ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1761 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α Τάξης ΕΠΑ.Λ Ναυτικου Ναυτιλιακού Κύκλου... 1 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α Τάξης ΕΠΑ.Λ 2 Αριθμ /Γ2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α Τάξης ΕΠΑ.Λ Ναυτικου Ναυτιλιακού Κύκλου. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146, Τεύχος Α ) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Την εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνι κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 5 Δεκεμβρίου 2006 Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ αριθμ. 26/ Συνεδρίασή του. 3. Την υπ αριθμ. Γ2/ 80035/ υπουργική απόφα ση με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης Ημερη σίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ» και την υπ αριθμ. Γ2/ / Συμπλήρωσή της. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπο λογισμού. 5. Την αναγκαιότητα καθορισμού Αναλυτικών Προ γραμμάτων Σπουδών για την Α Τάξη ΕΠΑ.Λ, αποφα σίζουμε: Τον καθορισμό του Προγράμματος Σπουδών των μα θημάτων της Α Τάξης ΕΠΑ.Λ του Ναυτικού Ναυτιλιακού Κύκλου: 1. Ναυτική Τέχνη 2. Ναυτιλιακές Γνώσεις 3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου 4. Τεχνικό Σχέδιο

2 24066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΑΞΗ : Ε ΕΠΑ.Λ Ν. Ν. ΚΥΚΛΟΣ ΩΡΕΣ: 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Σύντομη αναφορά στο εργασιακό περιβάλλον και την ιδιομορφία του ναυτικού επαγγέλματος Γενικά 1.1 Το πλοίο σαν χώρος δουλειάς και διαβίωσης 1.2 Διοίκηση πλοίου Ιεραρχία Σχέσεις μεταξύ του πληρώματος 2. Ορολογία Ονοματολογία διαστάσεις πλοίου Γενικά 2.1 Τρόπιδα Στείρα Ποδόστημα Πλώρη Πρύμνη Ίσαλος γραμμή Έξα λα και ύψος εξάλων 2.2 Ονοματολογία διαφόρων μερών του πλοίου 2.3 Ονοματολογία πρόσθετων εγκαταστά σεων και εξοπλισμού.. ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές: Να μπορούν να περιγράφουν και να αναλύουν τις πτυχές του εργασιακού περιβάλλοντος και της επαγγελματικής ζωής των ναυτικών Να γνωρίσουν το ωράριο εργασίας (βάρδιες) τη διοίκηση και την ιεραρχία του πλοίου και να κατανοήσουν την ανάγκη της αρμοδιότητας και της συντροφικότητας μέσα στο πλοίο καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του πλοίου Να διακρίνουν, να ονομάζουν και να περιγράφουν τα διάφορα μέρη του πλοίου και να αναφέρουν την χρησιμότητα κάθε ενός ξεχωριστά 2.4 Χώροι υποδοχής και στοιβασίας φορ τίου 2.5 Χώρος μηχανής, πρόωσης και διακυ βέρνησης 3. Κατηγορίες και τύποι πλοίων 3.1 Διάκριση των πλοίων ανάλογα με τον σκοπό και την αποστολή που εξυπηρετούν 3.2 Διάκριση, βασική περιγραφή και εξέλιξη των φορτηγών πλοίων ανάλογα με τον τρόπο εκμετάλλευσης, κατασκευής και του φορτίου που μεταφέρουν 3.3 Δεξαμενόπλοια υγρού φορτίου υγραεριοφόρα 3.4 Έννοια και εξέλιξη των επιβατηγών πλοίων, διάκριση και βασική τους περιγραφή Να μπορούν να διακρίνουν τους τύπους των πλοίων και να εξηγούν την άμεση σχέση του τρόπου κατασκευής τους με το είδος του φορτίου που πρόκειται να μεταφέρουν Να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ ενός Δ/Ξ μεταφοράς αργού πετρελαίου ή παραγώγων και ενός πλοίου μεταφοράς υγραερίου Να εξηγούν την αναγκαιότητα κατασκευής διαφορετικών τύπων Ε/Γ Ο/Γ ανάλογα με το μέγεθος, την ταχύτητα και την περιοχή ταξιδιών 4. Αλιευτικά πλοία Διάκριση και βασική περιγραφή των αλιευτικών πλοίων Να αναφέρουν τις ιδιαιτερότητες των αλιευτικών σε σχέση με τα άλλα είδη πλοίων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διάκριση και βασική περιγραφή των βο ηθητικών πλοίων και των πλωτών ναυ πηγημάτων Να διακρίνουν και να αναφέρουν τα βοηθητικά πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα και να περιγράφουν τη χρησιμότητά τους για την ομαλή και χωρίς απρόοπτα λειτουργία των πλοίων γενικότερα 6. Διάκριση των πλοίων ανάλογα με τα μέσα πρόωσης και την καύσιμη ύλη που χρησιμοποιούν 6.1 Διάκριση των πλοίων ανάλογα με το υλικό κατασκευής 6.2 Κατηγορίες πλοίων ανάλογα με την περιοχή των πλόων τους Να διακρίνουν και να αναφέρουν τα πλοία ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιούν για την πρόωσή τους και να ξεχωρίζουν τα μηχανοκίνητα ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη Να κατανοήσουν γιατί χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά κατασκευής στους διαφορετικούς τύπους πλοίων Να κατανοήσουν γιατί για κάθε περιοχή πλου χρησιμοποιούνται και τα κατάλληλα είδη πλοίων 7. Σχοινιά και συρματόσχοινα 7.1 Γενικά για τα σχοινιά και τα συρμα τόσχοινα 7.2 Υλυκά κατασκευής σχοινιών 7.3 Τρόπος κατασκευής σχοινιών και δι άφορα είδη 7.4 Υλικά και τρόποι κατασκευής των συρ ματόσχοινων και διάφορα είδη 7.5 Μέγεθος Διάμετρος Μήκη σχοινιών και συρματόσχοινων 7.6 Αντοχή Φορτίο θραύσης Φορτίο ασφαλούς εργασίας σχοινιών και συρματόσχοινων 7.7 Προφύλαξη, συντήρηση και έλεγχος σχοινιών και συρματόσχοινων 7.8 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα στη χρήση σχοινιών και συρματόσχοινων Να γνωρίσουν και να αναφέρουν τα είδη και τον τρόπο κατασκευής των σχοινιών και των συρματόσχοινων Να κατανοήσουν την χρησιμότητά τους και να εμπεδώσουν πόσο σημαντική είναι για την ασφάλεια του πλοίου και του πληρώματος η σωστή χρήση, η προφύλαξη, η συντήρηση και ο έλεγχος σχοινιών και συρματόσχοινων 8. Κατασκευή και χρησιμότητα κόμπων και δεσιμάτων με σχοινί που χρησιμοποι ούνται συνήθως στο πλοίο (γενικά) 8.1 Τρόποι και τεχνικές δημιουργίας εύ χρηστων και βασικών κόμπων και δε σιμάτων. Βόλτα σε κοτσανέλο γάσα στην άκρη του σχοινιού γάσα στη μέση του σχοινιού δηκτή (τσακιστή) κάβος στις μπίντες καντηλίτσα μονή και διπλή ματισιά μπότσος σε κάβο δέσιμο σκαλωσιάς σταυρόκομπος ψαλιδιά Να γνωρίσουν πως γίνονται οι κυριότεροι ναυτικοί κόμποι και πως χρησιμοποιούνται στο πλοίο Να εξοικειωθούν με την χρήση των σχοινιών

4 24068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Μέσα αγκυροβολίας Άγκυρες Αλυσίδες αγκυ ρών 9.1 Είδη αγκυρών βασικά μέρη περιγραφή και σύ γκριση άστυπης και ένστυπης άγκυρας πλεο νεκτήματα μειονεκτήματα 9.2 Συνδυασμοί των δύο βασικών κατηγοριών (άστυ πης ένστυπης) Μέγεθος και αριθμός αγκυρών που πρέπει να φέρει ένα πλοίο 9.3 Αλυσίδες αγκυρών είδη κρίκων και μέγεθος ανά λογα με τον τρόπο κατασκευής 9.4 Άμματα αλυσίδας τρόποι σύνδεσης μέθοδος σήμανσης των αμμάτων 9.5 Φρεάτιο αλυσίδας συντήρηση στοιβασία και τρόπος στερέωσης της άκρης της αλυσίδας στο φρεάτιο στορείς (όκια) επιθεώρηση και δοκι μή αλυσίδων πιστοποιητικό 9.6 Βαρούλκο άγκυρας πέδιλο ολίσθησης Να γνωρίζουν και να ξεχωρίζουν τους διάφορους τύ πους των αγκυρών Να κατανοήσουν την χρησιμότητά τους για την ασφά λεια του πλοίου καθώς και την σπουδαιότητα της σω στής στοιβασίας και της σωστής συντήρησής τους Να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των βαρούλκων άγκυρας και την μεγάλη τους σημασία στην άπαρση της άγκυρας 10. Στόμια και καλύμματα κυτών 10.1 Σκοπός και κατασκευαστικές απαιτήσεις των καλυμμάτων των κυτών 10.2 Περιγραφή των διαφόρων ειδών και τύπων των καλυμμάτων ξύλινα (μπουκαπόρτα) μεταλλι κά κυλιόμενα πτυσσόμενα 10.3 Συντήρηση των διαφόρων τύπων καλυμμάτων προφυλάξεις ασφάλεια κατά τη χρήση τους Να κατανοήσουν την μεγάλη σημασία των καλυμμάτων σε σχέση με την ασφάλεια του φορτίου και του πλοίου Να γνωρίσουν τα διάφορα είδη των καλυμμάτων, τη συντήρησή τους και τη χρήση τους 2. ΜΑΘΗΜΑ : ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΑΞΗ : Α ΕΠΑ.Λ. Ν.Ν. ΚΥΚΛΟΣ ΩΡΕΣ : 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Ναυτική γεωγραφία 1.1 Ορισμός και διάκριση της γεωγραφίας 1.2 Ναυτιλιακή οικονομική γεωγραφία 1.3 Η γη ήπειροι της γης υδρόσφαιρα ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές: Να γνωρίσουν τη διάκριση της γεωγραφίας Να γνωρίσουν τι είναι η ναυτιλιακή οικονομική γεωγραφία Να αποκτήσουν μια γενική θεώρηση της γήινης σφαίρας και των κυριότερων θαλάσσιων δρόμων 2. Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά της ξηράς και της θάλασσας Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες και να ξεχωρίζουν τους κυριότερους τύπους ακτών και θαλασσών 3. Λιμάνια 3.1 Γενικά Διάκριση Περιγραφή λιμανιού 3.2 Λειτουργίες του λιμανιού και προϋποθέσεις για την δημιουργία του Να γνωρίσουν τις διακρίσεις των λιμανιών και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την λειτουργία τους

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διώρυγες 4.1 Γενικά 4.2 Οι κυριότερες διώρυγες της γης 4.3 Στενά που χρησιμοποιούνται σαν θαλάσσιοι δρόμοι 5. Ποτάμια Λίμνες 5.1 Γενικά 5.2 Οι κυριότεροι πλωτοί ποταμοί του κόσμου 5.3 Οι κυριότερες πλωτές λίμνες της γης 6. Τα μεγαλύτερα λιμάνια της γης 6.1 Θάλασσα της Μάγχης και βόρεια θάλασσα 6.2 Λιμάνια Ολλανδίας Γερμανίας Νορβηγίας Βελγίου 6.3 Λιμάνια Βαλτικής θάλασσας 6.4 Λιμάνια Μεσογείου Να γνωρίσουν τα πιο γνωστά θαλάσσια στενά και τις μεγαλύτερες διώρυγες που κατασκεύασε ο άνθρωπος για την εξυπηρέτηση της ναυσιπλοΐας Να γνωρίσουν τους μεγάλους ποταμούς που είναι πλεύσιμοι και τις λίμνες που είναι σημαντικές για την ναυσιπλοΐα Να γνωρίσουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της γης και τα εμπορεύματα που διακινούνται από και προς αυτά 6.5 Μαύρη θάλασσα Κασπία και Ερυθρά θάλασσα Περσικός κόλπος 6.6 Λιμάνια Ινδικού και Ειρηνικού ωκεανού 6.7 Λιμάνια Ατλαντικού ωκεανού 7. Θαλάσσιες μεταφορές γενικά 7.1 Οργάνωση των θαλασσίων μεταφορών 7.2 Μεγάλες θαλάσσιες αρτηρίες Να κατανοήσουν την σημασία των θαλασσίων μεταφορών και των μηχανισμών που εξυπηρετούν την οργάνωσή τους 8. Ελληνική εμπορική ναυτιλία 8.1 Φορείς της Ε.Ε.Ν. 8.2 Η διεθνής θέση της Ε.Ε.Ν. 9. Ναυτιλιακή επιχείρηση 9.1 Έννοια της ναυτιλιακής επιχείρησης 9.2 Η ιδιομορφία της Ν.Ε. 9.3 Οργάνωση μιας Ν.Ε. Να γνωρίσουν ορισμένα βασικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική Ε.Ν. και την θέση του ελληνόκτητου στόλου στο παγκόσμιο εμπόριο Να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναυτιλιακής επιχείρησης, τον τρόπο οργάνωσης και τα βασικά τμήματα από τα οποία αποτελείται 10. Στοιχεία ναυτικού δικαίου 10.1 Έννοια του Ν.Δ. Βασικά νομοθετήματα (Κ.Ι.Ν.Δ. Κ.Δ.Ν.Δ.) 10.2 Νομική έννοια του πλοίου 10.3 Νηολόγηση Στοιχεία πλοιοκτήτη Χαρακτη ριστικά γνωρίσματα πλοίου 10.4 Αριθμός νηολογίου Έγγραφο εθνικότητας Δημοσιότητα 11. Κυριότητα πλοίου έννοια, μορφή και τρόποι κτήσης κυριότητας Να κατανοήσουν την διάκριση μεταξύ Κ.Ι.Ν.Δ. και Κ.Δ.Ν.Δ. Να εμπεδώσουν την νομική έννοια του πλοίου Να γνωρίσουν το νηολόγιο και τη σημασία νηολόγησης του πλοίου Να γνωρίσουν τους τρόπους απόκτησης ενός πλοίου 12. Το Υ.Ε.Ν. σαν φορέας αρμόδιος για την τήρηση των κανονισμών και των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας Δομή και οργάνωση (Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, κλάδοι και γενική διεύθυνση, λιμενικές αρχές, τοπικά κλιμάκια, πλοηγικοί σταθμοί, περιφερειακοί σταθμοί καταπολέμησης της ρύπανσης) Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την δομή και την οργάνωση του Υ.Ε.Ν. καθώς και τις επιμέρους υπηρεσίες του

6 24070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13. Έννοια των όρων: ναυτικός απογραφή ναυτικού ναυτικό επάγγελμα 14. Ναυτική εκπαίδευση Αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας για την άσκηση ειδικών καθηκόντων στο πλοίο 15. Κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας πλοίου και ειδικά καθήκοντα ναυτικών 16. Σύμβαση ναυτολόγησης 16.1 Έννοια διάρκεια σύμβασης 16.2 Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ναυτικού που απορρέουν από την σύμβαση ναυτολόγησης 17. Συνδικαλίστηκες ναυτικές οργανώσεις γενικά Ναυτικά επαγγελματικά σωματεία Να γνωρίσουν πως ορίζεται η ιδιότητα του ναυτικού, τι είναι απογραφή και να έχουν μια βασική θεώρηση του ναυτικού επαγγέλματος Να γνωρίσουν τα επίπεδα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που υπάρχουν καθώς και τα Α.Ν.Ι. μέσα από τα οποία πιστοποιείται η καταλληλότητα του κατόχου Να κατανοήσουν το λόγο για τον οποίο καταρτίζονται από το Υ.Ε.Ν. κανονισμοί Ε.Υ. Να γνωρίσουν τα ειδικά καθήκοντα του πλοιάρχου και των υπολοίπων μελών του πληρώματος Να κατανοήσουν την έννοια και τη σημασία της σύμβασης Να γνωρίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο ναυτικός όταν υπογράφει την ατομική σύμβαση ναυτολόγησης σε ένα πλοίο Να μάθουν ποιες είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ναυτικών 18. Ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία 18.1 Γενικά 18.2 Προσωρινά ναυτιλιακά έγγραφα έλεγχος ναυτιλιακών εγγράφων και βιβλίων 18.3 Ημερολόγια πλοίου 18.4 Βιβλία πλοίου 18.5 Πιστοποιητικό καταμέτρησης και Π.Γ.Φ Πιστοποιητικά ασφαλείας 18.7 Τελωνειακά έγγραφα για τα φορτία Να γνωρίζουν τα ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία και να κατανοήσουν την σημασία τους για την αξιοπλοία του πλοίου αλλά την εύρυθμη λειτουργία 19. Ναυτικοί πράκτορες Να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν την αναγκαιότητα ύπαρξης ναυτικών πρακτόρων και την σημασία τους για την εξυπηρέτηση του πλοίου κατά την διάρκεια παραμονής του στο λιμάνι 20. Ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 20.1 Το φαινόμενο της θαλάσσιας ρύπανσης 20.2 Αίτια και κατηγορίες θαλάσσιας ρύπανσης 20.3 Η ρύπανση από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες 20.4 Εγκαταστάσεις ξηράς και τεχνικά μέσα των πλοίων 20.5 Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα 20.6 Η κατάσταση της Μεσογείου Να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν την αναγκαιότητα αποφυγής ρύπανσης Να γνωρίσουν τους τρόπους και τις μεθόδους για την αποτροπή της ρύπανσης και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΘΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΤΑΞΗ : Α ΕΠΑ.Λ Ν.Ν. ΚΥΚΛΟΥ ΩΡΕΣ : 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Μεγέθη και μονάδες μέτρησης. 1.1 Ορισμοί και μονάδες μέτρησης των: μάζας, δύναμης, έργου, ισχύος, ενέργειας, πίεσης, έντασης, θερμότητας, ειδικού όγκου, ειδικού βάρους. ΣΤΟΧΟΙ Ο μαθητές να μπορούν να: Ορίζουν τα φυσικά μεγέθη μάζα, δύναμη, έργο, ισχύς, ενέργεια, πίεση, ένταση, θερμότητα, ειδικός όγκος, ειδικό βάρος και να αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης αυτών (τις χρησιμοποιούμενες στην πράξη και την αντιστοιχία τους με τις μονάδες του Διεθνούς Συστήματος). 2. Καύσιμα και λιπσνπκά. 2.1 Ορισμός καύσεως και καυσίμων. 2.2 Κατάταξη των καυσίμων 2.3 Προϊόντα απόσταξης του ακατέργαστου πε τρελαίου. 2.4 Γενικά χαρακτηριστικά των υγρών καυσί μων 2.5 Ορισμός λίπανσης και λιπαντικών 2.6 Κατάταξη, χαρακτηριστικά και ιδιότητες των λιπαντικών. 3. Μηχανές εσωτερικής καύσεως. 3.1 Περιγραφή μερών και εξαρτημάτων βενζινο μηχανής και πετρελαιομηχανής. 3.2 Δίχρονες και τετράχρονες μηχανές. 3.3 Συστήματα τροφοδοσίας, λίπανσης και ψύ ξεως. 3.4 Εισαγωγή αέρα, καυσαέρια, σάρωση, υπερ τροφοδότηση. 3.5 Μέθοδοι μετάδοσης κινήσεως στην έλικα, μειωτήρες στροφών. 3.6 Προετοιμασίες για ετοιμότητα της μηχα νής. 3.7 Εκκίνηση και αναστροφή της μηχανής. 3.8 Ισχύς μηχανής στο πρόσω και ανάποδα. 3.9 Αεροσυμπιεστές, αεριοφυλάκια, προορισμός και περιγραφή αυτών Φυγοκεντρικοί αποχωριστές πετρελαίου και ελαίου, σύντομη περιγραφή αυτών, 3.11 Σκαριφηματική διάταξη εγκατάστασης μηχανοστασίου πλοίου εφοδιασμένου με Μ.Ε.Κ Σχηματικές διατάξεις και σύντομη περιγρα φή των κυριοτέρων τύπων Μ.Ε.Κ Σύγκριση Μ.Ε.Κ. με ατμοστρόβιλο. Αναφέρουν τα προϊόντα απόσταξης του ακατέργαστου πετρελαίου και να γνωρίζουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά των υγρών καυσίμων. Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των λιπαντικών. Χρησιμοποιούν τους γενικά αποδεκτούς μηχανολογικούς όρους για την περιγραφή και τον προορισμό των μερών και εξαρτημάτων μιας Μ.Ε.Κ., συμπεριλαμβανομένων και των: κύλινδρος, πώμα, χιτώνιο, έμβολο, ελατήριο, διωστήρας, σταυρός ευθυντηρία, στρόφαλος, στροφαλοφόρος άξονας, εκκεντροφόρος άξονας, παρειές του στροφάλου, κομβία στροφάλου, κομβία στροφαλοφόρου άξονα. Περιγράφουν τους κύκλους λειτουργίας δίχρονης και τετράχρονης μηχανής. Εξηγούν την αιτία πυρκαγιών στη σάρωση και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών. Περιγράφουν τις μεθόδους υπερτροφοδότησης. Κατανοούν τα συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου, λίπανσης και ψύξης της μηχανής. Αναφέρουν τις περιπτώσεις χρησιμοποίησης μειωτήρων στροφών. Περιγράφουν τις προετοιμασίες. ετοιμότητας της μηχανής. Περιγράφουν τις διαδικασίες εκκίνησης και αναστροφής της μηχανής. Εξηγούν το λόγο για τον οποίο ο αριθμός των εκκινήσεων της μηχανής είναι περιορισμένος. Αναφέρουν τους διάφορους τύπους των Μ.Ε.Κ.

8 24072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Λέβητες Ατμοστρόβιλοι Αεριοστρόβιλοι 4.1 Φλογαυλωτοί και υδραυλωτοί λέβητες, : τρόπος κατασκευής και λειτουργίας τους. 4.2 Αφή πυρών, χρόνος προετοιμασίας, παρακολούθηση λειτουργίας, κίνδυνοι βλαβών στους λέβητες. 4.3 Περιγραφή μερών και εξαρτημάτων ενός ατμοστροβίλου. 4.4 Ατμοστρόβιλοι δράσεως και αντιδράσεως. 4.5 Προετοιμασία ατμοστροβίλου για απόπλου και διαδικασίες κράτησης / απομόνωσης αυτού μετά τον κατάπλου. 4.6 Διαδικασίες για χειρισμούς με κύρια μηχανή ατμοστρόβιλο. 4.7 Μετάδοση κίνησης στην έλικα, μειωτήρες στροφών, στρόβιλος του ανάποδα. Συγκρίνουν τους φλογαυλωτούς με τους υδραυλωτούς λέβητες. Περιγράφουν τη διαδυχασία προετοιμασίας και αφής των λεβήτων και τους πιθανούς κινδύνους βλαβών κατά τη λειτουργία τους. Περιγράφουν τα βασικά μέρη και εξαρτήματα ενός ατμοστροβίλου. Περιγράφουν τον στρόβιλο, το σύστημα τροφοδοσίας και το λέβητα ως ένα σύστημα. Εξηγούν τη λειτουργία των ατμοστροβίλων δράσεως και αντιδράσεως. Περιγράφουν τις διαδικασίες προθέρμανση ς του ατμοστρόβιλου για τον απόπλου, καθώς επίσης και για την κράτηση / απομόνωση αυτού μετά τον κατάπλου. Αναφέρουν τους τρόπους μετάδοσης της 4.8 Σκαριφηματική διάταξη εγκατάστασης μηχανολεβητοστασίου πλοίου με ατμοστρόβιλο. 4.9 Αεριοστρόβιλος: περιγραφή μερών / μηχανημάτων και τρόπου λειτουργίας αεριοστροβίλου μίας ή δύο βαθμίδων Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του αεριοστροβίλου. κίνησης στην έλικα για χειρισμούς πρόσω / ανάποδα με προωστήρια μηχανή ατμοστρόβιλο. Κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του αεριοστροβΐλου. Αναφέρουν τα μέρη και εξαρτήματα ενός αεριοστροβίλου. Αναφέρουν τα πλεονεκτήματα των αεριοστροβίλων έναντι των ΜΕΚ και των ατμοστροβίλων. 5. Άξονες, γενικά, τρόποι μετάδοσης της κίνησης της προωστήριας μηχανής προς την έλικα, ενδιάμεση / ωστική και ελικοφόρα άτρακτος. 5.1 Ωστικός τριβέας, σύντομη περιγραφή και τύποι αυτού. 5.2 Στυπειοθλίπτης, χοάνη και ακροπρυμναία στηρίγματα της ελικοφόρου ατράκτου. 5.3 Λίπανση τριβέων, χοάνης και στηριγμάτων. Περιγράφουν τις διατάξεις της ενδιάμεσης και ελικοφόρου ατράκτου. Αναφέρουν τη θέση και τον προορισμό του ωσπκού τριβέα. Περιγράφουν τον τρόπο λίπανσης και στεγανοποίησης της χοάνης. 6. Αντλίες και δίκτυα σκάφους. 6.1 Αντλίες, ορισμός, χαρακτηριστικά στοιχεία και διάκριση αυτών (π.χ. εμβολοφόρες, περιστροφικές, φυγοκεντρικές). 6.2 Αντλία πυρκαγιάς, εφεδρική αντλία πυρκαγιάς. 6.3 Περιγραφή των δυκτύων πυρκαγιάς, δέρματος, κύτους, υγιεινής, πόσιμου νερού, παραλαβής και μετάγγισης πετρελαίου. Αναφέρουν τον προορισμό και τα κύρια χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων αντλιών. Αναφέρουν τα βασικά δίκτυα του σκάφους και τον προορισμό τους. * *

9 ΦΕΚ 1761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γενικά περί γεννητριών, κινητήρων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, μετασχηματιστών, πινάκων διανομής ρεύματος, γεννητριών ανάγκης και συσσωρευτών. Αναφέρουν τον προορισμό των γεννητριών, μετασχηματιστών, γεννητριών ανάγκης και συσσωρευτών. Αναφέρουν τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται στους χειρισμούς του πίνακα διανομής ρεύματος, καθώς επίσης και στους χώρους των συσσωρευτών. 8. Περιγραφή τρόπου κατασκευής και λειτουργίας των: συσκευών αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού. επεξεργασίας λυμάτων του πλοίου. κλιβάνου αποτέφρωσης των απορριμμάτων του πλοίου διαχωριστήρα ελαιώδους ύδατος (που παράγει υγρό με περιεκτικότητα ελαίου μικρότερη από 100 Ρ.Ρ.Μ.). συσκευής φίλτρου ελαίου (που παράγει υγρό με περιεκτικότητα ελαίου το πολύ 15 Ρ.Ρ.Μ.). 9. Τηλεκίνηση, αυτοματισμός. 9.1 Τηλεκίνηση (ορισμός, εφαρμογές, συστήματα τηλεκίνησης). 9.2 Αυτοματισμός (ορισμός, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του αυτομάτου ελέγχου, εφαρμογές του αυτομάτου ελέγχου στα πλοία). 9.3 Σχηματική διάταξη θαλάμου ελέγχου μηχανοστασίου (CONTROL ROOM) και αντίστοιχης διάταξης χώρου ελέγχου γέφυρας. Αναφέρουν τον προορισμό και κατανοούν τη σημασία των συσκευών που περιγράφονται στην παρ.8 του αναλυτικού προγράμματος. Ερμηνεύουν τους όρους τηλεκίνηση και αυτοματισμός. Αναφέρουν τις κυριότερες εφαρμογές της τηλεκίνησης και του αυτόματου ελέγχου στα πλοία. Αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του αυτομάτου ελέγχου. 4. ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΑΞΗ : Α ΕΠΑ.Λ Ν.Ν. ΚΥΚΛΟΥ ΩΡΕΣ : 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ 1.Εισαγωγικά στοιχεία. 1.1 Ορισμοί, είδη του Σχεδίου και οι χρήσεις τους. 1.2 Γενικές έννοιες: Σκαριφήματα, κλίμακες, διαστάσεις, υπόμνημα κ.λ.π. Οι μαθητές να μπορούν να: Περιγράφουν τι είναι καθένα από τα στοιχεία αυτά και που χρησιμοποιείται Διακρίνουν και να ονομάζουν τα στοιχεία αυτά σε σχέδια. Αναφέρουν το περιεχόμενο και να περιγράφουν τη χρήση των κανόνων σχεδίασης.

10 24074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Μέσα και υλικά σχεδιάσεως. 2.1 Είδη και μεγέθη χαρτιών χρήσεις τους. 2.2 Είδη και ιδιότητες μολυβιών χρήσεις τους. 2.3 Το μελάνι και τα χρώματα. 2.4 Αναφορά στα διάφορα βοηθητικά μέσα του σχεδίου. 3. Όργανα και τεχνικές σχεδιάσεως. 3.1 Όργανα σχεδιάσεως, εξοπλισμός σχεδιαστηρίων. 3.2 Οδηγίες για τη σωστή χρήση μέσων και οργάνων. 3.3 Τεχνικές εφαρμογής και μέθοδοι επίλυσης στοιχειωδών σχεδιαστικών προβλημάτων. 4. Γραμμές γράμματα αριθμοί. 4.1 Είδη και χρήσεις γραμμών. 4.2 Τυποποίηση γραμμάτων και αριθμών. 4.3 Βοηθητικά μέσα: οδηγοί, έτοιμα στοιχεία. 5. Απλές γεωμετρικές κατασκευές. 5.1 Γεωμετρική επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων: ορθή προβολή, παραλληλία, χάραξη εφαπτόμενων, διαίρεση. 5.2 Συναρμογές γραμμών διαφόρων ειδών. 5.3 Κανονικά σχήματα. 6. Η παραστατική σχεδίαση 6.1 Κεντρική και Παράλληλη προβολή. 6.2 Προοπτικό σχέδιο. 6.3 Αξονομετρικό σχέδιο. 6.4 Αναφορά σε άλλα σχετικά συστήματα. 7. Η ορθογραφική σχεδίαση. 7.1 Ορισμός και συστήματα ορθής προβολής. 7.2 Το σχέδιο όψεων. 7.3 Μέθοδοι και κανόνες σχεδίασης όψεων. 7.4 Οι τομές: σχεδίαση κανόνες χρήση. 8. Το μηχανολογικό σχέδιο. 8.1 Γενικά στοιχεία, είδη, χρήσεις. 8.2 Όψεις και τομές. 8.3 Διαστάσεις και συμβολισμοί. 8.4 Υπομνήματα. Γνωρίζουν και να διακρίνουν τα μέσα και υλικά σχεδιάσεως, τις τυποποιημένες μορφές και τις διαστάσεις τους. Αναφέρουν τις ιδιότητες, τις δυνατότητες και τις χρήσεις κάθε μέσου και υλικού. Αναφέρονται στον ΗΥ ως μέσο σχεδίασης. Γνωρίζουν τους τρόπους χρήσης μέσων και οργάνων σχεδίασης. Επιλέγουν τα κατάλληλα μέσα και τα όργανα για συγκεκριμένες σχεδιαστικές ανάγκες. Χρησιμοποιούν σωστά τα μέσα και όργανα σε απλές εφαρμογές. Γνωρίζουν τα είδη, τις χρήσεις και τις τυποπουημένες μορφές και διαστάσεις γραμμών, γραμμάτων και αριθμών. Σχεδιάζουν τα προηγούμενα με το χέρι, τα όργανα και τα βοηθητικά μέσα. Γνωρίζουν τους τρόπους επίλυσης σχεδιαστικών προβλημάτων γεωμετρικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούν τους τρόπους αυτούς σε απλές εφαρμογές. Σχεδιάζουν τα αναπτύγματα απλών γεωμετρικών σωμά των. Γνωρίζουν και να διακρίνουν τα είδη εικονογραφικών σχεδιάσεων, τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους. Σχεδιάζουν απλά θέματα με τους τρόπους αυτούς. Γνωρίζουν το σχέδιο όψεων και τους κανόνες του. Διαβάζουν και περιγράφουν το περιεχόμενο του σχεδίου. Σχεδιάζουν απλά αντικείμενα με όργανα και με το χέρι (σκαρίφημα). Γνωρίζουν τα γενικά στοιχεία του μηχανολογικού σχεδίου, να διακρίνουν τα είδη και να αναφέρουν τις χρήσεις τους. Περιγράφουν το περιεχόμενο απλών σχεδίων. Σχεδιάζουν με το χέρι και με τα όργανα του σχεδίου, απλά εξαρτήματα (στοιχεία μηχα νών). Τοποθετούν με ορθό τρόπο διαστάσεις στα σχέδια.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σχεδίαση σωληνώσεων 9.1 Σχηματικές παραστάσεις εξαρτημάτων δικτύου σωληνώσεων φορτώσεως και εκφορτώσεως δεξαμενόπλοιου, θαλάσσιου και πόσιμου νερού, καυσίμων και λυπαντικών. Διαβάζουν, να κατανοούν και να σχεδιάζουν σκαριφήματα εξαρτημάτων μηχανών και βοηθητικών μηχανημάτων καθώς επίσης και δικτύων διαφόρων σωληνώσεων. 10. Το ναυπηγικό σχέδιο Ανάγνωση κατασκευαστικού σχεδίου γενικής διάταξης, μέσης τομής, εγκαρσίων τομών, αναπτύγματος ελασμάτων και προσδιορισμός θέσεων σε αυτά. Διαβάζουν και να κατανοούν βασικά κατασκευαστικά σχέδια του πλοίου με τους συμβολισμούς τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ F Αριθ /Γ2 (2) Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α Τάξης ΕΠΑ.Λ. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146, Τεύχος Α ) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Την εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνι κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ αριθμ. 26 / Συνεδρίασή του. 3. Την υπ αριθμ. Γ2/ 80035/ υπουργική από φαση με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ» και την υπ.αριθμ. Γ2/106111/ Συμπλήρωσή της. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋ πολογισμού. 5. Την αναγκαιότητα καθορισμού Αναλυτικών Προ γραμμάτων Σπουδών για την Α Τάξη ΕΠΑ.Λ. Τον καθορισμό των Προγραμμάτων Σπουδών της Α Τάξης ΕΠΑ.Λ, το οποίο θα ισχύσει από το σχολικό έτος , όπως ορίζεται στις κάτωθι υπουργικές αποφάσεις: 1. Για τα Θρησκευτικά: 4219/Γ2 (ΦΕΚ 2319/ , Τεύχος Β). 2. Για την Ιστορία : 4219/Γ2 (ΦΕΚ 2319/ , Τεύ χος Β ). 3. Για την Ξένη Γλώσσα : 38452/Γ2 (ΦΕΚ 536/ , Τεύχος Β ). 4. Για την Άλγεβρα : 2861/Γ2 (ΦΕΚ 1342/ , Τεύ χος Β). 5. Για τη Γεωμετρία : 2861/Γ2 (ΦΕΚ 1342/ , Τεύ χος Β). 6. Για τη Φυσική : 10583/Γ2 (ΦΕΚ 150/ , Τεύχος Β ). 7. Για τη Χημεία : 1096/Γ2 (ΦΕΚ 343/ , Τεύχος Β). 8. Για τη Νεοελληνική Γλώσσα (3 ώρες) : 1088/Γ2 (ΦΕΚ 561, , Τεύχος Β). 9. Για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία (2 ώρες): 1091/Γ2 (ΦΕΚ 344/ , Τεύχος Β). 10. Για το μάθημα Αρχές Οικονομίας : 4219 γ/ Γ2 (ΦΕΚ 2322/ , Τεύχος Β). 11. Για το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής: 4219 η /Γ2 (ΦΕΚ 2327/ , Τεύχος Β). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1256 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74908/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ει δικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 26 15 Ιανουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 138011/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2057 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνολογίας» του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

4. ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΩΣΗΣ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ H ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙA ΚΑΤΑΘΛΙΒΕΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ (0.4)

4. ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΩΣΗΣ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ H ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙA ΚΑΤΑΘΛΙΒΕΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ (0.4) ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜ: TMHMA: Α! ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90 min ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1. ΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΛΚΥΣΜΟΥ (0.4) Α) ΚΑΤΑΘΛΙΒΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτιλιακή πρακτική 17 2. Οργάνωση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ 18 3. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτική επιμόρφωση και εκπαίδευση 19 4. Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο (νέο Σύστημα) Το ΕΠΑΛ είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/10/07 Αρ. πρωτ /Γ2. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2057/Β/

Αθήνα 8/10/07 Αρ. πρωτ /Γ2. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2057/Β/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/ νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ. Αντί Προλόγου...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ. Αντί Προλόγου...9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντί Προλόγου...9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ...23 1.1 Γενικά...23 1.2 Η Ιδιομορφία της Ναυτιλίας...26 1.3 Φορείς της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας...26 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ...29

Διαβάστε περισσότερα

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ηλεκτροτεχνία, ηλ. μηχανές & εγκαταστάσεις πλοίου (E) Ενότητα 12: Ηλεκτρικός Ισολογισμόςς Πλοίου Δημήτριος Νικόλαος Παγώνης Τμήμα Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕΚ Ι 2Χ25=50 ώρες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕΚ Ι 2Χ25=50 ώρες ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕΚ Ι Χ5=50 ώρες ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ Γνωριμία με τους μαθητές Γνωριμία με τους μαθητές. Ιστορική αναδρομή - Εισαγωγή. Ιστορικά - συγκριτικά στοιχεία χρήσης, τιμών ισχύος, βάρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ EΠΙΘΕΤΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 130 min

ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ EΠΙΘΕΤΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 130 min ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΜΕΚ (1 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΜΟΝΑ EΣ, 6 ΕΡΩΤΗΣΗ 1.ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 0,15) 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2-ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗΣ.ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΦΑΣΕΙΣ. 2. ΠΟΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25 05 2011 (ΦΕΚ Β 1213) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες Αεροσκαφών Ι

Κινητήρες Αεροσκαφών Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ευάγγελος Καρέλας, Ιωάννης Τριαντάφυλλος, Γρηγόριος Φρέσκος Κινητήρες Αεροσκαφών Ι ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ Β Τάξη 1 ου Κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 613 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 23 Φεβρουαρίου 2016 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11 Κανονισμός σχεδιαστικών κριτηρίων, κατασκευαστικών προτύπων και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος / Ειδικά Θέματα Δικαίου 2014 1

Δ. Μυλωνόπουλος / Ειδικά Θέματα Δικαίου 2014 1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΆ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 7. Εφαρμογές Δικαίου στη Ναυτιλία Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Καθηγητής πολιτισμική διάσταση παγκοσμιοποιη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 2 : Γεωργικός Ελκυστήρας Μέρη του κινητήρα Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 2 ο ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31811 0 Σεπτεμβρίου 016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 4 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Λιπάνσεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 4 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα Ημερομηνία Ώρα εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Β ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Β ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 03-04 Β ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑTOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ. Θρησκευτικά. Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο :

ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο : ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο : 2310550240 Νίκος Νικολόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ 17 Επαγγελματικά Λύκεια Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων Α Α: 4Α589-Π2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] Εισαγωγικό σημείωμα Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται στο μάθημα «Τεχνικό», που διδάσκεται στην Α τάξη ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και είναι μάθημα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.0-Α Έκδοση η / 2.0.204 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: B Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο Περιεχόμενα Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 3 Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Της Ρύπανσης από Πλοία, 1973. 17 Πρωτόκολλο I: Διατάξεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Δίχρονοι Πετρελαιοκινητήρες ΑΣΚΗΣΗ 9: ΔΙΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2348 18 Νοεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 139093/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελ λαδικώς εξεταζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-0 Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Θρησκευτικά Βήματα Πίστης και Ζωής (Βιβλίο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙ ΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙ ΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙ ΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 1. Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: α. το «Δευτεροβάθμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 1336/Β /26-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη. Β & Γ Τάξη. 2 ο ΕΠΑ.Λ ΣΕΡΡΩΝ. Τομείς και Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού. Διοίκησης και Οικονομίας

Α Τάξη. Β & Γ Τάξη. 2 ο ΕΠΑ.Λ ΣΕΡΡΩΝ. Τομείς και Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού. Διοίκησης και Οικονομίας ο ΕΠΑ.Λ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΥΟ () ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Γ ΕΠΑ.Λ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΕΠΑ.Λ Α ΕΠΑ.Λ Α Τάξη Διοίκησης και Οικονομίας Ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9342 Έγκριση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών καθώς επίσης και του εξοπλισμού των ερ γαστηρίων των Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Βασικά χαρακτηριστικά Εμβολοφόρων Μηχανών ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΟΙΑ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ.

ΠΛΟΙΑ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΠΛΟΙΑ Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΠΛΟΙΑ Το πλοίο (αρχαία ελληνική: η ναυς) είναι μια ειδική κατασκευή (ναυπήγημα), σχεδιασμένη για να κινείται με ασφάλεια στο νερό, για μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Ιούλιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Ιούλιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Η παρουσίαση εδράζεται στο Ν.Δ. 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) Ν.Δ. 4203 (ΦΕΚ 235/01.11.2013 Ν.Δ. 4327 (ΦΕΚ 50/14.05.2015) και ΦΕΚ 1489 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα : Οικογενειακή κατάσταση : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Έγγαμος με ένα παιδί Διεύθυνση Κατοικίας : Μητροπολίτου Ιακώβου 32 Μυτιλήνη GR 81100 Τηλέφωνο Εργασίας : +30-210-36803 Fax Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 17-3 -2015 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/44764/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Κλάδος: Μηχανολογία Ειδικότητα: Μηχανική Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85052/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οχημάτων της Β Τάξης ΕΠΑ.Λ. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών) ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 26 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77204/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Π. Βεντίκος Λέκτορας Ε.Μ.Π.

Νικόλαος Π. Βεντίκος Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Νικόλαος Π. Βεντίκος Λέκτορας Ε.Μ.Π. Περιεχόμενα 1. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- Ερώτηση που θα έχει δύο κυκλωμένες απαντήσεις δεν θα βαθμολογείται. - Απαγορεύεται αυστηρά η διόρθωση ή αλλαγή προεπιλεγμένης απάντησης.

- Ερώτηση που θα έχει δύο κυκλωμένες απαντήσεις δεν θα βαθμολογείται. - Απαγορεύεται αυστηρά η διόρθωση ή αλλαγή προεπιλεγμένης απάντησης. Α.Ε.Ν ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ B ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ ΟΝΟΜΑ..... ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ.. TMHMA B. ΒΑΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου» H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου» H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... Αθήνα 27-6-05 Αριθ. Πρωτ. 63447/Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγκυροβολία: τρόποι, μέθοδοι, συμβουλές.

Αγκυροβολία: τρόποι, μέθοδοι, συμβουλές. Αγκυροβολία: τρόποι, μέθοδοι, συμβουλές. ----Η αγκυροβολία σε κάποιο ερημικό κολπίσκο μέσα στην ομορφιά της φύσης είναι ένα από τα πράγματα που κάνουν την ναυσιπλοία τόσο ξεχωριστή. Παρόλα αυτά τόσο η

Διαβάστε περισσότερα

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να:

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να: Όνοµα Οργανισµού: ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνικός Μηχανοτρονικής Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανολογικό Σχέδιο / Ενότητα 3 Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο): Βασικής επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX:

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:  Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 18-3 -2016 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/47143/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89)

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3221.2/2/1989 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ) (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1984/2008) ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Τηλ : 210-3443010-2227

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:100 min ΕΠΙΘΕΤΟ: TΜΗΜΑ:

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:100 min ΕΠΙΘΕΤΟ: TΜΗΜΑ: ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:100 min ΟΝΟΜΑ: ΕΠΙΘΕΤΟ: ΑΜ: TΜΗΜΑ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟ ΨΥΓΕΙΟ. (0.3) Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ----- Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το επάγγελµα του Ναυπηγού Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τι είναι ο ναυπηγός; Ο ναυπηγός είναι µηχανικός µε αντικείµενο το πλοίο και την τεχνολογία της ναυτιλίας Ναυτιλία ιακινεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8537 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 731 18 Μαρτίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ14/224/15090/Δ1/29.01.2016 (ΦΕΚ 398Β /2016)....

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα