«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ."

Transcript

1

2 Σν εζπέξαο ηεο 2αο Απγνχζηνπ 2014 ε Κνξηαιέλεηνο Βηβιηνζήθε Αξγνζηνιίνπ πιεκκχξεζε απφ θφζκν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαπεηά Γηνλχζε Μαπξνγηάλλε. Σελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε βνπιεπηήο Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο θ. Θενπεπηάηνπ, ν Μνπζηθφο θ. Γεψξγηνο Εαθεηξάηνο, ν ηζηνξηθφο Γεψξγηνο Μνζρφπνπινο, παξνπιηζκέλνη θαπεηαλαίνη θαη πιήζνο θφζκνπ. Ζ βξαδηά άλνημε κε ραηξεηηζκφ θαη νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πιιφγνπ ησλ Ναπηηθψλ, θαπεηά Σάζνπ Παγνπιάηνπ ν νπνίνο κίιεζε γηα ηελ δσή ησλ λαπηηθψλ θαη ηα πινία Liberty. Δλ ζπλερεία ζην βήκα εθθιήζεθε ν πνηεηήο θαπεηά Γηψξγνο πειηψηεο πνπ κίιεζε γηα ην βηβιίν ηνπ θαπεηά Γηνλχζε θάλνληαο ην γχξν ηνπ θφζκνπ ζ έλα ππεξπφληην ηαμίδη ζπλδεδεκέλν κε εηθφλεο απφ ηφπνπο, ζάιαζζεο, ιηκάληα, ζηηγκηφηππα απφ ηε δσή ησλ λαπηηθψλ ελ πιψ θαη φια ζπλδεδεκέλα κε πνίεζε απφ αξκχξα. Σελ εθδήισζε ζπληφληζε ν πνηεηήο Φψηεο Γεκεηξφπνπινο, Φηιφινγνο, ηέσο Λπθεηάξρεο ηνπ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ελψ πνηήκαηα απήγγεηιαλ ν Φψηεο Γεκεηξφπνπινο, ε Φξφζσ Λεηβαδά θαη ν πνηεηήο Νίθνο Βαιηαλάηνο. «ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην ζχιινγν Ναπηηθψλ θαη ηνλ εθδνηηθφ νίθν Εαραξάθε, πνπ κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζσ ην βηβιίν ηνπ θαπεηά Γηνλχζε Μαπξνγηάλλε, δηφηη δηαβάδνληάο ην ηαμίδεςα ζ φια ηεο γεο ηα πιάηε. Ο πληνληζηήο θ. Φψηεο Γεκεηξφπνπινο, κηά θαη είλαη εθ κεηξφο απφ ην Λεμνχξη λνκίδσ φηη ζα δχλαηαη λα πνιηηνγξαθεζεί θαη σο Κεθαιινλίηεο πνηεηήο. Πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηα πνπ αγαπά ηηο Μνχζεο ηδηαίηεξα ηεο κνπζηθήο θαη ηεο πνίεζεο. Ο ζείνο ηνπ ν θ. Γεψξγηνο Εαθεηξφπνπινο, καο ηηκά κε ηελ παξνπζία ηνπ απφςε, δίδαζθε κνπζηθή ζην Παιιάδηνλ Ωδείν ζηελ Αζήλα γηα πάλσ απφ 60 ρξφληα. Σψξα επέζηξεςε ζηελ Ηζάθε ηνπ ζηα Γακνπιηαλάηα. ηηο 13 Απγνχζηνπ ζην πξναχιην ηνπ εθεί ζρνιείνπ ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ κνπζηθνχ θαη πνηεηηθνχ ηνπ έξγνπ. Δίζζε φινη πξνζθεθιεκέλνη. Αο έιζνπκε ζηνλ θαπεηά Γηνλχζε Μαπξνγηάλλε θαη ζην βηβιίν ηνπ «Οη Αλακλήζεηο ελφο Καπεηάληνπ».

3 Σνλ ηειεπηαίν κήλα ν θαπεηά Γηνλχζεο θη εγψ κπαξθάξακε απφ ην Kobe ηεο Ηαπσλίαο γηα έλα ηαμίδη αλά ηνλ θφζκν, έηζη λα μαλαδνχκε θαη λα ραηξεηήζνπκε θάπνηεο παιηέο αλακλήζεηο. ε ιηκάληα πνπ είρα μαλαπάεη ηφηε ηα ρξφληα ηεο δένπζαο ληφηεο θαη ζε άιια πξσηφγλσξα πνπ κε μελάγεζε ν θαπεηά Γηνλχζεο. Καη ήηαλ ηα ηαμίδηα καο γεκάηα πεξηπέηεηεο, ζπγθηλήζεηο, νλεηξνπνιήζεηο ηα βξάδηα ζηε γέθπξα ηνπ πινίνπ κηιψληαο κε η αζηέξηα. Γηα ηηο ιηκαληάηηθεο αηαμίεο καο πάληα παίξλακε άδεηα απφ ηε ζεά ηεο Νηφηεο ηελ Αθξνδίηε. ια απηά ζπλέβεζαλ δηαβάδνληαο ην βηβιίν ηνπ. Γελ ζα ζαο θνπξάζσ δηαβάδνληάο ην, αιιά ζα πξνζπαζήζσ λα ζαο θεληξίζσ λα ην δηαβάζεηε γηα λα κπαξθάξεηε καδί ηνπ θαη λα απνιαχζεηε έλα ηαμίδη αλά ηνλ θφζκν. Θα ζαο κείλεη αμέραζην! Καη νη κελ λαπηηθνί ζα επηζηξέςνπλ ζηα παιηά ηνπο ιεκέξηα θαη ζα μαλαδήζνπλ κέζα ζηελ αξκχξα ησλ αλακλήζεσλ, νη δε ζηεξηαλνί ζα ηαμηδέςνπλ αλά ηνλ θφζκν θαη ζα δήζνπλ ζηηγκέο αμέραζηεο. Γηφηη ν θαπεηά Γηνλχζεο θξφληηζε λα πεξηγξάςεη ηε δσή ηνπ λαπηηθνχ κε απιά ιφγηα, ηηο ζαιάζζηεο πνξείεο, ηηο αγσλίεο ζην πέιαγνο κε εμαληιεηηθέο βάξδηεο ζηε γέθπξα ηνπ πινίνπ, βξαδηέο φπνπ κηινχζε κε η αζηέξηα, ηα ιηκάληα θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλαληνχζε, ηηο θπζηθέο νκνξθηέο απφ άιινπο ηφπνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζαλ λα θξαηνχζε εκεξνιφγην. ην ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ άξαμε ζηελ Ηζάθε ηνπ. Αλαθέξεη έλα πξνο έλα ηα πινία πνπ κπαξθάξηζε απφ ηδφβελν ην 1952 ζην Liberty Γεκνζζέλεο, κεηά ζην ζξαλίν ηνπ αείκλεζηνπ δαζθάινπ καο θαπεηά Μηιηαξέζε, πνπ έιεγε: «αλ θαπεηάληνο πνηέ κε βξίζθεζαη ζε ακθηβνιία». Μεηά ν ίδηνο ν θαηεηά Γηνλχζεο θαπεηάληνο ζε πάλσ απφ 20 θαξάβηα κέρξηο ην Αο πάξνπκε ην ηαμίδη απφ ηελ αξρή. Ξεθίλεζε έλα άγνπξν παηδί ησλ δέθα νρηψ κε εθφδηα έλα απνιπηήξην ηνπ Γπκλαζίνπ ζην ρέξη, 100 δνιάξηα ζηελ ηζέπε θαη ΣΟΛΜΖ ζηελ θαξδηά, ελψ ε κάλα ηνπ ηνλ απνραηξεηνχζε Να πσο έθεπγαλ ηφηε νη λαπηηθνί:

4 (ΦΩΣΟ: 1 Καηεπφδην, Απαγγειία Φξφζσ Λεηβαδά )

5 Σν Πξώην Μπάξθν Γελ ζα ζνπ κηιήζσ γηα ην πξψην κπάξθν, νχηε γηα ην πξσηλφ ην θαηεπφδην, πσο κχξηδε ε πξσηλή θξεζθάδα ηνπ κπάηε, γηα ηηο επρέο θαη ηα θηιηά ηεο κάλαο κνπ, πνπ ε ζχκεζή ηνπο είλαη ραξαγκέλε ζηελ ςπρή κνπ. Πσο νη γπλαίθεο δάγθσλαλ ηα ρείιε θαη ηζεκπέξη, κάηη λα κελ εηδή ην ηξέκνπιν ζηα ρείιε. Σν ρέξη πσο εζθνχπηδε θξπθά ην δάθξπ, πνπ άζειά ηνπ θχιαγε θαπηφ θαη πήξε ηνλ θαηήθνξν ζηνπ ρσξηζκνχ ηελ ψξα. Πσο ην καληήιη αλέκηδε ζηνπ δέθπξνπ ην ράδη, ζηέιλνληαο ρίιηεο επρέο καδί ζην θαηεπφδην. Γελ μέξσ ηη ράζεθε πξψην, ην πινίν ή ην καληίιη. Έλα κφλν κπνξψ λα πσ, Απηά ηα δπφ ελψλνπλ ηελ ςπρή καο. Από ηε ποηεηηθή ζσιιογή «Ο Νασηηθός κοσ Σάθος» Τοσ Γηώργοσ Σπειηώηε (ΦΩΣΟ: 3 LIBERTY )

6 Έηζη μεθίλεζε ηε λαπηηθή ηνπ θαξηέξα, θαη ζην δξφκν αγάπεζε απηή ηελ μεινγηάζηξα ζάιαζζα, φπσο θαη ηφζνη άιινη εξαζηέο ηεο. Σελ αγαπήζακε ηφζν ζηηο κπνπλάηζεο ηεο φζν θαη κε ηηο θαθέο ηεο εκέξεο πνπ ν Πνζεηδψλαο ήηαλ ζπκσκέλνο. Ο θαπεηά Γηνλχζεο πέξαζε ηα πξψηα ρξφληα ηεο θαξηέξαο ηνπ ζηα Liberty «Γεκνζζέλεο» θαη Θεκηζηνθιήο». Ζ δωή ηνπ λαπηηθνύ ζηα Liberty. Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο άδξαμαλ ηελ επθαηξία κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν λα αγνξάζνπλ απφ ηελ Ακεξηθή ηα πινία ηχπνπ Liberty, πνπ είραλ θαηαζθεπαζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ γηα έλα κφλν ηαμίδη κε ζθνπφ λα κεηαθέξνπλ ζηελ ζθιαβσκέλε Δπξψπε ηξφθηκα θαη πνιεκνθφδηα γηα ηελ Απφβαζε ζηε Ννξκαλδία. Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο ηα θξάηεζαλ ζρεδφλ 20 ρξφληα γηα λα γίλεη ην ζαχκα ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Οη ζπλζήθεο πνπ δνχζαλ νη λαπηηθνί ήηαλ δξακαηηθέο. Ο ρψξνο ηνπ χπλνπ θαη ηξαπεδαξίαο ήηαλ κπξνζηά, κέζα ζηελ πιψξε ηνπ πινίνπ, ζην Κακπνχλη.

7 Έλαο άιινο πξσηφκπαξθνο έδεζε ζηα Liberty ηα πξψηα έμη ρξφληα ηεο θαξηέξαο ηνπ, θαη γηα ελάκηζη ρξφλην άκηζζνο. Να πσο πεξηγξάθεη ν παξνπιηζκέλνο πιένλ θαπεηάληνο ην Κακπνχλη: ( ΦΩΣΟ 5 Κακπνχλη, Απαγγειία: Βαιηαλάηνο, Γεκεηξφπνπινο, Λεηβαδά) ) Σν Κακπνύλη ε βιέπσ ζηα φλεηξά κνπ λα πξνβάιεηο αλ ηελ γνξγφλα απ ην θχκα ην ιεπθφ Καη κηα γνεηεία θάπνηαο εδνλήο κεγάιεο Μνπ μαλαθέξλεηο ηφηε κέζα ζην κπαιφ. Με ην πιαηχζηεζν θνξκί ζνπ γπκλσκέλν Καηάθαηζα ζηε κπφξα, ζην βνξηά Μνηάδεη κε άγαικα αξραίν, αληξεησκέλν, Πνπ βξέζεθε ζην πέιαγνο καθξηά. Ζ ηξίαηλα ζαλ ην αληάξηαζκα ζθνξπάεη Καη μεζεθψλεη κε ζηε ζάιαζζα βνπλά Κάπνην θαπνχλη βιέπσ πάιη λα νξκάεη αλ ηνλ θαληάξν πνπ ηε κάρε αςεθά.

8 Γέξλεηαη νιεκεξίο απ ηε θνπξηνχλα θη απφ αλέκνπο φπνπ θη αλ ζηξαθείο ηηο θαηαηγίδεο ηελ απαίζηα κνπξκνχξα ηήλεηο απηί ηα κπζηηθά λα αθνπγθξαζηείο. αλ θάληαζκα ε φςε ζνπ ηξνκάδεη Κάησ απ ηελ νκίριε ζαλ θαλεί Κη ν Υάξνο παξαζηέθεη θαη θαγράδεη Μήπσο ηξαθάξεηο θάπνηνλ άιινλ θαη ραξεί. Μα ζην κνπξάγην φηαλ είζαη πιεπξηζκέλν Καη ζε ζσξψ απφ ηνπ ληφθνπ ηελ πιεπξά Λακπνθνπάο θάησ απφ ηνλ ήιην επηπρηζκέλν Πνπ θηαζεο ζψν ζην ιηκάλη ζνπ μαλά. ηα ζπιάρλα ηα δηθά ζνπ κπήθα Μνχηζνο Καη γεχηεθα άπιεζηα ηζ αξκχξαο ην θαΐ Δθεί πξσηάξρηζα ζαλ λάκνπλ θάπνηνο νχηζνο Να γξάθσ ζηνίρνπο κε θαηξάκη ζην παλί. Σψξα απφ ηε γέθπξα καθξηά ζε αηελίδσ Μα δελ μερλψ ηα ρξφληα εθείλα ηα παιηά Καη άζειά κνπ ζπγθηλνχκαη θαη δαθξχδσ αλ βιέπσ εζέλα, ηα θαηξάκηα, ηα ζρνηληά. Νέα Οριεάλε Οθηώβρηος 1976 Τοσ Καπεηάλ Εσζηάζηοσ Τρασιού Ο πνηεηήο Νίθνο Καββαδίαο πεξηγξάθεη ην θακπνχλη κε ην πνίεκα Ζ Πιώξε καο:

9 ( ΦΩΣΟ 4 LIBERTY ΖELLAS) ) (Απαγγειία: Φψηεο Γεκεηξφπνπινο, Βαιηαλάηνο) Πιώξε καο Ήηαλ ε πιψξε ζαο θαζψο ησλ θνξηεγψλ νη πιψξεο Γεκάηε πξάγκαηα παιηά, πνπ κχξηδαλ βαξηά, Μ έλα ηξαπέδη μχιηλν ζηε κέζε ιεξσκέλν Καη ζθαιηζκέλν ζε πνιιέο κεξηέο κε ην ζνπγηά. Δίρε δεμηά θαη αξηζηεξά, απάλσ ην λα ζη άιιν, Σα μχιηλα θξεβάηηα καο ζηα πιάγηα θνιιεηά, Πνπ έκνηαδαλ κέζα ζην ζακπφ, αλάιαθξν ζθνηάδη, Φέξεηξα πνπ μεράζηεθαλ θαη κείλαλ αλνηρηά. ε κηα γσληά η αξκάξη καο απ έμσ ζηνιηζκέλν Με δσγξαθηέο ρξσκαηηζηέο απφ πεξηνδηθφ

10 ή Γαιιηθέο θσηνγξαθίεο αηζρξέο, πνπ παξαζηαίλνπλ Σν ακάξηεκα ηεο εδνλήο ην πξνπαηνξηθφ. Πάληα βαζίιεπε ζηγή εθεί κέζα Καη πεξπαηνχζακε φινη καο ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ, Καη ήηαλ ζηηγκέο πνπ λφκηδεο πσο άθνπεο λα θηππνχλε αλ ην ξνιφτ, κεζ ηε ζηγή, νη ρηχπνη ησλ θαξδηψλ. Κη έθνβε κφλν ηε ζηγή ν ρηχπνο ηεο θακπάλαο, Πνπ πάλσ ζην θακνχλη, αξγά, ρηππνχζε ησλ σξψλ Σν πέξαζκα, κ έλα βαξχ κα ιππεκέλν ήρν, Πνπ πλίγνληαλ κεζ ηε βνή ηνπ αγέξα ή ησλ λεξψλ. Σηο Κπξηαθέο, ζαλ δνχιεπαλ κφλν νη βάξδηεο, απηή εκαδεπφκαζηε θη αλάβακε θσηηά. Κη ή αηζρξέο, ζηγά, ειέγακε ηζηνξίεο ή ην θαΐ καο παίδακε κε πείζκα ζηα ραξηηά. ηελ πιψξε απηή θαηάζηξεςα ηνλ ήξεκν εαπηφ κνπ Καη ζθφησζα ηελ ηξπθεξή παηδηάζηηθε ςπρή. κσο πνηέ δελ κ άθεζε ην επίκνλν φλεηξφ κνπ Καη πάληα ε ζάιαζζα πνιιά κνπ ιέεη, φηαλ αρεί. Τοσ Νίθοσ Καββαδία από ηε ζσιιογή «Πούζη» Σαμίδη ζηελ Ηαπωλία. Μπαξθάξακε ινηπφλ κε ηνλ θαπεηά Γηνλχζε ηνλ πεξαζκέλν κήλα απφ ην ιηκάλη Kobe ηεο Ηαπσλίαο, ην αγαπεκέλν ιηκάλη ησλ λαπηηθψλ. Απηφ ην ιηκάλη πφζεο ραξέο θαη θαεκνχο δελ θξχβεη.. θαη φηαλ παξνπιίζνπκε, καο έξρνληαη νη αλακλήζεηο.. Πεηχρακε ην θεζηηβάι ησλ ινπινπδηψλ πνπ γίλεηαη θάζε Απξίιε θαη Μάε γηα ηα θνξίηζηα πνπ γίλνληαη 20 ρξνλψλ.

11 Σν Κνξίηζη ηνπ Kobe ηνλ Μάθε Βαξειιά Ήιζεο πάιη γιπθηά νπηαζία κεο ζηελ λχρηα εηνχηε ηελ θξχα ζηα νιφιεπθα ήζνπλ ληπκέλε Θάιαζζαο αθξνχ δπνκέλε. Σα ινμά ζνπ φκνξθα κάηηα ηεο δσήο κνπ θξπθά κνλνπάηηα ηα θεξάζηλά ζνπ ηα ρείιε. Σνπ βπζνχ ηεο ζαιάζζεο θνρχιη. Σα καιιηά ζνπ ζηνπο ψκνπο ξηγκέλα ινπινχδηα ιεπθά κπξσκέλα ζνπ ζηνιίδαλ ηελ πινχζηα θφκε. Αλζφο ρξπζαλζέκνπ ζηελ πφιε ηνπ Kobe. Ζ ςπρή ζνπ δεηνχζε γαιήλε πνπ δελ βξήθε ζηεο λχρηαο ηε δίλε ζην ρακφ ζνπ έθιαςα επάλσ. Σψξα ζην Kobe κφλν κε φλεηξα θζάλσ. Έρεηο θχγεη απ ηνπ κίζνπο ηε ιήζε ε επίγεηα δσή ζνπ ζσζηφ παξακχζη θξαηψ ην ηαπξφ ζνπ δσήο θπιαθηφ. Ω! Λνπινχδη εζχ Αιπηθφ. Από ηε ποηεηηθή ζσιιογή «Φάρος» Τοσ Γηώργοσ Σπειηώηε Δπηζθεθζήθακε ην Μνπζείν ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηελ Υηξνζίκα κε αλζξψπηλα νκνηψκαηα, πνπ παξηζηάλνπλ ηα ρηιηάδεο ζχκαηα απφ ηηο αηνκηθέο βφκβεο ζην Ναγθαζάθη, Υηξνζίκα, Κηνπξέ. Ο θαπεηά Γηνλχζεο αλαθέξεη φηη θάπνηε έδσζε κηα δεμίσζε ζην πινίν γηα ηνπο Ηάπσλεο θίινπο ηνπ θαη εθεί πνπ ρνξεχνπλ ηα Αξγεληίληθα ηαγθφ, ξψηεζε έλαλ απφ ηνπο ειεγθηέο αλ ζα ηνπ αλαλεψζνπλ ηελ αδεία ηνπ πινίνπ γηα δχν αθφκε ρξφληα. Καη ν Ηάπσλαο ειεγθηήο

12 ελζνπζηαζκέλνο απφ ηα θαγεηά, ηα πνηά θαη ην ρνξφ, ηεληψλεη ην ρέξη ηνπ πξνο ην κέξνο ηνπ θαπεηά Γηνλχζε θαη κε έλα πιαηχ ρακφγειν αλνίγεη ηελ παιάκε ηνπ θαη ηνπ ιέεη: ρη δχν, ζνπ δίλσ πέληε.. Φεχγνληαο απφ ην ιηκάλη αθνχζακε ην βαιο ηνπ απνραηξεηηζκνχ απφ ηα ξπκνπιθά φπσο ζπλεζηδφηαλ εθείλα ηα ρξφληα. Καη βάιακε πνξεία γηα ηνλ Παλακά. (ΦΩΣΟ 7 ΣΟ ΠΛΟΗΟ ΦΩΡΣΩΜΔΝΟ) Ο κεζεκβξηλόο ηωλ 180 ν

13 1. (ΦΩΣΟ 8 Γηαθάλεηα ηεο γεο κε κεζεκβξηλνχο 180 Ο ) Ζ πξψηε πδξφγεηνο ζθαίξα θαηαζθεπάζζεθε απφ ηνλ Κξάηεηα ηνλ Μαιιψηελ ζηελ Πέξγακνλ ην 150 π.ρ. θαη αξγφηεξα θαηαζθεπάζζεθαλ νη ράξηεο ηνπ Αγξίπα.

14 Σαμηδεχνληαο ζηνλ βφξεην Δηξεληθφ είδακε ην Βφξεην έιιαο (Φωην 9, 10)

15 θαη γηα λα πάξνπκε κηα αίζζεζε θαη πσο είλαη ε δσή ηαμηδεχνληαο εθεί ζην βνξξά. Ζ ζθαίξα ηεο γεο είλαη ρσξηζκέλε ζε 24 θέηεο (ΦΩΣΟ 8 ) φζεο θαη νη ψξεο ηεο εκέξαο, πνπ ιέγνληαη κεζεκβξηλνί. Ο πξψηνο κεζεκβξηλφο πεξλά απφ ην αζηεξνζθνπείν ηνπ Greenwich ζην Λνλδίλν. Σαμηδεχνληαο απφ δπηηθά πξνο αλαηνιάο θάζε θνξά πνπ ζπλαληνχκε ηνλ κεζεκβξηλφ ηνπ ηφπνπ, ηα κεζάλπρηα αιιάδνπκε ψξα, βάδνληαο ηα ξνιφγηα κηα ψξα κπξνζηά. ηαλ ηαμηδεχνπκε απφ αλαηνιηθά πξνο δπηηθά βάδνπκε ηα ξνιφγηα κηα ψξα πίζσ. Σαμηδεχνληαο ζηνλ Δηξεληθφ απφ ηνλ Παλακά ζηελ Ηαπσλία θαη θζάλνληαο ηνλ κεζεκβξηλφ ηνπ 180 ν αιιάδνπκε κηα νιφθιεξε εκέξα. Αλ ζήκεξα είλαη άββαην 2 Απγνχζηνπ, αχξην είλαη άββαην 2 Απγνχζηνπ πάιη. έλα ηαμίδη κε αληίζεηε πνξεία απφ δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά ην πέξαζκα απφ ηνλ κεζεκβξηλφ ηνπ 180 ν έπεζε ηελ εκέξα ησλ Φψησλ θαη έηζη κε ηελ αιιαγή ηεο ψξαο (24 ψξεο) νη λαπηηθνί ηνπ πινίνπ έραζαλ ηε γηνξηή ησλ Φψησλ. Καη ν Λνζηξφκνο ζπλαληψληαο ηνλ θαπεηά Γηνλχζε ηνπ ιέεη: Καπεηάληε καο άιιαμεο ηα Φψηα (ΦΩΣΟ 11) Δλ πισ νη λαχηεο εξγάδνληαη ζε δηάθνξεο εξγαζίεο ζηελ θνπβέξηα ηνπ πινίνπ. Να θαη έλα κηθξφ λαπηφπνπιν ν Γηψξγνο Μαπξνγηάλλεο: Σν θαλάιη ηνπ Παλακά. (ΦΩΣΟ 12 Τδξφγεηνο ΚΑΝΑΛΗ ΠΑΝΑΜΑ )

16 Φζάζακε ζην ιηκάλη ηνπ Παλακά (απφ ην κέξνο ηνπ Δηξεληθνχ ιέγεηαη Κνιφκπν), πήξακε πηιφην θαη ιάβακε ηα γξάκκαηα απφ ηνπο δηθνχο καο. Αρ, ηη πξνζκνλή, ηη ιαρηάξα απηά ηα γξάκκαηα είηε ήηαλ απφ κάλα, είηε απφ ζχδπγν είηε απφ θάπνηα αγαπεκέλε πξνζκνλή.. ην παίξλακε θαη θιεηλφκαζηαλ ζηελ θακπίλα καο λα ην δηαβάζνπκε θαη λα δήζνπκε θάζε κηα ιέμε.. Ο αγαπεηφο θίινο θαη ζπλάδειθνο Νίθνο Λαδαξάηνο, πνηεηήο γξάθεη γηα ην γξάκκα: (Απαγγειία: Βαιηαλάηνο Νίθνο) Σν Γξάκκα Έθπγα ρξφληα απφ θνληά ζνπ Κη νχηε ζπκάκαη ηελ αηηία Παίδσ ζηα δάξηα ηε δσή κνπ ε μέλε γε θαη πνιηηεία. Έρσ έμη ρξφλνπο λα ζνπ γξάςσ Κη νχηε κηα θάξηα ζηε γηνξηή ζνπ Δρνπλε ρξφληα λα δαθξχζνπλ

17 Σα κάηηα κνπ ζηε ζχκεζή ζνπ. Σψξα ζνπ γξάθσ απ ην Λνλδίλν Κη απ ην ηθάγν κε βξνρή νπ γξάθσ απφ ην Βεξνιίλν θη απ ην Ηξάθ κε θαηνρή. νπ γξάθσ απφ ηε Υηξνζίκα Καη απ ηνπ Άνπζβηηο ηα κέξε Με ζπγρσξείο εάλ ην γξάκκα νπ βάςεη θφθθηλν ην ρέξη. νπ γξάθσ θη αλ δελ θιείζεη ν δξφκνο Κη αλ δελ ζηεξέςνπλ νη νπξαλνί Κη αλ μέξεη λα θιαίεη αθφκε ν θφζκνο Ο ηαρπδξφκνο ζα θαλεί. Τοσ λασηηθού θαη ποηεηή Νίθοσ Λαδαράηοσ. Σν πινίν γηα λα πεξάζεη ζηνλ Αηιαληηθφ κπαίλεη δηαδνρηθά ζε ηξεηο δεμακελέο, πνπ είλαη ζθαινπάηηα, γηα λα θζάζεη ζηελ επηθάλεηα κηαο ιίκλεο πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα νξνπέδην. Σαμηδεχεη 24 ψξεο κέζα ζηε ιίκλε θαη κεηά κπαίλεη δηαδνρηθά ζε ηξεηο δεμακελέο ζθαινπάηηα γηα λα θαηέβεη θαη λα θζάζεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ Αηιαληηθνχ. Ζ δηαδξνκή ηε λχρηα είλαη θσηηζκέλε κε ππέξνρν θσηηζκφ, καγηθή νκνξθηά ηνπίνπ ηελ εκέξα θαη ην θαλάιη σο έξγν ζαπκαζηφ. Σαμηδεύνληαο κέζα ζηελ Καξαϊβηθή Ζ Καξατβηθή είλαη ε πεξηνρή πνπ δεκηνπξγνχληαη ρακειά βαξνκεηξηθά θαη ν θαηξφο αιιάδεη απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. Θπκάκαη, ζ έλα ηαμίδη απφ ην Πεξνχ ζηελ Ηζπαλία, πεξλψληαο ηελ Καξατβηθή, θάπνηα κέξα ελψ ππήξρε κπνπλάηζα ν αζπξκαηηζηήο έδσζε αλαγγειία ηπθψλα. Ο Λνζηξφκνο, πνπ είρε έλα πινχζην ιεμηιφγην βιαζηήκηαο, θνηηάδεη ηνλ νπξαλφ βιαζηεκάεη ηνλ θαηξφ, ηνλ θηχλεη θαη λα πσο πέξαζε απηφο ν ηπθψλαο: (Απαγγειία: Φξφζσ Λεηβαδά)

18 Ο Μαξθόλεο ην Νίθν Μπαισηή Φνξηίν ςαξάιεπξν απ ην Καγηάν γηα εβίιιε θαη βξψκα αλππφθνξε φπσο θπζά ν πισξηφο αγέξαο. Κξνζάξακε αξγά θαη κπήθακε ζην ξεχκα ζηηο 15 κνίξεο γηα λα θεξδίζνπκε νιίγνπο θφκβνπο. Κάηη ξνπθίρθηξα καξεηξεχεηαη, κνπξκνχξηζε θνηηάδνληαο ηνλ νπξαλφ ν Λνζηξφκνο. Γελ κε γειά εκέλα ν θφιπνο. Μέζ ηελ θαξδηά ηνπ θφιπνπ κε πέληε before κπνπλάηζα θαη ν Μαξθφλεο δίλεη ην ξεπφξην «Stand by γηα ηπθψλα». Σελ επνκέλε λέν ξεπφξην «Κξνζάξνπκε ζην κάηη ηνπ ηπθψλα». Ξαλάθηπζε ν Λνζηξφκνο ηνλ θαηξφ Σφ μεξα εγψ. Γελ κε γειά εκέλα ν Κφιπνο. Μπνηζάξαλε ηα ζέληα ζηελ θνπβέξηα νη λαχηεο θη ν θαπεηάληνο άιιαμε πνξεία βάδνληαο πιψξα δεμηά ηε ξφηα ηνπ ηπθψλα. Stand by κείλακε γηα δπφ ηξείο εκέξεο Μέρξη πνπ μεκέζπζε ν Μαξθφλεο απφ ηα δέθα before πνπ είρε πέζεη, ν John ν Ηξιαλδφο απφ ην Τork. Από ηελ ποηεηηθή ζσιιογή «Φάρος» Τοσ Γηώργοσ Σπειηώηε Ραληεβνύ κε αζηέξηα θαη ηνλ Ήιην. Με ην ιπθαπγέο θαη ην ιπθφθσο φηαλ ν θαηξφο είλαη μάζηεξνο ν θαπεηάληνο βξίζθεη ηα γλψξηκα αζηέξηα θαη κε ηνλ εμάληα κεηξά ην χςνο ηνπο απφ ηνλ νξίδνληα γηα λα βξεί ην ζηίγκα (ηε ζέζε) ηνπ πινίνπ πάλσ ζην ράξηε. Σν κεζεκέξη ηε ζηηγκή πνπ ν ήιηνο κεζνπξαλεί πάιη ν θαπεηάληνο κε ηνλ εμάληα θέξλεη ηνλ ήιην λα θηιήζεη ην ζηεθάλη ηνπ νξίδνληα. Έηζη κεηξά ην χςνο ηνπ ήιηνπ απφ ηνλ νξίδνληα γηα λα ραξάμεη κηα γξακκή πάλσ ζην ράξηη. ( ΦΩΣΟ 13 Δμάληα)

19 (Απαγγειία: Φψηεο Γεκεηξφπνπινο) Κπλεγώληαο ηνλ ήιην ηνλ Μπάξκπα - Γηάλλε Γξνζάην ζε ζσξψ ην πξσηλφ κφιηο γεξζείο απ ην θιηλάξη γιηζηξάο κ έλα ρακφγειν ξνδφ πάλσ ζηνπ νξίδνπ ην ζηεθάλη. ηα ρλάξηα ζνπ πάλσ παηψ κα κνπ μεθεχγεη ε δξαζθειηά ζνπ

20 ε κέξα ηέιεςε θαη κνπ πεο άτληε γεηα ζνπ, ζα ζ αληακψζσ ην πξσί. Κη αξρίδεη λην η άιιν πξσί θπλεγεηφ βάδνληαο πιψξε ζην Εελίζ βγαίλεηο ζεξγηάλη κε ηνλ εμάληα ζην θηεξφ ην θνιαηζηφ ζε θέξλσ θάησ ηνπ νξίδνπ λα θηιήζεηο ην ζηεθάλη Υέξη κε ρέξη θίιε κνπ γεξάζακε θη νη δπν ηπιίγνληαο γχξσ ζηε γε ην λήκα θαβάια ζη Απφιισλα ην άξκα εζχ, θη εγψ ζηε γέθπξα ηνπ θνξηεγνχ πάλσ ζην θχκα. Από ηελ ποηεηηθή ζσιιογή «Θάιαζζα Αγάπε κοσ) ηοσ Γ. Σπειηώηε Πεξλώληαο ην Πνξζκό ηνπ Μαγγειάλνπ: (ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΦΩΣΟ 14 Α, 14 Β, 14 Γ ΣΔΝΑ ΜΑΓΔΛΑΝΟΤ)

21 Σαμηδεχνληαο ζην Νφην κηα μάζηεξε βξαδηά απνιαχζακε ηε ζάιαζζα ζηεθαλσκέλε κ άζηξα θαη κηιήζακε κε ην ηαπξφ ηνπ Νφηνπ. Σνπ Νίθνπ Καββαδία.. (Απαγγειία: Γηψξγνο πειηψηεο) ηαπξόο ηνπ Νόηνπ Έβξαδε ην θχκα ηνπ γαξκπή ήκαζηε ζθπθηνί θη νη δπφ ζην ράξηε γχξηζεο θαη κνχ πεο πσο ην Μάξηε ζ άιινπο παξαιιήινπο ζα ρεηο κπεί. Κνχιηθν ζην ζηήζνο ζνπ ηαηνχ πνπ φζν λα ην θαίο δε ιέεη λα ζβήζεη είπαλ πσο ηελ είρεο αγαπήζεη ζε κηα θξίζε καχξνπ ππξεηνχ.

22 Βάξδηα πιάτ ζε θάβν θαιαθξφ θη ν ηαπξφο ηνπ Νφηνπ κε ηα ζηξάιηα θνκπνιφτ θξαηάο απφ θνξάιηα θη άθνπν καζάο θαθέ πηθξφ. Σν Άιθα ηνπ Κεληαχξνπ κηα λπρηηά κε ην παιηλψξην πήξα θάηνπ κνπ πεο κε θσλή εηνηκνζαλάηνπ λα θνβάζαη η άζηξν ηνπ Ννηηά. Άιινηε απ ηνλ ίδην νπξαλφ έπαηξλεο ηξεηο κήλεο ζηελ αξάδα, κε ηνπ θαπεηάληνπ ηε κηγάδα κάζεκα πνξείαο λπρηεξηλφ. έλα καγαδί ηνπ Nossi Be* πήξεο ην καραίξη δπφ ζειίληα κέξα κεζεκέξη απά ζηε ιίληα μάζηξαςε ζαλ θάξνπ αλαιακπή. Κάηνπ ζηηο αθηέο ηεο Αθξηθήο πάλε ρξφληα ηψξα πνπ θνηκάζαη ηα θαλάξηα πηά δελ ηα ζπκάζαη θαη ην σξαίν ην γιπθφ ηεο Κπξηαθήο. Nossi Be: εμσηηθά λεζηά θνληά ζηε Μαδαγαζθάξε Τοσ Νίθοσ Καββαδία, από ηε ποηεηηθή ζσιιογή «Πούζη» Ο θαπεηά Δηολύζες έθαλε έλα ζηαζκό ζηο Μποσέλος Αϊρες γηα αλεθοδηαζκό θαη ψώληα κε ηελ ζύδσγό ηοσ. (ΦΩΤΟ 14 Δ Ο θαπεηά Δηολύζες κε ηε ζύδσγός ηοσ )

23 Σν πέξαζκα από ηνλ (Bay Biscay) Βπζθαϊθό θόιπν ( ΦΩΣΟ Μπέεο 15 Υάξηεο, 15 Α Φάξνο, 15 Β Φάξνο, 15 Γ Φάξνο,)

24 Ο Μπέεο, έηζη ηνλ ιέκε νη λαπηηθνί, νξίδεηαη απφ ην θάβν ησλ Βάζθσλ κε ην θαλάξη Φηληζηέξν κέρξη ηνλ Γαιιηθφ θάβν κε ην θαλάξη ηνπ Οπζάλη.

25

26 (ΦΩΣΟ 15 Γ Φνπξηνύλα ζηνλ Μπέε) ηνλ Μπέε θζάλεη έλαο απνθιακφο απφ ην γλσζηφ ξεχκα ηνπ Κφιπνπ ηεο Καξατβηθήο φπνπ ζπλαληηέηαη κε ηα θξχα λεξά ηνπ βνξξά κε απνηέιεζκα πάληα ε ζάιαζζα λα έρεη κεγάιν θπκαηηζκφ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε νκίριε θαη θαθνθαηξία ν Μπέεο γίλεηαη επηθίλδπλνο θαη βαζαλίδεη θαξάβηα θαη λαπηηθνχο γηα 24 ψξεο.

27 Έηζη καο ηνλ πεξηγξάθεη ν πνηεηήο Νίθνο Καββαδίαο: (Απαγγειία: Βαιηαλάηνο Νίθνο) ΠΟΤΗ 'Δπεζε ην πνχζη απνβξαδίο ην θαξαβνθάλαξν ρακέλν θη έθηαζεο ρσξίο λα ζε πξνζκέλσ κεο ζηελ ηηκνληέξα λα κε δείο. Κάηαζπξα θνξάο θη έρεηο βξαρεί, πιέθσ ζαιακάζηξα ηα καιηά ζνπ. Κάησ ζηα λεξά ηνπ Port Pegassu βξέρεη πάληα ηέηνηαλ επνρή. Μαο παξακνλεχεη ν ζεξκαζηήο κε ηα δπν ηνπ πφδηα ζηηο θαδέλεο. Μελ θνηηάο πνηέ ζνπ ηηο αληέλεο Με ηελ ηξηθπκία ζα δαιηζηείο

28 Βιαζηεκά ν Λνζηξφκνο ηνλ θαηξφ Κη είλαη ηφζν αιιάξγα ε Κνηνπίια Απφ λα θνβάκαη θαη λα θαξηεξψ Κάιην πεξηζθφπεην θαη ππμίδα. Φχγε! Δζέ ζνπ πξέπεη ζηέξηα γή Ήιζεο λα κε δεηο θη φκσο δε κ είδεο Έρσ απφ ηα κεζάλπρηα πληγεί ρίιηα κίιηα πέξ απ ηηο Δβξίδεο. Τοσ Νίθοσ Καββαδία από ηε ποηεηηθή ζσιιογή «Πούζη» Πξψηνο πνπ εληφπηζε ην ριηαξφ λεξφ ζηνλ Μπέε, αιιά δελ κπνξνχζε λα ην εμεγήζεη, ήηαλ ν Ππζέαο ν Μαζζαιηψηεο ηαμηδεχνληαο ηελ αθηνγξακκή ηνπ Βπζθατθνχ πεγαίλνληαο πξνο ηνλ βνξά ην 330 π.ρ. Πεγαίλνληαο γηα ην θαλάιη ηνπ ΟΤΔΕ κε ζηαζκό ηελ Βελεηία (ΦΩΣΟ 16 ΒΔΝΔΣΗΑ)

29 Πεξλψληαο απφ ηε Βελεηία έλαο ζηαζκφο γηα θαθέ κε ηε ζχδπγφ ηνπ. (ΦΩΣΟ 16 Α ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΟΤΔΕ CANAL)

30 Σν θαλάιη ηνπ νπέδ νξίδεηαη απφ ην ιηκάλη νπέδ ζηελ Δξπζξά ζάιαζζα θαη ην ιηκάλη ηνπ Port Said ζηελ Μεζφγεην. Ζ ιέμε ΟΤΔΕ δηαβάδνληάο ηελ απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά, πνπ δηαβάδνπλ νη Άξαβεο, ιέεη ΕΔΤ, θαη ε ιέμε PORT SAID δηαβάδεηαη ιηκάλη ΓΗΑ. Δίλαη έλα ζαπκάζην έξγν. Μπαίλνληαο απφ ην Port Said κε πηιφην ηαμηδεχεη κέζα ζην θαλάιη 12 ψξεο θαη θζάλεη ζηε ιίκλε ηνπ Φαξαψ, εθεί ζηακαηά ην πινίν γηα κεξηθέο ψξεο ψζπνπ λα πεξάζνπλ ηα πινία πνπ έξρνληαη απφ ην ΟΤΔΕ. Μεηά ζπλερίδεη ην ηαμίδη κέζα ζην θαλάιη θαη βγαίλνληαο κπαίλεη ζηελ Δξπζξά ζάιαζζα. Σαμίδη ζηνλ Ηλδηθό Ωθεαλό. (ΦΩΣΟ 17 ΤΓΡΟΓΔΗΟ Ηλδηθφο & νθφηξα)

31 ηνλ Ηλδηθφ Ωθεαλφ θπζνχλ επνρηαθνί άλεκνη νη Μνπζψλεο (Monsoons) θαη κε ζπλδπαζκφ ηα ζαιάζζηα ξεχκαηα γίλεηαη επηθίλδπλνο. Ζ ρεηξφηεξε πεξηνρή είλαη γχξσ ζην λεζί νθφηξα, φπνπ ζήκεξα γίλνληαη πεηξαηείεο θαη ζην λεζί ππάξρνπλ αθφκε αλζξσπνθάγνη. Ο λαχαξρνο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ Νέαξρνο ηαμίδεςε ζηνλ Ηλδηθφ απφ ηηο Ηλδίεο ζηε Βαβπιψλα ην 325 π.ρ. Καη ν Έιιελαο ζαιαζζνπφξνο ν θχιαμ ν Καξπαλδεχο πεξί ηα ηέιε ηνπ 6 νπ αηψλα π.ρ έθαλε ην γχξν ηεο Αθξηθήο ( ηφηε νλνκάδνληαλ Ληβχε) ζε απνζηνιή πνπ ηνλ έζηεηιε ν Φαξαψ Νεθψ ν Β. Πεξλώληαο από ην Κνιόκπν: (ΦΩΣΟ 18 Κνιφκπν Κευιάλεο)

32 Σαμηδεχνληαο πξνο ηελ Κευιάλε ζηακαηνχλ ηα πινία γηα αλεθνδηαζκφ ζην Κνιφκπν. Δθεί βξήθακε πηιφην ηνλ θαπεηάλην Nagel, ηνπ Νίθνπ Καββαδία. Ο Πηιόηνο Νάγθει, απφ ηε πνηεηηθή ζπιινγή «Μαξακπνχ». Απφ εθεί ηξαβήμακε πνξεία γηα ηα ζηελά ηεο Μαιαηζίαο θαη βνξηλή πνξεία γηα Ηαπσλία. Ο Απνρωξηζκόο ηνπ λαπηηθνύ από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ: Ο θαπεηά Γηνλχζεο άιιαμε 22 θαξάβηα έρνληαο λνηψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ απνρσξηζκνχ άιιεο ηφζεο θνξέο. Λέλε φηη ην ςσκί ηνπ λαπηηθνχ είλαη εθηάθινπδν γηα λα εθθξάζνπλ ηε δχζθνιε δσή ηνπ. Γξάθεη ν θαπεηά Γηνλχζεο: Ζ γπλαίθα κνπ εηνίκαζε ηα πξάγκαηά κνπ, ε νηθνγέλεηά κνπ θαη νη ζπγγελείο κνπ φινη κπήθαλ ζηελ ζεηξά γηα λα ηνπο απνραηξεηίζσ. Σα ζπλαηζζήκαηα δελ ρσξνχλ λα κπνχλε ζην ραξηί. κσο θαλείο δελ χκλεζε κέρξηο ηψξα ηε γπλαίθα ηνπ λαπηηθνχ πνπ κέλεη πίζσ ζαλ παηέξαο θαη κάλα. (Απαγγειία: Φξφζσ Λεηβαδά)

33 Πξωϊλό Φηιί (ΦΩΣΟ 19 Σν πξστλφ Φηιί) Σηελ ερωίδα γσλαίθα ηοσ λασηηθού

34 Πξωϊλό Φηιί Άθεζα ην ζάθν θαηαγήο ζκίγνληαο ηεο ςπρήο ηα ρείιε θαη κνπ πεο κ αλαζηελαγκφ: «ηελ Παλαγηά ζ αλάβσ ην θαληήιη». Ήξσεο δελ είκαζηε εκείο, αιιά απηέο πνπ κέλνπλ μσπίζσ κ αλαζηελαγκνχο θακίιηα λ αλαζηαίλνπλ θαη λα πξνζκέλνπλ γπξηζκφ. Απ ηεο γαιέξαο ηνλ ηζηφ είδα ζηελ πξσηλή νκίριε ηελ εηθφλα. Μάλεο θξαηνχζαλ βπδαληάξηα, κηα ρήξα έλα θπιαρηφ θη έλα καληίιη αλεκηδφηαλ ζηνπ αίνινπ ηελ πξσηλή πλνή. Από ηε ζσιιογή «Ο Νασηηθός κοσ Σάθος» ηοσ Γηώργοσ Σπειηώηε Ο Απνρωξηζκόο ηνπ λαπηηθνύ από ην πινίν: Ο θαπεηά Γηνλχζεο κηιψληαο γηα ην πινίν «Eveline, πνπ αγάπεζε πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια γξάθεη: Παξέδσζα ηελ πινηαξρία ζηνλ αληηθαηαζηάηε κνπ θαη απφ ηε ζθάια θεχγνληαο έζηεηια έλα θηιί ζην βαπφξη θαη ην απνραηξέηεζα. Ήμεξα φηη ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ ην έβιεπα. (Απαγγειία: Φψηεο Γεκεηξφπνπινο) Α π ν ρ ω ξ η ζ κ ό ο Σηολ ποηεηή Κώζηα Σηακάηε Με κε πξνηξέπεηο, δελ ζα ζνπ πσ ην κπζηηθφ γηα ηε κεγάιε κνπ αγάπε θαη ηηο πηπρέο νιάθεξεο δσήο γεκάηε πεξηπέηεηα, γεκάηε πάζνο. Γελ ζα ζνπ πσ, πσο πφλεζα ζην πξψην κπάξθν ζε κηα ζιηκκέλε αγθαιηά θη έλα πληγκέλν αληίν. Οχηε γηα ηηο κηθξνραξέο πνπ έθξπβαλ ηνπ ιηκαληνχ ηα θφθθηλα θαλάξηα, πξνζκνλή νιάθεξε ζην πέιαγνο

35 θη απνγνήηεπζε ζην πιεξσκέλν άγγηγκά ηνπο. Οχηε γηα ην ηειεπηαίν μεκπαξθάξηζκα πνπ κε κηα αλεκφζθαια θαηέβεθα ζηε ιάληδα* ηνπ πηιφηνπ. Βνπξθψζαλε ηα κάηηα κνπ φηαλ ην θίιεζα, θαη ε θσλή ηξεκνπιηαζηά ςηζχξηζε έλα πληγκέλν αληίν, ην ηειεπηαίν αληίν. Καινηάμηδν λα ζ έρεη ν Πνζεηδψλαο. Από ηε ζσιιογή «Ο Νασηηθός κοσ Σάθος» Τοσ Γηώργοσ Σπειηώηε Ο θαπεηά Γηνλύζεο, άλνημε ην λαπηηθφ ηνπ ζάθν, εθείλνλ πνπ θξαηά ζηε κλεκνζχλε ηνπ θαη φηη βξήθε κέζα ηα θάξθσζε ζην ραξηί γηα λα κε ηα αγγίμεη ν ρξφλνο κε ην ζθνπγγάξη ηνπ. Πεξηγξάθεη ηαμίδηα κε κπνπλάηζεο, ζάιαζζεο θνπξηνπληαζκέλεο κε αγξππλίεο αηέιεησηεο ζηε γέθπξα ηνπ πινίνπ, βξαδηέο πνπ κίιαγε κε ηα αζηέξηα θαη ην θεγγάξη, λνζηαιγίεο ησλ λαπηηθψλ γηα ηελ νηθνγέλεηα, πσο κε νχδν θαη κεδέ ηα αββαηνθχξηαθα αληηκεηψπηδε ηε κνλφηνλε δσή ησλ καθξηλψλ ηαμηδηψλ απφ Ηαπσλία ζηελ Αξγεληηλή, ζηηγκέο ζησλ ιηκαληψλ ηα κέξε, θίινπο πνπ γλψξηζε ζηα ιηκάληα, πεξηγξαθή αμηνζέαησλ κλεκείσλ πνπ επηζθέθζεθε ζε απηνχο ηνπο ηφπνπο, ήζε θαη έζηκα. Ζ θαξηέξα ηνπ Καπεηά Γηνλχζε είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ Κεθαιινλίηε πνπ ηνικά! Αγαπάεη ηελ πεξηπέηεηα θαη νη δπζθνιίεο θαη ηα θάζε γίλνληαη πξφθιεζε! Πάλσ απ φια πεξηγξάθεη ηνλ άλζξσπν αλεμαξηήηνπ ρξψκαηνο, ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηθψλ απφςεσλ πνπ ζπλάληεζε ζηα ηαμίδηα ηνπ. αο πξνηξέπσ λα ηαμηδέςεηε θαη λα ελζπκείζζε φηη ζηε δσή ζεκαζία έρεη ην σξαίν ηαμίδη θαη απηφ πνπ αθήλεη θαλείο πίζσ ηνπ... Ηζάθε αλ βγείο ζηνλ πεγαηκφ γηα ηελ Ηζάθε λα εχρεζαη λα λαη καθξχο ν δξφκνο γεκάηνο πεξηπέηεηα, γεκάηνο γλψζε.. Κη αλ θησρηθή ηε βξείο ε Ηζάθε δελ ζε γέιαζε Έηζη ζνθφο πνπ έγηλεο κε ηφζε γλψζε Ίζσο λα ην θαηάιαβεο νη Ηζάθεο ηη ζεκαίλνπλ. Κωλζηαληίλος Καβάθες

36 Θεξκά ζπγραξεηήξηα θαπεηά Γηνλχζε γηα ην φιν ζνπ έξγν θαη σο πινίαξρνο θαη σο ζπγγξαθέαο. Απφ αξηζηεξά ε Βνπιεπηήο θπξία Θενπεπηάηνπ, ν ζπγγξαθέαο θαπεηά Γηνλχζεο Μαπξνγηάλλεο, ν θαπεηάλ Απνζηφιεο ηξαηηψηεο, ν Παλαγήο ηξαηηψηεο, ν θαπεηά Γηψξγνο πειηψηεο θαη ν θαπεηά πχξνο Σξσγηάλνο Σέινο

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ*

ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ* ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ* * Όιεο νη πνηεηηθϋο ζπιινγϋο (Μανθπαζπένηα, Ο καθπέθηηρ ηος Ππυηέα, Ποιήμαηα κενηήμαηα ζηο δέπμα ηος διαβόλος, Ναόρ ηος Κόζμος, Έπυρ ανίκαηε μάσαν, Ποιήμαηα εκηόρ βιβλίυν), θη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Λνηπφλ, παίδεο, ζα μεγεζψ απ ηελ αξρή: Γελ έρσ φλνκα. Καη δελ πξφθεηηαη λα κάζεηε πνηα είκαη φρη φηη αλ κάζεηε ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο KΩΝ/ΝΟ ΓΖΜ. ΓΛΤΣΡΑ η. ΚΑΘΖΓ. Σ.Δ.Η. KΑΝΑΡΖ 45 152 33 ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΘΖΝΑ Σει. & θαμ: 210 68 34 259 E-mail: kglystras@on.gr 1 Υαιάλδξη, Ηαλνπάξηνο 2010 νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Μαζεηηθή Δηθνληθή επηρείξεζε Λενληείνπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο ρ. Έηνο 2012-13 «Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Επιχείρηση Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα