ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 43223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση ημερών εκτός έδρας ενός (1) υπαλλήλου του Κέντρου Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλα σιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων Αλε ξάνδρειας (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. Αλεξάνδρειας), αποκε ντρωμένης υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων... 1 Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2013, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία «ΕΛ ΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ ΙΗ ΤΡΟΣ» Ανακαθορισμός μηνιαίων αποδοχών των τακτικών και των Αναπληρωματικών Μελών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή ρα... 3 Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας ετών Κρατική επιχορήγηση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.80000/23720/805/ Υ.Α. (2251 Β ) «Αύξηση της τακτικής ει σφοράς ασφαλισμένου του Ταμείου Πρόνοιας Αξι ωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) κατά πο σοστό 41,5%» Τροποποίηση της Φ.80000/οικ /791/ Υπουργικής Απόφασης Σύσταση Γραφείου Σώματος Επιθεωρητών Δημοσί ων Έργων Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/96110/0022 (1) Αύξηση ημερών εκτός έδρας ενός (1) υπαλλήλου του Κέ ντρου Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστι κού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. Αλεξάνδρειας), αποκεντρωμένης υπη ρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο φίμων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 2. Το Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 187/Α / ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α / ) «Κάλυψη δαπανών με τακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», οι οποίες καθορίστηκαν με τις διατά ξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/ Α / ) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας Επεί γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 49 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α /226/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη μοσιονομικής στρατηγικής ». 4. Τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων του εν γένει γεωργικού τομέα.

2 43224 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Την αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/ Β / ). 6. Την αριθμ. πρωτ. 2/88360/0022/ κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων «Έγκριση ανώτατου ορίου αριθμού ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και λοιπών προσώπων, που μετακινούνται για λογαριασμό του» (ΦΕΚ 241/Β / ). 7. Το αριθμ. πρωτ. 1894/ έγγραφο του Κέ ντρου Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων Αλεξάνδρειας. 8. Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη για το τρέχον έτος, ύψους 600,00 στον Προϋπολογισμό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Α Παράρτημα Σποροπαραγωγής (02), Ειδικός Φορέας 100, Κ.Α.Ε. 0711, όπου υπάρχουν σχετικές πιστώσεις (αριθμ. δέσμευσης 18599/94049/ ΑΔΑ: ΒΛΩ7Β ΛΟ9), αποφασίζουμε: Αυξάνουμε το ανώτατο όριο του αριθμού ημερών εκτός έδρας, πέραν αυτού που εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/88360/0022/ (ΦΕΚ 241/Β / ) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά δεκαπέντε (15) ημέρες για το έτος 2013 σε έναν (1) υπάλληλο κλάδου TE 06 του Κέντρου Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων Αλεξάνδρειας, προκειμένου να καλυφθούν επικείμενες εργασίες της υπηρεσίας, όπως ανανεώσεις αδειών φυτωρίων, δειγματοληψία εδάφους, απόδοση εσόδων στην Δ.Ο.Υ. Βέροιας και καταμέτρηση του φυτωριακού υλικού (από κοινού με έτερο υπάλληλο) των ενενήντα πέντε (95) φυτωριακών επιχειρήσεων τύ που Α που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας. Λόγω της ιδιομορφίας των εργασιών που εκτελούνται από τους ανωτέρω υπαλλήλους και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προγραμματιστούν εκ των προτέρων, επιτρέ πεται ο συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών εκτός έδρας. Από την προώθηση της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 600,00, η οποία θα βαρύνει τον προ ϋπολογισμό που αναφέρεται στην παράγραφο (8) του σκεπτικού της παρούσας. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/88360/0022/ απόφαση. Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ Αριθ. οικ. 2/103306/0025 (2) Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2013, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ ΙΗΤΡΟΣ». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩN ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1) Το Ν.Δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης την 21 η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/ τ.a / ). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.5 του Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α / ). 3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 «Με ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/τ.Α / ) όπως συμπλη ρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ 242/τ.Α / ). 4) Το Π.Δ. 284/1988 άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/τ.Α/ ), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 37/1977 άρθρο 1, εδάφιο Β (ΦΕΚ 37/τ.Α/ ). 5) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/τ.Α / ). 6) Την αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/ τβ / ). 7) Την από Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκ δοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, κοπής 2013, ονομαστικής αξίας 10 με θεματολογία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Ο ΚΩΟΣ ΙΗΤΡΟΣ». 8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας θα επέλθει αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ποσού περίπου ,00 ευρώ (πλέον φορολογικού εσόδου προερχομένου από Φ.Π.Α.), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομί σματος, κοπής 2013, ονομαστικής αξίας 10, με θεματο λογία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Ο ΚΩΟΣ ΙΗΤΡΟΣ». Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των νομισμάτων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος. Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ. 2/92514/0022 (3) Ανακαθορισμός μηνιαίων αποδοχών των τακτικών και των Αναπληρωματικών Μελών της Αρχής Προστα σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Των άρθρων 3 παρ. 7 και 5 παρ. 9 του ν. 3051/2002 για τις ανεξάρτητες αρχές, (ΦΕΚ 220/Α ). 3. Των άρθρων 16, 18 παρ. 2 και 19 παρ. 3 του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδο μένων προσωπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ 50/Α ) όπως ισχύουν. 4. Των άρθρων 1 και 2 της υπ αριθ. ΥΑ 48/ (ΦΕΚ 2105/Β / ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταίκούρα». 5. Του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α ) «Έγκριση Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 6. Την υπ αριθμ /663/0022/ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών και αποζημιώσεων του Προέδρου και των μελών, τακτικών και αναπληρω τών, της Αρχής του άρθρου 16 του ν. 2472/1997» (ΦΕΚ 115/Β / ). 7. Τις από και αποφάσεις της Ολομέ λειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 8. Το υπ αριθμ. Γ/ΕΞ/6158/ έγγραφο του Προ έδρου της Αρχής. 9. Το υπ αριθμ. Γ/ΕΞ/6130/ έγγραφο του αρ μόδιου Διοικητικού Οικονομικού Τμήματος της Αρχής. 10. Το γεγονός ότι από την αναπροσαρμογή των απο δοχών των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους περίπου για το οικ. έτος 2013 και περίπου για τα επόμενα έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 0373, αποφασίζουμε: Οι μηνιαίες αποδοχές των τακτικών μελών της Αρχής καθορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) των αποδοχών του Προέδρου της Αρχής, όπως αυτές διαμορφώνονται και ισχύουν κάθε φορά. Οι αποδοχές των αναπληρωματικών μελών της Αρχής καθορίζονται στο εξήντα τοις εκατό (60%) των αποδοχών των τακτικών μελών. Η ισχύς της παρούσας απόφαση αρχίζει από την πρώ τη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αριθμ. οικ /547 (4) Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη δια τήρηση θέσεων εργασίας ετών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 1545/1985 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την ανερ γία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κλπ» (ΦΕΚ 247 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α ). 4. Τις διατάζεις της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελε σματικότητας των κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ 38 Α ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α ). 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α ). 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ σεων από τους διατάξεις» (ΦΕΚ 194 Α ). 9. Την υπ αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήκον του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105 Β ). 10. Την υπ αριθμ /518/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι ας «Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ετών » (ΦΕΚ 3211 Β ). 11. Την υπ αριθμ. 2200/ απόφαση γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (αριθμός συνεδρία σης 46/ ) που μας υποβλήθηκε με το υπ αριθμ / έγγραφο του. 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ πολογισμού του ΟΑΕΔ, ύψους τριάντα δύο χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών ( ) που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ: 2493), στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού ,00 ευρώ. 13. Την υπ αριθ / βεβαίωση της Οι κονομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ περί δέσμευσης και πρόβλεψης της πίστωσης του ποσού ύψους τριάντα δύο χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι οχτώ λε πτών (32.057,28 ) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του φορέα για το 2013 καθώς και βεβαίωσης ότι η εν λόγω δαπάνη είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ που τέθηκαν με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αποφασίζουμε: Την έγκριση της επιχορήγησης, συνολικού ύψους τρι άντα δύο χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών (32.057,28 ), των παρακάτω αναφερομένων ξε νοδοχειακών επιχειρήσεων ως εξής: 1) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» για το ξενοδοχείο «SITIA ΒΕΑCH» με το ποσό των οχτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ και εξή ντα οχτώ λεπτών ( ) 2) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.» για το ξενοδοχείο «BLUΕ ISLAND» με το ποσό των τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00 ) 3) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ Α.Ε.» για το ξενοδοχείο «CRΕTAN MALIΑ PARK» με το ποσό των χιλίων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (1.425,60 ).

4 43226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.» για το ξενοδοχείο «GΡΕCOTΕL AMIRANDΕS» με το ποσό των τριών χιλιάδων πεντακο σίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (3.585,60 ) 5) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΓΚΟΛΦ PΕΖΙΝΤΕ ΝΕΣΙΣ Α.Ε.» για το ξενοδοχείο «VILLAGE HEIGHT GOL RESORT» με το ποσό των πέντε χιλιάδων οχτακοσίων δεκαεπτά ευρώ και εξήντα λεπτών ( ). 6) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «Θ. ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.» για το ξενοδοχείο «CACTUS ROYAL RΕSORT» με το ποσό των δύο χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα ευρώ ). 7) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΑΛ ΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.» για το ξενοδοχείο «CACTUS BΕACΗ» με το ποσό τον οχτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (8.640,00 ). 8) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «AΓΑΠΗ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» για το ξενοδοχείο «ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΦΑΡΙ» με το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (676,80 ). ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2013 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθ. Φ10034/25563/574 (5) Κρατική επιχορήγηση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3050/2002 (Α 214), «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 189/2009 (Α 221) και του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, με ταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιή θηκε με το Π.Δ/γμα 88/2012 (Α 143). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α). 5. Το Π. Δ/γμα 213/1992 (Α 102) «Οργανισμός της Γενι κής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 6. Την αριθμ. πρωτ. Υ48/ (Β 2105) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού ρα». 7. Την αριθμ. 1419/1/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ. 8. Την αριθμ. Φ 34/6565/1114//03 (Β 904) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης & Λογιστικής Λειτουργίας του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα λείται δαπάνη ύψους ,56 Ευρώ σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2013 που θα βαρύ νει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 2362 «Επιχορήγηση στον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ)» του Ε.Φ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε το ύψος της Κρατικής Επιχορήγησης που θα καταβληθεί στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 4 του ν. 3050/2002, για το έτος 2013 στο ποσό των ,56 ευρώ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθ. Φ /312589/1014 (6) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.80000/23720/805/ Υ.Α. (2251 Β ) «Αύξηση της τακτικής εισφοράς ασφα λισμένου του Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπο ρικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) κατά ποσοστό 41,5%». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 1β και της παρ. 2 του αρθρ. 18 του Ν.Δ. 3736/1957 (168 Α ) «Περί Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού», όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 213 του νόμου 4072/2012 (86 Α ) με τις οποίες εντάχθηκε το TΠAEN υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώ δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/ τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (98, Α ). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (141 Α ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (143 Α ) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 Ιδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών"». 5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (141 Α ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Τις διατάξεις του π.δ. 333/1997 (229 Α ) «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών Αποφά σεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και τροποποίηση του π.δ. 184/1998 (96 Α )». 7. Την γνώμη του Δ.Σ. του ΤΠΑΕΝ, η οποία διατυπώ θηκε στην αριθμ. 4ης/ Συνεδρίαση του. 8. Την αρ. πρωτ / «Μελέτη κατά πρόβλε ψη της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού» της Διεύθυνσης Ανα λογιστικών Μελετών, Στατιστικής και Παραγωγικότητας του Ταμείου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) όπως διατυπώθηκε στην αριθμ. 7η/ συ νεδρίαση του. 10. Το από Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και του ΤΠΑΕΝ και την ανά ληψη από το Ταμείο της υποχρέωσης αποφυγής νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 11. Τα υπ αριθμ. ΦΤΠΑΕΝ/12609/2354/ και 15912/84/ έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Αναλογι στικών Μελετών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αντιστοίχως. 12. Την με αριθμ. 19ης/ απόφαση του Δ.Σ. του ΤΠΑΕΝ με την οποία προτείνεται η τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.80000/23720/805/ υπουργική απόφαση (2251 Β ) καθώς διαπιστώθηκε αδυναμία υλοποίησης της αναδρομικότητας από Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.80000/23720/805/ Υ.Α. (2251 Β ) ως εξής: «Η τακτική μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων στο Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.), αυξάνεται από , κατά ποσοστό 41,5%.» Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθ.: Φ / /1094 (7) Τροποποίηση της Φ.80000/οικ /791/ Υπουργικής Απόφασης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α 167) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 (Α 221) και του άρθρου 4 του π.δ. 85/2012 (Α 141), όπως ισχύει. 3. Το π.δ/γμα 213/1992 (Α, 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 4. Το υπ αριθμ. 86/2012 (Α, 141) π.δ/γμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 5. Την αριθ. Φ.80000/οικ.23795/791/ (Β 2124) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Πρόνοιας «Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών» 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98), και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών του Κέντρου Είσπραξης Ασφα λιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, αποφασίζουμε: Το προοίμιο της Φ.80000/οικ.23795/791/ από φασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι σης και Πρόνοιας, με τίτλο «Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστε ρούμενων ασφαλιστικών οφειλών», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2124/Τεύχος Β / , τροποποιείται ως εξής: 1. Μετά την παράγραφο 4, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Τις γνώμες των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)» 2. Η παράγραφος 5 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφα σης αναριθμείται σε παράγραφο 6. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθ. ΔΟ/Ο/132/4/Φ.1330 (8) Σύσταση Γραφείου Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 22 του Ν. 1418/84 (Α 23) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο του Ν. 2719/99 (Α 106) και κωδικοποιή θηκε ως παράγραφος 10 του άρθρου 177 της Κωδικο ποίησης νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων που κυρώθηκε με τον 3669/2008 (Α 116). 2. Την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κρά τους και Άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως (ΦΕΚ Α 158). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντι προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 153). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη προϋπολογιζόμενη στο ποσό των 9.000,00 ευρώ, περίπου, για το τρέχον έτος και ,00 ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη. Η εν λόγω δαπάνη για το τρέχον έτος θα βαρύνει τις πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Ε.Φ της Γ.Γ.Δ.Ε. για δε τα επόμενα έτη τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Ε.Φ της Γ.Γ.Δ.Ε. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 69/1988 «Ορ γανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α 28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6 43228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ σεων από τους Διατάκτες» (Α 194). 8. Την με αρ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού Οικονο μικών Χρ. Σταϊκούρα» (Β 2105). 9. Το γεγονός ότι η στέγαση του Γραφείου θα γίνει σε μισθωμένο κτήριο, που στεγάζεται η ΕΥΔΕ Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσα λονίκης (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠΘ) και συνεπώς δε θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη. 10. Την ανάγκη σύστασης Γραφείου Σώματος Επιθε ωρητών Δημοσίων Έργων για την κάλυψη αναγκών της επιθεώρησης στην Βόρεια Ελλάδα. 11. Την αριθμ. Δ.Π. και ΔΑ/οικ.52709/ Βεβαί ωση περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης, αποφα σίζουμε: 1. Συνιστάται Γραφείο του Σώματος Επιθεωρητών Δη μοσίων Έργων στη Θεσσαλονίκη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Επιθεώρησης Δημοσίων Έργων, που περι γράφονται στη νομοθεσία εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. 2. Το Γραφείο στελεχώνεται από δέκα (10) κατ ανώ τατο όριο Επιθεωρητές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον προβλεπόμενο συνολικό αριθμό Επιθεωρητών. Το έργο της Επιθεώρησης διενεργείται στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 177 του ΚΔΕ που Κωδικοποί ησης νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων που κυρώθηκε με τον 3669/2008 (Α 116) και του κανονι σμού Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων που εγκρίθηκε με την αρ. ΕΔ2α/01/71/Φ.Ν.294/ (Β 384) απόφαση και κατευθύνεται, παρακολουθείται και ελέγχεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. 3. Διοικητική υποστήριξη παρέχει στο Γραφείο η ΕΥΔΕ Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων μείζονος περι οχής Θεσσαλονίκης (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠΘ). Κυβερνήσεως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Αριθ. οικ /10966 (9) Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος» (ΦΕΚ 225/Α/2010). 2. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκ/νης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 3. Την αριθ /935/ (ΑΔΑ:ΒΕΔΞ7Λ6 ΞΟ8) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ανάθε ση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Κατάργηση της απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας υπ αριθμ /3232/ (ΦΕΚ 2513/τ. Β / ). 4. Το Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «Κανόνες ρύθμι σης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 15 και Τις διατάξεις του Άρθρου 42 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ 101/Α/1990). 6. Τις διατάξεις του Άρθρου 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2224/1994 «Ρύθ μιση Θεμάτων Εργασία, Συνδικαλιστικών Δικαιωμάτων κλπ.» (ΦΕΚ 112 /Α/ ), όπως αυτό αντικαταστά θηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3377/2005 «Αρχές και κανό νες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την Ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 202/Α/2005). 8. Το με αριθμ. πρωτ. 84/ έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 9. Τα έγγραφα και τις απόψεις των Δήμων της Π.Ε. Αχαΐας, του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Πάτρας, του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων στις Εμπορικές Επιχει ρήσεις και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ν. Αχαΐας, του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας, του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας, του Εμπο ρικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Λόγγου, του Εμπορικού & Επαγγελματοβιοτεχνικού Συλλόγου Δήμου Δύμης, της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου & Νοτιοδυτικής Ελλάδας (Ο.Ε.Σ.Π. & Ν.Ε.), της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματεί ων Ν. Αχαΐας (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.), το Σύλλογο Σιδηροπωλών Χρωματοπωλών Ν. Αχαΐας, της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ Παράρτημα Πάτρας, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. 10. Το γεγονός ότι ύστερα από διαβούλευση για το άρθρο 16 του Ν. 4177/2013 και συσκέψεις των εμπλεκο μένων φορέων εκφράστηκαν όλες οι απόψεις επί του θέματος λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές και οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση της παρούσης. 11. Τις ανάγκες ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχει ρήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού του Νομού Αχαΐας, αποφασίζουμε: Α) Για τον Δήμο Πατρέων, Δήμο Δυτικής Αχαΐας και Δήμο Ερυμάνθου δεν επιτρέπεται η προαιρετική λει τουργία των εμπορικών καταστημάτων (που υπάγο νται στο άρθρο 16 του Ν. 4177/2013) για καμία επιπλέον Κυριακή. Β) Για την Τοπική Κοινότητα Αιγείρας της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας, τις Τοπικές Κοινότητες Κραθίου, Συλιβαινιωτίκων, Πορρωβίτσας, Παραλίας Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας, την Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού & τις Τοπικές Κοινότητες Ελαιώνα, Ροδιάς, Νικολεϊκων, Ριζομύλου της Δημοτικής Ενότητας Δια κοπτού, τις Τοπικές Κοινότητες Βαλιμιτίκων, Τέμενης, Διγελιωτίκων της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου και για την Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης/Αβύθου, και τις Τοπικές Κοινότητες Σελιανιτίκων και Λόγγου της Δη μοτικής Ενότητας Συμπολιτείας καθώς και την Τοπική Κοινότητα Καμαρών/Λαμπιρίου της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας επιτρέπεται η προαιρε τική λειτουργία (πέραν των οριζόμενων από κείμενη νομοθεσία Κυριακών) των εμπορικών καταστημάτων

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που υπάγονται στο άρθρο 16 του Ν. 4177/2013 για όλες τις Κυριακές της θερινής περιόδου, πλην των επισήμων Αργιών και συγκεκριμένα των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου λαμβάνοντας υπόψη την βούληση και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όπως προκύπτει λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας και διαμονής παραθεριστών την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Γ) Για την Τοπική Κοινότητα Καλαβρύτων, Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, την Τοπική Κοινότητα Κλειτο ρίας, Δημοτικής Ενότητας Κλειτορίας και την Τοπική Κοινότητα Δάφνης, Δημοτικής Ενότητας Παϊων, Δήμου Καλαβρύτων επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων (που υπάγονται στο άρθρο 16 του Ν. 4177/2013) για όλες τις Κυριακές κατά τη διάρκεια του έτους, πλην των επισήμων Αργιών, λαμβάνοντας υπόψη την βούληση και τις ανάγκες της τοπικής κοι νωνίας και την ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα στις ανωτέρω περιοχές, είτε μεμονωμένων επισκεπτών είτε καταγεγραμμένων οργανωμένων εκδρομέων για θρη σκευτικούς, εκπαιδευτικούς, φυσιολατρικούς ή άλλους λόγους αναψυχής. Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι: 1. Τα εμπορικά καταστήματα που θα λειτουργούν τις ως άνω αναφερόμενες ημέρες θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4177/2013, εντός του πλαισίου ωραρίου, το οποίο καθορίζεται από τις 11:00 έως τις 20:00, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύ ματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα, β. Να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσε ων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise), γ. Να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου "κατάστημα εντός καταστήματος" (shops in a shop) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα ("outlet"), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. 2. Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετη σίως με απόφαση που εκδίδεται κατά τον μήνα Ιανου άριο και με πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση. Η ανωτέρω απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσί ευση της στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Πάτρα, 7 Νοεμβρίου 2013 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

8 43230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX