ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' :"

Transcript

1 ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' : Η σ υ μ β α τό τη τα τω ν μεθόδων γεω ργικής παραγω γής με τις απ αιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος προωθείται από το Υπουργείο Γεω ργίας, μ έ σω το υ Κ α νονισ μ ο ύ 2078/92 (σελ. 1). Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Π ερ ιβ ά λλο ντο ς. Μία νέα υπ ηρεσ ία με σκοπό τη ν παροχή στοιχείων και πληροφοριών για την προστασία το υ π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς (σελ. 2). Π ρόγραμμα κα τά ρ τισης σ τελεχ ώ ν νομαρχιακώ ν και π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ώ ν υπηρεσιών για την Α ξιο λόγηση Μ ελετώ ν Περιβαλλ ο ν τικ ώ ν Ε π ιπ τώ σ εω ν π ρ α γματοπ οιήθηκε σ την Πάτρα (σελ. 3). Η Ελλάδα είναι η μόνη χώ ρα τη ς Μ εσ ο γείο υ α λ λ ά και τη ς Ε υρώ π ης σ την οποία σ υναντώ ντα ι τύποι οικοσυστημάτω ν α πό τους ημιερημικούς του φ ο ιν ικ ο δ ά σ ο υ ς το υ Βάι έως τα ψυχρόβια δάση της σημύδας και τη ς ερυθρελάτης (σελ. 4 & 5). Ν έες εκδόσεις για την Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τικ ή Ε κπ α ί δευση, την προστασία ε ι δών και οικοσυστημάτω ν της χώρας μας (σελ. 6). Ο ικολογική Ε ταιρεία Έβρου: Η α να το λικότερ η Π εριβαλλοντική Ο ργάνω ση τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης (σελ. 6). Σεμινάριο με πρω τοβουλία του ΕΚΒΥ για την Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τικ ή Ε κπ α ί δευση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (σελ. 7). Κ έ ν τρ ο ΓΑ ΙΑ, έρ γ ο πνοής που θα αποτελέσει υπ οθήκη γνώ σ η ς και συνείδησης, ευαισθησίας και ελπίδας για τις μελλοντικές γενιές (σελ. 8). Μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες ελπίζεται ότι θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τρία π ενταετή έργα που έχουν υποβληθεί από το Υπουργείο Γεω ργίας στα πλαίσια του Κανονισμού 2078/92 τη ς Κοινής Α γροτικής Πολιτικής. Ο Κανονισμός αυτός περιγράφει ρυθμίσεις με τις οποίες επιδοτούνται μέθοδοι γεω ργικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας του π εριβάλλοντος καθώς και τη διατήρηση του φυσικού χώρου. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν: Καλλιέργεια βαμβακιού στον Θεσσαλικό κάμπο. Αντικατάσταση τω ν συνήθων τύπων νιτρικών λιπασμάτων με ακριβότερους, αλλά συμβατούς με το περιβάλλον, μείωση τη ς παραγωγής, οργανικές κα λλιέργειες και προστασία του Δ έλτα του Πηνειού. Σκοπός του έργου, το οποίο θα εφαρμοσθεί αρχικά σε στρέμματα, είναι η μείωση τω ν αζωτούχων λιπασμάτων κατά 50%. Οι α γρότες που θα το εφαρμόσουν θα ενισχυθούν με δρχ. ανά στρέμμα ετησίως. Παύση τω ν κα λλιεργειώ ν για είκοσι έτη. Σκοποί του έργου αυτού είναι η μείωση τη ς παραγωγής, η ανόρθωση του φυσικού π εριβάλλοντος και η προστασία τω ν υδάτινων πόρων. Πρόκειται να εφαρμοσθεί σε παραποτάμιες, παραλίμνιες και παράκτιες περιοχές τη ς Μακεδονίας, τη ς Θράκης, τη ς Πελοποννήσου, τη ς Ηπείρου και τω ν νησιών του Αιγαίου και τη ς Κρήτης. Το μέγιστο ποσό α ποζημίωσης που προτείνεται για τον παραγωγό, ο οποίος υποχρεούται να απέχει από κάθε δραστηριότητα, είναι δρχ. ανά στρέμμα ετησίως, εκτό ς από τις περιπτώσεις εγκατάλειψ ης τη ς καλλιέργειας ελαιώνων για τις οποίες υπολογίζεται ότι θα είναι υψ ηλότερο. Διατήρηση τη ς βιοποικιλότητας. Παραδοσιακές ποικιλίες κα λλιεργούμενω ν ειδών που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν και οι οποίες συνήθως, καλλιεργούνται χωρίς άρδευση και είναι γνω σ τές για την εξαιρετική ποιότητα, το άρωμα και τη γεύση τους, θα ενισχυθούν με μία ετήσια επιδότηση δρχ. ανά στρέμμα. Τ έτο ιες κα λλιέργειες θεωρούνται τα φιστίκια Αιγίνης, η φάβα Σαντορίνης, η μαστίχα Χίου, τα ζακυνθινά πεπόνια κ.λπ. Επίσης, προβλέπονται επιδοτήσεις για την αναπαραγωγή ζώων στον παραδοσιακό τόπο εκτροφ ής τους. Ένα τέτα ρ το έργο βρίσκεται υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και αφορά Εθνικούς Δρυμούς, Αισθητικά Δάση και σχεδόν ό λες τις μικρές και μ εγά λες λίμνες τη ς χώρας μας. Το έργο αυτό προβλέπει μέγιστη ετήσια αποζημίωση δρχ. ανά στρέμμα, ώστε να επιτευχθεί μακροχρόνια παύση κα λλιεργειώ ν και βόσκησης, μείωση τη ς χρήσης λιπασμάτων, μετατροπή αγρών σε βοσκοτόπους και απαγόρευση καύσης μετασυλλεκτικώ ν υπολειμμάτων (π.χ. καλαμιές σιτηρών) στις προαναφερθείσες περιοχές. Συνεχίζεται στη σελίδα 2

2 Ε υρω π αϊκή Υ π η ρ εσ ία Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς Φωλιές κορμοράνων στο Δ έλτα του Αξιού, φωτ. Β. Ψαλλιδάς Δεξιά το κατεστραμμένο φυλάκιο, φωτ. Αγγ. Δημητρίου Για άλλη μία φορά σημειώθηκαν βανδαλισμοί στο Δ έλτα το Αξιού. Αυτή τη φορά στόχος ήταν τα πουλιά. Όσα δεν πρόλαβαν ή δεν μπόρεσαν να πετάξουν, άφησαν την τελευ τα ία του ς πνοή μέσα στις μικρές τους φω λιές. Πριν από ένα μήνα, άγνω στος ή άγνω στοι ψυχοπαθείς διαπ λέοντας με βάρκα το ποτάμι, πυροβόλησαν τη ν αποικία τω ν ερωδιών και τω ν κορμοράνων, σκοτώ νοντας τα νεαρά πουλιά τα οποία δεν μπορούσαν ακόμα να απ ομακρυνθούν από τις φ ω λ ιές το υ ς. Το θέαμα τω ν νεκρ ώ ν πουλιών, κρεμασμένων από τις φω λιές, δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Στην ψυχοπαθολογική αυτή ενέργεια και στο ίδιο περίπου χρονικό διάστημα, ήρθε να προστεθεί και η καταστροφή για δεύτερη φορά τω ν δύο φυλακίων που είχε κατασκευάσει στην περιοχή το ΥΠΕΧΩΔΕ, και πάλι από αγνώ στους. Τοπικοί και κρατικοί φορείς, περιβα λλοντικές οργανώσεις και η πανεπιστημιακή κοινότητα, κατεδίκασαν τις απαράδεκτες εν έρ γ ειες σε έκτακτη σύσκεψη που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Προγράμματος Ταχείας Παρέμβασης του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση-Ελλάς και του Δ ή μου Χαλάστρας, στο Δημαρχείο τη ς Χαλάστρας. Ό λοι οι σ υμμετέχοντες κατέθεσαν τις προτάσεις του ς για μία δυναμική απάντηση στις απαράδεκτες προκλήσεις και αποφασίσθηκε η οργάνωση ομάδων εθελοντώ ν οι οποίοι, με τη βοήθεια του υπάρχοντος προσωπικού θηροπροστασίας, θα περιπολούν σε εικοσιτετράω ρη βάση στην περιοχή. Την οργάνωση τω ν ομάδων εθελοντώ ν ανέλα βε η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία μαζί με το Πρόγραμμα Ταχείας Παρέμβασης και την Ομάδα Εθελοντικής Εργασίας που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Για τις αποφάσεις τη ς σύσκεψης στάλθηκε δελτίο τύπου σε εφ ημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ συντάχθηκαν υπομνήματα προς τον Νομάρχη και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θ εσσαλονίκης, το ν Πρόεδρο τη ς Βουλής, του ς Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλ ο ν το ς ιδ ρ ύ θ η κε σ τις 7 Μ αϊου το υ 1990 βάσει τη ς Οδηγίας 1210/90/ΕΌΚ και άρχισε τη λειτουργία τη ς στις 30 Οκτωβρίου του 1993 με τη ν εγ κ α τά σταση τη ς διοίκησής τη ς στην Κοπεγχάγη. Κύριος σκοπός τη ς είναι να παρ έχ ει στα μ έλη τη ς και σ την Ευρωπαϊκή Ένωση αντικειμενικά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με το περιβάλλον, ώστε να μπορούν τα μ έ λη να λαμβάνουν τα απαραίτητα μ έ τρα για τη ν προστασία του. Επίσης, να ενημερώ νει και να ευαισθητοποιεί το κοινό για την υφιστάμενη κατάσταση του π εριβάλλοντος. Για το ν σκοπό α υ τό ορίσ θηκα ν π έντε θεματικά κέντρα με πεδία δράσης τη διατήρηση τη ς φύσης, τα εσωτερ ικά νερά, το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, την ποιότητα τη ς α τμόσ φαιρας και τις εκπ ομπ ές ρύπων στην ατμόσφαιρα. Το Ευρωπαϊκό Θ ε ματικό Κέντρο για τη ν Προστασία της Φύσης εδρεύ ει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και είναι υπεύθυνο για τη ν α ντα λ λ α γ ή και τη ροή δεδομένω ν, που αφορούν στο φυσικό π ερ ιβ ά λ λ ο ν, μ ε τα ξύ 12 χω ρώ ν τη ς Ευρώπης. Το ΕΚΒΥ, σ υ νερ γα ζόμενο μ αυτό το Κέντρο, αναλαμβάνει, υπό τ η ν ε π ο π τεία το υ Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε, να σ υγκεντρώ νει, να επ εξερ γ ά ζετα ι και να διαδίδει πληροφορίες και γνώ σεις που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον τη ς Ε λ λ ά δ α ς και, γ ε ν ικ ό τ ε ρ α, τη ς Α ν α το λ ικ ή ς Μ εσ ο γ είο υ, σ υ μ β ά λ λ ο ν τα ς με το ν τρόπο α υ τό ν σ την προστασία το υ φ υσικού π ερ ιβ ά λ λ ο ν το ς στον ευρωπαϊκό χώρο Ο Κ Α Ν Ο Ν ΙΣ Μ Ο Σ /9 2 ΤΗΣ ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ Π ΕΡΙΒ Α ΛΛΟ Ν Ο Κανονισμός 2078/92 επιχειρεί να προωθήσει στην πράξη τις αντιλήψ εις στις οποίες δίνεται μεγάλη έμφαση στις Γ ε ωπονικές Σ χολές τη ς χώρας μας, καθώς και άλλων χωρών, ε δώ και 20 έτη. Μία πολύ σύντομη σύνοψη τω ν αντιλήψ εω ν αυτών είναι: α) τα αγροτικά οικοσυστήματα αποτελούν ενιαίο σύνολο με τα ονομαζόμενα φυσικά (υγρότοποι, δάση, κ.ά.), β) υπάρχει πληθώρα θετικώ ν και αρνητικώ ν αλληλεπιδράσεω ν μετα ξύ τω ν φυσικών και αγροτικών οικοσυστημάτων για μερικές από τις οποίες γνω ρίζουμε πολύ λίγα, πράγμα που οδηγεί σε σφάλματα ποσοτικών εκτιμήσεω ν, γ) ό,τι είναι καλό για την αειφορία τω ν αγροτικώ ν οικοσυστημάτων είναι καλό και για την αειφορία τω ν φυσικών, και αντιστρόφως. Συνέχεια από τη σελ. 1 Ειδικά για του ς υγροτόπους θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τη ν κοινότοπη πια διαπίστωση ότι η προστασία το υ ς δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη φροντίδα για τα αγροοικοσυστήματα τη ς λεκάνης απορροής. Μ αυτό δ εν εννοούμε ε γκατάλειψ η ή κατάργηση τω ν αγροοικοσυστημάτων, αλλά ο λοκληρω μένη αειφορική διαχείρισή τους, από κοινού με τα φυσικά οικοσυστήματα, σύμφωνα με τις αρχές τω ν γεω πονικών και τω ν συγγενώ ν επιστημονικών κλάδων. Το Υπουργείο Γεω ργίας ξεκινά ένα τεράσ τιο έργο με πολύπλευρη σημασία για την ελληνική κοινωνία. Το να ευχηθεί κανείς καλή επιτυχία είναι το λιγότερο. Ο φ είλουμε όλοι μας να βοηθήσουμε. 2/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

3 Medwet Medwet Medwet Medwet Medwet Medwet Ε ν η μ έρ ω σ η και Ε υ α ισ θ η το π ο ίη σ η Κ ο ιν ο ύ γ ια τ ις Λ ίμ ν ε ς Β ό λ β η κα ι κ ο ρ ώ ν ε ια Από τις πρακτικές ασκήσεις του σεμιναρίου στο πεδίο, φωτ.: Μαρία Αναγνωστοπούλου Αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πρόγραμμα Κατάρτισης Σ εμινάριο κα τά ρτισ ης με θέμα: Εκτίμησ η π ερ ιβαλλοντικώ ν επιπτώ σεω ν έρ γω ν που επ η ρ εά ζο υ ν υ γ ρ ο τό π ο υ ς-α ξιο λόγησ η Μ ελ ετώ ν Π ερ ιβ α λ λο ντικώ ν Επιπτώ σεω ν π ραγματοπ οιήθηκε στα πλαίσια τη ς υλοποίησ ης το υ προγρ ά μ μ α το ς M edw et για τη διατήρηση τω ν μ εσ ογεια κώ ν υγροτόπ ω ν, στο ο ποίο σ υ μ μ ετέχ ει και η Ε λλάδα μέσω το υ Υ Π ΕΧ Ω ΔΕ (Δ ιεύθυνση Π ερ ιβ α λλο ντικ ο ύ Σ χ εδ ια σ μ ο ύ -Τ μ ή μ α Δ ια χ είρ ισ η ς Φ υσικού Π ερ ιβ ά λ λ ο ν το ς ) και το υ ΕΚΒΥ. Το σεμινάριο έγ ιν ε σε σ υνεργασ ία με τη Δ ιεύθυνσ η Π ερ ιβ ά λλο ντο ς και Χ ω ρ ο τα ξία ς (Δ ΙΠΕΧΩ ) Δ υ τικ ή ς Ε λλά δ α ς και το Β ρ ετα νικό Συμβούλιο, σ την Πάτρα, από τις 8 έω ς τις 12 Μ αϊου 1995 και σκοπός το υ ήτα ν: α) να ευαισ θητοπ οιήσ ει το υ ς σ υ μ μ ε τέχ ο ν τες στα θέμ α τα α ειφ ορικής δια χείρισης και προστασίας τω ν υγροτόπ ω ν και β) να μ ετα δ ώ σ ει γνώ ση σ χετική με τις μ εθ ό δ ο υ ς α ξιο λόγη σ η ς, α λλά και για ά λλα σ τάδια τη ς διαδικασίας εκτίμ η σ η ς π ερ ιβ α λλο ντικώ ν επιπτώ σεω ν, ώ σ τε να είνα ι σ ε θέση οι σ υ μ μ ε τέ χ ο ν τε ς να α ντα π οκριθούν στα ν έα το υ ς σ χετικά κα θήκοντα. Σ υ μ μ ετείχ α ν 23 σ τελ έχ η τω ν νομαρχιακώ ν και π ερ ιφ ερ εια κώ ν υπ ηρεσιών τω ν Π ερ ιφ ερ ειώ ν Δ υ τικ ή ς Ε λλά δας και Π ελοπ οννήσ ου, όπως: ΔΙΠΕΧΩ Δ υ τικ ή ς Ε λλά δ α ς, Δ ΙΠ Ε Χ Ω Π ελο π οννήσ ου, Γ ρ α φ εία Π ερ ιβ ά λ λ ο ν το ς τω ν Ν ομαρχιώ ν, τη ς Δ ασικής Υπηρεσίας, τη ς Υπηρεσίας Ε γγείω ν Β ελτιώ σ εω ν, τω ν Εποπτειώ ν Α λιεία ς, το υ ΓΕΩ ΤΕ Ε Π ελοπ οννήσ ου και τω ν Τοπικών Ενώ σ εω ν Δ ήμω ν και Κ ο ινοτήτω ν. Το σεμινάριο π ερ ιελά μ β α νε θεω ρία, π ρακτικές ασκήσ εις σε διεπ ισ τημον ικ ές ο μ ά δ ες εργα σ ία ς και άσκηση πεδίου σ τον υγρότοπ ο το υ Μ εσ ο λογγίου. Εισ ηγήσ εις έκα να ν οι β ρ ετα νο ί κα θ η γη τές το υ Π ανεπ ιστημίου το υ Ulster κ.κ. Brian W ood, David W ilcock και Graham Nevin και οι κ.κ. Δ ήμητρα Σπάλα, Σ τ α υ ρ ο ύ λ α Σ π υ ρ ο π ο ύ λ ο υ κα ι Α θ α ν ά σ ιο ς Ο ικ ο ν ό μ ο υ, σ τ ε λ έ χ η τ ο υ ΥΠ ΕΧΩ ΔΕ. Σ το τέ λ ο ς το υ σεμιναρίου, οι σ υ μ μ ε τέχ ο ν τες βαθμολόγησ αν με πολύ υψ ηλο ύς βαθμούς τόσ ο το π ερ ιεχ ό μ ενο, όσο και τις μ εθ ό δ ο υ ς κα τά ρ τισ ης. Το σεμινάριο α υτό είναι το δ εύ τερ ο που γ ίν ετα ι σ την Ε λλάδα στα πλαίσια το υ υπ οπ ρογράμματος κα τά ρτισ ης M edw et και για τη διοργάνω σή το υ χρησ ιμοπ οιήθηκε η πείρα και η α ξιολόγη σ η το υ πρώ του παρόμοιου σ εμινα ρίου που έ γ ιν ε στη Θ εσ σ αλονίκη το ν Μ άρτιο το υ Το Παραλίμνιο Δάσος της Απολλωνίας φωτ. Σ. Μηλιώνης Την Τ ετάρτη 14 Ιουνίου πραγματοποιήθ ηκε, στη Β ιβ λιο θ ή κη -Α να γνω σ τή ρ ιο τη ς Κ ο ιν ό τη τα ς Ν έα ς Μ α δύτου, η ενδιά μ εσ η συνάντηση του προγράμματος Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Κοινού για τις Λ ίμ νες Βόλβη και Κορώνεια, με τη συνεργασία της ο μ ώ νυμης κ ο ιν ό τη τα ς και τη ς Επ ιτροπ ής Υποδομώ ν και Π ερ ιβ ά λλο ντο ς τη ς Ν ομαρχία ς Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς. Σ τη σ υ νά ντη σ η παρουσιάστηκε η ε ξ έ λ ιξη του προγράμματος και τα α π οτελέσ ματα που προέκυψ αν έω ς σ ήμερα από τη ν εφ α ρ μ ο γή το υ, το υ ς τ ε λ ε υ τ α ίο υ ς ε ν ν έ α μ ή ν ε ς. Ε π ιπ λ έο ν, παρουσιάσθηκαν οι τελ ικ ές εισηγήσεις που ε- π εξεργάσθηκε το πρόγραμμα και οι οποίες περιγράφουν την κατάσταση τω ν λιμνών και π ρ ο τείνο υ ν δια χειρ ισ τικές δράσ εις για τα θέματα που αφορούν: το αρδευτικό νερό, τα γεω ρ γικά φάρμακα και τη ν α λιεία. Τ έλ ο ς συζητήθηκαν οι τε λ ε υ τα ίε ς παρατηρήσεις Δημοσίων Υπηρεσιών και εκπροσώπων τη ς Τοπικής Αυτοδιοίκησ ης στο Σχέδιο Κοινής Υ π ο υ ρ γική ς Α π όφ α σ ης που ε το ίμ α σ ε το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Π εριβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ ΔΕ και αφορά τη ν οριοθέτησ η και τα μέτρα προστασίας τω ν δύο λιμνών. Η ΚΥΑ αναμένεται να υπογράφει το Φθινόπωρο. Στη συνάντηση σ υμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας καθώς και Π ερ ιφ ερ εια κώ ν και Ν ομαρχιακώ ν υπηρεσιών, τη ς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικώ ν οργανώ σεω ν αλλά και πολλοί κά το ικο ι τη ς π εριο χής. Η όλη π ρω τοβουλία επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα τόσο τη ς συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (το ενδιαφ έρον τη ς οποίας για τις λίμνες α υξά νετα ι ολοένα), όσο και τη ς πραγματοπ οίησης εκδηλώ σ εω ν σε τοπ ικό επ ίπ εδο, στον φυσικό του ς δηλαδή χώρο. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/3

4 Η Ε λλάδα α νήκει γ ε ω γραφ ικά σ τη ΝΑ Ευρώ πη και τη ν Α ν α το λικ ή Μ ε σόγειο. Β ρ ίσ κεται σ το σταυροδρόμ ι τριώ ν ηπ είρω ν: τη ς Ευρώπης, τη ς Α σ ίας και τη ς Αφρικής. Το γ ε γ ο ν ό ς α υ τό έχ ει ε- πιδράσει σ τη σ ύνθεσ η τη ς ε λ λ η ν ικ ή ς χλω ρίδας, σ τη ν οποία μ ετέχ ο υ ν μ ε σ ο γεια κά, μ εσ οευρω - παϊκά και ιρανοκασπ ικά (π οντιακά) σ τοιχεία. Κ υριαρχεί, βέβαια, η μ ε σ ο γεια κή χλω ρ ίδ α, η ο ποία όμως π εριορίζεται σ ε μια ευ ρ ύ τερ η ή σ τε ν ό τερ η λω ρίδα κ α τά μ ήκος τω ν α κτώ ν και σ τα νησιά το υ Α ιγαίο υ και Ιονίου Π ελά γους. Η μ εσ οευρω - παϊκή χλω ρ ίδα κυριαρ χεί σ τα όρη τη ς Κ εντρ ικής και Β ο ρείου Ε λ λ ά δ ο ς, υπ οχω ρώ ντας όσο προχω ρούμ ε προς νότον. Σ το ιχ εία τη ς ιρανοκασπική ς χ λω ρ ίδ α ς σ υνα ντώ - νται σ τη ΒΑ Ε λλά δ α και τα νησιά το υ ΒΑ Αιγαίου. Η γεω γραφική θέση καθορίζει επίσης και το κλίμα τη ς χώρας μας, το οποίο χαρακτηρίζεται, γενικά, ως μεσογειακό με εαρινοφθινοπωρινές βροχοπτώσεις και μία μεγα λύτερ η ή μικρότερ η π ερίοδο ξηρασίας. Μέσα στο γενικό κλίμα διαμορφ ώ νοντα ι ειδ ικ ό τερ α κλίματα που φθάνουν από το ημίξηροημιερημικό κλίμα τη ς ΝΑ Κρήτη ς μέχρι τον υγρόψυχρο-ηπειρω τικό τύπ ο τη ς Ροδόπης με ενδιάμεσους τύπους μεσογειακού κλίματος. Το ανάγλυφο είναι επίσης π ο λυ σ χ ιδ ές. Η Ε λλά δ α είνα ι μία κ α τεξο χ ή ν ορεινή χώρα η οποία, κατά 70%, κα λύπ τεται από όρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια σειρά οροσειρώ ν αναδύονται σχεδόν από την επιφάνεια τη ς θάλασσας και ανορθώνοντα ι απότομα σε ύψος άνω τω ν μέτρων. Παράλληλα, η Ελλάδα έχ ει το ν πλουσιότερο οριζόντιο διαμελισμό σ όλη τη ν Ευρώπη, ε ξ α ιτία ς τη ς ύ παρξης μεγάλου αριθμού χ ερ σονήσων και νησιών, ιδιαίτερα σ την Α να το λική Ε λλά δα, κα θώ ς και α κ τέ ς με δ α ν τελ ω τή κυματοειδή διαμόρφωση, οι ο ποίες εμφ ανίζονται πότε ως ο μαλές αμμώδεις και πότε ως α π ότομες βραχώδεις. Οι μ εγ ά λ ο ι ο ρ εινοί ό γκοι διασχίζουν τη χώρα από ΒΒΔ Τεχνητή Λίμνη Ταυρωπού φωτ. Σ. Μηλιώνης προς ΝΝΑ (το ορεινό συγκρότημα τη ς Πίνδου, τα Άγραφα, ο Τυμφρησ τός, το Παναιτω λικό, η Οίτη, τα Βαρδούσια, η Γκιώνα, το Π αναχαϊκό, ο Ερύμανθος, τα Αροάνια Όρη, η Κυλλήνη, το Μ αίναλο, ο Πάρνων, ο Ταΰγετος) και τη χω ρίζουν σε δύο σ α φ είς δ ια χ ω ρ ιζ ό μ ε ν ε ς π ε ρ ιο χ έ ς. Οι ο ρ ο σ ε ιρ έ ς τ η ς Α να τολικής Ε λλά δος (Βέρμιο, Π ιέρ ια, Ό λ υ μ π ο ς, Ό σσα, Μαυροβούνι, Πήλιο) έχουν επίσ ης κ α τεύ θ υ ν σ η από Β ορρά προς Νότο. Τ έλος οι οροσειρές τη ς Βόρειας Ελλάδας (Βόρας, Πάικο, Μ πέλες, Άγκιστρο, Φαλακρό Ό ρος και η οροσειρά της Ρ ο δ ό π η ς) ε κ τ ε ίν ο ν τ α ι από δ υ τικ ά π ρ ο ς α ν α το λ ικ ά και δ ρ ο υ ν ω ς ασ π ίδα α π έ ν α ν τι στους ψυχρούς βορείους α ν έ μους. Στη χώρα μας εμφανίζεται, επίσης, μία μεγάλη ποικιλία γ ε ω λ ο γ ικώ ν π ετρ ω μ ά τω ν. Από π ετρ ο γ ρ α φ ικ ή άποψ η τα π ε τρώ ματα τη ς Ελλάδος μπορούν να δ ια κ ρ ιθ ο ύ ν σ ε σ χ η μ α τ ι σμούς προαλπικούς και σε σχηματισμούς αλπικούς και μεταλπικούς. Στους προαλπικούς σχηματισ μ ο ύ ς α ν ή κ ο υ ν κυ ρ ίω ς τα κρυσταλλοσχιστώ δη π ετρώ ματα τη ς Ελλάδας, καθώς και μερικά μικρής εξάπλω σης ιζηματο γενή και πυριγενή πετρώ ματα. Οι αλπ ικοί και μ ετα λπ ικο ί σχηματισμοί περιλαμβάνουν το μέγισ το μέρος του ιζη μ α το γενούς κα λύμματος του ελ λ η ν ι κού χώρου, καθώς και μερικές σημαντικής έκτασης πυριγενείς ε μ φ α ν ίσ ε ις. Ο σ υ ν δ υ α σ μ ό ς αυτός, τη ς επίδρασης δηλαδή τη ς γ εω γ ρ α φ ικ ή ς θέσ ης, τη ς ποικιλίας τω ν π ετρω μάτω ν και τω ν έντονω ν πτυχώσεων, οδηγ ε ί στη δημιο υ ρ γία εν ό ς μωσαϊκού τοπ ικώ ν κλιμάτω ν μ ε γ ά λ η ς π οικιλίας που ε κ τ ε ίν ο νται από τον ημίξηρο-ημιερημικό τύπο τη ς ΝΑ Κρήτης μέχρι τον υγρόψυχρο τύπο τω ν ορέων τη ς Β ό ρ εια ς Ε λ λ ά δ α ς. Η ποικιλία τω ν δια μορφούμενω ν βιοκλιμάτω ν α ντικα τοπ τρίζετα ι σ την ποικιλία και το μωσαϊκό τη ς βλάστησ ης και τη μεγά λη ποικιλία τω ν ειδώ ν τη ς χλω ρίδας και τη ς πανίδας. Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί έω ς σήμ ερ α π άνω από ε ίδ η φ υτώ ν και σ υνεχώ ς π ροσ τίθενται και νέα. Μ όνον η Ιβηρική χερσόνησος, στην οποία εμφ α νίζονται και φ υτά τη ς Α τλα ντικής ζώ νης, παρουσιάζει μ εγ α λύ τερ ο αριθμό φυτικώ ν ειδών. Η ποικιλία τη ς βλάστησης, τη ς χλωρίδας και τη ς πανίδας αντικατοπτρίζεται, επίσης, στη μ ε γάλη ποικιλία τω ν εμφ α νιζόμενων οικοσυστημάτων. Σε γ εν ικ ές γρ α μμές, μπορούμε να κα τα τά ξουμε τα χ ερ σαία οικοσυστήματα τη ς χώρας μας σ τις α κ ό λ ο υ θ ες κ α τη γ ο ρίες, α κο λο υ θ ώ ντα ς τις α ν τίσ τοιχες κλιματικές ζώ νες βλάστησης: θ ε ρ μ ο μ ε σ ο γ ε ια κ ά ο ικ ο σ υ σ τή μ α τα : τ η ς ε λ ιά ς, το υ σ χοίνου, τη ς χαρουπ ιά ς, τη ς χαλεπίου πεύκης, κ.λπ. ευ μ εσ ο γεια κά οικοσ υσ τήματα: τη ς αριάς, τη ς φ ράξου, τ η ς κο υ μ α ρ ιά ς, τη ς ε ρ ε ίκ η ς, τη ς χαλεπίου και τραχείας πεύκης, τη ς κουκουναριάς, κ.λπ. π αραμεσογειακά-υποηπειρ ω τικ ά ο ικ ο σ υ σ τή μ α τα : το υ π ρ ίν ο υ, το υ γ α ύ ρ ο υ, τ η ς ο- σ τρ υ ά ς, το υ τ ρ ίλ ο β ο υ, τ η ς σφενδάμου, κ.λπ. υποηπειρωτικά οικοσυστήματα θερμοφίλω ν φ υλλοβόλω ν π λατύφ υλλω ν: τη ς δρυός, τη ς κ α σ τα ν ιά ς, τ η ς φ λ α μ ο υ ρ ιά ς κ.λπ. 4/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

5 ο ικ ο σ υ σ τή μ α τα ο ρ ειν ώ ν μεσ ογειακώ ν κω νοφόρω ν: τη ς μαύρης πεύκης, τη ς ελληνικής και υβριδογενούς ελά τη ς ο ικ ο σ υ σ τή μ α τα λ ιγ ό τε ρ ο θερμόβιω ν π λα τύφ υλλω ν: τη ς οξιάς, τη ς σφενδάμου, κ.λπ. οικοσυστήματα ψυχρόβιων δασών: τη ς λευ κό δ ερ μ η ς π εύκης, τη ς β α λκα νικής π εύκης, τ η ς δ α σ ικ ή ς π εύ κ η ς, τ η ς ε - ρυθρελάτης και τη ς σημύδας εξω δασικά οικοσυστήματα τω ν υψηλών ορέων. Μ εγάλη είναι επίσης η ποικιλία τω ν αζω νικώ ν υγροτοπ ι κώ ν ο ικ ο σ υ σ τη μ ά τω ν (π αράκτιων, λιμνοθαλασσών, λιμνών, ελ ώ ν, π ο τα μ ώ ν, δ ε λ τ α ϊκ ώ ν σ χ η μ α τισ μ ώ ν, τ ε χ ν η τ ώ ν λ ι μνών, πηγώ ν, αλυκώ ν, κ.λπ.). Τα οικοσυστήματα αυτά επ ηρεάζονται κυρίως από τα υδρολογικά γνωρίσματά του ς και λιγό τερ ο από το κλίμα, γ ι αυτό και κα τα τά σ σ οντα ι στα λ εγ ά μ εν α αζω νικά οικοσ υσ τήμα τα. Εδώ υπάγονται και τα παρόχθια (παραποτάμια, παραλίμνια) δάση καθώ ς και τα δάση τω ν δ ελ - ταϊκώ ν σχηματισμών. Από τα παραπάνω είναι εμ φ ανές ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα τη ς Μ εσογείου, αλλά και τη ς Ευρώπης, σ την οποία συναντώ νται τύποι οικοσυστημάτω ν από το υ ς ημιερημικούς του φοινικοδάσους του Βάι μέχρι τω ν ψυχροβίων δασών τη ς σημύδας, τη ς δασικής πεύκης και τη ς ερυθρελάτης. Πέραν ό μως τη ς μεγά λης ποικιλότητας, χαρακτηρισ τικό τη ς χώρα μας είνα ι ό τι η π ο ικ ιλ ό τη τα α υτή εμ φ α ν ίζετα ι ακόμη και σε μία μικρή σχετικά επιφάνεια. Σε α πόσταση 150 χιλιομέτρω ν από την Καβάλα μέχρι τη ν Κεντρική Ροδόπη δ ια σ χίζει κα νείς όλα τα ο ικ ο σ υ σ τή μ α τα που π ερ ι λαμβάνουν βλάστηση τη ς Μ ε σ ο γεια κής, Μ εσ ο ευ ρ ω π ά ίκή ς και Β ό ρ εια ς (Σ κ α νδ ινα β ικ ή ς) ζώνης. Ο επισκέπτης τα ξιδ εύ ο ντας με αυτοκίνητο για δύο μόνον ώρες, μπορεί να δει τοπία από τα καθαρώ ς Μ εσ ο γεια κά ω ς τα Σ κ α ν δ ιν α β ικ ά κα ι τα Αλπικά. Χαρακτηρισ τικό τόσ ο τω ν χερσαίων όσο και τω ν υγροτοπικώ ν-αζω νικώ ν οικοσ υσ τημάτω ν είναι ότι διατηρούν, σε μεγ ά λ ο βα θμό, τη φ υ σ ικ ό τη τά τους, δηλαδή στοιχεία της αρχ έγονης σύνθεσής τους, παρά τις έ ν τ ο ν ε ς α νθρώ π ινες επ ι δράσεις (οι υγρότοπ οι έχ ο υ ν κα τα σ τρ α φ εί κατά τα 3/4 ενώ το ποσοστό δάσωσης με 25% είναι από τα χα μ η λότερ α τη ς Ε υρω π αϊκής Μ εσ ο γ είο υ ). Σε καμία άλλη μεσ ογεια κή χώρα και πολύ περισσότερο, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχ ει διατηρηθεί μία τέτο ια μ ε γάλη βιοποικιλότητα, τόσο κον τά σ τις φ υ σ ικ ές σ υ ν θ ή κ ες. Ακόμη και τα υπ οβαθμισμένα δάση και οι υποβαθμισμένοι θαμνότοποι και τα φρύγανα διατηρούν, τουλάχισ τον ποιοτικά, τη φυσική του ς σύνθεση. Ο π λ ο ύ το ς α υ τό ς τ η ς φ υσ ικής και π ολιτισ τική ς μας κληρονομιάς δεν έχ ει ερευνηθεί, δεν έχει αποτιμηθεί και δεν έχει απογραφεί έω ς σήμερα ε- παρκώς. Υπάρχουν, ασφαλώς, π ο λλές μ ε λ έ τε ς, οι οπ οίες ό μως είναι ανεπαρκείς και χωρίς σ υνοχή. Α π α ιτείτα ι μια κα τα γρα φ ή τω ν όσων έχ ο υ ν γ ίν ει μ έχ ρ ι σ ή μ ερ α και έν α ς π ρ ο γρα μμα τισ μός τω ν εν ερ γ ειώ ν για το μ έλ λ ο ν, ώ σ τε να αποκτηθούν ό λ ες εκ είν ε ς οι απαραίτη τες π ληροφορίες για την ορθολογική διαχείριση και προστασία τω ν σπάνιων και μοναδ ικ ώ ν β ιο τό π ω ν τ η ς χ ώ ρ α ς μας. Η εργασία αυτή πραγματοπ οιείται σήμερα στα πλαίσια το υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς γ ια τη ν υλοποίηση τη ς Ο δηγίας 92/43 τη ς ΕΟΚ. Σκοπός τη ς οδηγίας α υ τή ς είνα ι η προστασία τη ς β ιο π ο ικ ιλ ό τη τα ς σ τις χ ώ ρ ες τη ς Ευρωπαϊκής Ενωσης μέσω ε ν ό ς δ ικτύ ο υ π ρ ο σ τα τευ ό μ ε- νων περιοχών, το οποίο ονομάζετα ι ΦΥΣΗ Στην οδηγία αναφέρονται οι τύποι φυσικών ο ικοτόπ ω ν καθώς και τα είδη φ υτώ ν και ζώων η προστασία τω ν ο π οίω ν ε ν δ ια φ έ ρ ε ι τη ν Ενωση. Επίσης, α να φ έρ ο ντα ι σε ειδικό παράρτημα τη ς οδηγίας τα κριτήρια με τα οποία γίν ετα ι η αξιολόγησ η και η επιλογή τω ν περιοχών που θα ε νταχθούν στο δίκτυο αυτό. Στη χώρα μας, την υλοποίηση τω ν παραπάνω στόχων α νέλα βε το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με το Ελληνικό Κ έντρο Β ιοτόπ ω ν-υ γροτόπων, σε συνεργασία με τα τμ ή μ α τα Β ιο λο γία ς τω ν Π α νεπ ι στημίω ν Αθηνών, Θ εσ σ α λονίκης και Πατρώ ν, οι οπ οίες έ χ ο υ ν π λαισ ιω θεί και με ε ιδ ι κούς επιστήμονες του ΕΘΙΑΓΕ, του ΕΚΘΕ καθώς και τω ν Π ανεπιστημίων Κρήτης και Αιγαίου υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας. Μ έχρι σήμερα έχουν διακριθεί οι τύποι φυσικών οικοτόπων και τα είδη φυτώ ν και ζώων τω ν π αραρτημάτω ν τη ς ο δ η γ ία ς που υ π ά ρ χ ο υ ν σ τη ν Ελλάδα, έχ ο υ ν επ ιλ εγ εί περί τις 300 περιοχές στις οποίες έ χει ήδη περατωθεί η απογραφή και η συμπλήρωση τω ν ειδικών εντύπω ν και ο λοκληρώθηκε η α ξιολόγησ η τω ν π ερ ιο χ ώ ν αυτώ ν με βάση τα κριτή ρ ια τη ς ο δ η γ ία ς. Ο κατάλογος αυτός παραδόθηκε στο τέ λ ο ς του Μαίου στα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία έ χ ο υ ν τη ν υπ οχρ έω σ η να α π ο σ τείλ ο υ ν σ τη ν Ευρωπαϊκή Ενωση έναν κα τά λογο τω ν π ροτεινόμενω ν περιοχώ ν μ έ χρι τέλους Ιουνίου. Ενα από τα βασικότερ α επ ιτεύ γ μ α τα του π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς α υ το ύ είναι η αρμονική συνεργασία πάνω από εκατό ειδ ικ ώ ν επ ισ τη μ ό ν ω ν διαφόρων κλάδων, κάτι που πρώτη φορά γ ίν ε τα ι στη χώ ρα μας στο πλαίσια ενός προγράμματος και τα α π ο τελέσ μ α τα α υ τή ς τ η ς συνεργασίας είναι ήδη εμφανή. Η ολοκλήρωση του π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς α υ το ύ θα α π ο τελέσ ει ένα α ξιό λ ο γ ο θ εμ έλ ιο τόσ ο για τη χάραξη εθνικής σ τρ α τη γ ικ ή ς π ρ ο σ τα σίας του φυσικού περιβάλλοντος όσο και για την αειφορική διαχείριση τω ν ιδιαίτερης αξίας φυσικών οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας τη ς χώρας μας. Φοινικόδασος Βάι φωτ. Σ. Κυπαρίσσης Ποταμός Πηνειός φωτ. Γ. Κρίκης ΑΜΦΙΒΙΟΝ/5

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ο ΙΚ Ο ΛΟ ΓΙΚ Η ΕΤΑ ΙΡΙΑ ΕΒΡΟ Υ Η Ο ικολογική Ε ταιρεία Έβρου ιδρύθηκε το 1989 και είναι αστική μη κερδοσκοπική ετα ιρ εία. Σ κοποί τη ς είναι η προστασία, η διατήρηση και η α ν ά δ ε ιξ η τ η ς φ υ σ ικ ή ς κα ι π ο λ ιτισ τικ ή ς κληρονομιά ς το υ Ν ομού Έ βρου, η π ερ ι β α λ λ ο ν τικ ή αναβάθμισ η το υ νο μ ο ύ και τ η ς π ο ιό τη τα ς ζω ή ς τω ν κα το ίκ ω ν, η ευ α ισ θ η το π ο ίη σ η τ η ς κ ο ιν ή ς γ ν ώ μ η ς για τη ν προστασία το υ π ερ ιβ ά λλο ντο ς, η σ υμμετο χή σε π ρω τοβουλίες για τη ν π ροσ τασ ία το υ π ερ ιβ ά λ λ ο ν το ς και τη ς εν γ έ ν ε ι, π ο λιτισ τική ς κλ η ρ ο ν ο μ ιά ς καθώ ς και η υποστήριξη παρόμοιω ν δρασ τηρ ιο τή τω ν σ όλη τη ν Ε λλάδα. Η Ε τ α ιρ ε ία δ ιο ικ ε ίτ α ι α π ό π ε ν τ α μ ε λ ή Σ υ ντονισ τική Γραμμα τεία και κάθε δύο έτη ε κ λ έ γ ετα ι δ εκ α π εν τα μ ελ ή ς ομάδα, η οποία χω ρ ίζετα ι σε τρ εις επ ιμέρ ους π εν τα μ ελείς ο μ ά δ ες που ασκούν διαδοχικά τη διοίκηση για οκτώ μ ή νες. Δύο φ ο ρ ές το έ το ς σ υγκα λείτα ι γ εν ική σ υ νέλευ σ η τω ν μ ελώ ν, τα οποία σ ήμερ α α ν έρ χ ο ντα ι σε 210. Η οργα νω τική δομή τη ς Ε τα ιρεία ς π εριλα μβάνει ομάδ ες εργα σ ία ς σ τις οπ οίες σ υ μ μ ετέχ ο υ ν τα μ έλη και α υ τές είναι: ομάδα π όλης, ομάδα δασών, ομάδα υγροτόπ ω ν, ομά δα τύπ ου, ομάδα οικονομικώ ν & διοικητικώ ν θ εμ ά τω ν και ομάδα οικοτουρισ μού και περιηγήσ εω ν. Οι δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες τη ς Ο ικολογικής Ε τα ιρεία ς Έβρου επ εκ τείν ο ν τα ι σε π ο λλούς το μ είς, με κύριο π ά ντο τε το μ έα τη ν οικολογική δράση. Η κάθε ομάδα εργασ ίας έχ ε ι να παρουσ ιάσει ξεχ ω ρ ισ τό έρ γο (καθαρισμός ακτώ ν, σ υ νερ γα σία με ο μ ά δ ες Π ερ ιβ α λλο ντική ς Εκπαίδευσ ης, εκ δ η λώ σ εις, έκδοσ η εντύπ ω ν, κ.λπ.). Ε νδεικτικά, ο ρ ισ μ ένες δ ρ ά σ εις που π ρ α γμ α το π ο ιή θ η κα ν στη διά ρκεια τω ν π έ ν τε τελ ε υ τ α ίω ν ετώ ν είναι: η απομάκρυνση το υ ναυαγίου Π α να γία Κ ά σ τρ ο από το λ ιμ ά νι τ η ς Α λ ε ξα νδ ρ ο ύ π ο λης και η απ οκατάσταση το υ αιγιαλού σε δύο π εριπ τώ σ εις κα τα π ά τησης σ τη ν π εριο χή τη ς Α λ εξα ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς ως τη ν αρχαία Μ εσημβρία. Βέβαια η δράση τη ς Ε τα ιρ εία ς για τη διάσωση τω ν α κτώ ν και τω ν π αραλιώ ν το υ Νομού Έβρου, από τη ν καταπ άτησ η και τη ν αυθαίρ ετη δόμηση είναι σ υ νεχής και τα έω ς τώ ρα α π ο τε λ έ σ μ α τα ικ α νο π ο ιη τικ ά. Τα τ ε λ ε υ τ α ία δύο έτη σ υ νεχής είναι και η εκ σ τρ α τεία κα τά τη ς α υθαίρετης δόμησ ης στο Δ έ λ τα το υ Έβρου. Επίσης, η Ο ικολογική Ε ταιρεία Έβρου έ χ ε ι π ρ α γματοπ ο ιή σ ει ω ς σ ή μ ερ α σ εμ ιν ά ρ ια Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τικ ή ς Ε κπ α ί δευσ ης, ο μ ιλίες, παρουσιάσεις δια φ α νειώ ν σε α ρ κ ε τέ ς π ε ρ ιο χ ές το υ νομού και, μέσ α από το π ρόγραμμα Ν εολα ία για τη ν Ευρώπη, π ραγματοπ οίησ ε α ντα λλα γή ομάδω ν ν έ ων με τη Ν εολα ία τω ν Φ ίλων τη ς Φ ύσης τη ς Γερμα νία ς. Η Ε ταιρεία εκ δ ίδ ει από το 1991 τη μηνιαία εφ η μ ερ ίδ α ΕΒΡΟ -Ο ΙΚΟ ΛΟ ΓΙΚΑ, με 800 περίπου σ υ νδρομητές σε όλη τη ν Ελλάδα. Για π ερ ισ σ ό τερ ες π ληροφ ο ρ ίες: Ο ικο λο γική Ε τα ιρεία Έ βρου, Ίω νο ς Δ ρ α γ ο ύ μ η 18, Α λ ε ξα ν δ ρ ο ύ π ο λ η, τη λ./φ α ξ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στις 3-6 Μαίου 1995, στην Ιερά Μονή Μ εταμορφ ώ σ εω ς του Σω τήρος τη ς Ν αυπάκτου, διεξή χθησ α ν οι ερ γα σ ίες του Συμποσίου με θέμα: Π εριβαλλοντική Εκπαίδευση & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ευρωπαϊκή & Ελληνική Εμπειρία. Δ ιοργανω τές του συμποσίου ήταν το Γ ρ α φ είο Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τικ ή ς Ε κπ αίδ ευσ η ς τη ς Δ ιεύθυνσ ης Δ ευ τερ ο β ά θ μιας Εκπαίδευσης του Νομού Αιτω λοακαρνανίας, το ΕΚΒΥ και το Γραφείο Π ε ρ ιβ α λλο ντική ς Ε νημέρω σ ης και Ευαισθητοποίησης-Γενική Διεύθυνση XI τη ς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Συμπόσιο σ υ μμετείχα ν εκπ αιδευτικοί του νομού, αντιπροσω πείες μαθητικών περιβαλλοντικώ ν ομάδων, υπεύθυνοι π εριβαλλον τική ς εκπ α ίδευσ ης από το υ ς νομούς Αχαΐας, Λακωνίας, Φωκίδας, Λευκάδας, Τρικάλων, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Σερρώ ν και Κυκλάδων, δημοσ ιογράφοι τω ν τοπικών Μ.Μ.Ε. καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, του Νομαρχιακού Γραφείου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, τη ς Τοπικής Α υτοδιοίκησης, περιβαλλοντικώ ν οργανώσεων, κ.λπ. Τα θέματα του συμποσίου αφορούσαν την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, τη ν Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τη ν Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή Ε κπ α ίδ ευ σ η και τα Μ.Μ.Ε., τα δ ίκ τυ α Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τικ ή ς & ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εκπαίδευσης και την ανάδειξη περιβαλλοντικώ ν θεμάτω ν του Νομού Αιτω λοακαρνανίας. Μ έσα από τις εισ ηγήσ εις, τις συζητήσεις και τις ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν α ναδείχθηκε η α ν α γ κ α ιό τ η τ α σ ω σ τή ς χ ρ ή σ η ς τω ν Μ.Μ.Ε. από το υ ς εκπ αιδευτικούς, ανάληψ ης πρωτοβουλιών συνεργασίας «των εκπ αιδευτικώ ν με τη ν τοπική κοινωνία για τη ν προώθηση περιβαλλοντικώ ν θ ε μάτων και, κυρίως, προέκυψε έντονα η ανάγκη δικτύω σ ης τω ν εκπ α ιδευτικώ ν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για τη ν α ντα λλα γή πληροφοριώ ν και τεχνογνω σ ία ς καθώς και τη ν α ξιο ποίηση γνώ σεω ν και εμπειριών. Οι εισηγ ή σ ε ις κα ι τα σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τα το υ συμποσίου πρόκειται να εκδοθούν στο άμεσο μέλλον με τη μορφή πρακτικών. 6/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

7 Επ ικοινω νία και Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν Μ ε αυτό το θέμα διεξήχθη ημερίδα στις 23 Ιουνίου, στο Π νευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων που σκοπό είχε την ανάδειξη τη ς συμβολής τω ν Μ.Μ.Ε. στην προώθηση τη ς αειφορικής ανάπτυξης και διοργα νώ θηκε από τη ν Αντιπροσω πεία τη ς Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ε λλάδα, τη ν ΕΣΗΕΑ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Π άντειο Πανεπιστήμιο. Γενική εισήγηση με θέμα Η πολιτική τη ς Ευρωπαϊκής Ενωσης για το περιβάλλον, στρατηγική, π ρ ο τερ α ιό τη τες, μέσα, αναπτύχθηκε από το ν κ. Τ. Σμυρνιώτη του Τομέα Ενημέρωσης τη ς Γενικής Διεύθυνσης XI τη ς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α κολούθησαν δύο σ τρ ογγυ λές τράπ εζες εργασίας με θέμα : Π ερ ιβ α λλο ντική π ολιτική και Μ.Μ.Ε. και Μ.Μ.Ε. - Κοινή Γνώμη - Περιβαλλοντικά Θ έμα τα με συντονισ τές τον κ. Μιχάλη Παπαγιαννάκη, ευρω βουλευτή και την κ. Νίκη Γουλανδρή, αντιπρόεδρο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Παράλληλα με τη ν ημερίδα και για μία εβδομάδα λειτουρ γεί στον ίδιο χώρο έκθεση με τίτλ ο Το Περιβάλλον στον Τύπο και την Οθόνη. Πρώτοι καρποί τη ς απ ογραφ ής Όπως είναι γνωστό στους αναγνώστες μας, η Απογραφή των Ελληνικών Υγροτόπων ως Φυσικών Πόρων (1994) εκπονήθηκε από το ΕΚΒΥ με την υποστήριξη των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας και με τη συνεργασία δεκάδων επιστημόνων από όλη την Ελλάδα, που συμπλήρωσαν απογραφικά δελτία και βοήθησαν στον έλεγχο των πληροφοριών. Σπουδαία εγγενής λειτουργία της έκδοσης αυτής, όπως και κάθε έκδοσης που αφορά απογραφή φυσικών πόρων, είναι η συλλογή λαθών. Δεν χαριτολογούμε παραδοξολογώ ντας. Στην εισαγωγή του τόμου δεν αναφέρεται μία τέτοια λειτουργία γιατί θεωρήθηκε αυτονόητη. Ελπίζαμε ότι η έκδοση θα προκαλούσε και άλλους ελέγχους και θα συγκομίζαμε υποδείξεις για διόρθωση λαθών και μάλιστα μεγάλων. Ανακοινώνουμε με ιδιαίτερη χαρά ότι ήδη άρχισαν να καταφθάνουν στο ΕΚΒΥ οι πρώτες υποδείξεις λαθών. Ευχαριστώντας θερμά τους ήδη υποδείξαντες, παρακαλούμε όλους όσους έχουν κάποια υπόδειξη να μας τη στείλουν. Κατά περιοδικά διαστήματα θα συντάσσεται κατάλογος λαθών και θα αποστέλλεται σε όλους τους παραλήπτες. Παρακαλούμε για διορθώσεις και υποδείξεις, να επ ικοινω νείτε με τη ν κ. Ελένη Φυτώκα στα τηλέφωνα ΕΚΒΥ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π ε ρ ι βάλλον, Οικ ο λ ο γ ί α, Ε κ π α ί δ ευσ η ε ί ναι ο τίτλο ς βιβλίου που κυκλοφ όρησε πριν από μ ε ρ ι κ ο ύ ς μ ή ν ε ς από τ ις Ε κ δ ό σεις Σαββάλα με σ υ γ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ΙΚ Ο Λ Ο ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ γραφ είς τους κ.κ Θεόδω ρο Κουσουρή και Α ρ τέμ η Α θ α να σ ά κη. Σ το β ιβ λίο αυτό δίνεται έμφαση στην παρουσίαση και την ανάλυση πληροφοριών που α φορούν κυρίως το ελληνικό φυσικό και α ν θ ρ ω π ο γ εν ές π ερ ιβ ά λλον. Σ κοπ ός τη ς έκδοσης είναι η συσχέτιση τη ς περιβαλλοντικής γνώ σης και τη ς παιδαγ ω γική ς δράσης αποσ κοπ ώ ντας στη διαμόρφωση ευνοϊκώ ν απόψεων, αντιλήψεων, στάσεων, δράσεων και συμπεριφορών στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η οικολογία, η κοινωνία και ο πολιτισμός, είναι οι κατευθυντήριοι ά ξο νες τη ς Δροσελής, τη ς νέας τριμηνιαίας έκδοσ ης, που κυ κλοφ όρησ ε από τη ν Ενωση Πολιτών για την Οικολογία και το Περιβάλλον (ΕΠΟΠ), με έδρα τα Λεχαινά Ηλείας. Η Δ ροσελή" (όπως αναφ έρετα ι στο εισαγωγικό τη ς σημείωμα) Θα επιχειρήσει να γίνει αυτό που κάποτε υπήρξε ως τοπωνύμιο τω ν φυσικών γεω γραφικώ ν σ υντεταγμ ένω ν της περιοχής. Σ το σημερινό αποστραγγισμ έ νο και αποψιλωμένο τοπίο να αναβρύσουν και να ρεύσ ουν οι χυμοί του λ ό γου, να φω τισθούν τα χρώματα τω ν εικόνων, να κινήσουν με νέα πνοή οι ιδέες και να α νοίξει η κ α λ λ ιέρ γ εια τω ν πράξεων και της δράσης. Εμείς δεν έ χουμε παρά να καλοσωρίσουμε το νέο έντυπο και να ευχηθούμε καλή δύναμη στην ομάδα που το εμ π νεύ σ τη κε και εργάζεται για την έκδοσή του. Για περισ σ ότερες π ληροφ ορίες και συνδρομές: Ενωση Πολιτών για την Οικολογία και το Π ερ ιβ ά λ λο ν, Λ εχ α ινά, τηλ Επαπειλούμενα Μεσογειακά Τοπία της Δυτικής Κρήτης είναι ο τίτλος έκδοσης που διασκευάσθηκε και αποδόθηκε από τα αγγλικά στα ελληνικά α πό τον καθηγητή του ΑΠΘ, κ. Β. Παπαναστάση ως αποτέλεσμα ερευνητικού προγράμματος με τον ίδιο τίτλο, το ο ποίο χρημα τοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Π ερ ιβά λλο ντος τη ς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Μ ε σ ογεια κού Α γρονο μ ικο ύ Ιν σ τιτο ύ το υ Χανίων και του ΜΟΠ Κρήτης. Π εριλαμβάνει γενικά χαρακτηριστικά του Κρητικού τοπίου, α λ λα γές που διαπιστώθηκαν και απειλές που αντιμετω πίζουν τα οικοσ υσ τήματα καθώς και π ροτάσ εις για την προστασία και διαχείρισή τους. Η Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Π εριβάλλοντος και της Πολιτισ τικής Κληρονομιάς εξέδ ω σ ε πρόσφατα το καλαίσθητο Βιβλίο-Οδηγός για τη Μεσογειακή Φώκια (M onachus m onachus) στην Ελλάδα. Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα από το Ελληνικό Πρόγραμμα Προστασίας τη ς Μ εσ ο γ εια κ ή ς Φ ώ κιας, υπό τη ν επ ο- πτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, με την ενίσχυση τη ς Γενικής Διεύθυνσης XI τη ς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το βιβλίο χω ρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο δίνονται πληροφορίες για τη μεσογειακή φώκια (βιολογία και κατανομή στη Μ εσόγειο, εκτίμησ η πληθυσμού, α π ειλές, λό γο ι μείωσης πληθυσμού), στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το Ελληνικό Πρόγραμμα Προστασίας τη ς Μ εσογειακής Φ ώ κιας (ο μ ά δ ε ς που μ ε τ έ χ ο υ ν σ το πρόγραμμα, Εθνικό Πάρκο Α λοννήσ - σου και Β όρειω ν Σποράδω ν, Κ έντρ ο Τεκμηρίωσης για τη Φώκια, προοπτική αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία). Το τρίτο αναφέρεται στη θεσμική προστασία τη ς Μ εσογειακής Φώκιας και το τέτα ρ το στα συνέδρια και τη βιβλιογραφία που αφορά στο είδος αυτό. Για περισσ ότερ ες πληροφορίες: Ελληνική Εταιρεία, Τριπόδων 28, Αθήνα. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΙ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ Έ ληξαν οι διαγωνισμοί που προκηρύχθησαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ε τους Διατήρησης της Φύσης, από το ΕΚΒΥ και το Υπουργείο Αιγαίου. Ο πρώτο ς αφορούσε στη βράβευση εργασιών που θα προέκυπταν από την εφαρμογή προγραμμάτων Π εριβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ο δ εύ τερ ο ς είχε τίτλ ο τα παιδιά ζω γραφίζουν το Αιγαίο και απευθυνόταν σε μαθητές τω ν Δημοτικώ ν σχολείων του Αιγαίου. Π ληροφορίες για τα αποτελέσματα τω ν διαγωνισμών θα δοθούν σε επόμενο τεύ χος του Αμφιβίου. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/7

8 Μ ο υ σ ε ίο Γ ο υ λ α ν δ ρ ή Φ υ σ ικ ή ς Ισ τ ο ρ ί α ς Φωτογραφία της μακέτας του νέου κτιρίου (δεξιά) σε μορφή της εκλεκτικής αρχιτεκτονικής της παραδοσιακής ζώνης Κηφισιάς. Αριστερά το παλαιό κτίριο του Μουσείου. τις 12 Μ άίου το Μ ουσ είο παρουσίασε στο Ζάππειο Μ έγαρο το Κ έ ν τρ ο Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς Ερευνας και Ε κπ αίδευσ ης-κ έ- ντρο ΓΑΙΑ, του οποίου πρωταρχικός σκοπός είναι η ενημέρωση για την αναγκαία προστασία του π εριβάλλοντος και η διάδοση τη ς αειφορικής ανάπτυξης όπως έ χει τεθ εί από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και το 5ο Πρόγραμμα Π ολιτικής και Δράσης για το Π εριβάλλον τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο εκ π ρ ό σ ω π ο ς το υ Τ α μ ε ίο υ Σ υ ν ο χ ή ς κ. Verstyhge, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Κώστας Λαλιώ της, η υφυπουργός κ. Ελισάβ ετ Παπαζώη, ο αναπληρωτής υπουργός κ. Κώστας Γείτονας, οι βουλευ τές κ. Σ τέφανος Μάνος και κ. Έλσα Παπαδημητριού, ειδικοί επιστήμονες, κ.ά. Το έργο χαρ α κτη ρ ίσ θ η κε από το ν κ. Λ α λιώ τη ως έργο πνοής που θα απ οτελέσ ει υποθήκη γνώσης και συνείδησης, ευαισθησίας και ελπ ίδας για τις μ ελλοντικές γενιές. Το κόσ τος το υ θα α νέλθ ει στα 5,2 δισ. δρχ. και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το νέο κτίριο, που θα κατασκευασθεί σε χώρο δίπλα στο Μουσείο, θα περιλαμβάνει εκ θεσιακούς χώρους, βιβλιοθήκες, αναγνω σ τή ρ ια, ερ γ α σ τή ρ ια, α μ φ ιθ έα τρ ο, α ί θουσες συνεδριάσεων, κ.λπ. Το Κ έντρ ο ΓΑ ΙΑ α π ο τελεί το πρότυπο μίας νέα ς προσέγγισης του ανθρώπου με το περιβάλλον και θα είναι σ χεδιασμένο έτσ ι ώ στε να χρησιμοποιείται π ρ ο η γμ ένη τε χ ν ο λ ο γ ία στα κυ ριότερ α εκθέματα, τα οποία, ταυτοχρόνω ς, θα είναι προσιτά στο κοινό και ιδιαίτερα στα παιδιά. Π ολλά εκθέμα τα θα χρησιμοποιούν το στοιχείο τη ς συμμετοχής, ώστε ο επισκέπτης να ξεφ εύ γ ει από τη θέση του παθητικού παρατηρητή και να σ υ μ μ ετέχει ενεργά. Κύριος σ τόχος του Κέντρου ΓΑΙΑ θα α π ο τελεί η σύνδεση τω ν δρασ τη ρ ιο τή τω ν το υ Κ έντρ ο υ με το πρόγραμμα μα θημά τω ν τω ν σ χολείω ν τη ς Π ρω τοβάθμιας και Δ ευ τερ ο β ά θ μ ια ς ε κ παίδευσ ης και α ν α μ έν ετα ι να τε θ ε ί σε λειτουργία το Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν Τεύχος 13, Μάιος - Ιούνιος 1995 Διμηνιαία έκδοση του ΕΚΒΥ IS S N Ταχυδρομική διεύθυνση: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, Θέρμη, τηλ. (031) , , Φαξ: (031) Υπεύθυνη Εκδοσης: Μαρία Κατσακιώρη Συντακτική Επιτροπή: Μαρία Κατσακιώρη, Μάνος Κουτράκης, Σπύρος Ντάφης Σ' αυτό το τεύχος συνεργάστηκε ο Γιώργος Μπλιώνης Φ ω τοσ τοιχειοθεσ ία - Εκτύπωση: Α Ν 1 Μ Α G R A P H IC S Υιοί Α. Υ φ α ντή Ο.Ε., Φ ραγκίνη 9, Θ εσ σ αλονίκη Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο του περιεχομένου του ΑΜΦΙΒΙΟΝ μόνο εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ .UMtiM \i \ i: κ An i t I Trn κ \ u t m k o v κ ΐ ί ν τ τ ω [strmutijxiri t m n t u n I K l S \ ( «Ι Ι Ί Ι Ι Ϊ 17'!'. ri- T T - Γ Γ. ^.. 1 =. r it K V 'la I- ire IS ερωτήσεις ΑΥΪΟΛΙΟΙΚΜΐΗ Κ.Μ 5ε 8 βαλλθηλχ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου. Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης

Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου. Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης Πλεονεκτήµατα δασογεωργικών συστηµάτων Περιβαλλοντικά Οικονοµικά. Απορροή, διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 23 Ιουλίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 23 Ιουλίου 2013 Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 23 Ιουλίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΕΠ είναι ενδεικτικές και οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το Φορέα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελλάδα Διεύθυνση 1ο χλμ. Δράμας -

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 3. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ, ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ, ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΣ ΡΟΔΟ- ΠΗΣ ΚΟΜΟ- ΤΗΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛ- ΔΙΚΑΣΤΙ ΜΑ ΚΟΜΟΤΗ- ΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΥΛΑΚΙΣ ΩΣ ΧΤΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΒΛΑ & ΠΕΤΡΕΣ ΛΥΚΕΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1611 31 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Νήσου Ρόδου για προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟικοΚοινωνία Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων πολιτών ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξηρασία, Νερό και Ακτές Πιλοτική Μελέτη Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή Τρεις πιλοτικές μελέτες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου OrientGate

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός 2015

Προγραμματισμός 2015 Προγραμματισμός 2015 Το 2015 προβλέπεται να παραμείνει μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη και με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις για την Ορνιθολογική. Το συνολικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα