«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ."

Transcript

1

2 Σν εζπέξαο ηεο 2αο Απγνχζηνπ 2014 ε Κνξηαιέλεηνο Βηβιηνζήθε Αξγνζηνιίνπ πιεκκχξεζε απφ θφζκν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαπεηά Γηνλχζε Μαπξνγηάλλε. Σελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε βνπιεπηήο Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο θ. Θενπεπηάηνπ, ν Μνπζηθφο θ. Γεψξγηνο Εαθεηξάηνο, ν ηζηνξηθφο Γεψξγηνο Μνζρφπνπινο, παξνπιηζκέλνη θαπεηαλαίνη θαη πιήζνο θφζκνπ. Ζ βξαδηά άλνημε κε ραηξεηηζκφ θαη νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πιιφγνπ ησλ Ναπηηθψλ, θαπεηά Σάζνπ Παγνπιάηνπ ν νπνίνο κίιεζε γηα ηελ δσή ησλ λαπηηθψλ θαη ηα πινία Liberty. Δλ ζπλερεία ζην βήκα εθθιήζεθε ν πνηεηήο θαπεηά Γηψξγνο πειηψηεο πνπ κίιεζε γηα ην βηβιίν ηνπ θαπεηά Γηνλχζε θάλνληαο ην γχξν ηνπ θφζκνπ ζ έλα ππεξπφληην ηαμίδη ζπλδεδεκέλν κε εηθφλεο απφ ηφπνπο, ζάιαζζεο, ιηκάληα, ζηηγκηφηππα απφ ηε δσή ησλ λαπηηθψλ ελ πιψ θαη φια ζπλδεδεκέλα κε πνίεζε απφ αξκχξα. Σελ εθδήισζε ζπληφληζε ν πνηεηήο Φψηεο Γεκεηξφπνπινο, Φηιφινγνο, ηέσο Λπθεηάξρεο ηνπ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ελψ πνηήκαηα απήγγεηιαλ ν Φψηεο Γεκεηξφπνπινο, ε Φξφζσ Λεηβαδά θαη ν πνηεηήο Νίθνο Βαιηαλάηνο. «ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην ζχιινγν Ναπηηθψλ θαη ηνλ εθδνηηθφ νίθν Εαραξάθε, πνπ κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζσ ην βηβιίν ηνπ θαπεηά Γηνλχζε Μαπξνγηάλλε, δηφηη δηαβάδνληάο ην ηαμίδεςα ζ φια ηεο γεο ηα πιάηε. Ο πληνληζηήο θ. Φψηεο Γεκεηξφπνπινο, κηά θαη είλαη εθ κεηξφο απφ ην Λεμνχξη λνκίδσ φηη ζα δχλαηαη λα πνιηηνγξαθεζεί θαη σο Κεθαιινλίηεο πνηεηήο. Πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηα πνπ αγαπά ηηο Μνχζεο ηδηαίηεξα ηεο κνπζηθήο θαη ηεο πνίεζεο. Ο ζείνο ηνπ ν θ. Γεψξγηνο Εαθεηξφπνπινο, καο ηηκά κε ηελ παξνπζία ηνπ απφςε, δίδαζθε κνπζηθή ζην Παιιάδηνλ Ωδείν ζηελ Αζήλα γηα πάλσ απφ 60 ρξφληα. Σψξα επέζηξεςε ζηελ Ηζάθε ηνπ ζηα Γακνπιηαλάηα. ηηο 13 Απγνχζηνπ ζην πξναχιην ηνπ εθεί ζρνιείνπ ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ κνπζηθνχ θαη πνηεηηθνχ ηνπ έξγνπ. Δίζζε φινη πξνζθεθιεκέλνη. Αο έιζνπκε ζηνλ θαπεηά Γηνλχζε Μαπξνγηάλλε θαη ζην βηβιίν ηνπ «Οη Αλακλήζεηο ελφο Καπεηάληνπ».

3 Σνλ ηειεπηαίν κήλα ν θαπεηά Γηνλχζεο θη εγψ κπαξθάξακε απφ ην Kobe ηεο Ηαπσλίαο γηα έλα ηαμίδη αλά ηνλ θφζκν, έηζη λα μαλαδνχκε θαη λα ραηξεηήζνπκε θάπνηεο παιηέο αλακλήζεηο. ε ιηκάληα πνπ είρα μαλαπάεη ηφηε ηα ρξφληα ηεο δένπζαο ληφηεο θαη ζε άιια πξσηφγλσξα πνπ κε μελάγεζε ν θαπεηά Γηνλχζεο. Καη ήηαλ ηα ηαμίδηα καο γεκάηα πεξηπέηεηεο, ζπγθηλήζεηο, νλεηξνπνιήζεηο ηα βξάδηα ζηε γέθπξα ηνπ πινίνπ κηιψληαο κε η αζηέξηα. Γηα ηηο ιηκαληάηηθεο αηαμίεο καο πάληα παίξλακε άδεηα απφ ηε ζεά ηεο Νηφηεο ηελ Αθξνδίηε. ια απηά ζπλέβεζαλ δηαβάδνληαο ην βηβιίν ηνπ. Γελ ζα ζαο θνπξάζσ δηαβάδνληάο ην, αιιά ζα πξνζπαζήζσ λα ζαο θεληξίζσ λα ην δηαβάζεηε γηα λα κπαξθάξεηε καδί ηνπ θαη λα απνιαχζεηε έλα ηαμίδη αλά ηνλ θφζκν. Θα ζαο κείλεη αμέραζην! Καη νη κελ λαπηηθνί ζα επηζηξέςνπλ ζηα παιηά ηνπο ιεκέξηα θαη ζα μαλαδήζνπλ κέζα ζηελ αξκχξα ησλ αλακλήζεσλ, νη δε ζηεξηαλνί ζα ηαμηδέςνπλ αλά ηνλ θφζκν θαη ζα δήζνπλ ζηηγκέο αμέραζηεο. Γηφηη ν θαπεηά Γηνλχζεο θξφληηζε λα πεξηγξάςεη ηε δσή ηνπ λαπηηθνχ κε απιά ιφγηα, ηηο ζαιάζζηεο πνξείεο, ηηο αγσλίεο ζην πέιαγνο κε εμαληιεηηθέο βάξδηεο ζηε γέθπξα ηνπ πινίνπ, βξαδηέο φπνπ κηινχζε κε η αζηέξηα, ηα ιηκάληα θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλαληνχζε, ηηο θπζηθέο νκνξθηέο απφ άιινπο ηφπνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζαλ λα θξαηνχζε εκεξνιφγην. ην ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ άξαμε ζηελ Ηζάθε ηνπ. Αλαθέξεη έλα πξνο έλα ηα πινία πνπ κπαξθάξηζε απφ ηδφβελν ην 1952 ζην Liberty Γεκνζζέλεο, κεηά ζην ζξαλίν ηνπ αείκλεζηνπ δαζθάινπ καο θαπεηά Μηιηαξέζε, πνπ έιεγε: «αλ θαπεηάληνο πνηέ κε βξίζθεζαη ζε ακθηβνιία». Μεηά ν ίδηνο ν θαηεηά Γηνλχζεο θαπεηάληνο ζε πάλσ απφ 20 θαξάβηα κέρξηο ην Αο πάξνπκε ην ηαμίδη απφ ηελ αξρή. Ξεθίλεζε έλα άγνπξν παηδί ησλ δέθα νρηψ κε εθφδηα έλα απνιπηήξην ηνπ Γπκλαζίνπ ζην ρέξη, 100 δνιάξηα ζηελ ηζέπε θαη ΣΟΛΜΖ ζηελ θαξδηά, ελψ ε κάλα ηνπ ηνλ απνραηξεηνχζε Να πσο έθεπγαλ ηφηε νη λαπηηθνί:

4 (ΦΩΣΟ: 1 Καηεπφδην, Απαγγειία Φξφζσ Λεηβαδά )

5 Σν Πξώην Μπάξθν Γελ ζα ζνπ κηιήζσ γηα ην πξψην κπάξθν, νχηε γηα ην πξσηλφ ην θαηεπφδην, πσο κχξηδε ε πξσηλή θξεζθάδα ηνπ κπάηε, γηα ηηο επρέο θαη ηα θηιηά ηεο κάλαο κνπ, πνπ ε ζχκεζή ηνπο είλαη ραξαγκέλε ζηελ ςπρή κνπ. Πσο νη γπλαίθεο δάγθσλαλ ηα ρείιε θαη ηζεκπέξη, κάηη λα κελ εηδή ην ηξέκνπιν ζηα ρείιε. Σν ρέξη πσο εζθνχπηδε θξπθά ην δάθξπ, πνπ άζειά ηνπ θχιαγε θαπηφ θαη πήξε ηνλ θαηήθνξν ζηνπ ρσξηζκνχ ηελ ψξα. Πσο ην καληήιη αλέκηδε ζηνπ δέθπξνπ ην ράδη, ζηέιλνληαο ρίιηεο επρέο καδί ζην θαηεπφδην. Γελ μέξσ ηη ράζεθε πξψην, ην πινίν ή ην καληίιη. Έλα κφλν κπνξψ λα πσ, Απηά ηα δπφ ελψλνπλ ηελ ςπρή καο. Από ηε ποηεηηθή ζσιιογή «Ο Νασηηθός κοσ Σάθος» Τοσ Γηώργοσ Σπειηώηε (ΦΩΣΟ: 3 LIBERTY )

6 Έηζη μεθίλεζε ηε λαπηηθή ηνπ θαξηέξα, θαη ζην δξφκν αγάπεζε απηή ηελ μεινγηάζηξα ζάιαζζα, φπσο θαη ηφζνη άιινη εξαζηέο ηεο. Σελ αγαπήζακε ηφζν ζηηο κπνπλάηζεο ηεο φζν θαη κε ηηο θαθέο ηεο εκέξεο πνπ ν Πνζεηδψλαο ήηαλ ζπκσκέλνο. Ο θαπεηά Γηνλχζεο πέξαζε ηα πξψηα ρξφληα ηεο θαξηέξαο ηνπ ζηα Liberty «Γεκνζζέλεο» θαη Θεκηζηνθιήο». Ζ δωή ηνπ λαπηηθνύ ζηα Liberty. Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο άδξαμαλ ηελ επθαηξία κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν λα αγνξάζνπλ απφ ηελ Ακεξηθή ηα πινία ηχπνπ Liberty, πνπ είραλ θαηαζθεπαζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ γηα έλα κφλν ηαμίδη κε ζθνπφ λα κεηαθέξνπλ ζηελ ζθιαβσκέλε Δπξψπε ηξφθηκα θαη πνιεκνθφδηα γηα ηελ Απφβαζε ζηε Ννξκαλδία. Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο ηα θξάηεζαλ ζρεδφλ 20 ρξφληα γηα λα γίλεη ην ζαχκα ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Οη ζπλζήθεο πνπ δνχζαλ νη λαπηηθνί ήηαλ δξακαηηθέο. Ο ρψξνο ηνπ χπλνπ θαη ηξαπεδαξίαο ήηαλ κπξνζηά, κέζα ζηελ πιψξε ηνπ πινίνπ, ζην Κακπνχλη.

7 Έλαο άιινο πξσηφκπαξθνο έδεζε ζηα Liberty ηα πξψηα έμη ρξφληα ηεο θαξηέξαο ηνπ, θαη γηα ελάκηζη ρξφλην άκηζζνο. Να πσο πεξηγξάθεη ν παξνπιηζκέλνο πιένλ θαπεηάληνο ην Κακπνχλη: ( ΦΩΣΟ 5 Κακπνχλη, Απαγγειία: Βαιηαλάηνο, Γεκεηξφπνπινο, Λεηβαδά) ) Σν Κακπνύλη ε βιέπσ ζηα φλεηξά κνπ λα πξνβάιεηο αλ ηελ γνξγφλα απ ην θχκα ην ιεπθφ Καη κηα γνεηεία θάπνηαο εδνλήο κεγάιεο Μνπ μαλαθέξλεηο ηφηε κέζα ζην κπαιφ. Με ην πιαηχζηεζν θνξκί ζνπ γπκλσκέλν Καηάθαηζα ζηε κπφξα, ζην βνξηά Μνηάδεη κε άγαικα αξραίν, αληξεησκέλν, Πνπ βξέζεθε ζην πέιαγνο καθξηά. Ζ ηξίαηλα ζαλ ην αληάξηαζκα ζθνξπάεη Καη μεζεθψλεη κε ζηε ζάιαζζα βνπλά Κάπνην θαπνχλη βιέπσ πάιη λα νξκάεη αλ ηνλ θαληάξν πνπ ηε κάρε αςεθά.

8 Γέξλεηαη νιεκεξίο απ ηε θνπξηνχλα θη απφ αλέκνπο φπνπ θη αλ ζηξαθείο ηηο θαηαηγίδεο ηελ απαίζηα κνπξκνχξα ηήλεηο απηί ηα κπζηηθά λα αθνπγθξαζηείο. αλ θάληαζκα ε φςε ζνπ ηξνκάδεη Κάησ απ ηελ νκίριε ζαλ θαλεί Κη ν Υάξνο παξαζηέθεη θαη θαγράδεη Μήπσο ηξαθάξεηο θάπνηνλ άιινλ θαη ραξεί. Μα ζην κνπξάγην φηαλ είζαη πιεπξηζκέλν Καη ζε ζσξψ απφ ηνπ ληφθνπ ηελ πιεπξά Λακπνθνπάο θάησ απφ ηνλ ήιην επηπρηζκέλν Πνπ θηαζεο ζψν ζην ιηκάλη ζνπ μαλά. ηα ζπιάρλα ηα δηθά ζνπ κπήθα Μνχηζνο Καη γεχηεθα άπιεζηα ηζ αξκχξαο ην θαΐ Δθεί πξσηάξρηζα ζαλ λάκνπλ θάπνηνο νχηζνο Να γξάθσ ζηνίρνπο κε θαηξάκη ζην παλί. Σψξα απφ ηε γέθπξα καθξηά ζε αηελίδσ Μα δελ μερλψ ηα ρξφληα εθείλα ηα παιηά Καη άζειά κνπ ζπγθηλνχκαη θαη δαθξχδσ αλ βιέπσ εζέλα, ηα θαηξάκηα, ηα ζρνηληά. Νέα Οριεάλε Οθηώβρηος 1976 Τοσ Καπεηάλ Εσζηάζηοσ Τρασιού Ο πνηεηήο Νίθνο Καββαδίαο πεξηγξάθεη ην θακπνχλη κε ην πνίεκα Ζ Πιώξε καο:

9 ( ΦΩΣΟ 4 LIBERTY ΖELLAS) ) (Απαγγειία: Φψηεο Γεκεηξφπνπινο, Βαιηαλάηνο) Πιώξε καο Ήηαλ ε πιψξε ζαο θαζψο ησλ θνξηεγψλ νη πιψξεο Γεκάηε πξάγκαηα παιηά, πνπ κχξηδαλ βαξηά, Μ έλα ηξαπέδη μχιηλν ζηε κέζε ιεξσκέλν Καη ζθαιηζκέλν ζε πνιιέο κεξηέο κε ην ζνπγηά. Δίρε δεμηά θαη αξηζηεξά, απάλσ ην λα ζη άιιν, Σα μχιηλα θξεβάηηα καο ζηα πιάγηα θνιιεηά, Πνπ έκνηαδαλ κέζα ζην ζακπφ, αλάιαθξν ζθνηάδη, Φέξεηξα πνπ μεράζηεθαλ θαη κείλαλ αλνηρηά. ε κηα γσληά η αξκάξη καο απ έμσ ζηνιηζκέλν Με δσγξαθηέο ρξσκαηηζηέο απφ πεξηνδηθφ

10 ή Γαιιηθέο θσηνγξαθίεο αηζρξέο, πνπ παξαζηαίλνπλ Σν ακάξηεκα ηεο εδνλήο ην πξνπαηνξηθφ. Πάληα βαζίιεπε ζηγή εθεί κέζα Καη πεξπαηνχζακε φινη καο ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ, Καη ήηαλ ζηηγκέο πνπ λφκηδεο πσο άθνπεο λα θηππνχλε αλ ην ξνιφτ, κεζ ηε ζηγή, νη ρηχπνη ησλ θαξδηψλ. Κη έθνβε κφλν ηε ζηγή ν ρηχπνο ηεο θακπάλαο, Πνπ πάλσ ζην θακνχλη, αξγά, ρηππνχζε ησλ σξψλ Σν πέξαζκα, κ έλα βαξχ κα ιππεκέλν ήρν, Πνπ πλίγνληαλ κεζ ηε βνή ηνπ αγέξα ή ησλ λεξψλ. Σηο Κπξηαθέο, ζαλ δνχιεπαλ κφλν νη βάξδηεο, απηή εκαδεπφκαζηε θη αλάβακε θσηηά. Κη ή αηζρξέο, ζηγά, ειέγακε ηζηνξίεο ή ην θαΐ καο παίδακε κε πείζκα ζηα ραξηηά. ηελ πιψξε απηή θαηάζηξεςα ηνλ ήξεκν εαπηφ κνπ Καη ζθφησζα ηελ ηξπθεξή παηδηάζηηθε ςπρή. κσο πνηέ δελ κ άθεζε ην επίκνλν φλεηξφ κνπ Καη πάληα ε ζάιαζζα πνιιά κνπ ιέεη, φηαλ αρεί. Τοσ Νίθοσ Καββαδία από ηε ζσιιογή «Πούζη» Σαμίδη ζηελ Ηαπωλία. Μπαξθάξακε ινηπφλ κε ηνλ θαπεηά Γηνλχζε ηνλ πεξαζκέλν κήλα απφ ην ιηκάλη Kobe ηεο Ηαπσλίαο, ην αγαπεκέλν ιηκάλη ησλ λαπηηθψλ. Απηφ ην ιηκάλη πφζεο ραξέο θαη θαεκνχο δελ θξχβεη.. θαη φηαλ παξνπιίζνπκε, καο έξρνληαη νη αλακλήζεηο.. Πεηχρακε ην θεζηηβάι ησλ ινπινπδηψλ πνπ γίλεηαη θάζε Απξίιε θαη Μάε γηα ηα θνξίηζηα πνπ γίλνληαη 20 ρξνλψλ.

11 Σν Κνξίηζη ηνπ Kobe ηνλ Μάθε Βαξειιά Ήιζεο πάιη γιπθηά νπηαζία κεο ζηελ λχρηα εηνχηε ηελ θξχα ζηα νιφιεπθα ήζνπλ ληπκέλε Θάιαζζαο αθξνχ δπνκέλε. Σα ινμά ζνπ φκνξθα κάηηα ηεο δσήο κνπ θξπθά κνλνπάηηα ηα θεξάζηλά ζνπ ηα ρείιε. Σνπ βπζνχ ηεο ζαιάζζεο θνρχιη. Σα καιιηά ζνπ ζηνπο ψκνπο ξηγκέλα ινπινχδηα ιεπθά κπξσκέλα ζνπ ζηνιίδαλ ηελ πινχζηα θφκε. Αλζφο ρξπζαλζέκνπ ζηελ πφιε ηνπ Kobe. Ζ ςπρή ζνπ δεηνχζε γαιήλε πνπ δελ βξήθε ζηεο λχρηαο ηε δίλε ζην ρακφ ζνπ έθιαςα επάλσ. Σψξα ζην Kobe κφλν κε φλεηξα θζάλσ. Έρεηο θχγεη απ ηνπ κίζνπο ηε ιήζε ε επίγεηα δσή ζνπ ζσζηφ παξακχζη θξαηψ ην ηαπξφ ζνπ δσήο θπιαθηφ. Ω! Λνπινχδη εζχ Αιπηθφ. Από ηε ποηεηηθή ζσιιογή «Φάρος» Τοσ Γηώργοσ Σπειηώηε Δπηζθεθζήθακε ην Μνπζείν ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηελ Υηξνζίκα κε αλζξψπηλα νκνηψκαηα, πνπ παξηζηάλνπλ ηα ρηιηάδεο ζχκαηα απφ ηηο αηνκηθέο βφκβεο ζην Ναγθαζάθη, Υηξνζίκα, Κηνπξέ. Ο θαπεηά Γηνλχζεο αλαθέξεη φηη θάπνηε έδσζε κηα δεμίσζε ζην πινίν γηα ηνπο Ηάπσλεο θίινπο ηνπ θαη εθεί πνπ ρνξεχνπλ ηα Αξγεληίληθα ηαγθφ, ξψηεζε έλαλ απφ ηνπο ειεγθηέο αλ ζα ηνπ αλαλεψζνπλ ηελ αδεία ηνπ πινίνπ γηα δχν αθφκε ρξφληα. Καη ν Ηάπσλαο ειεγθηήο

12 ελζνπζηαζκέλνο απφ ηα θαγεηά, ηα πνηά θαη ην ρνξφ, ηεληψλεη ην ρέξη ηνπ πξνο ην κέξνο ηνπ θαπεηά Γηνλχζε θαη κε έλα πιαηχ ρακφγειν αλνίγεη ηελ παιάκε ηνπ θαη ηνπ ιέεη: ρη δχν, ζνπ δίλσ πέληε.. Φεχγνληαο απφ ην ιηκάλη αθνχζακε ην βαιο ηνπ απνραηξεηηζκνχ απφ ηα ξπκνπιθά φπσο ζπλεζηδφηαλ εθείλα ηα ρξφληα. Καη βάιακε πνξεία γηα ηνλ Παλακά. (ΦΩΣΟ 7 ΣΟ ΠΛΟΗΟ ΦΩΡΣΩΜΔΝΟ) Ο κεζεκβξηλόο ηωλ 180 ν

13 1. (ΦΩΣΟ 8 Γηαθάλεηα ηεο γεο κε κεζεκβξηλνχο 180 Ο ) Ζ πξψηε πδξφγεηνο ζθαίξα θαηαζθεπάζζεθε απφ ηνλ Κξάηεηα ηνλ Μαιιψηελ ζηελ Πέξγακνλ ην 150 π.ρ. θαη αξγφηεξα θαηαζθεπάζζεθαλ νη ράξηεο ηνπ Αγξίπα.

14 Σαμηδεχνληαο ζηνλ βφξεην Δηξεληθφ είδακε ην Βφξεην έιιαο (Φωην 9, 10)

15 θαη γηα λα πάξνπκε κηα αίζζεζε θαη πσο είλαη ε δσή ηαμηδεχνληαο εθεί ζην βνξξά. Ζ ζθαίξα ηεο γεο είλαη ρσξηζκέλε ζε 24 θέηεο (ΦΩΣΟ 8 ) φζεο θαη νη ψξεο ηεο εκέξαο, πνπ ιέγνληαη κεζεκβξηλνί. Ο πξψηνο κεζεκβξηλφο πεξλά απφ ην αζηεξνζθνπείν ηνπ Greenwich ζην Λνλδίλν. Σαμηδεχνληαο απφ δπηηθά πξνο αλαηνιάο θάζε θνξά πνπ ζπλαληνχκε ηνλ κεζεκβξηλφ ηνπ ηφπνπ, ηα κεζάλπρηα αιιάδνπκε ψξα, βάδνληαο ηα ξνιφγηα κηα ψξα κπξνζηά. ηαλ ηαμηδεχνπκε απφ αλαηνιηθά πξνο δπηηθά βάδνπκε ηα ξνιφγηα κηα ψξα πίζσ. Σαμηδεχνληαο ζηνλ Δηξεληθφ απφ ηνλ Παλακά ζηελ Ηαπσλία θαη θζάλνληαο ηνλ κεζεκβξηλφ ηνπ 180 ν αιιάδνπκε κηα νιφθιεξε εκέξα. Αλ ζήκεξα είλαη άββαην 2 Απγνχζηνπ, αχξην είλαη άββαην 2 Απγνχζηνπ πάιη. έλα ηαμίδη κε αληίζεηε πνξεία απφ δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά ην πέξαζκα απφ ηνλ κεζεκβξηλφ ηνπ 180 ν έπεζε ηελ εκέξα ησλ Φψησλ θαη έηζη κε ηελ αιιαγή ηεο ψξαο (24 ψξεο) νη λαπηηθνί ηνπ πινίνπ έραζαλ ηε γηνξηή ησλ Φψησλ. Καη ν Λνζηξφκνο ζπλαληψληαο ηνλ θαπεηά Γηνλχζε ηνπ ιέεη: Καπεηάληε καο άιιαμεο ηα Φψηα (ΦΩΣΟ 11) Δλ πισ νη λαχηεο εξγάδνληαη ζε δηάθνξεο εξγαζίεο ζηελ θνπβέξηα ηνπ πινίνπ. Να θαη έλα κηθξφ λαπηφπνπιν ν Γηψξγνο Μαπξνγηάλλεο: Σν θαλάιη ηνπ Παλακά. (ΦΩΣΟ 12 Τδξφγεηνο ΚΑΝΑΛΗ ΠΑΝΑΜΑ )

16 Φζάζακε ζην ιηκάλη ηνπ Παλακά (απφ ην κέξνο ηνπ Δηξεληθνχ ιέγεηαη Κνιφκπν), πήξακε πηιφην θαη ιάβακε ηα γξάκκαηα απφ ηνπο δηθνχο καο. Αρ, ηη πξνζκνλή, ηη ιαρηάξα απηά ηα γξάκκαηα είηε ήηαλ απφ κάλα, είηε απφ ζχδπγν είηε απφ θάπνηα αγαπεκέλε πξνζκνλή.. ην παίξλακε θαη θιεηλφκαζηαλ ζηελ θακπίλα καο λα ην δηαβάζνπκε θαη λα δήζνπκε θάζε κηα ιέμε.. Ο αγαπεηφο θίινο θαη ζπλάδειθνο Νίθνο Λαδαξάηνο, πνηεηήο γξάθεη γηα ην γξάκκα: (Απαγγειία: Βαιηαλάηνο Νίθνο) Σν Γξάκκα Έθπγα ρξφληα απφ θνληά ζνπ Κη νχηε ζπκάκαη ηελ αηηία Παίδσ ζηα δάξηα ηε δσή κνπ ε μέλε γε θαη πνιηηεία. Έρσ έμη ρξφλνπο λα ζνπ γξάςσ Κη νχηε κηα θάξηα ζηε γηνξηή ζνπ Δρνπλε ρξφληα λα δαθξχζνπλ

17 Σα κάηηα κνπ ζηε ζχκεζή ζνπ. Σψξα ζνπ γξάθσ απ ην Λνλδίλν Κη απ ην ηθάγν κε βξνρή νπ γξάθσ απφ ην Βεξνιίλν θη απ ην Ηξάθ κε θαηνρή. νπ γξάθσ απφ ηε Υηξνζίκα Καη απ ηνπ Άνπζβηηο ηα κέξε Με ζπγρσξείο εάλ ην γξάκκα νπ βάςεη θφθθηλν ην ρέξη. νπ γξάθσ θη αλ δελ θιείζεη ν δξφκνο Κη αλ δελ ζηεξέςνπλ νη νπξαλνί Κη αλ μέξεη λα θιαίεη αθφκε ν θφζκνο Ο ηαρπδξφκνο ζα θαλεί. Τοσ λασηηθού θαη ποηεηή Νίθοσ Λαδαράηοσ. Σν πινίν γηα λα πεξάζεη ζηνλ Αηιαληηθφ κπαίλεη δηαδνρηθά ζε ηξεηο δεμακελέο, πνπ είλαη ζθαινπάηηα, γηα λα θζάζεη ζηελ επηθάλεηα κηαο ιίκλεο πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα νξνπέδην. Σαμηδεχεη 24 ψξεο κέζα ζηε ιίκλε θαη κεηά κπαίλεη δηαδνρηθά ζε ηξεηο δεμακελέο ζθαινπάηηα γηα λα θαηέβεη θαη λα θζάζεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ Αηιαληηθνχ. Ζ δηαδξνκή ηε λχρηα είλαη θσηηζκέλε κε ππέξνρν θσηηζκφ, καγηθή νκνξθηά ηνπίνπ ηελ εκέξα θαη ην θαλάιη σο έξγν ζαπκαζηφ. Σαμηδεύνληαο κέζα ζηελ Καξαϊβηθή Ζ Καξατβηθή είλαη ε πεξηνρή πνπ δεκηνπξγνχληαη ρακειά βαξνκεηξηθά θαη ν θαηξφο αιιάδεη απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. Θπκάκαη, ζ έλα ηαμίδη απφ ην Πεξνχ ζηελ Ηζπαλία, πεξλψληαο ηελ Καξατβηθή, θάπνηα κέξα ελψ ππήξρε κπνπλάηζα ν αζπξκαηηζηήο έδσζε αλαγγειία ηπθψλα. Ο Λνζηξφκνο, πνπ είρε έλα πινχζην ιεμηιφγην βιαζηήκηαο, θνηηάδεη ηνλ νπξαλφ βιαζηεκάεη ηνλ θαηξφ, ηνλ θηχλεη θαη λα πσο πέξαζε απηφο ν ηπθψλαο: (Απαγγειία: Φξφζσ Λεηβαδά)

18 Ο Μαξθόλεο ην Νίθν Μπαισηή Φνξηίν ςαξάιεπξν απ ην Καγηάν γηα εβίιιε θαη βξψκα αλππφθνξε φπσο θπζά ν πισξηφο αγέξαο. Κξνζάξακε αξγά θαη κπήθακε ζην ξεχκα ζηηο 15 κνίξεο γηα λα θεξδίζνπκε νιίγνπο θφκβνπο. Κάηη ξνπθίρθηξα καξεηξεχεηαη, κνπξκνχξηζε θνηηάδνληαο ηνλ νπξαλφ ν Λνζηξφκνο. Γελ κε γειά εκέλα ν θφιπνο. Μέζ ηελ θαξδηά ηνπ θφιπνπ κε πέληε before κπνπλάηζα θαη ν Μαξθφλεο δίλεη ην ξεπφξην «Stand by γηα ηπθψλα». Σελ επνκέλε λέν ξεπφξην «Κξνζάξνπκε ζην κάηη ηνπ ηπθψλα». Ξαλάθηπζε ν Λνζηξφκνο ηνλ θαηξφ Σφ μεξα εγψ. Γελ κε γειά εκέλα ν Κφιπνο. Μπνηζάξαλε ηα ζέληα ζηελ θνπβέξηα νη λαχηεο θη ν θαπεηάληνο άιιαμε πνξεία βάδνληαο πιψξα δεμηά ηε ξφηα ηνπ ηπθψλα. Stand by κείλακε γηα δπφ ηξείο εκέξεο Μέρξη πνπ μεκέζπζε ν Μαξθφλεο απφ ηα δέθα before πνπ είρε πέζεη, ν John ν Ηξιαλδφο απφ ην Τork. Από ηελ ποηεηηθή ζσιιογή «Φάρος» Τοσ Γηώργοσ Σπειηώηε Ραληεβνύ κε αζηέξηα θαη ηνλ Ήιην. Με ην ιπθαπγέο θαη ην ιπθφθσο φηαλ ν θαηξφο είλαη μάζηεξνο ν θαπεηάληνο βξίζθεη ηα γλψξηκα αζηέξηα θαη κε ηνλ εμάληα κεηξά ην χςνο ηνπο απφ ηνλ νξίδνληα γηα λα βξεί ην ζηίγκα (ηε ζέζε) ηνπ πινίνπ πάλσ ζην ράξηε. Σν κεζεκέξη ηε ζηηγκή πνπ ν ήιηνο κεζνπξαλεί πάιη ν θαπεηάληνο κε ηνλ εμάληα θέξλεη ηνλ ήιην λα θηιήζεη ην ζηεθάλη ηνπ νξίδνληα. Έηζη κεηξά ην χςνο ηνπ ήιηνπ απφ ηνλ νξίδνληα γηα λα ραξάμεη κηα γξακκή πάλσ ζην ράξηη. ( ΦΩΣΟ 13 Δμάληα)

19 (Απαγγειία: Φψηεο Γεκεηξφπνπινο) Κπλεγώληαο ηνλ ήιην ηνλ Μπάξκπα - Γηάλλε Γξνζάην ζε ζσξψ ην πξσηλφ κφιηο γεξζείο απ ην θιηλάξη γιηζηξάο κ έλα ρακφγειν ξνδφ πάλσ ζηνπ νξίδνπ ην ζηεθάλη. ηα ρλάξηα ζνπ πάλσ παηψ κα κνπ μεθεχγεη ε δξαζθειηά ζνπ

20 ε κέξα ηέιεςε θαη κνπ πεο άτληε γεηα ζνπ, ζα ζ αληακψζσ ην πξσί. Κη αξρίδεη λην η άιιν πξσί θπλεγεηφ βάδνληαο πιψξε ζην Εελίζ βγαίλεηο ζεξγηάλη κε ηνλ εμάληα ζην θηεξφ ην θνιαηζηφ ζε θέξλσ θάησ ηνπ νξίδνπ λα θηιήζεηο ην ζηεθάλη Υέξη κε ρέξη θίιε κνπ γεξάζακε θη νη δπν ηπιίγνληαο γχξσ ζηε γε ην λήκα θαβάια ζη Απφιισλα ην άξκα εζχ, θη εγψ ζηε γέθπξα ηνπ θνξηεγνχ πάλσ ζην θχκα. Από ηελ ποηεηηθή ζσιιογή «Θάιαζζα Αγάπε κοσ) ηοσ Γ. Σπειηώηε Πεξλώληαο ην Πνξζκό ηνπ Μαγγειάλνπ: (ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΦΩΣΟ 14 Α, 14 Β, 14 Γ ΣΔΝΑ ΜΑΓΔΛΑΝΟΤ)

21 Σαμηδεχνληαο ζην Νφην κηα μάζηεξε βξαδηά απνιαχζακε ηε ζάιαζζα ζηεθαλσκέλε κ άζηξα θαη κηιήζακε κε ην ηαπξφ ηνπ Νφηνπ. Σνπ Νίθνπ Καββαδία.. (Απαγγειία: Γηψξγνο πειηψηεο) ηαπξόο ηνπ Νόηνπ Έβξαδε ην θχκα ηνπ γαξκπή ήκαζηε ζθπθηνί θη νη δπφ ζην ράξηε γχξηζεο θαη κνχ πεο πσο ην Μάξηε ζ άιινπο παξαιιήινπο ζα ρεηο κπεί. Κνχιηθν ζην ζηήζνο ζνπ ηαηνχ πνπ φζν λα ην θαίο δε ιέεη λα ζβήζεη είπαλ πσο ηελ είρεο αγαπήζεη ζε κηα θξίζε καχξνπ ππξεηνχ.

22 Βάξδηα πιάτ ζε θάβν θαιαθξφ θη ν ηαπξφο ηνπ Νφηνπ κε ηα ζηξάιηα θνκπνιφτ θξαηάο απφ θνξάιηα θη άθνπν καζάο θαθέ πηθξφ. Σν Άιθα ηνπ Κεληαχξνπ κηα λπρηηά κε ην παιηλψξην πήξα θάηνπ κνπ πεο κε θσλή εηνηκνζαλάηνπ λα θνβάζαη η άζηξν ηνπ Ννηηά. Άιινηε απ ηνλ ίδην νπξαλφ έπαηξλεο ηξεηο κήλεο ζηελ αξάδα, κε ηνπ θαπεηάληνπ ηε κηγάδα κάζεκα πνξείαο λπρηεξηλφ. έλα καγαδί ηνπ Nossi Be* πήξεο ην καραίξη δπφ ζειίληα κέξα κεζεκέξη απά ζηε ιίληα μάζηξαςε ζαλ θάξνπ αλαιακπή. Κάηνπ ζηηο αθηέο ηεο Αθξηθήο πάλε ρξφληα ηψξα πνπ θνηκάζαη ηα θαλάξηα πηά δελ ηα ζπκάζαη θαη ην σξαίν ην γιπθφ ηεο Κπξηαθήο. Nossi Be: εμσηηθά λεζηά θνληά ζηε Μαδαγαζθάξε Τοσ Νίθοσ Καββαδία, από ηε ποηεηηθή ζσιιογή «Πούζη» Ο θαπεηά Δηολύζες έθαλε έλα ζηαζκό ζηο Μποσέλος Αϊρες γηα αλεθοδηαζκό θαη ψώληα κε ηελ ζύδσγό ηοσ. (ΦΩΤΟ 14 Δ Ο θαπεηά Δηολύζες κε ηε ζύδσγός ηοσ )

23 Σν πέξαζκα από ηνλ (Bay Biscay) Βπζθαϊθό θόιπν ( ΦΩΣΟ Μπέεο 15 Υάξηεο, 15 Α Φάξνο, 15 Β Φάξνο, 15 Γ Φάξνο,)

24 Ο Μπέεο, έηζη ηνλ ιέκε νη λαπηηθνί, νξίδεηαη απφ ην θάβν ησλ Βάζθσλ κε ην θαλάξη Φηληζηέξν κέρξη ηνλ Γαιιηθφ θάβν κε ην θαλάξη ηνπ Οπζάλη.

25

26 (ΦΩΣΟ 15 Γ Φνπξηνύλα ζηνλ Μπέε) ηνλ Μπέε θζάλεη έλαο απνθιακφο απφ ην γλσζηφ ξεχκα ηνπ Κφιπνπ ηεο Καξατβηθήο φπνπ ζπλαληηέηαη κε ηα θξχα λεξά ηνπ βνξξά κε απνηέιεζκα πάληα ε ζάιαζζα λα έρεη κεγάιν θπκαηηζκφ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε νκίριε θαη θαθνθαηξία ν Μπέεο γίλεηαη επηθίλδπλνο θαη βαζαλίδεη θαξάβηα θαη λαπηηθνχο γηα 24 ψξεο.

27 Έηζη καο ηνλ πεξηγξάθεη ν πνηεηήο Νίθνο Καββαδίαο: (Απαγγειία: Βαιηαλάηνο Νίθνο) ΠΟΤΗ 'Δπεζε ην πνχζη απνβξαδίο ην θαξαβνθάλαξν ρακέλν θη έθηαζεο ρσξίο λα ζε πξνζκέλσ κεο ζηελ ηηκνληέξα λα κε δείο. Κάηαζπξα θνξάο θη έρεηο βξαρεί, πιέθσ ζαιακάζηξα ηα καιηά ζνπ. Κάησ ζηα λεξά ηνπ Port Pegassu βξέρεη πάληα ηέηνηαλ επνρή. Μαο παξακνλεχεη ν ζεξκαζηήο κε ηα δπν ηνπ πφδηα ζηηο θαδέλεο. Μελ θνηηάο πνηέ ζνπ ηηο αληέλεο Με ηελ ηξηθπκία ζα δαιηζηείο

28 Βιαζηεκά ν Λνζηξφκνο ηνλ θαηξφ Κη είλαη ηφζν αιιάξγα ε Κνηνπίια Απφ λα θνβάκαη θαη λα θαξηεξψ Κάιην πεξηζθφπεην θαη ππμίδα. Φχγε! Δζέ ζνπ πξέπεη ζηέξηα γή Ήιζεο λα κε δεηο θη φκσο δε κ είδεο Έρσ απφ ηα κεζάλπρηα πληγεί ρίιηα κίιηα πέξ απ ηηο Δβξίδεο. Τοσ Νίθοσ Καββαδία από ηε ποηεηηθή ζσιιογή «Πούζη» Πξψηνο πνπ εληφπηζε ην ριηαξφ λεξφ ζηνλ Μπέε, αιιά δελ κπνξνχζε λα ην εμεγήζεη, ήηαλ ν Ππζέαο ν Μαζζαιηψηεο ηαμηδεχνληαο ηελ αθηνγξακκή ηνπ Βπζθατθνχ πεγαίλνληαο πξνο ηνλ βνξά ην 330 π.ρ. Πεγαίλνληαο γηα ην θαλάιη ηνπ ΟΤΔΕ κε ζηαζκό ηελ Βελεηία (ΦΩΣΟ 16 ΒΔΝΔΣΗΑ)

29 Πεξλψληαο απφ ηε Βελεηία έλαο ζηαζκφο γηα θαθέ κε ηε ζχδπγφ ηνπ. (ΦΩΣΟ 16 Α ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΟΤΔΕ CANAL)

30 Σν θαλάιη ηνπ νπέδ νξίδεηαη απφ ην ιηκάλη νπέδ ζηελ Δξπζξά ζάιαζζα θαη ην ιηκάλη ηνπ Port Said ζηελ Μεζφγεην. Ζ ιέμε ΟΤΔΕ δηαβάδνληάο ηελ απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά, πνπ δηαβάδνπλ νη Άξαβεο, ιέεη ΕΔΤ, θαη ε ιέμε PORT SAID δηαβάδεηαη ιηκάλη ΓΗΑ. Δίλαη έλα ζαπκάζην έξγν. Μπαίλνληαο απφ ην Port Said κε πηιφην ηαμηδεχεη κέζα ζην θαλάιη 12 ψξεο θαη θζάλεη ζηε ιίκλε ηνπ Φαξαψ, εθεί ζηακαηά ην πινίν γηα κεξηθέο ψξεο ψζπνπ λα πεξάζνπλ ηα πινία πνπ έξρνληαη απφ ην ΟΤΔΕ. Μεηά ζπλερίδεη ην ηαμίδη κέζα ζην θαλάιη θαη βγαίλνληαο κπαίλεη ζηελ Δξπζξά ζάιαζζα. Σαμίδη ζηνλ Ηλδηθό Ωθεαλό. (ΦΩΣΟ 17 ΤΓΡΟΓΔΗΟ Ηλδηθφο & νθφηξα)

31 ηνλ Ηλδηθφ Ωθεαλφ θπζνχλ επνρηαθνί άλεκνη νη Μνπζψλεο (Monsoons) θαη κε ζπλδπαζκφ ηα ζαιάζζηα ξεχκαηα γίλεηαη επηθίλδπλνο. Ζ ρεηξφηεξε πεξηνρή είλαη γχξσ ζην λεζί νθφηξα, φπνπ ζήκεξα γίλνληαη πεηξαηείεο θαη ζην λεζί ππάξρνπλ αθφκε αλζξσπνθάγνη. Ο λαχαξρνο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ Νέαξρνο ηαμίδεςε ζηνλ Ηλδηθφ απφ ηηο Ηλδίεο ζηε Βαβπιψλα ην 325 π.ρ. Καη ν Έιιελαο ζαιαζζνπφξνο ν θχιαμ ν Καξπαλδεχο πεξί ηα ηέιε ηνπ 6 νπ αηψλα π.ρ έθαλε ην γχξν ηεο Αθξηθήο ( ηφηε νλνκάδνληαλ Ληβχε) ζε απνζηνιή πνπ ηνλ έζηεηιε ν Φαξαψ Νεθψ ν Β. Πεξλώληαο από ην Κνιόκπν: (ΦΩΣΟ 18 Κνιφκπν Κευιάλεο)

32 Σαμηδεχνληαο πξνο ηελ Κευιάλε ζηακαηνχλ ηα πινία γηα αλεθνδηαζκφ ζην Κνιφκπν. Δθεί βξήθακε πηιφην ηνλ θαπεηάλην Nagel, ηνπ Νίθνπ Καββαδία. Ο Πηιόηνο Νάγθει, απφ ηε πνηεηηθή ζπιινγή «Μαξακπνχ». Απφ εθεί ηξαβήμακε πνξεία γηα ηα ζηελά ηεο Μαιαηζίαο θαη βνξηλή πνξεία γηα Ηαπσλία. Ο Απνρωξηζκόο ηνπ λαπηηθνύ από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ: Ο θαπεηά Γηνλχζεο άιιαμε 22 θαξάβηα έρνληαο λνηψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ απνρσξηζκνχ άιιεο ηφζεο θνξέο. Λέλε φηη ην ςσκί ηνπ λαπηηθνχ είλαη εθηάθινπδν γηα λα εθθξάζνπλ ηε δχζθνιε δσή ηνπ. Γξάθεη ν θαπεηά Γηνλχζεο: Ζ γπλαίθα κνπ εηνίκαζε ηα πξάγκαηά κνπ, ε νηθνγέλεηά κνπ θαη νη ζπγγελείο κνπ φινη κπήθαλ ζηελ ζεηξά γηα λα ηνπο απνραηξεηίζσ. Σα ζπλαηζζήκαηα δελ ρσξνχλ λα κπνχλε ζην ραξηί. κσο θαλείο δελ χκλεζε κέρξηο ηψξα ηε γπλαίθα ηνπ λαπηηθνχ πνπ κέλεη πίζσ ζαλ παηέξαο θαη κάλα. (Απαγγειία: Φξφζσ Λεηβαδά)

33 Πξωϊλό Φηιί (ΦΩΣΟ 19 Σν πξστλφ Φηιί) Σηελ ερωίδα γσλαίθα ηοσ λασηηθού

34 Πξωϊλό Φηιί Άθεζα ην ζάθν θαηαγήο ζκίγνληαο ηεο ςπρήο ηα ρείιε θαη κνπ πεο κ αλαζηελαγκφ: «ηελ Παλαγηά ζ αλάβσ ην θαληήιη». Ήξσεο δελ είκαζηε εκείο, αιιά απηέο πνπ κέλνπλ μσπίζσ κ αλαζηελαγκνχο θακίιηα λ αλαζηαίλνπλ θαη λα πξνζκέλνπλ γπξηζκφ. Απ ηεο γαιέξαο ηνλ ηζηφ είδα ζηελ πξσηλή νκίριε ηελ εηθφλα. Μάλεο θξαηνχζαλ βπδαληάξηα, κηα ρήξα έλα θπιαρηφ θη έλα καληίιη αλεκηδφηαλ ζηνπ αίνινπ ηελ πξσηλή πλνή. Από ηε ζσιιογή «Ο Νασηηθός κοσ Σάθος» ηοσ Γηώργοσ Σπειηώηε Ο Απνρωξηζκόο ηνπ λαπηηθνύ από ην πινίν: Ο θαπεηά Γηνλχζεο κηιψληαο γηα ην πινίν «Eveline, πνπ αγάπεζε πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια γξάθεη: Παξέδσζα ηελ πινηαξρία ζηνλ αληηθαηαζηάηε κνπ θαη απφ ηε ζθάια θεχγνληαο έζηεηια έλα θηιί ζην βαπφξη θαη ην απνραηξέηεζα. Ήμεξα φηη ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ ην έβιεπα. (Απαγγειία: Φψηεο Γεκεηξφπνπινο) Α π ν ρ ω ξ η ζ κ ό ο Σηολ ποηεηή Κώζηα Σηακάηε Με κε πξνηξέπεηο, δελ ζα ζνπ πσ ην κπζηηθφ γηα ηε κεγάιε κνπ αγάπε θαη ηηο πηπρέο νιάθεξεο δσήο γεκάηε πεξηπέηεηα, γεκάηε πάζνο. Γελ ζα ζνπ πσ, πσο πφλεζα ζην πξψην κπάξθν ζε κηα ζιηκκέλε αγθαιηά θη έλα πληγκέλν αληίν. Οχηε γηα ηηο κηθξνραξέο πνπ έθξπβαλ ηνπ ιηκαληνχ ηα θφθθηλα θαλάξηα, πξνζκνλή νιάθεξε ζην πέιαγνο

35 θη απνγνήηεπζε ζην πιεξσκέλν άγγηγκά ηνπο. Οχηε γηα ην ηειεπηαίν μεκπαξθάξηζκα πνπ κε κηα αλεκφζθαια θαηέβεθα ζηε ιάληδα* ηνπ πηιφηνπ. Βνπξθψζαλε ηα κάηηα κνπ φηαλ ην θίιεζα, θαη ε θσλή ηξεκνπιηαζηά ςηζχξηζε έλα πληγκέλν αληίν, ην ηειεπηαίν αληίν. Καινηάμηδν λα ζ έρεη ν Πνζεηδψλαο. Από ηε ζσιιογή «Ο Νασηηθός κοσ Σάθος» Τοσ Γηώργοσ Σπειηώηε Ο θαπεηά Γηνλύζεο, άλνημε ην λαπηηθφ ηνπ ζάθν, εθείλνλ πνπ θξαηά ζηε κλεκνζχλε ηνπ θαη φηη βξήθε κέζα ηα θάξθσζε ζην ραξηί γηα λα κε ηα αγγίμεη ν ρξφλνο κε ην ζθνπγγάξη ηνπ. Πεξηγξάθεη ηαμίδηα κε κπνπλάηζεο, ζάιαζζεο θνπξηνπληαζκέλεο κε αγξππλίεο αηέιεησηεο ζηε γέθπξα ηνπ πινίνπ, βξαδηέο πνπ κίιαγε κε ηα αζηέξηα θαη ην θεγγάξη, λνζηαιγίεο ησλ λαπηηθψλ γηα ηελ νηθνγέλεηα, πσο κε νχδν θαη κεδέ ηα αββαηνθχξηαθα αληηκεηψπηδε ηε κνλφηνλε δσή ησλ καθξηλψλ ηαμηδηψλ απφ Ηαπσλία ζηελ Αξγεληηλή, ζηηγκέο ζησλ ιηκαληψλ ηα κέξε, θίινπο πνπ γλψξηζε ζηα ιηκάληα, πεξηγξαθή αμηνζέαησλ κλεκείσλ πνπ επηζθέθζεθε ζε απηνχο ηνπο ηφπνπο, ήζε θαη έζηκα. Ζ θαξηέξα ηνπ Καπεηά Γηνλχζε είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ Κεθαιινλίηε πνπ ηνικά! Αγαπάεη ηελ πεξηπέηεηα θαη νη δπζθνιίεο θαη ηα θάζε γίλνληαη πξφθιεζε! Πάλσ απ φια πεξηγξάθεη ηνλ άλζξσπν αλεμαξηήηνπ ρξψκαηνο, ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηθψλ απφςεσλ πνπ ζπλάληεζε ζηα ηαμίδηα ηνπ. αο πξνηξέπσ λα ηαμηδέςεηε θαη λα ελζπκείζζε φηη ζηε δσή ζεκαζία έρεη ην σξαίν ηαμίδη θαη απηφ πνπ αθήλεη θαλείο πίζσ ηνπ... Ηζάθε αλ βγείο ζηνλ πεγαηκφ γηα ηελ Ηζάθε λα εχρεζαη λα λαη καθξχο ν δξφκνο γεκάηνο πεξηπέηεηα, γεκάηνο γλψζε.. Κη αλ θησρηθή ηε βξείο ε Ηζάθε δελ ζε γέιαζε Έηζη ζνθφο πνπ έγηλεο κε ηφζε γλψζε Ίζσο λα ην θαηάιαβεο νη Ηζάθεο ηη ζεκαίλνπλ. Κωλζηαληίλος Καβάθες

36 Θεξκά ζπγραξεηήξηα θαπεηά Γηνλχζε γηα ην φιν ζνπ έξγν θαη σο πινίαξρνο θαη σο ζπγγξαθέαο. Απφ αξηζηεξά ε Βνπιεπηήο θπξία Θενπεπηάηνπ, ν ζπγγξαθέαο θαπεηά Γηνλχζεο Μαπξνγηάλλεο, ν θαπεηάλ Απνζηφιεο ηξαηηψηεο, ν Παλαγήο ηξαηηψηεο, ν θαπεηά Γηψξγνο πειηψηεο θαη ν θαπεηά πχξνο Σξσγηάλνο Σέινο

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007.

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ Πρόλογος Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. αλ ζήκεξα, πξηλ απφ 97 ρξφληα, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1910, αλήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού

Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού Έθνίηαα, θη ήηαλε καθξηά αθόκε ηα αθξνγηάιη Παξήρεζε ηνπ «α» «Αζηξνπειέθη κνπ θαιό, γηα μαλαθέμε πάιη!» Πξνζσπνπνίεζε ηνπ αζηξνπειεθηνύ. Απνζηξνθή ζην Αζηξνπειέθη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ.

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ. ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ Σα ηξαγνχδηα ζηίρνη, ζπληειεζηέο θαη πιεξνθνξίεο Μοσζική έγραυε η Ζηνοβία Αρβανιηίδη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Μηα εληππσζηαθή επίζθεςε θάλακε ρζεο ζην δεκαξρείν Κεξύλεηαο, ζηε Λεπθσζία, θνληά ζην νδόθξαγκα ηνπ Λήδξα Πάιαο. Σηελ είζνδν ηνπ αλαπαιαησκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Mara Karetsos: Ταμηδηάξα ςπρή... ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers. Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα. Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΜΕ ΣΟΝ ΖΑΥΟ ΣΕΡΖΑΚΗ

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΜΕ ΣΟΝ ΖΑΥΟ ΣΕΡΖΑΚΗ 1 ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΜΕ ΣΟΝ ΖΑΥΟ ΣΕΡΖΑΚΗ Ο Έλληναρ ηενόπορ με ηη μεγαλύηεπη διεθνή καπιέπα, ο δάζκαλορ, ο επιζηήμοναρ και θιλόζοθορ, ζε μια ζςνένηεςξη με ηον Ασιλλέα Παπαδιονςζίος. Πείηε καο από πόηε πήξαηε ην

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα