Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ"

Transcript

1 EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1996R /10/2002 Αριθµός σελίδων: 17 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2 1996R1107 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 (ΕΕ L 148 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. σελίδα ηµεροµηνία M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1263/96 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1996 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 123/97 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 1997 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1065/97 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 1997 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2325/97 της Επιτροπής της 24ης Νοεµβρίου 1997 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 134/98 της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 1998 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 644/98 της Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 1998 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1549/98 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 1998 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 83/1999 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 1999 M9 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 590/1999 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 1999 M10 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1070/1999 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 1999 M11 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 813/2000 του Συµβουλίου της 17ης Απριλίου 2000 M12 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 913/2001 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2001 M13 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1347/2001 του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 M14 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1778/2001 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2001 M15 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1829/2002 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2002 L L L L L L L L L L L L L L L ιορθώνεται από: C1 ιορθωτικό ΕΕ L 290 της , σ. 18 (1107/96) C2 ιορθωτικό ΕΕ L 299 της , σ. 31 (1107/96) C3 ιορθωτικό ΕΕ L 291 της , σ. 42 (1263/96) C4 ιορθωτικό ΕΕ L 111 της , σ. 73 (644/98)

3 C5 ιορθωτικό ΕΕ L 249 της , σ. 71 (1549/98) 1996R1107 EL

4 1996R1107 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, σχετικά µε την προστασία των γεωργικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 17, Εκτιµώντας: ότι, δυνάµει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, εντός του εξαµήνου που ακολουθεί την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του κανονισµού, τα κράτη µέλη ανακοίνωσαν στην Επιτροπή ποιες είναι, µεταξύ των επωνυµιών του που προστατεύονται από το νόµο ή έχουν καθιερωθεί από τη χρήση, εκείνες που επιθυµούν να καταχωρηθούν ότι, µετά την εξέταση της συµφωνίας των επωνυµιών αυτών µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, ορισµένες απ' αυτές είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του εν λόγω κανονισµού και δικαιούνται να καταχωρηθούν και, κατά συνέπεια, να τύχουν προστασίας σε κοινοτικό επίπεδο ως γεωγραφική ένδειξη ή ονοµασία προέλευσης ότι οι κοινές ονοµασίες δεν καταχωρούνται ότι το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 δεν εφαρµόζεται στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του εν λόγω κανονισµού ότι, δυνάµει του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, µία ονοµασία προέλευσης ή µια γεωγραφική ένδειξη δεν καταχωρείται εφόσον, λαµβανοµένης υπόψη της φήµης ενός εµπορικού σήµατος, της δηµόσιας αναγνώρισης και της διάρκειας χρήσεώς του, η καταχώρηση ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγµατική ταυτότητα του προϊόντος ότι, στην περίπτωση κατά την οποία µία ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, της οποίας το όνοµα έχει ήδη καταχωρηθεί ως εµπορικό σήµα, προστατεύεται κατόπιν πρωτοβουλίας ενός και µόνο παραγωγού σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2037/93 τη Επιτροπής ( 2 ), ο εν λόγω παραγωγός δεν µπορεί να εµποδίσει τους άλλους παραγωγούς της οριοθετηµένης ζώνης, οι οποίοι παράγουν σύµφωνα µε την καταχωρηµένη συγγραφή υποχρεώσεων, να χρησιµοποιούν την προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή την προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη ότι, στην περίπτωση κατά την οποία θα µπορούσε να υπάρχει συνύπαρξη µεταξύ ενός εµπορικού σήµατος και µιας καταχωρη- µένης ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, η χρήση του εµπορικού σήµατος που αντιστοιχεί σε µία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 µπορεί να συνεχισθεί εάν η εν λόγω χρήση πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 208 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 185 της , σ. 5.

5 1996R1107 EL ότι ορισµένα κράτη µέλη κοινοποίησαν ότι για ορισµένα τµήµατα ονοµασιών δεν ζητήθηκε προστασία και ότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η καταχώρηση των ονοµασιών προέλευσης και των προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση τήρησης των ισχυουσών διατάξεων όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιµα ότι, κατά την ψηφοφορία, η επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 δεν έλαβε θέση εντός της προθεσµίας που καθορίστηκε από τον πρόεδρό της ότι, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό και λόγω ελλείψεως γνώµης τη επιτροπής, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση προκει- µένου να αποφασίσει µε ειδική πλειοψηφία εντός προθεσµίας τριών µηνών ότι το Συµβούλιο δεν αποφάσισε εντός της προθεσµίας αυτής και, συνεπώς, τα προτεινόµενα µέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Οι επωνυµίες που αναγράφονται στο παράρτηµα, καταχωρούνται ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) ή προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) δυνάµει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92. Οι επωνυµίες που δεν αναγράφονται στο παράρτηµα, οι οποίες ωστόσο ανακοινώθηκαν δυνάµει του εν λόγω άρθρου 17, παραµένουν προστατευόµενες σε εθνικό επίπεδο µέχρις ότου ληφθεί απόφαση σχετικά µε αυτές. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.

6 1996R1107 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ M5 M6 Νωπά κρέατα ΓΕΡΜΑΝΙΑ Diepholzer Moorscnnucke (ΠΟΠ) Lüneburger Heidschnucke (ΠΟΠ) Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch (ΠΓΕ) ΙΣΠΑΝΙΑ Carne de Ávila (ΠΓΕ) Carne de Morucha de Salamanca (ΠΓΕ) Pollo y Capón del Prat (ΠΓΕ) Ternasco de Aragón (ΠΓΕ) ΓΑΛΛΙΑ Agneau du Quercy (ΠΓΕ) Bœuf de Chalosse (ΠΓΕ) Veau de l'aveyron et du Ségala (ΠΓΕ) Dinde de Bresse (ΠΟΠ) Volailles de Bresse (ΠΟΠ) Volailles de Houdan (ΠΓΕ) Agneau de l'aveyron (ΠΓΕ) Agneau du Bourbonnais (ΠΓΕ) Bœuf charolais du Bourbonnais (ΠΓΕ) Bœuf du Maine (ΠΓΕ) Veau du Limousin (ΠΓΕ) Volailles de l'ain (ΠΓΕ) Volailles du Gers (ΠΓΕ) Volailles du Maine (ΠΓΕ) Volailles de Loué (ΠΓΕ) Volailles de l'orléanais (ΠΓΕ) Volailles de Bourgogne (ΠΓΕ) Volailles du plateau de Langres (ΠΓΕ) Volailles du Charolais (ΠΓΕ) Volailles de Normandie (ΠΓΕ) Volailles de Bretagne (ΠΓΕ) Volailles de Challans (ΠΓΕ) Volailles de Vendée (ΠΓΕ) Volailles d'alsace (ΠΓΕ) Volailles du Forez (ΠΓΕ) Volailles du Béarn (ΠΓΕ) Volailles de Cholet (ΠΓΕ) Volailles des Landes (ΠΓΕ) Volailles de Licques (ΠΓΕ) Volailles d'auvergne (ΠΓΕ) Volailles du Velay (ΠΓΕ) Volailles du Val de Sèvres (ΠΓΕ) Volailles d'ancenis (ΠΓΕ) Volailles de Janzé (ΠΓΕ) Volailles du Gatinais (ΠΓΕ) Volailles du Berry (ΠΓΕ) Volailles de la Champagne (ΠΓΕ) Volailles du Languedoc (ΠΓΕ) Volailles du Lauragais (ΠΓΕ) Volailles de Gascogne (ΠΓΕ) Volailles de la Drôme (ΠΓΕ)

7 1996R1107 EL M5 Porc de la Sarthe (ΠΓΕ) Porc de Normandie (ΠΓΕ) Porc de Vendée (ΠΓΕ) Porc du Limousin(ΠΓΕ) ΙΤΑΛΙΑ Vitellone bianco dell'appennino Centrale (ΠΓΕ) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg (ΠΓΕ) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Borrego de Montemor-o-Novo (ΠΓΕ) C1 Borrego Serra da Estrela (ΠΟΠ) Cabrito das Terras Altas do Minho (ΠΓΕ) Cabrito da Gralheira (ΠΓΕ) Cabrito da Beira (ΠΓΕ) Vitela de Lafões (ΠΓΕ) Borrego da Beira (ΠΓΕ) C1 Cabrito de Barroso (ΠΓΕ) Borrego Terrincho (ΠΟΠ) C1 Carnealentejana (ΠΟΠ) Carne Arouquesa (ΠΟΠ) Carne Marinhoa (ΠΟΠ) Carne Mertolenga (ΠΟΠ) Cordeiro Bragançano (ΠΟΠ) Cabrito Transmontano (ΠΟΠ) Carne Barrosã (ΠΟΠ) Carne Maronesa (ΠΟΠ) Carne Mirandesa (ΠΟΠ) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Orkney beef (ΠΟΠ) Orkney lamb (ΠΟΠ) C2 Scotch beef (ΠΓΕ) C2 Scotch lamb (ΠΓΕ) Shetland lamb (ΠΟΠ) Προϊόντα µε βάση το κρέας ΒΕΛΓΙΟ M6 Jambon d'ardenne (ΠΓΕ) ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken (ΠΓΕ) Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken (ΠΓΕ) Schwarzwälder Schinken (ΠΓΕ) C4 Greußener Salami (ΠΓΕ) ΙΣΠΑΝΙΑ Cecina de León (ΠΓΕ) Dehesa de Extremadura (ΠΟΠ) Guijuelo (ΠΟΠ) Jamón de Teruel (ΠΟΠ) Sobrasada de Mallorca (ΠΓΕ) ΙΤΑΛΙΑ Prosciutto di Parma (ΠΟΠ) Prosciutto di S. Daniele (ΠΟΠ)

8 1996R1107 EL M5 M7 M9 4 Prosciutto di Modena (ΠΟΠ) Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (ΠΟΠ) Salame di Varzi (ΠΟΠ) Salame Brianza (ΠΟΠ) Speck dell'alto Adige, M3 Südtiroler Markenspeck, Südtiroler Speck (PGE) Bresaola della Valtellina (ΠΓΕ) Culatello di Zibello (ΠΟΠ) Valle d'aosta Jambon de Bosses (ΠΟΠ) Valle d'aosta Lard d'arnad (ΠΟΠ) Prosciutto di Carpegna (ΠΟΠ) Prosciutto Toscano (ΠΟΠ) Coppa Piacentina (ΠΟΠ) Pancetta Piacentina (ΠΟΠ) Salame Piacentino (ΠΟΠ) Prosciutto di Norcia (ΠΓΕ) Soppressata di Calabria (ΠΟΠ) Capocollo di Calabria (ΠΟΠ) Salsiccia di Calabria (ΠΟΠ) Pancetta di Calabria (ΠΟΠ) Mortadella Bologna (ΠΓΕ) Cotechino Modena (ΠΓΕ) Zampone Modena (ΠΓΕ) Salamini italiani alla cacciatora (ΠΟΠ) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg (ΠΓΕ) ΑΥΣΤΡΙΑ Tiroler Speck (ΠΓΕ) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ C1 Presunto de Barroso (ΠΓΕ) Τυριά ΒΕΛΓΙΟ Fromage de Herve (ΠΟΠ) ΑΝΙΑ Danablu (ΠΓΕ) Esrom (ΠΓΕ) ΓΕΡΜΑΝΙΑ Allgäuer Bergkäse (ΠΟΠ) Allgäuer Emmentaler (ΠΟΠ) ( 1 ) Altenburger Ziegenkäse (ΠΟΠ) Odenwälder Frühstückskäse(ΠΟΠ) ΕΛΛΑ Α Ανεβατό (ΠΟΠ) ( 1 ) Η προστασία του ονόµατος «Emmentaler» δεν έχει ζητηθεί.

9 1996R1107 EL Γαλοτύρι (ΠΟΠ) Γραβιέρα Αγράφων (ΠΟΠ) ( 1 ) Γραβιέρα Κρήτης (ΠΟΠ) ( 1 ) Γραβιέρα Νάξου (ΠΟΠ) ( 1 ) Καλαθάκι Λήµνου (ΠΟΠ) Κασέρι (ΠΟΠ) Κατίκι οµοκού (ΠΟΠ) Κεφαλογραβιέρα (ΠΟΠ) Κοπανιστή (ΠΟΠ) Λαδοτύρι Μυτιλήνης (ΠΟΠ) Μανούρι (ΠΟΠ) Μετσοβόνε (ΠΟΠ) Μπάτζος (ΠΟΠ) Ξυνοµυζήθρα Κρήτης (ΠΟΠ) Πηχτόγαλο Χανίων (ΠΟΠ) Σαν Μιχάλη (ΠΟΠ) Σφέλα (ΠΟΠ) Φορµαέλλα Αράχωβας Παρνασσού (ΠΟΠ) Φέτα (Feta) ΙΣΠΑΝΙΑ Cabrales (ΠΟΠ) Idiazábal (ΠΟΠ) M12 Mahón-Menorca (ΠΟΠ) Picón Bejes-Tresviso (ΠΟΠ) Queso de Cantabria (ΠΟΠ) Queso de La Serena (ΠΟΠ) Queso Manchego (ΠΟΠ) Queso Tetilla (ΠΟΠ) Queso Zamorano (ΠΟΠ) Quesucos de Liébana (ΠΟΠ) Roncal (ΠΟΠ) ΓΑΛΛΙΑ Beaufort (ΠΟΠ) Bleu des Causses (ΠΟΠ) Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (ΠΟΠ) Brocciu Corse ou brocciu (ΠΟΠ) Chabichou du Poitou (ΠΟΠ) ( 2 ) C1 Crottin de Chavignol ou Chavignol (ΠΟΠ) ( 3 ) Époisses de Bourgogne (ΠΟΠ) Laguiole (ΠΟΠ) M8 Ossau-Iraty (ΠΟΠ) C1 Pouligny Saint-Pierre (ΠΟΠ) Picodon de l'ardèche ou picodon de la Drôme (ΠΟΠ) ( 4 ) Salers (ΠΟΠ) Selles-sur-Cher (ΠΟΠ) C1 Sainte-Maure de Touraine (ΠΟΠ) ( 5 ) Tomme de Savoie (ΠΓΕ) ( 6 ) Langres (ΠΟΠ) Neufchâtel (ΠΟΠ) Abondance (ΠΟΠ) ( 1 ) Η προστασία του ονόµατος «Γραβιέρα» δεν έχει ζητηθεί. ( 2 ) Η προστασία του ονόµατος «Chabichou» δεν έχει ζητηθεί. ( 3 ) Η προστασία του ονόµατος «Crottin» δεν έχει ζητηθεί. ( 4 ) Η προστασία του ονόµατος «Picodon» δεν έχει ζητηθεί. ( 5 ) Η προστασία του ονόµατος «Sainte Maure» δεν έχει ζητηθεί. ( 6 ) Η προστασία του ονόµατος «Tomme» δεν έχει ζητηθεί.

10 1996R1107 EL Camembert de Normandie (ΠΟΠ) ( 1 ) Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (ΠΟΠ) Chaource (ΠΟΠ) Comté (ΠΟΠ) Emmental de Savoie (ΠΓΕ) ( 2 ) Emmental français est-central (ΠΓΕ) ( 2 ) Livarot (ΠΟΠ) C1 Maroilles ou Marolles (ΠΟΠ) C1 Munster ou Munster-Géromé (ΠΟΠ) Pont-l'Évêque (ΠΟΠ) Reblochon ou reblochon de Savoie (ΠΟΠ) Roquefort (ΠΟΠ) Saint-Nectaire (ΠΟΠ) Tomme des Pyrénées (ΠΓΕ) ( 3 ) Bleu d'auvergne (ΠΟΠ) Brie de Meaux (ΠΟΠ) ( 4 ) Brie de Melun (ΠΟΠ) ( 4 ) Mont d'or ou vacherin du Haut-Doubs (ΠΟΠ) C3 Fourme d'ambert ou fourme de Montbrison (ΠΟΠ) ΙΤΑΛΙΑ Canestrato Pugliese (ΠΟΠ) ( 5 ) Fontina (ΠΟΠ) Gorgonzola (ΠΟΠ) Grana Padano (ΠΟΠ) Parmigiano Reggiano (ΠΟΠ) Pecorino Siciliano (ΠΟΠ) ( 6 ) Provolone Valpadana (ΠΟΠ) ( 7 ) C1 Casciotta d'urbino (ΠΟΠ) ( 8 ) Pecorino Romano (ΠΟΠ) ( 6 ) Quartirolo Lombardo (ΠΟΠ) Taleggio (ΠΟΠ) Asiago (ΠΟΠ) Formai de Mut Dell'alta Valle Brembana (ΠΟΠ) ( 9 ) Montasio (ΠΟΠ) Mozzarella di Bufala Campana (ΠΟΠ) ( 10 ) Murazzano (ΠΟΠ) Bitto (ΠΟΠ) Bra (ΠΟΠ) Caciocavallo Silano (ΠΟΠ) ( 11 ) Castelmagno (ΠΟΠ) Fiore Sardo (ΠΟΠ) Monte Veronese (ΠΟΠ) Pecorino Sardo (ΠΟΠ) ( 6 ) Pecorino Toscano (ΠΟΠ) ( 6 ) Ragusano (ΠΟΠ) Raschera (ΠΟΠ) Robiola di Roccaverano (ΠΟΠ) Toma Piemontese (ΠΟΠ) ( 12 ) Valle d'aosta Fromadzo (ΠΟΠ) ( 1 ) Η προστασία του ονόµατος «Camembert» δεν έχει ζητηθεί. ( 2 ) Η προστασία του ονόµατος «Emmental» δεν έχει ζητηθεί. ( 3 ) Η προστασία του ονόµατος «Tomme» δεν έχει ζητηθεί. ( 4 ) Η προστασία του ονόµατος «Brie» δεν έχει ζητηθεί. ( 5 ) Η προστασία του ονόµατος «Canestrato» δεν έχει ζητηθεί. ( 6 ) Η προστασία του ονόµατος «Pecorino» δεν έχει ζητηθεί. ( 7 ) Η προστασία του ονόµατος «Provolone» δεν έχει ζητηθεί. ( 8 ) Η προστασία του ονόµατος «Casciotta» δεν έχει ζητηθεί. ( 9 ) Η προστασία του ονόµατος «Formai de Mut» δεν έχει ζητηθεί. ( 10 ) Η προστασία του ονόµατος «Mozzarella» δεν έχει ζητηθεί. ( 11 ) Η προστασία του ονόµατος «Caciocavallo» δεν έχει ζητηθεί. ( 12 ) Η προστασία του ονόµατος «Toma» δεν έχει ζητηθεί.

11 1996R1107 EL M5 Valtellina Casera (ΠΟΠ) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Noord-Hollandse Edammer (ΠΓΕ) ( 1 )( 2 ) Noord-Hollandse Gouda (ΠΓΕ) ( 1 )( 3 ) Boeren-Leidse met sleutels (ΠΟΠ) ( 4 ) ΑΥΣΤΡΙΑ Tiroler Graukäse (ΠΟΠ) Gailtaler Almkäse (ΠΟΠ) Tiroler Bergkäse (ΠΟΠ) Vorarlberger Alpkäse (ΠΟΠ) Vorarlberger Bergkäse (ΠΟΠ) Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse (ΠΟΠ) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Queijo de Nisa (ΠΟΠ) Queijo de Azeitão (ΠΟΠ) Queijo de Évora (ΠΟΠ) C1 Queijo S. Jorge (ΠΟΠ) Queijo Rabaçal (ΠΟΠ) Queijo Serpa (ΠΟΠ) Queijo Serra da Estrela (ΠΟΠ) Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (ΠΟΠ) Queijo Terrincho (ΠΟΠ) Queijo de cabra Transmontano (ΠΟΠ) ΣΟΥΗ ΙΑ Svecia(ΠΓΕ) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ White Stilton cheese (ΠΟΠ)/Blue Stilton cheese (ΠΟΠ) West Country farmhouse Cheddar cheese (ΠΟΠ) ( 5 )( 6 ) Beacon Fell traditional Lancashire cheese (ΠΟΠ) ( 7 ) Swaledale cheese (ΠΟΠ)/Swaledale ewes' cheese (ΠΟΠ) Bonchester cheese (ΠΟΠ) Buxton blue (ΠΟΠ) Dovedale cheese (ΠΟΠ) Single Gloucester (ΠΟΠ) Teviodale Cheese (ΠΓΕ) Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, µέλι, διάφορα γαλακτοκοµικά προϊόντα εκτός του βουτύρου) ΕΛΛΑ Α Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια (ΠΟΠ) ( 1 ) Η προστασία του ονόµατος «noord-hollandse» δεν έχει ζητηθεί. ( 2 ) Η προστασία του ονόµατος «edammer» δεν έχει ζητηθεί. ( 3 ) Η προστασία του ονόµατος «gouda» δεν έχει ζητηθεί. ( 4 ) εν ζητήθηκε η προστασία της ονοµασίας «Leidse» ( 5 ) Η προστασία του ονόµατος «Cheddar» δεν έχει ζητηθεί. ( 6 ) Η προστασία του ονόµατος «West Country» δεν έχει ζητηθεί. ( 7 ) Η προστασία του ονόµατος «Lancashire» δεν έχει ζητηθεί.

12 1996R1107 EL ΙΣΠΑΝΙΑ Miel de La Alcarria (ΠΟΠ) ΓΑΛΛΙΑ Crème d'isigny (ΠΟΠ) Crème fraîche fluide d'alsace (ΠΓΕ) Miel de Sapin des Vosges (ΠΟΠ) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Miel luxembourgeois de marque nationale (ΠΟΠ) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Mel da Serra da Lousã (ΠΟΠ) Mel das Terras Altas do Minho (ΠΟΠ) Mel da Terra Quente (ΠΟΠ) Mel da Serra de Monchique (ΠΟΠ) Mel do Parque de Montezinho (ΠΟΠ) Mel do Alentejo (ΠΟΠ) Mel dos Açores (ΠΟΠ) C1 Mel de Barroso (ΠΟΠ) C1 Mel do Ribatejo Norte (Serra d'aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão) (ΠΟΠ) Λιπαρές ουσίες C1 ΒΕΛΓΙΟ C1 Beurre d'ardenne (ΠΟΠ) ΓΕΡΜΑΝΙΑ Lausitzer Leinöl (ΠΓΕ) C1 ΕΛΛΑ Α C1 Ελαιόλαδα Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (ΠΟΠ) ( 1 )( 2 ) Λυγουριό Ασκληπιείου (ΠΟΠ) Βόρειος Μυλοπόταµος Ρεθύµνης Κρήτης (ΠΟΠ) ( 2 )( 3 ) Κροκεές Λακωνίας (ΠΟΠ) ( 4 ) Πέτρινα Λακωνίας (ΠΟΠ) ( 4 ) Κρανίδι Αργολίδας (ΠΟΠ) ( 5 ) Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (ΠΟΠ) ( 1 )( 2 ) Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (ΠΟΠ) ( 1 )( 2 ) Λακωνία (ΠΓΕ) Χανιά Κρήτης (ΠΓΕ) ( 6 ) Κεφαλονιά (ΠΓΕ) Ολυµπία (ΠΓΕ) Λέσβος (ΠΓΕ) Πρέβεζα (ΠΓΕ) Ρόδος (ΠΓΕ) Θάσος (ΠΓΕ) Καλαµάτα (Kalamata) (ΠΟΠ) Κολυµβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Hanion Kritis) (ΠΟΠ) ( 7 )( 8 ) ( 1 ) Η προστασία του ονόµατος «Ηρακλείου» δεν έχει ζητηθεί. ( 2 ) Η προστασία του ονόµατος «Κρήτης» δεν έχει ζητηθεί. ( 3 ) Η προστασία του ονόµατος «Ρεθύµνης» δεν έχει ζητηθεί. ( 4 ) Η προστασία του ονόµατος «Λακωνίας» δεν έχει ζητηθεί. ( 5 ) Η προστασία του ονόµατος «Αργολίδας» δεν έχει ζητηθεί. ( 6 ) Η προστασία του ονόµατος «Κρήτης» δεν έχει ζητηθεί. ( 7 ) εν ζητήθηκε η προστασία της ονοµασίας «Χανίων» ( 8 ) εν ζητήθηκε η προστασία της ονοµασίας «Κρήτης»

13 1996R1107 EL M5 M7 M6 Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Sitia-Lasithi-Crète) (ΠΟΠ) ( 1 ) Αποκορώνας Χανίων Κρήτης (Apokoronas-Chania-Crète) ( 2 ) Ζάκυνθος (Zakynthos) (ΠΓΕ) Σάµος (Samos) (ΠΓΕ) C1 ΙΣΠΑΝΙΑ C1 Ελαιόλαδα Baena (ΠΟΠ) Les Garrigues (ΠΟΠ) Sierra de Segura (ΠΟΠ) Siurana (ΠΟΠ) ΓΑΛΛΙΑ Huile d'olive de Nyons (ΠΟΠ) Beurre d'isigny (ΠΟΠ) Beurre Charentes-Poitou - Beurre des Charentes - Beurre des Deux- Sèvres (ΠΟΠ) C3 ΙΤΑΛΙΑ C3 Ελαιόλαδα Aprutino Pescarese (ΠΟΠ) Brisighella (ΠΟΠ) C3 Collina di Brindisi (ΠΟΠ) Canino (ΠΟΠ) Sabina (ΠΟΠ) Riviera Ligure (ΠΟΠ) Bruzio (ΠΟΠ) Cilento (ΠΟΠ) Colline Salernitane (ΠΟΠ) Penisola Sorrentina (ΠΟΠ) Garda (ΠΟΠ) Dauno (ΠΟΠ) Colline Teatine (ΠΟΠ) Monti Iblei (ΠΟΠ) Laghi Lombardi (ΠΟΠ) Valli Trapanesi (ΠΟΠ) Terra di Bari (ΠΟΠ) Umbria (ΠΟΠ) Toscano (ΠΓΕ) Terra d'otranto (ΠΟΠ) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Beurre rose de marque nationale grand-duché de Luxembourg (ΠΟΠ) ΑΥΣΤΡΙΑ Steierisches Kürbiskernöl (ΠΓΕ) C1 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ C1 Ελαιόλαδα Azeite de Moura (ΠΟΠ) Azeite de Trás-os-Montes (ΠΟΠ) C1 Azeites do Ribatejo (ΠΟΠ) ( 1 ) Η προστασία του ονόµατος «Λασιθίου Κρήτης» (Lasithi-Crète) δεν έχει ζητηθεί. ( 2 ) Η προστασία του ονόµατος «Χανίων Κρήτης» (Cania-Crète) δεν έχει ζητηθεί.

14 1996R1107 EL Azeites do Norte Alentejano (ΠΟΠ) C1 Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (ΠΟΠ) Φρούτα, λαχανικά και σιτηρά ΕΛΛΑ Α M5 M7 Ακτινίδιο Σπερχειού (ΠΟΠ) Ελιά Καλαµάτας (ΠΟΠ) Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας (ΠΟΠ) Κουµ Κουάτ Κέρκυρας (ΠΓΕ) Ξερά σύκα Κύµης (ΠΟΠ) Μήλα Ζαγοράς Πηλίου (ΠΟΠ) ( 1 ) Τσακώνικη µελιτζάνα Λεωνιδίου (ΠΟΠ) Φυστίκι Μεγάρων (ΠΟΠ) Φυστίκι Αίγινας (ΠΟΠ) Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων (ΠΓΕ) Πορτοκάλια Μάλεµε Χανίων Κρήτης (ΠΟΠ) Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου (ΠΟΠ) Μήλα Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως (ΠΟΠ) Ροδάκινα Νάουσας (Rodakina de Naoussa) (ΠΟΠ) Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου (Fassolia Gigantes Elefantes de Kato Nevrokopi) (ΠΓΕ) Φασόλια κοινά µεσόσπερµα Κάτω Νευροκοπίου (Fassolia koina Mesosperma de Kato Nevrokopi) (ΠΓΕ) Κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσα (Korinthiaki Stafida Vostitsa) (ΠΟΠ) Φασόλια (γίγαντες ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας (Fasolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas) (ΠΓΕ) Φασόλια (πλακέ µεγαλόσπερµα) Πρεσπών Φλώρινας [(Fasolia Plake-Megalosperma) Prespon Florinas] (ΠΓΕ) Επιτραπέζιες ελιές Κονσερβολιά Αµφίσσης (ΠΟΠ) Κονσερβολιά Άρτας (ΠΓΕ) Κονσερβολιά Αταλάντης (ΠΟΠ) Κονσερβολιά Ροβίων (ΠΟΠ) Κονσερβολιά Στυλίδας (ΠΟΠ) Θρούµπα Θάσου (ΠΟΠ) Θρούµπα Χίου (ΠΟΠ) Θρούµπα Αµπαδιάς Ρεθύµνης Κρήτης (ΠΟΠ) Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου (ΠΟΠ) ( 1 ) ΙΣΠΑΝΙΑ Arroz del Delta del Ebro (ΠΓΕ) Calasparra (ΠΟΠ) Cerezas de la Montaña de Alicante (ΠΓΕ) Espárrago de Navarra (ΠΓΕ) Faba Asturiana (ΠΓΕ) Judías de El Barco de Ávila (ΠΓΕ) Lenteja de La Armuña (ΠΓΕ) Nísperos Callosa d'en Sarriá (ΠΟΠ) Pimientos del Piquillo de Lodosa (ΠΟΠ) Uva de mesa embolsada «Vinalopó»(ΠΟΠ) ( 1 ) Η προστασία του ονόµατος «Πηλίου» δεν έχει ζητηθεί.

15 1996R1107 EL M5 ΓΑΛΛΙΑ Ail rose de Lautrec (ΠΓΕ) Noix de Grenoble (ΠΟΠ) Pommes et poires de Savoie (ΠΓΕ) Poireaux de Créances (ΠΓΕ) Chasselas de Moissac (ΠΟΠ) Mirabelles de Lorraine (ΠΓΕ) Olives noires de Nyons (ΠΟΠ) Pommes de terre de Merville (ΠΓΕ) Lentille verte du Puy (ΠΟΠ) ΙΤΑΛΙΑ Arancia Rossa di Sicilia (ΠΓΕ) Cappero di Pantelleria (ΠΓΕ) Castagna di Montella (ΠΓΕ) Fungo di Borgotaro (ΠΓΕ) Nocciola del Piemonte (ΠΓΕ) Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese (ΠΓΕ) Fagiolo di Sarconi (ΠΓΕ) Farro della Garfagnana (ΠΓΕ) Peperone di Senise (ΠΓΕ) Pomodoro S. Marzano dell'agro Sarnese-Nocerino (ΠΟΠ) Marrone del Mugello (ΠΓΕ) Marrone di Castel del Rio (ΠΓΕ) Riso Nano Vialone Veronese (ΠΓΕ) Radicchio Rosso di Treviso (ΠΓΕ) Radicchio Variegato di Castelfranco (ΠΓΕ) Lenticchia di Castelluccio di Norcia (ΠΓΕ) Clementine di Calabria (ΠΓΕ) Nocciola di Giffoni (ΠΓΕ) Scalogno di Romagna (ΠΓΕ) Uva da tavola di Canicattì (ΠΓΕ) Pera mantovana (ΠΓΕ) Pera dell'emilia Romagna (ΠΓΕ) Pesca e Nettarina di Romagna (ΠΓΕ) Επιτραπέζιες Ελιές Nocellara del Belice (ΠΟΠ) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Opperdoezer Ronde (ΠΟΠ) ΑΥΣΤΡΙΑ Wachauer Marille (ΠΟΠ) Marchfeldspargel (ΠΓΕ) Waldviertler Graumohn (ΠΟΠ). ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ C1 Amêndoa Douro (ΠΟΠ) Ameixa d'elvas (ΠΟΠ) Ananás dos Açores/São Miguel (ΠΟΠ) Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (ΠΟΠ) Castanha dos Soutos da Lapa (ΠΟΠ) Castanha Marvão-Portalegre (ΠΟΠ) C1 Castanha da Padrela (ΠΟΠ)

16 1996R1107 EL M9 Castanha da Terra Fria (ΠΟΠ) Citrinos do Algarve (ΠΓΕ) Cereja de São Julião-Portalegre (ΠΟΠ) Cereja da Cova da Beira (ΠΓΕ) Maçã de Portalegre (ΠΓΕ) Maçã da Beira Alta (ΠΓΕ) Maçã Bravo de Esmolfe (ΠΟΠ) Maçã da Cova da Beira (ΠΓΕ) Maçã de Alcobaça (ΠΓΕ) C1 Maracujá dos Açores/S. Miguel (ΠΟΠ) Pêssego da Cova da Beira (ΠΓΕ) ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Πατάτα Lapin Puikula (ΠΟΠ) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Jersey Royal potatoes (ΠΟΠ) ΓΕΡΜΑΝΙΑ Spreewälder Gurken (ΠΓΕ) Spreewälder Meerrettich (ΠΓΕ) Ψάρια, µαλάκια, νωπά µαλακόστρακα και προϊόντα µε βάση ΓΕΡΜΑΝΙΑ Schwarzwaldforelle (ΠΓΕ) ΕΛΛΑ Α Αυγοτάραχο Μεσολογγίου (ΠΟΠ) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Whitstable Oysters (ΠΓΕ) ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II Μηλίτες ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Herefordshire cider/perry (ΠΓΕ) Worcestershire cider/perry (ΠΓΕ) Gloucestershire cider/perry (ΠΓΕ) B. ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 M6 M7 Μπίρες ΓΕΡΜΑΝΙΑ Kölsch (ΠΓΕ) Rieser Weizenbier (ΠΓΕ) Gögginger Bier (ΠΓΕ) Reuther Bier (ΠΓΕ) Wernesgrüner Bier (ΠΓΕ) C5 Münchener Bier (ΠΓΕ) Kulmbacher Bier (ΠΓΕ) Hofer Bier (ΠΓΕ) Dortmunder Bier (ΠΓΕ)

17 1996R1107 EL M7 3 Mainfranken Bier (ΠΓΕ) Bremer Bier (ΠΓΕ) Bayerisches Bier (ΠΓΕ) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Newcastle brown ale (ΠΓΕ) Kentish ale and Kentish strong ale (ΠΓΕ) Rutland bitter (ΠΓΕ) Φυσικά µεταλλικά νερά και νερά πηγών ΓΕΡΜΑΝΙΑ C2 Bad Hersfelder Naturquell (ΠΟΠ) Bad Pyrmonter (ΠΟΠ) Birresborner (ΠΟΠ) Bissinger Auerquelle (ΠΟΠ) Caldener Mineralbrunnen (ΠΟΠ) C2 Ensinger Mineralquelle (ΠΟΠ) Felsenquelle Beiseförth (ΠΟΠ) Gemminger Mineralquelle (ΠΟΠ) C1 Graf Meinhard Quelle Gießen (ΠΟΠ) Haaner Felsenquelle (ΠΟΠ) C1 Haltern-Quelle (ΠΟΠ) Katlenburger Burgbergquelle (ΠΟΠ) C1 Kißlegger Mineralquellen (ΠΟΠ) Leisslinger Mineralbrunnen (ΠΟΠ) C1 Löwensteiner Mineral Quelle (ΠΟΠ) Rhenser Mineralbrunnen (ΠΟΠ) C1 Rilchinger Amandus-Quelle (ΠΟΠ) Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (ΠΟΠ) Siegsdorfer Petrusquelle (ΠΟΠ) Teinacher Mineralquellen (ΠΟΠ) C1 Überkinger Mineralquellen (ΠΟΠ) C1 Vesalia-Quelle (ΠΟΠ) Bad Niedernauer Quelle (ΠΟΠ) Göppinger Quelle (ΠΟΠ) C1 Höllen-Sprudel (ΠΟΠ) Lieler Quelle (ΠΟΠ) Schwollener Sprudel (ΠΟΠ) Steinsieker Mineralwasser (ΠΟΠ) C1 Blankenburger Wiesenquell (ΠΟΠ) Wernigeröder Mineralbrunnen (ΠΟΠ) C1 Wildenrath-Quelle (ΠΟΠ) Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη προϊόντα ή προϊόντα µπισκοτοποιίας ΓΕΡΜΑΝΙΑ Nürnberger Lebkuchen (ΠΓΕ) Lübecker Marzipan (ΠΓΕ) Aachener Printen (ΠΓΕ) ΕΛΛΑ Α Παξιµάδι Κρητικό παξιµάδι (ΠΓΕ) ΙΣΠΑΝΙΑ C1 Jijona (ΠΓΕ) Turrón de Alicante (ΠΓΕ)

18 1996R1107 EL ΓΑΛΛΙΑ Bergamote(s) de Nancy (ΠΓΕ) ΙΤΑΛΙΑ Pane casareccio di Genzano (ΠΓΕ) Γόµες και ρητίνες φυσικές ΕΛΛΑ Α Τσίκλα Χίου (ΠΟΠ) Μαστίχα Χίου (ΠΟΠ) ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ Ξύδια (διαφορετικά από τα ξύδια από κρασί) ΙΤΑΛΙΑ Aceto balsamico tradizionale di Modena (ΠΟΠ) Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (ΠΟΠ) Γ. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 Αιθέρια έλαια ΕΛΛΑ Α Μαστιχέλαιο Χίου (ΠΟΠ) ΓΑΛΛΙΑ Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (ΠΟΠ) Foin de Crau (ΠΟΠ)

Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ)

Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ) 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 1992 τους κανονισµούς 2081/92 και 2082/92 για την προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ)

Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ) 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 1992 τους κανονισµούς 2081/92 και 2082/92 για την προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων Βιολογική Γεωργία»

προϊόντων Βιολογική Γεωργία» Θέμα: «Προοπτικές της πιστοποίησης των Ελληνικών αγροτο-διατροφικών προϊόντων Βιολογική Γεωργία» Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος MSc, ΓΠΑ Τεχνικός Σύμβουλος Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, Χημικός Μηχανικός, Msc

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, Χημικός Μηχανικός, Msc ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, Χημικός Μηχανικός, Msc Γενική Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, Διεύθυνση Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ ΑΣ

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ ΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων Ευφροσύνη Σκαρµούτσου, Χηµικός Μηχανικός, Msc Γενική /νση ιασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ιεύθυνση Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σπύρος Στάχτιαρης 1ηΕπιστημονικήΣυνάντησηγιατιςΤοπικέςΠοικιλίες Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 21.10.2011 Εισαγωγή Σκοπός: Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2010 COM(2010) 644 τελικό 2010/0316 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που αφορά την υπογραφή της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.3.2012 COM(2012) 138 final 2012/0069 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2011 COM(2011) 221 τελικό 2011/0089 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υπογραφή της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Π.Ο.Π., σε μια Ελλάδα ροκ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Προϊόντα Π.Ο.Π., σε μια Ελλάδα ροκ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Προϊόντα Π.Ο.Π., σε μια Ελλάδα ροκ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας με τη μέθοδο του project, αυτό το τετράμηνο επιλέξαμε να συμμετέχουμε στην ερευνητική εργασία με θέμα «Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Daily Choice Η καμπάνια Daily Choice αποτελεί την συνέχεια της προσπάθειας της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος να υποστηρίξει τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της πολιτικής για τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) στο πλαίσιο της ΚΓΠ

Αξιολόγηση της πολιτικής για τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) στο πλαίσιο της ΚΓΠ Αξιολόγηση της πολιτικής για τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) στο πλαίσιο της ΚΓΠ Σύντοµη περίληψη Η παρούσα µελέτη, που χρηµατοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKO ΕΛΑΙOΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞIΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡA

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKO ΕΛΑΙOΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞIΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡA ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKO ΕΛΑΙOΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞIΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡA Εισηγητής: Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ Βρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 29 Αυγούστου 2013 ΤΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ. Πρωτ.: 4969 Πληροφορίες: Ε. Ξενάκη Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ) Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Λόγοι καθιέρωσης: Ενθάρρυνση της ποικίλης αγροτικής παραγωγής Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας -Στέλιος ρυς- Περιφέρεια Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Φοιτήτρια : Πασχαλίδου Ροζαλίνα ΑΕΜ:4894

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Φοιτήτρια : Πασχαλίδου Ροζαλίνα ΑΕΜ:4894 ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΦΕΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) :ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ: Tοµέας βοείου κρέατος 1

Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ: Tοµέας βοείου κρέατος 1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ: Tοµέας βοείου κρέατος Fact Sheet Ο τοµέας βοείου κρέατος είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος τοµέας παραγωγής στην Κοινότητα, αντιπροσωπεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΘΗΝΑ 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στατιστικά στοιχεία Γεωγραφική κατανομή ελαιολάδου... 7 2.1 Παραγωγική δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Παράδοση, Ποιότητα, Καινοτομία δημιουργούν ΑΞΙΑ OI ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΔΗΜΟΥΡΓΟΥΝ ΑΞΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελακόπουλος Φώτης Μαυρομμάτης Τάσος Κωσταρίδης Σπύρος Γκαγκάς Δημήτρης Κοντές Δημήτρης Στράτη Στέλιος

Αγγελακόπουλος Φώτης Μαυρομμάτης Τάσος Κωσταρίδης Σπύρος Γκαγκάς Δημήτρης Κοντές Δημήτρης Στράτη Στέλιος Αγγελακόπουλος Φώτης Μαυρομμάτης Τάσος Κωσταρίδης Σπύρος Γκαγκάς Δημήτρης Κοντές Δημήτρης Στράτη Στέλιος Κτηνοτροφία ονομάζεται ο κλάδος της οικονομίας που αφορά την εκτροφή και εκμετάλλευση παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2003 L 99/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Απριλίου 2003 για την τροποποίηση του κανονισµού (EOK) αριθ. 2081/92 για

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα τρόφιμα και ποτά αντιστοιχεί το 28% της αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθανάσιος Καραπέτσας Σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 7 Ιανουαρίου 2014 1 Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

20 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

20 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 20 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Δικτύωση Eκδηλώσεις Έκθεση Γαστρονομία Νέες καλλιέργειες Επιστημονικές Ημερίδες Παρουσίαση τοπικής ταυτότητας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ικτύωση εκδηλώσεις έκθεση γαστρονοµία Νέες καλλιέργειες Επιστηµονικές Ηµερίδες παρουσίαση τοπικής ταυτότητας

ικτύωση εκδηλώσεις έκθεση γαστρονοµία Νέες καλλιέργειες Επιστηµονικές Ηµερίδες παρουσίαση τοπικής ταυτότητας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ικτύωση εκδηλώσεις έκθεση γαστρονοµία Νέες καλλιέργειες Επιστηµονικές Ηµερίδες

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων με έμφαση στα Όσπρια

Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων με έμφαση στα Όσπρια Μανανά Σοφία Τμήμα ΠΟΠ ΠΓΕ Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Προϋποθέσεις και Διαδικασία καταχώρισης ονομασιών στο Μητρώο της

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49. Θέμα: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά,

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49. Θέμα: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 186/694 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τάσεις, Ανταγωνισμός, Μερίδια στις Ξένες Αγορές Καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς Εξωτερικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑς ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Ομιλητής: Απόστολος Βρεττός, Γεωπόνος Επικεφαλής Επιθεωρητής, Q-CERT

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑς ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Ομιλητής: Απόστολος Βρεττός, Γεωπόνος Επικεφαλής Επιθεωρητής, Q-CERT 1 ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑς ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ομιλητής: Απόστολος Βρεττός, Γεωπόνος Επικεφαλής Επιθεωρητής, Q-CERT 1 2 1 η Συνάντηση Νέων Αγροτών «Συστήματα ποιότητας και ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων ISO 22.000:2005 πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS.

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων ISO 22.000:2005 πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS. από το 1966 Το Χθες Το πρώτο τυροκομείο της οικογένειας ιδρύθηκε το 1966, από τον παππού της οικογένειας Γρηγόρη στο χωριό Χύδηρα της Λέσβου. Το χωριό Χύδηρα είναι ένα μικρό σχετικά χωριό δυτικά του νησιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Πενήντα χρόνια παρουσίας στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων

Πενήντα χρόνια παρουσίας στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων Πενήντα χρόνια παρουσίας στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων Η εταιρεία Τυροκομικά Κακναβάτου εδώ και σχεδόν πενήντα χρόνια πρωτοπορεί στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων. Συνεργάζεται με πολλά πιστοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

6η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ. 5 Σαλάμι (τμχ: 1) Αγ. Ι. Ρέντης 1 kg 3.

6η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ. 5 Σαλάμι (τμχ: 1) Αγ. Ι. Ρέντης 1 kg 3. 6η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΛΕΥΡΙ 1 Αλεύρι χωριάτικο (σταρένιο) Ωρωπός 10 kg 6.00 2 Αλεύρι γενικής χρήσης (μαλακό) Ωρωπός 10 kg

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων 1 ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ Γενικές απαγορεύσεις Επιπρόσθετες απαγορεύσεις οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων σε όλη την επικράτεια από τις 18:00 μέχρι τις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Τυροκομία -Παραγωγή Παραδοσιακών Προϊόντων

Τυροκομία -Παραγωγή Παραδοσιακών Προϊόντων Τυροκομία -Παραγωγή Παραδοσιακών Προϊόντων Θεόφ. Μασούρας Επικ. Καθηγητής Γαλακτοκομίας Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Γαλακτοκομίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 20/3/2012 Η διατροφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Κρήτη κρίση: VS Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Εικόνα της Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα O Χαμηλότερα υπότιτλος ποσοστά ανεργίας στο νησί με της 2,5 μονάδες σελίδας κάτω από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 6ΕΤΙΑ 2004-2009 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 6ΕΤΙΑ 2004-2009 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λεωνίδας Θ. Σπανέλλης (Στατιστικολόγος, Msc.) Του Τμήματος Αγροτικής Στατιστικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Καΐρου Κάιρο, Φεβρουάριος 2014 1. Γενικές πληροφορίες 2. Στατιστικά στοιχεία 3. Εταιρείες παραγωγής/εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο

Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο Antipasti / Ορεκτικά Focaccia al tartufo e parmigiano Φνθάηζηα κε ηξνύθα θαη παξκεδάλα Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29 Απριλίου 2015 Ε.Κ.Α.Β.: Ειδικό Πρόγραµµα Κάλυψης Εθνικού Οδικού ικτύου µε έκτακτα µέτρα για την Πρωτοµαγιά (1/5-3/5/2015). Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας δίνει στη δηµοσιότητα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

BRESAOLA PUNTA D'ANCA 1/2 SPECK SQUADRI 4 STELLE 1/2 PANCETTA 1/2 AFFUMICATA SPIANATA CALABRA DOLCE Ο PICANTE

BRESAOLA PUNTA D'ANCA 1/2 SPECK SQUADRI 4 STELLE 1/2 PANCETTA 1/2 AFFUMICATA SPIANATA CALABRA DOLCE Ο PICANTE 3. Α' ΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 3.1 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΑΚΟΠΟ ΠΛΑΚΑ ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΦΕΤΕΣ ΜΠΕΙΚΟΝ ΡΟΛΛΟ ΑΚΟΠΟ ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ 10Χ10 ΚΟΜΜ/ΣΥΣΚ. ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΑΚΟΠΟ 10Χ10

Διαβάστε περισσότερα