ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ: Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης ΑΡ. ΜΕΛ. : 6/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ: Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης ΑΡ. ΜΕΛ. : 6/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του, η οποία θα εκτελεσθεί όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα λοιπά τεύχη της μελέτης. Σύμφωνα με το από πρακτικό της Επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων ακτών, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται, έχουν οριστεί στο Δήμο Κατερίνης πέντε (5) πολυσύχναστες ακτές συνολικού μήκους Lολ=5900μ. Πιο συγκεκριμένα, οι ακτές που θα καλυφθούν από ναυαγοσωστικής άποψης είναι οι εξής: 1. Κορινού 2. Καλλιθέας 3. Παραλίας 4. Περίστασης 5. Ολυμπιακής Ακτής 2. Βάσει των όσων καταγράφονται στο ως άνω πρακτικό, προσδιορίζεται η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος ναυαγοσωστικής κάλυψης, ως εξής: 2α. Κορινού συνολικού μήκους 1.200μ. η οποία αρχίζει σε απόσταση 200μ. βόρεια του camping ΟΔΥΣΣΕΙΑ έως το ξενοδοχείο ΛΥΔΡΑ. Για την κάλυψη της απαιτούνται 2 ναυαγοσώστες - 2 ναυαγοσωστικοί πύργοι. 2β. Ακτή Καλλιθέας συνολικού μήκους 1200 μ., η οποία αρχίζει 200 μέτρα Βόρεια του Πολυχώρου «Mediterranean Village» έως το αναψυκτήριο «WET». Για την κάλυψη της απαιτούνται 2 ναυαγοσώστες -2 ναυαγοσωστικοί πύργοι. (Σημείωση: Το από πρακτικό καθορισμού πολυσύχναστων ακτών ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ακτή είναι συνολικού μήκους μ. και αρχίζει 500 μ. βόρεια του Πολυχώρου του «Mediterranean Village» αλλά με το από διευκρινιστικό έγγραφο του Υπολιμεναρχείου Σκάλας διευκρινίζεται ότι το μήκος της ακτής είναι μ. αλλά αρχίζει 200 μ. βόρεια του Πολυχώρου του «Mediterranean Village» έως το αναψυκτήριο «WET».) 2γ Ακτή Παραλίας συνολικού μήκους 1700 μ., η οποία αρχίζει από το αναψυκτήριο «WET» έως το Ναυτικό Όμιλο Κατερίνη. Για την κάλυψη της απατούνται 3 ναυαγοσώστες -3 ναυαγοσωστικοί πύργοι. 2δ. Ακτή Περίστασης: συνολικού μήκους L3=600μ., η οποία αρχίζει από το νότιο βραχίονα Αλιευτικού Καταφυγίου Παραλίας έως και 600 μέτρα Νότια αυτού. Για την κάλυψη της απαιτείται ένας (1) ναυαγοσώστης - 1 ναυαγοσωστικός πύργος. 2ε. Ακτή Ολυμπιακής Ακτής συνολικής απόστασης 1.200μ., η οποία αρχίζει το από αναψυκτήριο ΦΑΡΟΣ μέχρι 200μ. νότια του οικισμού ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ, για την κάλυψη της απαιτούνται 2 ναυαγοσώστες 2 ναυαγοσωστικοί πύργοι. Σύνολο Ναυαγοσωστών: τουλάχιστον Δέκα (10) Σύνολο Ναυαγοσωστικών πύργων: Δέκα (10)

2 3. Ειδικότερα, περί του τρόπου και των μέσων εκτέλεσης της εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του, προσδιορίζονται στο τεύχος των ειδικών στοιχείων ως και στα παραρτήματα I και II. 4. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Κατερίνης υπολογίζεται στο ποσό των ,04 μαζί με τον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών δηλαδή για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο για το έτος Τον ανάδοχο της εργασίας βαρύνουν οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις (Προκαταβολή Φ.Ε. 8% -ΤΑΔΚΥ 2%) που ισχύουν την ημέρα δημοπράτησης της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το φορέα της εργασίας. 6. Για την ανάθεση και την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: Α. Του Ν.3463/2006 περί κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α 114/06) Β. Του Π.Δ.28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ Α 11/80) Γ. Του Π.Δ. 23/2000 περί καθορισμού περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη σε οργανωμένες παραλίες κ.λ.π. (ΦΕΚ Α 18/2000). Δ. Των σχετικών νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο. Ε. Επίσης η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται: 1. Στον αριθ.20 Γενικό Κανονισμό Λιμένα (Β.444/99) και 2. Στο από Πρακτικό Επιτροπής καθορισμού Πολυσύχναστων ακτών του με Αριθμό Φακέλου: / Το υπ αρ. Σχεδίου 1042 & αρ. φακέλου 513.1/2014 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης. Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

3 ΙΙ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του 1.Ναυαγοσωστικοί πύργοι Ν. 1α. Ναυαγοσωστικοί πύργοι κατά την χρονική περίοδο υποχρεωτικής ναυαγοσωστικής κάλυψης δηλαδή από 1/6/2015 έως 31/8/2015. ΝΥ=10 1α.1. Κατά τις ημέρες μη αιχμής δηλαδή καθημερινές και Σάββατα. 1α.1.1. Ν1:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.2. Ν2:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.3. Ν3:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.4. Ν4:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.5. Ν5:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.6. Ν6:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.7. Ν7:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.8. Ν8:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.1.9. Ν9:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α Ν10:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη Νμ,αχ=Ν1+Ν2+Ν3+Ν4+Ν5+ Ν6+Ν7+Ν8+Ν9+Ν10+Ν11 = 10 πύργοι με ένα ναυαγοσώστη 1α.2. Κατά τις ημέρες αιχμής δηλαδή Κυριακές και αργίες 1α.2.1. Ν1:Ναυαγοσωστικός πύργος με δύο (2) ναυαγοσώστες 1α.2.2. Ν2:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.2.3. Ν3:Ναυαγοσωστικός πύργος με δύο (2) ναυαγοσώστες 1α.2.4. Ν4:Ναυαγοσωστικός πύργος με δύο (2) ναυαγοσώστες 1α.2.5. Ν5:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.2.6. Ν6:Ναυαγοσωστικός πύργος με δύο (2) ναυαγοσώστες 1α.2.7. Ν7:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.2.8. Ν8:Ναυαγοσωστικός πύργος με ένα (1) ναυαγοσώστη 1α.2.9. Ν9:Ναυαγοσωστικός πύργος με δύο (2) ναυαγοσώστες 1α Ν10:Ναυαγοσωστικός πύργος μετά ενός (1) ναυαγοσώστη Ν αχ= (Ν10+Ν2+Ν5+Ν7+Ν8 - πύργοι με ένα ναυαγοσώστη) + (Ν1+Ν3+Ν4+Ν6+Ν9 πύργοι με δύο ναυαγοσώστες) = 5 πύργοι με ένα ναυαγοσώστη + 5 πύργοι με δύο ναυαγοσώστες / ημέρα αιχμής

4 2. Υποχρεωτική χρονική περίοδος ναυαγοσωστικής κάλυψης. (Βάση του Π.Δ. 23/2000 περί καθορισμού περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη σε οργανωμένες παραλίες κ.λ.π. (ΦΕΚ Α 18/2000)) Π1=3 μήνες/έτος, 92 ημέρες/έτος, 7 ώρες ανά ημέρα 3. Ημέρες Αιχμής (υποχρεωτικής ναυαγοσωστικής κάλυψης). Π3=13 (Κυριακές) + 1 (Αργία - Αγίου Πνεύματος) + 1 (Αργία - Δεκαπενταύγουστος)= 15 ημέρες Άρα Ημέρες Αιχμής Π3= 15 ημέρες 4. Ημέρες Μη αιχμής (Κανονική) χρονικής περιόδου υποχρεωτικής ναυαγοσωστικής κάλυψης. Π4=Π1-Π3=92-15=77 ημέρες 5. Αναλυτικός χρονικός προσδιορισμός ναυαγοσωστικής κάλυψης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΓΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ: 5 πύργοι (με ένα ναυαγοσώστη) X 15 μέρες = 75 πύργοι με Ένα Ναυαγοσώστη 5 πύργοι (με δύο ναυαγοσώστες)x 15 μέρες = 75 πύργοι με Δύο Ναυαγοσώστες ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΓΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗ ΑΙΧΜΗΣ : 10 Χ 77 = Συνοπτικός Χρονικός Προσδιορισμός Ναυαγοσωστικής Κάλυψης 6 α. Πύργος με έναν (1) ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής ΣΥΝΟΛΟ: 10 Χ 77 = 770 (Αριθμός Πύργων σε Λειτουργία) 6β. Πύργος με έναν (1) ναυαγοσώστη για ημέρες αιχμής ΣΥΝΟΛΟ: 5 x 15 = 75 (Αριθμός Πύργων σε Λειτουργία) 6γ. Πύργος με δύο (2) ναυαγοσώστες για ημέρες αιχμής ΣΥΝΟΛΟ: 5 x 15 = 75 (Αριθμός Πύργων σε Λειτουργία) Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβάλλοντος

5 ΙΙΙα. ANΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο 1ο Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης πύργου για ημέρες μη αιχμής των ακτών του ανηγμένες σε ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωμένου από ένα (1) ναυαγοσώστη εφοδιασμέν ου με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτού, ατομικού και κοινού, όπως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικά στη συνέχεια ως και στα λοιπά τεύχη της μελέτης 1.Ανάλυση εξοπλισμού: Α. Ατομικός Εξοπλισμός Ναυαγοσώστη (σύμφωνα με το Π.Δ. 23/2000) Μηχανοκίνητο σκάφος (τουλάχιστον 10ΗΡ) τμχ 1 Αδιάβροχος φακός τμχ 1 Κυάλια Ναυαγοσώστη τμχ 1 Ναυαγοσωστικό Σωσίβιο τμχ 1 Σωστικός Σωλήνας τμχ 1 Σανίδα διάσωσης τμχ 1 Φορητό Φαρμακείο Ναυαγοσώστη που θα περιέχει ότι προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις τμχ 1 Πτυσσόμενο φορείο τμχ 1 Ένδυμα κολύμβησης τμχ 1 Καπέλο τμχ 1 Γυαλιά Ηλίου τμχ 1 Πινακίδα πρώτων βοηθειών τμχ 1 Κουβέρτες τμχ 1 Καταδυτικό μαχαίρι τμχ 1 Μάσκα βυθού τμχ 1 Βατραχοπέδιλα Ναυαγοσωστικά τμχ 1 Σημαίες ναυαγοσώστη τμχ 1 Φορητή Μεγαφωνική συσκευή τμχ 1 Σφυρίχτρα Ναυαγοσώστη τμχ 1 Κινητό τηλέφωνο τμχ 1 Σωσίβιο Jacket τμχ 1

6 Κόστος Ατομικού Εξοπλισμού Ναυαγοσώστη : (Κατ αποκοπή) (Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας, χρήσης και διατήρησης σε καλή λειτουργία όλου του ανωτέρω απαιτούμενου εξοπλισμού για όλη την περίοδο ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών) Β. Κοινός Εξοπλισμός Ναυαγοσώστη Β1. Φορητός Απινιδωτής τμχ 1 Σανίδα ακινητοποίησης τμχ 1 Κόστος Κοινού Εξοπλισμού Ναυαγοσωστών : (Κατ αποκοπή) (Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας, χρήσης και διατήρησης σε καλή λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού για όλη την περίοδο ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών) Β2. Ημερήσιο Μίσθωμα αυτοκινήτου (βλ. σχετική Ανάλυση) 184,86 2. Υπολογισμός Ημερομισθίου Ναυαγοσώστη Γ. Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης ενός ναυαγοσώστη για τις ημέρες μη αιχμής Ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι 26,18. Για εργαζομένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για 9 έως 12 χρόνια προϋπηρεσίας το ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 30,11 (Για εργασία 6 ωρών και 40 λεπτών) Για 7 ώρες εργασίας το ημερομίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 31,62 Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό % ) = 24,56 %, Δηλαδή 7,77 Άρα ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής =31,62 + 7,77 = 39,39 Δ. Ημερήσια Δαπάνη Εξοπλισμού Ναυαγοσώστη Α) Κόστος ατομικού εξοπλισμού / 92 ημέρες ανά καλοκαιρινή περίοδο =1.700 / 92= 18,48 Β1) Κόστος κοινού εξοπλισμού / 92 ημέρες ανά καλοκαιρινή περίοδο =1.000 / 92 = 10,87

7 Β2) Ημερήσιο Μίσθωμα αυτοκινήτου = 184,86 Επειδή ο κοινός εξοπλισμός (μαζί και το όχημα) θεωρείται ότι εξυπηρετούν τους 10 ναυαγοσώστες το άθροισμα Β1 και Β2 διαιρείται με το δέκα. Βολ= (Β1 + Β2) =(10, , 86)/ 10= 195,73 / 10= 19,57 /ημέρα Γ) Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής 39,39 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ : Α+Βολ+Γ= 18,48 +19,57+39,39 = 77,44 Ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ενός (1) ναυαγοσωστικού πύργου με έναν (1) ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής: Ολογράφως: Εβδομήντα Επτά ευρώ και Σαράντα Τέσσερα λεπτά Αριθμητικώς: 77,44 ευρώ Άρθρο 2ο Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου για ημέρες αιχμής των ακτών του ανηγμένες σε ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωμένου από ένα (1) ναυαγοσώστη εφοδιασμένου με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτού, ατομικού και κοινού, όπως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικά στη συνέχεια ως και στα λοιπά τεύχη της μελέτης Ημερήσια Δαπάνη Εξοπλισμού Ναυαγοσώστη Α) Κόστος ατομικού εξοπλισμού / 92 ημέρες ανά καλοκαιρινή περίοδο =1.700 / 92= 18,48 Β1) Κόστος κοινού εξοπλισμού / 92 ημέρες ανά καλοκαιρινή περίοδο =1.000 /92 = 10,87 Β2) Ημερήσιο Μίσθωμα αυτοκινήτου = 184,86 Επειδή ο κοινός εξοπλισμός (μαζί και το όχημα) θεωρείται ότι εξυπηρετούν τους 10 ναυαγοσώστες το άθροισμα Β1 και Β2 διαιρείται με το δέκα. Βολ= (Β1 + Β2) = (10, , 86)/ 10= 195,73 / 10= 19,57 /ημέρα Γ. Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης ενός ναυαγοσώστη για τις ημέρες αιχμής Ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι 26,18. Για εργαζομένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για 9 έως 12 χρόνια προϋπηρεσίας το ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 30,11 (Για εργασία 6 ωρών και 40 λεπτών) Για 7 ώρες εργασίας το ημερομίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 31,62 Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό % ) = 24,56 %, Δηλαδή 7,77

8 Άρα ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής =31,62 + 7,77 = 39,39 Προσαύξηση για Κυριακές και αργίες 75%, δηλαδή (39,39 * 0,75) + 39,39 = 29, ,39 = 68,93 Γ) Ημερήσια δαπάνη ενός ναυαγοσώστη για ημέρες αιχμής 68,93 Το συνολικό ημερήσιο κόστος Α+Βολ+Γ=18,48+19,57+68,93 = 106,99 Ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ενός ναυαγοσωστικού πύργου με έναν (1) ναυαγοσώστη για ημέρες αιχμής: Ολογράφως: Εκατόν Έξι ευρώ και Ενενήντα Εννιά λεπτά Αριθμητικώς: 106,99 Άρθρο 3ο Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου για ημέρες αιχμής των ακτών του ανηγμένες σε ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωμένου από δύο (2) ναυαγοσώστες εφοδιασμένου με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτού, ατομικού και κοινού, ως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικώς στη συνέχεια ως και στα λοιπά τεύχη της μελέτης Βλ. Ανάλυση Εξοπλισμού, άρθρο 1 παρούσας μελέτης Α) Κόστος ατομικού εξοπλισμού / 92 ημέρες ανά καλοκαιρινή περίοδο =1.700 / 92= 18,48 Β1) Κόστος κοινού εξοπλισμού / 92 ημέρες ανά καλοκαιρινή περίοδο =1.000 /92 = 10,87 Β2) Ημερήσιο Μίσθωμα αυτοκινήτου = 184,86 Επειδή ο κοινός εξοπλισμός (μαζί και το όχημα) θεωρείται ότι εξυπηρετούν τους 10 ναυαγοσώστες το άθροισμα Β1 και Β2 διαιρείται με το δέκα. Βολ= (10, , 86)/ 10=195,73 / 10= 19,57 /ημέρα Γ. Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης ενός ναυαγοσώστη για τις ημέρες αιχμής Ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι 26,18. Για εργαζομένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για 9 έως 12 χρόνια προϋπηρεσίας το ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 30,11 (Για εργασία 6 ωρών και 40 λεπτών)

9 Για 7 ώρες εργασίας το ημερομίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 31,62 Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό % ) = 24,56 %, Δηλαδή 7,77 Άρα ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής =31,62 + 7,77 = 39,39 Προσαύξηση για Κυριακές και αργίες 75%, δηλαδή (39,39 * 0,75) + 39,39 = 29, ,39 = 68,93 Άρα ημερήσια δαπάνη δύο ναυαγοσωστών για ημέρες αιχμής = 68,93*2= 137,86 Το συνολικό ημερήσιο κόστος Α+ Βολ+ Γ=18,48 +19, ,86 = 175,91 Ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ενός πύργου με δύο (2) ναυαγοσώστες για ημέρες αιχμής: Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα Πέντε ευρώ και Ενενήντα Ένα λεπτά Αριθμητικώς: 175,91 Κατερίνη, 16/01/2015 Θεωρήθηκε Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Περιβάλλοντος Ο Συντάξας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

10 Άρθρο 1 ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου για ημέρες μη αιχμής των ακτών του ανηγμένες σε ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωμένου από ένα (1) ναυαγοσώστη εφοδιασμένου με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτού, ατομικό και κοινό, ως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικώς κατωτέρω ως και στα λοιπά τεύχη της μελέτης Ολογράφως: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς: 77,44 Άρθρο 2ο Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου για ημέρες αιχμής των ακτών του ανηγμένες σε ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωμένου από ένα (1) ναυαγοσώστη εφοδιασμένου με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτού, ατομικό και κοινό, ως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικώς κατωτέρω ως και στα λοιπά τεύχη της μελέτης Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς: 106,99 Άρθρο 3ο Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου για ημέρες αιχμής των ακτών του ανηγμένες σε ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωμένου από δύο (2) ναυαγοσώστες εφοδιασμένου με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτού, ατομικού και κοινού, ως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικώς κατωτέρω ως και στα λοιπά τεύχη της μελέτης Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς: 175,91 Κατερίνη, 16/01/2015 Θεωρήθηκε Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Περιβάλλοντος Ο Συντάξας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

11 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Είδος Εργασίας Αρ. τιμ. Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη ( ) 1 Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου με ένα (1) ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής 1 Πύργος (Σε Λειτουργία) , ,80 2 Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου με ένα (1) ναυαγοσώστη για ημέρες αιχμής 2 Πύργος (Σε Λειτουργία) , ,25 3 Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου με (02) δύο ναυαγοσώστες για ημέρες αιχμής 3 Πύργος (Σε Λειτουργία) , ,25 Σύνολο εργασιών Ι ,30 Απρόβλεπτα 10% 8.084,63 Σύνολο εργασιών ΙΙ ,93 ΦΠΑ 23% ,11 Συνολικός Προϋπολογισμός ,04 Θεωρήθηκε Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Περιβάλλοντος Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

12 1. Ανάλυση κόστους ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου 4Χ4 Τρίμηνο υπολογισμού: Α 2012 Ημερήσια Δαπάνη αυτοκινήτου ¾ t Ημερήσιο κόστος. ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΔΡ Αυτοκίνητο φορτηγό ¾ τόνων Α) Μίσθωμα (480) Ημέρες 1 Χ 27,22 = 27,22 Β) Βενζίνη (212) Λίτρα 14 Χ 1,35 = 18,90 Γ) Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτ. (214) xγρ. 1 Χ 4,55 = 4,55 Δ) Οδηγός Αυτοκινήτου (117) Ώρες 7 Χ 16,77 = 117,39 Άθροισμα Α = 168,06 Προσαύξηση για συντήρηση ημεραργίες κ.λ.π. 10% Α = 16, Η.Δ. = 184, 86 ΆΡΑ Ημερήσιο κόστος ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου: = 184,86 Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβάλλοντος

13 «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κατερίνη, Ιανουάριος 2015

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 1α) Προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του όπως περιγράφεται ειδικότερα στα λοιπά τεύχη της μελέτης. 1β) Η εργασία ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 περί κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α 114/06) του Π.Δ.28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ Α 11/80), του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ Α 18/2000) περί καθορισμού περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη σε οργανωμένες παραλίες κ.λ.π., καθώς και με όσα ορίζονται τον αριθ. 20 Γενικό Κανονισμό Λιμένα (Β 444/99, και στο από Πρακτικό Επιτροπής καθορισμού Πολυσύχναστων ακτών του με Αριθμό Φακέλου: / 2014, και στις λοιπές συναφείς διατάξεις). 2. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2α) Το μνημόνιο Δράσης θα παραθέτει αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και δικαιώματα κάθε στελέχους αναλόγως της θέσης. Επίσης θα προβλέπει τις ακριβείς θέσεις που καταλαμβάνουν ανάλογα με την θέση του περιστατικού και ποιες ενέργειες θα εκτελούν. Το μνημόνιο θα κοινοποιείται και στον Δήμο για παρακολούθηση της λειτουργίας του σταθμού. Ο υπεύθυνος θα ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για αναφορές ατυχημάτων και κατάσταση παραλίας ως προς τις αρμοδιότητες του όπου επιβάλλεται από τις διατάξεις θα ενημερώνονται και οι αρμόδιες Αρχές του Κράτους. 2β) Το μνημόνιο δράσης των ναυαγοσωστών θα παραδοθεί με την υπογραφή της σύμβασης. 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 3α) Οι παραλίες πρέπει να είναι έτοιμες για ασφαλή χρήση απαραιτήτως στις 1 Ιουνίου. Η προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων πύργων (παρατηρητηρίων ναυαγοσώστη), οι οποίοι θα πρέπει κατ ελάχιστον να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται δια του άρθρου 8 του Π.Δ. 23/2000, καθώς και η οριοθέτηση των ακτών, αποτελεί υποχρέωση του Δήμου. 3β) Η ασφάλεια των ακτών θα οργανωθεί καθολοκληρία υπό του αναδόχου. Με το τέλος της οργάνωσης θα κινηθούν και οι διαδικασίες έναρξης που θα ανακοινωθούν, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και στις αρμόδιες Κρατικές Αρχές. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει η αρχειοθέτηση των αναφορών - ατυχημάτων.

15 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Με το σχέδιο δράσης θα υπάρξει αλληλοβοήθεια. Έτσι κάποιος βαρύς και ακριβός εξοπλισμός θα είναι μεταφερόμενος, αφού ούτως ή άλλως η χρήση του απαιτεί περισσότερα άτομα και είναι οικονομικότερη. Υπό την έννοια αυτή ο εξοπλισμός χωρίζεται σε δύο (2) κατηγορίες. Κατηγορία Ι - Εξοπλισμός κοινός. Ο εξοπλισμός αυτός κατ ελάχιστον θα προσδιορίζεται σε: 1. Σανίδες ακινητοποίησης : 1 2. Φορητός απινιδωτής : 1 3. Όχημα 4Χ4 ναυαγοσωστικό : 1 4. Οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος ή επιβάλλεται από τις ισχύουσες διατάξεις O ως άνω εξοπλισμός εξυπηρετεί όλους τους ναυαγοσώστες. Κατηγορία ΙΙ Εξοπλισμός κάθε ναυαγοσώστη. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 23/2000 ο Ναυαγοσώστης πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τον εξής εξοπλισμό: 1. Μηχανοκίνητο μικρό σκάφος χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί εφοδιασμένο με φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα. Ο εξοπλισμός του μικρού σκάφους είναι εγκεκριμένου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, τύπου, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται. Στο μέσο των πλευρών της λέμβου, δεξιά και αριστερά είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα της λέμβου είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποφυγή ατυχήματος. 2. Αδιάβροχο φακό 3. Κυάλια 4. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο Rescue Can (Ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτημα) 5. Σανίδα διάσωσης (Ο τύπος της οποίας απεικονίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ) 6. Σωστικό Σωλήνα (Ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ) 7. Φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη (το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ) 8. Πτυσσόμενο φορείο εγκεκριμένου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ. 9. Δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων. 10. Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί. 11. Καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη (LIFEGUARD) 12. Γυαλιά ηλίου

16 13. Πινακίδα χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης. 14. Κουβέρτες 15. Καταδυτικό μαχαίρι 16. Μάσκα βυθού 17. βατραχοπέδιλα 18. Σημαία ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 40Χ80 εκ. με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIGE GUARD, μπλε απόχρωσης. 19. Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης. 20. Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσεως του οποίου δημοσιοποιείται με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή. 21. Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας) 22. Κοινή σφυρίχτρα. 23. Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMPU) 24. Οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος ή επιβάλλεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 5 α ) Από τον Δήμο ανατίθεται στον ανάδοχο ο εν γένει προληπτικός έλεγχος των οριοθετημένων ακτών του Δήμου όπως αυτά ήδη έχουν αναφερθεί ως και την έμπροσθεν αυτών ευρισκόμενων παραλιών με μέριμνα πρωτίστως της διαφύλαξης της σωματικής ακεραιότητας των λουομένων και την αποφυγή περιστατικών διακινδύνευσης, τραυματισμών, πνιγμών κ.λ.π. 5β) Ο ανάδοχος πρέπει να έχει την δυνατότητα νομίμου παροχής συναφών υπηρεσιών εκπληρώνοντας τις νόμιμες προϋποθέσεις. 5γ) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών του και αμέσου επέμβασης σε πιθανή ανάγκη των λουομένων που επισκέπτονται τις (οριοθετημένες) ακτές του Δήμου καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακου και εορτών, και από τις ώρες 10:30π.μ. έως και 17:30μ.μ. κατ ελάχιστον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5δ) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με τον Ν.1568/85 (ΦΕΚ177/Α / ) και το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α / ) να απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας, του οποίου την ανάθεση των καθηκόντων, συνοδευόμενη από τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, οφείλει να γνωστοποιήσει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Θα πρέπει ο ανάδοχος να τηρεί βιβλίο υποδείξεων και συμβουλών του Τεχνικού Ασφαλείας θεωρημένο από την ως άνω Υπηρεσία ως επίσης θα πρέπει να τηρεί και βιβλίο εργατικών ατυχημάτων. 5 ε ) Στην περίπτωση που εκ της διερευνήσεως τυχόν σημειωθέντων συμβάντων εκ μέρους των αρμοδίων Αρχών του Κράτους προκύψει ότι ο ανάδοχος δεν παρείχε τις επιβαλλόμενες, αναμενόμενες και προσδοκώμενες Υπηρεσίες Υψίστης ασφαλείας, για την ασφαλή χρήση και προστασία των ακτών (οριοθετημένων) του δήμου όπως αυτές οι Υπηρεσίες προβλέπονται από την σύμβαση και τις εγγυήθηκε ο ανάδοχος στον Δήμο, φέρει (ο ανάδοχος) την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη γι τα τυχόν σημειωθέντα περιστατικά.

17 5στ) Ο ανάδοχος, για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου φύλαξης των ακτών έχει την αποκλειστική ευθύνη κάλυψης των ασφαλιστικών τους εισφορών, της καταβολής της πάσης φύσεως αξιώσεων τους καθώς και της σωματικής των ακεραιότητας. Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβάλλοντος

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1.ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 1. ΚΟΡΙΝΟΣ: Οριοθετημένη περιοχή της παραλίας συνολικού μήκους L4= 1.200μ. 2. ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ: Οριοθετημένη περιοχή της παραλίας συνολικού μήκους L1=2900μ. 3. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ: Οριοθετημένη περιοχή της παραλίας μήκους L2=600 μ. 4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ: Οριοθετημένη περιοχή της παραλίας συνολικού μήκους L3=1.200μ. Ήτοι συνολικό μήκος οριοθετημένων περιοχών των παραλιών Loλ=L1+L2+L3+L4=5.900 μ. 2.ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1) ΚΟΡΙΝΟΣ: Για την κάλυψη της οριοθετημένης περιοχής μήκους L4=1.200 μ. Δύο (2) ναυαγοσώστες μετά δύο (2) σκαφών ναυαγοσωστικοί πύργοι δύο (2). 2) ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ: Για την κάλυψη της οριοθετημένης περιοχής μήκους L1=2900μ., πέντε (5) τουλάχιστον ναυαγοσώστες μετά πέντε (5) σκαφών ναυαγοσωστικοί πύργοι πέντε (5). 3) ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ: Για την κάλυψη της οριοθετημένης περιοχής μήκους L2=600 μ. ένας (1) ναυαγοσώστης μετά ενός (1) σκάφους ναυαγοσωστικός πύργος ένας (1). 4) ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ: Για την κάλυψη της οριοθετημένης περιοχής μήκους L3=1.200 μ. Δύο (2) ναυαγοσώστες μετά δύο (2) σκαφών ναυαγοσωστικοί πύργοι δύο (2). Σύνολο Ναυαγοσωστών: τουλάχιστον Δέκα (10) Σύνολο Ναυαγοσωστικών πύργων: Δέκα (10) 3.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Για την διαμόρφωση της αντίστοιχης πρότασης εκ μέρους των διαγωνιζομένων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω απαιτήσεις του Δήμου: Για την οργάνωση των παραλιών του Δήμου να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες που παρουσιάζουν αλλά και κάθε λεπτομέρεια που άπτεται μιας εξειδικευμένης λύσης όσο και οικονομικής για την ασφάλεια των παραλιών. Στόχος είναι, εκτός από την παρουσίαση μιας οργανωμένης παραλίας και η δημιουργία οργανωμένης ομάδας που θα μπορεί με συνεργασία να αυξάνει την δύναμή της και να διασφαλίζει την σωστή χρήση των σωστικών μέσων. Οι ώρες ευθύνης θα είναι κατ ελάχιστον οι επιβαλλόμενες από το Νόμο, θα αναγράφονται σε πίνακα ανηρτημένο σε κάθε πύργο. Υπενθυμίζεται ότι οι ώρες ευθύνης προσδιορίζονται μεταξύ 10:30π.μ. και 17:30μ.μ. Η στελέχωση της παραλίας θα έχει ως εξής: Υπεύθυνος Παραλίας: Ένας εκ της ομάδας θα είναι ο υπεύθυνος. Αρμοδιότητες του, η εφαρμογή του σχεδίου δράσης και η συνεχής υπενθύμισή του στο προσωπικό.

19 Επίλυση λεπτομερειών, διατήρηση της καλής κατάστασης και εικόνας της παραλίας, οριοθέτηση των πόστων, συντήρηση του υλικού της παραλίας, ενημέρωση για κατάσταση προσωπικού και υλικών. Επιλέγει το χρώμα της σημαίας που θα δουλέψει η παραλία. Ναυαγοσώστες: βρίσκονται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας και μπορούν να περιπολούν με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθονται επί του υπάρχοντος βάθρου. Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας Παρακολουθούν τους λουόμενους και είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Είναι οι κύριοι υπεύθυνοι του πόστου τους και της κάλυψης των συναδέλφων τους. Θα παρέχουν βοήθεια σύμφωνα με το σχέδιο δράσης. Οφείλουν να δώσουν το απόλυτο για την επιτυχία και την καλή λειτουργία της παραλίας τους. Θα δίδουν κατάσταση υγρού στοιχείου στον υπεύθυνο της παραλίας. Δρουν πάντοτε με τις διατάξεις του Νόμου. Αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες επιτυχίας του έργου φύλαξης των ακτών. Πρωταρχικός σκοπός του προτεινομένου σχεδίου δράσης ώστε να άπτεται της ασφάλειας υγρού στοιχείου είναι να καλύπτει την απαίτηση άμεσης αντίληψης του περιστατικού αλλά και, σε συνάρτηση με την απόσταση, το χρονικό μέγεθος αντίδρασης. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τη γεωγραφία και τη μορφή της παραλίας που καλύπτει. Δεν θα πρέπει να αφήνει ουσιαστικά κενά δεξιά και αριστερά στις παραλίες. Εκτός από την ασφάλεια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την διατήρηση της εικόνας ως προς την ασφάλεια των παραλιών και του αισθήματος που αυτή θα αποπνέει στους λουόμενους. Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβάλλοντος

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 1. Περιεχόμενο Φορητού Φαρμακείου Ναυαγοσώστη. ΕΙΔΟΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΚΟΥΤΙΑ) Καρδιοκυκλοφοριακά - αναληπτικά 1 Αναλγητικά 1 Ενέσιμο κορτικοειδές 1 Σύριγγες 5cc 2 Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων 2 Φορητή φιάλη και συσκευή χορήγησης οξυγόνου 1 Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου BROOK 1 Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου GUEDEL 1 Συσκευή ανάνηψης διά χειρός AMPU 1 Κοινοί επίδεσμοι 5 Γάζες αποστειρωμένες πακέτα 2 Ελαστικός επίδεσμος 1 Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα Mercurochrom Οξυζενέ Οινόπνευμα 2 50 cc 50 cc 50 cc Λευκοπλάστης 1 Ψαλίδι κοινό 1

21 2. Τύπος Ναυαγοσωστικού Σωσιβίου

22 3. Τύπος Ναυαγοσωστικής Σανίδας

23 4. Τύπος Σωστικού Σωλήνα

24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96 Άρθρο 6- παρ. 3,7,8,9,10,11

25 Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Αρ. μελέτης: 6 / Εργασία: Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Παραλίας 3. Διεύθυνση Εργασίας: Ακτές 4. Ιδιοκτήτης: Δήμος Κατερίνης 5. Διεύθυνση Ιδιοκτήτη: Πλατεία Δημαρχείου 6. Υπόχρεος για την εκπόνηση του ΦΑΥ: Ανάδοχος 7. Αριθμός αδείας: - Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ Τεχνική Περιγραφή Η μελέτη αφορά την Ναυαγοσωστική Κάλυψη των Ακτών του, κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου 2015, μέσω δέκα (10) τουλάχιστον ναυαγοσωστών, ο πλήρης εξοπλισμός των οποίων κινητός και ακίνητος, διατίθεται από την ανάδοχο εταιρεία. Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ως ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου θα μπορούν να χαρακτηρισθούν οι ακτές του Δήμου Κατερίνης οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί με το από Πρακτικό Επιτροπής καθορισμού Πολυσύχναστων ακτών του με Αριθμό Φακέλου: / 2014 της αρμόδιας Επιτροπής ως πολυσύχναστες, εφόσον οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος αυτών και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για ατύχημα. Θέσεις δικτύων κεντρικών παροχών θα επισημανθούν. Οδοί διαφυγής: Πανταχόθεν ελεύθερο Έξοδοι κινδύνου: Οι εργασίες αφορούν εξωτερικό χώρο. Ιδιαίτερες μελέτες : Μνημόνιο Δράσης Ναυαγοσωστών (θα κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης) Δίκτυα Προστασίας: όχι Ζώνες κινδύνου: Κατά μήκος του αιγιαλού Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο της εργασίας, εξειδικευμένου σε θέματα ναυαγοσωστικής κάλυψης της ακτής. Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβάλλοντος

26 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96 Άρθρο 6- παρ. 3,7,8,9,10,11

27 Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Αρ. μελέτης: 6 / Εργασία: Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του 3. Διεύθυνση Εργασίας: Ακτές 4. Ιδιοκτήτης: Δήμος Κατερίνης 5. Διεύθυνση Ιδιοκτήτη: Πλατεία Δημαρχείου 6. Υπόχρεος για την εκπόνηση του ΦΑΥ: Ανάδοχος 7. Αριθμός αδείας: - 8. Περιγραφή φάσεων εργασίας: 1 η φάση-προκαταρκτικές εργασίες 1.1 Οριοθέτηση των ακτών του Δήμου, μήκους συνολικού L=5.900μ. χαρακτηρισθέντων ως πολυσύχναστων 1.2 Λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας 2 η φάση -Κυρίως εργασίες Ναυαγοσωστική Κάλυψη ακτών από έως Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Προσπέλαση στον αιγιαλό, πρόσβαση στις θέσεις εργασίας Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα, πέραν των συνηθισμένων. -Θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεση των εργαζομένων στον ήλιο. - Να λαμβάνονται μέτρα προστασίας αυτών. 2. Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών εντός του αιγιαλού Έντονη η κυκλοφορία πεζών 3. Χώροι ναυαγοσωστικής κάλυψης Η ναυαγοσωστική κάλυψη θα γίνεται στις οριοθετημένες από τον Δήμο Ακτές, μήκους L=5.900m οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως πολυσύχναστες. 4. Χώροι υγιεινής εστίασης και πρώτων βοηθειών Δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόβλεψη. Κατερίνη, 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβάλλοντος

28 ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

29 Ιανουάριος 2015 ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο συγγραφής 1.1 Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιέχει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους θα γίνουν οι εργασίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών δηλαδή για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2015 και του οποίου ο προϋπολογισμός φθάνει στο ποσό των μαζί με το Φ.Π.Α. Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις Για την ανάθεση και την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: Α. Του Ν.3463/2006 περί κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α 114/06) Β. Του Π.Δ.28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ Α 11/80) Γ. Του Π.Δ. 23/2000 περί καθορισμού περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη σε οργανωμένες παραλίες κ.λ.π. (ΦΕΚ Α 18/2000). Δ. Των σχετικών νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο. Ε. Επίσης η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται: 1. Στον αριθ.20 Γενικό Κανονισμό Λιμένα (Β.444/99) και 2. Στο από Πρακτικό Επιτροπής καθορισμού Πολυσύχναστων ακτών του με Αριθμό Φακέλου: / Το υπ αρ. Σχεδίου 1042 & αρ. φακέλου 513.1/2014 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης. Άρθρο 3 ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 3.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

30 3.3 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου. 3.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο μήνες μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου. 3.5 Είναι δυνατή κατά την διάρκεια εφαρμογών της σύμβασης η αντικατάσταση των ανωτέρω εγγυήσεων με ισόποση κράτηση (χρηματική εγγύηση) εξ αυτών που έχει λαμβάνειν ο ανάδοχος. Άρθρο 4 ο : Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών 4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της εργασίας με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του. Πάντως ο ανάδοχος οφείλει να κάνει έναρξη των εργασιών σε ακριβή ημερομηνία το αργότερο την 1η Ιουνίου Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των εργασιών πέραν της συμβατικής προθεσμίας (1 η Ιουνίου 2015) και μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 5 ο : Τρόπος εκτέλεσης εργασιών 5.1 Ειδικότερα, περί του τρόπου και των μέσων εκτέλεσης της εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του προσδιορίζονται στο τεύχος των ειδικών στοιχείων ως και στα παραρτήματα I και II. Άρθρο 6 ο : Εξέταση συνθηκών Η επίδοση της προσφοράς αποτελεί απόδειξη ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε υπόψη του όλες τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου που προτίθεται να αναλάβει και ενόψει όλων αυτών δύναται να το φέρει σε πέρας. Άρθρο 7 ο : Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών 7.1 Η αποζημίωση του αναδόχου για τις παρεχόμενες εργασίες θα καταβάλλεται με Χρηματικό Ένταλμα, ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου και ύστερα από την σύνταξη, θεώρηση και έγκριση λογαριασμού (πιστοποίησης) των εκτελεσθέντων εργασιών. 7.2 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα σε βάρος του αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 7.3 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων εργασιών είναι βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, αντίστοιχος λογαριασμός (πιστοποίηση) των εργασιών, το τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ, εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ, βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΕΒΕ κ.λ.π.).

31 Με το πρώτο ένταλμα πληρωμής υποβάλλονται οι αποδείξεις πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης (αρχικής-τυχόν επαναληπτικής) στον τύπο. 7.4 Η επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται κατ αρχάς στο τιμολόγιο και σύμφωνα με την εργασία που έχει πραγματικά εκτελεσθεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν συνήθειες. Η τελική επιμέτρηση υποβάλλεται από τον ανάδοχο σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την περαίωση των εργασιών. Άρθρο 8 ο : Ρήτρες 8.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται για την έναρξη εκτέλεσης του έργου με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του. Ο ανάδοχος οφείλει για την έναρξη των εργασιών την ακριβή ημερομηνία που θα ανακοινώσει η υπηρεσία του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1.000,00 Ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 8.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των ΟΤΑ. 8.3 Αποτελεί βασική υποχρέωση του αναδόχου η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών. 8.4 Η Δημοτική αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς και μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδική διαμαρτυρία και σε προθεσμία πέντε ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. Άρθρο 9 ο : Επιβαρύνσεις ανάδοχου Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της αρχικής διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής στον τύπο. Οι αποδείξεις πληρωμής των υποβάλλονται με την πρώτη πιστοποίηση πληρωμής. Άρθρο 10 ο : Διάρκεια συμβατικού αντικειμένου 10.1 Η χρονική περίοδος ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου καθορίζεται βάσει των κείμενων διατάξεων (Π.Δ. 23/2000) σε τρεις -3- μήνες ανά έτος, συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο Η σύμβαση καλύπτει το έτος Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας αρχίζει από και λήγει στις Άρθρο 11 ο : Επαύξηση συμβατικού αντικειμένου-συγκριτικός πίνακας 11.1 Ο Δήμος Κατερίνης διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μονομερώς το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μέχρι ποσοστού 30% του συμβατικού αντικειμένου στη διάρκεια της εκτέλεσης. Πέραν του 30% και μέχρι του 50% κατ ανώτατο όριο απαιτείται η γραπτή συναίνεση του αναδόχου Σε περίπτωση προσαύξησης του συμβατικού αντικειμένου, θα προσαυξάνεται

32 αναλογικά το οικονομικό τίμημα της σύμβασης. Για την παραπάνω περίπτωση θα υποβάλλεται σχετική πρόταση της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου προς το Δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση. Πλέον συγκεκριμένα αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ή της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης αυτών παραστεί ανάγκη μεταβολής των κατά τον προϋπολογισμό της συμβάσεως ποσοτήτων εργασιών ή προσθήκης νέων εργασιών συντάσσεται συγκριτικός πίνακας ο οποίος προσδιορίζει τις αναγκαίες μεταβολές των κονδυλίων και της αντίστοιχης δαπάνης. Τον συγκριτικό πίνακα συνοδεύει αιτιολογική έκθεση η οποία αιτιολογεί πλήρως και σαφώς τις μεταβολές που προκαλούνται με αυτόν. Δια του συγκριτικού πίνακα απαγορεύεται η επέκταση των εργασιών εκτός του συμβατικού του αντικειμένου καθώς και η αύξηση του συνολικού ποσού της σύμβασης πέρα από το πενήντα τοις εκατό (50%). Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση εκτέλεσης των εργασιών με απευθείας ανάθεση. Άρθρο 12ο : Οριστική παραλαβή Όταν περάσει το χρονικό διάστημα του άρθρου 10 θα συντελεστεί εντός είκοσι (20) ημερών η οριστική παραλαβή της εργασίας, η οποία θα συντελεστεί αποκλειστικώς επί τη βάσει του συνόλου των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης της εργασίας, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου ως στο άρθρο 16 της διακήρυξης ειδικότερα ορίζεται. Άρθρο 13 ο : Ειδικοί όροι 13.1 Για τα μηχανικά μέσα και τον εξοπλισμό εν γένει που παραχωρεί ο εργοδότης (εξυπηρετούμενος Ο.Τ.Α) στον ανάδοχο της εργασίας, προσυμφωνείται ρητά ότι μετά το τέλος της θερινής περιόδου (πέρας των εργασιών) θα επιστραφούν στον ιδιοκτήτη σ ε κατάσταση κανονικής και απρόσκοπτης λειτουργίας, στην οποία και παραδόθηκαν στην αρχή της θερινής περιόδου (έναρξη εργασιών), ήτοι θα αποκατασταθεί κάθε συνήθης ή ασυνήθης βλάβη ή φθορά και θα αντικατασταθεί κάθε τμήμα ή εξάρτημα του μηχανήματος και του εξοπλισμού που καταστράφηκε ή φθάρθηκε σε βαθμό μεγαλύτερο από αυτό που επιτρέπει η κανονική χρήση Η σε καλή κατάσταση παράδοση και επιστροφή των διατεθέντων για χρήση στον ανάδοχο μηχανικών μέσων και εξοπλισμού εν γένει, επιβεβαιώνεται δια σχετικής έκθεσης υπογεγραμμένης από τον αρμόδιο υπάλληλο του εργοδότη. Κατά τη διάρκεια της χρήσης των μηχανικών μέσων και του εξοπλισμού που έχει παραχωρήσει ο εργοδότης, υποχρεούται ο ανάδοχος να τα διατηρεί σε πολύ καλή τεχνική και λειτουργική κατάσταση, κυρίως όσο αφορά την προληπτική συντήρηση, την ορθολογική χρήση και την έγκαιρη αποκατάσταση κάθε βλάβης. Άρθρο 14 ο : Παράδοση και παραλαβή μηχανικών μέσων και εξοπλισμού χορηγηθέντων στον ανάδοχο 14.1 Ο αρμόδιος υπάλληλος του εργοδότη προβαίνει σε μακροσκοπική εξέταση των μηχανικών μέσων και του εξοπλισμού σε συνθήκες λειτουργίας, στις απαραίτητες δοκιμές και ελέγχους, και αφού διαπιστωθεί η καλή τεχνική και λειτουργική κατάσταση των μηχανικών μέσων και του εξοπλισμού, τα παραδίδει στον ανάδοχο στην αρχή της περιόδου (έναρξη εργασιών) και τα παραλαμβάνει από τον ανάδοχο στο τέλος της περιόδου (πέρας

33 εργασιών), βάσει σχετικής έκθεσης υπογεγραμμένης και από τον ανάδοχο, δικαιούμενου εν προκειμένω, σε περίπτωση διαφωνίας να υπογράψει μετ επιφύλαξης και να υποβάλλει σχετική ένσταση, αλλά μη δικαιούμενου άρνησης υπογραφής της έκθεσης, Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα μηχανικά μέσα και ο εξοπλισμός δεν ευρίσκεται σε καλή κατάσταση, η επιτροπή δίνει στον ανάδοχο μέσω της σχετικής έκθεσης τη δυνατότητα, εντός τακτής προθεσμίας (το μέγιστο 15 ημέρες), αποκατάστασης κάθε βλάβης που έχει καταγραφεί, διαφορετικά οι αντικαταστάσεις των τμημάτων των μηχανικών μέσων και του εξοπλισμού που έχουν καταστραφεί ή φθαρεί σε βαθμό μεγαλύτερο από όσο επιτρέπει η συνήθης χρήση, γίνονται από τον εργοδότη, κύριο των μέσων και εξοπλισμού, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου και αν δεν επαρκεί το επιπλέον ποσό εισπράττεται αναγκαστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 15ο : Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος: 1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού. 2. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 3. Τα λοιπά στοιχεία της μελέτης, ήτοι: 3.α Το τεύχος των ειδικών στοιχείων. 3.β Τα παραρτήματα I, II και ΙΙΙ. Τα παραπάνω (1,) (2) και (3) στοιχεία περιλαμβάνονται στην αριθ. 06/2015 μελέτη του 2. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. Θεωρήθηκε Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Περιβάλλοντος Ο Συντάξας Ασλανίδου Σοφία ΠΕ Διοικητικού Ρίζου Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνων Βαρβαρέζος Ιωάννης ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

34 ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατερίνη, Ιανουάριος 2015

35 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 1 Ο :Διάκριση χώρου εργασίας Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου ορίζονται οι πολυσύχναστες ακτές του. Η συγκεκριμένη περιοχή του έργου προσδιορίζεται ειδικότερα στο παράρτημα ΙΙ. Άρθρο 2 ο : Προσδιορισμός των εργασιών του αναδόχου 2.1 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου προς τον Δήμο και η συχνότητα εκτέλεσης αυτών ορίζονται από το πρόγραμμα των εργασιών ως αυτό προσδιορίζεται στα τεύχη της μελέτης. Στο έργο του αναδόχου περιλαμβάνεται και η γραπτή ενημέρωση του Δήμου, δια του επόπτη ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, για περιπτώσεις παραβιάσεως του Κανονισμού Καθαριότητας εκ μέρους οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως απόρριψη αντικειμένων ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο ρύπανση δημοσίου ή ιδιωτικού χώρου, παράνομη αφισοκόλληση ή ρίψη φέϊγ βολάν, απόθεση οικοδομικών υλικών κλπ Άρθρο 3 ο : Εργασιακές περίοδοι και συχνότητα υπηρεσιών του αναδόχου. 3.1 Η παροχή των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών εκ μέρους του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης. 3.2 Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις εργασίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών που θα εκτελούνται κατά την περίοδο, από 15 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου λόγω της έντονης τουριστικής δραστηριότητας. 3.3 Το έργο ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου θα υπόκειται σε έλεγχο εκ μέρους του επιβλέποντα του Δήμου καθ όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου. Άρθρο 4 ο : Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών 4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά του με ποιά τεχνικά και μηχανικά μέσα θα πραγματοποιήσει την εργασία καθώς και να προτείνει τη μεθοδολογία και την οργάνωση για την εκτέλεσή της. 4.2 Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη του ζητούμενου αποτελέσματος ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, απαιτείται η απασχόληση μηχανικών μέσων. 4.3 Ο ανάδοχος για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εργασίας είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τον ελάχιστο απαιτούμενο και κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα που θα καθορίζει στην προσφορά του. Τα μηχανικά μέσα και εξειδικευμένα μηχανήματα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, για κατάλληλη εκτέλεση των εργασιών. Προς το σκοπό αυτό θα υποβληθεί απαραίτητα πίνακας εξοπλισμού, στον οποίο θα προσδιορίζονται: α) Είδος εξοπλισμού β) Εργοστάσιο κατασκευής και τύπος

36 γ) Τεχνικά στοιχεία εξοπλισμού ήτοι έντυπα εργοστασίου κατασκευής κ.λ.π. δ) Λοιπά στοιχεία εξοπλισμού κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου και της επιτροπής. 4.4 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άριστη, συνεχή και ανελλιπή ναυαγοσωστική κάλυψη των οριοθετημένων ακτών, διαθέτοντας με δαπάνες του όλα τα μέσα που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της σύμβασης που θα υπογραφεί: τα εργαλεία, τα αναλώσιμα και το εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό, επιστημονικό, εποπτικό και λοιπό προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του. 4.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού και μέσων ώστε η ζώνη αρμοδιότητας του να εμφανίζει ασφαλή εικόνα καθ όλη την χρονική περίοδο της διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης. 4.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 5-6) Άρθρο 5 ο : Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασίας 5.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο της εργασίας για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών. 5.2 θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των επιτόπιων συνθηκών ως και των λοιπών τευχών της μελέτης ως και των γενικών και των ειδικών συνθηκών του έργου και εν όψει όλων αυτών δύναται να το φέρουν σε πέρας. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στη μελέτη. 5.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν. 5.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες αστυνομικές λιμενικές και λοιπές διατάξεις περί ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών και προστασίας αυτών. 5.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τον ανάλογο υπεύθυνο επόπτη για το προσωπικό του, ο οποίος θα συντονίζει το έργο της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών και θα ενημερώνει τις υπηρεσίες του Δήμου και του Κράτους για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της εργασίας. 5.6 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου

37 αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 5.7 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, ή οι αρμόδιες Υπηρεσίες σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου. 5.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσλάβει το προσωπικό που απαιτείται για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου και να το αυξομειώνει ανάλογα με τις ανάγκες. 5.9 Ο αριθμός εργαζομένων στην ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών από τον ανάδοχο θα προσδιορίζεται από τον ίδιο στην προσφορά του Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να φορά ειδική στολή, και λοιπά απαραίτητα διακριτικά στοιχεία ως οι διατάξεις ορίζουν Ο εξοπλισμός του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Άρθρο 6 ο : Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασίας 6.1 Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. 6.2 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου. 6.3 Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητα του. 6.4 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλειά του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου για την πρόληψη ατυχημάτων, η ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για τα ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη, ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο στις αστικές όσο και στις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 6.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό έργο Σάββατα, Κυριακές, και αργίες και σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο. 6.6 Σε περιπτώσεις θεομηνιών, σεισμών, πλημμύρας κλπ το απασχολούμενο προσωπικό του αναδόχου τίθεται αμέσως στη διάθεση του Δήμου εφόσον αυτός το ζητήσει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τεθεί στη διάθεση του Δήμου αυτοβούλως, με τη διαπίστωση της θεομηνίας. Κατερίνη 16/01/2015 Ο Συντάξας Βαρβαρέζος Ιωάννης Περιβαλλοντολόγος

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/14 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.854,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 69.930,42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έργο: Επάνδρωση ναυαγοσωστικών πύργων Δήμου Αποκορώνου Προϋπολογισμός: 96.194,00 (+Φ.Π.Α.) Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι ακτές Αναύρου, Αλυκών, ηµοτική Πλαζ Παγασών, Νέας Αγχιάλου, Καρνάγιο, Χρυσή Ακτή και Μαµιδάκη τις οποίες κατέχει εντός των ορίων του ο ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αριθ. Μελέτης: 20/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Εργασία: "Παροχή υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών ήµου Ηγουµενίτσας έτους 2013" ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ Υ Σ Υ Χ Ν Α Σ Τ Ω Ν Π Α Ρ Α Λ Ι Ω Ν

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ Υ Σ Υ Χ Ν Α Σ Τ Ω Ν Π Α Ρ Α Λ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ : Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΑ 1-5) Αντικείµενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Μελέτης: 1/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 23/Φ.Ε.Κ. 18Α/07-02-2000

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 23/Φ.Ε.Κ. 18Α/07-02-2000 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 23/Φ.Ε.Κ. 18Α/07-02-2000 - Άρθρο 1 : Ορισμοί - Άρθρο 5 : Άδειες Ναυαγοσωστών - Άρθρο 7 : Υποχρεώσεις Εκμεταλλευόμενων Λουτρικές Εγκαταστάσεις - Άρθρο 8 : Βάθρο Ναυαγοσώστη - Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 23/2000

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 23/2000 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 23/2000 "Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2014

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 7 / 2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 24440/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 24440/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 24440/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΤΥ Αρ.μελ.:17/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ' ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 '

ΕΡΓΟ: ' ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ' ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ' ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ' ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

«απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή. µελών Κ.Α.Π.Η.»

«απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή. µελών Κ.Α.Π.Η.» ΜΕΛΕΤΗ «Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 152 32 Τηλέφωνο: 210 6848380, Fax : 210 6833387 «απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή µελών Κ.Α.Π.Η.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Αρ. αποφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Αρ. αποφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Αρ. αποφ.: 28/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. ΤΗΝ 10-05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 Προϋπολογισμός δαπάνης : 4.237,00 ΦΠΑ 23 % : 974,51 ΣΥΝΟΛΟ : 5.211,51 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 33.741,36 ΜΕ Φ.Π.Α. CPV 65500000-8

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 33.741,36 ΜΕ Φ.Π.Α. CPV 65500000-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία : Καταμέτρηση υδρομετρητών Δήμου Δελφών ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Γ & Φ Τσίγκα Άμφισσα Τ.Κ.33 100 ΤΗΛ/ΦΑΞ 2265023766/22094 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ. 306 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-Σ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.520,00 Φ.Π.Α. 23% : 579,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 3.099,60 ΕΥΡΩ 1 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας» ΜΕΛΕΤΗ: Προϋπολογισμού δαπάνης 12.195,00 ΦΠΑ 23 % 2.804,85 ΣΥΝΟΛΟ 14.999,85 Αριθμός Μελέτης:38/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ1Χ-Η1Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα : 29-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. : 14473 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου Τ.Κ. : 19004-Σπάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.118,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

498.531,50 23% 613.193,75

498.531,50 23% 613.193,75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 104/12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 613.193,75 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ,

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ κ.λπ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Αριθ. μελέτης: 13/2015 Αριθμός Μελέτης: 13/2015 ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ κ.λπ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 69881 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (Ηχητική κάλυψη) K. Μ.: Π 36 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2015 CPV: 15511000-3 Κ.Α.Ε. : 20.6063 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα