ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ: Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης ΑΡ. ΜΕΛ. : 6/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ: Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης ΑΡ. ΜΕΛ. : 6/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του, η οποία θα εκτελεσθεί όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα λοιπά τεύχη της μελέτης. Σύμφωνα με το από πρακτικό της Επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων ακτών, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται, έχουν οριστεί στο Δήμο Κατερίνης πέντε (5) πολυσύχναστες ακτές συνολικού μήκους Lολ=5900μ. Πιο συγκεκριμένα, οι ακτές που θα καλυφθούν από ναυαγοσωστικής άποψης είναι οι εξής: 1. Κορινού 2. Καλλιθέας 3. Παραλίας 4. Περίστασης 5. Ολυμπιακής Ακτής 2. Βάσει των όσων καταγράφονται στο ως άνω πρακτικό, προσδιορίζεται η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος ναυαγοσωστικής κάλυψης, ως εξής: 2α. Κορινού συνολικού μήκους 1.200μ. η οποία αρχίζει σε απόσταση 200μ. βόρεια του camping ΟΔΥΣΣΕΙΑ έως το ξενοδοχείο ΛΥΔΡΑ. Για την κάλυψη της απαιτούνται 2 ναυαγοσώστες - 2 ναυαγοσωστικοί πύργοι. 2β. Ακτή Καλλιθέας συνολικού μήκους 1200 μ., η οποία αρχίζει 200 μέτρα Βόρεια του Πολυχώρου «Mediterranean Village» έως το αναψυκτήριο «WET». Για την κάλυψη της απαιτούνται 2 ναυαγοσώστες -2 ναυαγοσωστικοί πύργοι. (Σημείωση: Το από πρακτικό καθορισμού πολυσύχναστων ακτών ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ακτή είναι συνολικού μήκους μ. και αρχίζει 500 μ. βόρεια του Πολυχώρου του «Mediterranean Village» αλλά με το από διευκρινιστικό έγγραφο του Υπολιμεναρχείου Σκάλας διευκρινίζεται ότι το μήκος της ακτής είναι μ. αλλά αρχίζει 200 μ. βόρεια του Πολυχώρου του «Mediterranean Village» έως το αναψυκτήριο «WET».) 2γ Ακτή Παραλίας συνολικού μήκους 1700 μ., η οποία αρχίζει από το αναψυκτήριο «WET» έως το Ναυτικό Όμιλο Κατερίνη. Για την κάλυψη της απατούνται 3 ναυαγοσώστες -3 ναυαγοσωστικοί πύργοι. 2δ. Ακτή Περίστασης: συνολικού μήκους L3=600μ., η οποία αρχίζει από το νότιο βραχίονα Αλιευτικού Καταφυγίου Παραλίας έως και 600 μέτρα Νότια αυτού. Για την κάλυψη της απαιτείται ένας (1) ναυαγοσώστης - 1 ναυαγοσωστικός πύργος. 2ε. Ακτή Ολυμπιακής Ακτής συνολικής απόστασης 1.200μ., η οποία αρχίζει το από αναψυκτήριο ΦΑΡΟΣ μέχρι 200μ. νότια του οικισμού ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ, για την κάλυψη της απαιτούνται 2 ναυαγοσώστες 2 ναυαγοσωστικοί πύργοι. Σύνολο Ναυαγοσωστών: τουλάχιστον Δέκα (10) Σύνολο Ναυαγοσωστικών πύργων: Δέκα (10)

2 3. Ειδικότερα, περί του τρόπου και των μέσων εκτέλεσης της εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του, προσδιορίζονται στο τεύχος των ειδικών στοιχείων ως και στα παραρτήματα I και II. 4. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Κατερίνης υπολογίζεται στο ποσό των ,04 μαζί με τον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών δηλαδή για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο για το έτος Τον ανάδοχο της εργασίας βαρύνουν οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις (Προκαταβολή Φ.Ε. 8% -ΤΑΔΚΥ 2%) που ισχύουν την ημέρα δημοπράτησης της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το φορέα της εργασίας. 6. Για την ανάθεση και την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: Α. Του Ν.3463/2006 περί κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α 114/06) Β. Του Π.Δ.28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ Α 11/80) Γ. Του Π.Δ. 23/2000 περί καθορισμού περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη σε οργανωμένες παραλίες κ.λ.π. (ΦΕΚ Α 18/2000). Δ. Των σχετικών νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο. Ε. Επίσης η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται: 1. Στον αριθ.20 Γενικό Κανονισμό Λιμένα (Β.444/99) και 2. Στο από Πρακτικό Επιτροπής καθορισμού Πολυσύχναστων ακτών του με Αριθμό Φακέλου: / Το υπ αρ. Σχεδίου 1042 & αρ. φακέλου 513.1/2014 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης. Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

3 ΙΙ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του 1.Ναυαγοσωστικοί πύργοι Ν. 1α. Ναυαγοσωστικοί πύργοι κατά την χρονική περίοδο υποχρεωτικής ναυαγοσωστικής κάλυψης δηλαδή από 1/6/2015 έως 31/8/2015. ΝΥ=10 1α.1. Κατά τις ημέρες μη αιχμής δηλαδή καθημερινές και Σάββατα. 1α.1.1. Ν1:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.2. Ν2:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.3. Ν3:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.4. Ν4:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.5. Ν5:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.6. Ν6:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.7. Ν7:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.8. Ν8:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.9. Ν9:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α Ν10:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη Νμ,αχ=Ν1+Ν2+Ν3+Ν4+Ν5+ Ν6+Ν7+Ν8+Ν9+Ν10+Ν11 = 10 πύργοι με ένα ναυαγοσώστη 1α.2. Κατά τις ημέρες αιχμής δηλαδή Κυριακές και αργίες 1α.2.1. Ν1:Ναυαγοσωστικός πύργος με δύο (2) ναυαγοσώστες 1α.2.2. Ν2:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.2.3. Ν3:Ναυαγοσωστικός πύργος με δύο (2) ναυαγοσώστες 1α.2.4. Ν4:Ναυαγοσωστικός πύργος με δύο (2) ναυαγοσώστες 1α.2.5. Ν5:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.2.6. Ν6:Ναυαγοσωστικός πύργος με δύο (2) ναυαγοσώστες 1α.2.7. Ν7:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.2.8. Ν8:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.2.9. Ν9:Ναυαγοσωστικός πύργος με δύο (2) ναυαγοσώστες 1α Ν10:Ναυαγοσωστικός πύργος μετά ενός (1) ναυαγοσώστη Ν αχ= (Ν10+Ν2+Ν5+Ν7+Ν8 - πύργοι με ένα ναυαγοσώστη) + (Ν1+Ν3+Ν4+Ν6+Ν9 πύργοι με δύο ναυαγοσώστες) = 5 πύργοι με ένα ναυαγοσώστη + 5 πύργοι με δύο ναυαγοσώστες / ημέρα αιχμής

4 2. Υποχρεωτική χρονική περίοδος ναυαγοσωστικής κάλυψης. (Βάση του Π.Δ. 23/2000 περί καθορισμού περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη σε οργανωμένες παραλίες κ.λ.π. (ΦΕΚ Α 18/2000)) Π1=3 μήνες/έτος, 92 ημέρες/έτος, 7 ώρες ανά ημέρα 3. Ημέρες Αιχμής (υποχρεωτικής ναυαγοσωστικής κάλυψης). Π3=13 (Κυριακές) + 1 (Αργία - Αγίου Πνεύματος) + 1 (Αργία - Δεκαπενταύγουστος)= 15 ημέρες Άρα Ημέρες Αιχμής Π3= 15 ημέρες 4. Ημέρες Μη αιχμής (Κανονική) χρονικής περιόδου υποχρεωτικής ναυαγοσωστικής κάλυψης. Π4=Π1-Π3=92-15=77 ημέρες 5. Αναλυτικός χρονικός προσδιορισμός ναυαγοσωστικής κάλυψης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΓΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ: 5 πύργοι (με ένα ναυαγοσώστη) X 15 μέρες = 75 πύργοι με Ένα Ναυαγοσώστη 5 πύργοι (με δύο ναυαγοσώστες)x 15 μέρες = 75 πύργοι με Δύο Ναυαγοσώστες ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΓΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗ ΑΙΧΜΗΣ : 10 Χ 77 = Συνοπτικός Χρονικός Προσδιορισμός Ναυαγοσωστικής Κάλυψης 6 α. Πύργος με έναν (1) ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής ΣΥΝΟΛΟ: 10 Χ 77 = 770 (Αριθμός Πύργων σε Λειτουργία) 6β. Πύργος με έναν (1) ναυαγοσώστη για ημέρες αιχμής ΣΥΝΟΛΟ: 5 x 15 = 75 (Αριθμός Πύργων σε Λειτουργία) 6γ. Πύργος με δύο (2) ναυαγοσώστες για ημέρες αιχμής ΣΥΝΟΛΟ: 5 x 15 = 75 (Αριθμός Πύργων σε Λειτουργία) Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβάλλοντος

5 ΙΙΙα. ANΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο 1ο Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης πύργου για ημέρες μη αιχμής των ακτών του ανηγμένες σε ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωμένου από ένα (1) ναυαγοσώστη εφοδιασμέν ου με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτού, ατομικού και κοινού, όπως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικά στη συνέχεια ως και στα λοιπά τεύχη της μελέτης 1.Ανάλυση εξοπλισμού: Α. Ατομικός Εξοπλισμός Ναυαγοσώστη (σύμφωνα με το Π.Δ. 23/2000) Μηχανοκίνητο σκάφος (τουλάχιστον 10ΗΡ) τμχ 1 Αδιάβροχος φακός τμχ 1 Κυάλια Ναυαγοσώστη τμχ 1 Ναυαγοσωστικό Σωσίβιο τμχ 1 Σωστικός Σωλήνας τμχ 1 Σανίδα διάσωσης τμχ 1 Φορητό Φαρμακείο Ναυαγοσώστη που θα περιέχει ότι προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις τμχ 1 Πτυσσόμενο φορείο τμχ 1 Ένδυμα κολύμβησης τμχ 1 Καπέλο τμχ 1 Γυαλιά Ηλίου τμχ 1 Πινακίδα πρώτων βοηθειών τμχ 1 Κουβέρτες τμχ 1 Καταδυτικό μαχαίρι τμχ 1 Μάσκα βυθού τμχ 1 Βατραχοπέδιλα Ναυαγοσωστικά τμχ 1 Σημαίες ναυαγοσώστη τμχ 1 Φορητή Μεγαφωνική συσκευή τμχ 1 Σφυρίχτρα Ναυαγοσώστη τμχ 1 Κινητό τηλέφωνο τμχ 1 Σωσίβιο Jacket τμχ 1

6 Κόστος Ατομικού Εξοπλισμού Ναυαγοσώστη : (Κατ αποκοπή) (Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας, χρήσης και διατήρησης σε καλή λειτουργία όλου του ανωτέρω απαιτούμενου εξοπλισμού για όλη την περίοδο ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών) Β. Κοινός Εξοπλισμός Ναυαγοσώστη Β1. Φορητός Απινιδωτής τμχ 1 Σανίδα ακινητοποίησης τμχ 1 Κόστος Κοινού Εξοπλισμού Ναυαγοσωστών : (Κατ αποκοπή) (Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας, χρήσης και διατήρησης σε καλή λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού για όλη την περίοδο ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών) Β2. Ημερήσιο Μίσθωμα αυτοκινήτου (βλ. σχετική Ανάλυση) 184,86 2. Υπολογισμός Ημερομισθίου Ναυαγοσώστη Γ. Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης ενός ναυαγοσώστη για τις ημέρες μη αιχμής Ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι 26,18. Για εργαζομένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για 9 έως 12 χρόνια προϋπηρεσίας το ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 30,11 (Για εργασία 6 ωρών και 40 λεπτών) Για 7 ώρες εργασίας το ημερομίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 31,62 Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό % ) = 24,56 %, Δηλαδή 7,77 Άρα ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής =31,62 + 7,77 = 39,39 Δ. Ημερήσια Δαπάνη Εξοπλισμού Ναυαγοσώστη Α) Κόστος ατομικού εξοπλισμού / 92 ημέρες ανά καλοκαιρινή περίοδο =1.700 / 92= 18,48 Β1) Κόστος κοινού εξοπλισμού / 92 ημέρες ανά καλοκαιρινή περίοδο =1.000 / 92 = 10,87

7 Β2) Ημερήσιο Μίσθωμα αυτοκινήτου = 184,86 Επειδή ο κοινός εξοπλισμός (μαζί και το όχημα) θεωρείται ότι εξυπηρετούν τους 10 ναυαγοσώστες το άθροισμα Β1 και Β2 διαιρείται με το δέκα. Βολ= (Β1 + Β2) =(10, , 86)/ 10= 195,73 / 10= 19,57 /ημέρα Γ) Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής 39,39 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ : Α+Βολ+Γ= 18,48 +19,57+39,39 = 77,44 Ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ενός (1) ναυαγοσωστικού πύργου με έναν (1) ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής: Ολογράφως: Εβδομήντα Επτά ευρώ και Σαράντα Τέσσερα λεπτά Αριθμητικώς: 77,44 ευρώ Άρθρο 2ο Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου για ημέρες αιχμής των ακτών του ανηγμένες σε ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωμένου από ένα (1) ναυαγοσώστη εφοδιασμένου με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτού, ατομικού και κοινού, όπως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικά στη συνέχεια ως και στα λοιπά τεύχη της μελέτης Ημερήσια Δαπάνη Εξοπλισμού Ναυαγοσώστη Α) Κόστος ατομικού εξοπλισμού / 92 ημέρες ανά καλοκαιρινή περίοδο =1.700 / 92= 18,48 Β1) Κόστος κοινού εξοπλισμού / 92 ημέρες ανά καλοκαιρινή περίοδο =1.000 /92 = 10,87 Β2) Ημερήσιο Μίσθωμα αυτοκινήτου = 184,86 Επειδή ο κοινός εξοπλισμός (μαζί και το όχημα) θεωρείται ότι εξυπηρετούν τους 10 ναυαγοσώστες το άθροισμα Β1 και Β2 διαιρείται με το δέκα. Βολ= (Β1 + Β2) = (10, , 86)/ 10= 195,73 / 10= 19,57 /ημέρα Γ. Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης ενός ναυαγοσώστη για τις ημέρες αιχμής Ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι 26,18. Για εργαζομένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για 9 έως 12 χρόνια προϋπηρεσίας το ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 30,11 (Για εργασία 6 ωρών και 40 λεπτών) Για 7 ώρες εργασίας το ημερομίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 31,62 Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό % ) = 24,56 %, Δηλαδή 7,77

8 Άρα ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής =31,62 + 7,77 = 39,39 Προσαύξηση για Κυριακές και αργίες 75%, δηλαδή (39,39 * 0,75) + 39,39 = 29, ,39 = 68,93 Γ) Ημερήσια δαπάνη ενός ναυαγοσώστη για ημέρες αιχμής 68,93 Το συνολικό ημερήσιο κόστος Α+Βολ+Γ=18,48+19,57+68,93 = 106,99 Ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ενός ναυαγοσωστικού πύργου με έναν (1) ναυαγοσώστη για ημέρες αιχμής: Ολογράφως: Εκατόν Έξι ευρώ και Ενενήντα Εννιά λεπτά Αριθμητικώς: 106,99 Άρθρο 3ο Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου για ημέρες αιχμής των ακτών του ανηγμένες σε ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωμένου από δύο (2) ναυαγοσώστες εφοδιασμένου με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτού, ατομικού και κοινού, ως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικώς στη συνέχεια ως και στα λοιπά τεύχη της μελέτης Βλ. Ανάλυση Εξοπλισμού, άρθρο 1 παρούσας μελέτης Α) Κόστος ατομικού εξοπλισμού / 92 ημέρες ανά καλοκαιρινή περίοδο =1.700 / 92= 18,48 Β1) Κόστος κοινού εξοπλισμού / 92 ημέρες ανά καλοκαιρινή περίοδο =1.000 /92 = 10,87 Β2) Ημερήσιο Μίσθωμα αυτοκινήτου = 184,86 Επειδή ο κοινός εξοπλισμός (μαζί και το όχημα) θεωρείται ότι εξυπηρετούν τους 10 ναυαγοσώστες το άθροισμα Β1 και Β2 διαιρείται με το δέκα. Βολ= (10, , 86)/ 10=195,73 / 10= 19,57 /ημέρα Γ. Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης ενός ναυαγοσώστη για τις ημέρες αιχμής Ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι 26,18. Για εργαζομένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για 9 έως 12 χρόνια προϋπηρεσίας το ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 30,11 (Για εργασία 6 ωρών και 40 λεπτών)

9 Για 7 ώρες εργασίας το ημερομίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 31,62 Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό % ) = 24,56 %, Δηλαδή 7,77 Άρα ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής =31,62 + 7,77 = 39,39 Προσαύξηση για Κυριακές και αργίες 75%, δηλαδή (39,39 * 0,75) + 39,39 = 29, ,39 = 68,93 Άρα ημερήσια δαπάνη δύο ναυαγοσωστών για ημέρες αιχμής = 68,93*2= 137,86 Το συνολικό ημερήσιο κόστος Α+ Βολ+ Γ=18,48 +19, ,86 = 175,91 Ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ενός πύργου με δύο (2) ναυαγοσώστες για ημέρες αιχμής: Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα Πέντε ευρώ και Ενενήντα Ένα λεπτά Αριθμητικώς: 175,91 Κατερίνη, 16/01/2015 Θεωρήθηκε Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Περιβάλλοντος Ο Συντάξας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

10 Άρθρο 1 ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου για ημέρες μη αιχμής των ακτών του ανηγμένες σε ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωμένου από ένα (1) ναυαγοσώστη εφοδιασμένου με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτού, ατομικό και κοινό, ως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικώς κατωτέρω ως και στα λοιπά τεύχη της μελέτης Ολογράφως: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς: 77,44 Άρθρο 2ο Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου για ημέρες αιχμής των ακτών του ανηγμένες σε ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωμένου από ένα (1) ναυαγοσώστη εφοδιασμένου με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτού, ατομικό και κοινό, ως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικώς κατωτέρω ως και στα λοιπά τεύχη της μελέτης Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς: 106,99 Άρθρο 3ο Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου για ημέρες αιχμής των ακτών του ανηγμένες σε ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωμένου από δύο (2) ναυαγοσώστες εφοδιασμένου με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτού, ατομικού και κοινού, ως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικώς κατωτέρω ως και στα λοιπά τεύχη της μελέτης Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς: 175,91 Κατερίνη, 16/01/2015 Θεωρήθηκε Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Περιβάλλοντος Ο Συντάξας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

11 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Είδος Εργασίας Αρ. τιμ. Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη ( ) 1 Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου με ένα (1) ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής 1 Πύργος (Σε Λειτουργία) , ,80 2 Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου με ένα (1) ναυαγοσώστη για ημέρες αιχμής 2 Πύργος (Σε Λειτουργία) , ,25 3 Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου με (02) δύο ναυαγοσώστες για ημέρες αιχμής 3 Πύργος (Σε Λειτουργία) , ,25 Σύνολο εργασιών Ι ,30 Απρόβλεπτα 10% 8.084,63 Σύνολο εργασιών ΙΙ ,93 ΦΠΑ 23% ,11 Συνολικός Προϋπολογισμός ,04 Θεωρήθηκε Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Περιβάλλοντος Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

12 1. Ανάλυση κόστους ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου 4Χ4 Τρίμηνο υπολογισμού: Α 2012 Ημερήσια Δαπάνη αυτοκινήτου ¾ t Ημερήσιο κόστος. ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΔΡ Αυτοκίνητο φορτηγό ¾ τόνων Α) Μίσθωμα (480) Ημέρες 1 Χ 27,22 = 27,22 Β) Βενζίνη (212) Λίτρα 14 Χ 1,35 = 18,90 Γ) Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτ. (214) xγρ. 1 Χ 4,55 = 4,55 Δ) Οδηγός Αυτοκινήτου (117) Ώρες 7 Χ 16,77 = 117,39 Άθροισμα Α = 168,06 Προσαύξηση για συντήρηση ημεραργίες κ.λ.π. 10% Α = 16, Η.Δ. = 184, 86 ΆΡΑ Ημερήσιο κόστος ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου: = 184,86 Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβάλλοντος

13 «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κατερίνη, Ιανουάριος 2015

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 1α) Προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του όπως περιγράφεται ειδικότερα στα λοιπά τεύχη της μελέτης. 1β) Η εργασία ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 περί κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α 114/06) του Π.Δ.28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ Α 11/80), του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ Α 18/2000) περί καθορισμού περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη σε οργανωμένες παραλίες κ.λ.π., καθώς και με όσα ορίζονται τον αριθ. 20 Γενικό Κανονισμό Λιμένα (Β 444/99, και στο από Πρακτικό Επιτροπής καθορισμού Πολυσύχναστων ακτών του με Αριθμό Φακέλου: / 2014, και στις λοιπές συναφείς διατάξεις). 2. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2α) Το μνημόνιο Δράσης θα παραθέτει αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και δικαιώματα κάθε στελέχους αναλόγως της θέσης. Επίσης θα προβλέπει τις ακριβείς θέσεις που καταλαμβάνουν ανάλογα με την θέση του περιστατικού και ποιες ενέργειες θα εκτελούν. Το μνημόνιο θα κοινοποιείται και στον Δήμο για παρακολούθηση της λειτουργίας του σταθμού. Ο υπεύθυνος θα ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για αναφορές ατυχημάτων και κατάσταση παραλίας ως προς τις αρμοδιότητες του όπου επιβάλλεται από τις διατάξεις θα ενημερώνονται και οι αρμόδιες Αρχές του Κράτους. 2β) Το μνημόνιο δράσης των ναυαγοσωστών θα παραδοθεί με την υπογραφή της σύμβασης. 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 3α) Οι παραλίες πρέπει να είναι έτοιμες για ασφαλή χρήση απαραιτήτως στις 1 Ιουνίου. Η προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων πύργων (παρατηρητηρίων ναυαγοσώστη), οι οποίοι θα πρέπει κατ ελάχιστον να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται δια του άρθρου 8 του Π.Δ. 23/2000, καθώς και η οριοθέτηση των ακτών, αποτελεί υποχρέωση του Δήμου. 3β) Η ασφάλεια των ακτών θα οργανωθεί καθολοκληρία υπό του αναδόχου. Με το τέλος της οργάνωσης θα κινηθούν και οι διαδικασίες έναρξης που θα ανακοινωθούν, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και στις αρμόδιες Κρατικές Αρχές. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει η αρχειοθέτηση των αναφορών - ατυχημάτων.

15 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Με το σχέδιο δράσης θα υπάρξει αλληλοβοήθεια. Έτσι κάποιος βαρύς και ακριβός εξοπλισμός θα είναι μεταφερόμενος, αφού ούτως ή άλλως η χρήση του απαιτεί περισσότερα άτομα και είναι οικονομικότερη. Υπό την έννοια αυτή ο εξοπλισμός χωρίζεται σε δύο (2) κατηγορίες. Κατηγορία Ι - Εξοπλισμός κοινός. Ο εξοπλισμός αυτός κατ ελάχιστον θα προσδιορίζεται σε: 1. Σανίδες ακινητοποίησης : 1 2. Φορητός απινιδωτής : 1 3. Όχημα 4Χ4 ναυαγοσωστικό : 1 4. Οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος ή επιβάλλεται από τις ισχύουσες διατάξεις O ως άνω εξοπλισμός εξυπηρετεί όλους τους ναυαγοσώστες. Κατηγορία ΙΙ Εξοπλισμός κάθε ναυαγοσώστη. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 23/2000 ο Ναυαγοσώστης πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τον εξής εξοπλισμό: 1. Μηχανοκίνητο μικρό σκάφος χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί εφοδιασμένο με φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα. Ο εξοπλισμός του μικρού σκάφους είναι εγκεκριμένου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, τύπου, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται. Στο μέσο των πλευρών της λέμβου, δεξιά και αριστερά είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα της λέμβου είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποφυγή ατυχήματος. 2. Αδιάβροχο φακό 3. Κυάλια 4. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο Rescue Can (Ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτημα) 5. Σανίδα διάσωσης (Ο τύπος της οποίας απεικονίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ) 6. Σωστικό Σωλήνα (Ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ) 7. Φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη (το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ) 8. Πτυσσόμενο φορείο εγκεκριμένου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ. 9. Δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων. 10. Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί. 11. Καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη (LIFEGUARD) 12. Γυαλιά ηλίου

16 13. Πινακίδα χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης. 14. Κουβέρτες 15. Καταδυτικό μαχαίρι 16. Μάσκα βυθού 17. βατραχοπέδιλα 18. Σημαία ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 40Χ80 εκ. με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIGE GUARD, μπλε απόχρωσης. 19. Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης. 20. Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσεως του οποίου δημοσιοποιείται με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή. 21. Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας) 22. Κοινή σφυρίχτρα. 23. Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMPU) 24. Οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος ή επιβάλλεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 5 α ) Από τον Δήμο ανατίθεται στον ανάδοχο ο εν γένει προληπτικός έλεγχος των οριοθετημένων ακτών του Δήμου όπως αυτά ήδη έχουν αναφερθεί ως και την έμπροσθεν αυτών ευρισκόμενων παραλιών με μέριμνα πρωτίστως της διαφύλαξης της σωματικής ακεραιότητας των λουομένων και την αποφυγή περιστατικών διακινδύνευσης, τραυματισμών, πνιγμών κ.λ.π. 5β) Ο ανάδοχος πρέπει να έχει την δυνατότητα νομίμου παροχής συναφών υπηρεσιών εκπληρώνοντας τις νόμιμες προϋποθέσεις. 5γ) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών του και αμέσου επέμβασης σε πιθανή ανάγκη των λουομένων που επισκέπτονται τις (οριοθετημένες) ακτές του Δήμου καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακου και εορτών, και από τις ώρες 10:30π.μ. έως και 17:30μ.μ. κατ ελάχιστον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5δ) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με τον Ν.1568/85 (ΦΕΚ177/Α / ) και το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α / ) να απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας, του οποίου την ανάθεση των καθηκόντων, συνοδευόμενη από τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, οφείλει να γνωστοποιήσει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Θα πρέπει ο ανάδοχος να τηρεί βιβλίο υποδείξεων και συμβουλών του Τεχνικού Ασφαλείας θεωρημένο από την ως άνω Υπηρεσία ως επίσης θα πρέπει να τηρεί και βιβλίο εργατικών ατυχημάτων. 5 ε ) Στην περίπτωση που εκ της διερευνήσεως τυχόν σημειωθέντων συμβάντων εκ μέρους των αρμοδίων Αρχών του Κράτους προκύψει ότι ο ανάδοχος δεν παρείχε τις επιβαλλόμενες, αναμενόμενες και προσδοκώμενες Υπηρεσίες Υψίστης ασφαλείας, για την ασφαλή χρήση και προστασία των ακτών (οριοθετημένων) του δήμου όπως αυτές οι Υπηρεσίες προβλέπονται από την σύμβαση και τις εγγυήθηκε ο ανάδοχος στον Δήμο, φέρει (ο ανάδοχος) την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη γι τα τυχόν σημειωθέντα περιστατικά.

17 5στ) Ο ανάδοχος, για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου φύλαξης των ακτών έχει την αποκλειστική ευθύνη κάλυψης των ασφαλιστικών τους εισφορών, της καταβολής της πάσης φύσεως αξιώσεων τους καθώς και της σωματικής των ακεραιότητας. Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβάλλοντος

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1.ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 1. ΚΟΡΙΝΟΣ: Οριοθετημένη περιοχή της παραλίας συνολικού μήκους L4= 1.200μ. 2. ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ: Οριοθετημένη περιοχή της παραλίας συνολικού μήκους L1=2900μ. 3. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ: Οριοθετημένη περιοχή της παραλίας μήκους L2=600 μ. 4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ: Οριοθετημένη περιοχή της παραλίας συνολικού μήκους L3=1.200μ. Ήτοι συνολικό μήκος οριοθετημένων περιοχών των παραλιών Loλ=L1+L2+L3+L4=5.900 μ. 2.ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1) ΚΟΡΙΝΟΣ: Για την κάλυψη της οριοθετημένης περιοχής μήκους L4=1.200 μ. Δύο (2) ναυαγοσώστες μετά δύο (2) σκαφών ναυαγοσωστικοί πύργοι δύο (2). 2) ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ: Για την κάλυψη της οριοθετημένης περιοχής μήκους L1=2900μ., πέντε (5) τουλάχιστον ναυαγοσώστες μετά πέντε (5) σκαφών ναυαγοσωστικοί πύργοι πέντε (5). 3) ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ: Για την κάλυψη της οριοθετημένης περιοχής μήκους L2=600 μ. ένας (1) ναυαγοσώστης μετά ενός (1) σκάφους ναυαγοσωστικός πύργος ένας (1). 4) ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ: Για την κάλυψη της οριοθετημένης περιοχής μήκους L3=1.200 μ. Δύο (2) ναυαγοσώστες μετά δύο (2) σκαφών ναυαγοσωστικοί πύργοι δύο (2). Σύνολο Ναυαγοσωστών: τουλάχιστον Δέκα (10) Σύνολο Ναυαγοσωστικών πύργων: Δέκα (10) 3.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Για την διαμόρφωση της αντίστοιχης πρότασης εκ μέρους των διαγωνιζομένων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω απαιτήσεις του Δήμου: Για την οργάνωση των παραλιών του Δήμου να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες που παρουσιάζουν αλλά και κάθε λεπτομέρεια που άπτεται μιας εξειδικευμένης λύσης όσο και οικονομικής για την ασφάλεια των παραλιών. Στόχος είναι, εκτός από την παρουσίαση μιας οργανωμένης παραλίας και η δημιουργία οργανωμένης ομάδας που θα μπορεί με συνεργασία να αυξάνει την δύναμή της και να διασφαλίζει την σωστή χρήση των σωστικών μέσων. Οι ώρες ευθύνης θα είναι κατ ελάχιστον οι επιβαλλόμενες από το Νόμο, θα αναγράφονται σε πίνακα ανηρτημένο σε κάθε πύργο. Υπενθυμίζεται ότι οι ώρες ευθύνης προσδιορίζονται μεταξύ 10:30π.μ. και 17:30μ.μ. Η στελέχωση της παραλίας θα έχει ως εξής: Υπεύθυνος Παραλίας: Ένας εκ της ομάδας θα είναι ο υπεύθυνος. Αρμοδιότητες του, η εφαρμογή του σχεδίου δράσης και η συνεχής υπενθύμισή του στο προσωπικό.

19 Επίλυση λεπτομερειών, διατήρηση της καλής κατάστασης και εικόνας της παραλίας, οριοθέτηση των πόστων, συντήρηση του υλικού της παραλίας, ενημέρωση για κατάσταση προσωπικού και υλικών. Επιλέγει το χρώμα της σημαίας που θα δουλέψει η παραλία. Ναυαγοσώστες: βρίσκονται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας και μπορούν να περιπολούν με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθονται επί του υπάρχοντος βάθρου. Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας Παρακολουθούν τους λουόμενους και είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Είναι οι κύριοι υπεύθυνοι του πόστου τους και της κάλυψης των συναδέλφων τους. Θα παρέχουν βοήθεια σύμφωνα με το σχέδιο δράσης. Οφείλουν να δώσουν το απόλυτο για την επιτυχία και την καλή λειτουργία της παραλίας τους. Θα δίδουν κατάσταση υγρού στοιχείου στον υπεύθυνο της παραλίας. Δρουν πάντοτε με τις διατάξεις του Νόμου. Αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες επιτυχίας του έργου φύλαξης των ακτών. Πρωταρχικός σκοπός του προτεινομένου σχεδίου δράσης ώστε να άπτεται της ασφάλειας υγρού στοιχείου είναι να καλύπτει την απαίτηση άμεσης αντίληψης του περιστατικού αλλά και, σε συνάρτηση με την απόσταση, το χρονικό μέγεθος αντίδρασης. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τη γεωγραφία και τη μορφή της παραλίας που καλύπτει. Δεν θα πρέπει να αφήνει ουσιαστικά κενά δεξιά και αριστερά στις παραλίες. Εκτός από την ασφάλεια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την διατήρηση της εικόνας ως προς την ασφάλεια των παραλιών και του αισθήματος που αυτή θα αποπνέει στους λουόμενους. Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβάλλοντος

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 1. Περιεχόμενο Φορητού Φαρμακείου Ναυαγοσώστη. ΕΙΔΟΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΚΟΥΤΙΑ) Καρδιοκυκλοφοριακά - αναληπτικά 1 Αναλγητικά 1 Ενέσιμο κορτικοειδές 1 Σύριγγες 5cc 2 Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων 2 Φορητή φιάλη και συσκευή χορήγησης οξυγόνου 1 Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου BROOK 1 Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου GUEDEL 1 Συσκευή ανάνηψης διά χειρός AMPU 1 Κοινοί επίδεσμοι 5 Γάζες αποστειρωμένες πακέτα 2 Ελαστικός επίδεσμος 1 Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα Mercurochrom Οξυζενέ Οινόπνευμα 2 50 cc 50 cc 50 cc Λευκοπλάστης 1 Ψαλίδι κοινό 1

21 2. Τύπος Ναυαγοσωστικού Σωσιβίου

22 3. Τύπος Ναυαγοσωστικής Σανίδας

23 4. Τύπος Σωστικού Σωλήνα

24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96 Άρθρο 6- παρ. 3,7,8,9,10,11

25 Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Αρ. μελέτης: 6 / Εργασία: Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Παραλίας 3. Διεύθυνση Εργασίας: Ακτές 4. Ιδιοκτήτης: Δήμος Κατερίνης 5. Διεύθυνση Ιδιοκτήτη: Πλατεία Δημαρχείου 6. Υπόχρεος για την εκπόνηση του ΦΑΥ: Ανάδοχος 7. Αριθμός αδείας: - Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ Τεχνική Περιγραφή Η μελέτη αφορά την Ναυαγοσωστική Κάλυψη των Ακτών του, κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου 2015, μέσω δέκα (10) τουλάχιστον ναυαγοσωστών, ο πλήρης εξοπλισμός των οποίων κινητός και ακίνητος, διατίθεται από την ανάδοχο εταιρεία. Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ως ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου θα μπορούν να χαρακτηρισθούν οι ακτές του Δήμου Κατερίνης οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί με το από Πρακτικό Επιτροπής καθορισμού Πολυσύχναστων ακτών του με Αριθμό Φακέλου: / 2014 της αρμόδιας Επιτροπής ως πολυσύχναστες, εφόσον οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος αυτών και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για ατύχημα. Θέσεις δικτύων κεντρικών παροχών θα επισημανθούν. Οδοί διαφυγής: Πανταχόθεν ελεύθερο Έξοδοι κινδύνου: Οι εργασίες αφορούν εξωτερικό χώρο. Ιδιαίτερες μελέτες : Μνημόνιο Δράσης Ναυαγοσωστών (θα κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης) Δίκτυα Προστασίας: όχι Ζώνες κινδύνου: Κατά μήκος του αιγιαλού Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο της εργασίας, εξειδικευμένου σε θέματα ναυαγοσωστικής κάλυψης της ακτής. Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβάλλοντος

26 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96 Άρθρο 6- παρ. 3,7,8,9,10,11

27 Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Αρ. μελέτης: 6 / Εργασία: Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του 3. Διεύθυνση Εργασίας: Ακτές 4. Ιδιοκτήτης: Δήμος Κατερίνης 5. Διεύθυνση Ιδιοκτήτη: Πλατεία Δημαρχείου 6. Υπόχρεος για την εκπόνηση του ΦΑΥ: Ανάδοχος 7. Αριθμός αδείας: - 8. Περιγραφή φάσεων εργασίας: 1 η φάση-προκαταρκτικές εργασίες 1.1 Οριοθέτηση των ακτών του Δήμου, μήκους συνολικού L=5.900μ. χαρακτηρισθέντων ως πολυσύχναστων 1.2 Λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας 2 η φάση -Κυρίως εργασίες Ναυαγοσωστική Κάλυψη ακτών από έως Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Προσπέλαση στον αιγιαλό, πρόσβαση στις θέσεις εργασίας Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα, πέραν των συνηθισμένων. -Θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεση των εργαζομένων στον ήλιο. - Να λαμβάνονται μέτρα προστασίας αυτών. 2. Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών εντός του αιγιαλού Έντονη η κυκλοφορία πεζών 3. Χώροι ναυαγοσωστικής κάλυψης Η ναυαγοσωστική κάλυψη θα γίνεται στις οριοθετημένες από τον Δήμο Ακτές, μήκους L=5.900m οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως πολυσύχναστες. 4. Χώροι υγιεινής εστίασης και πρώτων βοηθειών Δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόβλεψη. Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβάλλοντος

28 ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

29 Ιανουάριος 2015 ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο συγγραφής 1.1 Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιέχει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους θα γίνουν οι εργασίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών δηλαδή για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2015 και του οποίου ο προϋπολογισμός φθάνει στο ποσό των μαζί με το Φ.Π.Α. Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις Για την ανάθεση και την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: Α. Του Ν.3463/2006 περί κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α 114/06) Β. Του Π.Δ.28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ Α 11/80) Γ. Του Π.Δ. 23/2000 περί καθορισμού περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη σε οργανωμένες παραλίες κ.λ.π. (ΦΕΚ Α 18/2000). Δ. Των σχετικών νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο. Ε. Επίσης η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται: 1. Στον αριθ.20 Γενικό Κανονισμό Λιμένα (Β.444/99) και 2. Στο από Πρακτικό Επιτροπής καθορισμού Πολυσύχναστων ακτών του με Αριθμό Φακέλου: / Το υπ αρ. Σχεδίου 1042 & αρ. φακέλου 513.1/2014 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης. Άρθρο 3 ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 3.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

30 3.3 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου. 3.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο μήνες μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου. 3.5 Είναι δυνατή κατά την διάρκεια εφαρμογών της σύμβασης η αντικατάσταση των ανωτέρω εγγυήσεων με ισόποση κράτηση (χρηματική εγγύηση) εξ αυτών που έχει λαμβάνειν ο ανάδοχος. Άρθρο 4 ο : Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών 4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της εργασίας με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του. Πάντως ο ανάδοχος οφείλει να κάνει έναρξη των εργασιών σε ακριβή ημερομηνία το αργότερο την 1η Ιουνίου Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των εργασιών πέραν της συμβατικής προθεσμίας (1 η Ιουνίου 2015) και μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 5 ο : Τρόπος εκτέλεσης εργασιών 5.1 Ειδικότερα, περί του τρόπου και των μέσων εκτέλεσης της εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του προσδιορίζονται στο τεύχος των ειδικών στοιχείων ως και στα παραρτήματα I και II. Άρθρο 6 ο : Εξέταση συνθηκών Η επίδοση της προσφοράς αποτελεί απόδειξη ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε υπόψη του όλες τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου που προτίθεται να αναλάβει και ενόψει όλων αυτών δύναται να το φέρει σε πέρας. Άρθρο 7 ο : Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών 7.1 Η αποζημίωση του αναδόχου για τις παρεχόμενες εργασίες θα καταβάλλεται με Χρηματικό Ένταλμα, ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου και ύστερα από την σύνταξη, θεώρηση και έγκριση λογαριασμού (πιστοποίησης) των εκτελεσθέντων εργασιών. 7.2 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα σε βάρος του αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 7.3 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων εργασιών είναι βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, αντίστοιχος λογαριασμός (πιστοποίηση) των εργασιών, το τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ, εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ, βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΕΒΕ κ.λ.π.).

31 Με το πρώτο ένταλμα πληρωμής υποβάλλονται οι αποδείξεις πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης (αρχικής-τυχόν επαναληπτικής) στον τύπο. 7.4 Η επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται κατ αρχάς στο τιμολόγιο και σύμφωνα με την εργασία που έχει πραγματικά εκτελεσθεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν συνήθειες. Η τελική επιμέτρηση υποβάλλεται από τον ανάδοχο σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την περαίωση των εργασιών. Άρθρο 8 ο : Ρήτρες 8.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται για την έναρξη εκτέλεσης του έργου με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του. Ο ανάδοχος οφείλει για την έναρξη των εργασιών την ακριβή ημερομηνία που θα ανακοινώσει η υπηρεσία του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1.000,00 Ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 8.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των ΟΤΑ. 8.3 Αποτελεί βασική υποχρέωση του αναδόχου η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών. 8.4 Η Δημοτική αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς και μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδική διαμαρτυρία και σε προθεσμία πέντε ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. Άρθρο 9 ο : Επιβαρύνσεις ανάδοχου Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της αρχικής διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής στον τύπο. Οι αποδείξεις πληρωμής των υποβάλλονται με την πρώτη πιστοποίηση πληρωμής. Άρθρο 10 ο : Διάρκεια συμβατικού αντικειμένου 10.1 Η χρονική περίοδος ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου καθορίζεται βάσει των κείμενων διατάξεων (Π.Δ. 23/2000) σε τρεις -3- μήνες ανά έτος, συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο Η σύμβαση καλύπτει το έτος Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας αρχίζει από και λήγει στις Άρθρο 11 ο : Επαύξηση συμβατικού αντικειμένου-συγκριτικός πίνακας 11.1 Ο Δήμος Κατερίνης διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μονομερώς το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μέχρι ποσοστού 30% του συμβατικού αντικειμένου στη διάρκεια της εκτέλεσης. Πέραν του 30% και μέχρι του 50% κατ ανώτατο όριο απαιτείται η γραπτή συναίνεση του αναδόχου Σε περίπτωση προσαύξησης του συμβατικού αντικειμένου, θα προσαυξάνεται

32 αναλογικά το οικονομικό τίμημα της σύμβασης. Για την παραπάνω περίπτωση θα υποβάλλεται σχετική πρόταση της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου προς το Δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση. Πλέον συγκεκριμένα αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ή της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης αυτών παραστεί ανάγκη μεταβολής των κατά τον προϋπολογισμό της συμβάσεως ποσοτήτων εργασιών ή προσθήκης νέων εργασιών συντάσσεται συγκριτικός πίνακας ο οποίος προσδιορίζει τις αναγκαίες μεταβολές των κονδυλίων και της αντίστοιχης δαπάνης. Τον συγκριτικό πίνακα συνοδεύει αιτιολογική έκθεση η οποία αιτιολογεί πλήρως και σαφώς τις μεταβολές που προκαλούνται με αυτόν. Δια του συγκριτικού πίνακα απαγορεύεται η επέκταση των εργασιών εκτός του συμβατικού του αντικειμένου καθώς και η αύξηση του συνολικού ποσού της σύμβασης πέρα από το πενήντα τοις εκατό (50%). Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση εκτέλεσης των εργασιών με απευθείας ανάθεση. Άρθρο 12ο : Οριστική παραλαβή Όταν περάσει το χρονικό διάστημα του άρθρου 10 θα συντελεστεί εντός είκοσι (20) ημερών η οριστική παραλαβή της εργασίας, η οποία θα συντελεστεί αποκλειστικώς επί τη βάσει του συνόλου των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης της εργασίας, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου ως στο άρθρο 16 της διακήρυξης ειδικότερα ορίζεται. Άρθρο 13 ο : Ειδικοί όροι 13.1 Για τα μηχανικά μέσα και τον εξοπλισμό εν γένει που παραχωρεί ο εργοδότης (εξυπηρετούμενος Ο.Τ.Α) στον ανάδοχο της εργασίας, προσυμφωνείται ρητά ότι μετά το τέλος της θερινής περιόδου (πέρας των εργασιών) θα επιστραφούν στον ιδιοκτήτη σ ε κατάσταση κανονικής και απρόσκοπτης λειτουργίας, στην οποία και παραδόθηκαν στην αρχή της θερινής περιόδου (έναρξη εργασιών), ήτοι θα αποκατασταθεί κάθε συνήθης ή ασυνήθης βλάβη ή φθορά και θα αντικατασταθεί κάθε τμήμα ή εξάρτημα του μηχανήματος και του εξοπλισμού που καταστράφηκε ή φθάρθηκε σε βαθμό μεγαλύτερο από αυτό που επιτρέπει η κανονική χρήση Η σε καλή κατάσταση παράδοση και επιστροφή των διατεθέντων για χρήση στον ανάδοχο μηχανικών μέσων και εξοπλισμού εν γένει, επιβεβαιώνεται δια σχετικής έκθεσης υπογεγραμμένης από τον αρμόδιο υπάλληλο του εργοδότη. Κατά τη διάρκεια της χρήσης των μηχανικών μέσων και του εξοπλισμού που έχει παραχωρήσει ο εργοδότης, υποχρεούται ο ανάδοχος να τα διατηρεί σε πολύ καλή τεχνική και λειτουργική κατάσταση, κυρίως όσο αφορά την προληπτική συντήρηση, την ορθολογική χρήση και την έγκαιρη αποκατάσταση κάθε βλάβης. Άρθρο 14 ο : Παράδοση και παραλαβή μηχανικών μέσων και εξοπλισμού χορηγηθέντων στον ανάδοχο 14.1 Ο αρμόδιος υπάλληλος του εργοδότη προβαίνει σε μακροσκοπική εξέταση των μηχανικών μέσων και του εξοπλισμού σε συνθήκες λειτουργίας, στις απαραίτητες δοκιμές και ελέγχους, και αφού διαπιστωθεί η καλή τεχνική και λειτουργική κατάσταση των μηχανικών μέσων και του εξοπλισμού, τα παραδίδει στον ανάδοχο στην αρχή της περιόδου (έναρξη εργασιών) και τα παραλαμβάνει από τον ανάδοχο στο τέλος της περιόδου (πέρας

33 εργασιών), βάσει σχετικής έκθεσης υπογεγραμμένης και από τον ανάδοχο, δικαιούμενου εν προκειμένω, σε περίπτωση διαφωνίας να υπογράψει μετ επιφύλαξης και να υποβάλλει σχετική ένσταση, αλλά μη δικαιούμενου άρνησης υπογραφής της έκθεσης, Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα μηχανικά μέσα και ο εξοπλισμός δεν ευρίσκεται σε καλή κατάσταση, η επιτροπή δίνει στον ανάδοχο μέσω της σχετικής έκθεσης τη δυνατότητα, εντός τακτής προθεσμίας (το μέγιστο 15 ημέρες), αποκατάστασης κάθε βλάβης που έχει καταγραφεί, διαφορετικά οι αντικαταστάσεις των τμημάτων των μηχανικών μέσων και του εξοπλισμού που έχουν καταστραφεί ή φθαρεί σε βαθμό μεγαλύτερο από όσο επιτρέπει η συνήθης χρήση, γίνονται από τον εργοδότη, κύριο των μέσων και εξοπλισμού, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου και αν δεν επαρκεί το επιπλέον ποσό εισπράττεται αναγκαστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 15ο : Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος: 1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού. 2. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 3. Τα λοιπά στοιχεία της μελέτης, ήτοι: 3.α Το τεύχος των ειδικών στοιχείων. 3.β Τα παραρτήματα I, II και ΙΙΙ. Τα παραπάνω (1,) (2) και (3) στοιχεία περιλαμβάνονται στην αριθ. 06/2015 μελέτη του 2. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. Θεωρήθηκε Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Περιβάλλοντος Ο Συντάξας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

34 ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατερίνη, Ιανουάριος 2015

35 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 1 Ο :Διάκριση χώρου εργασίας Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου ορίζονται οι πολυσύχναστες ακτές του. Η συγκεκριμένη περιοχή του έργου προσδιορίζεται ειδικότερα στο παράρτημα ΙΙ. Άρθρο 2 ο : Προσδιορισμός των εργασιών του αναδόχου 2.1 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου προς τον Δήμο και η συχνότητα εκτέλεσης αυτών ορίζονται από το πρόγραμμα των εργασιών ως αυτό προσδιορίζεται στα τεύχη της μελέτης. Στο έργο του αναδόχου περιλαμβάνεται και η γραπτή ενημέρωση του Δήμου, δια του επόπτη ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, για περιπτώσεις παραβιάσεως του Κανονισμού Καθαριότητας εκ μέρους οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως απόρριψη αντικειμένων ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο ρύπανση δημοσίου ή ιδιωτικού χώρου, παράνομη αφισοκόλληση ή ρίψη φέϊγ βολάν, απόθεση οικοδομικών υλικών κλπ Άρθρο 3 ο : Εργασιακές περίοδοι και συχνότητα υπηρεσιών του αναδόχου. 3.1 Η παροχή των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών εκ μέρους του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης. 3.2 Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις εργασίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών που θα εκτελούνται κατά την περίοδο, από 15 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου λόγω της έντονης τουριστικής δραστηριότητας. 3.3 Το έργο ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου θα υπόκειται σε έλεγχο εκ μέρους του επιβλέποντα του Δήμου καθ όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου. Άρθρο 4 ο : Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών 4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά του με ποιά τεχνικά και μηχανικά μέσα θα πραγματοποιήσει την εργασία καθώς και να προτείνει τη μεθοδολογία και την οργάνωση για την εκτέλεσή της. 4.2 Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη του ζητούμενου αποτελέσματος ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, απαιτείται η απασχόληση μηχανικών μέσων. 4.3 Ο ανάδοχος για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εργασίας είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τον ελάχιστο απαιτούμενο και κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα που θα καθορίζει στην προσφορά του. Τα μηχανικά μέσα και εξειδικευμένα μηχανήματα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, για κατάλληλη εκτέλεση των εργασιών. Προς το σκοπό αυτό θα υποβληθεί απαραίτητα πίνακας εξοπλισμού, στον οποίο θα προσδιορίζονται: α) Είδος εξοπλισμού β) Εργοστάσιο κατασκευής και τύπος

36 γ) Τεχνικά στοιχεία εξοπλισμού ήτοι έντυπα εργοστασίου κατασκευής κ.λ.π. δ) Λοιπά στοιχεία εξοπλισμού κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου και της επιτροπής. 4.4 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άριστη, συνεχή και ανελλιπή ναυαγοσωστική κάλυψη των οριοθετημένων ακτών, διαθέτοντας με δαπάνες του όλα τα μέσα που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της σύμβασης που θα υπογραφεί: τα εργαλεία, τα αναλώσιμα και το εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό, επιστημονικό, εποπτικό και λοιπό προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του. 4.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού και μέσων ώστε η ζώνη αρμοδιότητας του να εμφανίζει ασφαλή εικόνα καθ όλη την χρονική περίοδο της διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης. 4.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 5-6) Άρθρο 5 ο : Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασίας 5.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο της εργασίας για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών. 5.2 θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των επιτόπιων συνθηκών ως και των λοιπών τευχών της μελέτης ως και των γενικών και των ειδικών συνθηκών του έργου και εν όψει όλων αυτών δύναται να το φέρουν σε πέρας. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στη μελέτη. 5.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν. 5.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες αστυνομικές λιμενικές και λοιπές διατάξεις περί ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών και προστασίας αυτών. 5.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τον ανάλογο υπεύθυνο επόπτη για το προσωπικό του, ο οποίος θα συντονίζει το έργο της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών και θα ενημερώνει τις υπηρεσίες του Δήμου και του Κράτους για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της εργασίας. 5.6 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου

37 αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 5.7 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, ή οι αρμόδιες Υπηρεσίες σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου. 5.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσλάβει το προσωπικό που απαιτείται για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου και να το αυξομειώνει ανάλογα με τις ανάγκες. 5.9 Ο αριθμός εργαζομένων στην ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών από τον ανάδοχο θα προσδιορίζεται από τον ίδιο στην προσφορά του Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να φορά ειδική στολή, και λοιπά απαραίτητα διακριτικά στοιχεία ως οι διατάξεις ορίζουν Ο εξοπλισμός του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Άρθρο 6 ο : Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασίας 6.1 Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. 6.2 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου. 6.3 Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητα του. 6.4 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλειά του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου για την πρόληψη ατυχημάτων, η ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για τα ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη, ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο στις αστικές όσο και στις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 6.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό έργο Σάββατα, Κυριακές, και αργίες και σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο. 6.6 Σε περιπτώσεις θεομηνιών, σεισμών, πλημμύρας κλπ το απασχολούμενο προσωπικό του αναδόχου τίθεται αμέσως στη διάθεση του Δήμου εφόσον αυτός το ζητήσει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τεθεί στη διάθεση του Δήμου αυτοβούλως, με τη διαπίστωση της θεομηνίας. Κατερίνη 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης Περιβαλλοντολόγος

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Μελέτης: 1/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 24440/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 24440/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 24440/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2014

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 7 / 2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ' ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 '

ΕΡΓΟ: ' ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ' ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ' ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ' ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΤΥ Αρ.μελ.:17/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ1Χ-Η1Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα : 29-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. : 14473 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου Τ.Κ. : 19004-Σπάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/05-03-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/05-03-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/05-03-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι ακτές Αναύρου, Αλυκών, ηµοτική Πλαζ Παγασών, Νέας Αγχιάλου, Καρνάγιο, Χρυσή Ακτή και Μαµιδάκη τις οποίες κατέχει εντός των ορίων του ο ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αριθ. Μελέτης: 20/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Εργασία: "Παροχή υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών ήµου Ηγουµενίτσας έτους 2013" ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ : Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΑ 1-5) Αντικείµενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/14 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.854,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 69.930,42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Αρ. αποφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Αρ. αποφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Αρ. αποφ.: 28/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. ΤΗΝ 10-05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. Μελέτης 46/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων και Κτιριακών εγκαταστάσεων των Κοιμητηρίων της υτικής Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έργο: Επάνδρωση ναυαγοσωστικών πύργων Δήμου Αποκορώνου Προϋπολογισμός: 96.194,00 (+Φ.Π.Α.) Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 23/2000

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 23/2000 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 23/2000 "Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ: ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ- ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟ- ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 23/Φ.Ε.Κ. 18Α/07-02-2000

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 23/Φ.Ε.Κ. 18Α/07-02-2000 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 23/Φ.Ε.Κ. 18Α/07-02-2000 - Άρθρο 1 : Ορισμοί - Άρθρο 5 : Άδειες Ναυαγοσωστών - Άρθρο 7 : Υποχρεώσεις Εκμεταλλευόμενων Λουτρικές Εγκαταστάσεις - Άρθρο 8 : Βάθρο Ναυαγοσώστη - Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 από 36 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1 από 36 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 699.999,75 ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 699.999,75 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 06/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 05/03/2014 Αρ. πρωτ.: 386 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα