ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1761 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α Τάξης ΕΠΑ.Λ Ναυτικου Ναυτιλιακού Κύκλου... 1 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α Τάξης ΕΠΑ.Λ 2 Αριθμ /Γ2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α Τάξης ΕΠΑ.Λ Ναυτικου Ναυτιλιακού Κύκλου. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146, Τεύχος Α ) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Την εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνι κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 5 Δεκεμβρίου 2006 Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ αριθμ. 26/ Συνεδρίασή του. 3. Την υπ αριθμ. Γ2/ 80035/ υπουργική απόφα ση με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης Ημερη σίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ» και την υπ αριθμ. Γ2/ / Συμπλήρωσή της. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπο λογισμού. 5. Την αναγκαιότητα καθορισμού Αναλυτικών Προ γραμμάτων Σπουδών για την Α Τάξη ΕΠΑ.Λ, αποφα σίζουμε: Τον καθορισμό του Προγράμματος Σπουδών των μα θημάτων της Α Τάξης ΕΠΑ.Λ του Ναυτικού Ναυτιλιακού Κύκλου: 1. Ναυτική Τέχνη 2. Ναυτιλιακές Γνώσεις 3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου 4. Τεχνικό Σχέδιο

2 24066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΑΞΗ : Ε ΕΠΑ.Λ Ν. Ν. ΚΥΚΛΟΣ ΩΡΕΣ: 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Σύντομη αναφορά στο εργασιακό περιβάλλον και την ιδιομορφία του ναυτικού επαγγέλματος Γενικά 1.1 Το πλοίο σαν χώρος δουλειάς και διαβίωσης 1.2 Διοίκηση πλοίου Ιεραρχία Σχέσεις μεταξύ του πληρώματος 2. Ορολογία Ονοματολογία διαστάσεις πλοίου Γενικά 2.1 Τρόπιδα Στείρα Ποδόστημα Πλώρη Πρύμνη Ίσαλος γραμμή Έξα λα και ύψος εξάλων 2.2 Ονοματολογία διαφόρων μερών του πλοίου 2.3 Ονοματολογία πρόσθετων εγκαταστά σεων και εξοπλισμού.. ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές: Να μπορούν να περιγράφουν και να αναλύουν τις πτυχές του εργασιακού περιβάλλοντος και της επαγγελματικής ζωής των ναυτικών Να γνωρίσουν το ωράριο εργασίας (βάρδιες) τη διοίκηση και την ιεραρχία του πλοίου και να κατανοήσουν την ανάγκη της αρμοδιότητας και της συντροφικότητας μέσα στο πλοίο καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του πλοίου Να διακρίνουν, να ονομάζουν και να περιγράφουν τα διάφορα μέρη του πλοίου και να αναφέρουν την χρησιμότητα κάθε ενός ξεχωριστά 2.4 Χώροι υποδοχής και στοιβασίας φορ τίου 2.5 Χώρος μηχανής, πρόωσης και διακυ βέρνησης 3. Κατηγορίες και τύποι πλοίων 3.1 Διάκριση των πλοίων ανάλογα με τον σκοπό και την αποστολή που εξυπηρετούν 3.2 Διάκριση, βασική περιγραφή και εξέλιξη των φορτηγών πλοίων ανάλογα με τον τρόπο εκμετάλλευσης, κατασκευής και του φορτίου που μεταφέρουν 3.3 Δεξαμενόπλοια υγρού φορτίου υγραεριοφόρα 3.4 Έννοια και εξέλιξη των επιβατηγών πλοίων, διάκριση και βασική τους περιγραφή Να μπορούν να διακρίνουν τους τύπους των πλοίων και να εξηγούν την άμεση σχέση του τρόπου κατασκευής τους με το είδος του φορτίου που πρόκειται να μεταφέρουν Να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ ενός Δ/Ξ μεταφοράς αργού πετρελαίου ή παραγώγων και ενός πλοίου μεταφοράς υγραερίου Να εξηγούν την αναγκαιότητα κατασκευής διαφορετικών τύπων Ε/Γ Ο/Γ ανάλογα με το μέγεθος, την ταχύτητα και την περιοχή ταξιδιών 4. Αλιευτικά πλοία Διάκριση και βασική περιγραφή των αλιευτικών πλοίων Να αναφέρουν τις ιδιαιτερότητες των αλιευτικών σε σχέση με τα άλλα είδη πλοίων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διάκριση και βασική περιγραφή των βο ηθητικών πλοίων και των πλωτών ναυ πηγημάτων Να διακρίνουν και να αναφέρουν τα βοηθητικά πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα και να περιγράφουν τη χρησιμότητά τους για την ομαλή και χωρίς απρόοπτα λειτουργία των πλοίων γενικότερα 6. Διάκριση των πλοίων ανάλογα με τα μέσα πρόωσης και την καύσιμη ύλη που χρησιμοποιούν 6.1 Διάκριση των πλοίων ανάλογα με το υλικό κατασκευής 6.2 Κατηγορίες πλοίων ανάλογα με την περιοχή των πλόων τους Να διακρίνουν και να αναφέρουν τα πλοία ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιούν για την πρόωσή τους και να ξεχωρίζουν τα μηχανοκίνητα ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη Να κατανοήσουν γιατί χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά κατασκευής στους διαφορετικούς τύπους πλοίων Να κατανοήσουν γιατί για κάθε περιοχή πλου χρησιμοποιούνται και τα κατάλληλα είδη πλοίων 7. Σχοινιά και συρματόσχοινα 7.1 Γενικά για τα σχοινιά και τα συρμα τόσχοινα 7.2 Υλυκά κατασκευής σχοινιών 7.3 Τρόπος κατασκευής σχοινιών και δι άφορα είδη 7.4 Υλικά και τρόποι κατασκευής των συρ ματόσχοινων και διάφορα είδη 7.5 Μέγεθος Διάμετρος Μήκη σχοινιών και συρματόσχοινων 7.6 Αντοχή Φορτίο θραύσης Φορτίο ασφαλούς εργασίας σχοινιών και συρματόσχοινων 7.7 Προφύλαξη, συντήρηση και έλεγχος σχοινιών και συρματόσχοινων 7.8 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα στη χρήση σχοινιών και συρματόσχοινων Να γνωρίσουν και να αναφέρουν τα είδη και τον τρόπο κατασκευής των σχοινιών και των συρματόσχοινων Να κατανοήσουν την χρησιμότητά τους και να εμπεδώσουν πόσο σημαντική είναι για την ασφάλεια του πλοίου και του πληρώματος η σωστή χρήση, η προφύλαξη, η συντήρηση και ο έλεγχος σχοινιών και συρματόσχοινων 8. Κατασκευή και χρησιμότητα κόμπων και δεσιμάτων με σχοινί που χρησιμοποι ούνται συνήθως στο πλοίο (γενικά) 8.1 Τρόποι και τεχνικές δημιουργίας εύ χρηστων και βασικών κόμπων και δε σιμάτων. Βόλτα σε κοτσανέλο γάσα στην άκρη του σχοινιού γάσα στη μέση του σχοινιού δηκτή (τσακιστή) κάβος στις μπίντες καντηλίτσα μονή και διπλή ματισιά μπότσος σε κάβο δέσιμο σκαλωσιάς σταυρόκομπος ψαλιδιά Να γνωρίσουν πως γίνονται οι κυριότεροι ναυτικοί κόμποι και πως χρησιμοποιούνται στο πλοίο Να εξοικειωθούν με την χρήση των σχοινιών

4 24068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Μέσα αγκυροβολίας Άγκυρες Αλυσίδες αγκυ ρών 9.1 Είδη αγκυρών βασικά μέρη περιγραφή και σύ γκριση άστυπης και ένστυπης άγκυρας πλεο νεκτήματα μειονεκτήματα 9.2 Συνδυασμοί των δύο βασικών κατηγοριών (άστυ πης ένστυπης) Μέγεθος και αριθμός αγκυρών που πρέπει να φέρει ένα πλοίο 9.3 Αλυσίδες αγκυρών είδη κρίκων και μέγεθος ανά λογα με τον τρόπο κατασκευής 9.4 Άμματα αλυσίδας τρόποι σύνδεσης μέθοδος σήμανσης των αμμάτων 9.5 Φρεάτιο αλυσίδας συντήρηση στοιβασία και τρόπος στερέωσης της άκρης της αλυσίδας στο φρεάτιο στορείς (όκια) επιθεώρηση και δοκι μή αλυσίδων πιστοποιητικό 9.6 Βαρούλκο άγκυρας πέδιλο ολίσθησης Να γνωρίζουν και να ξεχωρίζουν τους διάφορους τύ πους των αγκυρών Να κατανοήσουν την χρησιμότητά τους για την ασφά λεια του πλοίου καθώς και την σπουδαιότητα της σω στής στοιβασίας και της σωστής συντήρησής τους Να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των βαρούλκων άγκυρας και την μεγάλη τους σημασία στην άπαρση της άγκυρας 10. Στόμια και καλύμματα κυτών 10.1 Σκοπός και κατασκευαστικές απαιτήσεις των καλυμμάτων των κυτών 10.2 Περιγραφή των διαφόρων ειδών και τύπων των καλυμμάτων ξύλινα (μπουκαπόρτα) μεταλλι κά κυλιόμενα πτυσσόμενα 10.3 Συντήρηση των διαφόρων τύπων καλυμμάτων προφυλάξεις ασφάλεια κατά τη χρήση τους Να κατανοήσουν την μεγάλη σημασία των καλυμμάτων σε σχέση με την ασφάλεια του φορτίου και του πλοίου Να γνωρίσουν τα διάφορα είδη των καλυμμάτων, τη συντήρησή τους και τη χρήση τους 2. ΜΑΘΗΜΑ : ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΑΞΗ : Α ΕΠΑ.Λ. Ν.Ν. ΚΥΚΛΟΣ ΩΡΕΣ : 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Ναυτική γεωγραφία 1.1 Ορισμός και διάκριση της γεωγραφίας 1.2 Ναυτιλιακή οικονομική γεωγραφία 1.3 Η γη ήπειροι της γης υδρόσφαιρα ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές: Να γνωρίσουν τη διάκριση της γεωγραφίας Να γνωρίσουν τι είναι η ναυτιλιακή οικονομική γεωγραφία Να αποκτήσουν μια γενική θεώρηση της γήινης σφαίρας και των κυριότερων θαλάσσιων δρόμων 2. Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά της ξηράς και της θάλασσας Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες και να ξεχωρίζουν τους κυριότερους τύπους ακτών και θαλασσών 3. Λιμάνια 3.1 Γενικά Διάκριση Περιγραφή λιμανιού 3.2 Λειτουργίες του λιμανιού και προϋποθέσεις για την δημιουργία του Να γνωρίσουν τις διακρίσεις των λιμανιών και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την λειτουργία τους

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διώρυγες 4.1 Γενικά 4.2 Οι κυριότερες διώρυγες της γης 4.3 Στενά που χρησιμοποιούνται σαν θαλάσσιοι δρόμοι 5. Ποτάμια Λίμνες 5.1 Γενικά 5.2 Οι κυριότεροι πλωτοί ποταμοί του κόσμου 5.3 Οι κυριότερες πλωτές λίμνες της γης 6. Τα μεγαλύτερα λιμάνια της γης 6.1 Θάλασσα της Μάγχης και βόρεια θάλασσα 6.2 Λιμάνια Ολλανδίας Γερμανίας Νορβηγίας Βελγίου 6.3 Λιμάνια Βαλτικής θάλασσας 6.4 Λιμάνια Μεσογείου Να γνωρίσουν τα πιο γνωστά θαλάσσια στενά και τις μεγαλύτερες διώρυγες που κατασκεύασε ο άνθρωπος για την εξυπηρέτηση της ναυσιπλοΐας Να γνωρίσουν τους μεγάλους ποταμούς που είναι πλεύσιμοι και τις λίμνες που είναι σημαντικές για την ναυσιπλοΐα Να γνωρίσουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της γης και τα εμπορεύματα που διακινούνται από και προς αυτά 6.5 Μαύρη θάλασσα Κασπία και Ερυθρά θάλασσα Περσικός κόλπος 6.6 Λιμάνια Ινδικού και Ειρηνικού ωκεανού 6.7 Λιμάνια Ατλαντικού ωκεανού 7. Θαλάσσιες μεταφορές γενικά 7.1 Οργάνωση των θαλασσίων μεταφορών 7.2 Μεγάλες θαλάσσιες αρτηρίες Να κατανοήσουν την σημασία των θαλασσίων μεταφορών και των μηχανισμών που εξυπηρετούν την οργάνωσή τους 8. Ελληνική εμπορική ναυτιλία 8.1 Φορείς της Ε.Ε.Ν. 8.2 Η διεθνής θέση της Ε.Ε.Ν. 9. Ναυτιλιακή επιχείρηση 9.1 Έννοια της ναυτιλιακής επιχείρησης 9.2 Η ιδιομορφία της Ν.Ε. 9.3 Οργάνωση μιας Ν.Ε. Να γνωρίσουν ορισμένα βασικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική Ε.Ν. και την θέση του ελληνόκτητου στόλου στο παγκόσμιο εμπόριο Να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναυτιλιακής επιχείρησης, τον τρόπο οργάνωσης και τα βασικά τμήματα από τα οποία αποτελείται 10. Στοιχεία ναυτικού δικαίου 10.1 Έννοια του Ν.Δ. Βασικά νομοθετήματα (Κ.Ι.Ν.Δ. Κ.Δ.Ν.Δ.) 10.2 Νομική έννοια του πλοίου 10.3 Νηολόγηση Στοιχεία πλοιοκτήτη Χαρακτη ριστικά γνωρίσματα πλοίου 10.4 Αριθμός νηολογίου Έγγραφο εθνικότητας Δημοσιότητα 11. Κυριότητα πλοίου έννοια, μορφή και τρόποι κτήσης κυριότητας Να κατανοήσουν την διάκριση μεταξύ Κ.Ι.Ν.Δ. και Κ.Δ.Ν.Δ. Να εμπεδώσουν την νομική έννοια του πλοίου Να γνωρίσουν το νηολόγιο και τη σημασία νηολόγησης του πλοίου Να γνωρίσουν τους τρόπους απόκτησης ενός πλοίου 12. Το Υ.Ε.Ν. σαν φορέας αρμόδιος για την τήρηση των κανονισμών και των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας Δομή και οργάνωση (Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, κλάδοι και γενική διεύθυνση, λιμενικές αρχές, τοπικά κλιμάκια, πλοηγικοί σταθμοί, περιφερειακοί σταθμοί καταπολέμησης της ρύπανσης) Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την δομή και την οργάνωση του Υ.Ε.Ν. καθώς και τις επιμέρους υπηρεσίες του

6 24070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13. Έννοια των όρων: ναυτικός απογραφή ναυτικού ναυτικό επάγγελμα 14. Ναυτική εκπαίδευση Αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας για την άσκηση ειδικών καθηκόντων στο πλοίο 15. Κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας πλοίου και ειδικά καθήκοντα ναυτικών 16. Σύμβαση ναυτολόγησης 16.1 Έννοια διάρκεια σύμβασης 16.2 Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ναυτικού που απορρέουν από την σύμβαση ναυτολόγησης 17. Συνδικαλίστηκες ναυτικές οργανώσεις γενικά Ναυτικά επαγγελματικά σωματεία Να γνωρίσουν πως ορίζεται η ιδιότητα του ναυτικού, τι είναι απογραφή και να έχουν μια βασική θεώρηση του ναυτικού επαγγέλματος Να γνωρίσουν τα επίπεδα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που υπάρχουν καθώς και τα Α.Ν.Ι. μέσα από τα οποία πιστοποιείται η καταλληλότητα του κατόχου Να κατανοήσουν το λόγο για τον οποίο καταρτίζονται από το Υ.Ε.Ν. κανονισμοί Ε.Υ. Να γνωρίσουν τα ειδικά καθήκοντα του πλοιάρχου και των υπολοίπων μελών του πληρώματος Να κατανοήσουν την έννοια και τη σημασία της σύμβασης Να γνωρίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο ναυτικός όταν υπογράφει την ατομική σύμβαση ναυτολόγησης σε ένα πλοίο Να μάθουν ποιες είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ναυτικών 18. Ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία 18.1 Γενικά 18.2 Προσωρινά ναυτιλιακά έγγραφα έλεγχος ναυτιλιακών εγγράφων και βιβλίων 18.3 Ημερολόγια πλοίου 18.4 Βιβλία πλοίου 18.5 Πιστοποιητικό καταμέτρησης και Π.Γ.Φ Πιστοποιητικά ασφαλείας 18.7 Τελωνειακά έγγραφα για τα φορτία Να γνωρίζουν τα ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία και να κατανοήσουν την σημασία τους για την αξιοπλοία του πλοίου αλλά την εύρυθμη λειτουργία 19. Ναυτικοί πράκτορες Να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν την αναγκαιότητα ύπαρξης ναυτικών πρακτόρων και την σημασία τους για την εξυπηρέτηση του πλοίου κατά την διάρκεια παραμονής του στο λιμάνι 20. Ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 20.1 Το φαινόμενο της θαλάσσιας ρύπανσης 20.2 Αίτια και κατηγορίες θαλάσσιας ρύπανσης 20.3 Η ρύπανση από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες 20.4 Εγκαταστάσεις ξηράς και τεχνικά μέσα των πλοίων 20.5 Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα 20.6 Η κατάσταση της Μεσογείου Να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν την αναγκαιότητα αποφυγής ρύπανσης Να γνωρίσουν τους τρόπους και τις μεθόδους για την αποτροπή της ρύπανσης και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΘΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΤΑΞΗ : Α ΕΠΑ.Λ Ν.Ν. ΚΥΚΛΟΥ ΩΡΕΣ : 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Μεγέθη και μονάδες μέτρησης. 1.1 Ορισμοί και μονάδες μέτρησης των: μάζας, δύναμης, έργου, ισχύος, ενέργειας, πίεσης, έντασης, θερμότητας, ειδικού όγκου, ειδικού βάρους. ΣΤΟΧΟΙ Ο μαθητές να μπορούν να: Ορίζουν τα φυσικά μεγέθη μάζα, δύναμη, έργο, ισχύς, ενέργεια, πίεση, ένταση, θερμότητα, ειδικός όγκος, ειδικό βάρος και να αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης αυτών (τις χρησιμοποιούμενες στην πράξη και την αντιστοιχία τους με τις μονάδες του Διεθνούς Συστήματος). 2. Καύσιμα και λιπσνπκά. 2.1 Ορισμός καύσεως και καυσίμων. 2.2 Κατάταξη των καυσίμων 2.3 Προϊόντα απόσταξης του ακατέργαστου πε τρελαίου. 2.4 Γενικά χαρακτηριστικά των υγρών καυσί μων 2.5 Ορισμός λίπανσης και λιπαντικών 2.6 Κατάταξη, χαρακτηριστικά και ιδιότητες των λιπαντικών. 3. Μηχανές εσωτερικής καύσεως. 3.1 Περιγραφή μερών και εξαρτημάτων βενζινο μηχανής και πετρελαιομηχανής. 3.2 Δίχρονες και τετράχρονες μηχανές. 3.3 Συστήματα τροφοδοσίας, λίπανσης και ψύ ξεως. 3.4 Εισαγωγή αέρα, καυσαέρια, σάρωση, υπερ τροφοδότηση. 3.5 Μέθοδοι μετάδοσης κινήσεως στην έλικα, μειωτήρες στροφών. 3.6 Προετοιμασίες για ετοιμότητα της μηχα νής. 3.7 Εκκίνηση και αναστροφή της μηχανής. 3.8 Ισχύς μηχανής στο πρόσω και ανάποδα. 3.9 Αεροσυμπιεστές, αεριοφυλάκια, προορισμός και περιγραφή αυτών Φυγοκεντρικοί αποχωριστές πετρελαίου και ελαίου, σύντομη περιγραφή αυτών, 3.11 Σκαριφηματική διάταξη εγκατάστασης μηχανοστασίου πλοίου εφοδιασμένου με Μ.Ε.Κ Σχηματικές διατάξεις και σύντομη περιγρα φή των κυριοτέρων τύπων Μ.Ε.Κ Σύγκριση Μ.Ε.Κ. με ατμοστρόβιλο. Αναφέρουν τα προϊόντα απόσταξης του ακατέργαστου πετρελαίου και να γνωρίζουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά των υγρών καυσίμων. Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των λιπαντικών. Χρησιμοποιούν τους γενικά αποδεκτούς μηχανολογικούς όρους για την περιγραφή και τον προορισμό των μερών και εξαρτημάτων μιας Μ.Ε.Κ., συμπεριλαμβανομένων και των: κύλινδρος, πώμα, χιτώνιο, έμβολο, ελατήριο, διωστήρας, σταυρός ευθυντηρία, στρόφαλος, στροφαλοφόρος άξονας, εκκεντροφόρος άξονας, παρειές του στροφάλου, κομβία στροφάλου, κομβία στροφαλοφόρου άξονα. Περιγράφουν τους κύκλους λειτουργίας δίχρονης και τετράχρονης μηχανής. Εξηγούν την αιτία πυρκαγιών στη σάρωση και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών. Περιγράφουν τις μεθόδους υπερτροφοδότησης. Κατανοούν τα συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου, λίπανσης και ψύξης της μηχανής. Αναφέρουν τις περιπτώσεις χρησιμοποίησης μειωτήρων στροφών. Περιγράφουν τις προετοιμασίες. ετοιμότητας της μηχανής. Περιγράφουν τις διαδικασίες εκκίνησης και αναστροφής της μηχανής. Εξηγούν το λόγο για τον οποίο ο αριθμός των εκκινήσεων της μηχανής είναι περιορισμένος. Αναφέρουν τους διάφορους τύπους των Μ.Ε.Κ.

8 24072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Λέβητες Ατμοστρόβιλοι Αεριοστρόβιλοι 4.1 Φλογαυλωτοί και υδραυλωτοί λέβητες, : τρόπος κατασκευής και λειτουργίας τους. 4.2 Αφή πυρών, χρόνος προετοιμασίας, παρακολούθηση λειτουργίας, κίνδυνοι βλαβών στους λέβητες. 4.3 Περιγραφή μερών και εξαρτημάτων ενός ατμοστροβίλου. 4.4 Ατμοστρόβιλοι δράσεως και αντιδράσεως. 4.5 Προετοιμασία ατμοστροβίλου για απόπλου και διαδικασίες κράτησης / απομόνωσης αυτού μετά τον κατάπλου. 4.6 Διαδικασίες για χειρισμούς με κύρια μηχανή ατμοστρόβιλο. 4.7 Μετάδοση κίνησης στην έλικα, μειωτήρες στροφών, στρόβιλος του ανάποδα. Συγκρίνουν τους φλογαυλωτούς με τους υδραυλωτούς λέβητες. Περιγράφουν τη διαδυχασία προετοιμασίας και αφής των λεβήτων και τους πιθανούς κινδύνους βλαβών κατά τη λειτουργία τους. Περιγράφουν τα βασικά μέρη και εξαρτήματα ενός ατμοστροβίλου. Περιγράφουν τον στρόβιλο, το σύστημα τροφοδοσίας και το λέβητα ως ένα σύστημα. Εξηγούν τη λειτουργία των ατμοστροβίλων δράσεως και αντιδράσεως. Περιγράφουν τις διαδικασίες προθέρμανση ς του ατμοστρόβιλου για τον απόπλου, καθώς επίσης και για την κράτηση / απομόνωση αυτού μετά τον κατάπλου. Αναφέρουν τους τρόπους μετάδοσης της 4.8 Σκαριφηματική διάταξη εγκατάστασης μηχανολεβητοστασίου πλοίου με ατμοστρόβιλο. 4.9 Αεριοστρόβιλος: περιγραφή μερών / μηχανημάτων και τρόπου λειτουργίας αεριοστροβίλου μίας ή δύο βαθμίδων Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του αεριοστροβίλου. κίνησης στην έλικα για χειρισμούς πρόσω / ανάποδα με προωστήρια μηχανή ατμοστρόβιλο. Κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του αεριοστροβΐλου. Αναφέρουν τα μέρη και εξαρτήματα ενός αεριοστροβίλου. Αναφέρουν τα πλεονεκτήματα των αεριοστροβίλων έναντι των ΜΕΚ και των ατμοστροβίλων. 5. Άξονες, γενικά, τρόποι μετάδοσης της κίνησης της προωστήριας μηχανής προς την έλικα, ενδιάμεση / ωστική και ελικοφόρα άτρακτος. 5.1 Ωστικός τριβέας, σύντομη περιγραφή και τύποι αυτού. 5.2 Στυπειοθλίπτης, χοάνη και ακροπρυμναία στηρίγματα της ελικοφόρου ατράκτου. 5.3 Λίπανση τριβέων, χοάνης και στηριγμάτων. Περιγράφουν τις διατάξεις της ενδιάμεσης και ελικοφόρου ατράκτου. Αναφέρουν τη θέση και τον προορισμό του ωσπκού τριβέα. Περιγράφουν τον τρόπο λίπανσης και στεγανοποίησης της χοάνης. 6. Αντλίες και δίκτυα σκάφους. 6.1 Αντλίες, ορισμός, χαρακτηριστικά στοιχεία και διάκριση αυτών (π.χ. εμβολοφόρες, περιστροφικές, φυγοκεντρικές). 6.2 Αντλία πυρκαγιάς, εφεδρική αντλία πυρκαγιάς. 6.3 Περιγραφή των δυκτύων πυρκαγιάς, δέρματος, κύτους, υγιεινής, πόσιμου νερού, παραλαβής και μετάγγισης πετρελαίου. Αναφέρουν τον προορισμό και τα κύρια χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων αντλιών. Αναφέρουν τα βασικά δίκτυα του σκάφους και τον προορισμό τους. * *

9 ΦΕΚ 1761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γενικά περί γεννητριών, κινητήρων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, μετασχηματιστών, πινάκων διανομής ρεύματος, γεννητριών ανάγκης και συσσωρευτών. Αναφέρουν τον προορισμό των γεννητριών, μετασχηματιστών, γεννητριών ανάγκης και συσσωρευτών. Αναφέρουν τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται στους χειρισμούς του πίνακα διανομής ρεύματος, καθώς επίσης και στους χώρους των συσσωρευτών. 8. Περιγραφή τρόπου κατασκευής και λειτουργίας των: συσκευών αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού. επεξεργασίας λυμάτων του πλοίου. κλιβάνου αποτέφρωσης των απορριμμάτων του πλοίου διαχωριστήρα ελαιώδους ύδατος (που παράγει υγρό με περιεκτικότητα ελαίου μικρότερη από 100 Ρ.Ρ.Μ.). συσκευής φίλτρου ελαίου (που παράγει υγρό με περιεκτικότητα ελαίου το πολύ 15 Ρ.Ρ.Μ.). 9. Τηλεκίνηση, αυτοματισμός. 9.1 Τηλεκίνηση (ορισμός, εφαρμογές, συστήματα τηλεκίνησης). 9.2 Αυτοματισμός (ορισμός, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του αυτομάτου ελέγχου, εφαρμογές του αυτομάτου ελέγχου στα πλοία). 9.3 Σχηματική διάταξη θαλάμου ελέγχου μηχανοστασίου (CONTROL ROOM) και αντίστοιχης διάταξης χώρου ελέγχου γέφυρας. Αναφέρουν τον προορισμό και κατανοούν τη σημασία των συσκευών που περιγράφονται στην παρ.8 του αναλυτικού προγράμματος. Ερμηνεύουν τους όρους τηλεκίνηση και αυτοματισμός. Αναφέρουν τις κυριότερες εφαρμογές της τηλεκίνησης και του αυτόματου ελέγχου στα πλοία. Αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του αυτομάτου ελέγχου. 4. ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΑΞΗ : Α ΕΠΑ.Λ Ν.Ν. ΚΥΚΛΟΥ ΩΡΕΣ : 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ 1.Εισαγωγικά στοιχεία. 1.1 Ορισμοί, είδη του Σχεδίου και οι χρήσεις τους. 1.2 Γενικές έννοιες: Σκαριφήματα, κλίμακες, διαστάσεις, υπόμνημα κ.λ.π. Οι μαθητές να μπορούν να: Περιγράφουν τι είναι καθένα από τα στοιχεία αυτά και που χρησιμοποιείται Διακρίνουν και να ονομάζουν τα στοιχεία αυτά σε σχέδια. Αναφέρουν το περιεχόμενο και να περιγράφουν τη χρήση των κανόνων σχεδίασης.

10 24074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Μέσα και υλικά σχεδιάσεως. 2.1 Είδη και μεγέθη χαρτιών χρήσεις τους. 2.2 Είδη και ιδιότητες μολυβιών χρήσεις τους. 2.3 Το μελάνι και τα χρώματα. 2.4 Αναφορά στα διάφορα βοηθητικά μέσα του σχεδίου. 3. Όργανα και τεχνικές σχεδιάσεως. 3.1 Όργανα σχεδιάσεως, εξοπλισμός σχεδιαστηρίων. 3.2 Οδηγίες για τη σωστή χρήση μέσων και οργάνων. 3.3 Τεχνικές εφαρμογής και μέθοδοι επίλυσης στοιχειωδών σχεδιαστικών προβλημάτων. 4. Γραμμές γράμματα αριθμοί. 4.1 Είδη και χρήσεις γραμμών. 4.2 Τυποποίηση γραμμάτων και αριθμών. 4.3 Βοηθητικά μέσα: οδηγοί, έτοιμα στοιχεία. 5. Απλές γεωμετρικές κατασκευές. 5.1 Γεωμετρική επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων: ορθή προβολή, παραλληλία, χάραξη εφαπτόμενων, διαίρεση. 5.2 Συναρμογές γραμμών διαφόρων ειδών. 5.3 Κανονικά σχήματα. 6. Η παραστατική σχεδίαση 6.1 Κεντρική και Παράλληλη προβολή. 6.2 Προοπτικό σχέδιο. 6.3 Αξονομετρικό σχέδιο. 6.4 Αναφορά σε άλλα σχετικά συστήματα. 7. Η ορθογραφική σχεδίαση. 7.1 Ορισμός και συστήματα ορθής προβολής. 7.2 Το σχέδιο όψεων. 7.3 Μέθοδοι και κανόνες σχεδίασης όψεων. 7.4 Οι τομές: σχεδίαση κανόνες χρήση. 8. Το μηχανολογικό σχέδιο. 8.1 Γενικά στοιχεία, είδη, χρήσεις. 8.2 Όψεις και τομές. 8.3 Διαστάσεις και συμβολισμοί. 8.4 Υπομνήματα. Γνωρίζουν και να διακρίνουν τα μέσα και υλικά σχεδιάσεως, τις τυποποιημένες μορφές και τις διαστάσεις τους. Αναφέρουν τις ιδιότητες, τις δυνατότητες και τις χρήσεις κάθε μέσου και υλικού. Αναφέρονται στον ΗΥ ως μέσο σχεδίασης. Γνωρίζουν τους τρόπους χρήσης μέσων και οργάνων σχεδίασης. Επιλέγουν τα κατάλληλα μέσα και τα όργανα για συγκεκριμένες σχεδιαστικές ανάγκες. Χρησιμοποιούν σωστά τα μέσα και όργανα σε απλές εφαρμογές. Γνωρίζουν τα είδη, τις χρήσεις και τις τυποπουημένες μορφές και διαστάσεις γραμμών, γραμμάτων και αριθμών. Σχεδιάζουν τα προηγούμενα με το χέρι, τα όργανα και τα βοηθητικά μέσα. Γνωρίζουν τους τρόπους επίλυσης σχεδιαστικών προβλημάτων γεωμετρικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούν τους τρόπους αυτούς σε απλές εφαρμογές. Σχεδιάζουν τα αναπτύγματα απλών γεωμετρικών σωμά των. Γνωρίζουν και να διακρίνουν τα είδη εικονογραφικών σχεδιάσεων, τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους. Σχεδιάζουν απλά θέματα με τους τρόπους αυτούς. Γνωρίζουν το σχέδιο όψεων και τους κανόνες του. Διαβάζουν και περιγράφουν το περιεχόμενο του σχεδίου. Σχεδιάζουν απλά αντικείμενα με όργανα και με το χέρι (σκαρίφημα). Γνωρίζουν τα γενικά στοιχεία του μηχανολογικού σχεδίου, να διακρίνουν τα είδη και να αναφέρουν τις χρήσεις τους. Περιγράφουν το περιεχόμενο απλών σχεδίων. Σχεδιάζουν με το χέρι και με τα όργανα του σχεδίου, απλά εξαρτήματα (στοιχεία μηχα νών). Τοποθετούν με ορθό τρόπο διαστάσεις στα σχέδια.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σχεδίαση σωληνώσεων 9.1 Σχηματικές παραστάσεις εξαρτημάτων δικτύου σωληνώσεων φορτώσεως και εκφορτώσεως δεξαμενόπλοιου, θαλάσσιου και πόσιμου νερού, καυσίμων και λυπαντικών. Διαβάζουν, να κατανοούν και να σχεδιάζουν σκαριφήματα εξαρτημάτων μηχανών και βοηθητικών μηχανημάτων καθώς επίσης και δικτύων διαφόρων σωληνώσεων. 10. Το ναυπηγικό σχέδιο Ανάγνωση κατασκευαστικού σχεδίου γενικής διάταξης, μέσης τομής, εγκαρσίων τομών, αναπτύγματος ελασμάτων και προσδιορισμός θέσεων σε αυτά. Διαβάζουν και να κατανοούν βασικά κατασκευαστικά σχέδια του πλοίου με τους συμβολισμούς τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ F Αριθ /Γ2 (2) Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α Τάξης ΕΠΑ.Λ. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146, Τεύχος Α ) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Την εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνι κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ αριθμ. 26 / Συνεδρίασή του. 3. Την υπ αριθμ. Γ2/ 80035/ υπουργική από φαση με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ» και την υπ.αριθμ. Γ2/106111/ Συμπλήρωσή της. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋ πολογισμού. 5. Την αναγκαιότητα καθορισμού Αναλυτικών Προ γραμμάτων Σπουδών για την Α Τάξη ΕΠΑ.Λ. Τον καθορισμό των Προγραμμάτων Σπουδών της Α Τάξης ΕΠΑ.Λ, το οποίο θα ισχύσει από το σχολικό έτος , όπως ορίζεται στις κάτωθι υπουργικές αποφάσεις: 1. Για τα Θρησκευτικά: 4219/Γ2 (ΦΕΚ 2319/ , Τεύχος Β). 2. Για την Ιστορία : 4219/Γ2 (ΦΕΚ 2319/ , Τεύ χος Β ). 3. Για την Ξένη Γλώσσα : 38452/Γ2 (ΦΕΚ 536/ , Τεύχος Β ). 4. Για την Άλγεβρα : 2861/Γ2 (ΦΕΚ 1342/ , Τεύ χος Β). 5. Για τη Γεωμετρία : 2861/Γ2 (ΦΕΚ 1342/ , Τεύ χος Β). 6. Για τη Φυσική : 10583/Γ2 (ΦΕΚ 150/ , Τεύχος Β ). 7. Για τη Χημεία : 1096/Γ2 (ΦΕΚ 343/ , Τεύχος Β). 8. Για τη Νεοελληνική Γλώσσα (3 ώρες) : 1088/Γ2 (ΦΕΚ 561, , Τεύχος Β). 9. Για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία (2 ώρες): 1091/Γ2 (ΦΕΚ 344/ , Τεύχος Β). 10. Για το μάθημα Αρχές Οικονομίας : 4219 γ/ Γ2 (ΦΕΚ 2322/ , Τεύχος Β). 11. Για το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής: 4219 η /Γ2 (ΦΕΚ 2327/ , Τεύχος Β). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2057 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνολογίας» του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/ νση:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο (νέο Σύστημα) Το ΕΠΑΛ είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ. Αντί Προλόγου...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ. Αντί Προλόγου...9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντί Προλόγου...9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ...23 1.1 Γενικά...23 1.2 Η Ιδιομορφία της Ναυτιλίας...26 1.3 Φορείς της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας...26 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ...29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕΚ Ι 2Χ25=50 ώρες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕΚ Ι 2Χ25=50 ώρες ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕΚ Ι Χ5=50 ώρες ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ Γνωριμία με τους μαθητές Γνωριμία με τους μαθητές. Ιστορική αναδρομή - Εισαγωγή. Ιστορικά - συγκριτικά στοιχεία χρήσης, τιμών ισχύος, βάρους,

Διαβάστε περισσότερα

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ηλεκτροτεχνία, ηλ. μηχανές & εγκαταστάσεις πλοίου (E) Ενότητα 12: Ηλεκτρικός Ισολογισμόςς Πλοίου Δημήτριος Νικόλαος Παγώνης Τμήμα Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25 05 2011 (ΦΕΚ Β 1213) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ EΠΙΘΕΤΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 130 min

ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ EΠΙΘΕΤΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 130 min ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΜΕΚ (1 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΜΟΝΑ EΣ, 6 ΕΡΩΤΗΣΗ 1.ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 0,15) 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2-ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗΣ.ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΦΑΣΕΙΣ. 2. ΠΟΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες Αεροσκαφών Ι

Κινητήρες Αεροσκαφών Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ευάγγελος Καρέλας, Ιωάννης Τριαντάφυλλος, Γρηγόριος Φρέσκος Κινητήρες Αεροσκαφών Ι ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ Β Τάξη 1 ου Κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων Α Α: 4Α589-Π2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος / Ειδικά Θέματα Δικαίου 2014 1

Δ. Μυλωνόπουλος / Ειδικά Θέματα Δικαίου 2014 1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΆ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 7. Εφαρμογές Δικαίου στη Ναυτιλία Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Καθηγητής πολιτισμική διάσταση παγκοσμιοποιη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] Εισαγωγικό σημείωμα Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται στο μάθημα «Τεχνικό», που διδάσκεται στην Α τάξη ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και είναι μάθημα της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Β ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Β ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 03-04 Β ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑTOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ. Θρησκευτικά. Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Δίχρονοι Πετρελαιοκινητήρες ΑΣΚΗΣΗ 9: ΔΙΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 17-3 -2015 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/44764/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-0 Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Θρησκευτικά Βήματα Πίστης και Ζωής (Βιβλίο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9342 Έγκριση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών καθώς επίσης και του εξοπλισμού των ερ γαστηρίων των Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Βασικά χαρακτηριστικά Εμβολοφόρων Μηχανών ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Κλάδος: Μηχανολογία Ειδικότητα: Μηχανική Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΟΙΑ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ.

ΠΛΟΙΑ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΠΛΟΙΑ Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΠΛΟΙΑ Το πλοίο (αρχαία ελληνική: η ναυς) είναι μια ειδική κατασκευή (ναυπήγημα), σχεδιασμένη για να κινείται με ασφάλεια στο νερό, για μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών) ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 26 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77204/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Αγκυροβολία: τρόποι, μέθοδοι, συμβουλές.

Αγκυροβολία: τρόποι, μέθοδοι, συμβουλές. Αγκυροβολία: τρόποι, μέθοδοι, συμβουλές. ----Η αγκυροβολία σε κάποιο ερημικό κολπίσκο μέσα στην ομορφιά της φύσης είναι ένα από τα πράγματα που κάνουν την ναυσιπλοία τόσο ξεχωριστή. Παρόλα αυτά τόσο η

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στα ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ που άπτονται των Νομικών Πολιτικών Επιστημών

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στα ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ που άπτονται των Νομικών Πολιτικών Επιστημών «Διημερίδα προβληματισμού για τη Δ.Τ.Ε.Ε.», Αθήνα, 21-22 Δεκεμβρίου 2012 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στα ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ που άπτονται των Νομικών Πολιτικών Επιστημών Λεωνίδας Κατσίρας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ13,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ) (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1984/2008) ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Τηλ : 210-3443010-2227

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1853 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματι κών της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα : Οικογενειακή κατάσταση : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Έγγαμος με ένα παιδί Διεύθυνση Κατοικίας : Μητροπολίτου Ιακώβου 32 Μυτιλήνη GR 81100 Τηλέφωνο Εργασίας : +30-210-36803 Fax Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89)

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3221.2/2/1989 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 3 ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ποιότητα στην Ναυτιλία ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 3 ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ποιότητα στην Ναυτιλία ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 3 ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ποιότητα στην Ναυτιλία ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η Απαγόρευση του απόπλου των πλοίων : Θεσμικό και Νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Π. Βεντίκος Λέκτορας Ε.Μ.Π.

Νικόλαος Π. Βεντίκος Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Νικόλαος Π. Βεντίκος Λέκτορας Ε.Μ.Π. Περιεχόμενα 1. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

με τόξο ακτίνας R 43 1.2.14 Σύνδεση ευθείας τ με δύο τόξα ακτίνας R και R 1

με τόξο ακτίνας R 43 1.2.14 Σύνδεση ευθείας τ με δύο τόξα ακτίνας R και R 1 Πρόλογος 19 1 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 21 1.1.1 Χαρτί σχεδίου 21 1.1.2 Κανονισμοί στο σχέδιο 21 1.1.3 Τοποθέτηση του χαρτιού 23 1.1.4 Αναδίπλωση 23 1.1.5 Υπόμνημα 24 1.1.6 Κλίμακα 25 1.1.7

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα Ημερομηνία Ώρα εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ιθάκη. Επα.Λ. Ιθάκης Πολιτιστικό πρόγραμμα Σχ.Ετος : 2013-2014

Η ιστορία της Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ιθάκη. Επα.Λ. Ιθάκης Πολιτιστικό πρόγραμμα Σχ.Ετος : 2013-2014 Η ιστορία της Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ιθάκη Επα.Λ. Ιθάκης Πολιτιστικό πρόγραμμα Σχ.Ετος : 2013-2014 Καρακώστας Ελευθέριος Λυμπεσιάρι Άντζελα Ράπτη Βαρβάρα Σόμπολάς Αργύριος Σούλα Εριντιόλ Σουλοβάρι Φράνκο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ»

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το επάγγελµα του Ναυπηγού Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τι είναι ο ναυπηγός; Ο ναυπηγός είναι µηχανικός µε αντικείµενο το πλοίο και την τεχνολογία της ναυτιλίας Ναυτιλία ιακινεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΛ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΛ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΛ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ Αθήνα 8/10/07 Αρ. πρωτ. 111276/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδ. : 10181 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. 1218.38/1/98 (Ο παρών Τροποποιημένος Πίνακας εφαρμόζεται την ή μετά την 1-2-2009) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι, 20-09-2010 Αριθ. Πρωτ. 116109 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

http://didefth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-2ΟΗ ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-2ΟΗ ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ. Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία

ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ. Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία ΝΑΥΛΩΣΗ (stricto sensu) Ορισμός Είναι η σύμβαση με την οποία, ο ένας από τους συμβαλλόμενους ο εκναυλωτής, αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Κυλινδροκεφαλή Βενζινοκινητήρων ΑΣΚΗΣΗ 2: ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μ.Ε.Κ. I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. Κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα αυτοκίνητα εφοδιάζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης δηλαδή κινητήρες στους οποίους η καύση και η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου 1 η. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; διακρίνονται σε : * μηχανικά ( μηχανοϋδραυλικά ) * συνδυασμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 2 : Γεωργικός ελκυστήρας Σύστημα λειτουργίας των βαλβίδων - Συστήματα τροφοδοσίας Δρ. Δημήτριος Κατέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι εν λόγω σημειώσεις αποτελούν μια περίληψη του βιβλίου «Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου» του Παναγιώτη Περ. Λυκούδη του Ιδρύματος Ευγενίδου, που διανέμεται στους σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα