ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ /08/1993

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ /08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος - Σαλαµίνας Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 563/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν.. 187/1973 µε το οποίο κυρώθηκε ο κώδικας ηµοσίου ναυτικού ικαίου. 2. Τις διατάξεις του Π /1977 Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εργασίας. 3. Τις διατάξεις του Π.. 238/1979 Περί Οργανισµού του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας. 4. Τις διατάξεις του Π.. 190/1984 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. 5. Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων. 6. Τις διατάξεις του Π.. 259/1988 Οργανισµός Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. 7. Το άρθρο 19 του Ν. 1767/1988 Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις, κύρωση της 135.Σ.Ε.. 8. Τις διατάξεις του Π.. 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. 9. Το άρθρο 5 παρ. 3 της αριθµ. 3232/41/89 (ΦΕΚ 400 Β/89) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Εµπορικής Ναυτιλίας που κυρώθηκε µε το Ν. 1892/ Την αριθ. 1941/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας για ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Νικόλαο Αγγελόπουλο (ΦΕΚ 732/Β/ ). 11.Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/ όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α/ ). 12.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

2 Άρθρο 1 Καθορίζουµε τον ελάχιστο εξοπλισµό των συνεργείων ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών, σε πλοία που επισκευάζονται στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά - ραπετσώνας - Κερατσινίου - Περάµατος -Σαλαµίνας, όπως αναφέρεται στο επισυναπτόµενο παράρτηµα που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. Άρθρο 2 Η παρούσα µε το επισυναπτόµενο παράρτηµα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Ιουνίου 1993 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ 1. Εργασία σε κλειστούς χώρους 1.1. Ανεµιστήρες εισαγωγής και απαγωγής αέρα. Ελάχιστος αριθµός: 2 ανά εξαεριζόµενο χώρο. Ικανής παροχής, ανάλογης µε τον όγκο του εξαεριζόµενου χώρου. (Η παροχή εκάστου ανεµιστήρα πρέπει να είναι 30 V (m 3 /h), όπου 30 ο απαιτούµενος αριθµός εναλλαγών του αέρα την ώρα και V ο όγκος του κλειστού χώρου). Ο ανεµιστήρας εισαγωγής αέρα, πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε εύκαµπτο αγωγό κατάλληλης διαµέτρου και µήκους µέχρι του απωτέρου, από τη θέση του ανεµιστήρα απαγωγής, σηµείου Αεροσυµπιεστές τροφοδοσίας Εφόσον η τροφοδοσία αέρος γίνεται µε αεροσυµπιεστές θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον δύο (2) διανοµείς εισαγωγής-απαγωγής αέρα ανά εξαεριζόµενο χώρο και να βρίσκονται σε κατάλληλη θέση, αποµακρυσµένη από εξαγωγές εξατµίσεων Μ.Ε.Κ., αναθυµιάσεις κλπ. Οι αεροφιάλες των αεροσυµπιεστών θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε βεβαιώσεις υδραυλικής δοκιµής, ισχύος τεσσάρων (4) ετών Αναπνευστικές συσκευές Ελάχιστος αριθµός: 2 ανά πλοίο και επιπρόσθετες 2 εκτός πλοίου (αρθ. 14στ, Π.. 70/90). Κάθε συσκευή θα είναι εφοδιασµένη µε λάµπα ή φανάρι αντιεκρηκτικού τύπου. Επιπρόσθετες αναπνευστικές συσκευές κατάλληλες για την ασφαλή αποµάκρυνση όλων των εργαζοµένων σε περίπτωση ανάγκης, σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των εργαζοµένων (για θερµές εργασίες σε δεξαµενές φορτίου δεξαµενοπλοίων αρθ γ Π.. 70/90).

3 1.4. Ζώνες ασφαλείας. Ελάχιστος αριθµός: 2 ανά πλοίο. Κάθε ζώνη ασφαλείας θα είναι εφοδιασµένη µε επαρκούς µήκους σχοινί διάσωσης, ιµάντες πρόσδεσης και λοιπά εξαρτήµατα αγκίστρωσης που αντέχουν αιωρούµενο φορτίο τουλάχιστον 450 kg Συσκευή ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων και ελέγχου ατµόσφαιρας µε µέτρηση των επικίνδυνων αερίων ή της έλλειψης οξυγόνου Πυροσβεστήρες (στην περίπτωση θερµών εργασιών). Για κάθε χώρο εργασίας τουλάχιστον δύο (2) ικανής ποσότητας, τύπου CO 2 ή κόνεως. 2. Χρωµατισµοί-καθαρισµοί σε κλειστούς χώρους Συσκευές, φωτιστικά και εργαλεία χρωµατισµού, αντιεκρηκτικού τύπου (τα µεταλλικά τους µέρη γειωµένα) Αναπνευστική συσκευή για κάθε εργαζόµενο, µε αυτόνοµη παροχή φρέσκου αέρα Ανεµιστήρας εισαγωγής και απαγωγής αέρα (βλέπε 1.1) Ζώνες ασφαλείας (βλέπε 1.4) Πυροσβεστήρες (βλέπε 1.6) Κιβώτια ή σάκκοι συγκέντρωσης και αποκοµιδής των καθηµερινών στερεών αποβλήτων. Το µέγεθός τους θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να δύνανται να µεταφερθούν ευχερώς από ένα άτοµο. 3. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Καλώδια µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πλοίο κατάλληλης µηχανικής αντοχής και διατοµής (ανάλογης µε την ποσότητα του µεταφερόµενου ρεύµατος), µε κατάλληλη σήµανση, από τον πίνακα µέσω του οποίου παρέχεται το ηλεκτρικό ρεύµα, έως τα σηµεία λήξης ή χρήσης του Πίνακας διανοµής-τροφοδοσίας Μεταλλικοί ή πλαστικοί στεγανού τύπου µε δυνατότητα κλειδώµατος και επαρκούς, ενιαίας γείωσης (αρθ. 34γ Π.. 70/90). Εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, να φέρουν αυτόµατο προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος) Φορητά φωτιστικά σώµατα (µπαλαντέζες) σε αριθµό που να εξασφαλίζεται επαρκής φωτισµός της περιοχής εργασίας, τροφοδοτούµενα µε ρεύµα χαµηλής τάσης (42V) (380/42, 420/42) µε καλυµµένους κατάλληλα τους λαµπτήρες (αντιεκρηκτικού τύπου).

4 3.4. Εφεδρικός φωτισµός ασφαλείας αυτόµατης λειτουργίας σε χώρους ιδιαίτερης σηµασίας όπως διάδροµοι, κλίµακες, κλπ. (για εργασίες τη νύχτα, αρθ. 35.δ Π.. 70/90) Μετασχηµατιστές µείωσης της τάσης στα 42V (380/42, 220/42) Επαρκής αριθµός ρευµατοληπτών και ρευµατοδοτών στεγανού τύπου Αγωγός γείωσης όλης της εγκατάστασης, των καλωδίων τροφοδοσίας και όλων των µεταλλικών µερών των συσκευών και µέσων που χρησιµοποιούνται Αυτόµατος προστατευτικός διακόπτης διαφυγής (αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος) στον πίνακα παροχής ρεύµατος στα φορητά εργαλεία. Εναλλακτικά µετασχηµατιστής αποµόνωσης 1:1 (αρθ. 36.β Π.. 70/90). 4. Ικριώµατα (σκαλωσιές)-εξέδρες (πλατφόρµες) εργασίας άπεδα εργασίας. Ελάχιστο πλάτος: 0,60 µέτρα. Ελάχιστο πάχος δαπέδου: 0,05 µέτρα. Μαδέρια µονοκόµµατα κατά µήκος του δαπέδου Γενικά οι διάφοροι τύποι ικριωµάτων και εξεδρών εργασίας πρέπει να πληρούν τις διατάξεις ασφαλείας (αρθ Π.. 70/90) Κλίµακες πρόσβασης στα πλοία κατάλληλης κατασκευής, σύµφωνα µε το Π /81 (µέγιστη κλίση 45 µοιρών, δίκτυ προστασίας για ύψος άνω των 2,5 Μ., φωτισµός για τη νύχτα). 5. Ανυψωτικά µηχανήµατα 5.1. Ανυψωτικά µηχανήµατα επαρκούς ανυψωτικής ικανότητας και ακτίνας ενέργειας Να φέρουν πινακίδα µε τα στοιχεία του κατασκευαστή, του τύπου τους και του αριθµού σειράς. Να φέρουν στο χειριστήριό τους πινακίδα µε τα όρια του µέγιστου φορτίου σε σχέση µε την κλίση της κεραίας (µπούµας) ή το αντίβαρό τους, τη θέση του κλπ. Τα ανυψωτικά µηχανήµατα µεταβλητής ακτίνας δράσης, να φέρουν πινακίδα µε το µέγιστο φορτίο στις διάφορες ακτίνες της κεραίας, βάσης ή αρπάγης και θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα στο χειριστήριό τους µε αυτόµατο δείκτη της ακτίνας της κεραίας, βάσης ή αρπάγης. Θα συνοδεύεται µε βιβλίο οδηγιών και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Τα ανυψωτικά µηχανήµατα που κινούνται σε σιδηροτροχιές θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα µείωσης των κραδασµών, µέσα υποστήριξης, τροχοπέδησης και

5 πρόσδεσης ικανά για την πλήρη ακινητοποίησή τους υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες και να µην αγκιστρώνονται στις σιδηροτροχιές κινήσεώς τους Βαρούλκα µε τύµπανα λείων επιφανειών, διαµέτρου εικοσαπλάσιας τουλάχιστον από τη διάµετρο του συρµατόσχοινου. Το πλάτος της τροχαλίας από την οποία διέρχεται το συρµατόσχοινο θα είναι µεγαλύτερο από τη διάµετρο του συρµατόσχοινου. Θα φέρουν σύστηµα ασφάλισης που θα εµποδίζει την έξοδο του συρµατόσχοινου από τον οδηγό του (αυλάκι) Σχοινιά, συρµατόσχοινα και αλυσίδες µονοκόµµατα, ενιαίας αντοχής (χωρίς κόµπους και φθορές). Η αντοχή του συστήµατος στερέωσης του συρµατόσχοινου στο τύµπανο θα είναι τουλάχιστον τριπλάσια του κανονικού φορτίου Άγκιστρα ανάρτησης φορτίων µε ασφάλεια Ο σχηµατισµός θηλιάς ή βρόγχου για τη σύνδεση των συρµατόσχοινων ή για την αγκίστρωση πρέπει να γίνεται µε κατάλληλη σύνδεση (µέσω συνδετήρων ή πρεσσαριστά). Η απόσταση µεταξύ των συνδετήρων δεν πρέπει να είναι µικρότερη από το πλάτος τους, αλλά και ούτε από το πενταπλάσιο της διαµέτρου του συρµατόσχοινου Τα χειροκίνητα ανυψωτικά µέσα (παλάγκα) πρέπει να φέρουν ένδειξη του βάρους που µπορούν να ανυψώσουν. Εφόσον το βαρούλκο χρησιµοποιείται για ανύψωση φορτίων µεγαλύτερων των 10 kg ή εφόσον το τύµπανο είναι µεταλλικό πρέπει να φέρει ανασταλτικό όνυχα (καστάνια). Για µεγαλύτερα φορτία επιβάλλεται η ύπαρξη πέδης. 6. Μέσα ατοµικής προστασίας Κράνη ασφαλείας, σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των εργαζοµένων Γάντια εργασίας, σε αριθµό ζευγών ίσο µε τον αριθµό των εργαζοµένων Φόρµες εργασίας, σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των εργαζοµένων Υποδήµατα εργασίας, σε αριθµό ζευγών ίσο µε τον αριθµό των εργαζοµένων Για εργασίες τροχού, κοπής, συγκόλλησης ή άλλων που υπάρχει πιθανότητα εκτόξευσης µικροϋλικών θα υπάρχουν για χρήση του προσωπικού γυαλιά ή προσωπίδες, ίσου αριθµό µε αυτό των εργαζοµένων Ικανός αριθµός αναπνευστικών συσκευών προσωπίδων µιας ή πολλαπλής χρήσης Στην περίπτωση εργασιών υψηλού θορύβου θα υπάρχουν ατοµικά ωτοπροστατευτικά µέσα αριθµού ίσου µε τον αριθµό των εργαζοµένων. 7. Εργαλεία

6 7.1. Συσκευές συγκόλλησης ή κοπής µε πεπιεσµένα αέρια εφοδιασµένες µε βαλβίδες αντεπιστροφής τοποθετηµένες σε απόσταση έως 1,5 Μ από το εργαλείο. Σε περίπτωση µεγάλης απόστασης των εργαλείων από τις φιάλες αερίων πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε διάταξη φλογοπαγίδων (αρθ. 15.5&Π..70/90). 7.2.Ελαστικοί σωλήνες παροχής αερίων ικανού µήκους, ώστε να καλύπτεται η απόσταση από τη θέση των φιαλών εκτός των χώρων εργασίας, εφοδιασµένες µε διατάξεις διακοπής της παροχής αερίων ευρισκόµενες εκτός των χώρων εργασίας (αρθ β Π.. 70/90) Για εργασίες σε εκρηκτικό περιβάλλον όλα τα εργαλεία και τα µέσα θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου. 8. Γενική απαίτηση. Στις µηχανές, συσκευές, εργαλεία, ανυψωτικά µέσα και µηχανήµατα να αναγράφονται εκτός των άλλων στοιχείων και τα στοιχεία του εργολάβου που τα χρησιµοποιεί.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. Φ.Ε.Κ. 31 Α της 14 Μαρτ. 1990 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ : 190/84 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόµενων σε ναυπηγικές εργασίες. (ΦΕΚ 64/Α/15-5-84) Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Β. /τος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-14-01-00 07 Σιδηροδροµικά έργα 14 Υγιεινή και Ασφάλεια 01 Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 31245/93 Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων (ΦΕΚ 451/Β/24-6-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 377/93 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές. (ΦΕΚ 160/Α/15-9-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 2 2.1.1. ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2.1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:... 2 2.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ι ΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ι ΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ι ΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG). (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG). (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 595/84 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG). (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84) Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 04 Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙ: ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Τ3: ΔΟΚΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) (Π.Δ 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) (Εγκύκλιος 130159/7-5-97 Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Ασφαλίσεων) (Αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ./889/Αρ. Φύλλου 16/14/01/2003) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 27/2/203 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ. 520 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Το βασικότερο νοµοθέτηµα σχετικά µε την ασφαλή χρήση εξοπλισµού κατά την εργασία είναι το Π 395/94, στο οποίο έγιναν προσθήκες και τροποποιήσεις µε τα Π 89/99 και 304/00. Ο βρετανικός οργανισµός Health

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6,

Διαβάστε περισσότερα

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications 1 www.fishinmed.eu LEGISLATIVE DATABASE GREECE PD 281/1996 Safety and health TAG Safety equipment Working conditions Health specifications DISCLAIMER The contents of this document are the sole responsibility

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 02-11-2015 Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα: 12:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 02-11-2015 Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα: 12:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες:Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088751 e-mail: prom @ hippocratio.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 225/1989 "Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα" (Φ.Ε.Κ. 106/Α/2-5-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 225/1989 Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα (Φ.Ε.Κ. 106/Α/2-5-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 225/1989 "Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα" (Φ.Ε.Κ. 106/Α/2-5-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και της παραγράφου 2 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΓΩΝΙ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : [ ] Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ Που συντάχθηκε σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα