ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

Transcript

1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2005 (µε βάση την Απόφαση 5/204/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει µετά την Απόφαση 7/372/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

2

3 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές ικαστικές διαφορές ή διαιτησίες 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Αντικείµενο εργασιών Βασικοί Τοµείς ραστηριότητας της Εταιρείας Εκτελεσθέντα Έργα Περιόδου Έργα Υπό Εκτέλεση την 31/12/ Εργατικό δυναµικό και εξέλιξη του Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Κύριες Εγκαταστάσεις Ιδιόκτητα Γήπεδα Οικόπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Επενδύσεις Όµιλος Εταιρειών INTRAKAT ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΟΙ Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίου Μετοχική Σύνθεση Εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Μέλη των Οργάνων ιοίκησης και ιεύθυνσης Εταιρική ιακυβέρνηση Υπόχρεα Πρόσωπα Οργανόγραµµα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Στοιχεία Μετοχής Γεγονότα Περιόδου που ηµοσιοποιήθηκαν από την Εταιρεία ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου Έκθεση Έλεγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σε Ενοποιηµένη και Μητρική Βάση Πληροφορίες για τον Όµιλο Γενικές Πληροφορίες Φύση ραστηριοτήτων Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων Βασικές Λογιστικές Αρχές Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενοποίηση οµή του Οµίλου Συναλλαγµατικές µετατροπές Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Μισθώσεις Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Επενδύσεις Αποθέµατα Εµπορικές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες Μετοχικό κεφάλαιο ανεισµός Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Παροχές στο προσωπικό Άλλες προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Κατασκευαστικά συµβόλαια ιανοµή µερισµάτων Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 60 1

4 6.8.1 Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις (δεν ενοποιούνται) Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα διαθέσιµα προς πώληση Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Αναβαλλόµενη φορολογία Αποθέµατα Συµβάσεις κατασκευής έργων Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά Αποθεµατικά ανεισµός Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Πωλήσεις Έξοδα ανά κατηγορία Άλλα λειτουργικά έσοδα έξοδα (καθαρά) Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) Φόρος Εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Παροχές σε εργαζοµένους εσµεύσεις Επιχειρηµατικές συνενώσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Ανάλυση προσαρµογών πρώτης εφαρµογής ΠΧΠ Ενδεχόµενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑNΩΝΥΜ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία" ή ΙΝΤRΑΚΑΤ ) από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεων τους. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του παρόντος Ετήσιου ελτίου, καθώς και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19,7ο χιλιόµετρο της Νέας οδού Παιανίας Μαρκόπουλου, τηλ Ο κ. Βασίλειος Κουλοχέρης, Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρείας, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19,7ο χιλιόµετρο της Νέας οδού Παιανίας Μαρκόπουλου, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: - Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. - εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. - Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Το ελτίο δύναται να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι από την έδρα της Εταιρείας (19,7ο χιλιόµετρο της Νέας οδού Παιανίας Μαρκόπουλου, στην Παιανία Αττικής), καθώς και από την ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης που έκλεισε διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Σωτήριος Ν. Φίλος της ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), Φωκίωνος Νέγρη 3, τηλ Τα πιστοποιητικά ελέγχου του τακτικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου, κάτω από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Οι εταιρείες του Οµίλου που εδρεύουν στο εξωτερικό, ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές. 3

6 1.2 Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής : Ανέλεγκτες Χρήσεις Εταιρειών που περιλαµβάνονται στην Ενοποίηση την 31/12/2005 Εταιρεία Ανέλεγκτες Χρήσεις Εταιρείες Εσωτερικού INTRAKAT 5 AETHERAS ENERGY 2 IN.MAINT. A.E. 1 ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 1 EUROKAT 0 Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤRΑΚΑΤ(ΑΝΤΙΣΦ.) 3 Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤRΑΚΑΤ(ΚΟΛΥΜΒ.) 3 Κ/Ξ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 2 Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤRΑΚΑΤ 3 Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ 2 Κ/Ξ PINS-ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 2 Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-INTRAKAT-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Κ/Ξ "ΑΘ.ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ"-INTRAKAT 0 Κ/Ξ INTRAKAT-ΕΡΓΚΑΖ-ALGAS 1 Εταιρείες Εξωτερικού INTRACOM CONSTRUCT S.A., Ρουµανία 0 INTRALBAN SΗ.A., Αλβανία 0 INTRAΚΑΤ ROMANIA S.R.L., Ρουµανία 0 INTRACOM BULGARIA D.A., Βουλγαρία 0 INTRACOM DOO SCOPJΙE, Fyrom Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Όσον αφορά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση δεν υπάρχουν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών της Εταιρείας από τρίτους ή µετοχών τρίτων από την Εταιρεία. 1.4 ικαστικές διαφορές ή διαιτησίες Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. 4

7 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.1 Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1987 (ΦΕΚ 2932/ ) και µε έδρα το ήµο Κορωπίου Αττικής. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί για 30 έτη και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε A.M.A.E /06/Β//87/37. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της (ΦΕΚ 1970/2001), αποφάσισε την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας από «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» σε «ΙΝΤRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», για δε τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας µε το εξωτερικό σε INTRACOM CONSTRUCTIONS, και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της (ΦΕΚ 9091/ ), αποφάσισε την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας από «INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» σε «INTRAKAT», τη µεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το ήµο Κορωπίου Αττικής στο ήµο Παιανίας Αττικής και την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 1/4/94 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου η Εταιρεία συγχωνεύτηκε µε την εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ» µε απορρόφηση της δεύτερης από αυτήν, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.2166/1993. Η παραπάνω συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. ΕΜ-10319/ απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής. Με τις από 31/1/2002, 14/3/2002, 25/4/2002 και 2/9/2002 αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου η Εταιρεία συγχωνεύτηκε µε την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «Μ-Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» µε απορρόφηση της δεύτερης από αυτήν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και την υπ αριθµ. 306/ πράξη της Συµ/φου Αθηνών Μαρίας Στ. ιπλούδη (ΦΕΚ 9428/2002 και 9895/2002). Η παραπάνω συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις 23/9/2002, µε την υπ αριθµ. πρωτ. Κ / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Στη συνέχεια, η INTRAKAT υπέβαλε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. αίτηση για την κατάταξή της στην προβλεπόµενη από το Ν. 2940/2001 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους, 6 η τάξη Μ.Ε.Ε.Π. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001 και µε την υπ' αριθµ. 1863/ Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε., η INTRAKAT επανακρίθηκε και κατατάχθηκε στην 6 η Τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. για όλες τις κατηγορίες έργων. Με τις από 14/11/2005 αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων τους, αποφασίστηκε η συγχώνευση των Ανωνύµων Εταιριών «INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» και αριθµό Μ.Α.Ε 16205/06/Β/87/37 και «INTRAMET ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «INTRAMET» και αριθµό Μ.Α.Ε /06/Β/Β7/9 µε απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και την 4395/ πράξη της Συµβολαιογράφου Αθηνών Αθηνάς Σακκά Ζιώγα. Η παραπάνω συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις 30/12/2005, µε την υπ αριθµ. πρωτ. Κ / απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η επωνυµία της Νέας Εταιρείας είναι «INTΡAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «INTRAKAT», έχει διάρκεια λειτουργίας 30 έτη, ήτοι µέχρι 18/12/2017, και Έδρα το ήµο Παιανίας, 19,7 χιλιόµετρο της Νέας Οδού Παιανίας Μαρκοπούλου, T.K (ΦΕΚ 13291/ ). Αντικείµενο και σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού της (τελευταία τροποποίηση Ε.Γ.Σ , ΦΕΚ 13291/ ) είναι : α) Η µελέτη εφαρµογής, ο σχεδιασµός, η εκτέλεση, η λειτουργία, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκµετάλλευση και η συντήρηση στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή κάθε φύσεως τεχνικών έργων του ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, Οργανισµών και Ιδιωτών, ενδεικτικά δε Τεχνικών Έργων και Εγκαταστάσεων, καθ οιονδήποτε συνδυασµό των κατωτέρω: (1) Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις (2) Συστήµατα και ίκτυα πληροφορικής (3) Βιοµηχανικά και Ενεργειακά έργα πάσης φύσεως (4) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (5) Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις 5

8 (6) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις (7) Έργα Φυσικού Αερίου (8) Κτιριακές εγκαταστάσεις, χωµατουργικά έργα και λοιπά έργα αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού (9) Αθλητικά έργα Νοσοκοµειακές, Ιατρικές, Εργαστηριακές, Ερευνητικές εγκαταστάσεις (10) Τουριστικές εγκαταστάσεις (11) Σταθµοί αυτοκινήτων (12) Λιµενικά Έργα (13) Η ανέλκυση, αποµάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων, πλοίων και πλωτών ναυπηγηµάτων ως και η πώληση ναυαγίων ή τµηµάτων αυτών. β) Οι ηλεκτροµηχανικές, σιδηρουργικές και γενικά µεταλλικές κατασκευές. γ) Η ανάληψη, µελέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε φύσεως έργων προστασίας του περιβάλλοντος και ενδεικτικά έργα επεξεργασίας, παραγωγής ή διαχείρισης πόσιµου νερού, βιοµηχανικού νερού, αστικών λυµάτων, βιοµηχανικών αποβλήτων, ιλύος, στερεών αποβλήτων, απορριµάτων, αερίων λυµάτων, έργα βιολογικού καθαρισµού και καθαρισµού ποταµών και λιµνών, έργα εγκαταστάσεων µετατροπής υδάτων σε πόσιµα και άλλων συναφών βιοµηχανικών και λοιπών έργων δ) Η επίβλεψη εκτέλεσης πάσης φύσεως Έργων στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. ε) Η ανάληψη εργολαβικώς ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο, της χρηµατοδότησης, κατασκευής, διαχείρισης, ανάπτυξης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης παντός είδους Έργων και Εγκαταστάσεων, αυτοχρηµατοδοτούµενων ή/και συγχρηµατοδοτούµενων, καθ οιοδήποτε επιχειρηµατικό σύστηµα (Β.Ο.Τ./P.F.Ι.) και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών µε αυτά. στ) Η συµµετοχή σε πάσης φύσεως µειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισµούς του ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, Οργανισµών και Ιδιωτών συναφούς µε τον σκοπό της Εταιρείας αντικειµένου. ζ) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εµπορία και µεταφορά κάθε φύσεως προϊόντων και υλικών σχετιζοµένων µε τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση πάσης συναφούς προς τον σκοπό της Εταιρείας εµπορικής και βιοµηχανικής δραστηριότητας. η) Η δηµιουργία και εγκατάσταση συγκροτηµάτων παραγωγής µπετόν, προϊόντων προκατασκευής σκυροδέµατος, ασφαλτικών και λατοµικών αδρανών για εµπορία, µεταφορά και ιδία χρήση. θ) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εµπορία, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση κάθε φύσεως εξοπλισµού σχετιζοµένου µε τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή. ι) Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων εµπορικών και βιοµηχανικών οίκων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, παραγωγής, εµπορίας ή διακίνησης προϊόντων, υλικών, µηχανηµάτων, εξοπλισµού και γενικά εµπορευµάτων, σχετιζοµένων µε τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. ια) ιβ) ιγ) Η αγορά, πώληση, µίσθωση, εκµίσθωση και διαχείριση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ακινήτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων µε το σύστηµα αντιπαροχής ή άλλο επιχειρηµατικό σύστηµα. Η µίσθωση κινητών ή ακινήτων µε leasing, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, τηρουµένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες. 2. Προς επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας αυτή δύναται: α) να ιδρύει ή/και να συµµετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση, ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεµφερούς σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο, καθώς επίσης σε κοινοπραξίες 6

9 β) να συνεργάζεται µε οιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπής ή αλλοδαπής, καθ οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού γ) να συµµετέχει ή συνεργάζεται δι ιδίων κεφαλαίων, µε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε νοµικής µορφής, υφιστάµενες ή που θα ιδρυθούν, στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς ή παρεµφερείς σκοπούς δ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων µετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συµµετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες ε) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόµισµα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων µετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συµµετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες». 2.2 Ιστορικό Η Εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και διακριτικό τίτλο «INTRAKAT», µέλος του Οµίλου Εταιρειών INTRACOM, ιδρύθηκε το Τα σηµαντικότερα γεγονότα που σηµατοδότησαν της εξέλιξη της Εταιρείας από την ίδρυσή της αναφέρονται ακολούθως: Η Eταιρεία έχει ήδη πάνω από 10 χρόνια κατασκευαστικής εµπειρίας, καθώς η µητρική INTRACOM από την ίδρυσή της (τη δεκαετία του '70) συµµετείχε στην εκτέλεση σηµαντικών έργων ιδιαίτερα στον ενεργειακό τοµέα αποκτώντας έτσι σηµαντική εξειδίκευση, τεχνογνωσία και εµπειρία. Η δραστηριότητα στον εν λόγω τοµέα συνεχίστηκε σε ολόκληρη τη δεκαετία του '80 µε την εκτέλεση σηµαντικών ενεργειακών έργων για λογαριασµό ΕΗ, όπως υποσταθµοί υψηλής τάσης και την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και αυτοµατισµών σε θερµοηλεκτρικές µονάδες και ταινιόδροµους εκσκαφέων λιγνίτη, τα οποία όµως από το εκέµβριο του 1987 ξεκίνησε να εκτελεί η Εταιρεία. Τον Μάρτιο 1994 η ιοίκηση της INTRACOM αποφασίζοντας να δηµιουργήσει µία ισχυρή κατασκευαστική εταιρεία µε διευρυµένο πεδίο δραστηριοτήτων, προχώρησε στην εξαγορά του 100% των µετοχών της εταιρείας ΙNTΡΑΚΑΤ Α.Ε. (συµφερόντων των κ.κ.. Γιαννικάκη και Γ. Άννινου κατά 50,00% έκαστος), η οποία είχε ήδη αποκτήσει µεγάλη εµπειρία στα τηλεπικοινωνιακά έργα και στη συνέχεια την απορρόφησε µε βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993. Έτσι, µε την συγχώνευση δηµιουργήθηκε µία κατασκευαστική εταιρεία µε υψηλή εµπειρία στην εκτέλεση τριών σηµαντικών κατηγοριών έργων: ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και έργα πολιτικού µηχανικού. Το 1997 η Εταιρεία απέκτησε πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας (ISO 9002) που χορηγήθηκε από το BVQI. Τον Νοέµβριο 1999 απέκτησε εργοληπτικό πτυχίο Ζ' τάξης (απόφαση του ΥΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ. Πρωτ. 15/ ). Το 2000, η Εταιρεία συµµετέχει κατά 20% στο µετοχικό κεφάλαιο της «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ-INFOTECH» και ιδρύει στην Ρουµανία την εταιρεία «INTRACOM CONSTRUCT S.A.» µε ποσοστό συµµετοχής 80%. Τον Ιούλιο 2001, η Εταιρεία ιδρύει στην Αλβανία την εταιρεία «INTRALBAN A.D.» µε ποσοστό συµµετοχής 40%, ενώ τον Νοέµβριο του ίδιου έτους πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή των µετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Στις αρχές του 2002, η Εταιρεία αγόρασε το 100% των µετοχών της ανώνυµης εταιρείας «Μ Π ΤΕΧΝΙΚΗ, Ανώνυµη, Τεχνική, Εµπορική, Τουριστική, Λατοµική, Βιοµηχανική και Κτηµατική Εταιρεία», η οποία διέθετε πτυχίο Ε Τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Η εξαγορά αυτή έγινε µε σκοπό την απορρόφηση της ως άνω εταιρείας ώστε η INTRAKAT,κατά την επανάκριση των εργοληπτικών εταιριών σύµφωνα µε νέο θεσµικό πλαίσιο του Ν. 2940/2001, να καταταγεί στην 6η νέα τάξη εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ. από τις επτά (7) που προβλέπονταν. Στις ολοκληρώθηκε, µε την υπ αριθµ. πρωτ. Κ / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η συγχώνευση της ΙΝΤRAKAT και της, κατά 100% θυγατρικής της, Μ - Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα τις διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93. Στη συνέχεια, η Εταιρεία επανεκρίθηκε και κατατάχθηκε στην 6η Τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (υπ αριθµ βεβαίωση) για όλες τις κατηγορίες έργων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001 και µε την υπ' αριθµ. 1863/ Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. 7

10 Επίσης το 2002, η Εταιρεία συµµετέχει κατά 30% στο µετοχικό κεφάλαιο της «INTRACOM BULGARIA AD» και µε το ίδιο ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της «INTRACOM Ltd Skopje». Τον Ιούλιο 2003 η Εταιρεία ιδρύει την εταιρεία «AETHERAS ENERGY», στην οποία συµµετέχει κατά 95%, ενώ τον Φεβρουάριο του 2004 ιδρύει την εταιρεία «IN.MAINT», στην οποία συµµετέχει κατά 60%. Τον ίδιο χρόνο επαναξιολογείται από το BVQI αποκτώντας το ιεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000. Το Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου Τον Ιούνιο 2004 και µε απόφαση της από 24 Ιουνίου 2004 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκε ο διακριτικός τίτλος αυτής από INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ σε INTRAKAT και η έδρα της Εταιρείας µεταφέρθηκε από το ήµο Κορωπίου Αττικής στο ήµο Παιανίας. Το Σεπτέµβριο 2004 η INTRAKAT ιδρύει την εταιρεία «Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών Αερίου Αττικής Α.Ε» (ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), στην οποία συµµετέχει κατά 51%. Το εκέµβριο 2004 ιδρύει στη Ρουµανία την εταιρεία «INTRAKAT ROMANIA S.R.L.», στην οποία συµµετέχει σήµερα κατά 100% και τον Φεβρουάριο 2005 ιδρύει την εταιρεία «EUROKAT», στην οποία συµµετέχει κατά 82%. Τον Mάιο 2005 ιδρύει υποκατάστηµα στο Ερεβάν της Αρµενίας, και στη Λιβύη και τον Αύγουστο 2005 ιδρύει υποκατάστηµα στο Κόσοβο, µε σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στις χώρες αυτές. Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση µε απορρόφηση της εδρεύουσας στην Κοινότητα Γιάννουλης Λάρισας Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "INTRAMET" από την INTRAΚΑΤ, σύµφωνα µε τα άρθρα του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1 5 του Ν. 2166/1993. Την 30η εκεµβρίου 2005, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορρόφησης της εταιρείας «INTRAMET ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» από την µητρική εταιρεία «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από και δια της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης του Υπέργειου Ανάπτυξης υπ αριθ. Κ / Η νέα Εταιρεία ενισχυµένη σε επίπεδο οικονοµικό, επιχειρηµατικό και διοικητικό, µε έντονη δραστηριοποίηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, θα έχει την δυνατότητα να παρουσιάζει ολοκληρωµένες λύσεις σε σύνθετα κατασκευαστικά έργα, να εκµεταλλεύεται τις συνεργίες και τις οικονοµίες κλίµακας των δύο εταιριών σε πολλά προϊόντα (κατασκευή σταθµών βάσης, έργα πολιτικού µηχανικού, µεταλλικές κατασκευές) και να συγκεντρώνει όλη την οικονοµική αξία που δηµιουργείται προς όφελος των µετόχων της. 2.3 Αντικείµενο εργασιών H INTRAKAT µε την σηµερινή αναβαθµισµένη µορφή, ιδρύθηκε τον Μάιο του 1994 και αποτελεί µέλος του Οµίλου INTRACOM. Είναι Τεχνική Κατασκευαστική εταιρεία µε ειδίκευση στους τοµείς του σχεδιασµού και υλοποίησης κατασκευαστικών έργων, µεταλλικών κατασκευών, καθώς και τηλεπικοινωνιακών έργων. Με τη µακρά εµπειρία της στην υλοποίηση έργων µεγάλης κλίµακας στον ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε την αξιοπιστία της στην προσφορά ποιοτικών και αποτελεσµατικών λύσεων, η INTRAKAT διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον τοµέα έργων υποδοµής τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο. H Εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών µελέτης, εκτέλεσης, εγκατάστασης, κατασκευής και επίβλεψης έργων των ακόλουθων τοµέων: α) Οικοδοµικά & Ήλεκτρο-Μηχανολογικά Έργα: Μεγάλης κλίµακας έργα σχεδιασµού και κατασκευής κτιρίων και εγκατάστασης ήλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν, κατασκευή, τροποποίηση και ανακαίνιση κτιρίων, κατασκευή σταδίων, αθλητικών και εµπορικών κέντρων, λοιπών κτηρίων βιοµηχανικών ή µη, καθώς και έργα που αφορούν την εγκατάσταση τεχνολογικά εξελιγµένων ηλεκτροµηχανικών συστηµάτων βέλτιστης απόδοσης σε κτιριακές εγκαταστάσεις. β) Τηλεπικοινωνιακά Έργα: Εγκατάσταση εξοπλισµού καλωδιακής και ασύρµατης τηλεπικοινωνίας, σχεδιασµός και κατασκευή ενσύρµατων δικτύων φωνής, δεδοµένων και δοµηµένης καλωδίωσης, κατασκευή σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας καθώς και σχεδιασµός και κατασκευή εγκαταστάσεων υποδοµής γ) Βιοµηχανικά και Ενεργειακά έργα: Κατασκευή, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισµού φυσικού αερίου (αγωγοί υψηλής και µέσης πίεσης), δικτυακών σταθµών και άλλων εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας. δ) Έργα Μεταλλικών Κατασκευών : Η Εταιρεία έχει δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες στους πελάτες της, µε την παραγωγή σύνθετων µεταλλικών και ηλεκτροµηχανικών κατασκευών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών για µεγάλα έργα σε τοµείς όπως : 8

11 ίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Βιοµηχανικά κτίρια, στέγαστρα σταδίων, αποθήκες, υπόστεγα. Έργα ηλεκτροκίνησης και σηµατοδότησης σιδηροδρόµων. Ιδιωτικά και δηµόσια δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα. Κονσόλες συστηµάτων ελέγχου θαλάσσιας και εναέριας κυκλοφορίας. Εξαρτήµατα για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών. Εξαρτήµατα αµυντικού εξοπλισµού (Patriot, Crotale, Hawk). Μεταλλικά Κτίρια, ειδικά µεταλλικά προιόντα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, Τηλεπικοινωνιακοί Οικίσκοι, Ερµάρια ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού Επιφανειακές προστασίες Μεταλλικών Κατασκευών (Εν θερµώ γαλβάνισµα, ηλεκτροστατική, Ηλεκτρολυτική και υγρή βαφή, ανοδιώσεις, φωσφατώσεις ), Βασικοί Τοµείς ραστηριότητας της Εταιρείας INTRAKAT δραστηριοποιείται κυρίως στους τοµείς των έργων Πολιτικού Μηχανικού (Οικοδοµικά, Ηλεκτρο- Μηχανολογικά και Ενεργειακά), των Τηλεπικοινωνιακών Έργων Υποδοµής και των Μεταλλικών Κατασκευών. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η INTRAKAT αναλαµβάνει και εκτελεί σηµαντικά έργα Πολιτικού Μηχανικού, τα οποία περιλαµβάνουν τη µελέτη και εκτέλεση δοµικών και Η/Μ εργασιών στους παρακάτω τοµείς: Οικοδοµικά & Ήλεκτρο-Μηχανολογικά Έργα H INTRAKAT αναλαµβάνει και υλοποιεί µεγάλης κλίµακας έργα σχεδιασµού και κατασκευής κτιρίων και εγκατάστασης ήλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων, πάνω από δέκα χρόνια. Τα έργα αυτά αφορούν την κατασκευή κτιρίων, την τροποποίηση και ανακαίνιση κτιρίων, την κατασκευή βιοµηχανικών κτιρίων, σταδίων και αθλητικών κέντρων και έργα που αφορούν στην εγκατάσταση τεχνολογικά εξελιγµένων ηλεκτροµηχανικών συστηµάτων βέλτιστης απόδοσης όπως κίνηση φωτισµός κλιµατισµός πυροπροστασία data για ειδικά Computer Rooms, MSC (Κέντρα διαχείρισης δικτύων). Η Εταιρεία για τα εν λόγω έργα στελεχώνεται από έµπειρους µηχανικούς και αρχιτέκτονες οι οποίοι εκτός από την πολύχρονη κατασκευαστική εµπειρία συµµετέχουν σε σχετικά σεµινάρια σαν µέλη Ελληνικών & ιεθνών Οργανισµών, όπως ΤΕΕ, ASHRAE, ASME, NFPA. Ενεργειακά Έργα Ο ενεργειακός τοµέας και τα συναφή αναπτυξιακά έργα αντιπροσωπεύουν ένα από τα κύρια πεδία δραστηριότητας της ΙΝΤRAKAT µε ιδιαίτερη έµφαση στα Έργα Φυσικού Αερίου. Η ΙΝTRAKAT δραστηριοποιείται στον τοµέα έργων φυσικού αερίου τα τελευταία 3 χρόνια µε κύριο αντικείµενο τα έργα συντήρησης, επισκευής και κατασκευής νέων τοµέων σχετικών µε το σύστηµα αγωγών Υψηλής και Μέσης Πίεσης, σταθµών βαλβίδων, σταθµών µετρήσεων, σταθµών ρύθµισης πίεσης, µονώσεων, καθοδικής προστασίας και άλλων εγκαταστάσεων της ΕΠΑ Α.Ε. Η Εταιρεία ανέλαβε σε κοινοπραξία µε άλλη τεχνική εταιρεία την κατασκευή των δικτύων υποδοµής (χαµηλής και µέσης πίεσης) Φυσικού Αερίου της Ε.Π.Α Αττικής, στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών (Βορειανατολική, Νότια και µέρος του Κεντρικού τοµέα). Ολυµπιακά Αθλητικά Έργα Στα πλαίσια των Ολυµπιακών έργων η ΙΝΤRAKAT ολοκλήρωσε, υπό την µορφή Κοινοπραξίας, την κατασκευή του Ολυµπιακού Σταδίου Αντισφαίρισης και του Ολυµπιακού Κέντρου Κολύµβησης στο Ο.Α.Κ.Α. (ποσοστά συµµετοχής 50% και 32,5% αντίστοιχα), ενώ παράλληλα συµµετείχε στην κατασκευαστική κοινοπραξία η οποία ολοκλήρωσε την κατασκευή του Πανθεσσαλικού Σταδίου Ν. Ιωνίας στον Βόλο (ποσοστό συµµετοχής 15%). Επίσης έχει εκτελέσει µε επιτυχία την κατασκευή του Προπονητικού Κέντρου της Π.Α.Ε. Ολυµπιακός στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη και την ανακατασκευή -διαµόρφωση του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Απόλλωνα Αθηνών στην Ριζούπολη. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο εκσυγχρονισµός των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και δικτύων αποτελεί µία από τις κύριες δραστηριότητες της INTRAKAT. Η συµβολή της στον τοµέα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντική µέσα από τα ολοκληρωµένα έργα που εκτελεί, τα τελευταία 12 χρόνια, για µεγάλους Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισµούς, εταιρείες και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι δραστηριότητες της INTRAKAT καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα συστηµάτων και εφαρµογών, όπως: 9

12 Υποδοµή Σταθµών Κινητής Τηλεφωνίας Η INTRAKAT δηµιουργεί κατάλληλη υποδοµή για την εγκατάσταση του εξοπλισµού των σταθµών κινητής τηλεφωνίας (BSC). Η Εταιρεία αναλαµβάνει την ανεύρεση της θέσης (site acquisition), καθώς και τη µελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση του σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας. Με δεκαετή εµπειρία στην ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας, η INTRAKAT συµπεριλαµβάνει στους πελάτες της τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο (VODAFONE, TIM, COSMOTE), καθώς και τις αντίστοιχες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στον χώρο των Βαλκανίων και ειδικότερα στην Ρουµανία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία. ίκτυα Κινητής τηλεφωνίας Η εγκατάσταση συστηµάτων κινητής τηλεφωνίας περιλαµβάνει κέντρα µεταγωγής (MSC, BSC), σταθµούς µετάδοσης (BTS), αναµεταδότες (repeaters), καθώς και ολοκληρωµένα δίκτυα σε ειδικές εγκαταστάσεις όπως το νέο αεροδρόµιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, οι σταθµοί του Μετρό, κλπ. Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα Η Εταιρεία αναλαµβάνει την προµήθεια, µελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία και συντήρηση δικτύων φωνής και δεδοµένων (WAN, LAN, MAN, RAN). Συστήµατα Μετάδοσης Η Εταιρεία υλοποιεί έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα του τηλεπικοινωνιακού τοµέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριµένα, στα έργα αυτά περιλαµβάνονται η εγκατάσταση δικτύων Υψηλής Χωρητικότητας, δικτύων Μεσαίας Χωρητικότητας, Συνδροµητικών Αγροτικών Ραδιοδικτύων (Σ.Α.Ρ) και δικτύων ασύρµατης σταθερής τηλεφωνίας. Συστήµατα Μεταγωγής Με την εγκατάσταση ψηφιακών κέντρων ΑΧΕ-10, η Εταιρεία συνέβαλλε στον εκσυγχρονισµό των τηλεπικοινωνιακών δικτύων µεγάλων Τηλεπικοινωνιακών Οργανισµών του Ιδιωτικού και ηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικά Έργα Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται σύνθετα έργα, υψηλών προδιαγραφών, η υλοποίηση των οποίων προϋποθέτει εµπειρία και τεχνογνωσία σε διαφορετικούς εξειδικευµένους τοµείς. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ιστοί και Πυλώνες - Πυλώνες µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 150 και 400ΚV - Τηλεπικοινωνιακοί ιστοί για δίκτυα P/H, - ίκτυα κινητής τηλεφωνίας, - Ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, - Ιστοί Κινητής Τηλεφωνίας - Ιστοί ρευµατοδότησης Ηλεκτρικών Τραίνων (Ο.Σ.Ε) - Πυλώνες και ικριώµατα για υποσταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας - Πύργοι για Radar Η παραγωγή των παραπάνω κατασκευών ολοκληρώνεται µε την λειτουργία εντός του εργοστασίου, ειδικής µονάδας γαλβανιστηρίου εν Θερµώ. Κύριοι Πελάτες της στους εν λόγω τοµείς : VODAFON, COSMOTE, TIM, AREVA, ABB, SIEMENS AG, ΕΗ,. Ειδικές Μεταλλικές Κατασκευές Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Συσκευών Οι κατασκευές αυτές περιλαµβάνουν ένα µεγάλο εύρος προϊόντων από ειδικά ερµάρια έως οικίσκους στους οποίους τοποθετείται ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός. Στην κατηγορία αυτή κατασκευάζονται: 10

13 - Κονσόλες για Radar - Μεταλλικά µέρη ηλεκτρονικών κατασκευών (περιβλήµατα, οδηγοί, προσόψεις, κλπ.) - Ηλεκτρολογικοί πίνακες ειδικών απαιτήσεων - Οικίσκοι για στέγαση τηλεπικοινωνιακού υλικού - Θάλαµοι ειδικών απαιτήσεων (κλώβοι FARADAY κλπ.) Μέσα από συνεχή µελέτη και έρευνα της αγοράς οι κατασκευές της κατηγορίας αυτής εξοπλίζονται µε τα πλέον κατάλληλα εξαρτήµατα, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών. Εντός της µονάδας τέλος παρέχεται η δυνατότητα εφαρµογής της απαραίτητης επιφανειακής προστασίας των µεταλλικών αυτών κατασκευών ( π.χ. παθητικοποίηση, ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, κλπ.) Τέλος, η Εταιρεία δραστηριοποιείται και σε ερευνητικό επίπεδο, ενώ παράλληλα επεκτείνεται σε µεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων όπως ταινιόδροµοι ορυχείων, µεταλλικά στέγαστρα και εξειδικευµένες Σύνθετες Μεταλλικές Κατασκευές υψηλών απαιτήσεων. Ενδεικτικά έργα (ίδια ή σε κοινοπρακτική µορφή) που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί η INTRAKAT ανά τοµέα δραστηριότητας είναι τα εξής : ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟ INTRACOM (ΠΑΙΑΝΙΑ) Κατασκευή κτιρίου και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και βοηθητικών χώρων έκτασης τ.µ. το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, α & β όροφο & χρησιµοποιούνται σαν χώροι παραγωγής, γραφείων και βοηθητικών εγκαταστάσεων. ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Λ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY CENTER) Κατασκευή τριώροφου κτιρίου τ.µ. µε δύο (2) υπόγεια, ισόγειο & δύο (2) ορόφους µε χώρους γραφείων, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων, εστιατόριο και υπόγεια γκαράζ. ΚΤΙΡΙΟ INTRACOM (ΠΑΤΡΑ) Κατασκευή κτιρίου γραφείων τ.µ. µε υπόγειο, ισόγειο & α όροφο για χώρους γραφείων και βοηθητικών εγκαταστάσεων. Στα κτίρια εγκαταστάθηκαν ανάλογα Η/Μ συστήµατα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Υποσταθµού, Θέρµανσης / Κλιµατισµού, Φωτισµού Κίνησης, UPS (Αδιάλειπτη παροχή τάσεως), Τηλεφωνικής Εγκατάστασης, Συστήµατα Πυρανίχνευσης, Μεγαφωνικό σύστηµα, Σύστηµα ελέγχου προσπέλασης (Access control). ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.2 ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ-ΑΓ. ΑΝ ΡΕΑΣ Πρόκειται για εργασίες βελτίωσης της υπάρχουσας οδού µε ασφαλτικούς τάπητες σε µήκος 51χλµ. περίπου και κατασκευής δύο Ανισόπεδων Κόµβων στις θέσεις Τούζλας και Ν. Περάµου για την αναβάθµιση της ασφάλειας της κυκλοφορίας στο τµήµα «Στρυµόνας-Αγ.Ανδρέας». Επίσης θα γίνουν τοπικές παρεµβάσεις για τη βελτιστοποίηση των γεωµετρικών στοιχείων της οδού έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία σε επί µέρους τµήµατα της οδού. Για το µήκος από την αρχή έως Ν. Πέραµο περίπου, η υφιστάµενη Ε.Ο. έχει µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ συνολικού πλάτους 12,00 έως 12,50m. Το υπόλοιπο τµήµα, µήκους 4,5χλµ. περίπου, έχει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα µε αµφίπλευρο στηθαίο τύπου N.J. Στο υποτµήµα από τον ποταµό Στρυµόνα µέχρι την Κάριανη, θα διαπλατυνθούν και θα ασφαλτοστρωθούν οι παράπλευρες οδοί. Ακόµη θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες κατασκευές και συνδέσεις έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί πλήρως η κυκλοφορία των κατοίκων των παρόδιων οικισµών λαµβανοµένων υπόψη και των τοπικών συνθηκών. Στο υποτµήµα από Ν. Πέραµο µέχρι Αγ. Ανδρέα, θα γίνει τµηµατικά όπου απαιτείται αποξήλωση του υφιστάµενου οδοστρώµατος, εξυγίανση και ανακατασκευή του καθώς και αποξήλωση στηθαίων N.J. και κατασκευή νέων. Σε ότι αφορά το παράπλευρο δίκτυο στο υποτµήµα από Στρυµόνα µέχρι Κάριανη, θα εφαρµοσθεί σχεδόν στο σύνολό του κλειστός δρόµος και τυπική διατοµή Ζ ή Η ανάλογα µε τις επί τόπου συνθήκες. ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Το έργο περιλαµβάνει την επέκταση του ήδη υπάρχοντος κτιρίου 800 τ.µ. µε στόχο τη δηµιουργία ενός υπερσύγχρονου αεροσταθµού συνολικής επιφάνειας ισογείου και ορόφων τ.µ., µε όλους τους αναγκαίους βοηθητικούς χώρους υποστήριξης, πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας και µελέτη - διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου µε τριπλασιασµό του υφισταµένου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων. Παράλληλα διατηρείται η παραδοσιακή µορφή του κτιρίου προκειµένου να εναρµονίζεται µε την τοπική αρχιτεκτονική της Καρπάθου. ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ Το έργο εκτείνεται σε µήκος περίπου 13χλµ., επί της παρούσας κοίτης του χειµάρρου Ξηριά της Κορίνθου, ξεκινώντας από την εκβολή στον Κορινθιακό κόλπο, µέχρι τη διασταύρωση της παλαιάς Εθνικής οδού Κορίνθου- Άργους προς Αθίκια. Περιλαµβάνει τη διευθέτηση του χειµάρρου, µε σκοπό την αντιπληµµυρική προστασία της Κορίνθου. Για το σκοπό αυτό, θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τη µελέτη, έργα από οπλισµένο σκυρόδεµα εντός πόλης και συρµατοκιβώτια εκτός της πόλης. Επίσης, προβλέπεται η καθαίρεση και ανακατασκευή τριών γεφυρών, καθώς και καθαίρεση ενός οχετού και κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση του. Εντός της πόλης 11

14 προβλέπεται η κατασκευή ανακουφιστικού αγωγού για την εκτροπή µέρους της παροχής σε περιπτώσεις έντονων πληµµυρικών φαινοµένων. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΛΛΑ ΕΣ Αφορά την πλήρη κατασκευή κλειστού αυτοκινητόδροµου, πλάτους οδοστρώµατος 24,5 µ., 2x(2+ΛΕΑ) λωρίδων µε διαχωριστική νησίδα, µήκους 8χλµ., στην περιοχή της πόλεως Άρτας, του υτικού Οδικού Άξονα 3-Ν (ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ), από τον Άγιο ηµήτριο µέχρι τις Σελλάδες. Περιλαµβάνεται επίσης ο ανισόπεδος κόµβος εισόδου της Άρτας καθώς και ο ανισόπεδος κόµβος Σελλάδων. ΓΕΝΙΚΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Το έργο αφορά στις εργασίες Α φάσης κατασκευής της Γενικής Κλινικής ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σε οικόπεδο, συνολικής έκτασης ,55 τ.µ,, το οποίο βρίσκεται Β.Α. της παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 600m περίπου Β.. του Ανισόπεδου κόµβου της Νίκαιας. Απέχει περίπου 7km από το Κέντρο της Λάρισας και 55km από το Κέντρο του Βόλου. Το κτίριο αποτελείται από έξι (6) επίπεδα, ένα (1) υπόγειο και πέντε (5) υπέργεια επίπεδα, τα οποία διατάσσονται σε τρεις (3) πτέρυγες. Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας θα αποτελείται από γενική και µαιευτική κλινική, δυναµικότητας 160 κλινών, µονάδες εντατικής θεραπείας και εντατικής νοσηλείας νεογνών, τεχνητής γονιµοποίησης και τεχνητού νεφρού, µε στόχο να καλύψει τις ανάγκες ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή των νοµών Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ LAKIS GAVALAS S.A. Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας LAKIS GAVALAS S.A., στην περιοχή Παιανίας επί της Αττικής Οδού, σε οικόπεδο συνολικής έκτασης τ.µ. Στο οικόπεδο πρόκειται να κατασκευασθούν τρία ανεξάρτητα κτίρια: το Κτίριο 1, επιφανείας κάλυψης περίπου 400,00 τ.µ., µε υπόγειο και δύο υπέργειους ορόφους, το οποίο θα στεγάσει κυρίως τις εγκαταστάσεις της LAK, το Κτίριο 2, επιφανείας κάλυψης περίπου 1000,00 τ.µ., µε υπόγειο και έναν υπέργειο όροφο, το οποίο θα διαµορφωθεί κυρίως σε αποθήκη και το Κτίριο 3, επιφανείας κάλυψης περίπου 5500,00 τ.µ., όπου θα στεγαστούν χώροι γραφείων και show rooms της εταιρείας. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ - ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πρόκειται για εργασίες: συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, νέας κατασκευής τµηµάτων σχετιζόµενων µε α) το σύστηµα αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής, µέσης και χαµηλής πίεσης β) το σύστηµα καθοδικής προστασίας γ) τα βανοστάσια, τους σταθµούς ξεστροπαγίδων, τους σταθµούς µέτρησης και ρύθµισης της πίεσης και δ) τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι εργασίες πραγµατοποιούνται κατά µήκος του δικτύου της ΕΠΑ από Κούλα µέχρι τον σταθµό ξεστροπαγίδων του Πλαταµώνα, περιλαµβανοµένου και του σταθµού και µέχρι την Κοµοτηνή προς Ανατολάς (ΚΕΣ Ν. Μεσηµβρίας και ΚΕΣ Ξάνθης). ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΝΘΕΙΑ) ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Εκτέλεση Έργων Πολιτικού Μηχανικού για τη διέλευση αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου (υψηλής πίεσης) 36, από την Αλεξανδρούπολη στην Κοµοτηνή, καθώς και έργα Πολιτικού Μηχανικού στις περιοχές εγκατάστασης των βανοστασίων του παραπάνω αγωγού. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Α.Κ.Α. Μελέτη και κατασκευή του νέου Κεντρικού Σταδίου Αντισφαίρισης, χωρητικότητας θεατών και των συµπληρωµατικών εργασιών αναβάθµισης και ανακαίνισης συνολικά των εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης. Περιλαµβάνονται χώροι υποστήριξης κάτω και γύρω από τα συγκροτήµατα των κερκίδων του κεντρικού σταδίου, όπως αποδυτήρια, ιατρικό κέντρο, γραφεία διοίκησης, χώροι υποδοχής VIPs, κέντρο τύπου, ανακατασκευή των εξωτερικών αγωνιστικών και προπονητικών γηπέδων καθώς αλλαγή της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου τους από χωµάτινη σε σκληρή, κατασκευή προσπελάσεων προς το Ολυµπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης και αναδιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Ο.Α.Κ.Α. Μελέτη και κατασκευή των εργασιών ανακαίνισης και αναβάθµισης του Κέντρου Κολύµβησης ΟΑΚΑ που περιλαµβάνει προσθήκη προσωρινών µεταλλικών κερκίδων περίπου θέσεων και προσαρµογή των υπαρχουσών θέσεων (Ανοικτό Κολυµβητήριο), προσαρµογή του πύργου καταδύσεων, προσαρµογή των θέσεων των κερκίδων και ανακαίνιση, αναβάθµιση, προσαρµογή όλων των χώρων (Κλειστό Κολυµβητήριο), κατασκευή ανακαίνιση αναβάθµιση (περιβάλλον χώρος) και κατασκευή νέας δεξαµενής για την συγχρονισµένη κολύµβηση, διαστάσεων 33,33χ25,0χ3,0 µ., για περίπου 1000 θέσεις θεατών σε µόνιµες κερκίδες, µε χώρους γραφείων και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων κάτω από τις κερκίδες και µε τις αντίστοιχες Η/Μ εγκαταστάσεις και τους πυλώνες φωτισµού. ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Μελέτη και κατασκευή του Πανθεσσαλικού Σταδίου Ν. Ιωνίας Βόλου σε έκταση µ2 και περιλαµβάνει Στάδιο Ολυµπιακών Προδιαγραφών µε κερκίδες για θεατές, γήπεδο ποδοσφαίρου, βοηθητικούς χώρους και εγκαταστάσεις (αποδυτήρια και αίθουσες προπόνησης, χώρους επισήµων, εγκαταστάσεις δηµοσιογράφων γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου, χώρους οµοσπονδιών και γραφεία διοίκησης, ιατρεία, χώρους αναψυχής κλπ), υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, έργα οδοποιίας και χώρους στάθµευσης. 12

15 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΡΕΝΤΗ Μελέτη και κατασκευή ενός σύγχρονου αθλητικού προπονητικού κέντρου, το οποίο περιλαµβάνει 3 γήπεδα ποδοσφαίρου, κερκίδες, χώροι αποδυτηρίων, κλειστό γυµναστήριο, αίθουσα βαρών, αίθουσες αναψυχής, ακαδηµία ποδοσφαίρου και κολυµβητικό κέντρο. EΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ Το έργο επεκτάθηκε σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σταδίου περιλαµβάνοντας έργα πολιτικού µηχανικού και ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως αλλαγή του ποδοσφαιρικού χλοοτάπητα, εγκατάσταση 14,000 πλαστικών καθισµάτων, κατασκευή και τοποθέτηση νέου µεταλλικού σκέπαστρου, εγκατάσταση τεσσάρων (4) πυλώνων φωτισµού, ανακαίνιση όλων των βοηθητικών χώρων και κατασκευή νέων εγκαταστάσεων µέσων µαζικής ενηµέρωσης. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ (V.T.M.I.S) Σύστηµα υψηλής τεχνολογίας µε αντικείµενο την κεντρική διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο µέσω τοπικών παράκτιων σταθµών Radar και Relay (αναµεταδοτών). Το έργο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΛΕ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ο.Σ.Ε Εγκατάσταση ενός ολοκληρωµένου τηλεπικοινωνιακού δικτύου κατά µήκος της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης Προµαχώνα σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του Ο.Σ.Ε. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ο.Τ.Ε. Αντικείµενο του έργου είναι η διαµόρφωση έργων Υποδοµής στο ιοικητικό Μέγαρο Ο.Τ.Ε. στο Μαρούσι (1.400 τ.µ.), µε έργα Πολιτικού Μηχανικού και εξειδικευµένα συστήµατα κλιµατισµού, UPS, φωτισµού, γειώσεων, καλωδιώσεων, για την εγκατάσταση της ψηφιακής πλατφόρµας. MSC / BSC COSMOTE ιαµόρφωση χώρων κτιρίων Ο.Τ.Ε. (2.420 τ.µ.) µε υποδοµή έργων Πολιτικού Μηχανικού & Η/Μ για τις ανάγκες εγκατάστασης των Κέντρων Συστηµάτων Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE. Σηµαντικά χαρακτηριστικά των παραπάνω εργασιών είναι η υψηλή τεχνολογία των ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων που εγκαταστάθηκαν όπως Ψ/Θ µε κλιµατισµό κλειστού ελέγχου, Πυροπροστασία / Κατάσβεση µε αέριο FM-200 και οµηµένη Καλωδίωση. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΑ ΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ( θέσεις, ορθογώνιο 210m x 173µ) Έργο µεταλλικών κατασκευών συνολικού βάρους 5.500tn που περιλαµβάνει πυραµιδοειδείς προβόλους σωληνωτούς, κιβωτοειδείς δοκούς επικάλυψης, σωληνωτά υποστυλώµατα, κιβωτοειδείς κερκιδοφόρους και εσωτερικό χωροδικτυωτό δακτύλιο τριγωνικής µορφολογίας. Η εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων, η κατασκευή, µεταφορά και ανέγερση των υψηλών απαιτήσεων µεταλλικών κατασκευών ολοκληρώθηκε σε χρονική διάρκεια 6 µηνών. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΡΟΦΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAE KWON- DO ΚΑΙ HANDBALL Μελέτη, κατασκευή και ανέγερση της µεταλλικής στέγης του σταδίου TAE KWON- DO, µορφής υπερβολικού παραβολοειδούς, συνολικού βάρους περίπου 1.100tn για την στέγαση των εγκαταστάσεων επιφάνείας τ.µ. και χωρητικότητας θέσεων. Το περιµετρικό µεταλλικό στέγαστρο αποτελείται από εσωτερικό και εξωτερικό δακτύλιο, µεταλλικές υποστυλώσεις και ενδιάµεσο δακτύλιο στήριξης στεγάστρου στηριζόµενο σε τριάντα (34) σωληνωτούς χωροδικτυωτούς φορείς τριγωνικής µορφολογίας. Το εσωτερικό στέγαστρο είναι στηριζόµενο σε δίκτυο προεντεταµένων καλωδίων και στηρίζει την στέγη της εγκαταστάσεως που αποτελείται από τραπεζοειδή φύλλα λαµαρίνας µε µόνωση και µεταλλική επικάλυψη. ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Κατασκευή και ανέγερση του µεταλλικού στεγάστρου του σταδίου που αποτελείται από σωληνωτούς χωροδικτυωτούς προβόλους πυραµιδοειδούς µορφής και σωληνωτές υποστυλώσεις του στεγάστρου, συνολικού βάρους περίπου 1.100tn. Το έργο είναι κατασκευασµένο µε ψιλόκοκκο χάλυβα STE 690 υπερυψηλής αντοχής. ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ GRAND STAND ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Κατασκευή και ανέγερση του µεταλλικού προβολικού στεγάστρου GRAND STAND του Ιπποδρόµου για κάλυψη θέσεων, συνολικού βάρους περίπου 540tn. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ AREΝA ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΙΠΠΟ ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατασκευή της µεταλλικής στέγης της ΑΡΕΝΑΣ του Ιπποδρόµου για κάλυψη θέσεων θεατών, συνολικού βάρους περίπου 250tn. Η κυµατοειδής µορφή της στέγης στηρίζεται σε σωληνωτούς χωροδικτυωτούς δοκούς τριγωνικής µορφολογίας. 13

16 ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ Κατασκευή τεσσάρων (4) κτηρίων για το Νέο Κέντρο ιαχείρισης Υλικών ΟΤΕ στην Πάρνηθα. - Α Κτήριο: Μεταλλικό κτήριο Αποθηκών και γραφείων συνολικού βάρους µεταλλικής κατασκευής 880 τόνων, µε πυραντόχη βαφή 90 λεπτών. - Β Κτήριο: Μεταλλικά περιβλήµατα και εξωτερικοί διάδροµοι κτηρίου βάρους 28 τόνων. - Γ Κτήριο: Μεταλλικό κτήριο συνεργείου περονοφόρων συνολικού βάρους 30 τόνων. - Κτήριο: Μεταλλικά σκέπαστρα φυλάκιου εισόδου συνολικού βάρους 5,5 τόνων. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕ ΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ Χωροδικτυωµατικό σωληνωτό στέγαστρο κερκίδων του νέου Γηπέδου του Αιγάλεω, συνολικού βάρους κατασκευής 240 τόνων και διαστάσεων κάλυψης 130mX15m. 14

17 2.3.2 Εκτελεσθέντα Έργα Περιόδου 2005 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα σηµαντικότερα έργα που ολοκλήρωσε η Εταιρεία κατά την περίοδο (σε χιλ. ) A/A ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ % ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Σ ΙΝΤRAKAT ΑΝΑΓΟΓΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ INTRAKAT 1 COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE 100,00% 1.320, ,70 ΑΕ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ 2 ΙΑΣΩ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Β' ΚΑΙ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ MAIN LABORATORY ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΣΩ Α.Ε 100,00% 638,16 638,16 3 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ 4 ΘΡΥΛΟΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΙΣΑΓ.- ΕΞΑΓ.ΕΙ Η ΕΝ ΥΣΗΣ 5 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ 6 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΧΩΡΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ FRANCHISEE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ VODAFONE SHOPS 100,00% 581,37 581,37 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΤΑ ΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" 100,00% 396,78 396,78 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 100,00% 293,38 293,38 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΛΙΣΣΙΩΝ 100,00% 286,38 286,38 7 ΙΑΣΩ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 100,00% 279,22 279,22 8 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι.ΑΕ ΒΙΟΜ.ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ & ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ 9 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΡΟΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ο.Ι ΜΕ ΑΡΧΗ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ "ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΣΚΟΜΒΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ" ΚΑΙ ΠΕΡΑΣ ΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ -ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΜΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΡΥΑ - ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ - ΓΟΝΟΙ 100,00% 231,45 231,45 100,00% 9.096, ,10 10 COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ P/H ΖΕΥΞΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Αρ.Σύµβασης Πλαίσιο CO2/04/0118) 100,00% 2.000, ,00 11 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ 12 ΣΗΜΕΝΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY RACKING ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (DWDM) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ METAMOΡΦΩΣΗΣ ΜΤΧ ΤΗΣ VODAFONE ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑ ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 100 ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΤΕΤRA ΣΕ 92 ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 100,00% 800,00 800,00 100,00% 1.893, ,78 100,00% , ,98 14 ΠΕΡ ΙΚΟΥΡΗΣ Π.ΕΚΜ.ΣΤ.ΑΥΤΟΚ.ΑΕ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ ΚΑΤΕ ΆΦΙΣΗ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΕΚΣΚΑΦΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΗΣ(ΈΩΣ ΟΡΟΦΗ Α ΥΠΟΓΕΙΟΥ) 100,00% 1.928, ,30 15 ΥΠΕΧΩ Ε ΓΓ Ε ΥΠ.ΠΕΡΙΒ.ΧΩΡ.ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΠΕΤΑΛΟΥ ΜΑΛΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ. 100,00% 269,85 269,85 16 ΟΤΕ ΑΕ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, SITE SURVEY, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑ ΙΟΚΑΛΥΨΗ 7 ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ 7 ΦΡΕΑΤΙΩΝ (SHAFTS) ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΤΡΑ) 100,00% 430,00 430,00 17 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΡΗΣ 50,00% 1.435,71 717,86 15

18 (σε χιλ. ) A/A ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ % ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Σ ΙΝΤRAKAT ΑΝΑΓΟΓΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ INTRAKAT 18 Κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΑΕΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΠΗΣ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΘΩΝ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 100,00% 598,00 598,00 19 ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙ ΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕ ΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 100,00% 432,00 432,00 20 SIEMENS AG ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ SWITCHYARD ΣΤΟ PLOVDIV ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 100,00% 300,00 300,00 21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑ ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 100,00% 255,00 255,00 22 ΟΤΕ ΑΕ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ 100,00% 1.100, ,00 23 AREVA HELLAS A.E. ΙΚΡΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150KV 100,00% 462,00 462,00 Τα ποσά που αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα είναι σε ιστορικές τιµές, την εποχή που εκτελέσθηκε κάθε έργο. 16

19 2.3.3 Έργα Υπό Εκτέλεση την 31/12/2005 Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα υπό εκτέλεση έργα της Εταιρείας την Στους σχετικούς πίνακες περιλαµβάνονται µόνο τα έργα για τα οποία έχουν υπογραφεί οι σχετικές συµβάσεις και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ή βρίσκονται σε στάδιο εκκίνησης. Οι αξίες των έργων αναφέρονται σε συµβατικές τιµές κατά την ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης, χωρίς αναπροσαρµογές και µετά την αφαίρεση της έκπτωσης και δεν περιλαµβάνεται σε αυτές ο Φ.Π.Α. Οι πρόσθετες εγκρίσεις αναφέρονται σε συµπληρωµατικές εργασίες και αναθεωρήσεις. Στις το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου των υπογεγραµµένων συµβάσεων της Εταιρείας ανήλθε σε ,68 χιλ. και αναφέρεται σε εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί ή έχουν εκτελεστεί αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΗΝ 31/12/2005 (ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.) Α. ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ 100% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συµβάσεις Περιγραφή σύµβασης Πελάτης Συµβατικό τίµηµα Πρόσθετες εγκρίσεις Σύνολο τιµήµατος Σύνολο εκτελεσµένου τιµήµατος έως 31/12/2005 Ανεκτέλεστο υπόλοιπο 31/12/ ΕΗ Προµήθεια χάλυβα πύργων γραµµής µεταφοράς 150KV ΕΗ , , , , ,37 2 ΕΗ ΜΑΟΡ 65/ Κατασκευή ταινιογεφυρών & πλαισίων & ανέγερση µηχανολογικού εξοπλισµού Τ/ του 3ου υποκλάδου απόπεσης (21,31,41,32) Β=1800µµ του ορυχείου Μαυροπηγής ΕΗ , , , ,94 3 ΕΗ ΜΑΟΡ 69/ Κατασκευή & ανέγερση ανοιγοµένων σκεπάστρων ταινιοδρόµων τέφρας Β=1800µµ του ορυχείου νοτίου πεδίου ΕΗ , , , ,96 4 ΕΗ ΙΑΦΟΡΑ Γωνιακά - ελάσµατα - ικριώµατα ΕΗ , , , , , ΟΤΕ 6 ΟΤΕ ΙΑΦΟΡΑ 7 ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚΑ /Α/ /Α/ /Θ/2005 Προµήθεια, µεταφορά & εγκατάσταση οικίσκων τηλεπικοινωνιών Εξαρτήµατα, ιστοί, οικίσκοι τηλεπικοινωνιών Βιοµηχανοποίηση & µεταφορά µεταλλικών κατασκευών STAIRS WALKWAY - ESP SIDE PANEL Βιοµηχανοποίηση & µεταφορά µεταλλικών κατασκευών INLET & OUTLET GAS SCREEN Βιοµηχανοποίηση & µεταφορά µεταλλικών κατασκευών HOPPER GAS SCREEN Μελέτη - Προµήθεια διαδρόµων κλιµακοστασίων, κιγκλιδοµάτων και παταρίων 5000 Τεµ. Μεταλλικές αρχειοθήκες 2500 Τεµ. Μεταλλικές αρχειοθήκες 8 Αίθουσες διδασκαλίας για το 2ο.Σ. Σπάρτης ΟΤΕ , , , ,00 ΟΤΕ , , , , ,35 ΜΕΤΚΑ , , , ,60 ΜΕΤΚΑ , , , ,40 ΜΕΤΚΑ , , , ,70 ΜΕΤΚΑ , , , ,00 Ο.Σ.Κ. ΑΕ , , , ,00 Ο.Σ.Κ. ΑΕ , , , ,00 Ο.Σ.Κ. ΑΕ , , , ,02 Μεταλλική κατασκευή κέντρου 14 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ διαχείρισης υλικού ΟΤΕ Πάρνηθας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ , , , , /02/ cradle and rail units DAHER LHOTELLIER CSI ,00 355, , , ,00 16 BALFOUR BAETTY Εξαρτήµατα ηλεκτροκίνησης ΟΣΕ BALFOUR BAETTY , , , , ,90 17 COSMOTE Ιστοί, οικίσκοι και εξαρτήµατα κινητής τηλεφωνίας COSMOTE , , , , ,42 18 INTRACOM Εξοπλισµός Τηλ/νιών και αµυντικού υλικού INTRACOM , , , , ,37 19 ΙΕΚΑΤ Ιστοί, εξαρτήµατα κινητής τηλεφωνίας ΙΕΚΑΤ , , , , ,90 20 ALBANIA MOBILE Οικίσκοι Τηλεπικοινωνίων και εξαρτήµατα ALBANIA MOBILE , , , , ,00 17

20 21 INTRALBAN 22 ALPHA ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ιστοί, Οικίσκοι και εξαρτήµατα κινητής τηλεφωνίας Προµήθεια, µεταφορά ιστών και οικίσκων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επιφανειακή επεξεργασία 23 ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ εξαρτηµάτων ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 24 CO2/00/0017_VTMIS οµικές και η/µ εργασίες για το σύστηµα διαχείρησης κυκλοφορίας πλοίων Κατεδάφιση υπάρχοντος κτιρίου, 25 ΠΕΡ ΙΚΟΥΡΗΣ-ΚΤΙΡΙΟ εκσκαφή, αντιστήριξη, κατασκευή στεγανολεκάνης και Φέροντος ΗΠΕΙΡΟΥ 17 Οργανισµού υποδοµής (έως οροφή α' υπογείου) Συµβάσεις Περιγραφή σύµβασης Πελάτης ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ANKATAΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΟΙΝΟΦΥΤΑ) ιαµόρφωση του καταστήµατος της Γενικής Τράπεζας στους Αµπελόκηπους Εργασίες ανακατασκευής των υαλοστασίων στο εργοστάσιο της Παπαδόπουλος ΑΕ στα Οινόφυτα INTRALBAN , , , , ,50 ALPHA ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Συµβατικό τίµηµα Πρόσθετες εγκρίσεις Σύνολο τιµήµατος Σύνολο εκτελεσµένου τιµήµατος έως 31/12/2005 Ανεκτέλεστο υπόλοιπο 31/12/ , , , , , , , , ,74 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ , , , , ,96 ΠΕΡ ΙΚΟΥΡΗΣ ΑΕ , , , , ,83 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , , , , ,39 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ , , ,65 65,35 Εργασίες αποκατάστασης των ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ υδροροών και στέγης στο 28 ΣΤΕΓΗΣ & Υ ΡΟΡΟΩΝ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ , , , ,22 εργοστάσιο της Παπαδόπουλος ΑΕ ΕΡΓ.ΒΟΛΟΥ στο Βόλο Mελέτη-κατασκευήχρηµατοδότηση αθλητικών Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ- ΙΕΘΝΕΣ SC - 02 ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΚΟ , , , , ,48 ποδοσφαιρικών κέντρων σε ΚΕΝΤΡΟ διάφορους νοµούς της χώρας 30 ΙΑΣΩ Β & Γ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΜΑΙΝ LABAR. 31 COSMOTE GSM 32 COSM-I 33 ΕS-122 B ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Εργασίες στο Β & Γ υπόγειο & στο Main Labaratory του Ιασώ Eγκατάσταση συστηµάτων GSM της Cosmote Κατασκευή σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας της Cosmote Κατασκευή σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας της Vodafone Αποχέτευση οµβρίων υδάτων, τοπικής εµβέλειας, στο τρίγωνο µεταξύ των Οδών Λαυρίου- Μαρκοπούλου-Ι.Μεταξά µεταξύ των ήµων Παιανίας, Κρωπίας Αττικής ΝΈΟ ΚΕΝΤΡΟ Νέο κέντρο διαχείρησης υλικών ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε στην Πάρνηθα ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4 ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7- ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ολοκλήρωση σταθµού αυτοκινήτων 4 υπογείων ορόφων & κατασκευή επταόροφου κτιρίου γραφείων ΙΑΣΩ ΑΕ , , , , ,29 COSMOTE AE , , , ,95 COSMOTE AE , , , , ,45 VODAFONE AE , , , ,47 ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΑΕ , , , ,11 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ , , , ,73 ΠΕΡ ΙΚΟΥΡΗΣ ΑΕ , , , ,54 37 CONSTRUCTION MANAGEMENT Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου ΜΕΚ ΕΠΕ ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ,00 0, , , ,00 38 ΜΕΚ ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΑΛΟΙ Υδροηλεκτρικό έργο Ασπρόρεµµα Ν.Πέλλης - Αγωγός προσαγωγής φρεατοπάσαλοι ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ,00 0, , , , ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υδροηλεκτρικό έργο Ασπρόρεµµα Ν.Πέλλης - Αγωγός προσαγωγής στα Υδροηλεκτρικό έργο Ασπρόρεµµα Ν.Πέλλης - Αγωγός προσαγωγής στα Χωµατουργικές εργασίες 41 PTK KOSOBO Κατασκευή Οπτικής Ίνας στο Κόσοβο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤ.ΒΑΣΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑ Κ/Ξ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ ΑΤΕ 44 ΕΓΝΑΤΙΑ Κατασκευή Στ.Βάσεων στην Αρµενία Επέκταση κτιρίου στο αεροδρόµιο Καρπάθου Αναβάθµιση, βελτίωση οδικού άξονα Θεσσαλονίκης-Καβάλας ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ POST & TELECOMMUNICATION OF KOSOVO , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,78 0, , , ,18 INTRACOM AE ,00 0, , , ,96 Κ/Ξ "ΑΘ.ΤΕΧΝΙΚΗ- ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ"- ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ , , , , , ,72 0, , , ,23 Σύνολο: ,83 18

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. Ερµού 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Τηλ : 210-8185263 Fax : 210-8184948

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. Ερµού 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Τηλ : 210-8185263 Fax : 210-8184948

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. Ερµού 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Τηλ : 210-8185263 Fax : 210-8184948

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2012

INTRAKAT. Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2012 Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2012 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρείας 2. Σημαντικά Έργα 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες H Εταιρεία Ιδρύθηκε το 1987. Μέλος του Ομίλου Intracom Holdings Εισαγωγή στο Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού

Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού Τεχνικές Μελέτες Κατασκευές Ειδικά Δομικά Υλικά Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Τομέας Μελετών Αρχιτεκτονικές Μελέτες - Μελέτες Διαρρύθμισης Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητα της θυγατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. Ερμού 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Τηλ : 210-8185263 Fax : 210-8184948

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Ε ΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟΥ KNOW-HOW.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006 Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2006 Σκοπός Αξίες - Όραμα Ο σκοπός μας Η Euromedica είναι παροχέας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Οι αξίες μας Θεωρούμε την υγεία ως το υπέρτατο αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Στοιχεία Μηχανών ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στοιχεία Σχεδιασµού Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγµένων εταιριών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 16-12-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

EBC ΑΤΕΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2014

EBC ΑΤΕΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2014 EBC ΑΤΕΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2014 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η ElectroMechanical & Building EBC ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΠΑ Ο.Ε ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2001 από τους Λάζαρο & Θεοχάρη Καράπα και αναβαθμίστηκε το 2014 σε EBC ΑΤΕΕ με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα