f t f f O t M t t N M h n w i o 1>κίνΐΗ ΐίΐ;Τΐκο Tiepioaifio 6ΚΛΙΛ6ΤλΙ Me ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY C6K. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ MYTI\HNHC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "f t f f O t M t t N M h n w i o 1>κίνΐΗ ΐίΐ;Τΐκο Tiepioaifio 6ΚΛΙΛ6ΤλΙ Me ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY C6K. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ MYTI\HNHC"

Transcript

1 M h n w i o 1>κίνΐΗ ΐίΐ;Τΐκο Tiepioaifio f t f f O t M t t N * * S ΚΛΙΛ6ΤλΙ Me ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY C6K. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ MYTI\HNHC κ ο γ ι χ κ ω β ο γ IA.PYTHC: 0 MYTI\HNHC IXKCDROC (t) 1333 Λ,Ι6 ΥΘΥΝΤΗΟ: λρχιμ. IXKiDKOC C. I6POKHPY1 ΚλΡλΜΟΥ^ΗΟ e T O C O C T ' Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Σ 2011 APIΘ. 10 R? K Z e \ 0 KKK\HM\KC λθη Ν ω Ν

2 m m 4 Μ Μ» Π ΕΡΙΕΧΟ Μ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΗΛ.: καί 40892, FAX: web: Ιδιοκτήτης: Ι. Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Εκδότης: Ο Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Διευθυντής Συντάξεως: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΡΑΜ ΟΥΖΗΣ Μ ητροπόλεως 1, Μυτιλήνη Τ.Κ Τηλ Συνεργάτης του περιοδικού: ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛ Μ ΕΣ Κω δικός Εντύπου: 2595 Του Άγιου Ιακώβου του Άδελφοθέου Εις τήν εορτήν του Σεβ. Μητροπολίτου μ α ς Του Μονάχου Μωϋσέως Αγιορείτου Είναι μιά ευκαιρία Του Άρχιμ. Καλλίστρατου Λυράκη Φάρος στό ταξείδι τής ζωής μας Του Άρχιμ. Ιακώβου Καραμούζη Ή αγάπη στούς εχθρούς μας Του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Άγ. Βλασίου κ. Ιεροθέου Ή Εκκλησία καί τό εργο τ η ς Ό κορυφαίος καθηγητής του Χάρβαρντ Κωνσταντίνος Καβαρνός Του Π.Μ. Σωτήρχου Τό λίγο καί τό π ο λ ύ Ό Ήλίας Βενέζης βιογραφεί τόν Αρχιεπίσκοπο τής Κατοχής Δαμασκηνό Παπανδρέου ( )..224 Εις Μνημόσυνον αιώνιον Μητροπ. Κυρηνείας κυρός Παυλος Χρονικά Ίεράς Μητροπόλεως ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Ε τή σ ια Ε σ ω τερ ικ ο ύ 10 Ε τή σ ια Α μ ερ ικ ή ς 15$ 'Ά λλω ν Χω ρώ ν Έ ξω τερ. ά νά λο γο ς Γ ιά Ν ομικά πρόσωπα Δ ημοσίου Δ ικα ίο υ έτη σ ία συνδρομή 25 Θερμώς παρακαλοομε νά μάς γνωρίζετε έγκαίρως τή νέα σας διεύθυνση, άναφέροντας καί τήν παλαιά, γιά νά μήν έταστρέφουν άνεπίδοτα τά τεύχη. Γ ραφικές Τέχνες «ΜΕΛΙΣΣΑ» Άσπροβάλτα, Θεσ/νίκη Τηλ.: , FAX:

3 Ο TFOfM ttn * vjff -4*v mi* -jl* vjfv vjfv ^fv *» -«I*- -if* α» -if* ^fv Aft -jf» -if* -jf^ miv At* ^f*. Afv -if* -«fv Τ ο ύ ά γ. Ι α κ ώ β ο υ τ ο ύ λ δ ε λ φ ο θ έ ο υ 'Άγιος Ιάκωβος1ήταν υιός του A % Ιωσήφ του Μνήστορος από wx τόν πρώτο του γάμο. Ευλογήθηκε παρά Θεου, οταν ήταν ακόμη στήν κοιλία τής μητρός του, καί υπήρξε τόσο δίκαιος στόν βίο του, ωστε ολοι οι Εβραίοι τόν άποκαλουσαν «Δίκαιο» καί «Ώβλία», πού στά εβραϊκά σημαίνει «προμαχών λαου» καί «δικαιοσύνη». Άπό τήν παιδική ήδη ήλικία, ο Ιάκωβος, εζησε μέ τήν πιό αυστηρή άσκηση. Δέν επινε κρασί, ούτε άλλα δυνατά ποτά. Μιμούμενος τόν άγιο Ιωάννη τόν Πρόδρομο, δέν ετρωγε ποτέ τίποτε άπό οσα εχουν πνοή ζωής μέσα τους. Ξυράφι ποτέ δέν πέρασε επί τής κεφαλής του, οπως ορίζει ο Νόμος γιά οσους άφιερώνονται στόν Θεό (Άριθμ. 6,5). Ποτέ του δέν λουζόταν καί δέν χριόταν μέ ελαιον, προκρίνοντας τή μέριμνα τής ψυχής εναντι εκείνης του σώματος2. Μετά τήν Ανάληψη του Κυρίου, οΐ Απόστολοι ομόφωνες εξέλεξαν τόν δίκαιον Ιάκωβο πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμων. Τέλειος σέ ολες τίς άρετές τής πράξεως καί τής θεωρίας, ο Ιάκωβος μόνος εισερχόταν στά Άγια τών Αγίων τής Καινής Διαθήκης - όχι μιά φορά τόν χρόνο οπως επραττε ο άρχερεύς τών Ιουδαίων - άλλά κάθε μέρα γιά νά τελέσει τά άγια Μυστήρια. Ένδεδυμένος ύφασμα λινό, εισερχόταν μόνος στόν Ναό, καί επί ωρες στεκόταν γονυπετής πρεσβεύοντας υπέρ του λαου καί τής σωτηρίας του κόσμου, σέ βαθμό πού τά γόνατά του εγιναν σκληρά σάν πέτρα. Προήδρευσε τής Άποστολικής Συνόδου καί σχετικά μέ τό άν πρέπει νά περιτέμνονται οΐ εθνικοί πού άσπάζονταν τή χριστιανική πίστη, πρότεινε νά μήν επιβαρύνονται οΐ προσήλυτοι μέ τίς επιταγές του παλαιου Νόμου άλλά νά τούς ζη- 1. Πρέπει νά διακρίνουμε τόν άγιο Ιάκωβο τόν υιό Άλφαίου (9 Οκτωβρ.), άπόστολο καί άδελφό του Ευαγγελιστου αγίου Ματθαίου τόν Άγιο Ιάκωβο τόν Άδελφόθεο, του οποίου ή μνήμη τιμάται 23 Οκτωβρίου καί τήν Κυριακή μετά τήν Χριστου Γέννηση τόν άγιο Ιάκωβο, υιό του Ζεβεδαίου καί άδελφό του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (30 Άπριλ.) 2. Η περιγραφή αυτή του αγίου Ιακώβου καί του μαρτυρίου του άναφέρονται άπό τόν Ήγήσιππο, ο όποιος άνήκει στήν πρώτη γενεά μετά τούς άποστόλους τμήμα τών άπολεσθέντων Απομνημονευμάτων του διασώζει ο Ευσέβιος Καισαρείας στήν Έκκλησ. Ιστορία Β' 23, SC 31, 85 κ.ε. 201 φ- O ΠΟΙΜΗΝ

4 τηθεί νά άπέχουν μόνον τής πορνείας καί τών είδωλοθύτων (Πράξ. 15, 20). Συνέταξε επίσης τήν επιστολή πού φέρει τό όνομά του στήν Αγία Γραφή. Στήν επιστολή αυτή διορθώνει οσους θεωρουν τόν Θεόν ώς αίτία τών κακών: ο γάρ Θεός άπείραστός έστι κακών, πειράζει δέ ουδένα έκαστος δέ πειράζεται νπό τής ιδίας επιθυμίας έξελκόμενος καί δελεαζόμενος (Ιακ. 1, 13-14). Προτρέπει επίσης τούς χριστιανούς νά μήν περιορισθουν στήν ομολογία τής πίστεώς τους στόν Χριστό, άλλά νά άκτινοβολεί ή πίστη τους μέσα άπό τά εργα τής άρετής. "Ωσπερ γάρ τό σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν έστιν, οϋτω καί ή πίστις χωρίς τών έργων νεκρά έστι (Ιακ. 2, 26) Προσθέτει πολλές άλλες συμβουλές γιά τό πώς νά διάγει κανείς βίο θεάρεστο καί νά άποκτήσει τή σοφία τήν παρά Θεου, διδάσκοντάς μας νά άναγνωρίζουμε εν παντί τό δώρο του Κυρίου: πάσα δόσις άγαθή καί πάν δώρημα τέλειον ανωθέν έστι καταβαΐνον άπό τοϋ πατρός τών φώτων, παρ ω ουκ ένι παραλλαγή ή τροπής άποσκίασμα (Ιακ. 1, 16). Ό άγιος Ιάκωβος συνέταξε επίσης τή Θεία Λειτουργία πού φέρει τό όνομά του καί άποτελεί πηγή ολων τών λειτουργιών τής Ορθοδόξου Εκκλησίας3. Περί τό ετος 62, ή Ιουδαία βρισκόταν σέ άταξία καί άναρχία μετά τόν θάνατο του ήγεμόνος Φήστου οΐ Εβραίοι, πού εΐχαν άποτύχει στήν άπόπειρά τους νά θανατωθεί ο Παυλος (Πράξ ), στράφηκαν κατά του Ιακώβου, του οποίου ή φήμη ώς δικαίου εκανε τόν λαό νά εμπιστεύεται τό κήρυγμά του. Πολλοί, κόσμος απλός άλλά καί πρόκριτοι, εΐχαν άσπασθεί τήν πίστη καί οΐ γραμματείς καί οΐ φαρισαίοι εφοβουντο οτι εντός ολίγου ολοι θά άναγνώριζαν στό πρόσωπο του Ίησου τόν Μεσσία. Παρουσιάσθηκαν τότε στόν επίσκοπο Ιεροσολύμων, πλήρεις υποκρισίας, επαίνεσαν τήν άρετή καί τή δικαιοσύνη του καί του εΐπαν: «Παρακαλουμεν σε, τόν δί- 3. Σέ ορισμένους ναούς καί μονές τελείται σήμερα ή άρχαία Λειτουργία του αγίου Ιακώβου Ο ΠΟΙΜΗΝ -Φ 2 0 2

5 καιο καί άμερόληπτο, νά προτρέψεις τόν λαό πού σύντομα θά συναθροισθεί γιά τό Πάσχα, νά μήν υποπέσει σέ πλάνη σχετικά μέ τό πρόσωπο του Ίησου. Παρακαλουμεν σε νά άνέλθεις στό πτερύγιο του ναου ωστε νά σέ βλέπει καί νά σέ άκούει ολος ο λαός, καί οΐ εθνικοί άκόμη πού θά συγκεντρωθούν γιά τήν εορτή».όταν ο Ιάκωβος άνέβηκε στό πτερύγιο του ναου, οΐ γραμματείς και οΐ φαρισαίοι του φώναξαν μέσα άπό τό πλήθος: «είπέ ήμίν δίκαιε, είς τί νά πιστεύσωμεν διότι ο λαός πλανάται καί άκολουθεί Ιησουν τόν σταυρωθέντα. Φανέρωσέ μας ποίος εΐναι αυτός ο Ίησοϋς». Ό δέ Ιάκωβος, μέ στεντόρεια φωνή άπάντησε: «Διατί μέ ερωτάτε διά τόν Υΐόν του Ανθρώπου; Εκείνος κάθεται τώρα στόν ουρανό, δεξιά τής Δυνάμεως του Πατρός Του καί θά ελθει πάλι καθεζόμενος επί νεφελών γιά νά κρίνει εν τή δικαιοσύνη του τήν οικουμένην άπασα». Πολλοί ήταν εκείνοι οΐ οποίοι πίστεψαν στή μαρτυρία του Ιακώβου καί άνέκραξαν: «Ώσαννά τω υΐω Δαβίδ!». Οΐ Γραμμματείς ομως καί οΐ Φαρισαίοι ετριξαν τούς οδόντας καί φώναξαν: «Ώς καί ο Δίκαιος επλανήθη!». Έτρεξαν στό πτερύγιο του ναου καί εριξαν κατά γής τόν Δίκαιο, γιά νά πληρωθεί τό ρηθέν υπό Ήσαΐου του προφήτου: Άρωμεν τόν δίκαιον, ότι δύσχρηστος νμΐν έστι (Ησ. 3, 10). Παρά τό ύψος άπό τό οποίο επεσε, ο Ιάκωβος δέν σκοτώθηκε πέφτοντας, καί οΐ Ιουδαίοι άρχισαν νά τόν λιθοβολουν. Ο άγιος σηκώθηκε καί γονατίζοντας άνέκραξε πρός τόν Θεό, κατά μίμηση του Χριστου καί του αγίου Στεφάνου (Λουκ. 23, 34, Πράξ. 7, 59-60). «Ικετεύω σε Θεέ μου καί Πατέρα έπουράνιε, αφες αυτοΐς ου γάρ ο ίδασι τί ποιοϋσιν!». Κι ενώ προσευχόταν γιά τούς διώκτες καί δημίους του, ενας Ιουδαίος άπό τό πλήθος, κατελήφθη άπό μανία βλέποντας τήν άκλόνητη άγάπη του Δικαίου πήρε τό ξύλο μέ τό οποίο στράγγιζαν τά υφάσματα, τόν κτύπησε στήν κεφαλή καί ετσι ο Ιάκωβος ο Δίκαιος μαρτύρησε τήν πίστη του στόν Σωτήρα Χριστό. Τόν ενταφίασαν επί τόπου κοντά στό Ναό. Τόση ήταν ή φήμη τής άρετής του Ιακώβου, ωστε άκόμη καί οΐ πλέον σκεπτικιστές Εβραίοι θεώρησαν τόν μαρτυρικό του θάνατο ώς αίτία τής πολιορκίας καί τής καταστροφής τής Ιερουσαλήμ τό ετος Ό Ευσέβιος μεταφέρει σχετικά τή μαρτυρία του ΐστορικου Ιώσηπου, Ιουδαϊκοί Πόλεμοι Β', 166. Έ π ί βασιλείας Ιουστίνου Β' ( ) μεταφέρθηκαν στήν Κωνσταντινούπολη τά τίμια λείψανα του Αγίου Ιακώβου, του Συμεών του Θεοδόχου καί του προφήτου Ζαχαρία καί κατατέθηκαν στόν ναό τόν άφιερωμένο στόν άγιο Απόστολο πλησίον τών Χαλκοπρατείων. Ο τάφος του δμως καί ο ναός πού άνηγέρθη στή θέση τής οικίας του έξακολουθοϋν νά άποτελουν τόπους προσκυνήματος στά Ιεροσόλυμα. 203* Ο ΠΟΙΜΗΝ

6 Μ, I ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΕΡ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΑ, Ταπεινά καί μέσα άπό τήν καρδιά μας εύχόμεδα καί προσευχόμεδα ό Πολυέλεος καί Φιλάνθρωπος Κύριός μας νά Σάς χαρίζει Έτη πάμπολλα μέ άκλόνητη σωματική καί ψυχική υγεία, προκειμένου νά συνεχίζετε τήν εύλογημένη, πολύκαρπη καί καλλίκαρπη διακονία Σας.

7 Ίερώτατε ΜητροπολΤτα Μυτιλήνης, ΰπέρτιμε καί έξαρχε πάσης Λέσβου, εν Άγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ήμών Μετριόπιτος κύριε Ιάκωβε, χάρις εϊη τή ήμετέραίερόπιπ καί ειρήνη παρά Θεοΰ. Έπί τή εΰσήμω ήμέρα τών όνομαστηρίων τής ύμετέρας λίαν ήμίν άγαπητής Ίερότητος στρέφομεν τήν σκέψιν ήμών πρός αυτήν άπό τοΰ ίεροΰ περιβόλου τοΰ Φαναρίου καί ΰψοΰμεν θερμήν τήν δέησιν πρός τόν ακρον Αρχιερέα καί Ιωτήρα ήμών Χρίστον ΰπέρ αΰτής, εΰχόμενοι οπως έορτάζητε τήν ήμέραν ταΰτην μετά τών περί ΰμάς εν χαρά καί εΰφροσύνη καί άρίστη ΰγιεία καί συνεχίζητε έπί μήκιστον τήν ίεράν ΰμών έν τή Εκκλησία διακονίαν εις δόξαν Θεοΰ. Ή στοργή καί ή προσευχή τής Μητρός Εκκλησίας συνοδεύει ΰμίν έν παντί καί πάντοτε, ώς καί ή άδελφική ΰμών άγάπη καί τιμή, μεθ ων καί διατελοΰμεν άσπαζόμενοι ΰμάς έορτίως φιλήματι άγίω. ^,βια' Οκτωβρίου κγ' YfjlGui * «^ Ο ΠΟΙΜΗΝ

8 6 1ι ν α ι μ ι α ε υ κ α ι ρ ί α Μοναχού Μωϋσέως Αγιορείτου Δ ικαιολογημένα τό κύριο δέμ α των ήμερων μας είναι ή σοβαρή οικονομική κρίση πού διέρχετα ι ή πα- / Τ-,9 9 / c / τρ ίδα μας. 1 1 αυτο υπαρ- χει μεγαλη α να σ φ ά λ εια, ανησυχία, αγωνία, αναστάτωση, σύγχυση, φόβος καί ν s-\ c / Τ άγχος. Ο ι καιροί είναι πράγματι χαλεποί. Σέ αυτή τήν κατάσταση καλούνται οι χριστιανοί νά δώσουν τή μ α ρ τυ ρ ία καί ομολογία τους. Κ α τα ρ ρ έο υ ν κάστρ α σάν π ύ ρ γο ι στήν αμμο. Π α γιδ εύ ο ντα ι πλούσιοι, δη μ ιο υ ρ γο ΰ ντα ι π ο λ λ ά π ρ ο β λή μ α τα, α ν α τρ έπ ο ν τα ι ισορροπίες, γεννοΰνται έκ μ ετα λλεύσ εις, π ο νη ρ ές έπ ιδ υ μ ίες. Α υ ξά νετα ι ή ανεργία, ή αβεβαιότητα, ή έγκληματικότητα, ή π α ρ α νομία καί ή φτώχεια. Ό λ α α υτά φανερώ νουν καθαρά τήν πνευματική νωδρότητα καί π ενία πολλων. Μ ακάρι τό ισχυρό αυτό τσ ουνάμι νά δημιουργή σ ει εγερση από τόν λήθαργο, σεισμό π ρ ό ς έγρήγορση, ρω γμές π ρ ό ς έπίγνωση, τομές γιά υ π ε ύ θ υ ν ε ς α π ο φ ά σ εις. Είναι ανάγκη νά έπανέλ- δει σ ύντο μ α ή λησμονημένη αισιοδοξία, ή κρυμμένη έλ π ίδ α, ή χαμένη χα ρά καί ή ποθητή ειρήνη. Πίσω α π ό τόν α νθρώ πινο πόνο, τήν πικρή δοκιμασία, τήν κουραστική στενοχώ ρια καί τή φοβερή θλίψη κρύβετα ι τό φ ιλόστοργο μάτι τοΰ Θεοΰ. Ή αφύπνιση α πό τή ζωή τής υλης, τή ς ήδονής, τή ς καλοπέρασης καί τοΰ ατομισμού θά φ έρ ει τόν άνθρω πο στήν πνευματική ένατένιση, τήν ορθή όραση, τή ν έγνω σμένη μ ε λέτη, στήν α πομ άκρυνση τοΰ θολοΰ αγχους. Ό ά νθρω πος εχει π ο λ λ ές καί άγνω στες έσω τερικές δ υ νάμεις. Μ ή λυγίζει εύκολα, μή π έ φ τ ε ι απρόσεκτα, μή μένει κάτω, μή κυριεύεται από τήν απόγνωση. Μ ά λι Ο ΠΟΙΜΗΝ -# 206

9 στα δέν νοείται χριστιανός α π ο γοητευμένος, α νυπόμ ονος ανέλπ ιδο ς, κακομοίρης, κατσ ούφ ης καί αγνώμων. Ό κόσμος π ρ ο κ α λεί καί προσ κ α λεί συνεχώ ς στήν κοινω νία τη ς αφ θονίας, τοΰ ύπερκατα να - λωτισμοΰ, τοΰ κορεσμού καί της πλησμονης. Ή ζωή τών πολλώ ν είναι φ ιλοχρήματη, φιλόσαρκη, καί φιλόϋλη. Ή κοινωνία κατάντησε α ισ θη σ ιοκρατούμενη καί λ α τρ εύ ο υ σ α ύ π ερ β ο λ ικ ά τή σάρκα. Έ χ ε ι δυστυχώ ς έπ έλδει ενα τρομερό μπλοκάρισμα, μία πονηρή παγίδευση, μία α π ο τελεσματική καί νάρκωση μόνο στά έπ ίγ εια α γα θά. Δ έν ύ π ά ρ χο υ ν στοιχεία αντιστάσεω ς, αντιμετω- πίσεω ς, μεταστροφ ής καί μετάη 9 9 / / C 9 / w αυτό καί η οικονομική κρίση ένοχλεί τόσο μά τόσο πολύ. Δέν ά ρ π ά ζετα ι σάν μία σημαντική ευκαιρία γιά μία ουσιαστική αλλαγή. Τό ευαγγέλιο συνεχώ ς μ ιλα γιά άσκηση, έγκ ρ ά τεια, άπλότη τα, λιτότητα καί έλεημο- σύνη. Μ ιλ α γιά σ τα υρό, γιά θλίψη, γιά καρτερία, γιά μ εγαλύτερη έμπιστοσύνη στόν Θεό. Τώρα είναι η ωρα νά φ α νεί η πίστη νά δοδοΰν έξετάσεις, νά κριδεί η γνησιότητα τη ς πίστεω ς τοΰ καδενός. Ν ά μή μένει σέ λόγια. Σ τούς πειρασμούς, τίς δοκιμασίες, τίς θύελλες φ α ίνετα ι η αληδινότητα τοΰ πιστεύω μας. Ό πόνο ς φ ανερώ νει τή νόσο. Ό π ό νος μ πορεί νά γίνει ιατρός. Είναι ανάγκη νά π ο νέσ ο υ μ ε γιά νά σ υμπονέσ ουμε. Ό π ό ν ο ς, είναι α λ ή θ εια μ π ο ρ ε ί νά μ αλακώ σει τόν άνθρω πο, καί νά γίνει ευλογία καί μ πορεί νά τόν σκληρύνει καί νά τοΰ γίνει μαρτύριο, β ά σανο η κατάρα. Ό π ω ς λένε οι θερμές ακτίνες τοΰ ήλιου λυώνουν τό κερί καί σκληραίνουν τή λάσπη. Έ χ ε ι ιδιαίτερη σημασία η έλεύ θερ η βούληση το ΰ κάθε ανθρώ που. Είναι πολλοί οΐ λόγοι π ού θά π ρ έ π ε ι ο ά νθρω π ο ς α νυ π ο χώ ρητα ν αγωνίζεται συνεχώς. Ή α π ελ π ισ ία είναι α νεπ ίτρ επ τη. Ή ύπομονή είναι π ά ντο τε α π α ρ α ί τητη. Δέν είμαστε μόνοι αγωνιζό- μενοι στή ζωή. Ό καλός καραβοκύρης στή φ ουρτούνα φ αίνεται, λέει σωστά ο λαός μας. Φ ουρτούνα, συννεφιά, μ πόρα είναι καί θά περάσει. Ξ εφ ύγαμε κι έμείς απρόσεκτα. Κ αιρός νά έπιστρέψουμε πιό συνετά στήν ευθεία, στό μέσον, τό μέτρο, τή μετρημένη ζωή. Ε ίναι μ ιά ευκαιρία. Μ ιά ευκαιρία σημαντική. ««4j207 φ- O ΠΟΙΜΗΝ

10 Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Φάρος στό ταξεΐδι της ζωής Του Άρχιμ. Καλλιστράτου Λυράκη τ. Ίεροκήρυκος τής Ίερας Αρχιεπισκοπής Άθηνών Οί αιώνες παρέρχονται καί ό θεοδώρητος Νόμος φωτίζει άκατάπαυστα άναρίθμητες ψυχές. Κάθε μιά φω τιζομένη ψυχή ά π ό τό αιώνιο φώς Του, ποτέ δέν περιπατεΐ στό πνευματικό σκοτάδι. Ε ξά λ λου ό Νόμος του Θεού έκπέμποντας τίς φωτεινές άκτΐνες του μάς σώζει, μάς άσφαλίζει μέσα στό τρικυμιώδες πέλαγος τής ζωής. Είναι άλήθεια οτι μέ τούς φ ά ρους πολλά ναυάγια άποφεύγονται. Οί ναυτικοί κατά τίς νύκτες, ένώ μάχονται μέ τά άγριεμένα κύματα σέ μέρη πολύ έπικίνδυνα, κοντά σέ σκοπέλους καί ύφάλους καί άκρωτήρια, κατορθώνουν ώστε νά μήν συντρίβονται, νά μήν καταποντίζονται. Διότι οί φάροι μέ τό φώς τους δείχνουν τόν άμεσο κίνδυνο καί τότε αύτοί άλλάζοντας γραμμή πλεύσεω ς σώζονται, καί συνεχίζουν τό ταξίδι τους, έως οτου φθάσουν στό ποθητό λιμάνι. Άλλά «καί μεΐς θάλασσα μεγάλη καί εύρύχωρη πλέουμε, ή όποία είναι γεμάτη άπό θηρία καί πολλούς σκοπέλους, καί ή όποία γεννά πολλούς χειμώνες, καί ή όποία, ένώ ύπάρχει καλοκαιρία, ξεσηκώνει κακοκαιρία πολύ κακή»1 λέει ό ίερός Χ ρυσόστομος. Ό λοι μας πλέουμε στή μεγάλη καί πλατειά θάλασσα τής παρούσης ζωής, πού είναι γεμάτη άπό τά θηρία τών παθών καί πού έχει τούς σκοπέλους τής άμαρτίας, πού μάς φέρνει κακοκαιρίες θλίψεων, ένώ κυλάει ήσυχη καί χαρούμενη ή ζωή μας άπειλεΐται άπό στιγμή σέ στιγμή τρικυμία σφοδροτάτη πόνου καί πικρίας. Ασθένειες μικρές ή μεγάλες, θάνατοι προσφιλών μας προσώπων, άδικίες, οικονομικές δυσχέρειες, συκοφαντίες, διωγμοί, ολα αύτά είναι κύματα, πού μάς κτυπουν άλύπητα. Γ ύρω μας τόσο σκοτάδι κακίας! Τόσοι σκόπελοι του διαβόλου! Τόσες παγίδες τής «σκολιάς καί διεστραμμένης» κοινωνίας! Τόσοι πειρατές καί καταποντιστές τής ψυχής μας! Πώς θά σωθούμε μέσα στή δίνη, μέσα στήν καθημερινή ταραχή τών ποικίλω ν άγριεμένω ν κυμάτων; Πώς θά έπισημάνουμε άμέσως 1. «Καί ημείς θάλασσαν πλέομεν μεγάλην καί εύρύχωρον πολλών μέν θηρίων γέμουσαν, πολλών δέ σκοπέλων, πολλούς δέ ημΐν χειμώνας τίκτουσαν, καί έξ αιθρίας μέσης χαλεπωτάτην ζάλην έπεγείρουσαν» O ΠΟΙΜΗΝ -# 208

11 τούς κινδύνους της ψυχής μας, πω ς θά ύπερνικήσουμε τίς πλεκτάνες των έχθρων της καί θά τήν άσφαλίσουμε; Ανίσχυρα είναι τά άνθρώπινα μέσα. Μόνο τό φως του θείου Νόμου μάς φέρνει άσφαλή τήν έλπίδα. «Α δύνατον γάρ, άδύνατον σωθηναι άνευ της των Γραφών άναγνώσεως», μάς φωνάζει ό χρυσορρήμονας άγιος Ιωάννης. Τό σημερινό ηθικό σκοτάδι Καί όμως, πόσοι άνθρωποι ζουν καί σήμερα στό σκοτάδι! Υποφέρουν καί τυραννουνται. Δέν έχουν ειρήνη στήν ψυχή. Δέν γνω ρίζουν όμως τί φταίει. Νομίζουν ότι φταίει ή κοινωνία, οί νόμοι, οί άρχοντες, ό πολιτισμός, ό Θεός, πού δέν ζήτησε τή δική τους σοφή γνώμη! Ισχύει καί γ ι αύτούς ό σκοτισμός του νου πού άναφέρει ό άπ. Παυλος στήν πρός Κορινθίους έπιστολή του:«μ εταξύ αύτών ό σατανάς, ό όποιος είναι θεός καί άρχοντας του αιώνα αύτου, πού προηγείται της δευτέρας παρουσίας, τύφλωσε τίς διάνοιες των άπίστων γιά νά μή λάμψει σ αύτούς ό φωτισμός του Εύαγγελίου, τό όποιο κηρύττει τή δόξα του Χ ριστού, ό Ό ποιος είναι εικόνα του Θεου»2. Ό σκοτισμός του νου, τόν όποιον δημιουργεί καί έπαυξάνει ή άπουσία της μελέτης καί γνώσεως του θείου Νόμου, φαίνεται καθαρά καί στό ζήτημα των προλήψεων καί δεισιδαιμονιων. Οί προλήψεις καί δεισιδαιμονίες είναι πληγή φοβερή της κοινωνίας. Ό π ο λύς κόσμος βασανίζεται καί πάσχει κυριολεκτικά άπό τίς προλήψεις, τά λείψ α να αύτά της σκοτεινης έποχης της είδωλολ α τρ εία ς. Π ρολήψ εις έχουν, δυστυχως, καί άνθρω ποι, πού θέλουν νά λέγονται μορφωμένοι καί έλεύθερα πνεύματα. Καί είναι περισσότερο προσκολλημένη σέ προλήψεις καί δεισιδαιμονίες ή λεγόμενη άριστοκρατία. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι μερικά γεγονότα προλέγουν τά μέλλοντα εϊτε εύχά ριστα εϊτε δ υ σάρεστα είναι αύτά. Π.χ. Τό τρ ί ξιμο των έπίπλων, τό ουρλιασμα του σκύλου, τό κλάψιμο της κου- 2. «Έν οίς ο θεός τοΰ α ιώνος τούτου έτύφλωσε τά νοήματα τών άπίστων ε ις τό μή αυγάσαι αυτοΐς τόν φωτισμόν τοΰ ευαγγελίου της δόξης τοΰ Χριστοΰ, ος έστιν ε ικών τοΰ Θεοΰ» (Β' Κορ. δ ' 4). ««^ * Ο ΠΟΙΜΗΝ

12 Γ' κουβάγιας, ένας βόμβος σ τ αύτιά κ.ο.κ. λένε οτι κάτι κακό θά συμβεί. Τό κρέμασμα ένός πετάλου θά φέρει εύτυχία. Άπό τήν πλάτη του άρνιοϋ μαντεύουν τά μέλλοντα. Καθώς καί άπό τά ύπολείμματα του καφέ, άπό τά τραπουλόχαρτα, άπό τά όνειρα. Πολλά πράγματα θεωρούνται άπό τούς προληπτικούς καί δεισιδαίμονες ώς κακός οιωνός. Π.χ. ό άριθμός 13, ή ημέρα Τρίτη, ή συνάντηση μέ ιερέα, τό νά άνάψουν άπό ένα σπίρτο τρεις τό τσιγάρο τους, ή συνάντηση μέ φείδι... Άλλά είναι άτελείωτη ή σειρά των άνοήτω ν προλήψεων. Άκόμη καί μέ τίς γιορτές τής Εκκλησίας έχουν συνδεθεί μερικές προλήψεις. Ό π ω ς ό «κλείδω νας» του άη-γιανιου, ή λαμπάδα, «τά κόλλυβα των άγίων Θεοδώρων», τά «κουφέτα του γάμου» κ.ο.κ. Ό λες αύτές οί προλήψ εις καί δεισιδαιμονίες βασανίζουν καί τυραννουν καί κρατούν πολλούς σημερινούς ' ά νθρώ π ους στό είδωλολατρικό σκοτάδι. Πως είναι δυνατό ομως τά άψυχα π ρ ά γ ματα, τά ξύλα καί τά έπιπλα, ά λογα ζώα, ή κουκουάγια, τό σκυλί κ.λπ. νά ά π ο -... κτουν οχι ά πλώ ς λογική, άλλά ύπερφυσική δύναμη, ωστε νά φανερώνουν τό μέλλον; Ή μήπως μπορουμε νά ύποθέσουμε οτι ό Θεός φανερώνει μέσα άπό τέτοια πράγματα τό Ά γιο θέλημά Του; Ό Θεός μιλεί καί διδάσκει μέ τό θείο λόγο Του, μέ τήν Αγία Γ ραφή, μέ τήν Ε κκλησία. Δέν χρ ειάζεται ό Θεός τέτοια μέσα νά χρησιμοποιήσει γιά νά φανερώσει τό τί θά συμβεί στή ζωή του κάθε άνθρώπου. Καί ομως έδώ είναι τό παράδοξο. Άφου καί μορφωμένοι άκολουθουν αύτές τίς δεισιδαιμονίες χω ρίς νά ντρέπονται. Ν τρέπονται ομως νά κάνουν τό σημείο του σταυρου στό έστιατόριο. Ντρέπονται νά κρεμάσουν τήν εικόνα του Ε σταυρω μένου στό γραφείο καί τό κατάστημά τους! Δέν είναι λοιπόν, άνόητος ό άνθρωπος πού κάνει αύτά τά πράγματα; Υ πάρχουν έπιπλέον καί πρόσω πα πού ύποκύπτουν σέ μαγείες καί μαντείες. Είναι κάτι «γραΐδια» καί κάτι γύφτισσες, τίς όποίες ό άγιος Ιω άννης ό Χρυσόστομος ονομάζει «ύπηρέτριες του διαβόλου». Καί καταφεύγουν στά ύ ποπτα αύτά πρόσω πα άνδρες καί γυναίκες καί μορφωμένοι πολλές φορές, γιά νά μάθουν τήν τύχη τους, γιά νά θεραπευθουν άπό άσθένειες κ.ο.κ. Άλλοι πάλι καταφεύγουν στόν Π νευματισμό. Σ χετικά μέ αύτά είναι καί τά φαντάσματα, οί βρυκόλακες, τά στοιχειωμένα σπίτια κ.ο.κ. Θά συνεχίσουμε στό έπόμενο άρθρο μας O ΠΟΙΜΗΝ 210 t\ssa<

13 Ευαγγελικά Μ η ν ύ μ α τ α Β ' Λ ουκά (6, 31-36) Ή έγάπη στούς εχθρούς μας Τοϋ άρχιμ. Ιακώβου Καραμούζη Ίεροκήρυκος Ο άνθρωπος δέν είναι αύτοδημιούργητος. Οφείλει τήν παρουσία του στήν άγάπη του Θεοϋ. Στή Θεία Λειτουργία καί στό σημαντικότερο σημείο της, πού είναι η εύχή της άναφορας λέμε οτι «έκ του μή οντος εις τό είναι ημας παρήγαγες». Αύτό σημαίνει οτι η άνθρώπινη ζωή είναι δώρο καί μιά προσφορά άπό τήν πλευρά του Θεου. Ή ύπαρξη του Θεου δέν έξαρταται άπό τήν άνθρώπινη ζωή, διότι τότε, έάν συνέβαινε αύτό, θά σήμαινε οτι καί ό άνθρωπος είναι άπό τήν φύση του αιώνιος, οπως άκριβώς τά Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, δηλαδή ό Π ατήρ, ό Υιός καί τό 'Άγιον Πνευμα. Ό. άνθρωπος, λοιπόν, είναι άποτέλεσμα της άγάπης του Θεου καί δημιουργήθηκε μέ τήν ένέργειά Του, γιά νά φθάσει στή θέωση. Είναι κτίσμα. Άποτελεΐται άπό σωματικά καί πνευματικά στοιχεία. Είναι κοσμημένος μέ χαρίσματα άπό τό Θεό, τά όποια αν τά χρησιμοποιήσει θετικά καί άνταποκριθεΐ στήν άγάπη του Πανοικτίρμονος Κυρίου η Χάρις του Θεου δέν θά τόν άφήσει, άλλά θά τόν σώσει άπό τήν αμαρτία. Ό δρόμος, ομως αύτός γιά τήν τελείωση περνάει άπαραίτητα μέσα άπό τά πρόσωπα τών συνανθρώπων μας, τών συγγενών, τών φίλων άλλά καί τών έχθρών. Τό κριτήριο γιά νά ζήσουμε άληθινά καί σωστά σ αύτόν τόν κόσμο καί ν άπολαύσουμε τελικά τήν αιώνια Βασιλεία του Θεου είναι η άγάπη γιά τούς έχθρούς μας. Αύτό άκριβώς μας τονίζει τό εύαγγέλιο, οταν μας λέγει «Α ντίθετα, έσεΐς ν άγαπατε τούς έχθρούς σας, νά κάνετε τό καλό καί νά δανείζετε, χωρίς νά περιμένετε νά π ά ρ ετε πίσω τίποτα. Έτσι ό Θεός πού είναι καλός άκόμα καί μέ τούς άχάριστους καί τούς κακούς, θά σας άνταμείψει μέ τό παραπάνω καί θά σας κάνει παιδιά του» (Λουκ. 6, 35). Μ ας καλεΐ, δηλαδή ό Πατέρας καί Δημιουργός μας Θεός νά ένεργουμε, οπως άκριβώς πράτο Π<1 ΙΜΗΝ

14 τει Έ κεΐνος απένα ντι στήν αχαριστία καί τήν ανθρώπινη κακία. Έάν η αγάπη Του «ανατέλλει τόν ήλιον αυτοΰ έπί πονηρούς καί αγαθούς καί βρέχει έπί δικαίους καί αδίκους» (Ματθ. 5, 45), τό ίδιο οφείλουμε νά κάνουμε καί έμεΐς. Ν ά ανοίξουμε τήν καρδιά μας καί νά τοποθετή σουμε μέσα της τούς εχθρούς μας. Έδώ ακριβώς βρίσκεται ή ουσία της αληθινης χριστιανικής ζωής καί πίστεως. Έ ά ν θέλουμε νά αξιολογήσουμε τήν έν Χριστώ πορεία μας αλλο μέτρο μακριά από τήν αγάπη στούς έχθρούς μας δέν ύπάρχει! Άς έμπνεόμαστε συνεχώς από τή στάση τοΰ Χριστοΰ μας έναντι τών έχθρών Του, πού έπάνω από τό σταυρό «παρακαλοΰσε τόν πατέρα Του νά τούς συγχωρήσει διότι δέν ηξεραν τί κάνουν» (Λουκ. 23, 34). Ά ς διδασκόμαστε από τό ήθος τών Αγίων της Έκκλησίας μας καί τήν ανεξικακία τους. Ό Άγ. Ιω άννης ο Χρυσόστομος μας λέγει οτι τό μεγαλύτερο «κακό» τό όποιον μποροΰμε νά κάνουμε γιά τούς έχθρούς μας είναι νά προσευχόμεθα γ ι αυτούς. Ό σο έλαττώνουμε τόν έγωϊσμό καί τή φιλαυτία μας τόσο καί περισσότερο πλησιάζουμε τούς έχθρούς μας. Άλλωστε καί έμεΐς δέν είμαστε αμεμπτοι. Δέν είμαστε αλάνθαστοι. Μ ας κυριεύουν καί μας πάθη καί αδυναμίες. Ά ς ένθυμούμεθα έκεΐνο τό όποιο μας λένε οΐ Π ατέρες της Έκκλησίας μας, οτι «μεγαλύτερος έχθρός από τόν κακό μας έαυτό δέν ύπάρχει». Έ άν η ζωή μας γίνεται ανυπόφορη καί ό κόσμος αφιλόξενος καί σκληρός, μερίδιο ευθύνης έχουμε ολοι μας. Αυτό ακριβώς θά διαπιστώσουμε, έάν θελήσουμε νά είμαστε ειλικρινείς μέ τόν έαυτό μας. Σκύβοντας μέσα μας καί βλέποντας τή δική μας άμαρτωλότητα, ό δρόμος πού οδηγεί στήν αγκαλιά τών έχθρών μας γίνεται τότε πιό προσβάσιμος καί βατός. Ό αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς, έπίσκοπος Άχρίδος σ εναν ύπέροχο ύμνο καί μιά καρδιακή προσευχή γιά τούς έχθρούς λέει τά έξης: «Ευλόγησε τούς έχθρούς μου, Κ ύ ριε! Κι έγώ μέ τή σειρά τούς ευλογώ καί δέν τούς καταριέμαι. Κ άθε φορά πού είχα κάνει τόν έαυτό μου σοφό, αυτοί μέ ονόμασαν ανόητο. Κάθε φορά πού είχα κάνει τόν έαυτό μου δυνατό, αυτοί μέ κορόϊδεψαν σάν νά ημουν νάνος. Πράγματι, οΐ έχθροί μου μέ έχουν αποσυνδέσει από τόν κόσμο καί απλωσαν τά χέρια μου στό κράσπεδο τοΰ ΐματίου Σου. Ώ σ τε η καταφυγή μου σέ σένα νά μήν έχει έπιστροφή. Ώ στε η καρδιά μου νά γίνει ο τάφος τών δύο κακών διδύμω ν μου αδελφών, της ύπερηφανείας καί τοΰ θυμοΰ. Είναι πράγματι δύσκολο σέ μένα νά πώ ποιός μοΰ έκανε περισσότερο καλό καί ποιός μοΰ έκανε πιό πολύ κακό στόν κόσμο: οΐ > <Χ / V C / Τ-'? ' έχθροί η οι φίλοι μου. 1 1 αυτό, ευλόγησε, Κύριε καί τούς φίλους μου αλλά καί τούς έχθρούς μου» Γένοιτο! Ο ΠΟΙΜΗΝ -# 212

15 Γνωριμία μέ τήν πίστη μας CW ^Ε κ κ λ η σ ία κ α ί Το Ιρ ΐο Της Τέταρτη Κατήχηση Διάγραμμα Τον Σεβ. Μητροπολίου Ναυπάκτου καίά γ. Βλασίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ Ή Εκκλησία ό νέος παράδεισος Έξω άπό τήν Εκκλησία ύπάρχει απιστία Επιστροφή στό νέο παράδεισο Τά τρία κεντρικά μυστήρια Ή Εκκλησία είναι τό πραγματικό Σώμα τοΰ Χριστού. 6 πειδή ή άληδινή ζωή τοΰ άνδρώπου βρίσκεται πλησίον τοΰ Θεοΰ, γι αύτό πρέπει νά έπιστρέφη στήν οικία του. Έχουμε πή μέχρι τώρα οτι ή οικία είναι ό Π αράδεισος καί ή κοινωνία τοΰ άνδρώπου μέ τόν Θεό. Μ ετά τήν πτώση αύτή ή κοινωνία γίνεται μέσα στήν Εκκλησία, πού είναι ό πραγματικός Παράδεισος. Ε π ο μ έ νως, ό πεπτωκώς άνθρωπος πρέπει νά έπιστρέψη πάλι στήν οικία του, πού είναι ή Εκκλησία. Στήν συνέχεια δά δοΰμε τήν έκκλησιολογική καί εύχαριστιακή διάσταση τής π α ραβολής τοΰ άσώτου, οπως τήν άναλύει ό ιερός Χρυσόστομος. Ή άνάλυση αύτή γίνεται πρός τούς Χ ριστιανούς καί τούς Κ ατηχουμένους, συγκεκριμένα πρός αύτούς πού προετοιμάζονταν νά βαπτισδοΰν, τούς λεγομένους φωτιζομένους. Γι αύτόν τόν λόγο έχει έντονα εύχαριστιακό περιεχόμενο. Είναι γεγονός οτι τήν περίοδο τοΰ Τριωδίου ή Εκκλησία προετοίμαζε έντατικότερα τούς Κατηχουμένους γιά νά δεχδοΰν τό Βάπτισμα. Ό Ιερός Χρυσόστομος λέγει οτι π ρέπει νά δοΰμε τήν φιλανθρωπία τοΰ Θεοΰ ιδιαιτέρω ς αύτήν τήν π ε ρίοδο καί γιά τήν κοινή ωφέλεια καί γιά τήν εύεργεσία των μελλόντων άστέρων πού πρόκειται νά άνατείλουν άπό τήν ιερά κολυμβήδρα. Οι βαπτισδέντες πού έξέρχονται άπό τήν Ιερά κολυμβήδρα άποκαλοΰνται άστέρες, γιατί φωτίζονται άπό τήν Χάρη τοΰ Αγίου Πνεύματος. Φωτεινός ήλιος είναι ό Θεός καί οι βαπτισδέντες δέχονται τό φως τοΰ νοητοΰ ήλίου τή ς δικαιοσύνης. Ό π ο υ δέν καλλιεργείται τό σι- Ο ΠΟΙΜΗΝ

16 τάρι της σωφροσύνης καί τό άμπέλι της έγκρατείας έκεΐ έπικρατεΐ μεγάλη πείνα, ισχυρός λιμός. Αύτό, βέβαια, σημαίνει οτι εξω άπό τήν πνευματική οικία, πού είναι η Εκκλησία, υπάρχει πείνα καί πνευματική στέρηση. Ό π ο ιο ς αισθάνεται αύτήν τήν πραγματικότη τα άποφ ασίζει νά έπιστρέψ η ξ / / / > / / e ~ ανά στό σπίτι του άπό τό όποιο εφυγε. Τόν περιμένει ό φιλάνθρω πος πατήρ, πού είναι έτοιμος νά δείξη τήν άγάπη καί τήν εύσπλαγχνία του. Δέν είναι υπόθεση έμπορικης συναλλαγης, άλλά εκχυση της άγάπης καί της φιλανθρωπίας. Φ υσικά, αύτή η άγάπη καί η κοινωνία γίνεται μέ τά μυστήρια της Εκκλησίας. Τά οσα άκολούθησαν καί οι έντολές πού εδωσε ό Πατήρ δείχνουν αύτήν τήν πραγματικότητα. «Είπε δέ ο πατήρ πρός τούς δούλους αύτοΰ έξενέγκατε τήν στολήν τήν πρώτην καί ένδύσατε αύτόν, καί δότε δακτύλιον εις τήν χεΐρα αύτοΰ καί ύποδήματα είς τούς πόδας, καί ένέγκαντες τόν μόσχον τόν σιτευτόν δύσατε, καί φαγόντες εύφρανδωμεν, δτι ούτος ο υιός μου νεκρός ήν καί άνέζησε, καί άπολωλός ήν καί εύρέδη, καί ηρξαντο εύφραίνεσδαι» (Λουκ. ιε', 22-24). Ή στολή πού διέταξε νά του φορέσουν είναι η πνευματική στολή πού κατασκευάζεται άπό τό πυρ του Αγίου Πνεύματος. Αύτή η στολή υφαίνεται στά νερά της κολυμβή θρας καί δείχνει οτι ό άνθρωπος μακρυά άπό τόν Θεό γυμνώνεται καί χάνει τήν ομορφιά του. Ή Χάρη του Θεου τόν ένδύει καί τόν καλλωπίζει. Ό Πατήρ, κατά τόν ιερό Χρυσόστομο, φέρεται νά λέγη χαρακτηριστικά: «καλλωπίσατε του υίου μου τά φίλτατα μέλη. Ού φέρω γάρ αύτόν άκαλλώπιστον καθοραν ού φέρω τήν έμήν εικόνα γεγυμνωμένην καταλιπεΐν». Μέ τό αγιο Βάπτισμα ένδύεται κανείς τήν Χάρη του Θεου, γι αύτό ψάλλουμε: «οσοι εις Χριστόν έβαπτίσθητε, Χριστόν ένεδύσασθε». Άκόμη, μέ τό Άγιο Βάπτισμα καθαρίζεται τό κατ εικόνα πού άμαυρώθηκε καί σκοτίσθηκε. Τό δακτυλίδι πού του φόρεσε στό χέρι δείχνει τόν πνευματικό άρραβώνα καί οτι φρουρεΐται άπό τό Ά γιο Πνευμα. Είναι δείγμα υιοθεσίας. Φ ορώ ντας αύτό τό δα κτυλίδι τόν φοβουνται ολοι οί έχθροί του Θεου. Άποδεικνύει τήν κοινωνία του μέ τόν Θεό, φανερώνει άπό μακρυά οτι είναι υ'ιός κατά Χάριν του Θεου. Τά υποδήματα πού του φορουν στά πόδια είναι η δύναμη του Θεου, ώστε νά μή βρη ό πονηρός τήν πτέρνα του γυμνή καί τόν κτυπήση ξανά, άλλά αύτός ό βαπτισθείς νά καταπατήση τόν δράκοντα καί νά τόν συντρίψη. Ό μόσχος ό σιτευτός είναι ό ίδιος ό Χριστός πού θυσιάστηκε γιά τό άνθρώπινο γένος, είναι «ό άμνός του Θεου ό αιρων τήν αμαρτίαν του κόσμου» (Ίω. α ', 29). Ο ΠΟΙΜΗΝ 214

17 Αύτό συμβολίζει τήν δεία Εύχαριστία, οπου ό άνδρωπος εύφραίνεται πνευματικά καί άποκτα έκ νέου τήν ζωήν. Έ ξω άπό τήν Εκκλησία καί τήν δεία Εύχαριστία βρίσκεται ό κόσμος τής πτώσεως καί τής φδορας. Κ ατά τόν Νικόλαο Καβάσιλα τρία είναι τά βασικά μυστήρια πού συγκροτοΰν τήν πνευμ α τική ζωή. Τό ενα είναι τό Βάπτισμα, τό άλλο τό Χρίσμα καί τό τρίτο ή δεία Εύχαριστία. Μ έ τό Βάπτισμα γεννιέται ό άνδρω πος π νευ ματικά, άφοΰ ή κολυμβήδρα είναι ή πνευματική μήτρα τής Εκκλησίας. Ό π ω ς στήν μήτρα τής μητέρας μας άποκτοΰμε τήν βιολογική ζωή, έτσι καί στήν μήτρα τής Ε κκλησίας, τήν ιερά κολυμβήδρα, ά π ο κτοΰμε τήν πνευματική ζωή. Τό Χρίσμα είναι ή κίνηση πού ένεργοποιεΐ τήν Χάρη πού λάβαμε διά τοΰ αγίου Β απτίσματος. Δέν χρειάζεται μόνον νά γεννηδή κανείς, άλλά καί νά ζήση μετά τήν γέννηση. Αύτό γίνεται μέ τό αγιο Χρίσμα. Καί ή δεία Εύχαριστία είναι ή ζωή, άφοΰ κοινωνοΰμε τοΰ Σώματος καί τοΰ Α ίματος τοΰ Χριστοΰ. Βαπτιζόμαστε καί χριόμαστε, ωστε νά μποροΰμε ώς μέλη τής Ε κκλησίας νά κοινωνήσουμε των άχράντω ν μυστηρίων καί νά ζήσουμε. Γιατί μετά τό 'Άγιο Β ά π τισμα πρέπει νά άκολουδήση ή δεία Εύχαριστία, είναι τό κέντρο ολων των μυστηρίων καί ολης τής έκκλησιαστικής ζωής. Είναι αύτή πού δείχνει οτι ή Εκκλησία είναι Σωμα Χριστοΰ. Έ ν α ς υ λιστής φιλόσοφος VΛ?/ C V ελεγε οτι ό άνδρω πος είναι αύτό πού τρώγει. Μ έ αύτό ηδελε νά καταρρίψη τήν μεταφυσική καί ολες τίς δεωρίες της καί νά τονίση οτι ή μόνη πραγματικότητα είναι ή υλη. Μ ποροΰμε νά δεχδοΰμε αύτήν τήν φράση μέ τήν έννοια οτι, οταν ό άνδρωπος τρώγη μόνον υλική τροφή, είναι σαρκικός, υλικός. Ό τα ν τρώγη πνευματική τροφή, τήν σάρκα τοΰ Υιοΰ τοΰ άνδρώπου είναι πνευματικός, δηλαδή ωριμος καί όλοκληρωμένος. Α ναλύοντας ό ιερός Χρυσόστομος ολη αύτή τήν εύχαριστιακή διάσταση τής παραβολής τοΰ άσώτου υίοΰ, στό τέλος άπευδύνει προτροπές τόσο στούς βαπτισδέντας οσο στούς φωτιζομένους, πού βρίσκονταν στά πρόδυρα τοΰ Βαπτίσματος. Τούς προτρέπει νά άπορρίψουν «π ά ντα λογισμόν άλλότριον» καί νά κατευδύνουν τίς ψ υχές π ρ ό ς τόν ούράνιο νυμφίο, γιά νά άπολαύσουν τήν Χάρη ««4j215 φ- Ο ΠΟΙΜΗΝ

18 τοΰ Αγίου Π νεύματος. Καί λέγει χαρακτηριστικά: «Έ π ί θύραις ο λυτρωτής έφέστηκεν, ο ιατρός τοΐς πιστεύουσι πάρεστι, τό ίατρεΐον ηνέωκται, τά φάρμακα πρόκεινται, η κολυμβήθρα πάντα ς προσδέχεται, η χάρις έξήπλωται, η πνευματική στολή παρά τοΰ Π ατρός καί τοΰ Υΐοΰ καί τοΰ Αγίου Πνεύματος έξυφαίνεται. Μ ακάριοι οΐ καταξιούμενοι φορέσαι τήν στολήν». Έδώ βρίσκουμε τήν ευκαιρία νά τονίσουμε οτι η Έκκλησία δέν είναι ενας ανθρώπινος οργανισμός, δέν είναι μιά κοινωνία καί φιλανθρω πική οργάνωση, αλλά τό Θ εανθρώπινο Σώμα τοΰ Χριστοΰ. Αυτό σημαίνει οτι ύπάρχει έσωτερική πνευμ ατική κοινωνία τών Χ ριστιανών μέ τόν Χ ριστό. Οΐ Χ ριστιανοί δέν είναι μέλη ένός σωματείου, αλλά μέλη τοΰ Σώματος τοΰ Χριστοΰ. Στήν Δύση έχει αναπτυχθη μιά θεωρία οτι αλλο είναι τό μυστικό Σώμα τοΰ Χριστοΰ, τοΰ οποίου μέλη είναι οΐ βαπτισθέντες καί αλλο είναι τό πραγματικό Σώμα τοΰ Χ ριστοΰ, π ο ύ είναι ο ευχαριστιακός αρτος, πού βρίσκεται πάντω στήν Αγία Τράπεζα. Ό μω ς στήν Ορθόδοξη Έκκλησία δέν ύπάρχει μιά τέτοια διάκριση. Τονίζουμε οτι η Έκκλησία είναι τό Σώμα τοΰ Χριστοΰ, τό οποίο είναι ταυτόχρονα τό σώμα πού προσέλαβε από τήν Παναγία, τό θέωσε καί τό ανέστησε, ο ευχαριστιακός α ρτος π ού βρίσκεται πάνω στήν Αγία Τράπεζα, καί οΐ αγιοι πού αποτελοΰν τά μέλη τοΰ Σώματος τοΰ Χριστοΰ. Έ τσ ι καταλαβαίνουμε καλά τήν μεγάλη αξία νά είναι κανείς Χριστιανός, μέλος τοΰ Σώματος τοΰ Χριστοΰ. Μ έ αυτό τό πρίσμα νοιώθουμε τήν μεγάλη δωρεά τοΰ άγίου Βαπτίσματος καί της Θ είας Ευχαριστίας. Μ έ τό αγιο Βάπτισμα τά μέλη μας γίνονται μέλη τοΰ Σώματος τοΰ Χριστοΰ. Αυτό σημαίνει οτι κάθε προσωπική άμαρτία, έχει βαρύνουσα σημασία. Ό Α πόστολος Π αΰλος λέγει οτι, οταν άμαρτάνουμε, άμαρτάνουμε στόν Χριστό τοΰ οποίου μέλη είμαστε. Δέν ανήκουμε στόν έαυτό μας, αλλά στόν Χριστό, πού μας έξαγίασε καί μας προσάρτησε στόν Έ αυτό Του. Ό π ω ς άμαρτία είναι νά καταπατήσουμε τό Σώμα τοΰ Χριστοΰ πού βρίσκεται στό αγιο Ποτήριο, οπως άμαρτία είναι νά άμαρτάνουμε μέ τά μέλη μας, πού είναι μέλη τοΰ Σώματος τοΰ Χριστοΰ. Π ρέπει νά αισθανόμαστε τήν Έκκλησία ως οικία πανηγύρεως, οπου θύεται ο μόσχος ο σιτευτός καί έπ ικ ρα τεΐ πνευματική ευφ ροσύνη. Ή Έκκλησία είναι η πνευματική έλεημοσύνη ολης της ανθρωπότητος, «σύνοδος ουρανοΰ καί γης». (Άπό τό βιβλίο Κατήχηση γιά βάπτιση ενηλίκων, Άθήνα 1998) Ο ΠΟΙΜΗΝ -# 216

19 ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΒΑΡΝΤ... ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΖΟΝΑ Ό κ ο ρ ν φ α ϊ ο ς κ α θ η γ η τ ή ς τ ο ν Χ ά ρ β α ρ ν τ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Κ α β α ρ ν ό ς Υ πή ρξε καθηγητής το υ Π ανεπιστημίου του Χάρβαρντ, φιλόσοφος, ιστορικός καί γνώστης τής θεολογικής γραμματολογίας, γνω στός στό χώρο τής διανόησης άπό τ ά σ υγγράμματα, τίς διαλέξεις καί τίς διδαχές του, στίς Η νω μ έ νες Π ολιτείες, τήν Ε λ λ ά δ α καί άνά τόν κόσμο. Ό λόγος γ ιά τόν Κ ωνσταντίνο Καβαρνό, ό όποιος, οπω ς άναφέρει ό «Ε θνικός Κήρυκας» τής Ν έας Ύόρκης καί μετέδω σε χθές τό Αθηναϊκό Π ρακτορείο Ειδήσεω ν, ά πεβίω σ ε προσφάτω ς σέ ήλικία 93 έτών ώς άπλός καλόγερος στό μοναστήρι του Α γίου Αντωνίου στήν Άριζόνα. Γεννήθηκε στό Βοστόνη στίς 19 Οκτωβρίου του 1918 άπό γο νείς μετανάστες, τόν Π αναγιώτη καί τήν Ειρήνη, μέ καταγω γή άπό τόν Τρύγονα τής Λέσβου, οί όποιοι πήραν τά τρ ία τους π α ι δ ιά τή Φ ραγκούλα, τόν Ιω ά ννη καί τόν Κ ωνσταντίνο καί έπ έ- στρεψαν στό χωριό τους τό Πλωμάρι. Ό Κ ωνσταντίνος τελείωσε έκεί τό Δημοτικό Σχολείο καί στήν συνέχεια ή οικογένεια έπέσ τρεψ ε στή Βοστόνη. Ό φιλομαθής Κ ω νσταντίνος Κ αβαρνός άποφοίτησε μέ άριστα ά π ό τό γυμνάσιο καί στή συνέχεια έγινε δεκτός στό Π ανεπιστήμιο του Χ άρβαρντ. Ξεκίνησε μέ σπουδές σέ Βιολογία, Βοτανολογία, Φυσική, Ανθρωπολογία καί Βιοχημεία καθώ ς ήθελε νά γίνει γιατρός, άλλαξε ομως γνώμη καί σπούδασε Φιλοσοφία. Γνώριζε ά πτα ίσ τω ς τήν 'Ελληνική, τήν Άγγλική, τή Γ αλλική, τήν Ά ρχαία 'Ελληνική καί τή Λατινική γλώσσα. Έ ξέδω σε πάνω άπό 100 βιβλία, ένώ πολλά άλλα π α ρ έμ ειναν άδημοσίευτα. Μέ τήν έργασία του «Ό Βίος του Άτόμου κ α τά τόν Π λάτω να έν σχέσει πρός τόν Χ ριστιανισμό καί τήν νεω τέρα Φ ιλοσοφία» κέρδισε τό 1941 στό Χ άρβαρντ τό βραβείο «Francis Bowen Prize». Μ ετά τή θητεία του στόν Ά μερικανικό Σ τρατό, τό 1945 κέρδισε καί π ά λι τό βραβείο «Francis Bowen Prize» γ ιά τή μελέτη του «Τ ό πρόβλημα του Προορισμου του Άνθρώπου έντός τής Φ ιλοσοφίας του Π λάτωνος». Τό Χ αρβαρντ τόν κατάταξε άνάμεσα στούς δια π ρ επ είς φοιτη τές του, τόν έξέλεξε ώς «Shel- ««4j217 φ- Ο ΠΟΙΜΗΝ

20 don Fellow» καί του έ'δωσε τή δυνατότητα, καλύπτοντας ολα τά έ'ξοδά του, νά ταξιδέψ ει σέ χώ ρες του έξωτερικου, ωστε νά μελετήσει τά διάφ ορα φιλοσοφικά τους συστήματα καί νά γνω ριστεί μέ προσω πικότητες έπιστημόνων. Ταξίδεψ ε σέ Ε λλάδα, Γαλλία, Ά γγλία καί άλλου. Π έρα δώ θε... Στήν 'Ε λλάδα γνώρισε καί συζήτησε τίς σύγχρονες φιλοσοφικές θεω ρίες μέ τόν τότε πρόεδρο τής Ά καδημίας Άθηνών Ιω ά ννη Καλιτσουνάκη, μέ τούς καθηγητές Φιλοσοφίας στό Π ανεπιστήμιο τής Ά θήνας Θ εόδωρο Β αρέα καί Ιω ά ννη Θ εοδω ρακόπουλο καί μέ τούς καθηγητές Φιλοσοφ ία ς στό Π ανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κ ω νσταντίνο Θ εοδωρίδη καί Ιω ά ν νη Τμβριώτη. Έ π ισ τρ έφ ο ντα ς στήν Βοστόνη, άνακηρύχθηκε διδάκτορας του Χ άρβαρντ μέ τή διατριβή «Ή Κ λασσική Θ εωρία τής Σχέσεω ς», μία ιστορική καί κριτική μελέτη γ ιά τή μ ε ταφ υσική του Π λάτωνα, του Ά ριστοτέλη καί του Θωμά του Άκινάτη. Ό καθηγητής Καβαρνός συνδέθηκε μέ στενή γνω ριμ ία καί φ ιλία μέ τόν πρω τοπρεσ βύτερο Ά στέριο Γ εροστέργιο, προϊσ τάμενο τής Κ οινότητας τών Αγίων Κ ωνσταντίνου καί Ε λένης του Κ έιμπριτζ τής Μ ασαχουσέτης, ό όποίος ήταν συμφοιτητής στίς μ ε τα π τυχια κές σπουδές στή Γερμ ανία του σημερινου Ο ίκουμενικου Π ατριάρχη Βαρθολομαίου. Ό ϊδιος έ'- χει συγγράψ ει τόν βίο του καθηγητή καί μοναχου Κ ω νσταντίνου Κ αβαρνου. «Ά γαπουσε κάθε τι τό κλασσικό καί έλληνικό. Έ β ρ ισ κ ε ψυχική γαλήνη καί μεγάλη χα ρ ά δ ια β ά ζοντας κλασσικούς σ υγγραφείς τής άρχαιότητας, άλλά καί τών μ ετα γενέ ΠΟΙΜΗΝ 218

21 στερων χρόνων, οπω ς τόν Μ έγα Βασίλειο, τό Γρηγόριο Νύσσης, τό Μ έγα Φώτιο, τόν Ιω ά ννη Δαμασκηνό καί άλλους. Πρίν ά π ό δεκαετίες μελέτησε καί μετέφρασε στήν άγγλική γλώ σσα καί έξέδω σε σέ δύο τόμους άνθολογία τής Φ ιλοκαλίας τώ ν Ιερ ώ ν Νηπτικώ ν Πατέρων», έπισημαίνει στόν «Έ θνικό Κ ήρυκα», ό π. Άστέριος. Ό άείμνηστος, σύμφω να μέ τόν π. Ά στέριο, είχε προσω πική φ ιλία καί μεγάλη έκτίμηση γ ιά τό μεγάλο λογοτέχνη καί άγιογράφ ο Φώτη Κόντογλου, οπω ς μαρτυρουν οί 92 άνέκδοτες έπιστολές του πρός αύτόν. Πολλά άπό τά έργα του μεταφ ράστηκαν σέ διάφ ορες γλώ σσες (άλβανικά, άραβικά, φιλανδικά, γαλλικά, ιαπωνικά, ρω σικά, σέρβικα). Χωρίς άμοιβή «Δέ ζήτησε π ο τέ κ ά π ο ια άμοιβή γ ιά τίς μεταφράσεις, άλλά ή χαρά του ήταν νά βλέπ ει τά έργα του νά κυκλοφορουν σέ παγκόσμια κλίμακα», έπισημαίνει ό π. Ά στέριος. Κ αί συνεχίζει: «τόν πλήγωσε, ομως, βαθιά ή καταστροφή τής ελληνικής γλώ σσας, κι έλεγε οτι μελλοντικά οί Έ λληνες θά άνανήψουν, θά έκτιμήσουν καί άγαπήσουν τό λαμπρό π α ρελθόν τους καί θά έργασθουν γιά τήν πνευμ ατική τους άνόρθωση». Ό άείμνηστος μοναχός Κ ω νσταντίνος Κ αβαρνός διέθετε πολύ καλή μνήμη, γ ι αύτό θυμόταν λεπτομ έρειες άκόμα καί ά π ό τά μαθήματα πού είχε άκούσει πρίν πολλές δεκαετίες ά π ό τούς καθηγητές του. Ό «νέος άγιος τών Ε λληνικών, άλλά καί τών Άγγλικών Γραμμάτω ν», οπω ς τόν χα ρακτηρίζει ό βιογράφος του, ήταν γνώ στης τής βυζαντινής μουσικής καί έγραψ ε τρείς έργασίες πάνω στό θέμα, ένώ έπί δεκαετίες έψ αλλε «μελλω δικότατα καί κατανυκτικότατα, κατά τό άγιορείτικο υφος». «Ό καθηγητής Κ ω νσταντίνος Κ αβαρνός ζουσε τή μοναχική ζωή μέσα στόν κόσμο καί πρίν άκόμα γίνει μοναχός στό μοναστήρι του Α γίου Ά ντωνίου στήν Ά ριζόνα, γ ι αύτό καί πολλοί τόν άποκαλουσαν κοσμοκαλόγερο», άνέφερε ό π. Άστέριος καί προσέθεσε πώ ς «οταν έπρόκειτο νά γ ρ ά ψ ει κάτι σ π ο υ δαίο ή νά δώ σει κ ά π ο ια διάλεξη, τηρουσε αύστηρή νηστεία γ ιά νά έχει διαυγή νου». (Άπό τήν τοπική έφημερίδα τής Μυτιλήνης Ε μπρός ). m 4j 219 Ο ΠΟΙΜΗΝ

22 MYTILENIAN BROTHERHOOD OF SYDNEY AND NSW LTD 225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193, Australia Προς: Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ.κ. Ιάκωβο Ιερά Μητρόπολις Μυτιλήνης Λέσβου Σεβασμιότατε κ.κ. Ιάκωβε, «Επίτιμο Μέλος» Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και τω ν Μελών του Συλλόγου μας, επί τη ευκαιρία της 98ης επετείου του εορτασμού της απελευθέρωσης της όμορφης Λέσβου μας, λαμβάνουνε την τιμή να σας αναγγείλουμε, πως μετά από ομοφώνου αποφάσεως ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου της αδελφότητας μας, σας κάνουμε Επίτιμο Μέλος της Μυτιληνιακής Αδελφότητας του Σύδνεϋ και ΝΝΟ. Η Μυτιληνιακή Αδελφότητα του Σύδνεϋ και ΝΝΟ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο με δραστηριότητες που προάγουν την παρουσία και τη σημασία της αγαπημένης ιδιαίτερης πατρίδας μας Λέσβο, στην πολιτεία αυτή της Αυστραλίας και ενισχύουν περαιτέρω τις σχέσεις με τις εδώ Αυστραλιανές Αρχές και Κοινότητες. Η προσφορά και η συμβολή σας στην πρόοδο της αδελφότητας μας τα περασμένα και σύγχρονα χρόνια είναι ανεκτίμητη και για αυτό είμαστε πραγματικά υπερήφανοι. Είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή να σας έχουμε στο πλευρό μας σαν υπέροχο σύμβουλο και υποστηρικτή και πιστεύουμε πως η απόφασή μας θα οσει ιδιαίτερη χαρά σε όλα τα μέλη του συλλόγου μας. Να είστε σίγουρος oq κι εμείς θα φανούμε άξιοι πρέσβεις της γενέτειρας πατρίδας μας. Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, σεβασμό και εκτίμηση, Σταύρος Κρητικός Πρόεδρος Τηλ. (+61 2 ) Kin. (+61 ) kritikos(s)optusnet.com.au, Βασίλειος Μπεμπεδέλης Γραμματέας Τηλ. ( ) Kin. (+61 ) * 220

23 πρωτον τ η ν Bflcrneiaw το ν eeov Τό λίγο καί τό πολύ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΠΟΝΙΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Τοΰ συνεργάτου μας Π.Μ. ΣΩΤΗΡΧΟΥ Λίγο-πολύ δλοι ξέρουμε αύτήν τήν καδημερινή έκφραση. Τό λίγο η πολύ, πού τό χρησιμοποιοΰμε συχνά. Καί είναι γνωστή ή πρακτική, οτι οποιος παίρνει κάτι τό δεωρεΐ λίγο καί οποιος δίνει κάτι τό δεωρεΐ πάντοτε πολύ, άφοΰ τό κριτήριον καί στίς δύο περιπτώσεις είναι τό συμφέρον. Έ τσι πολλοί άποκτοΰν τό δανάσιμον πάδος τής πλεονεξίας, ένω οι άληδινά πιστοί άνδρωποι δίνουν πάντοτε τό πολύ στούς άλλους καί προτιμοΰν τό λίγο γιά τόν έαυτό τους. Γιατί ξέρουν οτι τό πολύ, τό παραπανιστό, είναι μιά φυλακή άνήλιαγη, πού ρίχνει τήν ζωή στά σκοτάδια. Μιλοΰμε γιά τά υλικά καί τά γήϊνα πράγματα. Γιατί στά πνευματικά ό κανόνας άντιστρέφεται. Τό πολύ γίνεται λίγο καί τό λίγο γίνεται πολύ. Ό κόσμος δέν πλάστηκε άδικος άπό τόν Θεό, άλλά εγινε άδικος άπό τούς άνδρώπους, άπό τούς πλεονέκτες άνδρώπους. Αύτό μοΰ τό δίδαξε ό Γέροντας Σίμων, σέ μιά συνάντησή μας στό Μοναστήρι του, λίγο εξω άπό τήν Άδήνα. Ή ταν τήν ίδια μέρα, πού πρωτοσυνάντησα τόν άλλον οσιο Γέροντα π. Πορφύριον, πρίν άπό πολλά -πολλά χρόνια. Ή πληγή τής πλεονεξίας, μοΰ είπε ό μακαριστός πλέον π. Σίμων, άρχίζει μέ τά χρήματα καί τά υλικά πράγματα, οταν ό άνδρωπος άρχίζει νά δέλη, νά δέλη καί νά μήν χορταίνη οσα καί άν άποκτήση. Πάντοτε δέλει περισσότερα καί άς μή τά χρειάζεται. Άντίδετα ό πιστός άνδρωπος συγκρατεΐ τόν έαυτόν του στά άπαραίτητα. Είναι τόσον φοβερόν άμάρτημα ό πλοΰτος; τόν ρώτησα. Καί ό Άβραάμ καί ό Μέγας Αντώνιος καί πολλοί άλλοι υπήρξαν πλούσιοι, άλλά σώδηκαν. Άλλο είναι ό πλοΰτος καί άλλο ή πλεονεξία, μοΰ άποκρίδηκε. Μπορεΐς νά είσαι πλούσιος καί νά ζής χριστιανικά, χρησιμοποιώντας τόν πλοΰτο μέ δικαιοσύνη καί μέ ελεος. Ή πλεονεξία, πού ό λαός τήν ονομάζει καί άδηφαγία, γιατί τρώγει τούς άνδρώπους, είναι δαιμονική άρρώστια, γιατί ό πλεονέκτης δέν χορταίνει ποτέ. Πάντοτε ζητεί περισσότερα, χωρίς νά ξέρη τί δά τά κάνη. Ά ς δυμηδοΰμε τήν παραβολήν τοΰ Άφρονος Πλουσίου καί δά καταλάβουμε τό νόημα τής πλεονεξίας σέ αύτόν τόν κόσμο. Γι αύτό καί ό Απόστολος Παΰλος συμβουλεύει τόν μαδητήν του Τιμόδεον καί ολους μας νά άρκεΐται στά χρειώδη, λέγοντας: «Έ χοντας δέ διατροφάς καί σκε Ο ΠΟΙΜΗΝ

24 πάσματα, τούτοις άρκεσθησόμεθα» (Α ' Τιμ. σ τ'8). Δηλαδή, αν εχουμε τά άπαραίτητα σέ διατροφές καί κατοικία, νά άρκεσθουμε σέ αύτά. Καί προσθέτει άμέσως στούς έπόμενους στίχους τά περί πλούτου καί πλεονεξίας, πού άπομακρύνει τόν ανθρωπο άπό τόν Θεόν. Καί πώς μπορεΐ ό πιστός νά εχη αύτήν τήν βεβαιότητα της πίστεως; Στηριζόμενος στόν λόγο του Θεου, μου άπάντησε. Στό Εύαγγέλιον είναι καθαρά καί μέ σαφήνεια ό λόγος αύτός. Καί νά θυμασαι πάντοτε οτι τό λίγο καί τό πολύ στά πνευματικά είναι τό άντίθετον άπό οτι είναι στά υλικά πράγματα. Μήπως μπορεΐτε νά τό άναλύσετε περισσότερον, παρακαλώ; Είναι άπλό, είπε. Τό λίγο γίνεται πολύ, οταν είναι άληθινό καί τό πολύ γίνεται λίγο, αν είναι αψυχο, αν δέν μετέχη σ αύτό η ψυχή μας. Νά σου φέρω ένα παράδειγμα. Στήν πίστη, στήν άγάπη, στήν ταπεινοφροσύνη δέν υπάρχει λίγο. Λόγου χάριν, ό ληστής, πού σώθηκε πάνω τόν σταυρό, τήν τελευταία στιγμή προσευχήθηκε, μόνο μιά φορά, άλλά μέ ολη του τήν καρδιά, δέν ήταν λίγο. Άλλοι μουρμουρίζουν προσευχές ολη τήν ημέρα, χωρίς νά τίς σκέφτονται ούτε οί ίδιοι, γιατί είναι «Σύ δέ, ώ ανθρωπε του Θεου, «προσευχές τών χειλέων», οπως ελεγε ταυτα φευγε» (Α ' Τιμ. σ τ' 11) καί τό καί ό Γέροντάς μου καί μας συμβούλευε νά προσευχόματε μέ τήν καρδιά ταυτα, πού λέγει είναι η πλεονεξία καί οί πειρασμοί, πού προκαλεΐ καί όδη- μας καί νά νοιώθουμε οσα λέμε. γουν «εις ολεθρον καί άπώλειαν». Τό λίγο καί τό πολύ στήν προσευχή τό καταλαβαίνω, άλλά μέ τήν Διότι η πλεονεξία είναι μιά μαύρη λίμνη, καί δποιος πέση μέσα της πνίγεται. Καί ό Απόστολος συνεχίζει: πνευματικά άγωνίσματα, τί γίνεται; άγάπη καί τήν ταπείνωση καί τά αλλα «Δίωκε δέ δικαιοσύνην, εύσέβειαν, πί- Τό ίδιο γίνεται σέ ολα τά πνευματικά παλαίσματα, συνέχισε ό Γέ στιν, άγάπην, υπομονήν, πραότητα. Άγωνίζου τόν καλόν άγώνα της πί- ροντας. Γιατί τά πνευματικά εχουν στεως...» (Α ' Τιμ. σ τ' 11,12). Τό πολύ άρχή, άλλά δέν εχουν τέλος. Τό παράδειγμα τό δίνει ό ίδιος ό Χριστός, πού στά υλικά πράγματα είναι άμαρτία, διότι, οπως έξηγεΐ ό ίδιος Απόστολος μας άγάπησε μέχρι θανάτου καί συνεχίζει νά μας άγαπα τόσον πολύ, ώστε σέ αλλη έπιστολή του: «Παν δέ ο ούκ έκ πίστεως, άμαρτία έστίν» (Ρωμ. ια' νά θυσιάζεται σέ κάθε Θ. Λειτουργία 23). Δηλαδή, κάθε τι, πού δέν γίνεται σέ μυριάδες ναούς, πού ταπεινώθηκε μέ βεβαιότητα πίστεως, οτι είναι σω- οσον κανείς καί συνεχίζει νά ταπεινώνεται καί σήμερα μέ τήν άπιστία στόν καί άνένοχον, τότε είναι άμαρτία. καί -----Ο ΠΟΙΜΗΝ -# 222

25 τίς κακουργίες έκατομμυρίων άνδρώπων καί προσεύχονταν μέ δάκρυα πρός τόν Θεόν Πατέρα γιά ολους μας καί πάντοτε μεσιτεύει ώς ό κορυφαίος μεσίτης καί Αρχιερέας γιά τήν σωτηρία μας. Τί άλλο νά σοΰ πω γιά τά πνευματικά; Ό Γέροντας εσκυψε κατανυγμένος τό κεφάλι του, σταυροκοπήδηκε ψελλίζοντας μιά σύντομη εύχή καί υστερα είπε: Στά πνευματικά οσα καί νά κάνης είναι πάντοτε λίγο. Τό πολύ άνήκει μόνον στόν Θεόν. «Ούδείς άγαδός εΐ μή εις ό Θεός» (Ματδ. ιδ ' 17), είπεν ό Θεάνδρωπος. Ά ρα, οσα καί νά κάνουμε στά πνευματικά δέν είμαστε άγαδοί, άλλά πονηροί καί άκολουδοΰμε, λίγο η πολύ, τήν λογική τοΰ κόσμου τούτου. Γι αύτό καί πρέπει νά ζητοΰμε άπό τόν Θεόν άφεσιν άμαρτιων. Συμπερασματικά δά λέγαμε οτι τό πολύ καί τό λίγο εχει έφαρμογή μόνον στά υλικά πράγματα. Στά πνευματικά είμαστε ολοι στό λίγο. Είμαστε χρεώστες. Ά ν δέλουμε νά είμαστε ειλικρινείς, φίλτατε, καί στά υλικά πράγματα, δέν είμαστε άντικειμενικοί, είπε ό π. Σίμων. Θά εχετε άκούσει άσφαλως γιά τό ποτήρι, πού εχει νερό μέχρι τήν μέση. Ό αισιόδοξος, ό καλοπροαίρετος τό βλέπει ώς μισογεμάτο, ένω ό άπαισιόδοξος, ό πλεονέκτης τό βλέπει ώς μισοάδειο. Θέλει καί άλλο νερό. Νομίζει οτι άδικεΐται, οτι χάνει. Ό Απόστολος Παΰλος ομως μας λέγει, οτι: «Έ στι δέ πορισμός μέγας ή εύσέβεια μετά αύταρκείας» (Α ' Τιμ. στ' 6). Δηλαδή, ή εύσέβεια πρός τόν Θεόν, πού σημαίνει ύπακοή στό δέλημά του, οταν συνοδεύεται μέ ολιγάρκειαν οχι άπό αισχροκερδή πλεονεξία είναι πηγή μεγάλου πλουτισμοΰ. Συμπέρασμα δεύτερον, γιά νά χρησιμοποιήσω τήν δική σου εκφραση, παραπονιόμαστε καί γκρινιάζουμε καί γιά τά υλικά πράγματα καί γινόμαστε πλεονέκτες, γιατί δέν πιστεύουμε στόν Θεόν καί τήν μεγάλη πρόνοιά του γιά μας καί γνωρίζει τίς άνάγκες μας, πρίν τόν παρακαλέσουμε γι αύτές, οπως λέγει τό Εύαγγέλιον: «Οίδε γάρ ό πατήρ υμων ων χρείαν εχετε πρό τοΰ αιτήσαι υμας» (Ματδ. σ τ' 8). Γι αύτό μας δίνει καί τήν λύση τοΰ προβλήματος λέγοντας: «Ζητείτε δέ πρωτον τήν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ καί τήν δικαιοσύνην αύτοΰ, καί ταΰτα πάντα προστεδήσεται υμΐν» (Ματδ. σ τ' 33). Δηλαδή, νά ζητοΰμε πρωτον τά πνευματικά άγαδά τής βασιλείας τοΰ Θεοΰ καί τήν άπόκτηση των άρετων καί ολα τά άπαραίτητα γήϊνα άγαδά δά σας δοδοΰν μαζί μέ τά πνευματικά. Μέ άλλα λόγια, χρειαζόμαστε αύτό, πού ελεγε καί ό μεγάλος Άγιος Κοσμας ό Αιτωλός: «Ψυχή καί Χριστός σας χρειάζεται. Κι αύτά τά δυό κανείς δέν μπορεΐ νά σας τά πάρη άν έσεΐς δέν τά δώσετε». Πιστεύουμε στόν Χριστόν καί ό Χριστός δά προμάχεται γιά μας, οπως λέγει καί ό Άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης. Γιατί οταν καλεΐς τόν Χριστόν νά σέ βοηδήση καί νά σέ προστατέψη, ερχεται άμέσως κοντά σου, μπαίνει μπροστά καί σέ σώζει... Είπε καί άλλα ό μακαριστός, πλέον, Γέροντας Σίμων, άλλά σέ αύτά δά άναφερδοΰμε μιάν άλλη φορά. Σήμερα δά μείνουμε στό λίγο καί τό πολύ, οπως μας τό έξήγησε καί μακάρι νά έφαρμόσουμε τά σοφά του λόγια. Πάτερ Σίμων, τήν εύχή σου νά εχουμε. -mb4j 223 Ο ΠΟΙΜΗΝ

26 Ο ΗΛ1ΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΕΙ. ΤΟΝ ΑρΧΙβΠίΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΚαΤΟΧΗΣ Λ α μ α σ κ Η Ν ο π α π α Ν Λ ρ θ ο γ ( )* Του Αθανασίου Ί. Καλαμάτα, Δρ. θ. Σεβασμιώτατε - Κυρίες καί Κύριοι Άποτελεΐ σύνηθες πιά γεγονός οί πανηγυρικοί λόγοι σέ έθνικές καί θρησκευτικές έπετείους νά έκφωνοϋνται κυρίως άπό έκπαιδευτικούς. Δέν θά ήταν υπερβολή νά ύποστηριχθεΐ, οτι τίς περισσότερες φορές σ αύτούς, άναπαράγονται τά συνήθη ιστορικά στερεότυπα, πού πολλές φορές άγγίζουν άκόμη καί τή σφαίρα τού μύθου. Ωστόσο, οσο κι αν αύτό σήμερα μοιάζει παράδοξο, οφείλουμε άπέναντι στή μακρόσυρτη ιστορία τού Γένους μας νά είμαστε ειλικρινείς καί τίμιοι. Καί αύτό, διότι ή σημερινή μέρα τής τιμής μας πρός τούς ηρωες τής Ε π ο ποιίας τού 1940 καί τής μετέπειτα Γερμανικής Κατοχής, οφείλει νά περνά μέσα άπό τό κανάλι τής ιστορικής αύτογνωσίας. Είναι γεγονός άδιαμφισβήτητο, οτι «χωρίς τήν Ιστορία, ό χρόνος θά ήταν αχρωμος, άνοργάνωτος, οπως είναι στήν πραγματικότητα, καί τά γεγονότα προβαλλόμενα μέσα στήν άοριστία τού χρόνου θά ήταν άσαφή καί άκατάληπτα, ή άλληλουχία τους άνυποψίαστη καί ή ροή τους μυστηριώδης πορεία ειμαρμένης». Άλλωστε, δέν πρέπει νά ξεχνάμε οτι ή σχέση μας μέ τό παρελθόν, «δέν θά είχε κανένα δεσμό καί ή θέση μας μέσα στόν κόσμο θά ήταν τυχαία καί μοιραία»1. * Π ανηγυρικός λόγος πού έκφωνήθηκε στόν Μ ητροπολιτικό Ν αό τού Αγίου Α θανασίου Μ υτιλήνης κατά τήν ήμέρα τής Ε θνικ ή ς Ε π ετείο υ τή ς 28ης Ο κτωβρίου 1940, ένώπιον Εκκλησιαστικών, Πολιτικών καί Στρατιωτικών Άρχών καί πολλών έκκλησιαζομένων τής Μ υ τιλήνης. 1. Α. Β α κ α λ ό π ο υ λος, Ό χα ρ α κ τή ρ α ς τώ ν Ε λλήνω ν. Ά νιχνεύ ο ντα ς τή ν έθνική μας τα υ τό τη τα, Θ εσσαλονίκη 1983, O ΠΟΙΜΗΝ -φ 224

27 Έ χοντα ς ως άγκωνάρι τήν παραπάνω Ιστορική θεώρηση, άπό τήν πλευρά του έκκλησιαστικου ίστορικου θά ήθελα σήμερα νά καταθέσω στήν άγάπη σας μερικές σκέψεις, γιά μιά προσωπικότητα πού στά χρόνια της πρόσφατης Ιστορίας μας, στά χρόνια της Κατοχης ( ), μέ τήν έθνική καί έκκλησιαστική του δράση, ταυτόχρονα ομως, καί μέ τόν άνυπότακτο χαρακτηρα του, πρωτοστάτησε στή διατήρηση της έλληνικης υπερηφανείας εναντι τών Γερμανών κατακτητών. Όμιλώ γιά τόν Αρχιεπίσκοπο Άθηνών καί πάσης Ε λλάδος Δαμασκηνό, τόν Αρχιεπίσκοπο της Κατοχης, κορυφαία έκκλησιαστική καί πολιτική προσωπικότητα της Νεότερης Ισ το ρίας μας. Μιά σύντομη Ιστορική σκιαγράφηση της έθνικης καί έκκλησιαστικης δράσης του θά κάνω, οπως αύτή βγαίνει μέσα άπό τή βιο- / / ν > / c γραφία που εγραψε γι αυτόν, ό γνωστός σ ολους μας Μυτιληνιός πεζογράφος Ήλίας Βενέζης, στό βιβλίο του Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός. Οί χρόνοι τής δουλείας2. Ό Δαμασκηνός, γράφει ό Βενέζης, υπηρξε μορφή «δωρική, πανύψηλη, σάν τά δένδρα τών δασών του τόπου μας». Γεννημένος στή Δορβιτσά Ναυπακτίας τό 1891, εφερνε «μέσα του τό γερό κύτταρο της ράτσας». Ερχόταν «ά π τή βουνίσια, τήν άπλή τή σχεδόν πατριαρχική ζωή τών βοσκών καί τών λατόμων της ορεινης Ελλάδας». Ερχόταν «ά π τά στρώματα του λαου μας, άπ τήν έλληνική περιοχή οπου ό νόμος είναι η φτώχεια, καί η στέρηση καί η καρτερία». Στέρεες βάσεις οί παραπάνω άξίες, εγιναν τό έφαλτήριο γιά τή μετέπειτα δράση του Δαμασκηνου, δράση στίς πιό «δύσκολες ώρες, άπέναντι σ ολους, έχθρούς καί συμμάχους». Αύτές θά τόν έμπνεύσουν, γράφει ό Βενέζης, στούς χρόνους της δουλείας «γιά νά μήν παραλείπει τίποτα» ά π ο,τι νόμιζε ως χρέος του. Στά δύσκολα χρόνια της Κατοχης, ασκησε τό λειτούργημά του «υπό φοβερά δύσκολες καί λεπτές συνθηκες». Μέ σπάνια πολιτική, διπλωματική καί έκκλησιαστική εύστροφία, εθετε στήν κορυφή τών έπιδιώξεών του, «τήν 2. Εκδ. Ε στία, Ά δήνα Ή βιογραφία αύτή γραμμένη μέ τόν τρόπο του ίστορικου, βασίστηκε σέ αγνωστα μέχρι τότε τεκμήρια άπό τό προσωπικό άρχειο του Ά ρχιεπισκόπου καί άφορα τήν άρχιεπισκοπική θητεία του στά χρόνια της Κ ατοχης ( ). Ό Βενέζης σχεδίαζε νά γράψει καί δεύτερο τόμο, ό όποιος θά άναφερόταν στήν περίοδο οπου ό Ά ρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός ήταν Ά ντιβασιλέας ( ), άλλά ό στόχος του αύτός δέν πραγματοποιήθηκε. Ε κ τό ς άπό τή βιογραφία αύτή του Βενέζη, σημαντικές είναι καί οί μελέτες τών Δ. Κουκουνα, Ό Ά ρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, εκδ. Μ έτρον, Ά δήνα 1991, μέ σημαντικά ντοκουμέντα της περιόδου της Κατοχης, καί Γ. Κ αραγιάννη, Ή Εκκλησία άπό τήν Κατοχή στόν Ε μφ ύλιο, εκδ. Προσκήνιο, Ά θήνα Τόν Δαμασκηνό άπό κοντά γνώρισε καί συνεργάστηκε μαζί του καί ό Γ. Σεφέρης, ό όποιος τόν θεωρουσε βαθιά δημοκρατική προσωπικότητα, κοντά στίς ιδέες του Βενιζέλου, μακριά άπό φανατισμούς καί άκρότητες. Είχε μιά «στερεή φρονιμάδα χωρικου, τουτο τουλάχιστο, δύναμη», γράφει. Βλ. Μ έρες Δ ' , εκδ. Ίκαρος, Ά θήνα 1977, Πρβλ. Ρ. Μ πήτον, Γιώργος Σεφέρης. Π εριμένοντάς τον. m 4j 225 Ο ΠΟΙΜΗΝ

M H N ia io β Κ Κ Λ Η Ιλ < Π Ί Κ ϋ Ι ϋ Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο. *------------- e * s -------------

M H N ia io β Κ Κ Λ Η Ιλ < Π Ί Κ ϋ Ι ϋ Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο. *------------- e * s ------------- M H N ia io β Κ Κ Λ Η Ιλ < Π Ί Κ ϋ Ι ϋ Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο 0 I F O i M t t M *------------- e * s ------------- 6ΚΛΙΑ6ΤλΙ Me ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY C6B. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ Μ ΥΤI \ Η Ν Η C κ ογ ι \ κ ω r ο γ I Α,Ρ ΥΤΗ C :

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΑΡ.415-416 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ευαγγέλιο: Μάρκ. Α,1-8 Απόστολος: Β Τιμ. Δ,5-8 4 Ιανουαρίου 2015 «Εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμω και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Το πρώτον Αποστολικόν κήρυγμα εις την Πάφον Πράξ. ιγ, 6-12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΑΡ.423-424 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Απόστολος: Β Κορ. α 21-β

Διαβάστε περισσότερα

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας:

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Ο γέροντας Σωφρόνιος, αριστερά νέος στο Άγιον Όρος, και δεξιά στην Αγγλία. Εξωτερικά αγιογραφημένο κτίριο στη Μονή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 123

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 123 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 123 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ, ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Υπό ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΤΙΝΟΗΣ (Εφησυχάζοντος Μητροπολίτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 147

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 147 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 147 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 / IANOYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ISSN 1450-2240 Μιλάει ο Θεός /Bρήκα σήμερα;/ ΣΕΛ. 4 το /Χάρη και Πως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 159

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 159 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 159 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IOYNΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 146

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IOYNΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 146 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IOYNΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 146 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 122

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 122 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 122 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγή. Ευάρεστοι στον Κύριο. Ανθρώπινα πάθη. Κατάκριση. Ιεροκατηγορία. Νηστεία. Ελεημοσύνη. Μετάνοια. Προσευχή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγή. Ευάρεστοι στον Κύριο. Ανθρώπινα πάθη. Κατάκριση. Ιεροκατηγορία. Νηστεία. Ελεημοσύνη. Μετάνοια. Προσευχή. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Ευάρεστοι στον Κύριο Ανθρώπινα πάθη Κατάκριση Ιεροκατηγορία Νηστεία Ελεημοσύνη Μετάνοια Προσευχή Θεία Κοινωνία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συν Θεώ η προσπάθεια μας συνεχίζεται με ένα ακόμη τεύχος της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. «Αγαπάτε αλλήλους» Η Σταύρωση του Χριστού (1548). Μετέωρα, Μονή Βαρλαάμ, καθολικό.

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. «Αγαπάτε αλλήλους» Η Σταύρωση του Χριστού (1548). Μετέωρα, Μονή Βαρλαάμ, καθολικό. 25-phoni_teliko2:Layout 1 19/12/2012 2:07 ìì Page 1 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αριθμός Φύλλου 25 Τρίμηνη Έκδοση της Ένωσης Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου ISSN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 12 - Κυριακή 13 Απριλίου 2014. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 12 - Κυριακή 13 Απριλίου 2014. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 12 - Κυριακή 13 Απριλίου 2014 Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α...από τις συνταγές της γιαγιάς Με αγνά υλικά Χωρίς συντηρητικά και χημικά πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ. Αγίου Ισαακ Του Τ. Σύρου. Από Την Ασκητική ΕμπειρίαΤου

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ. Αγίου Ισαακ Του Τ. Σύρου. Από Την Ασκητική ΕμπειρίαΤου ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Από Την Ασκητική ΕμπειρίαΤου Αγίου Ισαακ Του Τ Σύρου 1 2 Ερμηνευτική απόδοση επιμέλεια Κωνσταντίνου Χρ. Καρακόλη, Δρος Θεολογίας, Φιλολόγου Εκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» Σπαρτάκου 6, Συκιές Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου

Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου Μετάφραση Πέτρου Μπότση Copyright: Εκδόσεις Ζέφυρος http://www.magnet.gr/zefyros Τίτλος πρωτοτύπου: The river of fire, 1980 Μετάφραση από τα αγγλικά: Πέτρος Μπότσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια δημιουργικού, εξώφυλλο - οπισθόφυλλο και σελιδοποίηση: Αγλαΐα Γαργανίδου

Επιμέλεια δημιουργικού, εξώφυλλο - οπισθόφυλλο και σελιδοποίηση: Αγλαΐα Γαργανίδου 2 3 Hλεκτρονική έκδοση: Iστοσελίδα Euxh.gr Επιμέλεια δημιουργικού, εξώφυλλο - οπισθόφυλλο και σελιδοποίηση: Αγλαΐα Γαργανίδου 4 Θεόδωρος Ι. Ρηγινιώτης Σημειώσεις για το Ισλάμ Φωτογραφίες εξωφύλλου: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρός Ευεργετινός Μεταφρασμένος στη Δημοτική ΚΟΖΑΝΗ Μάρτιος 2006

Μικρός Ευεργετινός Μεταφρασμένος στη Δημοτική ΚΟΖΑΝΗ Μάρτιος 2006 Μικρός Ευεργετινός Μεταφρασμένος στη Δημοτική ΚΟΖΑΝΗ Μάρτιος 2006 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κανείς ποτέ δεν πρέπει ν απελπίζεται... 5 Του αββά Μάρκου...5 Του αββά Ησαΐα...5 Του αγίου Εφραίμ...6 Από το βίο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΑΝΑ ΜΕΡΚΒΙΛΑΤΖΕ ΑΘΗΝΑ 2013

Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΑΝΑ ΜΕΡΚΒΙΛΑΤΖΕ ΑΘΗΝΑ 2013 Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΛΧΑΖΙ ΤΖΙΝΟΡΙΑ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ». (1929-1995) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών

Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Αντώνιος Γ. Γαλίτης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γεώργιος Αντ. Γαλίτης Εισαγωγή Σχόλια Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ιγνάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI AΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 156

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI AΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 156 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI AΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 156 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας:

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Μετά το «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ» (Α), επιλογή αποφθεγμάτων υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου, από άλλα πολύ αξιόλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 133

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 133 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 133 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη λέ

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος

Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος Αρχιµ. π. Βασίλειος Γοντικάκης Σεβασµιώτατοι, αγαπητοί αδελφοί Το θέµα της αποψινής οµιλίας είναι «Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη o Αγιος» και ανατέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 77ο

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 77ο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 77ο Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 5 7 8 9 11 13 15 16 18 19 20 21 23 25 Mήνυμα Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα: (22620) - 29304 & 25102 & 29845. ὧρες λειτουργίας: 5 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 140

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 140 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 140 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα