ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1283, ΤΙΜΗ 0,30 d 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Ο ΠΥΡΡΟΣ» ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ Σελίδα 11 Aπόψεις και Σχόλια Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδα 4 AΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Σελίδα 7 ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥΣ H ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ H EΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.) Σελίδα 12 ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σελίδα 17 Σελίδα 15 Σελίδα Σελίδα 3 Σελίδες ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Το Κέντρο Υγείας Περιστερίου, για τη δημιουργία και λειτουργία του οποίου δόθηκαν για χρόνια «αγώνες» από την τοπική κοινωνία, έχει βασικό και σημαντικό ρόλο στην παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους πολίτες του Περιστερίου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αθήνας. Ο «Ελεύθερος ΔΙ- ΑΛΟΓΟΣ» αποκαλύπτει ότι στα μέσα Απριλίου λήγουν οι συμβάσεις εργασίας ιατρών με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Άμεση είναι η ανάγκη διασφάλισης της συνέχισης της λειτουργίας του Κέντρου και η τυπική απάντηση από τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία του Κέντρου, διότι όπως ενημερωθήκαμε υπάρχει ως τώρα απάντηση μόνο... προφορικά!!! Με το θέμα πρέπει να ασχοληθεί άμεσα και η διοίκηση του Δήμου Περιστερίου, ώστε να μην υπάρξει ούτε ώρα καθυστέρησης ή διακοπής στη λειτουργία του Κέντρου! 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Στη Σελίδα 5 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 28 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 ¾ ¾ ` À ` ¾ ¾`»¾ˆ åùûìüì Ñ ÔÌåÚ àú Ü ÆØÞÌ ÙªÓÌØ ØæÌ ØÖÚ ÞØØ Ú ÖÜ Ì ÙÌ ÌØÌ àóâôö Ù åû ÞàØåÚ Ü Øâ- ÛÌÚ Ñ ÓæÔÖ ÜÖ ÙÛÜÔÖÓ ÑÖçÚ Û Ô ØÖÙà Ѫ ÝØÖÜØÆ ÛÖÜ; ˆ- ÆØÞÖÜÔ Ñ ÛâÛÖ Ö âûìú ÒÒÆ ÓæÔÖ ÖÜ ÌÓÝ Ôå ÖÔÛ ÑÆˇÌ ÞØæÔ. ¾ Òæ ÖÚ ÛÖÔ ØæÌ ØÖ Û Ú ¾ÜØÖÜ ÖÜÆ Ú ÖÙâ»ÖÜÞåÑ Ö Ö ÖåÖÚ âøø ßÌ ÛÖ ÖÒÜÛÌÒâÚ ØÖÌ Ø Ñæ Óâ ØÖ ÓÌ Û Ô ÑØ Éª Ì å ÒàÙ Ñ ÛÖ Ö- ÒÜÆØ ˇÓÖ ØÖÙà Ñæ Ô ÓÌåÔÌ ÙÛÖ Ò æ Ù åû ÛÖÜ æ ÖÜ ØÑÌÛÆ ÞØæÔ ÓâÔÌ ÓÌ Û ÜÔ åñ ÛÖÜ ÌÔØ ØÖÙÝâØÌ ÛÖ 90% ÛÖÜ Ó ÙˇÖç ÛÖÜ ÙÛÖÜÚ ÝÛàÞÖçÚ ÑØ - ÛØÔÛ Ú ÓæÔÖ ÛÖ 10% ÛÖÔ Ì ÜÛæ ÛÖÜ. ØÆÒÒ Ò Õ Ö Ö ØÔÛ Ú ÛÖ ÞæÓ ÛÖÜ Ñ ÒÒ ÌØ Ìå ÞØÜÙÆÔˇÌÓ Ñ Û ÖÜÒÆ ÙÛ Ú ÛÖ ÑâÚ ÖØâÚ. åô 77 ÞØÖÔØÔ Ñ æû Ô ÔâÒ ÉÌ Û Ô ÌÕÖÜÙå ÛÖ 2010 ÌØ ÖÜÙå ÛÖÜ ÔÌØÞæÛ Ô ÙÌ 1800 ÖÒÆØ. åô ÒæÚ, ÖÒç ÓÖÝ ÒªÚ ÙÛ ÞØØ ÛÖÜ, ÌÔ ÝÖØÆ ÖÛâ Ø ÉÆÛ Ñ Ù ÔåàÚ ÑÖÜÙÛÖçÓ. æùö Û 9/10 ÛÖÜ Ó ÙˇÖç ÛÖÜ Û ˇâÛÌ ÙÌ Øæ Ø ÓÓ Û ÙÛâ Ù ÛàÔ æøàô. ÖÒ Û Ñª ÛÖÜ»ÖÜÞåÑ Þ Ø ÑÛ Øå ÌÛ ÙªÓÌØ æ âô Ìå ÖÚ Ø ÖÙ ÙÛ ÙÓÖç Þ Ó ÒØÔ ÛæÔàÔ ÖÜ ÝâØÔÌ Û Ô ¾ÜØÖÜ- ÖÜÆ Û Ú Ö Ý ÒÌÒÌçˇÌØÌÚ ÞØ- ØÌÚ Û Ú Û Ô ÑªÚ ÓÌØ ÑªÚ. ¾ å ÖÚ Ü ÖÙÛ Øå Ì àú Ô ÒÌ ÛÖÜØ ªÙÌ ÙàÙÛÆ ÓÖÑØ Ûå Øâ Ì Ö ÌÑÒÌ ÓâÔÖ âûìú Ô âþöôû Ì ÒªÕÌ Ú. âøì àú Ö ÛØæ ÖÚ àªú ÛÖÜ ÌåÔ ÙÜÔªˇ - ÙÛÖÚ, ÒâÌ æóàú àú ØæÑÌ Û Ñª ÛÖÜ æý Ù ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô ÖÝç Ì Û Ú å ÌÚ Û Ú ÌÕÖÜÙå Ú Ñ ÛÖÜ ÒÖçÛÖÜ Ø ˇâÛÖÔÛ Ú âô æýˇì Ó ÛÖÜ ØàÓ åöü Ý - ÒæÙÖÝÖÜ `ÌÔâÑ : ß ÛàÞæÚ ÌÔ ÌåÔ ÌÑÌåÔÖÚ ÖÜ âþì Òå, ÒÒÆ ÜÛæÚ ÖÜ ˇâÒÌ ÌØ ÙÙæÛÌØ ý. åôìû àú ÜÛª Û ÝØÆÙ ÛÖÜ `ÌÔâÑ ÌåÞÌ Ñ ÛÆ ÔÖÜ Ö ÌÔ ÑæÚ Ø ÓÓ Ûâ Ú ÛÖÜ ˆ. ¾ ÑÖÔÖÓ ÑØÔ Ñ.»âØ ÖÚ æû Ô Ìå Ì àú Ö Ñ ÛØ- ÛÌØÖÚ Ó ÙˇæÚ ÛàÔ 586 ÌÜØØ ÌåÔ ØÑÌÛÆ Ñ ÔÖ Ö Û ÑæÚ Ö æûì Ó Ú â àùì Ô Ñ Û ÒÆÉÖÜÓÌ àú Øâ- Ì ÑÜÉâØÔ Ù Ô ÛÖÔ ÓÌ ØÙÌ ÓâÞØ Ñ 20%. æóàú ˇ ªˇÌÒ Ô ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÕâØà Ô Ö ÌÔ Òæ à ÑçØ ÖÚ ÌÞæÛ Ô Ô ˇâÙÌ ÛÖ Ó Ùˇæ ÛÖÜ ÙÛÖÜÚ ÝÛàÞÖçÚ (æ àú Ö»ÖÜÞåÑ ) ÑØ - ÛØÔÛ Ú 586 ÌÜØØ. Ó ÖØÖçÙÌ Ô ªÙÌ âùûà Ó ÌÉ ÖÓÆ ; æ àú Ñ Û ÒÆÉ ÛÌ Ö `ÌÔâÑ Ô - ÝÌØæÛ Ô ÙÛÖ ˇ ÔÆÙ ÓÖ ÓÆØÛ Ó Û Ú ÒÌÖÔÌÕå Ú. `Ì ÓÖÙ Ö ØÆÝÖ ÛÖÜ BBC ÖÜ Ì ÙÑâÝÛ ÑÌ ÛÖÔ ÖÙâ»ÖÜÞåÑ ÙÛÖ ÝÛàÞ Ñæ ÛÖÜ Ù åû, Ìå Ì Û ÌÕªÚ: ß» ÖØÌå Ô Ý åôöó Ù Ô âô Ú ÌÑÑÌÔÛØ ÑæÚ âøöú ÒÒÆ Ô ˇâÒÌ Ú Û ÙÑâß ÓÖÜ ÆÑÖÜÙâ ÓÌ. æû Ô Ö âûìú ÛÖÜ ÑæÙÓÖÜ Ó ÒÖçÔ É ØÙ Ó ÔÆ ÛÜÕ Öç É Ùå Ì- Û ÜÛª ÔÆ ÛÜÕ ; Ùå ÌÛ ÙÛÖ Ô ÌÕàˇÌåÛ Ö ÑæÙÓÖÚ ÙÌ Ó Ñª Ñ Û ÔÆÒàÙ ˇØÔ ÓÌ ÖÛâÒÌ- ÙÓ ÙÛ ÙÜÔâÞÌ Ô ØÖÑ ÒÌåÛ Ö ÑÖÔÖÓ Ñª ÑØåÙ æ àú ÜÛª ÖÜ ÖçÓÌ ÙªÓÌØ ý.» ÒØÔÛ Ú ÛÖÔ Ì ÜÛæ ÛÖÜ Ìå Ì: ß âôì àú ÌåÓ âô Ú ÝÛàÞæÚ ØæÌ ØÖÚ. ÛàÞÖå ÌåÔ ÜÛÖå ÖÜ Ì ˇÜÓÖçÔ æòö Ñ ÌØ ÙÙæÛÌØ, ÌÑÌåÔÖ ÖÜ ÌÔ âþöüô ÖÛâ ØÑÌÛÆ. Ø Ì âòìõ Ô Ó Ô âþà ÖÒÒÆ Ü ÆØÞÖÔÛ ØÙÛÌ Ô Ó ÖØØ Ô ªÙà æ àú ˇâÒà ÓÌ ÛÖ 1/10 ÛÖÜ Ó ÙˇÖç ÓÖÜ.ý(`.`. ÑÆ ÖÜ 970 ÌÜØØ). âþû ÑÌ ÙÝÖ Øª ÑØ Û Ñª æû Ô ÙÌ Ó ØÖÙ ÆˇÌ Ô Ñ Û ÖÒÌ- ÓªÙÌ ÛÖ Ò ˇØÌÓ æø Ö Ô ØÑàÛ ÑØÔ -âô æ Û ÓÌ ÒçÛÌØ ØÖÉÒª- Ó Û Û Ú ÞØØ Ú- ÔÖÓ ÓÖ Öå ÙÌ Û ÞØªÙ Ô ÑªÚ ÑÆÔÔ É Ú ØÖ- Ùà Ѫ ÞتÙ, ÓâÛØÖ ÖÜ ÓâÞØ ÙªÓÌØ â àùì Ñ Ø ÖçÚ. - ÙÛÌçÌ àú Þت٠ÑÆÔÔ É Ú ÌÔ ÌåÔ ÛÖ Ö Ô ÙÜÞ Û Ñæ ØæÉÒ - Ó. Ö ÓÌ ÆÒÖ ØæÉÒ Ó ÓÌ Û Ú ÖÒâˇØ ÌÚ ÙÜÔâ Ì ÌÚ ÌåÔ ØÆ- ÔÖÓ ÑåÔ Ù Ô ØÑàÛ ÑØÔ, Ö ÛÌØÆÙÛ ÖÚ Û åøöú Ñ Ì ÑÒ Ó Û - ÑæÛ Û ÖÜ Û ÙÜÔÖ ÌçÖÜÔ. ÜÛæÚ ÌåÔ Ö ÖÙâ»ÖÜÞåÑ Ö ÝÛàÞæÛÌ- ØÖÚ ØæÌ ØÖÚ ÞØØ Ú ÔÆ Û Ô ˆÝªÒ Ö. æùö ÓÌ ÆÒ ªÞ Ù Ñ æ- ÙÖ ÛæÚ ˇ ªÛ Ô Ö ÖÒ Û ÑæÚ ÙÛ Ô ÒÒÆ Ô ØÖÙâÝÌØÌ Û 9/ 10 ÛÖÜ Ó ÙˇÖç ÛÖÜ Ù ÜÛÖçÚ ÖÜ ÖÜÔ ÙÛ æø Û Ú ÝÛØÞÌ Ú -Ñ Ö ÑÆÛà- Ù ÜÛÖçÚ ÖÜ ÌåÔ Ó ÑØÖÞØæÔ ÆÔÌØ Ö (Ñ Ó ÒÆÓÌ ÆÛÖÓ ) Ù ÜÛÖçÚ ÖÜ ÜÔ ÛÖçÔ Ô Ò ØØÙÖÜÔ ÝæØÖÜÚ Ñ Þ ØÆÛÙ ÓÌ ÆÓÌÙÖ ÑåÔ ÜÔÖ Ô ÛÖÜÚ Ñ ÛÆÙÞÌ ÌÝÖ- Øå ÛÖ Ù åû Ñ Ô ÉØÌˇÖçÔ ÙÛÖ ØæÓÖ Ó å ÓÌ Û Æ ÛÖÜÚ; ÜÙÛÜÞØÚ ÌܡçÔÖÓ ÙÌ ØÛ Ó ÑÖÜæÔÛàÔ.»æÔÖ âô Ú ÖÒ Û - ÑæÚ âùñüßì ÓÌ Æ ÙÛ ØÖÉÒª- Ó Û ÛàÔ ÒÒªÔàÔ Û Ú Ì ÖÞªÚ ÛÖÜ. âˇìùì Ñ ÜÛæÚ ÖÒæÑÒ ØÖ ÙÞÌ- æô ÛÖ Ó Ùˇæ ÛÖÜ Û Ô ÌÔåÙÞÜÙ ÛàÔ æøàô, â ÙÌ ÙÌ ÝÛàÞ Ñæ ÓâØ ÙÓ ÞàØåÚ Û ÒâÝàÔÖ, ÑÖ - ÓæÛ Ô ÆÔà ÙÌ ØÆÔÛ Ö ÌÑÙÛØ - ÛÌå Ú, âûøà Ì ÙÜÔªˇàÚ ßàÓå Ñ ÌÒ âú Ñ âˇ ÔÌ ÆÓ ÛàÞÖÚ. ÜÛæÚ ªÛ Ô Ö ÑæÒ ÖÚ Ò - ÙÛªØ Ú. ¾ íòò ÔÌÚ ÛÖÔ Æ Ù Ô ÌÔØ Ö» ÑØ Ù ÆÛÌÚ â Ô Ô ÔÌØæ ÙÛ æôöóæ ÛÖÜ Ûå æû Ô ªØˇ Ô ÕÌØ àóâôö æ Û Ú Þ ÓâÔÌÚ - ÛØå ÌÚ ÛÖÜÚ ÓÖåØ ÙÌ Ô Ñ ÒÒ ÌØ ªÙÖÜÔ. åó ÌØåÌØ ÖÚ ÓÌÛÆ æù ÞØæÔ ˇ ÌÓÝ Ô ÙÛÌå ÖÒ Û ÑæÚ Ù Ô ÛÖÔ Ò ÙÛªØ ª Ù Ô ÛÖÔ ÖÙâ»ÖÜÞåÑ. æóàú ÖÜ É ÆÙÛ Ñ. íô Ú ªÓ ØÞÖÚ ÑÖÒÖܡÌå Û ÉªÓ ÛÆ ÛÖÜÚ ˇâÛÖÔÛ Ú ÖÒæÑÒ ØÖ ÛÖ Ó Ùˇæ ÛÖÜ ÛÖ ÙÜÙÙåÛ Ö ÛàÔ ÝÛàÞØÔ ÛÖÜ ªÓÖÜ ÛÖÜ. ØæÑÌ - Û ÛÖ ªÓ ØÞÖ ÌØ ÛÙ ÔåÖÜ ( Ì Ø ÆÚ) Ñ. ¾ˆ µ!! µ¾ˆµ À ¾ ÖÜ Ì Ì ÖØÛÖÜÔ ÔÖ Ø ÔÛÙÌ ÙÑÖ Ì ØÔÛ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ú 10 ¾ÑÛàÉØ ÖÜ ÛÖ 1813 ÙÛ ÀÖÔÑÖÒ ÑÖÔÛ ÙÛÖ» ÖÜÙÌ ÛÖ Û Ú Û Ò Ñ Ì ˇ ÔÌ ÙÛ Ú 27 ÔÖÜ Ø ÖÜ ÛÖ 1901 ÙÛÖ» Ò - ÔÖ. Û ÒÖÚ ÓÖÜÙ ÑÖÚ ÙÜÔˇÌ Û Ú Ñ Ì Ô Ú Ö ÛÖÜÚ Ù ÓÖÛÌ- ØÖÜÚ ÙÛÖ Ì ÖÚ Û Ú Ö ÌØ Ú. ¾ ÛÌ Ø Ú ÛÖÜ Û Ô ÖÑÛ Û Ú Ô ÖÞÌ ÖÜ, ÝÛàÞÖÚ Ñ Ø Ó- Ó ÛÖÚ. Ó ÛÌ Ø ÛÖÜ ÖÜ Û ¾ÜÛ Ô Û Ô Ì Ù Ú Ø ÓÓ Û Ö Ó ÑØÖÚ ØÖÜÙ ÙÌ Ó Ñ Û Ò ÑÛ Ñ ÑÒ Ù ÙÛ ÓÖÜÙ - Ñ Ñ Û Ô Ì Ô Ò ÖÓ Ò - ÛÖ.» ÌÜÖÛ Ô Ö Ñ ˇÌ ÞÖ Û Ú ÓÖÜÙ Ñ Ú ÖÜ ÑÖÜ Ì. Ö ÓÖÜÙ ÑÖ ÛÖÜÚ Û Ò ÔÛÖ ÛØ É ÕÌ Û Ô ØÖÙÖÞ ÛÖÜ ÔÛÖÔ Ö» - ØÌ ÛÙ, ÌÔÖÚ ÒÖÜ Ù ÖÜ Ì Ó ÖØ Ñ ÌØ Ù ÛÌ ÞÔ ÓÖÜÙ ÑÖÜ. Ü- ÛÖÚ ÛÖÔ ÌÔˇ ØØÜÔÌ Ñ ÛÖÔ ÉÖ - ˇ ÙÌ ÙÛ Ú Ù ÖÜ Ì Ú ÛÖÜ. `Û 23 ÞØÖÔ ÛÖÜ Ó Ò ÙÛ Ì ÔÌ ÌÜ- ˇÜÔÛ Ú Û Ú Ý Ò ØÓÖÔ Ñ Ú ÛÖÜ» ÖÙÌ ÛÖ. Ö 1839 ØÖÜÙ ÙÛ ÑÌ ÙÛ `Ñ Ò ÛÖÜ» Ò ÔÖÜ ØàÛ ÛÖÜ Ö ÌØ ß¾Ó Ì ØÛÖý. Ö 1840 ØÖÜÙ ÙÛ ÑÌ ÑàÓ Ñ ÛÖÜ Ö ÌØ ß» ÓÌ Ø Ù ÒÌ Úý, ÞàØ ÚÖÓàÚ ÓÌ Ò Ì ÛÜÞ. Ö 1842 Ö ÌØ ÛÖÜ ß Ó ÖÜ ÑÖ ÉÖÜÞÖ ÖÔÖÙÖØý Ù ÓÌ àùì ÛÌ- Ø ÙÛ Ì ÛÜÞ Ñ ÖÛÌ ÒÌÙÌ Û Ô ØÞ Û Ú ˇØ ÓÉÌÜÛ Ñ Ú ÛÖÜ ÙÛ Ö ØÖÓ Ú. `Û Ì Ø ÛÖÜ Ô Û ÛÖ ÌÖ, Û Ô ÛØ, ÛÖ Ò Ö, Û Ñ ÖÙÜ Ô Ñ Û Ô ÌÒÌܡÌØ. ÒÌ ÖÔ ÓÌ Û ˇÌÓ ÛÖÒÖ ÛàÔ Ì Ø àô ÛÖÜ ÌÔˇ ØØÜÔÌ Û Ô ÖÒ Û Ñ Ì ÔàÙÌ Û Ú Û Ò Ú, Ñ ˇàÚ Û Ô ÌÓ ÔÌÜÙÓÌ Ô Ö ÛÖ ÙÛÖØ ÑÖ ØÌÒˇÖÔ Ñ Ø - ÙÛ Ì ÌÔ Ì ÜÓÌ Ô ÓÌ ÌÔÛÜ à- Ù Ñ ÞÖØà Ñ.» Ò ÙÛ - ÑÖÜ ÖÛ Ô ÛÖÛÌ Ñ ÛÖ ÙÜ Ôˇ Ó ßViva VERDIý. Ø ÒÒ Ò ÔÌÛ Ôà- ÙÛÖÚ Ñ ÛÖÚ Ñ ÌÑÛÖÚ ÛàÔ ÙÜÔÖØàÔ Û Ú Û Ò Ú ÓÌ Û Ú Ö ÌØÌÚ ß ÖÓÉ Ø Ö ý, ÛÖÔ ß Ø- Ô Ô ý, ß ÛÛ Ò ý, ß ÖÜ» Ò- ÒÌØý, ß» ÑÉÌˇý.»ÌÛ ÛÖ 1850 ÔàØ ÙÌ ÛÌØ ÙÛ Ì ÛÜÞ ÓÌ Û Ú Ö ÌØÌÚ ßÀ ÑÖÒÌ ÛÛÖý, ß ØÖ- É ÛÖØÌý. ß Ø É Û ý, ß` ÑÌÒ - ÑÖÚ Ù ÌØ ÔÖÚý, ß ÖØÖÚ ÛàÔ»ÌÛ ÝÓ ÌÙÓÌ ÔàÔý, ß Ü Ô Ó ÛÖÜ Ì ØàÓÌ ÔÖÜý, ß ÖÔ Ø- ÒÖÚý. Ö ÌØ ÛÖÜ ß ÔÛ ý ØÖÜÙ ÙÛ ÑÌ ÙÛÖ ØÖ Û Ì Ñ Ô Û Ú àøü Ú ÛÖÜ `ÖÜÌ. Ì ÛÜÞ Ú ÖØÌ ÛÖÜ ÙÜÔÌÞ ÌÛ ÛÖ 1887 ÓÌ Û Ô Ö ÌØ ß¾ˇÌ ÒÒÖÚý. Ì Ø Ö Û Ú 26 Ö ÌØÌÚ ÖÜ Ó Ú ÑÒ ØÖ ÖÛ ÙÌ Ì Ø ßÌ Ñ ÌÑÑÒ Ù ÙÛ Ñ ÓÖÜÙ Ñ ÓÌ ÑÖ- ØÜÝ Ö ÛÖ ßÀÌ ÑÉ ÌÓý. Ù Ú ÛÌØÖ ÌÔ ÝÌ ØÖÔ ØÖÜ- Ù ÖÜÔ Ñ Û ß Ì ÙÙÌØ ÌØ ÑÖÓÓ Û ý. ÑØ ˇ ÑÌ ÛÖÔ Ñ ÒÖ ÛÖÜ Þ Ø ÑÛ Ø Ñ Û Ú ˇÖ- ÌØ ÌÚ ÛÖÜ. Ø Ó ÛÖ ÖÛ ÙÌ Û Ô ÔÌ ÌØÙ Ñ ÒÌ ÛÖÜØ ÌÔÖÚ ÔÖÙÖÑÖÓÌ ÖÜ Ñ Ó ÖÜ Ø ÙÌ Ì Ô Ô ¾ ÑÖ Ô ÜÙ Ú ÛÖÜÚ Ô Õ Ö ˇÖÜ ÔÛÌÚ ÓÖÜÙ ÑÖÜ Ú, ÙÌ Ó ÑØÜ Û ÛÖÜ Ö Ö ÖÜ Û Ý ÑÌ Ñ Ö ÖÚ. Ì ˇ ÔÌ Ü ÙÛÌØ Ö É ØÜ Ì ÑÌÝ Ò ÑÖ Ì Ì ÙÖ Ö. `Û Ô Ñ Ì ÛÖÜ ØÌÉØÌ ˇ ÑÌ Ò ˇÖÚ ÑÖÙÓÖÜ àú Ü ÙÛ ÛÖ ÝÖØÖ Û Ó Ú Ñ Ô ÔàØ Ù Ú ÛÖÜ Ì Ø- ÖÜ ÛÖÜ.» Ò ÙÛ Ù ÖÛØ ÖÜ- ÖÜ Ù Ô ÛÖ ßVa Pensieroý, ÖÜ Ì ÔÌ Ø ÖÛÌØ Ü ÓÔÖÚ Û Ú Û Ò - Ñ Ú ÌÔÖÛ Û Ú. Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñ Ì Ô - ÑÖÒÖܡ Ø Ù ÛÖÜ: ßÖ ÖÒ Û ÑÌ Ú Ì ÓÌ ÝÖÉ ÖÜÔ. ØÌ Óà Û Ó - Ù ÒÒÖ ÖÕ Ñ Û É. ÙÛÌÜ à ÑØ ÔÛ àú Ö ÓÌ ÒÖÝÜ ÌÚ ÒÒ ÖÜÔ Û ÓÖØÝ ÛÖÜ ÑÖÙÓÖÜ. µ Ûà Ö ÌÑÌ ÔÖÜÚ ÖÜ ÑØ ÛÖÜ Ô ÙÛ ÞÌ Ø ÛÖÜÚ Û Ú Ü ÖˇÌ ÙÌ Ú ÛÖÜ Ò ÖÜ, Ô Ì Ô ÖÒ ÛÌÚ ÓÌ ÒÖ, ÓÌ ÙÜÔ Ùˇ Ù Ñ ˇ ÑÖ- ÔÛÖÚ Ñ ÓÌ ßÖ Û Ó ÖÛ Û ý. ÓÖÜÙ Ñ ÛÖÜ ÓÌ ÒÖÜ ÜÛÖÜ Û ÒÖÜ ÙÜÔˇÌ Û ÛÖÜ ÀÖ- Ó ÔÛ ÙÓÖÜ ÙÝ ÒàÚ Ì ÞØ Ì Ö Ì ÌÛÌ ÖÜÚ Ô ÔÌ ØÞÌÛ ÙÛÖ ÓÖÜÙ ÑÖ ØÖÙÑ Ô Ö, Û ÙÌ ÜÛÖ ÉØ ÙÑÌÛ Ì Õ Ø- ÑàÚ. ˇÌ ÌÑÛÌ ÒÌÙ ÛàÔ Ì Ø àô ÛÖÜ Ì Ô ÜÔ Û Ñ Ì Ñ Ø. Ì Ø ÛÖÜ ÓÌ Û Ô ÓÌÒà ÑÖÛ Û Ñ ÌÑÝØ ÙÛ ÑÖ- Û Û ÛÖÜÚ ÖÜÔ Û Ú ÞÖØ Ì Ú Û Ú ÔˇØà Ô Ú ßÜÞ Ú. Ì ÛÖÚ ÙÜÓ Ò ØàÔÖÔÛ 200 Ì Û Ö Û Ì ÔÔ Ù ÛÖÜ Ñ ÙÛÖ»Ì ØÖ»ÖÜÙ Ñ Ú ØÖÜÙ ÙÛ ÑÌ Ö- ÌØ ÛÖÜ ß` ÑÌÒ ÑÖÚ Ù ÌØ - ÔÖÚý ÙÌ ÙÑ ÔÖˇÌÙ ÛÖÜ Û ÒÖÜ ÙÑ ÔÖˇÌ Û ÀÌÔ ÛÖ ÔÌ Ò Ñ ÓÌ Û ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÌˇÔÖÜ Ú Ì - Ì ÖÜ ÒÜØ ÑÖÜ Ú ÌØÓ ÔÌÜÛÌ Ú. ¾ Û ÒÖÚ ØÞ ÓÖÜÙ ÑÖÚ À - Ñ ØÔÛÖ»ÖÜ Û ÛÖÔ ˇÌàØÌ ÓÖÜ- Ù ÑÖ Û Ú µà Ú Ñ Ô ÝÌ ØÌ Û ÌÕ Ú: ßÌ Ô Ì Ô Ú ÙÜÔˇÌ Û Ú Ö- ÒÜ ÛàÚ Ñ ÔÖÚ Ô Ö ÜÓÔàÙÌ Ñ Ô Ó Ò ÙÌ Û ˇ Ñ ÛÖÔ ÖÔÖ Ó Ú, Û Ú ÌÜÞÌ Ú Ñ Û ÌÒ ÛÛàÓ Û Ó Ú Ñ ÜÛÖÚ Ì Ô Ì Ô Ú Ö ÛÖÜÚ ÒÖ ÖÜÚ Û Ú ÑÖÙÓ ÖÛ Û Ú ÛÖÜ : ˇ Ì Ô ÔÛ Ì Ñ ØÖÚ.¾ÙÖ Ö ÔˇØà- ÖÚ Ì ÞÌ Û Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñ Ñ ÌÔ ÓÖ Ì ÓÌ Û Ý ÖÜ Ø ÛÖÜ <`Û Ø ØÌÑ>, Ñ ˇÌ ÌÔ ˇ Ô Ñ ÒÜ ÛÌ ÙÛ ÓÖÜÙ Ñ ÛÖÜ Ì ØÔÛ Ó ÑÖÜÉÌ ÔÛ Ø - ÖØ Úý. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Σκουπιδότοπος της Αττικής η Δυτική Αθήνα!! Ο πρόεδρος του Δ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, απέρριψε το αίτημα του Δήμου Μαραθώνα, ο οποίος ζητούσε να εκδώσει προσωρινή διαταγή για να παγώσει την προκήρυξη του διαγωνισμού για μελέτη, κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού Αττικής. Είναι η γνωστή και πολυπροβεβλημένη υπόθεση από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ εδώ και κάποια χρόνια. Κανείς δεν θέλει σκουπίδια στην περιοχή του, τα πηγαίνει όμως σε άλλη περιοχή (βλέπε Άνω Λιόσια), λες και στη Δυτική Αθήνα δεν κατοικούν άνθρωποι, ή μπορεί και να τους θεωρούν Β Κατηγορίας! Δεν είναι σκληρό αυτό που γράφουμε, είδαμε επί τέσσερις μήνες σε καθημερινή βάση να περνούν τη λεωφόρο Φυλής σκουπιδιάρικα απ όλες τις γωνιές της Αττικής, από το Λαύριο π.χ. το οποίο απέχει γύρω στα 100 χιλιόμετρα από τη χωματερή των Άλω Λιοσίων και απ όλες σχεδόν τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής και αναρωτηθήκαμε: πόσα καύσιμα ξοδεύουν την ημέρα αυτοί οι Δήμοι, πόσες φθορές πληρώνουν για την επισκευή των απορριμματοφόρων από την επί πολλές ώρες χρήση τους και τέλος μέτρησαν ποτέ πόσο επιβαρύνουν το περιβάλλον με τη μακρά πορεία τους; Αλλά στην Ελλάδα, όλοι θέλουμε να μην υπάρχουν σκουπίδια στους δρόμους κι ας πάνε στις γειτονιές του διπλανού Δήμου. Όλοι θέλουμε τη λαϊκή αγορά στη γειτονιά, αρκεί να μην είναι στο δικό μας δρόμο!! Γκας Φοβούνται την προχειρότητα! Μας έλεγε πριν χρόνια ένας φίλος εγγλέζος, ότι «εσείς οι έλληνες είστε έξυπνος λαός, είστε άφθαστος στη σύλληψη μιας ιδέας, αλλά είστε κακοί, κάκιστοι στην εφαρμογή»!! Εμ βέβαια δεν βγήκε τυχαία η ελληνική ρήση που λέει: «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού»!! Αυτό ακριβώς φοβούνται οι κάτοικοι που αντιδρούν. Και στα Άνω Λιόσια προσωρινά πήγαν τη χωματερή ώσπου να αποκτήσουν οι Δήμοι την τεχνογνωσία και θυμόμαστε τα ταξίδια των αντιδημάρχων Περιστερίου στη δεκαετία του 1990, που είχαν φθάσει μέχρι την Ιαπωνία για να δουν από κοντά πώς διαχειρίζονται εκεί τα απορρίμματα!!! Αποτέλεσμα μηδέν από μηδέν!! Από την έκδοση του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» υπερασπιζόμαστε πάντα το δικαίωμα των τοπικών αρχόντων να διαχειρίζονται, αποκτώντας αρμοδιότητες οι οποίες θα συνοδεύονται με τους ανάλογους οικονομικούς πόρους, τα του οίκου τους. Ύστερα από 27 και πλέον χρόνια διαπιστώνουμε με μεγάλη μας λύπη, ότι οι περισσότεροι, δημοτικοί άρχοντες πανελλαδικά, δεν έχουν λύσει, τα πιο απλά πράγματα στην πόλη τους, τη σηματοδότηση, ώστε να γνωρίζει ο επισκέπτης πού θα βρει τις υπηρεσίες του Δήμου και το σπουδαιότερο πώς θα βγει από την πόλη!! Γι αυτό και αντιδρούν οι κάτοικοι και για τις χωματερές και τα ΧΥΤΑ και για ό,τι αφορά την επιβάρυνση της πόλης τους. Την προχειρότητα φοβούνται. Και δεν έχουν άδικο!!! Γκας Μόνο ήπιας κυκλοφορίας δεν είναι!! Η φωτογραφία μας δείχνει ένα τμήμα της οδού Αιμιλίου Βεάκη, εκεί που ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), κατασκεύασε το πολυδιαφημιζόμενο τότε έργο «Ανάπλαση της οδού Αιμιλίου Βεάκη», που από δρόμο ταχείας κυκλοφορίας τον μετέτρεψε σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, με νησίδες πρασίνου, παγκάκια για να κάθονται οι δημότες και να απολαμβάνουν την ηρεμία, χωρίς να ενοχλούνται από την ταχεία και θορυβώδη κίνηση των τροχοφόρων!! Αν το πέτυχε, το γνωρίζετε όλοι ότι μόνο ήπιας κυκλοφορίας δεν είναι ο δρόμος κι αν ξεχαστείς λιγάκι στο οδόστρωμα σ έφαγαν λάχανο, όσο για τις θέσεις πάρκινγκ, θυμάστε όλοι τι είχε δημιουργηθεί τον πρώτο καιρό, ορισμένοι «έξυπνοι» είχαν καπαρώσει το χώρο, γράφοντας στο δάπεδο και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους, όσο για το ήπιας κυκλοφορίας, το ξανατονίζουμε, αψευδής μάρτυρας η φωτογραφία μας, η πολύ και συχνή χρήση του δρόμου έφερε και τη φθορά!! είναι όμως απ αυτό ή είναι από την προχειρότητα του έργου; Αυτό μόνο τεχνικοί μπορούν να το κρίνουν!!! Γκας Γερανοί ή γλάροι; «Γερανοί πετούσαν τι πολλοί που ήσαν! Ο ένας είχε δύο μπρος, ο άλλος είχε δύο πίσω κι ένας άλλος μοναχός έναν πίσω κι έναν μπρος»!! Οι κάποιας ηλικίας αναγνώστες μας θα το θυμούνται το παραπάνω αίνιγμα, το μαθαίναμε στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Πώς το θυμηθήκαμε; Βλέπουμε και ακούμε κρωξίματα στον Περιστεριώτικο ουρανό ιδιαίτερα τις πρωϊνές ώρες και διαπιστώσαμε ότι δεν είναι γερανοί αλλά γλάροι, οι οποίοι κατευθύνονται προς το γκαράζ του Δήμου, όπου αφού εξερευνήσουν το τοπίο κάνοντας μερικούς γύρους πολλοί προσγειώνονται εκεί ενώ άλλοι φεύγουν προς βορειοδυτικά. Πού πηγαίνουν; Μα στη χωματερή Άνω Λιοσίων, εκεί όπου θα βρεις περισσότερους γλάρους από όσους έχει η θάλασσα του Σαρωνικού!! Στο Περιστέρι πού προσγειώνονται, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα; Μα στο χώρο όπου υπάρχει ο μηχανισμός Σύμπτυξης ογκωδών αντικειμένων!! Όπως μας είπαν οι κάτοικοι της περιοχής, έχουν την υποψία ότι στο μηχανισμό αυτό δεν συμπιέζονται μόνο ογκώδη ξερά αντικείμενα, αλλά και οικιακά απορρίμματα, τα οποία κατά τη συμπίεσή τους, αφήνουν υγρά κι αυτά είναι που προσελκύουν τους γλάρους. Toυ Μιχάλη Κουντούρη - Από την Ε.Τ.Σ. Εμείς δεν είμαστε ενάντια σε καμιά προσπάθεια βελτίωσης που επιχειρείται και κατανοήσαμε από την αρχή την προσπάθεια του Δήμου για τη συμπίεση των ογκωδών αντικειμένων για να ελαττώνονται τα δρομολόγια προς τη Χωματερή, αν όμως γίνεται αυτό που καταγγέλλουν οι κάτοικοι δεν συμφωνούμε καθόλου κι αν γίνεται να σταματήσει αμέσως. Ακόμη δεν θα είμαστε αντίθετοι και με τη δημιουργία εντός της πόλης εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων, αλλά να γίνει όπως αυτό που έγινε στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν, και το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες κάθε μέρα!! Γκας Ξεκίνησε η κατασκευή νέου σύγχρονου σταθμού Στην οδό Κρυστάλλη, στην Τσαλαβούτα, δίπλα στο γήπεδο του Α.Ο. Περιστερίου ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου παιδικού σταθμού που προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 15 μήνες. Το έργο, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής θα καλύψει ανάγκες πολλών οικογενειών της πόλης μας. Απαραίτητη είναι όμως η κατασκευή και άλλων παιδικών σταθμών, γιατί οι ανάγκες των κατοίκων του Περιστερίου είναι πολλές και αυξανόμενες! Μ.Μπ. Να μεριμνήσουν οι αρμόδιοι! Η καταγγελία της συνδημότισσάς μας και άλλων κατοίκων στην περιοχή της Αγ. Τριάδας για τη δολοφονία από αδίστακτους αδέσποτων ζώων είναι, τουλάχιστον, πολύ σοβαρή! Οι αρμόδιοι του Δήμου για τα αδέσποτα ζώα πρέπει άμεσα να παρέμβουν, να ερευνήσουν το θέμα και να δώσουν ένα τέλος στην αποτρόπαια αυτή πράξη. Τα αδέσποτα ζώα της πόλης είναι και πρέπει να είναι υπό την προστασία και την ευθύνη του Δήμου! Μ.Μπ. Τιμή στους Εθελοντές Αιμοδότες και στους Ηπειρώτες του Περιστερίου Δια στόματος του δημάρχου Ανδρέα Παχατουρίδη ακούσαμε πως πολύ σύντομα θα τοποθετηθεί και θα «στολίσει» την πόλη, ασπίδα προς τιμήν των Εθελοντών Αιμοδοτών. Επίσης υποσχέθηκε πως θα τοποθετηθεί μνημείο αφιερωμένο στη «Γυναίκα της Πίνδου» προς τιμήν των Ηπειρωτών Περιστερίου. Με συγκίνηση άκουσαν τα νέα τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνική Σταυροφορία Περιστερίου και της Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου. Και αναμένουν να υλοποιηθούν! Μ.Μπ. Αποζημιώθηκαν πολίτες! Ο Άρειος Πάγος με απόφασή του υποχρέωσε το Δήμο Ηλιούπολης να καταβάλλει σε πέντε πολίτες αποζημίωση για τον τραυματισμό δύο εξ αυτών από την πτώση δέντρου και τις ζημιές που προκλήθηκαν σε δύο αυτοκινήτα. Στην απόφαση υπογραμμίζεται ότι «είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου ως «προς την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία χώρων πρασίνου, υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων και των δεντροστοιχιών που βρίσκονται εντός των εδαφικών του ορίων». Η αρμοδιότητα μάλιστα αυτή «αφορά και στη λήψη κατάλληλων μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στον προληπτικό έλεγχο της κατάστασης των μεγάλων δέντρων και σε περίπτωση διαπίστωσης κινδύνου πτώσης αυτών, στην επίκαιρη σήμανση του χώρου (τοποθέτηση κατάλληλης προειδοποιητικής πινακίδας, εκκένωση περιβάλλοντος χώρου, απαγόρευση διέλευσης πεζών και τροχοφόρων οχημάτων), καθώς και στην έγκαιρη αποκοπή του δέντρου, προκειμένου να μη διακυβεύεται η ασφαλής χρήση των κοινόχρηστων χώρων από τους πολίτες και να μην προκαλούνται υλικές ζημιές». Ας μεριμνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου για την κατάσταση των μεγάλων δέντρων, διότι όπως αναφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου η μέριμνα και ο έλεγχος! Μ.Μπ. Δεν γνώριζαν! Δεν ήξεραν!! Ο πρώην υπουργός Α. Σπηλιωτόπουλος δήλωσε σε κανάλι επικαλούμενος το λόγο της τιμής του, ότι δε γνώριζε την οικονομική κατάσταση της χώρας. Ήταν υπουργός από το 2007 ως το 2009, αλλά δε γνώριζε, δεν είχε επίγνωση της κατάστασης!!! Ο βουλευτής Γ. Γιακουμάτος δήλωσε σε κανάλι, ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης έλεγε ψέματα σε όλους για το έλλειμμα. Και κανείς δεν ήξερε την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Ήταν μέλος της κυβέρνησης Καραμανλή, αλλά δεν γνώριζε, του έλεγαν ψέματα!!! Δε γνώριζαν, δεν ήξεραν, αλλά αφού έβλεπαν πώς προχωρά η κατάσταση... γιατί δεν ρώταγαν; Και μετά που έμαθαν τι έκαναν; Μ.Μπ.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Ο ΠΥΡΡΟΣ» ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ «483 χρόνια σκλαβιάς έληξαν πριν από 100 χρόνια. Τα Ιωάννινα στις 21 Φεβρουαρίου 1913 παραδόθηκαν απ τον Εσάτ Πασά στον τότε διάδοχο του θρόνου Κωνσταντίνο. χαρακτηριστικά της περιοχής είχαν οχυρώσει την περιοχή του Μπιζανίου. Η ελληνική πλευρά γνωρίζοντας το «απόρθητο» του φρουρίου επιχείρησε κυκλωτική κίνηση για τον του 1ου ορόφου του ΚΥΒΕ Περιστερίου. Οι προσκεκλημένοι που τίμησαν την εκδήλωση ήταν αμέτρητοι και το κλίμα που δημιουργήθηκε ιδιαίτερα ζεστό και ευχάριστο. Οι Ηπειρώτες του Περιστερίου βρήκαν μια καλή ευκαιρία επαφής, επικοινωνίας και διασκέδασης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών κ. Κωνσταντίνος Γκούντας κόβοντας την πίτα ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, της Αντιπολίτευσης, των δημοτικών παρατάξεων, συλλόγων, φορέων τα μέλη και τους φίλους που παραβρέθηκαν να γιορτάσουν μαζί τους. Αναφέρθηκε στις δραστηριότητες και στο σημαντικό έργο που προσφέρει η Ένωση Ηπειρωτών προσπαθώντας να διατηρήσει ζωντανές τις ρίζες της με το παρελθόν. Παράλληλα τόνισε πως και εξ αιτίας των καιρών αλλά και των προτεραιοτήτων της κοινωνίας η Ένωση, «έχει άλλοτε τα πάνω της κι άλλοτε τα κάτω της... Παρά αυτά όμως σε γενικές γραμμές όλοι γνωρίζουν ότι η Ένωση Ηπειρωτών έχει σήμερα μια καλή παρουσία στα δρώμενα της πόλης, ιδιαίτερα με τα αξιοζήλευτα χορευτικά τους». Επίσης είπε ότι δίνουν την ευκαιρία όποιος θέλει να μάθει τους Ηπειρώτικους χορούς και γι αυτό μπορεί να απευθυνθεί στην Ένωση. Το σημαντικότερο σημείο της σύντομης ομιλίας του κ. Γκούντα ήταν όταν απευθύνθηκε προς τη Δημοτική Αρχή και ζήτησε να τοποθετηθεί στη πόλη του Περιστερίου τιμής ένεκεν ένα μνημείο αφιερωμένο στη «Γυναίκα της Πίνδου» που θυσίασε τη ζωή της στην ελευθερία του τόπου μας... Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης κόβοντας το Ο πρόεδρος Κ. Γκούντας καταθέτει στεφάνι Στην τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομος αποκλεισμό της και με γενική έφοδο που κράτησε 4 ημέρες παρά τις βαρύτατες απώλειες ανάγκασε του Τούρκους σε παράδοση.... Ήταν μεσημέρι της 21ης Φεβρουαρίου, πριν 100 χρόνια όταν ο Εσάτ Πασάς παρέδωσε την πόλη...». Αυτή την ιστορική ημέρα της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων γιόρτασαν τα μέλη και οι φίλοι της εργατικότατης και δραστήριας Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου «Ο ΠΥΡΡΟΣ» την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου Το πρωί τελέστηκε δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας και κατατέθηκε στεφάνι από τον Πρόεδρο της Ένωσης Κ. Γκούντα παρουσία της Δημοτικής Αρχής και εκπροσώπων δημοτικών παρατάξεων στην κεντρική πλατεία Δημαρχείου. Ακολούθησε η κοπή της πίτας στην αίθουσα εκδηλώσεων Ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομος χαιρετίζει την εκδήλωση. Δίπλα του ο Πρόεδρος της Ένωσης Κ. Γκούντας και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης κομμάτι από την πίτα, ευχήθηκε χρόνια πολλά με υγεία στους παρευρισκόμενους που όλοι μαζί τιμούν την εκδήλωση των Ηπειρωτών και στη συνέχεια έκανε μια μικρή αναφορά σε όλους τους συλλόγους της πόλης που κρατούν άσβεστη τη φλόγα της επικοινωνίας και της προσφοράς στη πόλη που ζουν, χωρίς να ξεχνούν τον τόπο τους. «Το Περιστέρι είναι μια κιβωτός γεμάτη Ελλάδα...» είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα υποσχέθηκε ότι το μνημείο Ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος Η πολιορκία κράτησε μήνες. Ο Ελληνικός στρατός έχοντας ελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη έριξε όλο το βάρος στην απελευθέρωση του μεγαλύτερου μέρους της Ηπείρου με κύριο στόχο την πόλη των Ιωαννίνων... Αετοράχη, Πέστα, Μπιζάνι. Περιοχές που βάφτηκαν με το αίμα χιλιάδων Ελλήνων στρατιωτών. Οι Τούρκοι εκμεταλλευόμενοι τα γεωγραφικά Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δ. Κελάφας Ο επικεφαλής της παράταξης «Περιστέρι Μαζί» Γ. Βαθιώτης Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα - Μάρκου της «Γυναίκας της Πίνδου» θα στηθεί σε κεντρικό σημείο της πόλης. Υπόσχεση που συγκίνησε και χειροκροτήθηκε! Στους νέους της πόλης αφιέρωσε το κομμάτι από την πίτα ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Δημήτρης Κελάφας, λέγοντας πως είναι σημαντικό για όλους να κρατάμε τις παραδόσεις. Ευχές για μια καλύτερη χρονιά που το αξίζουμε όλοι έδωσαν επίσης η Αντιδήμαρχος Περιστερίου κ. Μαίρη Τσιώτα, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών κ. Β. Τζούμας καθώς και άλλοι πολλοί εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων τονίζοντας πως οι Ηπειρώτες δεν ξεχνούν τον όμορφο τόπο τους όπου κι αν βρεθούν. Ακολούθησαν τα όμορφα χορευτικά τμήματα που είναι πραγματικά το κόσμημα της Ένωσης Ηπειρωτών και χόρεψαν αγαπημένους παραδοσιακούς χορούς. Στα τραπέζια είχαν ήδη σερβιριστεί Ηπειρώτικες πίτες που είχαν ετοιμαστεί με ιδιαίτερο μεράκι από γυναίκεςμέλη της Ένωσης, οι οποίες γεύθηκαν από όλους με μεγάλη όρεξη. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η Ένωση Ηπειρωτών Περιστερίου «Ο ΠΥΡΡΟΣ» ευχαριστεί θερμά τους Ηπειρώτες της πόλης, τα μέλη του χορευτικού και τους φίλους της Ένωσης που τίμησαν με την παρουσία τους στο ΚΥΒΕ την Κυριακή 17/2/13 την εκδήλωση που διοργανώσαμε για την κοπή της πίτας και για την επέτειο των 100 χρόνων ελεύθερης Ηπείρου. Η ενεργή συμμετοχή σας και η συνεχής παρουσία σας στα πολιτιστικά δρώμενα της Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου, μας δίνει δύναμη και θέληση να συνεχίσουμε με το ίδιο μεράκι τις ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε καιρούς που η κοινωνική και πολιτιστική συνοχή δοκιμάζεται. Το Ηπειρώτικο στοιχείο, με την ενότητα και τους σταθερούς συνεκτικούς δεσμούς που το διακρίνουν παραμένει πρωτοπόρο. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5 Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Οι γιατροί που επανδρώνουν και στηρίζουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του το Κέντρο Υγείας Περιστερίου, αποκαλύπτουν στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» δια στόματος του Ειδικού Παθολόγου και υπεύθυνου του Κέντρου Υγείας κ. Κωνσταντίνου Γιαλέρνιου, ότι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου τρέχοντος έτους, λήγουν οι συμβάσεις εργασίας που έχουν με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) με αποτέλεσμα να «απειλείται» η λειτουργία του Κέντρου Υγείας για το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι οι δημότες έδωσαν μεγάλο αγώνα για να λειτουργήσει... Το πρόβλημα, μας είπε ο κ. Γιαλέρνιος, έχει γνωστοποιηθεί στο Δήμο Περιστερίου, «Αττικό», ΔΥΠΕ, ΚΕΕΛΠΝΟ και Υπουργείο Υγείας και η απάντηση που δόθηκε προφορικά είναι, ότι «δεν θα κλείσει»... Αυτή όμως η απάντηση δεν διασφαλίζει επίσημα την πρωτοβάθμια περίθαλψη που προσφέρει το Κέντρο Υγείας της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αθήνας. Θα είναι πολύ βαρύ το πλήγμα για όλη την περιοχή αν αυτή την ώρα που οι πολίτες παλεύουν να επιβιώσουν, έρθουν αντιμέτωποι και με τον κίνδυνο ενός λουκέτου στο Κέντρο Υγείας Περιστερίου, γιατί εκεί καταφεύγουν εκτός των χρονίως πασχόντων ασθενών, άνεργοι, ανασφάλιστοι, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι με μικρά εισοδήματα, ενώ εμβολιάζονται δωρεάν και τα παιδιά των ανασφάλιστων οικογενειών και παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στην γενικότερη λειτουργία του, αποτελεί σημαντική μονάδα υγείας για τους κατοίκους και τους δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας. Το πνευμονολογικό, παθολογικό, παιδιατρικό, χειρουργικό, ψυχιατρικό, καρδιολογικό και το οδοντιατρικό τμήμα που λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά, εξυπηρετoύν κατά μέσο όρο τον μήνα περιστατικά. Υπάρχει επίσης δυνατότητα βραχείας νοσηλείας ατόμων με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται η περαιτέρω παραπομπή τους στα νοσοκομεία, τα οποία είναι ήδη υπερπλήρη. Έτσι μόνο το 3-4% των περιστατικών παραπέμπεται και αυτά είναι, καρδιοαγγειακά, εμφράγματα και τροχαία. Πρέπει να δοθεί υπεύθυνη και επίσημη απάντηση της Πολιτείας για το τι ακριβώς θα συμβεί ή δεν θα συμβεί με τη λήξη των συμβάσεων των γιατρών. Οι πολίτες δεν πρόκειται να επιτρέψουν να απομακρυνθούν οι γιατροί χωρίς να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Υγείας. Πληροφορίες και Υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Υγείας στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Περιστερίου «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». Το Σωματείο Εργαζομένων στο ΑΤΤΙΚΟ, φορείς και δημοτικές παρατάξεις που συμμετείχαν αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί κινητοποίηση την Τρίτη 5 Μάρτη. ΨΗΦΙΣΜΑ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ! ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ! Η δημόσια υγεία στην περιοχή μας βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση και στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης. Σε μια περιοχή που μαστίζεται από τη φτώχεια και την ανεργία, με παιδιά ανεμβολίαστα και υποσιτισμένα, με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα διαρκώς να αυξάνει λόγω της γενικότερης ανέχειας και υποβάθμισης των συνθηκών ζωής, το ΑΤΤΙΚΟ νοσοκομείο (όπως και τα άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής) αφήνεται στην τύχη του. Με την αθλιότητα των ράντζων να είναι καθημερινό φαινόμενο, με προσωπικό να υπολείπεται δραματικά, θέσεις εργασίας να μην προκηρύσσονται, κρεβάτια ΜΕΘ και χειρουργικές αίθουσες να κλείνουν, γιατροί και νοσηλευτές να βρίσκονται στα όρια της αντοχής τους. Αποκλειστικά υπεύθυνη για την κατάσταση που δημιουργείται είναι η κυβέρνηση, τα μνημόνια, η Ε.Ε., το ΔΝΤ και η πολιτική τους, που κλείνουν νοσοκομεία, δεν προσλαμβάνουν προσωπικό (έχουν απαγορέψει στην ουσία τις προσλήψεις στο δημόσιο με την αναλογία 1/10), περικόπτουν άγρια τις δαπάνες για την δημόσια περίθαλψη και το ΕΣΥ. Έχουν στόχο να καταργήσουν τις κοινωνικές παροχές και ότι απόμεινε από το δημόσιο, υπέρ των ιδιωτικών ομίλων και της επιχειρηματικής «ανάπτυξης». Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα δημόσια αγαθά (εκπαίδευση, συγκοινωνία, παιδική μέριμνα, παροχή ρεύματος και νερού, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες). Διεκδικούμε: 1) Αύξηση των δαπανών για τη δημόσια περίθαλψη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι υγειονομικές ανάγκες πάνω από τα κέρδη, την ανταγωνιστικότητα, το δημοσιονομικό σφαγείο της Ε.Ε., την εξυπηρέτηση των τοκογλύφων. 2) Όχι στους νέους οργανισμούς, που καρατομούν τη δημόσια περίθαλψη κατ εντολή του ΔΝΤ και της Ε.Ε. Κανένα νοσοκομείο, χειρουργική αίθουσα, κρεβάτι ΜΕΘ κλειστό. Καμιά κατάργηση ή συγχώνευση νοσοκομείου ή τμήματος. Αν αυτό παλιότερα ήταν «παράλειψη» σήμερα αποτελεί έγκλημα κατά του λαού, συμβάλλει στην υγειονομική γενοκτονία. 3) Να λειτουργήσει τώρα η μονάδα παίδων στο ΑΤΤΙΚΟ, μοναδική στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, Πειραιά και νησιών. 4) Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εδώ και τώρα. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει για τις τεράστιες ελλείψεις στην Ελλάδα των ανέργων, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Όχι στις συμβάσεις εκμετάλλευσης και δουλείας (ΜΚΟ, ΚΕΕΛΠΝΟ, επικουρικοί, μπλοκάκια). Καμιά απόλυση ή διαθεσιμότητα. 5) Να σταματήσει τώρα η αθλιότητα των ράντζων. Να ανοίξουν νοσοκομεία και κρεβάτια και Ο Πρόεδρος του Σωματείου Γ. Πλαγιανάκος και ο Γραμματέας Μ. Ρίζος όχι να μετατρέπουν τα υπάρχοντα νοσοκομεία σε αποθήκες ανθρώπων. 6) Δωρεάν υγεία για όλους. Για κάθε άνεργο, ανασφάλιστο ή μετανάστη. Καμιά πληρωμή συμπολίτη μας για εξέταση, νοσηλεία ή θεραπευτική αγωγή σε δημόσιο νοσοκομείο. Καμιά επιχειρηματική δράση στην υγεία. 7) Δωρεάν φάρμακα, εμβόλια, εξετάσεις σε ανέργους, ανασφάλιστους και τις οικογένειές τους. Απογευματινά ιατρεία αλληλεγγύης στα νοσοκομεία και ενεργοποίηση σε εθελοντική βάση των υγειονομικών για υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 8) Πλήρως στελεχωμένα κέντρα υγείας σε κάθε δήμο και δημοτικό διαμέρισμα, με ολοκληρωμένες δομές πρόληψης και όχι κέντρα πελατειακής εξυπηρέτησης. 9) Συνεφημέρευση άμεσα του ΑΤΤΙΚΟΥ με άλλο ή άλλα νοσοκομεία. 10) Υπερασπίζουμε τα δημόσια αγαθά ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και την εμπορευματοποίηση. Αποφασίζουμε: Εξόρμηση στο λαό της Δυτικής Αθήνας για την κατάσταση της υγείας και των νοσοκομείων στην περιοχή μας. Συγκέντρωση και κινητοποίηση Τρίτη 5 Μάρτη 5 μ.μ. Στις 6 μ.μ. ΞΕΚΙΝΑΜΕ από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι. ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ-ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ! Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ- ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑ- ΤΩΝ! ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π.Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΑΝΗ- ΣΥΧΗ ΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΠΕΤΡΟΥ- ΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕ- ΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΪΔΑ- ΡΙΟΥ «ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Αναφέρονται οι φορείς που δήλωσαν συμμετοχή έως χθες Τετάρτη 27 Φλεβάρη)

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία Αχαρνές και Φυλή Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 12 χρόνια από τον φονικό σεισμό n σελ. 8 n σελ. 12-14, 19-22 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Σε ιδιώτες η διαχείριση των απορριμμάτων n σελ. 13 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ www.doxthi.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση 10% στα δημοτικά τέλη

Μείωση 10% στα δημοτικά τέλη E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «Πριν να γεννηθώ» της Εύας Σολδάτου από τη Γωγώ Ατζολετάκη σελ. 30 Παραστάσεις Καραγκιόζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ»

ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ» Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 19-11-2004 και εξέλεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Σμύρνη στο επίκεντρο με αφορμή τα κουλούρια Θεσσαλονίκης

Η Νέα Σμύρνη στο επίκεντρο με αφορμή τα κουλούρια Θεσσαλονίκης πρώτο ηµίχρονο, όµως η κακή καθηµερινή καθημερινή ενηµέρωση ενημέρωση 24 24 ώρες: e-epikaira.gr gr Νέα Σµύρνη Σμύρνη Νέος Άγιος Κόσµος Δημήτριος άφνη Ελληνικό-Αργυρούπολη - Υµηττός Αγίος ηµητρίος Γλυφάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ. ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2592 Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr

ΘΡΙΑΣΙΟ. ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2592 Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Σελ: 7 ΘΡΙΑΣΙΟ Τιμή : 0,01 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2592 Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟΤιμή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2722 Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr TEΛΕΥΤΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανικοί του Συλλόγου Γονέων επανέρχονται για το 4ο Νηπιαγωγείο

Οι μηχανικοί του Συλλόγου Γονέων επανέρχονται για το 4ο Νηπιαγωγείο E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δεκαεφτά μουσεία στο σπίτι σας σελ. 32 «Το σύνολο της κοινωνίας στο πλευρό των εργαζομένων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ. Άρχισαν τα έργα στην Πατρών Κορίνθου. Επέτειος Χέντελ στην Αρχαία Κόρινθο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ. Άρχισαν τα έργα στην Πατρών Κορίνθου. Επέτειος Χέντελ στην Αρχαία Κόρινθο Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 256 - Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΛΤΑIΡΟΣ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. στέλνει ο Δήμος ξαφνικά

ΒΟΛΤΑIΡΟΣ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. στέλνει ο Δήμος ξαφνικά Τεύχος 61 IOYNIOΣ 2015 Διανέμεται δωρεάν MΗΝΙΑIΑ EΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩHΣ ΣΤΗ ΘEΡΜΗ Διαφωνώ με ότι λες, αλλά θα αγωνιστώ μέχρι θανάτου για το δικαίωμά σου να το λες ΒΟΛΤΑIΡΟΣ Χ ρειάστηκε ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον:

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο κόκκινο Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον: Αριθμός φύλλου: 78 Δεκέμβριος 2011 Διανέμεται δωρεάν Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Συνέντευξη με το νέο πρόεδρο του Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

Oι δήµοι σηκώνουν το βάρος της ανθρωπιστικής κρίσης

Oι δήµοι σηκώνουν το βάρος της ανθρωπιστικής κρίσης ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 430 ΤΙΜΗ 0,10 Oι δήµοι σηκώνουν το βάρος της ανθρωπιστικής κρίσης Πέντε χρόνια ανθρωπιστικής κρίσης, οι δήµοι σηκώνουν το βάρος

Διαβάστε περισσότερα

Έκλεισαν τα ιατρεία του ΙΚΑ Γαλατσίου

Έκλεισαν τα ιατρεία του ΙΚΑ Γαλατσίου ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 362 ΤΙΜΗ 0,10 Έκλεισαν τα ιατρεία του ΙΚΑ Γαλατσίου Το βράδυ της ευτέρας 17 Φεβρουαρίου δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Καμία αύξηση. τελών στην Κόρίνθό. Κλείνει ή όχι το 6 0 Σ.Π.; Δύο αντικρουόμενα ρεπορτάζ προκάλεσαν αναστάτωση στην Κόρινθο. Θέματα

Καμία αύξηση. τελών στην Κόρίνθό. Κλείνει ή όχι το 6 0 Σ.Π.; Δύο αντικρουόμενα ρεπορτάζ προκάλεσαν αναστάτωση στην Κόρινθο. Θέματα ΤΙΜΗ: 1 ευρώ ΕΤΟΣ 8ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ: 400 Θέματα Εβδομαδιαία, πολιτική, οικονομική και κοινωνική εφημερίδα Διαβάστε τα κυριότερα άρθρα της εφημερίδας, στο blog του Πολίτη: hp://poliis-news. blogspo. com/

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός. Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.

Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός. Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Τεύχος 6 Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Ομάδες & Εργαστήρια Συμβουλευτικής Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας Τεύχος #6 editorial

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστος φόρος 1.000 στους ελεύθερους επαγγελµατίες

Ελάχιστος φόρος 1.000 στους ελεύθερους επαγγελµατίες ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012 Αριθ. φύλλου 4191 Τιμή φύλ. : 0,15 12o Εθνικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί η Αδεσμευτη ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙEΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤIΚΗΣ ΕΤΟΣ 3ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 9 Παρασκευή 4 Μαρτίου 011 Τιμή 0.80 ευρώ Με το θάρρος της γνώμης Δεν ανεχόμαστε άλλο την γυφτο-ομηρία

Διαβάστε περισσότερα

Ηπροστασία της Θέρμης από τις

Ηπροστασία της Θέρμης από τις ΤΕΥΧΟΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ έκδοση για την ποιότητα ζωής στη Θέρμη ΆποψηΜηνιαία Διαφωνώ με ότι λες, αλλά θα αγωνιστώ μέχρι θανάτου για το δικαίωμά σου να το λες Βολταίρος και όχι μόνο...

Διαβάστε περισσότερα

Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι

Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 265 ΤΙΜΗ 0,10 Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι Και ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Φύλλου 2362 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των Αγροτών στο Αμύνταιο

Ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των Αγροτών στο Αμύνταιο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 107 ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Έλλειψη ετοιμότητας του νομού για την απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ σελ. 3 Διαμαρτυρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ 1. Το όραμά μας για το Δήμο Ποιοι είμαστε; Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ δεν δημιουργήθηκε σε κενό, αλλά αποτελεί συνέχεια των καλύτερων εμπειριών και παραδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα