Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ"

Transcript

1 EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1996R /10/2002 Αριθµός σελίδων: 17 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2 1996R1107 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 (ΕΕ L 148 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. σελίδα ηµεροµηνία M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1263/96 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1996 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 123/97 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 1997 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1065/97 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 1997 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2325/97 της Επιτροπής της 24ης Νοεµβρίου 1997 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 134/98 της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 1998 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 644/98 της Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 1998 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1549/98 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 1998 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 83/1999 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 1999 M9 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 590/1999 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 1999 M10 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1070/1999 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 1999 M11 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 813/2000 του Συµβουλίου της 17ης Απριλίου 2000 M12 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 913/2001 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2001 M13 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1347/2001 του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 M14 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1778/2001 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2001 M15 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1829/2002 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2002 L L L L L L L L L L L L L L L ιορθώνεται από: C1 ιορθωτικό ΕΕ L 290 της , σ. 18 (1107/96) C2 ιορθωτικό ΕΕ L 299 της , σ. 31 (1107/96) C3 ιορθωτικό ΕΕ L 291 της , σ. 42 (1263/96) C4 ιορθωτικό ΕΕ L 111 της , σ. 73 (644/98)

3 C5 ιορθωτικό ΕΕ L 249 της , σ. 71 (1549/98) 1996R1107 EL

4 1996R1107 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, σχετικά µε την προστασία των γεωργικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 17, Εκτιµώντας: ότι, δυνάµει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, εντός του εξαµήνου που ακολουθεί την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του κανονισµού, τα κράτη µέλη ανακοίνωσαν στην Επιτροπή ποιες είναι, µεταξύ των επωνυµιών του που προστατεύονται από το νόµο ή έχουν καθιερωθεί από τη χρήση, εκείνες που επιθυµούν να καταχωρηθούν ότι, µετά την εξέταση της συµφωνίας των επωνυµιών αυτών µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, ορισµένες απ' αυτές είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του εν λόγω κανονισµού και δικαιούνται να καταχωρηθούν και, κατά συνέπεια, να τύχουν προστασίας σε κοινοτικό επίπεδο ως γεωγραφική ένδειξη ή ονοµασία προέλευσης ότι οι κοινές ονοµασίες δεν καταχωρούνται ότι το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 δεν εφαρµόζεται στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του εν λόγω κανονισµού ότι, δυνάµει του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, µία ονοµασία προέλευσης ή µια γεωγραφική ένδειξη δεν καταχωρείται εφόσον, λαµβανοµένης υπόψη της φήµης ενός εµπορικού σήµατος, της δηµόσιας αναγνώρισης και της διάρκειας χρήσεώς του, η καταχώρηση ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγµατική ταυτότητα του προϊόντος ότι, στην περίπτωση κατά την οποία µία ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, της οποίας το όνοµα έχει ήδη καταχωρηθεί ως εµπορικό σήµα, προστατεύεται κατόπιν πρωτοβουλίας ενός και µόνο παραγωγού σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2037/93 τη Επιτροπής ( 2 ), ο εν λόγω παραγωγός δεν µπορεί να εµποδίσει τους άλλους παραγωγούς της οριοθετηµένης ζώνης, οι οποίοι παράγουν σύµφωνα µε την καταχωρηµένη συγγραφή υποχρεώσεων, να χρησιµοποιούν την προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή την προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη ότι, στην περίπτωση κατά την οποία θα µπορούσε να υπάρχει συνύπαρξη µεταξύ ενός εµπορικού σήµατος και µιας καταχωρη- µένης ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, η χρήση του εµπορικού σήµατος που αντιστοιχεί σε µία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 µπορεί να συνεχισθεί εάν η εν λόγω χρήση πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 208 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 185 της , σ. 5.

5 1996R1107 EL ότι ορισµένα κράτη µέλη κοινοποίησαν ότι για ορισµένα τµήµατα ονοµασιών δεν ζητήθηκε προστασία και ότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η καταχώρηση των ονοµασιών προέλευσης και των προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση τήρησης των ισχυουσών διατάξεων όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιµα ότι, κατά την ψηφοφορία, η επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 δεν έλαβε θέση εντός της προθεσµίας που καθορίστηκε από τον πρόεδρό της ότι, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό και λόγω ελλείψεως γνώµης τη επιτροπής, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση προκει- µένου να αποφασίσει µε ειδική πλειοψηφία εντός προθεσµίας τριών µηνών ότι το Συµβούλιο δεν αποφάσισε εντός της προθεσµίας αυτής και, συνεπώς, τα προτεινόµενα µέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Οι επωνυµίες που αναγράφονται στο παράρτηµα, καταχωρούνται ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) ή προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) δυνάµει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92. Οι επωνυµίες που δεν αναγράφονται στο παράρτηµα, οι οποίες ωστόσο ανακοινώθηκαν δυνάµει του εν λόγω άρθρου 17, παραµένουν προστατευόµενες σε εθνικό επίπεδο µέχρις ότου ληφθεί απόφαση σχετικά µε αυτές. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.

6 1996R1107 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ M5 M6 Νωπά κρέατα ΓΕΡΜΑΝΙΑ Diepholzer Moorscnnucke (ΠΟΠ) Lüneburger Heidschnucke (ΠΟΠ) Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch (ΠΓΕ) ΙΣΠΑΝΙΑ Carne de Ávila (ΠΓΕ) Carne de Morucha de Salamanca (ΠΓΕ) Pollo y Capón del Prat (ΠΓΕ) Ternasco de Aragón (ΠΓΕ) ΓΑΛΛΙΑ Agneau du Quercy (ΠΓΕ) Bœuf de Chalosse (ΠΓΕ) Veau de l'aveyron et du Ségala (ΠΓΕ) Dinde de Bresse (ΠΟΠ) Volailles de Bresse (ΠΟΠ) Volailles de Houdan (ΠΓΕ) Agneau de l'aveyron (ΠΓΕ) Agneau du Bourbonnais (ΠΓΕ) Bœuf charolais du Bourbonnais (ΠΓΕ) Bœuf du Maine (ΠΓΕ) Veau du Limousin (ΠΓΕ) Volailles de l'ain (ΠΓΕ) Volailles du Gers (ΠΓΕ) Volailles du Maine (ΠΓΕ) Volailles de Loué (ΠΓΕ) Volailles de l'orléanais (ΠΓΕ) Volailles de Bourgogne (ΠΓΕ) Volailles du plateau de Langres (ΠΓΕ) Volailles du Charolais (ΠΓΕ) Volailles de Normandie (ΠΓΕ) Volailles de Bretagne (ΠΓΕ) Volailles de Challans (ΠΓΕ) Volailles de Vendée (ΠΓΕ) Volailles d'alsace (ΠΓΕ) Volailles du Forez (ΠΓΕ) Volailles du Béarn (ΠΓΕ) Volailles de Cholet (ΠΓΕ) Volailles des Landes (ΠΓΕ) Volailles de Licques (ΠΓΕ) Volailles d'auvergne (ΠΓΕ) Volailles du Velay (ΠΓΕ) Volailles du Val de Sèvres (ΠΓΕ) Volailles d'ancenis (ΠΓΕ) Volailles de Janzé (ΠΓΕ) Volailles du Gatinais (ΠΓΕ) Volailles du Berry (ΠΓΕ) Volailles de la Champagne (ΠΓΕ) Volailles du Languedoc (ΠΓΕ) Volailles du Lauragais (ΠΓΕ) Volailles de Gascogne (ΠΓΕ) Volailles de la Drôme (ΠΓΕ)

7 1996R1107 EL M5 Porc de la Sarthe (ΠΓΕ) Porc de Normandie (ΠΓΕ) Porc de Vendée (ΠΓΕ) Porc du Limousin(ΠΓΕ) ΙΤΑΛΙΑ Vitellone bianco dell'appennino Centrale (ΠΓΕ) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg (ΠΓΕ) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Borrego de Montemor-o-Novo (ΠΓΕ) C1 Borrego Serra da Estrela (ΠΟΠ) Cabrito das Terras Altas do Minho (ΠΓΕ) Cabrito da Gralheira (ΠΓΕ) Cabrito da Beira (ΠΓΕ) Vitela de Lafões (ΠΓΕ) Borrego da Beira (ΠΓΕ) C1 Cabrito de Barroso (ΠΓΕ) Borrego Terrincho (ΠΟΠ) C1 Carnealentejana (ΠΟΠ) Carne Arouquesa (ΠΟΠ) Carne Marinhoa (ΠΟΠ) Carne Mertolenga (ΠΟΠ) Cordeiro Bragançano (ΠΟΠ) Cabrito Transmontano (ΠΟΠ) Carne Barrosã (ΠΟΠ) Carne Maronesa (ΠΟΠ) Carne Mirandesa (ΠΟΠ) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Orkney beef (ΠΟΠ) Orkney lamb (ΠΟΠ) C2 Scotch beef (ΠΓΕ) C2 Scotch lamb (ΠΓΕ) Shetland lamb (ΠΟΠ) Προϊόντα µε βάση το κρέας ΒΕΛΓΙΟ M6 Jambon d'ardenne (ΠΓΕ) ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken (ΠΓΕ) Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken (ΠΓΕ) Schwarzwälder Schinken (ΠΓΕ) C4 Greußener Salami (ΠΓΕ) ΙΣΠΑΝΙΑ Cecina de León (ΠΓΕ) Dehesa de Extremadura (ΠΟΠ) Guijuelo (ΠΟΠ) Jamón de Teruel (ΠΟΠ) Sobrasada de Mallorca (ΠΓΕ) ΙΤΑΛΙΑ Prosciutto di Parma (ΠΟΠ) Prosciutto di S. Daniele (ΠΟΠ)

8 1996R1107 EL M5 M7 M9 4 Prosciutto di Modena (ΠΟΠ) Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (ΠΟΠ) Salame di Varzi (ΠΟΠ) Salame Brianza (ΠΟΠ) Speck dell'alto Adige, M3 Südtiroler Markenspeck, Südtiroler Speck (PGE) Bresaola della Valtellina (ΠΓΕ) Culatello di Zibello (ΠΟΠ) Valle d'aosta Jambon de Bosses (ΠΟΠ) Valle d'aosta Lard d'arnad (ΠΟΠ) Prosciutto di Carpegna (ΠΟΠ) Prosciutto Toscano (ΠΟΠ) Coppa Piacentina (ΠΟΠ) Pancetta Piacentina (ΠΟΠ) Salame Piacentino (ΠΟΠ) Prosciutto di Norcia (ΠΓΕ) Soppressata di Calabria (ΠΟΠ) Capocollo di Calabria (ΠΟΠ) Salsiccia di Calabria (ΠΟΠ) Pancetta di Calabria (ΠΟΠ) Mortadella Bologna (ΠΓΕ) Cotechino Modena (ΠΓΕ) Zampone Modena (ΠΓΕ) Salamini italiani alla cacciatora (ΠΟΠ) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg (ΠΓΕ) ΑΥΣΤΡΙΑ Tiroler Speck (ΠΓΕ) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ C1 Presunto de Barroso (ΠΓΕ) Τυριά ΒΕΛΓΙΟ Fromage de Herve (ΠΟΠ) ΑΝΙΑ Danablu (ΠΓΕ) Esrom (ΠΓΕ) ΓΕΡΜΑΝΙΑ Allgäuer Bergkäse (ΠΟΠ) Allgäuer Emmentaler (ΠΟΠ) ( 1 ) Altenburger Ziegenkäse (ΠΟΠ) Odenwälder Frühstückskäse(ΠΟΠ) ΕΛΛΑ Α Ανεβατό (ΠΟΠ) ( 1 ) Η προστασία του ονόµατος «Emmentaler» δεν έχει ζητηθεί.

9 1996R1107 EL Γαλοτύρι (ΠΟΠ) Γραβιέρα Αγράφων (ΠΟΠ) ( 1 ) Γραβιέρα Κρήτης (ΠΟΠ) ( 1 ) Γραβιέρα Νάξου (ΠΟΠ) ( 1 ) Καλαθάκι Λήµνου (ΠΟΠ) Κασέρι (ΠΟΠ) Κατίκι οµοκού (ΠΟΠ) Κεφαλογραβιέρα (ΠΟΠ) Κοπανιστή (ΠΟΠ) Λαδοτύρι Μυτιλήνης (ΠΟΠ) Μανούρι (ΠΟΠ) Μετσοβόνε (ΠΟΠ) Μπάτζος (ΠΟΠ) Ξυνοµυζήθρα Κρήτης (ΠΟΠ) Πηχτόγαλο Χανίων (ΠΟΠ) Σαν Μιχάλη (ΠΟΠ) Σφέλα (ΠΟΠ) Φορµαέλλα Αράχωβας Παρνασσού (ΠΟΠ) Φέτα (Feta) ΙΣΠΑΝΙΑ Cabrales (ΠΟΠ) Idiazábal (ΠΟΠ) M12 Mahón-Menorca (ΠΟΠ) Picón Bejes-Tresviso (ΠΟΠ) Queso de Cantabria (ΠΟΠ) Queso de La Serena (ΠΟΠ) Queso Manchego (ΠΟΠ) Queso Tetilla (ΠΟΠ) Queso Zamorano (ΠΟΠ) Quesucos de Liébana (ΠΟΠ) Roncal (ΠΟΠ) ΓΑΛΛΙΑ Beaufort (ΠΟΠ) Bleu des Causses (ΠΟΠ) Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (ΠΟΠ) Brocciu Corse ou brocciu (ΠΟΠ) Chabichou du Poitou (ΠΟΠ) ( 2 ) C1 Crottin de Chavignol ou Chavignol (ΠΟΠ) ( 3 ) Époisses de Bourgogne (ΠΟΠ) Laguiole (ΠΟΠ) M8 Ossau-Iraty (ΠΟΠ) C1 Pouligny Saint-Pierre (ΠΟΠ) Picodon de l'ardèche ou picodon de la Drôme (ΠΟΠ) ( 4 ) Salers (ΠΟΠ) Selles-sur-Cher (ΠΟΠ) C1 Sainte-Maure de Touraine (ΠΟΠ) ( 5 ) Tomme de Savoie (ΠΓΕ) ( 6 ) Langres (ΠΟΠ) Neufchâtel (ΠΟΠ) Abondance (ΠΟΠ) ( 1 ) Η προστασία του ονόµατος «Γραβιέρα» δεν έχει ζητηθεί. ( 2 ) Η προστασία του ονόµατος «Chabichou» δεν έχει ζητηθεί. ( 3 ) Η προστασία του ονόµατος «Crottin» δεν έχει ζητηθεί. ( 4 ) Η προστασία του ονόµατος «Picodon» δεν έχει ζητηθεί. ( 5 ) Η προστασία του ονόµατος «Sainte Maure» δεν έχει ζητηθεί. ( 6 ) Η προστασία του ονόµατος «Tomme» δεν έχει ζητηθεί.

10 1996R1107 EL Camembert de Normandie (ΠΟΠ) ( 1 ) Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (ΠΟΠ) Chaource (ΠΟΠ) Comté (ΠΟΠ) Emmental de Savoie (ΠΓΕ) ( 2 ) Emmental français est-central (ΠΓΕ) ( 2 ) Livarot (ΠΟΠ) C1 Maroilles ou Marolles (ΠΟΠ) C1 Munster ou Munster-Géromé (ΠΟΠ) Pont-l'Évêque (ΠΟΠ) Reblochon ou reblochon de Savoie (ΠΟΠ) Roquefort (ΠΟΠ) Saint-Nectaire (ΠΟΠ) Tomme des Pyrénées (ΠΓΕ) ( 3 ) Bleu d'auvergne (ΠΟΠ) Brie de Meaux (ΠΟΠ) ( 4 ) Brie de Melun (ΠΟΠ) ( 4 ) Mont d'or ou vacherin du Haut-Doubs (ΠΟΠ) C3 Fourme d'ambert ou fourme de Montbrison (ΠΟΠ) ΙΤΑΛΙΑ Canestrato Pugliese (ΠΟΠ) ( 5 ) Fontina (ΠΟΠ) Gorgonzola (ΠΟΠ) Grana Padano (ΠΟΠ) Parmigiano Reggiano (ΠΟΠ) Pecorino Siciliano (ΠΟΠ) ( 6 ) Provolone Valpadana (ΠΟΠ) ( 7 ) C1 Casciotta d'urbino (ΠΟΠ) ( 8 ) Pecorino Romano (ΠΟΠ) ( 6 ) Quartirolo Lombardo (ΠΟΠ) Taleggio (ΠΟΠ) Asiago (ΠΟΠ) Formai de Mut Dell'alta Valle Brembana (ΠΟΠ) ( 9 ) Montasio (ΠΟΠ) Mozzarella di Bufala Campana (ΠΟΠ) ( 10 ) Murazzano (ΠΟΠ) Bitto (ΠΟΠ) Bra (ΠΟΠ) Caciocavallo Silano (ΠΟΠ) ( 11 ) Castelmagno (ΠΟΠ) Fiore Sardo (ΠΟΠ) Monte Veronese (ΠΟΠ) Pecorino Sardo (ΠΟΠ) ( 6 ) Pecorino Toscano (ΠΟΠ) ( 6 ) Ragusano (ΠΟΠ) Raschera (ΠΟΠ) Robiola di Roccaverano (ΠΟΠ) Toma Piemontese (ΠΟΠ) ( 12 ) Valle d'aosta Fromadzo (ΠΟΠ) ( 1 ) Η προστασία του ονόµατος «Camembert» δεν έχει ζητηθεί. ( 2 ) Η προστασία του ονόµατος «Emmental» δεν έχει ζητηθεί. ( 3 ) Η προστασία του ονόµατος «Tomme» δεν έχει ζητηθεί. ( 4 ) Η προστασία του ονόµατος «Brie» δεν έχει ζητηθεί. ( 5 ) Η προστασία του ονόµατος «Canestrato» δεν έχει ζητηθεί. ( 6 ) Η προστασία του ονόµατος «Pecorino» δεν έχει ζητηθεί. ( 7 ) Η προστασία του ονόµατος «Provolone» δεν έχει ζητηθεί. ( 8 ) Η προστασία του ονόµατος «Casciotta» δεν έχει ζητηθεί. ( 9 ) Η προστασία του ονόµατος «Formai de Mut» δεν έχει ζητηθεί. ( 10 ) Η προστασία του ονόµατος «Mozzarella» δεν έχει ζητηθεί. ( 11 ) Η προστασία του ονόµατος «Caciocavallo» δεν έχει ζητηθεί. ( 12 ) Η προστασία του ονόµατος «Toma» δεν έχει ζητηθεί.

11 1996R1107 EL M5 Valtellina Casera (ΠΟΠ) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Noord-Hollandse Edammer (ΠΓΕ) ( 1 )( 2 ) Noord-Hollandse Gouda (ΠΓΕ) ( 1 )( 3 ) Boeren-Leidse met sleutels (ΠΟΠ) ( 4 ) ΑΥΣΤΡΙΑ Tiroler Graukäse (ΠΟΠ) Gailtaler Almkäse (ΠΟΠ) Tiroler Bergkäse (ΠΟΠ) Vorarlberger Alpkäse (ΠΟΠ) Vorarlberger Bergkäse (ΠΟΠ) Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse (ΠΟΠ) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Queijo de Nisa (ΠΟΠ) Queijo de Azeitão (ΠΟΠ) Queijo de Évora (ΠΟΠ) C1 Queijo S. Jorge (ΠΟΠ) Queijo Rabaçal (ΠΟΠ) Queijo Serpa (ΠΟΠ) Queijo Serra da Estrela (ΠΟΠ) Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (ΠΟΠ) Queijo Terrincho (ΠΟΠ) Queijo de cabra Transmontano (ΠΟΠ) ΣΟΥΗ ΙΑ Svecia(ΠΓΕ) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ White Stilton cheese (ΠΟΠ)/Blue Stilton cheese (ΠΟΠ) West Country farmhouse Cheddar cheese (ΠΟΠ) ( 5 )( 6 ) Beacon Fell traditional Lancashire cheese (ΠΟΠ) ( 7 ) Swaledale cheese (ΠΟΠ)/Swaledale ewes' cheese (ΠΟΠ) Bonchester cheese (ΠΟΠ) Buxton blue (ΠΟΠ) Dovedale cheese (ΠΟΠ) Single Gloucester (ΠΟΠ) Teviodale Cheese (ΠΓΕ) Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, µέλι, διάφορα γαλακτοκοµικά προϊόντα εκτός του βουτύρου) ΕΛΛΑ Α Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια (ΠΟΠ) ( 1 ) Η προστασία του ονόµατος «noord-hollandse» δεν έχει ζητηθεί. ( 2 ) Η προστασία του ονόµατος «edammer» δεν έχει ζητηθεί. ( 3 ) Η προστασία του ονόµατος «gouda» δεν έχει ζητηθεί. ( 4 ) εν ζητήθηκε η προστασία της ονοµασίας «Leidse» ( 5 ) Η προστασία του ονόµατος «Cheddar» δεν έχει ζητηθεί. ( 6 ) Η προστασία του ονόµατος «West Country» δεν έχει ζητηθεί. ( 7 ) Η προστασία του ονόµατος «Lancashire» δεν έχει ζητηθεί.

12 1996R1107 EL ΙΣΠΑΝΙΑ Miel de La Alcarria (ΠΟΠ) ΓΑΛΛΙΑ Crème d'isigny (ΠΟΠ) Crème fraîche fluide d'alsace (ΠΓΕ) Miel de Sapin des Vosges (ΠΟΠ) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Miel luxembourgeois de marque nationale (ΠΟΠ) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Mel da Serra da Lousã (ΠΟΠ) Mel das Terras Altas do Minho (ΠΟΠ) Mel da Terra Quente (ΠΟΠ) Mel da Serra de Monchique (ΠΟΠ) Mel do Parque de Montezinho (ΠΟΠ) Mel do Alentejo (ΠΟΠ) Mel dos Açores (ΠΟΠ) C1 Mel de Barroso (ΠΟΠ) C1 Mel do Ribatejo Norte (Serra d'aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão) (ΠΟΠ) Λιπαρές ουσίες C1 ΒΕΛΓΙΟ C1 Beurre d'ardenne (ΠΟΠ) ΓΕΡΜΑΝΙΑ Lausitzer Leinöl (ΠΓΕ) C1 ΕΛΛΑ Α C1 Ελαιόλαδα Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (ΠΟΠ) ( 1 )( 2 ) Λυγουριό Ασκληπιείου (ΠΟΠ) Βόρειος Μυλοπόταµος Ρεθύµνης Κρήτης (ΠΟΠ) ( 2 )( 3 ) Κροκεές Λακωνίας (ΠΟΠ) ( 4 ) Πέτρινα Λακωνίας (ΠΟΠ) ( 4 ) Κρανίδι Αργολίδας (ΠΟΠ) ( 5 ) Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (ΠΟΠ) ( 1 )( 2 ) Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (ΠΟΠ) ( 1 )( 2 ) Λακωνία (ΠΓΕ) Χανιά Κρήτης (ΠΓΕ) ( 6 ) Κεφαλονιά (ΠΓΕ) Ολυµπία (ΠΓΕ) Λέσβος (ΠΓΕ) Πρέβεζα (ΠΓΕ) Ρόδος (ΠΓΕ) Θάσος (ΠΓΕ) Καλαµάτα (Kalamata) (ΠΟΠ) Κολυµβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Hanion Kritis) (ΠΟΠ) ( 7 )( 8 ) ( 1 ) Η προστασία του ονόµατος «Ηρακλείου» δεν έχει ζητηθεί. ( 2 ) Η προστασία του ονόµατος «Κρήτης» δεν έχει ζητηθεί. ( 3 ) Η προστασία του ονόµατος «Ρεθύµνης» δεν έχει ζητηθεί. ( 4 ) Η προστασία του ονόµατος «Λακωνίας» δεν έχει ζητηθεί. ( 5 ) Η προστασία του ονόµατος «Αργολίδας» δεν έχει ζητηθεί. ( 6 ) Η προστασία του ονόµατος «Κρήτης» δεν έχει ζητηθεί. ( 7 ) εν ζητήθηκε η προστασία της ονοµασίας «Χανίων» ( 8 ) εν ζητήθηκε η προστασία της ονοµασίας «Κρήτης»

13 1996R1107 EL M5 M7 M6 Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Sitia-Lasithi-Crète) (ΠΟΠ) ( 1 ) Αποκορώνας Χανίων Κρήτης (Apokoronas-Chania-Crète) ( 2 ) Ζάκυνθος (Zakynthos) (ΠΓΕ) Σάµος (Samos) (ΠΓΕ) C1 ΙΣΠΑΝΙΑ C1 Ελαιόλαδα Baena (ΠΟΠ) Les Garrigues (ΠΟΠ) Sierra de Segura (ΠΟΠ) Siurana (ΠΟΠ) ΓΑΛΛΙΑ Huile d'olive de Nyons (ΠΟΠ) Beurre d'isigny (ΠΟΠ) Beurre Charentes-Poitou - Beurre des Charentes - Beurre des Deux- Sèvres (ΠΟΠ) C3 ΙΤΑΛΙΑ C3 Ελαιόλαδα Aprutino Pescarese (ΠΟΠ) Brisighella (ΠΟΠ) C3 Collina di Brindisi (ΠΟΠ) Canino (ΠΟΠ) Sabina (ΠΟΠ) Riviera Ligure (ΠΟΠ) Bruzio (ΠΟΠ) Cilento (ΠΟΠ) Colline Salernitane (ΠΟΠ) Penisola Sorrentina (ΠΟΠ) Garda (ΠΟΠ) Dauno (ΠΟΠ) Colline Teatine (ΠΟΠ) Monti Iblei (ΠΟΠ) Laghi Lombardi (ΠΟΠ) Valli Trapanesi (ΠΟΠ) Terra di Bari (ΠΟΠ) Umbria (ΠΟΠ) Toscano (ΠΓΕ) Terra d'otranto (ΠΟΠ) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Beurre rose de marque nationale grand-duché de Luxembourg (ΠΟΠ) ΑΥΣΤΡΙΑ Steierisches Kürbiskernöl (ΠΓΕ) C1 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ C1 Ελαιόλαδα Azeite de Moura (ΠΟΠ) Azeite de Trás-os-Montes (ΠΟΠ) C1 Azeites do Ribatejo (ΠΟΠ) ( 1 ) Η προστασία του ονόµατος «Λασιθίου Κρήτης» (Lasithi-Crète) δεν έχει ζητηθεί. ( 2 ) Η προστασία του ονόµατος «Χανίων Κρήτης» (Cania-Crète) δεν έχει ζητηθεί.

14 1996R1107 EL Azeites do Norte Alentejano (ΠΟΠ) C1 Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (ΠΟΠ) Φρούτα, λαχανικά και σιτηρά ΕΛΛΑ Α M5 M7 Ακτινίδιο Σπερχειού (ΠΟΠ) Ελιά Καλαµάτας (ΠΟΠ) Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας (ΠΟΠ) Κουµ Κουάτ Κέρκυρας (ΠΓΕ) Ξερά σύκα Κύµης (ΠΟΠ) Μήλα Ζαγοράς Πηλίου (ΠΟΠ) ( 1 ) Τσακώνικη µελιτζάνα Λεωνιδίου (ΠΟΠ) Φυστίκι Μεγάρων (ΠΟΠ) Φυστίκι Αίγινας (ΠΟΠ) Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων (ΠΓΕ) Πορτοκάλια Μάλεµε Χανίων Κρήτης (ΠΟΠ) Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου (ΠΟΠ) Μήλα Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως (ΠΟΠ) Ροδάκινα Νάουσας (Rodakina de Naoussa) (ΠΟΠ) Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου (Fassolia Gigantes Elefantes de Kato Nevrokopi) (ΠΓΕ) Φασόλια κοινά µεσόσπερµα Κάτω Νευροκοπίου (Fassolia koina Mesosperma de Kato Nevrokopi) (ΠΓΕ) Κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσα (Korinthiaki Stafida Vostitsa) (ΠΟΠ) Φασόλια (γίγαντες ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας (Fasolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas) (ΠΓΕ) Φασόλια (πλακέ µεγαλόσπερµα) Πρεσπών Φλώρινας [(Fasolia Plake-Megalosperma) Prespon Florinas] (ΠΓΕ) Επιτραπέζιες ελιές Κονσερβολιά Αµφίσσης (ΠΟΠ) Κονσερβολιά Άρτας (ΠΓΕ) Κονσερβολιά Αταλάντης (ΠΟΠ) Κονσερβολιά Ροβίων (ΠΟΠ) Κονσερβολιά Στυλίδας (ΠΟΠ) Θρούµπα Θάσου (ΠΟΠ) Θρούµπα Χίου (ΠΟΠ) Θρούµπα Αµπαδιάς Ρεθύµνης Κρήτης (ΠΟΠ) Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου (ΠΟΠ) ( 1 ) ΙΣΠΑΝΙΑ Arroz del Delta del Ebro (ΠΓΕ) Calasparra (ΠΟΠ) Cerezas de la Montaña de Alicante (ΠΓΕ) Espárrago de Navarra (ΠΓΕ) Faba Asturiana (ΠΓΕ) Judías de El Barco de Ávila (ΠΓΕ) Lenteja de La Armuña (ΠΓΕ) Nísperos Callosa d'en Sarriá (ΠΟΠ) Pimientos del Piquillo de Lodosa (ΠΟΠ) Uva de mesa embolsada «Vinalopó»(ΠΟΠ) ( 1 ) Η προστασία του ονόµατος «Πηλίου» δεν έχει ζητηθεί.

15 1996R1107 EL M5 ΓΑΛΛΙΑ Ail rose de Lautrec (ΠΓΕ) Noix de Grenoble (ΠΟΠ) Pommes et poires de Savoie (ΠΓΕ) Poireaux de Créances (ΠΓΕ) Chasselas de Moissac (ΠΟΠ) Mirabelles de Lorraine (ΠΓΕ) Olives noires de Nyons (ΠΟΠ) Pommes de terre de Merville (ΠΓΕ) Lentille verte du Puy (ΠΟΠ) ΙΤΑΛΙΑ Arancia Rossa di Sicilia (ΠΓΕ) Cappero di Pantelleria (ΠΓΕ) Castagna di Montella (ΠΓΕ) Fungo di Borgotaro (ΠΓΕ) Nocciola del Piemonte (ΠΓΕ) Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese (ΠΓΕ) Fagiolo di Sarconi (ΠΓΕ) Farro della Garfagnana (ΠΓΕ) Peperone di Senise (ΠΓΕ) Pomodoro S. Marzano dell'agro Sarnese-Nocerino (ΠΟΠ) Marrone del Mugello (ΠΓΕ) Marrone di Castel del Rio (ΠΓΕ) Riso Nano Vialone Veronese (ΠΓΕ) Radicchio Rosso di Treviso (ΠΓΕ) Radicchio Variegato di Castelfranco (ΠΓΕ) Lenticchia di Castelluccio di Norcia (ΠΓΕ) Clementine di Calabria (ΠΓΕ) Nocciola di Giffoni (ΠΓΕ) Scalogno di Romagna (ΠΓΕ) Uva da tavola di Canicattì (ΠΓΕ) Pera mantovana (ΠΓΕ) Pera dell'emilia Romagna (ΠΓΕ) Pesca e Nettarina di Romagna (ΠΓΕ) Επιτραπέζιες Ελιές Nocellara del Belice (ΠΟΠ) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Opperdoezer Ronde (ΠΟΠ) ΑΥΣΤΡΙΑ Wachauer Marille (ΠΟΠ) Marchfeldspargel (ΠΓΕ) Waldviertler Graumohn (ΠΟΠ). ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ C1 Amêndoa Douro (ΠΟΠ) Ameixa d'elvas (ΠΟΠ) Ananás dos Açores/São Miguel (ΠΟΠ) Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (ΠΟΠ) Castanha dos Soutos da Lapa (ΠΟΠ) Castanha Marvão-Portalegre (ΠΟΠ) C1 Castanha da Padrela (ΠΟΠ)

16 1996R1107 EL M9 Castanha da Terra Fria (ΠΟΠ) Citrinos do Algarve (ΠΓΕ) Cereja de São Julião-Portalegre (ΠΟΠ) Cereja da Cova da Beira (ΠΓΕ) Maçã de Portalegre (ΠΓΕ) Maçã da Beira Alta (ΠΓΕ) Maçã Bravo de Esmolfe (ΠΟΠ) Maçã da Cova da Beira (ΠΓΕ) Maçã de Alcobaça (ΠΓΕ) C1 Maracujá dos Açores/S. Miguel (ΠΟΠ) Pêssego da Cova da Beira (ΠΓΕ) ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Πατάτα Lapin Puikula (ΠΟΠ) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Jersey Royal potatoes (ΠΟΠ) ΓΕΡΜΑΝΙΑ Spreewälder Gurken (ΠΓΕ) Spreewälder Meerrettich (ΠΓΕ) Ψάρια, µαλάκια, νωπά µαλακόστρακα και προϊόντα µε βάση ΓΕΡΜΑΝΙΑ Schwarzwaldforelle (ΠΓΕ) ΕΛΛΑ Α Αυγοτάραχο Μεσολογγίου (ΠΟΠ) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Whitstable Oysters (ΠΓΕ) ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II Μηλίτες ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Herefordshire cider/perry (ΠΓΕ) Worcestershire cider/perry (ΠΓΕ) Gloucestershire cider/perry (ΠΓΕ) B. ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 M6 M7 Μπίρες ΓΕΡΜΑΝΙΑ Kölsch (ΠΓΕ) Rieser Weizenbier (ΠΓΕ) Gögginger Bier (ΠΓΕ) Reuther Bier (ΠΓΕ) Wernesgrüner Bier (ΠΓΕ) C5 Münchener Bier (ΠΓΕ) Kulmbacher Bier (ΠΓΕ) Hofer Bier (ΠΓΕ) Dortmunder Bier (ΠΓΕ)

17 1996R1107 EL M7 3 Mainfranken Bier (ΠΓΕ) Bremer Bier (ΠΓΕ) Bayerisches Bier (ΠΓΕ) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Newcastle brown ale (ΠΓΕ) Kentish ale and Kentish strong ale (ΠΓΕ) Rutland bitter (ΠΓΕ) Φυσικά µεταλλικά νερά και νερά πηγών ΓΕΡΜΑΝΙΑ C2 Bad Hersfelder Naturquell (ΠΟΠ) Bad Pyrmonter (ΠΟΠ) Birresborner (ΠΟΠ) Bissinger Auerquelle (ΠΟΠ) Caldener Mineralbrunnen (ΠΟΠ) C2 Ensinger Mineralquelle (ΠΟΠ) Felsenquelle Beiseförth (ΠΟΠ) Gemminger Mineralquelle (ΠΟΠ) C1 Graf Meinhard Quelle Gießen (ΠΟΠ) Haaner Felsenquelle (ΠΟΠ) C1 Haltern-Quelle (ΠΟΠ) Katlenburger Burgbergquelle (ΠΟΠ) C1 Kißlegger Mineralquellen (ΠΟΠ) Leisslinger Mineralbrunnen (ΠΟΠ) C1 Löwensteiner Mineral Quelle (ΠΟΠ) Rhenser Mineralbrunnen (ΠΟΠ) C1 Rilchinger Amandus-Quelle (ΠΟΠ) Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (ΠΟΠ) Siegsdorfer Petrusquelle (ΠΟΠ) Teinacher Mineralquellen (ΠΟΠ) C1 Überkinger Mineralquellen (ΠΟΠ) C1 Vesalia-Quelle (ΠΟΠ) Bad Niedernauer Quelle (ΠΟΠ) Göppinger Quelle (ΠΟΠ) C1 Höllen-Sprudel (ΠΟΠ) Lieler Quelle (ΠΟΠ) Schwollener Sprudel (ΠΟΠ) Steinsieker Mineralwasser (ΠΟΠ) C1 Blankenburger Wiesenquell (ΠΟΠ) Wernigeröder Mineralbrunnen (ΠΟΠ) C1 Wildenrath-Quelle (ΠΟΠ) Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη προϊόντα ή προϊόντα µπισκοτοποιίας ΓΕΡΜΑΝΙΑ Nürnberger Lebkuchen (ΠΓΕ) Lübecker Marzipan (ΠΓΕ) Aachener Printen (ΠΓΕ) ΕΛΛΑ Α Παξιµάδι Κρητικό παξιµάδι (ΠΓΕ) ΙΣΠΑΝΙΑ C1 Jijona (ΠΓΕ) Turrón de Alicante (ΠΓΕ)

18 1996R1107 EL ΓΑΛΛΙΑ Bergamote(s) de Nancy (ΠΓΕ) ΙΤΑΛΙΑ Pane casareccio di Genzano (ΠΓΕ) Γόµες και ρητίνες φυσικές ΕΛΛΑ Α Τσίκλα Χίου (ΠΟΠ) Μαστίχα Χίου (ΠΟΠ) ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ Ξύδια (διαφορετικά από τα ξύδια από κρασί) ΙΤΑΛΙΑ Aceto balsamico tradizionale di Modena (ΠΟΠ) Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (ΠΟΠ) Γ. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 Αιθέρια έλαια ΕΛΛΑ Α Μαστιχέλαιο Χίου (ΠΟΠ) ΓΑΛΛΙΑ Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (ΠΟΠ) Foin de Crau (ΠΟΠ)

Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ)

Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ) 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 1992 τους κανονισµούς 2081/92 και 2082/92 για την προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ)

Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ) 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 1992 τους κανονισµούς 2081/92 και 2082/92 για την προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων Βιολογική Γεωργία»

προϊόντων Βιολογική Γεωργία» Θέμα: «Προοπτικές της πιστοποίησης των Ελληνικών αγροτο-διατροφικών προϊόντων Βιολογική Γεωργία» Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος MSc, ΓΠΑ Τεχνικός Σύμβουλος Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, Χημικός Μηχανικός, Msc

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, Χημικός Μηχανικός, Msc ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, Χημικός Μηχανικός, Msc Γενική Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, Διεύθυνση Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ ΑΣ

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ ΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων Ευφροσύνη Σκαρµούτσου, Χηµικός Μηχανικός, Msc Γενική /νση ιασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ιεύθυνση Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σπύρος Στάχτιαρης 1ηΕπιστημονικήΣυνάντησηγιατιςΤοπικέςΠοικιλίες Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 21.10.2011 Εισαγωγή Σκοπός: Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2010 COM(2010) 644 τελικό 2010/0316 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που αφορά την υπογραφή της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.3.2012 COM(2012) 138 final 2012/0069 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Διαβάστε περισσότερα

AITHΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΕΛΙΑ:

AITHΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΕΛΙΑ: AITHΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΕΛΙΑ: Eργαστήριο Μελισσοκομίας Σχολή Γεωπονίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Πρόταση 2 ου Παγκρήτιου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης

Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης Εμμανουήλ Μιχ. Ανυφαντάκης Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας Ομότ. Καθ. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοσιακά γεωργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΥΡΙΑ. Του Α. Καστριώτη. TouristikiEkpaideysi.gr

ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΥΡΙΑ. Του Α. Καστριώτη. TouristikiEkpaideysi.gr ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΥΡΙΑ ΟΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΗΜΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΥΡΙΑ: ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ROQUEFORT A.O.C. 24.CHEVROTIN DES ARAVIS 2.BLEU D'AUVERGNE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Daily Choice Η καμπάνια Daily Choice αποτελεί την συνέχεια της προσπάθειας της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος να υποστηρίξει τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύθηκε µε τον Νόµο 2127/93 ως ΕΛ.Ο.Γ. (Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος) Μετατράπηκε µε τον Ν. 3698/2008 σεελ.ο.γα.κ. (Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος &

Ιδρύθηκε µε τον Νόµο 2127/93 ως ΕΛ.Ο.Γ. (Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος) Μετατράπηκε µε τον Ν. 3698/2008 σεελ.ο.γα.κ. (Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος & Ιδρύθηκε µε τον Νόµο 2127/93 ως ΕΛ.Ο.Γ. (Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος) Μετατράπηκε µε τον Ν. 3698/2008 σεελ.ο.γα.κ. (Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος & Κρέατος Από τη συγχώνευση του µε άλλους Οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2011 COM(2011) 221 τελικό 2011/0089 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υπογραφή της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ DAILY CHOICE ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ DAILY CHOICE ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ DAILY CHOICE ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ DAILY CHOICE ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΗ 2013 2014 2015 ANUGA ΚΟΛΩΝΙΑ 05-09/10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ GREEK WEEK BERLIN

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Π.Ο.Π., σε μια Ελλάδα ροκ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Προϊόντα Π.Ο.Π., σε μια Ελλάδα ροκ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Προϊόντα Π.Ο.Π., σε μια Ελλάδα ροκ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας με τη μέθοδο του project, αυτό το τετράμηνο επιλέξαμε να συμμετέχουμε στην ερευνητική εργασία με θέμα «Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της πολιτικής για τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) στο πλαίσιο της ΚΓΠ

Αξιολόγηση της πολιτικής για τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) στο πλαίσιο της ΚΓΠ Αξιολόγηση της πολιτικής για τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) στο πλαίσιο της ΚΓΠ Σύντοµη περίληψη Η παρούσα µελέτη, που χρηµατοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKO ΕΛΑΙOΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞIΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡA

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKO ΕΛΑΙOΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞIΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡA ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKO ΕΛΑΙOΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞIΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡA Εισηγητής: Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ Βρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 29 Αυγούστου 2013 ΤΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ. Πρωτ.: 4969 Πληροφορίες: Ε. Ξενάκη Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 523 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ) Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

L 347/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1291/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2009 περί επιλογής των λογιστικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό τη διαπίστωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Ν. Διαμαντίδης ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ. Ιστιαία 25/10/2012

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Ν. Διαμαντίδης ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ. Ιστιαία 25/10/2012 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Ν. Διαμαντίδης ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ιστιαία 25/10/2012 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Εργαλείο οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος της

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 1. 3. 86 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 60/ 17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 635/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Λόγοι καθιέρωσης: Ενθάρρυνση της ποικίλης αγροτικής παραγωγής Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Blue Cheese. Brie. Camembert. Gruyere. ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΤΥΡΙΑ!! Πηγή : GreekCook

Blue Cheese. Brie. Camembert. Gruyere. ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΤΥΡΙΑ!! Πηγή : GreekCook ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΤΥΡΙΑ!! Πηγή : GreekCook Blue Cheese, μπλε μούχλα Προέλευση: Ιταλία, Γαλλία Χρηση: σαλάτες, σνακ Επίσης: παρασκευάζεται μετά από ωρίμανση Brie Τύπος: μαλακό, κρεμώδες Προέλευση: Γαλλία Γεύση:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2015 COM(2015) 448 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τυροκοµικών στη Γερµανία

Η αγορά τυροκοµικών στη Γερµανία ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 11 Αυγούστου 2011 Η αγορά τυροκοµικών στη Γερµανία Ι. Βασικά µεγέθη της αγοράς Το 2010 συνεχίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ».

«ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (.Ε.Α.Π.Τ) Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Φωτόπουλος, Καθηγητής Marketing και Management Τροφίµων /νση: Γ.Σεφέρη 2,

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ: Tοµέας βοείου κρέατος 1

Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ: Tοµέας βοείου κρέατος 1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ: Tοµέας βοείου κρέατος Fact Sheet Ο τοµέας βοείου κρέατος είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος τοµέας παραγωγής στην Κοινότητα, αντιπροσωπεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής...

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής... Έρευνα αγοράς Τοµέας τυροκοµικών προϊόντων στη Γαλλία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων Παρίσι, Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ...3 Εισαγωγή...3 Εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΝΩ-ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Ι. Βασικά στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Πορτογαλίας και διμερούς εμπορίου Ελλάδος-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Φοιτήτρια : Πασχαλίδου Ροζαλίνα ΑΕΜ:4894

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Φοιτήτρια : Πασχαλίδου Ροζαλίνα ΑΕΜ:4894 ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΦΕΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) :ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Προστιθέμενη αξία και τρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις

Προστιθέμενη αξία και τρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών -Food Expo Greece Metropolitan Expo, Αθήνα 14 16 Μαρτίου 2015 Προστιθέμενη αξία και τρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις Ζησίδης Ορέστης 1, Bremmers Harry 2, Μασούρας Θεόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

EL 3.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 628/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί η πολιτική των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ μία περιβαλλοντική πολιτική; Ενδείξεις από τέσσερις κατηγορίες προϊόντων

Αποτελεί η πολιτική των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ μία περιβαλλοντική πολιτική; Ενδείξεις από τέσσερις κατηγορίες προϊόντων Αποτελεί η πολιτική των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ μία περιβαλλοντική πολιτική; Ενδείξεις από τέσσερις κατηγορίες προϊόντων Χρήστος Βακουφάρης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ερευνητής, hvakou@env.aegean.gr Ιουλία Κονδύλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας -Στέλιος ρυς- Περιφέρεια Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΘΗΝΑ 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στατιστικά στοιχεία Γεωγραφική κατανομή ελαιολάδου... 7 2.1 Παραγωγική δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογοσ ελληνικών ΠΟΠ ΠΓΕ προϊόντων

Κατάλογοσ ελληνικών ΠΟΠ ΠΓΕ προϊόντων Κατάλογοσ ελληνικών ΠΟΠ ΠΓΕ προϊόντων Καταχωριςμένη Ονομαςία Τύποσ Αίτηςησ Ημερομηνία Καταχώριςησ Φάβα Φενεού Fava Feneou ταφίδα ουλτανίνα Κρήτης Stafida Soultanina Kritis Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2003 L 99/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Απριλίου 2003 για την τροποποίηση του κανονισµού (EOK) αριθ. 2081/92 για

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Antipasti. Bruschette (ψημένο ψωμί) με ντομάτα, μοτσαρέλλα & βασιλικό (6τεμ) 8.00

Antipasti. Bruschette (ψημένο ψωμί) με ντομάτα, μοτσαρέλλα & βασιλικό (6τεμ) 8.00 Antipasti Bruschette (ψημένο ψωμί) με ντομάτα, μοτσαρέλλα & βασιλικό (6τεμ) Bruschette με κατσικίσιο τυρί chevre, παντσέτα, ρόκα, ντοματίνια & balsamico (6τεμ) 10.50 Piadina Romagnola (είδος λεπτής πίτας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Παράδοση, Ποιότητα, Καινοτομία δημιουργούν ΑΞΙΑ OI ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΔΗΜΟΥΡΓΟΥΝ ΑΞΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κρήτης. Προβλήματα και προοπτικές.

Η παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κρήτης. Προβλήματα και προοπτικές. Η παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κρήτης. Προβλήματα και προοπτικές. 27.9.2008 Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης Χρήση γάλακτος Η Γραβιέρα Κρήτης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) απορροφά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Μάρτιος 2013 Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με σχετική έρευνα της οργάνωσης DiaryCo, η οποία μελετά την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελακόπουλος Φώτης Μαυρομμάτης Τάσος Κωσταρίδης Σπύρος Γκαγκάς Δημήτρης Κοντές Δημήτρης Στράτη Στέλιος

Αγγελακόπουλος Φώτης Μαυρομμάτης Τάσος Κωσταρίδης Σπύρος Γκαγκάς Δημήτρης Κοντές Δημήτρης Στράτη Στέλιος Αγγελακόπουλος Φώτης Μαυρομμάτης Τάσος Κωσταρίδης Σπύρος Γκαγκάς Δημήτρης Κοντές Δημήτρης Στράτη Στέλιος Κτηνοτροφία ονομάζεται ο κλάδος της οικονομίας που αφορά την εκτροφή και εκμετάλλευση παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 14 15 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ικτύωση εκδηλώσεις έκθεση γαστρονοµία Νέες καλλιέργειες Επιστηµονικές Ηµερίδες παρουσίαση τοπικής ταυτότητας ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο A) Γενικές Πληροφορίες: Στην Αίγυπτο υπάρχει µεγάλη κατανάλωση τυροκοµικών προϊόντων. Οι Αιγύπτιοι παράγουν πολλά είδη λευκών τυριών (από αγελαδινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 155 της , σ. 27) αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2002 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου L

(EE L 155 της , σ. 27) αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2002 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου L 2002R1019 EL 11.07.2010 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθανάσιος Καραπέτσας Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Δεκέμβριος 2015 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49. Θέμα: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά,

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49. Θέμα: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 186/694 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υποστηρικτικών μελετών

Παρουσίαση υποστηρικτικών μελετών Παρουσίαση υποστηρικτικών μελετών 1 Η κυρίως φάση του Διατοπικού Σχεδίου περιελάμβανε τις ακόλουθες ενέργειες: 1. Το ποιοτικό απόθεμα της ελληνικής παραγωγής και γαστρονομίας. 2. Προβολή και εξωστρέφεια

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0003 EL 03.03.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1993R2037 18/08/1998 Αριθµός σελίδων: 42 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα