LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα"

Transcript

1 LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο

2 Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci, Multilateral Project for the Development of Innovation Το Εγτειρίδιο ασηό δεζμεύει μόνο ηον ζσνηάκηη ηοσ και η Επιηροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί σπεύθσνη για οποιαδήποηε τρήζη μπορεί να γίνει ζηις πληροθορίες ποσ περιέτονηαι ζε ασηό. ISBN set ISBN

3 Δηζαγωγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo απνηειεί κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ LitusGo θαη ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηνρώξν Σν έξγν LitusGo έρεη σο ζηόρν ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ Σνπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Παξάθηηαο Εώλεο θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σν Δγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή: απνηειείηαη από 20 απηνηειείο ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζύλνιό ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). Σν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Διιεληθή, Αγγιηθή, Καιηέδηθε θαη Σνπξθηθή. Γηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζε κνξθή wiki ζηνλ ηζηνρώξν ηνπ LitusGo, ζε dvd θαη ζηελ αλά ρείξαο έληππε κνξθή, ζηελ νπνία ε θάζε ελόηεηα απνηειεί αλεμάξηεην βηβιηαξάθη θαη ηα 20 βηβιηαξάθηα-ελόηεηεο ηνπ θάζε εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ράξηηλε ζήθε. 3

4 Καηάινγνο Δλνηήηωλ ηνπ Δγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo Δλόηεηα 1: Δλόηεηα 2: Δλόηεηα 3: Δλόηεηα 4: Δλόηεηα 5: Δλόηεηα 6: Δλόηεηα 7: Δλόηεηα 8: Δλόηεηα 9: Δλόηεηα 10: Δλόηεηα 11: Δλόηεηα 12: Δλόηεηα 13: Δλόηεηα 14: Δλόηεηα 15: Δλόηεηα 16: Δλόηεηα 17: Δλόηεηα 18: Δλόηεηα 19: Δλόηεηα 20: Δπξσπατθό λνκηθό πιαίζην Δκπινθή θνηλσληθώλ εηαίξσλ/ Γεκόζηα πκκεηνρή Αεηθόξνο ηνπξηζκόο/ Φέξνπζα ηθαλόηεηα Γηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξσλ Αιηεία/ Ηρζπνθαιιηέξγεηα Πνηόηεηα παξάθηησλ πδάησλ Γηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ (ρεξζαία θαη παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα) Γηαρείξηζε απνβιήησλ/ αλαθύθισζε/ θνκπνζηνπνίεζε Αέξηα ξύπαλζε Υξήζεηο γεο/ Πνιενδνκία/ Παξάθηηα ππεξαλάπηπμε Γηαρείξηζε ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ ηνπίνπ Παξάθηηα κνξθνινγία: Γηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο Αζηηθή Όριεζε 1: Ζρνξύπαλζε Αζηηθή Όριεζε 2: Οζκνξύπαλζε, θσηνξύπαλζε, ζέξκν-πγξνξύπαλζε Αξραηνινγηθνί ρώξνη/ Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο/ Κλεκεία θιεξνλνκηάο Γηαρείξηζε αθξαίσλ ζπλζεθώλ: θίλδπλσλ πιεκκύξαο, παξάθηηεο πιεκκύξεο θαη ζαιάζζηεο θαηαηγίδεο Ξεξαζία Δξεκνπνίεζε Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε Πξάζηλε Γόκεζε 4

5 πγγξαθείο ηνπ Δγρεηξηδίνπ To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ LitusGo: Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Δλνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ ISOTECH Ltd. Θύξηνη ζπγγξαθείο: Ξέληα Η. Ιντδίδνπ, Πνιηηηθόο Κεραληθόο/ Αθηνκεραληθόο θαη Κηράιεο Η. Ιντδίδεο, Υεκηθόο Κεραληθόο/ Κεραληθόο Πεξηβάιινληνο. Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ 3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ/ Πξόγξακκα ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΗΓΑΗΟ. Θύξηνη ζπγγξαθείο: Γεσξγία Θίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Πεξηβαιινληνιόγνο, Τπεύζπλε Πξνγξάκκαηνο ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΗΓΑΗΟ, Αιέμαλδξνο Κνπηαθηζήο, Οηθνλνκνιόγνο Msc Πεξηβαιινληνιόγνο, Ιεσλίδαο Οηθνλνκάθεο, Γηεζλεηο θ Δπξσπαηθεο πνπδεο, ΚΑ International Development. Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Δλόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Θέληξνπ Κειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΘΣΖ. Θύξηνο πγγξαθέαο: Θπξηαθή Γεκεηξίνπ, MSc European Studies. Ζ ΑΘΣΖ ήηαλ ππεύζπλε γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Θσλζηαληίλν Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαθηίσλ Εσλώλ). Σν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία Γεσξγίνπ, απόθνηην Θαιώλ Σερλώλ (MA Sustainable Design). O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεύζπλνο γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ. 5

6 Οη Δηαίξνη ηνπ LitusGo: Σν εηαηξηθό ζρήκα απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ησλ θπξηόηεξσλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο: κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ύκβνπινη, ΚΘΟ θαη Σνπηθέο Αξρέο. πληνληζηήο / Γηθαηνύρνο: ISOTECH Ltd. Δξεπλεηέο / ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο Θύπξνο: Γήκνο Πάθνπ ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, Διιάδα: Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ Κάιηα: Ο Γήκνο ηνπ Kirkop Οιιαλδία: Οξγαληζκόο EUCC The Coastal & Marine Union 6

7 Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα 1 Θεωξεηηθό ππόβαζξν Ζ ζάιαζζα ηεο Κεζνγείνπ, κε ηα ρικ αθηνγξακκήο, είλαη κηα από ηηο 25 πην ζεκαληηθέο πεξηνρέο γηα ηελ παγθόζκηα βηνπνηθηιόηεηα. Παξόιν πνπ θαηαιακβάλεη κόιηο ην 0,8% ηεο παγθόζκηαο ζαιάζζηαο έθηαζεο θαη ην 0,3% ηνπ όγθνπ ησλ ζαιαζζώλ ηνπ θόζκνπ, ε Κεζόγεηνο θηινμελεί ηνλ εληππσζηαθό αξηζκό ηνπ 7%-8% όισλ ησλ γλσζηώλ ζαιάζζησλ εηδώλ, ελώ πεξηζζόηεξα από 12,000 είδε έρνπλ αλαγλσξηζηεί! ύκθσλα κε ην Plan Bleu 2009, ηα κηζά από απηά ηα είδε είλαη ελδεκηθά είδε ηνπ Αηιαληηθνύ, ην 4% είλαη ππνιεηκκαηηθά είδε, ην 17% έρεη θζάζεη ζηε Κεζόγεην από ηελ Δξπζξά ζάιαζζα, ελώ κόιηο ην 25% είλαη είδε ηεο Κεζνγείνπ. Από ηα 519 ελδεκηθά ζαιάζζηα είδε θαη ππνείδε όπσο εθηηκώληαη ζηε Κεζνγεηαθή Θόθθηλν Βίβιν 2011 ηνπ IUCN, ηα 43 είδε απεηινύληαη κε εμαθάληζε (8.3%), κε ηνπο θαξραξίεο θαη ζαιάρηα λα απνηεινύλ ηελ πιεηνςεθία ζηηο πςειόηεξεο, κε βάζε ην βαζκό απεηιήο, θαηεγνξία. 7

8 Πίλαθαο 1. αξηζκόο απηόρζνλσλ ζαιάζζησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηόζν ησλ νζηεσδώλ όζν θαη ησλ ρνλδξντρζύσλ ζε θάζε κηα από ηηο θαηεγνξίεο ηνπ Θόθθηλνπ Βηβιίνπ ηνπ IUCN (IUCN, 2001). Καδί κε ηνπο ρνλδξντρζύεο (ρίκαηξεο, ζαιάρηα θαη θαξραξίεο), αλάκεζα ζηα πεξηζζόηεξν απεηινύκελα είδε ζηε Κεζόγεην ζπγθαηαιέγεηαη ε θώθηα Κνλάρνπο Κνλάρνπο (Monachus Μonachus). Σν είδνο απηό είρε πνιύ ζπρλή παξνπζία ζηηο κεζνγεηαθέο αθηέο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα, ελώ ζήκεξα πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ πιεζπζκό ηεο ηάμεο αηόκσλ, θπξίσο ζηηο αθηέο ηνπ Αηγαίνπ (UNEP/MAP, 2009). Οξηζκέλα ζηνηρεία: ην 52% ησλ παγθόζκησλ ηρζπναπνζεκάησλ αιηεύεηαη, θαη από ηα ππόινηπα ην 24% είηε ππεξαιηεύεηαη, είηε έρεη εμαληιεζεί ή βξίζθεηαη ζε ζηάδηα αλάθακςεο πεξίπνπ ην 90% όισλ ησλ κεγάισλ ςαξηώλ έρνπλ ήδε αιηεπζεί αλ ε παξνύζα θαηάζηαζε δε βειηησζεί, ηα απνζέκαηα από όια ηα είδε πνπ αιηεύνληαη απηή ηε ζηηγκή γηα ηξνθή πξνβιέπεηαη λα θαηαξξεύζνπλ ην Θάπνηεο από ηηο κεγαιύηεξεο απεηιέο ζηε ζαιάζζηα βηνπνηθηιόηεηα είλαη νη αθόινπζεο: α) ζηνρεπκέλε αιηεία, β) παξάπιεπξα αιηεύκαηα (by-catch), γ) Ρύπαλζε θαη απώιεηα ελδηαηηεκάησλ, δ) μεληθά είδε θαη είδε εηζβνιείο, ε) αλζξώπηλε όριεζε. 8

9 Σα κεζνγεηαθά αιηεύκαηα απηή ηε ζηηγκή θηάλνπλ ζηνπο 1,500,000 κε 1,700,000 ηόλνπο αλά έηνο, κε ην 85% ηεο παξαγσγήο λα πξνέξρεηαη από 6 ρώξεο (Ηηαιία, Σνπξθία, Διιάδα, Ηζπαλία, Σπλεζία θαη Αιγεξία). Οη πνζόηεηεο απηέο αληαπνθξίλνληαη κόλν ζην 1/3 ηεο δήηεζεο ζηα παξόρζηα θξάηε. Σαπηόρξνλα, απνηέιεζκα ηεο ππεξαιίεπζεο απνηειεί ην γεγνλόο όηη έλαο κεγάινο αξηζκόο εηδώλ εκπνξηθήο ζεκαζίαο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ. (UNEP/MAP, 2009:94). Κηα από ηηο πξνηεηλόκελεο ιύζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε απμαλόκελε δήηεζε ρσξίο λα επηβαξύλεη ηελ ήδε ππεξαιηεπόκελε Κεζόγεην είλαη ε πδαηνθαιιηέξγεηα. Ζ πδαηνθαιιηέξγεηα είλαη ε θαιιηέξγεηα πδξόβησλ νξγαληζκώλ, όπσο είλαη ηα ςάξηα, ηα καιάθηα, ηα κύδηα θαη άιια είδε, θαη απνηειεί ηνλ ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελν ηνκέα παξαγσγήο ηξνθήο ζηνλ θόζκν. Όκσο ε βησζηκόηεηα ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε: παξόιν πνπ απαζρνιεί πεξηζζόηεξνπο από 80,000 εξγαδόκελνπο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 57,000 ζέζεηο πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη παξόιν πνπ είλαη κηα ηαρύηαηα αλαπηπζζόκελε επηρείξεζε κε εηήζην ξπζκό αλάπηπμεο 8,4% από ην 2002 κέρξη ην 2004, ε πδαηνθαιιηέξγεηα είλαη πνιιέο θνξέο ε αηηία ζεκαληηθώλ πξνβιεκάησλ ξύπαλζεο, αθόκα θαη θαηαζηξνθήο επαίζζεησλ παξάθηησλ ελδηαηηεκάησλ θαη απνηειεί ζπρλά απεηιή ζηελ πδξόβηα βηνπνηθηιόηεηα. Δίλαη ζεκαληηθό λα βξεζεί ε θαηάιιειε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα ζεκαληηθά νθέιε από ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα θαη ζηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί. 9

10 10

11 2 ηόρνο ηε Κεζόγεην ν αιηεπηηθόο ζηόινο είλαη απηή ηε ζηηγκή κεγαιύηεξνο (δηπιάζηνο) από εθείλν πνπ ε ζάιαζζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κε βηώζηκν ηξόπν, (πνπ ζεκαίλεη όηη νη άλζξσπνη παίξλνπλ πνιύ πεξηζζόηεξα ςάξηα από ηε ζάιαζζα από όηη κπνξνύλ λα αλαπιεξσζνύλ από ηα ελαπνκείλαληα ςάξηα). Δπίζεο, νη πδαηνθαιιηέξγεηεο, είηε ζηελ ελδνρώξα είηε ζηελ παξάθηηα δώλε, ρξεζηκνπνηνύλ ηερλεηέο δσνηξνθέο, νπόηε ε απμεκέλε παξαγσγή ζπλνδεύεηαη κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ηεο ξύπαλζεο από ηηο ηξνθέο απηέο. Δπηπιένλ, νη πδαηνθαιιηέξγεηεο, παξόιν πνπ παξνπζηάδνληαη ζαλ κηα ιύζε ζηελ θξίζε ηεο αιηείαο, κεξηθέο θνξέο δεκηνπξγνύλ αθόκα κεγαιύηεξε πίεζε ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ ςαξηώλ θαζώο πνιιά από ηα είδε πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη ζαξθνθάγα θαη άξα απαηηνύλ ηεξάζηηεο πνζόηεηεο κηθξόηεξσλ ςαξηώλ γηα λα ηξαθνύλ. Σν LitusGo ζηνρεύεη λα ζπλεηζθέξεη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ θελνύ πνπ ππάξρεη ηόζν ζηελ πιεξνθόξεζε όζν θαη ζηελ θαηάξηηζε ζηα ζέκαηα ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηε Κεζόγεην ζε ηνπηθό επίπεδν. Ζ πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ απνηειεί πξνηεξαηόηεηα ηνπ LitusGo. 11

12 3 Πξνβιήκαηα Σν πην θνηλό πξόβιεκα ηεο αιηείαο είλαη ε παξάλνκε αιηεία θαη ε ππεξαιίεπζε, ε νπνία δελ κπνξεί πάληα λα είλαη επηηπρώο ειεγρόκελε ή δηαρεηξίζηκε από ηηο αξκόδηεο αξρέο θαη ηηο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ. Όπσο δείρλεη θαη ην γξάθεκα παξαθάησ, νη πην ζνβαξέο απεηιέο γηα ηα ςάξηα ζηε Κεζόγεην είλαη: α) ε θαηεπζπλόκελε αιηεία, β) ηα παξάπιεπξα αιηεύκαηα γ) ηα μέλα είδε/εηζβνιείο, δ) ε ξύπαλζε, ε απώιεηα ελδηαηηεκάησλ θαη νη νριεξέο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. Πίηηα 1. ύλνςε ησλ απεηιώλ γηα όια ηα 519 απηόρζνλα ςάξηα ζηε ζάιαζζα ηεο Κεζνγείνπ (IUCN, 2001 and Abdul Malak, D. et al. 2011). 12

13 i. Καηεπζπλόκελε αιηεία: Ζ αιηεία είλαη κηα από ηηο ιίγεο δξαζηεξηόηεηεο θπλεγηνύ πνπ έρνπλ απνκείλεη από ηελ Παιαηνιηζηθή Δπνρή, θαη είλαη καθξάλ ε πην ζεκαληηθή. (Salat J. & Franquesa R., 1999). Όκσο, ιόγσ ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ηεο αιηεπηηθήο ηαρύηεηαο, ε αιηεία ζήκεξα έρεη κεηαηξαπεί από πξσηνγελώο ρεηξνλαθηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε εληαηηθή βηνκεραληθή εθκεηάιιεπζε (Goni et al. 2000, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Abdul Malak, D. et al. 2011). Σν απνηέιεζκα είλαη ζήκεξα, ε πιεηνςεθία ησλ κεζνγεηαθώλ εκπνξηθώλ αιηεπηηθώλ απνζεκάησλ λα ππεξαιηεύνληαη. Οη αιηεπηηθέο κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηηο ηξάηεο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα ζαιάζζηα ελδηαηηήκαηα. ii. Παξάπιεπξα αιηεύκαηα: Όηαλ αιηεύνληαη θαη ςάξηα πνπ δελ απνηεινύλ ζηόρν, απηό νλνκάδεηαη παξάπιεπξε αιίεπζε (bycatch). Δθηηκάηαη όηη απνηεινύλ ην 40% ησλ παγθόζκησλ ζπλνιηθώλ αιηεπκάησλ (Davies et al. 2009, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Abdul Malak, D. et al. 2011) θαη επεξεάδεηαη ην 18% ησλ κεζνγεηαθώλ εηδώλ. Σν ςάξεκα κε ηξάηα θαη παξαζπξόκελα δίρηπα έρνπλ ηα πην ςειά πνζνζηά παξάπιεπξσλ αιηεπκάησλ. Σα πνζνζηά απηά είλαη, ζύκθσλα κε ηε Greenpeace (2006), γηα ηηο ηξάηεο 20% - 70% ησλ αιηεπκάησλ, ελώ κε ηα παξαζπξόκελα δίρηπα, παξόιν πνπ πξαθηηθά είλαη απαγνξεπκέλα ζηε Κεζόγεην, αιιά παξόι απηά είλαη αθόκα ζε ρξήζε ζε πνιιέο πεξηνρέο, εθηηκάηαη πσο ην 85% ησλ ςαξηώλ πνπ πηάλνληαη ζηα δίρηπα είλαη by-catch θαη ξίρλνληαη πίζσ ζηε ζάιαζζα (Abdul Malak, D. et al. 2011). 13

14 Φωηνγξαθία 1. Υειώλα πνπ αιηεύζεθε κε ηξάηα βπζνύ (By-catch) [8] iii. Ξέληθά είδε/εηζβνιείο: καδί κε ηα μεληθά είδε πνπ εηζβάινπλ ζηε ζάιαζζα ηεο Κεζνγείνπ από ηελ Δξπζξά ζάιαζζα κέζσ ηεο Γηώξπγαο ηνπ νπέδ, νη πδαηνθαιιηέξγεηεο απνηεινύλ επίζεο έλαλ κείδνλα ιόγν ηεο εηζαγσγήο λέσλ εηδώλ ζηελ πεξηνρή. iv. Ρύπαλζε, απώιεηα ελδηαηηεκάηωλ θαη αλζξώπηλε όριεζε: Σα απνηειέζκαηα ηεο ξαγδαίαο αύμεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ πιεζπζκνύ θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο, καδί κε ηελ ππεξαιίεπζε θαη ηηο αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κόιπλζε ησλ πεγώλ ηεο ηξνθήο ησλ ζαιάζζησλ εηδώλ θαη ηελ απώιεηα ηνπ ελδηαηηήκαηνο ηνπο. Ζ Κεζόγεηνο είλαη κηα εκη- θιεηζηή ζάιαζζα κε πεξηνξηζκέλε αλαλέσζε ησλ πδάησλ ηεο, νπόηε δελ είλαη δύζθνιν λα θαηαιάβνπκε γηαηί ζεσξείηαη ζήκεξα κηα από ηηο πεξηζζόηεξν ξππαζκέλεο εκίθιεηζηέο ζαιάζζηεο ιεθάλεο ηνπ θόζκνπ. 14

15 4 Πώο αληηκεηωπίδνπκε ην πξόβιεκα Από ηε ζθνπηά ησλ αλζξώπσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ε ιύζε δελ βξίζθεηαη ζην λα ζηακαηήζεη ε αιηεία, αιιά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ δηαρείξηζεο ηεο, θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε πνιηηηθή βνύιεζε γηα ηελ αλάιεςε επζύλεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζαιάζζησλ ζπζηεκάησλ. πλδπάδνληαο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δύλακε κε ηελ δπλαηή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζα κπνξνύζε όλησο λα εμαιεηθζεί ε πίεζε ζε πνιιά ζαιάζζηα είδε θαη λα επηηξαπεί ε επαθόινπζε αλάθακςε. εκαληηθή ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζα ήηαλ ε βνύιεζε ησλ θέληξσλ ιήςεσλ απνθάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρώλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα σνηνθία, ηξνθή, θαη κεηαλάζηεπζε κέζα από ηα ζαιάζζηα απνζέκαηα, θαζώο θαη ε ζύλαςε δηεζλώλ ζπκθσληώλ ή ε ελίζρπζε ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλώλ αιηεπηηθώλ πόξσλ. Απηό δε ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα νξηζηεί κόλν ην νπζηαζηηθό αιηεπηηθό ελδηαίηεκα ησλ ςαξηώλ, αιιά λα ππάξμεη επηκνλή ζηηο πξνζπάζεηεο θαη λα θαζνξηζηνύλ απζηεξώο θαη εληζρπκέλα Πξνζηαηεπόκελεο Θαιάζζηεο Πεξηνρέο [Marine Protected Areas (MPAs)]. Υσξίο ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ λα αλαιακβάλνπλ κεγαιύηεξε επζύλε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αιηείαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ελδηαηηεκάησλ, ε αιηεία θαη ε ζαιάζζηα βηνπνηθηιόηεηα ζα δηαθηλδπλεύζνπλ κόληκα (Agardy T, 2000). Δπηπιένλ, ιύζεηο ζα πξέπεη λα δνζνύλ ζην ζέκα ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηώλ. Γεληθόηεξα, νη πδαηνθαιιηέξγεηεο έρνπλ ηδηαίηεξε δπλακηθή ζηελ παξαγσγή ηξνθήο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο θηώρεηαο γηα ηνπο πιεζπζκνύο πνπ δνπλ ζηηο 15

16 παξάθηηεο πεξηνρέο, πνιινί από ηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο πην θησρνύο ηνπ θόζκνπ. Θα πξέπεη λα επηηεπρζεί κηα ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη ηνπ θόζηνπο γηα ην πεξηβάιινλ από ηελ παξαγσγή ηξνθήο. (Emerson, 1999). Οη Σνπηθέο Αξρέο κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα βηώζηκε αιηεία κε: Σελ αλάπηπμε δεμηνηήηωλ/ επαηζζεηνπνίεζε: Οη ηνπηθέο αξρέο κπνξνύλ λα ιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα νξγαλώζνπλ: ηνρεπκέλα ζεκηλάξηα γηα ηνπο αιηείο, πνπ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε πεξηβαιινληηθά θηιηθνύ αιηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (π.τ. θαιέο πξαθηηθέο αιηείαο, θαηάιιειε απόξξηςε ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ αιηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ, ρξήζε βηνδηαζπώκελσλ αιηεπηηθώλ γξακκώλ, πξνώζεζε ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο θηι). Ζ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ/ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ηνπηθώλ θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ (π.τ. θνηλσλία ησλ πνιηηώλ (ΚΘΟ) θηι), ζηηο δπλαηόηεηεο ηεο βηώζηκεο αιηείαο, ηε ζεκαζία ηεο ύπαξμεο πεξηνρώλ ζαιάζζηαο πξνζηαζίαο (MPAs) ζηηο δεκνηηθέο παξάθηηεο πεξηνρέο θηι. Οη Σνπηθέο Αξρέο ζα πξέπεη λα δηθηπσζνύλ ηόζν κε ηνπο ηνπηθνύο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, όζν θαη κε ηνλ επξύηεξν επξσπατθό θαη δηεζλή ρώξν γηα ηελ θαηάιιειε λνκνζεζία θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο θαζώο θαη γηα ηε κεηαθνξά θαιώλ πξαθηηθώλ 16

17 Τπνζηήξημε βηώζηκεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο. Ζ ηρζπνθαιιηέξγεηα είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή γηα ηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο. Αλ ειέγρεηαη θαηάιιεια ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζεί από ηηο Σνπηθέο Αξρέο. Οη Σνπηθέο Αξρέο ζα κπνξνύζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο αιηείο ζηελ θαηεπζείαλ εκπνξία ησλ θξέζθσλ ςαξηώλ θαη ησλ ςαξηώλ από ηρζπνθαιιηέξγεηεο. Οη Σνπηθέο Αξρέο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησ ζαιάζζηωλ Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ. Γεκηνπξγία αζθαιώλ ζαιάζζησλ δσλώλ θαη θιεηζηώλ πεξηνρώλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο πιεζπζκνύο λα επαλέιζνπλ από ηελ ππεξαιηεία. Κε ην λα κέλνπλ ηα αιηεπηηθά ζθάθε εθηόο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ ηεο ζάιαζζαο, είηε κε ηε βνήζεηα ησλ λόκσλ ή κέζσ ακνηβαίσλ ζπκθσληώλ κεηαμύ ησλ αιηέσλ, επηηξέπεη ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ ζαιάζζησλ νξγαληζκώλ λα έρνπλ κηα αζθαιή πεξηνρή γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο, γεγνλόο πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα κεγαιύηεξα θαη πγηέζηεξα ςάξηα γηα ηελ αιηεία [10]. Παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο: Ο ζπλεηαηξηζκόο ArtesanalPesca, ησλ ςαξάδσλ ζηελ εζίκπξα ηεο Πνξηνγαιίαο: κε έλα πνιύ επέιηθην ζρήκα νη ςαξάδεο κηθξήο θιίκαθαο ηεο πεξηνρήο ηεο εζίκπξα ζηελ Πνξηνγαιία πηνζεηνύλ θαη εθαξκόδνπλ θαιέο πξαθηηθέο αιηείαο θαη πεηπραίλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε κέζα από ηελ αεηθόξν δηαρείξηζε ησλ ηνπηθώλ αιηεπκάησλ [9]. 17

18 Βηβιηνγξαθία / Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο: 1. Abdul Malak, D. et al Red List: Overview of the Conservation Status of the Marine Fishes of the Mediterranean Sea. Gland, Switzerland and Malaga, Spain: IUCN. Vii+61pp. 2. Centre for Mediterranean Corporation, Mediterranean marine aquaculture and environment. Identification of issues, IUCN. 3. Emerson, C., Aquaculture Impacts on the Environment. CSA Discovery Guides 4. Greenpeace, Marine Reserves for the Mediterranean Sea. Greenpeace, Salat J. And Franquesa R., The problems of fisheries management in the Mediterranean. Catalonia as a case study. J.Leonart, Institute de Ciencies del Mar (CSIC) 6. Agardy, T., Effects of fisheries on marine ecosystems: a conservationist s perspective. ICES Journal of Marine Science, 57: UNEP/MAP, Plan Bleu: State of the Environment and Development in the Mediterranean, UNEP/MAP, Athens, Γηαδηθηπαθέο πεγέο:

19 19

20 ISBN set ISBN

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ Δξγαζηήξη γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, Λεπθσζία, 2-3 Ννεκβξίνπ 2011 ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ aπό Μαοίμα Αογροξύ Αμώηεοη Λειηξρογόπ ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΓΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΓΡΓΤΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα