ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

Transcript

1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2005 (µε βάση την Απόφαση 5/204/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει µετά την Απόφαση 7/372/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

2

3 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές ικαστικές διαφορές ή διαιτησίες 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Αντικείµενο εργασιών Βασικοί Τοµείς ραστηριότητας της Εταιρείας Εκτελεσθέντα Έργα Περιόδου Έργα Υπό Εκτέλεση την 31/12/ Εργατικό δυναµικό και εξέλιξη του Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Κύριες Εγκαταστάσεις Ιδιόκτητα Γήπεδα Οικόπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Επενδύσεις Όµιλος Εταιρειών INTRAKAT ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΟΙ Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίου Μετοχική Σύνθεση Εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Μέλη των Οργάνων ιοίκησης και ιεύθυνσης Εταιρική ιακυβέρνηση Υπόχρεα Πρόσωπα Οργανόγραµµα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Στοιχεία Μετοχής Γεγονότα Περιόδου που ηµοσιοποιήθηκαν από την Εταιρεία ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου Έκθεση Έλεγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σε Ενοποιηµένη και Μητρική Βάση Πληροφορίες για τον Όµιλο Γενικές Πληροφορίες Φύση ραστηριοτήτων Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων Βασικές Λογιστικές Αρχές Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενοποίηση οµή του Οµίλου Συναλλαγµατικές µετατροπές Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Μισθώσεις Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Επενδύσεις Αποθέµατα Εµπορικές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες Μετοχικό κεφάλαιο ανεισµός Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Παροχές στο προσωπικό Άλλες προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Κατασκευαστικά συµβόλαια ιανοµή µερισµάτων Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 60 1

4 6.8.1 Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις (δεν ενοποιούνται) Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα διαθέσιµα προς πώληση Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Αναβαλλόµενη φορολογία Αποθέµατα Συµβάσεις κατασκευής έργων Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά Αποθεµατικά ανεισµός Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Πωλήσεις Έξοδα ανά κατηγορία Άλλα λειτουργικά έσοδα έξοδα (καθαρά) Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) Φόρος Εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Παροχές σε εργαζοµένους εσµεύσεις Επιχειρηµατικές συνενώσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Ανάλυση προσαρµογών πρώτης εφαρµογής ΠΧΠ Ενδεχόµενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑNΩΝΥΜ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία" ή ΙΝΤRΑΚΑΤ ) από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεων τους. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του παρόντος Ετήσιου ελτίου, καθώς και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19,7ο χιλιόµετρο της Νέας οδού Παιανίας Μαρκόπουλου, τηλ Ο κ. Βασίλειος Κουλοχέρης, Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρείας, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19,7ο χιλιόµετρο της Νέας οδού Παιανίας Μαρκόπουλου, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: - Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. - εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. - Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Το ελτίο δύναται να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι από την έδρα της Εταιρείας (19,7ο χιλιόµετρο της Νέας οδού Παιανίας Μαρκόπουλου, στην Παιανία Αττικής), καθώς και από την ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης που έκλεισε διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Σωτήριος Ν. Φίλος της ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), Φωκίωνος Νέγρη 3, τηλ Τα πιστοποιητικά ελέγχου του τακτικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου, κάτω από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Οι εταιρείες του Οµίλου που εδρεύουν στο εξωτερικό, ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές. 3

6 1.2 Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής : Ανέλεγκτες Χρήσεις Εταιρειών που περιλαµβάνονται στην Ενοποίηση την 31/12/2005 Εταιρεία Ανέλεγκτες Χρήσεις Εταιρείες Εσωτερικού INTRAKAT 5 AETHERAS ENERGY 2 IN.MAINT. A.E. 1 ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 1 EUROKAT 0 Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤRΑΚΑΤ(ΑΝΤΙΣΦ.) 3 Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤRΑΚΑΤ(ΚΟΛΥΜΒ.) 3 Κ/Ξ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 2 Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤRΑΚΑΤ 3 Κ/Ξ ΙΝΤRΑΚΑΤ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ 2 Κ/Ξ PINS-ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 2 Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-INTRAKAT-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Κ/Ξ "ΑΘ.ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ"-INTRAKAT 0 Κ/Ξ INTRAKAT-ΕΡΓΚΑΖ-ALGAS 1 Εταιρείες Εξωτερικού INTRACOM CONSTRUCT S.A., Ρουµανία 0 INTRALBAN SΗ.A., Αλβανία 0 INTRAΚΑΤ ROMANIA S.R.L., Ρουµανία 0 INTRACOM BULGARIA D.A., Βουλγαρία 0 INTRACOM DOO SCOPJΙE, Fyrom Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Όσον αφορά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση δεν υπάρχουν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών της Εταιρείας από τρίτους ή µετοχών τρίτων από την Εταιρεία. 1.4 ικαστικές διαφορές ή διαιτησίες Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. 4

7 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.1 Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1987 (ΦΕΚ 2932/ ) και µε έδρα το ήµο Κορωπίου Αττικής. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί για 30 έτη και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε A.M.A.E /06/Β//87/37. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της (ΦΕΚ 1970/2001), αποφάσισε την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας από «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» σε «ΙΝΤRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», για δε τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας µε το εξωτερικό σε INTRACOM CONSTRUCTIONS, και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της (ΦΕΚ 9091/ ), αποφάσισε την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας από «INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» σε «INTRAKAT», τη µεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το ήµο Κορωπίου Αττικής στο ήµο Παιανίας Αττικής και την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 1/4/94 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου η Εταιρεία συγχωνεύτηκε µε την εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ» µε απορρόφηση της δεύτερης από αυτήν, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.2166/1993. Η παραπάνω συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. ΕΜ-10319/ απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής. Με τις από 31/1/2002, 14/3/2002, 25/4/2002 και 2/9/2002 αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου η Εταιρεία συγχωνεύτηκε µε την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «Μ-Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» µε απορρόφηση της δεύτερης από αυτήν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και την υπ αριθµ. 306/ πράξη της Συµ/φου Αθηνών Μαρίας Στ. ιπλούδη (ΦΕΚ 9428/2002 και 9895/2002). Η παραπάνω συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις 23/9/2002, µε την υπ αριθµ. πρωτ. Κ / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Στη συνέχεια, η INTRAKAT υπέβαλε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. αίτηση για την κατάταξή της στην προβλεπόµενη από το Ν. 2940/2001 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους, 6 η τάξη Μ.Ε.Ε.Π. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001 και µε την υπ' αριθµ. 1863/ Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε., η INTRAKAT επανακρίθηκε και κατατάχθηκε στην 6 η Τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. για όλες τις κατηγορίες έργων. Με τις από 14/11/2005 αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων τους, αποφασίστηκε η συγχώνευση των Ανωνύµων Εταιριών «INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» και αριθµό Μ.Α.Ε 16205/06/Β/87/37 και «INTRAMET ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «INTRAMET» και αριθµό Μ.Α.Ε /06/Β/Β7/9 µε απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και την 4395/ πράξη της Συµβολαιογράφου Αθηνών Αθηνάς Σακκά Ζιώγα. Η παραπάνω συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις 30/12/2005, µε την υπ αριθµ. πρωτ. Κ / απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η επωνυµία της Νέας Εταιρείας είναι «INTΡAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «INTRAKAT», έχει διάρκεια λειτουργίας 30 έτη, ήτοι µέχρι 18/12/2017, και Έδρα το ήµο Παιανίας, 19,7 χιλιόµετρο της Νέας Οδού Παιανίας Μαρκοπούλου, T.K (ΦΕΚ 13291/ ). Αντικείµενο και σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού της (τελευταία τροποποίηση Ε.Γ.Σ , ΦΕΚ 13291/ ) είναι : α) Η µελέτη εφαρµογής, ο σχεδιασµός, η εκτέλεση, η λειτουργία, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκµετάλλευση και η συντήρηση στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή κάθε φύσεως τεχνικών έργων του ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, Οργανισµών και Ιδιωτών, ενδεικτικά δε Τεχνικών Έργων και Εγκαταστάσεων, καθ οιονδήποτε συνδυασµό των κατωτέρω: (1) Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις (2) Συστήµατα και ίκτυα πληροφορικής (3) Βιοµηχανικά και Ενεργειακά έργα πάσης φύσεως (4) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (5) Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις 5

8 (6) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις (7) Έργα Φυσικού Αερίου (8) Κτιριακές εγκαταστάσεις, χωµατουργικά έργα και λοιπά έργα αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού (9) Αθλητικά έργα Νοσοκοµειακές, Ιατρικές, Εργαστηριακές, Ερευνητικές εγκαταστάσεις (10) Τουριστικές εγκαταστάσεις (11) Σταθµοί αυτοκινήτων (12) Λιµενικά Έργα (13) Η ανέλκυση, αποµάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων, πλοίων και πλωτών ναυπηγηµάτων ως και η πώληση ναυαγίων ή τµηµάτων αυτών. β) Οι ηλεκτροµηχανικές, σιδηρουργικές και γενικά µεταλλικές κατασκευές. γ) Η ανάληψη, µελέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε φύσεως έργων προστασίας του περιβάλλοντος και ενδεικτικά έργα επεξεργασίας, παραγωγής ή διαχείρισης πόσιµου νερού, βιοµηχανικού νερού, αστικών λυµάτων, βιοµηχανικών αποβλήτων, ιλύος, στερεών αποβλήτων, απορριµάτων, αερίων λυµάτων, έργα βιολογικού καθαρισµού και καθαρισµού ποταµών και λιµνών, έργα εγκαταστάσεων µετατροπής υδάτων σε πόσιµα και άλλων συναφών βιοµηχανικών και λοιπών έργων δ) Η επίβλεψη εκτέλεσης πάσης φύσεως Έργων στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. ε) Η ανάληψη εργολαβικώς ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο, της χρηµατοδότησης, κατασκευής, διαχείρισης, ανάπτυξης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης παντός είδους Έργων και Εγκαταστάσεων, αυτοχρηµατοδοτούµενων ή/και συγχρηµατοδοτούµενων, καθ οιοδήποτε επιχειρηµατικό σύστηµα (Β.Ο.Τ./P.F.Ι.) και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών µε αυτά. στ) Η συµµετοχή σε πάσης φύσεως µειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισµούς του ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, Οργανισµών και Ιδιωτών συναφούς µε τον σκοπό της Εταιρείας αντικειµένου. ζ) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εµπορία και µεταφορά κάθε φύσεως προϊόντων και υλικών σχετιζοµένων µε τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση πάσης συναφούς προς τον σκοπό της Εταιρείας εµπορικής και βιοµηχανικής δραστηριότητας. η) Η δηµιουργία και εγκατάσταση συγκροτηµάτων παραγωγής µπετόν, προϊόντων προκατασκευής σκυροδέµατος, ασφαλτικών και λατοµικών αδρανών για εµπορία, µεταφορά και ιδία χρήση. θ) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εµπορία, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση κάθε φύσεως εξοπλισµού σχετιζοµένου µε τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή. ι) Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων εµπορικών και βιοµηχανικών οίκων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, παραγωγής, εµπορίας ή διακίνησης προϊόντων, υλικών, µηχανηµάτων, εξοπλισµού και γενικά εµπορευµάτων, σχετιζοµένων µε τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. ια) ιβ) ιγ) Η αγορά, πώληση, µίσθωση, εκµίσθωση και διαχείριση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ακινήτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων µε το σύστηµα αντιπαροχής ή άλλο επιχειρηµατικό σύστηµα. Η µίσθωση κινητών ή ακινήτων µε leasing, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, τηρουµένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες. 2. Προς επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας αυτή δύναται: α) να ιδρύει ή/και να συµµετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση, ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεµφερούς σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο, καθώς επίσης σε κοινοπραξίες 6

9 β) να συνεργάζεται µε οιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπής ή αλλοδαπής, καθ οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού γ) να συµµετέχει ή συνεργάζεται δι ιδίων κεφαλαίων, µε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε νοµικής µορφής, υφιστάµενες ή που θα ιδρυθούν, στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς ή παρεµφερείς σκοπούς δ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων µετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συµµετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες ε) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόµισµα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων µετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συµµετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες». 2.2 Ιστορικό Η Εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και διακριτικό τίτλο «INTRAKAT», µέλος του Οµίλου Εταιρειών INTRACOM, ιδρύθηκε το Τα σηµαντικότερα γεγονότα που σηµατοδότησαν της εξέλιξη της Εταιρείας από την ίδρυσή της αναφέρονται ακολούθως: Η Eταιρεία έχει ήδη πάνω από 10 χρόνια κατασκευαστικής εµπειρίας, καθώς η µητρική INTRACOM από την ίδρυσή της (τη δεκαετία του '70) συµµετείχε στην εκτέλεση σηµαντικών έργων ιδιαίτερα στον ενεργειακό τοµέα αποκτώντας έτσι σηµαντική εξειδίκευση, τεχνογνωσία και εµπειρία. Η δραστηριότητα στον εν λόγω τοµέα συνεχίστηκε σε ολόκληρη τη δεκαετία του '80 µε την εκτέλεση σηµαντικών ενεργειακών έργων για λογαριασµό ΕΗ, όπως υποσταθµοί υψηλής τάσης και την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και αυτοµατισµών σε θερµοηλεκτρικές µονάδες και ταινιόδροµους εκσκαφέων λιγνίτη, τα οποία όµως από το εκέµβριο του 1987 ξεκίνησε να εκτελεί η Εταιρεία. Τον Μάρτιο 1994 η ιοίκηση της INTRACOM αποφασίζοντας να δηµιουργήσει µία ισχυρή κατασκευαστική εταιρεία µε διευρυµένο πεδίο δραστηριοτήτων, προχώρησε στην εξαγορά του 100% των µετοχών της εταιρείας ΙNTΡΑΚΑΤ Α.Ε. (συµφερόντων των κ.κ.. Γιαννικάκη και Γ. Άννινου κατά 50,00% έκαστος), η οποία είχε ήδη αποκτήσει µεγάλη εµπειρία στα τηλεπικοινωνιακά έργα και στη συνέχεια την απορρόφησε µε βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993. Έτσι, µε την συγχώνευση δηµιουργήθηκε µία κατασκευαστική εταιρεία µε υψηλή εµπειρία στην εκτέλεση τριών σηµαντικών κατηγοριών έργων: ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και έργα πολιτικού µηχανικού. Το 1997 η Εταιρεία απέκτησε πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας (ISO 9002) που χορηγήθηκε από το BVQI. Τον Νοέµβριο 1999 απέκτησε εργοληπτικό πτυχίο Ζ' τάξης (απόφαση του ΥΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ. Πρωτ. 15/ ). Το 2000, η Εταιρεία συµµετέχει κατά 20% στο µετοχικό κεφάλαιο της «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ-INFOTECH» και ιδρύει στην Ρουµανία την εταιρεία «INTRACOM CONSTRUCT S.A.» µε ποσοστό συµµετοχής 80%. Τον Ιούλιο 2001, η Εταιρεία ιδρύει στην Αλβανία την εταιρεία «INTRALBAN A.D.» µε ποσοστό συµµετοχής 40%, ενώ τον Νοέµβριο του ίδιου έτους πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή των µετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Στις αρχές του 2002, η Εταιρεία αγόρασε το 100% των µετοχών της ανώνυµης εταιρείας «Μ Π ΤΕΧΝΙΚΗ, Ανώνυµη, Τεχνική, Εµπορική, Τουριστική, Λατοµική, Βιοµηχανική και Κτηµατική Εταιρεία», η οποία διέθετε πτυχίο Ε Τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Η εξαγορά αυτή έγινε µε σκοπό την απορρόφηση της ως άνω εταιρείας ώστε η INTRAKAT,κατά την επανάκριση των εργοληπτικών εταιριών σύµφωνα µε νέο θεσµικό πλαίσιο του Ν. 2940/2001, να καταταγεί στην 6η νέα τάξη εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ. από τις επτά (7) που προβλέπονταν. Στις ολοκληρώθηκε, µε την υπ αριθµ. πρωτ. Κ / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η συγχώνευση της ΙΝΤRAKAT και της, κατά 100% θυγατρικής της, Μ - Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα τις διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93. Στη συνέχεια, η Εταιρεία επανεκρίθηκε και κατατάχθηκε στην 6η Τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (υπ αριθµ βεβαίωση) για όλες τις κατηγορίες έργων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001 και µε την υπ' αριθµ. 1863/ Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. 7

10 Επίσης το 2002, η Εταιρεία συµµετέχει κατά 30% στο µετοχικό κεφάλαιο της «INTRACOM BULGARIA AD» και µε το ίδιο ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της «INTRACOM Ltd Skopje». Τον Ιούλιο 2003 η Εταιρεία ιδρύει την εταιρεία «AETHERAS ENERGY», στην οποία συµµετέχει κατά 95%, ενώ τον Φεβρουάριο του 2004 ιδρύει την εταιρεία «IN.MAINT», στην οποία συµµετέχει κατά 60%. Τον ίδιο χρόνο επαναξιολογείται από το BVQI αποκτώντας το ιεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000. Το Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου Τον Ιούνιο 2004 και µε απόφαση της από 24 Ιουνίου 2004 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκε ο διακριτικός τίτλος αυτής από INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ σε INTRAKAT και η έδρα της Εταιρείας µεταφέρθηκε από το ήµο Κορωπίου Αττικής στο ήµο Παιανίας. Το Σεπτέµβριο 2004 η INTRAKAT ιδρύει την εταιρεία «Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών Αερίου Αττικής Α.Ε» (ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), στην οποία συµµετέχει κατά 51%. Το εκέµβριο 2004 ιδρύει στη Ρουµανία την εταιρεία «INTRAKAT ROMANIA S.R.L.», στην οποία συµµετέχει σήµερα κατά 100% και τον Φεβρουάριο 2005 ιδρύει την εταιρεία «EUROKAT», στην οποία συµµετέχει κατά 82%. Τον Mάιο 2005 ιδρύει υποκατάστηµα στο Ερεβάν της Αρµενίας, και στη Λιβύη και τον Αύγουστο 2005 ιδρύει υποκατάστηµα στο Κόσοβο, µε σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στις χώρες αυτές. Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση µε απορρόφηση της εδρεύουσας στην Κοινότητα Γιάννουλης Λάρισας Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "INTRAMET" από την INTRAΚΑΤ, σύµφωνα µε τα άρθρα του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1 5 του Ν. 2166/1993. Την 30η εκεµβρίου 2005, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορρόφησης της εταιρείας «INTRAMET ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» από την µητρική εταιρεία «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από και δια της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης του Υπέργειου Ανάπτυξης υπ αριθ. Κ / Η νέα Εταιρεία ενισχυµένη σε επίπεδο οικονοµικό, επιχειρηµατικό και διοικητικό, µε έντονη δραστηριοποίηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, θα έχει την δυνατότητα να παρουσιάζει ολοκληρωµένες λύσεις σε σύνθετα κατασκευαστικά έργα, να εκµεταλλεύεται τις συνεργίες και τις οικονοµίες κλίµακας των δύο εταιριών σε πολλά προϊόντα (κατασκευή σταθµών βάσης, έργα πολιτικού µηχανικού, µεταλλικές κατασκευές) και να συγκεντρώνει όλη την οικονοµική αξία που δηµιουργείται προς όφελος των µετόχων της. 2.3 Αντικείµενο εργασιών H INTRAKAT µε την σηµερινή αναβαθµισµένη µορφή, ιδρύθηκε τον Μάιο του 1994 και αποτελεί µέλος του Οµίλου INTRACOM. Είναι Τεχνική Κατασκευαστική εταιρεία µε ειδίκευση στους τοµείς του σχεδιασµού και υλοποίησης κατασκευαστικών έργων, µεταλλικών κατασκευών, καθώς και τηλεπικοινωνιακών έργων. Με τη µακρά εµπειρία της στην υλοποίηση έργων µεγάλης κλίµακας στον ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε την αξιοπιστία της στην προσφορά ποιοτικών και αποτελεσµατικών λύσεων, η INTRAKAT διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον τοµέα έργων υποδοµής τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο. H Εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών µελέτης, εκτέλεσης, εγκατάστασης, κατασκευής και επίβλεψης έργων των ακόλουθων τοµέων: α) Οικοδοµικά & Ήλεκτρο-Μηχανολογικά Έργα: Μεγάλης κλίµακας έργα σχεδιασµού και κατασκευής κτιρίων και εγκατάστασης ήλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν, κατασκευή, τροποποίηση και ανακαίνιση κτιρίων, κατασκευή σταδίων, αθλητικών και εµπορικών κέντρων, λοιπών κτηρίων βιοµηχανικών ή µη, καθώς και έργα που αφορούν την εγκατάσταση τεχνολογικά εξελιγµένων ηλεκτροµηχανικών συστηµάτων βέλτιστης απόδοσης σε κτιριακές εγκαταστάσεις. β) Τηλεπικοινωνιακά Έργα: Εγκατάσταση εξοπλισµού καλωδιακής και ασύρµατης τηλεπικοινωνίας, σχεδιασµός και κατασκευή ενσύρµατων δικτύων φωνής, δεδοµένων και δοµηµένης καλωδίωσης, κατασκευή σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας καθώς και σχεδιασµός και κατασκευή εγκαταστάσεων υποδοµής γ) Βιοµηχανικά και Ενεργειακά έργα: Κατασκευή, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισµού φυσικού αερίου (αγωγοί υψηλής και µέσης πίεσης), δικτυακών σταθµών και άλλων εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας. δ) Έργα Μεταλλικών Κατασκευών : Η Εταιρεία έχει δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες στους πελάτες της, µε την παραγωγή σύνθετων µεταλλικών και ηλεκτροµηχανικών κατασκευών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών για µεγάλα έργα σε τοµείς όπως : 8

11 ίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Βιοµηχανικά κτίρια, στέγαστρα σταδίων, αποθήκες, υπόστεγα. Έργα ηλεκτροκίνησης και σηµατοδότησης σιδηροδρόµων. Ιδιωτικά και δηµόσια δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα. Κονσόλες συστηµάτων ελέγχου θαλάσσιας και εναέριας κυκλοφορίας. Εξαρτήµατα για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών. Εξαρτήµατα αµυντικού εξοπλισµού (Patriot, Crotale, Hawk). Μεταλλικά Κτίρια, ειδικά µεταλλικά προιόντα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, Τηλεπικοινωνιακοί Οικίσκοι, Ερµάρια ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού Επιφανειακές προστασίες Μεταλλικών Κατασκευών (Εν θερµώ γαλβάνισµα, ηλεκτροστατική, Ηλεκτρολυτική και υγρή βαφή, ανοδιώσεις, φωσφατώσεις ), Βασικοί Τοµείς ραστηριότητας της Εταιρείας INTRAKAT δραστηριοποιείται κυρίως στους τοµείς των έργων Πολιτικού Μηχανικού (Οικοδοµικά, Ηλεκτρο- Μηχανολογικά και Ενεργειακά), των Τηλεπικοινωνιακών Έργων Υποδοµής και των Μεταλλικών Κατασκευών. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η INTRAKAT αναλαµβάνει και εκτελεί σηµαντικά έργα Πολιτικού Μηχανικού, τα οποία περιλαµβάνουν τη µελέτη και εκτέλεση δοµικών και Η/Μ εργασιών στους παρακάτω τοµείς: Οικοδοµικά & Ήλεκτρο-Μηχανολογικά Έργα H INTRAKAT αναλαµβάνει και υλοποιεί µεγάλης κλίµακας έργα σχεδιασµού και κατασκευής κτιρίων και εγκατάστασης ήλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων, πάνω από δέκα χρόνια. Τα έργα αυτά αφορούν την κατασκευή κτιρίων, την τροποποίηση και ανακαίνιση κτιρίων, την κατασκευή βιοµηχανικών κτιρίων, σταδίων και αθλητικών κέντρων και έργα που αφορούν στην εγκατάσταση τεχνολογικά εξελιγµένων ηλεκτροµηχανικών συστηµάτων βέλτιστης απόδοσης όπως κίνηση φωτισµός κλιµατισµός πυροπροστασία data για ειδικά Computer Rooms, MSC (Κέντρα διαχείρισης δικτύων). Η Εταιρεία για τα εν λόγω έργα στελεχώνεται από έµπειρους µηχανικούς και αρχιτέκτονες οι οποίοι εκτός από την πολύχρονη κατασκευαστική εµπειρία συµµετέχουν σε σχετικά σεµινάρια σαν µέλη Ελληνικών & ιεθνών Οργανισµών, όπως ΤΕΕ, ASHRAE, ASME, NFPA. Ενεργειακά Έργα Ο ενεργειακός τοµέας και τα συναφή αναπτυξιακά έργα αντιπροσωπεύουν ένα από τα κύρια πεδία δραστηριότητας της ΙΝΤRAKAT µε ιδιαίτερη έµφαση στα Έργα Φυσικού Αερίου. Η ΙΝTRAKAT δραστηριοποιείται στον τοµέα έργων φυσικού αερίου τα τελευταία 3 χρόνια µε κύριο αντικείµενο τα έργα συντήρησης, επισκευής και κατασκευής νέων τοµέων σχετικών µε το σύστηµα αγωγών Υψηλής και Μέσης Πίεσης, σταθµών βαλβίδων, σταθµών µετρήσεων, σταθµών ρύθµισης πίεσης, µονώσεων, καθοδικής προστασίας και άλλων εγκαταστάσεων της ΕΠΑ Α.Ε. Η Εταιρεία ανέλαβε σε κοινοπραξία µε άλλη τεχνική εταιρεία την κατασκευή των δικτύων υποδοµής (χαµηλής και µέσης πίεσης) Φυσικού Αερίου της Ε.Π.Α Αττικής, στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών (Βορειανατολική, Νότια και µέρος του Κεντρικού τοµέα). Ολυµπιακά Αθλητικά Έργα Στα πλαίσια των Ολυµπιακών έργων η ΙΝΤRAKAT ολοκλήρωσε, υπό την µορφή Κοινοπραξίας, την κατασκευή του Ολυµπιακού Σταδίου Αντισφαίρισης και του Ολυµπιακού Κέντρου Κολύµβησης στο Ο.Α.Κ.Α. (ποσοστά συµµετοχής 50% και 32,5% αντίστοιχα), ενώ παράλληλα συµµετείχε στην κατασκευαστική κοινοπραξία η οποία ολοκλήρωσε την κατασκευή του Πανθεσσαλικού Σταδίου Ν. Ιωνίας στον Βόλο (ποσοστό συµµετοχής 15%). Επίσης έχει εκτελέσει µε επιτυχία την κατασκευή του Προπονητικού Κέντρου της Π.Α.Ε. Ολυµπιακός στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη και την ανακατασκευή -διαµόρφωση του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Απόλλωνα Αθηνών στην Ριζούπολη. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο εκσυγχρονισµός των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και δικτύων αποτελεί µία από τις κύριες δραστηριότητες της INTRAKAT. Η συµβολή της στον τοµέα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντική µέσα από τα ολοκληρωµένα έργα που εκτελεί, τα τελευταία 12 χρόνια, για µεγάλους Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισµούς, εταιρείες και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι δραστηριότητες της INTRAKAT καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα συστηµάτων και εφαρµογών, όπως: 9

12 Υποδοµή Σταθµών Κινητής Τηλεφωνίας Η INTRAKAT δηµιουργεί κατάλληλη υποδοµή για την εγκατάσταση του εξοπλισµού των σταθµών κινητής τηλεφωνίας (BSC). Η Εταιρεία αναλαµβάνει την ανεύρεση της θέσης (site acquisition), καθώς και τη µελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση του σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας. Με δεκαετή εµπειρία στην ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας, η INTRAKAT συµπεριλαµβάνει στους πελάτες της τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο (VODAFONE, TIM, COSMOTE), καθώς και τις αντίστοιχες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στον χώρο των Βαλκανίων και ειδικότερα στην Ρουµανία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία. ίκτυα Κινητής τηλεφωνίας Η εγκατάσταση συστηµάτων κινητής τηλεφωνίας περιλαµβάνει κέντρα µεταγωγής (MSC, BSC), σταθµούς µετάδοσης (BTS), αναµεταδότες (repeaters), καθώς και ολοκληρωµένα δίκτυα σε ειδικές εγκαταστάσεις όπως το νέο αεροδρόµιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, οι σταθµοί του Μετρό, κλπ. Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα Η Εταιρεία αναλαµβάνει την προµήθεια, µελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία και συντήρηση δικτύων φωνής και δεδοµένων (WAN, LAN, MAN, RAN). Συστήµατα Μετάδοσης Η Εταιρεία υλοποιεί έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα του τηλεπικοινωνιακού τοµέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριµένα, στα έργα αυτά περιλαµβάνονται η εγκατάσταση δικτύων Υψηλής Χωρητικότητας, δικτύων Μεσαίας Χωρητικότητας, Συνδροµητικών Αγροτικών Ραδιοδικτύων (Σ.Α.Ρ) και δικτύων ασύρµατης σταθερής τηλεφωνίας. Συστήµατα Μεταγωγής Με την εγκατάσταση ψηφιακών κέντρων ΑΧΕ-10, η Εταιρεία συνέβαλλε στον εκσυγχρονισµό των τηλεπικοινωνιακών δικτύων µεγάλων Τηλεπικοινωνιακών Οργανισµών του Ιδιωτικού και ηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικά Έργα Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται σύνθετα έργα, υψηλών προδιαγραφών, η υλοποίηση των οποίων προϋποθέτει εµπειρία και τεχνογνωσία σε διαφορετικούς εξειδικευµένους τοµείς. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ιστοί και Πυλώνες - Πυλώνες µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 150 και 400ΚV - Τηλεπικοινωνιακοί ιστοί για δίκτυα P/H, - ίκτυα κινητής τηλεφωνίας, - Ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, - Ιστοί Κινητής Τηλεφωνίας - Ιστοί ρευµατοδότησης Ηλεκτρικών Τραίνων (Ο.Σ.Ε) - Πυλώνες και ικριώµατα για υποσταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας - Πύργοι για Radar Η παραγωγή των παραπάνω κατασκευών ολοκληρώνεται µε την λειτουργία εντός του εργοστασίου, ειδικής µονάδας γαλβανιστηρίου εν Θερµώ. Κύριοι Πελάτες της στους εν λόγω τοµείς : VODAFON, COSMOTE, TIM, AREVA, ABB, SIEMENS AG, ΕΗ,. Ειδικές Μεταλλικές Κατασκευές Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Συσκευών Οι κατασκευές αυτές περιλαµβάνουν ένα µεγάλο εύρος προϊόντων από ειδικά ερµάρια έως οικίσκους στους οποίους τοποθετείται ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός. Στην κατηγορία αυτή κατασκευάζονται: 10

13 - Κονσόλες για Radar - Μεταλλικά µέρη ηλεκτρονικών κατασκευών (περιβλήµατα, οδηγοί, προσόψεις, κλπ.) - Ηλεκτρολογικοί πίνακες ειδικών απαιτήσεων - Οικίσκοι για στέγαση τηλεπικοινωνιακού υλικού - Θάλαµοι ειδικών απαιτήσεων (κλώβοι FARADAY κλπ.) Μέσα από συνεχή µελέτη και έρευνα της αγοράς οι κατασκευές της κατηγορίας αυτής εξοπλίζονται µε τα πλέον κατάλληλα εξαρτήµατα, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών. Εντός της µονάδας τέλος παρέχεται η δυνατότητα εφαρµογής της απαραίτητης επιφανειακής προστασίας των µεταλλικών αυτών κατασκευών ( π.χ. παθητικοποίηση, ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, κλπ.) Τέλος, η Εταιρεία δραστηριοποιείται και σε ερευνητικό επίπεδο, ενώ παράλληλα επεκτείνεται σε µεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων όπως ταινιόδροµοι ορυχείων, µεταλλικά στέγαστρα και εξειδικευµένες Σύνθετες Μεταλλικές Κατασκευές υψηλών απαιτήσεων. Ενδεικτικά έργα (ίδια ή σε κοινοπρακτική µορφή) που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί η INTRAKAT ανά τοµέα δραστηριότητας είναι τα εξής : ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟ INTRACOM (ΠΑΙΑΝΙΑ) Κατασκευή κτιρίου και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και βοηθητικών χώρων έκτασης τ.µ. το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, α & β όροφο & χρησιµοποιούνται σαν χώροι παραγωγής, γραφείων και βοηθητικών εγκαταστάσεων. ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Λ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY CENTER) Κατασκευή τριώροφου κτιρίου τ.µ. µε δύο (2) υπόγεια, ισόγειο & δύο (2) ορόφους µε χώρους γραφείων, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων, εστιατόριο και υπόγεια γκαράζ. ΚΤΙΡΙΟ INTRACOM (ΠΑΤΡΑ) Κατασκευή κτιρίου γραφείων τ.µ. µε υπόγειο, ισόγειο & α όροφο για χώρους γραφείων και βοηθητικών εγκαταστάσεων. Στα κτίρια εγκαταστάθηκαν ανάλογα Η/Μ συστήµατα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Υποσταθµού, Θέρµανσης / Κλιµατισµού, Φωτισµού Κίνησης, UPS (Αδιάλειπτη παροχή τάσεως), Τηλεφωνικής Εγκατάστασης, Συστήµατα Πυρανίχνευσης, Μεγαφωνικό σύστηµα, Σύστηµα ελέγχου προσπέλασης (Access control). ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.2 ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ-ΑΓ. ΑΝ ΡΕΑΣ Πρόκειται για εργασίες βελτίωσης της υπάρχουσας οδού µε ασφαλτικούς τάπητες σε µήκος 51χλµ. περίπου και κατασκευής δύο Ανισόπεδων Κόµβων στις θέσεις Τούζλας και Ν. Περάµου για την αναβάθµιση της ασφάλειας της κυκλοφορίας στο τµήµα «Στρυµόνας-Αγ.Ανδρέας». Επίσης θα γίνουν τοπικές παρεµβάσεις για τη βελτιστοποίηση των γεωµετρικών στοιχείων της οδού έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία σε επί µέρους τµήµατα της οδού. Για το µήκος από την αρχή έως Ν. Πέραµο περίπου, η υφιστάµενη Ε.Ο. έχει µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ συνολικού πλάτους 12,00 έως 12,50m. Το υπόλοιπο τµήµα, µήκους 4,5χλµ. περίπου, έχει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα µε αµφίπλευρο στηθαίο τύπου N.J. Στο υποτµήµα από τον ποταµό Στρυµόνα µέχρι την Κάριανη, θα διαπλατυνθούν και θα ασφαλτοστρωθούν οι παράπλευρες οδοί. Ακόµη θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες κατασκευές και συνδέσεις έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί πλήρως η κυκλοφορία των κατοίκων των παρόδιων οικισµών λαµβανοµένων υπόψη και των τοπικών συνθηκών. Στο υποτµήµα από Ν. Πέραµο µέχρι Αγ. Ανδρέα, θα γίνει τµηµατικά όπου απαιτείται αποξήλωση του υφιστάµενου οδοστρώµατος, εξυγίανση και ανακατασκευή του καθώς και αποξήλωση στηθαίων N.J. και κατασκευή νέων. Σε ότι αφορά το παράπλευρο δίκτυο στο υποτµήµα από Στρυµόνα µέχρι Κάριανη, θα εφαρµοσθεί σχεδόν στο σύνολό του κλειστός δρόµος και τυπική διατοµή Ζ ή Η ανάλογα µε τις επί τόπου συνθήκες. ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Το έργο περιλαµβάνει την επέκταση του ήδη υπάρχοντος κτιρίου 800 τ.µ. µε στόχο τη δηµιουργία ενός υπερσύγχρονου αεροσταθµού συνολικής επιφάνειας ισογείου και ορόφων τ.µ., µε όλους τους αναγκαίους βοηθητικούς χώρους υποστήριξης, πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας και µελέτη - διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου µε τριπλασιασµό του υφισταµένου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων. Παράλληλα διατηρείται η παραδοσιακή µορφή του κτιρίου προκειµένου να εναρµονίζεται µε την τοπική αρχιτεκτονική της Καρπάθου. ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ Το έργο εκτείνεται σε µήκος περίπου 13χλµ., επί της παρούσας κοίτης του χειµάρρου Ξηριά της Κορίνθου, ξεκινώντας από την εκβολή στον Κορινθιακό κόλπο, µέχρι τη διασταύρωση της παλαιάς Εθνικής οδού Κορίνθου- Άργους προς Αθίκια. Περιλαµβάνει τη διευθέτηση του χειµάρρου, µε σκοπό την αντιπληµµυρική προστασία της Κορίνθου. Για το σκοπό αυτό, θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τη µελέτη, έργα από οπλισµένο σκυρόδεµα εντός πόλης και συρµατοκιβώτια εκτός της πόλης. Επίσης, προβλέπεται η καθαίρεση και ανακατασκευή τριών γεφυρών, καθώς και καθαίρεση ενός οχετού και κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση του. Εντός της πόλης 11

14 προβλέπεται η κατασκευή ανακουφιστικού αγωγού για την εκτροπή µέρους της παροχής σε περιπτώσεις έντονων πληµµυρικών φαινοµένων. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΛΛΑ ΕΣ Αφορά την πλήρη κατασκευή κλειστού αυτοκινητόδροµου, πλάτους οδοστρώµατος 24,5 µ., 2x(2+ΛΕΑ) λωρίδων µε διαχωριστική νησίδα, µήκους 8χλµ., στην περιοχή της πόλεως Άρτας, του υτικού Οδικού Άξονα 3-Ν (ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ), από τον Άγιο ηµήτριο µέχρι τις Σελλάδες. Περιλαµβάνεται επίσης ο ανισόπεδος κόµβος εισόδου της Άρτας καθώς και ο ανισόπεδος κόµβος Σελλάδων. ΓΕΝΙΚΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Το έργο αφορά στις εργασίες Α φάσης κατασκευής της Γενικής Κλινικής ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σε οικόπεδο, συνολικής έκτασης ,55 τ.µ,, το οποίο βρίσκεται Β.Α. της παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 600m περίπου Β.. του Ανισόπεδου κόµβου της Νίκαιας. Απέχει περίπου 7km από το Κέντρο της Λάρισας και 55km από το Κέντρο του Βόλου. Το κτίριο αποτελείται από έξι (6) επίπεδα, ένα (1) υπόγειο και πέντε (5) υπέργεια επίπεδα, τα οποία διατάσσονται σε τρεις (3) πτέρυγες. Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας θα αποτελείται από γενική και µαιευτική κλινική, δυναµικότητας 160 κλινών, µονάδες εντατικής θεραπείας και εντατικής νοσηλείας νεογνών, τεχνητής γονιµοποίησης και τεχνητού νεφρού, µε στόχο να καλύψει τις ανάγκες ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή των νοµών Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ LAKIS GAVALAS S.A. Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας LAKIS GAVALAS S.A., στην περιοχή Παιανίας επί της Αττικής Οδού, σε οικόπεδο συνολικής έκτασης τ.µ. Στο οικόπεδο πρόκειται να κατασκευασθούν τρία ανεξάρτητα κτίρια: το Κτίριο 1, επιφανείας κάλυψης περίπου 400,00 τ.µ., µε υπόγειο και δύο υπέργειους ορόφους, το οποίο θα στεγάσει κυρίως τις εγκαταστάσεις της LAK, το Κτίριο 2, επιφανείας κάλυψης περίπου 1000,00 τ.µ., µε υπόγειο και έναν υπέργειο όροφο, το οποίο θα διαµορφωθεί κυρίως σε αποθήκη και το Κτίριο 3, επιφανείας κάλυψης περίπου 5500,00 τ.µ., όπου θα στεγαστούν χώροι γραφείων και show rooms της εταιρείας. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ - ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πρόκειται για εργασίες: συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, νέας κατασκευής τµηµάτων σχετιζόµενων µε α) το σύστηµα αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής, µέσης και χαµηλής πίεσης β) το σύστηµα καθοδικής προστασίας γ) τα βανοστάσια, τους σταθµούς ξεστροπαγίδων, τους σταθµούς µέτρησης και ρύθµισης της πίεσης και δ) τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι εργασίες πραγµατοποιούνται κατά µήκος του δικτύου της ΕΠΑ από Κούλα µέχρι τον σταθµό ξεστροπαγίδων του Πλαταµώνα, περιλαµβανοµένου και του σταθµού και µέχρι την Κοµοτηνή προς Ανατολάς (ΚΕΣ Ν. Μεσηµβρίας και ΚΕΣ Ξάνθης). ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΝΘΕΙΑ) ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Εκτέλεση Έργων Πολιτικού Μηχανικού για τη διέλευση αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου (υψηλής πίεσης) 36, από την Αλεξανδρούπολη στην Κοµοτηνή, καθώς και έργα Πολιτικού Μηχανικού στις περιοχές εγκατάστασης των βανοστασίων του παραπάνω αγωγού. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Α.Κ.Α. Μελέτη και κατασκευή του νέου Κεντρικού Σταδίου Αντισφαίρισης, χωρητικότητας θεατών και των συµπληρωµατικών εργασιών αναβάθµισης και ανακαίνισης συνολικά των εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης. Περιλαµβάνονται χώροι υποστήριξης κάτω και γύρω από τα συγκροτήµατα των κερκίδων του κεντρικού σταδίου, όπως αποδυτήρια, ιατρικό κέντρο, γραφεία διοίκησης, χώροι υποδοχής VIPs, κέντρο τύπου, ανακατασκευή των εξωτερικών αγωνιστικών και προπονητικών γηπέδων καθώς αλλαγή της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου τους από χωµάτινη σε σκληρή, κατασκευή προσπελάσεων προς το Ολυµπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης και αναδιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Ο.Α.Κ.Α. Μελέτη και κατασκευή των εργασιών ανακαίνισης και αναβάθµισης του Κέντρου Κολύµβησης ΟΑΚΑ που περιλαµβάνει προσθήκη προσωρινών µεταλλικών κερκίδων περίπου θέσεων και προσαρµογή των υπαρχουσών θέσεων (Ανοικτό Κολυµβητήριο), προσαρµογή του πύργου καταδύσεων, προσαρµογή των θέσεων των κερκίδων και ανακαίνιση, αναβάθµιση, προσαρµογή όλων των χώρων (Κλειστό Κολυµβητήριο), κατασκευή ανακαίνιση αναβάθµιση (περιβάλλον χώρος) και κατασκευή νέας δεξαµενής για την συγχρονισµένη κολύµβηση, διαστάσεων 33,33χ25,0χ3,0 µ., για περίπου 1000 θέσεις θεατών σε µόνιµες κερκίδες, µε χώρους γραφείων και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων κάτω από τις κερκίδες και µε τις αντίστοιχες Η/Μ εγκαταστάσεις και τους πυλώνες φωτισµού. ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Μελέτη και κατασκευή του Πανθεσσαλικού Σταδίου Ν. Ιωνίας Βόλου σε έκταση µ2 και περιλαµβάνει Στάδιο Ολυµπιακών Προδιαγραφών µε κερκίδες για θεατές, γήπεδο ποδοσφαίρου, βοηθητικούς χώρους και εγκαταστάσεις (αποδυτήρια και αίθουσες προπόνησης, χώρους επισήµων, εγκαταστάσεις δηµοσιογράφων γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου, χώρους οµοσπονδιών και γραφεία διοίκησης, ιατρεία, χώρους αναψυχής κλπ), υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, έργα οδοποιίας και χώρους στάθµευσης. 12

15 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΡΕΝΤΗ Μελέτη και κατασκευή ενός σύγχρονου αθλητικού προπονητικού κέντρου, το οποίο περιλαµβάνει 3 γήπεδα ποδοσφαίρου, κερκίδες, χώροι αποδυτηρίων, κλειστό γυµναστήριο, αίθουσα βαρών, αίθουσες αναψυχής, ακαδηµία ποδοσφαίρου και κολυµβητικό κέντρο. EΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ Το έργο επεκτάθηκε σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σταδίου περιλαµβάνοντας έργα πολιτικού µηχανικού και ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως αλλαγή του ποδοσφαιρικού χλοοτάπητα, εγκατάσταση 14,000 πλαστικών καθισµάτων, κατασκευή και τοποθέτηση νέου µεταλλικού σκέπαστρου, εγκατάσταση τεσσάρων (4) πυλώνων φωτισµού, ανακαίνιση όλων των βοηθητικών χώρων και κατασκευή νέων εγκαταστάσεων µέσων µαζικής ενηµέρωσης. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ (V.T.M.I.S) Σύστηµα υψηλής τεχνολογίας µε αντικείµενο την κεντρική διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο µέσω τοπικών παράκτιων σταθµών Radar και Relay (αναµεταδοτών). Το έργο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΛΕ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ο.Σ.Ε Εγκατάσταση ενός ολοκληρωµένου τηλεπικοινωνιακού δικτύου κατά µήκος της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης Προµαχώνα σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του Ο.Σ.Ε. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ο.Τ.Ε. Αντικείµενο του έργου είναι η διαµόρφωση έργων Υποδοµής στο ιοικητικό Μέγαρο Ο.Τ.Ε. στο Μαρούσι (1.400 τ.µ.), µε έργα Πολιτικού Μηχανικού και εξειδικευµένα συστήµατα κλιµατισµού, UPS, φωτισµού, γειώσεων, καλωδιώσεων, για την εγκατάσταση της ψηφιακής πλατφόρµας. MSC / BSC COSMOTE ιαµόρφωση χώρων κτιρίων Ο.Τ.Ε. (2.420 τ.µ.) µε υποδοµή έργων Πολιτικού Μηχανικού & Η/Μ για τις ανάγκες εγκατάστασης των Κέντρων Συστηµάτων Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE. Σηµαντικά χαρακτηριστικά των παραπάνω εργασιών είναι η υψηλή τεχνολογία των ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων που εγκαταστάθηκαν όπως Ψ/Θ µε κλιµατισµό κλειστού ελέγχου, Πυροπροστασία / Κατάσβεση µε αέριο FM-200 και οµηµένη Καλωδίωση. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΑ ΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ( θέσεις, ορθογώνιο 210m x 173µ) Έργο µεταλλικών κατασκευών συνολικού βάρους 5.500tn που περιλαµβάνει πυραµιδοειδείς προβόλους σωληνωτούς, κιβωτοειδείς δοκούς επικάλυψης, σωληνωτά υποστυλώµατα, κιβωτοειδείς κερκιδοφόρους και εσωτερικό χωροδικτυωτό δακτύλιο τριγωνικής µορφολογίας. Η εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων, η κατασκευή, µεταφορά και ανέγερση των υψηλών απαιτήσεων µεταλλικών κατασκευών ολοκληρώθηκε σε χρονική διάρκεια 6 µηνών. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΡΟΦΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAE KWON- DO ΚΑΙ HANDBALL Μελέτη, κατασκευή και ανέγερση της µεταλλικής στέγης του σταδίου TAE KWON- DO, µορφής υπερβολικού παραβολοειδούς, συνολικού βάρους περίπου 1.100tn για την στέγαση των εγκαταστάσεων επιφάνείας τ.µ. και χωρητικότητας θέσεων. Το περιµετρικό µεταλλικό στέγαστρο αποτελείται από εσωτερικό και εξωτερικό δακτύλιο, µεταλλικές υποστυλώσεις και ενδιάµεσο δακτύλιο στήριξης στεγάστρου στηριζόµενο σε τριάντα (34) σωληνωτούς χωροδικτυωτούς φορείς τριγωνικής µορφολογίας. Το εσωτερικό στέγαστρο είναι στηριζόµενο σε δίκτυο προεντεταµένων καλωδίων και στηρίζει την στέγη της εγκαταστάσεως που αποτελείται από τραπεζοειδή φύλλα λαµαρίνας µε µόνωση και µεταλλική επικάλυψη. ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Κατασκευή και ανέγερση του µεταλλικού στεγάστρου του σταδίου που αποτελείται από σωληνωτούς χωροδικτυωτούς προβόλους πυραµιδοειδούς µορφής και σωληνωτές υποστυλώσεις του στεγάστρου, συνολικού βάρους περίπου 1.100tn. Το έργο είναι κατασκευασµένο µε ψιλόκοκκο χάλυβα STE 690 υπερυψηλής αντοχής. ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ GRAND STAND ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Κατασκευή και ανέγερση του µεταλλικού προβολικού στεγάστρου GRAND STAND του Ιπποδρόµου για κάλυψη θέσεων, συνολικού βάρους περίπου 540tn. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ AREΝA ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΙΠΠΟ ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατασκευή της µεταλλικής στέγης της ΑΡΕΝΑΣ του Ιπποδρόµου για κάλυψη θέσεων θεατών, συνολικού βάρους περίπου 250tn. Η κυµατοειδής µορφή της στέγης στηρίζεται σε σωληνωτούς χωροδικτυωτούς δοκούς τριγωνικής µορφολογίας. 13

16 ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ Κατασκευή τεσσάρων (4) κτηρίων για το Νέο Κέντρο ιαχείρισης Υλικών ΟΤΕ στην Πάρνηθα. - Α Κτήριο: Μεταλλικό κτήριο Αποθηκών και γραφείων συνολικού βάρους µεταλλικής κατασκευής 880 τόνων, µε πυραντόχη βαφή 90 λεπτών. - Β Κτήριο: Μεταλλικά περιβλήµατα και εξωτερικοί διάδροµοι κτηρίου βάρους 28 τόνων. - Γ Κτήριο: Μεταλλικό κτήριο συνεργείου περονοφόρων συνολικού βάρους 30 τόνων. - Κτήριο: Μεταλλικά σκέπαστρα φυλάκιου εισόδου συνολικού βάρους 5,5 τόνων. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕ ΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ Χωροδικτυωµατικό σωληνωτό στέγαστρο κερκίδων του νέου Γηπέδου του Αιγάλεω, συνολικού βάρους κατασκευής 240 τόνων και διαστάσεων κάλυψης 130mX15m. 14

17 2.3.2 Εκτελεσθέντα Έργα Περιόδου 2005 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα σηµαντικότερα έργα που ολοκλήρωσε η Εταιρεία κατά την περίοδο (σε χιλ. ) A/A ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ % ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Σ ΙΝΤRAKAT ΑΝΑΓΟΓΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ INTRAKAT 1 COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE 100,00% 1.320, ,70 ΑΕ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ 2 ΙΑΣΩ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Β' ΚΑΙ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ MAIN LABORATORY ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΣΩ Α.Ε 100,00% 638,16 638,16 3 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ 4 ΘΡΥΛΟΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΙΣΑΓ.- ΕΞΑΓ.ΕΙ Η ΕΝ ΥΣΗΣ 5 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ 6 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΧΩΡΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ FRANCHISEE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ VODAFONE SHOPS 100,00% 581,37 581,37 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΤΑ ΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" 100,00% 396,78 396,78 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 100,00% 293,38 293,38 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΛΙΣΣΙΩΝ 100,00% 286,38 286,38 7 ΙΑΣΩ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 100,00% 279,22 279,22 8 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι.ΑΕ ΒΙΟΜ.ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ & ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ 9 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΡΟΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ο.Ι ΜΕ ΑΡΧΗ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ "ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΣΚΟΜΒΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ" ΚΑΙ ΠΕΡΑΣ ΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ -ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΜΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΡΥΑ - ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ - ΓΟΝΟΙ 100,00% 231,45 231,45 100,00% 9.096, ,10 10 COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ P/H ΖΕΥΞΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Αρ.Σύµβασης Πλαίσιο CO2/04/0118) 100,00% 2.000, ,00 11 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ 12 ΣΗΜΕΝΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY RACKING ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (DWDM) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ METAMOΡΦΩΣΗΣ ΜΤΧ ΤΗΣ VODAFONE ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑ ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 100 ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΤΕΤRA ΣΕ 92 ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 100,00% 800,00 800,00 100,00% 1.893, ,78 100,00% , ,98 14 ΠΕΡ ΙΚΟΥΡΗΣ Π.ΕΚΜ.ΣΤ.ΑΥΤΟΚ.ΑΕ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ ΚΑΤΕ ΆΦΙΣΗ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΕΚΣΚΑΦΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΗΣ(ΈΩΣ ΟΡΟΦΗ Α ΥΠΟΓΕΙΟΥ) 100,00% 1.928, ,30 15 ΥΠΕΧΩ Ε ΓΓ Ε ΥΠ.ΠΕΡΙΒ.ΧΩΡ.ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΠΕΤΑΛΟΥ ΜΑΛΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ. 100,00% 269,85 269,85 16 ΟΤΕ ΑΕ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, SITE SURVEY, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑ ΙΟΚΑΛΥΨΗ 7 ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ 7 ΦΡΕΑΤΙΩΝ (SHAFTS) ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΤΡΑ) 100,00% 430,00 430,00 17 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΡΗΣ 50,00% 1.435,71 717,86 15

18 (σε χιλ. ) A/A ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ % ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Σ ΙΝΤRAKAT ΑΝΑΓΟΓΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ INTRAKAT 18 Κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΑΕΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΠΗΣ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΘΩΝ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 100,00% 598,00 598,00 19 ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙ ΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕ ΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 100,00% 432,00 432,00 20 SIEMENS AG ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ SWITCHYARD ΣΤΟ PLOVDIV ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 100,00% 300,00 300,00 21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑ ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 100,00% 255,00 255,00 22 ΟΤΕ ΑΕ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ 100,00% 1.100, ,00 23 AREVA HELLAS A.E. ΙΚΡΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150KV 100,00% 462,00 462,00 Τα ποσά που αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα είναι σε ιστορικές τιµές, την εποχή που εκτελέσθηκε κάθε έργο. 16

19 2.3.3 Έργα Υπό Εκτέλεση την 31/12/2005 Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα υπό εκτέλεση έργα της Εταιρείας την Στους σχετικούς πίνακες περιλαµβάνονται µόνο τα έργα για τα οποία έχουν υπογραφεί οι σχετικές συµβάσεις και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ή βρίσκονται σε στάδιο εκκίνησης. Οι αξίες των έργων αναφέρονται σε συµβατικές τιµές κατά την ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης, χωρίς αναπροσαρµογές και µετά την αφαίρεση της έκπτωσης και δεν περιλαµβάνεται σε αυτές ο Φ.Π.Α. Οι πρόσθετες εγκρίσεις αναφέρονται σε συµπληρωµατικές εργασίες και αναθεωρήσεις. Στις το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου των υπογεγραµµένων συµβάσεων της Εταιρείας ανήλθε σε ,68 χιλ. και αναφέρεται σε εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί ή έχουν εκτελεστεί αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΗΝ 31/12/2005 (ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.) Α. ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ 100% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συµβάσεις Περιγραφή σύµβασης Πελάτης Συµβατικό τίµηµα Πρόσθετες εγκρίσεις Σύνολο τιµήµατος Σύνολο εκτελεσµένου τιµήµατος έως 31/12/2005 Ανεκτέλεστο υπόλοιπο 31/12/ ΕΗ Προµήθεια χάλυβα πύργων γραµµής µεταφοράς 150KV ΕΗ , , , , ,37 2 ΕΗ ΜΑΟΡ 65/ Κατασκευή ταινιογεφυρών & πλαισίων & ανέγερση µηχανολογικού εξοπλισµού Τ/ του 3ου υποκλάδου απόπεσης (21,31,41,32) Β=1800µµ του ορυχείου Μαυροπηγής ΕΗ , , , ,94 3 ΕΗ ΜΑΟΡ 69/ Κατασκευή & ανέγερση ανοιγοµένων σκεπάστρων ταινιοδρόµων τέφρας Β=1800µµ του ορυχείου νοτίου πεδίου ΕΗ , , , ,96 4 ΕΗ ΙΑΦΟΡΑ Γωνιακά - ελάσµατα - ικριώµατα ΕΗ , , , , , ΟΤΕ 6 ΟΤΕ ΙΑΦΟΡΑ 7 ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚΑ /Α/ /Α/ /Θ/2005 Προµήθεια, µεταφορά & εγκατάσταση οικίσκων τηλεπικοινωνιών Εξαρτήµατα, ιστοί, οικίσκοι τηλεπικοινωνιών Βιοµηχανοποίηση & µεταφορά µεταλλικών κατασκευών STAIRS WALKWAY - ESP SIDE PANEL Βιοµηχανοποίηση & µεταφορά µεταλλικών κατασκευών INLET & OUTLET GAS SCREEN Βιοµηχανοποίηση & µεταφορά µεταλλικών κατασκευών HOPPER GAS SCREEN Μελέτη - Προµήθεια διαδρόµων κλιµακοστασίων, κιγκλιδοµάτων και παταρίων 5000 Τεµ. Μεταλλικές αρχειοθήκες 2500 Τεµ. Μεταλλικές αρχειοθήκες 8 Αίθουσες διδασκαλίας για το 2ο.Σ. Σπάρτης ΟΤΕ , , , ,00 ΟΤΕ , , , , ,35 ΜΕΤΚΑ , , , ,60 ΜΕΤΚΑ , , , ,40 ΜΕΤΚΑ , , , ,70 ΜΕΤΚΑ , , , ,00 Ο.Σ.Κ. ΑΕ , , , ,00 Ο.Σ.Κ. ΑΕ , , , ,00 Ο.Σ.Κ. ΑΕ , , , ,02 Μεταλλική κατασκευή κέντρου 14 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ διαχείρισης υλικού ΟΤΕ Πάρνηθας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ , , , , /02/ cradle and rail units DAHER LHOTELLIER CSI ,00 355, , , ,00 16 BALFOUR BAETTY Εξαρτήµατα ηλεκτροκίνησης ΟΣΕ BALFOUR BAETTY , , , , ,90 17 COSMOTE Ιστοί, οικίσκοι και εξαρτήµατα κινητής τηλεφωνίας COSMOTE , , , , ,42 18 INTRACOM Εξοπλισµός Τηλ/νιών και αµυντικού υλικού INTRACOM , , , , ,37 19 ΙΕΚΑΤ Ιστοί, εξαρτήµατα κινητής τηλεφωνίας ΙΕΚΑΤ , , , , ,90 20 ALBANIA MOBILE Οικίσκοι Τηλεπικοινωνίων και εξαρτήµατα ALBANIA MOBILE , , , , ,00 17

20 21 INTRALBAN 22 ALPHA ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ιστοί, Οικίσκοι και εξαρτήµατα κινητής τηλεφωνίας Προµήθεια, µεταφορά ιστών και οικίσκων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επιφανειακή επεξεργασία 23 ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ εξαρτηµάτων ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 24 CO2/00/0017_VTMIS οµικές και η/µ εργασίες για το σύστηµα διαχείρησης κυκλοφορίας πλοίων Κατεδάφιση υπάρχοντος κτιρίου, 25 ΠΕΡ ΙΚΟΥΡΗΣ-ΚΤΙΡΙΟ εκσκαφή, αντιστήριξη, κατασκευή στεγανολεκάνης και Φέροντος ΗΠΕΙΡΟΥ 17 Οργανισµού υποδοµής (έως οροφή α' υπογείου) Συµβάσεις Περιγραφή σύµβασης Πελάτης ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ANKATAΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΟΙΝΟΦΥΤΑ) ιαµόρφωση του καταστήµατος της Γενικής Τράπεζας στους Αµπελόκηπους Εργασίες ανακατασκευής των υαλοστασίων στο εργοστάσιο της Παπαδόπουλος ΑΕ στα Οινόφυτα INTRALBAN , , , , ,50 ALPHA ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Συµβατικό τίµηµα Πρόσθετες εγκρίσεις Σύνολο τιµήµατος Σύνολο εκτελεσµένου τιµήµατος έως 31/12/2005 Ανεκτέλεστο υπόλοιπο 31/12/ , , , , , , , , ,74 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ , , , , ,96 ΠΕΡ ΙΚΟΥΡΗΣ ΑΕ , , , , ,83 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , , , , ,39 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ , , ,65 65,35 Εργασίες αποκατάστασης των ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ υδροροών και στέγης στο 28 ΣΤΕΓΗΣ & Υ ΡΟΡΟΩΝ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ , , , ,22 εργοστάσιο της Παπαδόπουλος ΑΕ ΕΡΓ.ΒΟΛΟΥ στο Βόλο Mελέτη-κατασκευήχρηµατοδότηση αθλητικών Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ- ΙΕΘΝΕΣ SC - 02 ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΚΟ , , , , ,48 ποδοσφαιρικών κέντρων σε ΚΕΝΤΡΟ διάφορους νοµούς της χώρας 30 ΙΑΣΩ Β & Γ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΜΑΙΝ LABAR. 31 COSMOTE GSM 32 COSM-I 33 ΕS-122 B ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Εργασίες στο Β & Γ υπόγειο & στο Main Labaratory του Ιασώ Eγκατάσταση συστηµάτων GSM της Cosmote Κατασκευή σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας της Cosmote Κατασκευή σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας της Vodafone Αποχέτευση οµβρίων υδάτων, τοπικής εµβέλειας, στο τρίγωνο µεταξύ των Οδών Λαυρίου- Μαρκοπούλου-Ι.Μεταξά µεταξύ των ήµων Παιανίας, Κρωπίας Αττικής ΝΈΟ ΚΕΝΤΡΟ Νέο κέντρο διαχείρησης υλικών ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε στην Πάρνηθα ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4 ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7- ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ολοκλήρωση σταθµού αυτοκινήτων 4 υπογείων ορόφων & κατασκευή επταόροφου κτιρίου γραφείων ΙΑΣΩ ΑΕ , , , , ,29 COSMOTE AE , , , ,95 COSMOTE AE , , , , ,45 VODAFONE AE , , , ,47 ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΑΕ , , , ,11 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ , , , ,73 ΠΕΡ ΙΚΟΥΡΗΣ ΑΕ , , , ,54 37 CONSTRUCTION MANAGEMENT Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου ΜΕΚ ΕΠΕ ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ,00 0, , , ,00 38 ΜΕΚ ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΑΛΟΙ Υδροηλεκτρικό έργο Ασπρόρεµµα Ν.Πέλλης - Αγωγός προσαγωγής φρεατοπάσαλοι ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ,00 0, , , , ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υδροηλεκτρικό έργο Ασπρόρεµµα Ν.Πέλλης - Αγωγός προσαγωγής στα Υδροηλεκτρικό έργο Ασπρόρεµµα Ν.Πέλλης - Αγωγός προσαγωγής στα Χωµατουργικές εργασίες 41 PTK KOSOBO Κατασκευή Οπτικής Ίνας στο Κόσοβο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤ.ΒΑΣΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑ Κ/Ξ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ ΑΤΕ 44 ΕΓΝΑΤΙΑ Κατασκευή Στ.Βάσεων στην Αρµενία Επέκταση κτιρίου στο αεροδρόµιο Καρπάθου Αναβάθµιση, βελτίωση οδικού άξονα Θεσσαλονίκης-Καβάλας ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ POST & TELECOMMUNICATION OF KOSOVO , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,78 0, , , ,18 INTRACOM AE ,00 0, , , ,96 Κ/Ξ "ΑΘ.ΤΕΧΝΙΚΗ- ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ"- ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ , , , , , ,72 0, , , ,23 Σύνολο: ,83 18

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. Ερµού 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Τηλ : 210-8185263 Fax : 210-8184948

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ H εταιρία LINK ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών από το 1990. Αρχικές της δραστηριότητες υπήρξαν η εµπορία οπτικού παθητικού εξοπλισµού, η αντιπροσώπευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε Αθήνα, 26-04-2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. Ερµού 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Τηλ : 210-8185263 Fax : 210-8184948

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET SITE: www.ypexd15.gr ΤΗΛ: 210 6442900, 210 6467928

INTERNET SITE: www.ypexd15.gr ΤΗΛ: 210 6442900, 210 6467928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11471 INTERNET SITE:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. Ερµού 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Τηλ : 210-8185263 Fax : 210-8184948

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.11 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ,11 ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΩΡΕΑΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΩΡΕΑΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΜΩΡΕΑΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΩΡΕΑΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΜΩΡΕΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΑΤ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΑΤ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΑΤ Α.Ε.» ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2008 31/12/2008 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου της Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων... 3 Ενδιάµεσος ενοπ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου της Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων... 3 Ενδιάµεσος ενοπ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.3.2015 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του.σ.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του.σ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του.σ. της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2008-31/12/2008 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, σας υποβάλλαµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ορθή επαναδηµοσίευση σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΣ 28 ΗΛΩΣΗ Η Εταιρία δηµιούργησε την παρουσίαση αυτή για να ενηµερώσει τους πελάτες και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα