΗ» ΚΑΙ Ο.Ε.Σ.Θ.)

(Ε.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΒΕ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ «Η ΑΝΟΙΞΗ» ΚΑΙ Ο.Ε.Σ.Θ.) ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ: 1. Τ.Ε.Ι. Σ.Μ.Υ. 2. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ (Ε.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΒΕ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. Κύπρου 68 Αργυρούπολη τηλ. 2132018700 fax 210-9902045 Αργυρούπολη, 13-3-2012 Αρ. Πρωτ. 7829 ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαξε τη ροή του Λεύκου ποταµού, η «Πράσινη ιαδροµή» του ηµάρχου Κατερίνης

Αλλαξε τη ροή του Λεύκου ποταµού, η «Πράσινη ιαδροµή» του ηµάρχου Κατερίνης Αλλαξε τη ροή του Λεύκου ποταµού, η «Πράσινη ιαδροµή» του ηµάρχου Κατερίνης Οικολογικό έγκληµα από την πρωτοφανή προχειρότητα των έργων της δηµοτικής αρχής Στις αρχές του τρέχοντος έτους, η δηµοτική αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 05/08/15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τις αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

συμβούλου, λοιπές αμοιβές 51.517,22

συμβούλου, λοιπές αμοιβές 51.517,22 ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΥΡΩ ΕΚΡΟΕΣ ΕΥΡΩ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Δωρεές 23.000,00 Αμοιβές Προσωπικού (μετά εργοδοτικών εισφορών) 120.000,00 Αμοιβές τρίτων (Λογιστήφοροτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν.

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Όπως όλοι ξέρουµε ο κύριος Χαν, ως Προϊστάµενος στη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδοµικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 1 ο /2010 Τακτικής Συνεδρίασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 23 η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Σαββάτο και ώρα 18:30 συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Καματερό 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Καματερό 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Καματερό 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Κε Πρόεδρε του ΑΣΔΑ, κοι Δήμαρχοι, κοι εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: 1 Ο Περί:<< Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2010>>.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: 1 Ο Περί:<< Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2010>>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ NΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 Τ.Κ. 171 21 ΤΗΛ.: 213.2025.922 έως 926 FAX: 210-9310408 e-mail: politistika@0149.syzefxis.gov.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. Κύπρου 68 Αργυρούπολη τηλ. 2132018700 fax 210-9902045 Αργυρούπολη, 13-3-2012 Αρ. Πρωτ. 7829 ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis Η υπέρβαση της κρίσης στον ΕΟΠΥΥ: ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ασφάλισης και της περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH, MSc, PhD, Αναστάσης Σκρουμπέλος BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 29-08-2012: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δήμο Παλλήνης Φλεβική Θρόμβωση Δήμος Παλλήνης Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας κος Αθανάσιος Ζούτσος κα Πόπη Ζινέλη κος Δημήτριος Χριστοδουλάκης

Στο Δήμο Παλλήνης Φλεβική Θρόμβωση Δήμος Παλλήνης Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας κος Αθανάσιος Ζούτσος κα Πόπη Ζινέλη κος Δημήτριος Χριστοδουλάκης Στο Δήμο Παλλήνης Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η Ενημερωτική Εκδήλωση που διοργάνωσαν για τη Φλεβική Θρόμβωση ο Δήμος Παλλήνης και το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013, στο Δημαρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 40069/04.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 40069/04.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 0069/0.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 03.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σύμφωνα με την ενημέρωση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 19/2/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 15630 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 43 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.587.960,31 για έργα ενταγμένα στον Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής

Θέμα 43 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.587.960,31 για έργα ενταγμένα στον Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 11 η Απόφαση υπ αριθ. 548/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-ΞΒΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-ΞΒΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ Τηλέφωνο : 2131500797

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε σχετικά με τα θέματα που αφορούν το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Δ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΕΚ 2466/Β/4-11-2011 Aθήνα 10/10/2011 Αριθμ. Πρωτ.Υ4δ/Γ.Π.οικ.110076

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. Κύπρου 97 & Χρυσοστόμου Σμύρνης Αργυρούπολη τηλ. 210-9959440 fax 210-9959939 Αργυρούπολη, 16-3-2011 Αρ. Πρωτ. 6337 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη»

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Η Στήριξη» Δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 Προς: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βέροια, Τ.Κ. 59100 Πληροφορίες: Π. Ζαχαρόπουλος Τηλ.: 23313 50587

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 17 o Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών προϋπολογισμού Π.Ε. Πειραιά οικ. Έτους 2013.

Θέμα 17 o Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών προϋπολογισμού Π.Ε. Πειραιά οικ. Έτους 2013. Συνεδρίαση 48 η Απόφαση υπ αριθμ. 1877/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινο» σχολείο με λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά

«Πράσινο» σχολείο με λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά 50 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗΣ «Πράσινο» σχολείο με λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά Στον αυλόγυρο του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου της Γαλήνης ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ο κήπος των μικρών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων.

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε Τ Ο Σ: 2013 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι γνωστό οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα μας προέρχονται κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.414.426,00 για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Δ τριμήνου 2013

Θέμα 1 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.414.426,00 για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Δ τριμήνου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 61 η Απόφαση υπ αριθμ. 2581/2013 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα