πευτικό δίκτυο που έδινε σωστές πληροφορίες στη Μεραρχία για τις κινήσεις του αντιπάλου και για τις δυ νάμεις που διέθεταν. Αυτός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πευτικό δίκτυο που έδινε σωστές πληροφορίες στη Μεραρχία για τις κινήσεις του αντιπάλου και για τις δυ νάμεις που διέθεταν. Αυτός"

Transcript

1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 10 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΠΟΣ Ο π ω ς το είδε και το α ν έ π τ υ ξ α στην ομι λία του για τον ε ο ρ τ α σ μ ό της 28ης Οκτω βρίου στο Καλπάκι ο ιστορικός ε ρ ε υ ν η τ ή ς κ. Π α ν α γ ι ώ τ η ς Τζιόβας. "Η σημερινή μέρα αποτε λεί έναν αλησμόνητο σταθμό για την Ηπειρο, ένα καθαρά Ηπειρωτικό έπος, πον υλο ποιήθηκε στον ιερό χώρο του Καλπακίου από τα τότε στρατευμένα παιδιά της Ελ λάδας. Το ΟΧΙ του Ελληνικού λαού και της τότε πολιτικής του ηγεσίας βρήκε την δικαί ωση του σ' αυτόν εδώ το χώ ρο που σήμερα με την παρου σία μας τιμούμε. Νομίζω ωστόσο σκόπιμο, πριν αρχί σω την ομιλία μου, να δηλώ σω ότι για την Ηπειρωτική εποποιία έχει ξοδευτεί πολύ μελάνι, χωρίς όμως να δίνε ται, κατά την ταπεινή μου γνώμη και η αντικειμενική εξιστόρηση των ανεπανάλη πτων εκείνων γεγονότων. Με άλλα λόγια, εκτός από ελάχι στες εξαιρέσεις, δεν δίνεται ο αγώνας του Ηπειρωτικού λαοΰ και η συμβολή του στη νίκη, αλλά ούτε και η απο φασιστική στάση που τήρη σε ο τότε υπεύθυνος διοικη τής της Ηπειρωτικής Μεραρ χίας με το επιτελείο του. Ετσι χωρίς να θέλω να σας κουράσω θα επιχειρήσω μια αντικειμενική περιγραφή του έπους του 40 μέσα στα στενά χρονικά όρια της ομι λίας μου. Η γενική κατάστα- ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Τις τελευταίες ήμερες επισκέφτηκαν το χωριό μας οι ενδιαφερόμενοι για την ίδρυση ελεγχόμε νης κυνηγετικής ζώνης. Ευζητήσανε με τον πρό εδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου σε γε νικές γραμμές πως θα λειτουργήσει, οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν με την υπογραφή του τελι κού συμφωνητικού. Για να φτάσουμε στο σημείο αυτό πρέπει να ξέρουμε πόσοι ιδιώτες έχουν χ ω ράφια στην περιοχή και πόσα στρέμματα ο καθέ νας. Η εταιρεία προτείνει 2 τρόπους συμμετοχής, ετην κοινότητα και στους ιδιώτες. Η μία είναι να μπούμε σαν μέτοχοι και η άλλη να ενοικιάσει η εταιρεία τα χωράφια. Διευκρινίζουμε ότι όποια από τις δύο προτάσεις εφαρμοστεί οι ιδιώτες θα μπορούν να καλλιεργούν τα κτήματα τους όσοι τα καλλιεργούν. Οσοι δεν καλλιεργούν και ενοικιά ζουν σε άλλους μπορούν να συνεχίσουν να τα ενοικιάζουν όπως και τώρα και να εισπράττουν και αυτό το ενοίκιο. παρακαλούμε να έρθετε όσο γίνεται γληγορό τερα σε επαφή με την κοινότητα. 0 γραμματέας βρίσκεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διάθεση σας στο τηλ το FAX της κοινότητας είναι Επίσης για άλλες διευκρινήσεις μπορείτε να συνενοηθείτε τηλε φωνικώς με τους κ.κ. Οικονόμου Αθανάσιο στα τηλ και Κούτα Χρήστο Μέγαρα και Μούκα Βασίλειο Ιωάννινα. ση στην Ηπειρο, από τις αρ χές του Απρίλη του 1939 κρίνονταν πολύ κρίσιμη λό γω της κατάληψης της γειτο νικής Αλβανίας από τους Ιτα λούς. Το γεγονός αυτό ανά γκασε την τότε κυβέρνηση να ενισχύσει την 8η Μεραρ χία της Ηπείρου, η οποία κά λυπτε την Ελληνοαλβανική μεθόριο, από το βουνό Γράμμος μέχρι το Ιόνιο πέ λαγος. Αλλά αυτή η ενίσχυση του κράτους δεν κάλυπτε ού τε βασικές ανάγκες και αυτό αποδείχτηκε όταν ολοκλη ρώθηκε, ευτυχώς με επιτυ χία, η επιστράτευση της Με ραρχίας. Ετσι οι δυνάμεις της προκάλυφης ήταν ασή μαντες και δημιουργούσαν μια αραχνοΰφαντη γραμμή υποτυπώδους άμυνας χωρίς καμία σε βάθος εφεδρεία. Αντίθετα στον τομέα της κα τασκοπίας τα πράγματα ήταν ασύγκριτα καλύτερα γιατί υπήρχε, χάρη στην πρωτο βουλία του τότε δασκάλου του ακριτικού χωριού Μολυβδοσκέπαστο, Σταύρου Γκατσόηουλου, τέλειο κατασκο πευτικό δίκτυο που έδινε σωστές πληροφορίες στη Μεραρχία για τις κινήσεις του αντιπάλου και για τις δυ νάμεις που διέθεταν. Αυτός ο άγνωστος στους πολλούς δάσκαλος και αργότερα συγ γραφέας έκοψε τις τηλεφω νικές γραμμές των Ιταλών τις πρωινές ώρες της 28ης του Οκτώβρη του 40, με κίνδυνο της ζωής του με αποτέλεσμα να επιβραδύνει την προέλα ση της. Η 8η Μεραρχία στη ριζόμενη στις σωστές πλη ροφορίες των πρακτόρων της οργάνωσε αθόρυβα την άμυνα της και αβοήθητη αηό το κράτος προχώρησε στην κατασκευή οχυρωματικών έργων στην κύρια γραμμή της αντίστασης ΕΛΑΙΑ - ΚΑΛ ΠΑΚΙ, στα οποία οι φτωχοί αγρότες της Ηπείρου πρό σφεραν αμισθί την εργασία τους για 4-5 μέρες το μήνα. Σημαντική ήταν ακόμη η εθελοντική προσφορά των γυναικών της Πίνδου, της τό τε γενικής διοίκησης της Ηπείρου, που με πίστωση από το τότε υπουργείο της συγκοινωνίας κατασκεύασε τεχνικά έργα στον ποταμό Καλαμά που βοήθησαν αποτελεσματικά αργότερα τον αγώνα της Με ραρχίας, του τότε Δημάρχου των Ιωαννίνων πον διέθεσε τα αυτοκίνητα τον Δήμου για την μεταφορά των απαραίτη των υλικών. Ακόμη σημαντι κά βοήθησαν τον αγώνα της Μεραρχίας οι Υπηρεσιακές διευθύνσεις αυτοκινήτων Ιω αννίνων που διέθεταν τα φορτηγά τους αυτοκίνητα για την μεταφορά των υλι κών. Τέλος ο διευθυντής της εταιρείας Μπούστ που εκτέ λεσε έργα στη Λαψίστα Αντωνόπουλος Νικόλαος έδινε τα αυτοκίνητα της εται ρείας για τις ανάγκες του οδι κού δικτύου. Και ο Ελληνι κός Ερυθρός Σταυρός κατά τη διάρκεια του ένδοξου εκείνου αγώνα διέθεσε το αν θρώπινο δυναμικό και το πο λύτιμο υλικό του στην υπηρε- σία της πατρίδας. Από τους πρώτους μήνες του 1940 το επιτελείο της 8ης Μεραρχίας είχε πειστεί για τις προθέσεις των Ιτα λών, παρά τις επίσημες δια ψεύσεις, και επέλεξε σαν κύ ρια γραμμή αντίστασης την τοποθεσία ΕΛΑΙΑ, όπον και θα αμύνονταν μέχρις εσχά των, χωρίς ωστόσο να παρα βλέπει και την κρισιμότητα του αγώνα, αφού ο αντίπα λος διέθετε απόλυτη υπερο χή στον αέρα, και τεράστια δύναμη τεθωρακισμένων και Συνέχεια στην 6 η σελίδα Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κοινότητα Γεροπλατάνου Δημοσιεύουμε παρακάτω τα αποτελέσματα των Βου λευτικών εκλογών του Σε πτεμβρίου στην Κοινότητα Γεροπλατάνου. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 107ο Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Ο Ι : 337 Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Ε Σ : 210 ΑΚΥΡΑ: 5 ΛΕΥΚΑ: 1 ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛ ΤΙΑ: 204 ΕΛΑΒΑΝ: Πανελλήνιο Σοσιαλιστι κό' Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) 64 Νέα Δημοκρατία 89 Πολιτική Ανοιξη 2 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) 17 Συνασπισμός της Αριστε ράς και της Προόδου 16 Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗΚΚΙ) 10 Ενωση Κεντρώων 2 Μαχόμενη Αριστερά 3 Εθνικό Κόμμα (ΕΠΕΝ) 1 Οι σταυροί προτιμήσεως των υποψηφίων βουλευτών έχουν ως εξής: ΠΑΣΟΚ Αργύρης Ευάγγελος 21, Μαλέσιος Ευάγγελος 6, Μουτσόπουλος Γεώργιος 4 Μωραϊτης Γεώργιος 6, Παπούλιας Κάρολος 25. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δάφνης Αναστάσιος 13, Καλογιάννης Σταύρος 14, Λώρας Ανέστης 4, Τζιάλλας Αθανάσιος 11, Φούσας Αντώνιος 22, Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος 25. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ Αντωνίου Πέτρος 2. Κ.Κ.Ε. Παντελή Μαρία 1, Τασού λας Απόστολος 7. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Συνέχεια στην 6η σελίδο

2 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 1996 Η ΦΩΝΗ Τ Ο Υ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ο μυαος και ο μυλωνάς Παλιότερα στο χωριό μας είχαμε μύλο, νερόμυλο. Ηταν στο Βοϊδομάτη. Ηταν κτήμα της οικογένειας Πρίτσου από την Αρτσίστα (σή μερα Αρίστη) και τον είχε νοικιασμένο για πολλά χρό νια, η οικογένεια Κόντη: (Χρήστου Ταλιούρη) από το χωριό μας με αρχιμυλωνά και αρχιτεχνίτη το μπάρμπα Χρήστο Κόντη (Ταλιούρη). Ο λ η η πολυμελής οικογέ νεια των Κονταίων, εκεί στο μύλο κάτω στο Βοϊδομάτη μεγάλωσε και έζησε, μέσα στα νερά, με τις χαρές, τις λύπες, τις δυσκολίες και τις αρρώστιες. Από το ποτάμι, κοντά στην παλιά γέφυρα, γινόταν η "δέση" του νερού κι έρχο νταν το νερό στο παναύλακο και σε μια κατωφέρεια με πολλά δεσίματα σ α λούκι, έπεφτε το νερό με μεγάλη δύναμη κινούσε τις μυλόπε τρες και άλεθε (σύνθλιβε) το στάρι, το καλαμπόκι, τη βρύζα το κριθάρι και τόκανε αλεύρι. Πολλές φορές χαλούσε τ' αυλάκι κι ο γέρο Χρήστος τραβούσε τα χάλια του ώσπου να το δ ιορθώσει κατά το γνωστό " Ο λ ο ι έκλαιγαν τα χάλια τους κι ο μυλωνάς τ' αυλάκι". Ο ι μυλόπετρες ήταν δύο στρογγυλές πέτρες που στη ρίζονταν σ' ένα στρόφαλο, πούπρεπε ο τεχνίτης να τις "χαράξει" καλά και με την περιστροφή η μια πάνω στην άλλη ώστε το στάρι πούπεφτε από το πάνω σαν κώνο κασσόνι. "Ρίχτα" τριβόταν ο καρπός και γινόταν αλεύρι. Αλεύρι πολλών ειδών, χο ντρό, λιανό, μέχρι πολύ ψιλό φαρίνα που λέμε σήμερα. Η ποιότητα του αλευριού, εξαρτιόταν από το πίτυρο (πίτουρο) που περιείχε. Ο σ ο περισσότερο πίτυρο είχε το αλεύρι τόσο κατώτερης ποιότητας ήταν. Το καλό αλεύρι δεν έπρεπε να πε ριείχε και αλεύρι από σπό ρους ζιζανίων γέρα (ηρα) αγριομπιζελιού κ.α.) γι αυτό κάθε νοικοκυρά κοσκίνιζε, έπλενε, καθάριζε το στάρι, προτού το πάει στο μύλο γι άλεσμα. Κυριακές και γιορτές δεν πήγαιναν στο μύλο. Επίσης οι νοικοκυρές κανόνιζαν πριν από τις γιορτές των Χρι στουγέννων και του Πάσχα και της ονομαστικής εορτής του νοικοκύρη του σπιτιού νάχουν φρέσκο καθαρό σταρένιο αλεύρι για να κά νουν τα πρόσφορα (λειτουργές ή κορβέλες) και τα Χρι στόψωμα και τις Βασιλοκουλούρες. Ακόμη φρέσκο και καθαρό αλεύρι ήθελαν για να σηκώσουν το ύψωμα. Πόσες φορές μικρό παιδί με τη μάνα μου με τα ζώα μας με το "Ντουρή" μας φορτωμένο, πηγαίναμε στο Η ΤΟΥΓ Λ1ΜΙΙΝ1 ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΙ ΥΙΙΕΥΟΥΝΟΙ ΥΜΦΟΝΛ ΜΕ ΙΟ ΝΟΜΟ: ΛΟΑΝΑΕΙΟε Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΕΛΡΟε KOINOTHTAX ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) 4144? ΣΥΝΤΑΧΕΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΛΟΙΗΕ ΥΝΤΑ3Η ΥΛΗΧ, ΣΏΚΡΑΤΗε MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΙΙΛΝΟΥείΙ 22 Τ.Κ ΙΠΑΝΝΙΝΛ ΤΗΛ. (0653) Κ<Μ (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΑΧΕΙΡίεΠ: Ι1Λ ΙΛΕΙΟ Ν- Μ Ο Υ Κ Α * Π Α Ρ Ο Δ Ο ε Κ Α ε Τ Ρ ί ε Ο Π Α ΙΟΑΝΝΙΝΛ ΤΗΛ. (0653)41466 και (0651)26645 ΕΛΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕ Ι ΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. Χ*".ΐ >«ίγ ΜΜ Μ*.w0i»:'finn«0t^»ii(*vii«i *» όχι 8cv ; «m<i«povt««. «tvvnoyfxxpk, ουνβργαατίες εκφράζουν *ι$ ιιπόψι CKeivwV»> t>nov»tri< >o<!t>,... ετοιχείοοεεία Εκτγποεπ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΝΗΜΕΡΟείΙ" fth. A»X»CM. nupi$<*wo4 8 Τ»Α F A X : ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ > >.. Ν. Μ.1 ι ^3 μύλο το καλοκαίρι για ν' αλέσουμε το αραποσίτι. Ο μύλος για μας τα παι διά ήταν κάτι το παράξενο. Ηταν ένα εργοστάσιο, που γινόταν ακόμη παράξενο με τις ιστορίες που ακούγαμε από τις γιαγιάδες μας, για τους μυλωνάδες τους καλλικαντζαρέους τις μάγισ σες και τις κουλούρες κ.α. θυμάμαι ήταν ένα διόροφο κτίριο, κάτω ο μύλος δί πλα το τζάκι, που ψηνόταν γλήγορα γλήγορα η κου λούρα ή ο "λειψός" και επάνω, ανέβαινε κανείς με μια ξύλινη σκάλα που ήταν το σπιτικό του μυλωνά. Στο νερόμυλο αυτό, όποιος πήγαινε για πρώτη φορά ο μυλωνάς του έρριχνε στο κεφάλι λίγο αλεύρι για να μη "σκάσουν" τα πό δια του καθώς έλεγε και γε λούσε τον αλεύρωνε δήλα- δή. Καλόκαρδος ο μυλωνάς ο μπάρμπα Χρήστος Κόντης μετρούσε και ζύγιζε με το μάτι του πόσες οκάδες ήταν το άλεσμα και έπαιρνε "ξαϊ" δηλαδή την αμοιβή του σε είδος (σε οκάδες αλευριού (οκά = μέτρο μέ τρησης, το κιλό καθιερώθη κε γύρω στο 1960). Το "Ξαϊ" καθώς είπαμε το κα νόνιζε αυτός ο μυλωνάς και είχε καθιερωθεί -το μέτρο του ένα ξύλινο δοχείο- σαν έθιμο. Πολλές φορές μουρ μούριζε, όταν μάθαινε πως η νοικοκυρά είχε πάει και σ' άλλους μύλους στον "ΑΒδελιάρη" στο Λαχανόκαστρο ή στην "Νοπάγια" στο Καλπάκι. Αλλες όμως φορές σε φτωχές οικογένειες το χάρι ζε το "ξαϊ του" πόσες και πόσες ψυχές δεν έσωσε ο γέρο - Χρήστος, με το αλεύ ρι του και ιδίως στην Κατο χή. Ο λ ο ι στο μυλωνά πήγαι ναν για λίγο αλεύρι, κι αυ τός καλόκαρδος κάτι τους εξοικονομούσε. Στο μύλο καθένας περί μενε τη σειρά του και δεν γι νόταν καμμιά εξαίρεση. Α π ' αυτό βγήκε και η παροιμία " Μ ε τη σειρά σου, όπως στο μύλο" κι ακόμη και ο παπάς περίμενε κατά το γνωστό "αν είσαι και παπάς με την α ρ ά δ α σου θ α πας". Στο μύλο ήταν ένα σωστό πανηγύρι μια λαϊκή συνά θροιση. Ενα ατέλειωτο κου βεντολόι και κουτσομπολιό με την καλή έννοια. Εκεί όλα τα νέα του χω ριού, ποιος ήρθε, ποιος έφυ γε ακόμη και προξενιές γινό ταν. Κάθε νοικοκυρά, όσο νάρθει η σειρά της τι δεν έλεγε και τι δεν άκουγε. Πολλές κουβέντες, πολλά πειράγματα κι αστεία και πολλές παινεσιές αλλά και ψευτιές. Ακόμη καμμιά φορά οι πιο ζωηρές άρχιζαν και τα τρα γούδια κι ο γέρο - Χρήστο Κόντης έριχνε κι αυτός καμ μιά κουβέντα και καμμιά συμβουλή. Γνωστή είναι άλ λωστε και η παροιμία "αυτά τα λέν στο μύλο". Ο μύλος του χωριού μας για πολλά μα πολλά χρόνια άλεθε την παραγωγή μας και μας έτρεφε με το αλεύρι του. Τι νόστιμη μυρωδιά που'χε τ' αλεύρι! Τι ευχάρι στη γεύση! και με τι όρεξη τρώγαμε εκείνο το σπιτίσιο ψωμί! Αειτούργησε μέχρι το Από τότε που ο γέρο Χρήστο - Κόντης χάθηκε ο μύλος χάλασε πάει χάθηκε κι αυτός. Σήμερα κει στην τοποθε σία "μύλος" κάτω στον κά μπο μας υπάρχουν μόνο λί γα χαλάσματα και πέτρες ανάκατα ριγμένες δείγματα μιας άλλης εποχής που πέ ρασε και μας άφησε αξέχα στες αναμνήσεις. Ζ.ΟΙΚ. ο ΒΟΪΔΟΜΆΤΗΣ Μονάκριβος του Βίκου γιος ο ποταμός ο Βοϊδομάτης γεμάτος ομορφιά και Βιός του κάμπου ο προστάτης Η Τύμφη τον τροφοδοτεί τ' αμπάρια του γεμίζει στα πεντακάθαρα νερά τα πόδια της δροσίζει φθάνουν και στην Ευρώπη και με τη νοστιμάδα τους γλυκαίνουνε οι κόποι. Ψηλά το λέει ο κότσιφας στη φυλλωσιά το αηδόνι κι εκεί στα ίσκια τα πολλά το λέει το τριζόνι. Γλυκολαλούν και χαίρονται όλη τη γύρω φύση από Βορηά και από Νοτιά Ανατολή και Δύση. Απλόχερος κουβαλητής χαρίζει χίλια δώρα ονομαστά πανέμορφα γνωστά σ' όλη τη χώρα Τι να σου πρωτο8υμη9ώ τι να σου πρωτογράψω ψωμί που δίνεις στο φτωχό ανάσα στο διαβάτη. Ροδάκινα, μήλα γλυκά αχλάδια και σταφύλια χίλιων ειδών μποστανικά γεμάτη η φαμίλια. Καλέ μου Βοϊδομάτη. Παναγιώτης Κύρκος Οι εκλεκτές οι πέστροφες Το ποίημα αυτό μας το έστειλε από καιρό, ο αγαπητός μας Παναγιώτης. Λόγω πληθώρας ύλης, δεν δημοσιεύτη κε γρηγορότερα. Είναι πάντα επίκαιρο και τον ευχαρι στούμε. Η I.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Επανερχόμαστε στην π ρ ό τ α σ η - α ν α κοίνωση, που κάναμε στο προηγούμε ν ο φ ύ λ λ ο γ ι α το β ρ α β ε ί ο π ο υ α θ λ ο θ ε τ ή σ α μ ε με θ έ μ α : ' ' Τ α τ ο π ω ν ύ μ ι α του χωριού μ α ς ". Ηδη είχαμε μερικά τηλεφωνήματα που ζητούσαν διευκρινίσεις. - Εμπρός λ ο ι π ό ν ό λ ο ι ο ι χ ω ρ ι α ν ο ί ν α λ ά β ο υ ν μέρος γ ι α το μ ε γ ά λ ο δ ι α γ ω ν ι σ μ ό των " Τ Ο Π Ω Ν Υ Μ Ι Ω Ν " μβς του χωριού

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΣΕΛΙΔΑ 3 Η 28η Οκτωβρίου 1940 Εχουν περάσει από τότε 5 6 ολόκληρα χρόνια. Κάθε χρονιά η μεγάλη αυτή γιορ τή μας φέρνει στη μνήμη μας τους ηρωικούς αγώνες και Δυο χωριανοί στρατιώτες του '40. Ετοιμοι για τον πόλεμο. Ο λοχίας Ιωάννης Μούκας και ο δεκανέας Αθανάσιος Νάσσης. Και οι δύο ήταν πυροβολητές στην ηρωική πυροβολαρχία Κωστάκη. Δεν υπάρχουν πια σήμερα. θυσίες που έκαναν οι παπ πούδες μας και οι πατερά δες μας, υπερασπίζοντας ηρωϊκά το πάτριον έδαφος. Η μεγάλη αυτή εθνική γιορτή της 28 ης Οκτωβρίου 1940, δεν είναι ένα μνημείο για κατάθεση στεφάνων. Εί ναι ένας τηλαυγής φάρος που φωτίζει καθοδηγητικά την πορεία του έθνους. Την 28η Οκτωβρίου, η Ελ λάδα ξαναβρίσκει τον εαυ τό της και μάχεται για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Ο αγώνας είναι πανανθρώπινος και δίκαιος κι η δόξα αγκαλιάζει και πά λι την αιώνια αγαπημένη της Ελλάδα. Οι Ελληνες εκείνη την ημέ ρα, την αυγή της 28ης Οκτωβρίου, βρεθήκαμε στην πρωτοπορία των ελευ θέρων λαών. Ανανεώσαμε τις αιώνιες περγαμηνές της φυλής μας. Δεν ξεστρατίσα με! Δεν λιποτακτήσαμε! Με το αίμα μας γράψαμε χρυ σές σελίδες στην ιστορία μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 374 Με το " Ο Χ Ι " μια δισύλλα βη λέξη, έκφραση ενός ολό-. κλήρου ηρωικού λαού, δεί ξαμε σ' όλους ότι το δύσβα το μονοπάτι οδηγούσε όλους στη ΝΙΚΗ και περ νούσε από την ΠΙΝΔΟ μέχρι στο Ελ Αλαμέϊν. Η Ευρώπη κι όλος ο κόσμος, για μια άλλη φορά θαυμάζουν τη χώρα μας. Ο πόλεμος κάτω από δύ σκολες καιρικές συνθήκες έγινε με συνεχείς νίκες. Καλπάκι, Πίνδος, Κραμπάλα, Βίγλα, Δέμα, Χάνι Δελβι νάκι, πέρα στη Βόρειο Ηπει ρο παντού νίκες. Το πρώτο πολεμικό ανα κοινωθέν, του ΓΕΣ που βγή κε σ' έκτακτες εκδόσεις των εφημερίδων, έδωσε με λιτή αξιοπρέπεια τον τόνο στην όλη Υ Π Ο Θ Ε Σ Η. Σαν κείμενο, επέζησε, μπήκε στην Ιστορία: "Αι Ιταλικαί στρατιωτικοί δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5.30 σήμερον τα ημέτερα τμήμα τα προκαλύψεως της Ελλη- ιΐ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΙΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ! ΕΚΠΟΙΗΣΗ! ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γεροπλατάνου Ν. Ιωαννίνων διακηρύσσει ότι: 1. Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που 8α γί νει στο Κοινοτικό κατάστημα Γεροπλατάνου την ημέρα Κυριακή και ώρα 11-2 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επι τροπής η εκποίηση του υπ' αριθμ. 2 οικοπέδου του 45ου οίκο. τετραγώνου εμβαδού τ.μ. του εγκεκ. σχεδιαγ. Δήμου Βούλας Αττικής. 2. Το ανωτέρω ακίνητο ως προς τους όρους δόμησης διέπε ται από το Δ/γμα ΦΕΚ 137Δ 133 5/6/1933 Όροι δόμησης 3/4/1940 Ε=500 τ.μ. ΠΡ = 14 μ. Παρέκκλιση προ 13/4/ 1940 Ε=200 τ.μ. ΠΡ 10 μ. ΣΔ=0.80. Πρώην πανταχόθεν ελεύ θερο συσ. δόμησης Κάλυψη 40% Έγκριση Αρχαιολογίας για εκσκαφές Αμιγής κατοικία (όχι καταστήματα). 3. Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δρχ. ανά τ.μ. το δε τίμημα του εκποιούμενου ακινήτου θα καταβληθεί ολόκληρο στη Β' ΔΟΥ Ιωαννίνων αμέσως με την υπογραφή του συμβολαίου για λογαριασμό της Κοινότητας Γεροπλατά νου. 4. Για να γίνει δεκτός κάποιος στην δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή γραμμάτιο σύστασης εγγύησης παρά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας εκ δραχμών (τεσσάρων εκα τομμυρίων) προς εξασφάλιση της έγκαιρης και με την παρού σα προβλεπόμενη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τον αγο ραστή. 5. Όσοι λάβουν μέρος στην δημοπρασία εξυπακούεται ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, της ιδιοκτησίας και των νόμων που διέπουν το ακίνητο (όροι δόμη σης κ.λ.π.) που ισχύουν μέχρι σήμερα και συνεπώς η Κοινότητα για οποιαδήποτε παράληψη τους ή για ότι στο μέλλον ήθελε συμβεί ουδεμία ευθύνη φέρει. 6. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από το Γραφείο της Κοιν/τας τηλ ή από τον Πολ. Μηχανικό Βασ. Γκουρογιάννη τηλ Γεροπλάτανος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Το μνημείο του ΟΧΙ στο Καλπάκι oe φωτογραφία του 1950 χθηκε και αντιστάθηκε από την πρώτη ώρα σε συγκρού σεις και είχε τα πρώτα θύμα τα. Τα χωριά μας και οι κά τοικοι τους, υπέστησαν τις συνέπειες τις λεηλασίες από τους άτακτους Αλβανούς και πολλοί γνώρισαν την ομηρία στην Αλβανία και Ιταλία. Η ζώσα ιστορία διατηρεί ακόμη ζωντανά τα γεγονότα αυτής της εποχής, και προ βάλλει η ανάγκη να κατα γραφούν οι τελευταίες μαρ τυρίες αυτής της ηρωικής εποχής γιατί κάθε χρόνο λι γοστεύουν οι απλοί πρωτα γωνιστές της... Είναι πράγματι μια ιστορι κή αναγκαιότητα! Αυτή λοιπόν την 28η Οκτωβρίου τιμούμε και γιορτάζουμε, διδασκόμενοι, ότι το έθνος μας ενωμένο πάντοτε μεγαλουργεί και ΝΙ ΚΑΕΙ. Σ. ΟΙΚ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ Ο κ τ ώ μ β η ς κ ι ' ε ι κ ο σ ι ο κ τ ώ πριν α κ ό μ α σ η κ ω θ ώ μαντατένειο Ιταλό μούστε ιλαν ν α τον δ ε χ θ ώ. Ιτρατιωτες στον πόλεμο του '40. Στην πρώτη σειρά διακρίνεται και ο τότε δεκανέας Αθανάσιος Χ. Νάσοης. νοαλβανικής μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνο νται του πατρίου εδάφους". Εκεί - πέρα, στα σύνορα, βροντούσε το κανόνι. Σε πε ρισυλλογή βαθύτατη, με κλεισμένα μάτια, το άκουγε μέσα της κάθε Ελληνική ψυχη Η φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι μας κήρυττε τον πόλεμο. Ακριβά θ α το πλή ρωνε! Ο ι στρατιώτες μας με το χαμόγελο στα χείλη και με ζητωκραυγές πήγαιναν στον πόλεμο. Το Πωγώνι - το τάγμα Δελβινακίου, το χωριό μας, κι όλη η επαρχία μας, εμπλέ- 2. Το β α ρ ύ μου πήρε Ο Χ Ι σ α ν Μ Ο Λ Ω Ν - Λ Α Β Ε με λ ό γ χ η ή μ ο υ ν Π Α Ι Σ α π ' τ' Α ρ γ ο σ τ ό λ ι ι σ τ ο ρ ι κ ά με θ υ μ ο ύ ν τ α ι ό λ ο ι. 3. Σάλπισμα - Β Ε Μ Β Ο Σ φωνούλα ευχή μου έ δ ω σ ε ς μανούλα φ α ν τ α ρ ά κ ι α στην Κ λ ε ι σ σ ο ύ ρ α κι ε ί χ ε ο Ν Τ Ο Υ Τ Σ Ε την τ ρ ε μ ο ύ λ α. 4. Κοσμική υπερηφάνεια κτούσε τότε η Ε Λ Λ Α Δ Α π ά λ ε ψ ε με τ α λ ι ο ν τ ά ρ ι α κι Ε Π Ο Σ έ γ ρ α ψ ε Σ Α Ρ Α Ν Τ Α. 5. Η γιορτή θ ά τ α ν τρανή αν δεν μπαίναν Γερμανοί θ α κυμάτιζε Ο Ρ Θ Η μ έ σ ' τη Ρ ώ μ η η γ α λ α ν ή. 6. Ε λ λ η ν ε ς γ ι α την π α τ ρ ί δ α γράψατε χρυσή σελίδα και η αιμάτινη σ φ ρ α γ ί δ α έμεινε Φ Ω Τ Ε Ι Ν Η ε λ π ί δ α. ΚΩΝ. ΤΣΟΥΜϋ,ΚΑΣ SYDNEY

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΣΕΛΙΔΑ 4 ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ δεν έχει Και φέτος ο Παηα - Γιώργης Κοπιούσης από iq BtptviKq, tipqae την Εππηνίδα Αγρότισσα μ το δικό του τρόπο. Μ' ένα ποίημα του πήγε την Κυριακή στο Καποχύρι και έστειπβ το δικό του μήνυμα για τη γυναίκα της οπαμρου, την αγρό τισσα και γ*νικά στα προβϋήματα των avspunuv που ζουν στα Χ Μ ριά μας. Το ποίημα αυτό, αν και μακροσμπές, δημοσκύουμ για όσους δεν eixav την ευκαιρία να το ακοόσουν από τον (διο: 1. Συγνώμη, προκαταβολή, ίσως να σας κουράσω αν δεν μου επιτρέψετε, σαν γέροντας 8α σκάσω. 2. Φέτος 8' αππάξω πρόγραμμα 8α πω άπλο Ευαγγέλιο, Βαρέθηκε η Αγρότισσα τα τάματα το γέλιο. 3. Σαν Ελληνας και Χριστιανός Αγρότισσας, παιδί της, δε Βρίσκω λέξεις για να πω να εξάρω την τιμή της. 4. Οτι πιστεύω μέσα μου τα λέω με το στόμα, δεν κατατρέχω πρόσωπα πολιτικούς και κόμμα. 5. Δεν κάνω και τον έξυπνο ούτε και τον προφήτη, δέχομαι παρατήρηση όπου ξενίζει η μύτη. 6. Εγώ Ελλάδα αγαπώ Βεβαίως το χωριό μου, και ούτε δόξα χρήματα ζητώ οίον εαυτό μου. 7. Πού9ε ν' αρχίσω Αγρότισσα και που να τελειώσω, Τιμή, Αγάπη, Σεβασμό 8έλω για να σου δώσω. 8. Ολοι μας σε φωνάζουμε Αγρότισσα Ηρωίδα, μέχρι στιγμής για σένανε καλό εγώ δεν είδα. 11. Χάνονται όλα απ' τα χωριά ακόμα και οι κότες, κλειστά, τα σπίτια βρίσκονται χορταριασμένες πόρτες. 12. Δεν κλαίμε δω που ερχόμαστε τα έξοδα τον κόπο, μόνο αν φύγει η Αγρότισσα και βρούμε έρμον τόπο. 13. Η Αγρότισσα είχε στο χωριό χωράφια, αμπέλια, γίδια, τώρα οι γυναίκες θέλουνε καρέκλες και παιγνίδια. 14. Αυτή αγαπούσε το χωριό ύπαιθρο επαρχία, όχι τη Μεγαλούπολη τη Βουρκοκοινωνία. 16. Αντί να φτιάσουν τα χωριά θέλουν για να τα σβήσουν, με κάθε τρόπο προσπαθούν για να τα διαλύσουν. 17. Ελεύθερα ι α σύνορα για λαθρομετανάστες τους διώχνουνε ξανάρχονται και κάθε μέρα έρχονται. ΒΑΚΧΟΣ ΚΥΡΛΙΓΚΙΤΣΗΣ - ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΙΕΝΩΝΑΖ Α' ΤΑΙΕΩΣ ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ" ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ.: (0657) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΚΑΙ Ετούτο όλοι βλέπουμε είναι και θάναι πάντα, τώρα οι γυναίκες δεν ποθούν μόνιμο σύζυγο άνδρα. 22. Παιδά δε θέλουν να γεννάν όμορφα για να ζούνε, αλλά με όποιον συμπαθούν ζωή τους να περνούνε. 23. Αν οι γυναίκες δε γεννάν παιδιά να πολεμήσουν, που θα τον βρούμε το Στρατό οι άνδρες θα γεννήσουν; 24. Ενα κορίτσι αν γεννάν ή έστω κι ένα αγόρι, θα γίνει γρήγορα η Ελλάς σωοτό γεροντοχώρι. 25. Μονάχα η Αγρότισσα πρόθυμη να γεννήσει, νάχει η Ελλάδα μας Στρατό εχθρούς να πολεμήσει. 15. Μεγάλοι και υπεύθυνοι δε θα τα διορθώσουν, παιδιά εγγόνια Αγρότισσας δρόμο αλλού θα δώσουν. ΜΕΖΕΔΟΠΟΙΕΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑ "ΤΟ 20. Στην ύπαιθρο και στα χωριά οι Ηρωες γεννήθηκαν, για λευθεριά πολέμησαν σκοτώθηκαν, τιμήθηκαν. 10. Δε θέλει η Αγρότισσα τιμές στο άγαλμα της, ζητά να ζούνε στο χωριό εγγόνια και παιδιά της. 18. Η Ευρώπη έδωσε εντολή χωριά να συνενώσουν, αυτοί που επιμένουνε σκληρά 8α μετανιώσουν. v«19. Νησιά, παραμεθόριος να πυκνοκατοικούνται, με κάτοικους που ζουν εκεί τα σύνορα φρουρούνται. 9. Ακούραστη η Αγρότισσα παιδιά της να κοιτάζει, φύγαν εγγόνια και παιδιά κλαίει κι αναστενάζει. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑ! ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ CTT:C5 UL X 26. Επίδομα στην Αγρότισσα παιδιά για να γεννήσει, το άδειο πορτοφόλι της χρήματα να γεμίσει. 27. Πενήντα (50) χιλιάδες το παιδί διακόσια (200) η τετράδα, έτσι θα έχουμε Στρατό για να σωθεί η Ελλάδα. 28. Η Αγρότισσα με σύζυγο οτην ύπαιθρο θα ζούνε, κι αν χρειαστούν για πόλεμο πρώτη γραμμή θα μπούνε. 29. Τα Βλέπουμε το νοιώθουμε όταν χωριά ρημάξουν, to Ι? μετά θα είναι σίγουρο οι πόλεις θα λυσσάξουν. 40. Δεν αγαπώ αδέλφια μου ποτέ τη φασαρία, τα λόγια μου τα πενιχρά ας κρίνει η ιστορία. 30. Γνωρίζουμε πολύ καλά μικροί μεγάλοι όλοι, η πόλη Βαστάει το χωριό και το χωριό την πόλη. 41. Μόνο με ένα τετράστιχο όλα θα συνοψίσω, κανέναν δεν επιθυμώ για να στενοχωρήσω. 31. Οποιος νομίζει θα σταθεί η Ευρώπη ενωμένη, είναι πολύ αδιάβαστος η γνώμη του σφαλμένη. 42. Χωριά όχι συνένωση, σύνορα να φυλάμε, επίδομα οι Αγρότισσες παιδιά για να γεννάνε. 32. Η Ευρώπη μη νομίσωμε μας θέλει για μανάρια, χωρίς να καταλάβουμε μας βγάζει τα τομάρια. 43. Μάνα Ηρωίδα Αγρότισσα ζωή σου πόνο δάκρυ, φύγαν παιδιά εγγόνια σου συ έμεινες στην άκρη. 33. Οι ξένοι δε μας έκαναν ποτέ καλό κι ωραίο, καθόλου δε βοηθήσανε Κύπρο, Σκόπια, Αιγαίο. 44. θ α γύρουν πάλι Αγρότισσα παιδιά σου και εγγόνια, σαν τα πουλάκια απ' Αραπιά κούκος και χελιδόνια πόλεμος δε σταματά ήταν και πάντα θάναι, κράτη που έχουν δύναμη τ' αδύνατα θα φάνε. 45. Μη με παρεξηγήσετε που μίλησα με στίχο, νόμισα πως καλύτερα το θέμα 8α πετύχω. 35. Τουρκία είναι γύρω μας σαν λύκος μας κοιτάζει, αν δει κοπάδι αφύλαγο ρίχνεται και τ' αρπάζει. 46. Αν είπα τι παράλογο ζητώ συγνώμη πάλι, φταίει το άγονο μυαλό το γέρικο κεφάλι. 36. Μας εφοδιάζει η Αμερική σύγχρονα αεροπλάνα, αυτά είναι δολώματα και του πολέμου πλάνα. 47. Για το στραβό μπαστούνι μου έχετε αγωνία, σύμβολο τα γεράματα στραβή η κοινωνία. 37. Πάντα οι μεγάλοι βάζουνε μικρούς να πολεμήσουν, για να πουλάνε οπλισμό εκείνοι για να ζήσουν. 48. Ολους θερμά ευχαριστώ ξέρω που μ' αγαπάτε, κι εσείς που δεν ακούσατε κι όσοι δε με κοιτάτε. Ευχαριστώ τους πάντες. Παιδιά, Γυναίκες, Ανδρες. 38. Με προπαγάνδα ο πόλεμος γίνεται και με Βία, για προσοχή μη πάθωμε σαν τη Γιουγκοσλαβία. Παπαγιώργης Κοπιούσης Χωριό Βερενίκη Γιορτή Αγρότισσας Καποχώρι 199S 39. Να ξέρουνε οι Ελληνες φίλοι πως δεν υπάρχουν, γερό Στρατό στα σύνορα έτοιμο πάντα νάχουν. ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΚΡΕΤΣΗ - ΣΚΟΝΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Β Ε Λ Ε Ρ Ε Φ Ο Ν Τ Ο Υ 14 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΠΗΖ Ο - Ξυλάνθρακες ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΛ.: ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Στους πελάτες μ α ς γ ι α κ ά θ ε τόνο ξ ύ λ α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε κ α ι 6 α ρ ι θ μ ο ύ ς. Ο π ο ι ο ς έχει τον ί δ ι ο α ρ ι θ μ ό με τον π ρ ώ τ ο του Λ α ϊ κ ο ύ Λ α χ ε ί ο υ στην κ λ ή ρ ω σ η της κ ε ρ δ ί ζ ε ι 5 τ ό ν ο υ ς ξ ύ λ α. ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές. ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΤΗΛ.; Καυσόξυλα ΜΠΕΤΟΥ ΛΙΟΛΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ Α Ρ Γ Ο Υ Σ 151 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ.: F A X ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ KEY HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΥΙΌΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , , , ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ Τ Ρ Ι Α Δ Ο Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΣΕΛΙΔΑ 5 Πνευματικές φυσιογνωμίες γειτονικών χωριών 0 Πατριάρχης ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ο Α' ( ) Συνεχίζοντας το οδοιπορι κό μας, για τις πνευματικές και θρησκευτικές φυσιογνω μίες των γειτονικών μας χω ριών σήμερα θ' αναφερθού με στον εκ Βασιλικού κατα γόμενο οικουμενικόν Πατριάρχην Αθηναγόραν τον Α'. "Εγεννήθη το 1886 εις το χωρίον Βασιλικόν (πρ. Τσαραπλανά) της Ηπείρου. Κα τά κόσμον ελέγετο Σπύρου Αριστοκλής του Ματθαίου. Τα εγκύκλια μαθήματα έλαβεν εν τη γενέτειρα του και εν Ιωαννίνοις. Το 1903 εισήλθεν εις την θεολογικήν σχολήν της Χάλκης, εξ ης απεφοίτησε το Γενό μενος κληρικός υπηρέτησεν επί μίαν οκταετίαν ( ) ως αρχιδιάκονος των μητροπολιτών Πελαγωνίας Στεφάνου Δανιηλίδου και Χρυσοστόμου Καβουρίδου, προσενεγκών πλείστας εκ κλησιαστικός και εθνικός υπηρεσίας εις το αγωνιζόμενον εν Μακεδονία Εθνος. Το 1919 ελθών εις Αθήνας διετέλεσεν επί τριετίαν ( ) ως αρχιγραμματεύς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ως αρχιδιάκονος του αρ χιεπισκόπου Αθηνών Μελε τίου και του διαδόχου του Θεοκλήτου. Την 2 5 Δεκεμ βρίου 1922 εξελέγη μητρο πολίτης Κερκύρας και Πα ξών, ένθα επί επταετίαν θεαρέστως εποίμανε την Μητρόπολιν ταύτην με αποτέλεσμα να καταλάβη Προς την εφημερίδα η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Θ α ή θ ε λ α να πω δυό λόγια για την εφημερίδα και να επισημάνω ορισμένες παραλήψεις που είχε χρέος η εφημερί δ α να δημοσιεύσει μια που κατά την γνώμη μου είναι πολύ σημαντικά. 1) Γράφετε σε σχόλιο της εφημερίδας και στο τεύχος Ιουλίου Αυγούστου στα ψηλά γράμματα ότι στις έγινε σε λαϊκή συγκέντρωση ενημέρωση του Δ.Σ. της κοινότητας μας. Δυστυχώς όμως δεν αναφέρεται ούτε λέξη τι ειπώ θηκε ποιος είναι ο π α ρ α π έ ρ α στόχος τι προγραμματισμός υπάρχει. Πιστεύω όπως γίνεται πάντα ν α έχουν α κ ο υ σ θ ε ί και ειπωθεί σημαντικά πράγματα ν α έχουν α κ ο υ σ θ ε ί και κριτικές φωνές. Χ ρ έ ο ς λοιπόν της εφημερίδας ήταν να δημοσιεύσει εξ' ο λ ο κ λ ή ρ ο υ και την ενη μέρωση του Δ.Σ. και τις αποφάσεις που πάρθηκαν και τις προτάσεις που τυχόν έκαμαν κάτοικοι του χωριού, ώστε όλοι μας ν α γνωρίζουμε γύρω α π ό οποιαδή ποτε θ έ μ α α φ ο ρ ά το χωριό. 2) Γράφετε για το θρησκευτικό συναί σ θ η μ α των χωριανών στην Παναγιά στο Βοϊδομάτη. Δ ε ν γράφετε όμως και το ανθρώπινο συναίσθημα ότι με πρωτο βουλία π ρ ο έ δ ρ ο υ, αντιπροέδρου έγινε έ ρ α ν ο ς και συγκεντρώθηκε ένα καλό πι στεύω ποσόν για τους σεισμοπαθείς της Κόνιτσας. 3) Στις σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της κοινότητας έτυχε να βρίσκομαι και γω σαν χωριανός. Είδα πράγματι υψηλό α ί σ θ η μ α ευθύνης όλων των με λών που παρευρισκόταν στο Δ.Σ. και ταχύτατα περίβλεπτον εν τη Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος θέσιν. Εν τη διαποιμάνσει της επαρχίας του έδειξε δείγματα πνοής εμ πνευσμένου ιεράρχου. Ού τω αναδιωργάνωσε την ιερατικήν σχολήν της Νήσου, αποβλέπων εις την απόκτησιν μορφωμένου Κλήρου. Εξέδωσε περιοδικόν " Ο Αγιος Σπυρίδων". Εξεπροσώπησε την Εκκλησίαν της Ελλάδος εις τα Γενικά Συνέ δρια της Χριστιανικής Ενώ σεως εν Ελσίνσκι (1929), εν Λάμπεθ της Αγγλίας (1930), εις την εν Αγίω Ορει (1930) Διορθόδοξον Επιτροπήν και εν Κλήβελαντ (1932). Το 1930αποφάσει της Μ. του Χριστού Εκκλη- ό λ ε ς τις αποφάσεις που παίρναν τις παίρναν αφού εξέταζαν με προσοχή ό λ ο το φάσμα του αντικειμένου. Στην συνεδρίαση εκείνη το Δ.Σ. πήρε ομόφωνη απόφαση να διατεθεί το πο σόν των δρχ. στον Δήμαρχο της Κόνιτσας για τις ανάγκες των σει σμοπαθών το ποσόν δ ό θ η κ ε α π ό το κοι νοτικό ταμείο. Ν α διενεργηθεί δε έρα νος μεταξύ των χωριανών για τον ίδιο σκοπό. Περίμενα λοιπόν α π ό τους υπεύθυ νους της εφημερίδας να τα επισημάνουν ό λ α αυτά να τα προβάλουν περισσότε ρ ο α π ό το πανηγύρι για να γνωρίζουν όλοι ότι σε τούτο δω τον τόπο το μόνο που δεν χάθηκε είναι η ανθρωπιά. 4) Θ α ήθελα εξ' άλλου να τονίσω ότι όταν γράφεται για τον χ ο ρ ό του πανηγυ ριού γράφεται αυτολεξή τα εξής. "Οτι έπειτα χορεύουν κατά φάρες και σόϊα κ.λ.π.". Δ ε ν νομίζω ότι ταιριάζει η λέξη φάρες στην προκειμένη περίπτωση σόϊα δ ό ξ α τω Θ ε ώ έχουμε φάρες όμως όχι. 5) Γράφεται κάπου η δ α σ κ ά λ α η Πόλη Μ π ο ύ ρ η - Κυργιάννη υπηρέτησε στο χω ριό μας πάρα πολλά χρόνια. Ο χ ι το πο λύ να ήταν 3-4 χρόνια. Εν αντιθέσει με την κ. Πόπη Δ ρ ά σ ο υ που υπηρέτησε πράγματι πολλά χρόνια σαν υπεύθυνη του (Σπιτιού Παιδιού). Αυτά ό λ α τα επισημαίνω ώστε να είμα στε ό σ ο μπορούμε κοντά στην αντικει μενικότητα και η πληροφόρηση να έχει την πρώτη θέση. Με τιμή Ηλίας Ιωάννου Γερμανία σίας εξελέγη αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Δια της διακρινούσης αυτόν συνέσεως, δραστηριότητος και ενθέου ζήλου διηκόνισεν επί 18 έτη την παροικιαν του ταύτην με πλουσίαν και αξιόλογον θρησκευτικήν και εθνικήν δράσιν. Την 1 Νοεμβρίου 1948 εξελέγη Οικουμενι κός Πατριάρχης Κωνσταντι νουπόλεως. Ω ς πατριάρχης ο Αθηναγόρας ίδρυσε μορ φωτικούς συλλόγους εις απάσας τας κοινότητας της ενορίας της ομογένειας, επανίδρυσε το επί οικουμε νικού πατριάρχου Κυρίλλου Λουκάρεως λειτούργησαν πατριαρχικόν τυπογραφείον, ίδρυσε την "Πνευματικήν Διακονίαν", διά την μόρφωσιν ηγετικών πνευμα τικών στελεχών. Προσέτι ηργάζετο υπέρ της ενότητος των απανταχού Ορθοδόξων Εκκλησιών, υπέρ της στενωτέρας επαφής και συσφύξεως των δεσμών της Ο ρ θ ο δοξίας μετά των Μονοφυσιτικών Εκκλησιών της Ανατο λής και υπέρ της ενώσεως της Ανατολικής Εκκλησίας μετά της Δυτικής. Εδοκίμασε δε εξ αιτίας του Κυπρια κού πολλάς θλίψεις και πι κρίας εκ μέρους της τουρκι κής θηριωδίας και βαρβαρότητος. Το 1963, λόγω του εορτασμού της χιλιετηρίδος του Αγίου Ορους, ήλθεν εις την Ελλάδα, κατά δε την πεντηκονταήμερον παραμονήν του εν αυτή επεσκέφθη πολλά μέρη και την Ηπειρον (Ιωάννινα, Κόνιτσαν, Βασιλι κόν, Πωγωνιανήν, Δελβινάκιον, Αρταν και Πρέβεζαν), γενόμενος κατά την διάβασίν του παντού αντικείμενον θερμών εκδηλώσεων. Ελα βε κατά καιρούς τα εξής πα ράσημα δια τας προσφερθείσας προς την Ο ρ θ ο δ ο ξίαν πολύτιμους υπηρεσίας: Μεγαλόσταυρον Φοίνικος, Μεγαλόσταυρον Σωτήρος, Ταξιάρχην Γεωργίου Α ', Με γαλόσταυρον Αγίου Σάββα (Γιουγκ.) και άλλα". Στις 29 Ιουνίου 1972 ο Πατριάρχης υφίσταται κά ταγμα του δεξιού αυχένα του μηρού λόγω ολισθήμα τος στα πατριαρχικά δώμα τα της Ι. Μονής Αγίας Τριά δος στη Χάλκη. Μεταφέρε ται στο Νοσοκομείο και λό γω νεφρικής επιπλοκής παθήσεως και πτώσης της αρτηριακής πιέσεως στις 7 Ιουλίου 1972 αποθνήσκει. Η κηδεία του τελείται στον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου και εντα φιάζεται στην Πατριαρχική Μονή της Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή κοντά στους τά φους των προκατόχων του Πατριαρχών. Θρησκευτικοί, πνευματικοί και πολιτικοί ηγέτες, χριστιανοί Ελληνες και ξένοι Ηπειρώτες και Πωγωνήσιοι θρήνησαν την απώλεια μιας μεγάλης εκ κλησιαστικής φυσιογνω μίας. Και συμπληρώνει ο Φ. Γ. Οικονόμου στο βιβλίο του " Α ι εν Ιωαννίνοις Εκκλησίαι" Αθήνα " Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας ο Α ' αναγνωρίζετο πα γκοσμίως ως εξέχουσα εκ κλησιαστική προσωπικότης, ακτινοβολούσα εις όλον τον κόσμον και ως η μεγα λύτερα και η ευρυτέρας αντιλήψεως μορφή όλων των χριστιανικών εκκλη σιών, διο και η Ηπειρος, δι καίως δι αυτού καυχάται και σεμνύεται". Και συμπληρώ νουμε εμείς: Το Βασιλικό, το Πωγώνι και τα γύρω μικρά χωριά δικαίως σεμνυόμεθα γιατί τη μεγάλη και αείμνη στη αυτή θρησκευτική προ σωπικότητα. Α π ό το βιβλίο: του Φ.Γ. Οικονόμου: "Αι εν Ιωαννίνοις Εκκλησίαι Αθήνα 1966". Και για την αντιγραφή Σω κράτης Μ. Οικονόμου (Βοηθήματα: 1. Πνευματι κές φυσιογνωμίες του Πωγωνίου: Ενωση Πωγωνησίων Ηπείρου Κραψίτη Β. Λόγιοι της Hnei { ου Αθή να 1979, τ. Α. σελ ).

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 To Ηπειροο/ιικο έπος Συνέχεια από την In σελίδα αριθμητικά πολύ μεταλύιερες δυνάμεις. Ωστόσο ο αντί παλος όταν απόλυτα εξαρτη μένος από τους πεδινούς του σχηματισμούς και κατά συ νέπεια η κατεύθυνση Αργυ ροκάστρου - και ΕΛΑΙΑ - Ιω άννινα, ήταν γι αυτόν ο μονα δικός δρόμος προσπέλασης. Κατά συνέπεια το αποφασι στικό του χτύπημα έπρεπε να δοθεί στην επιλεγμένη, από την Μεραρχία, τοποθεσία ΕΛΑΙΑ. Από την άλλη πλευρά ο τό τε διοικητής της 8ης Μεραρ χίας είχε απόλυτα καταλήξει, προτού από την έναρξη του πολέμου, στο συμπέρασμα ότι οι Ιταλοί δεν θα περνού σαν από το Καλπάκι όσο και αν ο Σόλων Γρηγοριάδης, τον παρουσιάζει σε σχετικό σύγγραμμα του που περιλαμ βάνεται στη γνωστή σειρά με τον τίτλο "Τα φοβερά ντο κουμέντα" να μένει ξάγρυ πνος όλη τη νύχτα και να αποφασίζει την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Το γε γονός αυτό το πιστοποιεί η παρακάτω αναφορά του στρατηγού Κατσιμήτρου προς τον τότε αρχηγό του Ελ ληνικού επιτελείου, που είχε δοθεί τις απογευματινές ώρες της 27ης του Οκτώβρη του Δΰναμαι να βεβαιώσω υπευθύνων τον κ. Αρχηγόν του Γεν. Επιτελείου και τονί ζω τούτο ιδιαιτέρως ότι δεν θα περάσουν οι Ιταλοί από το Καλπάκι. Χωρίς να έχω το ανάστημα του Στρατάρχου Πεταίν, όστις το 1916 αμυ νόμενος εις ΒΕΡΝΤΑΙΝ είπεν ότι δεν θα περάσουν οι Γερ μανοί, όπως και δεν επέρασαν δύνομαι και εγώ να βε βαιώσω εν πλήρη πεποιθήσει ότι δεν θα περάσουν οι Ιταλοί από το Καλπάκι. Η πί στη αυτή του Στρατηγού Κα τσιμήτρου ενισχύονταν από ορισμένες σκέψεις οι οποίες αποδείχθηκαν πετυχημένες εκ των υστέρων. Ενδεικτικά θα αναφέρω δύο περιπτώ σεις. Η πρώτη αφορούσε το σύνολο των δυνάμεων της Μεραρχίας. Γνώριζε γι αυτές ο Μέραρχος ότι τις αποτε λούσαν Ηπειρώτες κατά πλειοψηφία και κατά συνέ πεια την κρίσιμη στιγμή θα τις καλούσε να υπερασπι στούν τα ίδια τους τα σπίτια. Η δεύτερη περίπτωση αφο ρούσε τις δυνάμεις των τμη μάτων της προκάλυψης. Γ ι αυτές ο Λιοικητής της Με- ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ.: Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ραρχίας είχε πειστεί ότι δεν θα μπορούσαν να αμννοούν αποτελεσματικά επί τόπου λόγω του μεγάλου μήκους της Ελληνοαλβανικής μεθο ρίου και προκειμένου να κυ κλωθούν και να αποδεκατι στούν από τις συντριπτικά μεγαλύτερες δυνάμεις του αντιπάλου, ήταν πολύ προτι μότερη η ελαστική υποχώρη ση. Υλοποιώντας τις παρα πάνω σωστές σκέψεις το επι τελείο της 8ης Μεραρχίας προσανατολίστηκε με βάση το σχέδιο ενεργείας, να ενερ γήσει, σε πρώτη φάση, υπο χωρητικό ελιγμό. Ετσι οι δυ νάμεις της προκάλυψης με την έναρξη του πολέμου ανα διπλώνονταν συνεχώς η μέ ρα και νύχτα σε βάθος 35 πε ρίπου χιλιομέτρων, δηλαδή μέχρι την κύρια γραμμή της αντίστασης. Βέβαια ο χαρα κτήρας του υποχωρητικού ελιγμού ήταν απροσάρμο στος στην ιδιοσυγκρασία του Ελληνα μαχητή και ήταν επό μενο να επιδράσει στην ψυ χική του αντοχή και στην πτώση του ηθικού του, αλλά ωστόσο αυτός ο ελιγμός ήταν απαραίτητος και είχε σκοπό να επιβραδύνει την Ιταλική προέλαση από την μία πλευρά και από την άλλη να δώσει τον απαραίτητο χρόνο για την πραγματοποίη ση καταστροφών σε επιλεγ μένα σημεία του κύριου οδι κού δικτύου Αργυροκάστρου - Ιωαννίνων. Η ανατίναξη της γέφυρας των Αγιων επί του ποταμού Γορμού, που βρί σκεται στα διοικητικά όρια της κοινότητας των Λολιανών, όπου έγιναν και μάχες αποφασιστικής σημασίας κατά τον υποχωρητικό ελιγ μό αλλά και αργότερα, πι στοποιούν απόλυτα τους αντικειμενικούς σκοπούς του σχεδίου ενέργειας της 8ης Μεραρχίας. Ο υποχωρη τικός ελιγμός πέτυχε απόλυ τα και τελείωσε τη νύχτα της 29ης του Οκτώβρη του 1940, και ο Διοικητής της Μεραρχίας, ο οποίος τον πα ρακολούθησε από κοντά σε όλες του τις φάσεις, επειδή έκρινε ότι θα ήταν άσκοπες οι παραπέρα απώλειες των τμημάτων της προκάλυψης της διέταξε με την υπ' αριθ. 10/ διαταγή του να μπουν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην κύρια γραμ μή της αντίστασης για ανα συγκρότηση και ανάπαυση, γιατί θα αποτελούσαν τις εφεδρίες της Μεραρχίας. Εν τω μεταξύ ο εχθρός συνέχιζε την προέλαση του τόσο από τον άξονα της κύριας οδικής αρτηρίας Αργυροκάστρου Ιωαννίνων, όσο και στον το μέα της Πίνδου. Την 1η του Νοέμβρη του 1940 το Ιταλι κό πεζικό και οι τεθωρακι σμένοι σχηματισμοί του βρί σκονταν στην περιοχή Λολιανά - Κάτω Ραβένια - Παρακάλαμος - Σιτάρια ενώ η αεροπορία του βομβάρδιζε χωρίς έλεος την γραμμή της Ελληνικής αντίστασης χωρίς όμως ουσιαστικά αποτελέ σματα. Το Ελληνικό πυροβο λικό απάντησε την επόμενη μέρα και καθήλωσε με τις εύστοχες βολές του τους Ιτα λούς προ του Καλπακίου. Την Ελληνική αυτή επιτυχία την πιστοποιεί και η παρα κάτω αναφορά του Ιταλού διοικητή των τεθωρακισμέ νων που είχε δοθεί τις βρά δυνες ώρες στις 3 του Νοέμ βρη του "Φθάσας εις τον λόφο Καλπάκι, βάλλο μαι πανταχόθεν υπό σφο δρού πυρός του εχθρικού πυροβολικού μικρού και μέ σου διαμετρήματος το οποίον οι προνοητικοί και πονηροί Ελληνες έχουσει τά ξει καταλλήλως και είναι αθέατον. Το πυρ του πυρο βολικού τούτου προκαλεί φοβερόν στρόβιλον και δέ ος διά της εύστοχου και συ ντριπτικής βολής του επί των αρμάτων". Από την άλλη πλευρά η αποφασιστική συμβουλή του αποσπάσματος της Πίν δου (Συνταγματάρχης Δαβά κης) στην ανακοπή των Ιτα λών Αλπινιστών, που είχαν σαν αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη του στρατηγι κού κόμβου του Μετσόβου ισχυροποίησε απόλυτα τις ελληνικές θέσεις με αποτέ λεσμα ο εχθρός να καθηλω θεί σε όλο τον τομέα ευθύ νης της 8ης Μεραρχίας με πολλές απώλειες. Στις 5 του Νοέμβρη του 1940 η νίκη του Καλπακίου ήταν πια πραγματικότητα, ήταν η αρχή του μεγάλου Ηπειρωτικού έπους του Η καθήλωση των Ιτα λών προ του Καλπακίου υπο χρέωσε την Ιταλική στρατιω τική διοίκηση από τις αρχές του Νοέμβρη του 1940 να κρατήσει σε καθαρά αμυντι κή διάταξη με αποτέλεσμα να επωφεληθεί η 8η Μεραρ χία και να αναλάβει πρωτο βουλία αντεπίθεσης, η οποία εκδηλώθηκε στα μέσα του Νοεμβρίου του 1940 και πέτυχε απόλυτα, δημιουργώ ντας το αθάνατο έπος του 40, ένα έπος ovvqoho για τις επερχόμενες γενεές, ένας φάρος που θα παραδειγματίζει τους Ελληνες για πάντα. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΠΗ Συνέχεια από την 1η σελίδα Κοσοβίτσας Παύλος 6, Μαρούφωφ Γεώργιος 2, Ρή γας Κωμνσταντινος 6, Σπύ ρου Γεώργιος 1 ΔΗΚΚΙ Κώτσης Νικόλαος 4, Μα κρυγιάννης Αλέξιος 2, Τσίντας Απόστολος 3 ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ηλίας Νικόλαος 2 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΑΒΟΝ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Το χωριό μας όπως πάντα βρίσκεται στο πλευρό όσων χρειά ζονται βοήθεια. Οπως στους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας τους σεισμοπαθείς των Γρεβενών έτσι και τώρα δεν θ α μπορού σε να δείξει αδιαφορία στους αγαπητούς Κονιτσιώτες. Θέλησε να απαλύνει τον πόνο τους Βοηθώντας τους με το χρηματικό ποσό των δρχ. που προέρχεται από έρανο των κατοί κων 1 1 δρχ. και από το κοινοτικό συμβούλιο δρχ. Μ ε ομόφωνη απόφαση του. Ευχόμαστε να μη ξαναχρειαστεί να κινητοποιηθούμε για πα ρόμοιες περιπτώσεις ποτέ και για κανέναν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΝΙΤΣΑ! Δ Ή Μ Ο Σ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.2315 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΟΙΝ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Ο Δήμος Κόνιτσας σας ευχαριστεί θερμά για την ευγενική χειρονομία τόσο της Κοινότητας σας όσο και των κατοίκων της να προσφέρετε χρηματικό ποσό υπέρ των σεισμοπλήκτων της πόλης μας. Η ενέργεια αυτή μας εμψυχώνει και τονώνει το ηθικό των κα τοίκων οι οποίοι σε τέτοιες στιγμές διαπιστώνουν ότι βρίσκο νται κοντά τους μεγαλόψυχοι άνθρωποι και τους συμπαρίστα νται ηθικά και υλικά. Με τις πιο θερμές ευχαριστίες Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Π Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Σ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕΦΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Α π ό την υπεύθυνη του Κ Ε Φ Ο Γεροπλατάνου Κοντογιάννη Ευτυχία λ ά β α μ ε τις π α ρ α κ ά τ ω ευχαριστίες και δραστη ριότητες του Κ Ε Φ Ο και τις δημοσιεύουμε. 1) Θ έ λ ω να ευχαριστήσω τον π ρ ό ε δ ρ ο της κοινότητας κ. Θ α ν ά σ η Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ο οποίος πρόσφερε στη λήξη του σχο λικού έτους και στη γιορτή που κάναμε στο Κ Ε Φ Ο διάφο ρ α δ ώ ρ α σ τ α παιδιά α ξ ί α ς δρχ. κ α θ ώ ς κ α ι τους γονείς των παιδιών οι οποίοι φτιάξανε δ ι ά φ ο ρ α μ ε ζ ε δ ά κ ι α για το πάρτυ των παιδιών τους. Τους ευχαριστώ ό λ ο υ ς και εύχομαι τ α παιδιά τους ν α γίνουν κ α λ ο ί μαθητές και κ α λ ο ί άνθρωποι. 2) Μ ε τον ερχομό του νέου σχολικού έτους θ έ λ ω ν α ε υ χηθώ μέσω της εφημερίδας μ α ς και σ α ν Εθνικός Ο ρ γ α ν ι σμός Π ρ ό ν ο ι α ς Κ Ε Φ Ο Γεροπλατάνου σ τ α παιδιά του χω ριού μας που θ α πάνε φέτος στην Α ' Γυμνασίου (μια και υπήρξαν μέλη των ομάδων μας) Δημήτρη Τσίνο και Ειρήνη Αιάπη τις καλύτερες ευχές για μια καλή σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α σ τ α νέα μαθητικά θ ρ α ν ί α τους. Και στα μικρότερα παιδιά μεγα λύτερη π ρ ο σ π ά θ ε ι α στη νέα σχολική χ ρ ο ν ι ά. Ο ι ά λ λ ε ς κ α λ ο κ α ι ρ ι ν έ ς δραστηριότητες έχουν δημοσιευτεί στο προηγούμενο φύλλο. του Κ Ε Φ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 384 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΙΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Α Η Μ Μ Α Τ Ο Σ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ Δ Α Σ Ο Υ Σ 0 Πρόεδρος της Κοινότητας Γεροπλατάνου Ν. Ιωαννίνων διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του δικαιώμα τος υλοτομίας του Κοινοτικού δάσους Γεροπλατάνου συστάδες Ια 3000 κ.μ. ή 1500 περίπου τόνοι καυσόξυλων στη θέση "Καπαντρίτσια - Ρ. Δίχαλο" και 1 β 1825 κ.μ. ή περίπου 913 τόνων καυσόξυλων στη θέση "Γρα6όστολο - Ρέμα Παναγιάς" διαχειριστικών ετών 1996 και 1997 αντί του ποσού των δρχ. κατά τόνο καυσόξυλων. Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία δρχ για την πρώτη συστάδα και δρχ για την δεύτερη συστάδα σε εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένων Τραπεζών. Απαραίτητο στοιχείο η Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. Η δημοπρασία θα γίνει στο Κοινοτικό κατάστημα την 1 ην Δεκεμβρίου 1996 ημέρα Κυριακή και ώρα 11-1 μ.μ. Δεκτοί στην δημοπρασία φερέγγυοι έμποροι καυσόξυλων. Για περισσότερες πληροφορίες στο Κοινοτικό Κατάστημα Γερ/νου τηλ και στο Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης Περ/κης Δ/σης Ιωαννίνων. Γεροπλάτανος Πρόεδρος της Κοινότητας Αθανάσιος Οικονόμου

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΣΕΛΙΔΑ 7 γνώριση του κρατιδίου αυτού χωρίς και κ ά και πάλι α π ' την α ρ χ ή. την συγκατάθεση της χώρας μας -(γνω Καθένας αβίαστα ψήφισε τον εκλεκτό στή άλλωστε η θέση μας-) ενδυναμώνει του. Χωρίς φόβο και πάθος. Ετσι πρέπει. ^ ^ Ετυχε, τώρα που ήμουν στη Σουη πολλούς και ανεξέλεγκτους κινδύνους. Η μέρα των εκλογών είπαμε, είναι σωστό δία, ν α με πάει ο ξάδερφος μου σε μια εκ πανηγύρι. Ο ι εκλογές είναι η πεμπτουσία δήλωση βιβλιοεκδοτών, που έγινε στην της Δημοκρατίας. Και την ά λ λ η μέρα ξανά Σ τ ο κ χ ό λ μ η, σ' ένα φόρουμ. Κοίταζα πα ^^Οι εκλογές έληξαν. Η λαϊκή ετυμηγορία ο μισεμός για τα ξένα. Κι η ζωή συνεχίζεται. ρ ά ξ ε ν α, μαζωμένος σε μια ά κ ρ η. Δεν κ α τ α λ ά β α ι ν α τι έλεγαν. Πάντως συζητού δεκτή. Ο λαός, που λένε και οι πολιτικοί μας μί σ α ν μ ά λ λ ο ν κάτι για τη Μακεδονία μας. λησε. Εμπρός τώρα για αποδοτική δουλειά. Για μια χώρα ειρηνική και χωρίς διακρίσεις. Σε μια στιγμή με πλησιάζει ένας δημοσιο Ερχεται ξανά ο χειμώνας μ' όλες τις γνωστές Για μια χώρα που να ανήκει σ' όλους τους Ελ γράφος Σουηδός και ο ξάδερφος μου ο συνέπειες. Ο δρόμος για το Μαυροβούνι, κατά τη ληνες, σ' όλο το λαό μας! Α λ έ κ ο ς κάνει το διερμηνέα. Πέρα και πάνω από διαιρέσεις και διχόνοιες. θερινή διάρκεια δεν έγινε. - Είναι Ελληνας, ξάδερφος, του λέει. Πέρασαν πολλοί υποψήφιοι πολιτικοί. Τον είδαν Δεν γίνεται αλλιώς. μας υποσχέθηκαν ότι το συντομότερο θα γίνει. Είναι - Χ α ί ρ ω πολύ. Η πατρίδα είναι μία. Ο καθένας μας στον το ανάγκη. Πρέπει ν' ασφαλτοστρωθεί. Περνάνε όλα Ι Ν α σε ρωτήσω κάτι μου λέει. Ευχαρί μέα του ας έρθει κι ας κάνει το καλύτερο για τον τ' αυτοκίνητα απ' εκεί. εαυτό του για το χωριό του για τα παιδιά του γε στως απαντώ. Η εφημερίδα μας, φώναξε, φωνάζει και θα φωνά Με ποια Μακεδονία είσαι; Μ α φυσικά η νικό με μια λέξη για την Πατρίδα μας. ζει δυνατά, μέχρι να τελειώσει κι αυτό το κομμάτι. Ει-1 Μ α κ ε δ ο ν ί α είναι μία του απαντώ η Ελλη Το ΟΧΟΒΕΙΟ μας ναι αίτημα όλων των κατοίκων των γύρω χωριών ν ι κ ή. Γύρισε και μου είπε. Οχι δύο είναι. Η μας. Ανω Ραβενίων, Μαυροβουνίου, Γεροπλατάνου, Μ α κ ε δ ο ν ί α των Σκοπίων, και η Μακεδο ^ M e μεγάλη λύπη μας, αναγγέλ Ρουψιάς, Βασιλικού. νία των Ελλήνων. Αγρίεψα, α λ λ ά μου λουμε ότι από το σχολικό έτος , έκανε ν ό η μ α ο ξάδερφος μου και δεν δώ το σχολείο μας έκλεισε. Δε δ α λειτουργή σαμε συνέχεια. Δυστυχώς, έτσι έχει περά σει προσωρινά τουλάχιστον ως θέλουμε mjαρχισε το κυνήγι. Ενα σπορ για πολ σει έξω το θέμα. Γι αυτό χρειάζεται σωστή να πιστεύουμε. Τελείωσαν τα παιδιάμας και υπεύθυνη πληροφόρηση και ιστορι και δεν είχαμε ά λ λ α ν α φοιτήσουν στην λούς γοητευτικό και γι άλλους άγριο. κή τεκμηρίωση, γιατί η Σκοπιανή προπα Α ' τάξη. Μερικά τώρα φοιτούν στα ΔοΑ π ' τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι κυνη γ ά ν δ α οργιάζει και οι ξένοι είναι απληρο λιανά κι ά λ λ α στα Γιάννινα. γούσαν και ήταν μια από τις πρώτες ενασχο φόρητοι. Συνεπώς, για τη σωστή πολιτική Πιστεύουμε ειλικρινά ότι αυτή η λύση λήσεις του ανθρώπου. Ο ι πρώτοι άνθρωποι έκβαση στο Μ α κ ε δ ό ν ι κ ο απαιτείται επα είναι προσωρινή κι ότι στο μέλλον μάλ κυνηγούσαν γ ι α λόγους επιβίωσης, αφού γρύπνηση και ενημέρωση και πραγματι λον θ α ξαναλειτουργήσει το σχολείο ήταν ο μόνος τρόπος για ν α βρουν την τρο κή συσπείρωση των απανταχού Ελλήνων φή τους. Μάλιστα οι Αρχαίοι Ελληνες είχαν μας. και φιλελλήνων για το μείζον αυτό εθνι Ο γράφων -επειδή υπηρέτησε σ' αυτό επινοήσει και την προστάτιδα θ ε ά, την Θεά κό μας θέμα. το σχολείο, αισθάνεται ιδιαίτερα στενο Αρτεμη. Με το πέρασμα των αιώνων οι λόγοι χωρημένος και θ α κατά βάλλει κάθε που το επέβαλλαν ά λ λ α ξ α ν. Σήμερα σ' όλη προσπάθεια για την επαναλειτουργία την Ελλάδα είναι περίπου κυνηγοί - ^ i D σύλλογος των Μακεδόνων "Ο Αριστο του. και " μ π α μ και μ π ο υ μ " ακούς παντού. Κυνή τέλης" στη Σουηδία, εκδίδει ένα θαυμάσιο πε για δεν υπάρχουν. Κάτι πρέπει να γίνει, ν α ριοδικό με τίτλο "Μακεδονία ". Αντιγράφουμε επί βρούμε άλλους τρόπους και ν α μη ξεχνάνε λέξει ένα κομμάτι. ' Ο μήνας Σεπτέμβρης, περί το τέλος, είναι οι κυνηγοί τους κανονισμούς και τα φιρμά "Τι ελέχθη για το όνομα Μακεδονία". για το χωριό μας ο μήνας τρυγητής. Ο μήνας που νια κατά το γνωστό: "Ο πρώην υπουργός των ΗΠΑ κ. Henry μαζεύουμε τα σταφύλια. Στο Ρουμάνι δεν ισχύει το φιρμάνι (χαρτί) Kissinger, ερωτηθείς για το όνομα Μακεδονία Παλιότερα το χωριό μας είχε πολλά αμπέλια, και χαριτολογώντας ν α λέμε: "Του κυνηγού απάντησε ως εξής: Εχω κατανόηση στις αντιρρή στα παλιάμπελα, στη ράχη αμπέλια, στα πηγά και του ψ α ρ ά το πιάτο δέκα φορές είν' σεις της Αθήνας για το όνομα, επειδή γνωρίζω δια, στα χάνια πέρα. Χρονιά με τη χρονιά λιγο αδειανό και μια φορά γεμάτο". ιστορία, πράγμα που δεν ισχύει για τους περισσό στεύουν. Πάνε χάλασαν, τα Νασέϊκα, τα Μουτερους πολιτικούς ακόμη και αυτών του Υπουρ κέϊκα, τα Μαντζέϊκα, τα Αετσέϊκα κι άλλα. Ακό γείου της Ουάσινγκτον". μη και του μπάρμπα Τόλη Αιάπη του μπάρμπα Μισό αιώνα πριν, ένας άλλος υπουργός των Πασχάλη και του μπάρμπα Πάνου Ιωάννου. Τι *Πάει πέρασε και το καλοκαίρι. Αρχίζει ξανά η ΗΠΑ ο κ. Stettinius παρουσίασε ένα έγγραφο με χαρά που ήταν τότε, που πηγαίναμε στ' αμπέλια, ερήμωση και η εγκατάλειψη των χωριών μας έπειτα ημερομηνία 26 Δεκεμβρίου 1944 το οποίο επι με γέλια, τραγούδια, ξεφωνητά απ' όλους και από τη σύντομη ανάσα του καλοκαιριού. βεβαιώνει την μετονομασία της "Δημοκρατίας πρώτη η μακαρίτσα η θειάκω Στασινή με το τρα Η "ΔΙΩΧΝΩ" το λουλούδι, αυτό που ανθίζει με των Σκοπίων" σε "Δημοκρατία της Μακεδονίας" γούδι: "Μπαίνω μεσ' τ' αμπέλι σα νοικοκυρά, να τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές, βγήκε ξανά στα από τον Τίτο. Το έγγραφο επισημαίνει επίσης κι ο νοικοκύρης έρχεται ξανά...". πλάγια και στο Μαρίνο. Ωρα για την ξενιτιά. Αδειά τους μελλοντικούς κινδύνους για την Ειρήνη στην Τώρα μόνο περγουλιές έχουμε που χάλασαν ζουν τα σπίτια από τους ανθρώπους και έρχεται σι περιοχή". κι αυτές φέτος. Να δούμε τι ρακοκάζανα θα γά - σιγά το φθινόπωρο φορτωμένο θλίψη και από (Περιοδικό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ No ). στήσουμε και τι ρακή θα βγάλουμε. γνωση. Ας είναι χρονιά είναι και θα περάσει. Οι λίγοι που μένουν ριζωμένοι στο χωριό κάνουν τις προετοιμασίες για το χειμώνα αλλά και οι κοντι Και γ ι α ν α κλείσουμε μ' αυτό το θέ νοί ας πηγαίνουμε στο χωριό πιο συχνά εκεί που ει-1 ^ ^ Με την ευκαιρία των εκλογών γέμι ναι οι ρίζες μας στα παλιά μας πατρικά σπίτια στο μ α, σήμερα οι κίνδυνοι πολέμου εμφανί ζονται και πάλι στον ορίζοντα της πατρί σε κόσμο το χωριό. Σωστό πανηγύρι. πείσμα της ερήμωσης και της εγκατάλειψης τωνχωριώνμας. δας μας με την προσπάθεια δημιουργίας Ο λ ο ι παρόντες. Εκεί ίσως να βρίσκουμε περισσότερο τον εαυτό και αναγνώρισης ανεξάτητου κράτους Ανταμώσεις, φιλιά χαρές και χαιρετού- Σ' ένα Forum Οι εκδογές 0 δρόμος για τα Μαυροβούνι Το κυνήγι Η Μακεδονία μας 0 τρύγος Φδινόπωρο ατά χωριό ρας ι. Ρ κίνδυνος Κάομος οτο χωριό στα βόρεια σύνορα μας με το όνομα ρες. Λίγα πειράγματα, για το ποιος θ α νι μας' Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α ", γιατί η μονομερής α ν α - κήσει, μερικά στοιχήματα, τα προγνωστι ΟΣΧΟΛΙ/ ΓΗΣ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ wwmw&mm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 12 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Το δ iki.ro ύδρευσης ίων Πηγών Μερόπης Πωγωνίου Ιωαννίνων. είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mwtmmm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 16 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ11997 - ΕΔΡΑ ΓΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κ ι εφέτος την 5 7 η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ XSPI0 Το χ ω ρ ι ό μας, ό π ω ς όλοι ξέρουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ι mum m ν ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64--ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ ε την κ ή ρ υ ξ η του πο λέμου του '40 έγινε γενική επιστράτευση ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ δα ιικιί Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ Πάει πέρασε και η 18η Μαρτίου του 2001 που'γινε η απογραφή των κατοίκων Η μάχη ήταν σκληρή και πολλά ακούστηκαν και

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Με ιην ένωση πλέον των κοινοτήτων, όπως έχονμε γράψει πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 6 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πως τ ώ ρ α το κ α λ ο κ α ί ρ ι παθαίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

1 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ. κι αυτοί γνωστοί. Τ ο πρώτο πολεμικό ανα

1 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ. κι αυτοί γνωστοί. Τ ο πρώτο πολεμικό ανα V /^aj «^^ -mm?* rimiii,,i,riijjiiniei.iii...i...iit Λ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 6- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 34 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 1 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα-

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα- ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το AAOTPAVIKO ΜΟΤΕΕΙΟ ΤΟΥ XSPIOY MAS Από πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 46 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Εχουν περάσει από ιότε 62 ολόκληρα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

τητας κατοικίας, βοσκής,

τητας κατοικίας, βοσκής, ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 22 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ TSPA ΑΟΥΑΕΙΑ Τ ώ ρ α που κόπασε ο προεκλογικός

Διαβάστε περισσότερα

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά wmwmm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 18 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πλέ ον, ότι ο ι συνενώσεις των κοινοτήτων έγι ναν Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ra «nmr \m ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 58 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάζουμε κ α ι πάλι την 6 4 η επέτειο της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 25 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ Είναι γεγονός πλέον, με το πρόγραμμα "Καποδί στριας"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 42 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΙ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002- ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ BISEIHH ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ MAS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Φέτος είναι αλήθεια, το Π ά σ χ α, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Με την ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 47 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ Jl ^/ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΖ 12-ΑΡΙΘΜΟΖ ΦΥΛΛΟΥ 69- ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 56 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mm mmrarm ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κι εφέτος την

Διαβάστε περισσότερα