ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' :"

Transcript

1 ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' : Η σ υ μ β α τό τη τα τω ν μεθόδων γεω ργικής παραγω γής με τις απ αιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος προωθείται από το Υπουργείο Γεω ργίας, μ έ σω το υ Κ α νονισ μ ο ύ 2078/92 (σελ. 1). Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Π ερ ιβ ά λλο ντο ς. Μία νέα υπ ηρεσ ία με σκοπό τη ν παροχή στοιχείων και πληροφοριών για την προστασία το υ π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς (σελ. 2). Π ρόγραμμα κα τά ρ τισης σ τελεχ ώ ν νομαρχιακώ ν και π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ώ ν υπηρεσιών για την Α ξιο λόγηση Μ ελετώ ν Περιβαλλ ο ν τικ ώ ν Ε π ιπ τώ σ εω ν π ρ α γματοπ οιήθηκε σ την Πάτρα (σελ. 3). Η Ελλάδα είναι η μόνη χώ ρα τη ς Μ εσ ο γείο υ α λ λ ά και τη ς Ε υρώ π ης σ την οποία σ υναντώ ντα ι τύποι οικοσυστημάτω ν α πό τους ημιερημικούς του φ ο ιν ικ ο δ ά σ ο υ ς το υ Βάι έως τα ψυχρόβια δάση της σημύδας και τη ς ερυθρελάτης (σελ. 4 & 5). Ν έες εκδόσεις για την Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τικ ή Ε κπ α ί δευση, την προστασία ε ι δών και οικοσυστημάτω ν της χώρας μας (σελ. 6). Ο ικολογική Ε ταιρεία Έβρου: Η α να το λικότερ η Π εριβαλλοντική Ο ργάνω ση τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης (σελ. 6). Σεμινάριο με πρω τοβουλία του ΕΚΒΥ για την Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τικ ή Ε κπ α ί δευση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (σελ. 7). Κ έ ν τρ ο ΓΑ ΙΑ, έρ γ ο πνοής που θα αποτελέσει υπ οθήκη γνώ σ η ς και συνείδησης, ευαισθησίας και ελπίδας για τις μελλοντικές γενιές (σελ. 8). Μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες ελπίζεται ότι θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τρία π ενταετή έργα που έχουν υποβληθεί από το Υπουργείο Γεω ργίας στα πλαίσια του Κανονισμού 2078/92 τη ς Κοινής Α γροτικής Πολιτικής. Ο Κανονισμός αυτός περιγράφει ρυθμίσεις με τις οποίες επιδοτούνται μέθοδοι γεω ργικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας του π εριβάλλοντος καθώς και τη διατήρηση του φυσικού χώρου. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν: Καλλιέργεια βαμβακιού στον Θεσσαλικό κάμπο. Αντικατάσταση τω ν συνήθων τύπων νιτρικών λιπασμάτων με ακριβότερους, αλλά συμβατούς με το περιβάλλον, μείωση τη ς παραγωγής, οργανικές κα λλιέργειες και προστασία του Δ έλτα του Πηνειού. Σκοπός του έργου, το οποίο θα εφαρμοσθεί αρχικά σε στρέμματα, είναι η μείωση τω ν αζωτούχων λιπασμάτων κατά 50%. Οι α γρότες που θα το εφαρμόσουν θα ενισχυθούν με δρχ. ανά στρέμμα ετησίως. Παύση τω ν κα λλιεργειώ ν για είκοσι έτη. Σκοποί του έργου αυτού είναι η μείωση τη ς παραγωγής, η ανόρθωση του φυσικού π εριβάλλοντος και η προστασία τω ν υδάτινων πόρων. Πρόκειται να εφαρμοσθεί σε παραποτάμιες, παραλίμνιες και παράκτιες περιοχές τη ς Μακεδονίας, τη ς Θράκης, τη ς Πελοποννήσου, τη ς Ηπείρου και τω ν νησιών του Αιγαίου και τη ς Κρήτης. Το μέγιστο ποσό α ποζημίωσης που προτείνεται για τον παραγωγό, ο οποίος υποχρεούται να απέχει από κάθε δραστηριότητα, είναι δρχ. ανά στρέμμα ετησίως, εκτό ς από τις περιπτώσεις εγκατάλειψ ης τη ς καλλιέργειας ελαιώνων για τις οποίες υπολογίζεται ότι θα είναι υψ ηλότερο. Διατήρηση τη ς βιοποικιλότητας. Παραδοσιακές ποικιλίες κα λλιεργούμενω ν ειδών που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν και οι οποίες συνήθως, καλλιεργούνται χωρίς άρδευση και είναι γνω σ τές για την εξαιρετική ποιότητα, το άρωμα και τη γεύση τους, θα ενισχυθούν με μία ετήσια επιδότηση δρχ. ανά στρέμμα. Τ έτο ιες κα λλιέργειες θεωρούνται τα φιστίκια Αιγίνης, η φάβα Σαντορίνης, η μαστίχα Χίου, τα ζακυνθινά πεπόνια κ.λπ. Επίσης, προβλέπονται επιδοτήσεις για την αναπαραγωγή ζώων στον παραδοσιακό τόπο εκτροφ ής τους. Ένα τέτα ρ το έργο βρίσκεται υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και αφορά Εθνικούς Δρυμούς, Αισθητικά Δάση και σχεδόν ό λες τις μικρές και μ εγά λες λίμνες τη ς χώρας μας. Το έργο αυτό προβλέπει μέγιστη ετήσια αποζημίωση δρχ. ανά στρέμμα, ώστε να επιτευχθεί μακροχρόνια παύση κα λλιεργειώ ν και βόσκησης, μείωση τη ς χρήσης λιπασμάτων, μετατροπή αγρών σε βοσκοτόπους και απαγόρευση καύσης μετασυλλεκτικώ ν υπολειμμάτων (π.χ. καλαμιές σιτηρών) στις προαναφερθείσες περιοχές. Συνεχίζεται στη σελίδα 2

2 Ε υρω π αϊκή Υ π η ρ εσ ία Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς Φωλιές κορμοράνων στο Δ έλτα του Αξιού, φωτ. Β. Ψαλλιδάς Δεξιά το κατεστραμμένο φυλάκιο, φωτ. Αγγ. Δημητρίου Για άλλη μία φορά σημειώθηκαν βανδαλισμοί στο Δ έλτα το Αξιού. Αυτή τη φορά στόχος ήταν τα πουλιά. Όσα δεν πρόλαβαν ή δεν μπόρεσαν να πετάξουν, άφησαν την τελευ τα ία του ς πνοή μέσα στις μικρές τους φω λιές. Πριν από ένα μήνα, άγνω στος ή άγνω στοι ψυχοπαθείς διαπ λέοντας με βάρκα το ποτάμι, πυροβόλησαν τη ν αποικία τω ν ερωδιών και τω ν κορμοράνων, σκοτώ νοντας τα νεαρά πουλιά τα οποία δεν μπορούσαν ακόμα να απ ομακρυνθούν από τις φ ω λ ιές το υ ς. Το θέαμα τω ν νεκρ ώ ν πουλιών, κρεμασμένων από τις φω λιές, δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Στην ψυχοπαθολογική αυτή ενέργεια και στο ίδιο περίπου χρονικό διάστημα, ήρθε να προστεθεί και η καταστροφή για δεύτερη φορά τω ν δύο φυλακίων που είχε κατασκευάσει στην περιοχή το ΥΠΕΧΩΔΕ, και πάλι από αγνώ στους. Τοπικοί και κρατικοί φορείς, περιβα λλοντικές οργανώσεις και η πανεπιστημιακή κοινότητα, κατεδίκασαν τις απαράδεκτες εν έρ γ ειες σε έκτακτη σύσκεψη που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Προγράμματος Ταχείας Παρέμβασης του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση-Ελλάς και του Δ ή μου Χαλάστρας, στο Δημαρχείο τη ς Χαλάστρας. Ό λοι οι σ υμμετέχοντες κατέθεσαν τις προτάσεις του ς για μία δυναμική απάντηση στις απαράδεκτες προκλήσεις και αποφασίσθηκε η οργάνωση ομάδων εθελοντώ ν οι οποίοι, με τη βοήθεια του υπάρχοντος προσωπικού θηροπροστασίας, θα περιπολούν σε εικοσιτετράω ρη βάση στην περιοχή. Την οργάνωση τω ν ομάδων εθελοντώ ν ανέλα βε η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία μαζί με το Πρόγραμμα Ταχείας Παρέμβασης και την Ομάδα Εθελοντικής Εργασίας που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Για τις αποφάσεις τη ς σύσκεψης στάλθηκε δελτίο τύπου σε εφ ημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ συντάχθηκαν υπομνήματα προς τον Νομάρχη και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θ εσσαλονίκης, το ν Πρόεδρο τη ς Βουλής, του ς Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλ ο ν το ς ιδ ρ ύ θ η κε σ τις 7 Μ αϊου το υ 1990 βάσει τη ς Οδηγίας 1210/90/ΕΌΚ και άρχισε τη λειτουργία τη ς στις 30 Οκτωβρίου του 1993 με τη ν εγ κ α τά σταση τη ς διοίκησής τη ς στην Κοπεγχάγη. Κύριος σκοπός τη ς είναι να παρ έχ ει στα μ έλη τη ς και σ την Ευρωπαϊκή Ένωση αντικειμενικά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με το περιβάλλον, ώστε να μπορούν τα μ έ λη να λαμβάνουν τα απαραίτητα μ έ τρα για τη ν προστασία του. Επίσης, να ενημερώ νει και να ευαισθητοποιεί το κοινό για την υφιστάμενη κατάσταση του π εριβάλλοντος. Για το ν σκοπό α υ τό ορίσ θηκα ν π έντε θεματικά κέντρα με πεδία δράσης τη διατήρηση τη ς φύσης, τα εσωτερ ικά νερά, το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, την ποιότητα τη ς α τμόσ φαιρας και τις εκπ ομπ ές ρύπων στην ατμόσφαιρα. Το Ευρωπαϊκό Θ ε ματικό Κέντρο για τη ν Προστασία της Φύσης εδρεύ ει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και είναι υπεύθυνο για τη ν α ντα λ λ α γ ή και τη ροή δεδομένω ν, που αφορούν στο φυσικό π ερ ιβ ά λ λ ο ν, μ ε τα ξύ 12 χω ρώ ν τη ς Ευρώπης. Το ΕΚΒΥ, σ υ νερ γα ζόμενο μ αυτό το Κέντρο, αναλαμβάνει, υπό τ η ν ε π ο π τεία το υ Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε, να σ υγκεντρώ νει, να επ εξερ γ ά ζετα ι και να διαδίδει πληροφορίες και γνώ σεις που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον τη ς Ε λ λ ά δ α ς και, γ ε ν ικ ό τ ε ρ α, τη ς Α ν α το λ ικ ή ς Μ εσ ο γ είο υ, σ υ μ β ά λ λ ο ν τα ς με το ν τρόπο α υ τό ν σ την προστασία το υ φ υσικού π ερ ιβ ά λ λ ο ν το ς στον ευρωπαϊκό χώρο Ο Κ Α Ν Ο Ν ΙΣ Μ Ο Σ /9 2 ΤΗΣ ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ Π ΕΡΙΒ Α ΛΛΟ Ν Ο Κανονισμός 2078/92 επιχειρεί να προωθήσει στην πράξη τις αντιλήψ εις στις οποίες δίνεται μεγάλη έμφαση στις Γ ε ωπονικές Σ χολές τη ς χώρας μας, καθώς και άλλων χωρών, ε δώ και 20 έτη. Μία πολύ σύντομη σύνοψη τω ν αντιλήψ εω ν αυτών είναι: α) τα αγροτικά οικοσυστήματα αποτελούν ενιαίο σύνολο με τα ονομαζόμενα φυσικά (υγρότοποι, δάση, κ.ά.), β) υπάρχει πληθώρα θετικώ ν και αρνητικώ ν αλληλεπιδράσεω ν μετα ξύ τω ν φυσικών και αγροτικών οικοσυστημάτων για μερικές από τις οποίες γνω ρίζουμε πολύ λίγα, πράγμα που οδηγεί σε σφάλματα ποσοτικών εκτιμήσεω ν, γ) ό,τι είναι καλό για την αειφορία τω ν αγροτικώ ν οικοσυστημάτων είναι καλό και για την αειφορία τω ν φυσικών, και αντιστρόφως. Συνέχεια από τη σελ. 1 Ειδικά για του ς υγροτόπους θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τη ν κοινότοπη πια διαπίστωση ότι η προστασία το υ ς δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη φροντίδα για τα αγροοικοσυστήματα τη ς λεκάνης απορροής. Μ αυτό δ εν εννοούμε ε γκατάλειψ η ή κατάργηση τω ν αγροοικοσυστημάτων, αλλά ο λοκληρω μένη αειφορική διαχείρισή τους, από κοινού με τα φυσικά οικοσυστήματα, σύμφωνα με τις αρχές τω ν γεω πονικών και τω ν συγγενώ ν επιστημονικών κλάδων. Το Υπουργείο Γεω ργίας ξεκινά ένα τεράσ τιο έργο με πολύπλευρη σημασία για την ελληνική κοινωνία. Το να ευχηθεί κανείς καλή επιτυχία είναι το λιγότερο. Ο φ είλουμε όλοι μας να βοηθήσουμε. 2/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

3 Medwet Medwet Medwet Medwet Medwet Medwet Ε ν η μ έρ ω σ η και Ε υ α ισ θ η το π ο ίη σ η Κ ο ιν ο ύ γ ια τ ις Λ ίμ ν ε ς Β ό λ β η κα ι κ ο ρ ώ ν ε ια Από τις πρακτικές ασκήσεις του σεμιναρίου στο πεδίο, φωτ.: Μαρία Αναγνωστοπούλου Αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πρόγραμμα Κατάρτισης Σ εμινάριο κα τά ρτισ ης με θέμα: Εκτίμησ η π ερ ιβαλλοντικώ ν επιπτώ σεω ν έρ γω ν που επ η ρ εά ζο υ ν υ γ ρ ο τό π ο υ ς-α ξιο λόγησ η Μ ελ ετώ ν Π ερ ιβ α λ λο ντικώ ν Επιπτώ σεω ν π ραγματοπ οιήθηκε στα πλαίσια τη ς υλοποίησ ης το υ προγρ ά μ μ α το ς M edw et για τη διατήρηση τω ν μ εσ ογεια κώ ν υγροτόπ ω ν, στο ο ποίο σ υ μ μ ετέχ ει και η Ε λλάδα μέσω το υ Υ Π ΕΧ Ω ΔΕ (Δ ιεύθυνση Π ερ ιβ α λλο ντικ ο ύ Σ χ εδ ια σ μ ο ύ -Τ μ ή μ α Δ ια χ είρ ισ η ς Φ υσικού Π ερ ιβ ά λ λ ο ν το ς ) και το υ ΕΚΒΥ. Το σεμινάριο έγ ιν ε σε σ υνεργασ ία με τη Δ ιεύθυνσ η Π ερ ιβ ά λλο ντο ς και Χ ω ρ ο τα ξία ς (Δ ΙΠΕΧΩ ) Δ υ τικ ή ς Ε λλά δ α ς και το Β ρ ετα νικό Συμβούλιο, σ την Πάτρα, από τις 8 έω ς τις 12 Μ αϊου 1995 και σκοπός το υ ήτα ν: α) να ευαισ θητοπ οιήσ ει το υ ς σ υ μ μ ε τέχ ο ν τες στα θέμ α τα α ειφ ορικής δια χείρισης και προστασίας τω ν υγροτόπ ω ν και β) να μ ετα δ ώ σ ει γνώ ση σ χετική με τις μ εθ ό δ ο υ ς α ξιο λόγη σ η ς, α λλά και για ά λλα σ τάδια τη ς διαδικασίας εκτίμ η σ η ς π ερ ιβ α λλο ντικώ ν επιπτώ σεω ν, ώ σ τε να είνα ι σ ε θέση οι σ υ μ μ ε τέ χ ο ν τε ς να α ντα π οκριθούν στα ν έα το υ ς σ χετικά κα θήκοντα. Σ υ μ μ ετείχ α ν 23 σ τελ έχ η τω ν νομαρχιακώ ν και π ερ ιφ ερ εια κώ ν υπ ηρεσιών τω ν Π ερ ιφ ερ ειώ ν Δ υ τικ ή ς Ε λλά δας και Π ελοπ οννήσ ου, όπως: ΔΙΠΕΧΩ Δ υ τικ ή ς Ε λλά δ α ς, Δ ΙΠ Ε Χ Ω Π ελο π οννήσ ου, Γ ρ α φ εία Π ερ ιβ ά λ λ ο ν το ς τω ν Ν ομαρχιώ ν, τη ς Δ ασικής Υπηρεσίας, τη ς Υπηρεσίας Ε γγείω ν Β ελτιώ σ εω ν, τω ν Εποπτειώ ν Α λιεία ς, το υ ΓΕΩ ΤΕ Ε Π ελοπ οννήσ ου και τω ν Τοπικών Ενώ σ εω ν Δ ήμω ν και Κ ο ινοτήτω ν. Το σεμινάριο π ερ ιελά μ β α νε θεω ρία, π ρακτικές ασκήσ εις σε διεπ ισ τημον ικ ές ο μ ά δ ες εργα σ ία ς και άσκηση πεδίου σ τον υγρότοπ ο το υ Μ εσ ο λογγίου. Εισ ηγήσ εις έκα να ν οι β ρ ετα νο ί κα θ η γη τές το υ Π ανεπ ιστημίου το υ Ulster κ.κ. Brian W ood, David W ilcock και Graham Nevin και οι κ.κ. Δ ήμητρα Σπάλα, Σ τ α υ ρ ο ύ λ α Σ π υ ρ ο π ο ύ λ ο υ κα ι Α θ α ν ά σ ιο ς Ο ικ ο ν ό μ ο υ, σ τ ε λ έ χ η τ ο υ ΥΠ ΕΧΩ ΔΕ. Σ το τέ λ ο ς το υ σεμιναρίου, οι σ υ μ μ ε τέχ ο ν τες βαθμολόγησ αν με πολύ υψ ηλο ύς βαθμούς τόσ ο το π ερ ιεχ ό μ ενο, όσο και τις μ εθ ό δ ο υ ς κα τά ρ τισ ης. Το σεμινάριο α υτό είναι το δ εύ τερ ο που γ ίν ετα ι σ την Ε λλάδα στα πλαίσια το υ υπ οπ ρογράμματος κα τά ρτισ ης M edw et και για τη διοργάνω σή το υ χρησ ιμοπ οιήθηκε η πείρα και η α ξιολόγη σ η το υ πρώ του παρόμοιου σ εμινα ρίου που έ γ ιν ε στη Θ εσ σ αλονίκη το ν Μ άρτιο το υ Το Παραλίμνιο Δάσος της Απολλωνίας φωτ. Σ. Μηλιώνης Την Τ ετάρτη 14 Ιουνίου πραγματοποιήθ ηκε, στη Β ιβ λιο θ ή κη -Α να γνω σ τή ρ ιο τη ς Κ ο ιν ό τη τα ς Ν έα ς Μ α δύτου, η ενδιά μ εσ η συνάντηση του προγράμματος Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Κοινού για τις Λ ίμ νες Βόλβη και Κορώνεια, με τη συνεργασία της ο μ ώ νυμης κ ο ιν ό τη τα ς και τη ς Επ ιτροπ ής Υποδομώ ν και Π ερ ιβ ά λλο ντο ς τη ς Ν ομαρχία ς Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς. Σ τη σ υ νά ντη σ η παρουσιάστηκε η ε ξ έ λ ιξη του προγράμματος και τα α π οτελέσ ματα που προέκυψ αν έω ς σ ήμερα από τη ν εφ α ρ μ ο γή το υ, το υ ς τ ε λ ε υ τ α ίο υ ς ε ν ν έ α μ ή ν ε ς. Ε π ιπ λ έο ν, παρουσιάσθηκαν οι τελ ικ ές εισηγήσεις που ε- π εξεργάσθηκε το πρόγραμμα και οι οποίες περιγράφουν την κατάσταση τω ν λιμνών και π ρ ο τείνο υ ν δια χειρ ισ τικές δράσ εις για τα θέματα που αφορούν: το αρδευτικό νερό, τα γεω ρ γικά φάρμακα και τη ν α λιεία. Τ έλ ο ς συζητήθηκαν οι τε λ ε υ τα ίε ς παρατηρήσεις Δημοσίων Υπηρεσιών και εκπροσώπων τη ς Τοπικής Αυτοδιοίκησ ης στο Σχέδιο Κοινής Υ π ο υ ρ γική ς Α π όφ α σ ης που ε το ίμ α σ ε το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Π εριβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ ΔΕ και αφορά τη ν οριοθέτησ η και τα μέτρα προστασίας τω ν δύο λιμνών. Η ΚΥΑ αναμένεται να υπογράφει το Φθινόπωρο. Στη συνάντηση σ υμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας καθώς και Π ερ ιφ ερ εια κώ ν και Ν ομαρχιακώ ν υπηρεσιών, τη ς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικώ ν οργανώ σεω ν αλλά και πολλοί κά το ικο ι τη ς π εριο χής. Η όλη π ρω τοβουλία επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα τόσο τη ς συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (το ενδιαφ έρον τη ς οποίας για τις λίμνες α υξά νετα ι ολοένα), όσο και τη ς πραγματοπ οίησης εκδηλώ σ εω ν σε τοπ ικό επ ίπ εδο, στον φυσικό του ς δηλαδή χώρο. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/3

4 Η Ε λλάδα α νήκει γ ε ω γραφ ικά σ τη ΝΑ Ευρώ πη και τη ν Α ν α το λικ ή Μ ε σόγειο. Β ρ ίσ κεται σ το σταυροδρόμ ι τριώ ν ηπ είρω ν: τη ς Ευρώπης, τη ς Α σ ίας και τη ς Αφρικής. Το γ ε γ ο ν ό ς α υ τό έχ ει ε- πιδράσει σ τη σ ύνθεσ η τη ς ε λ λ η ν ικ ή ς χλω ρίδας, σ τη ν οποία μ ετέχ ο υ ν μ ε σ ο γεια κά, μ εσ οευρω - παϊκά και ιρανοκασπ ικά (π οντιακά) σ τοιχεία. Κ υριαρχεί, βέβαια, η μ ε σ ο γεια κή χλω ρ ίδ α, η ο ποία όμως π εριορίζεται σ ε μια ευ ρ ύ τερ η ή σ τε ν ό τερ η λω ρίδα κ α τά μ ήκος τω ν α κτώ ν και σ τα νησιά το υ Α ιγαίο υ και Ιονίου Π ελά γους. Η μ εσ οευρω - παϊκή χλω ρ ίδα κυριαρ χεί σ τα όρη τη ς Κ εντρ ικής και Β ο ρείου Ε λ λ ά δ ο ς, υπ οχω ρώ ντας όσο προχω ρούμ ε προς νότον. Σ το ιχ εία τη ς ιρανοκασπική ς χ λω ρ ίδ α ς σ υνα ντώ - νται σ τη ΒΑ Ε λλά δ α και τα νησιά το υ ΒΑ Αιγαίου. Η γεω γραφική θέση καθορίζει επίσης και το κλίμα τη ς χώρας μας, το οποίο χαρακτηρίζεται, γενικά, ως μεσογειακό με εαρινοφθινοπωρινές βροχοπτώσεις και μία μεγα λύτερ η ή μικρότερ η π ερίοδο ξηρασίας. Μέσα στο γενικό κλίμα διαμορφ ώ νοντα ι ειδ ικ ό τερ α κλίματα που φθάνουν από το ημίξηροημιερημικό κλίμα τη ς ΝΑ Κρήτη ς μέχρι τον υγρόψυχρο-ηπειρω τικό τύπ ο τη ς Ροδόπης με ενδιάμεσους τύπους μεσογειακού κλίματος. Το ανάγλυφο είναι επίσης π ο λυ σ χ ιδ ές. Η Ε λλά δ α είνα ι μία κ α τεξο χ ή ν ορεινή χώρα η οποία, κατά 70%, κα λύπ τεται από όρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια σειρά οροσειρώ ν αναδύονται σχεδόν από την επιφάνεια τη ς θάλασσας και ανορθώνοντα ι απότομα σε ύψος άνω τω ν μέτρων. Παράλληλα, η Ελλάδα έχ ει το ν πλουσιότερο οριζόντιο διαμελισμό σ όλη τη ν Ευρώπη, ε ξ α ιτία ς τη ς ύ παρξης μεγάλου αριθμού χ ερ σονήσων και νησιών, ιδιαίτερα σ την Α να το λική Ε λλά δα, κα θώ ς και α κ τέ ς με δ α ν τελ ω τή κυματοειδή διαμόρφωση, οι ο ποίες εμφ ανίζονται πότε ως ο μαλές αμμώδεις και πότε ως α π ότομες βραχώδεις. Οι μ εγ ά λ ο ι ο ρ εινοί ό γκοι διασχίζουν τη χώρα από ΒΒΔ Τεχνητή Λίμνη Ταυρωπού φωτ. Σ. Μηλιώνης προς ΝΝΑ (το ορεινό συγκρότημα τη ς Πίνδου, τα Άγραφα, ο Τυμφρησ τός, το Παναιτω λικό, η Οίτη, τα Βαρδούσια, η Γκιώνα, το Π αναχαϊκό, ο Ερύμανθος, τα Αροάνια Όρη, η Κυλλήνη, το Μ αίναλο, ο Πάρνων, ο Ταΰγετος) και τη χω ρίζουν σε δύο σ α φ είς δ ια χ ω ρ ιζ ό μ ε ν ε ς π ε ρ ιο χ έ ς. Οι ο ρ ο σ ε ιρ έ ς τ η ς Α να τολικής Ε λλά δος (Βέρμιο, Π ιέρ ια, Ό λ υ μ π ο ς, Ό σσα, Μαυροβούνι, Πήλιο) έχουν επίσ ης κ α τεύ θ υ ν σ η από Β ορρά προς Νότο. Τ έλος οι οροσειρές τη ς Βόρειας Ελλάδας (Βόρας, Πάικο, Μ πέλες, Άγκιστρο, Φαλακρό Ό ρος και η οροσειρά της Ρ ο δ ό π η ς) ε κ τ ε ίν ο ν τ α ι από δ υ τικ ά π ρ ο ς α ν α το λ ικ ά και δ ρ ο υ ν ω ς ασ π ίδα α π έ ν α ν τι στους ψυχρούς βορείους α ν έ μους. Στη χώρα μας εμφανίζεται, επίσης, μία μεγάλη ποικιλία γ ε ω λ ο γ ικώ ν π ετρ ω μ ά τω ν. Από π ετρ ο γ ρ α φ ικ ή άποψ η τα π ε τρώ ματα τη ς Ελλάδος μπορούν να δ ια κ ρ ιθ ο ύ ν σ ε σ χ η μ α τ ι σμούς προαλπικούς και σε σχηματισμούς αλπικούς και μεταλπικούς. Στους προαλπικούς σχηματισ μ ο ύ ς α ν ή κ ο υ ν κυ ρ ίω ς τα κρυσταλλοσχιστώ δη π ετρώ ματα τη ς Ελλάδας, καθώς και μερικά μικρής εξάπλω σης ιζηματο γενή και πυριγενή πετρώ ματα. Οι αλπ ικοί και μ ετα λπ ικο ί σχηματισμοί περιλαμβάνουν το μέγισ το μέρος του ιζη μ α το γενούς κα λύμματος του ελ λ η ν ι κού χώρου, καθώς και μερικές σημαντικής έκτασης πυριγενείς ε μ φ α ν ίσ ε ις. Ο σ υ ν δ υ α σ μ ό ς αυτός, τη ς επίδρασης δηλαδή τη ς γ εω γ ρ α φ ικ ή ς θέσ ης, τη ς ποικιλίας τω ν π ετρω μάτω ν και τω ν έντονω ν πτυχώσεων, οδηγ ε ί στη δημιο υ ρ γία εν ό ς μωσαϊκού τοπ ικώ ν κλιμάτω ν μ ε γ ά λ η ς π οικιλίας που ε κ τ ε ίν ο νται από τον ημίξηρο-ημιερημικό τύπο τη ς ΝΑ Κρήτης μέχρι τον υγρόψυχρο τύπο τω ν ορέων τη ς Β ό ρ εια ς Ε λ λ ά δ α ς. Η ποικιλία τω ν δια μορφούμενω ν βιοκλιμάτω ν α ντικα τοπ τρίζετα ι σ την ποικιλία και το μωσαϊκό τη ς βλάστησ ης και τη μεγά λη ποικιλία τω ν ειδώ ν τη ς χλω ρίδας και τη ς πανίδας. Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί έω ς σήμ ερ α π άνω από ε ίδ η φ υτώ ν και σ υνεχώ ς π ροσ τίθενται και νέα. Μ όνον η Ιβηρική χερσόνησος, στην οποία εμφ α νίζονται και φ υτά τη ς Α τλα ντικής ζώ νης, παρουσιάζει μ εγ α λύ τερ ο αριθμό φυτικώ ν ειδών. Η ποικιλία τη ς βλάστησης, τη ς χλωρίδας και τη ς πανίδας αντικατοπτρίζεται, επίσης, στη μ ε γάλη ποικιλία τω ν εμφ α νιζόμενων οικοσυστημάτων. Σε γ εν ικ ές γρ α μμές, μπορούμε να κα τα τά ξουμε τα χ ερ σαία οικοσυστήματα τη ς χώρας μας σ τις α κ ό λ ο υ θ ες κ α τη γ ο ρίες, α κο λο υ θ ώ ντα ς τις α ν τίσ τοιχες κλιματικές ζώ νες βλάστησης: θ ε ρ μ ο μ ε σ ο γ ε ια κ ά ο ικ ο σ υ σ τή μ α τα : τ η ς ε λ ιά ς, το υ σ χοίνου, τη ς χαρουπ ιά ς, τη ς χαλεπίου πεύκης, κ.λπ. ευ μ εσ ο γεια κά οικοσ υσ τήματα: τη ς αριάς, τη ς φ ράξου, τ η ς κο υ μ α ρ ιά ς, τη ς ε ρ ε ίκ η ς, τη ς χαλεπίου και τραχείας πεύκης, τη ς κουκουναριάς, κ.λπ. π αραμεσογειακά-υποηπειρ ω τικ ά ο ικ ο σ υ σ τή μ α τα : το υ π ρ ίν ο υ, το υ γ α ύ ρ ο υ, τ η ς ο- σ τρ υ ά ς, το υ τ ρ ίλ ο β ο υ, τ η ς σφενδάμου, κ.λπ. υποηπειρωτικά οικοσυστήματα θερμοφίλω ν φ υλλοβόλω ν π λατύφ υλλω ν: τη ς δρυός, τη ς κ α σ τα ν ιά ς, τ η ς φ λ α μ ο υ ρ ιά ς κ.λπ. 4/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

5 ο ικ ο σ υ σ τή μ α τα ο ρ ειν ώ ν μεσ ογειακώ ν κω νοφόρω ν: τη ς μαύρης πεύκης, τη ς ελληνικής και υβριδογενούς ελά τη ς ο ικ ο σ υ σ τή μ α τα λ ιγ ό τε ρ ο θερμόβιω ν π λα τύφ υλλω ν: τη ς οξιάς, τη ς σφενδάμου, κ.λπ. οικοσυστήματα ψυχρόβιων δασών: τη ς λευ κό δ ερ μ η ς π εύκης, τη ς β α λκα νικής π εύκης, τ η ς δ α σ ικ ή ς π εύ κ η ς, τ η ς ε - ρυθρελάτης και τη ς σημύδας εξω δασικά οικοσυστήματα τω ν υψηλών ορέων. Μ εγάλη είναι επίσης η ποικιλία τω ν αζω νικώ ν υγροτοπ ι κώ ν ο ικ ο σ υ σ τη μ ά τω ν (π αράκτιων, λιμνοθαλασσών, λιμνών, ελ ώ ν, π ο τα μ ώ ν, δ ε λ τ α ϊκ ώ ν σ χ η μ α τισ μ ώ ν, τ ε χ ν η τ ώ ν λ ι μνών, πηγώ ν, αλυκώ ν, κ.λπ.). Τα οικοσυστήματα αυτά επ ηρεάζονται κυρίως από τα υδρολογικά γνωρίσματά του ς και λιγό τερ ο από το κλίμα, γ ι αυτό και κα τα τά σ σ οντα ι στα λ εγ ά μ εν α αζω νικά οικοσ υσ τήμα τα. Εδώ υπάγονται και τα παρόχθια (παραποτάμια, παραλίμνια) δάση καθώ ς και τα δάση τω ν δ ελ - ταϊκώ ν σχηματισμών. Από τα παραπάνω είναι εμ φ ανές ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα τη ς Μ εσογείου, αλλά και τη ς Ευρώπης, σ την οποία συναντώ νται τύποι οικοσυστημάτω ν από το υ ς ημιερημικούς του φοινικοδάσους του Βάι μέχρι τω ν ψυχροβίων δασών τη ς σημύδας, τη ς δασικής πεύκης και τη ς ερυθρελάτης. Πέραν ό μως τη ς μεγά λης ποικιλότητας, χαρακτηρισ τικό τη ς χώρα μας είνα ι ό τι η π ο ικ ιλ ό τη τα α υτή εμ φ α ν ίζετα ι ακόμη και σε μία μικρή σχετικά επιφάνεια. Σε α πόσταση 150 χιλιομέτρω ν από την Καβάλα μέχρι τη ν Κεντρική Ροδόπη δ ια σ χίζει κα νείς όλα τα ο ικ ο σ υ σ τή μ α τα που π ερ ι λαμβάνουν βλάστηση τη ς Μ ε σ ο γεια κής, Μ εσ ο ευ ρ ω π ά ίκή ς και Β ό ρ εια ς (Σ κ α νδ ινα β ικ ή ς) ζώνης. Ο επισκέπτης τα ξιδ εύ ο ντας με αυτοκίνητο για δύο μόνον ώρες, μπορεί να δει τοπία από τα καθαρώ ς Μ εσ ο γεια κά ω ς τα Σ κ α ν δ ιν α β ικ ά κα ι τα Αλπικά. Χαρακτηρισ τικό τόσ ο τω ν χερσαίων όσο και τω ν υγροτοπικώ ν-αζω νικώ ν οικοσ υσ τημάτω ν είναι ότι διατηρούν, σε μεγ ά λ ο βα θμό, τη φ υ σ ικ ό τη τά τους, δηλαδή στοιχεία της αρχ έγονης σύνθεσής τους, παρά τις έ ν τ ο ν ε ς α νθρώ π ινες επ ι δράσεις (οι υγρότοπ οι έχ ο υ ν κα τα σ τρ α φ εί κατά τα 3/4 ενώ το ποσοστό δάσωσης με 25% είναι από τα χα μ η λότερ α τη ς Ε υρω π αϊκής Μ εσ ο γ είο υ ). Σε καμία άλλη μεσ ογεια κή χώρα και πολύ περισσότερο, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχ ει διατηρηθεί μία τέτο ια μ ε γάλη βιοποικιλότητα, τόσο κον τά σ τις φ υ σ ικ ές σ υ ν θ ή κ ες. Ακόμη και τα υπ οβαθμισμένα δάση και οι υποβαθμισμένοι θαμνότοποι και τα φρύγανα διατηρούν, τουλάχισ τον ποιοτικά, τη φυσική του ς σύνθεση. Ο π λ ο ύ το ς α υ τό ς τ η ς φ υσ ικής και π ολιτισ τική ς μας κληρονομιάς δεν έχ ει ερευνηθεί, δεν έχει αποτιμηθεί και δεν έχει απογραφεί έω ς σήμερα ε- παρκώς. Υπάρχουν, ασφαλώς, π ο λλές μ ε λ έ τε ς, οι οπ οίες ό μως είναι ανεπαρκείς και χωρίς σ υνοχή. Α π α ιτείτα ι μια κα τα γρα φ ή τω ν όσων έχ ο υ ν γ ίν ει μ έχ ρ ι σ ή μ ερ α και έν α ς π ρ ο γρα μμα τισ μός τω ν εν ερ γ ειώ ν για το μ έλ λ ο ν, ώ σ τε να αποκτηθούν ό λ ες εκ είν ε ς οι απαραίτη τες π ληροφορίες για την ορθολογική διαχείριση και προστασία τω ν σπάνιων και μοναδ ικ ώ ν β ιο τό π ω ν τ η ς χ ώ ρ α ς μας. Η εργασία αυτή πραγματοπ οιείται σήμερα στα πλαίσια το υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς γ ια τη ν υλοποίηση τη ς Ο δηγίας 92/43 τη ς ΕΟΚ. Σκοπός τη ς οδηγίας α υ τή ς είνα ι η προστασία τη ς β ιο π ο ικ ιλ ό τη τα ς σ τις χ ώ ρ ες τη ς Ευρωπαϊκής Ενωσης μέσω ε ν ό ς δ ικτύ ο υ π ρ ο σ τα τευ ό μ ε- νων περιοχών, το οποίο ονομάζετα ι ΦΥΣΗ Στην οδηγία αναφέρονται οι τύποι φυσικών ο ικοτόπ ω ν καθώς και τα είδη φ υτώ ν και ζώων η προστασία τω ν ο π οίω ν ε ν δ ια φ έ ρ ε ι τη ν Ενωση. Επίσης, α να φ έρ ο ντα ι σε ειδικό παράρτημα τη ς οδηγίας τα κριτήρια με τα οποία γίν ετα ι η αξιολόγησ η και η επιλογή τω ν περιοχών που θα ε νταχθούν στο δίκτυο αυτό. Στη χώρα μας, την υλοποίηση τω ν παραπάνω στόχων α νέλα βε το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με το Ελληνικό Κ έντρο Β ιοτόπ ω ν-υ γροτόπων, σε συνεργασία με τα τμ ή μ α τα Β ιο λο γία ς τω ν Π α νεπ ι στημίω ν Αθηνών, Θ εσ σ α λονίκης και Πατρώ ν, οι οπ οίες έ χ ο υ ν π λαισ ιω θεί και με ε ιδ ι κούς επιστήμονες του ΕΘΙΑΓΕ, του ΕΚΘΕ καθώς και τω ν Π ανεπιστημίων Κρήτης και Αιγαίου υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας. Μ έχρι σήμερα έχουν διακριθεί οι τύποι φυσικών οικοτόπων και τα είδη φυτώ ν και ζώων τω ν π αραρτημάτω ν τη ς ο δ η γ ία ς που υ π ά ρ χ ο υ ν σ τη ν Ελλάδα, έχ ο υ ν επ ιλ εγ εί περί τις 300 περιοχές στις οποίες έ χει ήδη περατωθεί η απογραφή και η συμπλήρωση τω ν ειδικών εντύπω ν και ο λοκληρώθηκε η α ξιολόγησ η τω ν π ερ ιο χ ώ ν αυτώ ν με βάση τα κριτή ρ ια τη ς ο δ η γ ία ς. Ο κατάλογος αυτός παραδόθηκε στο τέ λ ο ς του Μαίου στα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία έ χ ο υ ν τη ν υπ οχρ έω σ η να α π ο σ τείλ ο υ ν σ τη ν Ευρωπαϊκή Ενωση έναν κα τά λογο τω ν π ροτεινόμενω ν περιοχώ ν μ έ χρι τέλους Ιουνίου. Ενα από τα βασικότερ α επ ιτεύ γ μ α τα του π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς α υ το ύ είναι η αρμονική συνεργασία πάνω από εκατό ειδ ικ ώ ν επ ισ τη μ ό ν ω ν διαφόρων κλάδων, κάτι που πρώτη φορά γ ίν ε τα ι στη χώ ρα μας στο πλαίσια ενός προγράμματος και τα α π ο τελέσ μ α τα α υ τή ς τ η ς συνεργασίας είναι ήδη εμφανή. Η ολοκλήρωση του π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς α υ το ύ θα α π ο τελέσ ει ένα α ξιό λ ο γ ο θ εμ έλ ιο τόσ ο για τη χάραξη εθνικής σ τρ α τη γ ικ ή ς π ρ ο σ τα σίας του φυσικού περιβάλλοντος όσο και για την αειφορική διαχείριση τω ν ιδιαίτερης αξίας φυσικών οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας τη ς χώρας μας. Φοινικόδασος Βάι φωτ. Σ. Κυπαρίσσης Ποταμός Πηνειός φωτ. Γ. Κρίκης ΑΜΦΙΒΙΟΝ/5

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ο ΙΚ Ο ΛΟ ΓΙΚ Η ΕΤΑ ΙΡΙΑ ΕΒΡΟ Υ Η Ο ικολογική Ε ταιρεία Έβρου ιδρύθηκε το 1989 και είναι αστική μη κερδοσκοπική ετα ιρ εία. Σ κοποί τη ς είναι η προστασία, η διατήρηση και η α ν ά δ ε ιξ η τ η ς φ υ σ ικ ή ς κα ι π ο λ ιτισ τικ ή ς κληρονομιά ς το υ Ν ομού Έ βρου, η π ερ ι β α λ λ ο ν τικ ή αναβάθμισ η το υ νο μ ο ύ και τ η ς π ο ιό τη τα ς ζω ή ς τω ν κα το ίκ ω ν, η ευ α ισ θ η το π ο ίη σ η τ η ς κ ο ιν ή ς γ ν ώ μ η ς για τη ν προστασία το υ π ερ ιβ ά λλο ντο ς, η σ υμμετο χή σε π ρω τοβουλίες για τη ν π ροσ τασ ία το υ π ερ ιβ ά λ λ ο ν το ς και τη ς εν γ έ ν ε ι, π ο λιτισ τική ς κλ η ρ ο ν ο μ ιά ς καθώ ς και η υποστήριξη παρόμοιω ν δρασ τηρ ιο τή τω ν σ όλη τη ν Ε λλάδα. Η Ε τ α ιρ ε ία δ ιο ικ ε ίτ α ι α π ό π ε ν τ α μ ε λ ή Σ υ ντονισ τική Γραμμα τεία και κάθε δύο έτη ε κ λ έ γ ετα ι δ εκ α π εν τα μ ελ ή ς ομάδα, η οποία χω ρ ίζετα ι σε τρ εις επ ιμέρ ους π εν τα μ ελείς ο μ ά δ ες που ασκούν διαδοχικά τη διοίκηση για οκτώ μ ή νες. Δύο φ ο ρ ές το έ το ς σ υγκα λείτα ι γ εν ική σ υ νέλευ σ η τω ν μ ελώ ν, τα οποία σ ήμερ α α ν έρ χ ο ντα ι σε 210. Η οργα νω τική δομή τη ς Ε τα ιρεία ς π εριλα μβάνει ομάδ ες εργα σ ία ς σ τις οπ οίες σ υ μ μ ετέχ ο υ ν τα μ έλη και α υ τές είναι: ομάδα π όλης, ομάδα δασών, ομάδα υγροτόπ ω ν, ομά δα τύπ ου, ομάδα οικονομικώ ν & διοικητικώ ν θ εμ ά τω ν και ομάδα οικοτουρισ μού και περιηγήσ εω ν. Οι δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες τη ς Ο ικολογικής Ε τα ιρεία ς Έβρου επ εκ τείν ο ν τα ι σε π ο λλούς το μ είς, με κύριο π ά ντο τε το μ έα τη ν οικολογική δράση. Η κάθε ομάδα εργασ ίας έχ ε ι να παρουσ ιάσει ξεχ ω ρ ισ τό έρ γο (καθαρισμός ακτώ ν, σ υ νερ γα σία με ο μ ά δ ες Π ερ ιβ α λλο ντική ς Εκπαίδευσ ης, εκ δ η λώ σ εις, έκδοσ η εντύπ ω ν, κ.λπ.). Ε νδεικτικά, ο ρ ισ μ ένες δ ρ ά σ εις που π ρ α γμ α το π ο ιή θ η κα ν στη διά ρκεια τω ν π έ ν τε τελ ε υ τ α ίω ν ετώ ν είναι: η απομάκρυνση το υ ναυαγίου Π α να γία Κ ά σ τρ ο από το λ ιμ ά νι τ η ς Α λ ε ξα νδ ρ ο ύ π ο λης και η απ οκατάσταση το υ αιγιαλού σε δύο π εριπ τώ σ εις κα τα π ά τησης σ τη ν π εριο χή τη ς Α λ εξα ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς ως τη ν αρχαία Μ εσημβρία. Βέβαια η δράση τη ς Ε τα ιρ εία ς για τη διάσωση τω ν α κτώ ν και τω ν π αραλιώ ν το υ Νομού Έβρου, από τη ν καταπ άτησ η και τη ν αυθαίρ ετη δόμηση είναι σ υ νεχής και τα έω ς τώ ρα α π ο τε λ έ σ μ α τα ικ α νο π ο ιη τικ ά. Τα τ ε λ ε υ τ α ία δύο έτη σ υ νεχής είναι και η εκ σ τρ α τεία κα τά τη ς α υθαίρετης δόμησ ης στο Δ έ λ τα το υ Έβρου. Επίσης, η Ο ικολογική Ε ταιρεία Έβρου έ χ ε ι π ρ α γματοπ ο ιή σ ει ω ς σ ή μ ερ α σ εμ ιν ά ρ ια Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τικ ή ς Ε κπ α ί δευσ ης, ο μ ιλίες, παρουσιάσεις δια φ α νειώ ν σε α ρ κ ε τέ ς π ε ρ ιο χ ές το υ νομού και, μέσ α από το π ρόγραμμα Ν εολα ία για τη ν Ευρώπη, π ραγματοπ οίησ ε α ντα λλα γή ομάδω ν ν έ ων με τη Ν εολα ία τω ν Φ ίλων τη ς Φ ύσης τη ς Γερμα νία ς. Η Ε ταιρεία εκ δ ίδ ει από το 1991 τη μηνιαία εφ η μ ερ ίδ α ΕΒΡΟ -Ο ΙΚΟ ΛΟ ΓΙΚΑ, με 800 περίπου σ υ νδρομητές σε όλη τη ν Ελλάδα. Για π ερ ισ σ ό τερ ες π ληροφ ο ρ ίες: Ο ικο λο γική Ε τα ιρεία Έ βρου, Ίω νο ς Δ ρ α γ ο ύ μ η 18, Α λ ε ξα ν δ ρ ο ύ π ο λ η, τη λ./φ α ξ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στις 3-6 Μαίου 1995, στην Ιερά Μονή Μ εταμορφ ώ σ εω ς του Σω τήρος τη ς Ν αυπάκτου, διεξή χθησ α ν οι ερ γα σ ίες του Συμποσίου με θέμα: Π εριβαλλοντική Εκπαίδευση & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ευρωπαϊκή & Ελληνική Εμπειρία. Δ ιοργανω τές του συμποσίου ήταν το Γ ρ α φ είο Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τικ ή ς Ε κπ αίδ ευσ η ς τη ς Δ ιεύθυνσ ης Δ ευ τερ ο β ά θ μιας Εκπαίδευσης του Νομού Αιτω λοακαρνανίας, το ΕΚΒΥ και το Γραφείο Π ε ρ ιβ α λλο ντική ς Ε νημέρω σ ης και Ευαισθητοποίησης-Γενική Διεύθυνση XI τη ς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Συμπόσιο σ υ μμετείχα ν εκπ αιδευτικοί του νομού, αντιπροσω πείες μαθητικών περιβαλλοντικώ ν ομάδων, υπεύθυνοι π εριβαλλον τική ς εκπ α ίδευσ ης από το υ ς νομούς Αχαΐας, Λακωνίας, Φωκίδας, Λευκάδας, Τρικάλων, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Σερρώ ν και Κυκλάδων, δημοσ ιογράφοι τω ν τοπικών Μ.Μ.Ε. καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, του Νομαρχιακού Γραφείου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, τη ς Τοπικής Α υτοδιοίκησης, περιβαλλοντικώ ν οργανώσεων, κ.λπ. Τα θέματα του συμποσίου αφορούσαν την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, τη ν Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τη ν Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή Ε κπ α ίδ ευ σ η και τα Μ.Μ.Ε., τα δ ίκ τυ α Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τικ ή ς & ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εκπαίδευσης και την ανάδειξη περιβαλλοντικώ ν θεμάτω ν του Νομού Αιτω λοακαρνανίας. Μ έσα από τις εισ ηγήσ εις, τις συζητήσεις και τις ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν α ναδείχθηκε η α ν α γ κ α ιό τ η τ α σ ω σ τή ς χ ρ ή σ η ς τω ν Μ.Μ.Ε. από το υ ς εκπ αιδευτικούς, ανάληψ ης πρωτοβουλιών συνεργασίας «των εκπ αιδευτικώ ν με τη ν τοπική κοινωνία για τη ν προώθηση περιβαλλοντικώ ν θ ε μάτων και, κυρίως, προέκυψε έντονα η ανάγκη δικτύω σ ης τω ν εκπ α ιδευτικώ ν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για τη ν α ντα λλα γή πληροφοριώ ν και τεχνογνω σ ία ς καθώς και τη ν α ξιο ποίηση γνώ σεω ν και εμπειριών. Οι εισηγ ή σ ε ις κα ι τα σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τα το υ συμποσίου πρόκειται να εκδοθούν στο άμεσο μέλλον με τη μορφή πρακτικών. 6/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

7 Επ ικοινω νία και Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν Μ ε αυτό το θέμα διεξήχθη ημερίδα στις 23 Ιουνίου, στο Π νευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων που σκοπό είχε την ανάδειξη τη ς συμβολής τω ν Μ.Μ.Ε. στην προώθηση τη ς αειφορικής ανάπτυξης και διοργα νώ θηκε από τη ν Αντιπροσω πεία τη ς Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ε λλάδα, τη ν ΕΣΗΕΑ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Π άντειο Πανεπιστήμιο. Γενική εισήγηση με θέμα Η πολιτική τη ς Ευρωπαϊκής Ενωσης για το περιβάλλον, στρατηγική, π ρ ο τερ α ιό τη τες, μέσα, αναπτύχθηκε από το ν κ. Τ. Σμυρνιώτη του Τομέα Ενημέρωσης τη ς Γενικής Διεύθυνσης XI τη ς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α κολούθησαν δύο σ τρ ογγυ λές τράπ εζες εργασίας με θέμα : Π ερ ιβ α λλο ντική π ολιτική και Μ.Μ.Ε. και Μ.Μ.Ε. - Κοινή Γνώμη - Περιβαλλοντικά Θ έμα τα με συντονισ τές τον κ. Μιχάλη Παπαγιαννάκη, ευρω βουλευτή και την κ. Νίκη Γουλανδρή, αντιπρόεδρο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Παράλληλα με τη ν ημερίδα και για μία εβδομάδα λειτουρ γεί στον ίδιο χώρο έκθεση με τίτλ ο Το Περιβάλλον στον Τύπο και την Οθόνη. Πρώτοι καρποί τη ς απ ογραφ ής Όπως είναι γνωστό στους αναγνώστες μας, η Απογραφή των Ελληνικών Υγροτόπων ως Φυσικών Πόρων (1994) εκπονήθηκε από το ΕΚΒΥ με την υποστήριξη των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας και με τη συνεργασία δεκάδων επιστημόνων από όλη την Ελλάδα, που συμπλήρωσαν απογραφικά δελτία και βοήθησαν στον έλεγχο των πληροφοριών. Σπουδαία εγγενής λειτουργία της έκδοσης αυτής, όπως και κάθε έκδοσης που αφορά απογραφή φυσικών πόρων, είναι η συλλογή λαθών. Δεν χαριτολογούμε παραδοξολογώ ντας. Στην εισαγωγή του τόμου δεν αναφέρεται μία τέτοια λειτουργία γιατί θεωρήθηκε αυτονόητη. Ελπίζαμε ότι η έκδοση θα προκαλούσε και άλλους ελέγχους και θα συγκομίζαμε υποδείξεις για διόρθωση λαθών και μάλιστα μεγάλων. Ανακοινώνουμε με ιδιαίτερη χαρά ότι ήδη άρχισαν να καταφθάνουν στο ΕΚΒΥ οι πρώτες υποδείξεις λαθών. Ευχαριστώντας θερμά τους ήδη υποδείξαντες, παρακαλούμε όλους όσους έχουν κάποια υπόδειξη να μας τη στείλουν. Κατά περιοδικά διαστήματα θα συντάσσεται κατάλογος λαθών και θα αποστέλλεται σε όλους τους παραλήπτες. Παρακαλούμε για διορθώσεις και υποδείξεις, να επ ικοινω νείτε με τη ν κ. Ελένη Φυτώκα στα τηλέφωνα ΕΚΒΥ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π ε ρ ι βάλλον, Οικ ο λ ο γ ί α, Ε κ π α ί δ ευσ η ε ί ναι ο τίτλο ς βιβλίου που κυκλοφ όρησε πριν από μ ε ρ ι κ ο ύ ς μ ή ν ε ς από τ ις Ε κ δ ό σεις Σαββάλα με σ υ γ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ΙΚ Ο Λ Ο ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ γραφ είς τους κ.κ Θεόδω ρο Κουσουρή και Α ρ τέμ η Α θ α να σ ά κη. Σ το β ιβ λίο αυτό δίνεται έμφαση στην παρουσίαση και την ανάλυση πληροφοριών που α φορούν κυρίως το ελληνικό φυσικό και α ν θ ρ ω π ο γ εν ές π ερ ιβ ά λλον. Σ κοπ ός τη ς έκδοσης είναι η συσχέτιση τη ς περιβαλλοντικής γνώ σης και τη ς παιδαγ ω γική ς δράσης αποσ κοπ ώ ντας στη διαμόρφωση ευνοϊκώ ν απόψεων, αντιλήψεων, στάσεων, δράσεων και συμπεριφορών στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η οικολογία, η κοινωνία και ο πολιτισμός, είναι οι κατευθυντήριοι ά ξο νες τη ς Δροσελής, τη ς νέας τριμηνιαίας έκδοσ ης, που κυ κλοφ όρησ ε από τη ν Ενωση Πολιτών για την Οικολογία και το Περιβάλλον (ΕΠΟΠ), με έδρα τα Λεχαινά Ηλείας. Η Δ ροσελή" (όπως αναφ έρετα ι στο εισαγωγικό τη ς σημείωμα) Θα επιχειρήσει να γίνει αυτό που κάποτε υπήρξε ως τοπωνύμιο τω ν φυσικών γεω γραφικώ ν σ υντεταγμ ένω ν της περιοχής. Σ το σημερινό αποστραγγισμ έ νο και αποψιλωμένο τοπίο να αναβρύσουν και να ρεύσ ουν οι χυμοί του λ ό γου, να φω τισθούν τα χρώματα τω ν εικόνων, να κινήσουν με νέα πνοή οι ιδέες και να α νοίξει η κ α λ λ ιέρ γ εια τω ν πράξεων και της δράσης. Εμείς δεν έ χουμε παρά να καλοσωρίσουμε το νέο έντυπο και να ευχηθούμε καλή δύναμη στην ομάδα που το εμ π νεύ σ τη κε και εργάζεται για την έκδοσή του. Για περισ σ ότερες π ληροφ ορίες και συνδρομές: Ενωση Πολιτών για την Οικολογία και το Π ερ ιβ ά λ λο ν, Λ εχ α ινά, τηλ Επαπειλούμενα Μεσογειακά Τοπία της Δυτικής Κρήτης είναι ο τίτλος έκδοσης που διασκευάσθηκε και αποδόθηκε από τα αγγλικά στα ελληνικά α πό τον καθηγητή του ΑΠΘ, κ. Β. Παπαναστάση ως αποτέλεσμα ερευνητικού προγράμματος με τον ίδιο τίτλο, το ο ποίο χρημα τοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Π ερ ιβά λλο ντος τη ς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Μ ε σ ογεια κού Α γρονο μ ικο ύ Ιν σ τιτο ύ το υ Χανίων και του ΜΟΠ Κρήτης. Π εριλαμβάνει γενικά χαρακτηριστικά του Κρητικού τοπίου, α λ λα γές που διαπιστώθηκαν και απειλές που αντιμετω πίζουν τα οικοσ υσ τήματα καθώς και π ροτάσ εις για την προστασία και διαχείρισή τους. Η Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Π εριβάλλοντος και της Πολιτισ τικής Κληρονομιάς εξέδ ω σ ε πρόσφατα το καλαίσθητο Βιβλίο-Οδηγός για τη Μεσογειακή Φώκια (M onachus m onachus) στην Ελλάδα. Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα από το Ελληνικό Πρόγραμμα Προστασίας τη ς Μ εσ ο γ εια κ ή ς Φ ώ κιας, υπό τη ν επ ο- πτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, με την ενίσχυση τη ς Γενικής Διεύθυνσης XI τη ς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το βιβλίο χω ρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο δίνονται πληροφορίες για τη μεσογειακή φώκια (βιολογία και κατανομή στη Μ εσόγειο, εκτίμησ η πληθυσμού, α π ειλές, λό γο ι μείωσης πληθυσμού), στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το Ελληνικό Πρόγραμμα Προστασίας τη ς Μ εσογειακής Φ ώ κιας (ο μ ά δ ε ς που μ ε τ έ χ ο υ ν σ το πρόγραμμα, Εθνικό Πάρκο Α λοννήσ - σου και Β όρειω ν Σποράδω ν, Κ έντρ ο Τεκμηρίωσης για τη Φώκια, προοπτική αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία). Το τρίτο αναφέρεται στη θεσμική προστασία τη ς Μ εσογειακής Φώκιας και το τέτα ρ το στα συνέδρια και τη βιβλιογραφία που αφορά στο είδος αυτό. Για περισσ ότερ ες πληροφορίες: Ελληνική Εταιρεία, Τριπόδων 28, Αθήνα. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΙ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ Έ ληξαν οι διαγωνισμοί που προκηρύχθησαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ε τους Διατήρησης της Φύσης, από το ΕΚΒΥ και το Υπουργείο Αιγαίου. Ο πρώτο ς αφορούσε στη βράβευση εργασιών που θα προέκυπταν από την εφαρμογή προγραμμάτων Π εριβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ο δ εύ τερ ο ς είχε τίτλ ο τα παιδιά ζω γραφίζουν το Αιγαίο και απευθυνόταν σε μαθητές τω ν Δημοτικώ ν σχολείων του Αιγαίου. Π ληροφορίες για τα αποτελέσματα τω ν διαγωνισμών θα δοθούν σε επόμενο τεύ χος του Αμφιβίου. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/7

8 Μ ο υ σ ε ίο Γ ο υ λ α ν δ ρ ή Φ υ σ ικ ή ς Ισ τ ο ρ ί α ς Φωτογραφία της μακέτας του νέου κτιρίου (δεξιά) σε μορφή της εκλεκτικής αρχιτεκτονικής της παραδοσιακής ζώνης Κηφισιάς. Αριστερά το παλαιό κτίριο του Μουσείου. τις 12 Μ άίου το Μ ουσ είο παρουσίασε στο Ζάππειο Μ έγαρο το Κ έ ν τρ ο Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς Ερευνας και Ε κπ αίδευσ ης-κ έ- ντρο ΓΑΙΑ, του οποίου πρωταρχικός σκοπός είναι η ενημέρωση για την αναγκαία προστασία του π εριβάλλοντος και η διάδοση τη ς αειφορικής ανάπτυξης όπως έ χει τεθ εί από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και το 5ο Πρόγραμμα Π ολιτικής και Δράσης για το Π εριβάλλον τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο εκ π ρ ό σ ω π ο ς το υ Τ α μ ε ίο υ Σ υ ν ο χ ή ς κ. Verstyhge, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Κώστας Λαλιώ της, η υφυπουργός κ. Ελισάβ ετ Παπαζώη, ο αναπληρωτής υπουργός κ. Κώστας Γείτονας, οι βουλευ τές κ. Σ τέφανος Μάνος και κ. Έλσα Παπαδημητριού, ειδικοί επιστήμονες, κ.ά. Το έργο χαρ α κτη ρ ίσ θ η κε από το ν κ. Λ α λιώ τη ως έργο πνοής που θα απ οτελέσ ει υποθήκη γνώσης και συνείδησης, ευαισθησίας και ελπ ίδας για τις μ ελλοντικές γενιές. Το κόσ τος το υ θα α νέλθ ει στα 5,2 δισ. δρχ. και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το νέο κτίριο, που θα κατασκευασθεί σε χώρο δίπλα στο Μουσείο, θα περιλαμβάνει εκ θεσιακούς χώρους, βιβλιοθήκες, αναγνω σ τή ρ ια, ερ γ α σ τή ρ ια, α μ φ ιθ έα τρ ο, α ί θουσες συνεδριάσεων, κ.λπ. Το Κ έντρ ο ΓΑ ΙΑ α π ο τελεί το πρότυπο μίας νέα ς προσέγγισης του ανθρώπου με το περιβάλλον και θα είναι σ χεδιασμένο έτσ ι ώ στε να χρησιμοποιείται π ρ ο η γμ ένη τε χ ν ο λ ο γ ία στα κυ ριότερ α εκθέματα, τα οποία, ταυτοχρόνω ς, θα είναι προσιτά στο κοινό και ιδιαίτερα στα παιδιά. Π ολλά εκθέμα τα θα χρησιμοποιούν το στοιχείο τη ς συμμετοχής, ώστε ο επισκέπτης να ξεφ εύ γ ει από τη θέση του παθητικού παρατηρητή και να σ υ μ μ ετέχει ενεργά. Κύριος σ τόχος του Κέντρου ΓΑΙΑ θα α π ο τελεί η σύνδεση τω ν δρασ τη ρ ιο τή τω ν το υ Κ έντρ ο υ με το πρόγραμμα μα θημά τω ν τω ν σ χολείω ν τη ς Π ρω τοβάθμιας και Δ ευ τερ ο β ά θ μ ια ς ε κ παίδευσ ης και α ν α μ έν ετα ι να τε θ ε ί σε λειτουργία το Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν Τεύχος 13, Μάιος - Ιούνιος 1995 Διμηνιαία έκδοση του ΕΚΒΥ IS S N Ταχυδρομική διεύθυνση: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, Θέρμη, τηλ. (031) , , Φαξ: (031) Υπεύθυνη Εκδοσης: Μαρία Κατσακιώρη Συντακτική Επιτροπή: Μαρία Κατσακιώρη, Μάνος Κουτράκης, Σπύρος Ντάφης Σ' αυτό το τεύχος συνεργάστηκε ο Γιώργος Μπλιώνης Φ ω τοσ τοιχειοθεσ ία - Εκτύπωση: Α Ν 1 Μ Α G R A P H IC S Υιοί Α. Υ φ α ντή Ο.Ε., Φ ραγκίνη 9, Θ εσ σ αλονίκη Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο του περιεχομένου του ΑΜΦΙΒΙΟΝ μόνο εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1 ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1 Πρόγραμμα αξιοποίησης και λ ε ιτο υ ρ γ ία ς τη ς υπ οδομής για οκτώ προσ τα τε υ ό μ ε ν

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 12 ΔΡΧ. 103 Η επ ιμ ό ρ φ ω σ η τω ν εκπ αιδευτικώ ν στην Π.Ε. δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: LIFE

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: LIFE ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 2 0 ΔΡΧ. 400 ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΑΝ OI ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TOY EKBY ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος 7910 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π Α Ρ ΑΡΤΗ Μ Α III (ΠΕΕ 82/8.3.2016) Α π α ιτή σ ε ις π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς π ο υ σ υ νδ έο ντα ι με το ύψ ος α π ό κ τη σ η ς σ υ μ μ ετο χ ή ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ρ. Χ ρ υ σ ά νθ η Π α π α δ ο κ ο ν λ ο υ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2001 .... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ 00-62 Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν 00-622 Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ 00-6221

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ .UMtiM \i \ i: κ An i t I Trn κ \ u t m k o v κ ΐ ί ν τ τ ω [strmutijxiri t m n t u n I K l S \ ( «Ι Ι Ί Ι Ι Ϊ 17'!'. ri- T T - Γ Γ. ^.. 1 =. r it K V 'la I- ire IS ερωτήσεις ΑΥΪΟΛΙΟΙΚΜΐΗ Κ.Μ 5ε 8 βαλλθηλχ

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνεχ ίσουν τη σχολική

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνεχ ίσουν τη σχολική Πέμπτη 15 Μάιος 2008 14:33 Το 1 Γυμνάσιο Καλαμπάκας στο πλαίσιο προγράμματος ανοικτών περιβαλλοντικών τ άξεων «Καλλιστώ» υλοποίησε σχέδιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σ Κόνιτσα στις 1415 16 Απριλίου Το

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου. Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης

Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου. Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης Πλεονεκτήµατα δασογεωργικών συστηµάτων Περιβαλλοντικά Οικονοµικά. Απορροή, διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 27/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ. Αειφορία και Αειφορική Α νάπτυξη ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΔΡΧ.

ΑΜΦΙΒΙΟΝ. Αειφορία και Αειφορική Α νάπτυξη ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΔΡΧ. ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΔΡΧ. 10 Αειφορία, μια λέξη -κλειδ ί για την προστασία του περιβάλλοντος. Ως αρχή διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000 Β Β1 Β2 ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΑΥΓΩΝ Μη καταχώ ρηση τ ω ν σ το ιχ είω ν που ο ρ ίζο ντα ι σ το άρθρο 6 το υ Καν,

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ϊ f j ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ \ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1990 * * ΑΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ 0 I: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. -"5 θ ερμ ό άπόσχημα... i -> Δ οθιή να ς... ^ -? Ψ ευδάνθρακας...

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα